De Boomklever - De Vallei Mei 1981 (Extra editie)

Page 1

DRIEMAANDELIJKS

ûr1':maandclijk�

mcdt:dt:ling:;blad

y_

WJ

-

LEUVEN

':De CJ3�o rt1klel'er=' O.V De Wl�l1:w11at

6° j a a r g ang

v.u�··:

KONTAKTBLAD

-

Afdeling Leuven

n°2 bis

mei 1981 extra edi tie

van den bosch,geldenaaksevest BO, leuve

red.: b. augustijns lobergenbos 9, kessel- lo ,ORNITHOLO.GISH

JAARVER-

SLAG [ aijlevallei over de periode

&

omgeving

tot

1/1/79

VVV v

(v v

31/12/79

V '{

extra nummer Vallei-Boomklever .

.

1981

----

]

v


- 1

ORNITHOLOGISCH JAARVERSLAG

1979

-

DIJLEVALLEI EN

O�GEVING

=========================================================

door Robert Hermans en Her>Wig BZockx

Inleiding

�a heel wat vertraging verschijnt hiermee dan het verslag

1979.

Ditmaal niet,

maar

zoals traditioneel,

als extra-nummer van reeds van november

je

1980

in een Wielewaalnummer,

kontaktblaadje. op

Alhoewel de kopij zich

de Wielewaalredaktie bevond,

we toch in extremis besloten een publikatie in dit laten doorgaan_

We hadden daarvoor onze redenen.

waren ondertussen met het

oog op

de

hebben

blad

niet te

Op die redaktie

verschijning enl<è..e korrekties

op de oorspronkelijke kopij aangebracht.

De meeste hiervan

hebben

we hier overgenomen.

Dit ve�slag van

volgende

fan

Bande,

kwam tot stand

dank zij de bereidwillige medewerkinç

leden van W.J. en W.A.

Johan Bogaert,

Becker,

Paul

Grootaers,

Nysten,

Peter Standaert,

Leuven:

Peter Brosens,

Marc Herremans, �ndré

Bart

Dirk

Costrop,

Suzanne

Vandemarsenille

Augustijns, Piet

Nelissen, en Jan

Ste­ De

Johan

Wellekens.

Heel wat gegevens werden verzameld via de waarnemings�ast in de observatiehut te

St.

de vele losse waarnemingen

we hebben

gepoogd

schikten,

een beeld te schetsen van

lende voçelsoorten

met

Agatha-Rode.

het voorkomen

zangvogels

opgeven.

van

de

verschil­

in en rond de streek van Leuven gedurende

Ter verduidelijking zijn verschillende de

waarover we be­

konden

we

grafieken

meestal niet meer

dan de

opgenomen.

1979. Voor

fenelogiedata


- 2 -

Opmerkingen:

1)

Bij vogels aange�uid met een eni g �

( ) 0

is de eerste

waarneming) die vermeld staat,

gemerkt met

(

0

0

)

(en dikwijls ook

de fenelogiedatum.

zijn onregelmatige gasten of

Vogels,

dwaalgasten in

het gebied.

2)

Belangrijke opmerking bij de grafieken:

a.

voor de watervogels:

het merendeel van de gegevens werden

verzameld door halfmaandelijkse tellingen. bij plotse weersveranderingen of (jacht

Vermits er

door andere

faktoren

bv.) een grote variatie kan optreden in het totaal

aantal aanwezige eenden binnen enkele dagen,

mogen deze

grafieken en vooral de vermelde cijfers niet absoluut genomen worden.

b.

voor de prooivogels: werd uitçezet, met n•). gelijk eks dat

niet het aantal aanwezige vogels

doch het aantal waarnemingen

We hebben dit gedaan omdat het dikwijls onmo­

bleek uit te maken of er nu bv.

2 maal gezien werd,

manier van werken volgt

aanwezig

echter dat

eks en één waarneming van De

(aangeduid

2

eks dan wel

waren.

Uit deze

één waarneming van

waarmee een bepaalde soort tijdens een

bepaalde periode voorkwam.

6

1 eks gelijk behandeld werden.

grafieken geven dus enkel een zeker beeld van de

'intensiteit'

1


- 3 -

Jaarverslag

1979

Q������- Podiceps ruficollis Eerste voorjaarswaarneming: Grootste koncentratie:

tJb\

Sint-Agatha-Rode,

17.3:

1 eks in prachtkleed;

ei(

2 ad.

