De Vallei Oktober 1981

Page 1

f� _fj �· JAARGANG N° 't STEFAN

v. u. :

BANDE,

B.AUGUSTIJNS,

REDAKTIE:

KONTAKTBLAO WJ-LEUVEN

OKT-DEC- '8� KONING

ALBERTLAAN

LDBERGENBOS

Regen

de

regen

ruist

de

bomen

zwijgen

ik

hoor

niet

in

de

de

�D R.IEM A AND EL r,J.K S

geen sjilpen,

één

geen

gegons

muziekje

twijgen

vogels

zingen

binnensmonds

T.H.

f�

9,

105,

3200

3200

KESSEL-LO

KESSEL-LO


.-


1

Het woordje

van

de voorzitter

zal vandaag kort zijn. Vooreerst is

deze

Vallei(maar)

niet gewilde samenloop boekje later dan De

Vallei die

Boomklever, blaadjes Hieruit

normaal

voor je

iwA en WJ)

naar de

De laatste tijd

voor

de

De wedstrijd

merk

punt

zetten achter

wel integendeel,

ik

verwijs

je een

zichtbare

verschuiving

van

de

van het natuurbeheer, valt.

zeker sukses�;

een nieuw werkkamp

volgt

voor het origineelste stickermotief gaat nu

van start;

verwacht.

de

�wee gescheiden

gezafuelijke aktiviteiten.

Kerkuilenprojekt kent

krijgen

het eerst

zeker positiEf te noemen

werkelij<

dit

verschijnen.

dat we een WA,

interesse naar het terrein iets wat

door een

besloten we

uitgeven.

je niet af

de samenwerking met daarvoor

te doen

te laat,

ligt verschilt merkbaar van

omdat we nu

leid

twee weken

van omstandigheden

tot

januari worden jullie inzendingen

Hoofdprijs is een

boekenbon,

alle deelnemers

3 stickers gratis.

Verder is er weer herfst met rode en gele bladeren en straks ook nog winter; je mist de gierzwal�wen in de mist, als je dan

van

anders.

buiten

komt,

maar de hete

muntthee

s�aakt

beter


2

INHOUD. Hagar de Verschrikkèlijke

door Dik· Browne

i

z E, _JE"

'!K

JC

.DAT WE KRAAI ENf:ST AAN MOE.S1E.N HfBf>EN Il TOLH

),>. · ..

.;-

Voorzitterwoordje .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

�·

.

.

1

ARTIKELS

Libellen: een interessante i n se c tenorde • De bouwwerken van de mieren • • • • • • • • • • • • • Vli n ders in Wales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• • • •

• • •

• • • • • •

.

. .

.

.

.

.

.

.

• •

• •

.

.

.

• .

.

.

. • • .

.

PLANTEN

Snowdonia en zijn flora . O l men • . • . . • • • • . • • . . . . . . •

.

• •

. .

.

• • •

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. •

.

• •

.

.

. • •

.

.

• . •

• •

• • • • •

. •

.

. .

.

• • •

.

.

. •

3

6 9 10 15

VOGELS

wales •

verslag

Or n ithologisch

Geen nood ! ! Waarnemingen Dijlevallei • • • • • • • • • • • • Speciale waarnemingen te SA R • • • • • • • •

E r is geen wild meer ??

ZOOGDIERE.N Red de das • • • • De ( s trap ) das • WJ

- Lied •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • .

. • .

• • • • • .•

• • • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • •

• • • • • • • •

.

.

.

.

.

.

• •

• •

• •

• • • •

• •

.

.

.

.

.

.

• •

• . •

. •

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

es .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

. • . • • • •

.

.

.

.

.

.

. .

.

. •

.

. •

. •

.

. •

watergebieden •

• •

• •

• • • • •

• •

• • • • • •

• • •

• • •

. •

"

.

.

• •

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

.

. •

• •

.

.

• • •

• •

.

• • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • •

.

. • •

• • • • • • • •

.

. •

.

.

• •

16

20 21 23 23 � 24 25

VERSLAGEN Houtsnippen tocht • Ui1entoe h t • . . • • • .

Sf e erverslag L e re n

te 11en •

Antw e rps e

Wal . •

.

WAARNEMINGSLIJSTEN,

VERSLAG

B.V . ,

. •

. • •

• •

• •

.

.

.

.

. • •

.

.

• • • • • •

KALENDER

• • •

• • •

. •

.

• •

. . . •

. . . • •

.

. •

• • • • • •

• •

. •

26 26 27 J 1 32 33-+

38


ARTIKELS. Libellen:

een

interessBnte

insectenorde.

Zoals j e al wel zult weten beh0ren de te n :

het

zijn binnen

l ibel l e n tot

de insec­

deze groep vertegenwoordigers van insec­

t en m e t e e n onvolledige gedaanteverwisseling: d.w.z. d a t de larve "

in

grot e trek ke n gelijkt op het volwassen insect (het

i m a g o " ). Bij een vlinder b.v. is dit niet waar:

totaal verschillend van een verwisseling verloopt

libellen

ook niet �et

vervelliLGPL

tot

:�e

dae.r

vlinder; de

uit

de

lurven

onderEaan

rups is

geda ant e­

volledige

ovEr een popst2dium:

�eval:

een

dit

esn

is

bij

aa�t�l

het water komen en het imago te v o or­

schijn komt. De larven van l i b e l l e n l e ven onder water en zijn carnivoor (d. w.z. " vleesetend"): ze eten dikkopjes, larven

van andere waterinsecten, kleinere libellenlarven, enz., kort­ o� alles dat maar enigzins kan ongegeten worden. De

volwassen libellen kunnen w e ge m akk elijk met �én o o g o pslag

t ot één van d e tw e e grote gro enen t e rugbr e n g e n : De G l a z enm akers

(Anisoptera) hebben o g en die e l k a ar. raken bo­

ven o� de k o p , d e vleugels (voor en achter) lijke vorm . De

Waterjuffers

hebben

e e n onge­

( Zyg o ptera) hebben kleiner ogen;

ze raken elkaar niet boven op d e kop; d e vleugels zijn g e l i j k van vorm ; h e t zijn d e z e libelletjes die je dikwijls uit het

riet opjaagt; gewoonlijk hebben ze o o k een " pot l o oddun" ach­ terlijf

en

z e zijn kleiner dan d e G l a z en m ak ers , ze vouwen hun

vleugels in rus t o p, gla z enmak e r s doen dit nooit. Libellen ja­

gen op zicht

en bi j

Aeshna cyanea b.v. is d e k o p " é én en al

oog'': het aantal facetten van de samengestelde ogen kan op­

lopen tot 15 à 20 000 bij de grotere soorten: het is dan ook

niet verwonderlijk waarom het z o moeilijk is bepaalde soor­ ten

te

v a nge n. D e prooi wordt gepakt met de poten en

de z e zijn

w�er erg sterk ontwikkeld. Het borststuk is zodanig gesigmen­ teerd dat de noten naar voor geschoven en de vleugels naar achter geschoven zijn,

op

deze manier kan de libel het voed­

sel gemakkelijk naar de kaken brengen. Vooral de grotere soorten behoren t o t de best vliegers uit insectenrijk; ze halen tot 36

kn

het

per uur en kunnen in alle

richtingen vliegen, zelfs achteruit! Bij het vliegen worden de voor- en achtervleugels alternerend bewogen: vleugel o�h o ogg a at gaat de achtervleugel omlaag.

als de voor­


Libellen pl ant e n zich

op

de

vers c h eiden plaatsen voort,

meest

als er �aar w�t proper w at e r in de buurt is; w e g ens hun enorm vliegvermogen

je

tref

ze

p la s j e s :

dan

ook

aan bij

de meest

on�ogelijke

ik zag een g l azenm aker op de opsp ui t in gen t e H ols­ beek·bij een plas van 2 m2. De m an i e r van eieren afzetten ver­

s c h ilt van soort tot

soort:

tof s t vind ik dit bij de

Het

cf' en �

Sympetrumsoorten: terwijs

nog steeds in tandem vlie­

(zie v e r der ) gaan ze boven het wateropp. vliegen en het

gen

� raakt dan telkens het water aan met lijf waarb i j telkens 1 (of meer ?) ei

de punt van het acht e r ­ afgezet w or dt. Dirk

en

ik zagen dit verleden jaar in se p tem b e r op Schier en vroeger

zag

ik dit

verbroken.

ook

Op

al bij Platbuiken; de tan d e m is

h ier evenwel

de Severn in En gel a n d (juli '8 1) za g ik

een

(Caloptery x splendens) gaan zitten. op een çirijvende s l iert van w aterp lanten ; hierbij werd z e d oor d e stroming mee onder water g e tr okke� maar b l e ef o p de plant zit­

van

de

B e e ks t e r

.

ten, ; l ëgg e n so mmi ge libellen eieren terwijl ze gans onde� ;.

.

water zitten?

Zoals hierboven al g e z e gd sommi g e s o o r t en

v l ie g en

d'en o �oor de parin g ( bi j +

erna) in een tandam; het a"pakt

ook

het

met

de noten vast aan het borststuk en grijpt het ook vast met de

tangen

van

zi jn

Dan nog iets

achterlijf. de libellen die we al rond Leuven zage n :

over

mi j n broer ving vro eger

op

de vijvertjes af

imperat or)

in het Kesseldal. in Berg

Verder was Costro� te vlug

(Anax

Kei z er l i b e llen

eens 2

op 22/8 een Blauwe glazenmaker

en in Gr i � de de volgende dag was dezelfde soort te

vlug voor zijn grijngrage handjes. (Onzen Dirk nakt dus niet alle e n kikk e r s , p a dd e n , al

glièberiE; gespui s

.

.

)AYJd.ere

c.::..api tt erken. Iets Om

of

niet bijtende slangen

en

ander

in volg��d

waarnemingen kort

over libellen van SAR.

sommige mensen van de i ndruk af t e

vijver van St.-Agatha-Ride

a ll een

helpen

v i sare nden

dat e r

op

de

r on d v lie g e n

in

het najaar, volgt hierna e e n aantal waarne�ing e n van libellen

op en r ond deze v ij v e r . On

2-10

zen�eker

vorig jaar

pakte

ik

e en prachtig

(Aeshna cyanea) o� het

<!' van

de blauwe gla­

kl e in e v ijv e r tj e aan de ingang;


ik

nam he� mee naar huis om te determineren en kon hem

derhand zelfs weer loslaten alhoewel he t soort komt dikwijls op nauwelijks

1

m

al

na­

donker was; deze

afstand poolshoogte ne­

men, ze vliegt dikwijls in de scher1e:ring en bij nachten met maanlicht zelfs 's nachts. Ook on de waterwildtelling van 15- 8 was er een

Cl' aanwezig

O"Ç)

het voornoemde vijvertje.

Een andere soort die toen ook aan w e z i g was, is de waterjuf­ fer Ischnura elegans: het is zeer gemakkelijk herkenbaar

aan het blauwe vlekje achteraan op het zwarte

ac

hterlijf.

Het is één van de algemeenste waterjuffers en ik ben ze dan

ook al op de meest verschillende anèere

pl&atsen tecengekomen.

Een

bijzonderheid van deze soort is dat de ogen achteraan

blauwe vlekken bezitten.

Ook een soort die men na enige tijd zonder vangen kan deter­ mineren is Platycnemis pennipes: in juni en juli komt deze soort massaal voor rond de beekjes van De Zicht; ik zag ze ook al op het beekje voor SAR.De soort is spotgemakkelijk te herkennen aan de brede schenen van midden- en aèhterpoten;

het acht e rl i jf van de

d'cf

is

zeer v a riabel en is blauw met een

�� zi j n over 't algemeen lee�kleurig maar hebben ook verbrede schenen. Deze soort is - zoals over zwarte t e k en i n g . De

't alge m een alle Waterjuffers - een zwakke vlieger en men

jaagt er bij war� weer g ewoon l i j k meerdere tegelijk uit de vegetatie op, ze strijken vlug terug neer. Een soort die ik maar één�aal op SAR ving was een pantser­ j u ffer nl. Lestes viridis (viridis=groen in 't Latijn). Ik pakte ze

O'P

de dijk (daar waar je niet mag komen

) . Het

gehele dier is bronsgroen gekleurd aan de bovenzijde. De wijf­

jes van deze s oor t hebben een legboor waarmee ze hun eieren

leggen in de schors van boven het water hangende takken(de

larfjes laten zich na uitkomen in het water vallen); vermits ik de soort pakte naast de vijver achter de hut, veronder­ stel ik dat ook dit libelletje z i ch daat voortplant.

