De Boomklever Januari 1981

Page 7

5.

•••

Sl'1!1.!:!:'..'.})I_,OGISCH SE17,0ENVERSLAG

juli - september 1980

De volgende personen hebben hun invulliist teruggestuurd Bart Augustijns, Marc De Coster, Ja � Wellekens, Robert Hermans, Dirk Costrop, André Vanmarsenille, Steven Vandecapelle, Stephan Ostyn, I!crui0 J3lockx, Harry L e ssel i er s , Bart De Witte en Marc Hèrremans. Steven Vandecapelle en Bart Augustiins hebben meegeholpen aan het op steekkaarten zetten van de Waarneminqen en worden hiervoor ook bedankt. In het vorige v er s lag stond een fout : de latijnse naam van rode wouw is wel deqeliik milvus milvus en niet a6 c ipit er nisus zoals daar vermeld stond. Ik hoop dat er voor 10 januari 1981 massa's liisten binnenqestuurd worden. Fnut (Podiceps cristatus) qedureniie oe hele periode aanwezig op de meeste viivers. qrootste concentratie: 10 eks. te T e r vur e n oo 24/8. (Marc De C oste r )

podrtars (Podiceps ruficollis) voortdurend aanwezig in betrekkelijk klein crrootste concentratie: op 7/9: 11 eks. SAR

a a n tal

.

(8 ad., 3 juv.) (W,T-Leuven)

Bla11we reiger (Ardea cinerea) doorlopend aanwezig. Purperreiger (Ardea purourea) 2 waarnemingen : 15/9 1 ad. en 1 juv. eks. te SAR 1/9 : 1 eks. te OHN naar het z.

(Jan Wellekens) (Harry Lesseliers)

Wiloe eend (Anasplatyrhynchos) aam�ezig in zeer g ro o t aantal vooral grote aantallen in het Leopoldspark te Kessel-Lo Wintertaling (Anas crecca) eerste waarneming : 22/8 : 1 eks. t e Pécrot (WJ-Leuven) verdwijnt begin september en verschijnt teruq half oktober.

Krakeend

15/8 17/8 29/8 28/8 10/9

(Anas strepera) 1 m. te SAR 1 w. te SAR 1 eks. te NGI3 3 eks. te OHN m i n s t e n s 4 eks.

Pijlstaart

6/9

(Anas acuta) 2 eks. te SAR

(HB) (!U3) (RRl'v1) (STVD , te

SAR

(versch.

(RHM)

waarnemers)

JONY,

Bl'"'",

PBR)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.