De Vallei April 1981

Page 1

dJ

__

�î c!J l_

[!@ �j u� r� î IBJ � A IDJ t� � � � lill tJ � DJ �

- v_u.: v.

VAN_.CGNBOSCH,

��UB�� m�M�j� p©]

GELCENAAKSS..

RëCAKTIE: B.t\UGUSTIJNS,

Tekening( HeTwig Blockx

LOB5RGENBOS

(visarend

VEc::iTS0,3000 9, 3200

LEUVEN

KESSEL-LO

met prooi:forel)

__


I

Hallo,

In

dit

nummer

vind

je

al enkele

bijzonderheden

over

het

zoka te Wales, dat Nico v o lop aan het voorbereiden is. Het wordt vast een unieke kans om die prachtige streek te bezoeken ! Wel moeten we je waarschuwen dot er maar 20 deelnemers meekunnen (het reglement van ons verblijf is in dot opzicht nogal strikt.) Dus ols je er wil bi j zijn, moet je vroeg genoeg inschrijven. Indien er veel meer dan 20 mensen zouden inschrijven, kunnen we n iet anders dan voorrang te geven aan de aktieve leden, die je in de loop van het jaar ook op de uitstappen ziet. Het is spijtig voor diegenen, die dan uitvallen , naar het is bete r iedereen op voorhand duidelijk te verwittigen; ik hoop dat je de situatie van onze kant ook een beetje

begrijpt.

Het

werkkamp

te

Speelhoven

kan

wel

ronduit

een

succes

hier werd weldegelijk bewezen dat WJ Leuven in staat is werk te verzetten, niettegenstaan een soms 'natte' atmosfeer. Bedankt aan de (enl�ele) mensen van de 'oude stam', voor het koken, en Stef, je mag nog zo'n

genoemd

kampen

worden:

organiseren!

nationaal vogelprojekt staat dit jaar in het teken v�n de kerkuil: goede broedplaatsen voor deze vogel worden sch�oler, en bovendien worden ze veel te vaak verstoord. Over de hele zabk kan je meer lezen in het Wieltje. Bedoeling is nu dot de verschillende WJ afdelingen een 3Dntal kerkuilenkasten maken, om hiermee de broedgelegenheid te vergroten. l1J e IJ o an 1 O kasten maken : hout wordt ver z a me 1 d in het l o !� cHl l (tJ• Dar de kasten ineengetimmerd zullen worden) In de paasvakantie zijn er alvast enkele data voorzien voor dit werk: materiaal (hamer + nagels + tang + zaag) moet je achter zelf meebrengen. Het

\foor de afwerking voorzien,

we

van

zoeken

het

nog

lokaal

enl<Ele

is

ook

stel schragen. Kijk eens bj_j j2 thuis l Verder is iedereen alvast uitgenodigd op j_nhuldiging (geen champagn e!) een

Tot

hier mijn epistel.

Fijne Paas

Glok)

nog

een

halve

(kleinere) tafels of op zolder of in de kelde r

vakantie,

STEFAN

de

dag

'offici�le'


""'•

J

� , �� � ((}) M ro1

, �' I. ;' I tt/lflf/�· lfH,H.�1t.!1irlr.f�-r,l�r1 '(f!r�?t�;�""� r. v'l.�i.-

.

·1

'1'. _

i/ I ! Il 1. : ::111 I

•l/i "' VI f,r,""-. . ,,

\' !

l/

·'

1

•'

(/..· \\

<, _

'

�: fi

P.7ll

' 1. U '•

2.

Artikels

"./1) ,·�·

. ,''

1

3.Vogels

4.

, lj_"l'

4l:

.la� 0 Jl

S to I)

1 ;.�

1).

r� e

J( .'.;'l, 1811. d. c r

0

te Kessel-Lo

haas

in de

b P 3�

'l � a arnem ingen

6.

Hoek j e

I1.umor

p 35

Zuid-

p 40

p 51

p 53

t •

! •

A

p 55

p 56

!

p 57

181, •

p 5 LL

.

de Piep-WJ

van

aan Dijleland

Hulde •

het konijn .

en .

Kruiswoordraadsel

,"ll. l "'/' i s v é\ n g s 0

5.

jager--e

( waarnemingen )

7. WJ�Zomerkamp

een

De

-

Over

1- 1

Zoogdieren -

/'1:( ver s

Francisco-baai

San

' -!!

-Trekwaarnemingen

.:P':.

10

Leopoldspark

8. 9.

de w�arnemingen gedaan. in het

� w

�) ', 0 r F "'"�

11'.\I'@., '•\\

I

' .. , ,, , ) I cl . ' .

IJ

Inhoud

-Ornithologisch overzicht van

,{f.· �... �Vi»/ÎZ� '

.

1.

Wales •

p )8

p 59

•,

0

p 60

I->

e

p 69

Wa�rncmin�slijsten vogels

en

zoogdieren

68


OHNITJJOLOGIS'.�H

( J>l{CV.

Periode:

van

1

7:·

dan

eind nover:ber

11eb

verslag

meer

ik

Dit

mij

ik

llE

WAARNE? INGEN

9

opstellen

uit

geput

zich

hoofdzakelijk

1980.

november

de

aan en

liand

met

behulp

de waarnemings-

waad-en

de

tot

watervogels

dezen heb bezig

met

van

secretariaat.

orni��ologisch

bepPrkt

-

I979

waarnemingen

gegevens

het

van

overzicht

daar

kunnen

persoonlijke

aanvullende

ijs ten

VAN

IN '�E:'' ( BEJ)[(EIGDE) Ll;OPOLDSPAHK REC. CE''TPU}1) Tf·: J'ESSEL-LO.

r;.:;rl ·.",\:N

Dit

OVJ�l1ZI<�HT

ge­

houden.

Alle

P.S. ·

-

he halve

pas

Verscheen

9okt.

Vanaf

-

Verscheen

wezig in de

1"·inp.;en

op

I6/2

werken in

de

eiste

het

einde

raal<te

broeden.

goed

juvenilen

dubbele

van

constant

aan­

28/1+: I4 ex. rond de vi.jver

op

in en

april-juni 6 broedsels ver­ minstens J pulli), ook de illegale tol ( op 2/6 I dood ex. gevonden).

zijn

�et

sindsdien

aantal.l<iax.

stabiliseerd

2

(van

augustus

juv.

periode

jacht

tegen

is

en

uitgevoerd

(waaronder

elk

I

van

in winterLleed.

ex.

wisselend

loren

llaar

helft

en

ad.

I

ad.

I

de

2

( Pociiceps cristatus)

funt

i)oor

1980

jaar

aangegeven.

anders

de

in

aug.),

2!-J.

tot

indien

het

op

(Podiceps ruficollis)

dodaars

Il-J.

slaan

data

vern·elde

van

poogden

gevolg

�root

vorig

juni

jaar

dit

weer

.

2

keer,

(=totaal

)

waterpeil

bet

4

paartjes zij

ge­ te

brachten

jongen,

het


' '$/:)

- kleine

plevier

Aanwezig

vanaf

I

waarner�ing:

op

IJ/4 (4 ex.

con s t an te

Deze

een

wa t er snip

2

waarnen:ingen:

-

oeverloper

?

2

waarneli:ine:en:

2L�f'·,

I ex.

en

I

ex.

-

tureluur

J

waarner,ingen:

2:

( Tringa

in gen:

2

van

tot

ex.

ex.

4

laatste op kan

op

21�

I

ex

-

tern1nincks

2

ex.

op

9/5. duiden

) I

en

op

ex.

8/J.

)

Jü/S met een max.

juli:

in

I

ex.

van

20

I/7 en 2

op

IJ/4

op

gl are ola

en

2

ex.

op

9,

21+

op

2/5

jr:5. totanu s

I

(Tringa

telkens

( Phile1 /

,.

I

) ex.

en

JO mei.

nebularia) op

ex.

Jü/4

-

�,9,XO/S;

.achus

pugnax

)

strandloper

4/� (2

de

)

op!!().

kemphaan

tot

te1kens

groenpootruiter

ex.

5

aantal:

hypoleucos

l�/'"'

( Trin�a

- bosruiter

2

juli;

( '1'ringa ocJiropus )

2

waarne1

Max.

IJ/I

op

ex.

vanaf

witga

·,

)

tot beg i n

gallinago

waarnen:ingen

t je

dubius

broedgeval.

( Tringa

-

op

2/7.

( Gallinago

Doortrekker l� / 5.

op

.)

ex

aanwe�igheid

mogelijk

-

op

( Charadrius

( Calidris

waa�nerning

voor

tew11Jinckii

Brabant).

)

ex.

ex·.

op

2/7.


-

Ontbrak

zig

( Ardea

reiger

blauwe

de

in

periode

28/5

vanaf

met

cineria

februari-mei.

max. van 5

een

van

een ex.

;2r

-

echte

geen

geslaagd

eend

·r'alri.ike grote

I

ex.

( Anas

ex.

9/II.

op

juv.

Max.

van

)

jaar

800

ex.

op

aanwezig

IJ/I

en

in

8IO

ex.

op

)

2

)

ex.

penelope

I/2,

op

Jó°'

op

I0/2

en

)

crecca

waarnei.dngen:

;�/J; Icf7op IJ/6; II � ( J(} 2 Q) op 9/II

'5

ex.

-

slobeend

en

) 6

ex.

ex. op

I.'"/I; 2 ex. op I/2 I/II; 7 op 2/II en op

(An.as

clypeata

)

:tegelmatic; aanwezig in maart

en

april met

een

max.

J/1�; opvallend hoofdzakelijk mannelijke slobeenden.E6n juv. op 9/6 en 2 ex. op IC/6.

van

8

9/II.

2/J.

Verscheidene op

7

het

acuta

- wintertaling (Anas

en

IJ/7.

vermelding

de

gans

strepera

( Anas

- smient (Anas 6

met

platyrhynchos

Max.

waarnerdngen:

op

op

op I / I I .

- pijlstaart

·'•

(Anas

aantallen.

krakoend

IO

broedgeval

broedvogel,

-

Drie

ex.

aanwe­

9/II.

op

wilde

toch

vogel,

wilde

Terug

olar)

- knobbelzwaan (Cygnus Is

)

ex.

op


f

ex. van I

I

� op 9/II.

-

bergeend

I ex.

-

(Tadorna

I7 /I

op

eerste Max.

jaar

aantal

tot.

l�,

7I

I

ex.

JO

-

Van:1:f

...

op

Ilr/[)

,";rote

broedgevallen

juli:

einde

tot

aantal

111aart.

cf'op II/7.

I

toenemend aantal aanwezig:

96 ex.

op

tot

einde waarnemingsperiode

chloropus

aantal:

32

ex.

op

lax.

aantal:

broed-

20/Io.

/

jaar aanwezig, minstens 6 broedpaartjes, 8S

ex.

(Vanellus

waarneninRen:

4

op

20/IO.

vanellus) ex.

op

I4/�

en

)

(Fulica atra)

het

2/II

Uiergus merganser)

�aanwezig

�ax.

met

ferina)

jaar aanwezig, minstens een 8-tal

meerkoet

- kievit

geslaagde

"·

(Gallinula

Gans

2

in

I

de

14/9.

Aythya

in

JO/IC

paartjes.

uitgezonderd

juv.

zaagbek

het

aanwezig

januari ( vijver dichtgevroren ) .

I6/r:�/79),

waterhoen

Gans

)

79-80 talrijk aanwezig in wisselend

1vaarne1 ine-

Vanaf

fuligula

n:ogelijk

min.

winter

(70

op

)

I/ 2 ( I � )

doorlopend

- tafeleend ( In

tadorna

op

3 welen van

Minimwn in

en

( Aythya

kuifeend

Gans het

4/II.

tot

I

ex.

op

IJ/6.


- kleine

11antelll1eeuw

I

ex.

I

-

zil verr;1c:euw

I

ex.

op

4

ex.

op

-

Storm1; ee uH

IO

op

februari.

op

( Larus

I/2; 8 2/11.

.

ex.

(Larus fuscus)

ex.

arguta tus) op

8/J,

I

ex.

op

9/IO

en

I/II

en

( Larus canus)

I/2,

I�

ex. op IJ/2

en

ex.

IO

op

2/II.

- kokrneeuw (Larus ridibundus) Gans op

het

. 1/ ·� II.

jaar

do or

talrijk aRnweziF:

JAN

max.

WELLEI(lrnS

NOLENSTl�AAT

J2CC

aantal:

I47

YESSEL-LO.

+I500 ex.


in Zuid-San FranCisco Baai

Trekwaarnemingen

(The

San Fransisco

San Fr a n s i s c o Peninsula),

zelfde hoogte als Algiers, Ankara en Tokyo, (Stille

tussen'the JPacific'

zomers warm

in S.an Fransisco

(25

fcbruGri, voornamelijk van

fcdt dat al die verschillende

v o rmt zowat de scheiding

droog,'

mistig zijn.

(wat

voor

De

relatief

januari

�c�.

de bevolking

Ondanks

normaal is

do meeste Amert-

buitenwijken toe. Door hot

(residentieel

(San FranCUsco,

zonnlg en

voornamelijk in

bevolking in de

bui ter:wijken

steden

en

afneemt

steden), neemt de

1caanse

zijn

winters,

vochtig

gelegen op de-

en de San Fransisco Baai.

(en omgeving)

lî'ran(?isco- stad

San

Oceaan)

terwijl de

eraden C),

·

en

S3n Joso

industrieel) en

va.n

de

Oaklnnd) groeien

(cm 1n ellcaar smelten), vormt dc:i gordel San Francisco- San Jose Oakland óón grote, Moer dnn 4

bebouwde

miljoen

ligt zowat h'llverwege 50 kilometer van 1mrakter. deel

van

vele

een

,

_

wa.nr

ik van 9 tot 26

• •

december verbleef,

(op ongeveer

tfussen San FranCisco en San Jose

S.F.),

on

residentieel

heeft

telijke

::>:i.lo Al to is gelegen in het zuidwesde baai8

"the Baylonds" van

leven in de S.F.- omgeving •

mensen

(zie lcaart)

.Palo Al to

conurbntie (�megalopolis" of "suporci ty'�)"

on

enkele

onderverdeling

counties

verblijf

bezocht

"County Parks11

(County

Tijdens mijn

in de

van

een

Sewage Treatment Plant

is

The Lucy

de

is

....

Oentcr(nummer 1 op de kaart), The (nummer

2),

��b;��-:

j 6ón �/B2ylandf:: Evans

Staat; King County

staat V'ashington}:

Nature Interpreteti ve

"

van

Mountain

de

Vieuv1

T he Alviso Environmental Educationel


.

Stille Oceo.ar

)

\(\

�- -

Jo se

-

1 *

cm

1 , 2 , 3 , 4:

*

----­

2 km.

Rock c---� ./() f'ark �

-!llum

zie tekst

autosnelweg

3 I S C 0

*

BAAI

F R A N

SAN


Center

(nummer Vanwege

Alum in de

3) en Alum

Rock

Park in San Jose (nummer

4).

het totaal vers chillend biotoop begin ik best met

Rock Park, ongeveer 10 kilometer ten oosten van San Jose "Foothills". De "Foothills" zijn oude, geerodeerde en kale

heuvels

(300

tot

Stille Oceaan.

r ivi er tjes

600

meter hoog)

rond de San Fran«isco ba ai en de

In de smalle dalen

(sommige ondergronds}

vochtige wildernis van struiken,

( canyon s )

str omen verscheidene

door een dichtbegroeide, koele en bomen en planten.De vegetatie neemt

af met de hoogte, terwijl de temperatuur voelbaar toeneemt. Door de .aa nwezigheid van ver scheidene oude en hoge bomen, en struiken is dit gebied voornamelijk interessant voor spechten, gaaien, allerlei kleine

zangvogeltjes een

en prooivo gels,

roodstaartbuizerd-

sparverius) en

Vulture

(Cathartes

(Aquila

chr ysaetos } . Zeldzame gasten

(ook wel eendenvalk genoemd

aura).

