De Boomklever Oktober1980

Page 10

- 8J

-

;�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ § § SEIZOENVERSLAG § ORNITHOLOGISCH § § § JANUARI - JUNI 1980. § § � " § §§�§0�§§0§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Ik

kreef;

Michèle Dirk

<le

van

volgende

Dumalin,I'aul

mensen

Claes,P , eter

invullijsten binnengestuurd: Standaert,Ste1'aan

Costrop,�Tan Wellek.ens,André

taers,Steïaan mans,aobrecht

Ostyn,Steran

Bande"Marc

Henaard,Stefaan

Canelle,Ste.faan

Hublou,

Vanrnarsenil1e,.Paul

De

Tavernier,Steven

Verfaille,Elfriede

Gro.o­

Herremans,Hobert

Ledocte

en

stijns.

Bart

Her­

Vande

Augu­

dank aan Steven Vande Capelle,die mij geholpen heeft hij het op steekkaarten ztten van de waarnemingen! Ook <lank aan Hobert Hermans die dit verslag vóór d e publi­ katie nar;ekeken heeft en "hier en daar" wat aaneevuld ! nclieve de volgende lijsten(over de periode juli-september Hartelijk

1980) s

op

ten laatste

Gelieve

zoveel

UKTODER

IO

t:1ren !

1Ii.er

v o lct

•dodaa.rs ontbrak

een

in

Verscheen

•îuut

overzicht

( Podiceps de

( Podiceps

Vcrscl1cen

konsta.nt

on

( één

einde

I6/2

te

'l

8

en

op 7

•hlauwe \Jas

te

SA.1'1

en

( Nycticorax

•kwak

Juni t

.8nkel van

zwa.an

in

op

ex.te

één ex. te

(CYG"UUS

Overwl11teraar:l

en

soorten:

r7/:,�:l

exote

Neer.)

aî in vrijwel

dan

meeste

carbo

vijvers .Grootste

te

)

2'�/1 ( l

ex.

Neerijse.

)

,

26/J ( 1

}

Neerijse (

cinerea

::lf'riede

Le do

ex.),

cte).

)

in winter en lente. bewickii

) tot

(1

à

SAH(1

ex.

} ,en

te llilsele

tu.dorna

2/1

te

I4/J te Neerijse ( 2 J ex. ) .

9/J

aanwezig:van

( Tadorna

te

SAR.

ex.)

n.ycticorax

aanwezig

maart

de

doortrekkers:

I 5/1 tot 25/3

•l>err;eend

Kessel-Lo. Van

IJ/4 ( l

(Ardea

reli_ier

alr;cmeen

•kleine

en

van

waarnemingen

te lkcns

door

}

( Phalacrocorax

•aalscholver

op

Wa3.rneminc-

aantal aanwezig·

concentratie:I9/2:I8

bezoreen!

)

maart.

cristatus

te

tel�e�evens

enkele

van

ru.ficollis

winter

teru{',"

mij

aan

( nauwkeurige }

�ogelijk

) 1 ex.te Eessel-Lo

(1/2}

)

exo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.