De Boomklever Oktober1980

Page 1

rnededelingsblad

F

O.V De Wlttli:waal

¡

Be j aargang nr 1980 1 juli

Afdeling Leuven

1 r'

.

i n a le

Er re s t mij t e rusten,

soms

maar

deze ene

behoefte,

en met een bloem tussen mijn tenen en een ring van zonlicht op de knie niets

te

zijn Pierre Uit

Kemp Stabielen Maastricht

en

passanten

19 34

V.U. :Y.Vanden Bosch, Geldenaakse Vest Red.:P.

Brosens,

Fonteinstraat

79

80

Leuven

Heverlee

ďż˝

4- 76 -

INHOUDSTAFEL o WOORDJE

VAN

o

"

J)ri:

r.111: r�

o

KL!·�1JHSTOFF'SN.,.

ER

VEHSLAGEN

VAN

OPROl�P •

IJOEZIE

IN

OOK D.A.T

NOG

OPEN

BRISF

"8J

78

•.

STHA�WLOPEH. WULP

BIJ

WJ?

DB

"

"

"

.

PIBP-WJ •

.

NOTEDOP

o

9J

9li

94 95

96 98

99

107

" 1 .1 1

92

0110

87

"106

WAAilNEHI:JGSLIJST"

77

HODE

EEN

WAAI�NEHI\l'GEN KALENDEH

DB •

76

WADDEN BEDll1:.:IGD! HOEJCJE

ZOAL

IIEHINl'fäIUNGEN

HO UTS 'JIP PEN

WIE IS

EEN

OVER

"

TEH!HNCKS

VOGI1:Ls:

SEIZOENVl•;RSLAG

I980o •

WOHDT

OHNITIIOJ ,OGI.3CII F'J·;NOLOGI!·;

RED.AKTIE

DE

HEL

SOS: GH.Oi::Nr:; 1V01·�:.;'rIJ�·J

llJ

115 121

in bijlage. in bijlage


- 77 WOORDJE

VAN

Je

al

zal

wel

DE REDAKTIE

i;emerkt

is

volumineuzer

dan

twee

vorige nummers

:1:i.Jn

dat

ook Ik

Inderdaad! zelf

zo

heb

hoef als

;-ils

ik

cla t

.ie

het

en

nou

eenmaal

r�edaan

wel

weet

nooit

is

met

naar

kracht

waannce

niet

de

is

�</ ,\,

ik

ook

te

de

Drief van

Open

vooral

wat

medewerkint,

Haar

ik

de

Arr�onnc

toch••

In mei

wcrfl

ze1;r;cn,

valt

een

eni{';C

van

harrnoniscn

)

.

zo Goed

harte

c;cheel,

ons

kontaktblad

Wat

dit

over

met

')

!

dat

WJ

aan

de

vanaf

er nor;

ik

mi

waarvan zal

lid

jn

DIT

ik

!rrelieve bezor�en

je

zin

]1ebt

om,

r;crust

l l en

met

h o ogtepunt

iets

te

bereiken

één

tot

natuiir •••

stukje

aktieve,positicve

een

als

uitstappen

op

zeker

verzorgen

( en

hern

worden!

EA:\' te

ste

i!� heb horen

voo,r

verantwoordclijJdi.eid

alleen!Dat

samen{';esteld

Dart

te

is.

een

onr�·eschonden elk

van

nu

ziel

en

aan

samen

beterhand

openbloeien

medewerkinf;tzowel

nummer

Tnrlien

een

!

hart

s:J

kende

naar

en

( terug! )

zal

een

zoals

betrei'ttdraa1�

leden

mec�wnr1een!

bijlar;e,

in

Vallei

samen

hij

kan

kon.takt

dan

!

kan

a l le e n

alles

moet voor

:'."��::-�2-����t1���

met

nart"

hcst

het

•••

WJ-redakteur,

BlWSi�NS.

het

volgen­

! !

op!

PJ�TLl{

JOUW

SFON'l'A,\.N

volgende

hulp r:ebruiken

'Aftredende'

mits

door slechts

Iedereen

oo K

dat Jli j

ben

mPdcwerking.Lcn kontaktblacl kan en mag niet 2

ik

betro1·!

de

weer

hij onmo[;elijk

kan

dat

net

�TJ

AUGUSTIJ-:-JS,

D.\:�T

Vallei

Maar

ik

laatste

aan

Hermans

De

Ook

in Gimnée

de

dat

ophouwende

vooral

r;ekozen,

bewijst

nummer

dat

11estunr

verwijs

llier

inspannin{';•

verwacht

Daarom

meer

indruk

nieuw

dit

Ook

r:1its

lwop

neb

net zome r k a m p

is

r:ewecst.

dan

• • •

r;a !

akkoord

{';rootendeels

dicptc·punt,

cle

c;evolgd

vertellen,maar

! !· !

Hobert

niet

1,

eventuele

sterven na,

(1;cweest?)

ziek

zwaar

het

De

nummer

dit

typlessen

meer

op

r;in1;

Sinds

en

voor

••••

dood.

l'laar de WJ

IK

de

?

\·raarschijnli.ik

iedereen

als

is

redenen

( so·rry

rsetypt

dik

veranderd

verscheidene

zel.f

zo

cnig-szins

zal je ook wel opr,-evallen

Het

( lay-out)

wec;ens

nummer

dit

( onr;eveer

vorir;e

samen•••) .

ik heb

maar

WaarOJ:I Ik

heb

samenr:·csteld

fouten,

het

uitzicht

het

dat

hebben

nunner

),

neem


- 78 -

SOS . -

-

-

--

••

------------

Oneeveer 407{, van Zuid-Amerika valt binnen het stroomge­ hied van de Amazone,dat over 6 landen verdeeld is:Bra­ zili�, Venezuela"Colombia,Ecuador,,Peru en Bolivia.Na de Nijl is de hoof'dtak van het stelsel de langste rivier ter wereld (6250 km ) .Zij doorstroomt het meest uit.gestrekte tropisch regenwoud ter wereld en transporteert een vijfde van al het zoetwater da't van land in zee stroomt.Dat. enorme vo­ l�e wordt,naast het enorme stroomgebied va:n 7,5 miljoen km ,ook veroorzaakt do<>r de hoge gemiddelde neerslag ( rond de 2,5m per jaar ) .De hoof'dtak van het stelsel ontspringt op 6000 m.hoogte in de Peruaanse Andes tO'P slechts I75 km van de Grote Oceaan ( en toch legt de Amazone duizenden ki­ lometers af' om tenslotte in de Atlantische Oceaan uit te mondenl ) .De Amazonemon<Ü ng is geen delta.Tot op honderden kilometers van de kust is het zeewater geel �ekl eurd door rivierslib.Dat slib ( I"5 miljoen ton per dag l } wordt door zeestromingen naar het noorden gevoerd"en komt voor de kust van de Guyana's tot rust.Pittig detail:het e:!lan• Marajo, tussen twee getijdearmen gelegen,is groter dan Del�iä • • • In het hart van het Amazonegebied heerst een vochtig tro­ pisch klimaat.In delen van het Amazonebekken treden echter aanzienlijke droogteperioden op.De temperaturen liggen het hele jaar door ongeveer op hetzelf'de niveau rond de 2 5°c).

(

Het oerwoud heef't zich gedurende een lange periode onge­ stoord kWlllen ontwikkelen,zodat een stabiele evenwichts­ situatie tot stand kwam tussen een enorm aantal dier- en plantensoorten.elk met hun eigen plaats in een ingewikkeld systeem van biologische relaties. De kleine groepen indianen die tot voor kort de enige men­ selijke bewoners waren"pasten met hun levenswijze volkomen binnen dit ecologisch systeem en brachten er nauwelijks verandering in. Typerend voor het tropisch regenwoud ia de opbouw in etages Het hoogste niveau wordt gevormd dQor de kruinen van de verspreid staande bomen;het tussenniveau ·wordt gevormd door lagere bomen- en lianensoorten;de bodembegroeiïng be­ staat uit planten die zijn opgewassen tegen een gebrek aan zonlicht als gevolg van het dichte bladerdek op hogere ni­ veaus. Het tropisch regenwoud is zeer gemengd.Groepen van één boomsoort komen nauwelijks voor.Kenmerkend is juist dat op een klein oppervlak een zeer groot aantal boomsoorten en andere plantensoorten is vertegenwoordigd. Langs de rivieroever komt op sommige plaatsen vochtig gras­ land voor.Droge graslanden campos met verspreid staande bomen die door hun leerachtig,stevig blad bestand zijn tegen een lange,droge periode,komen voor op de hoogste ter­ reinen tussen de grote rivieren noordoostelijk deel

(

)

(


- 79

-

Marajo).

van het Amazonebekken en op het eiland De meest kenmerkende begroeiing is echter toch het oerwoud, uniek doordat het voor kort slechts aan de randen door de mens verstoord was.

De îaw1a van het Amazonegebied bestaat overwegend uit typische bosdieren,en natuurlijk uit waterdieren zee­ koeien,piranha' s,sidderalen en diersoorten als de tapir, die aan de rivieroevers leven. Ook luiaards,apen,vleermuizen en zeer vele vogelsoorten, die in boomkruinen leven, zi,jn typerende bewoners van het tropische woud.Onmisbaar zijn ook de ontelbare insekten­ soorten,waaronder bijzonder grote soorten! Ook plantenfamilies en zoogdierfamilies zijn trouwens ver­ tegenwoordi�d door reuzensoorten als de capybara Hydro­ choerus hydrochaeris ,het grootste knaagdier ter w ereld en de reuzenotter Pteronura brasiliensis . Katachtiee roofdieren die hier voorkomen zijn o.m.de ja�uar,de poema en de ocelot.

(

)

(

2

)

(

)

.owrwnarnLING EN EXPLOITATIE.

De r�eschiedenis van de rubberwinning in het Amazonegebied is een goede illustratie van de zwakheid van het type ekonomie uit de vorige eeuw.Eind I9e eeuw groeide de vraag naar rubber op de wereldmarkt sterk"De enige bron voor dit produkt waren toen de latex leverende bomen zoals de Hevea brasiliensis in het AmazoneoerwoudoRond de eeuwwisseling nam de toevloed van rubbertappers explosieve vormen aan. Manaus di een stad in het hartje van het oerwoud groeide uit tot een mondaine bruisen . de wereldstad! Deze periode van bedrieglijke bloei eindigde abrupt in I9IO,door de f'atale concurrentie uit Malakka en Sumatra. De rubberteel t is beperkt van omvang ge'>leven, en de r�rote concurrentie die natuurrubber tegenwoordig ondervindt van synthetische rubber,maakt het onwaarschijnlijk dat. de be­ tekenis ervan ooit groter zal worden.

(

(

)

)

Na de Tweede Wereldoorlog zijn verschillende staten met grondbezit in het Amazonebekken begonnen met ontwikkelings­ projekten in dit tot .dusver ekonomisch verwaarloosde ge­ bied.Het meest spectaculair zijn de recente ontwikkelingen in het Braziliaanse deel van het Amazonebekken. Een van de redenen voor deze plotselinge belangstelling door binnenlandse en buitenlandse investeerders is de ont­ dekking vn.n aanzienlijke delf'sto:f':f'envoorraden in het Ama­ zonet�ebied.De exploratie is in de beginf'ase en hoeveel er onder de grond zit,is nog niet bekend.Een hele reeks ertsen is echter al gevonden,en wat ijzererts betreft,staat vast dat het om aanzienlijke voorraden gaat.Ook de bruinkool­ voorraden zijn zeer groot.Men vermoedt dat er onder het mondings,;ebied en aan de oostgrens- van Peru grote olie- en aardgasvelden aanwezig zijn.Andere drijfveren tot het open­ leeg-en van het oerwoud,zijn de bosbouw en de veeteelt.Als ontwikkeling van het oerwoud argument wordt bovendien

)

(

de

tot landbouwgebied genoemdoo•

·


- 80

-

Een van de ontwikkelingsmethoden is openlegging van het oerwoud door wegenbouw,waarmee in I958 al werd begonnen. In I970 is men met de aanleg van wegen dwars door het woud ( massaal ) begonnen.De nu bestaande wegen worden be­ schouwd als bas is voor een dichter wegennet! Andere instrumenten waarover men beschikt,zijn een aantal fiskale faciliteiten •

J.TOTALE VERNIETIGING ! ?

Tien jaar geleden. was het Amazonegebied het grootste stuk maagdelijke wildernis in de wereld!Dit is niet langer zo. In I974 ( nu al 6 jaar geledenl ) schatte het Bra­ ziliaanse Instituut voor de Ontwikkeling van de Bosbouw dat 24 % { een vierde! ) van de Braziliaan.se regenwouden was verdwenen door bulldozers,branden of de oude methode:zagen en machetten. In I975 bleek uit satellietfoto's dat meer dan r6r.ooo vierkante kilometer woud op één jaar tijd was weegeruimdl Het Amazone-instituut in Manaus voorspelde dat de jungle tegen het jaar 2002 verdwenen zou zijn!De Braziliaanse regering verbood eniee tijd geleden een boek van twee Amer1kaanse specialisten dat in r976 gepubliceerd werd:"AMAZONE-JUNGLE:VAN GROENE HEL TOT RODE

WOBSTIJN19• In totaal is het Amazonegebied iets groter dan Australi�.Het omvat een derde van de beboste ge bieden in de wereld"een vijfde van de wereld• voorraad aan drinkbaar water�en het levert de , helft van de door planten voortgebrachte zuur­

stof in de wereld! Pas in I970 werd de internationale aandacht ge­ vesti�d op de gevaren van wilde ekonomische ont­ wikkeling voor 't broze milieusysteem Yan de Amazone. De bodem is weinig vru chtbaar,omdat de mineralen vrij snel door de regenval worden weggespoeld.Het rooien van de plan­ tengroei kan daarom snel een kettingreaktie veroorzaken. In I974 reeds waren II.000 km wegen aangelegdJlli I977 wa­ ren meer dan I miljoen kolonisten naar het gebied verhuisd. De goedkope arbeidskrachten lokken zeer veel mu1tinationals naar het gebied:neem nou Volkswagen,oC het reusach�ige mijnkomplex ( ter grootte van de Amerikaanse staat Connecti­ cut ) Daarenboven zijn er 7 9 5 verhandelbare soorten bomen,waar­ van de commercHHe houtwaarde de IS .000 miljard Bf' .kan be­ reiken.En dit is zeer aantrekkelijk voor Brazili�,met zijn I500 miljard Bf'.buitenlandse schulden • • • • De regering is trouwens van plan (nog eens ) 56 miljoen hek­ taren in exploitatie te geven aan buitenlandse ondernemingen, •


OCEAAN

GROTt·�

CAHAIB IS CI [t:;

COLOMBIA

BRAZILIE

N

0 ö

ü)

z

> t::)

-

.. ..-

....,

H

to

t':l

,.._

... .

('�

....... .....


- 82 -

4 .WAARSCHtnvINGt

Hen is tot de vaststelling gekomen,dat slechts IO% van het land vruchtba re bodem is"en dat SLECHTS 4oct), daarvan voor landbouw in aanmerking kan komen!!! Ontbossing van dit Wlieke oerwoud.kan zware gevolgen hebben: Vooreerst gaat één van de prachtigste { en grootste ) on­ gerepte natuurgebieden ter wereld totaal verloren.Dit tropisch oerwoud herbergt een groot aantal dier- en plantensoorten,die enig zijn en allèen dààr voorkomen! AL DEZT� SOOTI'l'E:N ZIJN NU DUS MET UITSTERVEN B1i.:DREIGD l I Vervolgen.Shoopt men van de ontginde gebieden landbouw­ gebieden te maken.Bodemonderzoek heeft echter uitgewe­ zen,dat door erosie en afspoeling woestijnvorming op relatief korte termijn tot gevolg zal z.ijn. En dit is nou net het laatste wat een land als Braziliä wenst:n6g meer armoede,nóg meer honger"achteruitgang van de ekonomie,dus Aog hogere buitenlandse schulden<>•• 5. TENSLOTTE

Tenslotte rijst de ( zeer dringende ) vraag: HOE KAN DIE ONZINNIGE VERWOESTING TEGEGEGAAN WORDEN ? DOEN ?? 111' W I J WAT KUNNEN Samenstelling:Peter Brosens. Bibliografie:Larousse Encyclopedie De Standaard Tekening ( Amazone-stootvisser ) naar Grzimek.

**

Gelezen in een Nederlandse ( hoe kan het ook anders ) · krant:

S'tman.

Koekqek beschu/,digd van dreigen met geweld ..Er wordt al een paar jaar een tegen mij gevoerd. Een paar mensen bij mij in de buurt hetze

t

proberen mij met dit soort acties onderuit te halen" zegt een ver­ Hij Koekoek. ontwaardigde vindt het een schandaal, dat de politie hem om kwart over acht van zijn bed lichte zonder van te voren iets te zeggen. "Omdat het politiebureau in Ede wordt ver­ uwd, hebben ze mij naar bracht en mij · astgehouden

&wee bij de de­ monstratie ter plaatse aanwezi­ ge politieagenten. "Het is on­

over voor de

voorstelbaar da& rlJ toelieten da& de menigte op mijn auto Insloeg. De politie beef& me vies In de steek gelaten. Terwijl bekend was, da& de betogers zouden ko­ anen, stond Ik '• morgens half negen moederziel alle genoyer een stelletje reldffgure ve


- 8J

-

;�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ § § SEIZOENVERSLAG § ORNITHOLOGISCH § § § JANUARI - JUNI 1980. § § � " § §§�§0�§§0§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Ik

kreef;

Michèle Dirk

<le

van

volgende

Dumalin,I'aul

mensen

Claes,P , eter

invullijsten binnengestuurd: Standaert,Ste1'aan

Costrop,�Tan Wellek.ens,André

taers,Steïaan mans,aobrecht

Ostyn,Steran

Bande"Marc

Henaard,Stefaan

Canelle,Ste.faan

Hublou,

Vanrnarsenil1e,.Paul

De

Tavernier,Steven

Verfaille,Elfriede

Gro.o­

Herremans,Hobert

Ledocte

en

stijns.

Bart

Her­

Vande

Augu­

dank aan Steven Vande Capelle,die mij geholpen heeft hij het op steekkaarten ztten van de waarnemingen! Ook <lank aan Hobert Hermans die dit verslag vóór d e publi­ katie nar;ekeken heeft en "hier en daar" wat aaneevuld ! nclieve de volgende lijsten(over de periode juli-september Hartelijk

1980) s

op

ten laatste

Gelieve

zoveel

UKTODER

IO

t:1ren !

1Ii.er

v o lct

•dodaa.rs ontbrak

een

in

Verscheen

•îuut

overzicht

( Podiceps de

( Podiceps

Vcrscl1cen

konsta.nt

on

( één

einde

I6/2

te

'l

8

en

op 7

•hlauwe \Jas

te

SA.1'1

en

( Nycticorax

•kwak

Juni t

.8nkel van

zwa.an

in

op

ex.te

één ex. te

(CYG"UUS

Overwl11teraar:l

en

soorten:

r7/:,�:l

exote

Neer.)

aî in vrijwel

dan

meeste

carbo

vijvers .Grootste

te

)

2'�/1 ( l

ex.

Neerijse.

)

,

26/J ( 1

}

Neerijse (

cinerea

::lf'riede

Le do

ex.),

cte).

)

in winter en lente. bewickii

) tot

(1

à

SAH(1

ex.

} ,en

te llilsele

tu.dorna

2/1

te

I4/J te Neerijse ( 2 J ex. ) .

9/J

aanwezig:van

( Tadorna

te

SAR.

ex.)

n.ycticorax

aanwezig

maart

de

doortrekkers:

I 5/1 tot 25/3

•l>err;eend

Kessel-Lo. Van

IJ/4 ( l

(Ardea

reli_ier

alr;cmeen

•kleine

en

van

waarnemingen

te lkcns

door

}

( Phalacrocorax

•aalscholver

op

Wa3.rneminc-

aantal aanwezig·

concentratie:I9/2:I8

bezoreen!

)

maart.

cristatus

te

tel�e�evens

enkele

van

ru.ficollis

winter

teru{',"

mij

aan

( nauwkeurige }

�ogelijk

) 1 ex.te Eessel-Lo

(1/2}

)

exo


- 81�

•wilde

(A.nas

eend

-

platyrhynchos

)

in zeer groot aantal voor.zowel in winter als

Komt

in

voorjaar. •wintertaling

( Anas

crecca

)

en doortrekker in vrij groot aantal. Laatste waarneming:IJ j'Wl:i (1 ex.te Kessel-Lo ) . Overwinteraar

•krakeend

( Anas

strepera

)

waarnemingen:2 ex.te Neerijse KV(28/J),l e x.te NGD ( o,p I2/l�) en 2 ex. te SAR (eveneens op , I2/4). ( n.v.d.r.:ook nog één ex.te SAH. op 2/1 en 2 .ex.te NGB

Drie

op

9/l/I980).

•smient

( Anas

Waarnemingen •pijlstaart

penelope in

( Anas

acuta

vrij

april:één wijfje

8erste

•Slobeend

de

Heel

( Anas tijd in

•ta!eleend Heel

)

.

)

groot

aantal.Laatste

waarneming

op

I�� maart:2 ex.te N}\:V.Op 25/1:I4 ex. een koppel met

( 1). ( N.v.d.r. :o;p 27 / 4 reeds

juv.1).

drie

ex.l(Wilsele

te Wilsele.

waarneming op

Wilsele

2I/J:22

( Anas querquedula)

•zomertaling

te

en maart.Op

:februari

Overwinteraar in

II

)

clypeata

vrij

( Aythya

)

groot

nyroca

aantal

aanwezig.

)

de periode aanwezig in varil:!rend aantal.Eind februari een piek bereikt:2IO ex.te SAR ( op I9/2).Daarna in da­ aantaloTe OII.2 wij:f'jes met elk 6 jongen ( op I 4 / 6 ) .

wordt

lend

( aythya

•kuifeend

Voortdurend ste

:fuligula

aanwezig

koncentratie:SO

OHN )5

joneen

•nonnetje

)

in kleiner ex. te

SAR

aantal

( 29/J } .Op

( uit 5 b roeds e l s ) .