In

april van dit jaar was er op het beekje voor SAR een massa

waterjuffers aanwezig; de meeste dieren waren echter nog

niet volledig uitgekleurd; het Coenagrion-soort. 11In

In

w

as in ieder geval een

mijn tabel stond hier het volgende over:

me:l;juni_ keimen de larven massaal uit." Mijn waarne,..,ing

is dus zeer typisch t e noemen.


Een twe ede Aeshna-soort die ik op

2-10 rond zag vliegen

op

het eerder g e no e md e vi j ve r t j e was de bruine glazenmaker (A . granadis )

Zoals alle Aeshna 's is dit een grote soort;

het acht er l i j f i s (op h e t e er s t e z i cht ) geheel bruin gekleurd

en ook de vleugels zijn bruin " berookt". Door dit l a at s t e

kenmerk kan de soort ook gemakkalijk in de vlucht herkend worden.

D e ze

l�b e l z ag ik eit j e s leggen:

ze g a a t op een

drijvende tak z i t t en en s t e ekt dan haar achterlijf in h e t wéter; of d e eitjes d an gewoon worden losgelaten of ergens "tegengeDlakt" kon ik niet zien .

Een libel die ik n e t mi s t e bij " het vangen" was d e p l atbuik (Libellula d epr e s s a ) ; ze h e e ft een breed olat b lauw achter­ lijf, de b a sis van de vleug e l s vertoont een grot e bruin vlek. De bloedrode heidelibel ( Symp e tum sanuineum) zag ik in het n a j aar van

'

7 9 een p aar maal b i j d e hut op de houten schutting

zitten; deze soort was ook a l op SAR i n Voo r d e m e n s e n

die

zelf libelellen willen vang e n kan ik het

volgende z eggen : een

libel

s t e ekt noo i t en de wat e r j uf f er s

k an je a l l emaal zonder vrees pakken; de gro t e r e gl a z e nmak e r s

kunn en wel b i j t en ma ar d a t is ni e t zo eng als j e zott verwach-

ten en al s j e e ff e opp a s t kunne n ze z e l f s niks doen. Je moet wel een net hebben want anders gaat e r veel op h e t l a�t s t e og enb lik (zoals altijd bij mij) vliegen:

je ziet ze dan vliegen

Een goeie t abel om lib e l l en op naam te brengen is d e z e

van

de jeugdbondsuitgeverij;hij behandelt alleen maar Nederlandse s oort en . E e n z e e r tof boekske i s " Libel l en" van G . Jurzita

ui t g eg ev e n in de serie Thieme's zakboeken; hier staan enorm kn appe foto 's in en ook e e n handige determinatietabel.

Een standaardwerk is " The dragonflies of Gr e at Britain and Ir e l and" met v e rb luff end e tekeningen; het boek is echter voor

zijn "dikte" afgrijselijk duur en ik weet niet of het in

Belg i ë te koop is.

H e rwi g Blockx

De bouwwerken van de mi eren Ev ena l s bij de bij e n bestAat de grote

populatie

uit

eierstokken,

werksters,

niet

s a van d e mieren­

m as

vrouw elijk e mie ren met

geschikt

voor

de

onontwik­

voortplanting, maar wel


in st aat

o�

al de

z i j n voor het

an d e r e

in st a n d

te

taken

v e r ri c ht e n

h o ud e n e n het we l z i jn van d e k o l o ­

ni e . Maar t . o .v . d e b e t r e kk eli jke

tr aaghe i d

aant a l . D e g e s lach t e l ijke mieren zi j n

wijf j e s

af ,

w e r p en h u n vl e u g e l s

terwijl

de

mieren he b b e n

�annetjes s p oe di g

een

daarentegen

m e e stal

midd e l matige grote

staat hun

gevleugeld,

daarna s t e rv e n.

aant al

"kasten"

werksters;

�aar

het ne st , d e

in

m e t z e er gro t e k onn e n voor. maar zi j n daaro� niet

bestaat u i t

v e rr i c h t

hebb e n

,

mag hi e r ni e t uit

Ze

de z e

hard

daarb uit e n .

we r ks t e rs

voedsel

een

dan d e rest. Hun t a ak met

kr ac h t i g e

pant­

w or den

kauwspieren.Men

kast e n kan

van h e t g e s lac h t

z e er ver gaan.

"Colobopsis"

kl ein ga atje

,

dat net groot gen o e g

e en e nke l mier door te laten. Deze kasten

aa nt al

i n divi d ue n ,

gro t e ,

van

bouwen hun

Als verbi ndin g met de buitenwereld

hebben deze slechts een

voren

s t e v ig

de so l dat e n worden imme r s niet

van

nesten in boomstammen.

om

, mi e r e n

d i e wre e d z a am in het nest kan mi e r en

Bij

s o l daten g e n oe m d,

vergro o t . D e z e s p e c iali s ati e van

is

Kl e in e indivi­

a f l eid e n dat h un geestel ijke p r e s t a t ie s

toenemen, de h er s e ns

Bepaalde so or t en

en

worden va ak

st r ij d lu s t i g e r

h e t �al en van

s e r. Voor deze taak,

de konjngin

ook g r o te r e

grotere

komen b.v. n a a s t d e g ew o n e

veel soorten

De w e rk­

ontwikkeld.

we naast

min of m eer i n v e rband Me t d e w e rkv e r d e l i n g . werken m e e stal

de

verschillen i n a f� e t i ngen staan

kle i n e r e i ndividu en. D eze du e n

maar

gr o o t

onMiddellijk na de br ui ds v lu c ht

d e b os m i e re n bijvoorbeeld,· �inden

Bij

die nodig

,

die als

a fg e p l atte

portier

ebbe n e e n

d i e n s t do e n . Ze hebben

kopp en , d i e precies i n het toe­

gangspoortje passen. Bov e nd i en is de b ouw e n d e kleur van de kop,- in

aar d ,

z ov e r r e

dat

d e kou

n auw e li j k s

scheid en kan w o rde n . Een opening.

Z e l aat

veel

te

groot

is,

Het

T o l k toe d o o r

om t o e gang vragen e n door

ant e nnen

worden.

Wanne e r de o p enin g

d o o r v e r schill en d e

p oor t w ach t ers

Het is e e n e e uw enoud e gewoonte van de m e n s e n

poor t wac h t er s

b e w ak e n .

zit urenlang in de deur­

alleen leden van haar eig en

wordt hi j

v an d ien

d e o m l igge n d e s cho r s onder­

geur als nestgenot e n h e rk e nd

g e b lokk e e r d .

om

van

p o rt i e r

middel van kloppen met de

hun

te z ie n is ,

dat van buitenaf

ou na te houden

uni e ke bij

de

m i e r en

om

d e gebouwen sterk te

i s , dat hun poortwachters

de ingang b l e k k e ren m e t hun stevig pan ts e r en t e gelijkertijd


goed gecamoufleerd zijn en dat ze niemand zonder het juiste wachtwoord laten passeren.

[

1

Als een mierenkonigin een nieuwe kolonie sticht is ze vol­ komen in haar eendje. Ze g�at op zoek naar een verborgen plekje of graaft een klein holletje, waarvan ze de ingang aan de binnenkant blokkeert. Daar brengt ze de komende paar maanden (bij sommige soorten is dat meer dan een jaar) in volkomen afzondering door. Ze legt een hoopje eieren en verzorgt het broed.

Ze

voedt haar broed met een speeksel­

klier en met het teveel aan eieren. Zo nu en dan gunt ze zichzelf ook een eitje. als de eerste werksters uit

hun

poppen komen, maken ze de kamer op&n, halen voedsel en bouw­ materiaal en ne�en alle karweitjes over. De nieuwe mieren­ kolonie begint te functioneren. De meeste mieresoorten s tar­ ten hun nieuwe kolonies op soortgelijke wijze. Andere moge­ lijkheden zijn, dat de konigin naar haar oude nest terug­ keert, waar ze weer welwillend wordt opgenomen, of dat ze door een andere het nest binnen mag. Zo kunnen zich kolo­ nies �et meerdere koniginnen ontwikkelen. In tegenstelling met de werkbijen leven de werkmieren wel enige jaren. De koniginnen kunnen een zeer hoge leeftijd bereiken. Bijv. men heeft negenentwintig jaar lang waar­ nemingen gedaan aan een konigin van de bruine wegmier, die men in een kunstnest hielde. Ze legde eieren tot ze stierf! Tot hier het artikeltje van de mieren, ik hoop dat je het

interessant vond. Ann Brosens


Vlinders i n Wal es Alhoewel zo'n 40 dagvl ind e rs in Wal es vo o�k&men, mochten we er

t i j dens ons verb l i j f

weinig

van merk e n . Wil l iams

dat d ez e zo�er slechts

t e vertellen

van vl i nder (imag o ) had d e n bereikt. de

oorzaak

ders

degelijk

wel

was

De

van geweest.

het

meest

Bruin

weinig Het

eie r e n

het

sl e c h t e weer

voork omende on d e r

Zandoogje

(�

en

J

kennis met

ad e r d W i t j e ,

en

de K l ei n e

vos ,

het

Ho oibee s t j e,

ons

s tadium was

de

hi er

dagvlin­

) . O o k het

Kle in Koolwi t j e was e e n g ewon e versch i j ning. Verder nog

wist

maakten we

het Klein Ge­

h e t Bont Zando o g j e .

D e s oortenr i j kdom l a g vo0r d e n achtvlinde rs (Dagvl inders on ­ dersche i d en zi c h van d e

nachtvlinders

in e en knop j e eind igen ,

d o or

de

twee

d o or

vleugels

s p r ie ten di e

die aan e lke k ant

worden d o or hun vorm i . .p.v. d o o r e en

sa�engehouden

haak j e zal s bij d e nachtvlind e rs , doo rdat

d o o rdat ze slauen �et de heel

hun

vleugels

ze

vleugel­

overd�g vliegen

sam e n g e klapt b o ve n ·hun rug).

wat hog e r: Eikeblad, Dr i nker of

Rietvink

( � , ó)

,

een regel­

mat i g e avondb e z o ek er, Huism o eder, St.- Jakobsvlinder( 2� gene­ rat i e run s en) , S int -Jansvlinder , Hag e h e l d, Dansvlinder en een heel

gr oot aantal

ongedetermineerde

Ui l t j es en and e r e �ot­

acht i gen . St eph an Ostyn Stic k e r WJ-Leuven Waarschi j n l i j k h e b j e he t a l in de vorige

"Vallei11

gelezen(een

onfrisser kan g e e n kwaad ) :

WJ­

Leuven brengt in 182 e en eigen stick e r

een

uit.

We vragen

natuurlijk

je

mag

(meerdere

pentekening

ook )

te

maken

over

n atuurli j k o n d e rwern, l i e fst i ets typisch vo or L e uv e n . L aat

je

f ant a­

sie dus op volle t o e r e n draaie n. Ge br uik

chinese

inkt en maRk

n ing lief s t n i e t

werkje a�n ��n

te

van

groot.

de

en

je

tek e ­

Je

geeft

bestuursleden

misschi en wordt j o uw t e kening he t Leuvens symb o o l. . .. Alvas t bedankt .


10

.•

flf\NTEN z'n flora

Snowdonia en

De kombinatie vEn �eer en bodemgesteldheid zijn bepalend voor de nl�ntengroei is

(stij�t

7eer hoog

ondergro:r:d,

R.

van

Wnle�'binnenland:

naarrate

de

men

besta.;;.nde uit leisteen,

de neerslag

bereen intrekt)

-·a.R1<:t ::;f•.·;:iterir1g onmo­

celijk. Gevolg hiervan is een sterke ver�uring do od

v::-.n

de boder:

l::::n

geen zuurstof h:ï j),

een

?eer

�aar

wel in turf.

r·ater:i_asl

Op

r1�ecific�e

1t'ordt 0ns niet

·�12r:ts::

1:.v.)

('tee::� Of:882."":.

__

··c;:-lc , ...

<·or.r;o _ .....

- ·

.

drijftillen)

.

,

··,-.r··· �·r':··,·· ' --- · c.; __ · - · ·

en gewoon vetblad.

