De Vallei Oktober 1980

Page 1

f� DRIEMAANDELIJKS

je

JAARGANG

1(,

N° 4

KONTAKTBLAD OKT.

-

WJ

-

LEUVEN

DEC. 1980

V.U.: Y. VAN

DEN

REDAKTIE:

P. BROSENS,FONTEINSTRAAT

BOSCH, GELDENAAKSEVEST

80,

3000 LEUV EN

79, 3030

HEVERLEE

hel wordt rode woestijn oene

SOLDENIHET GROOTSTE OERWOUD VAN DE AARDE WORDT UITVERKOCHTIMEER HIEROVER IN DIT NUMMER.


hel la,

Niet bepaald een miezerig dunne je ligt.

Vallei,

(kamp)verslagen,

artikels

die hier voor

meer dan 50

Een presentatie�ksemplaar,

blz.

en waarnemingen._.

volledig samengesteld door onze redakteur Peter. Met deze meer dan geslaagde 1zwanezang1 nemen we voor een jaartje

afscheid van hem;

korrespondent voor de Nieuwe redakteur

Peter wordt de

Vallei in Amerika

wordt

vaste

1

Bart Augustijns,die de volgende

nummers zal samenstellen.

(overigens zal hij

het wat

kalmer aan moeten doen, want onze postzegelrekening begint Er

in de miljarden te lopen

• • •

)

zijn weer eens een hoop aktiviteiten

komende drie maand;

gepland

voor de

voor sommige uitstappen en voor

het kongres staat de afspraak nog niet helemaal vast: schrijf eens een briefje naar de tochtverantwoordelijke, want alles gaat wel�egelijk door. Een aktiviteit

die je zeker niet

pannekoekenavand;

gezellig

zomerkamp in de Ardennen. op,

er waren

heel wat

mag missen is de

napraten over het De kampsfeer

fotografen mee,

borrelt er helemaal dus er worden

zeker toffe dia's getoond, en misschien is er wel rijstpap Nico ? Het kamp is me buitengewoon goed meegevallen: ik heb er

alleen maar spijt van dat ik de

moest missen kampplaats.

!

'laatste avond'

Ondertussen denken we al aan

Waar ?

Het

de

Met de herfst zitten we meteen in het mooiste van de Dijlevallei: De vogeltjes vliegen over en

de

vijvers,

zonnestralen, en

de

volgende

wordt een verrassing.

bloemetjes genieten

de eikelmuis

sêizoen het bos

van de laatste

heeft heel veel slaap,

Viki zit te popelen om jullie

vogelwaarnemingen te

krijgen. Stuur

ze

hem, met

ueel natuurgroetjes

van je

Stefan / ,

Tot op een van

de wandelingen!

voorzitter


- 76

INJIOUDSTAFEL

o

o

WOORDJE VAN DE REDAKTIE SOS

:GH.Ot:NB

1f011�S'r. IJ:·I

t)

HEL •

OHNITIIOLOGI.3CII 1980

F'l':NOLOG-T!'; DE

J"l!·: l�

o

KL!·:lJHSTOFF8N.,. voc;1•:LS:

V[•;HSLAGEN •

WULP

BIJ

NOG

WAAl�NEr-IrJGl:N KALENDER

BRIEF

WJ?

9J 94

94 95 96 98

o

o

o

1 06

107

0 1 10

o

.

EEN NOTEDOP

POEZIE IN DAT

DE

DB PIBP-WJ •

92

VAN •

87

lIOfü'\.JE

77

oSJ

76

78

BEDH.i:I : GD !

OPEN

WADDBN

OOK

o

Z OA L

ER

o

EEN

IIEHINNERINGBN

OPROEP

s:;;rzOENVERSLAG

HOUTS'J'IPPBN IS

TEMllINCI\S STRA�DLOPEH OVEH

WIE

HODE

WOHDT •

-

.,. 1 1..1

o

.

.

.

WAAHNEHr-JGSLIJST

. . . . . .

99

11) 1 15 1 21

in

bijlage.

in

bi

jlac-e


77

-

WOORDJE zal

Je

VAN

wel

al

DE REDAKTIE

hebben dat.

Gemerkt dan

is

volumineuzer

vorige nummers samen

zijn

dat

Inderdaad! zelf

Waarom

maar

heb

hoef

zoals

als

Ik

heb

wec;ens

en

.ie

met

zelf

weet

wel

de WJ

is ook

kracht

Sinds

naar

de

voor

opgevallen • • •

dit num mer

redenen

eventuele

ty p l es s en

nooit

meer

gevolgd

).

te vertellen,maar

s te rven

op

�IA,

ik heb

de

toch

In mei

een

werd

is het

zcr�r,en,

p;ewecst. valt

• •

Ook

mits

hoop

zo

na"

G'Oed

harmoniscn

nummer

harte

dat

geheel,

net

ik

WJ

de zo

vanaf

opbouwende

als

nu

Maar

dat

kan

of

5

van

!!

h art

hij

leden

meewcrlcen !

B:J

en

DIT

bezorp;en

zin hebt

om,

stellen met

kende

een

is.

ik heb horen

een hoogtepunt iets

nog

( en

hem

lid

mijn

ik

samen

hij

kan

kon.takt

een

te

bereiken

dan

aktieve,positieve'

zeker ben

ma{S

!

a

niet

l leen

mits

vo0ir

alles

hulp

het

!

SPON'l'A"\N het

voor

volgen­

! numner

volGende

r;ebruiken

• • •

WJ-redakteur,

BH.OSENS.

JOUW

door slechts

op!

P J�Tt:H

als

dat hij

Iedereen moet

ook

'Aftredende'

• •

verantwoo-rdelijkheid

Bart"

best

natuur •

stukje

!���-��--��'Y�����

met

één

tot

op uit s tap pen

verzorgen

wor · den!

! Gelieve

je

r�crust

er

alleen!Dat kan

KAN te

te

bijlage,

beterhand

naar

(terug!)

elk

ik

zal

ziel

samengesteld

aan Bart

samen

en

de

ongeschonden

waarvan

onmogelijk

nummer

Tnr!ien

aan

zal openbloeien

medcwerkinc;.Een kontaktblad kan en 2

WJ

medcwerkinp;,zowel

AUGUSTIJ;Js,

met

dat

een

dit laatste betref't"draag

Vallei

D e Vallei

Ook

de

weer

Wat

DAl{T

e·ekozen,

bewijst

kontaktblad

aan

G imn é e

in

ons

over

in

ik

inspann i ng.

Daarom verwacht vooral

Hier verwijs

ga!

dat

1Jestu11r

zomerkamp

dit

! !' !

rnedewerkin� betro�! indruk

nieuw

enige

van

akkoord

ging het niet meer

Argonne

Maar

d;in

is •

veranderd

( r,-eweest? )

ziek

ik r,rootendeels

wat

de

wel

Open Drief van Robert Hermans

de

vooral

l,

ook

de

als

?

is

zwaar

dieptepunt,

De

Je

( so.rry

g·etypt

eenmaal

nou

zal

\·:aarschijnlijk ni e t

iedereen

waarmee

en

Het

zo dik

dood.

Haar

Ik

.

verscheidene

gedaan

d;it

ik

het

heb

ik

)

( lay-out )

uitzicht

samenr�·esteld

fouten,.

Ik

het

• • •

dit nummer enigszins

( onp;eveer

het vorige

twee

ook

-

)

,

neem


- 78

SOS .

-

••

I .ALG�n ..;�I� GEGEVtms. .

4o·Î�

Ongeveer·

de

van

van

Zuid-Amerika

valt

binnen

het

stroomge­

6 landen verdeeld is:Bra­ ziliij, Venezuela"Colombia,Ecuador,P . eru en Bolivia.Na de Nijl

hied is

de

Arnazone,dat

hoofdtak

km) .Zij

( 6250

van

het

over

stelsel de

langste

rivier ter wereld

l.J.i tgestrekte. tropisch regenwoud ter wereld en transporteert een vijfde van al: het zoetwater dat van land in zee stroomt.Dat- enorme vo­ l � e wor<lt,naast het enorme stroomgebied van 7,5 miljoen doorstroomt

km

,ook

veroorzaakt

de

2,5m

per

het

doe>r de

meest

hoge

jaar ) .De hoofdtak

gemiddelde neerslag

van

het

stelsel

( rond

ontsprinet

6000 m.hoogte in de Peruaanse Andes tO'P slechts I7S km van de Grote Oceaan ( en toch le�t de Amazone duizenden ki­ lometers af om tenslotte in de Atlantische Oceaan uit te mondenl ) .De Amazonemonding is geen delta.Tot op honderden kilometers van de kust is het zeewater e-eel �ekle urd door rivierslib.Dat slib ( I.5 miljoen ton per dag l ) wordt door zeestromingen naar het noorden gevoerd"en komt voor de kust van de Guyana ' s tot rust.Pittig detail:het e�la..n' larajo, tussen twee getijdearmen gelegen,is groter dan Bel�i� • • • op

hart van het

In het

aanzienlijke hele

jaar

heerst een vochtig tro­ Amazonebekken treden echter

Amazonegebied

1:1imaat. In delen van

pisch

het

droogteperioden op.De temperaturen

door

ongeveer op

(

het 25°c).

lig�en

hetzelfde niveau rond

de

Het oerwoud heeft

zich gedurende een lange periode onge­ stoord k UlUl en ontwikkelen,zodat een stabiele evenwichts­

situatie tot stand kwam

plantensoorten.elk met van

systeem

De kleine selijke binnen

tussen een enorm aantal hun

biologische

groepen

bewoners

dier-

en

eigen plaats in een ingewikkeld

relaties.

indianen

die

tot voor kort

waren"pasten met

hun

de enige men­

levenswijze volkomen

dit ecologisch systeem en brachten er nauwelijks

verandering

in.

opbouw in etages de verspreid staande bomen;het tussenniveau ·wordt gevormd door la�ere bomen- en lianensoorten;de bodembegroeiing be­ staat uit planten die zijn opgewassen tegen een gebrek aan zo nli cht als gevolg van het dichte bladerdek op hogere ni­ Typerend

voor

net hoogste

veaus.