( l1ergus

al bel

lus )

dan

tafeleend.Groot­

26/6

waren

er op

J T 1 /I ex.te SAR op ) 2/I,l wij:fje oo de Zoete Drie is de laatste waarnemin � tot nog toe I4/J:dit Water� op voor Brabant;vorige datum:II/J te Ho:fstade(I954 ) . -------

-

waarnemingen:!

•visarend

( Pandion

Eén waarneming:!

haliaetus

ex.

te SAR

)

op

IS mei.


- 85

( Pernis

*wespendief

( accipiter

wouw

Wintergast en •blauwe

Overwinterde *boomvalk

ja�end

subb u t c o

( ,;'alco

( nuteo

�ersLe

)

columbarius

5/!�): 1

trok door

( 25 / 4 ) :1

ex.en

op

22/6

) ex.

naar

trekkend

het

noord­

.:i.tra

tot

inidrJcn mei.

)

arunwezie;.

( Ch;.tra<lr-ius .-lllhius)

plevier

waarnemln�:l ex. te Wilsela op 2J/J.Waarschijnlljk in het Leo puldspa.r)-:: te J�es'-;el-Lo.

hroed�eval

(vanellus vanellus)

•kievit;

;,i_i..dden februari

Vanaf'

aanwezi�

in

(Calidris

•temminck strandloper --------------------

re latieÎ

ternminckii

klein aantal.

)

ex. ('. cobrecht .1enard en �Tan :Jellekens ) .Dit waarneming in rle Dijlevallei deze eeuw!

Ke:3sel-Lo(4/'5) :2 is

9•

huteo )

(Fnlica

e en

solitair.

cyaneus )

in klein aantal.Hevcrlee te SA�.

.Jverwi.11 terde en

*kleine

ex.

I4/6):J

tot midden mei.Telkens

( circus

1_;én waarnerninr;- :Heverlee ( oosten (iiarc Herremans ) .

\.l,c;emeen

en

)

ex.

•smelleken

•Buizerd

ex.;SAH.(15/5

:1

klein aantal.Laatste waarneming:OH ( 9 / 5 ) :1

in

( Falco

Doortrelcicer

��n

)

nisus

doortrekker

kiekendief'

)

apivorus

Doortrekker:Heverlee ( IJ / 5 •rode

-

eerste

rle

( Philomachus

• lcernphaa.11 Doort11ekker van

2Ü/3

* z'v:.irte Twee

tot

pup,ï1ax

in maart:van :ZO/J tot 2[./J te �reerijse.

rui ter

( Trln1�·a

Doortrek�-:er

(i'r.i.nf�,t van

Wilsel0(Ij/J):l

( .29 / J )

tota;11.rn

maart

tot

2J/J,l ex. te :filsele;

erythropus)

w:.1.a.rncmi11gen:?foerijse

• tt1rel1ïcU'

)

:2 ex.;Wilselc

( I2 / �� )

:·z

ex.

)

mei. �',ers te en laat se waarnemin�:

ex.;Kessel-Lo ( l0/3 ) :1

ex.


- 86

• �roenpoo trui ter Doortrekker

-

( Trinr,-a nebularia)

in klein aantal.Eer�te en laatse waarneming: ex.;Kessel-Lo(9/5)rl ex.

Neerijse(26/4):2 •witgatje

( Trin:�a o•chropus)

Doortrekker in klein aantal van begin maart tot begin mei. '.Serste en laatste waarneminr,-:Neerijse(9/J}:l ex.;!Cessel-Lo· (2/'>) :2 ex. T�én juniwaarneminr,-:Heverlee(I'i/ó) :1 ex. •oeverloper

(Trin�a

Van

I0/6

el

:n/J tot I<essel-Lo:20 ex.

•houtsnip

hypoleucos)

v rijw

(Scolopax

konstant aanwezig.Op

4/5

rusticola)

Wilselc(2�3/J) :1 ex. ;Neerdaalwoud(J0/4) r) ex.en op •watersnip

I/5:1

ex.

(Gallina�o �allina�o)

e

Doortrekker van b gin maart tot einde april •grutto

te

(Limosa

in klein aantal

limosa)

Doortrekker in klein aantal in maart.Eerste en laatste waar... nerninc:Wilsele(I9/J):l ex.;Neerijse(29/J):1 ex.Laatste vo·­ rige waarneming-:Oud-Heverlee:2 ex. op 27 april I976. •kluut

(necurvirostra avo·setta)

Twee waarnemingen:Neerijse(27/J}:2 ex.;SAR(JO/J):l ex. •scholekster r;én ex. te

SAR

"geschiedenis"

(Haematopus ostralegus) op I0/1t. Dit is de vierde waarneminc van de Dijlevalleil

•kleine mantelmeeuw

ex.

op

I/2/I980.

(Larus canus)

Overwinteraar in vrij Neerijse (29/J):l ex. •zwarte stern

de

(Larus f'uscus)

��n waarneming:Kessel-Lo:l •stormmeeuw

in

groo·t aantal.Laatste waarneming:

(Chlidonias niger)

Doortrekker in vrij rrroot aantal.Eerste en laatste waarne­ ming:Neerijse(J0/1d :J ex. ;SAR(I4/6:IO ex.Grootste concen­ tratie: SAR(I5/5): 14 exemplaren!

*noordse

G'ele kwikstaart

(Hotacilla f"lava thunbergi)

25

I6u):l

ex.Op I7/5(rond ex., Toevallige gast:SAR(I5/5):.:t._ 's avonds verscheidene.Vorige waarnemingen in de Dijlevallei: SA�( 2 2/4/I962)en �9/4/I97J: 2 ex.


- 87

•waterpieper

26/1

Van

(.rnthus s p in o l e t t a

tot

Gebruikte

-

I2/l• aanweziG' in

spinoletta

de

)

Dijlevalle i.

literatuur:

Val.lei.

-

De

-

Inventaris

(door

van

de

vor;els

Po.l lierroelen en

H.

van

De

Brabant

Fraire

}

I900-I97li

.

JOHAN NYS'füN P t:: E CJGé:LAAHSLAAN II )200 K�SSEL-LO. • .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ § § ; FENOLOG 1 E 1980. § § § §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ •paapje: Te

te

J}erg

WV op

( Hagtla Vranckx ) , in Hachelen op l•/5(HHS"DIC) I0/5(HB) en te Vaalbeek op I5/5(S.Ostyn).

op 2 / 5

•roodborsttapuit: Te

Tremelo op

1•/5(J1IB)

"AVP

o.p

wijÎje(sorry:mannetje}op II/2 •t

I0/4(S.Ostyn.) ;een

en 2 ex.

zeer

op II/J in

vroeg

KD(Irn)

. •

j i ftj a f : met vorig jaar nogal aan vanaf de derde week van maart. te OHN:l zingend ex. (PER) ;:I9/J in tuin: 1 z.ingend ex. ;22 / J:.zingend ex.in Wilsele (DIC) ;29/J te Erps-Kwerps

De t j i ft ja f

'

de

late

I6/J

was

in

kant:het

ver�elijking

gros kwam

(Im) (Hagda Vrankcx);2S/1

Uitschieters:I9/2

te

te

aan

Landen

( A.Vanmarsenille ) . te NKV (HHS).

S.\R(:PBR) en I7/2

•boomleeuwerik:

geen

gegevens varJ.

ontvangen.

•zomertaling:

Vanaf I'�/J 10 ex. (zie -�9/J:l

waren er zomertal.inc:,en op WLS(Z) ;op I6/J o.a. ook vorir,- nummer) ,HD en DIC. koppel te NC'r·B(PDH);I4/J:l koppel te Nl\.V(IUIH).


- 88 •zwarte rood s t aar t:

2Ii/J:l / I /4 /

(

)

zing·end manne t je te Heverlee MHs . Ol 4:a1Gemeen aanwezig, in Holsbeek HB,LUJ 0 :te Erps-Kwerps en Werchter JJIB . I2 4: te Leuven rurn .

(

)

(

)

(

(

)

).

•f'i t is: J0/1:Silsonh o s JHD . Daarna eerste waarnemingen te H o lsheek Oud-Heverlee "Egenho ven en Meerdaalwou . d:

( J/4) "Heverlee ( 4/4 )i" 8/4.

• boerenzwaluw: Zoals ieder jaar worden de eersten gezien eind maart: .'29/1: t wee ex.te en te 'JO/): urie te Weesbeekdal Jl-IB') en 1 te Holsbeek HB . I2/J:één vroeg ex.aan de S.Ostyn . ------

-

-----

-

NGB(PBR)

(

I8

OHZ(PDR).

ZW (

(

)

)

•kleine plevier: Weinig aprilwaarnemin�en.Er is als het ware een "gat" tus­ sen de maar t - en meiwaarnemingen,alhoewel dit ongetwijfeld t oeval is!

1

2J/J:WLS Z) :1 ex. (DIC.HB). JO/J :NGB PBR). o4/5:AVP s.ostyn ) .

•zwartkop:

Vanaf I4/4 was deze vo.gel in de Dijlevallei en in de UV ov . e­ ral algemeen aanwezi� ( HB ) . 6/iHDZ:één mannetje ( lm"LUJ ) . Tussenin waarnemingen te WLS,NGB"Attenhoven,ea. •europese kanarie: 08

/1:twee

afzo nderlijke ex.:z.o. te OIIZ {:mIS). enkele dagen volop zang;massaal aanwezig te Ho lsbeek ; m

IO/l� :reeds

(

�.

•r,-ele kwik:

II/4 :Vo ssem ( JJIB). 28 / J:Neerijse (DIC) IJ/4:LP ( J.Wellekens ) . •gekraagde roo ds t aar t :

/ /

(

)

/

20 4:één manne t je te IIeverlee PBR ;:o ok op 2I 4. 04 5:te At t enhoven"LP"AVP. 06/5:één dood ex.in Die�em en 1 mannetje te Zaventem JHB

(

•tapuit :

/ /

J0 4:Hamme-Mille:MlIS�en één mannetje in 04 5:Machelen DIC"ea. . I!+/5:LP J.Wellekens .

(

(

}

)

LP (HB).

).


- 89

-

I 2 /4 : é é n naar N . O . t e OIIZ ( MUS ) . I 6 /4 : a l ge me e n t e Ho l s b e e k , R o t s e l aar e n H aa s ro d e ; z angvl u ch t . O I / 5 : J : e e r d aa l ( �ms ) . • ko e k o e k : * I 2 /4 : SAR ( P DH , JIIB' ) . I ' � /h : a l ce m e en in D i j l e v.:i. l l e i ; o p a l l e vi jvers 1 9 /I� : S i l s o nb o s ( .nm ) .

geho o rd ( HB ) .

• o e v e rz w a l uw : 2 9/J O fi /l� I 2 /4 I 4 / l�

: t e S ..\R ( S . O s t yn ) . : t e S Al1 ( DI C ) . : in Ti l d o nk ( DI C ) . : ;n,- an s e ko l o n i e ( 5 0 à 60 e x . ) r e e d s ne s t gan gen ui t gra­ vend t u s s e n P é c r o t en F l o riva l ( k l e i n e z an d gr o e ve ) Hn . .

• ri e t z an ge r : OI/5 : 1

z i ng e nd e x .

( m anne t j e )

te

S JW

( �lllS ) .

• hu i s z w a l u w :

NKV ( S . O s t yn ) . SA.! l ( PBR , JHB , m rM ) .

IO/li : t e I 2 /!+ : t e

• o e ve r l o p e r : 2 7 /J : t w e e

t e Ne e ri j s e

( S . O s t yn )

.

2 9 /J : e l f e x . t e Ne e r i j s e ( S . O s t yn ) . De r e s t van d e waarn e m i n g e n c;e b e ur e d e n t u s s e n

o a . t e H a che l e n , K e s s e l -L o , Z W "

2 '.) /l+

• b r aam s lu i r> e r : O I / 5 : 8 é n z i ngend

e x . t e H e ve rl e e ( HHS ) .

0 7/ 5 : é én z inc-end m ann e t j e t e E rp s -Kw e rp s ( JHB ) . I 9 / 5 : t e L and e n ( A . Vanm ars e n i l l e ) . • 1 r ra s m u s : 2

'.) / l� : AVP

! j Jl m

2 6 /!� : NKV DI C • 2 7 /!� : 0 l GI Hl I S : é én z i ngend manne t j e . • zwar t e

s t e rn : Jt

I '� / l+ : é én e x . t e NGB ( HB " Davi d Van d e p u t ) . J O /'+ : drie t e !�GB e n twe e t e SAH ( J an W e l l e k e n s 0 7 / .:> : vi e r t e OHZ ( :rnrs ) . • s pri nkh aanr i e t z an g e r : e x . g e h o o rd ( H n ) . e x . ; l z i n c e n d e x . i n DZ ( 1rn ) . 4 s d e e r : 1 6 /l� o l-i. / ) : é é n z i nc;end m ann e t j e t e H e ve rl e e ( MIIS )

II/1-i. : DZ ; é én

.

)

.

en

5/ !J


- 90 -

• na c h t e r; a a l :

I R /'-1- : :a 1 s o nb o s ( JIID )

2 7 /4 : WV ( I IB , LUJ ) . O I / 5 : S AR

.

SJW ( �rns ) .

en

• tu influi t e r : O I / 5 : m e e r d an

O � / � : in

he t

II/5 : t e

Gr i md e

• b o nt e

LP

5

z i ng e n d e m ann e t j e s ( J . W e l l ekens ) .

in

Di j l e val l e i ( HHS·) .

( DIC ) .

v l i e g e nvang e r :

d e b o n t e v l i e � e nvang e r t ro k i n z e e r gr o t e aant al l en do o r : in d e p e ri o d e to t w a s h i j z o w a t o ve ra l · in ( s oms ) gro t e aan t a l l e n a anw e z i g ! Z i e vo ri g numm e r ! Aanvu l l ing : 1 0 /4 : t e LP : é é n m anne t j e ( HB ) . O J / S : t e H e ve r l e e : l ko p p e l o p e l ka ar ( e n o p and e r e ? ) ro e p e n d ( HI I S ) ; Ge l l i k ( M a a s v a l l e i ) � t i e n t a l l e n e x . aanw e z i g ( LUJ ) . o t� / 5 : I f o l s be e k : t i e n t a l l en e x . , wa arond e r e nk e l e " zwar t e " e x . n ab i j d o m e i n VT . l e x . t e Langeve l d ( vad e r v . LUJ ) . De waarn e m i ng t e G e l l ik s u gge re e r t d a t d e d o o r t r e k ook in and e re d e l e n van h e t l and o pm e rk e l i Jk w a s ; e e n vri end van LUJ had in d i t g e b i e d n o g no o i t e e n b . v l i e ge nv . g e z i e n !

J/ 5

• �r auwe

5/5

v l i e g e nvan g e r :

o 4 / 5 : é é n e x . t e LP 2 0 / S : e e n m ann e t j e

( l m , s . o s t yn ,. J . W e l l e k e n s ) . e n e e n w i j :f j e t e Heve r l e e ( HHS ) .

• f'l u i t e r : 0 4 / S : t e Y i nk s e l e ( J . W e l l e k e ns ) .

te

ZW

( LUJ ) .

I 8 / 5 : e e n mann e t j e e n e e n w i j f j e t e H e ve rl e e I 7 / 5 : é é n z i n g e n d e x . t e Ho l s b e e k ( HB ) .

( HHS) .

• soo tvoge l : 2 2 / 5 : t e Brp s ( JI IB ) . 2 7 / 5 : 1 z i n g e nd m anne t j e • kl e ine

OHZ ( �ms ) .

kareki e t :

O J / 5 : é én II/5 : te

te

z i nr:; e nd e x . t e Gr imd e ( DI C ) .

He ve rl e e ( MHS ) .

• w i e l ewaal : E e rs t e

w a arn e m i n g o p

8 / 5 , d a arna

t e W i l s e l e , Heve rl e e , Ilo ls be e k

• h o s ri e t z an g e r :

- - ----------- I0 /5 : t e

Ho l sb e e k

en o p

I6/5

t e He ve r l e e .

( J . W e l l ekens ) .


- 91 • g-i e r z w a l uw : 2 7 /4 : m e e r d an J O e x . J O /li : t e L e u v e n . 2 R /li : t e H e v e r l e e .

te

Ol f :l e n OlIN .

• t o r t e l du i f :

2 2/LJ : D Z ( HD ) .

O J /5 : é é n z i n g e n d m an n e t j e i n 0 9 / 5 : t e Oud -Heve rl e e ( DIC ) . en s o nh o s

( JHH )

K o rb e e k - D i j l e . e nk e l e

e x . in

z i n f,' e n d e

.

Sil­

• r; r u t t o :

2 6 /J : twe e e x . t e NGD . 1 9 /J : t e Y i l s e l e ( D l C ) . • h o � ru i t e r : u !�

/ ') : d r i e

• t e mm i n ck '

o '� / 5 :

twe e

e x . t e J.l a c h e l e n ( d i ve r s e waarne m e r s s

s

)

.

t :r an d l o p e r :

( J . <f o l l e k e n s )

ex . o p

L I-'

.

ex . te

>fo e r i j s e ( 3 . 0 s tyn ) . L: i e

• kl11ut :

·-! 7 / 'j : t w e e

o ok

vo r i r; nW!1me r !

• h o or.1va l k :

2 5 / zi : J én

ex . te

H e ve r l e e

( .H1 r s ) .

• w e s p e nd i e f' :

I ) / 'J : d r l e e x . r i c h . O . t e

S :Lq ( rnis ) .

* Zeer

o pval l e n<l i s d e p l o t s e t e ru �k e e r van d e 1< o e k o e k " In:.:.. · rl e r d aad : va n a :f I 2 / !� wo rrt t h e t z e e r warr.1 ( 2 5 ° C ) en e en o p e n " h e l d e r w e e r . '. l i e rvan m ak e n ve l e vo ,�e l s g e b r u i k o m s n e l o p t e s c h i e t e n . O o k d e e e r s t e z w a r t e s t e rn z a t in d e z e p e r i o ­ rl e . e n d e b o o m p i e p e r z o n � t o e n vo l o p . 0 p r.i e rk e l i j k z i j n ve r d e r n o r,- : cl e vro e fr, e b o e r e n z w a l uw van fln p s k e ( ::30 ) e n d e s p r i nkha anr i e t z <J.n r,- e r s d i e z e k e r pro fi ­ t e e r d e n van vo o rn o e m d e w e e r s o m s t an d i t;h e d e n . L e t �.re l : b o v e n s t aand e g e g e ve n s z i j n s l e cht s e o n s ch i f t ing u i t d e m a s s a o n t vang-en g e r,- e v e n.s . I k o n t v i n. c; :fo rmu l i e r e n van .t-E I S , DIC , P B H " S . O s tyn , J . W e l l e ­ k e n s , A . Vand e rn ar s e n i l l e , ::urH , .JHB e n. Î'i aed a Vranck:x . ;\. l l e rn aal e rG

! Ind i en i e mand n o (� zi jn s tuur m a ar b o n t e v l i e g e nvan g e r s z i jn no es an t

h e d ank t

kunn e n

ge {; e ve n s

o p ! Vo o r a l

h e e ft d i e int e re s ­ waarn e mi n g e n. van

s te eds

we lkom ! A. :fk o r t i nr; e n : SA11 ( St . A ga t h a -Tl o d e ) , NGB ( Ne eri j s e Gro t e B ro.n ) , , Nl\:V ( Ne e r i j s e Kl in i e kvi j ve rs ) , OJN- Z ( Ou d -Heve rl e e No o r d - :l ) ,

.MHS ( Mar c H e r r e m an s ) , P BH ( P e t e r B r o s e n s ) , RHH ( R o b e r t H e r­ ) , J HB ( J o . B o ga e r t ) , HB ( Herwi g B l o·c:kx ) , DI C ( Dirk Co s trop )1 K D ( J\: e s s e l - Da l ) , LP ( L e o p o l d s p ark ) . wv ( W inp,-e val l e i ) en DZ ( De Z i c h t ) . m an s

mm.W IG .


- 92

he t

s i e r l i jk s t e

wild

dat

we

-

h e bb e n ! Ik

k1m n c n z e g r,- e n d a t w e e r n o r,- e nk e l e n

te

wi l d ! Z e

k o m en er

vo o r . D a t de

( ho e

po t

Te � e n w o o rd i IT o ud e

en

d i kk e r

z i ek e

de

lynx

en

de

o ok

in

he t

re ewi l d

wo l f

a c h t e ru i t en

en

bui t , ho e

a f s cho t

op

d o or

d an

g a a t , o md a t

dat

ze

d a ch t

).

de

mo e i t e a ard i e e uw

je

r e e ën

kri j g

je

p l a t t e l an d en

de

k an s

te

in

no g

we l

h e bb e n

he t

fie ts

in

de

ve r r e k i j k e r

de

w e i l an d e n

b o s r an d vro e g e

be rm

a f t ur e n . D e o ch t e nd

w e i n ig

a an t a l te

te

en

u re n

de

me t

l an{�S

in de

z i jn

na

is

de

z o ns o nd e r-

e en

h e rk a u w e r : vl u g i n s l i kk e n

en

w e r,w e z. e n . H e t m anne t j e h e e t re e bo k , h e t wi j fje

18

re e g e i t . H e t

k g· .

de

van

' s

Z om e r s

w in t e r

k l e u r . In we l

je

re e d s

LJ e

hoo�s te ze

al s

reeds

re e

jes

en

ro e p en

Ook

en

ree bok

s e l ing

en

je

ge l u i d

en

haar

e en

re e

mo e t

Daar

n 1 o g- e n

te

en

we ee l t j e s

d o o r he t

s t u u r � vo o r a l vro e g

wo rd en

d o o d ee r e d e n ' s

en bo s

avo n d s

aanrak e n !

halen

s t ru i k e n , e ike l s

de

in

h o ge

soms

b-r on s t t i j d { he t

zo

is .

me t

m i nu t e n

. Al s

je

10

d i e ren

e n b e uk e ­

' f i e p ' -ge l ui d ­

d i ch t g e kn e p e n

o n g e ve e r

and e re

l o p e n , m a ar

o p g e p r o p t . Er

a an -

o-ok

er

'Af-,,��:�.t

gro e nvo e r : l an d b o uw g e w a s s e n ,

pra t en

s toot

h o nd

·

gebo ren . Z oal s

NO O IT

ge l u i d . Me t

( "b8h , b6h" )

he t

em

kal fj e s

te

en

b i j na

kal f j e s re e

ui t

.::#

n ad e r e n .

