De Boomklever April 1981

Page 1

':D� �oo�i-1kle1'er=-

Driernanndelijks

9e De Wielewaal

mededel ingsblad

Ver. '

Afdeling

·

vr.

Vogel-en

. ·,1•.

1

Leuven

jaargang

april

nr 2

1981

Natuurstudie

De Meeuw De zeewind is de zeedrift , vo gel! Als zeeliefde breed, als zeeha<1t machtig. 0

span

Houd

in

en

de

stijf

uw

wind u

,

sterken

vlogel,

wor s t el er krachtig,

Leef 't reuzig driftenleven mee: Al wie haélr drigt voelt leeft met

de

zee;

Dlijf' heel

uw deel in de zeedrift vergen, hij langs de oneindige banen, Huil, li.jk uw broeder litit de bergen,

En,stormt

Met

al de stormen en de

eindloos 0 wildschone

Het

. c.

lied

orkanen

der

grootheid

mecuwe,o

arend der

mee,

zee •

Verschaeve V.U. :Y.Vanden Bosch, Geldenaakse Vest Red· : B. Augustijns Lcbergenbos

80 Leuven

9,Kessel-Lo·1.

Inhoud

2.

Artikels

-Ornithologisch overzicht de

waarnemingen

gedaan.

te

Leopoldspark

in de

Francisco-baai

San

3.Vogels(waarnemingen) L.1:.

6.

-

De

haas en

het

-

Waarnemingeri

Hoekje

van

de

7. WJ�Zomerkamp 8.

10 1. 1 1 :-�

. •

1J.

Over

ja�er---

een

V e r s J. a � i:; 11 s t 011

(1

c

J( a 1 c 11. cl c r

,., 0

I-Iurnor

Hulde •

l "".T is v [\ n g s t •

.

.

.

.

.

P 34

in het •

p 35

Zuid-

.

p

40

p -51

Zoogdieren

konijn •

5. Kruiswoordraadsel

9.

van

Kesse1-Lo

-Trekwaarnemingen

.

! •

aan

.

.

.

Piep-WJ 181,

"

Dijleland

!

Wales •

.

.

•.

.

.

en

zoogdieren

p 54 p 55 p

56

p 57

•P

Wa�rncmin�slijsten vogels

p 53

p

58

59

p 60 r.)

68

p 69


OHNITIJOLOGIS'>H rr:;1î \,\JIJ

IN

( Pl{(V.

dan 7

meer

,.

aanvullende

Dit

overzicht

van

lij sten

kunnen

DE

WAARNE; INGEN

LESSEL-LO.

-

november

aan

I980.

hand

de

van

waarnemingen

en

geput

waarnernings­

uit

ornit�ologisch

de

behulp

waad-en

watervogels

heb

ge­

dezen

met

hoofdzakelijk

de

met

secretariaat.

tot

zich

bepPrkt

9

opstellen

gegevens

het

mij

ik

daar

ik

persoonlijke

van

Tl·:

nover :ber 1979

eind

heb

verslag

Vr\N

( BETl:tEIGDJi;) Ll·;OPOLDSPAHK

CW"l'J'-?Ul-1)

rn�c.

Periode:

Dit

:�E:''

OVJ·;l{ZI8HT

bezig

houden.

P.S.

indien

behalve

-

pas

Verscheen

9ol'

Vanaf

-

aug.),

%1-+

tot

ad.

I

t.

Verscheen

op

2

I6/2

ad.

I

ex.

en

in

is

werken

de

in

gin�en

de

minstens

jacht

eiste

tol

tegen

zijn het

stabiliseerd broeden.

�et

einde

raal<te goed

( op

van

in

en

van

vorig

jaar).

rond

6

juni

dit

het

weer

I4

de

ex.

vijver

broedsels

pulli), 2/6 I dood

ver­

ook

de

ex.

gevonden

illegale

waterpeil 2

keer,

juvenilen �root ( =totaal 4

dubbele

28/4:

J

poogden

gevolg

constant aan­

op

april-juni

(waaronder

2

)

sindsdien

loren

elk.

win terl;leed.

uitgevoerd

periode

( van

augustus

van

juv.

I

cristatus

en

)

in wisselend aantal.Max.

wezig

llaar

aangegeven.

helft

de

1980

jaar

op het

ruficollis

de

( Podiceps

fuut

i)oor

in

sl a an

anders

(Podiceps

dodaars

Il-t

data

verncelde

Alle

paartjes

zij

ge­

te

bracl1ten

jongen,

het

)

.


-

bla.mve

Ontbrak

-

p er i o d e

de

28/5

met

knobbelzwaan

Is

geen

ex.

2I

wilde

aantallen.

( Anas

krakAend

I

ex.

-

pijlstaart

I�

op

( Anas

(Anas

smient

6

ex.

-

wint�rtaling

:�/J; (Jd

'5

ex.

-

slobeend

8

ex.

7

v er m eldin g juv.

f.lax.

van

)

het

jaar

800

ex.

op

acuta

2

in

aanwezig

IJ/I

en

8IO

ex.

op

9/II.

)

)

ex.

penelope

I/2,

op

I0/2

Jd

op

op

r_r: /I;

en

)

tJ

2

6

IJ/6; II ex. �) op 9/II.

J/l�;

slobeenden.E�n

)

op

( An.as op

crecca

waarnei;iingen:

Id en

( Anas

clypeata

:tegelrnatir:; aanwezig van

IJ/7.

2/J.

Verscheidene op

op

aa nwe ­

I/II.

-

en

met

gans

strepera

9/II.

op

ex.

de

toch

platyrhynchos

}�ax.

Terug

)

broedgeval

waarne�ingen:

op

5

van

vogel,

broedvogel,

-

Drie

olar

(Anas

eend

·ralri�ke grote

(Cygnus

9/II.

)

februari-mei. max.

geslaagd

op

cin eri a

een

echte wilde

een

van

-

in

vanaf

zig

( Ardea

reiger

in

op

op

I/II; 7

2

op

ex.

2/II

op

I/2

en

) en april met

maart

o p v alle n d

juv.

ex.

9/6

hoofdzakelijk

en

2

ex.

op

een

max.

mannelijke

IC/6.


8

ex.

van

I

I �op 9/II.

( Tadorna

- bergeend

I

ex.

-

l�uifeend

17/I

op

en

J

Minimum

-

ex.

(',TO te

paartj es

.

het

tax.

aantal:

2

einde maart.

rn erganser

tot

aantal:

atra

jaar aanwezig, 8�

ex.

op

minstens 32

ex.

op

ex.

) een

8-tal

20/IO.

broed­

)

minstens 20/IO.

4

ex.

op 14/:-

en

2/II.

waarnemingsperiode

6

broedpaartjes,

I

ex.

(Vanellus vanellus)

waarneninc;en:

op

)

einde

chloropus

aan1vezi(?:,

(Vulica

Gans

aantal

juli:

( Gallinula

t-:ax.

meerkoet

- kievit

tot

� aanwezig

jaar

het

in wisselend

aanwezig

talrijk

zaagbek (l'Iergus I

).

ferina)

I c/1op II/7. toenemend aantal aanwezig: 96

in

in

JO/IC

dichtgevroren

geslaagde broedgevallen met

c;

16/I?/7')),

ing

( vijver

14/9.

eli j k

)

aanwezig uitgezonderd de

januari

( Aythya

waterhoen

Gans

-

op

Ilr/8

Van:1.f

fuli gu la

min. JO juv.

1vaarne1

Vanaf

....

n .og

op

winter 79-80

(70

-

71

tafeleend

In I

L�,

tot.

in

van

)

I/2 (I�)

doorlopend

weken

aantal

Max.

tadorna

op

( Aythya

Gans het j a ar eerste

4/II.

tot

op

IJ/6 .


-

kleine

vanaf

Aanwezig

waarner:dng: De?.e op

mogelijk

watersnip

2

Doortreld<er

4 / 5.

witga

;�

( Trin ga

-

tureluur

J

waarner,ingen:

-

groenpootruiter

·,

waarne.

2

ex.

-

kemphaan

I

ex.

'>l j .

op

4/�

in

juli;

_°':

aantal:

2

van

IJ/I

ex.

op

4 e x.

tot

kan

e x.

op

duiden

met

een

max.

) I

ex.

I/

op

7

van

en

20 2

)

op IJ/4 en

glareola

2

ex.

9,

21+

2/5.

op

)

totanus

I

( Tringa

telkens

,achus

) ex.

op

nebularia

op

I ex.

pugnax

en

JO mei.

)

JO/L1

-

:; ,9,I0/5;

)

•.

strandloper

(2

9/_5.

8/ J.

I

juli:

in

laatste

)

en

JO/';

tot

telkens

( Philei

tem11•incks

ex.

en

( Tringa

"" �

)

2�/5.

ex.

.11/'>.

beg

Max.

ocl1ropus

( Trin�a

ingen:

tot

hypoleucos

I ex.

I

2

op

4/r:.

h'ri n ga

24/�

)

dubius

gallinago

ex.

2

vanaf

bosruiter

op

2/7.

s

broed geval.

waarneniin{>:en:

op

ex.

waarnen;ingen

t je

op

(4

(Gallina�o

oe ve rlo per

op

op

r adriu

aanwe7.igheid

waarn.el!lingen:

-

2

IJ/4

I ex.

constante

een

( Ch a

plevier

de

( Calidris

waarneming

voor

ten!11Jinckii

Brabant

).

)

ex.

ex.

op

2/7.


- kleine

11ant elrneeuw

I

ex.

I

-

zilver1:1reuw

I h

op

ex.

op

ex.

op

februari.

-

ex.

op

h et

h/II.

ex.

IS ex.

( Larus

jaar

op

8/J,

I

ex.

op

9/Iü

en

I/II

en

( Larus canus)

I/2,

op

k.ok111eeuw

Gans

(Larus argutatus)

I/2; 8 ;�/IJ.

St orm1,_eeuw IG

(Larus fuscus)

door

op

IJ/2

ridibundus

en

IO

ex.

op

2/II.

)

talrijk aanwezig:

max.

aan tal:

JAN W.ELl,El\EJ\TS I<OLBNSTRAAT

J2CC

Il+7

YESSEL-LO.

+ISOO ex.


Baai

Trekwaarnemingen in Zuid-San FranGisco

San Fransisco

San Fra nsi s co

{The

zelfde hoogte als Algiers, tussen'the Pacific'

(Stille

zomers in San Fr an s i s co

warm

( 25

graden

fcbruGri, van

San

(en

voornamelijk

fu:lt dat al clie verachilletide

omgeving)

afneemt

Oakland ó�n grote,

normaal

(zie

ligt zowat h'3.lverwege ttilssen 50 kilometer van karakter. deel

van

vele

eon

en

ik

de baais en

onderverdeling

counties

in de

en industrieel}

staat

Nature

Interpretetive

Sewsge

Treatment P1ant

en

van

de

Oa�lnnd) groeien

("megalopolis" of -

omgeving •

van 9 tot 26

bezocht

"County Parks11

(County

e

• •

(op ongeveer residentieel

telijke

·,

is

-

�\h�=�

.?ijl'.J

OOn

van

de

� Bsylands The Lucy Evans

Center(nummer 1 op de (nummer 2),

"su1rnrci ty")

l

een Staat; King County is

v:ashington):

-

december verbleef,

zuidwes-

verblijf

van

�e!'1.­

do meeste Ameri-

heeft

Tijdens mijn

enkele

voor

San FranCisco en San Jose

!Jcilo Alto is gelegen in het

'�the Baylands" van

S.F.),

waar

,

in januari

gordel San Francisco- San Jose

conurbatie

kaart)

zonnig en relatief

buitenwijken toe. Door het

Moer do.n ".1: miljoen mensen leven in de S.F. Palo Alto

is

(San Fran�iscop S3n Jose

bebouwde

scheiding

Ondanks de bevolking

zijn.

(residentieel

(en in el!aar smelten), vormt de

zowat de

voornamelijk

bevolking in de

buitenwijken

steden

zijn droog,

mistig

(wat

vo rmt

San F r a n s i s c o Baai. De

de

winters,

vochtig en

Fran�isco- stad

en

g e le gen op de­

Peninsula),

en Tokyo,

O c e a an }

C), terwi j 1 de

steden), nGemt de

kaanse

Ankara

·

kaart),

The Mountain

Viem•1

The Alviso Environmental Educational


San Jo se

-

1 *

cm

1 , 2 t 3 t 4:

*

2 km.

c-./f

Park �

iiock

l\lum

4

zie tekst

autosnelweg

*

B A A I

FRANGISCO

SAN


Center

3)

(nummer

en

Alum

Rock Park in San Jose

(nummer 4).

Vanwege het totaal verschillend biotoop begin ik best met

Alum Rock Park, in de

ongeveer

"Foothills".

heuvels

(300

tot

Stille Oceaan. riviertjes

10 kilometer ten oosten van San Jose

De "Foothills"

600

hoog)

meter

rond de San Fran�isco

In de smalle dalen

(sommige ondergronds }

vochtige wildernis

af met da hoogte,

(canyons)

roodstaartbuizerd- buteo en Golden Eagle

zijn de Slechtvalk

Vulture bronnen

{ ook

(Aquila chrysaetos).

"Oppossum"

het

is

zo

Kestrel

)

,

en

de 'I'urkey

mij

Een typisch zoogdier

onb ekend

)

het eet

alles,

dom en één

groot als een kat,

het is

een

van

heeft

hoofd als

een

( z oa l s

de egel

nachtdier en verkiest bosrijke

aap.

gebieden.

is een typisch verkeers

in BelgiS}.

Het interessantste gebied, sisco baai.

een

de meest primitieve dieren op aarde;

Dit dier, dat ooit naast dinosaurussan liep, slachtoffer

is de

het enig Noord- Ameri­

een zwijn en een staart als een rat, maar gebruikt het als Het is een vreemd,

(Falco

Rock Park is bekend voor verscheidene

s olf er r i j k mineraal water.

kaa n se buideldier:

(zoiets als

Zeldzame gasten

wel eenden valk genoemd hie r

(Nederlandse naam

de

allerlei kleine

gaaien,

American

jamaicensis),

Door

en struiken is dit

zoals de Red- Tailed Hawk

( C a tha rtes aura). Alum

van

o

k e le en

temperatuu� voelbaar toeneemt.

zangvogeltjes en prooivogels,

en de

bomen en planten.De vegetatie neemt

gebied voornamelijk interessant voor spechten,

sparverius)

baai

stromen verscheidene

aanwezigheid van verscheidene oude en hoge bomen,

een

en kale

door een dichtbegroeide,

van struiken,

terwijl de

zijn oude, ge�rodeerde

voor vogels althans.

is de San Fran­

Tijdens de trekperiodes pleisteren hier honderdduizenden


vogels. 5

Totaal van 8 dagen waarnemen:

twijfelgevallen

en enkele

99 gedetermineerde soorten,

ongedeterpincerdc soorten"

De drie gebieden aangeduid op de kaart

(nummers

toevallig uitgelcozen gebieden;

l en 3

nummers

schermde gebieden en staatseigendo�.

Het Alviso Environmental Educational

zonneCncrgie verwar�d centrum., gelegen in het uiterst

zuidelijke deel

van

in

1,2

zijn wattclijk be

Center een

de baai.

3} ·zijn drie

en

is

door

een

uitgestrekt gebied

Door de aam�1czighcid

typische

van rict7elden is dit gebied zeer interessant voor allerlei

(Botaurus

rio+-.�oGels, zoals de Amerikaanoo roerdomp

die zenuwachtiger is dan

cyaneus)

on

(een

,Ninterkoning); de Gcm.man Gallinule

Europese

vl8terhoen) io hier

een

zeldza�a

kruipen, sprinGon

ia).

dit reservaat

ren

rond zoals California Ground Squirrels

(beide zijn eekhoomsoorten)

s�ort )

,

en

0

Black-

on

Twee met elkaar

e;rotero broer van do

(zoiets

met

een

gele

snavel

daarentegen is groot ala e en

donkere

nauw

ver···

Egre�

� \5.

"voetonn�

en

''

<...

quirrcls

teil Joclcrabbita vmn tn

,,

� '

laat

is de

}))

11.

De

."f. '\J..� 1 1'\ " � '7v -- '"�; "

heeft een

z i e�

\'ifl('.'t'�

allerlei zoocd5o-

poten.�� ��...,; �nkere snavel'.

merkelijk kleiner

koereiger),

nbenen° en gele naderen.

en

ordinaire

een

V'.'cstern Gray

soorten ziJn de Cor:unon Ei;ret on de Snowy Egret

z:t,jn zilverreigers). De Common

als

In do dro�cro eobic�en

huppelen

vnn

ha ze

(Circus

i::oc ilijk te vinc1en vo.:ol ( 2

c:i

nemingen in 6 dagen.". wat niet slecht

(een

lcntiginosun)"

zijn Buropcoc brocr0 kiekendieven

rle Long-- Billcd Uaroh Wrcn

....

