De Boomklever Juli 1981

Page 1

Driemaandelijks mededelingsblad '

. \1•.

C])e CJ300111kLeCJe� De Wielewaal

Af deling Leuven

ver.

en Natuurstudie

vr.

vogel-

9e 1

jaargang nr.

3

juli 1981

Als de koe koekt in de bomen en de nachte gaalt weer blij is de lente weer gekomen is het weer eens mei in mij. Als de wiele weer

gaat walen

als de tor weer vrolijk vrij

ik weer op

telt

grote schaal en

vaart de ooie boven Alle goud vinkt,

't veld.

elke mé relt,

elke mei kevert weer fit Een nochtans die nu niet meetelt is de kie die somber vit.

Mei

van Gaston Durnez

V.U.:

Yves Vanden Bosch

Geldenaaksevest

3000

80

LeuvenDE BOOMKLEVóR 3-maandelijks mededelingsblad van de Wielewaal-afdeling Leuven 9e jaargang nr.3 1-juli 1981 v.u. Yves Vanden B os c h Geldenaakse

3000

Vest

Leuven

80

lNHOUDSTJ\DEL ------------

1) Inhoudstebel 2) E d itor i a a l L. 3) Spechten 4) Nationale •

De •

Smet •

natuurbeschermin0sdag

5) Medcdelingen 6) Verslagen 7) Vogels (Waarnemingen) •

.8..)

Kalender,,•••

blz

72 73 74 78 79 80 86 89

blz blz

blz blz blz

blz blz

N a g e k om e n b er i c ht

f�����-��!������S�-��-Y!!J�!!!!����!�E�

De BNVR en de Vrienden van Heverleebos en Mecrdaalwoud richten in het najaar deze cursus gezamenlijk in. De lessenreeks loopt van 10/10 tot 19/12 in het Anditorium Vesalius (naast Alma J:I) in de parkstraAt te Le•ven.Dit telkens van t'4.oo 't'6'f 18.oc !JE ZATEHi)Agmiddag. Het terreinwerk, welke volledig deeluitmaakt van de cursug gr ij p t o.a. plaats in het torfbroek te B er g . Inschrijven voor deze c ur s u s kan door het s�orten.van 700 fr. ( voor leden BNVR) of 1000 fr. ( voor niet-leden) op het nr. 068-0847200-29. V e r zeke ri n g en cursusboek zijn in deze nota's inbegrepen Voor verdere inli c h t in ge n kunt u zich wenden tot het secretariaat van de BNVR 1040 Brussel, Vautierstraat 29, Tel. 02/648 37 46 (medegedeeld)


IJ

Be�te Wielewalcrs,

Af'dcl in� l.euve:n

wordt de

lid

elders

bestA.:1t

4c

uiteengezet.

on

stiehtin� rnee�te:r,a;,.ld. �ehleven.

Anderen

C)eze

j.-·,ar.

zi..j11 steeds trouw (bP":d.wirs) en

zijn gekomen

gegaan.

VrArti� jaar kan tellen.

Het

is no:rmanl dat

voorkomen

130 leden voor

rijk

de ,

in zulke

telt

het bestuur

hoogt<�-en

L:n1e-e

pflriode.

aan

,

akt

de

leden of

:

Lijkt het voor

de

• •

30m�

eigen

dat van

ontstui.mig soms. tn�(�n

rlat het

te

stappen

over

vernieuwing

te

te

succes­

voor

or.ze

voor

allebei

om

aan

1

te

dit

nnn

Er sluiten

het maandblod1

plRats�lijke

de

WA

1

dan kr:rn. tli t

2;i.et

jeugdr.tf'dclinr;. Zij zij::.l aktief',

o.:;enbl ik

'J!'.'�n.1

,

Li�t

weinig interesse �estnat

afdeling bij

gez.ef;d wr1rden Jk

er

��n

zijn

interesse

buitenlandse reizen

i vi. te i t P.11 •

Rfdal -r n.:;

onze

lokken weinig deelnemers.

hij de Wielevaal de

Dat

aktivite:iten. SommigP.n zi,in

kunnen verschillende reden�n

voor

laagtepunt.en

blijkt niet steeds uit de belnngstelJirtg

gepla.nde

anrlere

er

gescld u•lenis

is

de WJ

'roor

gekomen

nnflr

de

\JA

zorgen. Bi.j het eind.e

1

om

Vé'Ul

sonuuigen daar

O'lt

voor

dit kal(�ndcr­

jnRr worden bestuursverkiezingen voorzien. Ik doe

nu

jonge generatie in de

reeds beroep op de

de:;r,e

kans

te

de

wal

De

Voorzitter

[s.1·ijpen.

blijven

sta�n

ür\t

de

:,es te

o.n

stuurlui. niet

l

Kloosterla<tn jOj('

,v,,

'• A

Heverlee

aat•


\.

SPECHTSN

I)

hj�r besproken familie is

De

bevinden

families

beschreven

waaronder

soorten

die van de Picidae, waarin zich 3 onder­ de Jynginae (w.o. draaihals). De hier

tot

behoren

onderfamilie van de

de

(Picinae).

echte spechten

Hun" aanweziµ;heid wordt meestal bepaald aan de hand van de waarneming van <le vogel. JP. kunt, indien je er w�t in thuisbent, hem ook door roep

zijn

en

�ijn geroff�l

een boomstam

seizoen

bij

nesthol

(kontrole

gat

�rinweJ

gew<"est.

kent men

Oolç

Verse

spaanders in het

een aanwijzing

vereist!),terwijl een

van een

eens

herkennen.

kunnen

jon3enrovende

zijn

nestkastje grote bonte

spechtensmidse die men

de

voor een met

een vergroot

kan

specht

in de

broed­

bewoond

na-

zijn

en

kan anntreff'en. Voedselaoekende en sapsmullende haksporen in een boom aanbrengen,geven OQk informatie. spoor zijt• de langwerpi.�e asgrijze uitwerpselen (opgebrande

voor j�rnrsper iode spechten die

Ook

een

sigaret!)

van

pantsers vRn Wat

typisch

is

aanklampe�

De

van

speciale

A)Een

de

groene

specht,

de

voor

f'amilie is het boomstammen.

o.a.

in

adnpassingen met

haksnavel

de

in

Veral�emeend

halsstreek.

niet,

zoals

b ij

pan

zijn

Een

ingewikkels mechanisme

verbondcn,maar snavelstoot

zitten

door

sn�velwortel en B)De

is

tong

de

Bij

hij

onder

opgepikte

het skelet en de spieren van de kop:

de be,!nderen tussen snavel en

andere

vogels,

beweeglijk zorgt

beenderen

en

vo�els

in de bek.

voedsel

is

van

de

Van

verder

te verwerken.

Bij

de

De

vast.

tussen

de

gebroken.

het

spechten Deze

eenmaal heeft

de to

soms vele

is

naar

voren

kan

de

de

""--: tud bla""

Jste en de

gericht

4de

teen

ng

anatomie van

naaldscherpe,

de voet zijn

."worden.

elkaar

de gr oen e specht bv. kan zijn tong deze vogel toont ons, dat ingenieus systeem van spieren dit mogelijk maakt.

dan

klimvoet met

oppervlak

de

ontwikkeld.

/""'J��f.Y\

3de

hersen­

elk,aar

vlezig en ligt

gebruikt om

10 cm ver uitsteken.

H.t

en

en

wordt meestal

snavel,

C)De

,breed

met

de kracht van iedere

Hij

malen langer

heel

dat

schedel wordt

tong kort

de

vanginstrument

een

elastisch aan

ervoor

zich echter tot een

tot

onbeweeglijk

uitsteekbaar.

ver

wormvormig en

meeste

van deze soort zijn: top met verstevigde binnenzijde,

de elastische kraakbeenverbinding de

in en het

hakken, het klimmen

lic haamsbouw

beitelvormige

schokdempendestrukturen

en

ze bevatten onverteerbare chitine­

mieren.

bij

h

t-,

'"'J/JJ,J... .t.w+ t,"._,.,..111J

als klimijzers gebogen klauwen. 4de teen naar achteren en de 2de een ruw oppervlak. Bij een gladder

zowel

naar

opzij

als

naar

voren

gespreid


75

stnnrt 1:;et: ,f·-� iH1rd':! veren,die vij J·:l':!t klimmen fllS steun wor•lt ::r,ebr11ikt. : het b•::<'n•!ec·-1c>�tcl vaH de staart bef:taat 1_1it -i\J <r<'!meen inzj c ht 10,_,:1 1:; we r v� ls. De voorste 5 ;]. -·7 zijn bewee�lijk, de é,1chterHte 5A G zijn tot het driehoekig stuitbeen (pygostyl) vergroeid. en de spiore�, Aan de pygostyl bevinden �icl1 dA sta�rtveren, wacirmeP. ze bewogen kunnen ,,·ordHn. Tijdens de vlucht makHn vor;els vooral bij het afremmen en voor eg�lisatiebewegingen bij schom� mel in.<ren,van hun staart gPbruik. Behalve daartoe dient de st.:tart als optisch teken in drei,'.';houdi.n,g en baltsgedra.�. -De 1 :� P. tf�vi,gn, van onderen toe �e "·pitste stanrtpennen 1 ig�en dalq1ansgffwijs over elka;ir e:l vormen de bekende enkele oî dubbele wigvorm. De schachten van rlp str, ·rtpennen zijn buitengewoon elastisch en stevig, dehH�rd0n zPer hard en taai" Bij de rui wisselt he t lantst de middelste staartpennen1zodat de sta�rt zijn steunennde functie nooit verliest.

�))ne wtr;vorr-;i::i;_�l'J,i::;tijve

S(10HT8N:

II

)

A) B) C) D) .E)

Zwarte specht ( Dryoc opu.s u.,r t ius) Groene spr'!cht (Pieus viridus) Grot� bonte specht ( Dendroc orms mf\j or) i<idrlelste honte specht (D0ndrocorrns rnedins) Kleinste bonto specht(De11drocopqs rti_nor)

IJI)Hak

en

IN RBLGIE

,c:;rondspechten

I'n deze onder:fni:li.lie zijn er hak-·en gronclspechten. Het onderscheid zit hem o.a. in r:Ie schedel, de voortl1eweging1 de tong, de sn<'!vel en de daarmee gepRard gHRnde h�khewe�ing. Bij de besprekin� van de snavel gann we Wélt verder in op de î11nctie ervan en ook op de beh�kenis van het roffelen. a)De voortbeweging. -De houding bij de grondspechte�9waarvan de groene een vertegen­ woordiger is, is dat ze hun lichaam dicht tegen de stam drukken. Ze bewegen gemakkelijk en soepel, maar kunnen niet zo goed lange tijd op een plaats blijven. het zijn zoekende peuterende spech;t;en -De klauterhouding bij de hakspechten is dat ze hun bovenlichaam ver van de stam houden. Het lichaam �ordt iets naar voren tegen d e stam geduwd en de kop n.11ar ho1.ren uitgestrekt, tegelijkertijd wordt de sta<'lr t op:?;eheven en met beide poten wordt-WéF"rschijnlijk kort na elkR�r An niet gelijktijdig- een opwHarts sprongetje uitgevoerd. De scherpe klauwen glijden daarbij een klein stuk en. na de kl imsprong over de schors, de t�nen kronunen zich dan weer, hangt de specht weer stevig vastgeklemd en st eunend op zij11 staart a;;in de strim. Hierbij kan hij rustig, met krachtige snavelhouwen hakken om voedsel tB zoeken. Binnen in zijn hol k<'ln de spf�C ht n<-1 'lr beneden loyien 1 omdat d� urnvorr:iige nestholte zo s1nRl is dat hij d�arin met zijdeli ngs uitgestoken poten naar beneden kan gaan.