���������E

14

Podiceps

Broedgevallen:

2;

en

Over

4;

15.3:

18.3:

,

1 eks in pracht­

(dezelfde vogels?):

Vandeput en E.

(G.

Hoebrechts);

van der Kelen).

00

1 eks

2 eks

.

16. 4,

(D.

(G.

Costrop en P.

De B ecker).

Beyen).

cri.status zie grafiek Abdij van

Pécrot:

Boutersem:

(D.

2 eks

- Podi.ceps auritus

Voor aantallen:

Rode:

1 2 eks.

9.3 tot

van

27 4

Sint-Agatha-Rode

25.6:

Sint-Agatha-Rode,

-

Kessel-Lo,

(exakte plaats niet bekend)

Oud-Heverlee,

��ut

1 eks;

Twee waarnemingen in juni/juli

Sint-Agatha-Rode

25. 7:

17.5:

Sint-Agatha-Rode,

2 4.3.

- Podiceps nigricoZZis

����E��-���

kleed.

Oud-Heverlee Noord,

l;

1.

't Park:

l;

Florival:

Sint-Joris-Weert:

Neerijse

l;

Grote B ron:

't algemeen kan men zeggen èat

l;

2;

Sint-Agatha­

Sint-Joris-Winge:

2;

Neerijse kliniekv ijvers:

1.

1979 qua broeàgevallen een

slecht futenjaar was.

-,

J ?uur;:

.1

A

qroo r:s :- 2

s

0 �i!�ers �e voortcars�rek


- 4 -

Aalscholver - Phalacrocorax

carbo

Voorjaar;

op 11.3,

21.3 en 1.4 telkens 1 eks respektievelijk te

Floriv�l,

Sint-Agatha-Rode, 'Sint-Agatha-Rode. Op 29.4

tenslotte

4 eks te Sint-Agatha-Rode. van 29. 7 tot 22.8,

Najaar:

1 à 2 juvenielen konstant aanwezig te

Sint-Agatha-Rode. Oud-H�verlee 13.10,

4 ad naar zuiden; Sint­

Agatha-Rode 21.10,

naderhand 1 eks naar noord­

3 eks naar zuiden,

Bierbeek 2.11,

westen;

2 eks naar zuiden.

Men moet er rekening mee houden dat slechts een klein gedeelte van de doortrekkers op de vijvers komt pleisteren. gegevens geven dus een vertekend aalscholver in de

Dijlevallei.

Bcvenstaande

beeld van de status van de

Grote

groepen trekken frekwent

door zonder opgemerkt te worden.

;''<.. ����9�!!:1E .

'

Neerijse

����

-

- Botaurus Grote

23.12:

25 en 26.7:

waarneming

klever 4,

1979:

� 2 E §� ���-��� � Voor

Bron,

1 eks.

00

Nycticorax nycticorax

Holsbeèk, deze

stel laris

Wielewaal 46,

1980:

(zie in verband met

19-20 of:

Vallei/Boom­

70-71)

-

aantallen:

ook:

1 adult in prachtkleed

Ardea cinerea zie grafiek 2.

Broedvogel in zeer klein aantal. Grootste koncentratie: Agatha-Rode 4.11:

Heverlee 10.4:

97 eks.

1 eks; Sint-Agatha-Rode 25 en 26.6:

1. 11 en 5.11:

1 eks.

����9���-2���

- Branta

Oud-Heverlee

6 à

9.5:

(D.

canadensis

2 eks.� (J.

7 eks naar noorden

1 eks.

Sint­

Costrop).

(B.

en J.

1 eks.;

ibidem

Kessel-Lo

13.5:

00

Van

Augustijns);

Esbroeck);

Oud-Heverlee

Zuid

20.5:


- 5 -

55

J

t1

A

11

J

.J

s

0

Blauue reiger: een absoluut r.".a::;-!,r.:um !·.iordt einde o.Z:tobe-r!..·-begir. november qeroteerd te Sint..·:A.gat.::a::?.ode

§��������

- Branta

B ierbeek 3.2:

2.1:

Leuven

18.2:

2 groepen van 15

(P.

De

Becker)

20

eks naar

3.3:

1 eks;

zuiden;

ibidem

Oud-Heverlee

11.3:

1 eks.

- Anser albifrons

zuiden;

23 eks;

��=�2���

27.1:

22 eks;

27 eks;

Bierbeek

Neerdaalwoud

Heverlee 17.3,

ca

60

(De

eks naar

3.2:

Kluis)

45

eks

27 .2:

westen.

