De Boomklever Januari 1981

Page 1

Driemaandelijks mcdcdelinasblad

O.V. De Wielewaal

-

Afdeling Leuven

9e jaargang 1

januari

nr 1

19fi

, :

Mijn Ik

deur

zi e

Waarom

als

geeft

uit

op

het

Sheng aan

de

wolken

de

bergen en

zou

ik de

jij ganse

zo

de

stroom.

verlaten

terugkeren

druk in d e weer

dag

Kai gebergte in

in

de

zijn,

kon kijken naar

de

schilder

V.U.:Y.

morgen

avond. de

ganse

dag,

berg.

Chang Tai-Ch'ien

Chinees

de

en

dichter

Vanden Bosch, Vest

Geldenaakse

Red.:

B.August ijns Lobergenbos

60

�euven

9, Kessel-Lo


Beste Vrienden

Wielewalers,

Een n i e uw jaar

komt

past even terug

Het

voorbije

maanden.

te

Niet minder

proqramma

nktiviteiten.

So�miqen

avond

over

de

aan

de

Op

wat

dat

wii op sterven na dood

Zit

er

werkelijk

weet

dat

Wielewaal

andere redenen

er

aan

plaatselijke

te

of

of te waarom

lang,

niet

naar

uw

dichtbij, te

eens uw

In

vol

wel de

of

:

Vorst­

ctoet besluiten dit

zijn

om bij

interesse

?

zeggen

afdeling

of

te

laat,

alqern.ee n

qe�egd mee

tot

?

de

voor

de

.

weinig,

te �ort

of qeschreven, te

houden.

een v0reniging om.

natuurheleving

de�e qeest wenst he t bestuur

te

veel of

te

te

rekening toch

het

dia­

de

de WA niet of

onze

kunnen

vroeg

mening

Tenslotte behoren wij natuurstudie,

zin

te

eenzijdig

het bestuur wenst er

aan

in

binnen­

Misschien zi-;n die aktivi­

aktiviteiten.

ook nie t te

sluiten dan

te

teiten ver

was

door de WJ gebeuren ?

alles

de

en de oadden­

Laten we

meer

van

drietal

schermen,

W,J-ers

zijn.

leven

qeen

en wee

de.uitstap n a a r

somr'lige

voorhi-;.

belangstelling

qrote

vele biieenkomsten

nauwelijks aanwezig,

Ik

een

nachtzwaluwen observatie

stoe lentocht.

Moet

en

een

is

42 buitenaktiviteiten

achter de

zoo

nachtroofvogels,

donkbroek,

dan

qeplaatst

kenden

wel

het

blikken op

werden on he t

zoals het bezoek

het oude

te0ern.oet,

ons

en

n�tuurbehoud

u allen

een

De v oor zi tt e r De

Smet

�e

vreugrle-

1981.

L.

sa�en rloen.


...... " ........... ""

Voorzitterswoordje

1

Inhoud Over

een

Voqels

:

3

vis Ornitholoqisch

5

seizoenverslag

8

Wnarnemingen

Veldnota's bii Planten

een

Rosse

stekelstaarbeend

�oka

Plantenverslag

12 12

Vlanrnemingen

Zoogdieren

:

De

10

Vos

13

l"ioarneminqen

14

Oproep

15

Hamster,

Eqel

Amfihie�n en Rentielen:

en

Vleermuis

heschermd

16 18

w��rne�ingen

19

Verslagen

Werkkamp Sp0elhoven 13

Werkgroepen

Hoekje Poêzie

van :

de

Een

4de Zwartboek

Piep-UJ ochtend over

de

27 aan

de

dode

voqelhesch0rming

Vlaanderen:

28

zee in

29

Oproep

Kalender

Biilage :

31 �aarnemingslijsten

voqels �ooqi:îieren

Reakties

on

de

ouen

brief


DE

WIELEWAAL verenigin g voor .

vogel- en natuurstudie

Administratie

Graatakker

11. 2300

Ttfrnhout - Giro

000-0319785-73 - Tel. (014) 41 22 52

WIELEWAALAFDELING LEUVEN Pleinstraat 3,

secretariaat :

Bestuursleden Voorzitter:

WA

Louis

De

Smet,

Frans

Ondervoorzitter: Secretaris:

3030 Heverlee

Kloosterlaan

Grootaers,

Berthe Vanderborqht,

Penningmeester:

Vannen

Red.secr.:Yves Bestuurslid:

Etienne

Plapied,

Bosch,

3030

Heverlee

40,

3030

90,

84

83

3030 Heverlee

Rue Les Claines

Parkdreef

016/22

Heverlee

016/ 23 76 01

3,

Pleinstraat

Geldenaakse vest

Debrun,

Norbert

2,

Beukenlaa n

22 A,

80,

3000

016/23 61 80 5990 Hamme-mille 010/86 70 52

Leuven

Heverlee

3030

0 16 / 22 03 10

Bestuursleden WJ

105,

Voorzitter:

Stefan

Bande,

K.Albertloan

Secretaris:

Stefan

Ostyn,

Guldensporenlaan

Penningm.:

Suzanne Nelissen,

Red.secr.:

Bart Auqustijns,

Herwiq

Bestuurslid:

Blockx,

3 200 3J,

Kessel-Lo

016/25

3200 Kessel-Lo

98

91

016/25 34 36 G7 , 3200 Kessel-Lo016 / 2 S 92 96 Loberqenboslaan 9,3200 Kessel-Lo016/25 15 99 Lanqeveld 103, 3 2 01 Holsbeek K.Albertlaan

Werkgroepen Voqelwerkqroep:

Johan

P.Eeckelaarslaan

Nysten,

11,

3200 Kessel-Lo

016/25

:

Zooqd ierenPlanten-

:

Gerda

Camrriaer,

Nico Van Der

Amfibieän- :

Dirk

M.

There siastraat 89, 3000 Leu\ten 016/2 2 Roeselberqweq 15, 3010 Vl'ilsele

Hauwaert,

Costrop,

Spaarzaarrihei0sstraat,3010

Wi�ele

50

82

60 31

016/2� 89 99

016/22

60

39

Piep-W.T Ann

Brosens,

.:

-

Fonteinstraat

79,

3030

Heverlee

016/22 72 14


3.

OVER EEH VIS arend.

27/9/80

Op

zat

. te 1 len toer_ ·11i jn vriend. �1J ots rie·�-,: eon

tal meter

beneden liet

naar

te ontkomen;

"Een grote meeuw, nee

Als ik keek zag ik hoe de

visarend!"

vallen om

kwar" hij

daarna

wilde eenden te

ik in het Leopoldspark

aan

visarendzich

een groep kieviten

traag vlak voor ons voorbij en

gin� op één van de eilandjes op de pyloon zitten. rustig dichter,

en

k wa m en tenslotte vlak

zitten zonder dat de dat de

on ren

Jag.

arend

z ich

aan

lichtbruine borstband als

maar

zeer

puntig. Ook

dekvoren witachtig zoals bij hevig.

Nadat hij daar

bijgangers pyloon

he�

van het

op.

zo'n

Het viel me

ons stoorde.

boeken

op de andere ve­

keek

naGcls bijna overal veel te zwaar getekend der dun

Wij gingen

het eiland te

voor

het ware

ik achteraf in enkele

Toen

een tien­

zag ik dat de ze

waren,

waren

eer­

waren de randen van de vleugel­ een

juveniel maar dan veel

20 minuten

Hij vloog eens

andere eilandje

had

gezeten

minder

joegen voor­

rond de vijver en ging op

zitten

de

tot dezelfde bezoekers

hen terug op deden vliegen en hij terug op zijn eerste pyloon kwam zitten. het water

Plotseling dook hij rechtstreeks van de pyloon in

maar

succes; Hij

ving niets,

ving een goudvis(20 CM.),

nabijgelegen bosje.

hem

zijn

hij tien

prooi

te

wij

zien verorberen.

Plotseling ontdekten we dat

wel!

zitten,

Hij

poogde

de kop op we

en

Nadien klemde hij

meer van

groot

vinnen af die hij

dere

at

stuk liet vallen.

duidelijk met

Wat

�ij

wel opl

De visarend had eerst eten.

Soms hoorden

zijn snavel niet

met

Vervolgens

opzet liet

wae.r-

trok hij

vallen.

Ook knipte hij

wel erg verbaasde was

poot

met beide poten te­

kon begon hij van het vel te eten,

hij blijkbaar

staart af.

de yis

Toen hij

één

flapperde dan maar wat

begon dan het lichaam leeg te

bij het vlees

hij een

Hij

zijn kieuwen open te halen.

de bek op de graat krassen.

on­

zich op een tak in evenwicht

had hij een tegenwerkende vis vast. gen de tak en

zowat tien

De visarend was in het geheel niet

te houden maar dat lukte hem niet al te best want in net zijn vleugels.

hij meer

We gingen in het bosje kijken met de hoop

onze hoofden!

indruk;

had

en verdween ermee in het

meter boven ons in een boom was gaan

meter boven

der de

bij een tweede poging

een paar

Een paar an­

een stuk van

de

dat hij ·de graat niet


4.

niet had laten vallen, dat hij

die

in

moe ilij k

voorstellen

z ijn ge he e l n a ar binnen he e ft ge werkt;

schijnlijk heeft hij

g ew e r kt ? !

want ik kan mij

de graat

dan

in

s t ukk e n

waar­

naar b i nne nge ­

Dit z ou misschien verkl a ard kunn e n word en door he t

g e kn ar s d at w e

e e rd e r hadden g e h o ord .

grot e re viss e n n i e t

Het i s

mo gelijk dat hij

o p e e t , deze kan bij e e n vis­

de

graat bij

je

v a n 20 CM. immers niet z o groo t zijn. Van de vis schoot

na

drie kwartier niets

gevallen. staart

De

(om te

no g

dat

de

on d erk an t van de

e en and e r e e r niet veel

m i nd er

op te e t en,

doet

de z e vis:arend

te SAR.

po t e n

s t erk

voorko�en dat een gevangen vis terug zou zi jn) .

vi s s en

i e m and bv .

s tukk e n die waren

sc h ij nen gl ibberig t e

o n t s napp e n ;

Al s

o v e r d an d e

v l e ug e l s van d e ar end st akèn i e t s acht er z 'n

uit. Ook z a g ik

g e r ibt war e n

ander s

er dri e kwartier ove r doet om een k l e ine vis in

één uur twee m a al

een p r o o i vangt is de kans

groot dat er

a anwe z i g zijn.

Johan Ny s t e n

over.

En als

ziet hoe

e e n visarend

m e e r de r e

ekse mplaren


5.

•••

Sl'1!1.!:!:'..'.})I_,OGISCH SE17,0ENVERSLAG

juli - september 1980

De volgende personen hebben hun invulliist teruggestuurd Bart Augustijns, Marc De Coster, Ja � Wellekens, Robert Hermans, Dirk Costrop, André Vanmarsenille, Steven Vandecapelle, Stephan Ostyn, I!crui0 J3lockx, Harry L e ssel i er s , Bart De Witte en Marc Hèrremans. Steven Vandecapelle en Bart Augustiins hebben meegeholpen aan het op steekkaarten zetten van de Waarneminqen en worden hiervoor ook bedankt. In het vorige v er s lag stond een fout : de latijnse naam van rode wouw is wel deqeliik milvus milvus en niet a6 c ipit er nisus zoals daar vermeld stond. Ik hoop dat er voor 10 januari 1981 massa's liisten binnenqestuurd worden. Fnut (Podiceps cristatus) qedureniie oe hele periode aanwezig op de meeste viivers. qrootste concentratie: 10 eks. te T e r vur e n oo 24/8. (Marc De C oste r )

podrtars (Podiceps ruficollis) voortdurend aanwezig in betrekkelijk klein crrootste concentratie: op 7/9: 11 eks. SAR

a a n tal

.

(8 ad., 3 juv.) (W,T-Leuven)

Bla11we reiger (Ardea cinerea) doorlopend aanwezig. Purperreiger (Ardea purourea) 2 waarnemingen : 15/9 1 ad. en 1 juv. eks. te SAR 1/9 : 1 eks. te OHN naar het z.

(Jan Wellekens) (Harry Lesseliers)

Wiloe eend (Anasplatyrhynchos) aam�ezig in zeer g ro o t aantal vooral grote aantallen in het Leopoldspark te Kessel-Lo Wintertaling (Anas crecca) eerste waarneming : 22/8 : 1 eks. t e Pécrot (WJ-Leuven) verdwijnt begin september en verschijnt teruq half oktober.

Krakeend

15/8 17/8 29/8 28/8 10/9

(Anas strepera) 1 m. te SAR 1 w. te SAR 1 eks. te NGI3 3 eks. te OHN m i n s t e n s 4 eks.

Pijlstaart

6/9

(Anas acuta) 2 eks. te SAR

(HB) (!U3) (RRl'v1) (STVD , te

SAR

(versch.

(RHM)

waarnemers)

JONY,

Bl'"'",

PBR)


ó.

Sloheend

(Anas

rcqelrnatig

qrootste

clypeata)

aanwezig

15/9

concentratie:

( Aythya

Kuifeend

voortnurend

+

fuliqula)

aanwezig

in

j

vri

Tafeleend (Aythya ferina) qe<lurende <le ganse periode kuifeend.

50 eks.

qroot

aanwezig

te SAR

(JW)

aantal.

in iPts kleiner aantal nan

Knobbelzwaan (Cyqnus olor) qeqevens werden niet op�enomen. Buizerd

( Buteo

Sperwer

( Accipiter nisus)

doortrekker

allemaal 17/8

:

in

buteo )

vrij qroot aantal.

septemberwaarneminqen uitqe�onrlerd l w. te SAR (HB, LUJ, David)

Havik ( A c ci p iter g e nt i lis) 2 wan.rnerninqen 7/9 1 w. te SAR ( v er s ch . wn.arnem0rs)

30/9

1 eks.

:

te

SAR

(RHM)

wouw (Milvus rniqrans) 3 waarnemingen

Zwarte

24/8 25/8 1/9

1

eks.

naar

1

eks.

te

SAR

1 eks.

te

SAR

Wespendief

doortrekker

�.o.

te

(RHM, HI3) (JONY, BJI.,

SAR

PDR)

( B DW)

(Pernis a p ivori s ) in vrij klein aantal.

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) vanaf 19/8 zeer reqelmatiq doortrekker. Visarend eerste

op

(Pandion waarneming

29/9

22/8

minstens 3 eks.

:

Boomvalk

halia�tus)

(Falco

doortrekker

Torerivalk

in

te

(WJ-Leuven) SAR,

wa�rvan

0r

2 v0rtrekken

subbuteo) klein aantal.

vrij

reqelmatiq

(Falco tinnunculus) aa nw e zig .

Waterhoen

(Gallinula chloronus)

qeen qeqevens opgenomen.

Meerkoet gedurenne

(Fulica atra) de ganse periode in

(Vanellus vanellus) aanwezig in vrij q r o ot aantal.

Kievit

qroot

aantal

0anwezig.

(JONY ,

BA)


7. olevier ( Cha r ad ri us dubius) -3/9 tot 14/9 aanwezig in de Abdij

Kleine van

op

9/9

�atersnin aanwezig

�"luJ_p

6

zelfs

in klein

1

:

Witgatje

arquata)

eks.

4 waarneminqen 27/7 1 eks. 20

+

(RHM)

SAR

te

_O_cver loB.QE,

)

te Heverlee in de

eks.

Abdii

te Grimde

+ l eks. te SAR 1 eks. te OHZ

vrijwel

Park

aantal.

(Tringa o c hro pus

17/8 23/8 lS/9

't

Ostyn)

(Gallinago qallinago)

(Numen,ius

30/8

van

(Stephan

eks.

van

't Park

II

JONY)

(JONY, (RHM)

BA,

PBR)

(Tringa hypoleucos)

constant aanwezig.

?J.lVQ!�uw (Larus a r g e nt atus) 22/8 1 j uv. te SAR 26/8 1 eks. in het Leopoldspark 1 eks.