Alum

hier), en de Turkey

Rock Park is bekend voor ver s ch eidene

solferrijk mi neraal water.

bronnen van

Red- Tailed Hawk ( zoiets als

buteo jamaicensis}, �merican Kestr el ( Falco

Golden Eagle

zijn de Slechtvalk

zoals de

Een

typis ch zoogdier is de

"Oppossum" (Nederlandse naam mij onbekend), het enig Noor d- Ameri­ kaans e buideldier:

het is zo gr oot als een kat, heeft een hoofd als

een

zwijn

Het

is een vreemd, dom en ê�n van de meest pr imitieve dieren op aar de;

en

een

het eet alles,

s taart als een rat, maar gebr uikt het als een aap.

het is een nachtdier en verkiest bosrijke gebieden.

Dit dier, dat ooit naast dinosaur uss en liep,

is een

typisch verkeers­

slachtoffer {zoals de egel in BelgiS). Het interessantste gebied, voor vogels althans, is de San Fran­ sisco baai.

Tijdens

de trekperiodes pleisteren hier honderdduizenden


Totaal

vogels. 5

8 dagen waarnemen:

van

twijfelgevallen

en

99 gedetermineerde soorten,

enkele ongedeternincerde soorteng

De drie gebieden ann�eduid op de kaart toevallig uitc;elcozen gebieden; schermde

en

in het uiterst

ccntru.:.i.,

gelegen in

znidclijlrn deel

riot7elden is dit gebied

:::io .... '7ot:;els,

de baai.

van

zeer

een

( ec::J.

EuropesG

winterlconing) ; de Ccmrr.on G:illinttle

ne Long,,. Billod Ma:roh VIrcn

''1atc!'hoen) io hier

een

nemingen in 6 dagon$�·

zeldza:.::e

wot niot slecht

ia)o

cli t reservaat .kruipen,

rr-m

rond. zoals C3lifornia Ground Squ1rrcls

sprinccn

(beide zijn oekhoornsoorten} •

ccle nnavol �

17bene:nn nr.lderen.

en

een

donkere

no uw

koerei15er), heeft

gele

"voeten"�

en

typische

lentie;inosus}"

crotcro broer

(zoiets

(Circus

als

van

ordinaire

eon

0

V'.'cstern Gray Squirrols

��

tail Jaclcr3bbitri to re igor-

ver-

" \...

( boide

,'

'

,

- "--:.;:? '-l� � -

, �1'.·

,,.,

� ��} -... �-'"'' .y \ ,.,_,

l

laat

·r:anA'�

huppelen allerlei �oooUo-

is de

een

de

In do drocoro gebieden

do Snm·Jy Egrot

merlrnlijk kleiner

daare nter:en is groot als

en

Door de aaw:.iozighclcl

��1��an �\8�� �1.' EGre� poton.��e f

en

zt,jn z:tlvo:rreigers). De Common

en

Black-

en

'l1'e e !!let elkaar

noo:rton ziJn de Co�mon Egret

een

uitgestrekt gebied

r::'Jcilijk te vinden vo,:cl ( 2

0:1

van

s�ort )

door

een

zijn :Luropoco broer 0 kiekcndleven

on

rnet

zijn wottclijk be­

( Botaurus

zoals de Amerilma.nso roerdomp

zenuwacht tge:..· is dan

ha ze

3) zijn drie

intercsso.nt voor allerlei

cyaneus)

(een

3

en

Environmental Educationnl Center is

zonneöncrgie verwarr:.d

d:l.o

l

1,2

gebieden en staatseigendo�.

Het Alviso

"lan

nummers

(nurnners

J

zie�

i )

--

grootste

Snowy Egret

( 011gei.1eer

zo

donkere snavel, donkere voel

gemakkelijker be-


Een paar kilometer s wes twaarts bevi ndt zich de Mountain Vieuw Sewage Treatment Plant: een s tedeli jk s tortplaats tussen High way 101 en de baai

(zie kaart). Het gan se gebied t us sen deze autos nel weg en

de baai, van Redwood Ci ty tot San Jose

:

is·

gekenmerkt door braak­

gronden, lich te nijver hei d, opges poten terrein en , zoutwaterkreken. enkel e hoogs panni ngen , maar voor al grote, onbegroeide zandgronden. Door de aanwezigheid van een s tor t is deze omgevi ng n atuurlij lc

,\•_;_

_

; :

·

uitstekend voor allerhande meeuwen zoal s de Haring Meeuw (Her r ing Gull- La rus Argentatus ) , de Californit! Meeuw de Ring- Billed

Gull ( La r us dela warens is) met

ring op de snavel, en de pra chtig e

(Larus Philadelphia). ten pelikanen voor:

is,

en

eens

een

komplete,

zwar te

sternachtige Bonaparte's Gull

de San FranCis co omgeving komen twee s oor-

de br uine pelikaan,

die voornamelijk kustgebonden

baai te zi en is�

(als hun snavel niet te zien is) lijken het wel zwanen, dichterbij val len h un lange, massieve snavels goed op.

Het is gev10onwcg oen prachtig zicht op

een

de witte pelikaan, die eemakkelijk in de

Op afstand maar

In

,

(Larus californicus),

om

een groep van 40 exempl aren

bijna volmaakte lijn zui dwaarts te zien vliegen •

• •

Het meest interes sante bezochte gebied is The Lucy Evans Nature Interpretetive Center in Palo Al to Baylands . Het is een na ar Bel gis che maats taven

Maatstaven relati�f groot (naar Amerikaans e zeer

klein, natuurgebied.

pijlers

Het is een houten, op

\

rustende konstruktie, opgetrokken in 1970, in harmet het landschap,

stellingen van

en

met plaats voor diamontages,

film-

informatie. Hot· is öén van de vele vo

de Amerikaanse bewust�or ding

)�

man ie \

voor­

�� �- �oelden

�--"'-

voor milieu bescherning gedurende


de laatste 10 jaar.

voornamelijk uit eon

Het beschermd gebied bestaat moeras,

tweemaal per dag,

dat

Het gebied

Il".aar

druk

gemalclrnlijk

ln hot

vogels� dn,ar

en

en

er

een eolfterrein en een klein

an.ar

zoJ:1lcr er

w3arvan

vllntGron. /\ndoro

wordt

er

"slochts"

vo­

dotorc.inora:n. Vooral tijdcno

on

voor

z:...oc:r co:i

c.ondocht b�.rntoea.

eon

planton

c1o:'�ictol noo:rt;en brc0dene

tijdens de vJin"uc:ï"" in (1-0 Plntall (pijlst0nrt

er

ettelijke tiocduizcneon in do bnni

...

ovcr­

nlGemonc eenden zijn do SLo\·oJ.cr( Amoril:nomJG

clypeata)

slobeend� Anas

zonict duizenden

voel vogels ovon·Jintcren en ploistoron in de

De meest algemene eend

acute),

de honderden ,

om

do winter is dit gcbic1 zeer intoronc�nt

ono�m

Tijdens de

inoe!cton,

Anas

de San Fran­

sportvliec;tuigon. Ondanks de vele

te benaderen

moeras

t�Gkpc�ioden

baal.

voor

van

voornamelijk gewone .wandelaars, tijdenD do woekonds9

is het relatief

de

een Yachthavcn,

nabij

vlieghaventje

bezoekers,

r,els

hooG tijp onder water loopt.

tijdens

is gelegen in het zuidwestelijl:o dool

sisco Baai,

z outwater­

r1

do

?

Amerikaarisc �:.n:ient (nareca

c:::./;-J /�

.

Amoricana), do Ruddy Duck (Oxyura jamaiccnois)

en

d0

Hallnrd( v;:tJ.d.o oo:nd- Anas plntyrhyncho!J) oond als

doch deze

i.s h:ior m:i.nder alGcnoen

bij

ons"

Zeer typische

moci"asvoecls zijn natuurlijk <la rallon. no Cloppe:::' P..:iil

J1i -j__{ ·---..__"--

:.- :::_ -

�L

--

-�";-� '----

�-

-

(rail la do E!lCOlE:c bcn0nine t"oor

0

r3l')


algem e ne ral.

is e e n plaatseli j k e ,

Ik d ruk op de woo rden

'plaatselijk algemeen', want dez e ral s oort nami ng i s Calif o rn ia on langs

op d e li j st

omd a t deze

geluid

voor he t

van b e dre igde

d a t hij

/

grootste

Hi j

andere soorten, d e

zi j maakt,

wordt

Dit is

m en s el ijke fout

als

'Clappe r'

dat veel weg he e ft van h e t

iemand in

kip- achtig ged rag is

Virginia Rail

zijn/

haar handen

en

onmiskenbaar.

hoog tij,

(bird-

California

krioelt he t

watchers)

op

zame Black Rail (Zwa r t e ral- I.ate rallus

in he t moeras

zoek naar de z eer zeld­

jamaicensis),

omdat

vogel gemakkelijker op de hogere en d r oger e delen te zien d ens

zeer hoog tij,

diep

wordt

als het groo t ste

v o or hem.

dikwijls verward

Maa r dit geb ied

lopertjes

(17

de

met

i s o ok

so orten in 2

ons, is

gedeelte van

Vanwege zijn lclein,

T\vee

z ijn kleiner en vallen

Sora ,

zijn bovendien veel schuwer dan de

'ornithologen'

deze ral

staat

hier voorkomende ral, met een relat ieve

P�il). T i j d ens zeer

Clapper van de

(en

werd

is gemakkelijk te z ien- i n t egenstelling met

onze waterral- ,en z'n

minder op

soo rten geplaatst.

ral uitsl uitend da a r vo orkoot;

Het i s de

zware sna vel .

Rall us l o ngirostris-

(natuurlijk} voor de Amerika a n s e s taat Califor­

geluid d a t voortgebracht klapt .

v o lled ig e be­

Zijn naam heeft wel en ige b eteken is: het w o ord

California st aat

ni� ,

/

(h oe kan het o ok a nde r s )

v o o rnamelijk een (zie v e rder).

Clapper Ra il

-zijn

is

het m oe ra s

deze tij­ te

zwart ui te rl i j k wordt

jongen van andere ralsoorten.

een paradijs

voor hond erden stelt ­

dagen)een and ere sl ikv ogels. Zoal s de

Charadrius voci­

kievit

bij

ferus )

hier e en zeer algemene vogel nab i j vli egvelden, gra s land en

de Killdeer

(pl e vierachtige -


(zoals

golfterreinen}

en braakliggende

heeft de Amerikaanse Kluut van zijn Europese' br oer , verenkleed,

maar

gronden.

americana} veel wee

(Recurvirostra

vanwege het onmiskenbare zwart- witte

zijn hoofd

tijdens het broedseizoen is

bruin- oranje gekleurd.

Een prachtige

loper is de Black- Necked Stilt

en

zeer elegante

(Himantopus

Zoals duizenden andere vogels� komóndo

door.

Slechts

en

Alaska,

êên

auri tus),

crocorax

trekken

in het

vertaling:

hrodontornys ravi vontris)

ven

in de

zoutwaterElk

o

Zoutwatc:'roorasoogstmuis

een

zijn langs de Stille

jaar wordt rond Kerstmis

namelijk

�lles

over

Hot is

get.eld-

telden

we

( ? ) - Rolt­

er en

(en

dus nergens

verscheidene andere

Atlantische Ocoaanc

een

IDIJ.Ssale vogeltelling

georganizeerd in alle gebieden

plaatseli ,ike Wielewaal). Zo ook wordt

Snrvey,

(Phala.,,.

g�ns de Unlted States de

afdoli.ng bestaat van de Netional

omgev:J.n:S geteld.

futen

Deze muizcnsoort leef.'t td.tslui tcnd in

ttChristmas Count" georganizeerd.

waa:i:-

en

i(\ de Salt Marsh Harvest

moeras

wereld), ondanks het feit dat

moerassen

- hier wordt

gras

hot noorden

in de baal te z:i.en

de zoutwater- moerassen van de San Fransioco Baai enders

en

zijn.

Eon bedreigd zoogdier

(1.etterlijlrn

is

stelt­

terwijl vrij gemakkeli,ik 3 tot, 4 vorcchlllende

fuutsoorten te vinden

Mousc

slik

van

hier ook Aalscholvers

Aalscholversoort

nek

dii gebiedo

zijn de eni�e broedende steltlopers in

Canada

en

mexicanus) met lange,

opvallende roos- rode poten. Deze drie vogels

zoals

In de winter

Audubon Society (de

álles

Tesnmen met drie geologen

in d.e San Fransisco van

de u.s.

Geolog5.cal

het gebied begrensd door Highway 101, de bo.ai,


The Lucy Eva ns Ba yla nd s Na tur e Int e r ­ p r e t e t i v e C e n t e r en het b ov e n v e rnoemd e st ort. D i t

geb ied

(

i s sl ec h t s

ong e v e er )

d r i e k i lome t e r s lang e n ê ên k i l omet er b r e ed , ma a r het

re s u l ta a t

is

v e r­

7 7 v o g e l s o or t en en e t t e ­

b i j s t e rend :

l i j ke d ui z e nd en ex empla r e n .

E en , v o o r

d e Ame r i kn h en · a ltha n s , noeme n swa a rd i ge wa a rneming

t on . 220

wa ren

Een gewoonwe g pra cht i ge

o en

pho on i c eus ) tri color ) ,

en

twe e -

j a a r-

een

j a ren l a n ge

voor

in het

( Re d-

en

k e n i n g o p d e z e pa g i na

fam i l i e ,

en

v ind en z i j n .

a ls v o e d s e l d e pra c ht i ge

( E!anus leucurus )

geb i e d d o o r d e dro o g t e ge t rof f en .

z i jn

Men v r e e c d e

ze

t e rug vr i j a l ge ­ v l euge l s

( zie te­

gro t e va lken , ma a r v ormen e en

v a n Ca l i f orn i�

'­

ma a r gelukk i g kvm men

D o or hun punt i ge

) l i j lcen h e t

d i e � o orkomt

Kit e s ,

en va nd a a g

ln d e z outwa t e rmo e ra s s en .

a pa rt e

k i e kend i e ven

\'[h i t e - Ta i l ed Ki t e s

l a n g z a a m ma a r z e ke r t e rug ,

me e n

te

Op h e t e ind e v a n d e d r o o g t e p o r i b d e wa ren o r

v o o r e e n v ol l ed i g e v e r dw i j n ing van d e ze

Agela ius

( A gela ius

en a nd e r e d i e r e n d i e

p r o o i v oge l s - z oa l s ui l en ,

ga n s e

�inge d Bla okb ird-

E e n g e v ol g h i e rv a n wa s e en ge v oe l i ge

mu i z e n s t a nd

goed a l s ge en u i len

me e r

Een and e r e f i j no wa a rnening

C a l i f orn i � en Zui d - O r e g o n

d r o o gt e .

Y� i t e- Ta i l e d K i te s . zo

va la v ond .