f


76

b)De

Tong

en

grote bonte

de

-Bij

bij vo ork e ur bi j

zwar te

de

het onderzoeken

van

gebruiken,

hout

hard"dolkje",

een

uit

de eigenlijke tong,

punt,

specht(hakspechten), die

hoorn ach tige

uiteinde met

punt

in reten doordringen,

Daar zij bij voor keur insectenlarven en poppen in b u itmaken , komtdeze harpoentong hun zeer goed van kan ver

dank

die

trekken .

d och

dit

kleine

zij

de

Bij

hen

is

v o l d oend e

beitelsnavel ver

-De

groene

hij is

weerhaakjes

is de tong maar daar

specialist

hun gangen achtervolgt. De

uit haar

ount ervan

is

bij

jacht

zo

voorschijn

te

intènsief als

op mieren,

die

hij

snavel,

be itel ,

to-t

ver in is dan ook aanzienlijk langer. en zachter ( brede lip), en ni et voor zien

De tong

platter

van weerhaakjes.Doch

de

schuilhoek

maal zo lang als de b o orga n g en met hun s t erk e

specht gebruikt zijn bek niet

meer

is bezet. hun vraatgangen

pas; de hoornige spietst daar de prooi en kan

2* à 3

zij de kunnen openleggen. ,

de

waarvan het

kleine borsteltjes

vele

hun tong

bestaat

de speekselk1ieren in

de

zijn veel rijkelijk met een slijaachtig v ocht, waaraan de pr ooi blijCt k1even. De lip waarvan sprake kan onafhankelijk van de rest van de tong bewegen. Deze wordt g e br u ik t om te v oelen waar het voedsel is, waarna hij s terker

ontwikkeld.

als lepeltje

fungue�t

de k l ev � ri g e tong

de

om de rest.

komen, is

snavel.Hij

hebben

zwakker

snavel;wordt

-De

een

door

dunne,

dan bij

gebruikt

uit t e halen.

prooi

c)De snavel en de hakbeweging. A ) -De gron d s p echt e n , die vaak voedsel

onderkaak

De ze bedekken het vangapparaat

bij

peuteren spitse

en

en

Vervolge ns d oet

licht

hakken bij

enigszins

de uitgesproken

hun

gebogen

hakspechten. het uithakken

het voedselzoeken,

van het nest en bij het roffelen. Iedere specht heeft in zijn territorium een flink aantal trommelplaatsen, die hij met on­ regelmatige tussenpauzen opzoekto Eénmaal gepaard beperken zij zich meer en meer tot één hoofdtrommeltak. Het doel van h e t trommelen

Zij

is

aan dat van de zang van de z angvoge ls de balts .. hierdoor hun territorium. Spechten ( dus sp e c ifiek ) op het tr ommelen van een s o ort ­

gelijknardig

markeren

bij

reageren alleen

$enoot-rivaal .Beide

geslachten roffelen

in het

baltsperiode. -Hoe herkent

een mannetje nu

een vrouwtje?

begin,tijdens

de

Sp e c h t en zijn uit­

individualisten. Zij leren maar heel langzaam aan gezelschap wennen.De kennismaking voltrekt zich met heel gesproeken

bijzondere

plichtplegingen.

de

vogels

elkkar

zitten�. en

mannetje

Wanneer bvb.

een mannetje·

erin

een in dr in ger al vliegend in te halen, dan blijven eerst enige tijd met vooruitgestoken snavel tegenover

gesla�gd i�

is

Het

dat

mogelijk

zij elkaar

vrouwtje herkend hebben

herke nd ,

nog niet

want

zij

als

roepen

en trommelen op dezelfde manier, terwij11.hun kleed maar weinig van elka�r verschilt. Bij deze schuwe k onfrontatie bewegen zij,

meestal

g eric h te

met een stam

zwaaiende

snavels

snavel de

rlreighoudin g ,maar

of tak tussen zich in, de naar e1kaar en weer. Elk wil met die

s lin g e r en d heer ander op

tAvens

een afstand

tonen

zij

elkaar

houden. de

Het

is

een

geslachtskenmerken


77

z1 ,in bij onze s�chb�n d·� Vf�rschillende kleurvcrdoliu�;eu op sch0rlel.Zit+en toevallig een mannetje en een vrou�tje tc�enover elkaAr, rlan verandert het dreigen in een uitnodiging tot Pen verlovingsceremonie.

net

rle

Hieronder �roene Zwarte

een

specht

specht

t a b el :

met de

roffelt 55 i �\

bijna no6it (cfr. grondspecht) slagen waarbij ze telkens 2910 i 2,G9 seconrien trommelen. Hun trommel.roep duurt

3-ma�l

en

Grote

bonte

B)Het verschil lrn t

V,<_'n 3 spechten

trommelgeluiden

de

zo lang als

instrumenta.le

die

van d�

muziek

bonte, spechten zwaardere snavel di eper van

grote deze

klinkt rloor d e grotere en Ho:ffelt soms specht : kort, 14 ,; tl.• slagen per trommelstrofe 0,76 a o,9n seconden

tussen v�n

een

hak+-en

van

de

grondspecht

is

ook

te

merljen

.

van

aan

dl'! nest hol te. De algemene re gel is : Hoe be ter e en soort geschikt is om krachtiger te hAkken1 hoe ongeschikter in de voortbeweging op de stam. Dij het begin van het uithakken Vé'ln een nestholte haalt een hak s p e c ht telkenmale wijd uit met zijn liçhaaM, om ae snavel met zo veel mogelijk kracht neer te l'lten komen. Hierbij dient de s t a a r • als steunpunt. Voor hij begint bij hPt trommelen buigt hij alleen kop en nek achterover• w<-1:·rn<t hij de snavel met ingetrokken hals alddor dicht tegen het hout hmtdt • De hakslag bij een grondspecbt wordt in 1ste instantie uit het halsgedeelte uitgevoerd� Het onderlichaam draagt praktisch bij deze slag nieto bij. Niet altijd zal �e groene specht zelf een hol(vnl. vermolmde bomen) uithakken, maar wel e8ns gebruik maken �;ran e en bestaand hol. Hi thaaken

IV: :;:-FliNCTil.� k�n

de

spachteholen voor de in holen broeJende omdat het broedgelegenheid1 beschutting en slaApgelegcnh�id(vnl. in de winter) verschaft B)Donr insecten aan�etaste bomen worden ontdaan van poppen en larven. Zieke boMeen worden vollerij s ontschorst z.odat de insecten er geen schuilplaats in vinden.Dit afbraakproces wor�t zo grondig gedaan dat omgevallen bomen aan spaanders worden gehakt.

A)Men

zangvogels

betekenis

niet

hoog

genoeg

aanslaan

���2!!!�S-Y��-�!!_2�!!��!

rl..it l'trtikel (Luk Audenaerde en Natuur 2000 ) willen de wanrnemi·:·1 i'en van dlize :familiP. 1:1eer '�·eîundeerd maken. Je kan een sf-:urlie. mf'lk�n., van een spechtes oort, ee� ja.:>roverzicht van, één enkel. koppel e Dit en alle Wé1arnemingen vé'n dit jaar 1 met kleine biotoop.­ beschrijving zijn welkom bij: De

opstellP.rs

?{c;tuur ·�000,

Vl'\n

Bervoetsstrélat

33,2000

(Over��nomen uit Beenbreek 13/J � de redaktie )

15

Antwerpen

april

1981,met

toestemming

va1!


Nationak De

.atuurbeschermin,gsda,g

N a tiona l e Natuurbeschermingsdag van het Nationaal Ve rbon d

2 8 ste

voor N atuu r be s c he r m i n g

wordt

en

dit

Vogelreservaten (BNVR) Dit grijpt plaats en Landschap.

Natuur

St-Pieters-Rode onder

Toevallig

gekozen is

het

thema

niet,

dat

jaar georganiseerd

en de regionale

op

de

september

20ste

daat een

de Belgische

1981

te

en Waterbeheer!'.

"Natuurbehoud

groot

terug te vinden is in de voc ht i ge gebieden. stukjes in die vochtige ge b i eden gaan er de

door

vereniging Natuuir

deel van

de natuur

De waardevolle natuur­ laatste deBennia er op

ach terui t, wegens wegens de ontwatering ten behoeve van de landbouw. ten gevolge van de waterwinning, door -de vervuil.ing. De laa·tste· tijd is er dan het grote gevaar van de "sanering"(?) bijgekomen.

Maar

voor

details te weten

alle

Vervoersmodaliteiten

�-u ....

dan

'\

�est zel.:f.

met de N�ms is het mogel i jk op 20/9 aan halve prijs (retourticket) naar Leuven of Aars c ho t te sp or e n , dit op aanvraag bij de aanschaf' van het ticket. De minimumprijs is deze;van 40 km In a:fspraak

enke1

Te

trajekt.

Leuven

wachten

bustarief die

zullen

en na ar

er 2 verschillende bussen:;.de_tré.:!,nreizigers op­ St-Pieters-Rode.Hiervoor wor dt ongeveer het norma1e

er vertrekt-aan het

In

St-Pieters-Rode.

(95

In Aarschot is er de lijnbus

gebruikt.

f'r./dag).

beide

�������!! tOuOO

10u15 1 2u00

Bijeenkomst

. . .

t4u30

17u00

te

Morgenwandeling in

. .

Middagrust

te

stations

9-11-13

zijn

er

utot

ook

10

(Aarschot-Leuven)

aan de kerk van

:fietsen te huren

St�Pieters-Rode

de omgev i n g begeleid door natuurgidsen.

St-PieËers-Rode,

mogelijkheid

om

een

broodmaaltijd te

gebruiken. t e n toon s t ellin g en dokumentatiestands

Bezoek

14uOO

station om

. . .. .

Officiële

man i :f e sta ti e

met

toespraken •

Namiddagwandeling begeleidt door Einde van de excursie,afscheid.

natuurgidsen

2I?���I? Voor medewerkers voor voorvereiding en organisatie. Opgeven bij Natuur en �andschap, Gilainstraat 1, 3300 Tienen. Tel. 016/81 �O Voor gid � en : Voorbereidende wandeling Zondag

30/08

en

13/09

om

�4uOO aan

het-kasteel

te

78 Horst

�2!2:�!!:!!���!!J�

In 1981 Viert de BNVR hhar 30-jarig besta�n. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om de vereniging en haar doelstellingen zo centraal

mogelijk

in de

organisator

in het 2

de

28ste Nat.

wil de

vereniging

kader van

uit.Hiermee

hier

brede publieke

van

rivieren

foto's

en

plaatsen.

natuurbehoud en waterbeheer een het bewust

of dia's verwacht

----------------- ------- -- -- --

waarvan

1 de

wa a r de

mede­

BNVR

de natuur­

Er worden per van het

inzending

gebied

weer­

bedreiging. Het reglement van deze wedstrijd kan het secretariaatvan BNVR,Vautierstraat 3111040

of bij Natuur 016/81 40 78.