.

,_,

'�-

rei go:-�

(boide

grootste

Snowy Pgret

(onget'eer

zo

donkere

veel gemakkeliJker be-


Een paar kilometers Trea tment Plant:

de ba ai

(zie

westwaarts bevindt zich de Mountain Vieuw

Sewag e

een stedelijk stortplaats tussen Highway 101 en

kaart).

Het ganse

gebied tussen deze autosnelweg en

is·

de baai,

van Redwood City tot San Jose

gronden,

lichte nijverheid, opgespoten terreinen,

enkele hoogspanningen,

maar

·:

vooral grote,

gekenmerkt door braakzoutwaterkreken,

onbegroeide zandgronden.

Door de aanwezigheid van een stort is deze omgeving na tuurlijlc uitstekend voor allerhande meeuwen zoals de Haring Meeuw Gull- lErus Argentatus), de Californi� Meeuw

de Ring- Billed Gull (Larus delawar ensis) ring op de

snavel,

en de prachtige,

(Larus Philadelphia).

ten pel ikanen voor:

is,

en de witte pelikaan, die

Op afstand maar eens

Het

br uine pelikaan,

(als

hun

dichterbij

zien

bijna

is)

vallen hun lange, massieve

groot

klein, natuurgebied.

rustende konstruktie,

landschap, met

stellingen en

snavels

groep

Center in Palo Alto Baylands.

maatstaven relatief

met het

baai te

goed op.

van 40 exemplaren

is

Het

• •

The Lucy Evans Nature

is een naar Belgische maatstaven

(naar Amerikaanse Het is

een houten,

opgetrokken in 19?0, plaats

informatie.

zien is.

lijken het we l zwanen,

Het meest interessante bezochte gebied

zeer

Bonaparte's Gull

volmaakte lijn zuidwaarts te zien vliegen •

Interpretetive

op

in har-

voor die.montages,

Het-, is êên van de vele

van de Amerikaanse bewustwording

zwarte

die voornamelijk kustgebonden

is gev10onweg een prachtig zicht om een

op een

californicus),

omgeving komen twee soor-

gemakkelijk in de

snavel niet te

(Herring

met een komplete,

sternachtige

In de San FranCisco

de

(Larus

.. > .- . : : ":"

\

� d)�

film

pijlers menie

\_ 1

lf �

voor:. __...""" �.,,.

voor­

beelden

voor milieu bescherming gedurende


de laatste

jaar.

beschermd

Het moeras,

10

gebied

bestaat voornamelijk

nabij

sisco Baai, maar drulc bezoekers,

gelegen in het

is

zuidwestelijko deel

eon Yachthavcn,

vlieghaventje

voornamelijk

de

in het

voor sportvliegtuigen. gewone vmndelo.ars,

t:rekpc::ioden

vogels, dftar baai. en

en

er

aBar

acuta),

winteren

er

wordt

"slechts"

or

clypeata)

Amerikaanse S!nlent

D

Amoricann), do Ruddy Duok en

de

Mallard ( Vl:lld.o eend- Ana s

plAtyrhynchon), eend

als

doch dozo

ons.

Zeer typische

moerasvogels ziJ'n

Pintail

natuurlijk

(lc rallen. De Clappe:- P..:lil

1JX �� )j(/�·�___ �;;;:/-ê: {.!___ Sho\·olcr(

planten

aan

(pijlstf'nrt-

c::::::./

)

..._ ·--...�

--

-

-----�

� \\ All/\ �,I ·\ �

�1

//"' �\� Y � [\ � \':·,\1 f J ��� �� '--- ­ . -

}, � ij_(._� � .

over­

Amerik.:u:im:�e

J J�/

0�7�

is hier minder aleeaeen

bij

pleisteren in de

do:�tic;tcl noorten brof'den.

?

(Mareca

(Oxyura jamaiccnnis)

en

aandacht besteed

eenden zijn do

de

P

Voorcl tijdono

ettelijke tio�duizcndcn in do bnai

.Andere al13emene

slobeend- .Anas

vele

zeer interessant voor

eend tijdens do wintor is do

waarvan

klein

zonict duizenden vo­

overwinteren

meer con

van de San Fron­

tijdens de weekends

is dit gebied

er

water l o o p t .

Ondanks de

en dotorninoron.

voel vogels

zomer

De meest algemene Anas

de winter

enorm

Tijdens de

inse1ctcn,

benaderen

to

moeras

zoutwater-

een eolfterrein en een

is het relatief gemakkelijk om de honderden, gels

eon

tijdens hooG tij� onder

dat tweemaal per dag,

Het gebied

uit

r''

��

(rail id do Enc;clf>o bcnnmine "C'oor 'ral'}

11.


Ik druk

is een plaatselijke, algemene ral.

ralsoort -zijn

'plaats�lijk a lge me en ' , want deze

naming

op de woord en

volledige be­

California Clapper Rail/ Rallus longirostris- werd

is

onlangs op de l i j st van bedreigde s oo rt en geplaatst.

voornamelijk een

(hoe kan

(zie verder). Zijn

California

staat

ook

het

anders) menselijke fout

naam heeft wel enige betekenis: voor

(natuurlijk}

omdat deze ral uitsluitend daar voorkomt;

voor

het geluid dat hij/ zij maakt,

zware snavel.

andere soorten, de minder op

(en

de

'ornithologen'

kip- achtig

zeer hoog

(bird-

gedrag is

en

Sora,

onmiskenbaar.

(Zwarte ral-

L.aterallus en

voor

hem.

lopertjes

kievit bij

ferus)

(17

California

op zoek

naar

moeras

de zeer zeld­

jam�icensis), omdat

drogere

deze

delen t e zien is tij­ van

het moeras te

is ook

de een

jongen

van

andere ralsoorten.

paradijs voor honderden stelt­

soorten in 2 dagen}.en andere slikvogels.

ons,

TWee

Vanwege zijn klein, zwart uiterlijk wordt

dikwijls verward met

Maar dit gebied

met

zijn kleiner en vallen

dens zeer hoog tij, als het grootste gedeelte

deze ral

haar handen

tij, krioelt het in het

watchers)

gemakkelijker op de hogere

diep wordt

zijn/

voorkomende ral, met een r el ati ev e

Virginia Rail

Tijdens

zame Black Rail vogel

in

zijn bovendien veel schuwer dan de

Clapper P.ail). van

staat

Hij is gemakkelijk te zien- in tegenstelling

water:i:al-,en z'n

onze

'Clapper'

dat veel weg heeft van het

geluid dat voortgebracht wordt als iemand

Het is de grootste hier

het woord

de Amerikaanse staat Califor­

ni�,

klapt.

Dit is

is de Killdeer

hier een zeer algemene

(plevierachtige-

vogel

Zo a ls de

Chnradrius voci­

nabij vliegvelden,

graslanden


( z oa l s

g o lf t e r r e inen )

en

h e e ft d e Ame r i ka a n s e Kluut v.a n z i j n Eur op e s e ' b r o e r ,

b ruin- o ra n j e g e k l eurd . loper is

he t onml s kenba r e zwa r t - w i t t e

va nw e ge

broeds e i z oen

Een pra cht i g e e n

d e Bla ck- Ne c k e d S t i lt

op v a l l e nd e r o o s - r o d e p o t en .

z i j n d e e n i Be

is

ze e r

d oo r .

en A l a s ka ,

a u r i tus ) ,

fuut s o o r t en t e

t e rw i j l

v i nd en

z i j n.

vr i j

( l etterl i j ke

v e r ta l ing :

hro d ont o my s ra v i v ent ri s

d e z outwa t e r in de

a nd e r s

mo e r a s s e n

wereld ) ,

)

&

is

ook

e en

gra s

h e t n o o r d en f ut e n

en

( Pha la �

i n d e ba a i t o z i en

:i D d e Sa l t Ma r s h Ha rv e s t

moero s

Re i t �

D e z e mu i z ens o o r t. l e ef t t ü t s lu.i t end i n

va n

d e S a n Fra ns i s c b Ba a i

( en d u s ne rgens

ond anks het f e i t da t e r v e r s che idene a n d e r e

over

At lant i s che

O c o a an "

gs.ns d e Un i t e d Sta t e s èl e

name l i j k a l l e s ge t e ld- georga n i z e e rd in o l le ge bie d en

a f d e l ing

be sta a t vo. n de Na t i ona l

pla a t s e l i .j ke Wi e l ewaal ) . Zo o ok omge v i_ n B ge t e ld . Sut'1rny ,

lange ,

ge organi z e erd . He t i s e en ma s sa l e v oge l t e l l ing

" C hr i s tma s C ount "

wa a r

va n

Zoutwa t er�oora soogs tmuis ( ? ) -

jaa r w o rd t rond Ke r s tmi s

- h i e r word t

van s l i k en

Aa l s c h o l v e r s

z ou twa t e r- mo e ra s s en z i j n langs d e St i l le e n

Elk

stelt­

gema k..� e l i j k 3 t ot 4 v e r s c h i l l end e

E e n b e d r e i gd z o o gd i e r i n he t Mou s c

e n nek

in d it g e b i e d o

hier

� ên Aa l s c h olv e r s o or t

S l e cht s

c r o c orax

t r e kken

e l e ga nt e

d r i e v ogels

Dez e

Z o a l s d u i z end en . a nd e r e v og e l s , komè.n d e

z oa l s C a na da

z i jn hoof d

mex i canus ) me t

( H ima nt opus

s t e lt l o p e r s

b r o e d end e

ameri c ana ) ve e l w e g

( Re curv i r o s t ra

t i j d ens he t

v er enkl e ed , ma a r

In de w int e r

b ra a k l i ggend e gron d en .

t e ld en

we

Audub on S o c i e ty

word t á l le s

T e s amen me t d r i e ge o l o ge n

in van

de

( de

San Fra n s i s c o

d e U. S .

h et geb i e d b e gr e n s d d o or H i ghwa y 1 0 1 ,

Ge o logi ca l de ba a i ,


·

The ,Luc y Evans Ba y l a n d s Na ture Int e r p re t e t i v e

C e n t e r en h e t b ov e n v e rnoemd e

s t ort. D i t g e b i e d

is

(

s l e c ht s

ongev e er )

d r i e k i l ome t e r s lang e n ê �n k i l ome t er b r e e d , ma a r h e t re s u l t a a t

v e r-

is

7 7 v o ge l s o ort en en e t t e ­

b i j s t e r end :

l i j ke d ui z e nd en ex empla r en .

Een ,

v oor

d e Ame r i ka h en · a ltha ns , no emenswa a r ­ wa ren twe e Europe s e

d i ge wa a rneming

Een gewo onwe g p r a c ht i g e

t en .

2 2 0 Bla c k- C r own e d

N i ght

e en

t r i c olor

twe e -

)

,

en

die

e e n d e rt i g t a l

enkel in

Enke le j a r e n j a a r• l a n ge

( Kwak-

va la v ond .

zwerm r o o d v l eu ge l-me r o l s

pho cn i c eus )

"

on z e "

Nyc t i o c ora x ny c t i o c ora x

Een

( Red-

and e r e

Vtinge d Bla okb i r d -

t r i c o l ore d b l a c kb i r d s

g e l e d en w o r d d i t ge b i e d

ge t e is t e r d d oor e en

Op h e t e ind e van d e d r o o g t e p b r i b d e w a r e n e r

in d e z outwa t e rmo e r a s s en .

k o n ing op d e z e

pa gina )

Men v r e e o d e

D o or hun p un t i ge

t e rug

vr i j a lge ­

v l euge l s

( zie

te-

l i j ken h e t grote v a lk e n , ma a r v ormen e e n

a pa rt e fam i l i e , d i e v o o rkomt

van

'·

ma a r ge lukld g kVJamen

en v a n d a a g z i j n ze

l a n g z a a m ma ar z e ke r t e rug ,

meen

( Elanus leucurus )

geb i e d d o o r d e d r o ogt e ge t r o f f en .

v o o r e e n v o l l ed i g e v e r dw i jning v a n d e K i t e s , ze

als v o e d s e l

k i e kend i e v e n en d e pra c ht i ge

z o goed a l s g e e n u i len e n \'!h i t e - Ta i l ed Ki t e s ga n se

v ind en z i j n .

E en g e v ol g h i e rvan wa s e en ge v o e l i ge

d i en en v o o r p ro o i v oge l s z o a l s u i l en ,

me e r in h e t

Agela ius

( A gela ius

a c ht e ru i t ga ng va n d e mu i z en s t a nd e n and e r e d i e r en d i e

V� i t e- Ta i l e d K i t e s .

)

f i jne wa a rneming

C a l i f orn i � e n Zuid- Ore g on te

d r o o gt e .

) srnt.ten-

en u i t z ond e rl i j ke w a a rneming wa r e n

He r ons

la n gz a am o v e r v l i e g end b i j wa s

\

(

Ca l i f o rn i � en T exas, t ot Ch i l i


en

in Zuid - Ame r i ka .

Argent ini �

Kite

De V.Th. i t e - Ta i l o d

i s e en

onmi s kenba re , z e e r b l e lrn

p roo i v oge l , met twe e p l e kk e n op de bidt

d onke re

b o v en v l cuge l s , , en

ge r e ge ld .

ba a i ,

De

en

v o ora l d e b e -

s c hut t e mo e r a n s o n , i s een ui t s t e kend e w i nt e r i n g

;

( en / of

( Blu� -

t a l i ngen

p le i s t erp laa t s )

van

v e r s c h e id. eno B ln uwv l eugo l­

�inge d T a a l- Ana s d i s c or s )

( Green- V.ï inged T e e l - Anas

en

Gr oonv l e uGc l t a l i neen

c a r o l incns i n ) . D e Gr oenv leug o l t a l ingen

me rke l i j k a l gemener ( 85 op d e

d a n de

t e l linc }

z i jn

Bla uw v l euec lta l i ngo'.:1 ·

( 7 exemp la r en ) , d i e z o e t wa t or v e rki e z en . De t o l llnG d i e o p

werd g e houd en de

geb ied

( e en

a anta l dat

__ _ _

� � .

�n �\�i

\I/

�<�,_](·�',·

..1�' .5; ,:·r,�:J. ."-f'\f-:.� •. •. ·

-

{.._

'-

( v3 n z on sopga ng

' Ba yland s ' �

� l

- --c::;--

tot z ons ond e rg3 ng ) omv a t . n i et a l le en

s t ed e l i j ke pa rken 0

D o r e s ulta ten

c i r e el v an onge v e e r 2. 0

J\

� .

welrnn

"""-

t i j d ens

'u�:ur:teni J' "lnvl :a, rgenomen. �

doorsnede )

bekend z i j n , ma a r re ed s e en

c. ·· •'; t:t el-

d e t e l line in

zal

nu

d e n 16 0

me e r

t o t a a l n i e uwe s oort en

Go int e r e s s e erd en kunn en

9 11

e on

i s gev1 e t en

e en wint ort c l linG in d i t

Lob e rgenb os

over

v i j ftal ( ma a r daa rom nog

nangenomen/gchomologo erde )

niet

5

de Stanf ord - Un i � c rs i t y

het aanta l wa a rgen omen s o ort en

d i e nog n o o i t

�A

van

kilooe t e r

b e d ra a gt , wa a rond e r

J .

�--S:_'.J ::

____

o ok d e

ma a r

' Fo othi l l s '

C a mpus e n d e

ma anda g 2 2 d e c c:::i b o r i n d e Po l o A lt o omeo ving

ge b ie d

b i j Ba rt

3 2 00 Ke s s e l - Lo e e n c opy

b e komen van d e li j s t me t waa rgenomen

s o ort en

en


Ço

a a n t a l l e n van mi j n t e l g e b i e d v a n h e t .Pa l o A l t o g e s t uurd word en pub l i c e e rd

( de

' Ba yla nd s ' i .

t e l ge b i e d z ul len o v e r e e n a a nt a l w e k e n na a r Ba rt

en wa a r s c h i j n l i j k b e s c h ikba a r z i j n a l s d i t

ge ­

is.

Maa r t en s l o t t e n o g e e n w o ord j e

F ra ��i s c o Ba a i .