)

g e l e d en werd d i t ge b i e d g e t e i s t erd d o o r e en

a c h t eru i t ga ng va n d e

d i en en

smtcn-

Nyc t i o c ora x ny c t i o c ora x

d e rt i g t a l t r i c o l o r e d b la c kb i rd s

d i e e n ke l in

Enke l e

( Kwa k-

r o o d v l e u g e l-me r o l s

z w e rm

( " onz e " )

en ui t z ond e rl i j ke waa rneming wa r e n

Bla c k- C r own e d Night He r on s

la n gz a am o v e r v l i e g end b i j wa s

\

twe e Europe s e

en

Texas t ot Ch i l i


e n Argen t ini � in Zuid- Ame r i ka . D e V·lli i t c - Ta ilo d Ki t e

p ro o i v oge l , mot twe e op

e en

(

-� :>

/

ze e r b l c l.:e

onmi s kenba r e ,

p l e kken

is

.

de

d onke re

b o v en vlèuge l s , , e n

b i d t ge r e g e ld . De

ba a i ,

v o ora l d e b e -

en

s c hut t e mo era n s o n , w i nt e r i n g

;

/

( on of

i s o en ui t s t e kend e

p l e i s t erp laa t s )

van

v o r n c h c id cno B la uvril l euco l­

ta l ingen ( Blue - 'IHi nge d Tea l- Ana s d i s c or � ) ( Green- Y � n g e d

T e e l - Ana s

me rke l i j k a l gemen0r

( 85

m1

Gr ocnv l ouc;clta l l ne;on

c a rol incna i c ) . D c Gr oonv lcuBclta l ingon z i j n

op d e

t o l linG } d a n de B le uw v l c uc o lta l i n cc'.:1

( ? exemp la r en ) " d i e z o e t vm t o:r v e rk i e z en $ D e t o l l i n c; d i e o p ma anda g 2 2 d o c c::.b o :;:- 5.n d e P.J l o A l.t o onec vJ ng

( V 3 n z on s o p ga ng tot z onsor.. cl c rg".1ng ) omva t ';n i e t a l le en

werd gehoud en de

' Ba yl a nd s '

C a mpu s

de

en

na n r

0

' F o o th i l l s '

geb ied · ( o en

��

�� - _J /

;/�

_

\\ /-/ �

- -c::;-

/

t i j d ens

w e r d en wa a r g e n omen .

A uaus t i j ns 0

c· ·:. >"; ol ....

d e t e l line i n

è.0orsnedo ) re ed s

!:!.a a r

c on

znl

nu

o v er

e en

i s gev1 e t on

v i j ftül ( ma a r d a a rom nog

.ro erde n ang enomen g c h omol o 0

d i e nog nooit

_e-rJ&� ____�__,.,__ t) \�!

vo.n

kilcne t c r

b e d ra a gt , ·v;a arond c r

niet

/

/xfi{�

re s ulta ten

h e t a anta l wa a rgon o�en s o ort e n me e r . dan 16 0

_. .J

---

Do

welrnn b e lee n d z i j n ,

��

da t

c i r e el v o.n onge v e e r 2. 0

a anta l

_

o ok d o s t e d e l i j ke pa rken 0 d e Stanr ord · un i t· o r s i t y

bekome�

e en

)

t otaa l nieuvm s oort en

v:int crtc l linc in d i t r;e b ic d

Gc int ere s s e erd en kunnen b i j Ba rt

Lob e rgonb os 9 p 3 2 00 Ke s sel- Lo van

de

l i j s t me t

een

c opy

waa rg enome n s o or t en en


Ço

a a n t a l l e n v an mi j n t e l g e b i e d

( de

' Ba yland s '

).

D e t o ta le r e sulta t en

v a n h e t Pa l o A l t o -

t e l geb i ed z ul len o v e r e en a ant a l w e ken na a r Ba r t

ge s tuurd word en

wa a r s c h i jnli j k b e s c h ikba a r z i j n a l s d i t ge -

pub l i c e e rd

en

is.

Maa r t en s l o t t e n o g e en w o o r d j e F ra n5i s c o Ba a i .

D e ba a i

' Pa c i f i c Flywa y ' z i j he t ma a l

als

:

elk

t r e kv o g e l s v a n d e s t r e ken ,

z oa l s

d e b aa i

i s d i c ht b e v o l kt

z a me op v u l l ing

van

de

n i e t i gd

j aa r l i j ks voor

v o rm e n d e en

of a l s p l e i s t e ra a r ;

en Cana d a

Ca l i f o r n H J ,

en Zui d Ame r i ka . Ma a r

en

C ent ra a l

v e rke e r t

in l e v en s ge vaa r :

op w e g na a r

n i e t a lleen

e rn s t i ge b ed r e i g i n g , ma a r o ok d e

gro t e

a f va l , i s

e en s e r i eus p r o b l e em .

l a n g­

B o v end i en

s t u kk en z outwa t e rmoer a s s en en kr e ken v e r-

ind u s t r i e l e d o el e ind en •

e n i ge w o onp l a a t s

z i j n u i t e r st

h e t z i jn b i jna a l l e -

baa i , d o o r d e g e t i j d ewerking en h e t l o o d s en

va n e n o rme h o e v e e l h e d e n

w o rd en

s c ha ke l i n d e z o gena amd e

p o o l g e b i e d en , Ala s ka

een

is

p o l lut i e

zwa r e

e en b e la n g r i j k e

Sa n

j aa r , dui z e nd e n v o ge l s b e z o e k en d i t g� b i ed ,

o v e rw i nt e r a a r

wa rme r e

de

is

o v e r d e s i t ua t i e van de

• •

en

d e z e na tuurl i j ke

g e b i e d en

op, a a rd e v o o r ·v e r s ch i llend e d i e r s o or t en ,

b e la n g r i j k v o o r ve l e

v a n v e r s c h e i d e ne V.'.i l d l i f e R e fuge s

and e r e

s o o rt en .

D e inri cht i n g

( b e s ch e rmd e g e b i ed e n )

is

e en

sta p

in d e g oe d e r i c h t ing , ma a r d o or d e h o ge b e v o lk i ng s d i c h t he i d en in­ d u s t r i e l e c on c e n t ra t i e , onmo ge l i j k ft

Maa r

i n t e r e s s a nt

en

i s e e n v o l le d i ge b e s c h e rm i ng wa a r s c h i j nl i j k

onda nks d i t a l l e s i s

The Sa n

Fra nci s c o B a y e e n z e e r

u i t e r s t r i j k geb i e d .

Pe t e r B r o s en s

T e ko n i n g e n :

Egret ,

Edwin VIong

( in

v o l g ord e :

K i l ld e er ,

Snowy Egr e t ,

B l a c k- C r owne d N i ght He r on , P i n ta i l , We s t e rn Gre b e ,

t� T . K i t e , A m .

a vocet ,

b la c k - n e c ke d s t i l t . ) .

C ommon C a n va s b a c k ,


'

,)

W AARNEP I N GEN 1 ) An l s c h o l v e r ( Ph a l a c r o c o r ax c arb o ) 2 5 ; 1 o; • s o : 4 a a l s c h o l ve r s

o p onge ve er

S t e r r eb e e k ( D WB )

v l i e g e nd t e

1 / 1 1 / � 8 0 : 1 1 a a l s ch o l ve r s

on g e v e e r

O T)

50

m h o o gt e

50

m

te Sterreb e ek ( D \vB )

vl i e g e n d

h o o g t e n a ar z w

s t e l l ar i s )

2 ) R o e r d o mp ( B o t auru s

j / 1 1 / ' ö O : Langs d e aut o w e g

n ::> a r

An t w e r p e n

Z e m s t e e n r o e r d o m p s t a an in e e n b e vr o r e n 3 ) Gr auw e gan..ê.! An s e r 3 0/1 0/ ' 8 0 : 7 0 0 g an z e n 4 a a l rr c h o l v e r s

naar z w

an s e r )

z a g e n m ' n o ud e r s

te

we i l �nd . ( DWB )

( v e r m o e d e l i j k al l e maal

gr auwe )

o p z e e r gr o t e ho o gt e gr o t e h o o gt e

s am e n m e t

n a ar

het Z W

vl i e g e nd t e St e rr e b e ek . ( DWB )

zwaan ( Cygnus

4) Wilde

1 7/1 2/ ' 8 0 : 7 e k s . en

5

op

c ygnus ) de

vi j ver v an Oud - H e ve r l e e - Z u i d . ( 2

j uv e n i e l e ) Op g e vl o g e n o m 1 4 . 3 0

5 ) Smi e n t ( An a s

penel ope )

u

in

ZW r i ch t i n g . ( J an We l l e ­ kens )

en l ater waar­

4/ 1 : �- e k s . o p Oud -H e v e r l e e - Z u i d o v e rvl i e g e nd s chi j n l i j k

d e z e l fd e

6 ) Pi j l s t aart ( Anas

4 eks .

bh OSS )

S . A . R . ( COI

fe

a c ut a )

1 2/ 1 2 / ' 8 0 : 1 m ann e t j e in h e t L e o p o l d s p ark t e 1 8/ 1 2/ ' 8 0 : " " 11 " " "

1 4/ 2 :

1 m anne t j e i n h e t I1 e o p o 1d s p a rk ( NYJ , Paul

2 2/ 2 : 5 m ann e t j e s

Thunn i s s e n , OS S )

Il

g en t i l i s )

2 5/1 : Een

h avik t e S . A . R . d i e , t e rwi j l h i j

8 ) Bl auwe

k i e k eh d i e f

door

Ke s s e l -Lo ( NYJ ;P . 11 " T h u nn i s s e n )

3 � wi j f j � s o n . Wi l s e l e - Z u i d . ( C OI )

en

7 ) �av i k ( Ac c i p i t e r val l en werd

ad u l t e

c irke lde ,

lastig ge­

e e n s p e r w e r . ( D WB '

( C i r c u s cyaneus )

1 2 / 1 2 / ' 80 : 1 m ann e t j e b l auwe k i e k endi e f vl o o g o p g e r i n g e h o o gt e

o ve r d e Tr o l i e b e r g

2 1 / 1 2/ ' 80 : 1 w i j f j e

Onval l end

ken

in

was

z i jn

( Ke s s e l -Lo ) ri cht ing Z . Oj (AUB ) b l auw e ki e kendi e f vl o o g l a a g over de s ch o mm e l end e v l u c h t a l v o r e n s n e e r t e

we g . s tr i j ­

e e n v e l d . ( N YJ , AUB )

9 ) S l e ch t v al k ( Fal c o p e r e gr inus ) 3 1 /1 2/ ' 8 0 : 1

j uv e n i e l

e k s e mp l a a r t e

1 7 /1 : De j uven i e l e s l e chtvalk

krui s t e

d a ar o n d e

vi j v er

om

vl o o g

z i ch o p

t e g e n o v e r de

o b s e r vat i ehut w a ar

kwart i er kon

ob s erveren

S . A . R . ( Jan voorb i j d e e en

t ak i e

We l l é k e n s )

s chui lhut

en

z e t t e n r e cht

i k h e m g e dur e n d e

e e n g an s

d o or m i j n t e l e s c o o p . ( J . w , os s , J o

K�B e � i� e n -


1 0 ) Kr aanvoge l ( Gr u s grus )

o p 2M

3 1 / 1 0/ ' 8 0 : 3 e k s .

Vermo ed e l i j k

p l e i s t e rd en

1 1 ) K o k m e e uw ( L a r g u s

7 /2 : E l k e

5

d eze

ve l d n a ar h e t n o o r d e n vl i e g end .

vo g e l s

r i d i b un dus )

avo n d " ve r g ad e r e n "

b o uw e n l an g s in

b oven h e t

. ( D WB )

e r du i z e n d e n k o km e e uw e n

d e V a ar t . Op 7 f e b ruari

z ag

ik ongeve er

op

de

ge­

3 000 e k s .

t h e rmi e kb e l l e n . ( C OI )

1 2 ) Z i l v e r� e e uw ( L argus 2 4/ 1 / ' 8 1 : L an g s

de

a r g e n t atus )

Vaart

( COI ) 1 3 ) R an s u i l ( As i o o t u s )

z owat

1 00

z i l ve rm e e uw e n ,

w at

ni e t

weinig

is v o o r Leuven .

1 8/ 1 ,

2 3/ 1

e n 2 5/ 1 :

w i l g e nb o s j e t e W i nk s e l e . ( Jan 1 4 ) W a t e r s n i r ( G a l l i n ag o

2/3 : 1 eks .

op

bi j

de

zul l e n

de z e

w a arn e rn i n p e n

D i t o m e en v l o t t e te

t e r e in

Ke s s e l -Lo . ( P aul

Q! f � � � � ! �-�f���!��g��

V o o r t a an

We l l e k e n s

g a l l in ag o )

h e t o p g e s p o t en

h e t T1 e o p o l d s p ark t e

l angdur i g w a a r g e n o m e n

� e ks . ,

Te lkens

en

geen

en het

e en

)

( s l ib

u i t d e v i j ve r )

acht er

Thunn i s s e n , NYJ , AU B )

R fk o r t i n g e n g e b r u i k t w o r d e n

an d e r e

o r n i th o l o g i s c h

s e i z o enve r s l ag .

s am e n v e r k i n g m e t d e N a t i o n a l e Vo g e l w e rkgr o e p

v e r g e m akk e l i j k e n .

Bl o ckx Herwig

BLH

Van d e

J a n s s e n s Luk

JAL

O s t yn S t e f a a n

H e rm a n s R o b e r t

HER

De

COI

C a t th o or Gu i d o

Bnrt

DWB

Ii e s s e l i e r s

Br o s e n s P e t e r

BRP

S t r i j c km an s

Costrop

D i rk

p e Wi t t e

C ap e l l e

Wi t t e

DBJ

S e gers

NYJ

D o n d e yn e

;\ugus t i j n s B a r t

AUB

De

Bo e ckx

BCA

De

in

Boe

Nys t e n

J an J o h an A.

H o e b r e c h t s Er w i n H OE

VPD

Van

S t e ve n

OSS

El s

DWE CAG

Harry

LSH

J . IT .

SJJ

M.

SEM D OS

S t e f aan

DMM VSK DCI1 DVC

B o rman M .

S é!har e n K .

De craene L . Devi aene

SVS

Chr i s

Q�� � !��l������-�� �������!�� Bi j gebrek

a an

g e g evens kan

er

i n d i t numm e r

g e en

o rn i t h o l o g i s c h

s e i z n e n ve r s l a g v e r s c h i j n e n .