Het tropisch boomsoort

het tropisch regenwoud is

niveau wordt

regenwoud

komen

andere

is zeer

nauwelijks

een klein oppervlak

Langs

gevormd dQor

een

de

de kruinen van

gemengd.Groepen van

voor.Kenmerkend

zeer

groot

aantal

is

juist

één dat

boomsoorten

op

en

plantensoorten is vertegenwoordigd.

de

rivieroever komt op

land voor.Droge graslanden

sommige

( campos ) met

plaatsen vochtig verspreid

gras­

staande

door hun leerachtig, stevig blad bestand zijn een lange,droge periode,komen voor op de hoogste ter­ reinen tussen de grote rivieren ( noordoostelijk deel

bomen

tegen

die


- 79

van

De

het

Amazonebekken

-

en op

het

eiland Marajo

).

meest kenmerkende begroeiing is echter toch

uniek mens

doordat het voor kort

typische

het Amazonegebied

aan

de

rivieroevers

) en

in

boomkruinen

waterdieren

diersoorte n

de

soorten,waaronder

en zeer

vele

vogelsoorten,

choerus

door

en zoogdierfamilies reuzensoorten

hydrochaeris

jacuar,de

het

insekten­

bijzonder grote soorten!

(

) ,het

zijn

roof'dieren poema en

die

groo,tste hier

trouwens

als de capybara

ver­

{ Hydro­

knaagdier ter wereld

en de reuzenotter Pteronura brasiliensis Katachtie;e

van

leven, zijn typerende bewoners

Ook plantenfamilies tegenwoordigd

( zee­

als de tapir,

tropische woud.Onmisbaar zijn ook de ontelbare

2

door

leven.

Ook luiaards,apen, vleermuizen die

het oerwoud,

de randen

bestaat overwegend uit

bosdieren,en natuurlijk uit

koeien,piranha's, sidderalen die

aan

verstoord was .

fauna van

De

slechts

voorkomen

)

. zijn o.m.de

de ocelot.

.ON'f'WIKlillLING EN EXPLOITATIE. geschiedenis van

De

de

goede illustratie van de

is een

ekonomie uit de vorige produkt

zwakheid van

eeuw .Eind

I9e eeuw

waren toen de latex leverende

)

brasiliensis in de

Manaus uit

het

het

toevloed van rubbertappers

( di

een stad

tot ee n

in

het

hartje

mondaine bruise.nde

concurrentie uit

Malakka en

de

(

het oerwoud

I9IO,door de

de

Tweede Wereldoorlog

projekten in

( door

binnenlandse en van

de

zijn de het

recente

Amazonebekken.

plotselinge belangstelling

buitenlandse

investeerders

De

exploratie is

al

zit, is nog

in

niet

de

gevonden,en wat ijzere�ts

om aanzienlijke voorraden

voorraden zijn aardr,-asvelden van

argument

) is

de ont ­

begin:fase en hoeveel

bekend.Een

betre:ft,staat

gaat.Ook

zeer groot.Men vermoedt dat

het

wordt

aanwezig zijn.Andere

er

hele reeks ertsen

mondings!-;ebied en aan de oostgrens van Peru le�gen

ge­

ontwikkelingen

aanzienlijke del:fstof'":fenvoorraden in het Ama­

grond

echter

dat het

staten met

dit tot .dusver ekonomisch verwaarloosde

de redenen voo·r deze

zone�ebie d. onder

worden.

zijn verschillende

in het Braziliaanse deel van

dekking

van

dat. de be­

in het Amazonebekken begonnen met ontwikkelings­

bied.Het meest spectaculair

van

:-:�rote

ondervindt

zal

grondbezit

fat ale

ge'>leven,en de

tekenis

groter

aan.

) groeide

Sumatra.

natuurrubber tegenwoordig

ervan ooit

de IIevea

wereldstad 1 Deze periode van

het onwaarschijnlijk

is

vraag

eeuwwisseling

synthetische rubber,maakt

Een

de

explosieve vormen van

rubberteelt is beperkt van omvang

concurrentie die

Na

type

groeide

bomen zoals

AmazoneoerwoudoRond

bedrieglijke bloei eindigde abrupt in De

het Amazonegebie d

rubber op de wereldmarkt sterk.De enige bron voor dit

naar

nam

rubberwinning in

vast

de bruinkool­ er onder het grote olie-

drijfveren tot

het

en

open­

oerwoud, zijn de bosbouw en de veeteelt.Als bovendien de ontwikkeling van het

tot landbouwgebied genoemdo••

oerwoud

·


-

80

-

Een van de ontwikkelingsmethoden is openlegging van het oerwoud do or wegenbouw,waarmee in I958 al werd begonnen" In I9 7 0 is men met de aanleg van wegen dwars door het woud ( massaal ) begonnen.De nu bestaande wegen worden be­ schouwd als basis voor een dichter wegennet! Andere instrumenten waarover men beschikt,zijn een aantal fiskale faciliteiten • • • •

J.TOTALE VERNIETIGING!? Tien jaar geleden was het Amazonegebied het grootste stuk maagdelijke wildernis in de wereld!Dit is niet langer zo. In I974 ( nu al 6 jaar geledenl ) schatte het Bra­ ziliaanse Instituut voor de Ontwikkeling van de Bosbouw dat 24 % ( een vierde! ) van de Braziliaanse regenwouden was verdwenen door bulldozers,branden of de oude methode:zagen en machetten. In I975 bleek uit satellietfoto's dat meer dan I6I.OOO vierkante kilometer woud op één jaar tijd was weggeruimd! Het Amazone-instituut in Manaus voorspelde dat de jungle tegen het jaar 2002 verdwenen zou zijn ! De Braziliaanse regering verbood eniee tijd geleden een boek van twee Ameri­ kaanse specialisten dat in I976 gepubliceerd werd:"AMAZONE-.JUNGLEzVAN GROENE HEL TOT RODE WO�STIJN19• In totaal is het Amazonegebied iets groter dan AustraliH.Het omvat een derde van de beboste ge bieden in de wereld,,een vijfde van de wereld­ voorraad aan drinkbaar water,en het levert de , helft van de door planten voortgebrachte zuur­ stof' in de wereld! Pas in I970 werd de internationale aandacht ge­ vestigd op de gevaren van wilde ekonomische ont­ wikkeling voor 't broze milieusysteem van de Amazone. De bodem is weinig vruchtbaar,omdat de mineralen vrij snel door de regenval worden weggespoeld.Het rooien van de plan­ tengroei kan daarom snel een kettingreaktie veroorzaken. In I 9 7 4 reeds waren II.000 km wegen aangelegdJiJL I977 wa­ ren meer dan I miljoen kolonisten naar het gebied verhuisd. De goedkope arbeidskrachten lokken zeer veel multinationals naar het gebied:neem nou Volkswagen,oC het reusach�ige mijnkomplex ( ter grootte van de Amerikaanse staat Connecticut ) .... Daarenboven zijn er 7 95 verhandelbare soorten bomen,waar­ van de conunercHHe houtwaarde de I5 .000 miljard Bf' .kan be­ reiken.En dit is zeer aantrekkelijk voor Brazili�,met zijn I500 miljard Bf.buitenlandse schulden • • • • De regering is trouwens van plan (nog eens ) 56 miljoen hek­ taren in exploitatie te geven aan buitenlandse ondernemingen,


OCEAAN

GROTr�

CARAIB IS CHl:;

COLOMBIA

VBNEZU.LLA

BRAZILIE

N 0

t:;J t;:)

l/)

p.

z

>

,._,

.....

? H

to

t":l

·��

tr,

....... .,..


-

- 82

4

WAARS CHlnvING

l

is tot de va ststelling gekomen,dat slechts land vruchtb are bodem is"en dat SLECHTS voor landbouw in aanmerking kan komenl l 1 Hen

40%

het

unieke oerwoud.kan zware

Ontbossing van dit hebb en: Vooreerst gaat

één van de

prachtigste

( en

gerepte natuurgebieden ter wereld totaal herberet

tropisch oerwoud

enig

plantensoorten,die

grootste

ZIJN NU DUS MET en

En dit

is

wenst:n6g

nou net

het

afspoeling woestijnvorming op zal z.ijn.

tot gevolg

laatste wat een

meer armoede,n6g

de ekonomie,dus 'ftog hogere

5.TENSLOTIE •

landbouw­

echter uitgewe­

maken.Bodemonderzoek heeft

door erosie

on­

aantal dier-

men van de ontginde geb ieden

zen,dat

)

allèen

en

Vervolgen.Shoopt

relatief korte termijn

gevolgen

verloren.Dit

AL DEZe SOOTI.'1'1..:N gebieden te

van.

daarvan

en dààr voorkomen! UITSTERVEN fü�DREIGD I I

een groot

zijn

%

IO

land als Braziliä

meer honger.achteruitgang van buitenlandse schuldenc.e•

• •

Tenslotte rijst

(

)

de zeer dringen de vraag:

HOE KAN DIE ONZINNIGE VERWOESTING WAT KUNNEN W I J DOEN ?? l l I'

TEGEGEGAAN

WORDEN ?

Samenstelling:Peter Brosens. Bibliografie:Larousse Encycrlopedie

De

(

St andaard

)

Tekening Amazone-stootvisser naar

Grzimek.

** Gelezen krant:

in

een

(

het ook

Nederlandse hoe kan

stman.