- Anser fabalis

Sint-Agatha-Rode van

Leuven

23.2:

Leuven

12 eks naar noo rden;

helft

en

Sint-Agatha-Rode

Holsbeek 27.l: naar

00

13 eks naar zuiden

47 eks;

���2���

ieucopsis

1.1:

januari:

17 eks naar

6 eks; .

noordoosten ;

zuiden ;

Holsbeek 3.2:

50

Kessel-Lo,

à

60

hele

eks naar noord-

.

Sint-Açatha�Rod�

7.11:

6 eks naar

tweede

zuiden.


- 6 -

- Anser species

Gans

Kessel-Lo naar

27.1:

oo�ten;

23.2:

ca

25 eks naar zuid-oosten;

Heverlee 15.2:

9

eks naar noordwesten;

ca 20 eks naar noordoosten;

noord-noordoosten;

Knobbelzwaan Neerijse

Grote

Nossegem

Sint-Agatha-Rode

Cygnus

-

ibidem 5.2:

21.4:

24.2:

7 eks

Erps-Kwerps

62 eks naar

21 eks naar noordoosten.

olor

Bron 1 8.8:

een erg typisch

zomerkoncentratie van

23 ad.

-

��� �� -�����

Cygnus cygnus

Weinig voorjaarswaarnemingen: Oud-Heverlee In

6.1:

Sint-Agatha-Rode

6.1 en

9 .2:

1 imm.

15 eks.

het najaar vanaf 31.10.

����� �-����� Geen

Cygnus

-

bewickii

voorjaarswaarnemingen.

Aankomst op

2.11:

Oud-Heverlee

1 eks te Oud-Heverlee.

23.12:

7 eks.

Grootste koncentratie:

Het aantal doortrekkende en

overwin­

terende vogels loopt de laatste jaren terug.

���2���� Leuven

- Tadorna

2.1:

3

eks naar noorden;

Sint-Agatha-Rode 7.10 tot

van en

Neerijse

�����-����

tadorna

18.2:

2 eks;

Holsbeek,

24.12 vrijwel konstant Grote

-

Bron

van

5 eks naar noorden;

25.8 tot

aanwezig te

30.8:

2 juv:

Sint-Agatha-Rode

(tot maksimaal 4 eks).

Anas platyrhynchos

Voor aantallen:

zie grafiek 3.

Grootste koncentraties: 6.1:

450 eks;

Voor

aantallen:

9

Florival 1 7.2:

Neerijse

broedgevallen:

Kessel-Lo 6.1:

6.1:

470 eks;

800 eks;

Sint-Agatha-Rode

Kessel-Lo 31.1:

ca

1000

eks.

zie grafiek 4. 7 te

Heverlee,

1 te Kessel-Lo

en

1 te

Neerijse.


- 7 -

A

.J

.1

11

�3

0

F

:

11

0

0

J

�/iláe eer.c!

0

s

0


- 8 Krakeend - Anas ------"'1"'9'-

strepera

Doortrekker in klein aantal. Rode

22.9:

§�����

Eerste najaarswaarneming:

Sint-Agatha­

Neerijse

1 mannetje.

4 eks ..

Anas penelope

-

Laatste voorjaarswaarneming:

Eén augustuswaarneming:, Oud-Heverlee

Overwintert in klein aantal. Grote Bron 8.4: Rode

14.10:

. �9��������2

25.8:

1 wijfje

1 mannetje; eerste najaarswaarneming:

-

Neerijse

Sint-Agatha­

Anas querquedula

Vier waarnemingen in auçustus,

25.8:

vb.:

1 eks te Sint-Agatha­

10 eks te Oud-Heverlee.

Grootste koncentratie:

- Spatula

��9e����

Voer aantallen:

Sint-Agatha-Rode

A

11

zie grafiek

�5

..1

3.10:

meer dan

20 eks.

clypeata

35'

M

Rabau).

2 wijfjes.

1 mannetje.

F

(T.

Laatste voorjaarswaarneming:

Eén juniwaarnerning: Ottenburg 20.6:

Rode,

!

Grote Bron 10.4:

.J

A

5. Eén broedgeval te Sint-Agatha-Rode.


- 9

���=�==��

-

Aythya ferina

Voor aàntallen: Broedgevallen: 4;

-

Florival:

zie grafiek

6.

Sint-Joris-Weert:

3;

Sint-Agatha-Rode:

4;

Pécrot:

3.