Err at a

W a arn e m i n g

purn e r r e i g e r : n i e t

op

2 8 / 1 1 / ' 8 0 m a ar

op

1 5/9 / ' 8 0


DE HAAS EN Om u

\·nsc h i l

lwt

up

die l w n · hin L ...L l l ï 1

Wl"

HET

KON I JN

l u ss l ' l l l' l ' l l l i ; 1 a s 1 · 1 1 1 · 1 · 1 1 k o 1 1 ij 1 1

t'tï l

gc port rcl l e nd .

libd

t k g ro o t s t ( ·

111ct

l> l ' gi 1 1 1 H ï 1 : :\ ! t ij d l w d t

i

d u i <l e l ij k

zu

mog

e l ij k

t e l a t e n z i e n , h e b ik

h l ' l h aas t o t d e \'crbeelding g e s p ro k en

' p ru o k ( · s s t l'eds ( ' l" J l bl- k l· m l c g n v c c s t . I n ' R e i n a e r t de Vos' hee t het _ ] u ; 1 s ( : 1 1 \\·; i n t n 1 i k , - i n d 1 11 ; 1 a r d a t l t t ' l l ·: n g d s c woord coward - d a t l afaard b e t e ke n t - daar Lï l

is i u s;tg1·1 1

' < ' l · I op l i_ j k i .

d 1 1 i 1 k l ij k ,

lïl

Trn 1 1 \\' l ï t s , g l ' z c g d c u ; t l s ' h a z d 1 a r 1 '

< Li t

z i c h o p d e \' L t k l l ' h o u d t

tLt t

st qlpl'l l in,

c 1 1 ' h e t hazc p ad kiezen' m a k e n o o k wel \ o n tl . Dat is e i ge n l ij k n i e t e e r l ij k ; a l s echt

1 1 1 t ï 1 l w t l 1 ; 1 ; 1 s n i l " l b ij s t n 1 1 1 u t " c l i g rn

o u k 1 : i c t ' ( · c · I ; 1 1 1 d ns d 1 w 1 1 < L 1 1 1 1', f d t · so k k n 1

g l ' l ' l l hol n

h eeft zoa l s h e t k o n ij n , kan h ij n a t u urlij k

i 1 m · t t t ' l l ó f z i c h d r u k k e n . Voor a l l e b e i v a l t

k u n j e h l : 1 1 1 ; 1 ; rn z Î t ï t , d a t h ij z e l f' ook n i e t weet L e k i ez e n . ,·oc h t igt· k l i m a a t i s l i e t h ; 1 ; 1 s erg on t v a n k e l ij k voor v e rschi l l e n d e z i " k t l ï l , z o ; t l s l n n ho t , d i l · l w 1 1 1 1 L 1 < l l z ij n d o o d d 1 w 1 1 s u k k e l e n a l s hij o u d w o r d t e n hij i s rn 1 g < ' t w i. i k l d l w t n a l : t l s h i. i \ ' Ó t ) r c l i l · t ij d o p t 'C l l w i n t nd a g i n d e k n a l o v n d e b o l gaat . \\ ; 1 t t e ·

l.l' g g l ' l 1 l ï l

d i k w ij l s

\ ' n 1 1 1 o l'< lc l ij k d o m o n s

worp t e r w e r e l d b !"l' n g e n

\ ' i n 1 1 1 ; 1 ; t l p n _ j ; i; 1 r k : 1 1 1 d t ' h : 1 ·1. l 1 1 t 1 1' l ' ( ' t o t \' i n j 1 n 1 g t · 1 1 p e r gt·ks is : t·c·u zw:i 11gnc· l i;1;1s k:1 1 1

\'ÓÓ r d1·

poos l \\ l T 1 ns c l i i l l 1 ï H k \\'o r p c 1 1 i 1 1

i\ Lt ; t r \ ( ) u r

hl'l

h <t a r b u i k !

l i t c · ' n m n 1 i g , , d d i g i 1 1 g s \\' n k

1·t

1 1 1 o ct c 1 1

c k k o 1 1 i j 1 1 1 · 1 i - ; 1 !'. \' ; 1 1 1 t 1 i t S p . i n j t · w n d c · 1 1 z 1 · d o o r

wc

ck R o rn c.: i nsc

k u 1 1 i_ j 1 1 c 1 1 ; t i 1 1 1 a ; 1 1 · ( ) j J 1 · 1 1 \ \' t ï d c 1 1 a l \ l 1 1 g t o t 1 · 1 · 1 1 ] ' l a a g .

j ; i ; 1 r .� " l l ' l l c · 1 1 .

I H ï 1 1 . t d 1 1 i .� d 1 1 1 � >. 1 1 1 1 1 . t t o " · - 1 i n 1 s c · 1 1 l i l ' I d 1 ·

d i nt · 1 1

n·n 1

, · r; 1 1

ctl

• ï t k 1 1 1 1 1 1 c i.� ' ' . t l r < n 1 d g 1 · 1 1• . t g g c · lc l

k < ' c ï . 1 1 -.;

s t 1 1 1 1 1 1 H ï . l n l c ï·c

c r 11 •Tr

Z<'

een

het m e t l i e t k on ij n ge b e u rd d oo r h e m i n Z u i d-Ameri k a

o m m u u rd l a n dgoed w e e r

miljoenen

s t i e r ven z e.: ,

W<Tr

zien

n , .. . , 1

pa ; t r 1 1 i t gt·zl ' f ,

eerst

w1·g

W <.t r e n e n m e n d a c h t d a t

en in

met

ze

het

1 954 l c e k i e d e r k o n ij n v e r n i e t i gd .

1 1 1 . \ t 1 s t r: 1 l i 1 ' , 1 \ ; 1 ; 1 r 1. 1 · d 1 · k 1 1 1 1 i_ J l l l ' l l \\T l d c ) ( ) d k 1 1 n 1 1 c 1 1 k ij k e n ( i e m a n d 1 1 · , n 1 i_ j k n 1 , 1 ï t l t : t d

na

t t· l l l ' b o c 1 1 . E e n vies en z i e l i g gezi ch t , z o ' n

,,· ; i t k o n i_j 1 1 1 · 1 1 t t :

1. c n 1 d t ï 1 l 1 . t l 1 ï 1 , .� l · , " l d c · d e 1 1 1 1 >. c J 1 1 1 ; 1 t l l s 1 ·

met een

bin nen

l u s . l \ i. i l 1 c i 1 1 c l n d 0 ï 1 l > i 1 1 1 1 1 ï t c 1 1 I J l 1 i t l ' l 1 < k 1 1 1 1 1 1 1 r , _ j ; 1 b ij

o n t s n a p t , r u k t e n hord e n

uit dat

Tl l t ï l z ; 1 g l w t , . , , , n k d ij k n a a r

in

l egio e n e n n a a r o n z e

ongeveer e L · n \ ' i e r k a n t e hec t a re

1 ; 1 k 1 1 · n z < ' 1 1 i ; 1 ; 1 r : 1 : 1 1 1 < ï t ·1. " " . t s l ï' a l t ij d \ T rs 1· l c T s . V a 1 1 d a ar u i t

l ' u t t \\' i 1 1 1 i g

it:ts

toch b ij ck konij n en z ij n ! B ij

k o 1 1 t r l · i c ï 1 1 1 1 c T g • ï l l l J 1 1 < · 1 1 . 1 1 1 0 1 n l ll ' i 1 1 < . k ' k u 1 1 i j 1 1 t · 1 1 - ll l i 1 1 t · n ' v a n

w ; t s 1 L l ' l t h ; i m c · l 1 rn 1 g l n . i : 1 1 l ï l l l • ' c ï 1 p < t ; 1 r k < J 1 1 ij 1 1 t T1

en

g e d e k t w o r d e n en h eeft dan e e n

g c l i o c J J ' l c · w t� fr

<lach t d a a r d e n a t u u r

beschermd e n vl a k d a a r n a e e n

t u t 1 BB 1 nog

g i �. . 1 1 1 1 i s c l i l ' p L 1 ; < g ! ; , , , nd d 1 · 1 1 1 y :-- u 1 1 i ; 1 t c i S( ' < L rn k b : t a r b i n n e n g eha a l d . A l g a u w s t o n k h e e l

. \ 1 1 -. t r ; t ! i i' 1 1 . i ; i r \ L 1 . t 1 k i. i k .

. .

<i<-

lll't

ko1 1 i j 1 1 " l i i k i(·'· . . k o 1 1 i j 1 1 11·1 1 1d t rl'si s 1 1· 1 1 1

h ij kr . i l i b cl t

1. c w k t 1 1 w 1 1 i 1 1 . \ t 1 s t r ; 1 l i s c l l l ' L tl 1u r; 1 t c i 1 · i ; 1 1 1 < t a r t T 1 1 h e t e r

l i. i k t l w t

k 1 > l l i. i n

ll' l ' l ' l'

in <k

n p r n a r s . ( ) o k b ij

' o t 1 d n 1 1 · l · t s ' l 1 1 1 p 1 w l rn : L i l r ij k c 1 1 . \\ ; 1 1 1

. 1 1 1 1 \ ï n- 1 1 1 1 z c · 1 1 · 1 1 1 1 L 1 ; t !

.

.

SL

ons

h a d l ' l ij k

pn j .1 :1r

er l'll

weer bovenop ! I n gesp a n n e n

sterker

virus.

hi. i

1T11

' ( t o r.

we ze

weer

! L n a l s z e d e l en g te k r ij g e n , k u n n e n z e

k r ij g t c T n

voe<lstertje e e n w o r p v a n

_ j l J 1 1 _� n 1 ' I k 1 · ns t " ,,· m p is i n l i 1 · 1 u l kk j ; 1 a r al g e s l a c h t s r ij p . H i e r en ,,· ; i n · · g t : I H H i l ' l t' - l ' >. p l o s i l ' s '

!\.l a a r voorlo p i g

i 1 1 so m m i ge s t r e k e n z i e n

L l ' 1 1 H w t c · 1 1 d , 1 a ro m

ook

er

vier t o t n egen

daar k o m e n dan ook

in de w i n te r w o r d e n bej a agd , wan t

1 1 · g ro l l · p o p 1 t l . 1 t i 1 · k rn 1 1 1 d 1 · 1 1 1 y x o 1 1 1 ; i t o<; ( ' W t T r a a n g eslo p en .

\ ' .1 1 1 l l l't

''

i l < k k o 1 1 i_ j 1 1 s L 1 1 1 1 1 " " s 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 · b c . , . s t .

' 1 · 1 · ! . 1 1 1 i 1 l w t i 1 1 1 · 1 ï 1 l w 1 i : 1 1 1 1\ d , s t i 1 1 k n i g

•ïl

1 k t is

tT

d i k w ij l s n i e t op voor u i t gega a n

t 1 1c h t i g h o kj e

te wach t e n . . .

-

U i t " d e v o s s e n h e b b e n h o l e n " v an Ri en P o o r t v l ie t , v e r z o r gd d o or Z . W . G . V .


w A AH NEM I N GEN

1 ) v·J e t

n a am : APODEM US SYLVArr HI CUS P l a a t s : Oud - H e v e r l e e \·J c e r e; e s t : n e g e n S t a d i u� : B i j n a Vo l w a s s e n A a n t a l : L l.

Bi o t o op : Bo s B i j z ond . : i n

oud e

aut o ,

t u s s e n p ap i e r e n h o o i .

n a arn : MI CR OTUS ARVALI S P l a at s : G a r a g e We e rg e s t . : R e g e n S t ad i urr : B i j n a v o l w a s s e n

2 ) Wet .

Aan t al :

1

Bi o t o o� :

Bi j z on d . :

3 ) W e t . n a am : Pl a a t s :

( Bo s mui s ).

( Ve ldmui s )

Ve l d , t u i n , b o s Z a t i n garage CAPR E OL U S C APREOLUS

(Re e )

Mo l l endaal b o s We erge s t . : Mo o i weer

S t ad i um : L e v e nd Aan t A l : E è n gr o e p van B i o t o o D : B o s , ve l d B i,-i z o nd . : . -

De en en

e ers t e

twe e

.

3

eks .

e n l at e r e e n g r o e p van 7

eks .

·

�aarn e m i n g e n w e r d e n

inge s tuurd � o or

P a u l Thun n i s s e n

Lies

op

15

de februari .

Bodde z ,

g e d aan l a at s t e

d o or M e vr o uw B o dd e z d o o r J o h an N y s t en


Tus s e n d e

art i k e l s ,

e rn s t i ge

w o o r d raad s e l !

T e st

lr n nni s

uw

waarne m i ng e n , e e ns

9

3

ui t

ve r s lage n z i t

o ok

een

krui s-

:

.;tO

HORI Z O NTAAL :

I.

zv:am-

2.

j o ng schaap- ge e f t

3 . re e d s - p l a nt

4e

die

ons

ge b ruikt

w o rd t

b i j de b e re i d ing

b i e r-

me i s j e snaam

ove r

v o ge l s

me l k

van

alt i j d b i j l e re n

5 . a l ge m e ne z angv o ge l

( afk . )

6 . wo e k e rp l ant 7.

rub i d i um

8.

c o nt a c t b laad j e

·van

d e W . J o-

tvrn e k lank VF;R�� I CAA L :

9 . b r o n- gr o nd s o o rt 10 .

I.

z e e r kle ine

v i j v e r-

w i e l e wa a l re d a c t i e 2.

s l angv o rm i ge v i s-

ge e f t

o n s h o n i ng­

f l o r2,

( afk . ) d aa r- rund e r e n+

b e s c h e rm g e b i e d va n f auna e n

s chap e n +

ge i t e n

3 . d e c i m e t e r- i nd i e n 4 .

l i e v e l i n g sd i e r�van O d e

H a l f lant s

5 . a a ngaand e d a t - v o d 6.

Y o e g o s l av i G c h e

7.

te

lr n rt

( afk . )

munt

me i s j e snaam-

8 . vr ouv:e l i j k s chaap9. 10 .

in k o rt e

lang s p e e l p laat

a l i ne a ' s

( aflc .

)-

( afk . )

muz i e k no o t ;

s o o r t wa t e rv o ge l - �a t e r p l ant

smak e l i j k e r o d e vru cht �

- - � """'." - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --�-� - -

�� fi ------------���-�����=--=-: :::."":"' ":"" - -


V L E E RMU l S

U e v l e e r mu i s

is

He t

ma a r

geen

is

voge l

heef t

he t

een !tee 1 , ma a l

geen

W < > tlJ e r J

is

ve r e u . lie l

v r aag t

j e lH Î. s s c h i e n

v a n cl e

uac h t ?

We l

dal

b e we g i t 1 g e n

v an

de

r a d a i: : d e

door

v a ngen

u o gd i e r e n

haar

. .

.

r

Om d l'

ins ekten

om

in de

h a n g e uJ

\

ze

te

.

Ve l e

af

juis t

gro te

wo r d e n

ge l e i d

�ie

J1 a a r

ln

s t e r ke

zo

Je

Z l J il

ook

m a Ct r

v an g e n

me n s e n

bezi t

kan

ze

v i nden

de

d o o r cl a t

me e

u i t s t e r v e n . Ma a r

d ie

b e k umen

o ud e

de

ui

zeer

die

ze

l urn g e n

ill·, . 1

v an

a c h t e r t enen

daar

wi jd

openen .

d i l' it

g e l u k k i g z i _i 1 1

n0g

v

t• r

l e 1 · 1 1111 1 i s

v ies

wurden

'

buur t

ze

doen

in

om

en dod e n de

een

1 11

het

suor t

word en

opge­

( hu i z e n , b o me n ,

ev e n a l s

and e r e

z

s lapen

z i ch vas t

is

he t

te

i10ude n .

z ak j e s . t and e n , è n

o n g e n a d i g . Ma a r

v l e e rmu i s b e d r e i gd

n a t u u r v r i e nd e n b e s c h e r md

v a ngen

d e · winter . Ze

na a l d v o rmige

is

e c� l l

l i ggen . Z e b r e ng t

o nd e r s t e b ov e n a l s

s c herpe

h

g e b ouw ( k e r k , s c il u u r , i j s k e J

oud

l1cv l

n u t t i g e·

de

een

1 i j

\

s i t u e r e n e n v i nd t z e

te

we i n i g i ns ek t e n

g e b o uw c• 1 1 1 .> p g nJ • i d'

heb b e n d a t

in de

v o o rwe r p e n

de

<J a 1 1

te

over

b t! s c n i k L

v J e e r mu i z e n , w a n t

l 1 L' e l

v J l' , : r i u u i s !J d<

insek t j e s

ge l u id s tr i l l i ngen , d i e

v o o rwe r p e n

p l ii f u n d

k J a11 wt:l;

tiaar

dit

zi ju

1 l < H l l d Z i.J k L!

o e r en en haar v l i eghu i d

g t: l: n

c• v n

z i ch i n hun v l i eghu i d

te

W l! d

z1 e

f ij ne

door

w o r J c; n J u o r

een ba l k of

aan

s taat

wunJ e r l i j k : e e n v l e e rmu i s

zo

Nu

donker . er

l ;;;

d i e i: e n i n

d t.: z e

op en

we e r

ook

en

hoe

w e e r k a il l s t

ver s n i pperen

v luch t

��--� /{

")'\

in het

) Ze bez i [ ten

z u u bd J , : 1

eeu

tas t z i n t u i gen

ze

.