/.8/9

atern

( WJ-Leuven ) ( SVDC) ( JONY,

in het Leopoldspark

Stormmeeuw (Larus canus) 66n waarneming 6/9 : 1 eks. ��arte

(STUD,

( D I C)

te

(JONY,

SAR

(Chlidonias niger)

eerste w�arneming

:

15/8

:

7

eks.

te

(HB

SAR

Gierzwaluw (Apus apus) --10/9 1 eks. te SAR lS/9 : 1 eks. te OHN IJsvogel

SVDC)

BA,

e.a.

PBR)

)

(RHM) (RHM)

(Alcedo átthis)

voortdurend

in on0eveer constant aantal aanweziq.

J(ni f lee uwer ik (Galerida er i sta ta) 17/7 : 1 eks. te Kessel-Lo (Vlierbeek) ditzelfde eks. schijnt reeds jaren nr.i.ar

dezelfde

plaats

te

ko�en.

(JW,

Robrecht Renard)

Johan P.

Nysten

Eeckelaarslaan

3200 Kessel-Lo

Gelieve

de waarneminqslijsten

december

1980

nysten

adres

:

voor

10

juli

hier boven.

van de periode oktober

te bezorqen aan Johan

-

11


8. WAARNEMINGEN

1. V i s a re nd 28/8

(Pandion

l

:

eks.

een vis.

vinq

nomen.

Om

Nadien noq

13u29 ving hij

een

een no g

Vinq

g oud vi s

qrotere

scheidene keren w a ar genom en

2/9 27/9

( Jan

3 keer waarqenomen

l

eks.

te Kessel-Lo

(S.

4 maal waargenomen

12/11:

rond

te

Tits,

16u45

Hever lee

en

Leopoldspark

:

:

l eks.

te

te

Blockx)

elders

in

dit

i'h uni s s e n)

'

l eks.

SAR.

SAR

l

met buizerd? ! ) eks.

Abdij van

boven

visarend, van

uitgezonderd

't

waren

Park,

(S.Bande)

(hoven de B. Aug.)

( ,JoNy,

deze

te

vijvers)

het

in

SAR.

(P.BR.,

12u09 en óm

om

eks.

Park

13u47

JoNy) JoNy, (P.Thunissen,

B.Auq.)

zeer

zaq i� maar liefst 7 buizerds w a a r on d e r d u id e l ijk zichtbare nolsvlekken (Ruiq-poot(Stefan

Wera)

(Milvus milvus)

1 eks. het

c ir ke lde

wouw

hoven

blote ooq

v lekk e n op

18/10:

HermRns)

Boven Kortenberqehos

Met

tuin

de

w are n

de

de ondervleugels

van

Inqe Deblaere

(Kortenberg)

staart en duidelijk te zien. (J.

diepqevorkte

witte Boqaerd)

( M il v us rniqrans)

1 juv.

eks.

Verdween

in

te

SAR

van

Z-richting.

vleuqels waren

14u47 tot Licht

zichtbaar.

15ul0

op th e rm iek

zwevend.

w i t te vlekken op de onder(Jan Wellekens)

Bla�we kiekendief (Ci r cus 25/ 10:

3/10:

c y aneu s) p r ac h ti q met het blote .ooq kunnen waarnemen boven Erps-Kwerps station, acht.ervolgc!L door kraaien. (J.B.)

1 ad.

mannetje

1 mannetje

laag

over

de vijver

9/11: 1 wijfje tè Vossem-Leefdaal 7.

(zie ook

Paul

H.

(Buteo buteo)

wouw

Zwarte

(Robert

boven Abdij

l eks.

Buizerd

26/9

6.

Michiels,

(Pernis apiv or i s)

Wespendief

30/10:

5.

Jan

15u30 3 k e e r hetzelfrle

en

Alle waarneminqen van de

Rode

nog ver-

N ad ie n

28/8.

15u41

om

Bande)

tus se n 14u48

4/10:

4.

op

(P.BR.�JoNy)

(Jo Ny,

duikend

30/9

2/9

als

.

-

.

30/9

3.

hii

w a ar q e

8 k e e r waarqenornen (Bob He r m an s) minstens 3 ek s. a a nwe zi g 2 ad. el<s. ve r dw i j nen al schreeuwend, 1 juv. eks. bl�ef achter (H.Auq., Jo Ny) 8 maal w a a r q enome n , telkens l eks. Verschillende malen

27/9 29/9

29/8

keren

JoNy e.a.)

B.Auq. ,

(Leoooldspark)

blad)

2.

verscheidene

qnudvis waarmee

(P.BR.,

steeds rondvloOg.

noq

29/8

haliaëtus)

Bruine kiekendief

26/8 28/8 29/8 6/9

30/9

(Circus

vlieqend

(RohPrt Her�ans) Standaert)

(Peter

a e r ugi no sus )

2 keer 1 eks. wa�rqenomen te SAR (P.BR.� B.Auq., JoNy) l wijfje te SAR. (P.Br., B.Auq., JoNy) l eks. te SAR. (P.Dq., JoNy) l wijfje te SAR. (P.BR., B.Auq., JoNy) l m a n ne t j e te SAR (2de jaars�annetje(!?) crème kon, qeen bleke schouders, ondervleuqels met typische blekere plekken)

( S,.

Bancte)


9. 8.

(Ac cip iter qe ntilis)

Havik

1

7/9 :

te

eks.

wijfje)

SAR

(aan de grootte te

(B� De Witte, H.B., Ann Brosens,

9.

Boomvalk

29/9

:

2

JoNy,

E.

e.a.)

De

Witte

( F a lco subbuteo )

k e er 1 ek s .

10. pmelleken

9/10: 1

P .B.,

DIC.,

B.Auq.,

een

zien waarschijnlijk

op

zwaluwen jagende

juveniel

(B.Auq.,

,JoNy)

(Falco columbarius) eks.

Hij

aan het Wijnegemhof te Kortenberg

trok m�n aandacht door een torenvalk

(Meerbeek) die

a c htervolgd

werd door een kleinere grauwe valk met snellere vlucht. Het

smelleken richtte verschillende aanvallen tot

de (Johan Boqaerd)

torenvalk. ll. 12.

Qeoorde fuut 6/11: 1 e k s.

pa�elduiker 2/11:

(Podiceps gric o lli s) op

(Gavià

1 eks.

13. purperre ige r

28/.11:

arctica)

SAR

te

nemingen

( P ete r S t a nd a ert )

Neerijse Kliniek vijvers

(S.

Bande,

J.

De Boe e.a. waarvan geen waar­

ontvangen)

(Ardea purpurea)

l juv. eks. om llu05 op vijvertje achter de observatiehut te SAR. 1 ad. eks. om 13u20 cirkelde boven de vijver tussen 6 blauwe

(Jan Wellekens)

reigers.

14.

Grote zaagbek

(M erg us

30/10-9/11 : 1

wijfj e

me rq anse r)

in het Leopoldspark te

S.Vandecapelle,

Herwig

Blockx,

Kessel-Lo

S.

en

15.

16.

17

1 wijfje

Krakeend

in het Leopoldspark te

en 1 '111

W

.:?..lohecnd (Spatula

16

J

in

In

13/11:

(Anas

talingen

1979

Krooneend 23/11:

20.

Rosse

23/11:

(,Jan Wel leken s)

(Kessel-Lo)

in overqanqskleed.

crecca) in

werde n

ne Vallei

(minstens).

er maximaal 145 eks.

vastg est e l d. (Robert Hermans) 126 ek s . op slib te OHN voedsel zoekend.

19.

Ostyn

Blockx)

{ yp e at a)

slobeend e n in het Leopold sp ark

Wintertaling

11/11: 193

Kessel-Lo

het Leopoldspark t e Kessel-Lo. (H.

de mannetjes waren

18.

S.

Wellekens)

s trepera)

( Anas

14-15/11: 1 14/11:

Jan

(Anas acuta)

Pijlstaart

9/11:

( J oNy ,

Verfaille,

(,Jan Wellekens)

(Netta rufina)

5 eks. nl. 3 mannet j es en 1 wijfje op het Mechels Broek. (H.B., S.OS., P.ST.i JHB)

stekelstaardeend (Oxyura jam ai ce n ci s ) 1 wijfje op de "kleine vijver" op het Mechels Broek. (HB, SOS, PST, (zie ook elders in d i t blad)

JHB)

pracktisch al

(H. Dlockx)


10 . 21.

(Gr u s qru s )

K r a a n v og e l

2 5/ 1 0 :

on s

Bove n voqe l s

hu i s

z e l f0 e q r o e p

kraai l

3/1 1 :

Bonte

l

ek s .

ik

3 5 kr aan­ Woute r s d e ­ voord i e n h a d qe z ie n boven z i i n z aq

hoorde

ik

een

v l ucht

dat

(J.

o n tw a a 2

Lou i s

van

B o g a dr d )

( P l u v i a l i s a pr i c a r i u s )

7 ek s .

te

Vo s s e m .

( C o r vu s

ek s .

1 ek s

1 1/ 1 1 :

24 .

K o r b e ek - D i j l e

G oudo l ev i e r

Bo nte

33

Later

ik b o v e n m i i n h o o f� e e n q r o e p v a n 1 9 k r a a n v o q e � s o p + 5 0 rn h o oq t e . Z e b e q e v e n z i c h i n V - v o r m Z . W . -w a a r ds . E ve n h o o r d e i k e e n r o e p ( z o i e t s a� " kru� " ) . ( N i c o VDH ) Te

2 6/10 : 23 .

(nl .

hu i s .

1 1/ 1 1 :

22 .

( E r p s - Kw e r p s )

eer ste ) .

( m ijn

.

ek s .

c orone

te

S AH .

te

SAR .

v l iege nv a nge r

( Peter

c or n i x )

( R ob 0 r t

H e rm a n s )

( D i rk C o s t r o p ,

(F icen u l a

9 P v e rk a v e l i ng

S t a nd a e r t )

R.H.)

hy n o l e u c o )

Tr o l i eh e r g K� s s e l - Lo

(Dart

7\ u q u s t i i n s )

E R R l\ TA

Va l le i

ok t .

1980

p. <1 4 , n � q e l 3 0 " i n r1 e v l ucht w a s e r g e e n v aq e v l e u0 e l s t r e e p t e z i e n " , l e e s : " i n -i e v l u c h t w a s e r � v a q e v l e u q e l s t r e e p t e z i e n . ( rlobP r t fü:� r 'Tl a n s )

We t e n s c h appe l i i k e

VE LD N O TA ' S

I3 LT E E N

Naa st

s m ie n t e n ,

W A. A R N E ;' H NG

V7'-\ N

n rl � 'Tl

F: E t;.<

van

RO S S E

Ro� e

w o uw :

� i l vu s

m i l vu s .

S 'T' S ICE L S T 'l. 7\ R T F E ND

n i i l staarte� ,

s l ob- e n a nd e r e en 2 w . Op d e " k l e i n e v i i vo r " z a t e r e e n w . r o s s e s t e k e l s t: ri a. r te e n o ( o x y u r a i a'Tl a i ­ c e n s i s ) n a t o n s n o g d i c h t e r h e n a d e r o e d a n rt e k r o o n e e n d e n n � . t o t o p 1 0 m . e e nd e n

ve le

z aq e n w e

Natuur l i ik

ook

m a ak t e n

w i nt e r t a l i nq e n ,

5 kroone e n o e n

3

nl .

we w a t v e l d n o t a ' s

m.

:

q r o o t t e be t r e f t a l d i r e c t e e n r e s t r i c t i e : � e e n i q e k e e r d a t z e v o o r m e e rk o e t v o o r h i j zwom , w a s z e k r a c 2 / 3 v a n a e z e l a a t s t e : d e v o q e l w a s t o e n · e c h t e r vo l l e d i g " t o t e e n b o l l ek e i n e e nq e t r okk e n " . (me e r:: k o e t 3 8 c m ; Wat een

ro s se

s t ek e l s t a a r t e e n d

41

cm )

Gids

:

Hu n z e l

e . a .

L a nge " s t ek e l s t a. a r t " d i e s om s , m e e st a l b i i he t n e e t s e n , w e r c'! omh o o q q e ­ s t ok e n ; i n d i e n o s i t ie z aq e n w e e e n w i t t e a n a a l s t r e e k . B i j h e t zwemm e n l ag d e s t a a r t c l a t o p h e t w a t e r e n w a s n u s o n z i c h tb a a r . Vr i j r o n rl e k o p , voorh oo fd i n v e r l e ng d e v a n b o ve n s n a v e l ; b r u i n e k o p t o t ond e r h e t o o q ; i n w a nq e e n s t r e e p n a a r a c h t e r e n ( z i e q i � s ) d i e rt i e t o v e r a l " h o m o g e e n " w a s . S t r e e p v e r va a q t n 0 a r a c h t e r u i t e i nd e v a n k o p e n

liikt du s n i e t

tot

ach t e r

aoor

te

loce n .

-

z o n d e r v e r d ik t e s n a v e l h a s i s ( o n der s c h e i d m e t: d e w i tk o p e e n d ( oxyur a l e u c o c e ph a l a ) . A lq em e n e k l e ur : q r i i s h r u i n ( r uq e n " k o pkap " ) . L i c h t e w a n g e n ( w a ;:i r i n s t re e o ) ; h o r s t e n o n d e rk e e l q e e l b r u i n . R u q z e er d u i d e l i j k a fq e l i i n d v a n d. e f l a nk e n d i e vu i lw i t rn e t b r 1 ü n " g e s c h e l p t " w a r e n . A l l e s b i i e e n e e n 7. e e r h i z a r k o p p r o f i e l e n a. l q er·w e n p o s t u u r n o q e n i q s z i n s v e r s t e rk t d o o r d e bo l l e r ug i n s o�� i q e n o s i t i e s . V o o r a l i n v o o r a a n z i c h t zaq j e d e b e k " o p e n q a a n " i n e e n b r e d e r v o '.l r s t e n e e l a l s b i j P P n s l ob ­ e e nd !

S nave l


ll . In

q 0 d r aq

nfzet t ël l

he t he l em a a l e e n " e c h t e " cl u i k e e n d : m e t e e n k r a c h t i q e 0 ewo o n l i i k v o o r e e n 2 0 ze l o o d r echt ond e r w a te r , 9 2 wa s 20 , 1 ) n e t me e q keer ( G e m i d d e l d e ov e r wa s

v e r dwe e n

sec .

( D i t komt ove r e e n i n ho t L . P . )

me t

wat

�Po t d n a r e e n u i t q e b r e i d e

nner

qe i ntere s seerden

' 1 i nncbo

in

B E L A.N G R LTK

V . O . T.

ik

s am e n v a t t i n q

van

onze

naar

he t

a r t ik e l

verwi j s ik

Jq .

O R N I THO LOG I S CH

e e n br i l n u ik e r

voqr

ee n s

nr .

3 :

98- 103 . ( HB ,

DIC,

SO S ,

q em e t e n

i n d r ukk e n . van

P ST,

Vo o r

Bekae r t

heb

en

JHR )

BERI CHT

de k e r s tv ak a n t i e wer d e en t e l l i n g q e o r g a n i s e e r d v a n B O N T E K R A A I , e n G R O TE G E LE KvlIK . I e d e r e e n d i e é én o f me e r d e re e k s e � p l a r e n v a n d e z e s o o r t e n z i e t o f q c � i e n h e e f t ( q e d u r e n d e d e k e r s t v a� a n t i e ) wo r d t ve r z o c h t d e z e In

I JSVOGE L

w a a r n em i ng e n

D a nk !

zo

v l uq

moq e l i j k

na

de

k P- r s t v ak a n t i e

door

te

qeven .


.

rf))· u:=/ l b.\� TfEN P LANT E NVE R S LAG

VAN

HE T

1 7. .

