De Vallei Januari 1981

Page 1

r (J

.!1

8e VAN_ CEN. BOSCH,

n�CAK715: B.AUGUSTl.JNS,

L

!:�

:

t\ l1JJ r� Y bl [! 1 IBJ l A (Q) t"8JJ � �M �� M �

�e J& &lL°J!m � r� V. U.: V.

'

·. �"1 -.....'

f

:

::::

ih4tt

0

. � M. �-��mlî '8] -

GEL CENAAt< SI:

VEST BO, 3000

LOBERGENBOS 9, 3200

LEUVEN

KESSEL-LO


Hallo iedereen,

Met een massa aktiviteiten starten

we dit nieuwe jaar.

·Om te beginnen hebben we eindelijk een eigen lokaal: de familie Bossens stelt ons een gedeelte van hun zolder ter beschikking! Een

enotm tof

initiatief,

waarvoor we de hele familie erg

dankbaar zijn.

Ook de organisatie van de pannekoekenavond was me t woord

subliem

(al

Hier bleek nogmaals hoe goed de groep in tegenstelling

één

was het net iets te vroeg gedaan) wel samenhangt,

met wat sommigen ook mogen denken •

• •

Voor de komende aktiviteiten hebben we veel mensen nodig: er zijn de

gebruikelijke tochten,

te

Speelhoven.

Hierover vind

in

dit nummer,

en

maar 20

plaatsen!)

en er is het werkkamp je uitgebreid info verder

als je inschrijft

(haast je,

er zijn

krijg je in de kampbrief wel de laatste

afspraak.

Ook

voor de inrichting

van het lokaal

worden mensen gBtimmerd worden. Als je een nagel in een plank kan slaan, ben je aangeworven

verwacht:

er moet daar nog heel wat

Om over iets heel anders te beginnen: wat betreft onze relatie met de WA wens ik voo,al duidelijk te stellen dat

we blijven samenwerken,

verleden

gebeurd is.

De

zoals dat altijd ook in het

Vallei en

de

Boomklever blijven

als twee afzonderlijke blaadjes verschijnen. We vinden het heel positief dat ook bij de WA

een hoop stille werkers zich inzetten voor het tot stand komen van dit blaadje. In de eerste plaats denk ik aan Mvr.De Smet die normaal al het typwerk verzorgt.

Speciaal voor alle eerste-kanners wens ik m1Jn lotgenoten parti�els; we zien elkaar zeker op de busuitstap

goede

naar Flevo

!

Groetjes,

Je voorzitter Stefan


VoorzittP.rswoordje Inhoud

1

Over een vis

3

Voqels

Ornitholoqisch

:

seizoenverslRg

8

Wëlëirneminqen Veldnota•s

bii

Rosse

een

Plantenverslag

Planten

stekelstaarbeena

12

T T :i aarnenln<Jen

De

10 12

�oka

Zoogdieren :

5

13

Vos

hoarneminqen

14

Oproep

15

Hamster,

Eqel

en Vleermuis beschermd

16

Amfihieên en Rentielen: W�'1rne�ingen

18

Verslagen

19

Werkkanp Sp0elhoven

21

Werkgroepen

::23

Hoek j e

Po�zie 4de

van

de

Een ochtend

:

Zw�rtboek

27

Piep-llJ over

aan de

dode

zee

de voqelhesch0rming in

Vlaanderen:

29

Onroep

31

Kalender

Biilaqe

28

:

Waarnemingslijsten

voqels �ooqc'l ie ren

�eëlkties

oo de

onen brief


DrE WIEL E WAAL verenigin g voor . vogel- en natuurstudie

Administratie: Graatakker

11. 2300

Turnhout

-

Giro

000-0319785-73

-

Tel.

(014) 41 22 52

WIELEWAALAFDELING LEUVEN secretariaat :

Pleinstraat

3,

3030

Heverlee

Bestuursleden WA Voorzitter:

Louis

Ondervoorzitter:

De

Smet,

3 0 3 0 Heverlee

2,

Kloosterlaan

Frans Grootaers,

Beukenlaan

Secretaris: Berthe Vanderborqht,

Pleinstraat

Penningmeester:

Rue

Etienne

Red.secr.:Yves Vanrlen

Plapied,

Bosch,

3,

3030

016/23 76 01

Heverlee

Les Claines 22 A,

Geldenaakse

vest

016/22 84 83.

3030 Heverlee

40,

GO,

016/23 61 80

5 990

Hamme-mille

010/86 70

3000 Leuven

016/22 Bestuurslid:

Norbert

Debrun,

Parkdreef 90,

03

52

10

3030 Heverlee

Bestuursleden WJ Voorzitter:

Stefan

Secretaris:

Stefan Ostyn,

Bande,

K.Albertlaan

Penninqm.:

Suzanne Nelissen,

Red.secr.:

Bart

Bestuurslid:

Auqustijns,

Herwiq

105,

Guldensporenlaan

Blockx,

3200 Kessel-Lo OlG/25 98 91 3 3, 3200 Kessel-Lo

Ole)/25 34 36 3200 Kessel-Lo016 / 2 J 92 96 Loberqenboslaan 9,3200 Kessel-Lo016/25 15 99 Lanqeveld 103, 3 2 0 1 Holsbeek K.Albertlaan

G7,

Werkgroepen Voqelwerkqroep: �ooqdier e nPlanten-

:

Amfibieän-

:

Johan

Gerda

Nysten,

CarnTT1aer,

Nico Van Der : Dirk

P.Eeckelaarslaan

3200

Kessel-Lo

M. Theresiastrai1t 89, 3000 Leuven

Hauwaert,

Costrop,

1 1,

Roeselherqweq 15,

Spaarzaamheirlsstraat,3010

3010

016/2S 50 60 016/22 82 31

Kilsele

016 / 27

Wi�ele 016/22

89

60

99

39

Piep-W,J Ann

Brosens,

Fonteinstraat

79,

3030 Heverlee

016/22 72 14


3.

OVER EEN VIS arend.

zat

Op 27 /9/80

J_,eopoldsp2.rk 1·1ilde eenden te

ik· in het

�ijn vriend �Jots rie��

tellen toen

"Een grote meeuw,nee

een

visarend!"

tal

meter n a ar beneden liet vall en om

te

Als

ik k:eek

daarna kwarr

ontkomen;

ik hoe de visarendzich een tien­

zag

hij

aan

een

traag vl ak voor

groep kieviten ons voorbij

gin0 op één van de eilandjes op de pyloon zitten. rustig d i c ht e r , zitten

z on

d er

ren

lag.

dat de

zich

arend

aan

ons stoorde.

hevig.

Nadat hij d aar

hem. op.

bi jg an g e rs

pyl o o n van het

bij

zo'n

andere

min u t en had ge zet e n

20

eilandje

b ij

een

poging

tweede en

hij

had

wij wel!

gen de

was in

meer bij

van hij

vast. Hij

dere

graat krassen.

een g ro o t stuk liet

hij

Toen hij

Wat m ij

v an

vall e n .

on­

met beide poten te­

De

wel

erg

vis arend h ad eerst

eten.

met

het vel

S oms

hoorden

z ijn s navel te et e n ,

liet vallen.

nie t

waar-

Vervolgens tr ok hij

duidelijk met opzet

at hij blijkbaar wel opJ

staart af.

geheel niet

flapperde dan maar wat

Nadien klemde hij de vis

het vlees kon begon hij

vinnen af die

het

z o wat tien

lukte hem niet al te best want in één poot

tak en zijn k i e uw e n open te halen.

de bek op de

zitten,

dat

Hij poogde zich op e e n tak in evenwicht

de ko� op en begon dan het lichaam leeg te we

ermee in het

Plots elin g ontdekten we

De visarend

een tegenwerkende vis

met zijn vleu gels .

meer

We gingen in het bosje kijken met de hoop

onze hoofden!

te houden maar dat

had h i j

ver d ween

tien meter b oven ons in een boom was gaan

der de indruk ;

pyl o on

rechtstreeks van de pyloon in

hem z i j n prooi te z i en verorberen.

meter boven

joegen voor­

zijn eerste

ter u g op

een goudvis(20 CM.),

nabijgelegen b os je .

hij

m i nder

z i t ten tot dezelfde be zo e k er s

Pl o tseling d o ok h i j

Hij v i ng

ze waren eer­

Hij vloog eens rond d e vijver en ging op de

het water maar ving. n i et s , sucdes;

waren,

juveniel maar d an veel

een

hem terug op deden vliegen en hij kwam zitten.

andere ve­

O o k war en de r an den van de vleugel­

zeer puntig.

dekveren witachtig zoals

me

in enkele b o e ke n keek zag i k dat de

T oen ik a ch t e r af

maar

Het viel

op de

w ar e

nagels bijna overal veel te zwaar g etek end der dun

Wij gin gen

en kwamen tens l o t te vlak voor het eiland te

dat de lichtbru i ne borst b and als het

on

en

een p a ar

Een paar an­

Ook kn ipte hij e e n stuk van de

verbaasde

was

dat hij ·de graat niet


4.

niet had laten v alle n ,

want ik kan mij

dat hij die in zijn gehee l schijnlijk h ee f t hij gewerkt? ! Dit

naar binne n heeft

de graat

dan

je

vo orstellen

gewe rk t ;

z ou misschien verklaard kunnen worden door het

Het is m oge l i jk dat hij

grotere vissen niet opeet,

van 20 CM.

immers niet zo groot z ij n .

na drie kw ar tie r nie ts

deze kan bij

staart uit.

Ook

geribt waren ontsnappen;

(om

een vis­

Van de vis schoot

ande rs ove r dan de stukken die waren

De vleugels van de arend staken iets achter

gevallen.

waar­

in s tu kken naar binnenge ­

geknars dat we eerder hadden geho o rd.

de graat bij

moeilijk

z'n

zag ik nog dat de onderkant van de poten sterk

te voorko�en dat e en

gevangen vis

visse n schijnen glibberig te

terug

zou

zijn).

Als deze visarend er drie kwartie r ove r doe t om een kleine op te eten, iemand bv. een prooi a anwe z ig

doet een andere er niet veel minder over. te SAR.

in

één uur twee maal

ziet hoe

van gt is de kans g r oot dat er meerdere zijn.

Johan Nysten

En

vis

als

een vis arend

eksemplaren


5.

juli De

september

1980

personen hebben hun invulliist teruggestuurd

Bart Jan Wellekens, Robert Hermans, Dirk �ostrop, André Vanmarsenille, Steven Vandecapelle, Stephan O st yn, I!2rui0 J3lockx, Harry Lesseliers, Bart De Witte en Marc Herremans. �;teven Vandecapelle en Bart A ug u st i i n s hebben meegeholpen aan het cp steekkaarten zetten van de Waarneminqen en \·Jorden hiervoor ook l:e<lankt. In het voriqe verslag stond een f out : de latijnse naam van rooe wouw i_s wel deqeliik mi lv.u s m.ilvus en niet accipiter nisus zoals daar vermeld stond. Ik hoop dat er voor 10 januari 1981 massa's liisten binnenqestuurd worden volgende

I\.ug11stiins,

Marc

De Coster,

.

.f.!lllt (Pon iceps

er i status) qedurende rle hele periode

grootste

[���0ars

concentratie:

aanwezig op de meeste viivers. te T e r v ur e n oo 24/8. (Marc De Coster)

eks.

10

(Podiceps ruficollis)

aa.nweziq in betrekkelijk k lein a;:rntal. op 7/9: 11 eks. SAR (8 ad., 3 juv.) (W,T-Leuven)

voortdurend

rrrootste concentratie:

{l\rdca doorlopend aanwezig. B

c inerea)

la�.1we reiger

Purperreiger (Ardea purourea) /. Wélarneminqen : 15/9 1 ad. en 1 juv. eks. te SAR 1/9 : 1 eks. te OHN naar het z.

(Jan

Wellekens)

(Harry Lesseliers)

(Anasplatyrhynchos)

Wil�e eend

'

nanwezig in zeer groot aan�al vooral qrote aantallen in het Leopoldspark te Kessel-Lo

Wi!!t�rtalinq

(I\.nas crecca)

eerste waarneming : 22/8 verrlwijnt beqin september

Krak0end

15/8 17/8 �()/8 28/8 10/9

( WJ-Leuven ) 1 eks. te Pécrot verschijnt teruq half oktober. en

( Anas strepero.)

Pijlstaart

6/9

:

1 1

w.

1

e'k.s.

3

m.

SAR

te

SAR

te

eks.

te te

minstens

2

NGJ3

4

OHN

ek s.

te SAR

(HB) ( HJ3) (RR'1) ( srrvD I (RHM)

(Anas acuta) eks.

te SAR

(versch.

waarnemers)

JONY,

B'l'",

PBR)


6.

(Anas

Sloheend

reqelmatig qrootste

clypeata)

aanwezig

15/9

concentratie:

(Aythya

Kuifeend

Tafeleend

50

eks.

te

(JW)

SAR

fuliqula)

aanwezig

voortaurend

+

(Aythya

in vrij

qroot

aantal.

ferina)

de qanse periode aanwezig in iets kleiner a�ntal

qedurende

dan

kuifeend. (Cyqnus olor)

Knobbelzwaan

op�enomen.

qcqevens werden niet

(Buteo

Buizerd

buteo)

doortrekker in vrij Sperwer

qroot

aantal.

(Accipiter nisus)

allemaal septernberwaarneminqen uitqezonaerd 17/8 : l w. te SAR (HB, LUJ, David) Havik

(Accipiter

2 wëVtrnerninqen 7/9 1 w.

30/9

Zwarte

1

:

gentilis)

te SAR

eks.

wouw

te

SAR

1 eks. 1 eks.

�espendief Bruine

op

SAR

te

SAR

in vrij

29/9

minstens

Boomvalk

SAR

te

(RHM, HD) (JONY, r..11., (BDW)

PJJR)

(Circus

(Falco

aantal. aeruginosus) doortrekker.

haliaätus)

waarneming :

klein

zeer reqelmatiq

(Pandion

Visarend eerste

te

kiekendief

19/8

�.o.

(Pernis apivoris)

doortrekker

vanaf

naar

1 eks.

1/9

(RHM)

waarnern0rs)

(Milvus rniqrans)

3 waarnemingen

24/8 25/8

(versch.

3

22/8

eks.

te

(WJ-Leuven)

SAR,

waarvan

0r

2 v0rtrekken

subbuteo)

doortrekker in vrij klein aantal. Torenvalk

reqelmatiq Waterhoen geen

(Falco

(Gallinula

qeqevens

Meerkoet gedurende Kievit

tinnunculus)

aanwe�iq.

chloronus)

opgenomen.

(Fulica

atra)

de ganse periode

(Vanellus vanellus)

aanwezig

in vrij

qroot

in qroot aantal �anwezig.

aantal.

(,JONY ,

BA)


7.

Kleine

v;r;:--3/9 op

tot

9/9

14/9

u.anwGzic;

:

Hits.ntj� 17/8

Park

Ostyn)

1

eks.

ar quata) te

(RHM)

SAR

(Tringa ochropus

1

eks.

+

l

te

20 eks.

te

) in de Abdij van 't Park

Heverlee te Grimde te

eks.

1 ek s .

15/9

't

(Gallinago qallinago)

+

28/8

Abdi j van

(Stephan

'1 waarneminqen 27/7

in de

in klein aantal.

(Numen,i us

30/8

aanweziq

6 eks.

zelfs

y�erspin 1;'7}.!}P

(Charadrius dubius)

olevier

SAR

{STUD,

JONY)

(DIC)

II

(JONY,

(RHM)

OHZ

PBR)

BA,

p0v0rlo!2.QL (Tringa hyp ole uc o s) vrijwel constant aanwezig. :7!.A.:.l'IL.2�uw

(Larus

arqentatus)

22/3

1

j uv.

te

26/8

1

eks.

in het Leopoldspark

( SVDC)

?.0/9

1

ek s .

het Leopoldspark

(JONY,

SVDC)

(JONY,

BA,

in

SAR

(WJ-Leuven)

Stormmeeuw (Larus canus) 66n waarneming 6/9 : 1 eks.

te

SAR

Zwarte stern (Chlidonias niger) eerste w2arneminq : 15/8 : 7 eks. Gierzwaluw --·

10/9 15/9

:

�Jsvogel

te

(HB e.a.)