Koekoek beschuldigd van dreigen met geweld "Er wordt al een paar jaar een hetze tegen mij gevoerd. Een

t

paar mensen bij mij in de buurt proberen mij me t dit soort acties onderuit te halen" zegt een ver­ Hij Koekoek, ontwaardigde vindt het een schandaal, dat de politie hem om kwart o ver acht van zijn bed lichte zonder van te voren iets te zeggen, "Omdat het politiebureau in Ede wordt ver­ uwd, hebben ze mij naar bracht en mij astgehouden

voor de &wee bij de de­ monstratie &er plaatse aanwezi­ ge poliUea gen&en "Het is on­ voors&elbaar da& zij toelie&en da& de menig&e op mijn au&o Insloeg De politie beef& me vies In de 1&eek gelaten. Terwijl bek end was, da& de be&ogers zouden ko­ men, s&ond ik 's mergen1 half negen moederziel alle genoTer een s&elle&je reldfigure over

.

ve

.

anders

)


- 8)

-

��§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ § §§ SEIZOEN V ERSLAG § O RN ITHOLOGISCH

§ § 1980. JAN UA R I - JUN I § § § § §§�§§§§§0§§0§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§�§§§§§§§§ Ik Mi

van de

kree{';

chèle

Dirk

volgende

Durnal in, Paul

Costrop,.Jan

taer.s,Steîaan

mensen

binnengestuurd:

Standaert, Stei'aan

Wellekens,.André

Ostyn,Stef'an

mans, riobrecht

invullijsten

Claes ,,Peter

Hublou,

Vanrnarsenille,.Paul

Bande"Marc

Gro.o­

Herremans,Hobert

Her­

T ave rnie r , Steven Vande Canelle,Stefaan Verfaille,Elfriede Ledocte en Bart Augu­

stijns.

Henaard, Stefaan

dank

Hartelijk

heeft bij

aan

Steven

De

Vande Capelle,die mij

Geholpen

ztten van de waarnemingen! Ook ciank: aan Hobert Hermans die dit verslag vóór de publi­ katie na(;ekeken hee ft en "hier en daar" wat aan�evuld ! de

Gelieve

19�0)

ten

steekkaarten

volgende

lijsten

111ogelijk

!

tt1ren

l!ier volt;t

•dodaars

( over

op IO OKTOBER

laatste

zoveel

Gelieve s

op

het

cte

overzicht van

een

( Podiceps

periode

juli-september

mij te bezor�en! ( nauwkeurige ) telgeGevens door aan

ruficollis

enkele

soorten:

)

ontbrak in de winter ( één waarneminrr op I7 / 2:1 Verscheen teru{'," ein d e maart. •:fuut

( Podiceps

Verscl1oen

o:ri

cristatus

I6/2

aantal

konstant

concentratie:I9

op

ex.te

dan

meeste

de

c arb o )

op 7

•'blauwe

•kl e

8

en

.8nkel van

•herp,-eend ----·----

te

ex.te

( 1 ex.), 26/J ( 1

ex.

Neerijse.

)"

Neerijse(.1:1friede Ledocte).

aanwezir,- in winter

( Cy{;"nus

in maart I5/1

vrijwel

( Ardea cinerea)

rel�er

zwci.an

in

nyct icorax )

juni,één

algemeen

in e

IJ/4(1 ex.)

en

(Nycticorax

•kwak

Was

SAR

te

a:f

vijvers . Groo tst e

SAR.

waarnemingen van doortrekkers: 2'.�/1

telkens

en

Kessel-Lo. Van

aanwezi{�

/ 2:I8

ex�te Neer.)

)

( Phalacrocorax

•aalscholver 'l

te

te

tot

en

tadorna

lente.

)

aanwezig:van 9/J 25/J te Wilsele

( Tadorna

Overwiuteran.r:l

bewickii

en

tot

4/J te Neerijse ( 2 exo) ) ex. ) .

à

ex.

) ,en

)

2/1 te SAH(1

I

(1

1

ex.te

Kessel-Lo

(1/2)


- 814

(Anas

eend

•wilde

-

platyrhynchos

)

Komt in zeer groot aantal voor.zowel voorjaar.

•wintertaling

s

(Ana

in winter als in

recc a )

c

Overwinteraar en doortrekker in vrij groot aantal • Laatste waarneming:IJ juni (l ex.te Kessel-Lo).

(Anas

•krakeend

.

strepera)

Drie waarnerningen:2 ex.te Neerijse ICV(28/J),l ex.te NGB ( o.p I2/l�) en 2 ex. te SAR (eveneens o·p I2/4). (n.v.d.r.:o o k nog één ex.te SAH op 2/1 en 2 ex.te NGB op 9 /l/I9Bo). •smient

(Anas

penelope)

Waarnemingen in :februari

• pi.i lstaart

en maart.Op 2I/J:22 ex.l(Wilsele).

acuta)

( An;ts

Overwinteraar in vrij groot aantal.Laatste II april:één wij:fje te Wilsele. (Anas

•zomertaling

waarneming op

querquedula)

8erste w a arnem in g op I� maart:2 ex.te �V.Op 25/1:I4 ex. te Wi l s e l e 1). (N.v.d.r. :op ; 27/4 reeds een k oppel met drie

( juv.l ) .

•Slobeend

( Anas

Heel de tijd in •taïeleend

clyp ea t a )

vrij groot aantal aanwezig.

(Aythya

nyroca)

de p e ri o d e aanwezig in vari�rend aantal.Eind :februari wordt een piek bereikt:2IO ex.te SAR(op I9/2).Daarna in da­ lend aanta l o Te OII.2 wij�jes met elk 6 jongen(op I4/6).

Heel

•kuifeend

( aythya

:fuligula)

Voortdurend aanwezig in k lei ner aantal dan tafeleend.Groot­ ste koncentratie:50 ex. te SAR 29/J .Op 26/6 waren er op J5 joneen (uit 5 broedsels).

(

OHN

* nonnet j e --------

( l1ergus

}

albellus)

! I1/I ex.te SAR op 2/I,l wijf'je oo de Zoete nog toe Waters op I4/J:dit is de laatste waarnemin� voor Brabant;vorige datum:II/J te Ho:fstade{I954) . Drie

•visarend

2én

)

waarnemingen:!

(Pandion haliaetus)

waarneming:l ex.

te SAR op IS mei.

tot


- 85

( Pernis

*wespendief'

( accipiter

•rode wouw

Wintergast •blauwe

en

(Falco

jaaend

( circ us

mei.Telkens

cyaneus

)

subbuteo

)

(Falco

columbarius

( nutoo

OverwLt terde en

buteo

trok

(Fulica •kleine Serste

doot�

atra

( 25 / 4 )

:1

ex.en

op

22/6

trekkend naar het noord­

tot

midden. mei.

)

( Charadrius dubins)

waarnemin�:l ex. te Wilsele in het Lcopo l dspark

( Va.nel.lus

vanellus

V;tnaf 1!Li.dden februari •temminck strandloper --------------------

op

te

2J/J.Waarschijnlijk

Kessel-Lo.

)

aanwezi� in relatief klein aantal.

(Cal:idris

temminckii

)

:2 ex. ( Hobrecht Renard en Jan Wellekens ) .Dit eerste waarneming in de Dijlevallei deze eeuw!

Ke:3sel-Lo(4/5) is

rle

( Philomachus

• lcernpltaan

Doortl1ekker in maart: van van

26/J

• zw:irte

Twee *

9•

aarnwezi,�.

plevier

* kievit

solitair.

)

hroedr;eval

een

ex.

)

�6n waarnemin�:Heverlee ( 5 /4 ) :1 ex. oosten ( iiarc Jierremans ) .

\l1;emeen

I4/6):J

midden

ex.

•smel l eken

•Buizerd

en

)

in k l ein aantal.Heverlee te SAR.

Doortrelcicer

��n

nisus

ex.;SAH.(I5/5

in klein aantal.Laatste waarneming:OH ( 9 / 5 ) :1

Overwinterde •boomvalk

:1

doortrekker tot

kiekendief

)

apivorus

( IJ / 5 )

Doortrekker:Heverlee

-

2L/J

tot

rui ter

te

pugnax

20/J

)

tot

(Trlnga

erythropus)

waa.rnemingen:!foerijse(29/J): 2

tttreluur Doortrekker

(l'ring«t totrmus )

van

Wilselo(I0/J):J

2J/J, 1 ex. te 1/ilsele;

Neerijse.

ex.

;Wilselc(I2/4)

:2

ex.

tot mei. �,ers te en laa tse waarnemin�: ex.;Kessel-Lo ( 10 /5) :1 ex.

ma.art


- 86

-

(Tringa nebularia)

• P,"roenpoo trui ter

Doortrekker in klein aantal.Eer�te en laatse waarnemine: Neerijse(26/4):2 ex.;Kessel-Lo(9/5):1 ex.

( Trin.r;:a

•witgatje

o•chropus )

Doortrekker in klein aantal van begin maart tot begin mei. ��erste on laatste waarneminr,-:Neerijse(9/J):l ex.;Kessel-Lo· ex. T�én juniwaarneminf7,':Heverlee I1� / 6 ) :1 ex.

(2/'>):2

(

(TrinGa

*oeverloper

Van :n/J tot I\essel-Lo:20

( 2J / J ) :l ex.;Neerdaalwoud(J0/4):-J ex.en

•watersnip

4/5

op

te

I/5:1

ex.

(Gal1inav,o �allinav,o)

Doortrekker van

• gru t to

vrijwel konstant aanwezig.Op

( Scolopax rusticola)

•houtsnip Wilselc

I0/6 ex.

hypoleucos )

bef,'in maart tot

einde april

in

klein

aantal

(Limosa limosa)

Doortrekker in klein aantal in ma;Lrt.Eerste en laatste waar" nerninc:Wilsele ( I9 / J ) :l ex.;Neerijse ( 29 / J ) :1 ex.Laatste vo·­ rige waarneming-:Oud-Heverlee:2 ex. op 27 april I97 6. •kluut

(necurvirostra

avo·setta )

Twee waarnemingen:Neerijse ( 27 / J ) :2 ex.;SAR ( JO /J ) :l

•scholekster

(Haematopus ostralegus)

�én ex. te SAR op I0/1i. Dl t is de vierde "geschiedenis" van de Dijlevalleil

•kleine mantelmeeuw 8�n

ex.

( La.rus

waarneming

in

de

f'uscus )

waarneming:Kessel-Lo:l ex. op I/2/I980.

•stormmeeuw

(La.rus canus)

Overwinteraar in vrij Neerijse (29/J):l ex. •zwarte

stern

groot aantal.Laatste waarneming:

(Chlidonias niger)

Doortrekker in vrij r�root aantal .Eerste en laatste waarne­ ming:Neerijse(JO/!i) :J ex. ;SAR ( I4 / 6:IO ex.Grootste concen­ tratie: SAR (I5 /5 ): 14 exemplaren! *noordse

c-ele kwikstaart

( Me>tacilla f'Iava

thunbergi )

gast:SAR ( I5 / 5 ) :.±,_ 2 5 ex.Op I7/5(rond I6u):l ex., 's avonds verscheidene.Vorige waarnemingen in de Dijlevallei: SA�(22/4/I962)en 29/4/I97J: 2 ex.