� OKA

Hoewe l i k a. a nv a nk e l i i k v r e e s d e n a t G r i v m ? e e e n b o t a n i s c h e m i sk l e u n z o u wo r d e n , d r a a i d e h e t v o l l e d i q a nd e r s u i t . D e s t r e e � w a a r we o p e r e e r d e n b e s c h r i j f t h e t � u i rl e l i i k e d e e l v a n . d e F a nq e , e n t n o n rt e z i c h z e e r r i i k � a n k a lk l i e v e n d e p l a n t e n . N a m i 1 n w a t l ël t e a a nk om s t i n h e t ,,, e l t; e k e nn e d o r o 1 e i n1:n e r s v:e r r1 i k o v e r d o n d e r d door d e r e e d s v e r r i c h t e o n t � e�k i nq e n . R l i i kb � a r w a s d e i n t e r e s s e v o 0 r al a n t e n s t e rk t o e q e n om e n w a n t z o ­ w a t i e d e r e e n s p r ak e e n � n n d i e f l o r a .

d e s t e e nq r o e v e n b e t r e f t , d i e h e rh e r � d e n q e z i e n h e t s e i z o e n <i e i n t e r e s s <l n t s �: e s o o r t e n z o n l s o e s t i o p e 1. d z o n n e r o o s -j e , e c h t e q a�� n d e r & C 0 , s l a nk e q e n t i a a n , d r i e 0 i s t e l c n z om e e r . O f s c h oon h e e l w a t o r c h i d e e e n r e e d s i n s t a a t v a n o n tb i n ri i n q v e r ­ k e e r d e n , s l a aq rl e n w e e r m e t v e r e e n � e k r a c h t e n i n e e n � e l e r e z e � l e n e n v a n d e z e . n i e t o n a a r d i q e f am i l i e te d e t c r� i n e r e n . H e t hoe f t n i (� t m e e r 0 e c>: e q d ; G i :n n -S e W êl. S Q U <l t1 l :1 n t e n e e n e c h t e r r i l l e r . H i e r L= i a t ik n a n cl e p l a n t e n l i i s t l o s . L' e q c n s s c h r i. i n e n rl n l ;=i 0 t s ­ q c b r ek z a l d e i i ve r i q e l e � e r h 0 t � o P t c n s t e l l e n m e t e e n i n q ek n r t e v e r s i e . V o o r n e s u p r:! r i nq ew i j d e n u � t i 1< t " r e v e n e e n s d e L <'l t i i n s e n a êl m bi i . �at

k a t t e n o o r n ( o n o n i s s n i n o s a ) , a a r � ak e r ( L a t hy r u s : tu}) e r o s u s ) , h o s l 0 t h y r n s ( L a thyr n s s i l v e s t. r i s ) , s t a l \:: r u i rl ( C n o n i s r c pe n s ) , w o n d k l a v e r ( h n t hy l l i s vu l n e r a r i a ) , e s n a r c e t t e ( 0 n o h r y ­ c h i s v i c i i fo l i a ) , n i i lhr em ( � e n i s t a s a q i t t a r i êl ) , v e r f h r em ( G e n i s t a ( T r i �o l i um �crl i u� ) . t i n c t o r i a ) , hoch t i q e 1< 1. a v e r - H e lrnb l o e m i 0 e n .= w i l rl e w e i t ( ' ' e l ë:irnpyr urn <'ir v e n s e ) , q e e l v i n q P- i:- ­ h o e d s1: r u i d ( D u:i- u t a l i s l n t c a ) , 1< l e i n e l e e rn .' eb ek ( L i n a r i a rri i n o r ) I rn u u r l e e uwebek ( L i n él r i a c ymb a l u r i a ) , rr c s t r e e '"J t c l e e uw e h e k ( L i n a ­ r i a r c p e n s ) , k o r t e , r o cl e e n s t i i v c o� e n t r o o s t ( 8 uoh r a s i a c u r t a , O� ón t i t e s v e r n a e n E u �h r a s i a s t r i c t a ) , k l e i n e r a t e l � a r ( Ph i n a n ­ t u s m i no r ) , he rq e r e n r i i s ( Ve r o n i c a � o n t A n a ) , � e v l e u q e l d h e lmk r u i d ( S c r o chu l a r i a a q u a t i c a ) e n e e n o f a n n e r e b r e � r a a p w v a r s c h i i n l i i k - V l i n d e r b l o em

q am a n d e r h r em r a a p .

- Ro z e n : d a uwb r a am ( R ubu s c a e s i u s ) I rri e e lli 1'" S ( S o r }) \J. S <i r i a ) , " n a l ­ lok e n " o f w i l cl e n r n i m ( P r u n u s cl on1 e s t i c a ) , s l c: e c� c o r n ( P r u n u s s o 1- n � ­ s a ) , k l i:: i n e n i'11 pe r. n e f ( r:; 0 n0 u i s -J r 1·, -ï_ s ri i n o r ) . - R a n o nk e l s : h o s r a nk ( C l e� � t i s v i t � h l ll ) , � t i n� c n � n i c sk r u i � ( T te l l e b o r 1 1 s fo e t i d u s ) . - N a c h t s c h a o e n : wo l f sk e r s ( A t r o p ë! h e l l a c1 o n n a ) . - (; e r a n i_ u111 : P y r e n P '" f� o o i P V ë\ ëff s • ) e k ( G 0 r. 3 n i um ::. v r :: n ?: i c wn ) , s l i pb l. a o i <J e 0 0 i e v u ë'1 r S r 1 e 1< ( ':: e r 0 n i 1vn n i s s P c t 1 1n.1 ) ( R 0 s c cl a l u t e o l a ) , \ .• i_ l rl e 1'." (' S e ,·< 0 ( '<- e s e rl c-1 l u 1: e il ) w o uw : - R e s e rl a ' s


13 .

s l a nl' e rr e n t Li .t n ( C c n t. 1. a n a arn a r e l l a ) cr � e l h a r t i e ( L 1 n w11 C n t1 1 a r t i c um ) b e t o n i e ( B e t o n i e o f f i c i n a l i s ) , t r o sq am a n d e r ( T0 u c r i um b o t:. r y s ) , b c� r '1 q ;-i m a n c'l e r ( 'T' e 11 c r i um Tl"\o n t a n um ) , e c h t e rr am a n c1 e r ( 'l' e u ­ c r i n:n c h u.Pw c d ;,:"v s ) , i -j ?. e r h il r d ( v e rh e n a o f f i c i n a l i s ) , ·w i l d e Tl"\ a. r i o ­ l c i n ( 0 1: i q ê1 n nm vu lq a r e ) , w i l d e t i i m ( 'T'hymu s vu la a r i s ) , b o r s t:. e l ­ k r a n s ( C l i no n o rl i um v u l cr ël r e ) , w i t t e b r u n e l ( P r u n e l l a a lb a ) , D u i t se ( S t zi chy s q e rm a n i c a ) , w o l f s n o o t ( Ly c o p u s e u r o p a e u s ) a nr1 o o r n ( B a lotta n iqr a ) h ïl l o t t e c n1 r c �) t i nl:

- G c n t i :J. ï1 c n - V l a :� b l n c rn L i pb l o em :

: :

K l 0 i n 0 n b l � uw · q l i dk r u i a ( S c u t e l l a r i a m i nor + o f f i c i n a l i s ) - f( u i.l r c1 e} 'l o l f <tr.1 i l i e : h e e mc'l 1<. r o o n ( !\:n a u t i a a r v e n s i s ) , d u i fk r u iel ( � c �b i o s a c o l umh a r i a ) , k ël a r d e b o l ( D i p s ac u s sy l v e s t e r ) \'7 o l f sm c 1k f am i l i e : k l e i n e wo l f sn1 e lk r n tr nh o r b i a e x i q u c. ) , c y o r e s ­ wo l f sme lk ( E u ph o r h i a c y n e r i s <t s ) , a'TJ a n d e lwo l f s� e l� ( E u nh o rb i a <t-;1y 0 n l o i ci e s ) - O r c h i rl c e e n : q r o t e muq q e n o r c h i s ( �yTl"\n a rl e n i a c o n n n n s e a ) , b r e c � ­ J1 l f ü1 i q c u e s p e n o r c h i s ( E n i n ac t i s l n t i fo l i a ) , li r u i n :i:- o d e w e s n e n ­ o r c h i s ( E o i p ac t i s a t r o r u}'l e n s ) , k e v e r o r c h i s ( L i s t. e r a o v n t a ) , � e n n e n o r c h i � ( G o o d yer a r e o e n s ) we l r i ek e n d e n a c h t o r c h i s ( P l a n t h a ­ b : :- ël h i f o l i a ) , q r o e n e n a r. h t o r c h i s ( C o e q l o s s um v i r i d e ) 3 v i n c1 p l n � t s c n i n Be l q i � ! B i -j e n o r c h i s ( ? ) O ph r y s a n i f e r a ) - C om p o s i 6 t c n : a o n c'l e rk r 11 i d ( I n u l a c o ny z a ) , d r i e d i s t e l ( C a r l i n a vn l0 u. r i s ) , q r o t e c e n t a u r i e ( C e n t a u r e a s c ab i o s a ) , F u c h ' s k r u i s ­ k r u i rl ( S e n e c i o Fuch s i i ) , k l e v e r i cr 1<. r n i sk r u i rl ( S e n e c h o ,v i sc o s u s ) , a a r d d i s t c l ( C i r s i um a c u ël l o n ) , k n i k k e n rt e c'l i s t e l ( C i r s i um n u t a n s ) , q c l c q n n z e b l oem ( Ch r y s � n t h e mum s e a e t u m ) , m a d e l i e f f i j n s t r a a l �-

( E r i q c r o n nu l c he l l u s )

- D u i z c n d k n o o p f am i l i e : S p � a n s e � u r i nq ( R um e x s c u t a t u s ) - K a m p e r f oe l ie s : w i l d e � am p e r f o e l i e ( L o n i c e r a p e r y c l i � e n u m ) , G 0 l d c r � e r o o s { V i b u r n um o pu l u s ) . V c t p l a n t f am i l i e

-

r uric s t r c )

:

W i t v e tk r u i d

( S e d um a lh a ) ,

t r i pm a d am

( S e d um

�·1u u r êl c h t i q e n : b l a a s s i l e n e ( �> i l e n e vu lq a r i s ) , z e e nk r u i d ( �) a pp o ­ n a r i a o f f i c i n a l i s ) , r u i q e a n i e r ( D i a n thu s a r � e r i a ) L c l i c a c h t i q e n : � ew o n e e n ve e l b l o em i g e s a l omon s z e q e i ( P o l yq o n n t um

o f f i c i n a l i s e n mu l t i f l o r um ) - K l ok j e s : r u i q k l ok j e ( C a� o a n u l a h i r s u t a ) , � l uwe n� l ok j e ( C a�p a n u l a q l ome r a t a ) , pe r z i kh l a d i q 'k l ok -j e ( C am p a n u l a pe r s ic i f o l i a ) - tv a l s t r o f am i l i e : e c h t w a l s t r o ( G a l i urn v e r um ) , b l a uw 1.·1 a l s t: r o ( Sh c r a r d i a : arve n s i s ) , k r u i sh l a d i q w a l s t r o ( G a l i um c r u c i a t a ) - O i n t e r q r o e n f am i l i e sto f z a ad ( Mo n o t r o p a hypopyt:. i s ) � o n n e r o o s f am i l i e : q e s t i p c e l d z o n n e r o o s j e ( He l i a n t h e M u s c h a� a e c i stu s ) . i'-". i c o

\'7.1\. l\. R N E M HiG E N

�J c i.n .1 0/R ·

gl idkr u id

in

( Scute l l ar i a

dree f tus sen

m i rfo r )

K l i n i ek

v i -j ve r s N e e r i j s e

( '1 a r c D e C o s t e r )


11.

DE VO S Di

i na

r' li r: r s n r e e k t

1

t o t d e, v e ,: 11 0 0 !..'! i. n<J rr r o o t s te r o o fd i e r -- m e t .s t �· ;� r t 1 , 1 0 01 l a nq . !;: e n h i i -;o; o n d e r rn o c i }-, 1: 0 s t , r� e n i uw e e l ! V o o r a l i n z i i n rl i � � c � i n t c r h � n r o r a n i e r o o d , \v i t t e b e f , 1,-.r i t t e D l l n t a i1 n r'! e ' l on t ' ( rl e s t <l a r t ) , � i t t i r; ·?. v: 0 r t c� o r e n e n qee n

IIc t

is

me t

�w � r t e

on s

' l i1 a r s j e s '

?: o

an n .

En

a l :'>

.-'i e

vo s .

� a � rh i i -

w e l 1 1 0 t m e e s t i n he t 000 s o r i n o c n d h u i t c nq ew o o n s l i m m e s n u i t ! V a n rl a � r

'l i e

-

�iin z i i n s n r e ekwo o r � e l i i � e s l i � ­

p o pu l a r i t e i t ,

hc i d z o s l uw a l s e e n v o s , " l s � e 9 o s rl c pa s s i e . n r e e 'J.: t , b o e r l e t C D i <? l� i. r)p P n , r1 e v o s v 0 r l i e s t we l z i i n h i1 r e n , maar n i0t � i -j n s t i: c k: n n . I s i c d a n z o s l im , z o s l uw ? N u , h o ew P t h � t eron l i ik t , i s R e i n t -j e e i q e n l i ·j 'k .� 11 1 , ' r: n m il. a r v e r c:; c l1 r i 'k k e l i -j k v o o r c� i c l ! t i q < ' n ? c 1 � r� f� r ­ rl o c h t i q ! � a n n e e r h i i i e t s r u i � t o � � r � r t d a t ' s p el<: k i e 'JC'l o r z ' n 1 H ? 1 � 1·: i e ' z o u 1 : 1_: n n r:� '' z i j n , l o o n t h i ·j e r n i e t r c: c h t o p a f , �y1 �·· ! ?. r q n a t e r ,?. "- r s t i n e e n w i -j n e b o o q c1'�1lH: •::: n . O n n c:. r· ' ' t- .-, ,.. .: 1 � · 7'. �• 1_1 • • c! s t e e n ê1 rl rl 0 r t i e k u n n e n s c h u i l 0. n ! E n o n r1 i :: r'l ëJ !l i " r :! S h i � r'ir: ·j < 0 c. 1� h i -j n ël a l t i i <l t e s l i m a f . B i. i ·; �-t .�-:: l . n 1-� 1� �-- ; ·! iJ S ·,,... _r c_"'l r "·1 . . . D e ' ! O S i s s e r i_ <� 1 1 s h c rl r � i. · ·.; r 1 : f.1 o a r ! e r cr e e n c n1<. e l l� rn c� e r rr e s i r-r n 2 l c� e r c1 ! r. 1 i_ "; s :� 1-� i e r!. -.··: "i. t e r. r:. c1 :: r }: (·- -�) �1 i . n . .:- � ·: r.:- r. m a a r '. . . . j ? c h t o n z ]J� :-: c! C �� F'. l i , ,, ., .- r c l � ' c' r"" ·-· r ·:; on z e J\ r n e n n e n z i ch � a n ook z o rq P n . . . O v e r (l açy h o u r1 t H. e i n i1 c r t ·� i c h q 0 d c': Ç , --1 c; ;:t r a l s ; � e t r'1 0 0.':<:: 2 r "' C· i · r� t: , s l u i n t h i -j V Z ln n e \:k i n q t o t n c k'..: i n <J , r 'i o o r ri n : '." �l r ' 1 S e n "i r o q e •:; J n t r-' n . •

.

.

D a t i s b e q r i ·j n P l k a n r o n rl h o b h e l c n Z ël am

rn c� t

I n <l p r i l ,

or e n , rl e

.

·

i -j k , -

neu s

w 0 r. t

t: r·· rv-.ri -j l rH; t f -t ,; a s r ; t c: t i q rn i ·-1 n c� n i n

hc· t q r a s en

t i i d cl ë'l t

o r1 p n

er

l o r:•:) t r1 tJ· t z i i n n r: 0 '. i i

vo0r

rl r�

v c r; r; <J n

h n a s -j e s , 1-: o n i -j n t -j e s e n 1x l cl c ".ll_, r- o v rl c· 1: ::

'.·.' C q

-

''1 0 •"' t

é1 c

''. O co 1 : 0 1 1 .