SAR

apus)

(Apus

1

ek s.

te

SAR

1

eks.

te

OHN

PBR)

(RHM) (RHM)

(Alcedo atthis)

voortdurend in on0eveer constant aantal aanweziq.

J\:ni fleeuwer ik

-�7/7

:

1

(Galer ida

eks.

eris tata)

te Kessel-Lo

ditzelfde

eks.

(Vlierbeek)

schijnt

dezelfde plaëtts

te

reeds jaren

naar (JW,

kor:len.

Robrecht

Renard)

Johan Ny s ten P.

Eeckelaarslaan

3200 f<essel-Lo

de

Gelieve

waarneminqslijsten

december

1 9 80 voor

Uysten

adres

:

10

juli

hier boven.

van

de

periode

te bezorqen

aan

oktober

Johan

-

11


8. WAARNEMINGEN

1 . Visarend 28/8

(Pandion haliaëtus)

:

1 eks. ving een vis. Nadien noq verscheidene keren waargenomen. Om 13u29 ving hij een qnudvis w�armee hii om 15u41 noq steeds .rondvloog. (P.BR., B.Auq., JoNy e.a.) Vinq een nog qrotere goudvis als op 28/8. Nadien nog ver29/8 scheidene keren waargenomen. (P.BR.�JoNy) 3 keer waarqenomen (Jan Tits, Jan Michiels, H. Blockx) 2/9 27/9 1 eks. te Kessel-Lo (Leoooldspark) (zie ook elders in dit (Jo Ny, Paul 'fhtmissen) blad) 27/9 8 keer waargenomen (Bob Hermans) 29/9 minstens 3 eks. aanwezig. 2 ad. el�s. verdwijnen al schreeuwend, 1 juv. eks. bleef achter (B.Auq., Jo Ny) 30/9 8 maal waarqenomen, telkens l eks. Verschillende malen duikend (S. Bande) 30/9 4 maal waargenomen (Robert Hermans) 4/10: tussen 14u48 en 1 5u30 3 keer hetzelfde eks. (S.Bande) 12/11 : rond 1 6u45 l eks. h o v en Abdij van Park (hoven de vijvers) te Hever lee (tJoNy, B. Aug.) Alle waarneminqen van de visarend, uitgezonderd deze in het Leopoldspark en boven Abdij van 't Park, waren �e SAR. 2.

Wesperidief

1 eks. te SAR. 1 eks. te SAR om 1 2 u0 9 en om

29/8 : 30/10: 3.

Buizerd

2/9

4.

:

5.

6.

7.

(P.BR., JoNy) (P.Thunissen,JoNy,

B.Auq.)

Kortenberqehos zaq i� maar liefst 7 buizerds waaronder 1 eks. met zeer dui�elijk zichtbare nolsvlekken (Ruiq-pootbuizerd? ! ) (Stefan Wera) Boven

(Milvus milvus)

1 eks. cirkelde hoven de tuin van Inqe Dehlaere (Kortenberg) Met het blot� ooq waren de dienqevorkte staart en witte vlekken op de ondervleugels ctuinelijk te zien. (J. Boqaerd)

Zwarte wouw 18/10:

13u47

(Buteo buteo)

Rode wouw

26/9

(Pernis aoivoris)

(Milvus miqrans)

1 juv. eks. te SAR van 14u47 tot 15ul0 op thermiek zwevend. Verdween in Z-richting. Licht witte vlekken op de ondervleuqels waren zichtbaar. (Jan Wellekens)

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 25/10: 1 ad. mannetje prachtiq met het blote .ooq kunnen waarnemen boven Erps-Kwerps station, acht.(�rvolqc!L door kraaien. ( J. P..) 3/10: 1 mannetje laag over de vijver vlieqend (Robert Her�ans) 9/11: 1 wijfje te Vossem-Leefdaal (Peter Stanrlaert) Bruine kiekendief

26/8 28/8 29/8 6/9 30/9

(Circus aeruginosus)

2 keer 1 eks. waarqenomen te SAR (P.BR.� B.Auq., JoNy) l wijfje te SAR. (P.Br., B .Auq., JoNy) (P.DR., JoNy) 1 eks. te SAR. (P.RR., B.Auq., JoNy) l wijfje te SAR. l mannetje te SAR (2de jaarsrnannetje(!?) crème kon, qeen bleke schouders, ondervlenqels met typische blekere ple'i<ken)

(S. Banrle)


9. 8.

(A c c i p iter gentilis)

Havik

7/9

1 eks.

:

SAR

te

wijfje)

(aan

de

(B� De Witte, Ann Brosens,

9.

Boomvalk

3rnelleken 9/10: 1

te

H.B.,

DIC.,

B.Auq.,

zien waarschijnlijk P.B.,

JoNy,

E.

De

een

Witte

e.a.)

subbuteo)

2 keer 1 eks.

29/9 : 10.

(Falco

qrootte

(Falco

op

zwaluwen jagende juveniel

(B.Aug.,

,JoNy)

columbarius)

aan het W i jne g em hof te Kortenberg (Meerbeek) Hij trok m�n aandacht door een torenvalk die achtervolgd werd door een kleinere grauwe v a lk met s n e l l e r e vlucht. Het smelleken richtte verschillende aanvallen tot de torenvalk. (Johan Bogaerd)

z·.

ll. 1�

eks.

fuut ( Podiceps gricollis) 6/11: l eks. op Neerijse Kliniek vijvers

Geoor.0e

I.:.��:relduiker

(Gaviá arctica)

.

2/11: 1 eks.

te SAR

(S.

Bande, neminqen ontvangen)

13

. .P1�roerreiger �8/11:

14.

15.

Grote

16.

(Ard e a

J.

De Boe e.a. waarvan geen waar­

purpurea)

1 juv. eks . om lluOS op vijvertje achter de observatiehut te SAR. 1 ad. eks. om 13u20 cirkelde boven de vijver tussen 6 blauwe (Jan Wellekens) r e ig ers . (Mergus

zaagbek

merqanser)

1 wijfje in het Leopoldspark te Kessel-Lo (JoNy, Herwig Bl ockx, S. Ver fai l le, S. -Ostyn en Jan Wellekens)

30/10-9/11

:

P i j l st a n rt

(Anas

9/11:

(Peter Standaert)

S. Vandecapelle,

acuta)

1 wijfje in het Leopoldspark te Kessel-Lo

�rakeend

(Anas

14- 1 5/11: 1 17 . ..:SJ,obeend

w

(,Jan

Wel leken s)

strepera)

en 1 1'l1

/.

in het Leopold spark te Ke sse 1-Lo. (H.

Blockx)

(Spatula c. ypeata)

14/11: 16 s lobeen den in het Leopoldspark (Kessel-Lo) pracktisch al (H. J:lockx) de mannetjes waren in overqangskleed. 18. �intertaling

(Anas crecca)

11/11: 193 talingen in ne Vallei (minstens). In 1979 werden er maximaal 145 eks. vastgesteld. (Robert H erm ans) b t� OHN voedsel i l s op eks. 13/1 1: 1 26 (,Jan Wel lekens) zoekend. 19.

Krooneen�

23/11:

20.

Rosse

-23/11:

(Netta rufina)

5 eks. nl.

het Mechels

3 mannetjes en 1 wijfje op Broek. (H.B.,

stekelstaardeend

S.OS.,

P.ST.;

JHB)

(Oxyura jamaicencis) 1 wijfje op de "kleine vijver" op het Mechels B r oe k . (HB, SOS, PST, JHB) (zie ook elders in dit blad)


10.

21.

(Grus qrus)

Kraanvogel

25/10:

B oven

ons

voqels

zaq ik een vlucht van 35 kraan­ Later hoorde ik dat Louis Wouters de­ ek.s. voordien had qezien boven ziin

(Erps-Kwerps)

huis

e e r s te ) .

(mijn

zelf0e qroep

33

( n l.

(J.

huis.

11/11:

on twa a 2

Korbeek-Dijle

19 kraanvoqe�s op

van

+

50

ik m

"krua") .

22.

7

3/11: 11/11: 24.

eks.

kraai

Bo n te

Bonte l eks.

te

te

Standaert)

(Peter

corone

cornix)

SAR.

( Robert

SAR.

(Dirk

l i e g e nvang e r op

apricarius)

te Vossem.

(Corvus

1 ek s. 1 eks. v

(Nico VDH)

(Pluvialis

Goudolevier 26/10:

23.

Bogaerd)

boven mi-jn hoofd-

een qroep hooqte. Ze beqeven zich ip V-vorm Z.W.-waar d s. E ve n hoorde ik een roep (zoiets alt.'1 rre

(Ficedula

verkaveling

!formans)

Costrop,

R.H.)

hyooleuco)

Trolieherg

(Dart Auqustiins)

Kessel-Lo

ERRJ\.TJ\

Vnllei ·okt.

D. 94, reqel 30 "in rle vlucht was er geen vaqe vleuc-relstreep te zien", lees: "in 'ie vlucht was er een vaqe vle uqelstreep te .zien. (R.obcrt Ifor'l1ans)

19�30

Wetenschappeliike

VELDNOTA

s

vele

Naast

B'I.T EEN

WA.AR�·m:HNG

smienten,

zaqen

eenden

Op de

1

we

ook

V7'--.N

na�'l1

F.Et�

wintertalinqen,

Ro�e wouw:

van

ROSSE

S'T'SI\ELST71.i\RTTrn1\JD

niilstaarten,

en

andere

5 krooneenden nl. 3 m. en 2 w. zat er een w. rosse stekelstaarteend (oxyura ia'l1a dichter benaderde dan �e krooneen�en nl. tot on 10

toen.echter volledig

ro sse

slob-

"kleine viivcr''

censis) dat ons noq Natuurliik maakten we wat velc1nota's : Wat q roo t t e betreft al rlirect een r es t r i ct i e : een meerkoet voorhi i zwom, was ze krao 2/3 van was

�ilvus milvus.

stekelstaarteend

41

"tot e e n

cm)

bolleke

Gids

:

�e

eniqe

acze

keer

laatste:

ineenqetrokke n ".

aat ze voor rle voqel

( mee�koet

38c

Hunzel e. a.

Lange "stekelstaart" die soms, meestal bii het p o e t s en , werd o hooqqe­ stoken; in die positie z a q e n we een witte anaalstreek. Bij het zwemmen lag de staart plat op het w a ter en was nus onzichtbaar. Vri j ro nne kop, voorhoofrl in verlengoe van bovensnavel; bruine Kop tot onder het ooq; in wanq een streec naar achteren (zie qi�s) die niet overal "homogeen" was. S tr e e p vervaagt naar achteruiteinde van �oo en

liikt

dus niet

S n avel

tot

achter door

zonder verdikte

(oxyura

te

looen.

snavelbasis

( oncterscheid

met de witkopeend

leur.ocephala) . qri i s br u i n

111<opkap11)

Lichte wangen (wanr in Rtiq zeer duidelijk afqeliino van oe flanke n die vuilwit met br11in "qesr.hclpt" -v.ra.rPn. Alles bi ieen een ?:eer hizar kopprofiel en a. lqerwen postuur noq eniqszin versterkt c1oor de bo l l e ruq in so��iqe nosities. Vooral in vooraanzicht zaq je ne bek "openqaan" in een breder vo'.îrste deel als bij PPn slob­ Alqernene streeo ) :

eend!

kleur

borst

:

en on d e r k e e l

(ruq

en

qeelbruin.


ll. qedraq was het helem,aal een "echte" duikeend : met een krachtiqe. afzet verdween ze loodrecht onder water, qewoonliik voor een 20tëll sec. (Gemiddelde over 29 keer qemeten was 20, 1) (Dit komt overeen met wat ik eens voor een brilrluiker gemeten heb in hot L. P.) Tot <laar een uitqebreide samenvatt inq van onze indrukken. Voor n�ct geinteresseerden verwijs ik naar het art ikel van Bekaert en '1inncbo in V.O.T. 3° Jq. nr. 3: 98-103. (IIB, DIC, SOS, PST, JHR) In

BELANGRLTK ORNITHOLOGISCH

BERICHT

In de kerstvakantie werd een t elling.georganiseerd van BONTE KRAAI, IJSVOGEL en GROTE GELE KvlIK. Iedereen die één of meerdere eksemolaren van deze soorten ziet of qe2ien heeft (qedurende de kerstvakCTnt ie) wordt verzocht deze waarn�minqen zo vluq mogelijk na de kerstvakantie door te qeven. Dank!

ai rn r

crr

ns

.t


12.

P LA N T E NVE R S LAG

VA N

HE T

� OKA

H <? ew e l ik a a n v a nk e l i i k v r e e s c'l P. rl n t G r i rn n � e c P. n b o t a n i s c h e m i sk l e l1 n z o u wo r d e n , ct r a � i d e h e t v o l l c d i q a nd e r s u i t . D e s t r ee� w a a r we o p e r e e r d e n b e s c h r i j f t h e t z u i rl e l i i k e d e e l v a n n e F a nq e , e n t o o n d e z i c h z e e r r i i k a a n k a lk l i e v e n rl e n l R n t e n . N ël m i i n w a t l a t e n. a. nk om s t i n h e t '.-le lf-1 0 1:.: e nfl e r'l o r p i e i n;Tn e r s v.! e r r1 i k: o v e r d o n d e r d d o o r de r e e d s ve r r i c h t e o n t � e�k i n0 e n . D l i i k b a a r w a s d e i n t e r e s s e v o 0 r o ] a n t c n s t e rk t o e q e n om e n w a n t z o ­ w a t i e d e r e e n s p r ak e e n � o n d j e f l o r a . V.' n t d e s t e e nq r o e v e n be t r e f t , o i e h e rhe r,1d e n q e z i e n hP t s e i z oP n d e i n t e r e s s a n t s t e s o o r t e n z o a l s a e s t i nne ld z o n ne r oo s i e , e c h t e q am a n d e r � C 0 , s l a nk e q e n t i a a n , r'l r i e � i s t e l c n z om e e r . O f s c 1 1 o o n h e e l w a t o r c h i d e e e n r e e d s i n s t a a t v � n o n tb i na i nq ve r ­ k e e r d e n , s l a aq d e n w e e r m e t v e r e e n rl e k r a c h t e n i n e e n � e l c r e z e � l e d e n v a n d e z e . n i e t o n a a r d i q e f am i l i e t e rl e t c r � i n e r e n . H e t h o e f t n i P t mee r 0 e � e q d ; G i � n s e w a s a u a n l a n t e n e e n e c h t e r r i l l c r . H i e r l rl a t i k n a. n n e p l a n t e n l i i s t 1 0 s . 1 ; e rr e n s s c h r i. i n e nd n 1 2 0 t s ­ q e h r e k z a l d e i i ve r i q e l e � e r h 0 t � o P t e n s t e l l e n m e t e e n i n q ek o r t e v e r s i e . V o o r r1 e s q p e r i n q ew i j d e n � r� t i k e r e v e n c o r: s r3 e L ë'l t i. -i n s e n a. om b i ·i . k a t t e d o o r n ( o n o n i s s n i n o s a ) , � a r � ak e r ( L a t hy r u s tu}) e r o s u s ) , h o s 1<:1 t h y r n s ( L a t h y r n s s i l v e s t x i s ) , s t a l l-:.r u i.. rî ( C n o n i s r e p e n s ) , w o n d k l a v e r ( A n t hy l l i s v u l n e r a r i a ) , e s n a r c e t t e ( O n o h r y ­ c h i s v i c i i fo l i a ) , n i i l1-1 r ern (':è e n i s t a s a q i t t a r i il ) , v e r fb r ern ( G e n i s t a t i n c t o r i a ) , hoc h t i q e k l a v e r ( T r i fo l i um rn c rl i u� ) . - H e lrnb l o e rn i 0 e n : v1 i .l d e w e i t ( ' � e l i'i rn p y r um élT. v e n s e ) , q e e l v i n q 0. r ­ h o e rl. s1� r u i d ( ih.t�u t a l i s l u t c Cl ) , 1<: l e i n e l c e u'."' e b e k ( L i.. n c:i r i a rn i n o r ) , m u u r l e c uwebek ( L i n a r i. a c ymr1 <ll 2 r i a ) , rr c s t r c e :J t e l c .::: uv-.1 e h e k ( L i n a r o él e e n s t i i v c o � e n t r o o s t ( C unh r a s i a c u r t a , r i a r c p e n s ) , � o r te , Orl cin t i t e s v e r n a e n E u �h r a s i a s t r i c t � ) , k l e i n e r a t e l a a r ( Ph i n a n ­ ( Ve r o n i c a � o n t a n � ) , � e v l e uq e l d h e lm� r u i d t u s m i no r ) , he rq e r e n r i i s ( S c r o ohu l n r i a a q u a t i c a ) e n e e n o f a n � � r e b r 0 '11 r a a p w 2 a r s c h i i n l i i k - V l i n � e r h l o em

-

-

:

q aP'l a n d e r h r e m r a ap .

rl a uwh r a. êlm ( R. ubu s c a e s i u s ) , Yfl •� c l L e �:; ( 3 o r }"l u s 0 r i a ) , " n a l ­ : l ok e n " o f w i l él e n r n i P'l ( P r u n u s cl o nH .� s t i c a ) , s l c: e d o o r n ( P r u n u s s n i_ n 0 -­ s a ) , k l 0 i n e n i'l"'l p e r. n P- f ( � 0 nJ1 u i s cff L i. s "l i n o r ) . R a n o nk e l s : h o s r n n'k ( � l e;w t i :; v i. t n h l <i ) , '.-: t i n1: c n rl n i c: sk r u i r<

Ro z e n

( r 1e l l c b o r u s fo e t i d u s ) .