D e ba a i

' Pa c if i c Flywa y ' he t a l s

zij

D e t o t a le r e sulta t en

elk

:

is

e en b e la n gr i j k e

j aa r ,

o v e rw i n t e ra a r

o v e r d e s i t ua t i e va n d e Sa n s c ha ke l

d u i z e nd e n v o ge ls

of a l s p l e i s t e r a a r ;

in d e

z o gena amd e

b e z o e ken d i t

ge b i e d ,

h e t z i j n b i j na

ma a l t r e k v o g e l s v a n d e p o o l ge b i e d en , Ala s ka

e n C a na d a

wa rme r e

s t r e ken ,

en Zui d Ame r i ka .

de

i s d i c ht b e v o l kt

b aa i

d e z wa r e p o l lut i e z a me van

is

o p v u l l ing van

n i e t i gd v o rm e n

j aa r l i j ks v oor

de

baa i ,

grot e

a f va l ,

is

e en

op,

a a rd e

Maa r

i n t e r e s s a nt

en

l o o d s en

B o v end i en

kre ken v e r�

d e z e na tuurl i j ke

( b e s c h e rmd e

dit alles

l a ng­

ge b i e d e n

v o o r v e r s ch i ll e n d e d i e r s o or t e n ,

D e i n r i cht i n g

ge b i eden )

is

b e v o lki ng s d i c h t he i d

i s e e n v o l le d i ge

onda n k s

uiterst

en

ma a r d o or d e h o ge

c on c e n t ra t i e ,

onmoge l i j k "

• •

v o o r v e l e a n d e r e s o o rt e n .

va n v e r s c h e i d en e V'i l d l i f e Refuge s

r i cht ing ,

o ok d e

en

Ma a r

niet a lleen

s e r i eu s p r ob l e em .

s tukken z outwa t e rmo e r a s s en

b e l a n gr i j k

o p w e g naa r

d o o r d e g e t i j d ew e r k i ng e n h e t

indu s t r i e l e d o e l e ind en •

z i jn uiterst

dustrie l e

i n l e v en s ge vaa r :

e e n e rn s t i ge b e d re i g i n g , ma a r

d e e n i ge w o onp l a a t s

in d e g oe d e

C e ntra a l

en v e rke e rt

e n o rme ' h o e v e e l h e d en

word en

en

Ca l i f o rn i l:! ,

z oa l s

alle­

i s Th e

e en s t a p

en tn­

b e s c he rming wa a r s c h i j nl i j k Sa n Fra nCi s c o Ba y e e n z e e r

r i j k geb i e d .

Pe t e r Br o s en s

T e ke n i n g e n :

Egret ,

Edw i n Wa ng

{ in v o l g o rd e :

K i l ld e e r ,

Snowy Egr e t ,

B l a c k- C r owne d N i ght He r on , P i nta i l , We s t e rn Gr e b e ,

t� T . K i t e , Am .

a vo c et ,

b la c k- n e c ke d s t i l t . ) .

C ommon C a n va s b a c k ,


W AARNE!,'! I N GEN

1 ) �n l s ch o l v e r ( Ph a l a c r o c o r ax c arb o )

2 5 ;1 o; • s o : 4 a a l s c ho l ve r s o p o n g e v e e r

50

m

h o o gt e n a a r z w

o ng e ve er

50

rn

h o o g t e n a ar z w

vl i e gend t e

St e rr e b e e k ( DWB )

1 / 1 1 / � 8 0 : 1 1 a a l s ch o l v e r s

on

t e St erreb e e k ( DWB )

vl i e g e n d

2 ) R o e r d o mp ( Bo t auru s s t e l l ar i s ) j / 1 1 / ' 80 : Lan g s d e aut o w e g n 2 ar An t w e r p e n z a g e n m ' n Z em s t

een

r o e rd o m p

s t a an

ouders te

in e e n b e vror e n w e i l and . ( DWB )

3 ) Gr auw e gan s ( An s e r an s e r )

3 0/1 0/ ' 8 0 : 7 0 0

g an z e n

( verm o e d e l i j k al l e maal gr auwe ) s am e n m e t

4 a a l s: c h o l v e r s o p z e e r gr o t e h o o g t e gr o t e h o o gt e n a ar h e t Z W vl i e g end t e 4) Wilde

St e rr eb e ek . ( DWB )

zw�an ( Cygnus cygnus )

1 7 /1 2 / ' 8 0 : 7 e k s .

op

de

vi j ver v an Oud -Heve r l e e - Z u i d . ( 2

e n 5 j uv e n i e l e ) O p g e v l o g e n

om

5 ) Sm i e n t ( An a s p e n e l o p e )

4/ 1 : 0·

eks .

s ch i j n l i j k

1 4. 30

u

adul t e

i n Z W r i c h t i n g . ( J an We l l e -

kens )

o p Oud -H e v e r l e e - Z u i d o ve rvl i e g e n d en l at e r waar­

d e z e l fd e

4 eks .

J: e

6 ) Pi j l s t a a r t ( An a s a c ut a )

S . A . R . ( C OI en OSS )

1 2/ 1 2 / ' 8 0 : 1 m anne t j e i n h e t L e o p o l d s p ark t e K e s s e l -L o ( NYJ ;'P " 1 8/ 1 2 / ' 8 0 : " " " " " " " " Thvnn i s s e n )

1 L.J/2 : 1 m ann e t j e i n h e t I1 e o p o 1.d s p ark ( NYJ , Paul Thunn i s s e n , OS S ) 2 2 / 2 : 5 m anne t j e s

en

o o . Wi l s e l e -Zuid . ( C OI )

3 � wi� f � � s

7 ) Hav i k ( Ac c i p i t er g e n t i l i s )

2 5/1 : Een h a v i k t e S . A . R .

t e rwi j l

di e ,

va l l e n w e r d d o o r e e n s p e r w e r . ( DWB '

8 ) Bl auwe

k i e k endi e f

Il

hi j c irke lde , lastig

ge­

( Circus cyaneus )

1 2 / 1 2 / ' 80 : 1 m ann e t j e b l auw e k i e k endi e f vl o o g o p g e r inge h o o gt e over

d e Tr o l i e b er g ( Ke s s e l -L o ) r i c h t i n g Z . Oj ( AUB )

2 1 / 1 2/ ' 80 : 1 w i j f j e b l auw e ki e k endi e f vl o o g l a ag over d e we g .

Onv a l l e n d w a s z i j n s c h o mm e l e n d e v l u c h t a l v o r e n s n e e r t e s t r i j ­

ken i n

e en

v e ld . ( NYJ , AUB )

9 ) S l e c h t v a l k ( Fa l c o p e r e gr i n u s ) 3 1 /1 2/ ' 8 0 : 1

1 7/1 : De j uven i e l e

s l e chtvalk

krui s t e d a ar o ·p d e vi j v e r

om

t e g e n o v e r de ob s ervat i ehut kwart i er

t e S . A . R . ( Jan vl o og voorb i j d e

j uv e n i e l e k s e m p l aar

kon o b s erveren

z i ch o p

w a ar

ik

We l l ekens ) s c hui l hut

en

e en t ak t e z e t t e n r e cht

hem g e d ur e n d e

e e n g an s

d o or mi j n t e l e s c o o p . ( J . w , oss , Jo

�t>B e tlè � en-


1 0 ) Kr aanvoge l ( Gr u s grus ) 3 1 / 1 0/ ' 8 0 : 3 e k s .

op

2M b o ven h e t

ve l d n aar h e t n o o r d e n vl i e g end .

V e rm o e d e l i j k p J. e i s t e r <l e n d e z e vo g e l s . ( D WB ) 1 1 ) K o k n e e uw ( L a r g us r i d i b un dus )

7/2 : Elke

1 1 ve r g ad e r e n "

avo n d

b o uw e n l an g s

d e V a a r t . Op

e r d u i z en d e n k o km e e uw e n

7 f e b ruari z ag

( C OI ) 1 2 ) Z i l v e r� e e uw ( L arg u s argent atus ) i n 5 t h e rm i e kb e l l e n .

ik

ongeve er

op

de ge­

3 000

eks .

2 4 / 1 / ' 8 1 : L angs d e V a ar t z o w a t 1 00 z i l ve rm e e uw e n , wat n i e t w e i n i g is

Leuven . ( COI )

vo or

1 3 ) R an s u i l ( As i o o t u s ) 1 8/ 1 ,

2 3/ 1

w i l g e nb o s j e

en 2 5 / 1

te

:

� eks . ,

Te lkens

l an gdur i g w a ar g e n o m e n in e e n

We l l eken

Winks e l e . ( Jan

s)

gal l in ago ) o p g e s p o t� n t e r e in ( s l ib ui t d e v i j v e r ) t e Ke s s e l -Lo . ( Paul Thunn i s s e n , NYJ , AU B )

1 4 ) W a t ers n i p ( G a l l i n a g o

2 / 3 : 1 �k s .

op het

h e t � e o p o l d s p a�k

acht er

Q!f ����±�-�f���!��g�� V o o r t a an

bi j de Dit

te

O li'

z ul l e n

deze

w a ar n e � i n � e n

e en v ; o t t e

an d e r e a fk o r t i n g e n g e b r u i kt w or d e n

en g e e n en het

o r n i th o l o g i s c h s e i z o e nve r s l ag .

s am e nv e r k i n g m e t d e N a t i o n a l e Vo g e l w e rk gr o e p

v e r g e m akk e l i j k e n .

B l o ckx Herwig

BLH

,J a n s s e n s Luk

JAL

Os tyn S t e f a an

OSS

Herm ans

HER

D e W i t t e El s

DWE

C o s t r o p D i rk

COI

C a t th o o r Gu i d o

CAG

De

'v! i t t e B a r t

DWB

Ii e s s e l i e r s

l1e t e r

BRP

S t r i j c km an s

Bro s e n s

R o b e rt

De Boe

Jan

N y s t e ri

J o h an

/\.ugus t i j n s B a r t

B o e ckx A .

J313.J

Van d e C a -p e l J. e S t e ve n S VS

H ar r y

LSH

J . IT .

SJJ

S e gers M .

SEM

NYJ

D o nd e yn e St e f a an

D OS

AUB

D e B o rman M .

DMM

BCA

Van S éföar e n K .

VSK

De craene L .

D CL

D e vi a e n e Chr i s

DVC

H o e b r e c h t s Er w i n H OE VPD

2E� � !e�! �����g_�� �����E� ! �� Bi j

gebrek

a an

g e g e v e n s k an e r i n d i t n u mm e r g e e n o rn i tho l o g i s ch

s e i z n e n ve r s l a g v e r s c h i j n e n . Err at a

W a arn e m i n g pur n e rr e i g e r : n i e t o p

28/1 1 / ' 8 0

maar

op

1 5/9/ ' 8 0


;�

<-

DE HAA S EN HET KON I JN

u

Om

h l ' t \ T r s c l i i l t u ss , · 1 1

die twc1· hin op

l' l ' I l

h ; 1 a s 1 · 1 1 l' l ' l l k o 1 1 ij 1 1

d u idelij k

1. u

l i b d gc port r c t t end .

et ï l

mogelij k te

laten

heb ik

zien ,

L.1 t 1 · 1 1 w 1 · 1 1 1 c t d , ·

g rn < > t s t < - lw g i 1 1 1 1 , · 1 1 : .-\ ! t ij d l u ·d t l i l' l h aa s t o t de \ ' cr b e d d i n g g e s p r o k e n i 1 1 s ; 1 g 1 · 1 1 < ï l � p ru o k_ j , · s s t 1 -e d s , · , · 1 1 b ,· k n 1 d c gnv n:s t . I n ' R e inaert d e V o s ' h e e t het h:1;1s ( : 1 1 11· a n t 1 · 1 1 i k 1 · i n d 1 1 1 a a r d a t h e t L n g dsl' woord coward - <la t l a faa r d b e t e k e n t - daar

is

u1

1

l'l' I o p

nil"l

Il

i c t l < T I : 1 1 1 d ns d o n t d ; 1 1 1

11 : 1 t t 1 ·

houd t

<', f d 1 ·

1. 1 · g g n 1 1 ï t d i k ll" ij l s k u n j e

h l'l 1 1 a ; u 1 z i n 1 ,

dat

d l ' l i ; r1. i 1 J

g 1 · k s i s : 1 · 1 · n z 1 v ; i n g l'I < ' l 1 ; 1 < 1 s L l l l p o o s l \1 1 . . -

\

r k k ( l 1 1 i j n 1 · n - ; d ".

1·t lit1·

\' ; l l l 1 1 i 1

1 11;1;i r

l 'u t

w;1s !

t wi11 1 ig j;i;1 r

In

o rn l w i 1 1 c.l < '

\\ , I S n

t ï l 1 1· 1 ï · c l c 1 1

a l t ij d

al

g 1 · l n l i - 1 1 . To1 ï 1 z ; 1 g l w t

z<·

1 1 1 .- \ 1 1 s 1 r ; 1 l i 1 ' , 1 \ ; 1 0 1 r , · 1 1 i_ j k n 1 ,

en

iets

h eeft dan e e n

wr:

toch

bij de

k o n ij n en z ij n ! B ij

cl t - R o rn t.: i nsc kgioe n e n naar

door

n a a r u i t d a t he t m e t h e t

p ;i ; 1 r k o 1 1 ij 1 J 1 · n i n

onze

d i n1 ï 1

met

b i n n e n een

konij n ge b e u rd

een door h e m i n Z u i d - A m e r i k a o mm u u rd l a n dgo e d

wen

r

c l.-

1 1 1 T r 11· ; 1 l k o 1 J i_j 1 w 1 1 t e z i e n w a r e n en m e n

1. 1 J t 1 d 1 · 1 1 l 1 ; t l 1 ï 1 , _g 1 · " , · J d 1 · d 1 · 1 1 1 \ '. 0 1 1 1 ; 1 t o s 1 · z 1 · w < · n w 1 · g e n

1

wer e l d brengen e n

1 1 1 1 1 1 1 r , j a b ij m i lj o e n e n s t i e r ven z e , n a e e rs t m e t _ ' 1 1 k < > p 1 1 t > g 1 1 . i l ro 1 1 d g1 · 1 1' . 1 g g d d I e l t dJ IJ c 1 i . E e n vies e n z i e l i g gezi ch t , z o n

s t 1 1 1 1 1 1 " ï . l n l i - 1 1 · 1-; , . , , . i l -.; '

t 1·

i n de

e n hij i s k n a l 01Tr d e bol gaa t . oud w o r d t

w t� fr ged e k t w o r d e n

11 n k d ij k

•ï

F 1 " 1 1 1 : 1 ; 1 1 1 -, 1 · h ( ) ( 1 g l n . 1 ; 1 1 t ï 1 t t 1 , 1 ï 1

n 1. 1 1 < > 1

als hij

l 1 1 g t o l 1 · 1 · n f > l a ag.

1

B ij l i o 1 H l n t l < - 1 1 J , i 1 1 1 1 < ï 1 , 1 1 l i 1 1 i t n 1

1Tn 1

te k i e z e n .

' k u n ij 1 H · 1 1 - l l l i l l l · n ' v a n o n g e v e e r e e n \' i r r k a n t e h ec t a n' 1·ns ,- l <Ts . V a 1 1 daaru i t o n t s n a p t , r u k t e n horden

l w 1 J 1 . t d 1 t i g d 1 1 1 ; '-. t > 1 1 1 a l 1 h 1 · - 1 i r w. t ï 1 l i .- r < l i -

l os .

r l ij k ; als echt

i 1 1 h ;i a r h u i k !