ë1 1 :-;

' ' '."! l O : �

r ten

f ;è :. :1 n t ,

�c we i 1-. "; �- "" e d ­

vo s

'i. s

-

r1 .: •_. ·,.- i_ ·i s

-j o rYr e r ' r'

-, � "' U t -­

s n i p J, e q i n n e n <1 ël n o c l e 0 - w o r :-l e n r� i .-• n i n h '-' t 1 . o L IJ. L1 t 7 i o n 1 ; P n q e h o r c n . D o o r d e o u d e r s v1 o r .cl t h r' • _, l ,_,,-, ;: � '-1 o e ri s r. l ë1 <1 1Y r r ' !? l c e 1 1 t , r�1 c r: :; t ;:-1 l m 0 e r o a n n o d i. q i s e n P r wo r rl t v <'L:-� 1 � n c, r. ,·v1 Eè 1 o n c; h .; i :; 1 �3 1 1 '.·> 1J r� o n i n 1"1 P' t · k l e i nw i l d r e v i e r . A l s � e t 0 1 · vi c r e l n k o ·'lc n , ·->: i. j r, , � 0 i n n u c vn �; i c� ·� � n gr o o t c: l ::; <:> e n ''1 0 1 , q r i -j s i1 c 11 t i o v n n l : l (' U r ·e n h l i n d . � •: , 1 1:- o c: i_ <� n :'1 ·; '-: ::--- 0 1 r.: 1' ::i l :; "". Co '.-.· ;:1 t rr r f) t C J� z i -j n rn o c-r e n ;� e \l ël n '"'1. "") C �: f C �t t_ Ç) �· , 1 "' J C· t-1 r· - � (" r1 r: ' 1 r • s · --: 1:· · l c· r . ,.- ·, � ·-·r e !' >· p n c n . �T rt v i t� J:-- t o t \ :r i l f 111 CT a n ,.. 1 c n :-; t: ;-1 i 1 n. �7 C r, " :.:, ;· • . r: , t -:; t· L q '.7 :• ;-: C' C n S O f'l S w o r d e n 1 o n q e v o s i e s t: C? l: c': :) "':> i .� l l' '. : :' 1 ryl c 'î , :"· :� n , n i. t: q e q r ël v c n n e s t . · 0.; -j c 1�. 1. ,J. i n -. 1 . t -· :. � s J l\ . q n i r ê1 v r e n e ,-r i e t i h e L :t i'l s u m a a r m e t h 0 t rr r o e i e n vl o r "" t lv · +- :> l • c, · - � 1- : > .- 1 • n '"" "' �--

..; 1 ..- C' ' 1 l L . � .;.. "

V\

i ·; , 1: n

'El d. t 1 1 1-: t v: e 1 , 1. ' <H1 t r <' - : ' ·i l '� •': r .


15. i s n u e e nm a a l q e e n h o n d . D i e l e e fd e o o r s n r o nk e l i j k i n g � o e p sve r b a n d e n we e t t e q e h o o r z am e n a a n d e ' l e i d e r ' . V o o r � e h o n d i s z i j n h a a s n e ' h o o f d r e 11 ' e n d a t v i n d t h i i n r i m a . M a a r e e n v o s l e e f t op z i c h z e l f , h i j e rk e n t q e e n h a a s e n b i nd t z i c h a a n n i e� a nd . Ne e , be s p a a r t u z i c h z e l f e n h e � vo s j e ve e l e l l e n a e e n l a a t h P t b e e s t j e w n. a r h e t ho o r t : i n d e v r i j e n a t u u r . D a t v_ i n <l t i e h e t Een

vo s

fi j n st -

?. i e

of

is

d a ar

ie

op

zijn

mo o i s t !

j e e e n v o s . . . s i n q a l 0 e r h e m d a n o nm i n n e l i j k

aan

j a ch t o � z i e ne r s

bosw a c h t er s !

D i t a r t ik e l w e r d o v e r q e n om e n u i t ' d e v o s s e n h e bh e n h o l e n ' v a n R i e n P o o r t v l i e t , e n bewe rk t d o o r G e r d a C amm a e r , v e r a n two o r d e l i j k e v o o r rl c z o o q d i e r e n .

,

\·lJ\ARNE i 1 I NG E N l.

h'e z c.J. U 1 u s t e l a n i v a l i s )

1 d o o d g e r e d e n ek s .

l �/ 1 1

Me e rb e ek

2.

te

:

bu i ten

(r1u s te l a e r m i n e a )

Jfo t" m e l i j n

2 9/9

e ve n

( B e r t em ) (J . ·B o q a e r t )

SAR

z age n

we

tot

twe e m a a l

voor d e schu i lhut ee n h e rme l i j n o v e r d e d i j k toe

( cTo �Jy ,

3.

Au g u s t . )

( �u s t e l a n u t o r i u s )

B u n z i ng

r e q e lm a t i q v e rk e e r s s l a c h t o f f e r we l è e h u n z i nq . � 1 e e s t a l t u s s e n M o c r b e ek e n B e r t e m : 1 4 / 1 0 / 8 0 1 ek s . 2 5/ 1 0/ 8 0 l ek s . 5/ 1 1/80 l c 1< s . E�n

is

S t e e nw e g

op

Br u s se l

1 e 1< s .

( B e r tem-W i l s e l e )

4 .

E ik e lmu i s

5/ 1 0

:

te

( E l i omy s SAR

k e rk

Ro s s e

28/9

1

l

ek s . SAR

lu ide

-

que r c i nu s )

+ 1 km

ov e r r e d e n

v l e e rm u i s

te

O PROE P

op

te n

ek s .

dorp .

z on s

qepiep .

Mi j n

N.

van

de

( ,J . B oq ët e r t )

( Nyc t a l u s

voor

( J . B oq a e r t )

no c t u l a )

ond e r q a nq

op

vr i j

arote

hooa t e

a a nd a c h t w e r d q e t r o1< k e n d oo r h e t

30

m)

( S te fan B a nn e )

O !?ROE P .

� i j n e r no g m a a r e e n d r i e - t a l w a � r n em i nq e n b i n n e n q ek om e n . n u d a t j u l l i e a l l em a a l 4 w a a r n e m i nq s f i c h e s h e b t g e k r e g e n zll l e m e l d i ng e n aa n m i j d o o r t e q e v e n . I k r ek e n o p j u l l i e , , e n v e r ­ w a c h t b i n n e n d e k o r s t e t i j d r e e d s w a a r n em i n g e n ! ( g e l i e v e k o n i j n e n n i e t t e M e l d e n ) . Ik h o o p d a t m i j n b u s , op h e t v o l q e n d e . a d r e s : � 1 a r i a Th e r e s i a s t r a a t 8 9 3 0 00 L e u v e n b i n n ek o r t z a l u i t p u i l e n v a n ct e f i c h e s d i e j u l l i e vo o r t a a n s t e e d s z u l l e n v i nd e n i n d e v a l l e i . D a nk b i j v o o rb a a t . . . z o o g d i e r e nw e r k q r o e p v e r a n two o r ct e l i j k e ( am a a i ) Tot

nu

G e l i e ve


H AM S TE R ,

EGEL

E t·!

'I L 1 : J ·; n M U I s

16 .

B E S CHi mMD

1 ok t o b 1:; r 1 .:-, 1vv- c r.. a l l e

:; o o r t e n " 1 E" � - . t i '.� e n , '> D Î. t: s"n u i ::i: e n h am s t e r s C: " <� n a l s a l l e in h P t v: i L 1 •/l " r · 1 : .) 'n e n d e r e p t i e l e n e n am f i b i e ë n i n h e t J 1 ,- 1 zw1 s e l a n o s q e d e e l t r> 1 n j • 1 C� h é 1 S c }1 0 r:w'J c n i c, r s o o r ­ te n . H e t j n 0 e n , i o t i n rr e v a ng e n s c h a p 11 ' ) 11 d e r: o f v c r h 2 n d c l e n v a n d e ze d i ere n i s · �o r t a a n verboden .

S i nd s

eqe l s ,

s t a a t s 1 _i l z,J

wo e n s d aq ve r s c h e e n h r1 1•

})e t r e f f e n d e d e b e s c h e rm i n g v a n • 2 n � a n t a l i n he t w i l rl l � v c n rl e d i e r s o o r t e n , d i e n i e t o n d e r d e t c . r p a s s i n q v a l l e n v a n rl c w e t t e n o p � e i a c h t , d e r i v i e r v i s s e r i ·j l.l \ r1 e V O q e l}) e S c h e r !"'.l i n q . 'l1 r) t 'l U S V C J� v i e l e n e e n a a n ­ t a l z e l d z a am w 0 r d e n r1 c d i e r s o o r t e n t u s s e n d e � a 3 e n v a n o n z e w e t ­ q e v i nq , t o t e n 1 c r n i s v a n n ;:-i t u u r b e s c h E� . n·1 i nq c-; o r q ë1. n i s a t i e s . '3 o e c i a a l v o o r d e r e rl d i nq v a n r1 e v l e e r mu i z e n \·1 e r :J o n l i 1 nq s n o rr <:i k t i e q c v o c r d , orna a t d e ?.: e m c r k\-/ 1 a r ri i q e z o o q <l i e r e n tl i n i n h e t n ë1 t u u r 1 i. i k h u i s ­ h o u r1 e n e e n z e e r L e l. 1 nq r i i 1< P- f u nk t i e h r. l > J P il , s n n l ë1 C h t r' r u i t rv1 a n . r--.J i e t z o z e e r orin ; , t e r o o q e i il aq d v1o r (: t , ,1 ,1 n \·.' f ' l 0-'1 0 a t e r ·11 i nr'l c r p l ël a t s e n z i 1 n w ë1 ë1 r z e k u n n e n n e s t e l c n 0 n 1 1 u 11 \.' i. n t P r s l a ,'.) p c1 o o r 1) r e nq e n . I n he t

van

K . B .

V e r r eg a a n c1

J3 c h o r e n

t o t e e n " }) P S c h e rm d e d i P r s o o r t " i. s ' ' t T u i t h e t r 11rn s t i q s t e n a r e e n d i e r i n o n z e I3 e l q i s c h c· \·Î(> t q ," 1 i ncr 1c u 11 k r i i r:r e n . D e rn c e s t e i n h P t w i 1 r1 1 c' v e n n e z o o q d i e r e n , , a 1 1 t' , 1 0 n è! 0 r d c i ëi c h twe t q e ­ v i ng , z o ël l s rl c d <l. s , '1 e o t t e r e n d e v n s , P " P 1 • a l s d e 1 T d <i i t i o n e e l a l s i ac h tw i l ci } ) c k e n d e ?.: o oq rl i e r e n e n v o cH' l '' · T e c1 P 1- i i • ?.0r 1i<.1 o r c'l t op ­ n i e uw b e s l i s t w e H: e s o o r t e n h e i a aq cl. m o 1 c1 1« \: • , r rl c n e n v., o l \: e n i e t . � 1c e r n i e t . D e b e s c h E� r m i nq r e ik t v e r d e r . N i e t a l l e e n l11 0 '1 P n 1 i e s c he r'Tlc1 e d i e r s o o r t e n n i i t bP -j ël <'l.q d o f r:r ew o o n q e <i o o d wo r d e n , · i r? n "11 '.1-q ?.: e e v e n..,, i n v 2 nrr 0 n 0"1 i. n ci e v a n r' ·· n. s c l: a p t e h o u ël e n , onq e êlc h t h u n o n tw i kk c 1 i nq s s t a d i 11 '! . 1 ; 0 w 0 o n - n f s c "h u i 1 p l a n t s e n v a n <l e ?.: e <1 i e r s o o r t e n m o q e n n i e t b P 'w h a d i g :-1 o f m e t O D 3 e t v e r s t o o r d wo r n e n . A l l e ve r v o e r v a n b e s c h 0 r P1 d P n i P r S < ) O r t e n , l e v e n d o f d oo d , o f rl e h a n c1 e l e r i n i s v e r h o c'l e n . O pq e z e t t e ek s e m p l a r e n d i e i n h e t b e z i t ·d ·i r. " êln p n r t i k u l i P r e n o f van i n s t e l l i ng e n ( u i t g e z o n d e r d o nc1 e rw i i s - o r. o n e nb a r e o n d e r z o e1< s i n ­ ste l � i nq e n ) m o e t e n ci o o r h u n e i q e n a a. r b i n n e n ·l e d r i e m a a n d e n wo r d e n a n ng eg e ve n b i j d e b 1 1 r g e m e e s t e r v a n d e g e �e e n L e w a a r h e t o pq e z e t ek s em p l a ar z ic h h e v i n o t , B e n d o o r o c b u r q r"1H� c � s t e r q e v i s c c r d a f ­ s c h r i f t v n n d e z e i n v e n t '.'l r i s z a l wo r rl c l n t' C r · 1 · � 1 e <r r1 J .1 i j d P p o l i t i e ­ r e c h tb a nk v a n h t t k <i. n t o n . D e z e o n q e z e t t <� (• ' � · H� ni ri l 21 r c n m �J q e n n i e t

s t at uut

m e e r ve r h a n ct e l c1 \ " o r d e n . K ikk e r

z o o q ct i e r t · n }) c• t r e f t , s t a n n 2 l l c; ·- n o r ' l n v l c� c n rm i ·.1; c· n , a l l e s o o r t e n s p i t srn u i z c n , d e e q e l , n e 'j e e l h 2 l c;1 ,, :.,r•m i s , d e h a · 1 s t e r , él e h a z e ll"1u i s , c1 e b r n i n v i s e n d e t u i m e l a a r 'J o o r t 1 0 n O 'J d e ·h e 'i c h e rrn 1. i j s t n a a s t n l l c s o o r t e n r e o t i e l e n (1-J i i v . 1 , t � P lw o rrn E· n 1 1 a q c «1 i s s e n ) e n am f i b i e ë n o n u i t ·?. o ncl e r i nq v a n 1i e cr r < P î t ' 1 · n <1 c l i • .1 i n e �ç fl.-;: 1( P r . i r1 n 0 vi n t i n rr c}) ouwd . V o o r b e i d e s o o r t e n \H : r o e e n a n a r t e 1-:: l �i q c ,1 1 Om o . a . d e v e r 'l L 1 d e n n a t r e s t i'l. u r o n t h o u: 1 0 r«:; , ; u '1 e 11 L e h . ) C t vio r c'l. e n omn nt z e k ïkk e r L i l l e t "j e s s e r v e r e n , w o r. i t ,.:i , 1 1 ;:- n n e l (0' 11 t e t rl o é! e n I n het w i ld r e c; t -. . 1 11 . v a. n i n s p e c i a l e v i -j v e r s q r> kwe ek t e k i 1:"V: · � r �> t o ·'l , n o c h n 'i c q 1t c O !' , t· h · < n P 0 0 T'1 s r e .kJ< i 1-: l e v e n d e q r o e n e e n 1"l r u i n e

Wat de

·


17 . q e v a nq e n w o r d e n . E e r d e r om pr i nc i p i ë l e r e d e n e n s t 0 a n ook

Dit

o p d e z e l fd e h e s c h e rm l i i s t .

ten

zi in

noq

o .m.

epn

he le

ser ie

i n s ek �

l i h e l l e n s p r i nk h a n e n ,

r o d e b o sm i e r e n , v e r s c h e i d e n e k e v e r s o o r t e n , L i e v e h e e r b e e s t i e s , e e n a á n t a l v l i nd e r s e n s p i n n e n . I n d i t q e v a l g � a t h e t we l l i c h t n i e t z o z e e r om d e s p e c i m e n s z e l f , d a n we l om h u n h i o t o n e n ( mo e r a s s e n ,

beke n ,

k r ek e n

enz . )

g e m akk e l i j k e r

te

k u n n e n be sche rme n .

vl i j ng a a r d s l ak

ä l a d e k ikk e r n e e m t d e w i j nq a a r d s l ak e e n a p a r t e p l a a t s i n , i n he t K . n . Ho e we l d e z e s o o r t o n d e r de n a am B o u r q o n d i s c h e s l akk e n o p e r g ve e l s p i i sk a a r t e n v o o r k o m t , z a l he t v a nq e n v a n d e z e w e e k d i e r e n o p het V l a am s q r o n d q e b i e d v o o r t a a n v e r b o d e n z i j n . D e z e r o ek s b e ­ s c h e rmd e m a a t r e g e l e n q a a n u i t va n m i n i s t e r M a r c G a l l e . Ne t

De

ne ac

r e su l t a te n pe r s o ne n

t ie s

van

h e bb e n

werd

niet

b e r e ik t !

l i i ke a l l e m e n s e n

j � r e n l a nqe zwo e q e n

het

op

M aq

z i c h . l <1 t e n

ik

en

zw e v 2 n v a n v e r s c h e i � e ­ He t doe l v an hun

wach t e n !

al s

z o o g d i e r e nw e rk cr r o e pv e r a n two o r d e ­ d i e e r h o o pv o l h u n w e r k h e bb e n v a n

fe l i c i t e r e n

rr e m a ak t !

d i e m e n s e n d i e d e ac t i e s h e h b e n q e l e i a ! a l l e e n a a n � e ac t i e s t e r h e s c h e rm i nq v a n d e z o o g a i e r e n , m a a r o ok a a n d e am f ib i e � n e n r e p t i e l e n ! Nogm a a l s h a r t e l i j k d a nk a a n a l l e � e n s e n d i e z e z i c h h e bbe n v o o r In

Ik

het

d e nk

spec i aa l

n iet

i ncr e s p a n n e n !