Toevallige


- 87

-

( .\.nthus spinoletta spinoletta)

•waterpieper

Van 26/1 tot I2/li aanwezirr in de Dijlevallei.

Gebruikte

literatuur:

De Vallei. - Inventaris van de vocels van Brabant (door Pol Jierroelen en H.De Fraire } .

-

JOHAN

NYSTBN P.EECKELAAHSLAAN )200 KBSSEL-LO.

I900-I974

II

§§§§§§§§§§§§§§§§ § § §§§§§§§ § § § § ; FENOLOG 1 E 1980. §

§ § §§§§ § §§§§§ § § § §§ § §§§§§§§§§ § § *paapje: Te te

Ber{� op 2/5 (Magda Vranckx), in Hachelen op l•/5(NHS"DIC) WV op I0/5(HB) en te Vaalbeek op I5/5(S.Ostyn).

•roodborsttapuit:

op li/5(J!IB) "AVP

I0/4(S.Ostyn) ;een zeer vroeg wijfje(sorry:mannetje)op II/2 en .2 ex. op II/J in KD(IIB) . • Te Tremelo

o.p

•tjiftjaf: De tji:t"'tjaf' was in vergelijking met vorig jaar nogal aan de l a te kant:he t gros kwam aan vanaf de derde week van maart. I6/J te OHN:l zingend ex. (PBR) ;.I9/J in tuin: 1 z.ingend ex.

(1m);22/J:zingend ex.in Wilsele(DIC);29/J te Erps-Kwerps ( Magda Vrankcx);25/1 te Landen(A.Vanmarsenille). Uitschieters:I9/2 te SAR(PBH) en I7/2 te NKV (MHS). •boomleeuwerik:

geen gegevens

van

ontvangen.

*zomert al inc-:

Vanaf I'J/J 10 ex.(zie 29/J:l

er zomertal.ineen op WLS(Z) ;op I6/J o.a. vorig nummer),IID en DIC. te NGil(PDll);I4/J�l koppel te NKV(IUIN).

waren

ook

koppel


-

•zwarte

88

-

roods taart:

z!i /J: 1 z ingend mannetje te Heverlee ( MHS ).

Ol

in Holsbeek

I0

/ 4:al�emeen aanwezig: /4::te Erps-Kwerps en I2 /4: te Leuven(IUIN ) .

Werchter

( HB,LUJ ) . ( JJIB ) .

•.fitis : J0/1:Silsonhos Daarna

( JHD ) .

( J/4) Meerdaalwoud:8/4.

eers te waarnemingen te Holsheek

Oud-Heverlee"Egenhoven

en

"Heverlee

( 4/4 )i,

•boerenzwaluw: Zoals

ieder

jaar

29/1:twee ex.te

worden

NGD(PTIR)

de

eersten

en

I8 te

gezien

eind

mrz(PDn).

maart:

JO/'): drie te Wees beekdal ( J'l-IB') en 1 te Holsbeek ( HB ) . I2/J:één vroeg ex.aan de ZW ( S.Ostyn ) . •kleine

plevier:

Weinig

aprilwaarnemingen.Er

sen de

maart-

toeval

is!

2J

/ ):WLS

JO/J :NGB

o4/5:AVP

!

Z

is als het ware een

en meiwaarnemingen,alhoewel

) :1

ex.

PBR).

( DIC"HB )

"gat"

tus ­

dit ongetwijf'eld

.

s.ostyn

).

•zwartkop: Vanaf' ral

was

I4/I.,.

deze vo,gel

in

de

Dijlevallei en

in de YV o,ve­

aleemeen aanwezi�

( HB ) . 6/!H DZ:één mannetje ( HB'"LUJ ) .

Tussenin

•europese OB

waarnemingen

kanarie:

/ 1:twee

IO/l�

:reeds

afzonderlijke ex.:z.o. enkele

Holsbeek •F,ele

te WLS�NGB"Attenhoven,ea.

dagen volop

te

OIIZ ( MHS) .

zang;mass aal

aanwezir;

te

(im ) .

kwik:

II/4:Vos s em 28

(J1m).

/ J:Neerijse ( DIC) IJ/4:LP ( J.Wellekens ) . •gekraacde 20/4:één 04/5:te

roodstaart: mannetje

te

Ileverlee

( PBR) ;:ook

op

2I

/ 4.

Attenhoven"LP"AVP.

06/5:één dood

ex.in

Die�em

en

l mannetje te Zaventem( JHB ) .

•tapuit: J0

/ 4:Hamme-Mille:MJISpen / 5:Machelen ( DIC.ea. ) . I!+ / 5:LP ( J.Wellekens } .

o4

één

mannetje

in

LP

(IIB).


- 89 -

I 2 /4 : é é n

N . O . t e OJIZ ( MHS ) . t e Ho l s b e e k , R o t s e l aar e n H a a s ro d e ; z angvl u ch t .

n a ar

I 6 /4 : a l ge rue e n O I /5 : n e erdaal

( �ms ) .

• ko e k o e k : *

I 2 /4 : SAR ( PDH. , JHB' ) . I '� /h : a l �e me e n in 1 9 /li : S i l s o nb o s (

Di j l e vn l l e i ; o p

.JifB ) .

• o e v e rz w a l uw :

/ J : t e SAil ( S . O s t yn ) . S AR ( D I C ) . I 2 /4 : in Ti l d o nk ( DI C ) . I 4 /4 : t; an s e k o l o n i e ( 5 0 à vend t u s s e n P é cro t

all e

vi jve rs

g e h o o rd

( Jm ) .

29

0 8 /!� : t e

*

60 en

e x . ) r e e d s.

F l o rival

n e s t g an g e n

( kl e ine

u i t gra­

z and gr o e ve

} Hn .

ri e t z an {_; e r : OI/5 : 1

z i ng e n d

ex .

( m anne t j e )

te

S JW

( �IS ) .

•h u i s zwaluw:

IO /li :

NKV ( S . O s t yn )

te

.

I 2 /4 : t e S A.!l ( PBR , JnB ' R.HM )

• o e ve r l o p e r : 2 7 / J : t we e t e Ne e ri j s e ( S . O s t yn ) . 2 9 /J : e l f e x . t e N e e r i j s e ( S . O s t yn ) . De r e s t van d e w a a rn e m i n g e n rre b e ur e d e n o a . t e M a c h e l e n , K e s s e l -L o , Z W , • • •

tus s en

2 5 /l+

• b r a am s lu i p e r :

O I / 5 : é én

0 7 / '5 : é én I 9 / '5 : t e

1;ra s nius :

z i n g en d

e x . t e I I e ve rl e e ( NH S ) . m ann e t j e t e E rp s -Kw e rp s ( ,nrn ) . L an d en ( A . Vanm ars e n i l l e ) . z i n c- e n d

1 l

2 '.) /ll : AVP JHB .

2 6/!� : NKV

DI C

2 7 /!� : 0 l IN� MH S * zw ar t e

: é én

z i nge nd mann e t j e .

s t e rn : *

I '� /4 : é én ex . te

N<.m

( l IB , Davi d

J 0 / !4 : d r i e t o NGB en tw: e e 0 7 / :> : vi e r t e OHZ ( :mrs ) .

te

Van d e p u t ) . SAH J an W e l l e k e n s ) .

(

• s pri nkh aanr i e t z an ge r : - - -- - - - - - - - -- -

I I/4 : DZ ; é én

-

-- -- - -

( Im ) .

e x . g e ho o rd r 6 /l� : r e e d s 4 e x . ; l z i n r; e n d e x . i n z i ngend m an n e t j e t e I I e ve r l e e ( MI I S ) .

O l-4- / ) : é én

DZ ( 1m ) .

en

5/5


- 90

I R /IH �i i l s o nb o s ( JIID ) 2 7 /4 : WV ( I IB ,

O I / 5 : SAR en

LUJ ) .

-

.

SJW ( �ms ) .

• t u influi t e r : O I / 5 : me e r d an 5 z ingende manne t j e s in. Di j l evall e i ( HHS·) . O \ / :> : i n he t LP ( J . W e l l e ken s ) . I I / 5 : t e Gri md e ( DIC ) . • b o nt e vl i e ge nvange r : b o n t e v l i e �e nvange r t ro k in z e e r gro t e aant al l en do o r : in d e peri o d e J / 5 t o t 5/5 was h i j zowat ove ral ' in ( soms ) gro t e aan t al l en aanwe z i g ! Z i e vo ri g numm e r ! Aanvull ing : 10/4 : t e LP : é én rnanne t j e ( Hn ) . O J /5 : t e Heve r l e e : l koppe l o p e lkaar ( en o p andere ? ) ro epend ( HIIS ) ; Ge l l ik ( Maasval l e i ) : t i e n t al l en e x . aanwe z i g ( LUJ ) . Ol� /5 : Ho l sbe ek : t i e n t al l en e x . , waaro·nde r enke l e " zwar t e " ex . nab i j <l o me in VT . 1 e x . t e Langeve l d ( vad e r v . LUJ ) . De waarneming t e Ge l l ik s uggere e rt dat de d o o rtrek o ok in and e re d e l e n van he t l and opmerke l i jk was ; e en vr i end van LUJ had in d i t eeb i e d no g no o i t e en b . vl i e ge nv . ge z ien t de

• �r auwe vl i e genvange r : o 4/ 5 : é én. e x . t e

L P ( 1m , s . o s tyn , J . We l l ekens ) . 2 0 /5 : e en mann e t j e en e e n wi j:f j e t e Heve r l e e ( t-ITT S ) .

• :fl u i t e r : 0 4 /5 : t e Y i nk s e l e ( J . W e l l ekens ) . t e Z \f ( LUJ ) . I 8 / 5 : e e n manne t j e en e en wi j f j e t e Heve rl e e ( MHS ) . I 7/5 : é én z ingend e x . t e Ho l sb e ek ( Irn ) • • S P O tVO G e l : 2 2/5 : t e Erp s ( JIIB )

.