�ich

ortwikkeld .

"

p r imi­

zich ir. è.eze I'E[iOnen

(--.1 r.��·.c:i:ol:ï_(..-°l�:.,t-'--r _ _

(er

o:-:-t;ezet in hurrus,

(n:::.f'".st biezen)

Cp vochtige ':'lekken vind. je .

verarring

o.fcebr01�en

'··olfsklam.ren en andEre

7eer goed thuisvoelen.

·�r�··-

en

de7� voedselarre gronden heeft

Opmer}::elijk is d2t- varens, tieve!!

ken niet t·Torrien

�1;:-nte���oei

en de

.....

___

"'·""E� �

vleesc·tl'::�-:.è.e

L..._..

:.· l r: ·.::q- c. c e1� •-

': · -- v ...._, -

op

;lé·.i:­

·

In open water staat water­

drieblad en moerashertshooi. Deze veenmoerassen herb voorts beenbreek, (cfr.

dopheide,

kli�opklokje,

gevlekte orchis e.a.

lijst).

In tegenstelling tot gewone douheide verkiest de zeer al­

ge�ene rode do�heide een droGe groeiplaats, struikheide,

vergezeld van

fraai hertshooi en gagel.

Bebossing be1erkt zich tot de dalen en bestaat vrijwel uit­ sluitend uit eik.

100-

Laatst�enoemde overschrijdt,

en jaren oud,

de hoogte van

wijten is aan voedsel gebrek.

8-10

nooit,

hoewel so�s

hetgeen te

De knoestige takken zijn dicht

begroeid �et �ossen en eikvaren. Als houtgewas vind

( dit

je in de bergen wat meidoorn en gagel

geurige struikje noemt dus niet rijsbes,

zoals de

plantenwerksgroepverantwoordelijke wel beweerde. Hij biedt hiervoor

zijn

nederige excuses aan).

so�mige nlantens0orten trof je schubvaren ,

(ver�oedelijk één v.

de ...,erkwaardige vetplant

heeft

�eer aan o� rotsen of muren: de noordelijkste vindplaatsen )

"Umbellicus runestris"

geen Nederlandse naa�)

en Engels vetkruid

( sukkelaar

( Sedum

anglica).


11

Een geheel ander biotoon vor�t de kalkrijke kustzone,

waar

we op enige

"curiositeiten"

honds ­

kruid en de

"groene"

Tot slot nog dit: Wales

s tuitte n,

wesDenorchis

Het

zoals zeewinde,

(Epipactis leptochila).

"aantal s oorten"

is nogal beperkt in

(tynisch voor een voedselarm gebied).

die we a�ntroffen,

[·laar de planten

genieten het schitterende kader van on­

gereptheid en zijn veel autentieker dan we gewoon zijn in het Belgis ch cultuurl�ndschau. NICO Wales

"Snowdonia National Park"

15 juli-29 juli

-Orchideeënfam. :Honds kruid(Anacamptis pyramidalis), bladige orchis (Dactylorchis majalis ), (Dactylorchis incarnata), maculata),

Vlees kleurige orchis

Gevlekte orchis ( Dactylorchis

Moeraswespenorchis (Epipactis palustris ) ,

tis leptochila(idem),

(Potentilla anserina),

Epipac­

Keverorchis (Lis tera ovata)

.-Rozen.fam.: Duinroosje (Roza pimpinellifolia),

Zilverschoon

Vrouwemantel(Alche�illa ves tita),

Tormentil(Potentilla tormentilla), gos a),

Breed­

Egelantier(Roza rubi­

Moeras s Direa(Filiuendula vulgaris)

-Viooltjes fam.:Driekleurig viooltje(Viola tricolor), viooltje(Viola curtsci),

Moerasviooltje(Viola palus tris)

-Anjerfa�. :Zee schijns ourie(Spergula media), snurie(Spergula mariti�a),

Zilte s chijn­

Zeepostelein(Honkenya peploïdes )

,Dagkoekoeks bloem(Silene dioica), holostioides ),

Duin­

Hoornbloem(Cerastium

·

Gewone spurie(Spergula arvens is),Zeeblaas ­

silene(Silene maritima),Koe1coeksbloem(Lychnis flos -cuculi)

-Wolfsmelkfam. :Zee wolfs melk(Euphorbia paralias)

-Ruwbladfam. :Krornhals (Lycous is arvensis),Moe rasvergeet­ me-nietje(Myosotis Dalus tris ), Hondstong(Cynoglos s um officinale)


12

-�intergroenfam.:Stofzaad(Monotropa h inonitys) �Windefam.:Zeewinde (Calystegia Soldanella), Heggewinde (Calystegia senium), Akkerwinde(Convulvulus arvensis)

-Ganzevoetfam.:Zeekraal(Salicorne euronaea), Salicorne ramosissi�a(idem) -Steen breekfarn.:Mossteenbreek(Saxifraga hynnoïdes), Saxi­ fraga stellaris(idem), Paarbladig grondveil(Chrysoplenium oppositifolium) -Ranonkelfam. :Egelboterbloem(Ranunculus flamula), Scherpe boterbloem(Ranunculus acris) -Klokjesfam. :Zandblauwtje(Jassione montana), Grasklokje (Campanula rotundifolia), Klimopklokje(Campanula whalen­ bergia) -Kruisbloernfam. :Pinksterbloem(Cardamine pratensis),Lepel.... blad(Coohlearia officinalis) -Valeriaanfam. :

Grote valeriaan(Valeriana officinalis)

-Kaardenfam.:Grote kaardebol(Diusacus fullonum), Blauwe knoop(Succia nratensis), Beemdknoop, (Knautia arvensis) -Kamnerfoeliefam.:Wilde kamperfoelie(Lonicera periclymenum) -Strandkruidfam.:Engels gras(Armeria maritima), Lamsoor(Limo­ niun vulgare) -Composietenfam.:Heelblaadjes(Pulicaria dissenterica), Drie­ distel(Carlina vulgaris),Jacobskruiskruid(Senecio Jacobea), l(noonkruid(Centaurea jacea), Leverkruid(Eunatorium canna� binu�), Waterkrui�kruid(Senecio aquaticus), Guldenroede

(Solidago vir�aure-a), f·'!arr-;riet(Chrysanthemum leucanthemun),

'SrieerdisteY(Cirsium ,vulgare), Kale jonkere(Cirsium pa1us­ tris), Wiade bertram(Achillea ptarmica), Zulte(Aster tripolium), Zeekamille(Trinleurosperum maritimum), Spaanse ruiter(Cirsium dissectrum)


1.)

-Gagelfam.:Gagel(Myrica gale) -Weegbreefam.: Hertshoorm·1eegbree (Plantago- coronopus î, Zee­ weegbree (plantago maritirraî -Gentiaanfan:.:Duizendguldenkruid(Centaurium erythraea), Water­ drieblad(Menyanthes trifoliata) -He lmbloemfam.:Kleine ratelaar(Rhinantus minor), Hengel (Helampyrum pratense), Gew. helmbloem(Scrophularia nodosa), Muurleeuwebek(Linaria Cyn1balB..I·ia), Maskerbloem(Mimulus lutea), Vingerhoeds kruid(Digitalis purpurea), Stijve ogentroost(Euphra­ s ia stricta), Rode ogentroost(Odontites verna), Boskartel­ blad(pedicularis sylves tris ), Moeras kartelblad(Pedicularis palustris),

Tijmbladig ereprijs(Veronica serpillyfolia),

Mannetjesereprijs (Veronica officinalis ), Koningskaars(Verbas ­ cum thaps us), Gestreepte leeuwebek(Linaria repens),V1.as leeuwe­ bek(Linaria vulgaris ), Paarse leeuwebek(Linaria purpurea), Gewone ereryrij s (Veronica chamaedrys ) -Sleutelbloemfam.:Boswederik(!iysirnachia nemoros a),Waterpunge (Samolus valer2ndi), Teer guichelheil(Anaga],lis tenella),Melk­ kruid(Glaux maritima) -Hertshooifam.:Hertshooi(Hypericum androsaemum), Fraai herts­ hooi(Hypericum pulchrum), Moeras hertshooi(Hypericum elodes), St.-Jans kruid(Hyperycum perforatum) �Geraniumfam.:Robertskruid(Geraniurn robertianum), Zeeréigers ­ bek(Erodium dunens e) -Vlinderbloemfam.: Stalkruid ( Ononis repens) ,, Wandklaver( Anthyl­ lis vulnerarie), Knollathyrus(Lathyrus montanus), Veld­ lathyrus(Lathyrus nratense), Gaspeldoorn(Ulex europaeus ), Rolklaver(Lotus cornicuatus), Vogelwikke(Vicia cracca) Heggewikke(Vicia senrium), H�zepootje(Trifoliurn arvens e), Rode klaver(Trifolium prat ense)


14

-Teunisb l o e mfam . : Harig wi l g enroos j e (Epi l obi um h i rs uturn), Wilgenroosje(Epilobiurn angu s t ifo l iurn ) , H e ks e krui d(Ci rcae a Lutetian a) , Teunis blo:em(O e n o the ra biennis) -Sche rmb l o e mfarn . : S e ld e rij ( Apium gr ave o l e n s ) , W e i d e t orkruid ( Oenant he lach e nall i i ) , Past i n aak ( Pas tinaka s at iv a) , Wat er­ sche e r l i ng(Ci c u t a vi ro s a ) ,

Ze evenkel(Cr i t hraum maritimum )

-Wa l s tro fam. : Ec ht wa l s tr o ( G alium veru�) , Lig g e nd wal s tr o (Galium saxat i l e ) , Mo e ras wal s tr o (Gal ium p al u s tr e) , Li e v e ­ vrouw b eds t r o ( Galium o d o ratum ) -Li nbl o e mfam . : Zenegroen(Aj uga r eptan s ), Vatermur..t ( r�entha aquati c a), .Akke rrr,1;.nt ( Mentha arvens i s ) , Brunn e l ( R unn e la vulgari s ) , B e t on i e (.B etonic a o ffic in a l i s) , Kl e i n gl idkruid ( Sut-ol l ar i a m i n o r) , Wi l d e tijm ( Thymus s erpyl lum) -B laas j e s kruidfam. : Vetb l ad(Pi ngui cula vulgar i s) -He ide f am.:Bl auwe b o s b e s (Va c c inium myrt h l lis ) , Dophe i d e ( Er i c a t e tr a l ix) , Rode d o pheide (Eriea c in er c a) , Struikhe i d e ( Ca llun a vulg aris ) , R i j sb e s (Va c c in i um ul i gi n o s urn ) -Zonn e dauwf am.:Ro nde z onn e d auw ( Dr o s e r a r o tund i f o lia) -Vl e uge l t j e s b l o emf arn.:Gew. v l eug e lt j e s b l o e m(Polygala vu l g aris ) -Klav e r z uringfam�sWit _e klaverzuring ( Oxal i s a c coc e l l a ) -V e tn l ant fam. : U�b el l icus rune s tris ( id . ) , Se d um angl i cum ( i d . ) , He�elsl e ut el( S e dum

fabaria)

-Li ssen fam . : Ge l e li s ( Ir i s p s e udac orus ) -Le l iefa�.:Bee nbree k ( Narth e c i u� o s sifr agum) -Gras s enfam.:H e lmgr a s ( Amophi l a arenar i a) , St r and z o ut g�a s ( Triglochin �aritima) , Schorregras , Eenblo emig pare l gras (Me lica un ifl ara)

'.o:---:_":·.

«.