- � a c h t s c h a rl e n : wo l f sk e r s ( A t r o p .3 }; e l l a cl o n n .J ) . - f; e r a n i ul"'l : P y r e n r> s e o o i 0 v n <1 r s 1 i c k f r; f� r. .:i n i 1.1n1 cv r (' r'c ?: i c u "T1 ) s l i pb l a o i 0 e 0 0 ie v <1 ,"'l r sl)e1< f � e r <r n i uTTl rl i s éo E- c t \ • r11 ) wo uw (R. t: s <:' d a. l u t e o l êi ) , -, _, i_ h'l e r r '; e ,-� <>. (� e s f; n ::1 : - Re sen a ' s

, l u. t e n )


- Gen t i ane n - V l a sh l o cm

(Gc n t i ana

s l a nk e q e n t i � a n

:

13 . am a r e l l a )

( L i n um c a t h a r t i c um ) - L i pb l o e m : b e t o n i e ( B e t o n i e o f f i c i n a l i s ) , t r o sq am a n d e r ( TP u c r i um h o t r y s ) , h e r q q a m a n d e r ( Te u c r i um mo n t a n um ) , e c h t e q am a n d e r ( T e u . c r i um c h arn a e d r y s ) , i i ?. e r h a r d { v e r h e n a o f f i c i n a l i s ) , w i l él � m a r -j o ­ l e i n ( O r i q a n 11m v u l q a r e ) , w i l d e t i i m ( Thymu s v u l a a r i s ) , b o r s t e l ­ k r a n s ( C l i n o o o n ium v u l q a r e ) , w i t t e b r u n e l ( P r u n e l l a a lb a ) , D u i t s e . a n<l o o rn ( S t a c hy s q e r m a n i c a ) , wo l f s p o o t ( Ly c o p u s e u r o p a e u s ) :

qee lhar t i e

S t i nk e n r1 e b êt l o t te ( J3 a l o t t a n i q r a ) K l e i n e n b l a uw q l i d k r u i é! ( S c u t e l l a r i a m i n o r + o f f i c i n a l i s ) - I«1 a r rl e b o l f am i l i e : b e e mcll< r o o n ( K n 0 u t i a a r v e n s i s ) , d u i fk r u i n ( Sc ab i o s a c o l u mb a r i a ) , k a a r d e b o l ( D i p s ac u s s y l v e s t e r ) - D o l f sm e lk f am i l i e : k l e i n e w o l f s m e l k ( E u oh o r b i a e x iq u a ) , c y o r e s ­ wo l f sme l k ( E u ph o r h i a c y ne r i s a s ) , am a n d e lwo l f s� e lk ( E u ph o rb i a

ziqyq a l o i n e s )

-

Orch i n c e e n

:

( � ym n a d e n i a

m uq q e n o r c h i s

qrote

connon se a ) �

bree� ­

b l êt d i q c we s p e n o r c h i s ( E n i o ac t i s 1 0 t i f o l i a ) , h r u i n r o d e w e s o e n - ' o r c h i s ( E p i p ac t i s a t r o r uh e n s ) , k e v e r o r c h i s ( L i s t e r a o v 0 t a ) , � e n n e n o r c h i s ( G o o d y e r a r e p e n s ) w e l r i ek e n d e nac h t o r c h i s ( P l a n t h a ­ t c r ël h i fo l i a ) , q r o e n e n a c h t o r c h i s ( C o e q l o s s um v i r i d e ) 3 v in c'l ­ p l n a t s c n i n B e l q i � ! B i i e n o r c h i s ( ? ) O ph r y s a c i f e r a ) - C omp o s i � t e n : a o n d e rk r 11 i d ( I n u l a c o ny z a ) , d r i e d i s t e l ( C a r l i n a vu lq a r i s ) , q r o t e c e n t a u r i e ( C e n t a u r e a s c ab i o s a ) , F u c h ' s k r u i s ­ k r u i d ( S e n e c i o F u c h s i i ) , k l e v e r i q k r u i sk r u i d ( S e n e c h o v i s c o s u s ) , a a r d d i s t e l ( C i r s i um - a c u a l o n ) , k n i kk e n d e d i s t e l ( C i r s i urn n u t a n s ) , q e l c q a n z e b l o e m ( C h r y s a n t h e mum s e a e t um ) , m a d e l i e f f i j n s t r a a l

( E r i q e r o n pu lc he l l u s )

-

D u i z e n dk n o o p f am i l i e

-

K am p e r f o e l i e s

:

G8 lder se roo s

Ve t p l a n t f am i l i e

-

1 ' 1uu r a c h t i q e n

:

W it

:

r npe s t r c )

o pu l u s )

( Lon ic e r a

( S e d um

ve tk r u i d

h l a a s s i le ne

( R um e x

� u r i nq

( � i l e ne

scutatu s)

a lh a ) ,

vu lq ar i s ) ,

p e r y c l i m e num ) ,

t r i pm a d am

z e e nk r u i o

n a r i a o f f i c i n a l i s ) , r u i q e a n j e r ( D i a n thu s a r m e r i a ) L e l i e a c h t i g e n : � e w o n e e n v e e l b l o e m i g e s a l om o n s z e q e l offic ina l i s

- K l oJcj e s

:

en

mu l t i f l o r um )

r u i q k l ok -j e

q l ome r a t a ) ,

pe r z ikb

\v a l s t r o f am i l i e

:

echt

W i n t e r q r o e n f am i l i e

� o n n e r o o s f am i l i e

c i stu s) .

( C um o a n u l a h i r s u t a ) ,

� ad iq

( S h e r a r d i a : ar ve n s i s ) , -

S p ël a n s e

k am p e r f o e l i e

( V i b u r n um

-

-

:

wi lde

qe

k l ok j e

( C am p a n u l a

( S e d um

( :-i a pp o ­

( P o l yq o n a t um

l uw e nk l ok j e pe r s i c i f o l i a )

1<

( C a'Tlp a n u l a

w a l s t r o ( C:: a l i um v e r um ) , b l a uw w a l s t r o k r u i s � l a d i q w a l s t r o ( G a l i um c r u c i a t a )

s to f z a ad s t i poe ld

(Mono t r opa

zo n ne r oo s j e

hypopy t i s )

( He l i a n themu s

c h a'T! a e -

J',; i c o

WA A R N E M I N G E N

K J.:. e i n 1 0/8

g l i dk r u i d :

( Scute l l ar i a m i nor )

i n d r e e f t u s s e n K l i n i ek

v i j ve r s

Ne e r i j s e

U 1arc

· De

Co ster)


11 .

DE VO S

D i ·j n .:i.

1

s n r e e k t ?: o t o t '. 1 r· v •_.,. ,- L 0 f' ·L , l i. n q H e t i s o n s cr r '.J o t s t:. e r o o f rH 0 r ·- m e t ;c; i:--· ::i r t l , 1 0 'T\ l a nq . !;'. e n h i -j ?'. o n d e r rn n c i }! c: 0 s t , r" e n i uw e c l ! V o o r a l i n z i i n rl i � � c � i n t c r h � n r o r a n ·i c r o o rl , \v i t t e h e f , 1,-.r i t t e 0 1 1 n t a ;1 n r': t:� ' lont ' ( èl e s t <1 a r t ) , 1< i t t i. r; ·z. v;- ël.r t e o r e n e n

me t

qee n

�w � r t e

dier

' l �arsjes '

�a n .

Sn

� � � rh i i

w e l 11 ° t m e e s t i n h e t o o rr s o r i rn c n r1 h u i t c nq ew o o n s l i m m e s n u i t ! V a n rl a il r

popu l a r i t e i t ,

he i d

-

"i c

vo s .

-

,·l i e

�iin z i -j n s o r e ekwo o r rt e l i i � e s l i m ­

z o s l uw a l s e e n v o s , ël l s � � � o s rl � pa s s 1 e . D r e ek t , b o e r l e t C D l f: k:: i n1> P n , r l (> v n s v 0 r l i c s t w e l z i i n h il r e n , m a ;i r n i 0 t z i i n s t i:- c k e n . I s i c rl a n � o s l i � , z o s l uw ? N u , h o cw e t h � t e r o n l i -j k t , i s >< e i n t -j e e i q e n l i i "k .=il l c' c' n m ;i a r v e r " c rir i 1<. k c l i i k v o o r '� i c l ! t i q r' n ?' c ' ! :· f� r rl o c h t i <J ! � : < Ht n e c r h i ·j i. P t �3 r 1. 1 i \: t '.:1 ::= h. r·· , r t '

;:; l s

"

i e 11 n o r ?.: ' n 1 ) e 'd: i e ' z o u 1 : 1 : n n ("' z i -j n , l o o n t h i j e r n i e t r c� c h t o p a f , :'1 ,-' , f f q n i:i t e r ,� "- r s t i n e e n \,r i -j r1 e b o o q 0·�� 11 c� r:: n . O n ('l <' �� l, t· ··1 ,>1 �,: 7 n u �-' c� s t. e e n él d ·h, r t -j e k u n n e n s c '"', u i l c n !" E n o n r' i<:· ''l <l !n • · r 1 s l1 i � r'l ro ·j < 0 c- 1: h i -j n n a l t i i rl t e s l i m a f . P i. ·j ·; ;-, ': 1 . n !·: ,-, •_- ) : n c.; \·} O r '� V O S i s S P. r Ü � l l S ri c rl r. � i ·: r 1 '. . . . D e Moar ! e r q e e n c n 'k e l e rn i:-: e r q e s i rr n 2 l � e r c1 ! "1 i. '-· 'F-: )--· i e r, .-: i. t c c r, o : ' �, , . "> ;' i . n ·i 2 c h t o n z i �0: :·� :-· c s c: n ' ·"' ··r c.:; l ' · (-:- f' r, ,-. r_- s · -. .:· ' ·: r.� n in ëJ a r : . . o n z e l\ r rl e n n e n z i c h � a n ook z o rq e n . . . (J v e r <l aq }1 C) u :1 t H. e i n a c r t � i c; }1 q e d r: 1 :- t , �.1 ë� a r Zl l S 7 : l:· t. � C) .r.·;( p r \.·l O l' r� (· , s l u i n t l1 i l v o n <i c 1<.k i ncr t. 0 t rl e 1<.:.: i n <1 , ! l () C1 r rr r e �· �) c � l s C !l r1 r 0 q 2 ··� l o t r� !l . D a t i s b e q r i ·i rx � l i -j k , w zi r. t t: r · n,: i -j 1. 11 1: !: h ,1 ,-:i s r:« 1 s t· i. r·r 'T\ i -1 0 c� n i n ·! c v1 e i K i1 n r o n rl l1 o bli c l c r;i h c• t rr r a s l o <! :; t :r� i. c· t \·; r q ''1 0 <' t é1 C \' O S 1·" :: �· . n e d ­ z 0 am m c· t o r e n , n e u s e n O 'j <" n z i. -j n n r 0 c i i. · � n c; ' � 0 n . -i o n-r e n e t i i d rl 0 t e r v o 0 r rl r-' v c '; ': " r' ' .- :-.> l o r� r t �; n i.. ,ö I n anr i l , h a êl. s -j c s , 1-';: o n i. -j n t j e s e n } 1 n cl o •'11.J r- 0 <0 rfr. 1 · c· i< l '' f :', ": ,1 :d : , r 1 ,: •.. ·� i. --j s r" n ·, ".., ,J t ­ rl a t

:; p e 1, k

.

.

.

.

-

-

-

s n i p }; e q i n n e n

<' ël n ri o l e q v: o r ;-l e n r:; i (' D i. n h '' '-- l . o L .r]. t .; t. ·7 -j ;-, n ' J i" n cl c o u r� c r s w o n:'l t 1-i f' •" 1. :.,; ;1 t '" o c -i � c? l ;1 ;-,, nr r r· �, 1 c c «.• 1- , '" c t.� s t '1 1 m r: n r rl. a n n o d i. q i s e n P. r •,.; o r rl t v n. <: 1-: , ·: c, r: ,1 ,-l c: l. 0 0 ::; h .; i. '� T:: ·h :: ".1 , � r: n l n 11 0 t k l e i nw i l d r e v i e r . A l s � e t 0 1 · vl t� r e l rl k o 111c n , '.?. i. i r, r < c: j Cl rt 'î C V ( ) f; j "0 S :-è O gr o o t: c: l s " C' r• ,.." o l , q r i. -j s 2 r: '1 t i a v n. n 1 : 1. c u r e n }) J. i n rl . � c: , ·r •:· n c i_ ,-� r, :1 .l ·; '-: c.· o l rè 1: : "' ! s 7. C.: ·,·: <'1 t: s · : ,�� t e r . · ? c- �1 r " � :' � r: ·· 1 r ' rr r o t c 1:-- z i i n 111 c1 0 e n �� e \l <"l n "Y) ·--) 2 r-:. f C' �l t e� !·: . r: c n " > r; e _; ; ., , ' " •= " r: i ; 01 , t� s n c 1 �T a v 1 <� r •: o t " l l f '11 a a n · 'J ,i ;-: (':. C n :..:, "-� � ("� î t :�-; t". L r� S om s \•l0 r (1 e n i o n q e v· o s i c s +: c l: �:· () �; :i .- ! L ; ; : -.. ) o rl c "l. , n i t: q e q t" 0 v c n n e s t . : 1 .-1 ;:i r l .1 e q i n e r r� i r � :·· :< n , i -,.- t. " ' ::i t- . : t n i k c; '. , r � c: . , r c: e l-: q P. h o r c n

-

Door

-

h e l o a s u i t e i. .-r e n e r v ël r i n q . 7\ J s �; . � t m a a r m e t }1 c t rr r o e i e n v1 0 2:- .-·< t 1y , +· ;, 1

"-,

-.r • '� "i c 1< 1. t:, i n -

;

r

: -; .- '' 1 1'- -' "' �'."

1. " ,

t"' n

cE1 z-1 t � , ,� t v: e l , '. ' i i r1 t r 0 · : , ·: 1. ,-: r: r .


15 . E e n v o s i s n u e e nm a a l q e e n h o n d . D i e l e e f d e no r s nr o nk e l i j k i n q r o e p s v c r h a n d e n we e t t e · q e h o o r z am e n a a n d e ' l e i d e r ' . V o o r o e' h o n d i s z i j n h a a s rl e ' h o o f d r e 11 ' e n d � t v i n d t h i j n r i m a . M a a r e e n v o s l e e f t op z i c h z e l f , h i j e rk e n t q e e n b a a s e n h i n n t z i c h a a n n i em a nd . nee , b e s p a a r t u z i c h z e l f e n h e t v o s j e ve e l e l le n d e e n l a a t h e t b e e s t j e w a a r h e t hoo r t : i n d e v'r i j e n a t n u r . D a t v i n é! t i e h e t f i j n s t � d a a r i s i e o n z i j n mo o i s t ! � i e j e e e n v o s . . . s i nq a l 0 c r h e m d a n o nm i d d e l i j k a a n j a c h t o o z i e n e r s o f b o s«v a c h t e r s ! D i t a r t i k e l w e r d o v e r q e n om e n u i t ' d e v o s s e n h ebb e n h o l e n ' v a n R i e n P o o r t v l i e t , e n bew e rk t d o o r G e r d a C amm a e r , v e r a n two o r d e l i j k e v o o r r1 e z o o q d i e r e n .