Brussel

A1s

foto-dia-wedstrijd

waarnemen van

becklandschappen-stimuleren.

geeft en de 2<le de bekomen worden bij tel.

belangste1lin� te

natuurbeschermingsdag schrijft

en

Landschap,Gilainstraat

113300 Tienen


79

r�; r:: : J '�·� ; ) f·� ! . TT'-T G. : : T:·T

/

Fol lnken B o s c h

Is de Niet�

n a <1 m

van

he t

n i e nw n n t l 1 1 1 r r e s e r v r1. a t van ,

1) i j z on :· l e r 1'1 <: : 1 1 ! f.-� hand z o u j e z e g �e !l , z i j n v 2 n on z e j onge b u n r - a f'd e l i n .o; D e m e r e n

t ot He t

on z e

v e r e n i [; i n g; • he t n i e t d o o r t. c:. c d o e n D i j l "'! - d a t d i t in i t i. n. t ·;. E� î

m .:> e s t

s t a n d kwn m . a f .J e l in � s b e .5 t uur V < tll. ll e 111 1' r • : 1 1 D .;_ j l c e n d e h . P ou:pp e z d e K E: i t e n i 9 d e Ho l l a ek e. 11 on rl e r t e k ç; n ct e n h e t J·- on t r ak t t o t opr i c h t in ::: v a n e C l' n i.'. t u 1 1 r ­ r e s e r v a a t in d e N'I- h o � k v a n d e !� n r:i e • ' r t e Hf\ a c h t . K a a s t e e n p1· i vé ­ w o on g e d e e l t e r i e t p a r k , t u i n , b o o � g n fl r d e n e a n h o r i gh e d e n v a n ] h a � O a b e s t a a t he t n a t uurr e s e r v a a t v e r d e r u i t ' � ha 5 0a g e m e n gd l o o fb o s , 2 hë1 8 2 a 2 0c a o ve r w e g e n d g r ove d e n e n '(6 a onb e me s t !·1 o o i l and • H e t i s du i d e l i j k d a t a l l e s pr i v � - e i g e n d om b l i j ft e n het d om e in z A l a l l e e n b i j d e A a n g e k on rt i gd e A k t i v i t e i t e n m o g e n b e t r � d e n w or d e n � G a s t on V e r � t r a e t e n l e � d e ci e n o d i g e k on t <\ k t e n , e n he e :f t é H1 n v n r d o m a l s k on s e r va t or A v i fauna o p t e t r e d e n . 0 p b o t a n i s c h g e b i e d i s h e t W i l fr i e d B a s t i a e n s d i e 1�1 f! t k o'tl s e rva t or'S c h <Y p op z i c h h (� e f t [� C� n o 1: 1 e n . l' ! e n h e f� f' t r e e d s d e h A n d e n u i t d e m ouwe n g e s t ok e n m e t h e t hakL c n e n o r ru i. m e n v a n a f g e s t o r v e n o l m e n z o d a t j on g e s t r u ik e n d i t g e b i e d kunn e n i nn e me n . F l ink w e r k cl ti !'ï v a n o n z; e vr i e n d e n <.1 l d a a r . Vanu i t on ze k a nt: b e k e k e n p a s t n i e t s a n d e r s d a n e e n -f l i nk e b e w o n d e r in � • W e kunn e n d a n o o }; n i e t s a n d e r s e 1· a A n t o e vo e g e n � � n e e n d ik k e �r o f i c iat e n d e h r r e i d ­ h e. i. d o m m e e d e h a n d e n u i t d e m o ·xw- e n t e ;;a R n s t e k e n van ;:1 f" h e t m o m e n t d <' t h e t no d :i g i s . B r o n ne n :

F i c uu � h ] r: d, v ;n1 2 5 ll� /g J E i [': e n i n .f 0 r r 1 a t i (-!: Yve s Vand e n B o s c h

1\ r t i];- c l :'-i

fl o o 111 J d e v e r

V o or d e v o l :� �� n , i e b o o nk l e v<� r ( v <• r :,; c. h i ,� n e n d. op 1 / 1 0/ 1 9 8 1 ) 1·: o r (\ e n d e a r t i .1 1. (: l � e n t i i e d e cl e l i n 2: (ë! n v e n·1 :1 r:: h t v o o r 1 S t?. p t e m b e r 0 1) h e t v o l �; e w i c YV(�: f> V ;-u ·« l c n n o ." c h adres : G e l rl e n a a k E«" V e s t L e -; o c o Gr e a t

H a rr i e r

ne e î

( He t Gr o t 1> B a r r i è r e Il i f' )

In Ol c t o lJ e r t 9 7 9 h e b h e n qn z e t e �i e nv o e t e r s d e we r 0 l c� v e r r a s t 1 : 1<::- t e � n m o o i g o .s c h e n]{ : 1 1 f\ O Ok m 'J V <:l n over t�e l i j kb a r e k or .:l �' lr i f f e n 1 n t o l 1 s H i s s c h i �� n k om t e r d i t j a ;-1 r zel f s n o ['; :;. 6 ? O C wa t e r . e i � and e n e n W <" S h e t k m · · b i j . H r i ,.; ". s g e , · n fr a c t i e t � l vroe g wa n t - e e n s , t e me e r J i .1 n a w on d e r l i j k e b ouw s e l V f\ n de n a t u ur verwo e s t, . d o o r d 1.. e z e l f' d c m n n s c1 l.. C' l 1 A e f t v e r � o � s t . r . a . Sir P e t c � S c o t t , d e v o o r z i t t e r v a n r e e rl s z o ve e l i=ff ve e l t o e 1:d_ j _� <,') d :t' c� �· nt d i t s t uk j e na t uur t e 1· e d rl c n . t Î '' c. d e 'JW F , h •

-

P r ori :

.K a t i <::> :. rn l

,

G e o .s;r D p h i c ;

V o l . J .5 9 , :rrn . 5 , He i _ l 9 B 1


!��!:!! _����-!:!!: ! _��� :! � ��!!!: � ��i� �:!:���� �- � 2-�= ! - ! 2 � ! Na

a u t ob u s a c h t i g e s t ar t ( Bu s 3 5 a ) kwamen a l l e b i j e e n a an he t S t a t i on van G e l r o d e . D e

e en

e ve n e m e n t over

he t

te

Ha g e l and " ,

L e e fm i l i eu

van " F e d e r a t i e

b e z oeken

geb i e d ,

gaf

wa arna he t

e er s t

de

a an d i t

d e e ln e m e r s gids

, Fr ank B o s mans

ui t l e g dan

g e o l o g i s che

a and ac ht i g e

pub l i ek

er

Pau l l i e t n i e t na onz e a andacht te t r ekken a l s we lk ome opfr i s s ing voor de ve l e n i e t ­ k e nn e r s i n d e gr o e p { Wa a r ond e r ik z e l :f ) . Al s l a a gve e nmo e r a s i � h e t 1:lonk k m e e r d an d e m o e i t e w a a r d , en kan d e ve r ge l i j k in g me t d e Z e g g e m e er d an d o or s t a a n , we l t e ve r s t a an n a e e n s e r i e u s b e he er . D i t i s op he t hu i d i g o g enb l ik n o g n i e t mo g e l i j k 1 a1l e · mo e i t e van d e mens en ven FLM t e n s p i j t . N i e t a l l e e n d e a v i fauna van h e t g e b i e d i s d e moe it e wa ard maar o ok z i j n p l an t e nr i j k d om . D e ��e z i ghe 'd van e en br�ine kikke r W erd ook

op

t er

de

v e r k e nn in g

ond e r z ocht

m a ar

a m f ib i e ën g i d s van

de

k i kk er e en

intr ok . dit

vo g e l g e lu i d e n ,

de wa s

ond e r s o or t .

va n

he t

K or t om

,

Na

har t e l i j k

e en

i e d er e en

o or z a ak

Ho o g s t

e�

de

a fwe z i gh e i d

wa ar s c h i j nl i j k wa s •

(De

hu i d

gl ans )

ve e l z i j d i g

hu i s

en

d a nk

geb i e d

a an

and e r e

ven

e en

g e s c h ik t e

van he t n i e t o p naam kunnen b r en g e n

ge s l a c h t

manne l i j k

b l a uwa c h t i g e e en

on d e s kund i gh e 1d

de

me t

onz e

het

ve e l z i j di ge

gids

werd

de

een

g ewone b ru ine

van h e t d i e r t j e had yonds�en .

gr o e p

ont b onden

en

p l a a t s e nwa ar t s .

toog

V o g e lwa a r n e m in g en

Turli: s e t or t e l , ve l dle euw e r ik , mere l ,

k o e k o ek , wit t e

na c h t e ga a l ,

t u in f lu i t e r ,

�i t i s ,

t or t e l ,

g i e r zw a luw ,

kw ik s t a a r t ,

r o o db or s t , t j i f- t j a f 1

hu i s zwa luw ,

w i n t e r k o n in g ,

h e g g e mu s ,

s pr inkh a a nr i e t z an g er , k o o lme e s ,

g e e l g or s ,

b o e r e zw a l uw z angl i j, s t er

zwar tk op gr a s mu s , vink ,

hu i s mu s ,

s pr e e uw .

Yve s

We

(8

rn-en s en w a arvan

r.. e. ar Va a l b e e k .

To e n

3 p i e p er s )

we

a an

a f s t ap t e n t e

Van d e n B o s c h

h e t s t at i on

v� :-> n

Vaalb e ek kwamen

L· e uven. , er

nog 4

WJ- e r s b i j . L i e s B o dd e z h ad de l e iding e n nam ons me e d o or

p r a c ht i g e b o s s en

en

ve l d en .

Pl o t s kwa:n

er

e en bui z e nl aange -


vlogen en weldra volgde zicht verdvrenen en �e

Rups

aan

zij�

buitenverblijf,

ook,

twijfelachtig!).

maar

ook zien maar verdween vlug.

terwijl

over,

de fiets

een lekker stuk

aronskelk

Een roodborstje

noeg hebben we 1

slechte w

zong en we

Met ons achten namen

De an deren gingen

sportief met

Zo eindigde de toffe wandeling.

terug.

(Ita­

Het winterkoninkje liet zich

stilaan teruckeerden.

we

ons

Een konijntje huppelde het veld

teru� naar Leuven.

we de bus

hij

zagen �,re nog een gevlekte

prachtige vogeltje.

bekeken het

waar

Na een tijdje kwamen

Toen we deze lekkernij ophadden stapten we

Op onze· i;:eg

liaanse

De vogels waren uit het

wandelden voort.

we

peperkoek aanbood.

voort.

ar.dere.

een

�eming

Spijtig ge­

nogwel .. van

ge�aan,

3

• •

motorcrossers?!

Carla Borremans

AmfibieUn- en reptielentocht ----------------

Net

·

Zondag

5

jaar liet het-zonneke

zoals vorig

april

'81

-----------

ons weer eens in de steek.

Toch w�ren er 16 WJ-ers die zich door onze grote kikvors wegwijs, in de arnfibieên-

en rep�ielenwereld wilden .laten naken.

stuk door

we

een goed

de

springoutten.

't

(?!)

goed

de baan.

na het alles

!