S p. t n j<· wl'ldcn

1 · 1 1 1. l l

;i;1 1 1

k u 1 1 ij 1 1 c 1 1 ; t l n i ; 1 a 1 · 1 > p

s u k k e le n

w i n t er d a g

< T il

g<'ho()rt < ·

de

ee

l u ; 1 s er g on tvan k e l ij k voor verschi l l e nde

l l\ ( ' 1 1 i g n t l d i g i 1 1 g s w n k l l H w t c n

' tï

k ( ) j 1 1 1 · c i 1 ï 1 1 1 1 1 · ' ".!-·� · · 1 1 0 1 1 1 < · 1 1 . l i 1 k 1 n 1 1. 1 ·

1·óó r

niet

z e lf ouk n i e t w e e t

t \\' 1 · 1 · t o t v i c 1 j t i 1 1 g n 1 p er wo r p t e r

n s c l 1 i l l tï H k \\'o r p c 1 1

i\ Lt ; t r ,. 1 H ir h l' l

h ij

zij u d ood d o < ' 1 1

l l l ' t n < t l : i l s l i i_j 1 · ó ó r d i t · t ij d o p

\ ' i l'l 1 1 1 ; 1 : d p n _ j ; i a r k ; i 1 1

Dat i s e i ge n l ij k

hol h e eft z o a l s h e t k o n ij n , kan hij natu urlij k i 1 1 z t · t t 1·11 ó f z i c h c.l r u k k t n . Voor allebei v a l t

\ ' n 1 1 1 o t' d e l ij k d o u r o ns 1 · o c h t i g 1 · k l i 1 1 1 a;1 t i s l 1 1· t

1 1 1 1 g. - t ll' i_j k l d

'het haze pad kiezen ' m a k e n o o k wel

1·11 gn·1 1

so k k n 1 1 -r

z i 1 · k t 1 · 1 1 , z o : t l s l n · n h o t , d i 1 · h c rn 1 1 ; 1 a 1

c11

rn n d .

b ij s t n 1 11ul' d i g

s t t ' j l p n l i n , tL 1 t z i c h o p d e \ ' L t k k

o"k

' h ; 1 z d 1a rt '

l ij k t . T ro u \\' IÏ l S , g • · z 1 · g d c n a l s

d u i d el ij k , c Lt t 1 1 1 l ' 1 1 l w t l i : 1 ; 1 s

1ï1

ze

J 1;1d

1 ! . - k 1 1 1 1 i_ j 1 1 1 ï 1

n tT l l

wd

dach t d a t

i n 1 954 lcek i e d e r

ze

het

kon ij n v e r n i e t igd .

k ij ken ( i e mand dach t d a a r de nat u u r n o g beschermd e n vla k d a a r n a e e n

c.l 1 i ( ) d k 1 1 1 1 n c 1 1

p a . u · 1 1 i t g 1 " 1. 1 · 1 , l o l 1 B B 1

g Î .!.!_ . 1 1 1 1 i s 1 1 1 1 ' J > l ; i ; 1 g ! ; , 11 nd 1 k 1 1 1 ) >.. 1 l 1 1 L 1 t os < · d ; rn k b a a r b i n n e n g eha a l d . J\.l g a u w s t o n k

hed

. \ 1 !'1 t 1 ; t l i i' 1 J , 1 ; 1 r d e

k o 1 1 i j 1 1 . . ! i_ j k_j 1 · � . k i_ j k . . . l w 1 k " 1 1 i j 1 1 \\' ( l r d t r 1 · s i s t t· n t l i i.i k r . t l J b c l t l'l' w e er bovenop ! I n gespa n n e n z < w k t 1 1 1 1 ï 1 i 1 1 . \ 1 1 s 1 r ; i l i s t l 1 1 · L i lJu r; 1 t 1 1 1 · i a n a a r 1 . . - 1 1 l w t c r 1· 11 s t e rker v i r u s . l'vl a a r voorlopig i n so m m i ge s t reken z i e n w c z e w e e r l ij k t l w t k 1 n 1 i_ j n l l " l " lT i n 1k 1 i p 1 1 1 0 1 rs . ( ) o k b ij o n s \ L1.11

' o u d n 11· , · t s ' l 1 1 1 p p 1 · k 1 1 : L i l r ij k

\\' ; 1 1

1

.111 1

\ ï n-

t l lt

_ j l l 1 1 g 1 · 1 1 ' I k l ' < T -; t 1 · l l' < 1 r 1 ·

l i ij

CIJ

•Til

" ' 'r p

is i 1 1 l w t

t 1 · g n 1 t , · p1 1 p 1 t l . 1 1 i 1 · 11

i lc lt-

n·l . i l ; Î t l w t i 1 1

Ui t " de

k o n i_j 1 1 1Tn

vossen

.

1 · 1 1 1 1 1 . 1 . t l p l'I

· g c i H l U r t 1· - ( · :-.. p l 1 i., i c s ' 1 1 H 1 1 " .

\· ;i I J l 11"t \

1. n

.

s d 1 ; H k l i_j k

j . i : tr

voc<lster tje e e n worp v a n vier t o t n egen

1.d l ll l ' _j ; 1 a r al gl'sLt c htsrij p . Hier '/x

k 1 1 1 1 1 t tk

1 1 H w t 1 · 1 1 d a a ro m ook i n l l l )' X < > 1 1 1 a l t l'; c

� L 1 1 1 1 t ' 1 1 1 " L 1 1 1 1 1 J l l . i J tT s t .

l w 1 1 : 1 1 1 11 d ,

! E n als z e d e l e n g t e k r ij ge n , k u n n en z e e r

k r ij g t 1 T l l

w n-r

1 k t is

wan t

a a n gesl o p e n . n

di kwij l s n i e t up

s t i 1 1 k n i g 1 · 1 1 t P tl l ! i g h o kj e te

h e b b e n h o l e n " v an

e n daar komen dan o o k

de w i n te r w o r d e n bej a agd ,

vooru i t gega a n -

wach t e n . . .

Rien Po o r tv l ie t , v e r z o r gd d o or Z . W . G . V .


W AAH NEr•l I N GEN APODEM US SYLVATHI C U S ( Bo s mui s ) P l a a t s : Oud - H e v e r l e e \'J c e r e; e s t : n e g e n S t a d i u m : B i j n a Vo l w a s s en /\. a n t a l : L JBi o t o op : Bos B i j z ond . : i n o ud e aut o , t u s s e n papi er en h o o i .

1 ) W e t . n a am :

2 ) \tJ e t .

n a a rn :

P l a at s :

MI CR OTUS ARVAL I S

( Ve l dmu i s )

Gar age We e rg e s t . : R e g e n

S t ad i urr : B i j n a v o l w a s s e n A an t a l : 1

B i o t o o p : Ve l d , t u i n , b o s B i j z on d . : Z a t i n g a r a g e

3 ) Wet . n aam :

C A P R E OI,U S

C APREOLUS

Pl a a t s :

M o l l endaal b o s We erge s t . : Mo o i w e e r G t act i um : L e v e nd Aan t R l : E è n gr o e p v an B i o t o o p : B o s , ve l d B i,-i z o nd . : -.

_

3 eks .

(Re e )

en

l a t e r e e n gr o e p van

7

eks .

·

D e e e r s t e t w e e w a arn e m i n g e n w e r d e n g e d aan en

i n g e s t uurd d o o r L i e s B o d d e z ,

en

Paul Thunn i s s e n

d o or

M e vr ouw B o d d e z

d e l a at s t e d o o r J o h an

o p 1 5 f e b ru ar i .

Nys t en


Tus sen d e

w o o r d raad s e l !

9

-40

r;

·-=-ll-{l'-- -_,.

2. ;i-�...-l-î �

'

een

krui s-

zv1am-

j ong s c haap- ge e f t

3 . re e d s wordt

�. �� .� 1� !_ .

o ok

HORI Z O NTAAL :

r.

_ _

.

ve r s lage n z i t

lr n nni s e e ns u i t :

6

l�

uw

T e st

l-J

3

A

waarne m i ng e n ,

art i k e l s ,

e rn s t i ge

bier

..___�-:�)��

4.

t

-

ove r

p l ant

à. i e

o n s me lk

ee b r u i k t

b i j d e b e re i d i ng

me i s j e snaam

v o ge l s a l t i j d

van

b i j l e re n

( aLk . )

5 . a l ge m e ne z angv o ge l

6.

'� �

40 VERT I CAA L :

7 . rub i d i um

8.

z e e r kle ine

vi

j v e r- ge e f t o ns h o n i ng-

( afk . )

w i e l e wa a l r e d a c t i e

2.

s l a n gv o rm i ge

v i s - d aar- rund e r e n+

3 . d e c i m e t e r- i nd i e n

4 .

c o nt a c t b laad j e van d e W . J

l i e v e l i n g s d i e revan O d e

s c hap e n

gr o nd s o o r t

b e s c h e rm g e b i e d v a n f auna e n

f l o ra

+

ge i t e n

H a l f lant s

5 . a angaand e d a t - v o d

6.

Y o e go s l av i s c h e munt

7.

te

8.

v r o uw e l i j k

9.

10 .

lr n rt

s o ort

( afk . )

me i s j e snaam- i n k o r t e a l i ne a ' s

s c h a a p - l a n g s p e e l p laat

wa t e rv o ge l - wa t e r p l ant

smake l i j ke r o d e vrucht .

( af k . ) -

o-

t w e e k lank

9 . b r o n-

10 . I.

wo e k e r p l ant

( afk . )

muz i e kno o t;


JO)JE BEL G ! S lEEN lENO IRM JO) mENJE NlJIE JFHlE BlIBJE E! , �/([)HO> RAL Trr.H JO)JEI"� § JHIET 1f}) JU':JJ8: fl

( 1 DE EEN GEPUT U I '11 11 B E N T U O O K Z O ' N .P EN B E L G " V A N J . V . D . LO O , AANG EPA S ' ) . C . G : V B EW E RK T DOO R ZWG ..

C)

De a a p h e e f t z i c h in t e r l e c t u e e l z e l f s z o g o e d on t w i k ­

ke l t , d a t h i j

nu

r e e ds

b e s t u u r s fu n c t i e s b e kl e e d t ! h o ge

:slog an

1 ·m 1

P . s . : DE rn

HET

G OEDHARTIG

Oe belg bez i t een groot en goed h a r t . Vooral tege n o ver d i eren i s h ij b u i tengewoon zac h t, trou w, waakzaam, korrekt , a a n h a n k e l ij k ,

de diere nhesc herm ing )

F' H A N S E N

B i� D fH J V E i�

ZIJN

V A N D I E 11Err n 1� HO U D !

VAN

V E l� L DEZE

fi d eel , zorgzaam e n ople ttend . rek - en a n d ere vogel s word r n gevangen of d oodgesc hoten o m ze tegen l ange, vermoeiende

B E T t; H

v o t<M

(/ .._ ,j

lJ!e

,., 1 v l u c hten of k o ude, h a rdvocht i ge w i n ters te schermen .

_ _ _ ____


U v t: r -

Als

----·

in

J dger .

.: t' ll -

de

--

· - -- - -------

he rf s t

t rad i t i on e l e

z i j n loden

e n

ge v r a dgd

graag

gaa t

toe , want

s om

ge ld

Me t

de

uf

boer

au t o

v e r t rek t .

Ov e r

e n

naas t

l oop t

te

s tunt e l ig

hij

d i

v an

de

Een

he l e

De

v

ren

dag

o l gende

is

d i eren

het i n

door

d e

Z l J n

een

ond er

ko

ni

hij

v e r dwi

op

a

z i j n

h i j

begin

gaat

hij

n

er

de

t

we e r

ve le

ko l l eg�

b enge l en ,

nog

erg

l ema a l

inz it ,

grote

de

tziet

de

poe l i er , d i e

j

zou

o

voo rb i j , en

ngen ook

zu l l en

he t

, lt é ?

j ong

maar

goed

ui

j ac h t z ak . .

hem

hebben

, en

s t e rv e n

ook , wan t

, wann e e r

de

z ou

j ager

En

dat

r e e d s van d e r e s t d e r natuur w e r d b e r o o fd ! aan d e t akk e n , D a ar h a n g e n D a ar s t a a n n o g g e e n o r an g e ( gr o en e ) gl a s b akken ! hui z e b l o kk e n , Daar s t a an n o g· g e e n

er nog b l ad er en hoge

D a a r � i e t � e � e e n m e n s e n mokken , D a ar i s a l l e s e e nv o ud e n s t i l t e , En a l l e e n ' s a v o n d s v a l t e r e e n k i l t e . D a 2 r w o � e � n o g vre e d z am e m e n s e n , D A � r i s � e e r d an g i j kunt w e n s e n H e t i s h e t l an d v an d e D i j l e ,

Van s l e c ht s e n k e l e rni j l e ( n ) . H e t i s d e dr o om van a l l e n at uurvr i e n d en ,

Het

een

v e r dw i j n e r

naar

d e Di j l e z i c h e en weg d o o r Vlaandren b a ant , 1 ig;t he.;tf l a;op. -YJ ap.p gi j u z o t w a ant . o m�at gi j d i e � c ho o n g e i d n i e t g e l o o ft

Z ot , D aar g i j

k l e i ne

d i e r en

l ekker

" HUL DE AAN DI JLELAN D " D a a ;r

h i j

er

GERD A -.

W a ar

te

i s h e t p a rk d � t w i j

r i j kl i j k verd i enden !

G e rd a

v e r z ame l p l a a t s e n

in

reeds

he

boeren

de

e en

g ew e e r

zij n

toe l at ing

verte

zij n voeten , de j

de

s taan

de

uit

s tof

dat

l le s

bui t

groo t

he t

van

j n

hij

J ager

de

r ij ke l i j k

mo e i t e .

l en te

d o od s c h i e t e n , d an j amme r

schiet

j ach t s e i zoen de

v a nu i t

naar ê ên

vos

een

b r e ng t

bos , begroet

Ma a r , wanne e r

ho len .

als

maken .

k r ak e n

he t

j agen . Da t

te

hond . In

t r ek t

v er g o e d i ng : o f

k l aar

t r ouwe

"kna l " . Een

cl a g

voor

be loont

Nu

e

s l uw

een

hang t

zijn

hun

he t

te

klop t heef t

l1 e r f s t

s ch oud e r

werk : t akken

opges chr ikt. in

s luip t

naa r

z i j n

ze l f

u rn

wo r d t , d a n

aan . Hij

d e

zi j

nd

pe

.: u

l and

hun

kr i j gen

w i ld

hij

en

op

g

w e e r

s tap . Vuor

om

n

e

s tuk

r i j d t

hem

op

d aarvoor

e e n

k l ed i j

groene

mo e d i g Je

a a n

j a c l1 t s e i z u e n

het

zou

de

een

ree

toch

erg


V L E E RMU l S

ll E

Oe

v l e e r mu i s

He t i s g e e n

is

voge l

v r aag t

ho l s t

nac h t ?

v an d e

v angen eers t en

duur

de

ge l u i d e n

ook

voo r t

wi n te r

lie l e

d l· t - ,

.

.

hu l l e n

insek ten

���-�-.--·1. om

iu

\ /

•,':I.

.

ze

,,.,,,

w t! e r

aan

gro te

z i ch

Ve l e

te

in

t! n

ook

een

ba l k

of

f i j n !:!

bezi t

de

e11

i1<· , .

g e b o uw e n

u i t s t e r v e n . Ma a r g e l u k k i g ;-: i _i 1 1 heb b e n d a t

Je

in de

v o o rwe r p e n

te

v .'.l n

de

e e n oud

u aä r

wi id

openen .

1 1 p g • d r > l' k l t• r

wurden

nug

v l e e 1 1 1 11 1 i s

v ies

l i ggen . Z e

de

in

om

o nd e r s t eb o v e n

s cherpe

d i er

s uo r t

een

opge­

b r e ng t

( h u i z e n , b o me n , t! n

v i nd t

d o e n ev e n a l s

ze

in het

V ä 1 1 g e 11

over

buur t

g e b ouw

a cl 1 t e r t e n e n

.

Le

s i tuer e n

we i n i g in s ek t en

l 1 c L· l

1 1 u t t 1 g �·

zeer

me t

b e k umen

aä11

1

bescnikt

v J e ._; r mu i z e n , w a n t

l 1 L' '" l

v l e v r 111u i s Li c k

die

ze

i l <w g e n

doordat

oud e

ins ckt j es

h a a r v l i eghu i d

v u o r w e r p'e n

p Ld u n d

ook

d i t>

de

m ;;c.1 r

en

oeren

g e t� n

k J a11wc1;

tiaa r

v i nden d i t

Je

L! l ' l l

liun v l i eghu i d

ze

we e t

zo

Z l. J n

s t e rke

ziju

ge l u id s t r i l l i ngen , d i e worden

door

wo r J e 11 J o u r

Nu zi e

.

s taa t

w u nd e r l i j k : e e n v l e e nnu i s

er

v an ge n kan

me n s e n

d i c n. : n i n

d i e in l1 ä a r

op

d o n k t! r

te ver s n i pperen

en

".,,,

het

h a n g e ud

ze i n d e v luch t

\)

ze

w i n t e r s l a a p , w an t al

zo

juis t

deze

wee rkaa t s t

dau

v ang t

. . ) Ze bez i t ten

B o v e nd i e n Om d e

een

hoe

af

tas t z i n t u i gen

, d iè

weg

he t ,

v l e e r mu i s wo r d e n g e l e i d

de

v an

i n s ek t en) O i t

uogd i e ren de

W e .l d ä L i s

f ij ns te

u 1 1 b e l emme r d h a a r

v l i egt

j •.:.! m i s s c h i e n

b e we g i r 1 g e n

radar : dc

t ucl1

, 11 1 ä a L

nach td i e r . Je

W l > tlLl c r l i j k d i e 1·

h c c� l

een

ze

and e r e

winter . Ze

s lapen

( � e r k , s c il u u r , i j s k e J

z i ch v as t . t e als

n a a l d v o rm i g e

i10 ude n .

z ak j e s .

t and e n , e n

e n d od e n b e t o n g t! n a d i g . Ma a r is

de

v l e e rmu i s

n a t u u r v r i e nd e n b e s c h e r md

is

die

b e d r e i gd

ac t i es

( z i e vo r i g

voe ren

n u mme r ) .