�---- --...... ...... ..... .__

he l ,

v l e e r mu i s

, d iè dan

we g

al

l \ u v t! nd i e n h u l l e n

ze

is

e e n w i n t e r s l a a p , wan t

win t e

lte l e

ck r , .

j ns te

i n s ek t e n ) O i t v an g t

ook

o n b e l e mme r d

de

fi

ge l u i d e n voo r t

e t� r ::; t en

de

j k J j t.! r

v l i eg t

t uclt

nach LJ i er . Je

ho l s t

j

(

die zie

ac t i es voeren

v o r i g n u mme r ) .


Aanvanke l i j k

er twi j fe l

was

j aar

waar we d i t

o p kamp z ouden

M e t Ar g onne e n Gimn é e z i t t en d e kalks t r e k e n er z o op en h e t t yp i s che l and s ch ap van de Ard ennen b e ginnen we al wat

g a an :

te k e nn e n . Er ont s t ond al dus e en dr ang naar n i e uwe hori z ont en ; Ook b i j j o u h o o p i k , want d e z e k e er is er i e t s revolut i on a i r s

bus g e k o m en : N o ord-Wal e s , m e e r b e p aald h e t " Snowdoni a Nat i on a l Park " , e e n b e t over end m o o i e m aar wo e s t e s t r e e k , m e t uit

de

r e u s a cht i g e ve enm o e r a s s e n , b er g e n van o v e r d e dui z end m e t e r , t a l l o z e m e r e n e n b e e k j e s , oude d a l b o s s en e n ongerept e kus t g e ­ b i e d e n . ( w e n e m e n on z e intrek o p ongeve e r 1 0 km . v an d e z e e )

n atuurpark

Het

is

m a ar

l i e f s t 1 88 5 5 0 h a

h e l e provin c i e Gwyn e dd . On s op

l o gement

l i g t vl ak

bij

gr oot

en

omvat

de

m inus kul e d o rp j e Cr o e s or , dat

het

z i j n b e ur t e en z e vent al km . van het s t ad j e Pe nrhyd e udr e ath ( wa t e e n

l i gt .

fl ora

Ov e r d e

namen )

en

d e f aun a kan ik n o g n i e t ve e l d e t ai l s vert e l ­

l e n , re a ar h e t i s e r al l e s z i nds i nt e r e s s ant g e n o e g o m e r twaalf te b l i j ven .

dagen

( t e duur verplaat s int; e n

Een b e l angri j k punt i s d a t d e f i e t s e n n i e t m e e kunn e n qua t r an s p o r t ,

zul l en

s l e c ht e

b i j gevo l g

te

v an A r g onn e n i e t " u i t ten t e

en s t e i l e

vo e t

wegen ) .

On z e

g e b eur e n . Wann e e r

pudding mo cht

je

vo o r h e t k amp

f i e t s t o ch­

b e s t aan " ( t e n e i n d e

o v e r l even ) , m o e t j e than s o v e r e en a ard i g s t e l

b e s c h i kk e n

( en d e z e k e e r

g e f o r c e erd e mar s en

is

het

menens ) .

m o e t verwacht e n ,

m a ar

N i e t d at

ku i t e n

je je

aan

e r g a at f l ink w at a f ­

g e s t ri_n t w o r d e n .

En k e l e p r akt j_ s c h e w e nk e n : Er kunnen 2 0 p e r s o n e n en t w e e koks me e .

Het

k amp

gaat d o o r v a n 1 5 j ul i

( 's

m or g e n s

h e e l e r g vr o e g )

t o t 2 9 j u l i . Een v as t e pri j s i s n o g n i e t t e m ak e n , t e n z o ud e n z o maxi mum rond d e

·

5. , 0 0 0

fr . l i gg e n . D i t

e cht e r g e v o e l i g n a a r o � l a ag g e t r o kk e n w o r d e n

maar

de

ko s -

kan

budg e t

al s we e r in s l a g e n

e e n En g e l s b u s m aat s chapp i j a an d e h a ak t e s l a an ( me e r ui t l e g d a ar o v e r

l at e r ) .

D e nk e r dus m a ar

tot

e ens

o v e r na . M i s s chi e n vind j e h e t n o gal

é & n d i n g s t aat vas t :

duur ,

j e kri j gt waar vo o r j e g e l d . Z o

je

d e verh e l d e rend e b e s l i s s ing k o mt , me e t e gaan , l aat m e d an

z o vlug m o g e l i j k i e t s w e t en ( t e l . 0 1 6/2 2 8 9 99 )

In d e l o o p

van apr i l kr i j g j e d an d e d e f i n i t i eve k ampbr i e f . Ni c o Van

d e r H auwae r t

"


DJE BEL G IS EEN ENO �M JO) IER1E NLlE FHJE 131BIE R, \\/([)) (J) JRAJ-' Til.J JD>JEN§ HET JO) rr�JJE: rl

..

( 1 DEEEN GEPUT U I 'l' " B E N T U O O K Z O ' N B E L G " VAN J . V . D . LO O , A A N G E PA S 'f EN B EW E RK T D O O R ZWG V : G . C . )

��µ� i'J-• , . , �. !)YJ ..... ·

J r

.

·I - ·

,'. \

l ,,., .__ c:-:-=C) .

- .� · ...

--

, . .� -�

·

u,' ; .l... ::::�'.'} � ..L\k ( l1rit. -1:}/6: ., t ..(

· "-<'. \._'.;

1

\. • 1 ,

.

'-

i\ l._.J!rf�..

..-.�.

l

"-' \/ <' ( ( l' (

-(

-p.

"

!111

.

De

aap

hee f t

terl e e tue e l z e l fs zo goed on twikke l t , d a t h i j n u r e e d s zich

in

h o ge

b e s t u u r s fu n c t i e s

b e kl e c d t f

\

'A

. \) " .... -"

· ·---� ···-" · - .

' ' V/ E EST G O E D .ff EG ENS DE DI EREN " '.!>1ogu11 1 ·a 1 1 de dieren hesche rm ing )

G OEDHARTIG Oe belg bez i t een gro o t en goed h a rt . Vooral tegen over d i eren i s hij b u i tengewo on

�ac h t , trouw, waakzaa m , korrekt , a a n h a n k e l ij k , fi d eel , zo rgzaa m e n oplettend . P . S . : U E FWA N � � N l l J N IN H E T R �D R I J VE N V A N V A N D HrnEN B l� HO U D 1

V E EL DEZ E

rek - en andere vogel s worden gevangen of

d oodgesc hoten om ze tegen l ange, vermoeie nde v l uc hten of k o ude, hard vochtige w i n ters te

U!e

schermen .


Ov e r

A l ::;

in

z i j n l

o

e n

gev r aagd a

he rf s t

Je

Je

toe , want

g

s om

ge l d

Me t

de

uf

au t o

op

boeren

s tuk

r i j d t

w

hij

vertrek t .

Ov e r z i j n

en

naas t

l oop t

hem

s tunte l ig

s lu i p t

hij

van

de

d i e ren

Een

he l e

be l oont

Nu d i

s l uw

dag

v o lgende

i s

e

zi j

ze l f

be t

b

oud e r

r zijn

klop t

j agen . Dat

ar

te

maken .

,b

e

groe t

vanu i t

e

ond er

één

en groo t

s taan

de boeren

he t

begin

zij n

er

de

van

gaat

wee r

ve le

te hij

hij

al les

dat

er

l ekke r

naar

de

poe l i er , d i e

j

zij n

bui t

nog

erg

v e r dw i j ner inzit ,

v e r z ame l p l a a t s e n

j

op

k o l l eg

b e ng e l e n ,

h e l e ma a l

ve r dwi

reeds

een

d i eren

konij n

nt

k l e i ne

v e ·r t e

voe ten , de

hij

een

g ew e e r

in

de

j ac h t z ak .

gro te

ui tz iet

.

l1 e m

r ij ke l i j k

mo e i t e .

l en te

j ongen

zou

ook

hebben

zu l l en b e t

j ong

goed , en

s terven

.

ook , wan t de

j ager

En

dat

, lt é ?

" HULDE AAN DI JLELAN D " Di j l e

toe l ating

de

GER D A ..,

W a ar d e

de

v e r g o e d i ng : o f

a

ui t zij n

s tof

he t

hij

heef t

k l

h o nd . I n

naar

e

een

Ma a r , w a n n e e r

vos

h i

os

t

hang t

k r aken

schiet

l and

j ach t s e i zoen voo rb i j , en maar

ren in de

a mm e

hun

t r ouwe

e en

cl a g b r e n g t

d o od s c h i e t e n , d an j

s ch

"kna l " . Een

d e

u rn

ho len .

a l s

door

voor

het

i ld

zijn

hun

op

l1 e r f s t

J e

t r ek t d e j ager

wor d t , d an

aan . Hij

w e e r

kr i j gen

werk : t akken

t e

opges chr ikt. in

De

om

naar

en

g t: o p e n d

s tap . Voor

d aarvoor

e e n

k l ed i j

groene

mo e d i g

gaa t a a n

j a c h L ::; e i z u e n

he t

t rad i t i one le

den

gra

.J <l g e r .

.: l ' n

z i c h e e n w e g d o o r V l a a n d r e n b a ant ,

D a a;r 1 ig;t he:;t! l a;np,. -�v a,ar g i j u z o t waant " Z o t , o md a t g i j d i e � c h� o n g e i d n i e t g e l o o ft D a ar g i j r e e d s van d e r e s t d e r n at uur w e r d b e r o o f d !

D a ar h a n g e n e r n o g b l ad e r e n aan d e t akk e n , g l a s b akken ! gr o e n e D a ar s t aan n o g g e e n o r an g e , n e kk o l b e z hui e g o h n e e g g· o n an a t D a ar s , n e kk o m en s n e m en e � e � Daar � i et en s t i l t e , D a ar i s

)

(

a l i e s e envoud

·

En a l l e e n ' s avond s v a l t e r e en k i l t e . D a 2 r w o � e � n o g vre e d z am e m e n s e n , D � � r i s � e e r d an gi j kunt wen s e n H e t i s h e t l an d van d e D i j l e , Van s l e c ht s e n k e l e m i j l e ( n ) . H e t i s rt e d r o o m v an a l l e n at uurvr i e n d en , H e t i s h e t p ark d � t w i j r i j kl i j k v e rd i e n d e n ! Gerda

, wanne e r z ou zou

de

een

ree

toch

erg


8/1 1 /8 0

T o cht d o o r h e t H a g e l an d Op

z at erdag 8

g a an

s ch a at s en ,

H a l f l an t s vo l

n o v e mb e r w a r e n h e e l

het

d o ch

Hag e l and

�n p l an t e n

d o o r t e t r e kk e n .

r a n e n w e r d h e t k n okk e n

v e r m i n d e r d e h e t knokk e n c:} at

1 ·: e

pen

g e b e ur d e

in

ik heb

n ormaal

z i ,j n )

zo

ik

ni e t ,

alt i j d

e en

ze

m a ar

b l auwe

En f i n ,

nam o

we

het

d erde

hal f

t e vr o e g

di e

Bo�aer

z i ch

a an

1

ri ep .

ik

on

ons

hart j e

vo ge l s

het

twe ede

e ers t

gr o e p j e

ge z i cht

e

gro ep j e r ap e n

ont d e k t e n w e

over

de

van

o v e r k ant

het

z i en :

(n

g e h o ud e n .

niet

had

te

de

tot

we

v an

i ets

s t apvo e t s

i e d e r e e n u i t g e h o n g e rd a an

.

v. d

al l e s

s t on � e n

0

zo

on

voor

gr o o � ,

was ,

was

het

e cht

l amm e

\'J J - e r s

tre in

v an 6

was

.

:

ver ­

l an g

o p g an g k an

g e n o m en

uur

h a d d e n we

e en

z ow at

h en g e r .

o o k kr e g e n w e

b e v on d w a ar

en

ons •

s t ak e n

twe e

and e r e n

de

luid

gevol g :

ze de

s t i l l e -·

" s m ak e l i j k "

i eder e en k e ek

s t r aat

ove r

' t ki jken n a ar h e t g e e n

l achwekkend . D e

h e t u i t s t a l r aa� van d e b akk e r t e dat de

r

raap

( in

wi j

v a s t h i e l d e n ) en d an , n atuur l i j k w e r d e n on z e k o e ke n o p g e vr e t e n . Als

.

s t ap t e n e e n b akk e � b i nn e n

s tr a at

é én

-tja,

e en

dat

en

D aar o� w ar en w e

daarom

en

l an g · g e duurd w an t

p r a c h t i g g e b i e d was ,

en

z e iden

o�i ,

en •

w e e r b ui t e n kw am e n b e g o n ri e n w e

we

T o en

b e m e rkt e

Je h a d h e t m o e t e n

vl i e gen

i n d e vo r i g e V a l l e i m o e t e n

nemen .

s l im

WPren

E e n r a ar k e k e n

stilte ,

Bi j

b e gonn e n t e

e e n b ende

zo ' n

in A2.r s ch o t

z a t e n t e w a c ht e n .

t j e s . N i e m an d

we

o n s chu l d i g

gr o e p j e

p l e k v an

je

7 uur te

t r e i n v an

de

Li e v e

Hage l and

o " d at

b e s l o t en lnJ.r

een

tus s en de di s t e l s u i t z oeken

nu

v e rt e l l e n h o e

c: e n s

m a ar

konden

s t uur d e .

kr i j g e n ! � e l , n o r� a al g e z i e n z o ud e L w e d e hebben ,

dat

vr e d i g b e z � g m e t

met

ons i

on z e v e l d s l ag

-0re t t i g .

�j e

on s

w e l t o e n G e r d a C a mm a e r i . p . v .

Gr app i g w a s

de ranen � e e s t en Zal

ik

we e t

nog

distel

niet

het

bi j

kon

'

r aap . B i j

g e z i en h2d d i t vers l ag w e l

s c lr. E m e n een

Od e

­

v e r l a t e n r ap enve ld s t onde n . Wat e r t o e n m e t d e r a­

e en

er

en

s m a ak v i e l ,

al len heel

tot

e en

om

te

t r e i n z at w e l s t a m p

De

druk t e

de

r a p e nve l d

d o o r e e n v e r l at e n

d w ar s

de

in

ons

W e waren

d e t erm i n e r e n

te

om

1 4 WJ - e r s p ar a at o m m e t O d e

Eenm a a l hu i t en al

in d e n a t uur .

o ph a l e n

er

aang e z i en het w e e r

m � ar

we in i g s che l e n .

,

w ar e n

m e n s e n van p l an

ve e l

vo o rb i j g angers b i j n a

dapp e r e

WJ - e r s

k i j ken � e t o g e n ,

m e d e l i j d e n kr e g e n ;

om .