*

*

*

O P R OE P

O p v r i 1 d aq

13

e n z a t e r d a g 2 1 f eb r u a r i g a 0 t i. n ?: ët a l H e l i a n d p ël t e r s cT e z u ie te n d e 1 o nq s t e n i a r e e 1< s c'l o o r v a n S t e f a n , R ob e r t e n N i c o o v e r N o o r rl - S 1<. a n d i n a v i � W e v r ag e n e nk e l e ' m e n � e n o n o p d i � 2 a v o n d e n a a n � c h a r t e s t � a n e n d e s t a n d v a n d e W J t e ve r z o r q e n . E r ?: u l l e n d i t j a a. r o ok k n a r t e n o n v o o r h 2. n d v e rk o c h t w o r d e n , h i e r vo o r vr aq e n w e d e h u l p v a n i e d e r e e n . D e o bh r e n q s t v a n � e k a a r t e n v e rk o o p e n rl e , o nh r e n a s t v � n a e h ar q a n t i n t e cr r a a l n a n r a e W J - k a s ! Du s , nod ig t a n t e s , n o nk e l s e n b omm a ' s u i t e n k om j e v o o r e e n n v o n d j e o n t s o a n n e n i n N o o r d - Sk a n rl i n a v i � . He t w o r d t v ël s t e e n s u p e r n r o i e l< t i e !

(Wave r s eb a a n ,

i n o ve r v l o e i l� d e e l 50 m i n 30 min 2e dee 1

K l a nk d i a m o n t aq e

2

�e l e n

:

b e e l d e n u i t D e ne m a rk e n , I nk om VUK

A f s p r a ak

40 35

fr . fr . ?: l. e

k a l e n d i=: r .

N o o rw e g e n ,

�we d e n

en

P i n l êl n d .


H3 .

Wli.l\RNEM I N G E N L e v e ndb a r e nd e

7/9

:

h ag e d i s

We s tm e e rb e ek 1 a ('l u l t in . E e n m e d e b i o l o oq

- i n - s pe

W i l fr i ed

Van

M i n se l

s iq n a leerde m i i n e n h�qed i s me t e e n o r a n j e ­ g e l e bu ik , d i e h j. i h a d k u n n e n q r i j p e n . J . B G . I n T o r fb r o ek i s rl i t r e pt i e l n o q s t e e d s a l � e m e e n . Ik v e rm o e d � e l f s n p m e e r � e r e n l a a t s e n (w a a r q 0 e n � � � � n t e n z i t t e n ) . 2 1 / l l : V i -j f , w a t L � t e ·b r u i n e k i kl::. e r s s n r i nq e n n o rr kw i e k r o n d

i n een

Ve rmoP d e l i j k e t e n

v e r w a a r l o o s d e b o omq a a r d . z e i n s ek t e n o p ( o . a . hee l d i e z ich te qned d o e n a a n

w a t m i l i o e nno t e n ) d e a fq e v R l l e n r o � t e n d e

Nico

v r uc h t e n .

Van

Der

H a uw a e r t

* * *

M E D E D E L I NG De

een

Vr i e nde n

:

Ku r s u s van

pr ak t i s c h e

" '.Jo -r e l s 11 e r!� (� n n c n "

He v 0 r l e 0h o s e n M�r r rl a a lwo u a r i c � t e n k u r s u s i n o v e r h e t l e r e n h e rk e n n e n

v o g e l s i n h e t vr i i e ve l (L D e k ur s u s 0 11 v a t e e n 1 3 t a l ak t i v i t e i t e n i n o n e n l uc h t o n d e r l e i d i n g v a n e r v a r e n q i d s e n , e n v a ngt a � n i n m a ar t 1 9 8 1 . He t i n s c h r i j v i ng s r e c h t be d i a aq t 6 00 f r . V o o r m eer i n l i c h t i ng e n z i c h we n d e n t o t R . Me e u s S p a � n s e k r o o n l a a n 6 4 3000 Leuven t e l . 016/ j S 0 8 6 8 . vn n


19 .

P R O O IVOGE LTOCHT 2 7/ 9/8 0

VE R S LAG

o f q ee n s p r a k e w a s . ( 3 m a n : we r e c h t s t r e ek s n a a r S t . Aq � t h a - R o d e . N n n rm a t e . d e d ag e v o l u e e r 0 e , we r d e r r'l o o r W,J- r,e u v e n h e e l w a t a e ­ f l u c t u e e r d n a a r e n v a n ë! e h u t . ·z o cl a aq ë! e n o o k n o q Joh a n , S t e f a n ( w i e v a n d e ach t ? ) , M i c h è l e e . d . o n . M a a r He rw i g w a s t o c h d e l e i d e r ? ,J ël , m a ar r1i e z a t t o e n m e t n o g

Ve rm i t s e r

J6ke ,

"

e e'n

a nèl e r

En fin,

1.

van

. Ko e n

en

i nd i v i d u

hier

v i sar e nd

een :

3.

z o n n e b a ë! e n

op

1

10 . 30- 10 . 3 8 ;

S c h ier . . .

ek s .

13 . 38- 1 3 . 4 1 ;

van

14 . 0 7- 14 . 1 3 ;

1 1 . 50- 1 1 . 5 2 ;

l .!J. . 4 0 ;

lG . 26- lG . 3 2

1 7 . 2 9 . He t " b e e s t " " b akk e l e i d e " o . a . m e t 2 b u i Z (' r d e n , e e n s p e rw e r , e e n k ok � P e uw . b u i z e r d : 1 ek s . ( 1 1 . 10- 1 1 . 1 7 ) 2 e k s ( 1 3 . 1 5 ) ; 1 ek s . ( 1 1 . 1 0 ) 6 e k s . sa� e n i n t h e r m i ek ( 1 5 . 0 8 - 1 5 . 1 4 ) . spe rw e r : 1 ek s . ( 1 1 . 3 6 ) P n n o q l ek s . ( 1 3 . 1 5 ) t o r e n v a l k : 1 ek s . ( 1 1 . 4 9 ) o nq e d e t e r m i n e e r d e p r o o i v oqe 12 : " 1 1. 4 5 : 1 a c c i o i t e r s p e c i e s s p e c t 0 c 1 1 l a i r d u i k e n r:'l v a n o p q r o t e h o o q t e p a r d o e s e e n s t r u i k i n . Vo l cr e n s ,J . c; t r i j c k m a n s moq e l i i k e e n h a v i k . " 1 4 . 4 0 : 1 e r q r a r e p r o o i v o q e l : zw a ëtr a e 11 0 u\.<.' d , ri i '·: 1.;: e k o p � k o r t e s t a ar t ( 0 e s l o t e n b i j c i rk e l e n ) p l a t v l e ; 1 q e l 1') r o f i e l m e t d o o r q e z ak t l i c h a am . B o v e n ël a n s p i e rw i t m e t z w ël r t e b a n d e n e n z w n. r t e � i n rl b a n d a a n v l e ug e l s , w i t t e s t n. a r t . On d e r a a n o ok s p i e r w i t , e v e n e e n s z w a r t e h a n d e n m a a r h 0 t z w a r t b e p e r k t e z i c h h i e r t o t d e h n. n rt p e n n e n , o ok �w a r t e e i n d b a n a a a n v l e ug e l s . S t a a r t z e e r l i c h t q r i i s mA t n a uwe l i j k s z i c tt t ­ b R a r s p o o r v a n e i n db a n d . G r o o t t e : i e t s k l e i n e r o f e v e n q r o o t a l s ,, i s a r e n d ( a i e t o e ­ v a l l i q o ok i n d e l uc h t . w a s ) ; v e e l m i n rl e r s o e o e l v l i 0 q e n d e n v e e l p l om p e r d a n v i s a r e n d o f b u i z e r d . en

4. 5.

te

t r okk e n

v e r s l � g j e o v e r d e o p q e m c r k t e s ub j ek t e n :

t e lke n s

1 3 . 09- 1 3 . 29 ;

2.

opk om s t w e i n i g

ma s s a l e

ik z e l f )

om

Conc l� s i e d e rq e l i i k v e r e nk l e e d k o n ik n e r q e n s t e r u q v i n rt e n 6 f h e t q a a t h i e r o m e e n e x t r e e m l i ch t e h u i z e r d a c h t i q e , b f h e t i s e e n o n t s n ap t e n i e t E u r o p e s e p r o o i v o q e l , b f h e t g a a t h i e r o rn é é n o f a nd e r e s p e l i ng v a n d e n a t n u r . . . : e e n vr i j q e s l n aq d e p r o o i vo q e l " t o c h t " . J a "1 'n e r h e t o n tb r ek e n v a n b o orn v n l k , w e S C) e n ë! i e f e n ll r n i n e k i ek , a lh o ewe l h e t v o o r a e z e s o o r t e n � i s s c � i e n w e l w a t l a a t op h e t se i zoe n wa s .

E i nct c o nc l u s i e wa s

we 1


20 .

TOCHT

DER

P I E P-WJ- P E O P LE

D OOR

2 0 s e p t e mbe r ' 8 0

D L TLE 'll\ L LE I

z ' n v i e r e n ( w a a r o n d e r 2 r a s e c h t e p i e n e r s ) v e r t r okk e n we a a n k a n t i e n n a ar d e v i -j v e r s v o n O u d - H e v e r l e e . T o e n w e a a n de e e r s t e v i i v e r kwam e n ( h i i w a s a fq e l R t e n ) � aq e n w e a c h t e r a a n l G b l auwe r e i g e r s w a a r b i j e r a c h t e r a f n o g 3 b i j kw ame n . E v e n z aq e n w e e e n i i s v o g e l o v e r d e v i i v e r v l i e q e n e v e n a l s e e n g e l e kw i k . I n h e t s t r u i k q ewa s z ag e n w e e e n b o omk r u i pe r , e nk e l e k n e u s e n n o g e e n h e l e r e ek s a n d e r e z a n g v og e l s z o a l s k o o lm e e s , s t a a r tme e s e n r o o d b o r s t j e . To e n we n a a r d e 2 d e v i j ve r w i l d e n t r e k k e n z aq e n w e e e n t j i f t j a f e n 2 b u i z e r d s g i ng e n bove n d e v i -j v e r s c i rk e l e n . E e n ek s e mp l a ar w a s a a n d e b u ik z i id e n og a l w i t . Op_ weg n a a r d e 2 d e v i j v e r z ag e n w e n o g e nk e l e f a z a n t e n . d a a r o n t d ek t en. w e e e n p a a r b l a uwe r e i g e r s , k u i f e e n d e n , t a f e l e e n A e n e n m e e r k o e t e n . T u s s e n h e t r i e t z a t e n nog e nk e l e w a t e r h o e n t j e s v e r s c h o l e n . A l l e s b i j m e k a a r w a s h e t n o q e e n i n t e r e s s a n t e e n pr e t t i g e tocht . Me t cî e

B a r t Auqu s t i j n s

L ii s t

der

v i nk ,

� a z an t ,

w a t e rh o e n ,

b l a uwe

bu i zerd�

o pk om s t w a s e e r d e r zw ak_ d i t e c t d o o r g e r e d e n me t z i i n ik

ek s t e �,

de

a l leen

n o v e111b r r

15

De

Zod a t

k u i f e e nd ,

k n o b b e l zw a a n ,

VE R S LAG Wl\TE RW I LD T E LL I NG

te l le n .

i j svoge l , q e le kw ik ,

re Lqer ,

s t a a r tm E e s , h e q q e m u s ,

k o o lm e e s ,

h 1 1 i s�u s ,

m e e rk o e t ,

:

w n a r n e m i nq�n

b o omk r u i p e r ,

:

1

man .

and e r e

Ik w a s q e l u k k i g o p he t i d e e q e k om e n m i j n b i c g a f he t n a 2 l e t t e r s o p . I n

v l a am s e

ene

kneu , t a fe l e e n d ,

qaai ,

kraa i .

( JW) w a s d a n nog

man

P �c r o t e n

in

vi

e e nd ,

' 80

D e ?.: e

auto om

r oodbo r s t ,

w i ld e

Plor ival

te q a an

j v e r s m o e s t a fr i j d e n . e e n oo t l o o d m e e t e n e m e n : rl e n l e t s e n d e

regen

we l

te

wa s e ch t e r z o vr i ende l i j k van n a a f l o o p , m i j n fie t s i n ?.: i j n a u t o t e l a d e n z o d a t ik t o c h n i e t z o n a t w a s ( m i j n l i nk e r o o r b l e e f d r o o q ) . ve r s t a a n .

J a n W e l l ek e n s

w i ld e

PC

FLO

S AR

TO T

13

79

2 79

3 90

4

112

32

54 26 5

5

38

e e nd

t a fe l e e nd

w i n t e r t a l i ng

2

ek s .

l0 . 14h

te

3 OHN

en

1 P.K s . 1

ek s .

t o r e nva lk : 1 ek s . t f: O H Z i j s voq e l : 1 ek s . t e S A R wa s

l at e r

te

te

a a nw e z i q . . .

Verk l a r i nq v a n d e a fk o r t i nq e n : Heve r l e e

OHN

Oud

NG B

N e e r i -j s e

F l or iva l ,

noord ;

grote

Br o n ,

S l'. R

noq

1

8

20

n ;:i a r

5

11

+ 10 2 9

+ 1000

1

el< s .

S AR

( 1 0 . 1 9h )

h o o q s tw a a r s c h i i n l i -j k

d i i leva l le i

FLO

54

3

1 0 . 1 6h

Er

14

1

b l a uw e r e i g e r k okme e uw bu i z e r d

55

117

m e e rk o e t

N. B .

NG B

OHZ

OHN fuut

OHZ

PC

SAR

mP P r

d an

1 m e e rk o e t

in de

Oud Heve r l e e zu i a , P ee rot , S i n t Aq il th a - R o d e ,Joh a n ��y s t e n


"

er

, wa a r

zouden

z ome r k amp de

v o o r a f g e gaan d o o r

z o u d e n g e t o o nd wo r d e n , D e av o nd v o o r

e e n h e l eb o e l <l i a s

s mu l p ap e n , d i e z i ch o o k a a n d e n a t uu r

s teed s

av ond , wa a r we d e f o t o ' s v a n o n s

d an , D e p anne k e e k e n av o nd ! D e

er

E i nd e l i j k w a s h i j

21 .