Aanvank e l i j k w a s M e t Ar g onn e

gaan : en het

t yp i s ch e

k e nn e n .

te

; Oo k b i j

uit

er

de

Er

e n G i mn é e

ik ,

gekomen :

r e u s a c ht i g e

(

H e t n a t uurpark i s he l e On s

op

provinc i e l o gement

z i j n b e urt

( wat

l i gt .

Ov e r d e len , dagen Een

m a ar

l igt een

is

t e b l i j ve n .

b e l angri j k

qua t r an s p ort ,

ten t e

overl even ) ,

b e s c h i kk e n

intrek o p li efst

dat d e en

voet

550 ha

1 88

v an h e t

keer

deze

steile

t ot

H e t k amp g a at

29

j ul i .

je

thans

is

z o ud e n

t en

e c ht e r

over

Er kun n e n

D e nk m a ar

er

e ens

v e rh e l d e r e n d e

vlug m o g e l i j �

In d e l o o p van

na .

vas t :

iets

met

j ul i

e en

Cr o e s or ,

haak

je

aard i g s t e

morgens

l iggen .

te

s l a an

apri l kr i j g j e

duur

me e

l

f i e t s t o ch­

ku i t e n aan

je je

af ­

f l ink w at

en twee koks he e l

e r g vr o e g )

m a ar d e k o s ­

D i t budg e t k an

(

we

e r in

s l agen

m e e r ui t l e g

j e h e t n o g a l duur ,

j e kr i j gt wa ar vo o r

( tel .

( te

vo o r h e t k amp

Ni et dat

M i s s chi e n vind

b e s l i s s ing k o m t ,

vert e l ­

g e n o e g o m e r t w aa l f

pers onen

( 's

dat

Penrhydeudr e ath

m a ar er g a at

20

zee)

o mvat d e

i s n o g n i e t t e m ak e n ,

a an d e

w e t en

ku s t g e ­

van d e

en

o � l a ag g e t r o kk e n w o r d e n al s

o ver

� é n d i n g s t aat

tot de zo

dus

15

pri j s

e e n En g e l s b u s maat s chapp i j l at e r ) .

km .

b e s t aan " ( t en e inde

z o maxi mum r o n d d e . � ; o oo fr .

gevo e l i g n a ar

d a ar o v e r

stre ek ,

On z e v e r p l a at s ingen

h e t m e n en s ) .

d o o r v an

Een vas t e

10

gr o o t

Wann e e r

g e s t ar) t w o r d e n .

me e .

" Sn o w d o n i a

ongerept e

s t ad j e

wegen ) .

g e b e ur e n .

p r akt i s c h e w e n k e n :

wat

r e v o l ut i o n a i r s

f i e t s e n n i e t m e e kunn en

g e f o r c e e r d e m ar s e n m o e t v e rwacht e n ,

En k e l e

en

o n g e ve e r

pudd i n g mo cht

moet

al

ik n o g n i e t v e e l d e t ai l s

f aun a k an

is

niet "uit

( en

iets

h e t m i n u s kul e d o rp j e

)

s l e ch t e

b i j gevolg t e

Ar g o n n e

d al b o s s en

e r a l l e s z ind s i n t e r e s s an t

zul l e n

v an

oude

z e v e n t al km .

pu n t

op

b er g e n van over d e d u i z e n d m e t e r ,

vl ak b i j

e e n n am e n

het

er

m e e r b e p aald h e t

Gwyn e dd .

f l o r a en d e

� a ar

is

e e n b e t o v e r end m o o i e m aar w o e s t e

n em e n onze

zo

e e n d r ang n a ar n i e uwe h o r i z ont e n

N o o r d - W al e s ,

ve enmo e r a s s e n ,

we

o p kamp z o ud e n

j a ar

Ard e nn e n b e ginnen w e

want d e z e k e er

tall o z e meren en b e ek j e s , bi eden .

dit

z i t t en d e kalks t r e k e n e r

ont s t on d al dus

Park " ,

Nat i o n a l

w a ar we

l and s c h ap van d e

j ou hoop

bus

twi j f e l

te

01 6/228999 )

je

ge l d .

g a an ,

Zo

l aat me

je

d an d e d e f i n i t i e v e k ampb r i e f �

Ni c o

Van

d e r Hauw a e r t

d an


[] c tJ

T o cht d o or h e t H a g e l an d

Op z at erdag g aan

vo l

we in i g

d o ch w ar é n

in d e n at uur .

d w ar s

door

e en

We

in

we

e en

tot

ik heb

e en

al t i j d

et

distel

een

de

ranen

niet Zal

zo

ik

b l auw e

on z e

En f i n , we

�oes ten

o � d a t H a g e l an d

Bi j

in

tre in

7

z o ud e L

a an

de

te n emen .

Toen

we

t j e s .. N i e m an d b e m e rkt e E e n p a ar k e k e n

Je had h e t mo e t e n stilte ,

en

Al s

was ,

al l e s

0

on

vo o r

z o g r o o ": ,

t o en met

het

z i en :

d an , was

tot

h e t u i t s t ilr aam d at d e

-tja,

(n . v . d . r . : r aap

e en

l an g

6

was ,

v o o rb i j g an g e r s

we

hadden

z ow at

een

en

and e r e n

b e g o n ri e n w e

twe e

ons

i edereen

s t r aat

ove r

k i � k e n n a ar h e t g e e n on z e

stille­

l u i d " s make l i j k n

gevo l g :

l a c hw e kk e n d .

van

g e n o m en

uur

o o k kr e g e n w e h an g e r .

s t ak e n z e d e

't

g an g k an

op

s t ap t e n e e n b akket b i nn e n

n atuur l i j k w e r d e n e ch t

van

D a ar o � w ar e n w e

é é n v an

s t ap v o e t s

he t

mo e t e n ver­

Vall e i

l amm e W J - e r s

w e e r b ui t e n kwam e n

z e iden i e t s

or; ,

d e r a­

en •

g e h o ud e n .

vori g e

groep j e

r ap e n

gr o e p j e

s tr a at b e v o n d w a ar d e

i e d e r e e n u i t g e h o n g e rd a an

vas thi e lden )

s t on � e n

uur

o v e r k ant van d e

z a t e n t e w a c ht e n .

ri ep .

over

ge z i cht

e er s t e

vl i e g e n

pracht ig geb i ed

zo ' n

ik w P r e n s l i m e n we

en

hart j e

ons

ont d e k t e n w e

er

we de trein

t e vr o e g i n Ae. r s c h o t e n d a a r o r:

z i ch

het

twe ede

Wat

e e n b ende

hal f

v an

dat

d i s t e l s u i t z o e k e n en d a t w a s

de

di e

het

de

b e s l o t en

Bogaer1

ons

kon

ons chuld i g

Bi j

b e�onnen t e

wel

tus s en de

nu

s t am p -

ve lds l ag had n i e t te l an g g e duur d want

kr i j s e n ! �e l , n o rr a al g e z i e n

Li eve

e en

s t uurd e .

p l e k v an

-r: r e t t i g .

uur

wel

, Gr app i g w a s vre l t o en G e rd a C a mm a e r i . p . v .

nam e

m a ar

me t

s t o nd e n .

ze

j e e e n s v e rt e l l e n h o e j e

hebb en ,

z at

he t d er d e gr o e p j e

m a ar

,

n o r m a a l g e z i e n h 2d d i t v e r s l ag

z i ,j n )

tre in

s m a ak vi e l ,

ons �

e e n r aap .

v e r l a t e n r ap e nv e l d ni

s ch enen

Od e

en b i j

p e n g e b e ur d e w o e t i k er nog

de

met Ode

om

a l l e n h e e l vr e d i g b e z t g m e t v o g e l s

war en

om

v e r m i n d e r d e h e t k n o kk e n d at

in

ons

v e r l at e n r a p e nve l d

knokken

werd h e t

r an e n

1 4 WJ - e r s p ar aat De

om te

v an p l an

E e n m a a l bu i t en a l d e druk t e k o n d e n w e

e n p l an t e n t e d e t e r m i n e r e n ,

mens en

Ha g e l and d o o r t e t r e k k e n .

het

s che l e n .

o ph a l e n

er

aarge z i en het w e e r

m � ar

ve e l

8 n o v e mb e r w ar e n h e e l

s ch a at s en ,

H a l f l an t s

8/1 1 /8 0

ke ek

( in

wi j

k o e k e n o p g e vr e t e n .

De

d app e r e

WJ- e r s

d e b akk e r t e k i j k e n r: e t o g e n , b i j n a m e d e l i j d e n kr e g e n ;

om .


G

Od e

moest

ders

ze

van

z o ud e n w e

het

onz e

tre in n i e t ge m i s t , niet

w i n k e l u i t s t a l r aam

tre in m i s s en .

bi jna

Ma ar w e e s

af

t r e k k e n want

g ep us t ,

m a ar d e m e e s t e n h un h o n g e r w a s

we

an � ­

he b b e n

on z e

DOG

d a arm e e

e; e s t i l d " Ann Br o s e n s

V e r s l ag I n t e r n a t i on a l e

Wat e rwi l d t e l d ag 1 7 / 1 /8 1

A l h o e w e l h e t n i e t k oud w a s kwam e n e r s l e c ht s 5 m an o p d a g e n . J an W e l l e k e n s w a s z o vr i e nd e l i j k v an m e t z i j n aut o d e W a al s e vi j vers t e t e l l e n " A l l e s g i n g z o nd e r p r o b l e m e n t o t B ar t Augus t i j n s e n ik aan d e kl i n i ekvi j ve r s i n N e e r i j s e a ankw am e n . Op d e v i j v e r s z at n i k o " D o o r d e d o o i van d e v o orqi j e d a g e n s t ond h e t b o e l t j e ond e r w at e r . W e hup p el d e n l u s t i g d o o r h e t wat e r t o t m i j n vo o r g an g e r z i j n l a ar z e n p l o t s e l i n g i n e e n a qu ar i um veranderde n , e n z e i t " ' t w o rdt d i e p ! " W e g i n g e n t o c h m aar d o o r om in i n S AR t e g e ­ m a a r e r w a s e nk e l e and e r e w e g o m h e t n i euw o n t d e kt e e i ­ l an d t e v e r l at e n d an d e z e l f d e w e g t e r u g t e g aun . T erwi j l w e o n z e n q u nr i um s l e gk a p t e n kwam e r e e n w i t t e b u i z e r d b o ven o n o z w e v e n . Er w e r d i n N e e ri j s e kl in i ek n i e t g e t e l d o m d a t d e e enden in e e n o n d e rw a t e r g e l o p e n b o s z w o mm e n " J an W e l l e k e n s , Rup s en J o k e z ag e n 1 j uv e n i e l e s l e c h t v a l k te SAR . OH Z OHN FL O PC zw AVP N GB SAR TOT 1 24 27 18 220 v.r i l d e e e n d 3 44 45 1 01 2 297 94 1 1 ku i f e e n d 7 9 7 17 1 v1i n t e r t a l i n g 4-0 4 4 2 1 m e e rk o e t 69 1 2 €-7 b l o.uw e r e i g e r 3

raken ,

e

t a f e l e end

1

1 1

k l ap e k s t er t e s l e chtvalk t e

b u i z e rd :

3 eks .

SAR ( v a s t e k l ant o p h e t e i l and j e ) SAR ( j uv e n i e l e k s e mp l a ar ) t e NKL , 2 X 1 e k s . t e SAR , 3öltft t e Z W ,

1 e ks

te

AVP

Ve rk l ar i n g v . d . g e b r u i k t e afkort i n g e n : OinT ( Ou d - H e v e r l e e - N o o r d ) , OHZ ( Oud-H e v e r l e e - Z u i d ) , NGB ( N e er i j s e Gr o t e Bron ) , ZW ( Z o e t e W a t e r s ) , P C ( P � c r o t ) , FLO ( F l o r i val ) , SAR ( S t - Ag at h a -R o d e ) , A VP (Ab d i j v an ' t Park ) J o h an N y s t e n

T o cht

d o or

Loven j oe l

en

o m g e vi n g 1 8 / 1 /8 1

Ond e r G e rd a ' s d e s kun d i g e l e i d i n g , gingen

L o ven ,j o e l .

On d anks H e t al

was

d at

feit

d e w an d e l i n g

e r m a ar 7

leden

on

s t an .

ve l e

n i e t al l en

aanwe z i g .

r i j t ,j e : G e r d a+ z u s e n l a t e r t o en

Gerda

we

e en s

m e n s e n v e rw i t t i gd

zijn

Ve r a , L i e s +b r o e r K ar e l , kl e i n e

Ann i e k d a a rb i j ·

kwam m e t

in

h ad , e n o o k

bedo e l d w a s , war e n z e s s e n ( al l e m aal o p e en

v o o r Pi e p e r s

Dus met

ki j ken

z 'n

Jo

z e venen

en

Ann Br o s e n s )

g i n g e n we

op

-=


(2 We

1 5 n i n ut e n w a c h t e n e e r d e b u s kwam

�oest en nog

) h o p e nd d a t

z i ch w i skeken

a an g e k o m � n ,

Loven j o e l

ons

vert elde

met

de

de

over

ar o n s k e l k e n .

t o on d e

de

s t ak e n

er

�8ren

g auw .

Bi j

th u i s

G e r d :1

(n . v . d . r . : ? ) ,

d a arb i j

nog

T e ru g i n e t ent j e

j ag ers in

de

e en

bus ,

en we

we

werd en

c a c ao

de

en

b u ur t

.

In

p l ek j e s .

Ze

we gen e n h e t b o ske

d aarom

verdwe n e n

we

�aar

o p e e n h e e r l i j k h a ar d vuur

appe l voor or d e bus .

en b e s c hu i t .

Mmmmm

We

kr e g e n

!

z a t e n w � n o g t e g e n i e t e n v an h e t h e e r l i j ke

k e uve l d e n

o v e r k an ar i e s

etc .

L i e s B o dd e z

m a art b i j St e f an B an d e

5000 fr .

d e e l n e m i n g s � r i j s r o nd d e s e l e c t i e : 1 . m e n s e n d i e r e g e lmat i g k o m e n 2 . m i n i muml e e f t i j d 1 4 j aar

-

2 50

2 ) We rkkamp

�)

en

waf e l t j e s

oxo ,

o p d ag e n

en J o z i j n v o g e l s .

vergas t

V e r s l a g B e s t uur s v e r g ad e r i n g 6

1 ) Wal e s

holle

G e rd a h ad

o n s v o l � e t r ap e n en z o e kt e n e n

p l uk t e n e t e n v o o r G e rd a ' s k o n i j n

M a Rr

o n s ve l e m o o i e

Gerda

w e gb e r m e n ,

We

z ou k o m e n

e r n o g i e m and

(

fr .

4 s p ad e n

Pi e r - W J

b e n z i n e v e r g o e d i ng ( s t e l en )

- e r z u l l e n � e e r t o c h t e n g e o r g an i s e e r d w ord e n - m i s s c h i e n k an e r e e n knut s e l av o nd g e o r g an i s e e r d w o rd e n

- d e l e i d ing z i en

4)

K e rku i l e n pr o j e k t

5)

Lokaal

-

.

