Page 17

r· 1· .' 0

VO GE LS ... W AARNEMI NGKT

( tus s en 1 8/2/ ' 8 1

en

2 5/5/ ' 81 )

K 1 ) Kw ak ( Nyct i c o r ax hy t i c o r a x )

1 6�

E e n kw ak v l o o g l aag o v e r d e F on t e i n s t r a a t t e H e v e r l e e en kwam v e r m o e d e l i j k u i t h e t r i e t ve l d aan de overkant van d e s p o or­ w e g . ( NYJ , St e f an W e r a ) 2 ) Gr o e n e r e ige r ( B u t o r i d e s vi r e s c enus ) 1 8/2 : E e n gr o e n e r e i g e r vl i e ge nd b o ven h e t r i e tve l d van d e un i v e r s i t e i t . ( Un i v e r s i ty o f W ,ê: s h i ngt on i n S e at t l e ) ( P e t er Br.o s e ns ) 3 ) 0 o i e v a ar ( C i c on i a c i c on i a )

/

1 0/5 : E e n e k s e m p l a ar vl i e g t Gv'êr d e Tr o ii eb e r g ( Ke s s e l -L o ) ,

r i c h t ing

N . O . ( AUB )

- , L�) C an ad e s e gan s ( B r an t a c an a d e n s i s ) 1 8/'+ : Op N GB 'i e x . , op 1 7 / 5 n o g s t e e d s 5 ) Gr auwe

9/4 : 1

ex.

a anwe z i g ( Jan

We l l ekens )

g an s ( An s e r an s e r ) t e S AR ( S t e f an W e r a )

6 ) B e rge e nd ( T a d o r n a t ad o rn a )

7 / LI- : 1

ex .

te

S AR ( NYJ , AUB )

7 ) Kr ak e end ( An a s s t r e p e r a )

7 /4 : 1

�d'

te

S AR

(NYJ , AUB )

8 ) P i j l s t a a r t ( An as

ac u t a )

26/2 : 1 1 e x . ( 7c?\ 42 ) op Wi l s e l e - Z u i d ( C OI ) 2 9/ 3 : 13'- i n het Leopoldspark t e K e s s e l -L o ( NYJ ) 7 /4 : 3�CJ' o p NGB ( NYJ , AUB ) 9 ) Zomertal ing ( Anas que rqu e dul a ) 28/3 : 1 d'\ in h e t L e o p o l d s p ar k t e Ke s s e l-Lo ( NYJ ) 7 /4 : 3 � d" t e SAR ( NYJ , AUB ) 1 2/4 : 2 e x . t e SAR ( N YJ )

1 0 ) Vi s ar end ( Pandi o n hal i aetus ) 2 6 /4 : e e n v i s a r e n d k o Pl t a anvl i e g en u i t he t oo s t e n (LP ) , vangt e e n v i s e n v e rdw i j nt . ( R o b r e cht R e n ard ) 3 0/ 3 : e e n v i s a r e n d vl i e gt l a a g over h e t ST- Alb ertus c g l e ge

( Haasr o d e )

r i c ht i n g AVP ( NYJ ; AUB

en

de

r e s t v an d e

3 --m o d e rne )

1 1 ) R o d e w o uw ( Mi l vus m i lvus ) 1 3/ 3 : E e n r o d e w o uw vl i e gt l aag

van

het

Mi ch o t t e p ark

r i cht ing ( NYJ , AU B )

8/ 3 : Eén

ex .

te

( r ond

b oven K e s s e l -L o i n d e b uurt 1 7u . ) en ve rdwi j nt in zui d e l i j ke

SA.R ( Paul Gro o t aers )

1 2 ) Bu i z erd ( But e o

b ut e o )

9 / 3 : 7 b u i z e r d e n i n e e n t e r m i e kb e l b o ven K e s s e l -Lo , in d e r i c h t i n g van Ho l s b e e k . ( NYJ )

dr e v e n af

De Boomklever Juli 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juli 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Advertisement