.:.·

'


itima), Biezenfam.:Zeebies(Juncus mar (d.i. de grootste bies)

Juncus acutus(id)

te quisetum fluviatile), Vertak -Paardestaartfam.:Holpijp(E ssi mum)(? ) paardestaart(Equisetum ra �osi Cryptogramma crispa), Schub­ -Varenfam.:Gekroesde rolvaren( , Steenbreekvaren(Asplenium varen(Ceterach officinarum) Muur­ splenium Adianthurn-nigrum), trichomanes), Zwartsteel(A gare), ), Eikvaren(Polypodium vul varen(Asplenium ruta-muraria op t), Dryonteris aemula(id.)( Dubbelloof(Blechnum) spican fjes­ Dryonteris felix-mas.), Wij kalkrots), Mannetjesvaren( i(id.) Hymenonhyllum tunbridgensi , varen(Athyrium felic-fem in a) leatum) Naaldvaren(Polystichium acu klauw(Lycopodium selago), -Wolfsklauwfam.:Dennenwolfs um) wolfsklauw(Lycopodiu� clavat

Grote

OLMEN

O��e schapenweide wordt aan een zijde begrens� door een prachtige ��� ��men(al zeg ik het zelf).Alhoewel de schapen af en toe er wat •81 a Jes van knabbelen waren ze nog in goede staat voor het lot van toesloeg: 1 van de prachti�ste van de 40-J�ren oude natuurmonumenten werd door de olmenziekto gekelderi.Het is een van de enigste ziekten waar de hele boom aan� v en ��der gaat.Het heeft te maken met een zwam,waarvan de sporen� ::s�r�i worden door een miniem kevertje De hovenier kwam.Er werd ez g ,gezaagd,en nog eens gezaagd!Toen hij wei:rreed reste ons noga all een een groot gat in de rij (het klein hout d:t de boom omrin de o� w�:d�: g:î!����=��d)en een �e� �� :�� g ! �.Dag n el e hou e oop los e t op te ruimen. h l H et ergste kwam nog toen mijn ad op een �ag bemerkte dat de eerste reeds een zieke tak bevatte .w: 1�:t 1 en e�n eel van onze hoop varen tevens omdat in heel het dorp de o men zie k of dood zijn en maar weinigen er iets aan doen Ons r s g . � lechts de vraag wat we zulo len overhouden en wat pla�ten o: � e � k lJ k gat-op-het-dorp te dichten. ·

-

---

-

.

-· ,,,,.._��· - ,,"· � ��� --� · •;�. - -:.J..,;. - ·1--"--�


16

Va GELS Ornithol ogisc h ver s l a g

door

Bob

Hermans

WALES

Z O KA

Ve rbaz i ngwekkend wa s d e afw i s s e l i ng in b i o t open die we rond de kampp l a a ts o n t moet ten:

Cano l f a n Bl a encwm

van de ber gen in e e n g l et s j e r d a l ,

( =kampp l aa t s )

enke l e km· ( eerder :

ten m i d den

mil es )

naar

het we s t en een v l akte met we i l a n d e n bome n en n o g wa t verder s c �orre, een s t r and en d e be�eik')

Ier s e Zee .

Binnen ha n d bereik

( eerder

'be s t e l wagen -

-

een ser i e uit eenlopende vo g e l s o o r ten dus.

Rond Cano l fa n Bl aencwm

( en o o k el d e r s in d e berge n )

l age d en s i t eit op .

s o o r t ena anbo d was eveneens aan de l a ge ka n t.

He t

Een d e rge l ijk ve rsc hij n s e l s t r eken.

vie l de z eer

i s echter eigen a a n a l l e gel i j k a a r dig e

D i t h e eft t e ma k en m e t h e t m . i.

het feit dat er een z e e van p l a a t s i s,

noga l spe c ifieke b i o t o o p en

zod a t de voge l s ve r d e r u it

e l ka a r kunnen l even. Op

of r o n d de be rgme e rt j es in de buurt t r o f fen we n o oit en i ge wate r­

vogel a an.

E i g e n l i j k noga l w i e des:

we i n ig l even

( bv .

d i e mee r t j es beva t ten u i t e r st

geen v i s sen en vrijwel geen p l antengr o e i ) .

Voedsel

i s e r vo o r wa tervo gel s d an ook n i et t e vi n d en. A l gemeen s t e soo r t en r o na de kampp l a a t s: r ouwkwik, vanger,

raa f .

Wa t ver d e r ,

n a bij

w i n t e r�on i ng ,

Croe sor - cen t rum:

ook we l eens roodbo rst t apuit en paapje .

Aan de kust werd e e n r i j ker e var i a t i e a angeco<len : a l l er l ei stel t](per s Enk e l e ma l en

( o . a.

omgeving van Por tmadoc

gr a spieper ,

bont e v l i egen ­ prima biotopen voo r

&

Ha r l ech) .

( tel kens t e Portmadoc en e e n s te Pa rle c h )

we m i ddel s t e za agbek

( en k e l d i eren i n wijfjeskleed).

z e e r p l a a t s e l i jk i n No rth-'\'la l e s .

per c ip iee rden

Deze voge l br oeû t

(19, 2 4 e n 26/7 )

Lang s de b e a c h van Ba r lech k r i oelde he t va n de d rieteen s t r a n d l opers . ze v e r enigden z i ch d ikw i j l s in gr o epjes va n zo'n t w i nt igt a l ek s.

( vb.

e en groep van 23 drietenen met da a r in 1 bo n te s t r and l oper ) .

Aan dezel f de ku s t p l a a t s werden minst en s 2 ver s ch i l l ende kl eine j ager s

opgemerk t d ie op meeu wen par asiteerden.

Ibidem o o k een kokmeeuw d ie ge l ij Y e e n j a ger een

een l i c h te fa se . gro t e st ern

Het g i n g om een <lonker e en

( deze l a atste met een v i s

in d e be k )

( 2 6/7)

volgd e!

p a r a s i t e rend acht er ­

Te H a rl e ch no teer den we de e n ig e v i s dieven va n de t r i p : s t e rnen op het strand

eks tu s s en g r o t e

Wat

meer

s tep s l eken.

over he t binnenland:

( dit s pu l

(26/7)

sommige gel ukkig en zagen b i j de Roman

ligt ergens bij

Deze va lY. schijnt v rij

Trawsfynydd )

(18/7)

ba l t svlucht van sme l ­

a lgemeen in Wa l e s voor t e yom en

werd voo r de rest va n het ver b l ij f noo i t me er iemand opgemerkt.

m in s te n s dr ie

(me t z ekerheid)

doe� doo r


17

o ja,

niet hee l v er v a n de kampp l a a t s ,

on tmoet ten we een t r oep j e a l penk ra a ien.

e r g e n s hoog i n de ber g en , Dat wa s op 1 7 / 7 .

In groep

r ondv l iegen s c h i j nt overigen s t yp i s ch te z i j n v o o r deze s o o rt . On ze ij ver wer d ruim s c h oo t s be l o o nd : wa a rgen omen

t wee ma a l werd een s lecht va lk

( 2 3 en 2 7 / 7 ) , echter n o o i t d o o r de vo l led ige g r o e p .

De mee s ten hebben de p e reg r i ne f a l c o n t o e r. min s t en s é én kee r ge z ien.

De eer s te o bserva t ie wa s n abij

Fa r l ec h - st a d :

de va l k v l o og vl a k l a n g s

tweede r e n d e z -vo u s wa s vo o r s omm i gen hee l

hun bur c h t j e a l d a a r.

H et

wa t s pekt aku l air der :

een wij f je ba Y ke l e i e n d me t twee raven .

v a lk wa s bi j na even gr o o t a l s d e r aven.

D e s l ec ht ­

Het d i er nade r d e t i j den s

de ze akt i viteiten t wee konf r a ters en mij z e l f t o t o p z o'n der t ig met er. De mee st e anderen vo lgden de s how o p z o ' n honder d meter.

( 8 n o wd o n )

B i z a r i s d a t Pe t er s on Wa l e s a a ngee f t a l s niet - br oedgeb ied va n d e s l ec htva lk ,

t erwij l d a t z e l f de g e bied é é n der gez o n d s te popu l at i e s

heeft v a n E u r o pa Dun c a n B r o wn ;

of hij

nedd bedoe l d e ? ) E i ndkonk l u s ie:

( 5 0 à 6 0 k o pp e l s br oeden d vo l gen s onze é é n d ag s g i d s hiermee hee l Wa les o f enk e l h e t d is t r ikt Gwy ­

een bo e iend gebied

met

e e n inter e s s ante avi f a una.


18

Ove r z i c h t - - - - - - -- -

1 5 1 6 1 7 1 8 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29

ffuu t

x

Jan v an G ent

x

a a l s c ho lv e r

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b l auwe r e i ger k n o b b e l z wa a n

x

b e r g e end

wi l d e e e n d

m i dd e l s t e z a a g b e k

x

bu i z erd

x

x

x

s l e c htva l k

x

x

x

s c ho l e k s t e r

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

bo n t e s t r a nd l op e r

x

x

x

x

x

x

x

x

tur e l uur

x

oev e r l o p e r

x

x

x x

ro s s e grut t o

x x

x

x

wa t er snip

x

x

x

kl e i n e j ag e r k o kme euw

x x

x

k l e i n e mant e lme euw z i l v e rme euw

x

x

g r o t e ma nt e lme euw s to rmmeeuw d r i e t e e nm e e u w grot e

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

st ern

v i sd i e f

x

h o u t du i f

x

x

x

h o l e n du i f

g i e r z wa l u w gr o e n e

x

x

dr i et e en s t r and l oper

wul p

x

x

bo n t b e kp l ev i er

k i ev i t

x

x

x

sme l l e k e n t o r e n va l k

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

specht

g r o t e bo n t e s p e c ht

ve l d l e euw er i k

15

16

17

18

19

20

21

22

x

x

x

x

x

x

x

23

24

x

25

26

27

28

29


15

16

17

18

seve r z wa l uw x

hu i s z wa l uw

x

gr a s p i e p e r

21

22

x

23

24

2 ·5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29

x

x

x

x

x.

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

h e g g emu s

x

x

x

g r a smu s

x

goudhaant j e

x

x

v l i e g e nv a n g e r

x

paapj e

x

r o o d bo r s t t a pu i t x

x

x

x

x

bef l i j ster

x

x

x

x

r o o d bo r s t j e

merel

x

x

t a pu i t

x x

x

x

s t a artmee s

x

p imp e l me e s

x

x

k o o l me e s g e e l g or s

vink

x x

s ij s

x

x x

g r o e n l i ng

x

x

x

x

x

x

x

r i e tgor s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

put t er

x

k n eu hu i smu s

x

s p r e e uw v l a am s e

x

x ·

x

gaa i

e k s t er

x

x

x

x

x

x

kauw

x

x

roe k

x

x

kra a i

x

x

a l penkra a i

x

raa f vi e z e

2P

x

kwi k

w i n t erkon i ng ·

z wa r t e

27

x

r o uwkw i k

bo n t e

2 ;,

x

o ever p i eper gel e

20

x

bo e r e n z wa l uw

grot e

19

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

g ev a l l en :

fi t i s / t j i ft j a f

x

x

w i t g a t j e /b o s r u i t e r

x

x

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


2 0--

E R IS GEEN W I L D M E ER ? ?

G E EN NO O D 1 1

".

G edaan m e t h et v e rv e l end kwe ken van p at r i j z en en fazant en. G e en l as t m e e r van m i l i eu gr o e p en ,

d i e r en b e s c h enn in g o f andere akt i e gr o e p en .

GEBRUIK DE OPB LAA SBARE , ELEKTRON I SC H GESTUURDE DIEREN VAN Ru im e keu z e

:

fazant en , p at r i j z en , k on i j n en , haz en ,

T e verkr i j g en p e r stu k ; Z e e r e e n v ou d i ge b e d i

H an d p omp voor het

v o or grot e

en in g ,

en z .

aant al l en v o o rd e l i ge

gemakke l i j k

wég t e bergen in

opb l a z en i s t e v e r kr i j g en ,

De fazant en en pat r i j z en kunn e n v l i e g en

( er

f i et s p omp

Het

1 st e vers i e :

st ort

ge woon n e e r b i j

2de vers i e

ont p l oft I l

vol st aat e c ht e r .

t egen s t ampen

h et raakachi et en .

spect aculair

( is

ook

hoeft dus

merk,

di er zal v ind e n .

zodat h e t ophal en n i et h o e ft .

alle

niet meer )

verkrij gbaar met

eerst e ty p e i s o pg e vu l d m e t e en h ondevoer van e en geken d

t we e de typ e i s m i l i euvri ende l i j k ,

ge s l acht en )

koffer van d e wagen.

vuurwerk v o or nacht e l i j ke s t r o opt oc ht en ) .

j acht h ond zon d e r m o e i t e het

Het

Ze er

MERK "PATRA-FAZA" .

( in beide p r i j z en .

Sn e l h e i d en v l i e g b e r e i k zi j n inst e l baar.