D e PANNEKO E KENAVO ND "

i n t e r e s s e r e n , wan t dat

D e z e ma a l w a s

v o l l e n ami d d ag e n avond d o o r g a an .

deze

av o nd wo r d t

ook sf eer­

s t r e ek w a a r d e z e

de

e e n p r a ch t i g e wand e l i n g d o o r

, i n h e t b u i t �n­

i n G e l r od e

v e r b l i j f van d e f ami l i e B o s s e n s . Rond

1 4u l 5

s t ond

er

al

een he e l

g r o e p j e a an d e

ing ang v an h e t

p a k t e n s c hu i l e nd o nd e r h e t a f d ak , v o o r d e r e g e n d i e

Even

l a ter

z e t t e he t groepj e

tijdje

war en wi j

S u z anne

en d e

i n b ewe g i ng n a a r d e b u s . E n j a h o o r

i ng e ­

, na e en

tw i j l a c h t i g g e z o ek v an

o n z e b e s t ennn i n g . Na e e n

S t e e , s t ap t e n we a f , en s t o nd e n o g enb l i kk el i j k

r e ge n . N a e e n k o r t

Ond e r

z i ch

r e e d s ko r t b i j

s t a t i on , g o e d

t o ch ma a r n i e t w i l d e o p h o ud en .

t er u g

in d e d r u i l e r i g e

tw i j f e l a c h t i g wa c h t e n w e r d e n we v e rwe l komd d o o r Annemi e B o s s en s .

l e i d i ng van Gu i d o Mu l i e r ma ak t e n we

e en t o c h t v an e e n uur

of

twe e

( mi s s ch i en

o o k we l d r i e ? ) d o o r d e p r a ch t i g e s t r e e k r o nd Aar s c h o t . D a ar h e b b en we v e e l p l an t e n

g e z i en

, o . a . v e e l mo e r a s p l an t e n , d i e e r

i n e e n d r a s s i g , l i ch t -b eb o s t

s t ond e n . Ev e n e e n s d o o r kr u i s t e n we v e l e v e l d e n en van d e

zwar e v o ch t i g e a ar d e a an o n z e b o t t en b l e e f hangen . Opv a l l end war e n d e v e l e

( b r u i n e ) - k i kk e r s , d i e w e g e n s d e v o r s t ( na t t e r e )

a l war e n o nd e r g e kr o p e n , maar b i j

w e e r , we e r war e n b ov e n g ekome n .

d e r g e l i j k e , e n w e war e n b l i j kb a ar gedurende een hele Na n o g e en

b e s t ennn ing :

tijd

e en

zo

De

i n t e r e s s an t d a t

e en d u i s t e r e f i guur o n s

enk e l e d u i s t e r e w e g g e t j e s

, ar r iv e e r d en

we

l an g e o p r i j l a an , omz o omd me t b o omp j e s , g ev o l gd d o o r er

een v i j ver

g e l e g e n wa s .

ge l e i d , e n na

b i nnengeb r a c h t . E r wa s

e e n k o r t e p au z e we r d e n r e ed s

e e n k eu z e

tu s s en

Nad a t

i ed e r e en

r o nd

t e g emo e t . We wer d en

twe e s o o r t e n : gewone p annek o e k e n , e n p anne­

en d i k g e g e t en wa s , b e s l o o t men om me t d e f o t o ' s

p l a a t s t e n ons

ja

t o e n kwame n z e : d e f o t o ' s van h e t kamp . Men b e g o n h o e me e r

kwam er

e e n kr i n g

e e n r e ek s

en b e g o nn e n d e r e e k s v a n Jo

ov e r d i en s

me t d e b e e l d e n , ma a r o o k me t d e zelf .

De

konnn e n t aar

die

er

r e i s naar J e r u z a l em

g e z e t wa s

t e geven :

(vo o r a l vog e l s )

z e e r g o e d e k onnn e n t a a r a c h t e r

l a t e r we r d b i j

t e b e g i nn e n .

Bogaer t door

en

t o en ,

te

l achen

op

d e f o t o ' s v an J o

, nie t

a l l een .

z e e r ma t i g e n m i n i em .

H i e r o p w e r d o o k n o g e en r e ek s j e van S t e f aan Hub l ou d o o r g e g ev e n me t f o t o ' s v a n Ar g onne . H i e r o p e g o n men d e d i ar e e k s van h e t k amp v i e l voor a l op dat

één v a n de .

e e n h e e r l i j k e b r a amb e s s e n s t r o o p .

We

eer s t

in

l and e l i j k

d e e e r s t e p anne k o e k e n

k o ek e n me t b o e r ewo rmk r u i d . D e z e b e i d en k o nd en v e r f r a a i d wo r d e n me t s o o r t e n s u i k e r o fwe l me t

aan o n z e een

T o e n we b i nnen t r ad e n en n ed e r i g o n z e

s l i j k l aar z e n u i t t r okke n , kwamen a l l e r l e i h e e r l i j ke g e u r e n o n s in d e hu i s k amer

d i t warme r e

t o c h t g i ng v e r d e r o v e r g r a s l an d e n

g ad e s l o e g . E r we r d en o o k n o g d r i e b u i z e r d s waar g e n omen .

t o ch t j e d o o r

hu i s waar n a a s t

drie

l ap j e g r o nd

s tukken b r a ak l i g 5 e nd e g r o nd , wa ar ­

te

o o k n o g enke l e ·

t o nen en h i e rb i j

er v e l e <l i a s van I n g e D e b l a e r e war e n g e t r o kken .

E r war e n o o k p r a ch t i g e

l a a t s t e av o nd , d i e e c h t e r we l

t u s s en v an d e

sf eer-fo to ' s

e e n b e e t j e d o nker u i t g ev a l l en wa r e n . D an v o l gd e n o g e e n r e e k s v an n a t uu r - f o t o ' s v an

d e wad d e n , d i e b ed o e l d war e n om d e g r o ep werd

een b e e t j e

d o o r N i c o v an d e r Hauwa e r t . Me n had w e e r d e k eu z e h a l f -va s t e

en v a s t e . Om d e h e e r l i j k e ma a l t i j d

af

tu s s e n d r i e s l a g e n , wa n t

e e n h e l e r e e k s v o l k s d an s e n . T o e n d i e b e � i nd i gd war e n

v an h e t

zwee t , b eh a l v e d an d e

t erug t e keren d o en , wa s Re ed s

l i ch t

( h e t was

onze gas theer

2 0 mi nuu t j e s

9u4 5 ) .

no g c i d e r o nm i d d e l ­

, e n i ed e r e e n d r o o p

t o e s c h o uwer s , s p r ak o n z e v o o r z i t t e r

oms t r e ek s

E n om o n s n o g e e n

s t o nd e n w i j

n a g e n i e t e nd

aan h e t

in d e r i c h t ing v an z i j n of

e i nd e a a n d e ov e r h e e r l i j k e nami d d a g e n av ond , z o a l s

zij n . . . .

er

e r v o l gd e

e r ov e r n a a r hu i s

l aa t s t e p l e z i e r

te

z o v r i e nd e l i j k o n s v l ug w e g t e v o e r e n naar d e b u s h a l t e .

l a t er

I e d e r e e n v e r dw e e n v l u g

s o o r t e n : s l ap p e ,

t e r o nd e n w e r d

r o nd g e d e e l d , d i e b l i j kb a ar d e h o o f d en o p h o l d e ed lij k

t e b ed ar en . Toen he t

aangekn i p t , we r d en we n o g g e t r ak t e e r d o p e e n h e e r l i j k b o r d r i j s t p ap , b e r e i d

s t a t i o n v an L e u v e n .

h a a r hu i s , e n z o kwam er er

a l l e en b i j

een

d e W i e l ew a a l

"

G e r d a C annn a e r .


22.

1 8/ 10;1 9 8 0

B e s t u u r s v e r q a d e r i nq

*

N a t uurbehoud

a.

He t

fe i t

l ok t .

Weqe n s

i a ar

" t r a rl i t i o n e e l "

geen

i n het be stuur

o n a a ng e n am e

de

e r v a r i ng e n

k n o tk arnne n ,

be s l o t e n w e

boeg

qoo ie n .

qee n

te

Du s

het

over

u i tq e ­

t i j �e n �

een

de

a nd e r e

"j a a r !

w e rkk amp

een

zal

react ie

opge d aan

eens

"k n o tk arnp ci i t

k ompe n s � � I �

als

k n o tk a m p wo r ci t

ze l f hee l wa t

j o nq s t e

h o u d e n wo r d e n .

i n Aar schot ge­

h\T - l ok a a l E i nd e l i i k

is

straat

51:

nr

s c h ikk i ng . mo e t

he t

de

Toch

i�me r s

noq

zove r .

aan

d it

is

eer st

R ok e n

f am i l i e

de

We

f am i l i e

k a l e nd e r !

Zie D a nk

*

ci i t

he e ft

Le t we l ,

h. *

dat

qehoude n ,

er

h e bb e n

Bo s se n s

l ok a a l

6 6n !

ste lt

niet

qe î soleera ,

N a� e l i j k

on s

hun

in

zo lder

Va a r t ­

rt e tPr

be­

morqe n ! De z e z o l d e r a ek u i s t e n h e r s c h i l d e r d w o r d e n . voor

Bo s se n s .

e r a a n h e r i n n e r d d a t d i t n i e t h e l em a a l c'l e v i s i e v a n rl e n 0 t u 1 1 r b ew e g i nq . I n h e t b e s t u u r we r d q e vr a a q d h e t r ok e n o p w � n d e l i nq e n z o v e e l m o q e l i j k t e l a t e n e n z e k e r n i e t t e r ok e n i n q e s l o t e n r u i m t e

d ie

t1 e n s e n

r ok e n w o r d e n

is

o v e r e e n s t e mm i ng

*

wor d e n

Er

l ok a a l

bu s ,

zoal s

tocht le ider s *

E nk e l e

a) b) c)

w i l le n

De

P i e p-WJe r s

b e s p r ok e n

v o lk

k w e s t i e w e rk q r o e p e n . " B ob

qeval

Be t

qeornan i se e r d .

hun

on

7- i i n q ew e e s t

he t q ek l a s s e e r d q eh i e d

in

W e rkk amp

voor

a a n ook d a t e r

o o"k.

d ie

pun t e n

. . .

spec i aa l

tochte n

in

TT1 e t

De

o nd a a q t !

toch t e n

:

Snee lhove n .

He r 111 a n s " .

S P E E LHO VE N

WE RKKAM P

(+ 2 5

Spe e lhove n

ha ) ,

ee n

noq

7- <' P. r

moo i

natnur

s t uk i e

he t

van

ve r dw i j ne n i s ) , h e e f t e e n z e e r ( n l . b o o111 q a a r d e n a fg ew i s s e l d m e t ak k e r s e n b r a ak l i rrq e n d e we i d e n h e z a a i d m e t b r em ) . D a t b i o t o o � w o r d t n u h e d r e i q d . D e b o omq a a r d e n ve r o u d e r e n e n wo r d e n s a� e n m e t d i e b r a ak l i g g e n d e we i t i e s o v e r w o e k e r d m e t v o q e l "k. e r s . H e t d o e l v a n he t w e rkk amp i s n u d i t t e v o o r k om e n . M a a r h o e ? N i e m a. nd i s i n s t a ci t e r (w a a r

H aq e l a n d

dit

i ntere s s ant m a a r

er

ope n

in

( zo a l s En

nog

k r i "j q e n

voor

l o o fb o s

aanpl ante n ,

zod at

we

we e r

er

ond e rhoud e n .

recente

b i o toop

op

voor a l

op

een

( w a n d e l i ng

p i e pe r s ,

Ve r d e r w o r rl t

weq e n

zeer

is

te

de

wekk e n

d it

jui st

de

voor

reed s

voo r t r e f fe l i j k

van

de

aan

van

e ik

de

en

pannekoeken­

a a nw e z i g e b r o e d q eh i e d i e

s p r i nk h ri. a. n r i e t. z a nq e r s

noq q e d a a n

en

plaats

a fw i s s e l i n<J

zu l l e n we dat

o p l o s s i ng

doe n .

We g a an ,

p l anne n .

l e e uwe r i k e n ,

a nd e r e v o q e l s .

Een

te

i nter e s s anter

Vor s t d o nk h r o ek )

a fm a a i e n ,

ho l l e

onde rhoud e n .

w a t d i e we i t j e s b e t r e f t

avond ) .

v og e lk e r s

zo a l s

een

d a n me t e e n o n z e

b o o mg a ar d e n , b e rk

b i o toop

b i o t o o p s v e r a nd e r i nq e n

a an

B i j v o o rb e e l d zijn

te

b o omg a a r d e n

n i e uwe

d a n we l

a a n he t

s t i l a an

z e l d z a am

en

z o vP e l

l a nd schap sond erhoud


23 . o n d e r h e q r o e i nq i n d a t o n e n l o o f - . b o s-;;:;;; n we r k e l i -j k e h e s c h e rnl i nq v a n d e zo z e l d z am e q r o t e b r e m r a ap d i e e r z o n d e r o n z e t u s s e n� om s t z o u v e r d w i i n e n ( d e b r em z o u a f s t e r v e n d o o r d e o v e r w o ek e r i nq v a n d e v o q e lk e r s e n d a t p r a c h t i g o l a n t j e p a r a­ s i t e e r t o p b r em ) . Re su l t a a t

Een

:

zeer

i n t ere s s a n te

WERKE L I JK DE M O E I TE S N 1E N A A N T E B E G I N � E N .

DUS

* *

*

Ti jdens

he t

M i n i mum

lee ft i j d

h a l f t r ime s t r i e e l

aanta l

Max .

Ko s tpr i j s :

1

14

j a�r

d e e l n em e r s

a lle s

febr uar i

te

pJ a i n s c h r i j v i nq

�'l i e l ew a a l -j o n q e r e n

*

ER

ve r l o f ,

ALLEN

van �a 2 8

febr u a r i

-

2 maart

Ma

20

i nh e q r e p e n

19 8 1

O�

:

400

stor ten

fr .

PCR n ° 7 44-4 2 70768-4 5 l i s se n 1\:e s s e ,l - L o G e l i e ve b i j S . N e l i s s e n t e l e f o n i s c h t e ve rw i t t i q e n H e t i s e e n WF. Rl'GCA �·1 P ! E r z a l d u s o ok rr ew e rk t m o e t e n wo r èl. e n . . . V o o r e v e n t u e l e i n l i c h t i nq e n k a n m e n s te e d s h i j m i j t e r e c h t . I e d e r e e n d i e z i c h v o o r èl. i t w e rkk a � p i n sch r i j f t k r i j g t n a d i e n d e k arnpl) r i e f w a n. r o p d e a f s p r a ak e n p l a a t s v a n s am e nk om s t z a l v e r ­ m e l ct s t a a n . voor

*

W A A RD

s .

op

Ne

S t e ph a n

.

O s ty n

W E R KG R O E P E N

Voor

a l le

d u i d e l i i khe i d

vo lgt

een

h i er

w a t we ve r s t a a n o n d e r w e r kg r o e n e n 1.

B i nnen

de

W J- L e u v e n

j e s d i e z i ch

s t ud i e b e z i q h o u d e n ; 2.

Wat

de

be tre ft

er

be s t a a n

spec i f i ek

vog e l s ,

:

van

k le i ne

p l an te n ,

1) 2)

vog e l s

t ak

van

am f i b i e � n

de

g r o e p­

n a tuur

­

r e ot i e le n ,

3)

arn f . r e p t .

n l anten

4) va n

a f zonde r l i jke

ove r

z ooqd i e r e n .

s t ud i e

e lk

t ek s t

é é n we lbe p a a l d e

me t

ttz .

qeen

( u i tq e b r e i d e )

ct e z e

W e r <i 1

voor

t e ve n s

i n h e t be s t uur

z ooqo i e r e n

1

t ak k e n

zete lt ·

a fge v n a r d i q d e

Fl a n q e d u i d ,

a ie

D e z e_aiq�v a a r d i q d e_h�e f t_ t o t_ t a ak

1 ) we te n s c h aooe l i jk e g e g e v e n s o v n r z 1 1 n s n e c i a l i s a t i e t e v e r ­ z am e l e n e n t e v e rwe r k e n . ( a fq e v a a r d i q d e WG m ag q e z i e n n e kw a n t i t e i t v a n d e q e q e v e n s v o o r d e v e r w e r k i nq h i e r v a n w o r d e n b i j cr e s t a a n d oo r e e n v r i j w i l l i 1 e me d ew e r k e r ) . A l l e o v e r i q e a fq e v a a r d i q d e n s t a a n z e l f i n v o o r h u n q e q e v e n s . A l le

w a a r n e m i nq e n ,

enz .

qeqeve n s

d ienen

i n he t l ok a a l f v a a r t s t r . 5 1 ) van i ede r ee n d i e z e w i l r a ad o l eq e n , v u l l i ng e n v e rwe r k i ng p l a a t s h e e f t .

wor d e n

2)

k o nk r e t e

ak t i e s

( h i e r o nd e r

te

wor d e n

s a� e nq e b r a c h t t e z e t e r i n z age s t FJ a n w� ar d e verdere aan­

wa a r en

onder neme n ve r s t a an

:

p r o j ek t e n

s p e c i f i e k e w a nd e l i nge n

VB . :

Al

of

-

org an i s e r e n

-

org an i s e r e n

-

or g a n i s e r e n

de ze

ak t i e s

van

een

w a t e rw i l d t e l d a g

van

een

i nv e n t ar i s a t i e

va n

d ienen

een

in

ak t i v i t e i t e n )

i j sk e l d e r t o c h t

h 0 t b e s t u u r t e w o r d e n b, e s p r o ,'< e n .