\•n\ ARNE : 1 I NG E N

l.

�':e z o_l

U1u ste l a

1 2/ 1 1

nival

1 d oo d q e r e d e n ek s . M e e rb e e k

2.

Jfo t" rn e l i j n

2 9/ 9

is)

(r1u s te l a SAR

te

:

voor

toe

de

tot

( �u s t e l a

B u n z i ng Een

r c q e lm� t iq

tw e e m a a l

s chu i l h u t

ove r

d i jk

de

( cÎO �Jy ,

1.

B oq a e r t )

ermi nea)

z aq e n we

h e rne l i j n

eve n b u i t e n

( B e r t em ) ( J .

een

Auq u s t . )

ou t o r i u s )

v e rk � e r s s l ac h t o f fe r

i s we l d e h u n z i nq . � 1 e e s t a l t u s s e n M n c rb e ek e n B e r t e m : 1 4 / 1 0/ 8 0 1 ek s . 2 5 / 1 0/ 8 0 1 ek s . 5/1 1/8 0 1 e 1< s .

S t e e nw e q

op

Bru s se l

( D e r t e m - l'li l s e l e )

4.

1 e"l( s .

E ik e lmu i s

( E l i orny s q u e r c i n u s )

5/ 1 0

SAR o p + 1 k m t e n 1 ov e r r e d e n ek s .

te

k e rk

Ro s s e

2 8 /9

( ,J .

v l e e rm u i s

1 te

ek s .

SAR

lu ide

o nROE P Tot

( J . I3 o q a e r t )

nu

( Ny c t a l u s

voor

dorp .

N.

van

de

B o q <t e r t )

n o c t u l a)

zo n s onderq anq M i i n a a n d a c ht

qepiep .

op

vr i j

we r d

arote

hooq t e

(+

q e t r o� k e n d o o r h e t

30

m)

( S t e f a n B ë md e )

O :r?R OE P .

zijn

er

nog

m a ar

een

dr ie-ta l

w a <t r n em i nq e n

h i n n e nq ek om e n .

n u d a t i u l l i e a l l em a a l 4 w a a r n e m i nq s f i c h e s h e b t g e k r e s e n n l l e m e l d i nq e n a a n m i j d o o r t e q e v e n . Ik r ek e n o p j u l l i e , e n v c r ­ w � c h t b i n n e n d e k o r s t e t i i d r e e d s w a a r n e m i nq e n ! ( g e l i e ve k o n i j n e n n i e t t e � e l d e n ) . Ik h o o p d a t m i j n b u s , op h e t v o l a e n d e a d r e s : ! 1 a r i a Th e r e s i a s t r a a t 8 9 3 0 0 0 Leu v e n b i n n ek o r t z a l u i t p u i l e n v a n d e f i che s d i e j u l li e v o o r t a a n s t e e d s z u l l e n v i n d e n i n d e v a l l e i . D a nk b i j v o o rb a a t . . . z o o g d i e r e nw e r k 0 r o e p v e r a n tw o o r d e l i j k e ( am a � i )

G e l i e ve


H l\.M S TE R ,

E G r: L

E'

" L l ' 1 ; T u.m r s

B E S C H T� "'<.rm

1G.

S i n d s 1 ok:: t o b c .r l . (• } 1 ' 1 r c' n a l l e s o 0 r t c n 1 1 u • " i :� 13 n , '5 n i. t srri u i :;.; •"" :1 e q e l s , h am s t e r. �• ( · " <' n <'ll s a l l e i n h ,-, ; \·. i 1 l '- -- - · 1 · 1 : '.)f!le n c1 r� r e p t i e l c: rt .:; ": am f i b i e ë n i n h e t 1/ 1 .·1 ,w1 s e L:t n d s rr e d e 0 l t 0 ! · t , ' E; l , c c; c r1 0 r:w'l 0 c h -:> r .o- c:: : · t e n . He t j aq c n , J C' L i n rr e v a nq e n s c h a p : , · , 11 rl c· 1 : o f v c r h <� r.. d c l e n · .: a �i rl c z e d i e r e n i s " o r. t a a n v e r b o d e n . I n he t s t a a t s b 1 " . ! v a n woe n s d aq v e r s c h e e n hP l ·� . B . 1) e t r e f f e n i1 e ö e h e s c h e rm i nq V a n L ( n � a n t a l i n he t w i l rl 1 0 v c n rl e d i e r s o o r t e n , d i e n i e t o n d e r d e t: • , , p i1 :; s i n cr '! a l l e n v a n rl c w e t t f� n o p d e j a c h t , 1 'l e r i v i e r v i s s e r i. ·1 n r� e v o rr e H1 e s c h e r !"1 i nrr . T r) t_ ' l u s v e r v i e l e n e e 1 êl ël r. ­ t n l z e l d 7-: a om w ! ! ,-· c· n d c• d i c r s o o r t e n t u s s e r. d e: 111 <1 7-: P n v a n o n z e w e t ­ q e v i nrr ,. t o t .e r cr E r n i s v a n n ;:: t u u r h e s c -:1 <� r "1 i. nq ·-; · ) r 0 n. n i. :; a t i < � s . (.J p c1 c ::. a ë, l 'J o o r d e r e rl d i. nq v a n rl e v l r, e r rrtu i ?: e n 1. .., 0 r -J o n L • n r-r s n o rr '' k t i e o e 'Js c r- d , om<l a t d e z e m c� rkvri a r .-i i q e z o ocr rl i e r e n · l i P i n 1 1 t ' t n 0 t u u r 1 i i k h u i s ­ h o u d e n e e n z e e r L c>J .� n q r i i '..: e f u nk t i e h r:� l ; J , • 1 1 , �� n e l ël c 1 1 t 1"' r u i t q 1 a r " r·1 i e t z o z e e r orir1' 1 t e r o D q e -j '1 a q d wo r r? t , 1 . 1 n \-.' i' l O"'l r ël t e i- ·11 i rv'J.:'� r p 1;1 n. t s e n z i -j n W r« ':l- z e k 11 n n c n n e s t e l e n €: !1 1 1 \ll ' '.-.' i. n t- 0 r ,3 l ;:i ;1 p rl o o r ­ ·h r e nq e n . V e r r eg a o n d B e h o r e n t o t c c� n " r) c • s :-· h e r rn rl e d i P r � o o r t " i. s ' " :- u i t h e t 1 r u n s t i. q s t e s t a t u u t ri n r e e n ct i t' r i n o n z e n e l q i s c h c· 1:1> t q , " r i :1q l::: a r ; k r i ·i q e n . D c­ rn e e s t c i n h P t w i 1 rl l r' v e n f e z o o q r1 L e r e n ' ' " 1 J f' > l n n r! 0 r d e ·j <1 c h t\·1e tq e ­ v i ng , z o o l s r1 0 d z-;. s , '1 e o t t e r e n r'l e 'J 0 -., , "' ' 1 1 1 , 0 J s c'! t: ' T �l c'l i t i o n e e ] a l s -j a c h tw i l d 1 K' k (� n t'! e z o o q r'! i e r e n e n vo w ] ,, _ f e clf� r i ë• ë ff v-10 r rl t o n � n i e uw b e s l i s t wt> P: e s o o r t e n b e -j ;=i aq d rn o r e n , ,- , 1 1 rl c n e n v.: o ) 1-\ e n i e t . � 1 e e r n i e t . D E? b P S c ' 11 r rn i nq r e ik t v 0 r d 0 r . N i e t a l le e n rri o cr r• n 1 1 C' s c he r'nèl e d i e r s o o r t P n n i i L h P "j ëJ a.q d o f q e w o o r , q e <l o o d wo r <l e n , 1 e n � a. q z e e v e n� i n V ? n 0 0 n o � i n 0 e v a n o 0 n s c h a p t o h o u d e n , o nq e ê\ c 11 t h u n o n t v i l<1<: c l i nq s r; t ë1. « i 1 1 .1 . J ) P. '.•.r 'l o n -- o f s c ")-i_u i 1 p l a a t s e n v an fl C ''. �·� rl i e r s o o r t e n m o q e n n i e �_ h-" <; <' h a d i g c-1 o f m e t o o "!:: cd: v e r s t o o r d wo r ri e n . A l l e ve r vo e r V ël n be s c h r r ud c> d i e r s n o r t e n , l e v e r 1 d

o f <l ood , o f d e h a n d e l e r i n i s v e r b o d e n . O p q e z e t te ek s e m p l ël r e n ci i e i n h e t b e z i t · d i 1: v a n p <1 r t i k 11 l i e r e n o f v an - i n s te l l i nq e n ( u it tg e z o n d e r d o n d e rw i j > ·- o f o n e nb a r e o n d e r z o e1< s i n ­ ste l � i nq e n ) m o e t e n rl o o r h u n e i g e n a a r b i n n e n I e d r i e m a a n d e n wo r d e 1 1 a n. ng e ge ve n b i i d P b u r g e m e e s t e r v a n d e: q 1'! nC C' 1 : t e "tl ël ë'i r h e t o nq e z e t: ek s emp l a a r z i c h b e v i n <l t " E e n d o o r d e b 1 1 r rf ( "H� c ; s t e r q e v :i s o c r d a f ­ s c h r i f t v a n d e z e i n v e n t n. r i s z a l wo r ri c i !! • ' t:: r , 1 ·d e rr d 1 J i j d e p o l i t i e ­ r e c h tb a nk v a n h t t k A n t o n . D e z e o o q e z e t L n c l( � e � n l a r c n m 8 q e n n i e t m e e r ve r h a n c'! E: 1 n " ' •> r el e n .

a l lc o r t , , n v l c c t lll u i :.'.'. c n , z o o q cli e r.· · n }) p t· r e f t , s t a n n '1 l <' soor t e n S p i t s•u u } z ,:; n , (l C e q el , n e rr e r 1 c. ' r;1 • , ; ;1't ll l S , .J e 'i é1 ' i1 S t E> r , cl e h a z e lP'lu i s , r1 e b n. i i n " i s e n .-l e t u i n-t e l a a r ' ' Cl · n· t 1 0 n o o d e 1-l e c; c h e r m ·­ l i -j s t n n. a s t n l l c s o o r t e n r e p t i e l e n ( b i i ' . 1 . i � 0 lwo r111 €· n 1 1 a q e rl i s s e n ) e n am f ih ie ë n o n 1 i l �� o nd e r i nq ' ' a n d e 'l T ' r' ·1 l · · · n c' e i > r · ,J i n e ;( i_ V. k P r . r1 0 ·:. 1: t i rn c b o ui1c1 d . i 1 V o o r b e i n e s o o r t- e n \ ! e r d 0 c� n a ry a r ' G 'r 1 -i 1 11 Om o . a . d e v e r 'l i i <' l '-; n d l1 t r c s t n. ti r c1 n t h o u i ( r e; � ; \ h'l e n n e h ,; c t w o n -1 e n omn a t z e k ik K: e r l i i 1 1 e t -j e s s P r v e n' n , w o r 1 t r1 < li z . n èl e l •.: n tw t rl o c'! e n v a n i n s p e c i a l e v i ·j v c r s q 0 kwe ek t e k i , · '-. , r <_ t " r e s t ., : n . I n h e t ·w i l. à l e v e n d e q r o e n c c� n !"' nl i n e _ t: i. 1.:lz e r s � 0 0 0 ·- ( ,, }� t 1· n o c ", q '' · i n o , l , n o c h

Wat de


17 . q e v a nq e n wo r o e n .

reoenen

E e r d e r o� pr i n c i p i ë l e op

te n

rode

d e z e l fd e

b o sm i e r e n ,

aanta l

ve r s c h e i d e n e

v l i nd e r s

zoze e r

om

beke n ,

kreken

de

en

Dit

enz

.)

ziin

ze l f ,

dit

een

o.m.

keve r soor te n ,

In

s p i nne n .

spec ime n s

ook n o q

staan

b e s c h e rm l i. i s t .

he le

ser ie

l ihe l l e n

i n s ek �

s p r i nk h a n e n ,

L i e v e h e e ib e e s t i e s ,

een

g a a t h e t we l l i c h t om h u n } ) i o t o p e n ( m o e r a s s e n , t e k u nn e n be sche rme n . niet

qeva l

d a n we l

g e m �kk e l i j k e r

W i j ng a a r d s l ak

he t

ä l s d e k i k k e r n e em t d e w i i ng a a r d s l ak e e n a p a r t e p l a a t s i n , i n K . B . H o e w e l d e z e s o o r t o n d e r d e n a am B o u r g o n d i s c h e s l akk e n o p

erg

ve e l

Ne t

s p i i sk a a r t e n

op

het

De

r e su l t ate n

ne

pe r so n e n

za l

voo rkomt ,

he t

v a nq e n

de ze

De ze s c h e rmd e m a a t r e g e l e n q a a n u i t v a n m i n i s t e r M a r c G a l l e . V l a am s

l i jke

a l le

qrondqeb i e d

he t

van

h e bb e n me n s e n

In

het

Ik

d e nk

spec i a a l

m a a r ook

aan

op

ik

me n s e n

die

aan

a l leen

niet

0e

am f i b i e � n

de

harte l i jk

N o gm a a l s

M aq

zich al s

fe l i c i te r e n

rr e m a ak t !

zwo e q e n

j a r e n l a nqe

niet

b e r e ik t !

werd

ac t i e s

vo o r t a an ve rbod e n

van

d a nk

l a te n

en

zijn.

zw e v e n v a n v e r s c he i 0 e ­

wac h te n !

He t

doe l

van

aan

de

er

h o o pv o l

h u n w e r k h e bb e n v a n

h e hb e n q e l e i a ! a c t i e s t e r b e s c h e r m i ng v a n d <:

en

hun

z o o g d i e r e nw e rk q r. o e p v e r a n two o r d e ­

die

die

weekd i e r e n

r o ek s b e ­

ac t i e s

rept i e le n !

a l l e me n s e n d i e

ze

z o o g0 i e r e n ,

z i c h h e bb e n v o o r

i n rr e s p a n n e n ! *

*

*

O P ROE P 1 3 e n z a t e r d a g 2 1 f eb r u a r i � a a t i n z a a l H e l i a n d p ët t e r s cT e z u ie te n n e i o nq s t e n i a r e e 1< s rl o o r v a n

O p vr i i <l ag

(W ave r s e b a a n ,

Ste fan ,

Wc

Robe r t

v r aq e n

en

rl e

Er

?.: U l l e n

s t and

va n

over

Nico

en

e nk e l e

OM

me n s e n

op

rl e

WJ

we

rl e h u l p v a n

te

N o o r rl - S1< a n n i n a v i � d iP

2

ve r z o r q e n .

a v o nd e n

aan

de b�r

te . st�an

o o v o o r h n. n d v c rk o c h t 111 o r d e n , iedereen . D e o bb r e n q s t v a n d e k a a r t e n v e rk o o p e n rl e onh r e n q s t v a n a e b a r q a n t i n t e � r a a l n a a r a e WJ-k a s ! D u s , n o d i q t a n t e s , n o n k e l s e n bomm a ' s u i t e n k om j e v o o r e e n h i e rvoor

j a c:t r

dit

vr a q e n

avond j e ont spannen

He t w o r d t v a s t e e n

K l a nk <l i amo n t aq e 2 de l e n

bee lden I nk om

VUK

A f s p r a ak

uit

40 35

:

in

o ok

in

kanrten

N o o r d - Sk a n rl i n a v i � .

super

ove r v l o e i

ie d e e l 2 e dee 1

50 m i n 30 m i n

D e n em a rk e n ,

fr . fr .

n r o i ek t i e !