Ode

m oes t

ders

van

het

winkeluitstalraam bijna af

zouden we onze tre i n missen.

niet

trein niet

ze

gemist,

Maar wees

trekken want an�­

geTust,

maar de meesten hun honger was

we

hebben onze

daarmee nog

gestild"

Ann Brosens

Verslag Internat i onale

Waterwildteldag 17/1/81

Alhoewel het niet koud was kwamen er slechts 5 man opdagen. Jan Wellekens was zo vriendelijk van met zijn auto de Waalse vij ve rs te tellen� Alles ging zonder problemen tot Bart Augustijns en ik aan de kliniekvijvers in Neerijse aankwamen. Op de vijvers zat nikGe Door de dooi van de voorb,ijc dagen stond hot boeltje onder water" We hupnelden lustig door het water tot mijn voorganger zijn laarzen plotseling in e en aquarium veranderden, en zeit " 't wordt diep!" We gingen toch maar door om in in SAR te ce­ raken, maar er was e n ke l e andere weg om het nieuw ontdekte ei­ land te verlaten dan dezelfde weg terug te gann. Tcruijl we onze nqunriums leegkapten kwam er een witte buizerd boren ona zwevono Er i·Jerd in Neerijse kliniek niet geteld omdat de eenden in een onderwatergelopen bos zwommen. Jan Wellekens, Rups en Joke zagen 1 juveniele slechtvalk te SAR. FLO PC AVP TOT zw OHZ SAR NGB OHN 124 27 18 220 v.rilde eend 344 45 101 2 2 tafeleend 97 94 1 kuif eend 9 7 17 17 wintertaling 4-0 21 4 69 4 meerkoet 1 f2 blauwe reiger 7 3

1 klapekster te SAR (vaste klant op het eilandje) 1 slechtvalk te SAR (juveniel eksemplaar) buizerd: 3 eks. te NKL,2X1 eks . t e SAR, 3 ëW§ te ZW,1eks te AVP Verklaring v.d. gebruikte afkortingen: OHN(Oud-Heverlee-Noord),OHZ(Oud-Heverlee-Zuid),NGB(Neerijse Grote Bron), Zv1( Zoete Waters), PC(Pécrot), FLO (Florival), SAR (St-Agatha-Rode) ,11.VP(Abdij van 't Park)

Johan Nysten Tocht door Lovenjoel

Onder Gerda's

Loven,j oel

er

deskundige

leiding,

18/1/81

gingen

we

eens

kijken in

feit dat Gerda vele mensen verwittigd had,

en

ook

de wandeling niet allen voor Piepers bedoeld was,waren

�aar

7 leden aanwezig.

rijtje: Gerda+ius en later toen on

omgeving

Ondan�s het al was

en

stan.

Dus met

zijh

zessen

(allemaal

een

"

Ve�a,Lies+broer Karel,kleine Jo

Anniek daarbij· kwam

op

met

z'n

en

Ann Brosens )

zevenen gingen we op


62 15

We �oesten nog

zich wiskeken Lovenjoel

.et de

)hopend dat

over

er nog

to on d e

aangekomen,

ons

vertelde

�inuten wachten

er

W8ren

j a g ers

ons

in

zou komen vele

Gerda had

(

kwam

mooie

opdagen.

In

plekjes.

Ze

de holle wegen en het.boske

staken ons vol

We

pl ukt en eten voor Gerda's kaPr

iemand

Gerda

de wegbermen,

aronskelken.

eer de bus

konijn

en

de buurt en

zoekten en

�et rapen en

Jo zijn vogels. daarom verdwenen we �aar

gauw.

Bij

Gerd:1

nog een

de

Terug in

etentje

vergast

cacao en oxo,

(n.v.d.r.:?), daarbij

"''e

thuis werden

bus,

appel

voor

op

heerlijk haardvuur

een

wafeltjes op de bus.

Mmmmm

zaten w� nog te geniet�n

en we keuvelden

over kanaries

We kr e ge n

en beschuit.

!

van

het

heerlijke

etc.

Lies Boddez Verslag Bestuursvergadering 6

1)

bij

Stefan Bande

deelnemi�gs�rijs rond de 5000 fr. selectie : 1.mensen die regelmatig komen 2.minimumleeftijd 14 j a ar

Wales -

2) \Jerkkarnp �,)

maart

250 fr. benzinevergoeding 4 spaden (stelen) er zullen Meer tochten georganiseerd worden misschien kan er een knutselavond georganiseerd worden - ne leiding zou graag wat meer volk op hun tochten

Pief'-11/J

-

-

zien 4)

Kerkuilenprojekt

5) Lokaal

-

:

enkele

er zullen 10 bakken gemaakt word en informatie kan verkregen worden bij de Boe en Johan Nysten

mensen stelden

reeds

keukentafel

bij Gerda

ter beschikking: bij Nico VdH

een tafel

2 ronde tafels voor 8 p e rs o n e n

1

J an

Camaer

gedaan worden voor de berging van tijdschriften en het onderbren�en van papperassen (ZWG., Ornithol. Sekretariaat )

- het nodige

zal

.P. 711.


T ocht naar Hofstade

O p e e n k o u d e z a t e r d a g n am i d d a g s t on d en + 2 0 r i l l en d e W i e l e w a l e r s ( W A + W J ) a a n h e t s t a t i o n va n L e u v e n . ( I k weet n i et of ze a l le 2 0 rild en , in. .ieder geva l , ik rilde toch . ) Om d a t e r g e n o e g WA - e r s m e ewa r e n d i e e e n a u t o k o n d en b e s tu r e n e n d i e d a t d i e d a g d a n o o � li e t e n t o n e n , w a r e n w e s p o e d i g e n w e l v e i l i g e n v e rwa rmd a a n H o f s t a d e a a n g e k om e n . A l gauw s p ra k en we o n z e verrek i j k e r aan , d i e op z i j n b e u r t b e l m o f d e b r a a f t e z i j n . E n d e wa n d e l i n g b e g o n : · wa n d e l e n k i j k en , verder stappen , k i j k en , opz o e k en , la ten z i e n , v e r d e r s ta p p e n z i t t en , k i j k en WAAUW r o e p en OH N e e z e g gen ' t wa s e e n v e r g i ss i n g , t e g ae i k i j k en , pra ten , l a c h en , v e rder gaan , z i tt en , k i j k en T o e n w e ta- u g , r i l l e n d a a n d e p a r k i n g v a n H of s t a d e s t o n d e n s p r o n g e n w e v l u g i n e e n a u t o e n b r o e m b r o em , d a a r s t on d en we teru g a a n s ta t i on van L euven . .

� ! j§�-��E-�êêE�ê�!�gg� :

Brilduiker ,

s t a a r tm e z en , meerkoeten ,

g r o t e b on t e sp ec h t e euwen , z i l v erm e euwen m k o k n s m r o s l obeenden , st s p e c h t , s p e rw e r e n e o r g , g n i l a t r e t n i w fu ten , ( 6 ) , pijlstaarten ,

sijsjes

A nn

x

V oor de

A ls en en

x

x

x

x

x

overlevenden

het

laatste groen b l o em e n w e g z 1 J n e i n d e l oos r ond j e

de

woestijn l i gt

schrale aarJe en zand v e r l a t en b e du! n en kamp

achter

voorbij

de Er

stille Oase groe i en geen pa lmen of maa r er i s h e l d er water Si bi

dadels

Brosens

,


Ui t s t ap n aar d e

Fl e v o p o l d e r s

7

f e b r u ar i

' 81

Na

e e n 3 uur d ur e nd e b us t o c h t , o n d e r e e n gr auw e h e m e l d i e n i e t s d an r e g e n b e l o o f d e , kw am e n w e e ind e l i j k t e r b e s t e m r i n g . B i j Mu i d e rb e r g z at ( z o al s a l t i j d ) w e e r e e n k l ad a al s c h o l v e r s o p " d e pyl o o n " i n e e n r andm e e r . Op w e g n a ar o n z e e e r s t e s t o p p l a at s z a g e n w e d an a l wat r e � Yn ; o p h e t I Js e l m e e r ' o nt g o o c h e l e nd w e i n i g v o g e l s l an g s d e d i j k ( b e h a l v e b o n t e kr a a i e n ) o Op d e L e p e l a ar s ­ p l a s s e n z a t e n v e e l e e n d e n , g an z e n e n 1 f o e r ag e r e nd e f l am i n � o ; d i r e c t d a arn a s t o p t en we b i j d e B l o c q van Kuf f e l e r ( d . i :--ëên g e ­ m a n l : o m w a t e r o v e r t e v o mr e n ) . Hi e r z at en p akk e n gr o t e z a a gb e k ­ l� e n , n o n n e t j e s , b r i l d u i k e r s e n t u s s e n e e n g r o e p ku i f - en t a f e l ­ e e n d e n o o k 1 � t o p p e r e e n d . Er z w o mm e n o o k v e e l fut e n r o n d ; e e n b e r g e :en r'l vl o o g o v e r e n e e n j uv . zwartlrn pme e uw ( ! ? ) m a ak t e d a ar h e t rrn e k t n k e l z o 11 : o t r o n d . Ve r d e r d e n rr a a r , o µ n a �r d e Kn ard i j k ; o n d e r w e g n o g e e n 1 0- t a l r e e ên e n e n k e l e 1 00 - e n t a f e l e e n d e n i n g r o e p e n o p d e O o s t v a ar d e r s ­ � l a s s e n . Op d e Z e i l p l a s z a t e en imm e n s e g r o e p ku i f e e nden ( e eh p a ar (� -L<. :i.. z c i:.d ? ) , o o k wat t a f e l s en b r i l du i k e r s . O p w e g n a ar d e hut v l o o g e r e e n k l e i n e r i e t g an s ( & é n g an s , � é n ! ) vl ak o v e r . O o k n o g 1r.r a t a a l s c h o l v e r s e n t e rug e e n j uv . z w a r t k ó p m e e uw ! ? A a n d e hut vl o o g e r e e n r o e rd o m p vl ak o v e r en i e d e r e e n vond d a 1 1 wr e e d t o f 1 1 • Vanu i t d e hut w a r e n n o nn e k e s ( pr akt i s c h ui t s l u i t e nd n a t e r s ) , e n z . t e z i e n . Z o al s b i j " Ku f f e l e r " w a s e r o o k h i e r a l w e l �· at b a l t s ( b r i l du i k e r , gr o t e z aag� ek ) . E i n d e l i j k o o k 2 b l auw e k i e k e n e n i kk e d e hut u i t e n d e an d e r e n i n g e h a al d . Ond e rw e g z at cl -s ::::r 1 e k s . v r i e l e 1" m l e r t e " k i pp e n " m a ar z on d e r g e vo l g Van o p d e d i j k z a g e n w e e n k e l e Er auw e g an z en , 2 �� b l auwe ki ek , a a l s c h o l v e r s d i e a l e e n s n a ar d e n e s t kw am e n k i J K e n . Er kr a a i d e rl an t o c h e e n r al ( é 8n m e t v e r t r a g i n g ) . A an " d e s l ui s 11 z ag e n w e c r:; n r u i gp o o t b u i z e r d e n 2 X2 w i l d e zwanen e n v-re k o n d e n o o k vo o r t ­ r1 u r c n d 'l' V k i j k e n . :/ (' f_:; i r: i; c r: d o n ' ' R t r c n d r i j d en in d e p o l d e r s e n d a t w a s e e n gr o t e g o k w a n t i k w i s t rl n ar v a n g e e r k 2n t e n d e w e g ( en ik wi s t n o g rn i n r1 e r W él a r d e v e g e l s z n. t e n ) Bui t e n d e t a l l o z e T V ' s e n b l auw e k i e k e r. ?; n r_· e n w e l 2 n g s d e L e p e l a ar s i.·.' e g e e n gr o e p v G n 1 OC- e n r i e t ­ g a n z e n w a o r w a t k o l g an z e n t u s s e nd o o r gemengd w ar e n . O p d e D o d a ar s ­ " , e � k o l g an z e n , 1 2 r e e ën , 1 0 0 - e n g an z e n ( t e v e r ) , en 2 a d � e n))3 j uv . w i l d e z w a an . H i e r en d a ar e e n é � n z am e b u i z e r d . Vi a e e n � b l a u w e k i e k ( h e t e n i g e d a t we z ag e n en dat w a s werk e l i j k b rut e p e c h ! ) , wat . � 2 b l auw e k i e k en n o g r e e ën ( a l w e e r ! ) d r a a i d e n w e d e \'ll1 l nw e g o r ( '. Ie w a r e n nu b i j n a de p o lder uit ) . I k w a s o n d e r ­ t u s 2 e n wr e e d g e fr u s t r e e r d w a n t i k h a d e r m e e r van v e r w a c h t . D an h r u 1 d r:: e r i. e :n a n d : " R o e r d o n: n ! " . vl n t e e n t o e r e n d at è i e ro e r d OI'jP d 2, ar t_ e e f t l� i t g e h a a l è , ö nb e s chri j f e l i ,j k ! Z e l f s d e c h au f f e ur k e e k m e e e r.. a l s " ' :r: t e .ver 11 ( 2 5rn . ) w a s w e G g e l o p e n , r e d e n w e t e rug t o t vl ak e rb i j . T o e n er i e m anrt e e n f o t o w i l d e p akk e n , v l o o g h e t b e e s t o p , s t r e e k wat v e r d e � nee r e n s t an t e e e n r i e t v e l d i n . T o e n d e g e m o e d e r e n wat a f g e k o e l d ir.r a r e n , 7. ;:: e; e n i,,_r e i.·1 R t v e r d e:r n o g 2 r u i gp o t e n e n e e n s t uk o fw a t , o b l au w e k i e k . V o o r w e Z u i d e l i j k - F l e vo l and u i t r e d e n , z ag e n w e l o � � e n s 3 r e e ên e n o p Mu i d e r b e r g t e r u g s c h o l v e r s . o

· ·

H e r w e g B l o c kx


VOSS E NHOL

TOCHT

Met h oeveel WJers w e j u i s t vertrokken Z l J n , is n i e t exact t e z e g g e n ( h e t m o e t e n e r a l l e s z i n s v e e l g ew e e s t z i j n , ma a r s c h r i j v e r d e z e s b e v o n d z ic h ( me t c o l l e ga ' s ) i n p os texamina l e fa z e , en verkeerde dus n i e t meer in d e mogel i j k h e i d n o g en i ge nauwk euri ge b erekening d o o r t e voeren ) ( F e i t i s , d a t w e o p h e t e i n d e d u i d e l i j k m e t m i n d� r w a r e n ) D e t oc h t g i n g du s o n d e r l e i di n g van B a r t naar B i erb e e k ( h a l v e r w e g e , t e r h o o g t e v a n e en w e l b ep a a l d e i n s t e l l i n g i n d e z e s t r e e k , h a d d e n s o mm i g e m e n s e n e e n w e i n i g l a s t o m te v o l g en ) E e n h u i s - i n e e n h o l l e w e g - e e n r o d e a u t o - e en h o op f i e t s e n - h o n d en en e en v o l i è r e . E en w i t b een , in d e p l a a s t er . .