:

enke l e

z o u g r a a g w at m e e r

vo l k

o p hun t o c ht e n

e r z ul l e n 1 0 b akk e n g e m a akt w o r d e n verkr e gen w o r d e n b i j i n f o rm at i e d e B o e e n J o h an Nys t e n

kan

mens en

s t e l d en

2 r on d e t a f e l s

t e r b e s c hikking : j N i c o VdH i b 8 pers onen

re eds

vo o r

J an

een

t af e l

1 k e u k e nt a f e l b i j G e r d a C am a e r - h e t n o d i g e z a l g e d aan w o r d e n v o o r d e b e r g i n g van t i j d s c hr i f t en en h e t o n d e r b r e n g e n van p ap p e r a s s e n ( ZW G . , Orn i th o l . S e kr e t ar i a a t )


T ocht

Op

naar

een

H ofstade

k ou d e

W i e l ewa l e r s (I k

weet

rilde Omd a t en

en Al

die

z a t e r d a g n am i d d a g

(WA

niet

of

toch . ) er genoeg dat

die

WJ )

ze

a an

a lle

WA - e r s da g

het

20

stonden

s ta t i on

rilden ,

m e ewa r e n

dan

die

o o � li e t e n

+

20

va n

r i l l en d e

Leuven .

in. .ieder

geva l ,

ik

een

k on d en

b es t u r en ,

t onen ,

auto w a r en

spoed i g w e l v e i l i g e n v e rwa rmd a a n H o f s t a d e a a n g e k om e n . gauw s p ra k en we o n z e verrek i j ker aan , d i e o p z i j n

b eurt

belmofde

z i en ,

verder

wa n d e l e n z e ggen

lachen ,

T oen

was

terug

t.=.:r u g , we

aan

te

verder

s tappen

verder

we

braaf

k i j k en ,

' t

sprongen

we

+

e en

zijn.

z i t t en ,

vergissing ,

gaan , z i tten ,

r i l l en d

vlug

in

s ta t i on

aan

een

van

En

de

stappen ,

de

wan d e l i n g

k i j k en ,

kijken te

WAAUW

goei

k i j k en

.

en

L euven .

b e g on :

opz o e k en , r o e p en

kijken ,

OH

laten Nee

pra ten ,

pa rk i n g

auto

we

b r o em

van

H of s t a d e

b r o em ,

daar

s t on d en

s t on d en

� ! j ê � - 9 � E-�êêEDê�1� 9êD : Bri lduiker ,

s i j s j es

( 6 ) , p i j l s taarten ,

grote

b on t e

sp e c h t

s t a a r tm e z e n , s l o b e en d e n , s t o rm - e n k o k m e e u w e n , z i l v e rm e e uw e n m e e r k o e t e n , fu t e n , w i n t e r ta l i n g , g r o e n e s p e c h t , s p erw e r Ann

x

V oor

A ls en

en

de

het

de

laatste

eindeloos

l i gt

achter

voorb i j

x

x

x

x

overlevenden

b l o em e n

woestijn

x

groen

weg

r on d

ZlJn je

schrale

verlaten

aarJe

de s t i l l e O a s e E r g r o e i en g e en pa lmen o f maar er i s helder water

Si bi

en

b e du!n enkamp

zand

dadels

Bros ens

/


U i t s t ap n a ar

de

7

Fl e v o p o l d e r s

f e b r u ar i

durend e

'81

e en

3 uur bus t o cht , o n d e r gr auw e h e m e l d i e ni e t s d an r e g e n b e l o o f d e , kw am e n e in d e l i j k t e r b e s t e mm ing . B i j Mu i d e rb e r g z at w e e r e e n k l ad a al s c h o l ve r s 1 1 d e p y l o o n " i n e e n r a n d m e e r . O p w e g n a ar o n z e e e r s t e s t o pp l a a t s z a g e n w e d an a l w a t r e � Hn ; o p h e t I Js e l m e e r ontgo o che l end w e i n i g v o g e l s l an g s d e d i j k ( b e h a l v e b o n t e kr a a i e n ) o Op d e z a t e n v e e l e e n d e n , , g an z e n e n f o e r a g e r e nd e d i r e c t d a ar n a s t o p t e n we b J. j B l o c q van Kuf f e l e r ( d . i . e e n g e ­ m a n l : o m w a t e r o v e r t e p o mp e n ) . H i e r z at en p akk e n gr o t e z a a gb e k ­ J� e n , n o n n e t j e s , b i l u i k e r s e n t u s s e n e e n g r o e p ku i f - e n t a f e l e e nd e n o ok 1 t o p p e r e e n d . Er z w o mm e n o o k v e e fut e n r o n d ; e e n b e r g e en ci vl o o g o v e r e n e e n j uv . z w ar t k o p m e e uw ( ! ? ) m a ak t e d a ar h e t rr n e k t n k e 1 z o v : D t rond . Ve r d e r d s n m a a r , o p n a �r d e Kn ard i j k ; o n d e rwe g n o g e e n 1 0- t a l r e e ên é n e n k e l e 1 0 0 - e n t a f e l e e n ci e n i n gr o e p e n o p d e O o s t v a 2rd e r s ­ p l a s s e n . O p d e Z e i l p l a s z a t e e n i mm e n s e gr o e p ku i f e e nd e n p a ar c: r< :i.. z e r:.d ? , o o k w a t t af e l s en b r i l d u i k e r s . O p w e g n a ar d e g a n s , & ä n ! ) vl ak o v e r e hut v l o o g e r e e n k l e i n e Ook n o g a a l s c h o l v e r s e n t e rug e e n j uv . z w a r t k 6 p m e e uw ! ? Aan d e vl o o g e r e e n r o e rdomp v l a o v e r e n i e d e r e e n vond d a u i t s l u i t end 1 1 wr e e d t o f 1 1 • Vanui t d e hut w a r e n n o n n e k e n a t e r s ) , e n z . te z i e n . Z o al s b i j " Ku f f e l e r " w a s e r, o o k al w e l �· at b a l t s ( b r i l d u i k e r , gr o t e z a agb e k . E i nd e l i j k o o k 2 b l auw e k i e k e n e n i kk e d e hut u i t e n d e an d e r e n i n g e h a al d . Ond e r w e g z at d s. :=::r 1 e k s . ,, " i e l e •"} a l e r t e " k i pp e n " m a ar z o n d e r g e v o l g . b l auwe ki ek , Van o p d e d i j k z a g e n w e e n k e l e �r auw e g an z en , 2 a a l s c h o l v e r s d i e al e e n s n a ar de n e s t kw am e n k i J l:t e n o Er kr a a i d e é 8 n m e t v e r tr ag i n g ) . A an 1 1 d e s lui s 1 1 z a g e n v1 e d ::m t o c h e en r al N a e en

we ( z o al s alt i j d )

p � as s en

op

de

r

)

Le p e l aar s ­ fl am;iQgo ;

1

d

­

l

( e eh

r i e t gans ( &än

�at hut

k

s ( pr akt i s ch )

hi er

��

(

r n i g p o o t b u i z e r d e n 2 X2 w i l d e z w an e n e n w e k o n d e n o o k v o o r t ­ ri u r c n d T' V k i j k e n . :" 1 0 r::; i q; c r. d .s n 1 ' B t r o r: d r j j d en in d e p o ] d e r s e n d a t w a s e e n g r o t e g o k w a n t i k w i s t d n �r v a n g e e n k an t e n d e w e g • • • ( e n i k w i s t n o g ) Bui t e n d e t a l l o z e T V ' s e n b l auwe m i nrl e r w a a r d e v o g e l s z a t e n ar s v e g e e n gr o e p v a n 1 0 0- e n r i e t ­ a l e p e L de s g an l e w n e c 8 � n e k e i k o o r g e m e n gd w ar e n . O p d e D o d a a r s ­ nd e s s u t n e z an g l o k t � an z e n w a a r w a an z e n ( t e v e r ) , en 2 ad � e n>J3 g 00-en 1 , ën e e r 2 1 , :: , e .n; k o l g a n z e n é én z ame b u i z e r d . Vi a e e n 6 n e e ar a d n e r e i j uv . w i l d e z w a an . H b l a u w e k i e k ( h e t e n i g e d a t w e z ag e n en dat w a s w e rk e l i j k brut e p e c h ! ) , w a t � 2 b l auw e ki ek en nog r e e ën ( a lw e e r ! ) dr a a i d e n w e d e Wu l nw e g o p. ( �e waren nu b i j n a d e p o l d e r uit ) . I k w a s o n d e r ­ t u s � e n wr e e d g e fru s t r e e r d w an t ik h a d e r ,m e e r van v e rw a c h t . n an ! 1 h ru 1 d i:.:: e r i. e 1nand : 1 1 R o e r d o m p 1 W a t e e n t o e r e n d at d i e r o e r d o m p d a ar h e e f t � i t g e h a a l d , ö nb e s chri j f e l i ,j k ! Z e l f s d e c h a u f f e ur k e e k m e e en al s " ' m t e ver 11 ( 2 5rn . ) w a s w e g g e l o p e n , r e d e n w e t e rug t o t vl ak . e rb � j . T o e n e r i e m an� e e n f o t o w i l d e p akk e n , v l o o g h e t b e e s t o p , s t r e e k ·w at verde�. D't!' e r e n s t an t e e e n r i e t v e l d i n . T o e n d e g e m o e d e r e n wat a f g e k o e l d � a g e n w e w a t v e r d e r n o g 2 r u i gp o t e n e n e e n s t uk o fw a t . waren , � b l atlli e k i e k . Vo o r w e Z u i d e l i j k - F l e vo l and u i tr e d e n , z ag e n w e � o p � e n s 3 r e e gn e n o p M u i d e rb e r g t e r u g s c h o l v e r s . e en

·

Herwe g

B l o ckx

.


VOSSENHOL Met te

T OC HT

hoeveel

z e ggen

WJ ers

( het

maa r

we

moeten

juist er

vertrok ken

alleszins

schr i j ver dezes b evond z ich (met pos texamina l e fa z e , en verkeerde dus

mogelijkheid nog (F eit is , dat we

èni ge op

De

het

tocht ging dus onder ( ha lverwege , ter hoogte

in

deze

te

volgen

s treek , •

E en

huis

-

E en

wit

Dit

is

fietsen

Met

die

het

in

een

even

onmi dde l l i j k neergelegd .

verha a l de

van

hebt

De

torenva lk de

en

beetje

z i l vermeeuw

En

de

een

We

ree ! kunnen

Er

zijn

kan op

r e e� n ;

uren

een

Ni et

de

dat

maar

hoe in

niet

veel

het

verhaa l

w o uw ;

h et

het

die

er

door

de

te

minder

wei n i g

auto

-

en

het

m en s en ,

d a a dwerk e l i j k e

horen

over

d o or

wordt

heb

je

zijn

mee ! ) e en

fijn

die

de

g e z i en

?

mu i s

h ond

d ichtbij is

niet

zelf.

vliegen

w ouw

van

over

l u is t er t

het

d i er

kan

weg

hok

eigenlijk

g o d s n a am

s t e enu i l

vert e l l en ,

zo

met

een

r ode

vr i j la t i n g

k erku i l ;

weet

in

begrijpend

muisstil

hou

mensen

een

ma n

het

zijn

de �ijze

de

c o l l e ga ' s ) in niet meer in

b erekening

exa c t

zijn ,

voeren)

wa r en )

van Bart naar B i erbeek welbepaa l d e i n s t e l l i n g

vol i èr e .

de

we

na

koel ,

de

-

niet

last

e en

om

h o op

p laas ter .

als

doet ,

kerkui l

weg

vogels .

indruk ,

verhaal

e en

s omm i g e

e en

vertelt

onze

van

is

g ew e e s t

dui delijk

l ei ding

holle

en

de

in

s t em

vogels ,

zijn

E en

h a d d en

V o s s enh o l .

Je

dat

)

h on d en

s l i k k en

werd

b een ,

het

kalme

zijn

We

-

n a uwk eur i ge einde

ziJn ,

veel

de

bui zerd ,

' sporti eveling '

de

groep

de

man

stil.

hoe

b u i t en

bekijken ,

naar

vogels ,

h em

geda c h t e

naar

is ,

het

( zelfs

bereik mr ,

te

van

die

k om t ,

verorbert

w a a rma k e n .

wijze

een

de

van

Van

Roy

luisteren .

n a tu u r b e s c h e rm i n g

' E i g Eril i j k z o u i k l i e v e r van de man van het a s i e l : g r o e p j a g e r s s p r e k en , i n p la a t s v a n v o o r j u l li e ; w a n t j u 1 1 i e z ijl a 1 g e m o t i v e e r d ., E r i s n o g v e e l n od i g om d e g r o t e ma s s a t e d o e n i n z i en d a t

C omm e n t a a r voor

de

e en

torenva l k

geen

men s en a a n va l t uJ e w a n d e l e n d o o r

du i ven

slaa t ,

of

de

dat

bu i z erd

geen

d e v e l d en , d i t i s een f i j n e da g - d e Z Qn uwe r i k en en grauwe g o r z e n . e e l schi jnt tj e l i g g en p la k k en k l e i van d e a k k ers ; n a a b t l a f Op het as geva l l en b i e t en ( of rapen , h e t z a l wel t l i emand v e r z ame •

V oor

' voor

het

luch t ,

wa t

-

weer

de

eerst

k on i j n en ' sinds

over g o t en

met

zijn)

wek en

terug

s lokj es

pak nog gauw �n stuk j e u i t tu s s en de cursus voor straks , Ik

z on ,

diep die

i n a d em e n a l sma a r

het groen fys ica en

van roder

frisse

en steek het scheikund e .

STEFAN

word t . weg


���

r-1

(0AARSCHOT

WERKKAMP T E " SPEELHOVEN "

Za t e r d ag

n a ar

mi s s c h i e n

fe b ru ar i ,

28

de

1 8- t al

Een

A a �c h o t .

dag

e ge n a c h t i g e e l n e ma r s

è

me t

be gonn en

is

a a nw e z i g ,

het

e v e nv e e l

allen

v e r trek pe r t r e i n o p w e rk b e l u s t e n

n o g me e r v e r l a n g e n d n a a r d i e t y p i s c h e s f e e r e n amb i a n c e d i e e r b i j d e a a n w e z i g i s . N a 1 m i n . w a c h t e n i n h e t s t a t i o n kwam O d e m e t z i j n v a d e r a a n ge ­

W.J .

reden , me t

die

e nke l e

r u g z akk e n open

ge z e l l i ge

e en

me e n a m

)

haard

Ode

tot

(

kamppl a a t s

de

aan

t e rwi j l

nam

ga s t e n

zijn

o p ge kn a p t e

een

me e o v e r

s c h uur

berg en

dal

WE RK G �B I ED . N a d a t w e d a a r v e r w e lk o m d w a r e n d o o r d e a u t o me n s e n , d i e h e t gr o t e ma t e r i a a l e n e t e n m e e g e b r a c h t h a d d e n , b e g o n n e n w e me t u i t pakk e n e n h e t i n o r d e b r e n g e n v a n d e s l a a p p l a a t s e n . Er w a s b o v e n n e t i e t s t e w e i n i g p l a a t s , d u s b e n e d e n b l i j v e n s l a p e n o p d e h o u t e n pl a n k e n . B o v e n s t o n d e n zouden de ' s t oers ten ' o o k n o g e e n p a a r b e d d e n , ge m a a k t van t a m e l i j k z a c h t e m a t r a s s e n . Na d i t r o mm e l i g

naar

het

ma a k t e n w e

h al f - uur t j e , r, e v o r m d : pak

heel

,

l an d

ten

vr i j

door

was soep

der

)

konden n aa r

die

bijkomend

het

re e d s

frui t .