Twee vers i e s t e verkr i j gen :

HET

zodat d e

o n d e r d e l en z i j n b i ologi sch afbreekb aar ,

OP SPEC IALE AAN VRAAG : Voor j ag e r op gr o o t

wi l d

eveneens t e verkri j gen :

her t e n ,

A.AfLZEL N U""l'

:

enz.

h ou d e n van j ac ht t r o f e e ën .

De di e ren z i j n ook m e e r dan é é nm aal

Voordel i ge

o l i fant en ,

worden m e t F.C HTE gewi j en of

D e z e d i e ren kunn en u i t g e ru s t

diegenen d i e

re e ë n ,

prij zen

:

vraag i n l i cht ingen

:

slagtanden voor

t e gebru i k en .

bvb . mann e l i j k e o l i fant : v an af m et

• • •

e c ht e s l agt anden

65 2 fr

2 3 . 564 fr

+ bt w

+ bt w

Aarschot sebaan 1 , OP VELP BENELUX r e Al l e enverd e l

Arm an d Vanhum b e e k ,

S p ec i al e p r i j z en v o o r l eden

in klubverband -


W AARNEM I N G EN

D I J LE VA L LE I

Aal s c'h o l ver ( Ph a l a cro c o r ax c arb o ) : 30/3 : B o ve n d e Ke s s e l b e r g een 2 5 - t al e x .

in V

n a ar Z ;

z e dr a a i e n t e rug en vl i e g e n d an n a a r W ;

We g ens k o rt e v: a arn e m i n g s duur k o n ik z e n i e t j ui s t t e l l en ( BLh )

3 1 /8 : 1 Juv .

ex .

( b l ek e b o r s t ) t e

, o p z i j n rn o e r a s bo o t v e r j a 2 gt )

S AR

( AUB , LEP )

Puru e rr e i g e r ( Ar d e a n urpur e a ) : 1 4/8 : 1 · 2 9 /8 : 1 j uv . t e SAR .

ex .

( AUB , LEP )

4 o en 1 was

j uv .

te SAR ( Pr o o i v o g e l t o c h t ) ,

Kr ak e end ( An a s s t r e p e r a ) 2 3/4 : ws .

( à a arna w e rrl h i j d o or M al o u

�;

e x . i n het LP ( NYJ , VCS ) 3 1 /8 : o pn i euw 1

j uv .

ex.

6 e x . o p d e p l a s t e R o ts e l a a r :

van 1 e x . k o n ik m o e i l i j k het g e s l a c ht b e p al en ,

d i t o�k e en

( BLH )

Vi s arend ( Pan d i on h al i a e tu s ) : 3 0/4 :

1 e x . u i t ON O vl i e gt thui s

Ho l s b e ek l an g z a am o v e r n a ar het LP ( BLH ) , 2 4/8 :

S.AR ( EYJ , AUB , THP �vCS ) , Jv.v . ( LUB , LEF ) , 6/9 : 1 a d .

te

3 1 /8 : 2 ex . v i s e.r e n d

\'le s p endi e f ( Pern i s ap i v o ru s ) 4/7 :

te

1 a d . vi s ar end

te S AR w aarv an 1

z ek e r een

SAR (l'�YJ , .AUB )

2 ad . w e s p en d i e v en , vo l g en e l ­

k a ar

en g a an s a m en o p th e rm i ek m e t e en b u i z e rd ( D e Z i cht , Ho l s b e ek )

SAR

maakt b a l t svlucht e n verdwi j n t tus s en de b o men ( AUB ) , 4/8 :

( BLH), 2 5/6 : 1

1 e x . t e H o l s b e ek ( NYJ , AUB , THP ) , 1 7 /8 : 1 e x . t e

e x . t e Ho l s b e ek n a ar he t 1:! .

H;:;vik ( Ac cipi t e r te

z i en

gent i l i s

( BLH )

) 3 1 /8 : · 1 h avik te S AR ,

a an

de gr o o t t e

i.::a ar s c h i j l i j k e en wi j f j e ( AUB , LEP )

S� erwer ( Ac c i u i t e r n i s us ) : ( BLH ) , 2 7 / 3 :

25/2 : 1

e x . b ov e n D e Z i cht ( Ho l s b e ek )

1 e x . b o ve n K e s s e l dal ( BLH ) , 2 4/8 :

1 b u i z e r d t e SAR ( NYJ , AUB , THP , VC S ) , 6/9 : 2 Bru i n e kie k e nd i e f ( C i r c u s a e rugin o s us ) :

X

1 s p e rwer c ontr a

1 e x . t e S AR ( NYJ , AUB )

29/3 :

1 : ex . r i cht ing

in de �'li n g e val l e i ( BLH , OSS , JAL ) , 1 4/8 : 1 � t e L o v e n j o e l ( NYJ , AUB ) 24/8 : 3 X e en � o f j uv . e x . t e S AR ( NYJ , AUB , VCS , THF ) , 3 1 /8 : 3 X

NO

e en

o f j uv . e x . ( mïn s t en s

2

v e r s c h i l l en d e e x . ) t e SAR ( AUB , LEP )

B o o mval k ( F al c o s ub b ut e o ) : 2 3 /4 : 1 ad . e x . r i cht i n g N ;

t o onde g e en

r e a c t i e t . o . v . s arnen c irk e l e n d e t o r e nvalk ( BLH ) , 3 0/4 :

1 e x . over­

tr e kk end l an g s At t enh o v e b e r g ( BLH ) , 2 0/8 : 1 e x .

b o ve n J o z ' n

t u i n ( VAJ , AUB ) B o n t e b ekp l e v i er ( Ch ar a d r i u s h i at i c ul a ) : 1

ex .

o � d e l a at s t e

( 4� )

v i j v e r van AVP o p 2 9/ 5 s am en m e t twe e k l e i n e p l e vi e r e n ( OSS )


22

� Wi tw angst ern ( Ch l i d oni as hyb r i o l a ) : o p 1 1 /8

in

h e t LP é én ex .

in

z omerk l eed ( NYJ ) Z i l v e rm e euw ( L ar gus ar g e n t atus ) : 2/2 : In h e t LP e en 1 6 5- t a l z i l ver­ m e euwen ; het gr o o t ste aantal d a t ik er o o i t z ag ( BLH ) Ke rkui l ( Tyt o a l b a ) : 2 5/6 :

1

kerkui l te H o l s b e e k ( AUB , VCS , THP , NYJ )

Bosui l ( Strix a l uc o ) : 2 3/2 : o � 0 . 3 5

8 /4 : 1 ex.

u.

1 ex. r o e pend te H o l sb e ek ( BLH )

in ne s tk ast i n D e Z i cht met 4 e i eren ( BLH ) , 2 5 /6 :

1 ex.

te H o l s b e e k r o n d 2 3 u . ( AUB , V CS , THP , NYJ )

Sn or ( Lo cust e l l a l us c i n i o i d es) : 1 3 /7 : 1 e x . g e h o o r d in het T o rfb r o e k te B e rg ( Mar c H e rr e m an s , Po l R enier , Magd a Vr anckx e n C OI ) T apu i t ( Oenan t h e o en anthe) : 9 /4 : 1 e x. t e H o l s b e e k ( BLH ) Sijs ( Carduel i s sp inus ) : 6/7 1 e x . t e W i l s el e ( C OI ) Put t er ( C ar d uelis c ar due l is ) : In h e t v o o r j aar w as e r e e n sl aap p l aats van uutter s in het LP ;

o � 1 /2 '·" aren e r e en 3 0 à 40 aanwe z i g ; e r was

a l z an g v an s o m� i g e vo g e l s en s o m� i ge d ist e l vinken waren b e p aa l d aggr e s i ef t e g e n o v e r d e ander e . ( BLH ) Appe lvink ( C o c c o thr au s tes c o c c o thr aus t e s ) : 6/4 : 1 e x. naar het N vl i egend b oven D e Z i cht ( Ho l s b e e k ) ( B LH )

g � � ��!�! � -�f��E!��g�� : ( COI ) D irc C o st r o p , ( BLH ) He rw i g B l o ckx , ( AUB ) Bar t Augus t i j n s , ( THP ) Pat r i ck Lema� tr e ,

( NYJ ) J o h an Nys t e n , ( O s s ) S t e ph an Ostyn

SAR : St - Ag atha-Rode LP : L e opoldsp ark , K e ss e l -Lo AVP :

Ab d i j van

' t

P ark, H e v e r l e e

( VCS ) St even Vande C ap e l l e ) ,


Enkele

2 1

Uit

speciale

augustus , het het

20. 30

zu id-oos t en

beschr i j ft uit

+

wa a r n em i n g e n

brede

zicht ,

U

' s

k om t

b oc h t

landt

in

avonds . plots

over

dan

SAR

een

de

op

gans

vijver ,

het

wa t e r

aangevlogen , verdwi jnt

voor

de

even

schui lhut.

Duidel i j k i s d e witte b l e s op het voorhoofd te z i en . I k d e t e rm i n e e r d e v o g e l a l s een k o l gans . E e r s t t w i j f e l d e i k s t e r k d a t h e t om e e n w i l d e x . g i n g , totdat ik in " na tuurreservaten" 1 8 e n 19 j u l i r e s p e c t i e v e l i j k 8

van d e BNVR las d a t en 9 kolga n z en in

31

U

slagpenru i te Lillo.

Van

wa a r g e n om e n

auou s tu s , 18

tot

werden

wa a r g e n omen

1 9 . 30

U

van 3

ja g en

in

18

het

' Groot

tot

zwa r t e

20. 20

sterns

op

8uitenschoor 1

U

boven

de

viJver ,

t erwi j l e en a a l s c h o l v er van 1 8 u t o t 1 8 . 3 0 u h erhaa l d e l i j k achter vis duikt , om 1 8 . 3 0 u vliegt hij op en landt a c h t e r ( o f o p ? ) h e t e i l a n d . Om 1 9 . 3 0 u k om e n 4 m e e u w e n uit noordelijke richtin Ze zijn heel licht gekl z i gzagtekening over de over w i t t e s taa r t . E n k e z u i dw e s t e l i j k e r i c h t i n g drieteenmeeuwen.

g over de vijver vli egen . eu rd met du i d e l i j k donkere v l e u g e l s en m e t z wa r t e e ih d b a n d l e m i nu t en l a t er v e r dw i j n en z e in , g e d e t e rm i n e er d a l s j u v e n i e l e

Il

Marc

7fa/wl +

+

+

+

+

de tl�....,_ .

'

+

/

+

+

C oster

+

+

H e t B i erbe eks e d i eren­ asiel : ' H e t . V o s s enhol '

.

. ""'

D e

geeft deze s ticker a ls b i j dra g e in d e ' •

kampanj e van

de

Je

ter

voor

de

b e s c h e rm i n g

das.

kan deze b e k om e n b i j of via Bart

..."

uit ,

sticker het Vossenhol A u gu s ti j ns

prijs

van

20

fr.


24 DE

Z O O G D I E R E N--

(s trop)-1».S :

kent hem wel : korte poten , plomp , smalle kop , lange snuit , kop zwar t-wit getekend , de das • Hi j is het zwaarste zoogdier in ons land , en tevens de traags te onder de marterachtigen(hij is dan ook een zoolganger) • Z ij n korte poten zijn veorzien van graafn agel s , waarme e h i j i n s t e v i ge gr o n d uitgebreide o n d e rgro n d s e h o l e n gr a a f t , met vers chillende ingangen.Niet vaor niets worden deze holen ' dassenburchten' genoemd.De das is een alleseter: kleine gewervelde dieren , eieren , insekten , wormen , slakken , ooft , bessen , ook kadavers , maar hij heeft een voorlievde voorh aver en mais , want levend voer zal hem , zo ' n langzame wandelaar, wel te vlug af zijn • Het grootste deel v an de d a g brengt hij al s l ape n d door in zijn burcht , evenals de hele winterperiode(h ij teert dan o p zi j n vet ) ; alleen ' s z omers trekt hij tegen de s chemering op voedsel uit. De pe l s v an de das is bij zonder in tre k bij de ja gers , die er hun weitassen mee bekleed willen zien .(vroe ger werden de haren ook voor penselen gebruikt ) .Helaas word er om die reden stikum j a c h t op ge maak t , h o e w e l dat bij de wet verboden is ( hiervoor gebruiken ze wel eens de zogenaamde stroppen : zie titel!) De das is na­ melij k officieel bes chermd(zoals tal van dieren in ons land) , en mag niet gejaagd worden. · _ Gelukkig zorgen de weinige e xemplaren nog voor nakomelingen : de paartij d is in Ju­ lie , drachttijd verloopt gedurende 7- 8 maanden,een worp( jan . -febr . ) met 3-5 jongen . Deze dier�n leven ongeveer 1 5 j aren (zonder tussen koms van jagers of andere zo­ genaamde �natuurbeschermers ' ) . Onder elkaar en tegen anderen drukken de dassen hun ideeen uit door geblaas en gekrij s,dat soms huiveringwekked_klinkt . U

_

MOGE D I T EDEL D I E R DE AANVALLEN VA N J A GERS EN Z O O VE RLEVEN EN ON Z E BO S S EN NO G LA NG BEWONEN I ! !