2 7 / 5 : 1 z ingend manne t j e t e OHZ ( 1-0iS ) .

• kl e ine karek i e t : O J / 5 : é é n z i ne-end e x . t e Heve rl e e ( MIIS ) . I I / 5 : t e Gr imd e ( DI C ) . • w i e l ewaal : E e r s t e waarn eming o p 8 / 5 , d aarna t e Wi l s e l e , Heve rl e e , Ilo l sbe e k • h o s ri e t z anger :

- - ----------- -

I0 /5 : t e l i o l s b e e k e n

op

I 6 / 5 t e He ve rl e e

nacht zwal uw :

I I/ 5

te

W ink s e l e ( J . W e l l e kens ) .


- 91

-

• gi e r z w a l uw :

/4 : m e e r

d an J O e x Le uven . 2 8 /l� : t e H e v e r l e e .

27

t e Olf2 e n

.

O lIN .

J O /l� : t e

• t o r t e l du i f : 2 2 / li. : DL:

( HD ) .

O J / 5 : é é n z i n r;·end man n e t j e i n 0 9 / 'J : t e O u cl -H e ve r l e e ( D i c ) . e n s o nh o s

( Jlm ) .

K o rb e e k - D i j l e .

e nk e l e

e x . in S i l ­

z ingend e

• r;ru t t o :

2 6 /J : twe e e x . t e NGD . 1 9 /J : t e W i l s e l e ( D l C ) . • h o s ru i t e r :

o l� / ) : d r i e

• t e mm i n ck ' s o '� / ) : twe e

H a c h e l en ( d i ve r s e \vaarne rn e r s )

ex . te

s t r an d l o p e r : ex . op

L I-'

( J . We l l eken s ) .

• kluut :

·-!.7 / 'J : twe e e x . t e

>fo e r i j s e ( 3 . 0 s tyn ) . Z i e

o ok

vo r i g nw�une r !

• h o or.1va l k :

2 5 / zi : á én

ex . t e

( .\Uf S ) .

H e ve r l e e

* w e s p e n d i e f' :

I '} / ') : d r i e e x . r i c h . O . t e

S A"l:l ( HHS ) .

o pv a l l e n ct i s d e p l o t s e t e ru �k e e r van d e ko e ko e k " In-,;. · rl e r d aa c1 : van a f I 2 / !i. w o rd t h e t z e e r warm ( 2 5 ° C ) en e e n o p e n " h e l d e r w e e r . � [ i e rvan m ak e n ve l e V O G'e l s g e b ru i k o m s ne l o p t e s c h i e t e n . O o k d e e e r s t e zwar t e s t e rn z a t i n d e z e p e r i o ­ rl e , e n d e b o o m p i e p e r z o n � t o e n vo l o p . O p m e rk e l i j k. z i j n ve r d e r n o g : d e vro e g e b o e r e n z w a l uw van fln p s k e ( SO ) e n d e s p r inkh aanr i e t z anr,-e r s d i e z e k e r pr o f i ­

* Zeer

te erden

van

vo o rn o e m d e

L e t '. .re l : b o v e n s t aand e

ui t de

mas s a

w e e r s o m s t and i gh e d e n .

ge g e ve n s

on tvangen

zi jn

s l e ch t s

e en

s c h i f t ing

g e g e v e ns .

I k o n t v i n {; :fo rmu l i e r e n van MH S , DI C ,. P BH " S . O s tyn. , J . W e l l e ­ k e n s , ,\. . Vand e m ar s e n i l l e , ::urN , JHB e n 1•l agd a Vran ckx . ;\l l e m a a l e r g h e d ank t ! Ind i e n i e m an d n o g- g· e g e ve n s h e e f t d i e i n t e re s ­ s a n t kunn e n z i j n s t uur m a ar o p ! Vo o r a l waarn e minge n van •

bon t e

v l i e g e nvan g e r s

z. i j n

no g

s te eds

we l korn l

S:\.:1 ( S t . Aga t h a -U o d e ) , NGB ( Ne e r i j s e Gro t e B ron ) , , NJ�V ( Ne e r i j s e K l i n i e kvi j ve rs ) , OHN- Z ( O u d -H e ve r l e e No ord-Z ) , _ MHS ( Har c H e r r e m an s ) , P BH ( P e t e r B r o s e n s ) , RHH ( R o b e r t H e r­ m an s ) , JHB ( J o . B o ga e r t ) , HB ( IIerwi g Ul o·c:kx ) , DI C ( Dirk Co s trop )1 K D ( 1'C e s s e l - Da l ) , LP ( L e o p o l d s p ar k ) , WV ( Wingevallei ) e n DZ ( De Z i c h t ) . A fk o rt i n g e n :

HB l\W IG .


- 92

he t

s i e rl i jk s t e

kun n e n

te

wi l d ! Z c

k o m en

v o o r . Da t

d at

we

h e bb e n ! Ik vind

e r n o r,- e nk e l e n

we

v o o rn am e l i j k

no G

er

wi ld

dat

z c g- r,- e n

-

in

he t

ve e l

t am e l i j k

zuiden

z i j n , ko m t

f'i jn

he t

van

l and j e

ons

d o ordat

je

in h e t

hebb e n

van

de

b e j a­

: � i n g z o r r;vu l d i g e r r; e w o r d e n i s . Vro e ge r d a ch t m e n a l l e en de

a an

( ho e

po t

d i kk e r

Te r; e nwo o rd i g w o r d t de

o ud e

de

l ynx

en

de

o ok

in

he t

het

en

z i eke

re ewi l d

S o mm i g e n

wo l f

a c h t e ru i t

vr o e t: e r

bo s

door

z o al s

en

de

dat

de

s te ed s

g e wo r d e n .

r e e w i l d s t and

o ve rd ag

w e i n ig

zo

re e ­

z i en .

en

M aa r n e e , d e

r e e ën

nemen

m o e i t e kri j G j e

ze

a ard i e e

hebben

je

uw

k an s

fie t s

te

in de

ve rr e k i j k e r d e b o s r and vro e g e

in

a f t ur e n . D e en

to e

z i en

en

na

e en

de

me t

l an{�S

de

z i j n in d e

u re n

De

re e

is

e en

z o ns o nd e r-

h e rk a uw e r : vl u g· i n s l i kk e n

w e r;w e z en . H e t m anne t j e h e e t

w i j f je

re e g e i t . H e t

IR

k {� .

in

de

je

re e d s

s

1

Z om e r s

winte r

( door

van k l e u r . I n m e i we l

ze

lc; e n

re e

reeds

s l e ten , dat

de

�I

en

en

no o t j e s . � e n

ze

j un i je

o n c- e ve e r 1 1 e ind e

p e r d ag

ree

we l

�\

. . .

"" ....1

e ni.

de

kal fj e s

re e

te

halen

z i j n , z i jn

mo e t

n ad e r e n .

4 kg .

ge b o ren . Z o al s

NOO IT

j a ar

we i n i g

·�-:!f.;��-1• " .�

) s e p i a - gr i j s

ka l :f j e

van b o m e n

m a ak t

�·lllllhl�

t-�".

o n g e ve e r

wo rd e n e en

"

, .

o ran j e -bru in

c i rc a

t w i j ge n

is

zo ' n

do or

en

re e b o k , he t

w i n t e rva c h t

we e t , mag

he t

eet

bl a d e r e n

zi jn

leefti jd

h o o c; s t e

als

e e w i ch t

wat

met

z i en , mo e t

te

d an

en

akke r s

avo nd s

en

o ok . O m

r e ewi l d

p l a a t se n

be s t e

' s

te

he t

be rm

we i l an d e n

o ch t end

a an t a l

no g we l

r;ang .

IJ e

ond e r

beer�

r e k:r e a t i e " i s

nach t w i l d

ze

gaa t , o md a t

).

g e z o ch t

s e l e k t e e r d e n . O md a t

v e rk e e r

o ok

d an

mo o i e r

jui s t

o p h e t p l a t t e l an d

en

o ve rw e g e n d

menen

bu i t , ho e

afs cho t

d i e r e n , pre c i e s

rum o e r i G e r w o r d t he t

de

he t

aanrak e n !

is I7

de

j aar , m a ar

t an d e n

afge ­

zo

gro e nvo e r : l andb o uw tj e w a s s e n ,

en

s t ru i k e n , e ike l s

ge l u i d . Me t

h o ge

en

b e uk e ­

' fi e p ' -ge l uid­

b o k e n c- e i t e l k a ar i n d e br o n s t t i j d ( h e t g e l u i d vo o r t Ge b r a c h t d o or b i j na d i ch t g e kn e p e n n e u s g a t e n ) . O o k d e � e i t e n h a a r k a l f j e s p r a t e n z o m e t e l k a ar . E en p l o t ­ jes

r o e }r n n

wo r d t

s e l ing

e· e s c hr o kk e n

b l affend

ge l u i d

uit

re e

d e nk

je

dat

he t

e en

Vo o r

i e d e re

re e

mo e t

Daar

n1o gen

:f a z an t e n te

bes t

op

en

d o o r he t

s t u u r , vo o r a l vro e g

' s

s o ms

er

an d e re

en bo s

avo n d s

m i nu t e n je

a c h t e re e n

nie t

e en

b e t er we e t ,

is.

o n g e ve e r

10

d i e ren

ha b e s ch i kb aar z i j n .

z o a l s koni j nen , h a z e n en

�é é n and e r e r e e ë n . D an vo e l en z e

wo rd e n no g h e e l

<l o o d c e r e d e n

we G" e l t j e s

h o nd

l o pe n , m a ar

o p g e p r o p t . Er

a an-

o ok

stoot

( " b 8 h , b 8 h " ) . Al s

dat is bij

wa t

ge b e u r t he t

dus

he t

r e e ën nie t

we l

de

op

s e l ekt i e f •

u i tki jken

s ch emeren

en

's

• •

Op

acht e r he t

mo r g e n s

• • •

GBTI D.\

( O v e r� e n o m e n ho l e n "

CAN�L\BH .

u i t : " De

vo s s e n

van R . P o o r tvl i e t .