Maar .zoals jullie al

En -dan sloegen

w�

aan

een

Eerst

En wat er daar alle­

't vangen.

vinpootwatersalamand�r,

en een koppeltje kleine watersalamander.

eens

weten kunnen

banden plakken en waren de problemen vlug van

gevangen werd!

maal

kwamen we aan

N a tuur l i j k was er ê�n van de b and e n die het

op een scherpe steen begaf. kikkers

gefietst hadden,

bos

Nadat .

goed vergelijken,

daar-

Zo konden we

de verschillen waarnemen.

Natuur­

lijk waren er ook bruine en groene kikkers en een alpenwater­ salamander.

dikke. maar dooi'e,

padden g evonde n en gelukkig ook nog ene

de bos

zagen we nog de grote

st8artmees,

zoals

d.élt

ieder jaar

er erJ0ele

O�dat we het

V-'3.ren

ne!:sen

:·'eer

er

rr:et

(?)

kleine

gezucht

veel

daar

pereden

om

fen

nog:

grutto's,

zo,.,.,ertalingen,

1

In't

bonte specht,

te

wespendief.

een

En

laag waren zo-

..

't water uit hun laarzero

allemaal nogal koud hadden

15

die le e f d e .

o�

le.arzen die

stinken-

Probeerden droog te wringen.

S.A.R. we

en de

een boomklever en een buizerd

goten en hun kousen

L�

2 grote,

Er werden ook

ons

2

zijn we dan maar naar

bQterha�mekes op te eten. kem�haantjes,

bergeend,

1

Daar

za­

i groenpootruiter,

t ure l uu r en

30

reigers. LIEVE

_

:./;


Zaterdag 2 mei

����!-���E-���E������Eg stond de ingang

Alras

geliefd station vol WJ-ers

ons

van

'81

die zich in 'de �orgenzon noogden op te warmen.

In allerijl

kwam Sté de groep nog vervoegen om de 'ambiance.op punt te stellen.

Met

15 man overvielen we het lokket en wat later

vlijdden we ons neer in één of ander coupé. in een stoomtrein,

waanden we ons wolken on.tnamen Nog

want reusachtige

damp­

ons langdurig het zicht naar bui ten.

v66r schooltijd kwar.en

afstapten,

Aanvankelijk

botst.en

we

aan in

Toen we die blijkbaar

Leopoldsburg.

we bijna op dé stationchef

in ticketjes spaarde da�r � � er se �Eze treinka�tjes in

zijn bezit.wou Mooi

nemen.

op tijd kwam een plaatselijke wielewaler aanfietsen die

ons door de streek zou gidsen.

konden ·betreden,

heide

moesten we een flink stuk door de bossen

van het militair domein. een �aar �atrijzen Stekelbrem

V66r we de eigenlijke

Op een afgebrand terrein zagen

we

opvliegen, alsook een paartje groenvinken.

stond er al te bloeien.

Na een paar km.

zandpad bemerkten

we

op een dennetak een

boomleeuwerik die zich langdurig liet bewondere.n. bereikten we de Zwarte Beek,

Wat later

eän buitengewoon stukje natuur.

Dit stroompje is zowat een unicum in Vlaanderen:

Het is nog

niet rechtgetrokken en het water heeft slechts met enkele riooltjes te kampen. Rivir:us'

viooltje,

holen in de

!

Op de oevers vonden we wijfjesvarn,

dalkruid en

kroost van de

het

andere,

zwarte specht.

We trokken verder en kwamen

Het ene vennetje volgde nu op

na2.st talloze veen:�·ossen vergezeld veeT"bes,

dopheide,

naa�

van

ronde zonned.auw,

on enkele plaatsen knolsteenbre ek, heide.

slangewortel

en

Op zéér drassige nlaatsen groeit beenbreek.

een

Enkele

Een boom wat verder herbergde de

laagveengebieden.

zoals

pla.nten

meiklokjes.

steil oplopende zijwanden van de beek verraadden

het nest van de ijsvogel. terecht in

(wilde)

typische wederik en lavendel­

Dat deze

waarschuwing in zich draagt, zal Bart Augustijns

met-èe-ondergelopen-laarzen wel 1

h,earnen. Wat

lastiggevallen door halfwilde koeien.

verder werd Inge

We piknikten aan de 1


v2n

r an d

u i t g e s tr e k t e

( In vo c h t i g e het broedgeb i ed

vl akt e n

s truikh e i

geb i e ­

doph e i d e ) . D i t i s van d e wul p ( d i e al m e t j o n g e n moest z i t t en ) . Er br o e d en op het h e l e � i l i t a i r d om e i n e e n 20 kopp e l s . W e z ag e n en h o o rd e n 5 d en ve rvan g e n d o o r

b e z orgd e

2f t e

o u.d e r n a r e n d i e

lej den

v.' e g werd e n e

en

Ik

we

( �e e s t e i.

ang s i g r o ep end hub indr ing er s

en eks t ers ) .

kr a a i e n

n o g verr a s t d o o r e en

b e toverend mo o i z ou on z e g i d s

z i j n geduld m e t

al t e

p a art j e r o odb or s t t apui t en /

b e d ank e n _ vo or z i j n t o f f e ui t l e g

trage

z i j n n a am n i e t )

t erug- .

nacht egaal · en enke l e t apuiten .

f l u i t e nd e

willen

on z e

Op

pro '1«rol fk

le d en

( Ik ken

� "

e ch

ter

nog

en

a1t;jd

"-

'

'·

w� ir.'IJM.t" �� =

Vo �e l è :

Wi l d • e "nd , wint o rt a l i n r; , bui z e rd 11 s p erwer , t o ren.val.k , ho l. endu:l.f" • t o r t e l .Turk s • t o rt e l. , ho utd u i f' , wul p , ki evi t , kokme euw

l k•l.oaie ) .

z i lve rm e e uw , pat ri j s , f'aaant , ko eko ek , i j avo r;• 1 l n.• s-t ) . zwart e sp e cht

{ n e s t ) , r;ro e n e

spe cht , �ro t e b o n t e

s o e cht , ve 1d-

en

be ellll. "mr.er:lk ,

b� e r e azwaluw, ek st e r , gaai , spreettw , wi el ewaa1 , ko�1mees , zwart e m • • •

zan:�l i j st • r • ço t e

l i j � t e r , roodbe r s t t apui t , t ap u:lt , na ch t ega al. ,

f'i t i s , t j ift j af , bo o mp i ep e r .wi t t e

hui. smus , h• (!'�Us

kwi k �vi .ak , gro e.viW< . kraai . kauw,

o

P 1 ant e n. : S 1 �• w• rt e 1 9 h.ei s.purri • . s t ruik- en d o phe-i d e "veeab• .s p be eabr••k •

road a z o n n e d auw11 wed e r:lk .,Riv:l..Rus •

vi o e l t j e " s.t eke1brem p l.avea.d •l.­

he i d e 9 IJ s l an.d s ko r s t m• • • r •Jld i e rmo l! , wa t e rzurl � , d ot t e rbl. o era , l. o o k

z o ad e r 1 o e k 11 d al kruid . s t ekelvare.a , wi. j :t: j e svar e 11. , m•ik1 okj e " t e rmea­ t i 1 , kno l s t e e.llhre •k , j •••v e rbe s . b r•m o

Emc�l • k eve rs : Gro ene Amnh "

en rept .

zaadieepkever,

: L eve ndb arerrd e

ha g e di s , bru in e - . r;ro e ne- e n he ikikker .

{ Laat st geno emde

do o r

ru g )

e em

dri eho o rnig• m e s tkevero

b l ek e r

onu e r s cne idt rl cn

vo o rk o m e n.

en

• •n

N IC O

van.

zi j n bruin•

g-e l i �e

s t re e p

vrien.

op d•


V t; it S LA G

.L N T t; t{N A T J. O N AL r;

W A't' ri:H W l LDTELL ING

I 5 u: aar t

' .SI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

z'n

Ne t

val l e i

vieren

af .

He t

wa g e n

de

in

L.

van

De

s c hu i m d e n w e

Sm e t

wa s

een

LP

OHN

OHZ

NGB

I

2

NK V

SAR

3

7

3

s u c c e s r i j ke

t o ch t ,

de

a fw e z i ge n

de

Di j l e­

had d e n

onge l i j k .

5

fuu t

I

I

kn o b b e l zwa an

2

4

2

wilde

200

.3

r e i ge r

b l auw e

e end

40

I2

wint e r t a l ing z o m e r t al in g

...;c_/ 8

48

ku i f e e nd

J8

t a f e l e e nd

8

48

m e e rk o e t

40

I6

22

OHN :

20

N e e r i j s e gr o t e b r o n ;

SAR :

S t . -A ga tha - R o d e ;

Ab d i j

van

NKV :

PC :

P ark ;

ZW :

482

2 2

24 I

40

8

6

32

II

3I

9 24

o v e r gen o m e n ,

wa l e r

1:i e erko e t

de

-De

De -De

c a s ar c a

2

2

Pécro t

over

ge gevens

zij

alho ewe l te

s m i e n t en

N o o rd ;

OHZ :

Oud - H e v e r l e e

N e e r i j s. e k l i n i e kvi j v e r s ; FLO :

202

7

F l o r ival ;

ARP :

Zui d ;

Ar enb e rgpark ;

wa t e r s .

Fl o r i v a l

b e va t t e n

b e i d en w e l

NGB w a s te

en

e en

CJ"

O H Z w a r e n é én

z om e r t a l ineen

te

- - - - - - -

Hav i k :

- - - - - - - - - - - -

I0 . 06

u,

I0 . 4 8 u ,

I

e ks .

t e N GB

I

e l'. s .

te

NKV

werden

geen

van

ge gevens

e en

over

a anw e z i g war en .

if en

NGB war e n é én

P r o o i v o � e lw a a r n e m i n g e n :

I89 IJ 4

3

����������� : -De

27

J

P é c ro t ; Zoete

I4

2

33

Oud -Heve r l e e

NGB :

6

2I

J2

J

L P : L e o p o l d s p ark ;

I2

II

IT

TOT .

35

3

I8

33

J2

'

zw

-

I6

6eve rl o per

AVP :

n

I

c a s ar c a

2

I

:t-.

/

J

2

I2

2

s l o b e e nd

AVP

9

50

-

2

sm i en t

20

IJ

2

p i j l s t aa r t

ARP

6

IOO

35

FL O

PC

é én

a'J

<?

en

é én

ano n i em e de

wilde

Wi e l e ­ e end

en


O !) Dui z e rd :

I0 . 42 u, I

I0 . 4 8 u , I II . 23 van

Li j s t

te OHZ

9 . 2 4 u , I eks .

de

u,

eks .

te

eks .

te

I

eks .

NKV NKV

te

SAR

and e r e waa rn e m inge n :

--------------------------------

:fa z an t , wa:t·e rho e n , turk s e

tortel ;

s pr e e uw ,

z i l v e rm e e uw ,

v e l d l e euw e r ik ,

eks ter ,

s t o rmm e e uw ,

1

o everpi e p e r ,

k auw , . zwa;;- t e kraa i ,

kokm e e uw ,

w i t t e kw i k s t aar t ,

w in t e rk o n ing ,

h e ggemus ,

t j if t j af' , go udhaan t j e , r o o db o r s t , m e r e l , z angl i j s t e r ,

k r am s v o g e l ,

m a t ko p ,

ko o lm e e s ,

hui smu s ,

v i nk ,

V e r s l ag wat erwi l dt e ld ag 1 6

hou tdui f' ,

r i e t go r s .

gr o t e

44

l i j s ter ,

s o o r t en .