51

s

..r

J

J

0

Tafeleer.d.' ir. tegef'..stellir:..q tot de J:u-:feend. -in groot aar.tal aanwezig in è.eceml!er

���!����

- Aythy a fuliqula

Voor aantallen: Broedgevallen: Weert:

3;

Florival:

zi e g rafi ek 7.

Sint-Agatha-Rode:

Neerijse Grote Bron: 5;

Pécrot:

mans,

P.

Grootaers,

mannetjes (P. (D.

Costrop,

8;

Sint-Joris­ 3;

1.

van 19.4 M.

00

tot 21.4:

De Barman);

Grootaers)� s.

Oud-Hev erlee:

Neerijse kliniekvij vers:

l;

zwarte Zee�end - Melanitta nigra Neerijse Grote Bron,

6;

Dondeyne j ;

(waarnemer niet bekend) .

één koppel

(J.J.

Sint-Agatha-Rode 27.4:

N�erijse Grote Bron 20.10:

� int-Agatha-Rode

30.12:

1

Strijck­ twee

4 wijfjes

mannetje


- 10 -

17-3

(o)

1

J

�t

Kuife er:d: voorja a r s treJ.: vooral in ma art en april_;, Zor:wr-­ koncertratie is he7; ç;rootst

(broedvogels

+

jongen).

Pra?.-_··

tisc:� geer:. over:.uir:teraars.

!J=����

- Clangula

Sint-Agatha-Rode,

§E�������E

-

hyemalis van

Buc ephala

Sint-Agatha-Rode

9.2:

00

31.3 tot 22.4:

1 wijfje

(meerdere

waarnem ers).

clangula

1 wijfje;

Kessel-Lo,

van

2 tot 5.4:

1 man­

netje.

Me rgus

�����!l�

-

Neerijse

Grote

Agatha-Rode,

albe llus

Bron

van

18.2,

18.10 tot 16.12:

Sint-Agatha-Rode 1.1:

1 wijfje Prignon).

(M.

2 eks;

1 mannetje

Herremans);

Oud-Heverlee

3.3:

1 wijfje;

Sint­

1 eks in wi jfjeskleed.

(P.

De

Becker);

Sint-A.gatha-Rode

15.11:

Neerijse

30.4:

1 mannetj e

(M.


- :.1 -

- Mergus merganser

����=-���2�=�

Sint-Agatha-Rode 2.4:

l:wijfje

12.2:

4

wijfjes;

haliaetus

(alle

te

1

waarnemingen van

7

eks. Najaar:

ad;

6.9:

S int-Agatha-Rode, 1

tot 12. 4: 14 en

1

15.8:

1 ad; van 22.9

Ee rste

broedgevallen

trekwaarneming:

·.Oud-Heverlee 1 wespendief, Trek op 2.9: Laatste

irnm.;

Oud-Heverlee

3.10:

zie grafiek

te

Heverlee

Sint-Agatha-Rode:

..---

10

5

tussen lOulO 22.10:

+1

5

-

3

1

.

. '

eks;

2 7.8· tot

9. 5:

3.9:

1 eks.;trek

tussen llu30

waarschijnlijk

Heverlee

1

2

8.

Sint-Agatha-Rode 12.8:

minimum 4 eks maar

5. 5:

en Holsbeek.

eks; Sint-P_gatha-Rode:

trekwaarneming:

A

wijfje; Kessel-Lo

1 eks.

remans i.

.1

1

tenzij anders vermeld)

1 ad; dagelijks van

tot

Voor aantal waarnemingen: Mogelijke

4.3:

naar noordwesten.

Visarend - Pandion

voor jaar:

ibidem

1

veel

en

1Su42

13x

meer.

en 16u25

eks

op 25.8:

8x.

naar zuiden

(M.

Her-


- 12 -

- MiZvus

Rode Wouw

Kessel-Lo 26.2: Lo

23.�:

noorden;

miZvus

1 eks;

Heverlee 20.3:

1 eks na�r zuidwesten; 16.5:

Vossem

leks;

1 eks naar oosten ; 7. 4:

1 eks naar

20.5:

1 eks;

Huldenberg

13.4:

1 eks naar zuiden;

Oud-Heverlee

Holsbeek

Kessel­

24.9:

l'eks.

Zwarte Wouw

- MiZvus migrans

11.4:

Nethen

1 eks;

Korbeek-Dijle 13.4: naar

noorden;

���� 5

11.6:

.25.8:

1 eks

1 eks.

1 eks;

9.4:

Bierbeek

- Accipiter

1 mannetje; 2.11:

Kessel-Lo

waarnemingen·

zie grafiek

.