Na

de

s tonden

drukke do or wat

de

b e d o e n ingen

v o r i ge ,

dag

da t

de

e ve n e e ns

wa c h t t e

holle

kon

na

v o ge l k e r s . E r w e r d he t

hele

we

de

(

nog

een

d a t z o r gd e

u ur t j e s , w a a r n a m e n a an

!e

dat

het

d a g wa t

uur )

7

zodat

j o ngens

w e g klaar ( d aar

was

. Me t

voor

v o lk s ­

d e cn�c l e

de ze

v i n g e r t o pp e n . Na

e n n o g lagen

s o e z e n � Me l d e

te

me n

ons

de

v u il

hele

ond e r

all e n

het

gr a s

v a n d a an

i n ge z e t w o r d e n

gr o e p •

bij h e t b o onpj e s de ze v o o r m i d d a t gr nak­

l e gd e n w e

& Om s t r e e k s

ons

n e er

in

aan

1 5 . 30 het

ge ­ de

uur

z a l i ge

f a n t a s t i s c h k o n j e uk e n w ar e n h e t d e j o n ge l in g e n d i e e l k a a r v o l s t o p t e n m e t h o o i , m a a r al gauw w e r d e n o o k d e j o n gs t e n a a n g e g r e p e n d o o r d e m i c r o b e e n b e s t o r m d e n d e v o o r z i t t e r . D e ar me d r o mm e l zng z o f e l � f d a t h i j h e t h a z e p a d k o o s e n e e n r u s t i ge r pl e k j e gin g o p z o e k e n . Na d e t r a d i t i o n e � e Su z i e -wa fc l s h aal d e n w e h e t m a t e r i a al o p e n t r okk e n n a ar d e p e r z i kb o o �gaar d , d ie m o e s t p l a t ge ­ l e gd w o r d e n . In 1 e n e e n h a l f u u r w a s d e b o omgaar d ge l i j k ge�aak t m e t d e gr o n d . Na w a t s p e k me t r o d e k o o l , w e r d e n d e z e l f d e ac tivi t e i t e n b e d r e v e n , e n d e un i v e r s i� t e i r e ri m � ak t e n h un pa�ke n , w an t d ie h a d d e n d e v o l g e n d e d a g l e s . De laa t� t o a v o n d v e r l i e p e r g k a l m , e n i e d e r e e n l a g v l u g i n z i j n b e d ( h i c r i s vl u g , r e l a t i e f l a a t ! ) . gr a s v e l d j e

op

een

naas t

blo te

dat

b r e m s t uk . D a ar

rug, bleven

de

dit

was

en

d e ge pas t e s f e e r , b l e v e n w e n o g in d e n e s t e n t e kru i pe n .

besloo t

h e e l wat

ze n

uur

h e e r l i jke t a s z o e t e pap . O cr in gd

g e s c h u p t , g e t r o kk e n , ge l a c h e n , ge s c h u p t , o n tb o o m�

2

van

a a r d a ppe l e n

g e s c h o t e n . Ve r b i j s t e r d

o p ge s c h o t e b . Ti j d e n s

m i d d a g - b r o o d m a ql t i j d

t e rre in t j e

ge ­

we

avonda c t iv i t e i ten :

me n s e n k o n d e n h e l pe n

die

allen min d e r

w e o n s aan , u i t gc z o n d e r d u i t d e kame r v e r dw e nnn war e n . N a e e n kor t e r w e l m i n d e r k e u z e , w a n t d e b r ame n v.r ar e n

werk : nu was t r age r was

we

ietsje

o p r e ge n e n e 1 pa u z e me t

ac tivi te i te n , z i j n

s t o n d . Vl u g k l e e d d e n

h e me l

de

wors t ,

h aa r d in b r a n d

op

h olle

+ Pe t e r ) me t h e t e v an d e k a m p l e i ­

ge j amme r d

h un h an d s c h o e n l z o n d e r

we rd e n ( r ond

bevel

4 uur wa s e r d e e e n k o r t e i n s pan n ë n g

vers chillende

de

2

Toen

namidda g hebben

v o o ral

e rw t j e s , w o r t e l t j e s , tussen

t o f we i d e ­

een

( Su z an n e

onder

een

:e iding

b r e m s t r u ik e n

worden .

d e we rk l u s t

k ok s

e en

Oms t r e e k s

Na

boven

k a ar s e n

we

op

o p dr a c h t

de

ge n o m e n

onder

gr o t e

de

vad e r

gr o e p e n

v o or z i t t e r

die

uit�oen

De h e l e

en

v l i j t i ge

gr o e p

h ad d e n

vl i j t i ge

o p ge r u i m d

e

zijn

me t

Er werden drie

onder

en

v e r t r o kk e n

ge t r a k t e e r d

a fgewe r k t

v or i g e

gr o o t s t e

de

w a ar

b le v e n .

h ingen

tot aan

we e r

reeds

de

h aald ) , dus

was

w a kk e r

de

p i n g- p a n g . Ge dur e n d e d e z e

en

latere

mo e s t e n

w e rkge b i e d j e s .

k i j ke n n a a r

2

b r e mr a a p d i e

maal t i j d

kie zen

on ze

een

Ode

o .l.v.

worden .

o o g van

huis ;

geworde n

Su z i -w a f e l s .

we

ge b i e d ,

moe s t

ge b r u i k k o n d e n

ge t r o kk e n ,

s tralend

we

ginge n

d r o ge n

h a ar d

in

zon

de

l ie ver

I n gc , d i e

uitdoen

de

to t

s c h uur

a v o n d ma g l : o�

te

o ok

in

w ar e n

aanwe z i g

werden

m o r ge n s

dat

on tbij t

te

van

's

we

d ir e k t

te

die

e i ge n a a r s

lich t

de

konden

a fw a s

babb e l e n

To e n

het

u i l e nk a s t - b o u w e n

hands choenen

we e r

af zonderlijke

voor

he t

z e l d z ame

l an g e

o pk ikk e r t j e

tijd

c h t er

tevens

ze

ge s c h up t ,

o n v e rb id d e l i j k

als

d an s ,

on z e

� e zw o e g d ,

w ak e n d e

het

kle tsnat

de

he t

vo gelke r s b o ompj e s

en

naa r

Na

klaar3 t onden .

Ru p s

zodat

d o or

g ew e rk t

er

a

een

van

re ge n

we e r

we

onder

gr o e p

mak e n

pl e t s e n d e

de

w e rk t , wind

te

hoe

j on ge

voordele

la8 ts te

gr o e i d e . D e

wande liûg

en

opruimen

alle

C o s trop

dit

w e ge n

moe s t

b r am e n

D i rk

van

de

een

u i t l e gd e w a t e e e n 1 gr o e p d i e

t e rw i j l

d ie

.

gr a s

v e c h t p ar t i j t j e s

d r o o g was

en

n i e t u i t . Ee r s t


M a an d a go c h t e n d mo e d i g wa s g i n ge n w e e r Ode . w ar e n

De

s taan

ge w e e s t n aar

hele

de

we

om

o p me t

b o o m ga a r d

of

i n e f fe n s t amm e n ,

ons

uit

w e rk l u s t

tus s e n

( en

ge s n u r k

r e d e n me e

me t

zijn

h onger ) . te

Dirk

l i gge n ,

C o s tr o p ,

v e r t r ok

d e kle ine

v o o r m i d d a g w e r d e r ge z a a gd e n g e k a p t

en

die

wij

zo

t r ak t o r b e s t u u r d d o o r t o t d e me e s t e b o m e n v e r a n d e r d

d i e d o o r Ru ps e n O d e t o t b r a n d h o u t v e rw e rk t w e r d e n me t d i t ma a l b e r e i d d o o r L i e v e B o ga e r t b e s t o n d u i t s t o o f­ Na de m i d d a g w o r d t e r n o g g e w e rk t t o t d r i e u u r : e e n

d e m o t o r z a a g . H e t m i d d a gma a l , v l e e s me t a p p e l m o e s e n b r o o d . gr o o t d e e l v a n d e b o o m g a a r d = h e t gr a s . D e r u g z akk e n w o r d e n leidt

n i e uw e

nog e e n nac h t

ge b i e d

en

brandhou t . g e p ak t ,

w

ens t

ons

Ee n

all e s een

gr o e p j e

is

klaar

goede

van en

r e is .

zeve n bli j ft pr o p e r �

No g e e n

On z e

l an ge

h a i f u u r t j e t r e i n e n h e t k am p i s d e f i n i t i e f a f g e l o p e n . De W . J . - e r s gr o e pj e s u i t e e n e n ga a n i e t s e t e n o f s p o e d d e n z i c h n a ar h u i s

e en

n a pr a t e n

in

gas th e e r zw a r e

trip ,

zwerme n

in

G.C .

o r gd e N . B . : -H ar t e l i j k d ank aan o n z e gas th e e r , d ie go e d v o o r o n s z e n e r e e n h e e r l i j k kamp v an gemaak t h e e f t . . - O ok d ank aan o n z e mo e d i ge e n we rklu s t i ge kample i d e r Ru ps

- Ti j d e n s h e t s c h r ik t :

-EN

EEN

bpompj e s

R D D E w o uw·

.; .

ui t do en

":f.:t sinuis·

e e n ve l d s p

!

we r d e n - e r twe e mu i z en o pge -

+· e e n -- b o s mu is .

. ",,,,.

.

' ::, :�. .;:.. ._

--


&8 ( me t

R A dakt i e

d ank

Yve s

aan

Van d e n B o s c h )

:

B ar t

Al l e m a a l

Ge l i ev e al � j e voor

art i kR e l s , � w a arne m i n g e n 1

V ? l g e nd numm e r van de B o o m k l e v e r

te

y e r s l a g e n , . " b e ken i n g en � · � n z . a an Yve s Vand e n B o s ch ,

G e l d e n aaks e Ve s t , 8 0 , 3 000 L e uven , van d e Va l l e i a an Bart Augus t i j n s , L o b e r g e nb o s , 9 , 3 2 00 K e s s e l -L o b e z o r g e n v 6 6 r 20 m e i 1 98 1 D ank U .

G e l i eve vóór 1 0

de

waarn e m i n g e n

apr i l t e

of

j an u ar i - m aart 1 98 1 J o h an Ny s t e n , P . E e c k e l a ar s l a an 3 2 00 Ke s s e l -L o

van d e p e r i o d e

b e z orgen

aan

1

h ar t e l i j k b e d ankt

v o o r v o l g e n d num m e r

:

l

Augus t i j n s

G e r d a C a m a e r , J o h an Nys t e n , B ar t D e Wi t t e , L i e s B o d d e z , S t e f an B an d e , D i rk C o s t r o p , P e t e r Br o s e n s , ,T él.n W e l l e k e n s , Ann Br o s e n s , N i c o V an d e r H auw a e r t , P i e t Mu l i e r en H e rwi g B l o c kx .

m . m . v.

11

D ank .

STCP

WALV I S VAN G ST ! ! ! ! ! !

DE

g e s t e l d m e t d e s i tua t i e van d e wa l vi s . D e r e d e n z o a l s b i j a n d er e d i e r s o or t e n o ok he t g e v a i i s , d e j v c ht dr i f t ( o f m o o r d lu s t; ? ) v a n d e m e n s • . Alho e�·re l d e v e r vti. i l in g z i c h 0 01: n i e t onb e t u i g d l a a t . E e n n i e'lrwe b e dr e i g i n g i s d e u o r; ­ v n n. g ri t V é:l n <i. e .�:::r :i l l , e e n g a r n a a l a c h t i g p l e.n1:t ond i c r t j e , c1. c o ::d c nens ( a 1�c e r ) . � i t d i e r t j e d i e n t a l s v o e d s e l v a n d e b a l e in � 1·r a l v i s s c ;i �e t c r � c A a n d e j a c h t i s j u i s t d a t h e t e e n luxe b e t r e f t a P e h e b b e n e cw o on d e wa l v i s � r o d uk t e n n i e t m e e r n o d i g d a ar e r v o l d o c n � e v c r v.-i.n em t c1 d e l o n :J e s t a a n g e pr o du c e e r d u i t Pe t r o l e um ( D e o l i e c�. :t e . ue rl a :::l. h o s p n r e r1 m e t n i e t m e e r op j a c h t t o g a .: ' n k an è é' n z o He t

is

dr o e � i g

d a Rrvoor

is

,

·

o rn g e ,,; o t

r:i.:iJ; f' cn"'èn

uor d o n � ) �

" Gr e enp e a c e ' ' � e s t ar t m e t e e n ak t i c om d e w a lvi. s � c n t e o p e e n d a a dw e rk e l i j k e man i e r . D i t d o e� j_n k J. e i :n.c b o o t j e s t u s s e n w a l v i s en s c h i p t e g a a n var e n o m zo tle h e r p o c n i c r t e b e J e t t c n n f' t e vur e n . D e a k t i e s van d e s p a an s e o v e r h e i d t e g e n d e ' ' !h'd.nB ow H a r r i or " ( h e t s c h ip v a n Gr c enp e n c e ) b eu i j s t d e e :f f c c t D a a r om i s

b

P.

s c h e rmen

• ..L • .L. :l• v '.1. , , c -�- "

P o s :L t i c f' i s. a l vri. s t

dat

E ur o p e s e C omm i s i e e e n verb o d i n g e s t e l d o m wa l v i s pr o duk t e n i n t e v o e r e n � D a t d i t c o n g e w e l d i g e s t a p i n d e g o e d e r i c h t in s i s w e e t m e n d-i. r e k t n l s m c :n 1Î c s e :f t cl-é:i t d e e u r pp e s e s t a t e n 2/3 van d e w a l v i s p r o duk t i. c h 0 e �t

van a f

1

j ui i 1 9 2 1

de

l? P. t :i. t :i. e - l i j s t e n " S t o p d e W a l v i s van g s t nu " z i j n t e v e rkr ó j g e n b i j Gr e e np e a c e D e l g ium , p/a N a t uur 2 0 C O - VJN , B e r vo e t s t r a a t 3 3 , 2 0 0 0 Anfa·r c r p c n

Yve s

Van d e n B o s c h


A K T I V I TZ I TEN

ON Z S

De

eni ge

Verder t och HO E

is

v o o rw a a r d e

laat

o ok

Je de

b l i. j k e n .

is

he t

C P 8N V O O R I E D E R E EN !

S TA � N

o ok

dat

hoe ft

W O ! { i.> T

.J J;: L ID

ge î n t e r c s s e e r d

z e w o on t e

na t u u r ve r e n i g i n g

e en

je

dan

o ok

er

da t

v o or

ge en

b ent ,

en

dit

spec ial i s t

te

z i jn

nie t

dan •

g e r o ok t w or d t . ( W e

z i j n_ .

iets )

?

- W i e l e wa � l j on g e r e n

( WJ )

(HA) ( b oven d e 2 5 l e nt e s )

200

Fr

Bij leden (

350

Fr

B i j le den

he t z e l f d e

ond e r

- W i e l e wa é! l

:

dak )

5 0 Fr

h e t b e dr a g o p P C R 0 0 0 - 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v.an " D e W i e l e wcra l , G r a a t akk e r 1 1 , 2 3 0 0 Tur n h o u t ; m e t v e r m e l d in g : n i e uw l i d " e n j e Je

s t or t

na a m

en

a dr e s .

k an j e b e k o m e n op ons s e c r e t a r i a a t : } 0 3 0 Heve r l e e . Te l . 0 1 6 / 2 3 6 1 8 0 •

Inl i c h t ingen P l e ins t r a a t

3 ,

K a l end er Zo

5

apr i l

B 1 / 1 8 : Amfib i e än

O o l ov •

6

apr i l

o . l .v. l Cu O O ! 4nOO

�1

2r

J o han

" J - 1 o 1s.: a a 1 : v a a r t s t r a a t ,.,

te

apr i l

8 1 /2 0 : B osui t s t np

0 9u 2 5

S tu d i e k amp

a pr i l

me e ne me n

L e uv e n

I-I e v e r l e c b o s Van d e n D o s c h O f: u 4 5 S t a t i o n Leuven h o e k p o s t Bu s n a < ; r W a v e r o m 0 8 u 5 9 ' o .l .v .

Yve s

Busha l t e

E i n d e r on d

2 tt

51

8 1 / 1 9 : Wa t e rw i 1 d t e l d a g o . l " v s J oh a n N y s t c n 0 8u O O S t a t i on Leuven hoek p o s t 0 3 ti 2 0 Kant i en Hever l e e

H A + H ,J

Vr

mak e n Nys t en

apr i l

WA + WJ

f. ! a

( d a gu i t s t a p )

8 1 / 2 1 : K e r ku i l n e s t k a s t e n

'.v J

Za

r e p t ie l en t o c h t Cos trop

0 9 u 0 0 S t a t i on Leuven h o e k p o s t v e r p l a a t s i n g p e r f i e t s , l un c h p a kk e t

WJ

Ma

en

D i rk

de

aun

Zoe t

lfa t e r

�idda g

Z i e m e d e d e l i n g o n d e r a an d e z e k a l e n d e r ( 2 e w e o k v a n d e P a a s vakant i e )

WJ

8 1 / 2 2 : U i t e ind e l i j k e

a fw e rk i n g

1 6u O O Va ar t s tr a a t

/

51,

W J - 1 ok a a l

Leuven

: 5 0 Fr


70

Za

25

apr il

8 1/23

WA+WJ

0 8u 3 0

S t a t i on

V e r p l a a t s in g b o t e r h a mm e n

Za

2

me i

P 1 /24

WJ

o . l .v .

Van d e r

8 1 /25 :

IIauw a e r t

S t a t i on_.Leuveri.