J an We l l e k ens

mei�

(

'· - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - � - - - - - -

Een dru i l e ri g w e er , er

e e n k�ak o v e r de

g o e d g e ;r, aakt .

s l e cht s

OHZ

m e e rk o e t

8

kui f e er.d

19

12

wilde

11

5 1

10

t a f e l e e nd

3

2

PS : Op

SAR

z at e n w e l v e e l

Ma ar t o en kwam

werd

a l l e s we er

van he t

o � wi l l e

r e gen acht i g e

g e z i en .

NGB

SAR

NKL

3

10

8

5 23

23

2

6

s l o t e end

fuut

• • • • • • • • • •

kwam vl i e g en

ver:t o e d e l i j k

w e e r g e en e nke l e pr o o i vo g e l

e e nd

d e e_ln e m e r s

Font e ins t raat

Er \•.• e rd ,

OHN

3

39

61

21

60

, 1

7

1

4

6

T OT

17

2

zwaluwe n .

---- Jq_g_�P:._ !-TY.s._t_�I1- . Ve r s l ag B e s tuursvergad e r ing 1 6 m e i 8� - - - - � �� - - - - - - ---- --------- -- - -- -- ---

1 ) Wal e s ;

-s electie� -h e t

4 l e d en v i e l e n

a an t a l d e e ln e m e r s

2 ) Kas � o e s t and : 3 4 . 067 3 ) De

Val l e i :

De

is

tot

van

on z e

20

spi j t uit .

op 2 5 g e b r a cht .

fr .

\·; i e l ew a a l o t; d e r e n b r e n g en vo o r t a an e e n e i gen

t i j d s chr i f t 4 ) V a t e rw i l dt e l l i n g e n :

uit ,

o n a fhank e l i j k van

g e z i en d e z e l eden niet a e.n

s o ort al � e

"De

Val l e i "

i�

wand e l in g e n

ve e l

s uc c e s

h e t ve r ­

o ogs t e ,

w ordt

e e n g l o edni e uw s y s t e er.:. ge s l e ut e l d .

H o u m a and ag 1 0 augustus vr i j

!


r· 1· .' 0

VO GE LS ... W AARNEMI NGKT

( tus s en 1 8/2/ ' 8 1

en

2 5/5/ ' 81 )

K 1 ) Kw ak ( Nyct i c o r ax hy t i c o r a x )

1 6�

E e n kw ak v l o o g l aag o v e r d e F on t e i n s t r a a t t e H e v e r l e e en kwam v e r m o e d e l i j k u i t h e t r i e t ve l d aan de overkant van d e s p o or­ w e g . ( NYJ , St e f an W e r a ) 2 ) Gr o e n e r e ige r ( B u t o r i d e s vi r e s c enus ) 1 8/2 : E e n gr o e n e r e i g e r vl i e ge nd b o ven h e t r i e tve l d van d e un i v e r s i t e i t . ( Un i v e r s i ty o f W ,ê: s h i ngt on i n S e at t l e ) ( P e t er Br.o s e ns ) 3 ) 0 o i e v a ar ( C i c on i a c i c on i a )

/

1 0/5 : E e n e k s e m p l a ar vl i e g t Gv'êr d e Tr o ii eb e r g ( Ke s s e l -L o ) ,

r i c h t ing

N . O . ( AUB )

- , L�) C an ad e s e gan s ( B r an t a c an a d e n s i s ) 1 8/'+ : Op N GB 'i e x . , op 1 7 / 5 n o g s t e e d s 5 ) Gr auwe

9/4 : 1

ex.

a anwe z i g ( Jan

We l l ekens )

g an s ( An s e r an s e r ) t e S AR ( S t e f an W e r a )

6 ) B e rge e nd ( T a d o r n a t ad o rn a )

7 / LI- : 1

ex .

te

S AR ( NYJ , AUB )

7 ) Kr ak e end ( An a s s t r e p e r a )

7 /4 : 1

�d'

te

S AR

(NYJ , AUB )

8 ) P i j l s t a a r t ( An as

ac u t a )

26/2 : 1 1 e x . ( 7c?\ 42 ) op Wi l s e l e - Z u i d ( C OI ) 2 9/ 3 : 13'- i n het Leopoldspark t e K e s s e l -L o ( NYJ ) 7 /4 : 3�CJ' o p NGB ( NYJ , AUB ) 9 ) Zomertal ing ( Anas que rqu e dul a ) 28/3 : 1 d'\ in h e t L e o p o l d s p ar k t e Ke s s e l-Lo ( NYJ ) 7 /4 : 3 � d" t e SAR ( NYJ , AUB ) 1 2/4 : 2 e x . t e SAR ( N YJ )

1 0 ) Vi s ar end ( Pandi o n hal i aetus ) 2 6 /4 : e e n v i s a r e n d k o Pl t a anvl i e g en u i t he t oo s t e n (LP ) , vangt e e n v i s e n v e rdw i j nt . ( R o b r e cht R e n ard ) 3 0/ 3 : e e n v i s a r e n d vl i e gt l a a g over h e t ST- Alb ertus c g l e ge

( Haasr o d e )

r i c ht i n g AVP ( NYJ ; AUB

en

de

r e s t v an d e

3 --m o d e rne )

1 1 ) R o d e w o uw ( Mi l vus m i lvus ) 1 3/ 3 : E e n r o d e w o uw vl i e gt l aag

van

het

Mi ch o t t e p ark

r i cht ing ( NYJ , AU B )

8/ 3 : Eén

ex .

te

( r ond

b oven K e s s e l -L o i n d e b uurt 1 7u . ) en ve rdwi j nt in zui d e l i j ke

SA.R ( Paul Gro o t aers )

1 2 ) Bu i z erd ( But e o

b ut e o )

9 / 3 : 7 b u i z e r d e n i n e e n t e r m i e kb e l b o ven K e s s e l -Lo , in d e r i c h t i n g van Ho l s b e e k . ( NYJ )

dr e v e n af


1 3 ) B l auwe ki ekendi e .f ( Ci rcus c yan eus ) 1 5/ 5 : 3 e x . , 1 d" en 2 �� waarg enomen t e W i nks e l e ( 20 . 47u . 2 1 . 1 0u . ) j a g e n d b oven n a t t e we i l anden . ( Jan We l l e kens )

1 4 ) Bo omvalk ( Fal c o Subbut e o )

1 0/ 5 : Ee n b o o m v a l k vli egt over on z e tuin ( Erp s -Kwerps ) ( St e f áan : Wer•) 2 2/ 5 : Een b o omvalk vl i egt l aag over on z e tuin ( Ke s s e l -Lo ) , rond . , ,, 1 8u . en wordt even l ater door een zwerm zwaluwen lastiggeval len './ :; r ( d i e hem n i e t s c h i j nen t e int e r e s s eren ) . Aan de f e l l e rode kleur .ri\i van bro e k en onde r s t aart te z i en ging het o m e en volwas s en vpgel. �t 2 5/5 : 0P d e z el f e nl aat s z i e ik opnieuw e en boomval� , rond ;18u � C A UB) Opnieuw e en v olw a s s e n vogel . (AUB ) �· � t: 1, ·

··

1 5 ) Kl e ine pl evi er ( Charadr ius dub ius ) -

1 2/4 : 4 1 4/ 4 : 3

1 5/4 : 3 1 5 /4 : 3

1 6/ 4 : 2 1 6/4 : 3 1 /5 : 3

ex .

·�

Il " ,,

"

"

te

"

"

LP

Il

.

"

( ( (

Il

'

. 'J

"

)

:i

Il

)

"

'

� -

)

Il

.', i.i"./Y ,if/� f . .' l . •:,

AVP ( N YJ , VCS , W . Clae s) " ( NY J ) Il

"

·

" AVP ( " . , " ) LP ( NYJ ) "

1 6 ) St e enl ooer ( Arepari a int errire s ) · 7/5 : 1 e x . t e SAR ( J an We ll ekens ) 1 7 ) Kempháan ( Phi l om a chus pugnax) R ( J �n Wellek � ns ) 7/5 : 1 � te

�:�

.

� ; ,:"- ,

1 8 ) Z�1 art e rui ter ( Tring � eryt ;c- o�us ) 1 7/4. , e x . t e SAR ( COI J . . , " ( Jatî Wellekens ) . 1 8/4 : 7. e :,ç. " " ( Jan W e l l e k e n s ) 1 9/4 : 1 ex. " " ( Jan Well ekens ) 7/ 5 : 6 e x . " "·

_ _

_ ,

" •

1 9 ) Tur e l uur ( Tringa totanus ) 7 /4 : 1 e x . t e NGB ( NYJ , AUB) , 1 ex . t e SAR SAR ( J an W e l }. ek e n s ) " 1 8/4 : " 1 9 / 4 : 11 " " ( Jan W e l l ek e n s ) 20/4 : 6 ' e x . " " ( AUB ) i; " ( J a:n ·. we llekens ) 2 5/4 : ".J e x . " " ( Jan We l l ekens ) 12 7 5 : 1 ex . " _

2 0 ) Gro enn o otruit er ( Tringa nebular i a )

7/4 : 1 ex . t e NGB( NYJ , AUB )

7/4 :

"

18/4 : 7 e x .

11

SAR ( ·: "

'

"

·

)

t e SAR ( Jan W e l l ekens·)

1 9/ 4 : 5 ex . te ) " ( " " 20/4 : 1 0 e x . t e SAR ( AUB ) " ( Jan We l l ekens ) 2 5/4 : 7 e·x . "

-- -

·

7 / 5 : 2 5 e x . t e S AR " 1 1 / 5 : 4 ex . "

( (

"

"

11

"

·

) )

r

�-- · .

2 1 ) Grut t o ( Li � o s a l i m o s a ) 7/ 4 : 2 e x . op . NGB ( NYJ , AUB ) 2 2 ) Wuln ( Num enius ar quat a) 1 7/4 : 1· e x . ongeve er e en uur fo eragerend t e k en in g :

Johan Nys t en

...,_ _ •

op

. - - •- •• • •

••-

- --- - - · -

- ·- -· -·-=,---

-

-

--- - - -

-

SAR ( afge l aten) (COI ) , , ·,

· • .


rus t i c o l a )

2 3 ) Ho u t s n i o ( Sc o l o o ax d e s pr i n g D ut t en ex.