)

z i ch

au t ow e � e n

hebb en


- 93

,-----

-

�------

m e n l g a anvra a g vo lgt h i ero nder een lijs t van de �if'­ t i c- e , ver d a c h t e en o ns c hadel ijke kleurs to :f:fen , ve el a l ( al

Op

)

dan niet onwet tig gebruik t door

de vo e dingsni j verhe i d :

Ll j ST VNJ TO!-:Gt:VOEt ·os KI J:: un STOFFI::N IN DE VOl':O rnc

f',Cclélan in he t z i cken h u i s " l lop i tal de Pari s " ge spee i ul i seen:I in de kw1kt:: d1e s L ri j cl i ng .

Cl tc· · r i i :o.c h omJ.è r ·zock

r:

-

o; r . r i n1'.t !

r:

-

rn: r i r :1�rl rr"" t

!·:

r11 <0 t

een re c h t hoek een

g i ft i g

c i rke l

ve rdach t

n i e t or .1 ri ngd

ei f t i t; )

( 1'1a a rsch i j n l i j k .

onschad e l i j k

Id de::r: LO>:T_cvcc f',dc k l e u rs to ffen ho rden voor he t ogenb l i k tocge l a len in I ta l i ë ;:ouden vo l ecns d e 1·1e t moe ten ve nnc l d worden o p de ve rpakk i n gen v an d e voed i np,�...:it.'éi r t:n .

r;1; Y i r'

t·lcn rr:cc t he l overv l oed i g :•.cbru i k van clc:'.e kleurs toffen afremmen door de ge koe l t te p rncJ uk Len te s-:: l e c t c !'en ( he t i s name l i j k d e ve rb ru i ker d i. e de op i n i e V<ll \ de f<lb r · i krln t bcpnal t ) . <t:1n c l e f.'� zomli le i cl van j e k i n 1 Ie: ren , l a a t d 'i L geb ru i k he t Venk 2an j e i.:c zondh1; i d !

Denk

'51

E- 1 2 3

er1

1 2fi

1 62

E- 1 0 1

J 1;;11

163

@ F- l()j @ ® E:- l04 132 @ f·> 10':) J @ FITT6J e 1 7 4 E- 1 11 @ 1 75 E - �D @ 1 80 1 30

1)( )

E- l ? l

151

181

1 :\:

1 52

200

@

201

r:-

E-[_:J]

F- ES) E- @ .

Wi s t

je

. . �

le zen

E - 330 Z l .J N ll I J ZOl !IJoói{ rJ"l W EHVEI MEKKI:: NIJ

E- 1 00

ië- J 1 0:'1

dokurr,c n t aan i e d e re e n

dat

H i d d e lands e

l LO

202

l&l

203

er

@ J 2::.0! @ @ @ @ @ @ CZ0 @ @ @> ln·J I @ I· ;.-..:o 1 @ 0}). ® J?:.o J @ j 2 '.i 1 1

@ @

261

30'1

333

262

308

33·1

263

309

335

GITD

JJ6

2'/0

236

280

237

2 lll

238

282

� '

260

j a arli j ks

290 300

30 1 302 JOJ 304 305

zo ' n

jJl?j 3'.î'/ JJ?Oj @ 0TI @ ,, @ @)

405

[iiö",J 408

410 41 1

413

® © @ @ @) @

4 J.4

322

420

472

325

421

4·73

•'

471

326

400

422

474

327

401

434

475

402

4110

331

403

332

404

j!l:-,O 1

@

) [@]

4JO

4 80

@

MILJARD

TON

vuil in

z ee werd geloos.d? Hierin z i j n he gre p e n : IOO

de Ton

l o o d , 2 5 0 0 Ton chro om en 2I . OOO Ton z ink t In S ardin i ë word t gemidde l d 2 , I kg vis per persoon per

kwik , 4 0 0 0 Ton

wee k

Gram

g e consumeerd. D a armee

kwik

n aar b innen , wat

kr ijgt de 7

con sument

ma al m e er

is

W ere l d gezondhe i d sorganisa t i e vast ee s te l de

als

2500 de

' ab so luu t

l aa t b ar e grens 1 !

Het bedr iegl i j ke b lauw van de Midd elandse

Z ee •

• •

m i crQ;­

do or

de toe­


- 9 ·' 1

vog e l s

-

• • •

NO T I T i i -, j D I J 1: ..: :·: '1 / .\. 1\J Ufo M ING VAN .t;r;�"l" ,JlTVEXIE L.E T.0I•L• iIN CKS L O P E � { r : r NO o � r n - ? ; o o i-1.\� Bf'".r.E � .

S TRAND ­

Nu d e Tt-: m m i n ck s s t 1· an d l o p e r b l i j kb a ar to t d e avi faun a van d e D i j l e v a l l e i h c h o o r t , l i j k t h e t m e i n t e r e s s an t e e n s in t e c-aan o p l i e t u i t e r l i j k van e e n j uv e n i e l e x e r.1p l a a r . H i e ro ve r vind t m e n .i. 1 1 l ' e t e r �'> o n s v o 1 ; c l g i d s b v . g e e n e nk e l e i n f o rm a t i e " wat ons i n N o o r w e � e n w e l w a t k o pzo reen Gaf . D e z e v o , �· n l v e r s c h i l t i n a d u l t v e r e nk l e e d van d e k l e i n e s t rand ­ l o p e r o . a . d o o r d e k l e u r van p o t e n e n h e t o n thr e k e n van t w e e l i c h t e s t r e p e n o p d e v l e u � e l s . De k l e i ne i s o ok e e r � e r r o e s t k l e u ­ ri {� , t e n·: i :j l d e T e mm i n c k s cr i j z e r i s . Z e ve r s c h i l l e n ve r d e r i n ro e p . D e z e r o o n h e b b e n w e o o k g e h o o rd b i j o n s j i tveni e l e x e m p l aar : c eJL h e rh a a l d , t r i l l e nd t i rr ( m e n k an h e t o o k i n t e rp r e t e r e n a l s t u r r r r ) . I k d e n k w e l d a t d i t e en o nm i s k e nb aar k e nm e rk vo or d e Te m > ' t i n r k s i s . �) e r u r� v a n d e j 1 1 ve n i e l e T e mm i n c k � w a s b e d e k t m e t d o nJ:e rb ru i. n e p l u i 1:1 e 1 1 , a l l e n m e t e e n w i t t e z o o m ,_ w a t e e n ge s chub t e in<iruk e· e e f t . O p d e z i. j k an t e n w a r e n d e p l u i m e n l i c h t e rb ru i n . ;) e o n d e r k an t w a s w i t . D e k o p w a s l i ch t b ru i n " m aar o ok h i e r h a d d u 1 1 de ve e r t j e s e e n w i t z o o m p j e . A ch t e r h e t o o g w a s e r e e n z e e r V< J. ,n; n ,_ c·r i j z e o o r; s t r e e p ( e nk e l van z e e r d i c h t b i j t e z i e n ) . D e a rl u l t e T c ra m i n ck s h e e f t e e n du i d e l i j k b l e k e o o g s t re e p . De ha l s van h e t j uve n i o l w a s z e e r l i ch t b ru i n , m a ar vl ak o ncl e r d e s n av e l w a s e r e e n s t ro ok j e w i t . O n d e r de z e l i c h t b r u i n e h a J s ; ·r a s e r c e a k l e i n r o e s t i r: p l e k j e . De s t a a r t w a s b r u in me t z e e r b l e k e b u i t e n s t e s t a a r t p e nn e n . �> e v l e u : � e l s r e i ) c t e n t o t o p d e s t a a r t r and . B l i j kb aar h a d h e t d i e r t j e o o k e e n d o n k e r e b u i t e n s t e f: r o t e sl agp en '·r a t in z i t e e n d o nk e r e s t r e e p o p d e f l ank r; a f . In v l u ch t w a s e r g e e n vav,�J v l P- u r � e l s t r e e p t e z i e n . D e s n av e 1 w a s d o nk e r m e t e e n z e e r d o nk e r e p un t ; i n h e t 1ai d d e n l e e k d e �; n av e l i e t s l i c h t e r van k l e u r . D e Jl l) t c n w a r e n d o nk e r ge e l :_�ro e n . E e n a d u l t e Te mm i n ck s h 0 e f' t no r1 :1 :.i a l g ro e n - o i' r � e e l a c h t i t: e p o t e n . De v::) .": e l w a s e r r� n i e uw � r� i e r i g· e n l i e t z i ch z e e r cl i c h t ü e n a d e r e n . O î l i ( : vu r , h i j � 1 c n ad e rd e o n s H e t b _i__ o t o o p ,.; n. s O p l� n t e r r e� i n , b e 1 � ro e i d e t u r f'[�r o n d m e t h i e r e n · l a a r e e -. 1 z o e t \ ·1 a t e r - v u n n e t j e , v l ak a an z e e g e l e g e n . •

Robert

-> t . \ r>; a t l 1 a - ; � O ' ! n , J O

H e rm an s .