V e r p l a a t s in g

me i

post

me e b r e n gen

Nico

06u 3 0

3

h o ek

fie t s

: N o or d � L i mb ur g ( Le o p o l d s b ur g )

d a a r om Zo

Leuven per

t o cht

dag

Hauwa e r t

V an d e r

Nic o

o . l .v .

gan s e

T i e l t - Houwa e r t

te

: \f a l e n b o s

1 80

: L o v en j o e l o . l .v .

me t

Fr en

de

ingang t r e in

m e e b r e n g e n � O ok

P ic k-n i c k

is

nodig

om g e v i n g

Gerda

C amma e r

0 8 u 3 0 S t a t i o n L e u v e n h o ek - pos t 08u4 5

Bus }

B o t e r h a mm e n Vr

fl m e i

8 1 /26

10

WJ - l ok a a l

WJ - k a mp

- S f e e rb e e l d e n

W A + \·l J Zo

: Inhu l d i g in g

meebr engen

- N a t uurb e l e v in g s d i a ' s

me i

8 1 /27

: C on gr e s u i t s t a p

in

Keuze

uit

3

en

nacht

mu z i ek

t .o.

ve r e n i gd "

gezet

Me c h e l s e .

z an d p o or t v e s t N i d d e lb a r e

te

Me c h e l e n

s chool )

geb i e den

- Me c h e l s

b r o ek

• B l a a s ve l db r o e k

W /\ + W J Ve r d e r e van

de

8 1 /28

- Wa l e m m a a nd

i n he t

W i e l e wua l nr

me i

Mo g e l i j k h e d e n

o p e nb a a r

07u 5 5

B t a t i on

Leuven

08u3 8

S t a t i on

Me c he l e n

285

08u 5 8

0 9u 2 4

: WAnd e l ing o . l .v .

vervo e r

S t at i on

Leuven

S t a t i on

Me c he l e n

vanu i t

Leuven

D i j l e va l l e i +Wa t e r w i l d t e l l i n g

J oh a n Ny s t e n

0 8 u 0 0 S t a t i on L e uv e n h o e k p o s t

W f\ + 1:/ J

0 8u 3 0

K an t i e n

V e r p l a a t s in g

B E .S C H E R?-1

en Rozendaal

i n l i c h t in g e n

Bus

Tr e i n

1 6 me i

op

he t

0 9u 3 0 Gr o e n t e h a l , ( recht

Za

"dag

1r n

He ve r l e e

me t

de

f i e t s , b o t e r h a mm e n

N i\ TUU R E N R E S P E C TE E R Z E ! ! ! ( E en

go � d e r a a d

van

uw W i e l e w a a l )

me ebrengen


71

Zo

1 7 me i

8 1 /2 9

: o . s . C . -b e zoek o . l .v .

0 8u 1 0

H A + IJ J

Notaris

Lub b e ek

Mo g e l i j k h e i d

Za

2J

me i

8 1 /3 0

1 4 - 1/i

Op e nb a n r

0 8u 2 0

O_!!u 6.0

: Vo r s d onkb r o e k o . l .v .

van

08u4 7

' s

E ind e

1 9 jnni 8 1 /3 1

27

r on d

S t a t i on

Aank om:::; t

B e t ekom

na t n nr g i d s

te

Lub b e ek

Ge l r o d e ter

van

d e w i j n g a a r db e r g

h ou t s n i p

N- Th e r e s i a -k a p e l ,

Mc e r d a a lwoud

2 3u 0 0

: I Iomme l t o c h t

O o l &V o 0 7u 1 0

WJ

s t a t i on

G e lr o d e

2 0u 3 0 S t a t i on Leuven H o e k P o s t E in d e r on d

j un i 8 1 / 3 '.:!

S t a t i on s t r a a t

plaatse

1 7u00

: A v o n d e x c ur s i e

20u4 5

WA + W J

Gelr ode

43

Vervo er

N a m i d d a g s : v e r k e nn i n g

1 3u 3 0

?; n

te

e en

Leuven

0 Û u 1 0 S t a t i on L e u v e n h o e k P o s t 0 9u 0 0 S t a t i on G e l r o d e La flr z e n n o o d z ak e l i j k Bu s 3 5 a 0 8 u 2 0 L e uv e n S t a t i on

WA +WJ

Vr

G e l l e nb e r g ( Lub b e e R ) Ha l f l a n t s

S t a t i on L e u ve n h o e k p o s t R e s e r v a a t ; G e l l e nb e r g s t r a a t

0 9u 0 0

Bus

te

O�u4 5

Ode

Ha l f l an t s

S t a t i on

L e uve n

S t a t i on

Aar s c h o t

ingan g

m e t de t r e in van 0 7 u 2 0 r on d d e m i d d a g

Ver p l a a t s in g

E ind e

Za

4

j i1 l i R t /3 5

: Om g e v in g

0 0 l �·v 0

Ge lrode

in t e r e s s an t e

Op e nb a a r

Bu s

35a

� 1 /\ + � 1 J

b i o t open

v e r vo e r

1 J u 3 0 S t a t i on L e u v e n 1 3 u l.1: 6 Ue z e m a <'l l

E in d e r o n d �

R o t s e l a a r ; N a m i d d a g e xc ur s i e

1 3 u 2 0 S t a t i o n Le uve n h o e k p o s t 1 4 u 0 0 S t a t i on W e z e ma n l La a r z e n n o o d z a k e l i j k

H A + ' ·J ,J

Zn

en

B e r t h e Va n d e r b o r r; h t k e nn i s m D k i n g m e t

jul i 8 1/3�

1 7u00

: \ v o n d e xc ur s i e u i l e n O o l o V o B ar t An ::;u s t i j n s 8 1 u 3 0 S t a t i on Ou d - Ilc v e r l e e


BERICHTEN

N A G E K O ME N

- Z

Z

B E L A N G R I J K

E E R

In

e x t r e mi s h e b b e n w e b e s l i s t

vo or het

(15

z om e rkamp

g eb eur en :

die wens t me e

Iedereen ,

bij

w i j z e van

naa r

Je

30

Je

ins chri jving

te

nu

lat en

W a l e s , s tuur t

o n d e r s t aa n d

s t r o ok j e

N i c o Van d e r Hauwa e rt

:

3 01 0

16

W I LS ELE

d e v e rm e l d ing :

Z OKA WJ

kan i n s chri j v e n t e n vr o egs t� ap r i l .

n og ge e n

du s

moet

worden in de

je

i n s c h r i j ving e n

gaan naar

te

R o e s e lb e rgw e g

me t

de

2 9 juli 19 8 1 )

-

W A L E S -

0 M E R K A M P

l o op

ge l d

van

zo

ap ril

s t ort en ,

a l l e d e e ln e m e r s

tot

d e maan d m e i v e rw i t t ig d ;

all e

dan e e n u i t g e b r e i d e kamp b r i e f waa r ov

kri j g t

b i j z o n d e rh e d e n v e rm e l d

in d i t

elders

of

vanaf 1 5

s t aan .

vind j e

g e g e ve n s

Enke l e

al

numm e r .

naam :

v1 e n s t

de el

t e nemen

k o s t p r i j s g e ra am d

na d e r b e r i c h t

op

Z OKA V/A I,ES

he t

aan

5 000 , - fr ;

! )

je

(te

(15

- - --· - --

-

2 9 JUl, I )

s t o rt en b i j

krab b e l

. . . . . . . . . . . .

Aand a ch t :

"

l even

en

Ons

al ler

laten

J o h an

l even"

w i e l ewaa l j o n g e r en .

He t

op

n e em t

Bogaert

1 4

j uli

p r o g r a mm a

van

b egint

deel dit

aan

j aar

zoals

de en

B R T § kw i s dit

voor

g ewo o n l i j k

om

de

1 6u35

,.:: .

-


Di

j n l i 8 1 / 3 5 : Aklr n , · s

e n h o l l e we e e n 0 7 u 4 5 S t a t i on L e u v e n h o e k p o s t 0 8 u 1 5 K e rk t e Korb c c� - D i j l e S in d e r ond 1 1 u 3 0 B u s 1 1 He e n 0 7 u 2 5 S t n t i on Le uven

21

WA +WJ

T e r u g 1 1 u l1 2

15

tot

29

jul i

8 1 /36

J( o r b e c l : - D i j l c

WJ-Kamp t e Wa l e s Zie · blz

57

in d i t

numme r t j e

+++++++++++

S t u d i ck n rnp Spe e l h o v e n

1-l :i. e l e m:r n l j on !2: o r e n n f d e l i n g L e u v e n w o r d e n vr i Jlde l i j k u i t g e n o d i gd t i j d e n s d e 2 e 11 c c k v a n d e P a a s va k an t i e o p e e n s t u d i e k o.mp

De

te

S p c c l h oven

r- i e c r

m e t ve r s c h i l l e n d e ak t iv i t e i t en - b r n <1 kb a l l e n -· k c rku i l e n e s t k a s t e n = t e l l in g en � cnz ; ; ;

in l i c h t i n � o n z i j n Od e

te

T b l :f l a n t s

verkr i j g e n b i j :

I fa t c r b c e k s t r a a t

5 : � :; c ;

T0 l a

.\ a r s c h o t

90

O I G /5 6 f O 0 3

r ond :


ALGEMEEN

WAARNEMINGSFORMULIER

W.J. / ZOOGDIERENWERKGROEP

terugsturen naar

NAAM: ADRES:

:

PIERRE HUBEAU KAPOENST RAAT 9690

afdeling:

evt.TELF.: DATUM

SOORT

8

KLUISBERGEN.

AANTAL

PLAATS

BIOTOOP+BIJZONDERH.+STADIUM

-.

.

·-

1


ALGEMEEN

WAARNEMINGSFORMULIER

NAAM:

W.J./ZOOGDIERENWERKGROEP

terugsturen naar

ADRES:

:

PIERRE

9690 evt .TELF. : DATUM

HUBEAU

KAPOENSTRAAT

S OORT

8

KLUISBERGEN.

afdeling: AANTAL

PLAATS

BIOTOOP+BIJZONDERH.+STADIUM


.".o..1..l.1.\..1,.�

....

OVER

.

-'"-'....>l.

---- · ----..J

VKl\I

al uw waarnemingen

kortingen. Geef zoveel zangvogels.

april-juni 80

DE PERIODE

Rangs chik

juli-sept 80 okt.-dec.80

PER

DATUM en maak

mogelijk aantallen

Breng op dit

"

formulier

gerust

jan.-maart

81

°

gebruik van af­

op voor water-,

prooi-

en

geen waarnemingen aan van buiten

de provincie Brabant. Stuur deze

lijsten regelmatig op:

voor 10 juli i980: periode april-juni 80 voor 10 oktober 1980:

Il

juli-sept.

voor

10 januari 1981:

Il

okt.-dec.

voor

10 april 1981:

Il

jan.-maart

Inzendadres:

Jotan Nysten

80 80 81

Pastoor Eeckelaarslaan 11 3200

KESSEL-LO

Soort

Datum

.

,

.

.

.

.

. . . . " " . " " . .

."

.

. "" "" " .

. "

" .

.

" " "" .

. ... .

"

. "

.

."

..

. "" . .

. .

.

." ". " "

"" . "" " ..

,

.

+

,

. " . " . .. . . " . .

"

.

,

. . . . . "" . .""" ... . "" ...." ... " ."""" " . . . " ". .

.

,

. "." .. "" . "".""

[

Aantal opmerkingen

" . ." " . " " . . "."""". . """ ... " . . "."

,

. . ".

. """ . " . "

Plaats

.

.

,, "

" "." " " .

.

.

..:..::._ niet past:

wat

( 0 sc"hrap:!Jen

.

.

. ...

"""" ." .

.

.

1 . . . . """ .. """ . . " " ... """".",",""",""""." .. "" .. "." """""'""'''"·'"""'""""·'"

. . ," . "." ... "" .. " .

" " . ". .. t ... . . .. , . .

.

.

.

".

.

.

. ,""" .

. .. " " " . . . ". . . . . . .

.

. .

. .

. ... ..

.

.. " .

.. "" .. "."""""" .. "" ... "."" .

.. " .

.

.

"

.

".

..

""""•

" " "" " " " " """ "" ••"••"•• " "" ""

· " • •""• """"""··· ""

1

""

. ••• ""."

. " "." . . "" . " .. " "" . .. . . .. . .

.

" " .

.• "

"

.... " . ,." . .

.

• . ""

"" .

"."."."

.""" ."."""" ."" .. , ...

,.," ...

. """ ."""."." """""". """"" .. " • ..•. """

.

.

. . .. """."."" .. ""." ... "· .. " , " . .

.. .

.

.

.

.

. ""., "" ..... """."""

..

.

. . . """

. . ".

• •: .• ·-· • ·• •· • ·. •• • • • .• •• • .•. • . ·

. . . "".. " .......... " . "." ..

""""""•""""

""

"

" " •"""" """"""""""

. ". .""" .... " .

. . ". .. ...

" " " """""""""""""""""

. . . . . . . ..." ...... " .. . . .." . ." .. .

""" """"""" " "

" .. ". " .

. . . . ." .

""""•"""""""" """•""""""""""""" "

••

.

.••. . """."","

·

············ ··-··

.

,

" " •. " . """" .•• .• "

""""1".\" •. " •.

.

,,

"""" """""" •• "" "" ". .

.""" "." " .. " •. "

.

.

.

. . .• . • •.• • • • •. • •. • . •.

. : : : t : • • • .• • • • • •

.

.

. . . .... """" .. " .. """ . " ... "" .. " .. "". .. "."" ........ "".,".," .. " . . . . .

"

""

.

""."".""".""." .... l· ••"'' """"'"' '' ":""' " •""'""'"""'" "'"' """"'"""""•·••"•"' " " " · " " " "

·

·····

. .

..

·

· ·····

·I

,

·: .:::· ··. ·:.J·:··.· :.: :

:r:

" "

"" "

"." ... " ..... " ..... "" .... ".! .

,

. . .. .

.

"

. . . . .. " ..... .... "." . ...

"" ."""

.

... . ""

.

.

.

.

.

.

.

" .

.

.

.

""" " . . " .

.

.

"

.

t" .. "

.

.

"

. . . . . . ...... " . .. .. " ..... ... " ..... .

. ""." . ,".""""""""" .", " . . .

.

.

" . " . . " " """" """..

""

"

"

"

""""""""""""""""""""""""""""""

""""•"

"

"

• : :: . . .

.

.

.

" . " ." "" ... . "" . . .. . "."" . " .."" . ... ,"" . " . " ..1" . ...... "," .

"" " "" " . L """ " .

(gebruik

"

"

"

" " ""

""

ook de

" """""

"

"

... . .. "'... . " . .

"""" " "

verso)

"""


Datum

S o ort +

............ "," .. . . . "" ... ... .... . .... " . ,"",

. . ,,"" .. . . . . " . "" . " ... "" ... " .." ...... ............"." .. " ... ""....

T

Aantal

. :" . ..... " . ...."" ... .... " ... "" .. " . " .. "" .........

opmerkingen

.

.

.

. " ." . " . " . , .. , ... "". .-. ... .... . ... ". "" . . .. " .. " . " ." . ... ". "" ... " .. "" .. " ..

Plaats

.

,",. "" . " ... . " ....... . " . ..."". "" .. " ., ... """. . " ... . " ....... ..... " . " ... " ..... .

•.•.•.• " .•.• !''',''"'

.. ," ........ " ....... . ". " ....". " ... . .... . . ...... . . . .:" . . .

I··

.. """"."""""".

""."".""".""""""""""

". "."." -1- . . ". ".".""". """"" " "" "" ". "."

.. " .. "

,.,, ,. "" . .. . ".

.

.". . " . .. . . ... . ". " .. ".""",""" .. " .. . " . ".""" . """ . .... ""." .. """.""""""" ".""

. ..

.

"."."."""."" .. """l ... " . ""."". "". " "".""." . "" " """"".".""""". " . "".""." . " ."

j

·· '"'''" "

"

"

. . ... " ...

... . - .... .. " ..... . .. ... .. . " ... ..... . " . .... ...... ,,

.

"+.""."". 1

.. . .. "."""" ... .. "" ..... . " .. "" . . """ . .. . " .. ... ". "."" .... . ... """ .... " .. "." .. ... .. . . , .... " . .. " "" . . " . . , . "., .. . . "." .. "." . . . .. " ... ,." . " ... .... ". . " .... . . ," . . " .

"."""."""""""" " """"""".""".""".""."."."""""". "."."""".

.. . "". . " ... " .. " . . ""

. "" . .. .... . " .. " . ."" . ,.". ... " ... " ... "." ... ... " .. ".""""."" . ... .. " ... " ."..

... .. " ... " . "

.

. " . " . . ".""""." .. " . . " .. ".""."".".""" ."

l l

""


naom.

waar r.:

:tante.1:

·

----

aantal:

afz:

__

_

__

.

- ------

____ ·----

_ __

-------- ----

______

-------

-

_____________________

_ __ _ ____ _

afz:

bi.1 zond:

______ ________ ____ ____ _ _ ___ _

bijzond:

stadi urn: b:io1:.oop:

_ __

___ ____

-----· ---·----

_

___ ____ __

____________________________ ___

b:iotoop:

stad i urn:

weersgest:

-ueersgest:

·

naam.

datum:

'...ret,

Yraarr.:

af z:

__ _

__ _______

plaats:

___ _

------ ------ ---·--- --

-- ·-------

-------

------- ---- · · -·- -----------

bi.�zo::�:

h� otoop:

stadium:

pla!?!ts:

àat�iï1:

plaats:

datum:

"1et. naam.

··---

-------·--. ---

_ _ ___

_ _________ ______ ____ _

___ _

__ _

_ _____ _ _

___ .. --· .-.----- ------'-

p_f'�· ... .:..'-' •---·--

bi.' z o::;::3.:

b: cto�p:

st:-rl'. � :

-ol ��ts:

datum:

'.Jet.


•


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.