N o o rw e q e n ,

�we d e n

en

F i n l n nd .


10 .

WA l\RNE M I NG E N L e v e ndh a r c nd e

7/9

:

h ag e d i s

We s tm e e rb e e k 1 a d u l t in . E e n mede b i o l o o0

- i n - spe

W i l fr i ed Van M i n se l

s iq na leerde m i i 0 e n haqed i s me t e e n o r a n j e ­ g e l e hu ik , d i e h i i h � d k u n n e n g r i j p e n . J . B G . I n T o r fb r o ek i s � i t r e p t i e l noq s t e e d s a l � e � e e n . Ik v e r � o e d z e l f s n p m c e r � e r e n l a a t s e n (w � ar q 0 e n F � � � n t e n z i t t c n t .

2 1 / 1 1 : V i -j f , w a t l a t e ·b r u i n e k i kl: c r s s n r i nq e n n o rr kw i ek r o n d i n e e n v e r w a a r l o o s d e b o omq a a r rl . Ve t"" rnO P d e l i.. j k e t e n z e i n s el< t e n o p ( o . a . h € e l w a t m i.. l i o e n n o t c n ) 0 i.. e z i c h t e q o e d ël e a fq e v 0 l l e n r o � t e n n e v r u c r1 t:. e n . �'Ti c o

Van

Der

doen

aan

H a uw a e r t

* * .,.

M E D E D E L I NG D e Vr i e nde n

:

Ku r s u s

" 'Jo -. e l

s

h e r1� e n n c n "

v a n He v � r l e 0 h o s e n M e r r rl a a lwo u a r i c � t e n pr ak t i s c h e k u r s u s i n o v e r h e t l e r e n h e rk e n n e n v a n v o q e l s i n h P t v r i i e ve l d . D e k: ur s u �; o :n v a t e e n 1 3 t a l ak t i v i t e i t e n i n o n e n l uc h t o n � c r l e i d i ng v a n e r v a r e n q i a s e n , e n v a ng t a a n i n m a a r t 1 9 8 1 . H e t i n s c h r i j v i ng s r e c h t b e � r a a q t 6 0 0 f r . V o o r m e e r i n l i c h t i ng e n z i c h we n a e n t o t R . Me e u s S p a a n s e k r o o n l a a n 6 4 3 0 0 0 Le uve n t e l . 0 1 6/ j S 0 8 6 8 . een


19 .

VE R S LAG

•'

P R O O I VOG E L T O C H T

Ve rm i t s e r

van

,Tok e ,

en

2 7/ 9/8 0

m a s s a l e onk om s t w e i n i g o f q e e n s p r a k e w a s ( 3 rn. a n � 1ik z e 1 f ) t r ol-c"k e n we r e c h t s t r e ek s n a a r S t . Aq <i t h a - R o o e . N ë'l a rm a t e c'l e d ag e v o l u e e n'l e , we r d e r ci o o r w,T- Le u v e n h e e l w a t q e ­ f l u c t u e e r d n a � r e n v a n rt è hu t . Z o rt a a q rl e n ook n o q Joh a n , Ste fan ( w i e v a n d e ach t ? } , M i c h � l e e . a . o n . M a a r He r w i g w a s t o c h rl e l e i d e r ? J a , m a � r rl i e z a t t o e n m e t n o g e e n a n ct e r i no i v i au t e � o n n e b a d e n o p S c h i e r . . . E n f i n , h i e r e e n v e r s l a g j e o v e r d e o n q e rn <? r k t e s ub j ek t e n : 1 .

2. 3. 4. 5.

Ko e n

: t e l k e n s 1 ek s . v a n 1 0 . 3 0 - 1 0 . 3 8 ; 1 1 . 5 0 - 1 1 . 5 2 ; 1 3 . 0 9 - 1 3 . 2 9 ; 1 3 . 3 8 - 1 3 . 4 1 ; 1 4 . 0 7 - 1 4 . 1 3 ; 1 4 . 4 0 ; l G . 2 6 - l !S . _3 2 e n om 1 7 . 2 9 . He t " b e e s t " " h akk e l e i d e " o . a . m e t 2 b u i 7- (' r d e n , e e n s p e rw e r , e e n k ok�P e uw . b u i z e r a : l ek s . ( 1 1 . 1 0 - 1 1 . 1 7 ) ; 2 e k s ( 1 3 . 1 5 ) ; 1 ek s . ( 1 1 . l o )· 6 ek s . s am e n i n t h e rm i ek ( 1 5 . 0 8 - l S . 1 4 ) s n e rw e r : l ek s . (ll . 3G) P n n o q l ek s . (13 . 15) t o r e nva lk : 1 ek s . ( l l . 4 9 )

v i s a r e nd

o ng c n e t e r rn. i n e e r d e *

11 .45

qrote

"'

p r o o i v o rr e

l acc i n i ter

:

hooq te

pardoe s

�_.2

;

:

s o e c i e s s p e c t a c 1 1 l a i r rl u i k e n rl v a n o n e e n s t r n ik i n . Vo l rr e n s J . () t r i 1 c k m a n

s

een h av ik . 14 . 4 0 : 1 e r q r a r e p r o o i v o q e l : z w a. a. r q c l " 0 u1t,: c1 , rl i '-: l: e i{ O p 1 k o r t e s t a nr t ( rr e s l o t e n h i j c i r k e l e n ) n l a t v l e 1 HTE� l ri r o f i e l m e t d o o r q e z ak t l i c h a am . B o v e n 2 a n s p i e rw i t m e t � w � r t e b a n d e n e n 7- W ? r t e 0 i n d b a n d '1 a n v l e ug e l s , w i t t e s t il a r t . O n � e r a a n o ok s p i e r w i t , e v e n e e n s � w a r t e h a n d e n m 2 � r. h � t �w a r t he perk te z i ch h i e r to t d e h a ndpe nne n , o�� �wa r t e e i n � b a n a a a n v l e ug e l s . S t a a r t z e e r l i c h t q r i i s m P t n a uw c l i i l( s z i c h t ­ b � a r s p o o r v a n e i n db a n d . G r o o t t e : i e t s k l e i nP r o f e v e nq r o o t a l s v i s a r e n d (� i e toe­ v n l l i q ook i n d e l u c h t w a s ) ; v e e l m i nd e r s o e pe l v l i 0 q e n d e n v P e l p l om � e r d a n v i s a r e n d o f b u i z e r a . moqe l i jk

v e r e nk l e e d k o n ik n e r q e n s t e r u q v i n d e n 6 f he t q a a t h i e r o � e e n e x t r e em l i ch t e h u i z e r d a c h t i q e , 6 f he t i s ee n ont s n ante n i e t Eur ope s e proo i voqe l , b f h� t g a a t h i e r o rn é é n o f a n d e r e s p e l i nq v a n d e n a t n u r . . .

C o nc l u s i e

d e rq e l i i k

:

een

vr i j q e s l ë! nq d e

" t o c h t " . J a r;i ·n e r w a s w e l h e t o n tb r e k e n v a n b o om v n lk , w e s e) e n cl. i e f e n 11 r 1 1 i n e k i ek , a l h o ew e l h e t v o o r � e � e s o o r t e n � i s s c h i e n w e l w a t l a a t op he t se i zoen wa s .

E i n d c o nc l u s i e

p r o o i vo q e l


20. TOCHT D E R P I E P - WJ- P E O P LE Me t

v i eren

z ' n

DOOR

2

(wa a r o nd e r

20

D I T L E VA L LE I

p i ener s )

r a sechte

' 80

s e p t e �b e r v e r t r o kk e n

we

aan

d e v i -j v e r s v ël n O u d - He ve r l e e . T o e n w e a a n d e e e r s t e v i -j ve r kwam e n ( h i i w a s a fq e l � t e n ) � aq e n w e a c h t e r a a n 1 6 b l a uwe r e i g e r s w a arb i j e r a c h t e r a f n og 3 b i j kw am e n . E v e n z a q e n cl e

n a ar

kant ien

we

een

i j s v og e l

In

het

s t r u i k q ew a s

nog

en

we

een

he le

mek a a r

we

we

k u i f e e nd e n ,

het

2d e

een

e nk e l e

ge le

z o a l s k o o lm e e s ,

vi

j ve r

kw i k .

k neu s

s t a a r tm e e s

t r ekk e n

wi lden

en z aq e n

2 b u i z e r d s g i ng e n b o v e n d e v i -j v e r s c i rk e l e n . w a s a a n d e b u i k z i -j d e n o q a l w i t . Op _ weg n a a r d e 2 d e

re iger s , zaten

de

even a l s

b o omk r u i p e r ,

z a ng v og e l s

en

wa s

vl ieqen

een

n a ar

t -j i f t -j a f

r iet

he t

v i j ver

andere

Toe n

E e n ek s e mn l a ar v i j ve r z ag e n w e

b l a uwe

de

z ag e n

r e ek s

r o o dbor s t j e . een

over

nog

e nk e l e

o n t d e k t en w e

f a z ante n . d a ar

t a fe l e e nA e n

een

en meerkoe t e n .

pa ar

Tu s s e n

nog e nk e l e w a t e r h o e n t j e s v e r s c h o l e n . A l l e s b i j noq e e n i n t e r e s s a n t e e n p r e t t i g e t o c h t . Bart

Au q u s t i j n s

L ii s t d e.r. w n a rQern i nq�n : b l a uw e re i cr e r , i j s v o q e 1 , q e l e kw ik , b o omk r u i p e r , k o o lm e e s , s t a a r t m E e s , h e q q e m u s , r o o d b o r s t , k n e u , v i nk , h u i s"'lu s , f <êl z a n t , b u i z e r d , k u �. f e e n d , w i l rl e e e n d , t a f e l e e n d , m e e r k o e t , w a t e r h o e n , k n obb e l zw a a n , e k s t e r , v l � am s e q a a i , k r a a i . VE R S L AG

De

WATE RW I LD T E LL I N G

o pk om s t w a s

eerder

d i r e c t d o o r q e r e d e n me t wa s

Z od a t

ik

q e l ukk i g

m i j n bic

ve r s t a a n .

m i j n fie t s (mi j n

zwa"k

1 man .

:

ziin

auto

( JW) w a s

P �c r o t

P lor ival

in

?.: i j n

auto

b lee f

e e nd

t a f e l e en d

te

wa s

te

zo

echter

laden

v r i e nd e l i j k

zod at

ik

OHZ

NG B

PC

FLO

38

55

14

13 4

54

117

1

3

te

1 0 . 1 6h 1 ek s . 1 ek s .

tor e n v a lk i j svoq e l wa s

O HN e n l a. t e r 1 ek s . t e S l'.R 1 e "k s . t e S A R t f�

na

nog q a an

a f loop ,

nat

was

te

S A.R

TO T

79

279

3 90

112

32

5

8 + 1 0 00

20

0. a a r

noq

54

26 5 1 11 + 10 2 9

l

ek s .

OHZ

SAR

( l ü . 1 9h )

hooq s tw a a r s c h i j n l i i k

d i i leva l le i

zo

5

3

k ok m e e uw 7- ek s . l0 . 14h

van

niet

OHN

r e iger

bui zerd

toch

d r ooq ) .

m e e rk o e t

Er

d an

al leen

w i n t e r t a l i ng

N . B .

en

op

J a n W e l l ek e n s

l i nk e r o o r

b l a uw e

D e ?.: e e n e m a n

in

om

fuut wi lde

' 80

o e a n o e r e v i j ve r s mo e s t a fr i j d e n . h e t i d e e � e k ome n e e n no t l o o d m e e t e n e m e n ; q a f h e t n a 2 l e t t e r s o p . I n n e p l e t s e n d e r e g e n we l t e

te l le n .

Ik

n o v e "1 b r r

15

mP � r

1 m e e rk o e t

d an

in de

a a nw e z i q . . .

Ve r k l a r i nq v a n d e a fk o r t i nq e n : OHN Oud Heve r l e e n o o r d ; OHZ NG B Neer i j se grote Bron , PC SAR FLO F l o r i va l ,

Oun

He v E': r l e e

z u i cl ,

P ':f. c r o t ,

S i n t Aq � th a - R o d e ,J oh a n

Ny s t e n


21 . " D e P ANNEKO E KENAVOND "

z o ud e n

z ome rk amp

d an , D e p anne k e e k en av o nd ! D e av ond , wa a r we d e f o t o ' s v an ons

er

E i nd e l i j k w a s h i j

z ou d e n g e t o o nd wo r d e n , D e av ond v o o r

e e n h e l eb o e l d i a s

er

, wa a r

d e s mu l p ap e n , d i e z i ch o ok a a n d e n a t u u r i n t e r e s s e r en , wan t d e z e av ond wo r d t o o k s t e e d s v o o r a f g e g aan d o o r

s f eer­

e e n p r a ch t i g e wand e l i n g d o o r d e s t r e ek w a a r d e z e

v o l l e nam i d d ag en av o nd d o o r g a an .

D e z e ma a l w a s

dat

in Ge l r o d e

, i n h e t b u i t en­

v e rb l i j f van de f ami l i e B o s s en s . Rond

1 4u l 5 en

p ak t Ev e n

s t o nd

er

al

een hee l

g r o e p j e aan d e

i n g ang van h e t

s chu i l end ond e r h e t a f d ak , vo o r d e r e g e n d i e

s t a t i on , g o ed

i ng e ­

t o ch ma ar n i e t w i l d e o p houd en .

l a t e r z e t t e h e t g r o e p j e z i ch in b ew e g i ng n a a r d e bus . En j a h o o r , na e en w a r e n wij r e e d s ko r t b i j o n z e b e s t emm i n g . Na e e n tw i j l a ch t i g g e z o ek v an

tij dj e

S u z anne

en d e

S t e e , s t ap t e n

r e g e n . Na e e n k o r t Ond e r

we

a f , en s t on d e n o g enb l i kk e l i j k t er u g

in d e d r u i l e r i ge

twi j f e l a ch t i g wach t e n w e r d e n we v e rwe l k omd d o o r Annemi e B o s s en s .

l e i d i n g van Gu i d o Mu l i er maak t e n we

e e n t o c h t van e e n uur o f

twe e

(mi s s ch i en

ook we l d r i e ? ) d o o r d e p r a ch t i g e s t r e ek r ond Aar s cho t . D a ar h ebb en we v e e l p l an t e n

ge z i en

, o . a . v e e l mo e r a s p l an t e n , d i e e r

i n e e n d r a s s i g , l i ch t -b eb o s t

s t ond e n . Ev e n e e n s d o o r kr u i s t en we v e l e v e l d en en

l ap j e gr o nd

s tukken b r a ak l i gg end e g r ond , wa ar ­

d e zwar e v o ch t i g e aar d e a a n o n z e b o t t en b l e e f hangen . Opv a l l end war e n d e v e l e

van

( b r u i n e ) - k i k k e r s , d i e we g e n s d e v o r s t ( na t t e r e )

a l war en ond e r g e kr op e n , maar b i j

w e e r , we e r war en b ov e n g ekomen .

d e r g e l i j k e , e n w e war en b l i j kb a ar g e d u r end e e e n h e l e Na no g e en

b e s t emming :

tijd

zo

d i t warme r e

D e t o c h t g i ng v e r d e r o v e r g r a s l and e n

i n t e r e s s an t d a t e e n d u i s t er e f i guur o n s

gad e s l o e g . E r we r d en o o k n o g d r i e b u i z er d s waar g e nomen .

t o ch t j e d o o r enk e l e d u i s t e r e w e g g e t j e s

, ar r iv e e r d en

we

e en l ange o p r i j l aan , omz o omd me t b o omp j e s , g e v o l gd d o o r

hu i s waarn a a s t e r e e n v i j v e r g e l e g e n w a s .

aan o n z e e e n l and e l i j k

T o e n we b i nnen t r ad e n e n ned e r i g o n z e

s l i j k l aar z e n u i t t r okken , kwamen a l l e r l e i h e e r l i j ke geur e n o n s

t e g emo e t . We wer d e n

in d e hu i s kamer g e l e i d , e n na e e n k o r t e p au z e we r d e n r e ed s d e e e r s t e p annek o eken

b innen g ebr a ch t . Er

een keu z e tu s s en

was

twe e s o o r t en : g ewone p anneko ek e n , e n p anne ­

k o e k e n me t b o e r ewo rmk r u i d . D e z e b e i d en k o nd en v e r f r a a i d wo r d e n me t é é n v a n d e dr i e

s o o r t e n s u i k e r o fwe l me t e e n h e e r l i j k e b r a amb e s s en s t r o o p .