I �) 8 û t l t\ u 0 2 . Van u i t d e s c fl a i.U 1 u t z i e i k vr i j gro t e v o g e l u i t h e t z u i d e n k o m e n . l [ i j L w c c t ' t e e n t i j d j e n a d e rb i j me t n e e r h an g e n d e v l e u g e l s . I k l l e h t o t . t a l ,c � c ·� n i d r� e v a n w a t h e t z o u k u n n e n z i j n . O n G' e v e e r lll i d d e n i n d e v i .i v ( ; r t t u s s e n d f) w i l d e e e nd e n " d r a a i t d e vo g-e l waardo o r i k d e ho ­ ( d e e d m e o n m i d d e l l i j k d e nJ � e n a a n h u t v e n v J ( : u r ; c l s k a n .r. i e n : r� r i j s g r 1 J s v a n e e n m ann e t j e krake end ) m e t z w a r t e v l e u g e l t o p p e n . D i t gr i j s m e t z w a r t k o n t r a s t e e r d e f e l . D e v o ge l s te e k t z i j n p o t e n u i t e n t ra c �1 t t e l an d e n : i k z i e nu d u i d e l i .i k d a t i k t e m ak e n h e b m e t e e n 1 ; r o t e s t e l t l o p e r ( l an{�e p o t e n e n b � k ) o 11 i j m e rk t a l vl u c o p d a t n e t '.v a t c r t n d i e r i s o m t e s t a an e n v l i e f� t t e ru g o p , r i ch t i n g s ch u i l h u t . l f i j p a s s e <' r t cl e >' () 1 -m [;- s d e J .L nk s e k an t ( v a n u i t li e t s t an d p u n t van p l o- t s

op

1 ·; e r i n 1 i; e

a u gu s L u s

ho o g t e

een


- 95 -

de

w a a rn e m e r

11 1 i n e e r

hem

)

. Ik

nu

pri m a

al s

wu l p .

zie

s p o n t a an

e en

s n av e l

l an g e , r, e b o c e n

en

d e t e r-

L an r, s a c h t e r va l l e n d e w i t t e s t u i t e n ' s i g a a r ' o p . D e r,-ri j z e b o v e n v l e u r,- e 1 s i n t r i r; e re n m e e c h t e r s t e rk ; vo l g e n s d e P e t e r s o n i s h e t v e r e nk l e e d v a n d e wu l p var i abe l van b ru i n t o t 1 "; r i j s a c h t i 1 ; , m a a r b i j d e z e v o r,- e l he b i k e Î f e n p,-r i j z e v l e u c e l s m e t z w a r t e t o p p e n 1� e z i e n . B o v e n d i e n l i j k t m e , a c h t e r a Î r; e z i e n , d e s n av e l van d e z e v o g e l vri j ko r t . Ik

heb

e ch t e r

we inig

te

v e l d e rv a r i n ,';'

o b j e k t i e f t e kunn e n o o r d e l e n . l i e t v l i e �b e e l d van d e w u l p d a t in

r; e b e e l d ,. l i , j k t

a ak

re e d s

d ie

lie t

(?)

zou

in

e r r;

E l s evi e r s '

' m i .i n '

op

wu l p e n wu l p

' mi jn '

h e e :f t

Ik

nie t

r; r i j z e

d c r�e l i j ke

l e f'

be s t empe l en? o

"f e i t e

hebben d a t

r, r a a c

deze

er

he e ft , o f

e en

om

and e re

h i e ro ve r s t aa t

Vo g e l c i d s

wulp . Is

ge z i en

als

wu l p e n

me t

i e m an d

er

is

i e m an d

vo g e l s o o r t

p e rs o o n

aέ

die

k o n t ak t

te

me t

me

pn e f� nt t .

Rob e rt

H e rm an s .

H O U'l'S N I P P l� N .

ap r i l I 9 fl O " ' s av o n d s . S t e f a n B an d e e n i k z i J n. e r o m e e n ho u t s n i p p e nwand e l i n c ( d i e van 1 m e i ) vo o r b e r e i d e n . R o n d I 9 u 0 0 z i j n we a an d e s p r i n g p u t t e n e n v e rm i t s h e t

S p ri n ra m t t e n , J O op te

r, e t r o kk e n

ui t

te

n o r;

vr o o r;

door

he t

R o nd

half

(

t . t . z .

om

;� O 11

v l u f'."

bo s

is

( we

nc ccn

op

)8 ;

e en

h o u t s n i p p e n , m ak e n

vo o r

o b s e rv e r e n

et t en

z

o m g e h ak t e

d o or

z

i jn

s c 111 p l a r e n 1

op

e en

w an d e l i n g e t j e

2 l u l l+ :

1

1

d an

e en

v e rn i e t i gd

l eve n

er

r e g e l m a t i r'."

1

v l i e r,- e n

1

eks . ; 2 luO J : eks . ;

2 l u0 5 :

ek s . ;

2 l u l 6 : 2 eks . ; r;r o mm e n ;. 2 l u .2 4 :

2lul g :

.

2

of

2

hi

j

ek­

eks . ;

vo o r

de

e erste

1 eks . ; d ri e h o u t s n i p p e n t e g e l i j k e r t i j d , l u i d r o e p e nd e n k i h b e l e n c l . Z e g a an a l l e d r i e o p d e w e � z i t t e n , z o ' n 2 5 m e t e r van o n s v e rw i j d e r d . D o o r d e d o nk e r t e z i j n z e n a u we l i j k s t e z i e n . Na e e n t i j d j e k o m t e r 1 n a d e r b i j G e l o p e n t o t o p e e n a f s t an d v an o n g e v e e r 1 0 rn e t e r . llan k z i j m i j n l i c h t s t e r k e k i j k e r k an i k h e m p r i m a o b s e r ve ­ r e n . Vo o r a l z i j n e r o t e , n i e uw s r; i e r i g e o � e n e n z i j n l an e e b e k v a l l e n o p . D e z e vo g e l b l i j .f t o n � c ve e r e e n m i n u u t z o s t a an . H i j v l i e g t rond kee r

ho ren

2 luJ 5 :

wc

we

e en

z i en

er

2 l u L� 6 : w e e r

e en

Di t

l aa t s t e

was

de

komt

e en

grommend

g r o mm e rd ; 2 l u 5 0 : w e w a a r n e m in r,- .

ho

De

t i j d en s d e s cheme rin� ve r d w e n e n z e in n e t n i e t s

.

rt o n d

e e rs t e

aK t i c f

t i en

uur

eks . ;

2luJJ :

plo ts

o p . 2 lu4 J :

2lu17

e k s e m p l aar

1

)

b o o mk l e ve r s

ko ppe l

b o o m ) . D e e e r s t e ho u t s n i p ve r s c h i j n t s i 1 h o u et e n z i j n ' t s i wi p ' -r o e p i s

V an a f

2 l u CH :

o ve r :

eks . ;

ne e r

ons

e er s t e en

typi s ch

,n; e d e t e r 11 1 i n e e r d .

2 1 11 1 1 :

wc

we

p ra c h t i r;

oa.

ho

o

rd en

we

de

r

eks empl aar

en e r

ho u t s n i pp e n

W a nn e e r d e

(st

Hob e rt

e

en

o ve r G e v l o g e n ;

é én , maar war e n

e ers t e

) ui l .

H e rm a n s .

z i en

hem

nie t .

dus

e en

uurt j e

s t e rr e n

ve rs c h e n e n ,


- 96 -

1n :n; s H T I DE

i :: r� e n h o v e n s t r a t t

Ni j s ,

C l e r cq ,

: Je

79,

H e ve r l e e

Naam s e s t e e nw e g

Du:ri o n , :l o t s p o e l s t r a a t

TO M

Ti e r t e m

l l l , Herent .

D r o s e n s , F' on t e i n � t r a a t

DO M INI Q.lJ;_;

, L e e fd a a l

155,

1 0 ,, B ou t e r s e m . t r a a t 7 1 , H e e rb e e k .

H e n i e r , K ou t e r s t r.- t a t

p : -: r:·; H

K a p e l. s t r a a t

K o e l rn a n , J : r p e s

D i ·; TM \H l ' ,\UL

1

J o nr�he , H e r t w inke l

De

Ti t s ,

J l\.N

?

D E WJ

1 S E R Z 0 A L B IJ

WIE

101 ,

1� 0 8 ,

Heverl e e

H e ve r l e e .

J L \.HT Aur;u s t i ,j n s , L o b e r g e n b o s l a an 9 , K e s s e l - L o . ( � t; l� H T A u r� u s t i j n s , L o b e r g e nb o s l a an 9 , K e s s e l - L o C ,\ TY De C l e r c q , N a am s e s t e e nw e r� 4 0 8 , H e v e r l e e · FILIP De C l e r c·q , N a am s e s t e e nw e g !�08 " H e v e r l e e S T L<.: FAN B an d e , J< o.n i nt>; Al b e r t l a an IO 5 , K e s s e l - L o . J fü : t W I G Tl l o c kx , L ange v e l d IO J , H o l s b e e k . S TEl"AA:� D o n d e yn e , A . V e rm e y l e n l a . m 2 7 , K e s s e l - L o . Vi� L l n . ,:: L J l: 8

A l h e r t l a an

D e v r o e , E o n i n r;

D c vr o e ,

Kon i n g

Ne l i s s en ,

SUl AN:f r;

A l b e r t l a an

K o n i n g-

Vand e c a p e l l e , M o l e n s t ra a t

S T l � V'0 �

V an d e nb e m p t , l ·: i k e n s t ra a t

KO K N J O H AN

Van

Puye nb r o e ck ,

,T Ol fAN

V an

:1 o m p a e y ,

S ' l ' 1 � I·'A AN

9 9 " Ke s s e l -Lo .

K e s s e l - Lo .

J' J " K e s s e 1 - L o . 4 J , Ke s s e l -Lo .

I 8 " L i nd e n .

S p a a r s t ra a t

K on in�

1 5 :,! , K e s s e l - L o .

.\ l b e r t l a an

V e r f' a i l l i c , D i e s t s e s t e e nwe g

Dh o o r� e , l' u t s t r a a t

J L\. I J\ O

5 8 , Ke s s e l -Lo .

11 ,

0 s t yn , r.. u l rt e n s p o r e n l a an

S T' .� FA .\�·I

16,

.

5 8 ,, K e s s e l - L o .

.\ l h e r t l a an

:N'y s t e n , P . Ii; e ck e l a a r s l a an

J O l f .\N

_."��....�

1 l� 6 , K e s s e l - L o .

J51 ,

K e s s e l -L o .

P e l l e nb e r g .

::>um a l i n , T i e n s e s t e e nwe r,- J 5 5 , K o rb e e k - L o . !1 o g a e r t , N i e uw s t r a a t I6 , B r p s - l�w e r p s . E R I K D o on , L e u v e n s e s t e e n w e g J 9 9 , K or t e nb e r g . DI<� : ·; D e b l a e r e , S t a t i on s s t raa t J J , K o r t e nb e r g . C L A : U. M a e r t e n s , P r i n s e n rl r e e f' 5 , K o r t e n b e r g . CJ U. I S Ve r s c h om m e n " H e c h e l s e s t e e nw e g 5 8 7 ,. No s s e g e m !-'. J 8l r.� L � ,T O J L\.�

M Ar } DA.