Heverlee

22. 4:

Sint-Agatha-Rode

-

11

10

j

-

6 6

6

-

J 1

-

l

4 4 ' '

A

M

�J

J

Vossem

9.

-

M

1 eks;

nisus

Eerste najaarswaarneming:

-

15.5:

V erder:

1 mannetje naar zuid-zuidwesten.

Laatste voorjaarswaarneming:

F

7.5:

waaronder 2 te Sint-Agatha-Rode.

februariwaarnemingen

Voor a�ntal

J

Blanden

- Accipiter gentiZis

êE�E�=E 41

1 e ks naar noordoosten;

Heverlee

Sint-Agatha-Rode ·

Sint-Agatha-Rode

J

Spe:ruer

A

s

0

N

1 eks naar oosten. 22. 8:

1 eks.


- 13

Sint-Agatha-Rode 27.1: (J.

De.Boe en J.

(P.

De _Becker);

1 eks

�eyvaert);

Buizerd - Buteo

Neerijse kliniekvijver s 3.3:

1 eks

De

7.3:

Boe);

1.eks

De

(P.

Brosens);

Neerijse

Becker�.

buteo

Grote koncentraties: (balts);

1 eks

(P.

1 eks

Voor aantal waarnemingen:

eks

Leefdaal 17.2:

(J.

Oud-Heverlee

kliniekvijvers 11.3:

-

zie grafiek 10.

6

Sint-Agatha-Rode 3.3:

Sint-Joris-Weert

7.11:

eks;

Bierbeek

31.3:

3

7 eks of meer.

1•

-

3�

38

-

il

....---

1� -

H

11

11

g

î .... 1

J

11

A

H

J

J

�10

s

A

Buizerd:

-

0

nover.:ber:, het aar.tal 1·aarrem:·f'.ger. :.s r..ièt

represertatief on.:-'.,7, le var. de aar'J.Jeziq?-:eiè var: de Zeeareri.d te Sint·-Agat r,a--��ode: de v:';jver aldaar uerc

toen zeer i'.ri.ter.sief bezoch.t.

Zeearend - Haliaëtus

Sint-Agatha-Rode mans);

albicilla

10 en

· i�.2 ,:

ibidem van 20.10 tot

Ze lfd.e

oprerl·:irg 1::>-�J svertc'er.

00

1 juv. eks. 18.11:

1

irnm.

(T. Rabau en eks.

J.J.

Strijck­


- 14 -

����������������!

- Circus cyaneus

Voor aantal waarnemingen:

zie grafiek lla.

Dank zij de strenge winter waren er ,erg veel Blauwe Kiekendieven in het gebied aanwezig.

3 wijfjes en 2 m annetjes

Eén juniwaarneming:

Sint-Agatha-Rode 11.2:

Maximaal aan-t.al: (P.

De Becker).

K�ssel-Lo 10.6:

Eerste najaarswaarneming:

1 eks

(B.

Augustijns).

Sint-Agatha-Rode 21.9:

1 eks.

11

g 5

1 J

M

A

'1 t1

1

1 J

1 11

� a..

j 11 l t

A

s

(e.c.)

0

H

EZ.auue kieker..è.::.ef

Bruine kiekendief - Circus aeruginosus Voor aantal waarnemingen:

zie grafiek llb.

Eerste en laatste waarneming: noorden;

ibidem

3. 1 1 :

Sint-Agatha-Rode 4.4:

1 wijfje of juv.

naar z uiden.

Slechtvalk - Falco per�grinus00 Sint-Agatha-Rode 25.10:

1 eks.

(P. Standaert).

1 im m.

naar


- 17 -

��������!�E

Heverlee 14.5,

1 eks naar noorden

-

Neerijse

Bron 10.4:

Grote

Kleine Plevier

2 eks;

Oud-Heverlee

1 eks;

9.4:

van

§���E����E

Charadrius apricarius

7 tot 28.10;

Oud-Heverlee 9. 1 0:

Kievit--

Vanellus

Heel

jaar door

3.11

het

260 eks;

:

:

2 eks.

Dijle­

Rotselaar.

Charadrius squatarola

-

Oud-Heverlee,

-

9. 10

op 10.4 zijn er 5 eks in de

Broedgevallen te Holsbeek en

�����EE�����E

Grootaers).

Charadrius àubius

-

Sint-Açatha-Rode

t'I(

(P.

Charaàrius hiaticula

���!���E�����E

vallei.