Nad a t

We

i ed e r e en

e e r s t kwam er ja

me t

r o nd

p l a a t s t en o n s

en d i k g e g e t en wa s , b e s l o o t men om me t d e f o t o ' s

in e en kr i n g

e e n r e ek s

en b e g onnen d e r e e k s van Jo

ov e r d i en s

r e i s naar J e r u z a l em

d e b e e l d en , maar o ok me t d e z e e r g o e d e komme n t aar a c h t e r De

kommen t a a r

die er

l ater werd bij

g e z e t wa s

t e geven :

(vo o r a l voge l s )

t o e n kwame n z e : d e f o t o ' s van h e t k amp . Men b e g o n h o e me e r

zelf .

t e b e g i nnen .

Bogaer t d o o r te

l achen

en

t o en ,

, ni e t a l l een

op d e f o to ' s van Jo

z e e r ma t i g en m i n i em .

H i e r o p w e r d o o k nog e en r e ek s j e van S t e f aan Hub l o u d o o r g e g ev e n me t o ok n o g enk e l e f o t o ' s v an Ar g o nne . H i e r o p e g o n men d e d i ar e e k s van h e t kamp t e t o nen en h i erb i j v i e l voor a l

op dat

e r v e l e d i a s van Inge D e b l ae r e wa r en g e t r okken .

E r war en o ok p r a ch t i g e

sf eer-fo t o ' s

t u s s en van d e

l aa t s t e av o nd , d i e e ch t e r we l

e e n b e e t j e d onk e r u i t g ev a l l en waren . D an v o l gd e n o g e e n r e ek s v an n a t uu r - f o t o ' s v an

d e wad d e n , d i e b e d o e l d war e n om d e g r o ep e e n b e e t j e t e b e d a r en . To e n h e t l i ch t

w e r d aang e kn i p t , we r d en we n o g g e t r ak t e e r d o p e e n h e e r l i j k b o r d r i j s t p ap , b e r e i d d o o r N i c o v a n d e r Hauwa er t . Men h a d w e e r d e k eu z e h a l f-vas t e

en

v a s t e . Om d e h e e r l i j k e ma a l t i j d

af

r o nd g e d e e l d , d i e b l i j kb aar d e h o o f d en o p h o l d e e d lij k

s l a g e n , wa n t

e e n h e l e r e ek s v o l k s d an s e n . T o en d i e b e ë i nd i gd war e n zwee t , b eh a l v e d an d e

v an h e t

terug t e keren

( h e t was

onze gas theer

d o e n , wa s Re ed s

tu s s en d r i e

s o o r t e n : s l ap p e ,

t e r o n d e n we r d

er

, e n i ed e r e e n d r o o p

t o e s c h o uwer s , s p r ak o n z e v o o r z i t t e r

oms t r e ek s

9u4 5 ) .

no g c i d e r

e r vo l gd e o nmi d d e l ­ e r o v e r n a a r hu i s

E n om o n s n o g e e n l a a t s t e p l e z i e r

te

z o vr i e nd e l i j k o n s v l u g w e g t e v o e r e n naar d e b u s h a l t e .

2 0 minuu t j e s l a t e r s t o nd en w i j n a g e n i e t end aan h e t s t a t i o n v an L e uv e n .

I e d e r e e n v e r dw e e n v l u g

in d e r i c h t i ng van z i j n o f h a a r hu i s , e n z o kwam er

e i nd e aan d e ov e r h e e r l i j k e nami d d a g e n av o nd , z o a l s

Z lJ n . , ,

.

er

a l l e en b i j

een

d e W i e l ewaa l

,

G e r d a C amma e r .


22. B e s t u u r s v e r q n d e r i nq

*

N a t uu r b e h o u d

i a a r q e e n " t r ë1 d i t i o n e e l " k n o tk a m p wo r o t i n h e t b e stuur ze l f hee l w a t r e a c t i e u i tq e ­ l o k t . W e q e n s d e o n a a nq e n am e e r v a r i nq e n o pg e d a a n t i j � e n s d e j o n q s t e k n o tk am n e n , b e s l o t e n w e h e t e e n s o v e r e e n a nd e r e b o e g te q o o i e n . D u s q e e n k n o tk am p o i t j a a r ! Le t we l , a l s k om pe n s � � I � z a l e e n w e rkk amp i n A a r s c h o t g e ­ h o u d e n wo r o e n .

a .

He t

fe i t

qehouo e n ,

b. *

1 8 / 10;1. 9 8 0

dat

oit

he e f t

W ,T - l ok a a l E i nde l i j k

str aat

nr

is

51:

s c h i kk i nq . moe t

de

Toch

i �m e r s

noq

f am i l i e is

d it

eer st

Zie k a lender ! D a nk a a n d e f am i 1 i e

*

We

zove r .

he t

hebbe n

Bo s se n s

l ok a a l

er

� 6n !

ste lt ODS

niet

qe î so leerd ,

N a�e l i j k hun

in

zo lder

<l e tP r

•:

Vaart­ be ­

voor morqe n ! De z e z o l d e r a ek u i s t e n h e r s c h i l d e r d w o r d e n

.

13 o s s e n s .

R ok e n

d i e r ok e n w o r d e n e r a a n h e r i n n e r d d a t d i t n i e t h e l em a a l i s rri e t n e v i s i e v a n rl. e n n t u u r b ew e g i n q . I n h e t b e s t u u r w e r d q e vr a a q d h e t r ok e n o p w ël n d e l i nq e n z o v e e l M o g e l i j k t e l a t e n e n z e k e r n i e t t e r ok e n i n q e s l o t e n r u i m t e z o a l s bu s , l ok a a l . . . r !e n s e n

in

o v e r e e n s t e mm i nq

t ochte n

v o o r P i e p - W Je r s q e o r n a n i s e e r d . D e t o c h t l e i d e r s w i l l e n d a n ook d a t e r v o lk o o h u n t o c h t e n o o d a ë1 q t !

*

Er

*

E nk e l e

wor d e n

a) b) c)

pu n t e n

W e rkkamp

De

He t

WE RKKA11 P

d ie

in

kwe s t i e

qeval

spec i aa l

o ok

he t

b e s p r ok e n q ek l a s s e e r d

zijn

q ewe e s t

q eh i e d

:

Soee lhove n .

w e rk q r o e p e n .

" B ob

H e r rr1 a n s " .

S P E E LHOVE N

h a ) , e e n n o q 7- P P r m o o i s t uk i e n a t u u r v a n h e t d i t s t i l ë1 a n a a n h e t v e r d w i j n e n i s) , h e e f t e e n z e e r i n t e r e s s a n t m a a r z e l d z a am b i o t o o p ( n l . b o o�q a a r d e n a fg ew i s s e l d m e t ak k e r s e n b r a ak l i rrq e n d e we i r'l e n h e z a a i d m e t b r e m ) . D a t b i o t o o ? w o r d t nu b e d r e i q d . D e b o omq a a r d e n v e r o u d e r e n e n w o r d e n s a·n e n m e t d i r� b r a ak l i g g e n d e we i t i e s o v e r w o ek e r d m e t v o q e lk e r s . He t d o e l v a n h e t w e rkk amp i s n u d i t t e v o o r k om e n . � 1 a a r h o e ? N i e m ërnd i s i n s t a a t e r n i e uwe b o om g a a r d e n t e o n d e r h o u <'l e n . E e n z e e r r e c P. n t e o p l o s s i ng i s d a n we l a a n h i o t o o p s v e r a nd e r i nq e n t e d o e n . B i j v o o rb e e l d e r e e n n o g i n t e r e s s a n t e r b i o t o o p o p t e w e k k e n e n d i t z i j n d a n m e t e e n o n z e p l n n n e n . W e q a a n , v o o r a l o p · d e p l a <'l t s v a n d e b o omg a ar d e n , o p e n l o o fb o s a a n p l a n t e n , e e n a fw i s s e l i ng v a n e ïk e n b e rk ( z o a l s i n Vor s t d o nkh r o ek ) ( w a nd e l i ng j u i s t v o o r d e p a n n e k o ek e n ­ a v o n d ) . E ri w a t d i e w e i t j e s b e t r e f t z u l l e n w e d e r e e d s a a nw e z ige z o d a t we we e r d a t v o o r t r e f f e l i i k b r o e d q eb i e d i e vog e lk e r s a fm a a i e n , kr i j ge n v o o r l e e uwe r i k e n , p i e p e r s , s p r i nk h a a n r i e t z a ng e r s e n z o v P e l Spe e lhove n

H aq e l a n d

(+

25

(w a ar

and e r e v o q e l s . Ve r d e r w o r d t e r noq q e d a a n a a n z o a l s h o l l e weq e n o n d e r h o u d e n .

l a nd s ch a p s o nd e rh o u d

/


23 . o n c1 e r b e q r o t> i n q i n d o t o n e n l o o f - � b o s e n e e n we rk e l i i k e b e sc h e rm i nq v a n d e z o z e l d z am e q r o t e b r e m r a ap d i e e r z o n d e r o n z e t u s s e n� om s t z o u v e r d w i i n e n ( d e b r em z o u a f s t e r ve n d o o r d e o v e r w o e k e r i nq v a n d e v o q e lk e r s e n d a t p r a c h t i q o l a n t j e p a r a ­ s i t e c r t o p b r em ) .

Re s u lt a a t

DUS

lvE RKE L LTK

S N1E N

* *

*

"' *

Ti idens

M i n i mum

zeer

E P- n

:

l\ A N

TE

intere s sante

DE

W A.7\ R D

� 10 E I 'l'E

B E G I N�;fE N .

0 ',1

ER

h a l f t r ime s t r i e e l v e r l o f ,

he t

lee ft i i d

14

ALLEN

van

�a

28

febr u a r i

Ma

-

2 maart

i a ar

a a n t a l rl. e e l n e m e r s 20 K o s t pr i j s : a l l e s i nh e q r e p e n : 4 0 0 f r . v o o r 1 f e b r u a r i 1 9 8 1 t e s t o r t e n o p P C R n ° 71 4 - 4 2 7 0 7 6 8 - 4 5 W i e l ew a a l i o n q e r e n pJ a s . N e l i s s e n Ke s s e l - Lo G e l i e ve h i j i n s c h r i i v i nq S . N e l i s s e n t e l e f o n i s c h t e ve rw i t t i q e n . n e t i s e e n v: F. RJZICA �·1 P ! E r z a l n. u s o ok 'l' ewe rk t m o e t e n wo r <l e n V o o r e v e n t u e l e i n l i c h t i nq e n k a n m e n s t e e d s h i j m i j t e r e c h t . I e d e r e e n d i e z i c h v o o r d i t we rkk a�p i n sch r i j f t k r i j g t n a d i e n n e k ampbr i e f w a n. r o p d e a f s pr a ak en p l a a t s v a n s ame nk om s t z al v e r ­ r1ax .

.

me l d

staan .

.

O s tyn

S t e ph a n

WE R KG R O E P E N

Voor

a l l e d u i d e l i j k he i d

w a t we

1.

ve r s t a a n

on d e r

h i er

vo lgt

een

( u i tq eb r e i d e )

t ek s t

ove r

w e r kg r o e n e n

B i n n e n rl e W J - Le u v e n b e s t a a n e r q e e n a f z o n d e r l i j k e k l e i n e g r o e p ­ j e s rl i e z i c h s p e c i f i e k m e t é � n w e l b e p a a l d e t ak v a n d e n a t u u r ­ s t uèl i e b e z i q h o ud e n ; t t z . v o q e l s , p l a n t e n , a m f i b i e ê n r e o t i e l e n , z ooqd i e re n .

2.

Wat

be t r e ft

de

s t u èl i e

van

1) 2)

:

voqe l s n l anten

am f . r e n t . z ooqn i e r e n 1 a fg e v a a "t'." d

3)

W e rc'l 1

v o o r e lk v a n

t e ve n s

in

he t

c1 e z e

be s t uur

4) t ak k e n

i q èl e

a a nq e d u i d ,

d ie

z e te lt ·

D e?=_e_ n fq e v a a r d_iq d e_h�e_f t_ t�t- t a ak 1)

snec i a l i s a t ie t e ver­ z ame l e n e n t e v e rwe r k e n . ( a fq e v a a r d i q d e WG m ag q e z i e n rl e kw a n t i t e i t v a n de q e q e v e n s v o o r de v e r w e rk i nq h i e r v a n w o r d e n b i j cr e s t a a n d o o r e e n vr i jw i l l iqe me d ewe rk e r ) . A l l e o v e r i q e a fq e v a a r d i q d e n s t a a n z e l f i n v o o r h u n q e q e v e n s . A l l e w a a r n e m i nq e n , q e q e v e n s e n z . d i e n en s am e nq eb r a c h t t e wo r d en i n h e t l ok a a l ( v a a r t s t r . 5 1 ) w a a r � e t e r i n z aq e s t a a n v a n i ederee n d ie z e w i l r a n d n leqe n , e n w� ar d e v e r d e r e ann­ vu l l i nq e n v e rwe r k i ng p l a ël t s h e e f t .

2)

k o nk r e t e

we te n sch aooe l i jk e

ak t i e s

( h i e r onder

VB . :

-

q eg e v e n s

ovn r

z11n

t e o n d e r ne me n

wo r d e n v e r s t a a n

orq a n i s e r e n

van

ee n

:

n r o j ek t e n

s p e c i f i ek e w a n d e l i ng e n o f ak t i v i t e i t. e n ) w a t e rw i l d t e l rl a q

o r q a n i s e r e n v a n e e n i j sk e l d e r t o c h t orq a n i s e r e n v a n e e n i nv e n t a r i s a t i e . . d e z e ak t i e s d i e n e n i n h P t b e s t u u r t e w o r d e n -

Al

.

b, e s p r o 1'< e n .


24 .

3.

zodr a

a fq e v u. <ir o i q rl e o v e r q <l a t t o t e e n ·k o nk r e t e a!< t i e rl i e il e q o � cl k e u r i n q v a. n h e t } , 0 s t: i 1 u r 0 r a a�.r t , i s e r a u t om a t i s eh e e n we rk o r o e n q e v o r m d . D e ::>: e w e rk q r o e p ornv n t a u t o m a t i s c h <3 l l e l e n e n v a n �\- ,J - L e u v e n I e d e r e e n i s c'l u s vr i j êl ? n d e r q e l i -j "k. e ak t i_ v i t e i t e n a l o f n i e t Van

een

( z i e hoq e r )

d e e l t e neme n . a fq e v a a r d i q d e

De

�11idt

v i te i t ; he t

qehee l .