24 . 3.

Van

z o d r a e e n a fq e v 0 a r d i q <'l e

( ?.: i e hoq e r )

rl i e

au toma t i sch

een

o v e r. q <l a t

tot

een

k o nk r e t e

q o e (n� e u r i nq · v a n h e t b P s t 1 rn r èl. r a aq t , we rk a r o e n q e v o r m d . i1 e

a1< t i e i s er

w e r k rr r o e p o mv a t a u t om a t i s c h a l l e l e rl e n v a n W ,J - L e u v e n I e d e r e e n i s r1 u s vr i j é'l a n d e r q e l i i k e ak t i v i t e i t e n ëll o f n i e t

D e ?.: e

<l e e l t e n e m e n . De a frr c v n a r d i q d e v i te i t ; hP t

qehe e l .

VB . :

zorq t

eve n tuee l

rl 1 1 i d t

e v e nw e l v o o r d e

o rq a ni s a t i e

m e ct ew e rk e r s

n a a ste

aan

-

v a n d e ak t i ­ d u s c oo r d i ne e � t

a fq e v a a r ct i rr ct e WG w e n s t e e n i n v e n t a r i s a t i e n r o j ek t o v e r w a t e r voq e l s t e m ak e n h i n n e n q e h i e d -0 . O p � e h e s t u u r s v c r q n d e r i nq wo r d t d i t b e s p r ok e n : i n d i e n e r q e e n b e zw a r e n r i j ?.: e n , wo r a t he t v o o r s t e l a l s d u s d a n i q a a nq e n ome n e n k om t � e a fq e v a a r rl i q d e m e t d e k o nk r e t e u i t ­ o p ct e

w e rk i nq

- Hi j

p r o pp e n .

wi l

h i j a l s n ëi a s t e m e d e -

i n he t be s t u u r w i e

ove r leq t

werker s

om

?.: i j n p r o j ek

te

co6rd inere n .

de z e m e n s e n c o 5 r rt i n e r e n h e t n r o j e k t d11 s v e r ­ hv . q e q e v e n s - z o r q e n v o o r we r k v e � d e l i n q t e v o l q e n m e t h o d e s e n � . K o r t om , z i j d D e n h e t a a rn i n i s t r a ­ t i e f werk . 7, i j z i j n c'! u s n i e t l o u t e r d e " u i t v o e r d e r s " c'! e " we r k e r s " v a n h r� t n r o -j ek t ) . ( le t

we l :

-

z am e l e n

-

I enereen

h'.J - Leuv e n d i e

van

(1 i t

z e l f \·; e n s t

m aq

rJ e e l n e rri e n

a a n d e i nve n t ar i s a t i e : w a t b e t r e f t d e o r q a n i s a t i e e n cî e \·'.' <' r 1ç v e r c1 e l i n q m o e t m e n z i c h h o u d e n a � n d e v o o r s t e l l e n d i e n a a nq a a n d e i na e n i e n d d o o r de a fq e v a a r d i q d e WG e n z i i n n � � s t e m e d ewe rk e r ( s ) . -

m . a .w . met het t e n e i nde i s , q E> s t o p t v e r v a l t o nrn i r1 c1 e l l i j k d e o rxr c 1 ) o uwrî e w e r k q r o e p ; d e n a a s t e m e d ewe rk e r s t r ek k e n � i c h t e r u q e n d e a fq e v a a r d i q d e WG z o r q t v o o r. d e v e r d e r e ve rwe rk i nq ( e v t . b i j 0 e s t a a n d o o r vr i j w i l l i q e n e rl ew e r � c r ) . i n 2 . 1 . om s � h r e ­ Z i j n t a ak h e p e rk t z i c h d a n w e e r t o t d e

Wanneer

p r o i el< t

de

i nv e n t a r i s a t i e

wo r d t

v e n h e v o e q d h e cl e n .

H t: t b e s t u u r

* * *

AANDACH T

! ! !

n i e uw e

He t

LOK1\ i'\ L .

r i c h t wo r d e n .

wor d t

I e de r e e n m�e

v e r zócht

v o lq e n r1 e

" B i j B o s s e n s " m o e t i nq e ­ d i e e e n hc e t j e h a n d ig i s ,

l ok a 0 l

d aq e n

:

he lpen on 6 6 n van 1 4 F E I3 . 1 8 Feb . \\'O . 20 FEB . VR . 2 1 J� I·� B 7''/\. t e neme n me t S t e f a n B � n d e te

k o� e n 7, A .

G e l i e v e k o n t �k t

op

( 0 1 6/ 2 2 3 5 3 2 )

* * *

B L I JD E

Bij

G E B E U R TE N I S

Yve s

v o o rh i j

V a n rl e nb o s c h ,

en

li e t

een

be s tuur s l i d

tw e e d e

V a n h a r t e g e fe l ic i te e r d

!

d ochter

en

r e d ak t e u r k w am d e SAR � H

nch ter

ooievaar


25 .

De

Boom

èr s t ond e en b o om e en m o o i e b o o m e en b o om v o l b l ad er e n e en pracht i g e b o o m m e t m o o i e b l ad e r en e e n m o o i e b o om m e t pracht i g e b l ader en nu i s

d i e b o om

weg

aut o w e g

JO

v?et

-n, (, ¡ //(v t VZ:n .

HET BOS ..

In d i t art ike l w e n s i k U ( vo or- ___"- , al d e P i e p-\·JJ- e r s ) i e t s m e e r ver-� ", .--:::' t e l l en o ve r h e t b o s ; nl . ho e d e v e r s chi l l ende pl ant e n l ag e n ont \ s t aan . M a ar e er s t z o u i k ' wi l l en uit e en z e tt e n we lke s o ort e n b o s s e n er

)-02_ -

- - - -

1 \\ \1'\"

Z J. U , n ••

""

' l o of'::;..

1 )Het l o ofb o s : Dit

-"':::...

,,.-

G �==:::-;-.�';: ' \ ' "' /

��· '� , 1

,�

,

��

<

, �

' '

,{

- ' �"

' \\

"

·

,�

\

\

'\ /�-l(.i111 1-'-----.

11

11

r

,, ,

I

1

\

1

' b o s b e s t a at uit / , 1 b o m e n o:f b o m e n m e t b l ad e r e n ( = h e t l o o f �. 1, 1 ' 1� 1 1-·--� �('1.. 1 D e z e b l ad e r e n v e r l i e z en d e b om e n e l k 1 j aa� ! E k e l e l o o. � b o m en : E i k , B e uk , k a st an J e , .J..:.j s , Popul i er , . . . � / ,;; 2 ) He t n a a l d b o s : Hi e r vind en w e d e n a a l d .Kil t-';/ PijJ� /'71z b om e n . De m e e s t e van d e z e n aa l db o m e n b l i j v e n in de w i n t e r gr o e n . D i t komt d o o r d a t d e n a a l d e n ( t e v erg e l i j ken met het l o o f van d e l o o fb o m e n ) z e e r kl e in z i j n e n z od o e n d e w e i n i g vo c ht b e z i t t en d a t in de w i n t e r k an b e vr i e z e n . 3 ) He t gemengd b o s : Hi er kom en z owe T l o o f b o m e n al s n a al db o m e n v o o r . Maar l a t e n we h e t nu h e b b e n o ve r h e t b o s in h e t a l g e m e e n , dat t e ver g e l i j k en i s m e t e e n appart e m e nt s g e b o uw . En al s i k dan s pr e e k o v e r verdi e p i n g e n , d an b e d o e l ik d e v i e r l ag e n d i e wi j i n h e t b o s kunnen ond e r s che i d en : E e n e er s t e l a a g i s d e b o s s e n l a ag : V e r b o v e n onz e h o o f d en s pr e i d e n z i c h d e kru i n e n van d e h o g e b om e n ui t . Z i j vorm en h e t d ak van h e t b o s ! Een l a g e r g e l e g e n l a ag , h e t en w e d e s truik e n l a a g : De z e wordt g e v ormd d o o r d e s truikën_ en : d e j onge b o ­ men . D e z e l aag w o r dt gevo l gd door d e kru i d e n l aag , e en l aag d i e g e v ormd wordt d o o r a l l e kru i d a c h t i g e p l ant en , var e n s e n ve l e b l o e � m e t j e s . e n t en s l o t t e i s er n o g e en vierde l a ag , d i e d e wort e l s v an a l d e z e p l ant e n b e d e k t : 'D e m o s l a a g . D e z e l a ag b e s t a at u i t al ­ l er l e i mo s s e n en and e r mat e r i a a l . T e r v e r d u i d e l i j ki n g al l e s i n s ch e m avorm :

- t o t 9ngeve e r 1 0 - t o t on g e ve e r 1 - tot

ong e v e e r

- h og e r d an d e

cm . :

b l ad e rt ap i j t

en m o s l a ag .

m . : krui d e n l aag .

5 à 1 0 m . : s t ruikenl aag . s t ruik enl aag : b o o ml aag o f b o s s enl aag .

D e z e . l a g env o r m i n g i s h e t g e vrrl g van h e t v e r s c h i l in l i c hs t erkt e : h o e m e e r l i cht de � l ant e n n o d i g h e b b e n h o e h o g e r z e g aan tr ach­ t en te g e r aken ( b o m en ) . H o e m i n d e r l i cht z e n o d i g h e b b e n d e s t e d i cht e r b l i j v en z e t e g e n d e gr ond ( d e m o s s e n e n de p ad d e s t o e l en ) . Maar d at i s a l l e m a a l ve e l d u i d e l i j k er o p h e t s ch e m a , h i ern a a s t ! I k h o o p dat i k U w a t h e b b i j g e b r a c h t en d at h e t e e n b e e t j e i n t e ­ r e s an t was ! G e r d a Camm a e r


Lo . ...... , ..

EEN O CHTEND AAN T r a a g dr a a i t e rwi j l

j e s l e.p e r i e; e en s o �

s t r e kt d e dode

Rimpe l oo s

te

Naas t

z on t e

o n t vl u cht e n .

wacht

je

z1.-1 ern p o.r t i j t j e ri e t

M a a r a l g auw w i p

J

douche

nn, ; e

e e :r

met

p, e r' i� r e kt e }'-. r' J r: ,

ge l s l ag is

on z i chtvare

dr o m e n van hun v l u c h t d i e

M aar v e e l

t i j d kri j g

d o-e t

als

je

a an

l i jk 2

gr o t e

De

met

je

wi j l

e e n b r u i s e nd e en

der

o ok

vert e

wind

l ag e n t e

s ch o uw s p e l .

bl ijf zal

je l e iden . dat

e e n gr o t e kr u ik w a t e r

en

o nk i j k e n v o o r d e l ann e rv a l k

e e n v o o r b i j s ch i e t e n d e

z i l v e rr e i g e r s zon

j ui s t

met rode

woes t i j n met

in de

s t r and m e t

v e rl i e s t w e e r je

s i e r l i j k e vl e u ­

e e n dr o o g b o t e rh a � m e t j e

e n e h an d

r e g e l m at i g

z o nd e r

s i erl i j ke

die

e e n p a ar

trage

s l ag o v e r h e t

s n e e uww i t t e

s t r e p e n t r e k t n a ar d e

b e r b� nf' ác lt....,

d i e h i e rd o o r b e g i nn e n t e b r an d e n .

e n verdw i j n t

en

hun

n a ar v e rd e r e h o r i z on t e n

in de je

in de

zijn

d ag z a l w e e r h e e r l i j k w arm w o r d e n .

n a ar h e t

her

s i e rl i j k

h o o fdkus s e n d o e t o n s c h r i k k e � o f w e l vl i e g e n e r s i e r ­

waarin d e

je ,

ter

moet

s l a g van

m us s e n

je

j e n i e t w ant

ontb i j t

and e r e h an d

vlugge

wat e r

je;

and e r e n d i e

nunt j e s

te

p o t en e n b r e d e

h e t s t r and k i j k e n v e r rukt n a ,:i. r h e t gr o t e s k e

on

Tot h e t kl e in e

en

O o i e vaars ,

l an g z a a m o v e r

Enk e l e

om

2 5 00 . D o o r j e verre k i j t e r z i e

in de s t i l l e wo e s t i j n te h o r en al s

over g er o l d komt .

de

om

n f g e c i rke l d .

a c h t e ru i s t e k e n d e

z w art e vl e ug e l t i p p e n . ze

v e r �r o e d

h. e c rl i j k r i . l J e n i h

je

van

e e n vl e ug e s s l a g g l i j d e n

in d e

l o. t e n

e e n gr o e p

niet

o c h t e nd ­

v o o r z i ch t i g v e rkw i k k e n d

in

vl e ug e l s

d i en s t

�er

and e r .

j e s l a ap z ak

uit

je

s l a ap z ak

je

D a ar a c h t e r l i gt

e e�s

e e n gr o e p v o g e l s

Nee

in

e e r s t e n e v e l a c ht i g e

d an p l o t s

j e s i erl i jk

s l ap e n

ui t .

e e n rr e � e r e i z i g e r n o g

e en

z i j de

br i e s j e k o r t

Gi e ren?

di e

je

z i ch v o o r

wind j e d a t z a c h t k o � t o v e r g c w a Q i � . Op d i t

and e r e

v l u g g e r vol gt h e t

v e r fr i s s e r d e � o r g e n .

de

v an

zee

o n d e r he t

s l ui m e r en

l i ch t .

g e n i e t en

j0

n o g t r a g e r e e n o o g o p ent ,

je

Jordanáë

je

DE D O DE Z EE .

m e t vas t e

z i jn e en

a an

je

b ur e n

n o g e e n l a at s t e b l i k a c h t e r o m

g e z e l l ige s t uk j e

z e gt d a g

Je

�an

s t ap b e l a d e n d e

mens en , j e zelf pracht

z ' n he erl i jke

n acht e n

in n i e uw e vr i e nd e n t e r ­ v an

de

é é n z a amh e i d

J o h an B o g a e r t

intrekt .


29 .

(op roep

t o t me dewe rking

Z o n l s U we l l i c h t w e e t ,

we rd

t o e s t an d e n i n d e

en

te

en e en

j acht

v e rb e t e r e n .

b e p e rk t e

J j c:ia r g e l e n. e n

er

Hoe�el

we

a � n t al p o s i t i e v e

v ri n a � � c e p 2 s t e w e t t e n i s n : �:1 r

ho t

:1 :1n

{; D rJ c l l 11 f t

z o c; e n 11 :rn1d c

w o 1· cl e n

maa r

Di t

v o r; c l V :' Il'3 S t V e rb o d

c; c :'1

s t aan

l" é) C h t v �'!. :J. r cl i 1:: t .