Dit

.

i s h e t V o s s enhol . k a lm e s t em v e r t e l t

d e man in h e t hok over de vogels , onze vogels . W e s l i k k en even a l s w e h e t verhaa l horen over d e bu i z erd , d i e onmi dde l l i j k na z i jn vri j latin g door een ' sporti eveling ' werd neergel egd . N i e t begri j p end lu i s tert d e groep naar h e t v e r ha a l v a n d e � i j z e w o uw ; h e t wo r d t s t i l . J e hebt de indruk , da t h e t ei genl i j k n i et de man i s , d i e z i j n verhaa l d oet , maar het dier z e l f . D e t o r e n v a l k e n d e k e r k u i l ; h e b j e g e z i e n h o e h e t k om t , d a t d e k erku i l mui s s t i l kan vl i e gen ? E en b e e t j e k o e l , h oe d i e wouw z i jn mu i s verorbert ( z e lfs de z i lvermeeuw weet er weg mee ! ) E n d e r e e� n ; h o u i n g o d s n a am e e n h on d b u i t en b e r e i k va n Met

zijn

vogels ,

een ree ! LJ e k u n n e n d e s t e e n u i l v a n d i c h t b i j b e k i j k e n , m r , V a n R o y a a r h em t e l u i s t e r en . kan u r e n vert e l l en , en het i s f i jn E r z i j n n i e t v e e l m en s en , d i e d e g e da c h t e va n n a tuu r b e s c h e rm i n g o p e e n z o d a a d w e r k e l i j k e w i j z e wa a rma k e n . C o m m e n t a a r v a n d e m a n v a n h e t a s i e l : ' E i g enl i j k z o u i k l i e v e r v o or een gr o ep j a gers s p r e k en , i n p la a t s van vo o r j u l l i e ; w a n t j u 1 1 i e z ijl a 1 g e m o t i v e e r d ., E r i s n o g v e e l n o d i g om d e gr o t e ma s s a t e d o en i n z i en d a t d e torenva l k ge en du i ven s l a a t , of d a t d e bu i z erd geen

men s en aanva l t

d o o r d e ve ld en , d i t i s een fijne d a g - d e Z Qn s c h i j n t - wa t l e euwe r i k en en grauwe gorzen . O p h e t a s f a l tbaantj e l i ggen p la kk en k l e i van d e a k k ers ; i emand v er z ame l t geva l l en b i e ten ( o f r a p en , h e t z a l w e l ' v oor d e k on i jnen ' z i j n ) weer V o o r h e t e e r s t s i n d s w e k en t e ru g d i e p i na d em e n van fr i s s e l u c h t , o v er g o t en m e t s l o k j es z on , d i e a l sma a r r o d e r word t .

uJ e

wa n d e l e n

I k p a k n o g gauw � n s tukj e u i t v o or s t r a k s , tu s s en d e cursus

het groen en steek het weg fysica

en

scheikunde .

STEFAN


' J r--r:'��:p .

•TE "SPEELHOVEN': �AA���H�� ) n •

'Li

Z a t e r d ag 2 8 f e b r u a r i , e e n r e ge n a c h t i g e d a g i s b e g o n n e n m e t h e t v e r t r e k p e r t r e i n n a a r A a �c h o t . E e n 1 8 - t a l d e o e l n e m a r s a a nw e z i g , a l l e n e v e n v e e l o p w e rk b e l u s t e n

mi s s ch

ien

reden , me t

gr o t e

is .

e nk e l e

r u g z akk e n

open

van

Nad a t

de

e en

paar

beneden

be dden ,

g e v o r md :

u i t l e gd e e e e n 1 gr o e p

heel

b r am e n

die

t e rw i j l

van

p ak

Cos trop

Dirk

l an d ,

dit

ten

die

onder

opruimen j o n ge

alle

aan

de

kamppl aa t s

t e rw i j l

n am

v e r w e lk o m d

h ad de n ,

Er was

d o or

he t

g e w e rk t

moe

het

w ak e n d e

ach ter

he t

u i t p akk e n

Er

Na

Ode

sten

die

uit�oen

e en

in

dus

s t onden vader

gr o e p e n

or z i t t er

een

:e iding

onder

op

de

onder

drie

vo

het

bet

zijn

me t

dal

en

r o mm e l i g

dit

werden

o o g v a n o n z e v l i j t i ge e een 2 gr o e p d i e mo e

Bo ve n

p l a nk e n .

o.l.v.

worden .

s c h uur

die

en

de

a a n ge ­

w e in i g p l a a t s ,

matr a s s e n .

ge b i e d , st

b r e mr a a p

z e l d z ame

een

houten te

berg

over

a u :t: o m e n s e n ,

te

bij

er

vad er

o pgekn a p t e

me e

me t

ie ts

die

zijn

huis ;

v o g e l k e r s b o o mp j e s

van

de

zach

een

de

d o or

ne t

op

s l apen

(

me t

gas t e n

b e gonn e n w e

b oven

t ame l i j k

van

zijn

war en

er

hoe

en

v o ord e l e

tot

w a n d e l i ij g

een

wat

moe s t

s t a t i o n kwam O d e

blij ven

ge ma a k t

a mb i a n c e

en

het

me e ge b r a c h t

maak t e n we

h al f- uur t j e ,

daar

we

s fe e r

in

Ode

s l a a ppl aa t s e n .

de ' s toers ten '

nog

) .

typi s c h e

die

me e nam

h aard

e ten

en

ma t e r i a a l

naar

min . wa ch t e n

1

WE RK G �B I E D .

b r e n ge n

z oud en

Na

g e z e l l i ge

het

orde

v e r l a n ge n d

me e r

zig

die

e en

naar

o ok

nog

a a nw e

W.J .

tof

we

ide ­

b r e m s t r u ik e n

gr o t e

d e gr o o t s t e h a d d e n d e o p d r a c h t 2 h o l l e ge b r u i k k o n d e n ge n o m e n w o r d e n . T o e n w e a l l e n d o o r d e p l e t s e n d e r e g e n k l e t s n a t w ar e n g e w o r d e n ( e n d e w e r k l u s t e e n i e t s j e m i n d e r w a s ) k o n d e n w e w e e r n a a r d e s c h u u r w a a r d e v l i j t i g e k o k s ( S u z a n n e + Pe t e r ) m e t h e t e s o e p kla a r 3 t onden N a d e l a n ge m a a l t i j d v e r t r o kk e n w e o n d e r b e v e l v a n d e k a m p l e i ­ gr o e i d e . D e

la8 tste

w e ge n

te

vr i j

m ak e n

gr o e p

en

zodat

o ok

tevens

weer

ze

in

.

der

Ru p s

w e rk

t

wind

,

ge s c h up t ,

�e zw o e gd ,

b i j k omend

het

re e d s

Na

de

het

voor

a vondmaa l :

kie zen

we

konden

a fw a s

De

hele

en

vooral

Oms t r e e k s

Na

nog

een

n a mi d d a g h e b b e n

er

de

i n s pan n i n g

worteltj es ,

tussen

ver s c h illende

de z e

ge j a m m e r d

4 uur was

korte

e rw t j e s ,

o ff p i n g - p a n g . G e d ur e n d e

u i l e nk a s t - b o u w e n

dans ,

o p ge r u i m d

S u z i -w a f e l s .

o pk i kk e r t j e

tijd

we rkge b i e d j e s .

ge trokken ,

a a nw e z i g b l e v e n .

o n v e rb i d d e l i j k

die

als

frui t .

a fzonderlijke

on z e

naa r

we

van

2

uur

a a r d a ppe l e n

wors t ,

ge ­

o p r e ge n e n e 1 pa u ze me t

a vonda c t ivit e i t e n :

ac t ivi t e i t e n , z i j n

en

was

v o lk s ­

d e enke le

h a n d s c h o e n e n d i e t e d r o g e n h i n g e n b o v e n d e h a a r d in b r a n d g e s c h o t e n . Ve r b i j s t e r d s t o n d e n d e e i ge n a a r s t e k i j ke n n a a r h u n h a n d s c h o e n f z o n d e r v i n g e r t o pp e n . Na d e z e

d rukke

do or wa t

1 s

we

direk t

I n ge , d i e

de ui

te

zon

de

l ie ver

gi n ge n

v o r i ge

tdoen

m o r ge n s

da t

on tbij t

in

to t

w

we

w akk e r

s tralend

ac h t te we e r

evene ens

h aald ) , du s

v o r i ge

de

b olle

da t

e en

op

tas

h e e r l i j ke

voor

z o r gd e

u ur t j e s , w a a r n a me n

de

besloot

ge pa s t e de

in

p a p . O mr i n gd

zoe te

s fe e r , b l e v e n w e

t e kr u i p e n .

ne s t en

nog

we r d e n ( r o n d 7 uur ) e n n o g l age n t e s o e z e n , Me l d e me n o n s a a n .l e h e m e l s t o n d . Vl u g k l e e d d e n w e o n s aan , u i t ge z o n d e r d

tot

dat

de

j ongens

ui t

aan h e t werk : n u was

a fg e w e r k t

de

zodat

dag wat

de

we

l

kame r

war e n . N a

v erdwennn

min d e r k e u z e , wan t

me n s e n k o n d e n h e lpen

die

t r age r uas

( d a ar

er

o p ge s c h o t e h 0 Ti j d e n s

bij

de

het

de z e

een

kor t

b r ame n w ar e n

b o ompj e s

v o o r m i d d a g g r a ak�

v u il o n d e r h e t gr a s v a n d a an ge ­ h e l e gr o e p i n g e z e t w o r d e n a a n d e we r d g e s c h � p t , g e t r okk e n , ge l a c h e n , ge s c h u p t , eOms t r e eks 1 5 . 30 uur

kon

v o ge l k e r s . E r

g e t r ak t e e r d

we

e n kaar s e n

latere

dag reeds

, da t

rden

h aar d

de

va n

babb e l e n

To e n

we

b e d o e n in g e n

lich t

na

we g kl a a r

de

h e e l wat

was

m i d d a g- b r o o d maql t i j d

de

.

.

w a s h e t h e l e t e r r e i n t j e o n tb o o md - . Me t z e n a l l e n l e gd e n w e o n s n e e r i n h e t z a l i ge grasv e l d j e n a a s t d a t b r e ms t uk . Daar d i t gr a s d r o o g was en fan t a s t i s c h k o n j e u k e n op

een

blo te

d i e e lkaar

ru g , b l e v e n

v ols t op t e n

de

me t

v e c h t par t i j t j e s

h o o i , maar

nie t

u i t . Ee r s t

a l gauw w e r d e n

ook

de

war e n

he t

de

j o n ge l in g e n

j o n g s t e n aange gr e pe n d o o r

d e m i c r o b e e n b e s t o r m d e n d e v o o r z i t t e r . D e arme d r o mm e l za g z o f e l � f d a t h i j h o t h a z e p a d k o o s e n e e n r u s t i ge r pl e k j e gin g o p z o e k e n . Na d e t r ad i t i o n e R e Su z i e -wa f e l s h aal d e n

l e gd Na

we

he t

t� o r d e � . I n

wa t

t e ir e n verliep

s pe k me t

m a t e r i a al

1 en

rode

m � ak t e n h un erg

een

k alm , e n

op

half

en

t r o kk e n

uur was

k o o l , we r d e n

p a�k e n , wan t ie dereen

de

d ie

de

n a ar

p e r z ikb o o �gaar d , d i e

d e b o o mgaar d ge l i j k ge m a ak t z e l fd e

h adde n

l a g vlu g in

mo e s t

p l a t ge ­

me t

de

gr o n d .

ac t i v i t e i t e n b e dr e v e n , e n

de

u n i v e r s i�

de

zijn

v o l ge n d e bed ( hier

d a g l e s . De l aa t s t e a v o n d i�

vl u g , r e l a t i e f

laat ! ) .


1

' .

.;

Ma a n d a g o c h t e n d

naar

gi n ge n w e e r Ode .

De

s taan

ge w e e s t

moe dig w a s

hele

we

om

de

o p me t

nog

een

of

b o o mgaard

v o ormid d a g we r d

n i e uw e nac h t

er

w e rk l u s t

tus s e n

reden

ge z a a gd

me e en

( e n h on ge r ) . Dirk C o s t r o p , d i e t e l i gge n , v e r t r ok e n wij

zo

ge sn urk me t

de

ge k a p t

kleine

t r ak t o r

tot

me e s t e

de

b e s tuurd b o me n

d o or

veranderd

w a r e n in e f f e n s t amme n , d i e d o o r Ru p s e n O d e t o t b r a n d h o u t v e rw e r k t w e r d e n me t d e m o t o r z a a g . H e t m i d d a g ma a l , d i t m a a l b e r e i d d o o r L i e v e B o ga e r t b e s t o n d u i t s t o o f­ vle e s

me t

gr o o t

deel

appe lmo e s

van de

en

br o o d .

bo omgaard

=

Na

de

middag word t

Ee n

b r an d h o u t .

er

gr o e p j e

nog

gewe rk t

tot

drie

van z e v e n b l i j f t

uur :

een

n a pr a t e n

in

gr a s . D e r u g z akk e n w o r d e n ge p ak t , a l l e s i s k l a a r e n p r o p e r . On z e g a s t h e e r l e i d t o n s u i t z i j n g e b i e d e n w e n s t o n s e e n g o e d e r e i s . N o g e e n l a n ge zwa r e t r i p , e e n h a i f u u r t j e t r e i n e n h e t k a m p i s d e f i n i t i e f a f g e l o p e n . De W . J . - e r s zw e r me n i n gr o e p j e s u i t e e n e n ga a n i e t s e t e n o f s p o e d d e n z i c h n aar h u i s het

G.C.

" '

":.

·1

go e d v o o r o n s z o r gd e ee ft . h t maak ge e n e r e e n h e erlijk kam p v an ge kampl e i d e r Ru ps . i t s rklu we - O o k d ank a an o n z e m o e d i ge e n twe e mu i z e n o p g e r e � n e d r we n e o d - Ti j dens h e t b pompj e s u i t

N . B . : -Har t e l i j k

s c h r ik t :

-EN

EEN

d ank aan o n z e

een

R OD E

gas th e e r , d ie

veldspitsmui s W O UtiJ

!

+

e e n ·• b o-s mu is .

" " ""� , .;·�. ;:,;;... � - ·

.. ·· ··�-......


&8 ( me t

R A dakt i e

d ank

Yve s

aan

Van d e n B o s c h )

:

B ar t

Al l e m a a l

Ge l i ev e al � j e voor

art i kR e l s , � w a arne m i n g e n 1

V ? l g e nd numm e r van de B o o m k l e v e r

te

y e r s l a g e n , . " b e ken i n g en � · � n z . a an Yve s Vand e n B o s ch ,

G e l d e n aaks e Ve s t , 8 0 , 3 000 L e uven , van d e Va l l e i a an Bart Augus t i j n s , L o b e r g e nb o s , 9 , 3 2 00 K e s s e l -L o b e z o r g e n v 6 6 r 20 m e i 1 98 1 D ank U .

G e l i eve vóór 1 0

de

waarn e m i n g e n

apr i l t e

of

j an u ar i - m aart 1 98 1 J o h an Ny s t e n , P . E e c k e l a ar s l a an 3 2 00 Ke s s e l -L o

van d e p e r i o d e

b e z orgen

aan

1

h ar t e l i j k b e d ankt

v o o r v o l g e n d num m e r

:

l

Augus t i j n s

G e r d a C a m a e r , J o h an Nys t e n , B ar t D e Wi t t e , L i e s B o d d e z , S t e f an B an d e , D i rk C o s t r o p , P e t e r Br o s e n s , ,T él.n W e l l e k e n s , Ann Br o s e n s , N i c o V an d e r H auw a e r t , P i e t Mu l i e r en H e rwi g B l o c kx .

m . m . v.

11

D ank .

STCP

WALV I S VAN G ST ! ! ! ! ! !