4 kg .

e lkaar

d o or

de

re e

mo e t

weinig

c- e i t

-�

t-�.;..

},_!f_·;�� "

) s e p i a - gr i j s

ka l f j e

van b o m e n

dat

op

11

c i rca

m a ak t

·

i s I7 j a ar , m a ar j a ar z i j n , z i jn d e t an d e n zo afge ­

e en

d ag

i e u e re

f a z ct n t e n

zo ' n

wel

Vo o r

bes t

wo rd e n

je

e ind e

c; e s c hr o kk e n

b l a f f e nd

o ran j e - b r u i n

do or

t w i j ge n

�e i t

ze

o n g e ve e r

w i n t e rva c h t j un i

vo o r t G e b r a c h t

de

d e nk

de

o n c- e ve e r per

no o t j e s . � en word t

me i

zi jn

we e t , m a g

he t

eet

hl a d e r e n

( door

is

g e w i ch t

leefti jd

s l e t en , dat �en

wat

e en

z i en , m o e t

d an

akke rs

avo n d s

me t

o ok . O m

r e ewi l d

en

en

to e

z i en

re e ­

.

re e

in

o nd e r

s t e ed s

r,- an g .

De

b e j a­

al l e en

g e wo r d e n . zo

p l a a t sen

be s t e ' s

en

l and j e·

r e kr e a t i e . i s

r e e w i l d s t and

o ve rd ag

nemen

ze

je

he t

beer�

zien .

Maar n e e , d e

in

de

men

g e z o ch t

z o al s

n a c h tw i l d

o ok

do ordat

mo o i e r

juist

ons

van

fi jn

he t

hebben

s e l e k t e e r d e n . Omd a t

he t

v e rk e e r

o v e rw e g e n d

zuiden

z i j n , ko m t

i s . Vro e g e r

vr o e e e r

bo s

menen

S o -rnrn i e- e n

de

he t

he t

d i e r e n � p re c i e s

rumo e r i g e r w o rd t he t

in

ve e l

�e w o r d e n

wo r d t

de het

t am e l i j k

z o rr,-vu l d i g e r

f� i n g aan

v o o rn am e l i j k

no g

vind

van

nie t

ha

zo al s

ge l u i d

neus gat en

e l k a ar . E en a c h t e re e n b e t er

e en

we e t ,

b e s ch i kb aar

zijn.

koni j nen , ha z e n

�� � n an d e r e r e e ë n . D an vo e l e n z e

no g he e l dat is bij

wa t

he t

op

de

du s

nie t

au t ow e c- e n

s e lekt i e f •

• • •

GER D�\

( O v e rg e n o m e n ho l e n "

van

en z i ch

• • Op we l u i t k i j k e n a c h t e r h e t s c h e m e r e n en ' s m o r g e n s

g e b e ur t he t

r e e ën

).

plot­

CANMAE H .

u i t : " De

vo s s e n

R . P o o r t vl i e t .

)

hebben


- 93

,.------

-

�------

aanvra a G" vo l gt h i e ro nd e r een lijst van de f;if'­ tice , ver d a chte en ons chadeli jke kleurstof'f'en , veelal ( al d an nie t o nw e t t i g ) g e bru i k t door de voe dingsnijverheid :

O p men l g

LIJST VMI TOIT.t::V OEl 'OS KI .EUTlS'l OFFUJ m DE vorn ltlG

ondu ·zock f�ecl ;E1n i r de k:mh: rhc � L r i j cl i ni:; .

C l i c · n i o-c h

/ ·'. r: J·:

-

oo. r i n ) ': l 1 1 1 •: t

- o: r� r i r ,1•.d rr"c t - n i e t a;iri n2,d

in

een recli t 1 1ock een

c i rke l

he t z i ekenhu i s " l lop i tal de Pari s" ge spec ial i seerd g i ft i g vc rcbch C ( 1"'" ;, rsch i j n l i j k f',i f t i ,; ) onschad e l i j k

t.O'' l '.'; vc:.:-p,dc l< l e u rs to fferi 1·,ordcn voo r he t ogenb l i k tocgc l a len i n I ta l i ë ;·.oud r ·n vo l 1'.ens de 1·1e t moe len ve rnie l d �1omen o p de v e rp <ild< i n,;cn v an d e

Id d e = "

r;i;n r

voed i nl:1.!:..:1t.1é:l r \ � n .

t·lcn rr.c c t he l ovc rv l oE: d i. g �·.cb ru i k van deze klf:'urstoffcn a f remrncn door de ge ­ koc h t <' p t·od u k L c n te sc l e c te n::n ( he t is namc l i j k de verbru i k e r d i. e de op i n i e wu i de fitb r · i k.·m t bcpn;i) t ) . r.• · zonrll ie i el van je k i n < le· r·cn , l aa t. ch L dokurr,c n t ec b ri; i k he t . . . [Jenk a<u1 j e cc: zondhei d !

l l c n i < ; 1 ; '.n c l c en

E- 1 00

l ?.G

1 62

F- 10 1

D

lG3

r:- j w:' 1

@ @ ® 132 @ @ e 1 74 @ 1 75 @ 1 80

F- lOJ E:- i o;; !·>

l O 'J

F - [?ïJ E- 1 1 1

r.- �D F- 1 ? 1

l'.lO

J 1ICJ

l 'J l

181

f.-�Jl

J 52

200

·@

201

i co

202

r:-@

lól

203

r : - l �,:

r:-

[:3

<§ 1 ?.:ooi @ @ @> @ @ @ @ 23G @ 237 @ 238 e· 1 ?JIJ 1 @ 1 ;</.() 1 ® ED @ @ @ @ 2 60

aan

iedereen lezen

261

307

333

405

262

308

33·1

[Liü",J

263

309

335

408

2/0

[}ill'

336

410

3J/

'1 1 1

jJPj

280

282 290 300 30 1

@ § @ ,, 322 @ 325 e 13�01

:! 8 1

"

413 4 JA

@ @ ® @ @ @ 471

420

472

421

473

326

'100

422

474

302

32'1

401

434

475

303

flZE]

402

4110

22 1

403

j:;:-o 1

332

401\

301\ 30'J

®

j e dat er j a arl i j ks zo ' n 4 J O MILJARD TON vuil in de e l andse z e e werd gelo os.d ? Hierin zi j n hegrepen : IOO Ton M i dd kw ik , � 000 Ton lood , 2 5 00 To n chroom en 2 I . OO O Ton z ink l In S ardinië wordt gemid deld 2 , I kg vis per persoon p e r w e e k ge c o n s um e e rd . D a arm e e kri j gt d e con sumen t 2 500 micro­ r;ram kw i k naar b innen ,wat 7 maal meer is al s de do or d e Werel d ge z o ndheidsorganisat i e va s t p,-estel de ' ab so luu t toe­ laa tbare G'ren s 1 ! Het bedr i e gli j ke b lauw van de Middelandse Z ee • • • Wi s t


- 9 ·' �

voge l s

-

. • •

NO T I T i i ·. ::.i D I J E ._;�·� \ / .\. ,\..H Ni:,M iliG VAN rE :N . L O P E ; { r:r No u : rn -(;00 1- c. r nf'

B�S

'-T UVl:�:N i l�L�� Tè:l'·L' l.INCKS S TRAND­

Tt-: m m i n ck s s t t· an d l o p e r b l i j kb a ar t o t d e avi f auna van d e h c h o o r t , l i j k t h e t m e i n t e r e s s an t e e n s in t e c-aan o p l i e t u i t e r l i j k v an e e n j uv e n i e l e x e m p l a a r . H i e ro ve r vind t m e n l. n I · e t e r s o n s vo ; ; o l g i d s bv . 1�e e n e n k e l e i n f o rm a t i e " wat o n s i n N o o r w e � e n w e l w a t k o p z o r e e n �af . D e z e v o , � n l v e r s c h i l t i n a d u l t v e r e nk l e e d van d e k l e i n e s trand ­ l o p e r o . a . d o o r d e k l e u r van p o t e n e n h e t o n t hr e k e n. van t w e e l i c h t e s t r e p e n o p d e v l e u � e l s . De k l e i ne i s o ok e e r � e r r o e s t k l e u ­ ri {� , t e r-1·: i j l d e T e mm i n c k s �r i j z e r i s . Z e ve r s c h i l l e n ve r d e r i n ro e p . D e z e r o c n h e b b e n w e o o k g e h o o rd b i j o n s j uveni e l e x e m p l a a r : e en h e rh a a l d , t r i l l e nd t i rr ( m e n k an h e t o o k i n t e rp r e t e r e n a l s tur rrr ) . Ik d e n k w e l d a t cl i t e e n o nm i s k e n b a ar k e nm e rk vo o r d e Nu

de

D i ,i l e v a l l e i

l' e rn n i n C" k S

:l e

r u r;

plu i

de

j u ve n i e l e

a l l en me t

i:1 e u ,

e; e e f t .

is .

van Op

de

was

T e mm i n c k ti

e en

wit te

z o om ,

z i j k an t e n

waren

de

wat

b e dekt

p l u imen

e en

me t

do nJ � e rb ru i. n e

t; e s c hub t e

l i c h t e rb ru in .

i n d ruk

;) e o nd e r k an t w a s w i t . De k o p w a s 1 i ch t b ru i n , m a a r o o. k h i e r h a d d t� 1 1 d e ve e r t j e s e e n w i t z o o m p j e . A ch t e r h e t o o g w a s e r e e n z e e r v<.1. r; 1 � , c-r i. j z e o o-r;· s t r e e p ( e nk e l van z e e r d i c ! t t b i j t e z i e n ) . De a rl u l t e T c ram i n c k s h e e f t e e n du i d e l i j k b l e k e o o g s t re e p . De ha l s van h e t j uve n i e l w a s z e e r l i ch t b r n i n , m a ar vl ak o nd e r d e s n ave l w a s e r e e n s t l'.' o o k j e w i t . O n d e r d e z e l i ch tb ruine haJ s -,.; a s e r o e a k l u i n r o e s t i {': p l e k j e . D e s t a ar t w a s b r u i n m o t z e e r

bleke

De

bui t ens t e

v l e u ::; e l s

� i. e r t j e

d o nk e r e

o olc

s t a a r t p e nn e n .

t o t o p d e s t a a r t r and . B l i j kb aar had he t d o nk e r e b u i t e n s t e �ro t e s l aep e n w a t in z i t e en

r e i ic t e n e en

s t re e p

v l P- u r: e l s i: r e e p

op de

te

f l ank r; a f .

In

v l u ch t

was

er

g e en. va.ge

z i en .

m e t o e n z e e r d o n k e r e p un t ; in h e t r a i d d e n l i c h t e r van k l e u r . Ue p t) t e n w a r e n d o nk e r g e e l gro e n . E e n a d u l t e Te mm i n ck s h P. e f' t no r1 :1 a a l c ; r o e n - o f' { � e e l a c h t i t: e p o t e n . D e v-::.> ,r ·: e l w a s e r e n i e uw f; r: i e ri {; e n l i e t z i ch z e e r d i ch t "b e n a d e r e n . O î l i t ! Ve r , ll i. j � i o n a cl e r d c o n s • • • • H e t b i o t o o p '" n. s o p e n t e r r e i n , b e 1 � ro e i d e t u r :f3-ron.d m e t h i e r e n l a a r e e ; 1 z o e b·1 a t e r - v u n n e t j e , v l ak a an z e e t � e l e g e n . De

s n av e l

l e ek de

wa s

�; n ave l

d o nk e r

iets

Rob e rt l ) v . ·; 1 {

L L :J

.{ l il i

'

.

I �>8 û , l t\ u 0 2 . Van u i t d e s c h ü. i l ! l u t z i e i k vr i .i g r o t e v o r � e l u i t h e t z u i d e n k o m e n . l ! i j L: w c o l ' t e e n t i j d j e n a d e r b i j m o t n c e r h an r: e n d c v l e u g e l s . I k h e h t o t . 1 a l ,' � ( ' ' � n i c k c v a n w a t h e t z o u k u nnen z i j n . O n G e v c e r m i d d e n i n d e v i j v e r � L u s s c n d f� w i l d e e e n d e n " d r a a i t d e vo ge l wa a r d o o r i k d e ho ­ ( d e e d m e o n m i d d e l l i j k d e n.k e n a a n h u t v e n v ] t ! U f '; c l s k an ,d. c n : Gr i j s {�r i J s v a n e e n rn a n n e t j e k r a k e end ) m e t z w a r t e v l e u g e 1 t o p p e n . D i t gr i j s rn e t z w a r t k o n t r<J. s t e e r d e f e l . De v o g e l s t e e k t z i j n p o t e n u i t e n t ra c �1 t t e l a n d e n : i k z i e n u d u i d e l i j k d a t i k t e m ak e n h e b m e t e e n ' ; r o t e s t e l t l o p e r ( l an{�e p o t e n e n b e k ) o 1 1 i j m e rk t a l vl u G o p d a t n e t '.v a. t e r t e d i e p i s o m t e s t a an e n v l i e g· t t e ru g o p , r i ch t i n c; s ch u i l h u t . l f i j p a s s e c; r t d e z e 1 ·1 n G' s d e l i n k s e k a n t ( vanu i t h e t s t an d p u n t v a n -l t .

\ r'.' a t l 1 a - ; � w l c� , J O

H e rm an s .

plo ts

o p

,"; e r i n r : e

a u gu s L u s

h o o r; t c

een


- 95

de

w a a rn e m e r

)

. Ik

m i n e er

h c 111

z w ri r t e

t o p pe n

zie

s p o n t :i. an

nu

al s

-

prima e en wu l p .

l an g e , g e b o r,- e n

s n ave l

en

d e t e r­

L an P," s a c h t e r v a l l e n d e w i t t e s t u i t e n ' s i g a a r ' o p . D e r; r i ,j z e b o v e n v l e u r,- e l s i n t r i g e re n m e e c h t e r s t e rk ; vo l g e n s d e P e t c r s o n i s h e t ve r e nk l e e d v a n d e wu l p va r i a b e l van b ru i n t o t 1 ; ri j s a c h t i 1 ; , m a ar h i j d e z e v o g e l h e b i k e f f e n gr i j z e v l e u c e l s m e t ge z i e n .

l i j k t m e , a c h t e r a f g e z i e n , d e s n av e l v a n d e z e v o g e l vri j h e b e c h t e r t e w e i n i g v e l d e r v a r i n g m e t wu l p e n o m h i e ro ve r

ll o V f! n d i e n ko r t . Ik

ob j ekt i e f

te

kunn e n

o o rd e l en .

van d e w u l p d a t i n E l s e v i e r s ' Vo g e l c i d s s t a a t a f ­ r; e b e f� l d ,. l i , j k t i n f' e i t e n i e t e r g o p ' m i j n ' w u l p . I s e r i e m an d d i e o ak re e d s d e r g e l i j k e g r i j z e w u l p e n t � e z i e n h e e f t , o f i s e r i e m an d d i e h e t l e f' h e e :f t ' m i j n ' w u l p a l s e e n a n d e re v o g e l s o o r t t e

lTet

v l i e gb e e l d

b e s t empe l en?

(?)

Ik

graag

zou

h e bb e n

deze

dat

p e rs o o n

me t

k o n t ak t

o pn e e m t . Ho b e rt

me

H e rm an s .

H O U'l'S NI P P lrn . S p ri n raiu t t e n , J O op

ui t

te

b e r e i d e n . R o nd

no g

te

r�e t ro kk e n vr o e g

door

li e t

R o nd

half

(

bo s op

ap

ri

om

l I 9 fS O � ' s a.v o n d s . S t e t' a n B a n d e e n e e n ho u t s n i p p e nw a n d e l i n g ( d i e van

I 9u00

zi jn

a an

de

s p r i ng p u t t e n

ne e r

op

e en

we

ik

1

en

zi jn er

me i )

ve r m i

ts

vo o r he t

i s vo o r h o u t s n i p p e n , m ak e n w e e e r s t e e n w an d e l i n g e t j e w e o b s e rv e r e n o a . p ra c h t i r,- C (� n k o p p e l b o o mk l e v e r s .

(

ne gen

z

e

t t en

een

o mge

door

z i jn

h ak

we

ons

te boom

)

De

v e rn i e t i g d

l e ve n

)

h o u t s n i p ve r s c h i j n t z i j n ' t s i wi p ' -r o e p i s h i j v l 1 1 r ; ,n; e d P- t e r rn i n e e r d . Van a f d an v l i e r,- e n e r r e g e l m a t i g 1 o î 2 e k ­ s e 11 1 p l a r e n o v e r : 2 l u 0 1 : 1 e k s . ; 2 l u 0 '.} : 1 e k s . ; 2 l u 0 5 : 2 e k s . ; 2 1 11 1 1 : 1 eks . ; 2 l u l l{ : 1 e k s . ; 2 l u l 6 : 2 e k s . ; 2 l u l P : vo o r d f� e e r s t e k e e r h o r e n we e e n e k s e m p l a a r r; r o mm e n ;. 2 l u 2 4 : 1 ek. s . ; 2luJJ : 1 eks . ; 2 1 u J 5 : w c z i e n p l o t s d r i e h o u t s n i p p e n t e g e l i j k e r t i j d , l u i d r o e p e nd e n k i b b e l e n d . Z e g a an a l l e d r i e o p d e w e g z i t t e n , z o ' n 2 5 m e t e r van o n s v e rw i j d e r d . D o o r d e d o n k e r t e z i j n z e n a u w e l i j k s t e z i e n . Na e e n t i j d j e k a rn t e r 1 n a d e r b i j G e l o p e n t o t o p e e n a f s t an d v an o n g e ve e r J O m P t e r . üan k z i j m i j n l i c h t s t e r k e k i j k e r k a n i k h e m p r i m a o b s e r ve ­ t . t . z .

om

;;! 0 1 1 ) R ;

ren .

Vo o r a l

zi jn

typi s ch

.

eers te

en

si lhoue t

ljr o t e , n i e uw s r: i e r i g e

O {� e n

en

z i jn

l an r; e

bek

val l e n

o n v, c v e e r e e n m i n u u t z o s t a an . H i j v l i e g t rond 2 l u ) 7 o p . 2 l u ll J : e r k o m t e e n c r o mm e n cl e k s e m p l a a r o ve r r; e v l o g e n ; 2 1 11 L� r) : w e e r e e n g r o rnm e rd ; 2 l u 5 0 : w e h o r e n e r é é n , m a a r z i e n h e m n i e t . D i t w a s d e l a a t s t e w a a r n e m in � . De h o u t s n i p p e n w a r e n d u s e e n u u r t j e a K t i c f t i j d e n s d e s c h e m e r i n r; . W a nn e e r d e e e r s t e s t e r r e n v e r s c h e n e n , ve r d w e ne n ze in n e t n i e t s o p . De z e

vo ge l

b l i j :f t

ri o n d

t i en

uur

h o o rd e n

we

.

de

e e rs t e

( s t e en ) ui l .

Hob e rt

H e rm an s .