1 7/5 : 2

a an

2 4 ) Wat ersniu ( Ga l l inago '1 7/5 : 1 e x . t e S AR ( J an

in h e t M e e r d aa l w oud ( Jan . We l l ek ens )

gall inago ) W e l l ek e n s )

2 5 ) Dwe rgm e e uw ( L arus m i n u t u s ) 7 /4 : "1 e x . in z o m e rkl e e d t e t u s s en k o km e e uw e n ( NYJ , AUB ) 1 1 / 5 1 � j uve n i e l e x . t e SAR ( J an W e l l e k e n s )

NGB

2 6 ) Kok� e e uw ( Larus r i d i b undus ) 2 6 /2 : M e n v e rm o e d en d a t d e kokm e e uwen d i e s ' avonds v e r z am e l en a an de g e b o uw e n van Ar t o i s n i e t a l l e m a a l d ad e l i j k na z ons on­ d o o r v l i e g en n aar ne s l a app l a at s te H o f s t ad e w erd d e r g ang b ev e s t i gd . Om kwart vo o r e l f ' s ·-n a c ht s vl o g en· er immers n o g e en h o n d e r d t a l rn e e uwen o mh e e n d e e l v e r l i ch t e g e b o uw e n aan d e Vuurkrui s l aan ( en e en o nb e l$RS a an t a l d e inkt z w arte d u i s t e rn i s l u i d r o e p end ) . ( C OI ) '

J

'in

2 7 ) K l e i n e m a n t e l � e euw ( L arus fus tus ) e x . in h e t !Je o n o l d s p ark t e K e s s e l -L o ( NYJ , Paul

Ll/ 4 : 1

Th un i s s en )

2 8 ) Z w ar t e s t e r n ( Ch l i d on i a s n i g e r ) z w ar t e s t e rn s op W i l s e l e -Z u i d . ( C OI ) z w ar t e s t e rn t e SAR ( Jan We l l ek e n s )

7/5 : 2

1 1 /5 : 1

2 9 ) R an s ui l ( As i o o t u s ) 3 : 2 r an s u i l en o p :··h e t d o m e in van h e t c o l l e g e ( H a a s r o d e ) . De e n e w a s h e e l gr o t er d an d e and e r e . W e k o n d e n z e d e e e r s t e d ag b e n ad e r en t o t o p 1 r ·m . ( AUB , NYJ , VCS , P au l Thun i s s en , N ï d d

1 6/3-2 5/

wat

VDH)

3 0 ) B o s u i l ( S t r i x àluc o ) h e t M e e r d a a l w o ud ( Jan W e l l ekens ) ex .

1 7/5 : 1

in

3 1 ) K l apeks t e r ( Lan ius e x c ub i t o r ) e en k l ap ek s t er t e SAR ( Paul Gr o o t ae r s ) 1 3/ 4 : 2 k l a p e k s t e r s o p N GD ( Ann en L i eve Br o s ens , L i e s B o dd e z )

1 5/3;

���E�����-�f��E!i����

S AR : S t - Ag a tha-R o d e NGB : N e c r i j s e Gr o t e Br on A VP : Ab d i j van P ark LP : L e o p o l d s p ark Ke s s e l - Lo BELANGR I JK

N YJ : ltCS : COI : AUB :

J o h an Nys t e n S t e ven Vande C an e l l e D i r c C o s tr o p B art Aug us t i j ns

ORNI THOLOGI S CH BER I CHT

! ! !

D e Wi e l e w aal gaat e e n b o ek j e pub l u é e r en o v e r " b e d r e i g d e p l ant en 11 • en d i e r e n i n Vl a an d e r e n I e d e r e e n k an h i e r aan � e e w e rk er. d o o r al l e g e g e v e n s i � v . m . b r o e d g e v a l l e n v an z o m e r t al ing d o o r t e g e v e n v6 6 r e ind s e p t e mb e r ! ! ! o f we l r e c h t s t r e ek s n a ar T o nn y T e m me r m an H e ge n o o gs t s t r a a t 3

264-B

o f we l n a ar J o h an Ny s t e n P . Ee c k e l a e r s l a an 3 2 00 K e s s e l -I! o Z O VEE L M O G EL I J K K ;1.AR TBLADNR .

&tB �.n� '? �V

--

11

( H OKNR . )

VERM1'.,"'L DEN . D ank vo o r de m e d e w e rking !


il ONZE AKTI VI TEI TEN STAA1'T

\

OPEN VOOR

IEDEREEN !

D e e n i g e v o o rwaarde is dat j e ge!nt er e s e e rd b ent , en d i t d an o o k l aat b l i j ken . Je ho e ft d an o ok ge en s p e c i al i s t t e z i j n Verder i s h e t o ok d e g ewo ont e dat er n i e t gerookt wordt !

\

)

HOE WORDT JE LI D ? - W i e l ew a a'l. j o n g eren ( WJ ) : het z el fd e dak 50 Fr .

·-

200 I!�r •

Bi j l eden

-Wi e l e � WA ) : 3 5ó �Fr . , b i j l eden 50 Fr • ( vanaf· 2 ) l e nt e s )

onder

.

Je s t ort het b edrag op PCR 000-0 3 1 978 5-75 van " De Wi e l e waal " , Gr aat akker 1 1 , 2 3 00 Turnh out , m e t verrn e lding : " nieuw l i d " en j e naam en adr e s . Inl i cht ingen kan j e b ekom en op ons s e cre­ t ar i a at : Pl e instraat 3 , 3030 Heverl e e . T e l . 01 6/2 3 61 8 0 . Kal end er : --------

Z a 4 j ul i 8 1 / 3 3 :

W A+WJ

Omgeving Ge lrode e n R o t s e l a ar ; N amiddagexcur s i e o . l . v . Berthe Vanderb orght kenn i s making met int e r e s s ant e b i ot o p en 1 3u2 0 S t at i on L e uv e n H o e k Po s t 1 4u00 S t at i on \'le z e m aal Laar z en no o d z ake l i j k On enbaar vervo e r : Bus 3 5a S t . Leuven

( 1 3u30)

We z emaal Einde rond 1 7u00 Za 4

Di

21

j ul i

8 1 /3� :

W A + WJ

1

j ul i 8 1 / 3 5 :

1 5 t ot 2 9

juli

Avondexcu rs i e u i l en l e i d i n g : B art Augus t i j ns 2 1 u 3 0 S t at i on Oud-Heverl e e en h o l l e w e gen 07u45 S t at i on L e uven hoek p o s t 08u1 5 K e rk t e Korb e e k-Di j l e Einde rond 1 1 u 3 0 Bus 1 1 he en 0 7u 2 5 St at i on L e uven T e rug 1 1 u42 Korb e e k-Di j l e Akk e r s

8 1 / 36 : l;JJ-k ar:-: p

1•

' al e s

.

( 1 3u46 )


Ha

l o a u ,:: u s t u s

2 1 /3 8

:

:

WJ z�

15

n u gu s t u s

8 1 /3 �.l

Zo

16

a u �u s t u s

8 1 /� C :

WA +':lJ Za

29

au gu s t u s B i/4 1

12

s e p t e mb e r 8 1 /4 2

:

20

26

s e p t e mb e r 8 1 /4 3

. .

s e p t c mb e r B 1 /4 1i

WJ Zo

[.

J oh a n

Ny s t e n

ok t ob e r

8 1 /4 5

?

Pr o o ivo g e l t o c h t

O R u O O S t a t i on L e u v e n h o e k p o s t o8u 2 0 K a n t i e n H e v e r l e e Ver p l a n t s in g p e r f i e t s , p ik-n ik m e e d o e n L e i d in g : B a r t Au gu s t i j n s e n J oh an Ny s t en .

08u00 0Su 2 0

WA +WJ Za

:

An t w e rp s e wa t e r g e b i e d e n 0 8u O O S t a t i on L e u v e n h o ek p o s t V e r p l a a t s in g�m e t - e i g e n wa g e n s . L a a r z e n e n p ik - n ik n o d i g . L e i d in g N o �b �t D e B r un . E in e r on d :""t? u O O t � r �l. a a t s e .

Wa t e r w i l d t e l d a g

WA + W J Zo

L e i d in g

-

WJ Za

L e r e n t e l l e n o n d e r d e skund i g e l e i d in g S t e faan B a n d e . 0 8 u O O S t a t i on 1 e uv e n h o e k p o s t 0 8u 2 0 K an t i e n H e v e r l e e V e r p l a a t s in g p e r f i e t s , L a a r z e n e n p illtnik no d i g . Wa t e rwi l d t e l d a g 0 8 11 0 0 S t a t i on L e uven h o e k p o s t V e r p l a a t s in g p e r f i e t s o f p e r wa gen .

van

:

WA +WJ

S t a t i on

L e uv e n h o ek

Kant i e n

He v e r l e e

post

Ve r p l a a t s in g p e r f i e t s o f p e r wa gen . b o t e rh a mmen me e d o e n . Le i d ing J o h a n N y s t e n . N a t i on a l e n a tuurb e s c h e rm in g s d a g O Qu O O S t a t i on L e u v e n h o e k p o s t V e rp l a a t s ing me t s p e c i a a l in g e l e gd e b u s o f p e r f i e t s D n a ar S t -P i e t e r s -Ro d e ( Hor s t ) Z i e ve r d e r e informa t ie op b l z 7 8 . D i j l e - e n La a nva l l e i 0 8u 3 0 S t a t i on L e uv e n in g a n g Verp l a a t s i n g p e r t r e in t o t S t � J or i s -W e er t P ik-n ik m e e b r e n g e n . Le i d i n g : S t e f a < n , B ande W a n d e l in g "We e k van h e t b o s " 08u4 0 S t a t i on Le uven hoek p o s t 09u00 Th e r e s i ak ap e l me e r d a a lwou d Bus nr . 1 8 08u4 7 S t a t i on L e uven Le i d in g L . De Sm e t E in d e op ; de mid d a g _ _ _ _

Vr Za zo

Zo

9

10

ok t ob e r

8 1 /4 6

11

ok t ob e r

8 1 /1z. 7

11

WA +WJ

W J - W e ek- end t e t or fbr o e k Inl i c h t in g e n in v o l g e nd e va l l e i :

W i e l ewa a l c ón gr e s t e Me h e 1 en 4 2 d e fa s e Th e m a : B e d r e i gd e l and s c h a p p e n , d i e r en e n p l a n t e n . Z i e voor ve r d e r e i n l i c ht in g e n i n " d e

W i e l e wa a l "


In h e t vo oru i t z i c ht Zo 25 Wo 1 1

ok t ob e r n ovemb er

N ov e mb e r 1 3 d e c e mb e r 2 0 ; d e c e mb e r

P a d d e s t o e l e n t o c ht Tr a d i t i one l e u i t s t a p in d e D i j l e va l le i 0 . 1 . v . Fran s Gr o o t a e r s 0 8 u 3 0 S t a t i on L e dven h o e k p o s t OPiu4 0 Kant i e n He ver l e e V e r p l a � t s in geme t e i gen wa gens E in d e r ond d e m i d d a g . G oudp l evie r e n en k i e v i� t en t e l l ing Le de navond Frans

Segersuïts�. --:'

'\

/


A L GE ME E N

W A A R N E M I N G S F O R MU L I E R

NAAM :

terugs turen

ADRE S :

S OORT

na a r

:

P I E RRE

HUBEAU

9690

KLU I S B E R G E N .

K A P O E N S T RA A T

8

afde l i ng :

e v t . TELF . : DATUM

W . J . / Z O O GD I E RE N W E RKGRO E P

AANTAL

PLAAT S

B I O T O O P + B I J Z O N D E RH . + S TAD I UM

'

. -

.

•,

--

-

�- · -

-- '�

11.4/ AA RN E i 'l I N G SLI JST V AL • O VE R DE PERI ODE

• • • • • • • • • • • • • • • • •

c

.

"

c

e-

.

("

...

.

.

.

.

.

.

rr c �r fl

.

• • • • • • • • • • • • " .

