De Boomklever Oktober1980

Page 42

- I l ')

l a.a l s

je

we l

ne m i n e e n

van

en ,

in s e k t en ,

ve et d i e n t d e z e

-

rub r i e k

vo or

b i j z o nd e r e

e n i g s z i n s rn e t n a t uu r te m a k e n h e e f t . He b e n e rk e n o n s i n d e � e rub r i e k we l t o t wa arnemingen d e Di j l e val l e i e n er o t e o mg e vi n � . h e t r,- e e n

waar­

vo .� e l s , p l an t e n , z o o r;d i e r e n , re p t i e l e n , amfib i e ­ s t c n e n , m i n e r a l e n , pad d e s t o e l e n , vi s s en e n a l

ui t

A.VO G E LS :

-- -;, _.; I

. : •:-

1 . Vl.':> AH 1� N D :

2 2/8 : om

Al l emaal

l l u ) O : , : én e x . v l i e g t r;e s t a d i g· o ve r van n o o r d n a a r z u i d ; waar s c h i j n l i J :< r· e w o n e d o o r t r e kke r ( �lJ ) . 1 4 u l J : ci 6 n e x . b i d t v e r s c h e i d e n e m a l e n b oven d e � o­ m e n i n d e r l c h t i n r,- va.n d e vi j v e r van S in t ­ T o r i s -'il e e r t ; h e t g a a t h i e r waars chi jnli jk o ve r e e n t i j d e U . i k e p l e i s t e r aar ( P B , JN , B A , e a ) . l fl u 1W : 1 ad . v l i e r; t o v e r , b l i j f t e ven b i dd e n en i s d an p l o t s ve r d w e n e n ( HD , LUJ ) .

te

S A. ! .