- 96 -

WIE

I S E R Z O A L B IJ

D E WJ

?

l fl i i•; S De J o n 1 ; h e , H e r t w i nk e l 1 , L e e fd a a l J AN T i t s , i:: r; e nh o ve n s t r a t t 1 5 5 , D e r t e m H I I DE N i j s , K a p e l. s t ra a t 1 0 ,, B ou t e r s e m . D l ·; · rM \H K o e l m an , L rp e s t raa t 7 1 , .i\l e e rh e e k . l, AUL H e n i e r , K o u t e r s t r;1 a t 1 1 1 , H e r e n t . p ; .: r:·; r � D r o s e n s , F on t e i n � t r a a t 7 9 , He ve rl e e DO M I NI Q.lJ� : i e C l e r c q , Naam s e s t e e nw e g 1� 0 8 , H e v e r l e e _.••���... TO M Du:ri o n , : l o t s p o e l s t r a a t 1 0 1 , H e v e r l e e . J L \ .HT Aucu s t i j n s , L o b e r g e nb o s l a an 9 , K e s s e l - L o . < � t:; l� H T A u r� n s t i j n s , L o b e r g- e nb o s l a an 9 , K e s s e l - L o . C YI'Y De C l e r c q , N a am s e s t e e nw e ,� 4 0 8 , H e v e r l e e · F I L I P D e C l e r c·q , N a am s e s t e e nw e g- !� 0 8 " H e v e r l e e S T.L..: FAN B and e , K o.n i ng· Al b e r t l a an I O 5 , Ke s s e l - L o . HJ n W I G D l o c kx , L ange v e l d IO J , Ho l sb e e k . S TEl"AAX D o n d e yn e , A . V e rm e y l e n l a . ln 2 7 , K e s s e l - L o . Vi� L l U , :; D e v ro e , E o n i n t; A l h e r t l a an 5 8 , K e s s e l - L o . L J K 8 D c vr o e , K o n i n g A l b e r t l a a n 5 8 ,, K e s s e l - L o . SUl AN :fü N e l i s s e n , K o n i n g _\l h e r t l a an 9 9 " K e s s e l - L o . J O l f .\N �y s t e n , P . l!; e c-k e l a ars l a an 1 1 , K e s s e 1 - L o . S T' .� FA :\.�·r 0 s t yn , G-u l rl e n s p o re n l aan J'J " K e s s e 1 - L o . S T ! � V'.:; :--J" Vand e c ap e l l e , M o l e n s t ra a t 4 J , K e s s e l -L o . K O E N Vand e n b e m p t , E i k e rn3 t r a a t I S . L i nd e n .J O l f AN Van P u y e nb r o e c k , S p a a r s t ra a t 1 5 :� , K e s s e l - L o T 0 1 f..\N Van :1 o m p a e y , K o n i n P," .\ l b e r t l a an I 1� 6 , K e s s e l - L o . S T : ·; I•'AAN Ve r f a i l l i e , D i e s t s e s t e e n w e g J 5 1 , K e s s e l -L o . H . \. I K O Dh o o r� e , P u t s t r a a t 1 6 , P e l l e nb e r g . } '. J 8H3.� I . · � Dum a l i n , T i e n s e s t e e nwe r,- J 5 5 , K o rb e e k - L o . ,T O J L\.:\" B o g a e r t , N i e uw s t r aa t I 6 , B rp s - l�w e rp s . E R I K D o on , L e u v e n s e s t e e nwe g J 99 , Kor t e n b e r g . Dl< � ; � D e b l a e r e , S t a t i o n s s t ra a t J J , Ko r t e nb e r g . C L A lL\. H a e r t e n s , P r i n s e n d r e e f' 5 , K o r t e n be rg . CJ f � { I S V e r s c h om rn e n ,, M e c h e l s e s t e e nw e e 5 8 7 ,, No s s e � e m . M A! � DA Vran c kx , Fr . H o mb a e rs s t r a a t 7 7 , B rp s - Kwe rp s . S TL FAAN \{ e r a ,. L e uve n s e s t e e nw e g I J 9 , K o r t e nb e r1 � . C A: l L A B o r r e m an s , O l me n h o e k s t r aa. t 2 2 , K o r t e nu e r g . AN'DRB Van m a r s e n i l , K a l i s �� r o e n s t r a a t I 6 , A t t e nllo ve l l �VE D o s s e n s , V a a r t s t ra a t 5 1 , L e uve n . AN X01-II E Bo s s e n s , V a a r t s t r a a t ') l , L e uv e n . J .\. N D e ruy t t ere , H . Ho o v e rp l e i n ·� 4 b u s I 2 , L e u v e n . IW !l E H T I I e rm an s , B l i j d e Ink o m s t ra a t l J O , L e u v e n . K.\ _\.TJ L: , L i i .� S , P AN .3 , BRUNO Bod d e z , P ra e e n s t rra t 2 0 , O u d - H e v e r l e e S T t� FA.-\S !:l e Tav e r n i e r , K o rb e e k d am s t ra a t 9 , O u d - H e v e rl e e . AN".'i D ro s e n s , F o n t e i n s t r a a t 7 9 , Ti e ve r l e e . m ·; NK C l u y t e n s , O e uk e n l a an 4 2 ,. T e rvu r e n . S T . � li',\,\.:'.J' 3 t an d a e r t , L e uve n s e s t e e nwe r� 1 4 ') , Vo. s s e m P S T � R S t an d a e r t , L e uve n s e s t e e nw e g 1 4 5 , Vo s s e m . E ' { �/ P f i f o e h r e c h t s , S t . Tru i ct e n s e s t e e nw e g '1 5 , Ti e n e n . F � i ·: DDY Van D e r W e y d e n , H a a c h t s t r a a t 1 7 2 , Ve l t e m r,. r i. B e y e n , E l f N o ve rab e r s t rr a t I 9 , W i j gm a a l . D I :{K C o s t r o p , S p a ar z a am h e i d s t r a a t '� ! , W i l s e l e P . \ T l i I CK Vc r s o n n e n , H ar t e l ar e n l a an 4 1) , L e uven . r,. �.; : � D ,\. C amnn e r , �· 1 . Tl t e r e s i a s t r a a t 8 9 , L e uve n S I' i : FFAN J f u b l o u , De L i 1 �n e s t r a a t I 7 , H e v e r l e e C L 1. F D L T ; L auw r e n t , L c t o r s t ra a t 2 6 , L an d e n .L D'; . :,11 .3,; i n n e n , O u rl e V e s t e n s t r a a t 2 1 , T i e n e n •


- 97

-

J an s , L e e uw e r i k e n s t r a a t 1� 1 / 6 2 � H e ve r l e e K vi : " L P u l i e r , JC . Van Lo t h ar i n 1 � e n s t r a a t 2 5 " L e uve n . F II . I J • J an s , S t a a t s haan I l� b , Lubbe e k - S t . J o r i s W inge . \.L L XX-J'DEH A d am s ,. I n d u s. t r i e p ark J " T i e n e n . �! I A

NO TA : IJ e z e l e den

i s ve rr e v an vo l l e d i g ! Vo o ra l n i e uw e d a a r i k o v e r e e n vri j o u d e l i j s t

lijst

on tbreken

b e s c ll i k

! i s o o k n o P," e l i j k d a t waal o u d eren o p d e l i j s t ! Ie t

er

t o e va l l i g e n k e l e \l i e l e ­

s t a an

S T.LFAN B AN D t:: , K . A l b e r t l . I 0 5 , 1 200 Ke s s e l - Lo ( t e l . 0 ! 6 / 2 2 4 8 9 1 ) . 2 . Vü ü ' L � I TT �m WA : L O U I S Dl� SME T , K l o o s t e r l aan 2 , J O J O H e v e rl e e ( t e l . O I 6 / 2 2 8 4 8 J ) . . J . S [::KIU TAIU S 1lJ : STE FA.A.t""f O STY:'J' " Gu l d e n s p o re n l a an '} J , 1 2 0 0 K e s s e l - Lo ( t e l . O I G /2 5 J 4 J 6 ) . · � . P BNX INGHEE S Tlm WJ : S UZANNE NE L I S SEN , K . A l h e r t l a an 9 9 , ) 2 0 0 Ke s s e l -Lo ( t e l . O I 6 /2 2 9 2 9 6 ) . '.) . 11 ;.; D.\.JC T ! :UTl WA : YVE S VANDi�ND O S CH , G e l d e naak s e vc s t 80 , J O O O L e u v e n ( t e l . O I 6 / 2 2 0 J IO ) . 6 . a ; : D:UCT��UR '1l J : ( vanaf' I 5 / 9 ) : BART AUGUSTI J S , L o b e r g enb o s l . 9 , J 200 Ke s s e l -Lo ( t e l . O I 6 / 2 �I 5 9 9 ) . 7 . VOG ! � LW i�HJ(G :lO:.:;P : J OHAN NYS TE N , P . E e cke l a a r s l aan 1 1 , l . VO O H Z I TT B H '.IJ :

J 200

0 . l O O G u I • m : � Nlll � ; U�GH O .G P

K e s s e l - Lo : GEH.DA.

)

00 0

( t e l . 2 5 60 60 )

.

C.AHMAB1{ : M . Th e r e s i a s t r a a t L e uve n

( t e l . 2 2 8 2J l ) .

89,

9 . P L.,urn·; N'r/ S RKGH O .S P : N ICO VAN' Dt:.H. HAlTWABRT. , Ro e s e lb e r gw e g

)0 10

Wi l s e l e

( tel . 228999 ) .

15

I O . Al il<' I B - I 8 Ll�Nll BHKGH O L I ' : DIHK C O S TilO P , S p a arz a amh e i cl s s t . 4 1 , ) 0 1 0 Wi l s e l e ( O I 6/22 60 3 9 ) . I I . l ' I E P W J : Am; DRO SENS , F o n t e i n s t r a a t 7 9 " JOJO H e v e r l e e ( o I 6 /2 2 7 2 I 4 ) . I.2 . fü� S TU! Jn 3 L I D : H8HW IG D L O CKX , L an ge ve l d IO J , J20I

I '} . i�X-VOOH Z IYi'i�: t

I !� .

No r';

INI

I Ci l'L' . \IA :

e en

adr e s :

l� nke l e n i e uw e

Ho l sb e e k .

B O GAEHT , l'r i e uw s t ra a t 1 6 , ( t e l . 0 2 /7 5 960L� 5 BBR'l'J L VANDE H B OHGJ f T , P l e i n s t r a a t J , J O J O H e ve r l e e ( t e l . O I 6/ 2 1 6 1 8 0 ) .

HJ :

J OHAN

30 7 1

E rp s -Kw e rp s

O Dt: H a l f l an t s , Ha t e rb c e k s t ra a t 9 0 , 3 2 2 0 Aars c h o t . l e d e n : HA.llK De C a s t e r . H a s t e l l e s t r a a t 3008

Ve l t e m .

3 20 2

Lubbe e k .

J AN M i ch i e l s , J ar,-e r s d r e e :f l J , Dro s ens , p / a. J o h an Ve rh u l s t , 1� 0 0 6 S c a t t l e , �A 9 8 1 0 ) , U S A .

i : n : P L·: T : : n

Gre e n w o o. d

Av e

.N. ,

54 ,

).

t


- 98 -

H E R I N N E R I N G E N....

W i e l cwal e r s ,

Beste

_:

he t

van

b e gin

pri l l e

he t

t e ru g u i t

p a p i e re n

o md a t e en

van

s c h o o nmak e n

he t

b e n . Bi j

dit

k l i nk e n , e n

o nb e k e n d

W:'e l l i ch t

u

ak t i e f

meer

nie t

a l l e rl e i

ik

vo n d

kas t

onder

ve l en

j ar e n

s ind s

ik

zal

n aam

:-1 i j n

v a n WJ - L e uve n " d i e nu z o r; o e d s ch i j n t t e d r a a i e n . .s c h r i j f d i t a l s e e n z e k e r h e i mw e e n a a r d i e t i j d , vo o r d e z o ve l e n d i e i k n i e t k e n o m h e n t e v e rt e l l e n h o e h e t b e g o n , e n vo o r d e o ud e ­ o n t s t a an Ik

rl i e

ren

zal

a f d e l i n r�

en

n a a rcl i ,· �

i n t e re s s e

o .l .v.

l' a u l

V l e r. e n b e e k in

i !c

b e go n werd

! ·: n

te

uit

1

val l e i

één

t

P é c r o t w a ar z e n i e t k w a . i e m ;:i. n i n P é c r o t 1 i n {;

van

To e n

deden

z i ch

uit

�n

ve e l

g r o e pk e

' t

tijd

Ren

gr e n s . H e t

t re in

borden

ijk

te

Van a f ik

t o en

he t

Ging

l ew aal

al l e s

mi j

bi j

bl i j ft

De

me t

k o n. t ak t

s t a n d i {;h e cl e n

hier

dat

e en

de

no g

p r e t t i r�

f; e l i . i k:

e ens

pl�t

z i jn

me t

z i jn?

de

"

s n e l . De

4

in

n i e uw e

haar

de

ki j k

op

n a t u l lr de

de

s t re ek , en

de

vr i j e

gi j

mens

dui d e -

l-1-

ve r l o r e n . Na

kwam , e n

d aarna

ben

hebb en

de

o m­

(j e g e v e n . N a a r

de

Wie­

j ar e n

we r e l d , do o r

h a ar

go e d e

h e r inne ri n g e n ! ' oude

{; a r d e ' , n e t

l o p e n ; d e sn o od s j o n e- e r e n

gan s

op

de

b ovenal

g e r e d e n ? En

was

t a l e n ,. o m

de

no g , en

de

k l e p­

de

I l m i t z " En. h e r i nn e r t d o rp s p l e i n

wi e rp e n

e i nd i g t

ki j k o p

bi j

ook

ge t rokken " t e ee n

J o n � e r enafd e l ing

W i e l ewaal

mi j , door

te

' t

vr i j h e i d

; ; e e s t " e n d o o r d e v e l e go e d e ] [ e t z o u p r e t t i t'.j z i j n m e t d e lei

d o rp

s c h a d uw

e en

" A c h t un p; , ve rb o t e n

m ak e n

he t b o ve n

van

ki jken .

te

o r t o l a an , e n

t rap , d e

gr o t e

biJ

al t i j d o pz i j

d o o rkr a s t e .

H o ng a r i j e

n a ar

die

wach t t o r e n s

r; r i mm i g e de

d ak e n

de

o o i e v a ar s

ons

me t

b i j na

ci i e

de

zwar t e

wen t e l end e

de

op

o o i e va a r s

perende

van

ho b ­

bre idde '

zoals

er

s inds d i en

O o s t enr i jk

naar

P au l

�e t

l an d

s tel-

H o l l an d s - F ran s e

ui t

zat

b eho o r d e

D i j l e va l l e i

de

dat ik

h en

later

I ! o n g (l a r s e

m an

de

is

de

en

een beetje

al t i j d

die

p l an t e nm an , e n

de

j onge ren

6

to t

waren

l e p e l a ar s

s t e 1 t l o p e rs

b i j z o nd e r e

was

4

gar d e . De

oude

de

de

en

G r o o: t a e r s

l l i j nh e e r

nn.ar

! I e r r e m an s

Waar

m an .

fo u t e n

vo l

de in

kafeke

N e e ri j s e

in

v an

gro e p k e

' t

vo e t " e n

te

S AR , d o o r

he t

. Ag a t h a - R o d e .

Te x e l r e i s , m e t

de

mi j

{;r o 0 p

de

van

�! a r e

St

n a ar

à 12

10

er

h e r i nn e r

Ik

1

we

s t ond en

m e n 11 ' s

u

J ori s

to t

was

d an

St .

j age rs

ben " de

d o o r g e z ak t

e ens

ik

w a ar

b c l w c r :·

ik

v e rb o o d " d e

vi jver

de

to t

m e er

e nk e l e

n o r;

en te

b e t e k e nd e

l ' e au '

' de

t o e g an g

de

die

H a ar

die

we rd

later

z a t en , en

w a t e rs n i pk e s

wa t

wi s t en

h ad , t o t d a t

u i t s t ap

i j skoud e

de

z i ch

waren •

ho e

l an g e r

ho e

en

j ar e n

twe e t al

an d e r . E e n

talloze

noc

t o en

waar

P au l , M i c h i e l , Ph i l i p , i k z e lve

door

h e r i nn e r t

l i e f' h e h b e r s . 1l i e

i kz e l v e

ge ­

D i j l e v a l l e i -w an d e l i n r; e n .

f am e u z e

die

van

' t

vo l gd e

p l a t ge l o p en

we i d en

é én

op

u i t r; e n o d i g d

v e rt e l l e n

te

P au l

wa t

n a ar

luis teren

ge s chucl

wakke r

iets

er

w e rd

ge l e i d e l i j k

ge ïn t e r e s s e e r d

me er

n a ar

om

verl a t en

vo g e l k e s , w a a r o n d e r

de

in

d an

zi jn"

die

i n t e rn e n

b ende

}1e l e

" bui t en

he t

e en

o pg e r i ch t

w o e n s d a gn am i d d a g o

g a an , d e

te

c o l l e ge

he t

mo c h t e n

die

P a j o t t e n l and

' t

we in i g

v o o ra l

zo i e t s

of

" Na t u u rb e l e v i n g "

n a am

M i ch i e l , en

en

in

e en

door

vo l r; r l

r; r o t e s k e

de

me t

"�ro e p

vre em ­ t o en

ik

was

i n t e rn a a t

he t

op

er

we rd

er

en

b e gr e e p

van

nie ts

b r e n g e n . Nu

op

vo o r

kon

d aar

dat

m ann e k e

k l e in

e en

in

e i e- e ­

e en

e lkaar

bl a d e r d e n , en

ve r t e l d e n . Z e l f

vi s a r e n d "

" d en

van

vo g e l e i d s e n

in

avo n d s

' s

d uo , d i e

r; e s c h i e d e n i s s e n

de

j o n G' e re n ­

B ru s s e l

in

B e rgm an s c o l l e e e

S t . J an

he t

op

i n t e rn a a t

he t

• • •

de

van

Mu l i e r , vo rmd e n

Mi chi e l

me t

s t i c h t e r ! H i j , s am e n

de

hal en

te

op

mo t o r

k e nn e n , d e

G ro o t a e r s

P au l

we l

h e ri n n e r i n g e n

oude

war e n , o m

e rb i j

I e d e re en

k e nn i s

ALEX

me t te

de

z o al s

l i even

vr o e t; e r , d e

m ak e n ! W ann e e r

VR I J DAGJ [ S .

z al

va l ­

he t

zou

zulks

mo -

e rb i j . E n


- 99 -

VERSLAGEN J:I UILENTO CHT OP I7 ME I I 980 DOOR BART DE WITTE EN l_:J P E TER DRO SENS TUSSEN PE CROT EN OUD-IIBVERLEE - - --- - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - -- ------ -- - -- - •

-

-

-

-

-

Om s t re ek s hal :f z e ve n ve rt r o kk e n we vanu i t P é cro t naar S t . Aga 'tha-Ro d e m e t ongeve e r 2 5 WA- e rs , WJ-ers

en P i e p WJ-ers . In he t b e gin van d e wand e l ing vi e l en e r r e e ds e en we s p end i e r e n e en b u i z e rd t e b e s peuren . Op SAR kr e gen we he t n i e t - al l e d aa g s e ge z e l s chap van 2 zwar t e s t e rns . Nada t we e en t i j d j e d e z e gas t en en no g and e re wa t e rvo·ge l s b e s pi e d h a d d e n . be s l o t en we mekaar n i e t in de s t e e k te l a t en , en ve rt rokken we e ens ge z ind naar Oud-He ve rl e e . O p d e z.e to ch we l l ange t o cht , kwamen we i e t s ve rde r d an SAR e en t i e n t al n o o r d s e � e l e kwik­ ken t e gen ( tus s en en o nd e r de ko.e i e n wi p pend ) . Na ve e l d i s crlmine e l ge d i s cu s s i e e r van. " d a ' s e en manne ke 11 en " ne e , ' t is maar e en wi j f j e " , t e rwi j l ze b e i d e n t o ch eve n mo o i waren , t ro kken we vo o r t . Ergens in d e buurt van Ne e r i j s e Kl ini e k z agen we e en w i e l ewaal en ho o rden we e e n t u influi t e r . O o k d a c h t e n we e en na ch t zwaluw ge z i en t e h e b b e n b i j d e brug van Ne e ri j s e Kl in i e k , maar onz e e x­ vo o r z i t t e r Jo z e t t e e r e en vraag t e ken a c h t e r en d e nk t e e rd e r aan é en ko e ko ek . Rond e en uur o f t i e n ho o r d e n ( ? ) en z agen we e en ro s s e vl e ermui s en d e dwe rgvl e e rmui s . E i nd e l i j k kwamen d e ui l en a an d e b e ur t : d ank zi j d e mo d e r­ ne ge lui d s t e chni e k s l aagd e n we e rin d e rans u i l en de s t e enu i l ui t hun t en t te l o kk e n . Al b i j al was he t e e n l e e rri j ke , he e r l i j k e en b o e i ende t o c h t , waar z e l f s he t na ch t e l i j k e uur van t hui skoms t n i e t s aan ve randerde o • • To t a al aan t al vo g e lwaarnemingen z 4 6 . Fuut , b l auw e r e i ge r , w i l d e e e nd , s l o b e end , ku i :fe e nd , t af'e l e end , knobb e l zwaan , we s p end i e f' , bu i z e r d � fa z an t , wa t e rho en , me e rkoe t , k i evi t , kokme e uw " zwar te s t e rn , h o u tdui f' , t urk s e t o r t e l , ko e ­ ko ek , s t e enui l , r an s ui l , gi e rzwa l uw , gro t e b o n t e s p e cht , b o e ren­ zwaluw , hu i s zwaluw , n a c h t zwaluw ( ? ? ? ) , wi t t e kwik , w in t e rko ­ n i ng , z angl i j s t e r " m e re l , nach t e gaal , ro o db o rs t , s prinkhaan­ ri e t z an�e r , zwartko p , tuinflui t e r , f'i t i a , t j i f' t j a:f , ko o 1me e s , p i rnpe lme e s , ri e t go r s , vink , hu i s mu s , s pr e e uw , w i e l ewaal , zwar t e kraai , kauw , e k s t e r , v l aam s e g a a i , no o rs e ge l e kwik . Inge Dehl a e r e

r•

l

J

S Fl� ltllVEHS L\G VAN HET W IELEWAALJO NGERENKAMP ANNO I 9 8 0 TE G D!NEE ( ZUID-BELG IE ) . - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - -- - - - -

- -· - - - - - - - - - - - -

-

-

- -

-

-

-

-

-

Z a t e r dag 2 augu s t u s ro nd I4uOO : d e b u s i s. aangekomen , e r wo r d t ing e p ak t , e r o n t s t aat o pwind ing o v e r he t ve r t rek , e n d e o u d e r s b e s preken m e t e en o ntro e rd har t d e kamppl aat s van Argonne • • • De r e i s ve rl o op t vo o r sp o e d i g , t e rw i ,1 1 e r al vo l o,p k enni s g e m a ak t w o r d t me t e lkaar ; e r on t s t aan z e l f s enke l e


-

d i s cus s i e s e nk e l e

1 00

-

a l d an ni e t

o ve r

l e d e n ( ahum

• • •

)

j o ngen

o f me i s j e

z i j n van

.