M ELES MELES

boommar. er

steenm r ter

WAARNEMINGÊN We z e l ( Mu s t e l a n i v a l i s ) Op

2 2/8 e en d o d e w e z e l l an g s <l e Br u s s e l s e St e e nw e g ( Ve l t e m B e i s e m )

Op

24/8 n o g e e n d o d e w e z e l l an g s d e W a v e r s e B a an ( H e v er l e e )

( Jo

(P.

-

Van Puyenbr o e ck , Bart A u g u s t i j n s ) Thun i s s e n , S .

V an d e C a n e l l e , J . N ys t en , B .

He rm e l i j n ( Mu st e l a e r m i n e a ) On

Augus t i j s )

24/8 e en p l at t e h e rm e l i j n t e P e l l e n b e r � ( B ar t Augus t i j n s )


I N LE I D I NG i D i t l i e d m o e t u i t v o l l e b o r s t ge z o n ge n w o r d e n d o o r W . J . - e r s . He t werd

liever g i aa t nie t

ge s c h r e v e n

me t , m aar

om de

ge

D an

kom is

En

bij

ik

het

er

schrij ver v r a ge n

lui b e n aan

lie d : ' J e f

s pe e l d e

( w a ar s c h i j n l i j k h e t

w il

ik

gewe e s t j u l l ie

d o o r e e n d e rw e l k e

he t

b e s c h o uwd w o r d e n a l s u

all e n

om

zelf

mij n ge e n

o v e r om he t

n a am

al s

de

e xkus e s

v e r v an ge n w o r d e n !

go e , l

Je f

ge

Bij

de W. J .

mo e t

bij

e e n koe l

W.J .

"

"

s ch o o nh e id

de W. J .

der

z o o gd i e r e n ,

na tuur !

b li j ve n ,

1 t i n t e r e s s an t ! J e f ge m o e t b i j d e W . J . b l i j v e n ,

D a ar

is

is

he t

o o k pl e z an t !

Is

' t

in t e r e s s an t

en

is

he t

D an En

J e f b le e f

Wan t 11

Je f

11

Je f al

ook

11

11

mo e t

s ame n

Mo e t

bij

de

b e w o n de r t

11

ge

p l e z an t

ik m e e d o o r

trek

gè r e

En

ac tie

de

W. J . !

11

ik h un

j e f voerde jef

11

"

z ie "

j a ge r s

ac ties

gèr e "

"

s c h o o nh e i d

is

e e n w a ar d i g l i d

w.J .

Hij

z ie t

En

Wan t 11

11

is

z o o gd i e r e n ,

n a t u ur !

ge w o r d e n ,

all e s

11

de

latij nse

namen !

W . J . -er

ne

Jef wee t 11

b l o e me k e s , d e der

all e s

all e s , ke n t

jef

mee •

v o g e lk e s , d e

de

wee t

b o e r en

11

Je f

nu

en

loeren

de

bij

e n h o or t

z o o gd i e r e n ,

v o eT e n ,

alle maal

de

v o ge l k e s , d e b l o e me k e s , d e s c h o o n h e i d d e r n a t uur !

11

ik a c t i e v o e r e n

draai

Wan t

de

11

me e

me t

D i j l e l an d !

W.J .

"

"

Te ge n m o o r d l u s t i g e D an

' t

"

all e s 11

11

over "

v o ge lk e s , b l o e m e k e s , z o o gd i e r e n , s c h o o n h e i d d e r n a t uur !

de

te

uit te voeren !

komen ,

g è r e d e v o ge lke s , d e b l o e m e k e s , d e

pla­ v o lk )

mu z i e k

n a ar t o e

w aar h e i d

b e ki j k t 11 " "

11

11

is

zo

ik

j e f kan

W. J .

de

d a ar

j e f kw a m b i j

11

t o e l a t in g k o n

v an

dus

go e _

een

Wan t - J e f

de

. Nu l a a t i k h e t

d a ar

Da t

ik

ve rmi t s

me l o d i e

en kan

s chrij ven

mo e t

' t

de

omda t

Bij d e W. J . Is

op

b o e m l al a '

aanb ie d e n N . B . : d e n aam

Je f

de


/

26

VERSLAGEN V e r s l ag h o ut s n i pp e n t o cht 1 9 j un i A l w a s het w e e r n o g a l v o cht i g en al z at e n d e m e e s t en t e b l ók­ k e n , t o ch w a r e n e r e e n 3-t a l WA- e r s e n 7 WJ - e r s d i e gr aag e e n s h o ut s n i pp e n w i l d e n z i e n . D aar e r s l e c ht s é én w ag e n w a s i n L e u­ v e n g i n g e n d e d a ar s am e n g e k o m e n WJ- e r s p e r f i e t s t o t a a n d e Th e r e s i ak ap e l e n b i j g e vo l g b e g on d e wand e l i ng wat l at e r d an

.g e p l and w a s .

Op w e g n aar d e s nringputt e n w e r d e n n o g wat pl an­

t en g e t o ond en l e e r d e Paul o n s de z ang van e nk e l e z ang e r s k en­ n en . B i j

d e s pr ingput t en z ag e n w e a l g auw tw e e h o ut s n i p p e n over

on z e h o o f d e n vl i e g e n ,

z i ch v e rr adend d o o r e e n n o g a l h e e s e " s wi t "

r o e p . L a t e r o p d e avo n d z ag e n we n o g m i n s t e n s 3 e x .

z i ch t e l ­

k e n s verr a d e n d d o o r hun r o e p . T o en h e t w a t d o n k e r d e r w e rd w e r ­

d e n e r n o g e nk e l e vl e mui z en g e z i e n , vo l g e n s D an i ë l S on ck R o s s e vl e e rmui z en . H i erna e i ndi gd e d e z e t o ch w e l i nt er e s s ant t o cht . D ank a an Pau l vo or d e l e i d in g .

B art A .

V e r s l ag u i l e nt o cht 4 j u l i

E r waren e v e n v e e l d e e ln e � e r s o n d e z e n a c ht e l i j ke , r e g e n a ch­

t i g e , t o cht dan o p de. 7 l a a t s t e . w at e :rw i l dt e l d a g e n ( ! 3 0 ) . D an i ë l -

.

'

-

.

Son ck w as z o vr i e n d e l i j k g e w e e s t d i e m o r g e n e en d o d e r an s ui l t e g a an u l ukk e n e n h ad o ok e en d o d e s t e e n u i l m e e g e b r a cht . Een p i e n t e r e kn a ap g in g d e o r e n v an d e rans u i l_ acht e r de o orpl u i m e n z o e k en , t o t d a t e en and e r e p ·i e :n t e r e kn a ap e e n o or aanw e e s e n z e l f s b e w e e s d a t e e n r an s u i l 2 o r e n h e e ft . U i t e i n d e l i j k kw am de � a s s a in b e w e g i n g ,

s p o o k a c ht i g v e r l i c ht d o o r g l i mw o r m en in

h e t g r a s . Dan z ag e n vr e d e e er s t e u i l , r a"n s of b o s ? B art pr o ­ b e e r d e e e n s t e e n u i l t e l okk e n ( m e t c a s s e t t e ) m a ar d e z e s ch e e n n i e t van m u z i e k t e h o u d e n . Ev en l a t e r h o ord e n w e e en al arm e ­ r e n d e r an s ui l , d i t i s t e v e r g e l i j ken ( h e t g e l u i d a l t h an s ) m e t

e e n k e f f en d e h o n d . T o e n w e d o o r e en m o dd e r w e g o f w a s h e t e e n o n en r i o o l ( on� o g e l i j k te b e p al en vanw e g e d e dui s t e rn i s ) s l i b ­

b e rd e n h o o r d e n w e m i n s t e n s 2 j o n g e r an s u i l en d i e p i euw r i e n e n ( Kan o o k g e înt e ru r e t e e r d word e n al s p i e w , p i e , p i e t , p i e p ,

To t

s l o t kw a�

)

e r n o g e e n k e rku i l o v e r d i e w e e ch t e r ni e t z a g e n ,

z i ch v e rr ad e n d �et e e n k è k è k

s l i b b e r k w a m e n w e r o n d 1 . 00 u .

kèkèkèk.

N a n o g h e e l ve e l g e ­

t e rug i n h e t s t a t i on aan . J o h an N y s t en


27

En k e l e f l a r d i g e h e rin n e rin g e n ivm h e t l a a t s t e k amp Ge a c h t e voor z i t t e r,

be s tuur s l ed e n ,

d e mu z e r P eft m e z oju i s t b e s t ormd

l ez e r s ,

a l l e t oeva l l ig e

l ed en d e r Wie l ew a a l j ong e r e n e n

met ha a r kop t eg en d e ka s t g e sm a k t ) ,

zod a t

( en is

i k nu mi j n in s pir a tie ­

p en l a a t d r u i p e n ove r e e n u a l l i c h t niet on bek end f e nom e e n , name h e t m e t v e e l ait

j aar

tan i � ,

,

met

l ui s t e r a a n g ekon dig d e Wie l ewa a l j ong e r e nk amp ,

dat

d oor gin g in e e n J. a n d s t r ee k v a n Groot - B r i t ­

wa a r d e l ez e r ,

m e e r b e p a a l d Wa l e s,

g e l eg en i n h e t w e s t en van hog e rv er noemd e

Deze g e b eu r t en i s vond p l a a t s t u s s en 1 5 e n 2 9 j u l i 1 9 8 1 .

unie.

Het id e e ont s pon z i c h in h e t bre i n v a n d h r . het d ag e lijk s b e s t u u r ,

Nic o ,

g e a cht l i d v a n

d a a r z e t e l e n d a l s ve r a n t woor d e l i j k e voor d e

p l a n t enwer k i n g e n bov endien hier me d e kumu l e r en d d e rol v a n voorzit ­ t e r v a n d e t ijd e l i j ke bi j z ond e r e c en s uurkommi s s i e . nu w e l

fe i t ,

g evol g en ,

zo

'

n twe e j a a r g e l e d en ,

D i t h eu g e lij k e

v er oor z a a kt e e e n wa t e r v a l v a n

die me e s t a l t e ma k e n . h a d d e n me t zog e n a a mde prakt i s c r e

org a n i s a tie .

Dez e

kna a p

Ter z a k e nu ,

wa a r d e l eze r.

We s chrij v e n

15

j ul i

( o n g e h u wd )

d ru k t e d e za a k door .

rond 5 uur a. m .

;

1 '

bevond er z i c h i n h e t g r i j z e , .

s t a t i g e L e u v en s e s t a tion e en a a r d i g e pop u l a t i e a an W i e l ewa a l j o n g e r e n , a l l e n van d e L e u v en s e afd e ling. N i co , Ode,

D i r k,

Dr i e s,

Peter .

I n d e rd a a d ,

S t efa n,

S t efan,

d e h e r e n Jok e ,

S t efa n ,

Rup s ,

B a r t , _ , b e n ev e n s u w on d e r d a n i ge p e n n e likk e r e n

dame s I ng e ,

Ma r l e en ,

An ,

Els ,

Gr i e t ,

An ,

L i ed ew i j ,

S t efa n ,

Ma r k ,

S t efa n,

( bov e nd i en ) Ma rij k e ,

de

Ani c q ,

Annemi e e n G e r d a . had d en z i c h v e r z am e l d in r e t wa c h t l o k a a l � a n h e t bont g ewor d en s t a t i on . Oo s t e n d e ,

D e t r e i n,

e en N . M . B � s . - s t e l m e t be s t emming

v er on d e r s t e l d v er t r e Y:k end e 5 . 2 5 a . m . ,

nood e cht e r .

wa s t e l a a t.