G

G e l i e v e g e e n w 2. ar n e m i n g e n van buiten de pr o vin c i e Br ab ant o p d e z e l i j s t a an t e br e ngen ; r angs chik a l l e s Qe r dat um en m a ak g e ru s t g e b ru i k van afkort i n g e n ( vo or voge l s o ort of g e ­ z o ve e l m e ent e ) . Vo or de wat er vo g e l s e n pro o iv o ge l s , op vi e rmaal per r· o f e l i j k e e n aan t al O P . Stuur d e j a ar , n l . v 6 6 r 1 0 j ul i ' 8 1 ( van p e r i o d e apri l - j uni ' 81 )

ge e f

,li j s t en

" "

10 10 10

"

en dit

okt o b e r ' 81 ( van p eri ode j ul i -s eptemb er ' 81 ) j anuari ' 8 2 ( van ne r i o d e okt ob er-de c emb e r ' 81 ) april ' 8 2 ( van l') e r i ode j anuar i -m a art ' 81 )

J o h an Nys t e n P . Ee cke l a ar s l aan 1 1 3 200 K e s s e l -L �

n a ar

',

. .

S o ort

Datum

" . . . " . ". .

.•.. .•. . . . . " . " . " . . . " .

. " . . . . ". " " ." .. . . " .. "

. " . " .. ". " " ... " . . . . . " . . . . . . " . . .

" ". " ". , . . " " " " . " ' '"• " " ' " " ' ' ' ' . " "

.... ""

... " " . " . . -·

+

. , . . . . " . . "" .. """ . . " " . . ." . . " . . . ...... " . " . . . "" " . . . " . . " . . . . . . . , . • . " . .

. .. . " . . " " . . . . . " . . . . . . . . . .. " " . . " .. . .. . . . " . , . . . . . ""."" " " .. " . " . . ." . . """ . . .

. " .....".

. .. . .

,,

Aantal

Plaats

opmerkingen

. " ..... " " . .. """"."" . . . . .. . . " . " . " " " ... " . . . . " . , ..... " . " .. . . . . -. " " .. . " , ,

..

. . . •" " . " . . . " .. . . . " . " ." " . " . . . . . . . " . . . . . . , " . . " . ". . "." . " .

. . " .. .. " .

'

" ....•. . .•",_.",".

" ....•. "._ .. .". . , ". . . . """ . "..... "---"--··--·-

"" . . ." " .

.

". . .

··-··--·· ... . . " . " . ." -. . . .-"." ...... .

--

-·· .

...

. . . . " . . " . . . . .. " . . . .

. •. " . .. . ".

. . . " " -. "

.. . . ,

. . " "" .

. """ . .. . "

",_. '"

". " . .

.

" . " . " " . . . ". ". . " " . " . . " . . " . . " " . . . • . . . . . " . . .. . . ."" . . " " ."." "" "" . . . . . . " " .

. " "" " .. "" . . . . . . . . "." " . . . . " " . .

.

. .. " " . " . . " . " . . " . . " . " " . . . . . " . " - · . . .

. . . " . . . " .. �"

"." " . " . .. . . "-. . "." . . "".""." .. " . . . , , , . " " " . " ..

"" . • . "."" . . .

. ". . . . . .

" .• . . . . . . . -" .. "" . . .

." " . . . "

. . " " " " " . . . " ... -"" . .. . -·- · · · · ·

"." . . • . " . . . . " · · · · ·

." . .

. " . . . . " " . " . . ..

" ." . " _ . . .. . •" " . . " .

"." ." .. ". " . .

. . " . . . . " , . . . . "" . . " . . . . " . . " . . . . . " . " ... . . . " ." ." . .. . " " " . " . " . ....

, . , . . . " . " . . . • . " .. "" ... .. " .. " . . . . . -". - ·•··· " , . .. .. ." " . " ."" . . .

. . . " . . . . " ... " . . . . � . ." .. . . . " . " . " .. " " " ." " . " " " " " . . . " " . " " " . " .

".

.• . "

" " . ". .

""" ." . . " . " . • • ". " " . "-"

" . . . " " . " . . " . . . " . . . . """ . " . . . ""."." " " " " " ' " " "" ' ' ' " ' " ' " " ' " " " -" ' ' ' " "' " " " " " ' " " ' ' • ' · · · · · .

.

" " .. " ." . . . . " . . " " " ." ... . .. " . " . . . " . " . " " .. . "" . ". "" .. .

. . " .•.. " . • " .

"

"" . . . . " "" " " . " . . .

. " " " ..." " " " . . . " . " " . . . . . " . ." " " " � . " . " . " " " " " .. " . " . " " " .. " " . . . . . " .. """." " . . . "." " " " . " " " " " . . . "." •.... " . . "- . " . " "

,"._""""" . . . " . . . " . " ." .... . .. """ . . . . " .

." " .

". . • • . " . " .

. " . . . . "" . .• . . . " ". " " . " " " " . . . ." . " . . . " . . " . . " . """ . .

. . "" .. " . " " " " . " " " . . . ..• " .

. . " ".

. "" . . " . """ . . " " . ." . " " . ."". "...

.

. .""."_

". .

.

. "" . . . " "." " . . . . ,

". " " . . . ."""". . " . . . . . . . " . ..

.

. " ." " "

........."_,

. . _..."

" " . " . . ". " " . " "

.. ". . " . . . "

. . ." " " " . . . "" ."

."_."_ ." .� . . " "

".". ".

.. ", " . ,".". . " -. ." . ... "-.

•• "" . ...." . " ••• " • • "." •. " •. ".".- •• " . "" .• " " " " " " . .. • "".". "_

' . " . . " " . "","-

--."--."""."""_,_"

. . .. " . " " . " . " """" . " .. . . .. . . . " . .. --"."-. " ." . "__

. .." " . •. """""" . .. . " .. "" .. " .. . . ."" .• . . " ., ". " . " " " ...". . "

•... " _ " " " . . " ... " " " _ . " .... " " " " " ""." . " . . " ." .. . . . "

. ..... "" . • "... . "" ••.•" " . " •. " . " . ". . "

" " " . " " . " . " . . . " "",. ." ". -" . " . . .

.

" . " . " . " . "" . . " . " "." . " . """ . . " . " . . " ... . " ". " _ , . ,.-" ... . ...... "."." .,""_"."•... . ".

. " . """.". ". " " ..." ....".. ".. "" .. " " . " _ " . " . . "" ."." .. ""_"_, .. " . . " . "" " " . . . ."."""" . "". . . ... "" . .•. " .

..... - " • . . i."" • • • . • "" .• " •.•••. , . . . ..

.

. ", , " ." " " ."""

-

--·':'"

--."--·· -"-· ___ "

. _. " . . . - .... ·--·-·- -" . - ""·� ·".-." ..._.....

. .""·-·----"·--.

" . . ._." ."__"_____.""_,_

. " ...,_.__

"

. . ···-· - - -- -----

·-."....... - . . -.

. . . "___",_. __ ,__

-- "- ."-� ".",_"

. -...

"______","..,_

', . " . " " . " . " . " . . " . . "" ...... " .. " " " . . """ . . . . " . ' . " "

.. .

. " . "".""."." . . . """."."".".""" " . " " . . ". . . . . . , . . . . . .. . . " " ." .... . " . . . . . . _ .""""." " " . " " , . " . " . . . .

. . . . . " "" " " . "." . . . " " " ..... " . . " . . . . " . . . . • . " . . . " . .

""

.

. . . . . " .. "

." . . . . " . . " . " . . .

"

.

. , . " " . . " . . ", . . . , , " .. " ". " . ". . . . . ..

. . " " . " - . . . " . . ...... " " " . " . " ". . . _ . " . " . " " •... "" . .

. . " " " ... " . . " . . . " " " . " " . " . .

� " " . .... . . . " . " . . ....•" . "." . . " " . , . " " . . . •. "" . " . " . .

. . " " " . . """ . . " . " " . " " " . " . " . " . ". ". . . ".""" ".: . " " . . " .. " . " " "

. . . . . . " " . " . " " . "" . • . " . ... . . .

. . . ." . . " . " " " " . " " . " " " " . " . . " . " . " .. " .. " . . . .

.

. " . " . . . " . . . . . " . " . . " . . " " .. " " " " , ". . . " " " " "

. " . " " . . . " " . " . . . " . " . . " ._ , " " ,

. . . " . "."".

""

. ... " . . . . " "" " .. . ." . " . . , " " ' " "' ' " " ' " ' " ' " ' " ' ' ' ' "'-• ""'""'"''·•-•...... " .. " ... " . - " ." " . .

. .. "." . . " . .. "" . . . . , . ,

. " . . . .. .

". " . . " . , . . . " " " . "

" . . . . " . . " _ " .. " . " . - . " . ... " . . "."."

".

, . . ." .

. . "."" .. " . .. " ..

" ." .

. " ." " . . ..

" ······

"".""" . . "" . " " " . "

. . " . . . , " • . . " " " . . ,"".

", .•. "" . "" . .

" ". . . -.... "- . . ""

.--·-··--·-··

". " " " ."" . , .""".... _,_, ___,_.._, __"_. ___

_

· ····-- " . . . . . . " " " . . """ ... " . . -. . ... . ""--. " .. ---·-··--"--

... " " . . . " " " . . " . . . . . . . . . . " " . . " . . " . . . " " . " " " . " .. . "" ..

. ""."

. . . . . . "... " " . " " . " . - . _ """. . · · · - ·-·"· -·--...-

." . 1 " ". " . " . " . " .. " . . " . " . " " . " " . . " .

"."

. " 1 ."" .

" . . . ._"

. ". " "

." " " . . " " . . " . "." " . . " . " . . .

" " . . " " " . . " . . . . . . " " . . . ." " . " " . . . . " " . . .

. " ... . " .. .. " " " " """ . . . . _". " . " " .

. . . " " " " ". . . " . .

.. . .

T

." "".""".

".

. ... .

...

. . " " " ". . . . . " " " " . " . " " "

. . . ". . .

. "• . . . . "

.. " . " . . "

. . .." "

. "

" " . " " " ."

. . """ . " " . " . " " . . . " . " . . . " " . " . . " " . " . " " . " . . . " . " " "

" . " . " .. " . " " . . _ " " " . " . " .. . " . . . . . . " " . . "

" " " " . .... . . . . " " " . . .

. ".

" . " " . ." . " " .

" " "." " " . " . " . . . . " .. 1 "

" ". " ..

"" .

" " "." . . . " . .

...

. " ...

..

".

". . .

" . . . " . " " . " " . . " . . . . . .. " " "" . . . . ...

. " . . "" . . " " ""." . . " .. " . . " . " " _ . , .. " . . . """ . ""... . """""" ..

" . " .. .. " " " " " . . """" . . . ." " " " . . ...

. " . . " " ._."_. . . . " .. " .

. . ." ...."".

"._"., ...."._._. ... .

-· ····· · --···-----

. "-".""._" __ ,"_"_.,""______." "__

-·-···"·-···---·--·--

( gebruik

aok de

verso)


••••

"

• W • • · • • • •• · • • • l • • " " "M" '" "

. . , , ., . . . . ..

l

S o ort

Datum

,

" " ' " ' ""'''°''"•'""""'

,, , " ,.. , " , " ""

"

" . ",,,, ,

:

opmerkingen J

. . " . . . " . .....

..

. . " "".""" " . -" . " .... " . . " ... . . . . . . "" ..

. ". . . . . " . . . ". " " " . . " . ". " . " " " . " " . .