Na d e a ank o m s t i n G i mn é e o n t s t aa t e r e e n d ruk t e van b e 1 an c; , c n e e n d i s c u s s i e o ve r d e p l aa t s waar d e ( s chaar s e ) m e i s j e s z o ud e n s l ap e n z e we r d e n t e n s l o t t e o p he t p o ­ •

d ium

Ti j d en s Inec

e ers t e

de

De

(.; e w o r d e n

D l a e re

en

l ev e n d i g e

l a chend

do o r

er

z o nd a g

t o ch

reeds

ze ' n

re e d s

zou

da t

To e n

u i t s t ap w a s

was

va l l end

me t

g e l e rrd .

ze

he t

Ann e m i e

e en

Do s s ens

o nw e e r

w ar e n

al l en

en

van

fe l d e

ende

ee l a c h

Di j

o nz e

do o r

de

a an.k o m s t

w i n d i n g van k e uk e n w a s G e d ur e n d e de

de

aan

o o k no &

plageri j en "

b l i jven . O ok

b ra c h t

t o f fe

e lkaar

o p­

al

de

w and e l aa r s

' s

avo n d s

in

ho o fden , d i e

go e d

s t onden

he t

he t

he l e

v e r d e re

he t

war­

ont ­

inge duf­

ga p e n , bul d e rd e

kamp w a s

e en

er

aan g e k o m e n •

en •

o p­

de

? ) .

van h e t k am o b l e e f

ve rl o o p

r e u z e go e d ( e vena l s

te

ons

r o ndo m

b e ek

w an t M a g d a wa s

op

ons

al lemaal hal :f

d ag ( e n. van he t

d am pwo l k

b o s s en !

j ewe l s t e

om

d aar

m o p van d e van

onz e

o nd e r ge l o p e n ( n . v . d . r . : e n i g ve rb and

s t e mr1 i n g

tl e

k amp

he t

z w e rnp ar t i j , kr o p e n w e

wi j

dat

een

o v e rk an t

ve rw o nd e r d e

on s

re c d s • t o p ' !

der

l o s b r ak b o ve n e en

' ru g - aan - rug ' b i j

e r d an

er

k am p

he l e

m e n . Na t u u r l i j k was h e t :f e i t b l o o t ( n . v . d . r. : ? ) s t onden " d e s t o nd

s t e mm ing

m ikpun t

• • •

nat

k am p ) . To e n

de

" he t

we e r , t ro uw en;

o • •

).

j o n{;e n s he l e m a a l u i t hun s ch e l p waren g e kr o p e n " b e g o nn e n d e m o p p e n e n gr a p p e n z i ch o p t e s t ape l en : l u c11t ­ To e n

de

werden

m a t ra s s e n

D i rk te

c . w a a {�de

w e kk e n

me t

Ko r t o m , he t

was

a fge 1 a t e n , e r

de

w e rd

me t

he t

ze lfs

e en

s e m i - o e ran g - o e t an

e en

s fe e rvo l

me i s j e s en

wat e r

8

om

g e b ru l

k e i go e d

Gerda

uur

Ge sme t e n ' s

• •

en

morgens

• • •

kamp t !

C amm a e r

1-:l Vr: : � S J \G,JE VA""N" DB Z O O GDIBRENWERKG1108P V8RANT\fOO TIDELIJKE ( o e f' ! .) L:..!j O l' H F: T HJ - Z OLfmKAHP T.C GUINEE . ..•

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Op

w.J - k anm

he t

e· e n a am d . De

te

tH mn é e

b e d o e l inc

z e t t e n we

was

h i e rm e e

va l l e n

mu i z e n

ui t : Li f' e - t rap s

l e ve n d

te

vang e n ,

n a d e t e rm i n a t i e w e e r vr i j t e l a t e n . Sp i j t i g geno e c; v i e l e n e r o o k s l a c ll t o f î e r s ( o n d e r d e mu i z e n , w e l t e ve r s t aan ) om

ze

E é n v an d e we r d ze

vo o r

e r in

e n i ge

vo o rn a am s t e nad e r

g e s l aagd

v an e s t e n

o nd e r z o e k was

d e t e rm i n a t i e

d ri e m a a l

we e r

was

wel

n a ar b i nne n te

de

e i ke l mu i s : d e z e

g e b r a c h t , maar

o n t s n ap p e n , we rd

vr i j g e l a t e n . Camm a e r

ze

nad a t zond e r


-

10 1

Di t

k a m p w a s , o rn i t h o l o r� i s ch ,� e z i e n , n. i e t z o s p e k t a c u l a i r a l s d a t i n . \ r r: o n n �.! , m a ar e r w e rd e n t o ch e n k e l e t o f :f e w aar­ n e m i n (i' e n {'; e d a an , z oa l s r e g·e nwu l p , ro d e en zwar t e wo uw , havi k " h o o m l e e uw e r i k , e n z To t aa l aan t a l s o o r t e n : 7 9 . •

2 / f. : b uur t van G i rnn é e :

lJ l a u w e r e i g e r , b u i z e rrl , w e s p e n ct i e f , t u r e nva l k , p a t r i j s " fa z an t , ki e vi t , ll o u t d u i f , t o r t e l , t u r k s e t o r t e l ,, k o e k o ek , r;ro e n e s p e c h t , ve l d l e e uw e r i k , b o e re n z.w a l u w , hui s zwal uw , g r a s p i e .i ) e r , w i t t e k w i k , g e l e kw i k , w i n t e rko n i ng , z ang·l i j s ­ t e r , m e r e l , f i t i s , t j i f t j a :f , r,o u d h aan t j e , k o o l m e e s ,. g;e e l g0>rs , p u t t e r , g o u d v ink , hu i s m u s , s p re e uw , z w a r t e kraa i , e k s t e r e n v l a arn s e f�a a i .

J / H : H c rm c t i o n , S o u l rn e , G o ch e nn é e : b u i z e r d , w e s p e n ct i e f , t o r e nv a l k , h o u t du i :f , t u� c s e t o r t e l , b o s u i l , ran s u i l , g i e r zwa l uw , i j s vo ge l . gr o e n e s p e ch t , r,r o t e b o n t e s p e c h t , h o e re n z w a l uw , h u i s zwa l uw , ·..vin t e rk o n i n g 1 z an g l i j s t e r , m e r e l , z w ar t e ro o d s t aart , r,-o u d haan t j e ,. ko o l ­ m e e s , zwa r t e m e e s , ku i fm e e s , m a t k o p , ge e l ,<� o r rl , g o u dv i nk t hu i s m u s , s p r e e uw , w i e l e w a a l , z w ar t e k r a a i , k auw , e 1: t d, e r " G"aai .

1�/f; : Vau c e l l e s ,. H a r é e , N i ve r l é e :

s n e rw c r , w e s p e n d i e f , p a t r i j s , :fa z a n t , k i e v i t , h o u t d u i f ,, t o,r­ t e l , t u r k s c t o r t e l , s t e c n n i l , r an s 1 I i l ,. ve l d l e e uw e r i k , b o e ­ r e n z w a l uw , hu i s z w a l u w , 1 �· ra s p i c p e r , w i t t e lo.,r i � : , w i n t e rk o ­ n i n � , he gge mu s , gro t e l i j s t e r , r o o d b o rs t , p i mp e l me e s , s t aar t ; m e e s , b o o mk ru i p e r , {�rauw e r�o r s , p,- ro e n l i n F, , kn e u , vink , r i n<;:­ rn n s , z w a r t e kra a i , k auw , e k s t e r , tra a i .

') /h : n o rn e d e n n e " : t o m e r é e :

w e s p c n d i e f , t o r e nva l k , h o u t d u i f , s t e e n u i l , r an su i l , g l e r - . z w a l uw , b o e r e n zw a l uw , h u i s z w a l uw , w i t t e kw i k , m e r e l , Ï i t i s " t j i f t j a :f , go u d h a an t j e , p i m p e l m e e s , m a t ko p , �e e l �o r s , �ro en­ l i ng , p u t t e r , kn e u , h u i s m u s , s prc e uw , z war t e k r a a i .

6 / 8 : Do i s c l l c , Vau c e l l e s , Do i s ch e : b u i z c r d , k i e v i t , h o l e n d u i :f , h o u t d u i f , t urk s c t o r t e l , s t e en ­ u i l , r an s u i l , r,- i e r z w a l uw , g ro e n e s p e c h t , gro t e b o n t e s p e c h t1 ve l d l e e uw e r i k � b o e re n zw a l uw , h u i s zw a l uw , w i t t e kwi k , w i n ­ t e rko n i n g , k r a m s vo g e l " z an g l i j s t e r , m e r e l , f i t i s , t j i f t j a:f " k o o l r.1 e c s , ku i f m e e s , m a t k o p , g l an s ko·p , ho o mkrni p e r , {;r o e n ­ l i ne , p u t t e r , kne u , v ink t h u i s rn u s , s pre e uw , zwar t e k r a a i , k auw , e k s t e r , gaa i . 7 /8

: Ch o o z , M a a s , V i rvo i n ,. H o m e ré e :

ct o d a ar s , s p e rw e r , w e s p e n d i e f , t o r e nva l k , m e e rko e t , k i e v i t , ho u t d u i f , t u rk s e t o r t e l , s t e e nu i l , r� i e r z w a l nw , i j s vo i; e l , h o e r e n z wa l uw , h u i s z wa l uw , wi t t e kw i k , z anF, l i j s t e r , m e r e l , ro o rfü o r s t t ap u i t , z w a r t k o p , t .i i f t j a f , r;o ud h a an t j e , r;r auwe vl i c ?: e nvan r� e r , s t a ;:i r t m e e s " i; e e l go rs , app e l v i nk , r: ro e n l inr,- , p u t t e r , kn e u , h u i s m u s , r i n gm u s , s pr e e uw , w i e l e w n a l , z w a rt e

k r a a i , e k s t e r , r,- a a i .


- 102

P /R : 1�o n c r é · ; : b u i z e rd ,

w e s p e n d i e f " t o r e nval k , ho u t d u i f' ,. t o r t e l , t urks e t o r t e l , s t e e nu i l , ran s u i l , g i e rzwa l uw , gro c n e s pe c h t , gro t e b o n t e s pe c h t , ve l d l e e uw e rik , b o e renzwal uw , b o o mp i e p e r , w in­ t e rkonine , h e g·G'e mus , {;ro t e l i j s t e r , kram s vo p;e l , me r e l , ro od ­ bo r s t t a p ui t , g e kra agd e ro o·d s t aar t , s p o tvo ge l , zwartko p , {�ra s m u s " f i t i s , t j i f t j af , p impe l me e s , ku i f"me e s , b o o mkrui p e r , Ge e l go r s , appe l v ink , gro e n l inc,- " p u t t e r , kne u , vink , hui smus , s pr e e uw , k 1'a a i , kauw , e k s t e r , ga a i . ·

9 / P. : ; : o r l e rn o n t , V i l l e r s - l e -Gamb on : b u i z e rd , s p e rwe r , w e s pe nd i e f , t or e nval k , k i e vi t , ho l endu i f' , h o u t d u i f , t o r t e l , t urk s e t o r t e l , ko eko ek , s t e enu i l ,, groene s n e ch t , 1�ro te bon te s p e ch t , ve l d l e e uw e r i k , b o e r e n zwa l uw " hu J s z w a l uw , b o o m p i e p e r , g·ra s p i e p e r , ko o lm e e s , p impe lme e s , zwar t e me e s , k u i :fm e e s , c- l ansko p , m a t ko p , s t aar t me c s , b o om ­ kru i p e r , r:e e l r�o r s , ap pe l vink , p;ro e n l ing , p u t t e r , kn e u , r;o ud ­ vink , vi nk , hu i s mu s , ri nr,mus ,. spre euw , zwar t e kraai , ro e k , e k s t e r " k auw . JO /'h : r�ro e ve t e A r,- i rno n t : t o r o nva l k , k i e vi t , ho u t d u i f , t u rk s e t o r t e l , r;i e r zwal uw , Gro e n e s n e ch t , r;ro t e b o n t e s p e ch t , ve l d l e e uw e r i k , b o e ren­ zw a l uw , hu i s zwa l uw , b o om p i e p e r , er a s p i e p e r , wi t t e kwi k , wi n t e rk o n i n P," , h e g�e mu s , ..r, ang l i j s t e r 'iJ. m e r e l . zw ar t e ro o ct ­ s t aar t . na ch t e ea a l , ro o db o r s t , zwar t ko p , gra s mu s , f i t i s , t j i :f t j a f , ko o l m e e s , rna t ko p , b o o rukru i p e r , e-e e l go r s , ap pe l ­ v i n� : , gro enl ing· , pu t t e r , kne u ,, go udvink • vin1<: , hui s nus , rin.g­ m u s , s pr e e uw , z ar t e kraai , ro e k , k auw , e k s t e r , gaai . I I /P : Do i s ch e , Vau ce l l e s : b l a 1 1 w e r e i ge r , b u i z e rd , s p e rw e r , ro d e wo uw , zwar t e w o uw , w e s p e n d i o f , b o omva l k , t o r e nva l k , k i e vi t , ho u t d u if , turk s e t o r t e l , g i e r z wa l uw , v,ro e n e s p e ch t , g-ro t e b o n t e s p e ch t , b o om l e e uwe r i k , b o e r e n z w a l uw , hu i s zw a l uw , b o omp i e p e r , er a s n i e p e r , w i t t e kw i k , win t e rkoning , he gge mus , kram s vo ­ g e l , me r e l , r o o db o r s t , zwartko p , t u in f l u i t e r " t j i :f t j a f , ko o l rn e e s , p i m p e l me e s , zwar t e m e e s , gl an s ko p , m a t ko p , b o o m ­ kru i p e r , ge e l r,-o r s , ap p e l v i nk , pu t t e rnkne u , vink , hu i s mus , r i n�nu s , s pre e uw , k r a a i , ro e k , e k s t e r , ga a i . I 2 /R : Vi r o in : b u i z e rd , s p e rw e r , havi k , w e s p e nd i e f , t o r envalk , k i ev i t , re ­ ; � e nwu l p , h o u t d u i .f , t n rk s e t o r t e l , e- i e rzwaluw , b o e r e n z wa l uw, hu i s zwa l uw , b o omp i e p e r , wi t t e kwi k , w i n t e rkon inc , z an�­ l i j s t e r , m e r e l , zwar t k o r> , t j i f t j a:f , �l an s ko p , matko p , �e e l ­ : ;o r s , apn e l v ink , kn e n , h u i s m u s , s pr e e uw , r a a i , r o e k: , l< auw . J ohan Ny s t en .

nonne t j e ( mann e t j e ) .

( do or

Jan

Bro s ens ) .


- lOJ

-

d e 1 6 inhe e m s e s o o rt e n ( am fibi e ën ) we rden e r 5 op waargeno men : d e b r u i n e k ikke r , d e gro ene kikke r , d e r;ewone p ad , d e vuur s a l am and e r e n d e vinpo o t s al amand e r . Di t z i j n d e m e e s t al ge mene s o o r t en in W a l l o ni � , di e no g vr i j we l o v e r a l w a ar hun b i o t o o p aanwe z i g- i s , vo o rkomen ( h e l aa s ve rm ind e rt o ok d a ar h e t a an t al guns t i ge b i o t o pen o n ru s t b ar end ! ) . Da arna a s t hebbe n we o o k 5 s o or t en r e p t i e l e n �evo nd en , wa t he l e maal n i e t s l e ch t i s t d aar e r s l e ch t s 7 s o o r t en in 1 1 e l c i ë vo o rk o me n ! De m e e s t a l c; e m e n e i s d e l e vendb a r e nd e hage d i s . d i e vri .i ve e l o p z onni ge w e {;b e rm e n t e z i e n i s , en d i e we d an o ok enke l e k e r e n van d i c h tb i j k o nd e n b ewond e r e n . De h a z e l w o r m k an o o k n i e t b e p a a l d z e l d z aam i n de s tr e e k :;eno e m d w o r d e n , n i e t t e gens t aand e w c h e m s l e ch t s 2 ke e r z ag e n " De muu r 1 1 a r?; e d i s h e b b e n we i n enke l e s t e e n gr o e v e n g e vond e n . l i j n ve r s pr e i d i n g s are aal i s i n D c l gi ë ho o fd z ake l i jk b e ­ p e r k t t o t <l e val l e i e n van ::> a 1ah e r e n H a a s . In d e s t e e n 0 r o e ve van ;;.r; i m o n t v ond e n w e t r o u w e n s e o n h i j z o n d e r r,-ro t e p o p l l l a t i o " H i. e r h. e b h e n w e o o k t w e e l e r; s e l s v an llar; e d i s s e n Van

he t

kamp

r; u v o n n e n . Van d e r i ng s l an g h e b h c n w e t w e e v e rk e c r s s l <J. ci 1 t ­ o f f c r s � a vo n d e n , e n b o v e n d i e n kond en w e e e n l e vend e r; l ad rl e s l an r: 1 ) C ! 1 1 a <': h t l : ; •_! n , d i e , na d o o r i e d e r e e n b e w o nd e r d e n t e r n r: rl e vr i j l w i d k r o c r� . - � (� Î o L o : �r a i' e (.: r d t e z i j n , �n k e l d e acJ d e 1� e . 1 · :l e z an d h a r; e d L3 o a t 1"J r a k e n o p h o t ap p e l , J : a a r r l i c z i i n a l r; o '-c o n t ak t e e r rl '\"o o r. e e n o n t rn 0 0 c i 11 '7 o p h e t v,> J. ;'': c n d o k a r . , p ? ! .=>i rlc

-

- - - - - - - -- - - - - - - - -

- - - - -

-

-

-

-

- -

-

-

Co s tro p .

-

-

-

- - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

va n e e n rl o �� e l i j k:e vl i n d e r c; i d s ( me t d i t k am p v o o r a l o o k n aar d e vl i nd e r s r; e ­ J c e :c e n . H i. e r e n d a a r w e rd e r e e n o pval l e n d i n s e k t r�e d c t G r 1 . i i n e c r d , m aar z o a l s j e w e l k an .t.: i e n , h l e e f d i t b i j z e l d .6 am e p D r; L 1 e: e ;'l . Vo o i� e e r s t !'] e vl i n rl e r s o o r t c n : d ar:1h o r d j e , b ru i n z an d o ,:i r:- j e , z o m e r l a n cE� a a. r t j c , d a � p anw o o r; , h o a t z ;ind o o r; j e ( .'.! o nd e r !:i o o r t c n ) , e i t ro e nvl in.d e r ( 111anne t j c e n : JO u r

de

a a:1w c z i gh e i d

pr e n t .ï c s ! )

vr L j f' j e )

is

, k l e ine

er

r;r o t e w e e r s c h i .i nvl ind e :c , l;:, l e ine t k o o 1 w i t .i e , k o n i. g i nH e p a�-;e , c ike�1p ar� e ,

i j !> v o ;; e l ,

c h i .i n v l i nd e r 1 f r,r o o t i J_ , :tr «;11 s v l i .i. ci c r , p a .:: e l mo e rvJ. i n d e r ( ? ) , s t • .J an s v l i n d e r , ,r;r o L e h c e rv l i nd e r , k e i z e r s m an t e l , p;e h akk e l d e aur e l i a , l : l e i n e vo :; , r:r o t e v o s , d i 3 t e l v l 1 nd e r , k l e i n r: e a.d e rtl w i t j e ( t'l.v e e d e p; e n t1 r a t :L e ) , o .:'.' an .i e z :_ln. O • > O'e' j e , ar i ,": i ad e s s y l vanus , k . vi:.1.k j e . Z o a l s j e z i e t , e e n h e l e l i j s t : V an d e and e r e o r ct e n h a d d e n : i i e t z ove e l : lui svl i e ,n: ( z i t t c n d o p r, e van r•: e n vo c;e l ) , ,_.- e l o o pk e ve r , o l i ë k e v e r , m e e 1 t o r , {:l i rnwo rm , j un ikeve r , gro ene s ah e l s p r i : 1khaan , d r i e k l e in e we s penne s t j e s , s t lnk end e ko r t ­ s c h i l <i , k l e in e w z s p e b o k t o r , b o o t s m anne t j e s . De z e l i j s t i s ve r r e ( h e e l ve r ) van vo l l e d i g ! Ik b e n e r z e k e r van d a t hi j k an a<l.11. g e v u l d w o r d e n . Ik h e b ee t ra c h t d e o pval ­ l e nd s t e s o o r t e n t e G e v e n J o h an il o G"a e r t . 1.,r e

ers

r: a : . 1rfl �l '


- 104 -

r-1 l_�

[··1 Vl� [l S LAG •

VAN

DE

O P DIN S D."1..G 1 5

\L\ T . :nw I L D'l'ELL I NG

JULI .

I N DE DIJLEVALL2I

z ' n d r i e �n ve r t r o kke n we aan h e t s t a t i o n . Aan d e Kan­ t i e n wa ch t t en w e no g e e n ha l f' u u r in d e ho o·p d at e r t o ch no f� i e m an d z o u ko m en , m aar h e t mo c h t n i e t b a t en . W e ge n s o n ­ vo or z i e n e s l i p - e n va l part i j e n we rd e r no g he e l w a t t i j d ve r l o r e n , z o d a t w e s l e c h t s 4 v i j v e r s k o nd e n t e l l en { a l s e r I p e r s o on m e e r w a s gewe e s t " h ad d e n we o n s kunne n s p l i s en ) . Me t

ri e s u l t él t e n :

OHN OHZ NGB NKV PE C SAH. S AH 2 S JW FLO Z llA TO T . e end

w i l rl e

ku i f e e n d

me e rko e t f'u u t

.

.

.

.

.

.

.

.

b l . r e i c- e r d o d a ar s

( i j s vo [; e l )

l-91 7ER.SLAG VAN

� �_!,) OP

lJl

37

27 1 ")

0

1

25

5 J

J2

10

91

10 5

2 0 0

0

7 lJ

0

1

0

0

1 9J 58 1J8 17

18

0

15

1

0

1

J o h an

DE WATlfüW I L DTELL ING

VHI J DAG 2 2 AUGUS TU S .

Ny s t e n .

IN DE DIJLEVALL:CI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De

o pk o m s t en

wa s

e n o rm : l! l:

he t

a an t a l

d e e lne mers !

we rd e r we l ge ­ wa s dui d e l i j k t o e ­ g-e n o m e n . Te S AR kwam e n w e S t e :f aan I Iubl o u ' t e gen d i e l a t e r no1 g e en m i n d e r p r e t t i rr e e rvaring z o u o pd o e n • • • De r e s u l t a t e n : sp l i t s t

ge t e l d e

OHN O HZ NGll NKV PE C e e nd k u i :f e e n <l • •

wi l d e

t a î e l o e n<l

me e rko e t

h l . re iger

fu u t

r

do d aars

vi s ar e n d

b o o mva l k

No t a ' s :

0

u i z e rd )

i

0

• • •

( a)

(b ) (c)

G e b ru i k t e

0

i j svo ge l

0 10 7

· · ·

0 10 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0

0

0 0 0 0 0

i;r o e n p o o t r

8

w i n t e r t a l i n g· .