Geen

Uit é é n v a n d e zwa r e kof f e r s we r d e e n z a k j e moppe n g e ­

ha a l d .

De t r e i n we r d d a n t o c h b e s t e g en. ten

er

s t i l l e t je s b i j.

Deitvo e r vr i j

nog s l a a p dronk en,

za­

s t i pt a f e n a l hoewe l r e e d s v a d e r l and s e s t rij d liede r e n

' Eng e l a n d i s g e s l ot en,

d a t e r t we e

m e e s t en,

Oo s t en d e we rd b e r e i k t e n d e boot v e r voegd .

konde n wor d e n a a n g e r of f e n G e d u r en d e d e

De

t o c ht

( ' a l d i e w i l 1 e t e r Y: a p r en var e n '

de s l e u t e l i s ve r l or e n ' ) ,

we r d e n

we

ervan

i n g e l ic h t

en

is dit n i e t g e b eur d .

( via e e n v i d eo - k e t en )

soo r t en G r o o t - B r i t t a n e z e n be s t a a n :

groen e

e n b l a u we .


-- -- --------�c;

Na

een

vi erta l

wenn en , pij

wa n t

Jon e s ,

uur

het

gang ; t er

de

mo c h t ten

van

ver t r o u w e n

wa r e n

e c ht e r

ver en i g i n g

De

hun weg

fort )

fan en

wo e i

van

zelfs

o ng e z o n d

op

en

tij d

è n)

+

s c h i edde , bi j Er

en e wa s

wa a r n a

mene e r nog

Sarah

be l a n d d e n

in

beurd soep

de

l e pe l e n . donker

bij

het

Waa r d e

naar

l e z er ,

u i t g e br e i d

en

l e i d en ;

en

s orry ,

ergen s

bij

een

l i c ht

bu s

re

( ze

thee

D e verbl ij fpl ek

z ' n

we met nog

ve rdwaa l de

in

al len

verbl ind

i ema nd s

e e r s t e d a g w e r d a l du s adj ekt i ef dat

gedet a i l l eerd

ik

v i nd en )

n i e t van

. . .

uit

Ca n o l ­ Jo n e s

daagde b e g r i j pe ­ Een

van

van

een

Na

ge ­

s l u r pe n g ewo o n t e ) .

nog

wa t

get ran s ­

midden

van

de

we r ct

event j e s en

l ekker door

te der

de

t o en

g edom­ dat

gez e l l ig plo t s e

ge­

wa t overgang

so ep e n ver l o o r h i e r ­ ( j eetj e ,

nou

kan

be s l ot en . i e d e re

dag

ee n

v e r s l a g k a n s c hr i j ven . D i t

v o o r n am � l i j k

in

s t e l de

rij den .

( ma c h t

t e r r i t o r i um a f b a k e n i n g s r o e s

g i ngen

Er

van

z at e n

t en

reb­

uur

t r a n s po r t en

Jon e s . kot

on z e

a r r iveerd en

Jon � s

te

s er i e

la­

( 5 bea u ­

wen s en ,

weg

ec h ­

kregen ,

n eg e n

bagage

La d y

W i l l i am s

ande re

of

s i l ho u e t

k ompl e x e

een

begr i j pt

d a a r om ,

het

nog

l i cht ,

voor

in­

gekregen .

s don�er . +

de

D e me e s t en

rij wij ze , wa

wa s

in

a c ht

twi n t i gen

z ' n

bu s

mo e t e n

een

ha a r

ook

pa s s en d u

met

te

we l .

g e z i c ht j e s

ver l u c hing

Het

sma l

e i nd e r

Fen

n a c ht v l i n d e r ,

Deze

geen

de

neen ,

du i s t ern i s .

t o en

E en

l ev e n .

t o c h ma a r

ver

nou ,

aan

Jone s .

traditionele

wa s ,

van

we

u it

1

Of

te

d ou a n e

va n

2 6 ma n

ho e

paar s e

s c hoon

o v e r g e sm o k k e l d

�a

even

b e h a nd e l e n

het

a s p i ra n t -t ru c k e r s

p l ot s m e t

Jone s .

te

t e r r e i nwa g e n .

b l i j ven)

te

raadt

Do v e r .

weg

een

o nd e r z o e k

zu cht

we l

bu s m a a t s c h a

k i j kende

geori ënt e e r d e

bes t e

twee

La d y

we

a l omt e g en wo o r d i g e peld

de

ver scheen van

u

de

De

vr o u w e l i j k

t hu i s h a v e n .

een

met

wa s

z o e k e n vo n d e n we

wa t

k we s t i e

het

p r o b l emat i ek :

de

va n

g r o nd i g

een

van

Jon e s ,

o n s c hu l d i g

toch en

( het

vert rokken .

deze

l i nk s

langs

a n o n i em

auto

vr i j

gez et

wa c h t e n Na

we

l e z er ,

We l s c h e

voor

nodigde

l ater

ook

po r t e e r

onz e

te

door

kaa s

de

op

een

die

haven

aan

kr i j gen

l i j k erwi j z e ,

(v

de

i nt er e s s a n t e

B l a en cwm

he l e

definitief

heer

26

ons

wa a r d e met

De

en

de

v e r r ukt

en f i n ,

we n n e n

ver

ze

e i l a nd

stuur .

in

meende

doorheen

te

een

plot s

dat

z odan i g

nu

r e c ht s

s t a pt e n

en

ón s

D e k o l l ega ' s

. . .

wa s

n i et

z ic h

een

b o t e r h a nun e k e s

pro ber en we

en

aan

wa t ) .

pl ekke

oordeel

d oo r s t aa n .

ben

t er

t o er i s t en

n i et

voet

d o bbe r d e

stond

met v i e r wi e l e n

we r d

--

ik

d e rge l i j k z ou

on s

e s t e t i s c h� o v e rw e g i n g e n ,

i k u b e l e e f d b e g r i p o p t e b r e n g e n vo o r m i j n o n a pp e t i j t e l i j k e

te

vraag s i t u ati e


29

d i e me àoor het nood l o t t e beuLt We w i j k e n a f ,

wa a r d e l e z e r .

o ve r s po e l d l a n d s c ha p 1

i s 0 e va l l e n .

D e s mo r g e n s ,

ergen s

i n een fotonen

we rd e n e � k e l e W i e l ewa a l j o n g e r en wa k k e r .

D e z e n i e t n a à e r t e s p e c i f i e r en i n d i v i d u ë n maa kt e n e e n d e rg e l i j k kaba a l ,

z o d a n i g d a t d e r e s t v a n o n z e h e t e r o g e n e g r o e p o o k u i t hu n

g e h e ime d r o o m p j e s g e ha a l d w e r d e n . t e am ,

D e k o o k p l oe g

( t u s sen haakj e s :

dit

o l v c he f - k o k k i n Gr i e t ve r d i e n t e en a pp l a u s g e l i j k a a r d i g a a n

de oer e k spl o s i e )

be r e i d d e e e n s o b e r o n t b i j t .

De me e s t en had d e n o n d e r t u s s en o n t d ek t d a t we ve r r e va n i n d e a a p gelogeerd z a t e n .

W e be s c h i k t en z e l f s o v e r e en pr i vé - g l e t s j e r d a l

e n g e s c h e i d e n W . C . ' s v o o r b e i d e s e x e n . N a h e t o n t b i j t w e r d en. d e b e r g s c h o en e n i ng e v e t e n a a n g e s n o e r d r u bb e r bo t t i e s g e s t o k e n ) we r à en g e ë k s p l o r e e r d , d e m i d d a gpa u z e ,

en w e g i ng e n o p weg .

d e vo e t e n i n d e

�a b i j g e l e g e n r e g i o n e n

a l l en g e l e g e n op ve rmo e i e n d e h o o gt e .

wa a r b i j

s c h i k ba a r g e s t e l d ,

( a l t ernat i e f :

Tij den s

h e t s t r i kt g e r a n t s o e n e e r d e b r o o d we r d b e ­

l a a f d en d e h o n g e r i g en z i c h e n a t en d e d o r s t i g e n .

Daa r h e t v e r s c h i l t u s s en b e i d e g r o epe n m i n i em wa s , str i j d ighe i d n i et op .

T e r u g o p k r a c h t e n g ek om e n

vi e l d e z e t egen�

v e r hoo g d e n w e

o n z e po t en t i ë l e e n e r g i e n o g wa t e n kwamen Cl a n m a a r \·re e r e e n s n a a r beneden .

De Gr i e t - p l o e g z e t t e 2 i c h w e d e r o m t e ru g a a n h e t w e r k om

d e 26 ku i k e n t j e s -m e t - w i j d - o p e n g e s p e r d e - b e k j e s t e vo e d e r e n . v e r kwi k k e n d e m a a l ,

t r o k k e n d e g e l e d e r e n z i c h t e r u g i n d e wan d e l ­

ga n g e n om a l l e r l e i s pe l l et j e s t e s pe l e n . mo e i l i j k e s c h i z o w i e z e n g ed emo n s t r e e rd . Wa a r d e l e z e r , àag ,

nu

Na d i t

P i e r we r d o o k h e t b i j z o nd e r

Ook

( c en s u u r )

wa s popu l a i r�·

u e e n i d e e h e bt o v e r het ve r l o o p van e e n d o o r s n e e ­

l i j kt h et m e n i e t n o d i g nad e r i n t e g a a n o p a n d e r e t o c ht e n .

We z �j n n i et s t e e d s d e be r g j e s i n g ewe e s t , e e n s n a a r d e k u s t g e we e s t , p r a c ht i g s t r a n d wa s h e t , o n t br a k en . groot ,

o p e e n moo i e ,

f r i s wa t e r ,

neen ,

wa rme

&

we z i j n bv .

ook

z o nn i g e dag ;

een

e n k e l d e wu i v e n d e p a l m bomen

D e v e r l e i d i n g wa s v o o r v e l e n g r o o t .

Vo o r s o mm i g e n t e

z i c h e r l a t e r o v e r v e r b a z e n d b e pa a l d e z e e r i n t e r e s s a n t e

wa a r n em i n g en t e h e bb e n g em i s t . Ma a r l a t e n we on s n i e t v e r d i e p e n i n d e z e a a n g e l e g e n h e d e n i s z wa k )

( he t v l e e s

e n o n s t o e s p i t s e n op e e n 2 n d e r e s p i t sv o n d i g h e i d v a n o n z e

t o u r o pe r a t o r N i c o :

d e be k l imm i ng v a n d e S n o wd o n .

Dit z ootj e ,

geen

f am i l i e v a n h e t · b e k e n d e e x - f am i l i e J. i rl va n � e t R r i t s e � o n i n g s hu i s

kwam

i n d e r d a a d op o n s pa l ma r e s .