VB . :

e v e nwe l

zorg t

eve n tuee l

d e o r g a n i s a t i e v a n rl e ak t i ­

voor

n a a s t e m e d ewe rk e r s

aan

-

d u s c oord i ne e r t

a fq e v a a r <l i q o e im we n s t e e n i n v e n t a r i s a t i e n r o j ek t o v e r w a t e r voq e l s t e m ak e n h i n r. e n q e h i e d D . O p 0 e h e s t u u r s v o r rr ll n e r i nq w o r d t C! i t b e s n r ok e n : i nd i e n e r q e e n b e zw a r e n r i j z e n , w o r � t h e t v o o r s t e l a l s d u s d a n i q a a n q e n o m e n e n k om t a e a fq e v a a r rl i q d e m e t d e k o nk r e t e u i t ­ w e rk i n q o n <l e p r o p p e n . H i j o v e r l e q t i n he t b e s t u u r w i e h i 1 a l s n n ë1 s t e m Nl e ­ we r k e r s w i l om z i j n p r o i e� t e c o 5 r rl i n e r e n . ( l e t we l : d e z e m e n s e n c o 6 r rl i n e r e n h e t n r o j ek t d t1 s v e r ­ z ame l e n h v . q e q e v e n s z o r � e n v o o r we r k v e r d e l i n q t e v o l q e n me th o d e s e n � . Ko r t om , z i -j rl o e n h e t � a� i n i s t r a ­ t i e f we rk . � i i z i i n il u s n i e t l o u t e r d e " u i t v o e r d e r s " rl e " we r k e r s " v a n h r� t n r o -j ek t ) . -

-

-

v a n W J - L e u v e n d i e � i t z e l f w e n s t m aq il e e l n e m e n <l e i n v e n t a r i s a t i e : w a t b e t r e f t d e o r q ci n i s a t i e e n d e w <> r1z v e r c1 e l i n q m o e t m e n z i c h h o u d e n a a n d e v o o r s t e l l e n d i e n a a nq a a n d e i nn e d i e n d d o o r d e a fq e v a a r d i q d e WG e n z i i n n � n s t e m e d e w e rk e r ( s ) . I edereen

aan

e i nde i s , m . a . w . m e t h e t nm i d d e l l i -j k d e O D\f c 1 ) o m..; il e o wo r d t q P s t o o t ve r v a l t

- W a n n e e r d e i nv e n t a r i s a t i e o r o -j e1< t

te n

we r k q r o e p ; d e n a a s t e m e d ew e r k e r s t r ek k e n � i ch t e r u q e n d e a fq e v a a r d i 0 d e �� z o r q t v o o r d e v e r d e r e v e rwe rk i nq ( e v t . b i i 0 e s t a a n d o o r vr i i w i l l i q e n e d ew e r � c r ) . in 2 . 1 . om s � h r e ­ Z i -j n t a ak h e p e rk t z i c h d a n w e e r t o t d e v e n hevoeqdhe d e n . � le t be s t uu r * * *

AANDACH T

! ! !

LOKA A. L . H e t n i e uw e l ok ëi <'l l " B i j B o s s e n s " m o e t i nrr e ­ r i c h t wo r d e n . I e d e r e e n d i e e e n h o e t j e h a n d i g i s , w o r d t v e r z ó c h t m n e t e k o� e n h e l n e n o n 6 é n v a n '.7, A . 1 4 F' F. B . v o l q e n r1 e d a q e n : WO . 1.8 F e b . 20 FEB . VR . G e l i e ve k o n t ak t

( 0 1 6/ 2 2 3 5 3 2 )

on

te

7.l\

neme n

�l

FE B

me t

S te f a n

B a n rl e

* * *

B L IJDE

G E BE U R TE N I S b e s t uur s l i d e n r e r1 ak t:. e n r k w am d e twe e d. e rl o c h t e r <t c h t e r S l\ '�.l', H

B i j Yve s V a n rl e nb o s c h ,

voorh i j

en

li e t

een

V a n h a r t e g e fe l i c i te e r d

!

o o i e v a <lr


25 .

De

Bo o m

er s t ond e en b o om een m o o i e b o o m

e en b o om v o l bladeren e en pra cht i g e b o o m m e t m o o i e b l ad e r en e en m oo i e boom

me t

pr acht i g e b l ade r en nu i s

d i e b o om

weg

aut o w e g

JO

vf:t

I /'};., l (u ll (/ZH@�LiJ�

�lrEP-W] � ��-;--!'�\:� ��"'-/��

�ffel�� [O) �

HET B OS ..

In d i t ar t ik e l w e n s i k U ( vo o r- ___"" , al d e P i e n -\·JJ - e r s ) i e t s m e e r ve r - "---- ;, --t e l l e n . o v e r h e t b o s ; nl . h o e d e v e r s c hi l l end e p l an t e n l ag e n ont s t aan . Maar e er s t z o u ik ' u i t e en z e tt e n w e l k e s o o r t e n b o s s en e r

willen

/�--�� - - � /

/

- ,.., -=�-,,... ,

--===--..,

\'

_

"' ' '

� �.

\ \ \''�\ \1 •

-

��,

'

,

- : �\ \ '

'. , ,{ , /' r ' - \ �\ ' � 11 & ' 1 \ "" 11 I r \ \ , r 1 )ge t l o o fb o s : D i t b o s b e s t aat ui t l o o f�, r 1 b o men o f b o m e n m e t b l a d e r e n ( = h e t l o o f ). 11 1 1 11 ....,. �f-l 1 D e z e b l ad e r e n v e r l i e z en d e b om e n e l k , , "_,...rr j a a:r; ! E k e l e l o o -!-' b o m en : E i k , B e uk , kast an J e , �s , P o p u l i e r , . . . ;;;:f ,/ � 2 ) He t n aal db o s : Hi e r vind e n w e d e n a a l d -Vi/ .VP PIJN' ?.?Jz bomen . De m e e s t e van d e z e n aa ld b o m e n b l i j v e n in d e wint e r gr o en . D i t k o m t d o o r d a t d e n a a l d e n ( t e v e r g e l i j ke n m e t h e t l o o f van d e l o o fb o men ) z e e r kl e in z i j n e n z o d o e n d e w e in i g v o c ht b e z i t t en d a t in d e w i n t e r k an b e vr i e z e n . 3 ) H e t g e m engd bos : Hier k om e n zowel l o o f b o m e n al s n aa l db o m e n voor . M a ar l a t en w e h e t nu h e b b en o ve r h e t b o s in h e t a l g e m e e n , dat t e ver g e l i j k en i s m e t e en app art e m ent s g e b o uw . E n a l s ik d an s pr e e k ove r v e rd i e p i n g en , d an b e d o e l i k d e vi e r l ag e n d i e w i j in h e t b o s kunnen ond e r s c h e i d en : Een e e r s t e l a a g i s d e b o s s en l a a g : V e r b oven o n z e ho o fd en s pr e i d e n z i c h de kru i n e n v an de h o g e b om en ui t . Z i j vorm e n h e t d ak van h e t b o s ! Een l a g e r g e l e ge n l a ag , h e t en w e d e s truike n l a a g : D e z e w o r d t g e v ormd d o o r d e s trui k è n _ en : d e j onge b o ­ men . D e z e l aag wordt g e vo l gd d o o r de kr u i d e n l a ag , een l aag d i e g evormd wordt d o o r a l l e krui d ac ht i g e p l an t e n , var e n s e n ve l e b l o e � m e t j e s . e n t e n s l ot t e i s e r n o g e e n vi e r d e l a ag , d i e d e wort e l s v an a l d e z e p l ant e n b e d e kt : 'De m o s l a ag . D e z e l a a g b e s t a a t ui t al ­ l er l e i mo s s e n en and e r m at e r i a a l . T e r v e r d ui d e l i j k i n g a l l e s in s ch e m avorm : z J. IJ ,n :

'\ -- � ��-l(.i111 1 -'--'-"

- tot

9 n g e ve e r 1 0

- t o t on g e v e e r

- tot

I ,;

·

ongeve er

- h og e r d an d e

1

cm . :

b l ad e r t ap i j t

e n m o s l a ag .

m . : kr ui d en l aa g .

5 à 1 0 m . : s t rui k e n l aag . s t ruiken l aag : b o o ml aag o f b o s s en l aag .

D e z e l a g e nvorm i n g i s h e t g e vo l g van h e t ver schil in l i c h s t erkt e : h o e m e e r l i c h t d e p l ant en n o d i g h e b b en h o e h o g e r z e g aa n t r ach­ t en te g e r ak e n ( b om en ) . H o e m i n d e r l i cht z e n o d i g h e b b e n d e s t e d i cht e r b l i j ven z e t e g en d e gr o n d ( d e m o s s e n e n d e p add e s t o e l e n ) . Maar dat i s a l l e m aal ve e l dui d e l i j ke r o p h e t s c h e m a , h i ern a a s t ! I k ho o p d a t ik U wat h e b b i j g e br a c h t en d at h e t e e n b e e t j e i n t e ­ r e s an t w a s ! ·

G e r d a C a mm a e r


..... , ..

,/. ü .

EEN O CHTEND AAN T r a a g dr a a i t e rwi j l

j e s 1 c.p e r i e; e en s o ;

je

s t r e kt d e d o de

J o rdan i ë t e

Naas t

z on t e

o n t v l u cht e n .

vn:i. c h t

je

z i ch

zee

on d e r h e t

s lui m e r e n

l i ch t .

g e n i e t en

j e::

n o g t r ag e r e e n o o g o p e n t ,

je

Rimpe l o o s

DE D ODE ZEE .

z 1:• e m p o.rt i j t j e r1 e t

Ne e niet

j e s i er l i j k

]

e en

o

vl e u g e l s

met

over

die

s t r and

Tot het kl e in e

ze

d o-e t

dienst in

d�

m us s e n

al s

a an

je

je ,

die

Oo i e vaars ,

punt j e s je

moet

in je

zijn

de

e n e h an d

en

je

wi j l

hun

j ui s t

m e t vas t e

zijn e en

en d e r

in de

vert e

w i nd

o o k l ag e n

te

s c h o uw s p e l .

blijf z al

je l eiden .

en

e e n gr o t e

l ann e r v a l k

kr u i k w a t e r s i e rl i j ke

die

vl i e g e n

s l ag

s n e e uww i t t e

dat

e e n p a ar e r s i er­

ove r h e t

b er ê;� ne ä.crr­

t e b r an d e n . nog

ge z e l l ige s t uk j e

vl e u­

e e n b ru i s e n d e

s t r e p e n t r e k t n a ar d e

rode

z o nd e r

s i er l i j ke

o nk i j k e n v o o r d e

trage

wo e s t i j n met

v e rl i e s t w e e r je

s i er l i j k

o � s c h r i kk e � o fw e l

met

h i e rd o o r b e g i nn e n

s t r and m e t

te

om

m e t e e n dro n g b o t erha�rne t j e

regelmatig

z i l v e rr e i g e r s

verdwi j nt i n d e

n a ar h e t

her

e e n v o o rb i j s ch i e t ende

zon

de

om

p o t en e n b r e d e

n a ar v e rd e r e h o r i z on t e n

D e d ag z al w e e r h e e r l i j k w arm w o r d e n . en

je;

and e r e n d i e

h o o fdku s s e n d o e t

wat e r w a arin d e

ter

a c h t e ru i s t e k e nd e

j e n i e t want

ontb i j t

s l a g v an

2 gr o t e

l i jk

kri j g

and e r e h an d

en vlugge

s ,

k i j k e n v e rrukt n a qr h e t g r o t e s k e

on z i chtvare

tijd

ve r1!: o e cl

v o o r z i cht i g v e r b� i k k e n d

l an g z a am o v e r

Enke l e

d r o m en van hun v l ucht d i e M a ar v e e l

o cht end-

s l aap z ak

je

s t i l l e wo e s t i j n t e h o r e n al s

g e r o l d kom t .

op het

s l ap e n

e e�s

l i gt

gr o e :p vo g e l s nfge c irke l d .

z w art e vl e ug e l t i p p e n .

in de

D a ar a c ht e r

gr o e p v an 2 5 00 . D o or j e v e r r e k i j � e r z i e

e en

e en vl e u g e s s l a g g l i j d e n

g e l s l ag i s

e en

plots

Eer

and e r .

het

l n t en j e h e e rl i j k r i l J e n i h

d u ch e

r · Fv e

r, e ;· i� r e l::t e !'. :' ]

e e :r

ui t .

j e uit

a l g auw w i p

M a ar

in

v o l gt

e e n n- e d e r e i z i g e r n o g

b r i e s j e k o r · t d an

Gi eren?

vlugger

s l a an z ak

je

in

e e r s t e n e ve l a cht i ge

wind j e d a t z a c b t k o � t 0 v e r g c w a � i d . Op d i t

z i j de

vo o r . j e

d e v e r fr i s s e r d e w o r g e n .

v an

and e r e

v an

Je

z e gt

dag

a an

je

b ur e n

e en l a at s t e b l i k a c h t e rom mens en , j e zelf

z 'n

heerl i j ke

i n n i e uw e

s t ap b e l a d e n d e p r a c h t van d e

n a ch t e n

vr i e n d e n

é én z aamh e i d

J o h an B o g a e r t

ter­ intrekt .


29 .

()

,i �d o Z':.' :::i. r t h o c k

( oproep

v1e l l i c h t we e t , we rd j a cht

t o e s t an d e n i n d e to

v e rb e t e r e n .

b e p e rk t e

e en

er

E o o '.·r e l v en

v1 e

ho t

c; c rJ c l w . f t

a �m t al p o s i t i e v e z o c; e n n :un d c

\'.1 0 .r cl ,: n maa r

s t aan

De

v :u1

r; ,: m

van

eon

: oen

v c .r t ro U\'N� l i j k :

n am e n

en

de

v an

d ü� n .s t e n .

� 0 l k o� G l s C: 1-:t cl :L t

o v e rh e i d .

e ::'l.

d :i t

b e rc i � t . r <L� c:. ::i

Denk0n 1

:i. n

�J 7 7

we

zou

af­

vl i j ei o p e n o. c h t e rp o o r t i n

c: e · t

wa t

r� u. n t a l

b o v e n o t � � n� c

soort e n .

b a w o r i n 1�

o p r i c h t i n�

Ook d c

ov e r

p ub l � c � t i e z 1:n

à. e

rtboek

s c h c rm i n g i n Vl aand e ren . Cn s s i c r s

O u d_ <:;

73 t"l t :.n

75

i::: n

ze t t en

11 i

H i e rv o o r r:. 0 1 : t e n

v1 e

drt n o o k rl o. t

IH t

d o o r �·: t u u r t . w : · o. r t c e: m e r �i

d o o rg o ;'� c v c n

hA t

�rr o t o '

s

zw � r t b o c k .

echter rw

c

r: : i n

ri1 , ; r j_ n -

: e b c u :r t

'" o r ck n n i e t

t j. p s z i j n l1 ru i k b e n r . enz .

t e i r1(i o l i tj k

:ci t r .U:: t

r; e p u b l :L ­

I) O J. j_ t : i. c , r :ï_ j k i::: v: n. c h t o -f'.

: ·nn

v a s t s t e l l :i. nrr, c� �� =

·: al

d •J. t urr: , on

'o t e e r

t ,-: k c n i : .'. r� 2 n

I n d i e � ll

·11

·:J l a lt s , di t

t i j d i g t e kunn e n n u b l i c e r e n z o 'J.c:. '3- :.·1

b i j' v o o rb aa t

Jlugo

on s

te

:l

zo

b i o t o op ,

zijn we n s t

z e ·:) r

�o � d e �

t e rug b e z o rg d .

J..n ti r 1 rn a a r t o n t v an g e n

.:i n :1l;: c n U

nn.n

t crnd i e; h e d e n voor

om

v r : :t : •: c n

o v cJ r t r e cl e r· s

O o k a n o n i eme

i l l u s t ra t i e s

4de

e .d.

door

zien .

.ie

f e i t e n w o rd e n n i e t

I'.'l O ('; c l i j �c d e t 8 i l s

n�

�;

n J< t i e

onze

v o r; e l s ,

m rt t c' !.' i n. l e n , · w e e r s o m s

g r 2 (1 g

t� .r o o t

o p Uv1 m c cl c \'/ c rk i n g .

.

v nn

nog nie t

cevallen ,

e i s e n {'; c r c ::t l i s c e rd t e kunn e n

0 11 r l o o f d b e :'. i t

v r-; ·; :

p e rs

aan

d e c e l i ;i k k o n t r o l e o. p p n rr:. n t b l i j f t V •: > o r l o n i g t o 0 k o:-;i r; t m n z i e k .

·�� r \V D .r ct d n. n o o �·� b e s l o t e n

.'.:c � : ·,: e r .-.'

klaeen

j a c h t o p v c l 1..� t re k v o r: o l s b l i ;j f t t o c r.; e 1 1 ',. t. 0 i't O ' JC nri. l s

i n v o l :i. b: e s h o u d e n

c c e rd

te

doe t .

e nk e l e w e t t i ge

}H: t

be reep

aan

de

om

r e e. �c t i e s r:-, o c h t e n b e t-;r o c t e n i n d e v c r.!":1

s t c e d �.:; n l

n o r,

nu

een

.;:• < ) c h t v �� :J. r d i ,'_·; t .