1)

20

.

• • •

: he

t

�ine

l ende

45

0 0

9

1 2 0 0

0

7 0 JO 2

I 15

5

0

0 0

0

0

hier

1 1 .5

0 0 l

4 0 50

li

0

56

0

15

2 (b ) -

0

6

0 0

0 0

0 2 8x l!

0

2 1

0

0 0

0

0

28

0

0 0

z.e e r

d ank

van

(a)-

10

0

11

J

l

4

5 0 0 0

J 0 0 0

0

0 0

0

ZHA

TOT .

62

181

0 9

1 1�

0

2

51 146 0 J6 0 J 10 J J 8

0

28

8

0

0

0 0

d u i d e l i jk o m twe e ve rs ch i l ­

plas t i ek .

aan WJ

a fk o r t i n g e n : z i e

SJW FLO

( c)

12

0

SAR2

SAR

e x e mp l aren l ( uur : l l u 5 0

: m o ge l i j k

: me t

1

0

! Di m aal

v i jve rs

en

I4uIJ

).

B ru s s e l - O o s t .

feno l o Gi e . J o h an

Nys t en .

WATE R \1 I L DTELLING8N Z IJN AANGBNAAM EN LI�ERRIJK l�N DBS TE :N'AU\fKEURIGDH NAARMATE ER HEER DEELNEMER S ZIJN 1 1 1


- 1 0 .3 -

r. - 1 [] v;mSL\.G 9-!J

VAN m � W1LUWENOMB N Z 0 1'1i � : lKA1-!P TB G IMNEE :

P LANTBNSOOH T.E:.J"

TI J D0NS ID�T W J -

- - --- --------- ---- - --------------------------------------

\l e �e n s he t o mvangri j k aan t a l waargeno men s o orten i s he t bi j na onmoffe l i j k d e z e h i e r al l emaal oo t e s omme n . Ge în t e re s s e e rd e n kunnen s t e e d s d e z e l i j s t bekomen b i j d e p l an t e nwe rlq,-o e p-ve r an two o rd e l i jke Ni co { ad re s : z i e. e l d ers in d i t numm e r . ) . De

r--·1 1·. ·1 v1ms1 AG

l! �

VAN

n;�

H e d ak t i e .

DAGUI TSTAP NAA...11 HV.: T S TAATSNATUUIU lli SL11VAA.T

" DL ifäS T HOBK " 0 . L . V . NI COLAS VDl I . : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ----M e t z ' n n e c;enen s t on d e n we na e en l ange re i s e inde l i j k aan he t na t u u rre s e rvaa t " De We s tho ek " i n De }l anne . In h e e l d e o m trek was c e e n k a t t e b e s peur e n " z e l :fs ge e n WA . He t b e gon al l emaal al h ê ê é ê l go e d : aan ze e w e rd e n gro t e man t e l ­ me e uwen t d ri e t e enme e uwen , gro t e s t e rnen , zwar t e s t ernen , dw e rgs t e rne n , w i tvl e u ge l s t e rnen ( he t zwar t s t re e p j e o pz i j van de hal s was d u i d e l i j k ni e t aanwe z i g ) , vi s d i e :f j e s en ve l e and e r e s o or t en waar­ g e n o m e n . Alvo rens we onz e t o ch t ve rd e rz e t t e n " w:e rd en w e d o o r en­ ke l e fl auwe p l e z an t en nat gemaak t . Maar d a t was no g l ang n i e t he t ve rve l e nd s t e , wan t b i j zo ' n warm w e e r kan j e b e s t w a t wat e r r,-ebru iken . Wanne e r we d o o r e en s emi -wo e s t i jn t ro kken " kwamen d e p l e vi e re n aan d e b e urt : b o ntbekp l evi e r , k l e ine p 1 a vi 3 r e n s t rand ­ p l e vi e r . Al s J o h an D o �aert p e r s e e en zwar t e z e e ë end wi l z i e n , d an z a l i e hem o ok z i en en we hebben h e m ind e rd aad o ok ge z i en ! ( he t was r e d e l i j k ve r , maar he t w a s e r t o ch ene • • • vo lgens J o ) . P l an t e n e n ins e k t e n ware n e r z e k e r n i e t t e we inig • • • E n z o verl i e p d e d ag sne l , en al s we t e gen he t e inde van de d ag e r ee n s o p e e n ho ge duin gingen z i t t en , kre gen we b i j na d e kans ni e t o m t e kunne n b l i j ve n z i t t e n om van d e z e e e n d e b i j ho ­ rend e vo �e l s t e kunnen ge n i e t en , d aar w e al l e vi j � minut e n naar bene d e n w e rd e n f,'e go o i d , d o o r h e n d i e b l i j kbaar energ i e over had d e n . Bn ' s avond s z at en we al l emaal z o braaf j e s o p d e tre in . S l apen r,-in r; n i e t , want we had d e n no gal wat l as t me t al dat z and in o nz e k l e r e n W aarn e ming-en : a ) p l ant en : o s s e t one- , s l anf,'enkru i d , kro mhal s " hond s t ong , o o ievaar s b e k , - - - - -- - - z e ewo l f'sme lk ( n . v . d . r . : i s he t ni e t , Di rk? ) , kat t e s t aart t Gro t e e re pr i j s , manne t j e s - e re pr i j s , b i t t e rz o e t , l eve rkrui d , zand ­ ko o l , he t;ge rank , du i z end gul d e nkru id , S t . Ja co b skrui d , wat ermunt , d u invi o o l t j e , k l i s , vo ge lwikke , e ch t wal s t ro , ro lkl aver , we d e rik , r,-e l e l i s , ho l p i j p , w a t e rnave l , t o rm e n t i l " koningskaar s , ge�·r one e n avo n s l;;:o eko eksb l o e m , duinro o s , kno opkru i d , b i t t e r l inc; , dri j ­ ve nd e wa t e rranonke l ,, e . a . b ) vo (;e l s : ku i fl e ew e r i k , gro t e m an t e l me euw , z i lverme e uw , dri e t e enme euw , - - - - --- s t o rmme e uw , gro t e s t e rn . wi tvl e u ge l s t e rn , zwart e en dwe rc-­ s t e rn , vi s d i e f j e , s ch o l ek s t e r , bontbekpl evi e r , k l e ine p l evi e r , s t rand p l evi e r , zwar t e z e e ë end , r,-ro e ne s p e c h t , na ch t e gaal , o eve r­ p i e p e r , .fi t i s , kn e u , re �cnwu l 1J , e . a . c ) i ns ek t e n : d i s t e lv l i nd e r , gammau i l t j e , bruin z and o o g j e , s o o r t - ------ --s luipwe s p t ge e l ge rand e w a t e r t o r , e . a . •

Ann D ro s e n s .


- 1 0 6. -

Ui t

" B'e e nb r e e k " , h e t

WA D D E N

t i j s c h r i f' t van Na t uur

2000 :

BEDRE I G D

O pn i e uw w o rd t d i t un i e k e g e b i e d b e d r e i G'd d o o r e en gro o t s c h e e p ­ inge ­ s e i nd i j k i n � . D e a f g e l o p e n 2 0 j a ar z i j n r e e d s 2 0 . 00 0 h a ( ! ) p o l d e r d e n h i e r a an F, a a t m e n 2 0 0 0 h a t o e v o e ge n in h e t er e n s g e b i e d van D e n e m ark e n e n Du i t s l an d . Aan d e De e n s e ku s t i s m e n a l b e go n ­ n c n " rn a a r i n Du i t s l an d i s t w i j fe l e e r e z e n o mw i l l e v an d e g e w e l ­ d i ge k o s t en . � r k o n1 t n u e e n i n t e rn a t i o n a l e ak t i e o p g an g vo o r h e t b e h o u d v an h e t :� e b i e cl i n kw e s t i e ! E r b e s t a a t n l . n o g e e n k an s o m h e t pro ­ j e k t t e ,, � e n t e h o u d en , o f i n i e d e r g e va l t e v e r t r a G" e n ! V n r-l e d i� n m a an d w e r d e n a l v e l e b e z w a ar s c hr i f t e n i n g e d i e nd b i j d e I>u i t s e r e r,- e ri n t � . W i l j e j e s t e un b e t u i G e n , s chr i j f' d an e e n k a ar t j e

naar :

en

WADDENVEHENIGING ,

P O STB U S 90 , I I ARLINti-l'::'IJ , NEDEHLAN D . n a a r : AKTI O N SG L� M E I NS CHAFT N O H TS E EWA'ITEN " Il E S � L S R ALL E E 2 2

D-2 ) 0 0 ,

KIE L

DU I T S LAND .

1

we e s w i j s m e t WADDENZEE !

Jlet

de

:"J' e < l c r l an d s e

W ad d e n f'; c b i c d

:

G ro n i n r,- e n

ö t>

de

l 2 ) 4

e i l an d e n :

. Te xe l . . Vl i e l and . . Te r s c h e l l in g . . Am e l an d . 5 " S ch i e rm o nn i k o o g .


- 107

1 b o ck j e l

1 e ve

de

ban be ptep

Bro s en s

boo.m

en 0

-

s ch r e e f'

zi jn

de

en

p i t t i ge

s t uk j e s

ove r

funk t i e s :

boom

hi j

enke l e

1

hl. j.

'·

is

de

ad e m t ge e f t

e en

b i j z o nd e r e

vu i l e

ons

luch t

e en fri s s e

produc e n t . van

g-e ur

de

in

fab r i eken

t e rug .

wat z o ud e n wi j d o e n zond e r b o men? in w a t vo-0 r

0

we

z o ud e n

de

b o om

bli j

is

de

dus

en h e e f t

hi j

e en

s ch e n k t

z i jn

en

er

ze

doden

al s

l u ch t mo e t e n

l ong e en

wi j

z o ud e n zi jn

der

gr o t e

dan

?

l even

e r nog bom e n z i j n l

dat

aarde waard e .

en biedt z o ve e l

hem

en

d o� n

afge s no e i d e

d i e d a t ni e t z i e n

m e n s en

!

hem weg

takke n

van

e en he g .

waaro m ?

ne emt

d e b o om en g e e f' t

on s d e

g e z o nd e

mo e t e n h e m

en

t o c h h akken w i j

d aar

l u ch t

een

we

ra s

no d i g

hebben l

z i jn !

en v e rb randen hem •

maak t

die

d ankb aar v o o r h e m om

e e n m en s e n e t e n d

Camm a e r

lucht d i e wi j m ak e n

vieze

we

al s

gerda

de

o nd e r s c h e i d

to t

as l

go e d e e n s l e ch t e

t u s s en

m e n s e n i n L e uve n : In

de

s t r a t e n van

t i on , die

L e uve n , g e l e g e n

hu i z en

me t

h u i s zwaluw e n

hun ne s t j e s

r i ge

ond e rbro k e n

g e b o uwd

wor d t

n a g e s l a ch t . M aar p l o t s

do o r e en

dit

ruwe

en

he t

kr i j s e n d ove r

ne s t

• • • Mo

he t

in

eder

e en

buurt.

de z e

zo rgen

en

mo e i t e

doe n

Ho.ge de e e r s t en e en

om

he t

b alk o n s

b o r s t e l , waaraan •

s t a­

e n vad e r

geb e u ­

e en

1 11 . En daar zw aluw

h an d d o e k geb onden er

h ebbeM

e r vo o r h e t

o nu i t s p r e k e l i j ke

z e mo o rd e n aar . I S DIT NO DIG ? G e lukk i g z i j n m e n s en , d i e

van

s t ad s wal l en , s t a an

o ud e

hu i svrouw hang t : " k s s , ks s , we g ,

eitjes

de

balkons . Ond e r

v e rs c h e i d e n e

ren

de

z i j n bu i t e n

gebouwd

in

i j ve ­

gaan

de

s ch e ren

ho o :fd

de ­

van

o ok • go e d e '

d e ne s t j e s n i e t t e vers to re�t

voo rb e e ld nemen

a an

de ande ren o


- 10 8 -

C ar l a

D o rremans

b l auwe

re ige r s

he e f t

te

e en

e rva r i n g

l e uke

gehad

me t

twe e

Erps -Kwerp s :

Ik r i ch t t e mi jn o gen

twe e

op

r e i ge r s te

die

l o e ren

J a , vi s

zeg

s t e enwe g Ki jk je

ho o pvo l

op

aan

z a t en

b l auwe z a t en

vi s .

ik . l'.nde r d aad : de

de te

vi skweke r i j

Leuvens e

Erp s -Kw e r p s . zie

suc c e s !

Camrnae r w i j s t

w e gb e rmen we l

Ben

s t aan

ki jken?Er de

z i jn

vo o r· de

t e re ch t o p

kunn e n

j e , wann e e r

b l i j ve n

j e vo o rb i j

om

d a�

d aar zove l e

je

ui t

r ennen o•m vo e d s e l

m a t e r i aal mo e i t e z i jn

z i jn

de

al

Maar n i e t z i jn

zo

z omer

om

a anw e z i g , di e

te

er naar t e

en

brengen

be­ je

l i e f­

ont­

to e

in en

o-r om a l l e rl e i

kan

e en keve r t j e

k i jken l in

e ens

te

m i e r e n b e dri jvi g

ve r z ame l en . Z e l f s

s o mm i ge

de

geva l l e n

en k l e ur s chake r ingen o p hun

a d e mb enemend . a l l e en d e z e

b e dr i j v i ge

s l inge r e n

en

B l i j f vo o r t aan

e en s

de

• • •

p l aa t s en

en

p l an t en z i j n

s ch o uws p e l.

z aadhu i s j e s

o f kalme

ins ek t e n

z eker

t e w o r d en l E en b r e m kan

g e o b s e rve e r d

e en p r a ch t i g

dr o ge te

aan

wond e r l i j k , o o k d e

waard

d ingen

e ens

zul l e n ve rgro t en l A.f'

l i ch t s p e l ingen

p an t s e r

e e n b e rm wand e 1 de , a1

m i e renne s t , waar d e

te

s tukj e s die

un i e k e

wond e rl i j k p l ek j e

natuur no g

een

de

z i jn :

dek

weg

de

er me e r • • •

IJarda

de

op

e r maar e e n s naar , mi s s ch i e n

Ve e l

te

vo ge l. s

laat te

z o rgen vo o r he t

geni e t

zo

hi j

de z aad j e s

nage s l ach t .

derge l i jke

e rvan l l

mo e i ­

in d e na­

ve r t onen , w ann e e r

s pr i ngen , om

s t aan b i j

de

ademb enemen-


-

( ar l a 't

3 vl i e g e n d e h o p p e n in P o r t ug a l , 2 2

)

r, e n d e

l�I

in

geb i e d

vl i e ge n d e

o o ievaars ( en 5

( e n no·g Portugal , o ok

op

e en

dro og

and e r e

p l aa t s en

) , ve e .1

b e n o ok

e en

krab

( e en

t o t o n g e ve e r 2 5

po t en

vll i.e ­

ve e r

I5

We e t

i e mand

cm . e n h e t had de

fj'rO t e

ze er

cm . l ang , e e n

gel e

de ze

he t

{� e l u k

in P o rt uga l .

) t e gengekomen . m e t

onge ­

l i chaam van

ro 0<s - b ru i n e

e en

naam

Camm a e r h e e f t

ve l d ­

no g ve e l vi n g e rho e d skrui d ,

ve l e k o n i n G s k a a rs e n t e n é é n b l a a s s i l e ne

h o n ct " t e

n a t uur l i j k

ze

boven

ro o Îvo.ge l s

S p an j e

in

k am i l l e

gerda

ge ­

op ve rs c h i l l e nd e p l a a t s e n in Span j e , zomaar

eve n t j e s

Ik

v ak an t i e

' t an d e r g e z i e n :

en

é én

( j un i - j u l i ) oP·

e n P o r t u ga l . En d a ar h e e :f t

S p an j e

in

-

i s d e z e vak an t i e

D o r r e m an s

we e s t

109

k l e ur .

s o o rt ? !

een

s t e enu i l t j e

als

" w a ak ­

h e bb e n :

j aar ( ro n d P as e n ) lm i s t er e e n s t e enu i l in o n z e o l rne n ( t o t o k t oh e r ) " o n..s " s t e e nu i l t j e ! Vo r i � j aar was hi j n o � j o n g , m a a r d i t j a ar h e e f t h i j ::l in <l s

vo

r i {j

e en

ne s t

') �> i j t i r;

G e b o uwd

e lk

c; c n

an d e r e

hun e i � e u

Zo ' n

s t e e nu i l we

vo e l

8 uur

Rond

is

r; e n o e g

k o m e n . De

en

b ro e d s e l

t e lde

e en t j e

ong e l ukki g e rw i j z e

twe e

w e r d en

vo lwas s en

in

<l e

is

t u in vo t;e l s

avo nd s

ko m t

hij

t e vo ors ch i jn

cJ e h o r i z o n

uit

om

j ar e n

te

af

te

ro e pen

j aar za­

i n o n z e kri e k e nb o o m •

zit ten

hi j

z o ch t en

iw t t i g : d i t

zeer

i n d e k r i e k e nb o o m , w a a r h i j

b ee i n t

en

omge ­

t e rr i t o r i um .

p l aa t s

D an

j ongen !

J

er

m i nd e r

' s

het

s p e ur e n en

me t

vl i e G t

te

g a an

j a�en . J f o pe l i j k

van

z i jn

a anw e z i gh e i d !

to t

IO

e en er

gen i e t en

en

uur

• •

ne emt

b l i j ft

magi s che

ve rvo l e e n s

we

b l ik . op

n o g ve l e


- l lJ O

-

OPROEEEP WI !�L f·;WAALJONGEREN •

• • •

vo or

2 5 j aar . Ind i e n i e mand ( van zou

( ge int ere s s erde ) WA

de

to t

e e n baby

b i jvo orbe e l d )

me ebr enp,-en o p e e n (mo o i e ) u i t s t ap. die P aul Gro o t aers

l e i d t , z o u er

e en

zi j n

g e n e ra t i e k l o o f'

( b i j na ) ge en

b ab y ' s

• • •

) . Maar

zeven j aar

o f'

z i j z o uden

M a ar

dat

WA-ers

o p de

o ok

we l

d aar

u i t s t ap p e n k o m e n " e n

heh j i j

m i s s ch i e n

e en zus j e

e en KW.AL� TEEUW

v an

Di t i s natuurl i j k we l vri j ah s u r d ( vo o· r a l

En

j e ugd

van

o ok

gaat

dus

o o k g e en

e e n bro e rt j e

a c h t - en- e en - ha l f'

�e t d e WJ _

e en s

er t o ch

wi l l

en

j aar •

van • •

m e egaan . ni e t : ve e l

( no.g )

ve e l t e kl e in ,

t e j ong ,

ver , ve e l t e mo e i ­ ve e l t e zwaar • • • iets

WIJ mo e t en do en

om

hen

op t e imme rs

mo e t e n

vo or h e t ve r d e r e b e s t aan

\

Wie lewaal z o rgen ! Wat mo e t e r wo rd e n ? JI J , be s t e WJ - e r , z i j t

_,,.-

·

....

�-·""° '� . ·

. _

s t e l l e , s u g �ê s t i e s ko nt akt o p t e ne m e n IIB VE RL.iï;E

:a: :;;\� ·. . . 7�:.-.·-�

·�

.

·

.

,,

• .

"�":;":

1'

���

meninge n ? O ok me t

1 Zij

o f'

PIEP -WJ I

O f heb

go.e d 1 J e

s t aa t

je ande re vo or-

ho e :ft

name l i jk

P IEP -WJ i n Leuven . He t wo rd t ho o g t i j d

( t e k e n. i n c; : ,J an Bro s ens ) .

ge en wande l i ng

al l e en

�-�����!!ê • Font e ins t raat

( t e l . 0 1 6 /2 2 7 2 1 4 )

t i e f' ne em t ! ! !

e e ns

9-e --"'·•.,,$f,._ ·.0:_ ·

o rgan i s e er j i j

, . . e en leuke namiddag vo or

·;r;·�- .";, :. f.JI

' -:w

bij t e dragen .

" Waar o m

a,f'

zeker in s t aat om

... ���,�� i e J:" � o e

, ,_

l e z e r , WA- e r

d at

J IJ

7 9 , JOJO

i n vo or

e ens

maar

de

i ni t i a ­


-

pn r ztt ••

©b r

overt re f t

en

.

.

even .

ze

z ich

Mo r g e n s

s t em va n

de

vert e

z o em e n d e

g e wek t

door

de

is

met

het

z wa r t e

Ik

d o or

denken

denk

de in

aan

i e d e r e en

is

z ich

vl ok

honderden

n i et :

door wat

l u c ht

verhe f t

d o en m i j

nacht .

er

b l a u we

v e r s c hr i k k e n

vl euge l s

voor

g e s che i d en

een

en

ze

De

st i lt e

de

ove r

va l l en

ver s c h i l

u it .

dr i j ft

t rekken

plaats ,

vee l

ik

wo r d t

k a bbe l e n d

De

op s c h i kken

enke l

e l ka a r ,

hoop bij

In

Hun

mi j n

s l apen :

za l

z i ch

s pr eeuwen

vo o r b i j

wa a r

ik

wa a r

bre i dt

s p er e nr e gen .

Eve n

kraa g ,

IN EEN NO TEDOP .

alles .

ma s s a

De

l u cht .

H om e r u s '

' s

.

vergr i j z en .

het

aa n

l a n g z a am

de

.

b r w r g s t r r \J r n b r n a t u u r . . .

ann

luid

-

v i j ve r l a n d s c h a p

Een

111

aan stilte

de de

l igt

r i et ­ plaat s

op

een

mu r e n .

hys t er i s ch e

g e r o ep

va n

enke l e -� . '

g i e r z wa l uw e n g e wr o k e n

Mi j n

wa g e n s . niet , rik ,

ma a r

z ich

en

j ui st

in

het

dubbe l e

is

hem

ka n

na a r

nu

de

de

z i ngen

st ad

tu s s en

v e r dwa l e n

moo i . niet

te

in

vi nden .

