De Boomklever April 1981

Page 4

OHNITIJOLOGIS'>H rr:;1î \,\JIJ

IN

( Pl{(V.

dan 7

meer

,.

aanvullende

Dit

overzicht

van

lij sten

kunnen

DE

WAARNE; INGEN

LESSEL-LO.

-

november

aan

I980.

hand

de

van

waarnemingen

en

geput

waarnernings­

uit

ornit�ologisch

de

behulp

waad-en

watervogels

heb

ge­

dezen

met

hoofdzakelijk

de

met

secretariaat.

tot

zich

bepPrkt

9

opstellen

gegevens

het

mij

ik

daar

ik

persoonlijke

van

Tl·:

nover :ber 1979

eind

heb

verslag

Vr\N

( BETl:tEIGDJi;) Ll·;OPOLDSPAHK

CW"l'J'-?Ul-1)

rn�c.

Periode:

Dit

:�E:''

OVJ·;l{ZI8HT

bezig

houden.

P.S.

indien

behalve

-

pas

Verscheen

9ol'

Vanaf

-

aug.),

%1-+

tot

ad.

I

t.

Verscheen

op

2

I6/2

ad.

I

ex.

en

in

is

werken

de

in

gin�en

de

minstens

jacht

eiste

tol

tegen

zijn het

stabiliseerd broeden.

�et

einde

raal<te goed

( op

van

in

en

van

vorig

jaar).

rond

6

juni

dit

het

weer

I4

de

ex.

vijver

broedsels

pulli), 2/6 I dood

ver­

ook

de

ex.

gevonden

illegale

waterpeil 2

keer,

juvenilen �root ( =totaal 4

dubbele

28/4:

J

poogden

gevolg

constant aan­

op

april-juni

(waaronder

2

)

sindsdien

loren

elk.

win terl;leed.

uitgevoerd

periode

( van

augustus

van

juv.

I

cristatus

en

)

in wisselend aantal.Max.

wezig

llaar

aangegeven.

helft

de

1980

jaar

op het

ruficollis

de

( Podiceps

fuut

i)oor

in

sl a an

anders

(Podiceps

dodaars

Il-t

data

verncelde

Alle

paartjes

zij

ge­

te

bracl1ten

jongen,

het

)

.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.