Na

t o t vo o r ba r i g o pt im i s m e s t emm e n d , wa t a a n z i en l i j k e r .

een z a c h t e a a n l oo p ,

,

ve l en ree d s

werd d e h e l l i ng s g r a a d p l ot s he e l

D e e e r s t s t r e l en d e ,

d a n k i e t e l en d e e n t en s l o t t e

b i j t en d e z o n n e s t r a l e n e n � e t we i n i g t o e r i s t vr i e n è. e l i j � e l an d s c h a p ,


/

30

ervoor

z o rgde het

wa s

van

k o n s um e e r d e n

Zo , Te

lez er

,

nu ,

door

een

vroeg

wa a r

er

on s

of

1

or ig i n e l e

,

laat s t e dag .

de

Jon e s

voor

ma s sa

is

een

bleek

Groot

da t We

u itgebl a z en

van

mil e s

te

.

verhaa l .

het

he e f t

van

ret

ver l i ep )

vlotter

ma n i e r

en

n i et

op

Pi en

toe

van

gepre st eerd

t r a n s port

e rg

brak

aan het

fwi t

in

e c ht e r

wa a r v a n

we

vlug

o nd e rva n g e n . on s

gaan

l i ef s t

zo

we r d

go e d

18

min

te

dat

boord

door

wa s

p r o b l e em l o o s

en

Lond e n

n i et

we

dit

naar al

33

sec

e l k e en op

om

b e nil. e n j o eg , e t e nd ,

werd e n

Vrouwe

be z o rg d e

on s

For ­

n og

b i j ge s t a a n

een

door

m a n k em e n t

be t r e u r e n s wa a r d i g

vertr a g i ng z o c 1t 1 e e n

( h i er i n

Br it s e

succ es .

me c h a n i s c �

toe�

de

g l o ed n i eu w e

gel oods t .

dit

a rm ,

b ed w i ng e n

ko �

Enk e l e

t r u c k er s ,

van ,

ma a r

( Gr e enwi ch pl aat s j e

knu s

een n iet

vertoonden

al

s omm i g e

te

l i e0en

.

h e en .

l ekker ) .

ha a l d e n

der

en

pu f t e n w e d o o r h u w e n d vl ot

bu s

b e z o r gd e

!: o n

omd a t

na c ht

verd i end e

met de

kond en

b e kome n

kreat ivite i t )

het

1

vo et ,

+ enkel e vr i j wi l l ige r s

Fé n

be s t egen ,

al s

0oor .

hout

Resu lt aat :

n e i ç i ng e n

e n h e t n o o d l ot

D e s a l n i e t t em i n

bu s

De

b u i t e n g ewo n e

schij nlij k

o og s t e n

z ovee l

ook .

de

v er -

Jon e s

boven d i e n ,

brachten

man

die

u it s t ekend e

een

en

z i ng e n d

a f s pr a a k p u n t

s l a a ppo s i t i e

ma f f e n d

en

ba ga g e

de

v e r s t e Y.

maar

z ich

p i j n l i j ke

en

dan

p r o v o k e r e n o e d r u pp e l s

t e c hn i e k - a s p i r a t i e s ,

t i me ) .

rolde

en

)

we

daar

en

Nico

wa s .

s ad i s t i s c r e

r e c h t e r a c h t e r ba n d .

knapen met

inc ident

wa t e r

toen

�r i j aen

deden en

,

g e qu i ­

ergen s

werd e n

te

b e z o ek

bo om s t r o n k

e en

voorge s t e l d

naar

de

z ij n

enke l e

( o n s c hu l d i g

werd e n

hier

g e f o r t u n e erd

Ar m a n d af

en

We

e i k en b o s

e en

� ampvu u r

wi l d en .

hout

dit

l i et

ane

g e ha a l d .

e i nde

de z e

Dat

we

aan

eerst

z ekere

tuna

fr i t

had

toen

even

wa t

heel

we

Ve r t r e kt i j d

Al

van

het

als

s l echt s

een

onz e

aan

n em e n

d r i n k e nd

en

we l

Y l o rp e n .

wa t

heel

e i k e n b o om ,

van

mean

dat

( die

aan

)

g i ng

top

na

va t t e n ,

o mg e v a l l e n

ko l l eg a

de

en

de

een

Wegen s

met

en

hout

been . . .

s ong s

g e z i c h t en

we v r i j

dat

k amp k a s

de

naar

1 t r u c ke r ,

z a gen

we e r

nog

wa s

snel l er

is .

t e ru g r e i s

m o c ht e n

gul

v o c ht

z ij n

va l t

d e e rd

en

zwart

be e st enwag en ,

we e s

. J . - ha r t j e

v e r t r o u wd e

e en

ve rme l d e n

ge s l aagd De

de

W

( en

t e r u g t o c ht

de

wa a r d e

al s

men i g

e n t ho u s i a s m e

mer end e e l

h e bben ,

dat

G r o o t -B r i t t a n i ë De

bo o t r e i s

bo l d en

en

ver l i ep

pr i m a

o nwa a r ­ (de

I n O o s t e nd e pa s s e e r d e n w e d e d o u ­

d e t r e i n k om f o r t a be l

.

In

B ru s s e l


_,

wa r e rt

we

bij na

mis ,

l e id e r s t a l e n t

van

de

Op

ondergang .

s chap ,

re eds

a f g ebo l d .

De

s t u kk e n

één het

e e r d er

de

der

v e r a n t wo o r d e l i j � h e i d s z i n

d e e l n em e r s

perron g e z i en

van te

r i tu e l en

r ed d e

Leuven

Cr o e s o r ,

a f s c h e i d s ha n d j e s

g e l i j kaard i g e

26

doch

we r d e n

o n t b r a Y.

gehel e

o n t mo e t t e n doch

daar

en

het

het

g r o ep

we

e en

van

heer ­

vro e gt i j d i g

( ook

g ed r u kt

n ier )

�et

de

en

aan

ander e ,

geheel

viel

in

u i t e en .

Bob

V e r s l ag

l eren

ond e r " d e s kund i g e " l e i d i n g

t e l l en

van S t e f a a n .

10

augu s tus

De l e i d ing b l e e f w e g . Al wat d e s kund i g was o ok . St e f �an o n � o g e l i j k k o m en . B o b d i e b e l o o f d h ad d e d e s kun d i g e

o v e r t e n e m e n b l e e f o ok w e g . n am d e l e i d i n g ov e r . S t e f aa n D o n d e yn e m i nut e n

wacht en

e r n i e m an d

l eren

Het

en me z e lf )

kw a m e n

Ann

o n d a g e n en w e

t e l l en

werd

n a ar

de

l eren

ve r k e e rd e

t el l en .

vi j v e r t j

was

m a ar

d e d en w e rd

mij

we

(

v i e r e n D i rk

a ang e r e d e n .

door

de

V e rd e r

kwam • .

z o n n o g al f e l i n

s t o n d d e z o n n o g s t e ed s

h e t o ok d a ar o n m o g e l i j k

z odat

vi j f

Ou d -H e v e r l e e

n a ar

d o ordat

Ne eri j s e

onge ve er

Na

K an t i e n .

B art ,

,

om te

was

e k e nn en , h e l e m a a l ve r s ch o l en tu s s en d e b r andn e t e ls e n de

Di rk vo o r s p e l d e on z e

ons

N e e r i j s e - kl i n i ek l e e rd e D i rk o n s e en n i e uw

In

d�s o ok tu s s e n tot

k an t

de

m a ar

b em o e i l i jkt

on z e v e rr ek i j k e r s s ch e e n . I n a an

met

en Li e ( ke )

r e d en

l e i d ing

C o s t r o p o ff e rd e z i c h o p e n

D i rk

v e r t r o kk e n

We

kon

gr o t e in

c an a d a ' s

( of

v o l m e t b l a uw e

ve r b a z i n g

e en

om gek e erd

? ) .

aan

e en

z at

er ,

e x . ) . 0 p SAR

rei gers ( 1 3

B o b . D e z e h ad z i ch

e e n ke e r t o t S AR d o o r g e vl o g e n .

o n s t e g o ed

Het

Vl ak

z o al s

z age n w e

ove r s l ap e n

en

vo o r P é c r o t

o v e r h an g e nd e app e l en in F l o r ival

e r g e l o o t w i e h e t ve r s l ag m o e s t s chr i j ve n

en

h e t l o t duidde

a an .

J o Van Puyenbr o e c k

'


32

W e w a r e n m e t z i j n · v i j ft i e n e n aan h e t s t a t i o n e n e r w a r e n m a ar 3 au t o ' s . 4 X 3 = 1 2 ; dus : w i e vi e l e r af Su z an n e , I n g e , L i e v e ( e n n o g an d e r e ? ) w a r e n vr i j wi l l i g e r e n g i n g �n d an ( z o g e z e gd ) � a ar n a ar d e ZOO. W e h e b b e n z e a l va s t h e t s t a t i o n z i e n b i nn e n g a an ? D e and e r e n d u s w e g e n n a w a t o n e n af r i j d e n van Vl a and e r e n s t r o t s ( j u i s t j a , au t o s t r ad e s ) kwam. e n w e t e r u l e k k e : w e · s t o p ­ t en e e r s t b i j e e n o n g e s n o t e n t e r r e i n t us s e n D o e l e n K a l l o . W e war e n n o g n i e t g o e d u i t � e s t ap t o f w e z ag e n al 2 b ru i n e k i e k e n ( w e z a g e n m in . 3 f e x . ) , 1 t o r e nvalk ( � ) en w e h o o r d e n e e n zwart e ru i t e r . D o o r d e t e l e s c o o p z a g e n w e 1 b u i z e rd o p d e grond z i t t e n . Op h e t t e rr e i n z e l f z a g e n w e v e e l s t e l t l o p e r s : w i t g at j e , grut t o , k e mp h a an t j e s , o e v e r l o p e r , k l e i n e p l e v i e r , w a t e r s n i p e n enke l e j uv . b e r g e e nd e n f o e r ag e e r d e n e r . U i t d e k o n i j n e g a t e n v l o o g e r a f e n t o e e e n h o l endu i f t e rwi j l e r t i e nt a l l e n k l ut e n r o �dvl o c e n . N atuur l i j k w ar e n o o k d e tur e luur e n d e gro enp o o t rui t e r a anw ë z i g . W e z ag e n o o k z e e a s t e r , e e n b o nt z ando o g j e e n i k m i s t e e e n Sym p e t rum ( l ib e l ) op e e n h a ar na b i j h e t v ang e n Tus s en d e k o e t en e n wi l d e e end e n z at e n kr ak e e n d e n , w int e r ­ t al i ngen e n w e d a c h t e n o o k a an 6 v e rm o md e z om e r t a l in g e n ( l e e s : i n o v e rgan g s kl e e d ) . ( D i t v e rm o e d e n w erd e en p a ar d a g e n l at e r o n SAR b ev e s t i gd ) . We z a g e n o ok e e n va lke s o or. t s n e l o ve r s ch i e tn n a ar Z : ik � a cht a an e e n j uv . b o omva l k ( al arm v . o � v e r - en b o e r e n z w a l uw ) . D e 2- p l e k b o o d n o g � e er van dat m o o i s : vo o r a l ve e l kemp­ h an e n , e n verder nog s t r an dp l e v i e r , b o n t b e kp l e vi e r , 1 0 b l auw e r e i g e r s , 1 kr o mb e k s t r an d l o n e r , 3 b o nt e s tr andl o p e r s , b o s ­ r u i t er s e n o o k kl ut e n . In d e l u c ht d ikwi j l s b u i z e r d e n ( m ax . 4 s am e n ) ; 1 X v e cht end m e t e en t o r enva l k j e . Er war e n o o k " Kl e i n e " s tr and l o p e r s t e z i e n : n a ar v e r l u i d t w e r d e n e r k l e in e s tr and­ l o p e r s g è d e t e rm i n e e r d . W e at e n h i e r o ok o � e en z an d i g t e rr e i n ( kn ar s , kn ar s z e i d e n d e b ok e s ) en w e g av e n e nk e l e p i e p -WJ- e r s l e s i n m o t ork apr i j ­ den . D an n a ar Bl okk e r s d i j k ; b u i t e n h e t r e e d s g e n o e m d e z ag e n w e h i e r o ok fuut , d o d aar s , t af e l , kr ak- e n kui f e e nd , s l o b e end e n e n wint e r t a l i n g e n . E r vl o g e n o o k 6 l ep e l a ar s r on d di e n a w a t r o n dvl i e g e n v e r dw e n e n n a ar h e t W . W e g in g e n n o g n a 2 r e nk e l e o p g e s p o t e n t e rr e i n e n t e n W . van Bl okk e r s d i j k . D a ar vl o g e n vi s d i e f j e s r o nd ( ad . e n j uv . ) . ( Mi s s ch i en w ar e n e r o o k n o o rds e s t e rn e n b i j ) . We h o o r d e n e n z ag e n n o g m a ar e e n s b o s rui t e r s , o ev e r l o p er , w at e r s n i p . Er war en e nk e l e t i e n t al l e n s l o b e e nd e n op d e p l as s e n . W e z ag en o ok 1 s ch o l e k s t e r e n o o k n o g a l w a t dod aars j e s . Er w ar e n o o k e e n kl ad fut e n w a ar o n d e r 1 m e t 6 j o n g e n ( o f w as het n o g rn e er ? ) . Gr o enp o o t ru i t e r s v l o g e n z i c h n o g i n d e k i j k e r e n 1 e e n z am e z w a r t e s t e rn v l o o g e r o o k r o n d . Op h e t z a n d l � g e n ve e l f o s s i e l e . s che l p e n e n t o en w a s h e t t i j d o� t e r ug t e r i J d en . D a n k a a n � o rb e r t v o o r d e l e i d i ng en de t w e e and�r9 e a s y r i d e r s v o o r h e t ri j d e n . •

H e r w i g Bl o ckx


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.