Z ij n

l ied

zie

ik

nog

s tr e ep .

Een

br i e s j e

haar

zaadj es

los

en

hij

z ij n

zucht .

Me t

ve e l

t e rw i j l

één

van

de

gl i j de n .

h em

plui sj e s

ouder s

een

nog

e en s

is

hij

kra s t

ongeru s t

l e eu w e ­

en

een

en

i k we e t

v l i e gt u i g

Een

o n t v o e rd

j onge

ik

v e r dw e n e n

bl aderen .

een

straat

we e t

op

wo rd e n

vl iegt

op

plots

dan

de

Wa a r

z i ngt

z oek

B o v e n mi j

p l aa g t

mo e i t e zij n

houdt Ik

'

z i ch

voorb i j s n or r e nde

lucht

ha n g e n ;

ne s t .

de

van

h eb be n

Ergen s

ogenb l i Yken .

hoog

laat

ze

l ev e n .

ger a a s

en k e l e

witte

me t e r s ,

komen

het

ergens

l aa t

anten n e s .

Ergen s

beneden

grond

C.B .

de

gra s ,

l a ng g er e k t e

eer st e

er

t u s s en

in

door

g e d a c ht e n

bove n

hoge

d e b l o em e en

men s

het ik

ma a r hij

een

de

ik e en t j i f t j a f

hoor

dat

op

s l a l omm en

die

pa a r ­ door

l i j ster

f i er

z ij n

t ege l i j k

toeki j kt .

va n e r g e n s k o m e n e n k e l e wo l k j e s a a n d r i j v en ,

hu l t

d i ng e n

de

r eg en .

pracht . naar

zon

De

een

De

b r e ek t

l u c ht

door

vo e l t

opg ed o k en

als

bl i nken

g e s l ep e n

g e po l i j s t :

d r u pp e l s

a f l opende

de

Een

d o o r s c h i j n e n d e mL s t .

een

in

pa a r d e b l o e m z i t t e n , door

l a nd s ch a p .

l i c h t over s pee l t h e t

z a cht

z orgt

en

fri s

aan .

r e g e nwo rm .

7.e

wil

mo t r eg e n

glas

een

nat

z aad j e s

De

l ij ster nog

v e r d wi j n t

z on

en

d e m i s k en d e

voor

De

de

de

n og

bl aderen

s choonh e i d

f o n k e l i ng t r i pp e l t

v l u c ht en

g r o nd

de

die

ma a r

een en

op d e wo r � e n va n

de

s ch i t t ere nde

van nat

en

over

hij

is

de

weg

haar


- 1 12

In

de

s c h eme r i n g

hoo f d . de

Enke l e

weg ;

n i eu w s g i e r i g De

z on

is

st i l t e

terr e i n .

onder ,

E r ge n s

z i ch

de

ze

we z e n

de

met

st i l

ve r t e

de

s n i pp e n

op ;

de

andere

v o or z i c ht i g .

ma a r

v l i eg t

na

e n ke l e

s e c o nd e n

l i c ht

z oeken

naar

rood

de

st erren

bij t

z i ngt

o m o n s vas t

te

k l emmen

aan

de

v u r i ge

W ie

zegt

de

er

zwar t e ove r

me

e en

en

ons

tot

later .

v e r j a a gt

Al l e s me

u it

uil . . . .

H e rma n s

het

te

ko o rd

b e rg .

o ns

te

do en

afs chuwe l i j k

b e s chikken ,

b i j d ra g e n

a ard s

k o m :fo r t ?

Wi j e i s e n , wi j wat

zul l en b e z i t t en

" ui t s t i j g t "

b o ve n

onze

dagen .

ANDHE BRETON

• • • •

l a nd e n be k i j k t

k o m e n h and e n t e ko r t

l an g s

mij n

nadert

Robert

wij

over

dr i e ;

terug

s l i e r t en

koude

gedaan t e

en

ver schij nt ,

we e r , in

zijn

kno r r en d e

k i bb e l e n d

en k e l e

D e ma a n

h e er s t

d o n ke r e

v r e emd e

hij

houdt

s c hu i l p l a a t s . de

l u id

het

ogen

een

l at er

mi nut en vl i egen

t we e

u i t pu i l e n d e

op .

s cheert

-

O F NIET SOMS ?

{ dadaï s t )

op met

U i t er s t

e en

z w i j gt , ha a r


- 11J

: � o e d ni e uw s 1 De in g e n i e u r

�we e d s e JJ o

Grc n t h e

p r o <l�c t o n t w i k ­

e en

keld op

he e f t

o J i e v l e kk e u

om

te

ru i m e n . H e t

p r o dul : t b e s t a a t u i t pu l p e n i n d u s t r i � l e p ap i e r a fva l . W aru 1 e e r

het

ui t ee s t r o o i d , he t

s l o rp t op

en

is

o lie

de

�e en

wa t e r .

in t e r e s ­

B i j z ond e r

s an t

o l i evlek

e en

op

wo r d t

he t

dat

he t

s e n a a t s c o mm i s s i e ,

w a ch t

b e l as t me t

van

n a ar

b e l an gr i j k e

prob l e ­

men

ge z o n d ­

me t

o mvang

G e no m e n van ge r e ch t s ge b o uw i n d e Am e r i k a a n s e s t ad D e x ar . O pm e rk e ­ l i jk was d a t d e d i e r t j e s e en o pva l ­ bezit

lle t

l e nd aan

vr e e m d

d at

d a g l e gd e n ,

de

nadat

zi j

al s

mo e s t

m ar i hu an a

b ewi j s

d i e n e n , h add e n

v e rs c h a l k t

In

t en

de

ge drag

• • •

*

vo rmen

St a -

64 5

s t o r t p l a at s en c l 1. e m i s c h e

e en

vo o r d e in t o t a a l e en m i l j o e n Am e r ikan e n ! H e t s t o r ­ afval

che m i s che in

is

de

VS

in

h e t n i e uw s g e k o m e n , na d a t o n l an g s 7 0 0 g e z in n e n u i t

L o ve

C an a l ( N i ag ar a ) , d i e bij

e en

d e r ge l i j k e

s t o r tplaa t s

wo o n d e n ,

ee U v a c u e e r d

mo e s t e n

worden . B i j t al

e e n a an ­

i nw o n e r s

van

L o ve C an al w e r d e n c hr o mo s o mi s ch e a f ­

w i j k ingen

• • • • • • • • • • • • •• :-; am e n s t . : P . B'r o s e n s

�eko n s t a ­

t e e r <l . Vo l e e n s

de

ge r . E r

dere de

z i j n no g

ko mko mm e r

walno o t , di e

de

Z e ve n l e d e n

van

g e z i n ve rl o r e n

e e ll

in

Ni j lde l ­

l even , d o o r­

t a he t d a t de

vi s

en

de

over ·

e i ge n s chap

s cll. i kk e n

be-

o nkru i d

kunne n b e s t ri j ­

Een

*

Ni e uwz e e l and s e

j ag e r di e in gen

b e r­

r o nd d o o ld e , h i e l d

z i ch

he e l

l e ven

in

w e k en l ang

b ebo s t e

de

die

tijd

do o r

r a t t en t e

rauwe

e t en .

U i t e inde l i j k vond h i j d e weg naar d e b e s chaafde we r e l d zei

t e rug . H i j

hi j

dat

rat ten

de

aan­

r o o s t e rd e

vanke l i j k

t o e n h i ,j ge en 1 ' C j f e r s me e r had , h i j de di e rt j e s w e l r a uw

mo e s t

*

e e n d o rp i n d e r: gyp t i s c h e

an­

pl an t en , z o al a

,

do ch

*

die

zij

n u t t i gd en , vo o r

he t

e t en •

• •

De Vl aam s e Ve r en i ging vo o r d e B e s t u ­ d e r in g· van de Z e e ­ z o o gd i e r e n

stelt

pe r v e r g i s ­ s i ng m e t e en in s ek ­

vas t

ti cide

h o nd in de d e l t a 'van R i j n , Maas en S ch e l d e i n d e p e r i o de v an I 9 5 5 t o t I9 7 5 ge r e ­ d u c e e rd i s t o t I %

in

vo o r

afva l

G e z o nd h e i d v an

van

:

! 7Z O (j . . . :

was

p � aa t a

me e l

In

de

t en

b e s t ro o i d van

me t

*

b e d r e i gi n g

t en

b akk e n

Ve r e n i g d e

z olUleb l o e m

al s o nkrui dve r d e l ­

te

:•

: DA CZ

men t o ch ve e l

de

den .

: 0 0 J< •

z e l fs

de

de

•••• •• • ••• ••

r a t t e n , s o m1:i i ge k a t , h e bbe n

vo o r

h e i d z o ud e n kunne n v e r o orz ak e n !

• :·ro t e

een

­

s t o rt p l aa t s e n , d i e

v an

he t s t o r t en

*

o nd e r z o e k

c h e m i s c h e afval , z i j n er in d e VS m e e r d an 10 . 00 0 van

t o x i s ch e f fe k t h e e :f't o p f' alUlia e n flora ! ;�e en

-

Ve r e n i gd e

i s men

S t a-

momen t e e l

pro even t e ne ­ z o nne ­ b l o e m e n a l s o nkrui d ­ bezig

t'l e n ,

w a arb i j

ve rd e l g e r s gebruik t

b l oem

.

wo r d e n

De

z o nne ­

be­

s ch e i d t

c he m i s c h e

paal d e

s t o f f e n af d i e

v e rn i e t i c e n d e vl o e d

hebben

paal d e

e en in­

op

be­

o nk ru i d s o o r ­

t e n . Ho e w e l

de z e

s t o f f e n no g n i e t pre c i e s

z i jn

ge ­

i d e n t i f i c e e r d , ve r-

he t be s t and gewone ze e ­

dat

van

de

van

he t

l i jk

o o rs pr o nke ­

ge t a l , name l i j k.

IOO O t o t nageno e g IO s p e ci ­ m e n s ! De v e r e n i g i n g

v an c ir c a

vind t de

di t

e en

me e s t

van

dr am a t i s che

a ch t e ru i t gangen van e en in

p o·pul a t i e

bied

en

slist op

b e paa l d

e en

te

he e f t

e en

di eren

ge ­

be­

w e rkgr o e p

r i ch t e n

die

z al

o nd e r z o e ke n ho e

men

de

z e e hond kan

t e rugb r e n g e n

s t a tus

van

zo o gd i e r

to t

eewo on

de

in B e l gi ä .


- 1 14 -

Do o r d e r amp z al i ge

k r e e g men

U t ah ( VS ) , dr . J . J en­

w e e r s o m s t an d i gh e d e n

ni e t

s en , o n t d e k t e

van

ro e p van

Een

de

p al e on t o l o og u i t z o pa s

gr o o t s t e

s auru s

dino­

t er were l d .

Op e en p l a t e au i n vond e n

Co l o r ado en

t e am

zi jn

t en

van

dat

naar

gen

a :fk o m s t i g

van

e en

I7

we l

e en

de

en

80

z ow a t

dat

heeft

aar d e z i ch

op

d in �

dat

de

d e rb l ad

gro o t �� e n s pe r

is

r e n waren

wel

b eh o o r t

c h i o s a ur i

ru s s en

die

vr e e s d e

z e ggen van z at

ko-l o n i e hu i s de

m an

de

e en he l e

rat t en­

z i jn

onder

e n prob e e rd en

d i e ren de

hou t en te vre t en .

vl o e r we g

s t and

van

de

is

ons

d ie

ge ­

de

de

t r i j z e n n± e t

d i eren

l i s t en

b e s chr even

zal

IJ sep­

ge ­

t e·mbe r , m a a r o p I I p a t ri j s

l and

al

J

in

j aar

ach­

s pe c ia­

7 8 /7 9

win t e r

is

gede e l t e � o o r z aak van .

d aar o o k

l i jk

de

* En

t ens l o t t e

e ven

• • •

& P.n k i J.k j e

giingen nemen evenwe l

s t renge

zowat

door

o p pa­

j acht

t e rui t ge ga an . D e

B r a­

de

rus t i ge

ko men

o k t obe r . De

3 me t e r

worden

al s

hi j

te

vo l ­

Ge ­

opening

dat

z o ud e n h e bb e n

e ters , die

z i j n wo ­

omdat aange ­ val l en t e wo rden d o o r ratten . Raar he t ning

b euren o p

Vl aam s e

le

c e l e e fd . De z e

dring­

s cho u �

de

v an

I l� O m i l j o e n j aar ge ­ l e den

mini s t e r

van

nl . d e

,

de

be s l i s t e

r o nd ­

dino s au­

t;r o o t s t e

vo e ­

p a s ge ­

bas ee r t

i s . De

to t

n a t uur l i j ke

d in g v an d e

is

Marc Gal ­

d i n o s a ur u s

vonden

dit

m e e n s chap

op

w e t e n s ch a p ­

eno rm

de

e r we inig en

vro e g

s pu i tgas t en

De man vo e gde e r aan t o e dat ni e t enke l z i j n he l e ge z in ver­ ging van de s chrik , maar dat z e l r s zi j n h o nd on t 7 e t t end ze ­ nuwa ch t i g was gewo r­ d en . De b r ai dwe e r l u i

d i er

i s , wa t de

t e mp e ra t u­

b o r e n vo ge l s . Daarom

b ev in­

he t

l age

ins ekten

dus

ooi t

�e l o p e n . H i j

�ro o t ge b r a ch t . Do o r de

op­

e en man uit

e n d naar

z e e r we i ­

e en

Ke s s e l -Lo . Hi j de

j o ngen hebb e n

z e g­

ton

zou

gr o o t s t e

zijn

nig

me t e r

dat

p a t r i j z e n ve r­

de

res ­

m e t e r l ang

zwaar . H e t he t

20

to t

en

j age r s

mo e d e l i j k

di e r van

ho o g , 2 7

s t e l l en

na t uurk enners

hi j

ske le t ,

zi jn

ve r o nd e r ­

j un i

er

al l e d a ags e

van

va s c

s t e l d en

dat

er

rat t en i1e 1 emaal

ge en sprake kon. z.i jn . He t ve rdach t e ge lui.d hl e ek a :fk o m s t i g te zijn ui·& e en of an­ d e re afvo e rbuis . Sne l werd

duide l i jk

e en kreke l

de

dat

m an

en

p l an t e n ­

z i ch

z o al s

g i r a f f e n vo o r tb e ­ wo cen

en

d ank

zij

hun l ange ha l s d e

ho o g s t e de

t akk e n van

b omen b e r e ik t en

om

zo

te

komen .

aan

vo e d s e l

*

Een

k l e i n v l i e g tu i g

met

5

is

i n z i t t en d e n

bij

de

l an d ing

o p d e Am e r i k aan s e mil i t aire

v l i e gb a ­

s�s

We s t dui t ­

se

in d e

d e e l s t aa t

l an d

Pal t s

s ing

gekomen

e en r e e . H e t kon ve i l i g d o ch

de

l e e fde

ree he t

*

Ri jn­

"

in b o t ­ me t toestel

l and e n ,

d i tm aal v an

ove r ­ ni e t

En d an z i j n e r o o k

de

de

avo n t ur e n

L e uve n s e

b randwe e r . On l an g s

z i jn

ge z in

op he t

de

s chrik

li j f had ge ­

j aagd . De kreke l we rd t ens l o t t e d o o äge s po ­ t en • • •

*


- I l ')

l a.a l s

je

we l

ne m i n e e n

van

en ,

in s e k t en ,

ve et d i e n t d e z e

-

rub r i e k

vo or

b i j z o nd e r e

e n i g s z i n s rn e t n a t uu r te m a k e n h e e f t . He b e n e rk e n o n s i n d e � e rub r i e k we l t o t wa arnemingen d e Di j l e val l e i e n er o t e o mg e vi n � . h e t r,- e e n

waar­

vo .� e l s , p l an t e n , z o o r;d i e r e n , re p t i e l e n , amfib i e ­ s t c n e n , m i n e r a l e n , pad d e s t o e l e n , vi s s en e n a l

ui t

A.VO G E LS :

-- -;, _.; I

. : •:-

1 . Vl.':> AH 1� N D :

2 2/8 : om

Al l emaal

l l u ) O : , : én e x . v l i e g t r;e s t a d i g· o ve r van n o o r d n a a r z u i d ; waar s c h i j n l i J :< r· e w o n e d o o r t r e kke r ( �lJ ) . 1 4 u l J : ci 6 n e x . b i d t v e r s c h e i d e n e m a l e n b oven d e � o­ m e n i n d e r l c h t i n r,- va.n d e vi j v e r van S in t ­ T o r i s -'il e e r t ; h e t g a a t h i e r waars chi jnli jk o ve r e e n t i j d e U . i k e p l e i s t e r aar ( P B , JN , B A , e a ) . l fl u 1W : 1 ad . v l i e r; t o v e r , b l i j f t e ven b i dd e n en i s d an p l o t s ve r d w e n e n ( HD , LUJ ) .

te

S A. ! .


- 116 -

2 . WB S P .' mDI ; �F

( P e rni s

api vo ru s

)

:

l l� / 5 : é én e x e mp l aar b o ven De Z i ch t ( He rwi g B l o ckx ) . 2 2 / S : é én l i ch t e w e s p e nd i e f b o ven De Z i ch t · ( He rwi g B l o ckx ) . 2 6 / 5 : é én adul t e x . p r a ch t i g ge z i en , e e rs t b o ven he t Dome in Van Ti l t ( do o r Lu c J an.s . ) ; l a t e r z ag ik h e t z e l :fd e e x . nab i j De Z i ch t o p o n g eve e r 2 0m . van mi j c i r c e l e n ; d aarna h o g e r s chr o e vend ( H e rwi g Bl o ckx ) . 1 2 /7 : ve r s c h e i d e ne k e ren d e typ i s c he b a l t svlucht waargeno m en d a arna he t z e l fd e e x . ve r s ch i l lende k e r e n waargenomen t u s s e n 12 e n 1 2uJO b oven h e t S i l sonb o s te Erp s -Kwe rp s ( J o h an B o gae r t ) . l J / 7 : é én e x . z i ch ve rp l aa t s en d naar he t zui d en ( He rwi g ) . l 8 /7 : twe e e x . ove rvl i e gend b o ve n d e vi j ve rs in Erp s -Kwe rp s ; d e h e l e t i j d m i auwd e e r é én z o a l s e en bu i z e rd , maar dan i e t s ho ge r en f i j ne r ( l JuJO ) . W a t l a t e r ( 1 Ju 4 5 ) é én e x . twe emaal h o r e n roe p e n o p w e g naar h e t S i l s onb o s ; b al t s G e drag ( J o h an Bo g a e rt ) 2 0 / 7 : tw e e e x . ( waarvan é én b a l t s end ) boven h e t kas t e e l van De U e ro d e ( n . v . d . r . En. waar i s d a t ? ) o ( Ph . Gu.llinck ) . 2 6 / 7 : t w e e e x . z e i l e nd l ang s d e r an d van he t e ik e nb o s t e B e rt e m ( Jan T i t s ) . I R /8 : é én e x . zwe e fd e ove r d e Tro l i e b e rg ( n . v . d . r ik ve r ­ mo e d dat d a t in K e s s e l L o l i g t ) . Hi j s l o e g enke l e k e r e n me t d e vl e u ge l s o pva l l e nd d i e p . De vl e u�e l s w e r ­ d e n b i j he t zweven l i ch t j e s o m l aa g g e h o u d en en d e t o p p e n w ar e n o pgekru l d . De s t aar t was s m a l e n af g e ro nd . H i j ve rdwe e n in w e s t e l i j ke r i c h t i ng ( B a r t Augiis v i j ns ) . ·

.

-

J . rw ns WOU:l ( !-:r i l vu s m i l vu s

)

:

0 9 / 5 : e e n ro de w o uw m e t e rg ve rhakke l d e s t aar t ( rui ) s chr o e i' t s am e n m e t t w e e and e re pr o o ivo ge l s b o ve n ons hui s ; d aarna we g n aar h e t no ord e n ( H e rw i c- D l o ckx ) . 1 0 / 5 : t w e e r o d e w o uwen b o ve n d e gro· t e w e i d e in d e Wingeval ­ l e i ( z e e r h o o g w e e- g l i j d e n d n a a t he t N\/ ) ( H e rw i g B l o ckx ) 1 1 / S : é én e x . ko J11 t vanu i t he t N en vl i e g t zuidw . (I-Ierwig ) . 2 4 / 5 : é én e x .b o ve n o n z e t u in in Ke s s e l -Lo . afdri j vend naar he t n o o rd e n ( Har t Au eu s t i j ns ) . 4

.6 W AH1'1� W O T.nf

( M i l vu s

m i grans

)

:

2 4 /8 : S.�� r o nd 1 6u 5 0 : u i t he t n o o r d e n k o m e n 2 z e e r do1u�e r�

pr o o ivo ee l s ; a l s z e nad e rb i j k o m e n z i en w e zwart e wo uw e n e e n bruine k i e k e nd i e f s amen r o nd c i r c e l e n . De twe e pr o o ivo ge l s ve rdw i jnen 4 m in . l a t e r naar he t z u i d e n ( H e rwi g B l o ckx e n Rob e rt H e rm an s ) . 2 5 /8 : SAi1 r o nd l li u0 5 : b o ve n d e s c hui lhu t zw even e en zwar t e wouw , e en bu iir.e rd e n e e n bru ine k i e k e nd i e f' . Al l en z i j n daarna b o ve n d e vi j ve r ko men zw even ( P e t e r Bro s en s , B ar t Augus t i j n s e n J o han Nys t en ) .

5 . S P l<:R1L�Il

( A c c i p i t e r ni sus ) :

I 7 /8 : S .ut ; vl ak vo o r d e hut j aa g t e e n w i j f' j e a l s e en s c h i ch t a c h t e r e en z w a l uw ; d e z e o n tko m t e n vl i e g t l inks l ang s d e s c hui l hut we g . ( H e rw i g , Luk e n Davi d ) .