. . ""._. . . " " . " . " . " ." """""" .:. • .•.• " . ". " " ". " " " "

" . " " . " . . . " .• . . • "" . ". . "_ . •. • . "

"." . " ...•. " . " " . " . " . .

. "" . . "".

--

"" . " . .. " " . " . . . " . __ " " " , . . _ " . . . "

"" . . "" ... "."" . . . • " . " . "."." ... ""." . ".-�" ... .. . " " "". " . .."". .

. . " " " . . " " " " '' " ' " · · ·-."." ." " " , " . " .. . " . ." . . "."." ...

. ..•. ""·... . . . ..

.."

.

. . " ..__" ." ". _ . , , . " " " " " -.

··: ' i :· ,/ - . " - � -"-" .."...... ". "-""..._",.._""."_._______._

, . . ". . -." . . " . . " " " " " " . " . . . " , " . . " " . . " . . "-". " . " . . " . " "

.""" .. . " .. ".":".:'.�""." ."".

.. " " " " " "

".

_.· ·r · "

--

---." -".- .

_ _ _ _ __ "."___ ._".__, _

.".. -...... .. . . • . ",, __ ."_.,," . . " ..... " . .. ...""_"."" ..... " . . .. . " . - . "- . " . . ""... "

."_ ·· -- ··-·· ·-··"· ---·--·-·---"-

. """""."" ...... """_"_." , " . " " ". ".. "."". . " . .. .".... . .. " . " ." " ." " " . . """"."" ..

,,,_,___ ,""" .... . _,". . _ " ..."."--....".. _"" _____

.":"·· .•...•... . . ".""

' . .. . , ... . " ....

. . ".

.

. " .... , .. " " _... . . _""

. "." .: "._"."" . """ .• " -"" . . .... """-."•!'"1"-" . . . ". ". " " •. ",_. •_ "._.•" ."• . " " •••"""- "." ". "-".---

. . . . . .." .•. ".. """""" " " " . . " . . . " " . "." . . " " . , . . , _ " " . " " " . " . . " " ". _ . ... "

___...., ,_ -r--"... ".

_" . . ........ " ..... .• . ...... " " " .. "".•""..."w."".""_ . . " •.. - . . ·------·-·---·--··-"".•.. . -." ......

"i

..

.

· · · ·-"--"-····- ---·-··-

. . ." . . . ." . " . . . . . . . " . . . . . . . . " .. " . ." . . " . ". ." " . " " . . " . . ". . . . . . . . . . . . " " ... .. . " . " " . . . " . . . " .. " " . . . • . . " , . .. ",.,_,

" _ " " . " . . . " ." " . . " . . . . . ,_,,"" . .. . " . . " . . . .

+

,, , , , . " , , , , . """, " , " " , ,,,,, ,, , " ' ' ' ' " """, .:, ;" , , ",", ,,,,,,,,, , , , , " , , " , ," , , , " , , ,

•I

Plaat s

Àantal

.. , , ... ...•.. "._."_ •.... " ..., . " . " ... . . . .

· · · ···-" . .

·-·-··· -··-·----'-·· · -

····· ---� ---

'

' ' " ' • ' ' " " M • o OOOO"'"'°'"'' ." . """ •• ".". , " , " " N • O ' '

" , ; " ." ."" •. " " " " . " . " • • •• . , , ... "."••• -"

,,,

'" " " ' ' " " "' " "' ' " " " '" " "' "' ' " " '""' ' " ' " " ' " " ' ' ' "

.... " . " . .. " ." " . " . " . "

. . " .. "" . . . " ". -· ··· · - - · . " ... . " ...

. . . . . ".".","."

. . " . """" " . . . . " . " " . . . . . " . . . • "" . . """ . .

"" . " . " " . . . . . " " .

. ".. ".. ". .

.

"

. .. ,. ..

,

. . . . . . ".

· . . . "." ..."."" . . " . . "_" . . "".""""""

'''' M." . " . , , . " ..•. "-. " " •. ""•. "

. . . . " . " " " " .". "-" . . " . " " " . " .". " " . " " . " . " " . " " . " . . " " " " " . " .. " . . . . , . ,_ " . , , " " .. ""

. . " .. . """ . " " . . " " " . . " " " "

. ".. .

. " " . "" . . . . " . . . ,

...

" " " """ " . - " . " . " " " . "." " . " ." ; . , . . ."._",""""."" ..

. . . . "" . . " . . " ." . . . " ". " " " . " " " . . . . . " . " " . " " " . . . . . . " " " . " " " " " . "

. " . . . " . ". " .". .

" .".""" . .

." . "

.

. . """. ". . " " " . " " . .;"",

." . . . " . .

. ".••.•• """._.",,,,

"".".":",."_ . "

"""""�.""""""" . . ".""-"".. . "". . . ..•.

, , , " . . " """ " . " . . . ",,,""",, "

" " , " " " " , " " " . " " ." . . . . " . " " . , , . , . , """, . . " , " " " , . , " " , " " .,."""" . "._",_"""""."." ... "."." .... " " "

"."""",".""""." .. "--"-·""-,",. __",,", .. ",._._,"." __ "

. " " " " . " " . . " . . . " , " " _ "." . . " .. " . " " " " . " " "

. . . . . . " . . . . . . " . ""." . " . . " . " . " . . " . . " . " . . """" . . . . " . " " . . . . . " " " . " . . "" . . - . . . . """" . " . " " " " " " . . "." . " . "

. " " . . . ". " .

..

" " . . ". - ." .. "" . . . . " . " " " . "" .- . """" " """""". " " " .. """"." . . . . ""."-_.,

.. "".-". " " . . " .. "" .. " . " . " " " . " " " . " ".""".". "."_"" . . "."""""._.

. " ."

. '

.

.

. "." . . " . . " . . " . " . . . . "." .. " . ..• "." . . "" .. " . " " " " .

. . " . . "" . . . . " . " .

" " " ".. "" ;.." . """" "" . " " " . """. ".

,:

:

, . . , . . . . . . . . " .. . . , . . . , . " . . , . . .. . . . . . , . . , . . , . , . . . . . . . . . " . , . ,

.

.

. . " """" . ."." . . . . . . ." . .. "

""

. . . "" . " . " .

" " " . .. "". ".." . .. . .

" . . ". ".. " . " " .

.....

" . . "" . " . . . . " . . " . , . . , . . .

· -

...

.

. . . . . ... . .

..

.

-

.

-

· ·· · · · · · · ·

.. . . . . .

· ··

" .. -".-_ . . "_.,_. _______ "_,

-" ".-""-."..... . """.""."":. .. --·· ... -----

" " . " . " . . .".""" . . .

-

.

.

.

· ·· · · · .

. . . . " . " , . . . . . . . . " " . " " " " " . " .. . . " . " . . " . .. .

··· · · -

··

. .. . .

-

· ·

-

.

. . . .. " . " " , ". " " " " . " " . .

. . ".

·-··--·----- -·---------

. " " " . . "_""" ._".""._ . . .." .. ._.... ...." " . -·-···

" " . . """"" . " . "" .. "".,_

" - .."·-·-··-···--····-·

-,��

-

1

:: :: : ··· · · ··· · · :- : •.· · -:·· · · · -�- ·::-_ ·��·· =�= ��-�=-��

.... " . , , , " " . . " . , . , " , . . " . , . . , , . , , ... .

" . "" .. " . " . . . . , . . . . " . . . " . . " " . ". " . " " " . " . " . . . . " . . . " " . . . . , . . . . " . . " ". " " . " . " " . .

'" " " """"" " .

.

··--... ". "..... . " _"_". ___ , __""" _____

" . " ..·-·--"·--· --- ·-·------

" " ." " " " " . "

"

. . . . . " " " . " "" .

. .._

___""..,,._, ",","�-··-·----"...-co___

" ... ... ... " " ... " . " " " . . . , . . . " ......... . "." ..... . "" . . . . ... " . . "-········· · - · · - ' " .. . "

. """"""

---

. . ". " .."".""". " " " . " " . "" . " " " " . . .".""""_".. " . " " "..."_.. .. " "" . " . . . " """·---"···-·--.".""_"______

. . ... "

. ... """" . . ". . . . ."

.... " __ ... " . ."_." ____ ""_.. __ " "

. ... , , __, "_ ...._.""_""_ ...""-"•.-- ----•• " " . , ,_

" . . . . " " " ." . . . " . . " . . . . . . ". "" . . " . . " " . " .. " " . " " ." " " " . . " " .. " " " "." " " " ." " . " . " . " " . " " " " " . " . " " " " "

" . " " •. . . . . . . . . " . " .

-·"--""·-·--·--·---- . ...

" . . " . ""."." .. """ .. . .... "_,_"""""_". .

·-""" . . . . " . . " . , , " " " . . . . . "

" " . "." . " " " . - . . " "

"..

.. . " " . " . . " . . .

. . •. " . . . """"" . . . . " " " . .

" " ' ' " • " ' " " '" '-' "'"' "" ''"'""''""H , - ". , , ...,",,,.,.,,,,",,"" .... " " " , 1 " " " " " " " " ,••"

.

.....

.

. .. .. " ,

. ... . .

. . . " " " , . . , . . , , , . . . , , . , . . . ". . . . . . .. . " . . . , . . " ... . . . . . . . , , . ... . . . . . . . , , ., " , .. . " " . . . . . " .. " . ". . " ..

. . . . , . . . . . "" .............. , , . . . . . . . . . . . . . . . . " ............. "" ..

.

.." .

". . .

' .

..

... ,

.

- - -·---- · ' ··

· -

:

. ... . . . .. . . . """ . . . ".. _. . . . .. .

-- - - · ·

-· -- .

".. .. . "._,_·-···· ····--··--····--"-----·

··-·-··--

· ··-- ·--··· " ···"·-·--· · �------

---r·--

·11

�--]

"".". ."........." . . . . . • • " ... �--·-····"--

-

_J


narun .

no.run

af z :

bi .� z or.d. �

b} ot oop :

st ad i. um :

.re e r sge s t :

pl aat s :

_ _ _ _ _ __

- - -- - - - - ---

..

aant a.1 :

_ _ _

__

__

---

1

-----

nant al :

--------� ___j

"

____

·---- ·--· - · ·-

__,,,__

__ _ _ _ _ _ _ _ _

1

l • )r

------- ------

·--

· -- - ---- ----- ---

- - - - -- - - -------

__ _

-- --

----

- - -- -

_ _ _ _

__

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

--

__ _

_ __ __

a f :: : ___

d atum :

..... et .

---

---

---

__ _ ___

bi 5 z ond. :

b : ot o�p :

st n d 1 ur.i :

·e e r s g e s �. :

o! �v:i t s :

datum :

... et .

naam .

------

__ .

.. .

__ _ _

aant al :

---- - -------

_ _ _

----

.

..

· - - - - - - - --

----'-

_ _ _

.

.

- --

---

-----

_ _ _ _

sant al :

'--

1

�-

..

· - -- - ---

---- -- - - -- - - - -------

___ _ _ __ _ _

- ----

__ ____

�-----

___

___ --

_ _ _

__ _ _

_ _ _ __ _

warn :

afz :

bi .iz ond :

bi ot. oop :

stad ium :

we ersge s t :

pl aat s :

datum :

afz :

bi 5 z od :

b i ot oo� :

stad ium :

'w'e ersgt.J s t :

pl aat s :

datu.� :

...... et .Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.