00

- Haematopus ostralegus

1 à

3 eks op het slik.

3 eks.

vanellus aanwezig.

Grote koncentraties:

Sint-Agatha-Rode

8.11:

ca

700 eks

Oud-Heverlee (cfr.

blauwe

reiger) .

Kessel-Lo 24 en

25.7:

Oud-Heverlee van

���E���� In

20.10:

- Philomachus

pugnax

5

van 1.4

najaarstrek maximaal

het najaar

te

Sint-Agatha-Rode en

3 eks

aanwezig.

(1 mannetje te Neerijse Grote

(ca 25 eks te Oud-Heverlee), Oud-Heverlee

van In

tot

het voorjaar

12.5

1 eks;

Bron)

tot

veelal pleisterend op de vijver

Zuid die gedurende die

was van 9 tot 13.10 1 eks

periode

afgelaten

aanwezig op de

was.

slikplaten

van Oud-Heverlee Noord.

����!�-���!�� In

het

eks;

-

voorjaar

4.5:

4 e ks;

Tringa enkel 5.5:

erythropus op

Oud-Heverlee

4 eks).

Najaar:

Zuid

(19. 4:

8 eks;

Sint-Ag atha-Rode

29. 4:

8.9:

1

1 eks;


- 18 -

Oud-Heverlee Noord 10.9:

eks.

1

Tureluur - Tringa totanus ----- -

.

�-

Van einde maart tot midmei en van eind juli tot midseptember aan­ wezig.

Grootste koncentratie:

Oud-Heverlee Zuid 29.4:

14 eks.

Van einde maart tot midden mei en in september doortrekkend, al in kleine groepjes van 4 à Grootste koncentratie:

meest­

8 stuks.

meer dan 35 eks te Oud-Heverlee Zuid op

6. 5.

���q��j�

- Tringa ochropus

Van midden maart tot begin mei en v an �egin juli tot midden de­ _

cember konstant aanwezig, Grootste koncentratie:

meestal in kleine aantallen

minimum 8

(1 à 3).

eks te Neerijse Grote Bron op

6. 4.

§��E�����

Tringa glareola

-

Doortrekker in klein aantal. 2 8 .4: 7,

2 eks;

Te Neerijse Grote Bron,

Te Oud-Heverlee Zuid,

op 8,

op 11.4 en

9 en 19.5 respektievelijk

4 en 1 eks. Geen najaarswaarnemingen.

�������E��

-

Tringa hypoleucos

Aanwezig van eind maart tot begin mei en van begin juli tot midden november. Meestal solitair.

Grutto - Limosa limosa Neerijse Grote Bron 1 8 .3 en 15.4: Sint-Açatha-Rode 29.9:

���E

- Numenius arquata

respektievelijk 1 en 2 eks.

2 eks.

Doortrekker in klein aantal. Korbeek-Dijle 2 5.2: lee Zuid 1.4: Najaar: 12.9:

1 eks;

Sint-Agatha-Rode 13.4:

Baasrode 12.8:

2 eks;

1

1 eks.

Oud-Hever­

eks.

17 eks naar noordwesten;

Dijlevallei 28.10:

1 eks;

Sint-Agatha-Rode


- 19 -

&/<,

�=�=::::��E

Numenius

-

Heverlee 28.7:

����E���E

-

00

phaeopus

minimum

3 eks naar zuid-zuidwesten

Herremans)

(M.

Gallinago gallinago

Doortrekkend en pleisterend van januari tot april en van begin ' september tot begin november. Grootste koncentratie:

Kluut

- Recur virostr a

Oud-Heverlee 24.3:

5.5 en Najaar:

-

8 eks naar noorden;

6.9:

1 eks

Neerijse Grote

Bron 25.3,

naar westen.

00

Larus melanocephalus 22.4:

1

subadult

(P.

Grootaers;

deze waarneming

bevestigd door een lid van Aves.).

Sint-Agatha-Rode imrn.

(K.

Kessel-Lo

Van

7.1:

Kessel-Lo en

����������� Twree

50 eks.

avosetta

Wijgmaal-Herent

Sint-Agatha-Rode

3

Oud-Heverlee Noord 28.10:

7.5, respektievelijk 4,5 en 5 eks.

��E���E����� werd

Twee juliwaarnemingen.

30.4;

1 eks;

van 19.9 tot

ibidem 9.5:

1 ad en

4.11 pendelden er

3 eks tussen

Wilsele.