- 117

G . DHUIX 1 , In, : r:_: ;r;DIBF

-

( C i r cu s a e ru gino s u s ) :

)

I 8 / 7 : 6 e x . waare- e n o m e n i n h e t To r fb r o e k ( Jo h an B o r; a e r t . 2 1 /? : l e x . j agend h o ve n ve l d e n vo o r l u ch thaven ( J o h an B o g . ) 1 9/f5 : 1 e x . a an d e K l i n i e kvi j ve rs t e Ne e ri j s e ( Nys t . /Augus t . . 2 2 /8 : 2 e x . t e s t . Ag a t h a -R o d e . 2 1� /S : l e x . t e S t . Aga t ha-R.o d e ( manne t j e ( Dirk Co s t ro p ) . 2 ) / 8 : 4 e x . t e S.\H ( 2 m an n . e n 2 w i j î j e s ( B ro s . , Ny s t en , Augus t . 2 6 /B : l e x . t e SiUt ( w i j f j e ) ( ve r s che i d ene w aarn e m e r s . 2G

/8 : l

e x . a an

7 . BO O HVALK

de

K l i n i e kvi j ve r s

( l" a l c o

sub b u t e o

):

) )

)

)

( ve rs ch . waarneme r s ) .

2 2 / () : é é n e x e m!Ü aar j a� e nd S t . A{;a t h a - ao d e

o p zwa l uwe n h o ven d e v:;i J ve r ( J o han Nys t e n " n art Augu s t i j n s ) .

0 6 /7 : é én e x e r:i }) l aar v l o o g a ch t e r he t k l o o s t e r van d e Ob l a t e n

de

t i j ns ) .

te

Augus -

- ·�

1 2 / 7 : é én vl i e gend e xemp l aar me t pro o i " o mr i ng·d d o o r e e n wo l k zwa l u w e i� � a an d e o ve r z i j d e van d e vi_.jve r van S t . Aga t ha - Ro d e . Hi j vl i e µt ­ vo o r B e aumo n t we r, e n v e r dw i j n t d aar e r ge n s t u s s e n d e b o m e n i ( H e rw i g B l o ckx ) . 2 2 / 8 : é én ex e111p l aar g e d ur e n d e vri j l an c;e t i j d kunnen w aarnemen . te S.An. • z e e r agr;re s s i e G" ge cl r a G' : o p e e n z e e r akro b a l t i s ch e wi j z e vi e l hi j twe e f bu i z e rd s l a s t i g ( l 4u JO ) . ( P e t e r Dro s en s , J o han Ny s -

van

p a t e rs

d e S t . -Mart inusb� r � t e K o rb e e k - L o . Aan d e r o d e k l e u r van b r o e k e n d e ond e r s t aar t z i e n , [;ing h e t o m e e n vo lw a s s en vo ge l ( D art op

}

_____,_ ,

f

� e n , B ar t

Augu s t i j n s , e a

).

2 2 /8 : SA.Il ( 20u0 0 ) : é é n a d u l t vl i e g t

/

'

v l ak over d e hu t . Wat later � c i r c e l e n twe e e x . " p i e p e nd " hoven -· ·- -- =­ cl e vi j v e r . Z e vl i e gen d aarna "t-�· ·�,> -�-we g naar he t N . En i ee m i nu' · '- :1 e twe g o n e i d . x e n é é t en no g m aal v e r s c h i j n t . ( H e rwi g ç:..�Ï:= _

�· ·: , - .:

2 4 /P

:

�pu� as ���; arn e ming

b oven

d�"::���"-=�* Auj "_,, #J�

t e H e v e r l e e . O p e en akr o b a - P:i p._-rf t i s c h e w i j z e prub e e rd e hi j e n k e l e k e r e n e e n z w a l u w t e ve r s c h a l k en·. Teve r � e e f s . ( D i rk Co s t ro p ) .

8 . EH AI � :; �n D

( Anas s t r e p e ra ) :

> .

�- ·

. -\· --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 1 ) /8 : 1 1 � o p p c l t e S AH ( IIB , LU J ) . I 7 /f: : mini mum 2 e x . aanw e z i g ( He rw i ._;· ) . 2 1+ /S : é én 111arui.e t j e o p d e G r o t e D r o n t e !fo e r i j s e ( :IerWiG" B l o ckx: en R o b e rt H e rm an s . 2 7 / i- : rl r i e e x . t e 0 1! � ( 1" . U r o s e n s , :> . VAD8a p e l l e , J . Hy s t c m ) .

)

;:.


- 118

9 KL l� IN: : P LEVIER

( Charad r i u s

·

.

0 9/6 : o p

de

o p s pu i t in g e n

g e d rag

u i t : hi j

g e n , f' l ap p e rt

de

dat

-

( I I o l s b e ek ) 10

gaa t

me t

de

o pv a l l e n d e

m.

2 2 / 8 : tw e e Ze

e x . vo e r t af'l e i ding s ­ m i j o p d e gr o nd l i g­

vo or

vl e ug e l s

en

n e i ging

komen

twi j fe l e n d

om

te

28/) O J /ö 1 5 /fi 1 7 /8

Dlo

ckx )

aanvl i e ge n he en

l and e n . Vl i e g e n

( Ch l i d o n i a s

te

t o ch

0 7/ 5 : é é n

ex .

alu co

ro e p t

H o l sb e ek

ni g e r ) :

0 2u 2 0

0 Jul 5

}

I J . KLAP l �l[STEH

( L an i u s

I 5 /8 : é én

de

ex . o p

op

de

) ( He rw i g )

S t . Agatha-Ro d e .

m a ar

î

I !� . B O S::1IJ;TZ ,\.NGfä1

De

Bo e , e a . ) .

A t t e nh o ve nb e rg

te

.

e x cub i t o r ) :

bekende ni e t

wate r ;

do or .

.

plaat s . Zo a l s

ze d u s p a s h a l f au gu s t u s e n i s b ro e d p e ri o d e

:

m i nu t e n l ang

( rond

1 6 / } : i d cm ( rond

)

zo ­

.

( S t rix

s t aart

e n w e e r o ve r h e t

: 5 e x . t e W i l s e l e Z u i d ( D i rk C o s t ro ) . : 1 e x . vl i e g t r o nd t e SAil ( Jan Ti t s • : 7 e x . b o v e n S A.Tl ( H e rw i g Bl o ckx , e a : 1 e x . t e SAH ( H e rw i g B l o ckx , Luk J . , Jan

I 2 . BO SUIL

de

z i ch t b aar wo rd t .

n e b u l ar i a ) :

( W J - L e uv e n } I I . Z \f.t\.l1T:� S TERN

s pre idt

s t aart t. e ke n ing

( Tr i ng a

e x e mp l ar e n

vl i e gen

:

: é én

( He rw i gIO . GTIOBlJP O O TRUITER

)

d ub ius

-t e

z i en

( A cro ce p h a l u s

ze

g e we e s t .

s te eds

ve r s che en de h e l e

g e dur e n d e

( He rw i g

palus tri s

)

B l o ckx ) .

:

- - -- - - - - -- - -- - - - - - - - -- - -- - - - ----- - - - - - - - - - -

2 J /5 : " De

B l e k e " t e Ho l s b e e k : ik h o o r e e n e x . vo l ge n d e vo ­ f;e l s n ab o o t s e n : p i m p e l m e e s , k o.o l m e e s , mu s s e n a l arm , pu t t e r ,

g r o e n l inG , zwa l uwenal arm , gro e ne

s p e ch t ,

• • • •- 1 20

-

B. VARIA :

1

( Hu s t e l a

" '.V E ZE L

Op

8

juli

l i nr,in

de

liep

er

nival i s e en

)

I ')

ju l i

h u i..-: e r d

e r b o ve n

v J o o r,-

die

m i n u t c n l a n t;

( C ar d u e l l i s een

A t t e n h o v e nb e rt:;

de

me t

VLAKKE

c ann ab i n a

z i 1 1 g c n d m an ne t j e

te

! � . S L AK K.i r n :2

juli de

s o o· r t c n wi

Z d. t

de

n a ak t -

O u d - l f e ve r l e e

en

op

( me t

van

d an k

V an

Yve s

a an

in

)

:

l i e rm an s ,

Vri j d a gh s ,

B o ga e rt

t ro p ,

J o h an

Li eve

B ro s e n s ,

Jan

Inf,'e

je

J an Ti t s ,

ar t i k e l s ,

t e k e n i n r:; e n , e n z .

AUG TJ S TI J N S ,

dit

v 6 6r

20

D i rk

Co s ­

C arl a ll o r r e m ans , B r o s en s ,

HARTE L I J K BE DA.i'J" ICT w a a r n e m i ng e n ,

te

L o b e rg e nb o s l a an

9 ,

) 200

� O VE}!BE H

Rob e r t

Ge ert

Ph i l i p p e Gu l l i n ck .

ve r s l a g e n ,

s t u re n

C am m a e r ,

Ann

af

te

.

De b l a e re ,

(of

op

)

Dr o s e n s ,

A L LE M AAL

al

t i e n t al l en

Bro s e n s .

Aur,-u s t i jns ,

D art

Heverl e e

H a c; e l an. d - Z u :i. d e rk e 1:1�) c n ,

van

B l o· ck x , G e r d a

,

te

ve r s c h i l l e n d e

Heve rl e e

P e t er

H e rwi g

Al ex

s p o o rw e r,-

K e r r e b r o e ck

WJ - e r

ko t

de

waaro nd e r e n i e e

J o l1 an Ny s t e n ,

Au r,'u s t i j n s ,

en

au r�u s t u s .

22

op

s l akk e n :

h u i s j e s s l akk e n

( e en

DA R. T

e en

H e rm an s .

me t

vo l

Ko e n

G e l i e ve

H o l sb e ek

z we e f d e .

)

z u i d e r h e l l i n c-

. i n g a a r d s l akk e n .

m . m oVo :

te

Y z c r e nwe c;s t raa t )

H l � TH.K T I .2

v l e u {� e l s

D l o c kx .

R o b e rt

( aan

v e rkave -

o nm i dd e l l i j k

Au rru s t i j n s .

H e rw i r,-

Op

onze

op

ve r d w e e n

( b u t c o hu t e o )

2 . HP I Z : ·: n n

N o r;

dier

b r e m s t ru i k e n .

Ge e r t

Op

s t ra a t

o ve r

w c� z e l

( Tr o l L e b e q,,- " K e s s e l - L o ) . H e t

a . s . ! !

D ank .

ceven

)

! t !

re ak t i e s .

n a ar

Ke s s e l -L o

:- 1 J... 1 -

( il AK T I VI TE I TE N

ONZE

De

e n i ge

o ok

l aa t

Ve n l e r zi jn

STAAN

v o o rw a ard e

b l i j Ken .

is

t o en

he t

o oK

i mm e r s

is

VO O R

OPEN dat

je

Je

ho e i t

de

gewo o n t e

een

I E DEREE N !

e;·e ï n t e re s s e e rd

dus

e ch t dat

g e en

er

nie t

n a t u u r v e re n i g i n g

! iO E WO R D J [� L I D ? R e n j e j o n � e r d an 2 5 ,

ben t ,

en

ge ro o k t

voor

iets

dit

w o rd t

• • •

d an

z i jn

ze

s p e c i al i s t

)1.0

( we

d an

w o r d t j e l i d van d e W J . e n b e t a a l j e z u s j e s wo rd e n b i j l e d e n e ri b e t a l e n 5 0 r ra n k . I n d i e n j e o u d e r b e n t , b e t a a l j e J 5 0 �rank , e n fan i l i e ­ l e d e n 5 0 f r ank . J e s t o r t h e t b e d r a g o p P CR O O O -O J 1 9 7 8 5 - 7 J van d e W i e l e w a a l v z w , G r a a t ak k e r 1 1 , 2 ) 0 0 Tu r n n o u t ; m e t v e � 1 e l d i n G : " n i e u w l i d " e n j e n a am e n a d r e s . I n l i c h t i n G e n k an j e b e k o m e n O · P o n s s e k r e t a r i a a t : P l c ins traat J , JO J O H e v e rl e e t e l . 0 1 6 /2 ) 6 1 8 0 •

200

1·rank .

Hro e r t j e s

en

(

.IU\" L L N D I S : l

2 8 /9

TOT

to t

J A.i'<'UAH I

:

5 /1 0

)

:

no s .

WEEK

VAN

De z e

t e n t o on s t e l l i ng

ga a t

door

HBT

De

aan

M e e r d a a lwo u d , n i e t

0 5 /1 0

n 1 n f"',

ge h e u r t

s ter

Mark

op

( w a a ra an o ok d f Wv m e e d o e t ) ( van d e u o s w a c n t e r s ) i n

B o s hu t

ve r

van

Sprin� t u � t e n . De

Gal l e .We lkom !

B O S W AN lJE L I Nu- .

S u ll O : s t a t i o n

L e u ve n , w a a r w e d e bu s n e m e n o m 8 u4 7 . 9u 0 0 : Tu e r e s i al<: a p e l , N a am s e s t e e nw e c, . L e i a i n c, : L o u i s lJ e S m e t . E i n d e r o n d d e m i d d a g a an d e B o s a u t

N 1 .t l e

1 9 /10

de

z o n d a gv o orm i d d a g

W I E LEWAALK O NG RS S

TE

nr

.t 8

( zie

L e i d in g :

Y ve s " De

)

.

K O RTH I J K . t r e in .

Vand e n B o s c h .

ro n d

1 7 uO O .

TO CHT

DO O R

1 1ET

Le i d ing :

We

nemen

L e uv e n

Jacn t "

E inde

in

om

1 4 u l 5 � bu s 1 8 o m o m 1 4uJO .

1 4u20 .

H e v e rl e e

1 t Al .r E L AN D .

O d e H a l f' l a n t s . d e t r e i n van 1 2 u 5 0

E i n d e : ro n d 0 8 /1 1

u am m e -

P A DDS �; TO E L t: N TO CHT .

A t s p r a ak : s t a t i o n

0 8 /1 1

naar

Tn e m a : " H o o f'vo g e l s " . s t a t i o n L e uve n . Ve rvo e r : p e r In l i c u t i n g e n : B . Vand e rb o rr,-h t .

02/11

door mini­

b o ven

A f s p r a ak : 7 u 'l 5

1 7uJO .

in

L e uve n

s t a t i on .

B HAA.KD ALL E NA V O N D .

0 o 1 oVo

tl e rw i r�-

s t raat

te

A anv an � : o m

B l o ckx . in he t

1 9uJO

L e u ve n .

s c o u t s lokaal t j e

o pe ­

2 8 /9

in

de

H ave n -


1 1 /1 1

TO CHT DO O R Le i d ing :

1 5/11

DE

D I J LE V A L L E I :

G r o o t a e rs

Fr o

S t at ion

L e uve n

K an t i e n

H e ve rl e e

rond

In

Vo o·rm i à d a g :

Le i d ing

om

8ul0

om

8uJO

en

de

me t

a an

he t

a an

de

de

2 ) /1 1

J o han

van te

L e uve n , ho e k

Ny s t e n o

�ie ts o • • •

b e ru s t

net

bi j

bi j

Su zann e

deze

Ne l i s s en

en

S t e t· an

p e rs o n e n 0

p r o gr am m a : o n d e rm e e r G i mné e <> • •

U O UDP L B V I E ill � N TE L L I NG .

Ve rp l a a t s i n g m e t L e i d i n g : N o rb e r t

9u00

At' s p r a ak : o m E i nd e

06 /12

WA

r o nd

wa g e n s a an

( k an

l J uOO

he t

Yve s

( g e l i e ve

Van d e n

van uw

D o s cn

h e rd e nk i n g " A anvan g : o m de

P ar o ch i e z a a l

Inl i cn t i ngen :

1 ) /1 2

Yve s

WATE H1H L DTE L L I NCJ.

O rg a n i s a t i e :

1 4 /1 2

s tation

var i ëren ! !

)

van

L e uve n .

.

WJ w o r d t van h a r t e u i t G e n o d i gd !

de

s e k r e t ar i s

In

n o o d z ak e l i j k .

L E D E NAVO N D "

( o ok

bij

u i t e rs t

B run n e .

De

P r o gr amm a : ve r s l ac-

de

)

tijdig

k an d i d a t u u r

, m e d e d e l i ng e n

en

in

Frans

te

S e gh e r s

S t . J o z e 1 , B u r g e m e e s t e rs t r a a t , L e uve n . Vand e n

B o s ch

( t e l . 220 J 10 )

.

o

8ul 0

s �a t i on

L e uv e n , h o e k

om

S u JO

kan t i e n

H e ve rl e e o

E i nd e

rond

de

FRAN S

SEGHER S UI T S TAP .

po s t .

m i d d ag .

b i z o n d e rh e d e n , g e l i e ve t e l e ro n e r e n , o r

n a ar

me t

hem

Lo uis

De

k o n t ak t

Sm e t , op

nemen .

2 0 -2 2 /1 2

:

WERlili.AMP Di t

in

TE

he t

AAR S C H O T .

g e k l a s s e rd

I n l i ch t i n g e n

26-2 9/12

bij

geb i e d

S t e � an

S p e e l h o ve n .

O s t yn o

W J - lW N\.rRE S .

I n l i ch t i n g e n

WALEMI3 0 S EN Le i d ing : Ar s p raak

ST .

Ni c o :

in

per

he t

vo l ge n d e

"Wie l tj e " .

J O H I S -W I NlîE .

Vand e r

8u0 0

Ve rp l a a t s i n g

a d j unk t ­

d i e nen

2 0uO O .

A � s p r a ak g o m

Vo o r m e e r

).

ak t i v i t e i t e n , ve r k i e z i n g

J o n a n Ny s t e n .

t e l o 22 84 8 J , t e

1 0 /l

pos t 0

n eve r l e e .

DIA.AVON D .

EN

o r g an i s a t i e

B an d e . In l i ch t i n g e n Op

s t a t i on K an t i e n

Nam i d d a e :

P ANNE KOE KE N De

! !

o rean i s a t i e :

V e rp l a a t s i n g In

SuJO .

m i d d ag o

WATE R W I L DTE L L I Nli-

A 1' s p r a ak :

8u l 5 . om

E ind e de

de

om

Hauwa e r t o

s t a t i on

L e uve n � ho e k

ï i e t s ; b o t e r.i:I amm e k e s

pos t . me ebrengen

te


1 0 /l

DIA-AVO N D .

0 .v e r d e W a d d e n . d o o r W i l f r i e d 2 0 u0 0 in d e Burgeme � s t e rs t ra a t L e uven ( P aro ch i e z a a ll S t " Jo, z e f )i . d

Di avo o r d ra ch t A:r: ' s p raak

te

1 8/l

om

PIEP -WJ Wand e l in e-

Leidin� :

We

)

E ind e :

p r o gramma

-d i avo o rd r a c h t " -kn o t .K am p

-p i e p -w j .

(?)

Olm g e vi n g .

! s t a t i on

aan h e t 8uh 5 , w a a r w e r o n d d e m i dd ag

om

h e t v o l g e nd e

en

C amm a e r

ve r z am e l e n

po s t

Vo o r

in Lo>Ven j o e l G e rd a

bus

nr . J

a an

he t

Leu�r�n ( h o ek e m e n ( o•m 8u5 9 ) . s t a t i o n van Leuven 0

van n

z i j n re e d s a a n g e k o nd i gd :

"

n a ar n e t V e e r s e M e e r : ni euwe l e i d i n p,- van n e rw i g· ll l o c K x -wa t e rw i l d t e l l i ng e n " -d a eui t s t ap o o rd e n

S P B CI AL :

o nd e r

en

! ! !

be t e r e

(?)

o ve r No ord -S c and inavi ë en 1' ' i n ­ e en g e s yn cn r o n i s e e rd e d i a ­ m o n t a G" e i n o ve rv l o.e i p r o j e k t i e o W e rK. van e i g e n b o de m ! ! M e e r hi e r o ve r i n h e t v o l g e n d e numme r van : " DE VALLE I " o f " DE BO OMKLEVER " o Een

un i e k

Bas t iaens

59

l an d " d i

s t' e e rb e e l d

t in

de

v o rm

v anWAA.ltNl-:Jll ING SLI J ST VAN O VE H Dl<� P E H I O DE

j an . -m aart j ul . - s e p t .

o k t . - d e c'. . 8 0 a pr . - j un: . 8 I

R a n e s c h i k a l uw wa arne m i ng e n PER

81 81

( ge l i e ve t e s chra p ­ pen wat NIET p a s t ! )

DATUM en m a ak g e ru s t g e b r u i k

if-an a fk o r t i n e- e n . G e e f' z o ve e l mo c- e l i j k aan t a l l e n o p vo o r wa t e r- " pro o i aan

e n z an gvo g e l s .

van

S tuur

bu i t en

deze

de

B re ng o p d i t

p r o vi n c i e

f o rmu l i e r ge e n waa�n e m in g e n

Br ab an t .

l i j s t e n r e ge l m a t i g o p :

vó ó r 1 0

j anu a r i

v6 6 r 1 0 apri l v6 br 1 0

j ul i

:

I981 :

I 9 El l

I981

:

v6 6 r 1 0 o k t ob e r I 9 8 1

:

p e ri o d e

o k t . -d e c .

I980

p e ri o d e

j an . -m a a .

I98I

p e ri o,d e

apr . - j un .

I 98I

p e ri o.d e

j u 1 . -s e p .

I98I

!!:! � ��ç! �� E'�-� .!. J o h an Ny s t e n , P a s t o o r E e ck e l aars l a an 1 1 , J 2 00 K e s s e l - L o .

Dank vo o r d e m e d e w e rk i n g

Datum

S o ort +

Aantal opme rkingen

Plaats

J ._ !

1 1 1T . .1 . " . . 1 .. . . 1, . 1

!

1

r

·r

· ·· · I

· --


· ------ - -----,------ -------....,.-- -,·-

Datum

Aantal

S o ort

+

1

opmerkingen

l

1 l

' ·t ' l

1

1

·· ·1·

·· r

Plaat s


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.