De

v :1 n

on s n o f,

s t e e d s a l :;

ceval l e n ,

van

r� r o o t

een

C · ' � l ne t

o v c: r t r f: d j n ,, : e L

o a r l oofd

bc �i t

v c r t .r o u·tre l i j k : en

:,

v an

te

kunn e n

o p he i

vo�c l s ,

n am e n

vra t

in

1 () T(

!1 o nr>':; _:n d e :i

zou

af­

o v r; r t. r r: cl i n ­

b o v e n c; t !;: ·:n d c

noorten .

v an

e .d .

door

z i en .

b c ·N c r i n 1):

O o k d ,"!

nnn

o v c: r t r e cl c� r s

te

ze t t en om ui

ll i e rv o o r r;, 0 1.: t e n

v r : i : ·: c n

ge b i e d

o p r i c h t i ng

vr n

t e i rd 0. l i ,j k echter

r: ,·: n

· ; n1

d : i. n o o k

V ' i :r. o� s .::: n

d o o r �·: t u u r t . 'N : ' n. r ? t e: nw r �1

d o o rg c ,: � c v c n

: · rm

IH t

:e

b e ur t

v; o r d u-1 n i e t

n o J j_ t :i . o ,

U p s z i j n l1 ru i k b e n r .

O o k a n o n i eme

d ü� wJ t e n .

n�::.

i l l u s t ra t i e s

p ub l i c 8. t i e

s

t r :U:: t

r; e p ub l :L ­

r :i_ j k .<� v:n c h t o f.

'o t e e r

voor

hR t

zw2 r t b o e k .

Indi e� Il

w

:l

d i t wen s t

zo

1

d n :1;r n n U

s c h c rm i n g

m aar t

b i j'

o n t v an g e n o p

v o o rb aa t

i n V l a a nd e ren .

Gn s s i c r s

�o r d e �

t e rug b e z o rg d .

4 d e z 1:n r t b o e k t i j d i g t e kunn e n n u b l i c e :r e n z o 'J.è. -: ::1

g rn n e v 6 6 r

Eugo

:: d. ::1

we

!'1 0 ('; c l i j �c d e t 3 i l s o v e r d e v a s t s t e l l :L nr� c; �� = d ·-:. t urr:. , ·C> l a lt s , b i o t o o p ,

Cr:1 d i t 'ïc

r rJ

Dcn�0n

v1 i j d o p e n a c h t e r p o o r t i n

1 � ; :: n t a l

nk t i e

onze

f e i t e n w o rd e n n i e t

de

� � l k oc e l s :_;·

d n. t

b e re i � t .

v e r�

.

. '.r e

v c ; :'..

o v e rh e i d .

e ?l.

j a c h t o p v e l e t re k v o r: c l s b l i ;j f t t o c e: e l 1 ', t.r: �.-1 C 'Hmri l s

e i s e n g o r e ::-i l i s e c rd

t:: � � �' e r c

nog nie t c: e · t

w e r d � e b un d e l d

b e gr o e t e n i n d e

'L' ·� r <.� n o v c ;· . d e·

cl O E: t .

e n k e l e w e t t i e; e

:� r w c .r <l d 2. n ook b e s l o t e n

C (: e rd

kl n e e n

te

d e r:t:: l i ;j k k o n t r o l e o. p p n r r. .'.l. t b J j_ j f t v u o r l o n i g t o 0 k o ::i n t m n z i e k .

r; ,·;n

0nzo

pers

aan

r e e� t i e s co ch t e n

s t re e fd o o l

d :L e n s t

h 1.': t i n v o l i. Èn· e s h o u d e n

z e;

f e i t e n�a t e r i aal

b c v o o r r : i. d i n •� : 1 > y :-; t o r: r . .

nu

he t

s l e cht s

aan

de

om

H o nd e r de n o v e r t r e d i n g e n w e rd e n v a s t g e s t e l d d o o r

gr o e p me d e w e r k e r s .

een

i n V l aand e r e n

v o c e l b e s c h e rm i n e

.3 ' z ·:r a r t �·· o e k e n ' , d i e we r d e n v o o .r g e l e c; d

in

· · e s t e. r t

a�<:: t i e

een

v 1or

o n d e r s t � an d

Uw b e g r i p v o l l e

D '. · r c s .

•,1 e

r� :. l e .�:2_ c; 0 :-l & él l

b i j d r;: g e t o -: d e v o t; c l b e ­


30 . J3 E L1\NG R LTK

1.

3.

ad r e sw i j z i q i nq e n

He t a d r e s v a n v a n a f nu n i e t

S u z anne i s ve r a nd e r d : m e e r K o n i ng A lh e r t l a � n 9 9 Ko n i ng A1.b e r t l a a n 6 7 3 2 0 0 Le uve n

m il a r

2.

e nk e l e

He t

t e l e foo n n umme r v a n S t e f a n B a n d e i s

(I( c s s e 1 - Lo ) evenee n s

vo o r t a a n i s h e t n r . 2 5 9 8 9 1 I n d e w e e k k a n j e rl e v o o r z i t t e r b e r e i k e n o p d e L a d e u z e n l e i n n r 4 ( 3 rl e ve r d i e n i nq ) L e u v e n

q ew i j z i g d

:

He t a d r e s v a n P e t e r H r o s e n s Peter Bro se n s c /o Norm . B e o u gh e r 1 1 ITowe s t r e e t � ) e a t t l e , \·lJ\ 9 8 1 0 9 H . S . iî.. .

in

seat t le

is

o ok

q ew i j z i g d

Vo o rw e r p e n ,

a fq e h a � l d

v e r l o r e n o p h e t z om e rk � m p t e G i m n � e k u n n e n wo r � e n h i j d e f am i l i e D o ct d e z , P r a g c n s t r a a t 1 1 , O u d - H e ve r l e e . *

R e d a.k t i e m.�.v.

*

*

( m e t C1 a nk aan Y v e s ) : f3 ë1 r t i'\ ua u s t i -j n s Joh an R o q a e r t , G e r d a C a mm ë1 e r , S t e f ël n B a n � e , P e t e r S t a n C1 a e r t , Joh a n Ny � t e n , S t e nh a n O s t y n ,

C o s t e r , ') u z a n n e N e l i s �:; e n , E o h H e rm a n s , S t e f a n W e r a , N i c o l a s v a n rl e r V ë1 uw à e r t , O rl e H a l f l 0 n t s � l l e n h a r t e l i j k b e d a nk t

Marc

De

O ok n o q e e n rl a nk a a n H e r w i q B l o c l.: x e n r> i e t ' hi l l i e r d i e z o r q d e n v o o r rl e m o o i e t ek e n i n q e n M e v r o 11w D e S m e t rl ic � e � e V � l l c i w e e r e e n s t y p t e . T3 o nrrik l e v e r

G e l i e ve a l j e a r t i k e l s , v e r s l aq e n , w a a r ne � i ncr e n ,

t ek e n i n0 e n , n e n Bo sch , n a V s Yvp n a a r Pv P. l omk o B e r1 vo or 0 0 0 3 of , 0 8 en , v t u s e e L v e s ak a G e l rl e n v o o r v o l cr e n d n unim e r v a n <'l r. V 0 l l r: i o n n B <l r t 7\ug u s t i -j n s , Lobe r q e nh o s 9 , 1 2 0 0 K e s s e l - L o te be zorqe n v6br 20 fehruar i 1 9 8 1 . vo l q e n d

n umm e r

en� .

van

D 2 nk U .

:;


31.

a 'f'\ Ilil CI d T\ IJ.0 J...J °"

ON Z E

De

A K T I V I TE I TE N

e n ige

S T�AN

v o o rw a a r d e

l aat b l i jken .

is

OPSN

dat

.

.

.

VOOR

.

:

:

·. ·

I E DE REEN !

qe i ntere s seerd

ie

. .

rL.J r::::?

·

bent ,

.

'

.

·.

en

d i t d a n o ok

Je h o e f t d u s e c h t q e e n s p e c i a l i s t t e z i j n Ve r d e r i s h e t ook d e q ew o o n t e d a t e r n i e t g e r o ok t w o r d t toch

HOE

i mm e r s 0 e n n a t u u r v e r e n i g i ng v o o r

WORD T

JE

LID

iets . . . )

0

(we z i j n

.

?

j e j o ng e r d a n 2 5 , � a n wor d t j e l i d v a n d e W J e n b e t a a l j e n r o e r t i e s e n z u s j e s w o r d e n b i i l e d e n e n b e t a l e n 5 0 fr a nk . I n cî i e n i e o un e r b e n t , b e t a a. l j e 3 5 0 f r a nk , e n f am i l i e l e d e n 5 0 fr a nk . Te s t o r t he t b e d r ag o n P C R 0 0 0 - 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v a n � e W i e l ew a a l v zw , G r a a. t akk e r 1 1 , 2 3 0 0 'ru r nh o u t ; m e t v e r rne l d i nq : " n i e uw l i d " e n j e n on 200

f r a nk .

n a am

en

ad r e s .

I n l i c h t i ng e n k a n j e b e k om e n o p o n s

P ie i n s t r a a t 3 ,

1030

B e ve r l e e

s ek r e t a r i a a t

( t e l . 0 1 6/ 2 3 6 1 8 0 ) .

K l\ LE ND E R

Za WT1,,

3a

10

j an .

8 1/ l

+ \'lJ

10

-j a n . 8 1 / 2

WA

+

W ,J

Za

1 7 j an . 8 1/3

W l\.

+

Zo

18

W ,J

j a n . 8 1/4

P i e p -WJ+WJ

W a l e nb o s

o. l .v.

24

W .7\

+

j a n . 8 1/ 5 H ,J

S t . J o r i s -W i na e V ëJ n

c1 e r

H a uv1 a e r t

Boek P o s t G a n s e � aq u i t s tap V e r p l a a t s i n g pe r f i e t s , l u n c h o a�k e t m e eb r e nq e n . 0 8 u00

Station

D i a - a v o n d o v e r ct e \·/ a rJ d e n n o o r W i l fr i e d R a s t i a e n s 2 0 u 0 0 P a r o c h i e z a a l S t Jo 3 e f B u r g e � e e s t e r 3 t r a a t 5 9 Le uv e n w a t e r w i l d t e l d aq Joh a n �y s t e n 0 8u00 s t a t ion Leuve n 08u 20 l� a n t i rc n He v e r l e e E i nd e r o n d � e m i d d a q I n te r n a t i on a le

L e i d i ng

:

e n o�a e v i n g G e r d a C a �m a e r s t u t i o n L e u v e n H o e f: P o s t \·! e n e '":l c n h u s 3 Or:'\ 8 u 5 9 r o n d d e rn i d � a q a a n h e t s t a t i o n

Love n j o e l

L e i � i nq

08u4 5

E i nd e

Za

en

N ico

:

van

N am i � d a g i n Ho f s t a rl e

L e i d i nq : R e r th e v a n d e r D o r q h t l 2u 50 s t a t i o n Le uve n T!oek P o s t T3 u s 2 l3 S n é1 a r 1 e c h e 1 e n o rn ''

l3

uur

.

Le u v e n

.WAARNEMI N GSLI JST VAN O V.ER DE PERI ODE R an g s c h i k al v an

a an

v an

en

z an gv o g e l s .

j ul . - s e p t .

PER DATU M

w a Drne m i n g e n Geef

j an . -m aart 8 1 81

okt . - d e c . 80

uw

apr . - j un ; 8 î

afkort ingen .

pr o o i -

.

.

( ge l i eve

te

.

s c h r o. p ­

r.. i e t rast ! )

p en w a t

m a ak g e rus t g e b rv. i k

en

z ove e l m o g e l j j k a an t a l � e n o p v o o r w at e r - , Br e n g

d i t f o rm u l i er g e e n � a arn e G i n g e n

op

b ui t e n d e pr o v in c i e Br a b ant .

l i j s t en r e g e �m at i g o r :

St uur d e z e

1 0 j anuari 1 98 1 : v ó ó r 1 0 apr i l 1 98 1 : v ó ó r 1 0 j ul i 1 98 1 : v ó ó r 1 o o k t ob e r 1 S 8 1

v66r

I n z e n d a rt r e s :

.

Johan Nys t e n ,

okt . -d e c ; p e r i o d e j an . -� n a . r e r i o d e 2 � r ; - j un . r c :r �_ o c'l e j nJ ; - f' e p .

peri o d e

p a s t o o r r e c k c l R ar s l 2 &n 1 1 , D ank

Datum

1 98 0 1 98 1 1 98 1 '1 S f 1

d e � e d e� e rk i n g

vo o r

S o ort

+

. ".". .".". ",. ". . .,1 . .

.

.

• ••• •! .

.

. .

.

Plaats

Aantal opme rkinge n

. . . . . ..

.

·

1 1 t

·

... 1

..

j . ..

· · · · · · "! " " '

.

. . . . . .".. . . . . . . . .

" . . . . "" ." . . .

." "...

. ."

" . . . . . . . " . . ". " . . . . .

,

.. " .

"

,,,,,,,.,"

.

'1 .. . . " ..

.. . .

····· ··

" .

· 11

.

· · ·

. 1. . 1

.

.,,

.

"

""".

.. .

.

. J.

l

..

.

. .. "."

!

.

.. . . .. 11 . 1

." " ." ". " . .. . " . . . . " " . . 1 . .

.

1

1

."" . . . " " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . .

.

".

. "

""".". . ".

. .. . . . .

"".

..

... . .

..

. . " ". " . " " " " " "

. j .

. . . . . ...

" . . . . . . . "" . . . " . " " . . .

·····

1 !

." .

"

1

.. . . . . . . . ! .

( gebruik ook

de

vers o )


Aantal

S o ort

Datum

+

opmerkingen

T

Plaat s

,

. . . . . . . . ...... . . . . . .

1

l

·· r

. .

.

."". . " ."." . .. " " . . . .. " . " . " " " . " . " "" " "

.

"". ".

..

. ······· ·· ...

··

·

. " . . " " . " ". " .

_":

..

l1 . . . . . . . . . .

" .. ..... . .

. . .. . . . .. . . . . .. . . ..... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ". . . . . . " .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. " . . . . . . . . . .

. . . . . . ". . " . " . . . . . . .

r·· .

+

··

· · · · · · · · · · · · ·· · · ·

.... . . .. . .." ....... . . . " . " . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . " . . .

.

. . " . . " _ " ". . . . . . .

. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .

+ 1

···

..

r J

.'.

. .. .. .. . .

· · · ·. · . . . '

. .

.

. . . . . . . . . . . · · · . · . · .. . . . . . . . . .. .... . . . . . .. . . " " " . " . " . .

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · ·


naa.'TI

afz :

bi _� z ond. :

b:: ot oop :

stad 1 urn :

we er sge s t :

pl aat s :

datum :

_

_

--

--

-

-· ·- -

- - ---- ----

- - ----

____

_ _ _ ___ _ _ _ _

------ ------- --- - - ---- -------

- -- - --- -- --- - · -----

s.ant al :

__J

-----

�----- -----

-

� _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

:iar:� al :

L_

i

-------- - - -----

--- - -

- - - -- - - ------

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ __

_ _ _

----- - --- - -

-- -

- -- -

____

---- -

-·- ---

- - - · - --

_

__ _

_ _ _ _

__

___

_ _ _ __

_ _ _ _

vaar r" :

--

--- -----

___

_ _

af z :

bi .:. z ond :

b : ot oop :

stad i um :

....e e r s ge s t :

pl a<>.t s :

datum :

\.:et .

afz :

bi 5 z ond :

bi ot. oop :

stad iU!!l :

weersge s t :

pl a·a t s :

datum :

"'-et . na am .

va ar r: :

af z :

ti � z or.� :

b i ot ooo :

stad ium :

pl aat s :

àatum :

vet . naam �

-----

-

-- --- -

--- --- ----

-----

_ _ _ _

- -

- - - --

- - ----

- -- ---

s.ant al :

·---- - - - - __

---- · - - -

---------· -- ---- - ---- - --

-�---

f f

-- - - -· ------

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-------- - ------

_ _ _ _

- -

----

- ------- ------

------­

_

aant al :

-- ----- ------

_ _ _ _

------ -- ---

---�

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

__ _ __ _ __ _ _

_ _ _ _

- - - - - - - --

_ _ _

_ _ _ _ _ _

.-----�---Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.