DE

g e s t e l d m e t d e s i tua t i e van d e wa l vi s . D e r e d e n z o a l s b i j a n d er e d i e r s o or t e n o ok he t g e v a i i s , d e j v c ht dr i f t ( o f m o o r d lu s t; ? ) v a n d e m e n s • . Alho e�·re l d e v e r vti. i l in g z i c h 0 01: n i e t onb e t u i g d l a a t . E e n n i e'lrwe b e dr e i g i n g i s d e u o r; ­ v n n. g ri t V é:l n <i. e .�:::r :i l l , e e n g a r n a a l a c h t i g p l e.n1:t ond i c r t j e , c1. c o ::d c nens ( a 1�c e r ) . � i t d i e r t j e d i e n t a l s v o e d s e l v a n d e b a l e in � 1·r a l v i s s c ;i �e t c r � c A a n d e j a c h t i s j u i s t d a t h e t e e n luxe b e t r e f t a P e h e b b e n e cw o on d e wa l v i s � r o d uk t e n n i e t m e e r n o d i g d a ar e r v o l d o c n � e v c r v.-i.n em t c1 d e l o n :J e s t a a n g e pr o du c e e r d u i t Pe t r o l e um ( D e o l i e c�. :t e . ue rl a :::l. h o s p n r e r1 m e t n i e t m e e r op j a c h t t o g a .: ' n k an è é' n z o He t

is

dr o e � i g

d a Rrvoor

is

,

·

o rn g e ,,; o t

r:i.:iJ; f' cn"'èn

uor d o n � ) �

" Gr e enp e a c e ' ' � e s t ar t m e t e e n ak t i c om d e w a lvi. s � c n t e o p e e n d a a dw e rk e l i j k e man i e r . D i t d o e� j_n k J. e i :n.c b o o t j e s t u s s e n w a l v i s en s c h i p t e g a a n var e n o m zo tle h e r p o c n i c r t e b e J e t t c n n f' t e vur e n . D e a k t i e s van d e s p a an s e o v e r h e i d t e g e n d e ' ' !h'd.nB ow H a r r i or " ( h e t s c h ip v a n Gr c enp e n c e ) b eu i j s t d e e :f f c c t D a a r om i s

b

P.

s c h e rmen

• ..L • .L. :l• v '.1. , , c -�- "

P o s :L t i c f' i s. a l vri. s t

dat

E ur o p e s e C omm i s i e e e n verb o d i n g e s t e l d o m wa l v i s pr o duk t e n i n t e v o e r e n � D a t d i t c o n g e w e l d i g e s t a p i n d e g o e d e r i c h t in s i s w e e t m e n d-i. r e k t n l s m c :n 1Î c s e :f t cl-é:i t d e e u r pp e s e s t a t e n 2/3 van d e w a l v i s p r o duk t i. c h 0 e �t

van a f

1

j ui i 1 9 2 1

de

l? P. t :i. t :i. e - l i j s t e n " S t o p d e W a l v i s van g s t nu " z i j n t e v e rkr ó j g e n b i j Gr e e np e a c e D e l g ium , p/a N a t uur 2 0 C O - VJN , B e r vo e t s t r a a t 3 3 , 2 0 0 0 Anfa·r c r p c n

Yve s

Van d e n B o s c h


A K T I V I TZ I TEN

ON Z S

De

eni ge

Verder t och HO E

is

v o o rw a a r d e

laat

o ok

Je de

b l i. j k e n .

is

he t

C P 8N V O O R I E D E R E EN !

S TA � N

o ok

dat

hoe ft

W O ! { i.> T

.J J;: L ID

ge î n t e r c s s e e r d

z e w o on t e

na t u u r ve r e n i g i n g

e en

je

dan

o ok

er

da t

v o or

ge en

b ent ,

en

dit

spec ial i s t

te

z i jn

nie t

dan •

g e r o ok t w or d t . ( W e

z i j n_ .

iets )

?

- W i e l e wa � l j on g e r e n

( WJ )

(HA) ( b oven d e 2 5 l e nt e s )

200

Fr

Bij leden (

350

Fr

B i j le den

he t z e l f d e

ond e r

- W i e l e wa é! l

:

dak )

5 0 Fr

h e t b e dr a g o p P C R 0 0 0 - 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v.an " D e W i e l e wcra l , G r a a t akk e r 1 1 , 2 3 0 0 Tur n h o u t ; m e t v e r m e l d in g : n i e uw l i d " e n j e Je

s t or t

na a m

en

a dr e s .

k an j e b e k o m e n op ons s e c r e t a r i a a t : } 0 3 0 Heve r l e e . Te l . 0 1 6 / 2 3 6 1 8 0 •

Inl i c h t ingen P l e ins t r a a t

3 ,

K a l end er Zo

5

apr i l

B 1 / 1 8 : Amfib i e än

O o l ov •

6

apr i l

o . l .v. l Cu O O ! 4nOO

�1

2r

J o han

" J - 1 o 1s.: a a 1 : v a a r t s t r a a t ,.,

te

apr i l

8 1 /2 0 : B osui t s t np

0 9u 2 5

S tu d i e k amp

a pr i l

me e ne me n

L e uv e n

I-I e v e r l e c b o s Van d e n D o s c h O f: u 4 5 S t a t i o n Leuven h o e k p o s t Bu s n a < ; r W a v e r o m 0 8 u 5 9 ' o .l .v .

Yve s

Busha l t e

E i n d e r on d

2 tt

51

8 1 / 1 9 : Wa t e rw i 1 d t e l d a g o . l " v s J oh a n N y s t c n 0 8u O O S t a t i on Leuven hoek p o s t 0 3 ti 2 0 Kant i en Hever l e e

H A + H ,J

Vr

mak e n Nys t en

apr i l

WA + WJ

f. ! a

( d a gu i t s t a p )

8 1 / 2 1 : K e r ku i l n e s t k a s t e n

'.v J

Za

r e p t ie l en t o c h t Cos trop

0 9 u 0 0 S t a t i on Leuven h o e k p o s t v e r p l a a t s i n g p e r f i e t s , l un c h p a kk e t

WJ

Ma

en

D i rk

de

aun

Zoe t

lfa t e r

�idda g

Z i e m e d e d e l i n g o n d e r a an d e z e k a l e n d e r ( 2 e w e o k v a n d e P a a s vakant i e )

WJ

8 1 / 2 2 : U i t e ind e l i j k e

a fw e rk i n g

1 6u O O Va ar t s tr a a t

/

51,

W J - 1 ok a a l

Leuven

: 5 0 Fr


70

Za

25

apr il

8 1/23

WA+WJ

0 8u 3 0

S t a t i on

V e r p l a a t s in g b o t e r h a mm e n

Za

2

me i

P 1 /24

WJ

o . l .v .

Van d e r

8 1 /25 :

IIauw a e r t

S t a t i on_.Leuveri.

V e r p l a a t s in g

me i

post

me e b r e n gen

Nico

06u 3 0

3

h o ek

fie t s

: N o or d � L i mb ur g ( Le o p o l d s b ur g )

d a a r om Zo

Leuven per

t o cht

dag

Hauwa e r t

V an d e r

Nic o

o . l .v .

gan s e

T i e l t - Houwa e r t

te

: \f a l e n b o s

1 80

: L o v en j o e l o . l .v .

me t

Fr en

de

ingang t r e in

m e e b r e n g e n � O ok

P ic k-n i c k

is

nodig

om g e v i n g

Gerda

C amma e r

0 8 u 3 0 S t a t i o n L e u v e n h o ek - pos t 08u4 5

Bus }

B o t e r h a mm e n Vr

fl m e i

8 1 /26

10

WJ - l ok a a l

WJ - k a mp

- S f e e rb e e l d e n

W A + \·l J Zo

: Inhu l d i g in g

meebr engen

- N a t uurb e l e v in g s d i a ' s

me i

8 1 /27

: C on gr e s u i t s t a p

in

Keuze

uit

3

en

nacht

mu z i ek

t .o.

ve r e n i gd "

gezet

Me c h e l s e .

z an d p o or t v e s t N i d d e lb a r e

te

Me c h e l e n

s chool )

geb i e den

- Me c h e l s

b r o ek

• B l a a s ve l db r o e k

W /\ + W J Ve r d e r e van

de

8 1 /28

- Wa l e m m a a nd

i n he t

W i e l e wua l nr

me i

Mo g e l i j k h e d e n

o p e nb a a r

07u 5 5

B t a t i on

Leuven

08u3 8

S t a t i on

Me c he l e n

285

08u 5 8

0 9u 2 4

: WAnd e l ing o . l .v .

vervo e r

S t at i on

Leuven

S t a t i on

Me c he l e n

vanu i t

Leuven

D i j l e va l l e i +Wa t e r w i l d t e l l i n g

J oh a n Ny s t e n

0 8 u 0 0 S t a t i on L e uv e n h o e k p o s t

W f\ + 1:/ J

0 8u 3 0

K an t i e n

V e r p l a a t s in g

B E .S C H E R?-1

en Rozendaal

i n l i c h t in g e n

Bus

Tr e i n

1 6 me i

op

he t

0 9u 3 0 Gr o e n t e h a l , ( recht

Za

"dag

1r n

He ve r l e e

me t

de

f i e t s , b o t e r h a mm e n

N i\ TUU R E N R E S P E C TE E R Z E ! ! ! ( E en

go � d e r a a d

van

uw W i e l e w a a l )

me ebrengen


71

Zo

1 7 me i

8 1 /2 9

: o . s . C . -b e zoek o . l .v .

0 8u 1 0

H A + IJ J

Notaris

Lub b e ek

Mo g e l i j k h e i d

Za

2J

me i

8 1 /3 0

1 4 - 1/i

Op e nb a n r

0 8u 2 0

O_!!u 6.0

: Vo r s d onkb r o e k o . l .v .

van

08u4 7

' s

E ind e

1 9 jnni 8 1 /3 1

27

r on d

S t a t i on

Aank om:::; t

B e t ekom

na t n nr g i d s

te

Lub b e ek

Ge l r o d e ter

van

d e w i j n g a a r db e r g

h ou t s n i p

N- Th e r e s i a -k a p e l ,

Mc e r d a a lwoud

2 3u 0 0

: I Iomme l t o c h t

O o l &V o 0 7u 1 0

WJ

s t a t i on

G e lr o d e

2 0u 3 0 S t a t i on Leuven H o e k P o s t E in d e r on d

j un i 8 1 / 3 '.:!

S t a t i on s t r a a t

plaatse

1 7u00

: A v o n d e x c ur s i e

20u4 5

WA + W J

Gelr ode

43

Vervo er

N a m i d d a g s : v e r k e nn i n g

1 3u 3 0

?; n

te

e en

Leuven

0 Û u 1 0 S t a t i on L e u v e n h o e k P o s t 0 9u 0 0 S t a t i on G e l r o d e La flr z e n n o o d z ak e l i j k Bu s 3 5 a 0 8 u 2 0 L e uv e n S t a t i on

WA +WJ

Vr

G e l l e nb e r g ( Lub b e e R ) Ha l f l a n t s

S t a t i on L e u ve n h o e k p o s t R e s e r v a a t ; G e l l e nb e r g s t r a a t

0 9u 0 0

Bus

te

O�u4 5

Ode

Ha l f l an t s

S t a t i on

L e uve n

S t a t i on

Aar s c h o t

ingan g

m e t de t r e in van 0 7 u 2 0 r on d d e m i d d a g

Ver p l a a t s in g

E ind e

Za

4

j i1 l i R t /3 5

: Om g e v in g

0 0 l �·v 0

Ge lrode

in t e r e s s an t e

Op e nb a a r

Bu s

35a

� 1 /\ + � 1 J

b i o t open

v e r vo e r

1 J u 3 0 S t a t i on L e u v e n 1 3 u l.1: 6 Ue z e m a <'l l

E in d e r o n d �

R o t s e l a a r ; N a m i d d a g e xc ur s i e

1 3 u 2 0 S t a t i o n Le uve n h o e k p o s t 1 4 u 0 0 S t a t i on W e z e ma n l La a r z e n n o o d z a k e l i j k

H A + ' ·J ,J

Zn

en

B e r t h e Va n d e r b o r r; h t k e nn i s m D k i n g m e t

jul i 8 1/3�

1 7u00

: \ v o n d e xc ur s i e u i l e n O o l o V o B ar t An ::;u s t i j n s 8 1 u 3 0 S t a t i on Ou d - Ilc v e r l e e


BERICHTEN

N A G E K O ME N

- Z

Z

B E L A N G R I J K

E E R

In

e x t r e mi s h e b b e n w e b e s l i s t

vo or het

(15

z om e rkamp

g eb eur en :

die wens t me e

Iedereen ,

bij

w i j z e van

naa r

Je

30

Je

ins chri jving

te

nu

lat en

W a l e s , s tuur t

o n d e r s t aa n d

s t r o ok j e

N i c o Van d e r Hauwa e rt

:

3 01 0

16

W I LS ELE

d e v e rm e l d ing :

Z OKA WJ

kan i n s chri j v e n t e n vr o egs t� ap r i l .

n og ge e n

du s

moet

worden in de

je

i n s c h r i j ving e n

gaan naar

te

R o e s e lb e rgw e g

me t

de

2 9 juli 19 8 1 )

-

W A L E S -

0 M E R K A M P

l o op

ge l d

van

zo

ap ril

s t ort en ,

a l l e d e e ln e m e r s

tot

d e maan d m e i v e rw i t t ig d ;

all e

dan e e n u i t g e b r e i d e kamp b r i e f waa r ov

kri j g t

b i j z o n d e rh e d e n v e rm e l d

in d i t

elders

of

vanaf 1 5

s t aan .

vind j e

g e g e ve n s

Enke l e

al

numm e r .

naam :

v1 e n s t

de el

t e nemen

k o s t p r i j s g e ra am d

na d e r b e r i c h t

op

Z OKA V/A I,ES

he t

aan

5 000 , - fr ;

! )

je

(te

(15

- - --· - --

-

2 9 JUl, I )

s t o rt en b i j

krab b e l

. . . . . . . . . . . .

Aand a ch t :

"

l even

en

Ons

al ler

laten

J o h an

l even"

w i e l ewaa l j o n g e r en .

He t

op

n e em t

Bogaert

1 4

j uli

p r o g r a mm a

van

b egint

deel dit

aan

j aar

zoals

de en

B R T § kw i s dit

voor

g ewo o n l i j k

om

de

1 6u35

,.:: .

-


Di

j n l i 8 1 / 3 5 : Aklr n , · s

e n h o l l e we e e n 0 7 u 4 5 S t a t i on L e u v e n h o e k p o s t 0 8 u 1 5 K e rk t e Korb c c� - D i j l e S in d e r ond 1 1 u 3 0 B u s 1 1 He e n 0 7 u 2 5 S t n t i on Le uven

21

WA +WJ

T e r u g 1 1 u l1 2

15

tot

29

jul i

8 1 /36

J( o r b e c l : - D i j l c

WJ-Kamp t e Wa l e s Zie · blz

57

in d i t

numme r t j e

+++++++++++

S t u d i ck n rnp Spe e l h o v e n

1-l :i. e l e m:r n l j on !2: o r e n n f d e l i n g L e u v e n w o r d e n vr i Jlde l i j k u i t g e n o d i gd t i j d e n s d e 2 e 11 c c k v a n d e P a a s va k an t i e o p e e n s t u d i e k o.mp

De

te

S p c c l h oven

r- i e c r

m e t ve r s c h i l l e n d e ak t iv i t e i t en - b r n <1 kb a l l e n -· k c rku i l e n e s t k a s t e n = t e l l in g en � cnz ; ; ;

in l i c h t i n � o n z i j n Od e

te

T b l :f l a n t s

verkr i j g e n b i j :

I fa t c r b c e k s t r a a t

5 : � :; c ;

T0 l a

.\ a r s c h o t

90

O I G /5 6 f O 0 3

r ond :


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.