- Larus

argentatus juliwaarnemingen

Sint-Agatha-Rode.

Mantelmeeuw

Herremans);

Scharen).

juni- en vier

nerning te

1 ad. -(M.

-

Larus

In de winter vrij

algemeen.

marinus

Sint-Agatha-Rode 4.4:

Stormmeeuw - Larus

te Kessel-Lo en één

4 eks

(V.

Furnelle).

canus

Grootste koncentratie:

Kessel-Lo

7. 1:

meer

dan

75 eks.

juliwaar­


- 20 -

Zwarte. stern -

ChZidonias niger

Laatste voorjaars- en eerste najaarswaarneming:

5 eks;

22.4:

ibidem 18.8:

Eén juliwaarneming:

Visdief -

1 eks.

Sterna hirundà

1. 5 :

�������-�����

1 eks;

5 eks

De

(M.

Borman,

Sint-Agatha-Rode

P.

Grootaers);

Oud­

1 eks.

20.6:

- Sterna paradisaea

Sint-Agatha-Rode

�����

1 eks.

Sint-Agatha-Rode 13.7:

Sint-Agatha-Rode 22.4: Heverlee

Sint-Agatha- Rode

10 eks.

30.4:

(M.

Herremans)

- Sterna species

Kessel-Lo

30.4:

11 eks

(Noordse

Stern of Visdief).

met deze sternwaarnemingen de Wielewaal,

Koekoek -

CucuZus canorus

46,

1980:

Zie

in verband

74-78.

0

Heverlee 13.4:

1 mannetje zang.

Heverlee

24.4:

1 eks.

!j���2��

- Alcedo atthis

Laatste waarneming:

Eerste waarneming na de strenge

winter:

Oud-Heverlee

14.9:

Oud-Heverlee 6.4:

1 eks.

1 eks.

Vanaf september terug zeer algemeen op de vijvers aanwezig.

Heel Rode,

het jaar door aanwezig o.a.

te

Sint-Joris-Weert,

Sint-Agatha­

B ierbeek en Oud-Heverlee.

Boomleeuwerik

-

LuZZuZa àrborea

Heverlee 6.3:

ca 10 eks

Heverlee

1 eks naar oosten.

nemingen:

3.1:

Oud-Heverlee

zuidwesten.

0

naar noordoosten.

28.9:

Eerste en

1 eks;

Eén

winterwaarneming:

laatste najaarswaar­

Heverlee

5.11:

1 eks naar


- 21 -

�=�=E������

-

Riparia riparia

Sint-Agatha-Rode

22.3:

0

2 eks.

0

Boerenzwaluw - Hirunào rustica Leuven

20.3:

20.10:

2 eks naar zuidwesten.

Huiszwaluw

1 eks naar noorden.

Delichon urbica

-

Sint-Agatha-Rode

30 à

2 eks.

Oud-Heverlee

0

Laatste waarneming:

ibidem

14.10:

40 eks.

§������ E�� Heverlee

Laatste

Anthus trivialis

-

ó.4:

����E���E�� 14.4:

21.3:

Laatste waarneming:

-

1 eks.

Laatste

0

waarneming:

Oud-Heverlee 13.10:

Anthus spinoletta spinoletta .

.

voorjaars- en ee�ste,najaarswaarnerning:

1 eks;

2 eks.

Oud-Heverlee 14.10:

Grootste koncentratie:

minimum

Oud-Heverlee Noord

Sint-Agatha-Rode

ó eks. 3.11:

ca

40 eks.


- 22 -

����-����

<PK\

-

Motacilla flava

0

Neerijse Grot e Bron

7.4:

��2�!��-����-����

Motacilla flava flavissima

Neerijse 20.4:

-

eks

1

�������-���-���� Neerijse

(P.

Grauwe klauwier

(D.

���2������

Son ck).

1 w ijfje

(P.

De Becker,

1 �ijfje of juveniel

(H.

Blockx,

Snor - Locustella luscinioides Pécrot 29.4:

���!���q��

1 mannetje zang

7.5:

0

(P.

(00) De Becker)

1 mannetje zang.

- Acrocephalus schoenobaenus

Sint-Agatha-Rode

������!���2�� Oud-Heverlee

Primo, D.

P.

Bosmans);

Costrop).

aanwezig te Sint-Agatha-Rode en andere plaatsen.

8.4 balts te Sint-Agatha-Rode.

Kessel-Lo

J.

Lanius excubitor

-

Heel het jaar door Op

en W.