···; e s t a r t

we rd e e bunde l d

f e i t e nm a t e r i aal

b e v o o r r .· 1. d i n •� :·1 � y : î t .::? 1� r.

v o r; c l v :rn ,, : s t v o rb o d d :L e n s t

'ïo

Di t

s t re e fd o e l

ons

he t

sle cht s

a\ t i e

een

H on d e r d e n o v e r t r e d i n g e n we rd e n v n s t g c s t e l d d o o r

g r o e p me d e w e rk e r s .

een

:1 :1n

o :n z o

.

v oc e l b e s che rm i n e i n V l aand e r e n

en

aG ncc p � s t e we t t e n i s

ri : :. : 11"

z�

J j E.i il T g e l e d e n

J ' z ·:m r t �• o e k e n ' , d i e we rd e n v ci o r g e l e c; à

in

1/l a: ;nd e r P. n

v o ro c l b o s c h e r:i ü n p; i n

t o t me d e w e r k i n g

Z o :i l s U en

de

over

v ·î o r

op

o n d e r s t ·v .1 n d

Uw b e g r i p v o l l e

'.'I e

�-� :. l. e

rw . c; e

!' ir�. u l

n : ' rc s .

b i j d r�i g e t o : d e v o i:; c:: l b e ­


30 . J3 E LmJG R LTK

e nk e l e

1 .

van

He t

a�re s

vana f

rn a a. r

2.

3.

!I e t

ad r e sw i j z i q i nq e n

Suz anne

i s ve r � n d e r d

:

n i e t m e e r K o n i ng A lh e r t l a u n g g Ko n i ng Alb e r t l a a n 6 7 1 2 00 Le uve n nu

t e l e fo o n n umm e r

( l�c s s e l - Lo )

S te fan Bande i s evenee n s i s he t nr . 2 5 9 8 9 1 I n de w e e k k a n j e d e v o o r z i t t e r b e r e ik e n o p d e L a d. e u z e n l e i n n r 4 ( 3 d e v e r ct i e n i nq ) L e u ve n

q ew i j z ig d

:

van

voo r t a a n

He t a d r e s v a n P e t e r H r o s e n s Pe t e r Brç se n s c /o N o r m . A e ough e r 1 1 Tiowe s t r e e t 1 T . S . l\ �3 e a t t l e , \'ll\ 9 8 1 0 9

in

se a t t le

i H o ok q e w i i z i g a

. •

V o o rw e r p e n ,

ver lor e n

on

he t

z om e r k a m p

*

*

a fq e h n c: l à h i j d e f am i l i e B o c'l o e z ,

R e d ëlk t i e m.m.v.

,;.:

( m e t d a nk o. a n Yve s )

te

� i � n � e k u n n e n wo r � e n 1 1 , O u r'l - H e v 0 r l e e .

P r <t cr c n s t r iî n t

n 0 r t 1\. na u s t i j n s Joh a n R oq a e r t , G e r d a C a �m a e r , S t e f a n B a n a e , P e t e r S t a n d a e r t , Joh a n Ny � t e n , S t e nh a n O s t y n , M a r c De Co s te r , , ·) u z a n n e Ne l i s �:; P n , E o h H e r m a. n s , S t e f a n W e r a , N i c o l a s v a n o e r F a uw a e r. t , O n e H a l f lërn t s � l l e n h a r t P l i j k b e d a nk t :

O ok n o q e e n d a nk a a n n e r w i q rn o c.: k x e n r> i e t ' 1 li l l i e r n i e z o r q n e n v o o r n e m o o i e t e l;: c� n i n q e n M e v r o uw D e �:i m e t n i e <'l e 7, e V n. l l c i w e e r e e n s t y p t e . T3 o o"1k l e v e r G e l i e ve a l j e a r t ik e l s , v c r s l a0 e n , w a � r ne � i no e n , t e k e n i n q e n , v o o r vo l q e n è! n umme r v a n i! e B o om K. l e v e r a 'l n Y v e s V a n c� en B o s ch , G e l d c n a ak s e v e s t 8 0 1 J C.1 0 0 L e u ve n , o f v a n n r. V 0 l l e i ël ;:i n B 0 r t rrng n s t i -j n s , r vo o r v o l rr e n d n un"tm e Lobe r q e nb o s 9 , 1 2 0 0 K e s s e l - L o t e b e ?.: o r q e n vo o r 2 0 f e l> r u a r i 1 9 8 1 . D 2 nk

tJ .

e n ?. .


31.

no an n·IlCI' \llîn� lJ '.

dl

O N Z E AKT I V I TE I TE N S T � A N

De en ige

OPSN

· ·.

'

0

I C DE REEN !

voon

i s d a t i e q e i n t e r e s s e e r d b e n t , e n d i t d a n o ok ho e ft d u s e c h t q e e n spec i � l i s t t e z i j n Ve r d e r i s h e t ook d e q ewo o n t e d a t e r n i e t q e r o ok t wo r d t (we z i j n t o c h i mm e r s 0 e n n a t u u r v e r e n i q i n g vo o r i e t s ) v o o rw a a r d e Je

b l i jken .

l aat

.

.

HOE h' ORD T ,JE

LID

?

non

j e j o ng e r d a n 2 5 ,

200

f r u nk .

D r o e r t -j e s

wor d t

�an

en

j e l id

?.: 11 s j e s w o r d e n

van

.

de

stor t

n <=t a m

en

ad r e s .

I n l i c h t i ng e n k a n

P �e i n s t r a a t

3,

b e � om e n o p o n s

i e

1030

B e ve r l e e

( te l .

.

WJ

en

be taa l

je

50 fr a nk . f am i l i e l e d e n 50 fr a nk f e W i e l ew a a l v zw , " n i e uw l i d " e n j e

b i 1 led e n e n he t a l e n

-j e o un e r b e n t , b e t a a l j e 3 5 0 f r a nk , e n h e t b e d r ag o n P C R 0 0 0 - 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v a n G r a a t akk c r 1 1 , 2 3 0 0 rI'u r nh o u t ; ro e t V C 1� TY\e l d i ng : I nd i e n

. Te

sekre t a r i a at

0 1 6/ 2 3 6 1 8 0 ) .

K T\ LE ND E R

Za

10 j an .

8 1/ l

e n S t . J o r i s -� i na e N i c o V u n '1 e r H a uw a e r t 08 u00 '-) t a t i o n B o e l< P o s t Ganse �aq u i t stap V e r p l � a t s i ng pe r f i e t s , l u n c h o a�k e t m e eb r e n q e n .

W a l e nb o s

o. 1 .v.

3a

Wl\

10 j a n . G l/ 2

+

W ,J

D i a - a v o n ct

ove r

c:'! e

\ ·/ a rJ c1 e n

d o n r W i l fr i e a n a s t i a e n s 2 0u 00 P a r o c h i e z a u l S t Jo 3 e f Il u r g e � e e s t e r 3 t r a a t

Za

17

W l\

+

j an . 8 1/3 W .J

59

Le uve n

I n te r n a t i on a l e

w a t e rw i l d t e l d aq

0 8 u00

Le uve n

L e i d i ng

:

Joh a n �y s t e n

station

08u 20 K a n t i <? n H e v e r l e e E i nd e r o n d rt e m i ct d a q

Zo 1 8 j an .

8 1/4

Love n j o e l

P i e p - W J+vl J

08u4 5 E i na e

Za

24

W.7\

+

j an . H ,J

8 1/ 5

en

o� a e v i n q

G e r d a C a �m a e r s t u t i o n Le u v e n Hoek Po s t � e n e � e n h u s 3 o� b u 5 9 r o nd d e � i a � aq a a n h e t s t a t i o n

L e i � i nq

:

N am i � d a g i n Ho f s t a d e L e i d i nq : R e r th e v a n d e r Il o r q h t l 2 u 50 s t a t i o n L e u v e n T ! o c� k P o s t , T3 u s 2 B 5 n il a r ''1e c h e l e n o m

13

van

uur .

Leuven


32.

Za 3 1

8 1/6

j an .

Be zoek

h e t V o s s e nh o l

aan

r e v a l i d a t i e c e n t r um

W ,J

o. l.v.

Rar t

13u30

Auq u s t i j n s

station

7

febr . 8 1/ 7

Autoc ar o. l.v.

Le uve n

pe r

v e r p l a a t s i nq

Za

u i t stap

H e rw i q

Su30

stipt

3 000

Le uve n

voor

t e B i e r b e ek "l:i lne dieren"

Ho e 1<

Po st

fiets n a ar

F l e v o l a nd

B lockx

stat ion

L e uv e n

Hoek

Po s t

d ag m e e b r e ng e n D e e l n am e i n d e o nk o s t e n : 1 00 P r . t e s t o r t e n d o o r o v e r s c h r i j v i nq o p r e k c n i nq 0 0 0 - 4 5 3 1 4 7- 6 0 v a n B e r th e V a n d e r B o r q h t P l e i n s t r a a t 3 E t e n e n d r i nk e n

en

dit

de

I nd i e n s i nq

te

13

feb r

.

8

1/ 8

( z ie

o ok

I nk om

14

WA

+

febr . 8 1/ 9

WJ

WA

+

7, o

15

WJ

WA

+

Za

21

08u 20

K a nt i e n

Za

28

febr . 8 1 / 1 3

1 mu a r t

Ma

2 maart

Zo

8 maar t

WA

Za

+

14

maart

P i e p W J + WJ

8 1/ 1 5

Sc and i n a v i �

R ob e r t

Leuv e n

H o e 1<

H e ve r l e e

He rm a n s

" -"1

Po s t

k okm e e uwe n

P au l u s se n

he e r

de

� a r och i e z a a l

St .

Jo � e f

Bur q e me e s t e r s t r a a t 5 9 L e u v e n in :

k e rk

de

P iet

D i j leva l l e i

De

p r 6q r amm a

W e rkk a m p

in

e ld e r s

R e c� e r

Ne e r i i s e

D i a - v o o r. s t e l l i nq

Vr .

ove r

Sc and i n a v i e

1 3 feb r u a r i

Spee lhove n in

dit

V o o r rn i � d ag u i t s t a p

08u l5

WJ

ove r

Le i d i nq

zie

8 1/ 1 4

hu i s .

d e m i d c1 aq

r o nd

Kno t t e n

Z ie

Zo

en

Ny s t e n

stat i on

D i a - avond

8u30

febr . 8 1/ 1 2

ove r

bii

een w i s se l ­

fr .

J oh a n

2 0 u 00

f e b r . 8 1/ 1 1

n e ve r r e v e r p l a a t ­

e l d e r s i n d i t nr . ) z a a l He l i a n d P a t e r s Jez u i e t e n W a ve r s eb a a n 2 2 0 , 1 0 3 0 H e v e r l e e

o. l.v.

d oor

WJ

B and e

ct i c h t e r

F l evo l and "

W a t e rw i l d t e l d ag

E i nd e

14 febr . 8 1/ 1 0

" ui t stap

198 1 .

z o u d e n m ak e n wo r d t

voor z i e n

40

O S uOO

Za

v e r m e l d i nq

w e e r s om s t a n d i g h e d e n

S te fan

2 0u00

qanse

i anua r i

D i a - v o o r s t e l l i ng

d oor

Za

15

mo e i l i j k

op l o s s i nq Vr

rrtc t

vbbr

voor

station

naar

Le uve n

08 u 20

bu s

08u4 5

G em pv i j ve r s

14

n r. .

U i t s t a p t e V a a lb e e k o . l . v . L i e s R o ct d e z S t a t i o n Le uve n 1 4 u00

d e G e mpv i j v e r. s Ho e � P o s t

/ tl)� l o �v.,k.i H.w..w �


33 . Zo

1 5 maart 8 1/ 1 6

I n t e r n a t i o n a l e � a t e rw i l d t e l rl a q

o. l.v. 0 8 u 00

Joh a n N v c t e n

s t a t i o n Le uve n Ho e 1<: 0 8 u 2 0 K a n t i e n H e ve r l e e R i n� e r o n d d e m i 0 � aq Za

2 1 maart

WA

+

Zo

U l/ 1 7

� e î l l u s t r e e r rl e v o o r d r ac h t o v e r � e o h e rmb e h e e r o . 1 . v. P i e t D e B e c k e r e n ,J a n P r i m o 2 0u00 P a r o c h i e z a a l S f . 3o � e f B u r g eme e s t e r s t r a a t 5 9 L e nv e n

W ,J

5

apr i l

8 1/ 1 8

rl aq u i t s t a p l\m f i l) i e ë n e n R e p t i A l e n t o c h t. o . l . v . D i rk C o s t r o n 0 9u00 S t a t i o n L e uv e n H o e k: P o s t V e r n l a a t s i nq p e r f i e t s , l u n c h p akk e t �e e n em e n

11

apr i l

R l/ 1 9

L' a t e rv: i

WJ

Za

Ma

Po s t

20

apr i l

8 1/ 2 0

o. l.v. 0 8 u C; O 0 [3 u 2 0

1 èl t e l c1 il q Joh a n Ny s t e n '3 t ri t i o n L e u v e n !I o e "k .iZ a n t i e n H e v e r l e e

Post

R o s u i t s t a p H e ve r l e eho s o . l . v . Y v e s \7 ?.. n r1 e n P o s c h O f3 u 4 5 S t a t i o n L e u v 0 n H o o l< P o s t R u s n a a r h ave r o � U u 5 0 0 9u 2 5 B u sh a l t e a a n � O P. t \·: a t. e r E i n d e r o n d d e � i � rl a q

*

*

*

U I 'T' N O D I G I NG Vr i e n rl e n v a n He v e r l e r 1 ) o s e n � 'l c e r c1 0 <1. lwo u d n o c1 i 0 e n ;:; l l e v:.l\­ e n h'.1- e r s u i t o p P e n hu i t e nq ew o o n i n t e r e s s a n t e rl i a - e n f i l m ­ v o o r s t e 1 1 i nq d o o r d e h e e r S E T J 'l' f ' �· : s o v e r '< o o f v o n c l s u i t :\' o o r d ­ e n Z u i d e uropa . D e � e v o o r s t e l l i ng q a at d o o r o n rl o n rl e r d nq 5 f e h r u a r i om 2 0 u i n � c f e e s t z a a l v a n d e p a t e r s s i1. l v � t o r i 2 n e n n � a n s c s t e e nw c q 4 9 2 He v e r l e e . I nkompr i j s :· 5 0 f r t c: n v o o r r� e l e v êl n h (� t F o n d s v o o r d e I n s t a n dh o u d i nq v a n rl e R o o fvoq e l s ( F I R ) De

i\)\N D F: V O L F Nna am .

__ _ _ -�

-

____

--- -

-

·-

s.ant al :

·-·

--------·

--

-------

----

-----

. . . . . - ·-- - - --

·

--- - ----

- - - ·-

__ .

=

datum :

...-et . na am .

\ra ar r. :

af z

b i ot oon :

sta-:lium :

we ersg€! s t :

af z :

bi _� z ond :

bi ot oop :

stad i. um :

_ _ _ _ ___ _ _ _

---- - -·--- ·

_ _ _ _

--- - - -- ----· -----

--- - ·- ---

- - -----

-----

- -- - ---- -- ---

--· - - - -- - - ------

vaarn =

af z :

bi 5 z ond :

bi C1t. oop :

stad i U!!l :

weersge s t :

--

--- --

:iar,+: .r:i.l :

we er sge s t. :

-

____

.....

pla9.t s :

""!

aa vU!Tl .

pl aat s :

_ _ _

--

· --- -- -

_ _ _ _ _

__

_ _ _ _

_ __

_

_ __ _ _.:_ ___ _ ____ _ _

nl aat s :

datum :

·r.:e t .

va.ar r" :

af z :

_

- · - ---

- - -- - - - -

_

----

_ _ _ _

-- ·-

___ _ _ _

__

bi .' z end :

b :. ot oop :

stad "i U!!l :

y-e ersge s t :

pl a <> t s :

\__

i

vet . naa.11 �

_ _ __

--- ----- ----

__ _ _

- -- ---

---'-- ------l

9.ant al :

'--

1

-·--·- - -

- - --- -- - --- - --

----

··-----

aant al :

----

-- - - - ------ -------

------� ----

---- -

_ _ _ __ _ _ _ _ � ------

-------- - ------

_ _ _

-----

____

- ------- ------ ·· ----- · -· · --

_ _ _ __ _ _

_

---- - --- - - -

-- ·-·-· · -- ·- -

___

--- - - -· ----- - - - -------

_ _

1 --�---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·����_JIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.