00

Lanius collurio

-

Sint-Agatha-Rode 7.4: Holsbeek 25.7:

00

Grootaers).

Motacilla flava thunbergi

-

2 eks

12.5:

1 eks.

2 2.4:

1 mannetje zang.

- Acrocephalus palustris

9.5:

1 mannetje zang.

Oud-Heverlee 9.5:

1 mannetje zang.

0


- 2:3 -

Tuinfluiter - Sylvia borin Haasrode 5.5:

������2

-

3 mannetjes

------

-.../

Sint-Agatha-Rode

25.4:

21.4:

Kessel-Lo

1 mannetje

1 mannetje

23.3:

1 eks

Sint-Agatha-Rode

f1�����

-

28.2:

zang.

Haasrode 2.5:

1

-

0

eks.

sibilatrix

1 mannetje

����-�!!�2�����2��

0

collybita 1

Phylloscopus

Haasrode 5.5�

zang.

zang.

- Phylloscopus

!i���l�!

1

0

Phylloscopus trochilus

-

0

1 mannetje.

Grasmus - Sylvip communis

�!���

zang.

Sylvia atricapilla

Oud-Heverlee 7.4:

Heverlee

°

zang.

Ficedula hypoleuco

wijfje;

\

0

0

vroegste najaarswaarneming:

Holsbeek

26.7:

eks.

Heverlee

23.5:

���Ei�

Saxicola rubetra

-

Doortrek 14.5:

1

in

mei

wijfje;

1 eks.

en

in

ibidem

september:

Haasrode

26.9:, 1 eks.

13.5:

1 mannetje;

ibièem


- 2� -

������;����E��� Korbeek-Dijle

Sint-Agatha-Rode

Heverlee

Phoenicurus ochruros

25.4:

zang;

1 mannetje

1 mannetje

1 eks

zang;

20.3:

1 wijfje.

zang.

0

0

Kessel-Lo

Eerste·najaarswaarneming:

1 mannetje

1.5:

zang.

1 eks te

Sint-Agatha-Rode op

Heverlee

4.10:

6.9.

Turdus iliacus

Koperwiek ------

Eerste najaarswaarnemi ng:

���2��J�!�� Leuven

21

Heverlee

-

-

2 eks.

Turdus philomelos

-

en

Staartmees

���E

0

zang.

Cyanosylvia svecica

-

Pécrot 29.4:

--

Heverlee

Luscinia megarhynchos

-

5.5:

Blauwborst

-

1 mannetje

3.2:

����!�2���

1 mannetje.

2 4. 3:

Zwarte Rood staart Leuven

0

Saxicola torquata

-

27. 1 1:

respektievelijk

1 en

2

zangposten.

Aegithalos caudatus

16.7:

een

koncentratie van

50

eks.

Fringilla montifringilla

Laatste voorjaars- en Oud-Heverlee

28.9:

eerste najaarswaarneming:

1 eks.

Heverlee

5.5:

1

eks;


- 25 -

����E���-������� Heverlee 1 4.4: een mannetje

��1�

-

Serinus serinus

-

1 eks.

en

januariwaarneming;

5.1:

spinus

Neerijse kliniekvijvers, 10.l: Eerste najaarswaarneming:

§�����l�

Oud-Heverlee

wijfjes.

2

C�rèuelis

Eén

een slaapplaats met 500

Heverlee

10.10:

tot

600 eks.

10 eks.

ca

Carduelis flammea

-

Een winterwaarneming:

Sint-Agatha-Rode

24.2:

1

eks.

Heverlee,

van

4.5 tot 11.7 zang van 2 mannetjes.

������-������i� Heverlee 15.10:

Kruisbek Heverlee lee;

-

Carduelis flammea cabaret

vangst van

1 eks.

Loxia c urvirostra 1 eks.

15.1:

Hèverlee 29.10:

Van 13

21.6 tot

26 �aarnemingen

7.10,

te

Hever­

eks.

Wielewaal - Oriolus oriolus Kessel-Lo

16.4:

Bonte kraai Van

25.10

-

tet

Robert

1 eks.

Corvus corone cornix maximaal

1.12

Hermans,

Herwig Blockx,

Lay-out:

Robert

Grafieken: Tekening:

2 eks

aanwezig te

Blijde Inkomststraat

Langeveld 233,

3201

Sint-Agatha-Rode.

130,

3000

Holsbeek

Hermans

Herwi�!1bckx Eric

Gurney

(uit:

'Onze

gevederde

vrienden')

Leuven


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.