V ran c k.x ,

Fr . H o mb a e rs s t r a a t

C i\.: l L A A'N'DRB

V an m a r s e n i l ,

l I S Vl�

Bo s s ens ,

B o r r e m an s ,

AN Xi:: H I E J .\. N

O l me nho e k s t raa t

V a a r t s t ra a t

IW ! i E i l T

I l e rm an s , B l i j d e

K ..\ _\TJ l� ,

L i i ; S , P AN 3 , BRUNO

AN?-J'

E ' nl P.f

i fo ehre ch t s ,

B eyen ,

D I '.{K

i� l f

C L \. 1 7 D L I ,

,.

W e yd e n ,

H a <=t c h t s t r a a t

N o v e m h e r s t rr a t

I9 ,

Vo s s e m .

'1 5 , T i e n e n . 1 7 2 , Ve l t e m

ti i j f,"m a a l

L i gn e s t r a a t L c t o r s t raa t

.

'� ! , W i l s e l e

4 1) ,

M a r t e l a r e n l a an

De

Oude

Oud -Hevo rl e e

1 4 5 , Vo. s s e m 14 5 ,

S t . T ru i ci e n s e s t e e nw e g

L auw r e n t ,

.:>,v i n n e n ,

20 ,

9 , 0 u d - I I e v e rl e e .

T e rvu r e n .

L e u ve n s e s t e e n w e g

Ve r s o n n e n , l f ub l o u ,

L e uve n .

7 9 , H e ve r l e e .

C amnn e r , �· 1 . Tl t e r e s i a s t r a a t

s r ; : FFA.N .L u1 ; . :,rr

De r

42

C o s t r o p , S p a ar z a amhe i d s t ra a t

p ;\ T l l I CK (} '.·> CJ A

1 2 , L e uven .

1 )0 ,

L e u ve n s e s t e e nw e g

S t an d a e r t , Van

bus

B o d d e z , P ra F, e n s t rr a t

F o n t e i n s t ra a t

P S T�R F' � � ·: DDY

L e uv e n .

·� 4

Ink o m s t ra a t

C l u y t e n s , O e uk e n l a an

S T . " F',\...\..�.J' 3 t an d a e r t ,

r;. n .

') l ,

Tav e r n i e r , K o rb e e k d am s t ra a t

D ro s e n s ,

I n; NX

K o r t e nb e r g . I 6 , A t t e nl10 v e

5 1 , L e uv e n .

B o s s e n s , Va art s t r a a t

!) e

K o r t e nb e r1 � .

22 ,

K a l i s t�r o e n s t r a a t

D e ru y t t e r e , H . H o o ve rp l e i n

�> T t:; FA.P�

IJ9 ,

W e r a ,. L e u ve n s e s t e e nw e g

:'� T L FAA.:'{

.

7 7 , B rp s - Kwe rp s .

L e uven .

8 9 , L e uve n

I7 , 26 ,

Ve s t u n s t r aa t

Ji e v e r l e e L an d e n

2 1 , 'f i e n e n


- 97

-

J an s , L e e u w e r i k e n s t r a a t 1� 1 / 6 2 " Heve rl e e K \ J{ l <, L Hu l i e r , K . Van I. o t h ar i n r� e n s t r a a t 2 5 " Le uven . F' Il . I I ' J an s , S t a a t shaan I ·� b , L ub b e e k - S t . J o .r i s W in�·e . \.L 8XA?-J'DEH A d am s , I n d u s. t rie p a r k J " T i e n e n . �! I A

NO TA : IJ e z e

lijst

l e den

i s ve rre

vo l l e d i g ! Vo o ra l n i e uw e i k ove r e e n vri j o u d e l i j s t

van

o n t b r e k e n d aar

b e s c ll i k ! H e t i s o ok r 1 o � e l i j k d a t waal o u d e r e n o p d e l i j s t

l . VO O H Z I TT .8H �IJ : 2 .

vo o : t z I TT �m

e r t o e va l l i g e nk e l e ll i e l e ­ s t a �n •

S TBFAN

BA;,'iDt: , K . Al b e r t l . I0 5 , ( t e l . 0 1 6 /2 2 4 8 9 1 ) . L O U I S Dl� SHE T ' K l o o s t e r l aan 2 ' J O J O Heverl e e ( t e l . O I 6 /2 2 8 4 8J ) . 1 20 0 K e s s e l - Lo

WA :

_

J . S EKJUTAH. I S 1/J :

S TE FAA1'l O STr.-J' " Gu l d e n s p o ren l aan 3 3 , 1 20 0 K e s s e l - L o ( t e l . O I 6 /2 5 J 4 J 6 ) . ·� . P SNX INGHEE S TER WJ : SUZANNE NB L I S SEN , K . Alhe rt l a an 9 9 , ) 2 0 0 K e s s e l - Lo ( t e l . O I 6 / 2 2 9 2 9 6 ) . '.) . RrmAJCT! :U'.1 WA : YVE S VANDCND O S CH , Ge l d enaak s eve s t 80 , JOO O L e uven ( t e l . O I 6 / 2 2 0 J IO ) . 6 . r t : � D;\.I(Tr.�UR llJ : ( vanaf' I 5 / 9 ) : BART AUGUSTI J S , Lo b e r genb o s l . 9 , ) 2 0 0 K e s s e l - Lo ( t e l . O I 6 / 2 � I 5 9 9 ) . 7 . VO G : ; uL�HJCGTW�P : JOHAN NYS TE N , P . S e cke l aars l aan 1 1 , ) 200 K e s s e l - Lo ( t e l . 2 5 6 0 6 0 ) . H • l O O G D I .1.m : � NW L JU�GH O � P : Glm.DA CANHABH : M . The re s i as t r a a t 8 9 , J O O O Le uve n ( t e l . 2 2 8 2 J l ) . 9 . P L.AJ'J T L·; mmnKGH O E P : N I CO VAJ.'i D J.:; J:l HAUW�RT. , Ro e s e lb e rgw e g 1 5 , ) 0 10 Wi l s e l e ( t e l . 2 2 8 9 9 9 ) . IO U i 1'' I B - I i�LEN1'/ BHKGH O .L l ' : DIHK C O S THOP , Sp aarz a amh e i d s s t • 4 1 , ) 0 1 0 W i l s e l e ( O I 6/22 6 0 J 9 ) . I I . P I E P W J : ANH DRO SENS , F o n t e i n s t r a a t 7 9 , J O J O He v e rl e e ( O I 6 / 2 2 7 2 I 4 ) . I 2 . fü: .:-, TUT JH .3 L I D : HEHW IG DL O CKX , L an ge v e l d IO J , J 2 0 I Ho l sb e e k . I '} . i � X - VO OH Z I Tl'i� : t W J : J OHAN B O GABHT , �Ii e uw s t ra a t 1 6 , 3 0 7 1 E rp s -Kw e rp s ( t e l . 0 2 / 7 5 96ol� 5 ) . I ! � . TNI . I CH'f . \IA : B.SnTJL VANDEHBOHGHT , P l e ins t r a a t J , J O J O Heve rl e e ( t e l . O I 6 / 2 1 6 1 8 0 ) . • •

No 1;

adr e s :

e en

o ui:;

Hal f l an t s , Ha t e rb c e k s t raat 90 ,

3 2 20 Aar s c h o t . enke l e

n i e l.n: e l e d en : MAH.K

i : n : P l 1: T r ; n

De

C os t e r . H a s t e l l e s t r a a t

3 0 0 8 Ve l t e m .

Dro s ens ,

p /a J o h an

Scat tle ,

J AN M i ch i e l s , J a �e r s d r e e f 3 2 0 2 Lubbe e k .

Ve rh u l s t ,

�A

lh )0 6. Gre e nw o od Ave . N . ,

9 8 1 0 3 , USA .

lJ ,

54 ,


- 98

-

H E R I N N E R I N G E N""

Bes te

W i e l cwal e r s ,

'.'f i j n

n a am

s i nd s

ik

kas t

vo n d

o n t s t a an Ik

ik

ik

ren

rl i e

I e d e re en

zal en

de

k l e in

hen

te

'�ro e p

de

me t

o .l .v.

op

l ' au l

en

vo l r; d

e en

door

he t

' s

i !c

b e Go n werd

uit

Pé cro t !cw a . i e m a n l in�

w a ar

b e l w e r �· van To e n

deden

z i ch

u it

ti jd

Ren

later

perend e de

t re in

1

Van a f

t o en

he t

ik

bij

zou

p r e t t i G"

lei

no g

e ens

pl�t

p r e t t i f ':

z i jn

me t

1i ik _

z

i j n?

' de

' t

zo iets

ho e

m� t

weinig e en

o pge r i c h t

verl a t en

om •

i kz e l v e

waren •

ho e

l an g e r

n a ar

ge ­ N a ar m e er

had , t o t d a t

ik

D i j l e v a l l e i -w an d e l i nr; e n . j ar e n

later

u i t s t ap b e t e kend e vi jver

j age rs

in

die

no �

e nk e l e

S AR , d o o r

he t

l ' e au ' de

werd

en te

z a t en , en

van

oude

W aar

en

de in

kafeke

v e rb o o d , d e

N e e ri j s e

4

6

to t

die

is

de

s tel­

de

ho b ­

m an

bre idde '

de

n a ar

he t

d o rp ' t

s c h a d uw •

"

4

in

s n e l . De n i e uw e

h a ar

go e d e de

ook

bi j

g e t r o kk e n � t e e e n de

I l m i t z o En h e ri nn e r t

was

no g , en

g e r e d e n ? r; n

w i e rp e n

op

t a l e n ,. o m

de

vr i j e

gi j

de

b o ve n a l de

g an s

de

k l e p­

de

s t re ek , e n mens

dui d e -

e ind i g t . o .

op

I�

kw am , e n

ki jk

de op

n a t u ur

de

j ar e n

d a a rn a

ben

hebb en

de

o m­

. Haar

de

Wi e -

ge geven

we r e l d , do o r

h a ar

go e d e

h e r i n n e ri n g e n ! ' oude

card e ' , ne t

l o pen ; d e sn o o d s j o nge r en

ki jken .

d o �p s p l e i n

ve r l o r e n . Na

ki jk

biJ

opz i j

o r t o l a an , e n

J o nee r e n a f d e l ine

W i e l ewaal

te

s inds d i en

t rap , d e

b o ve n

vr i j h e i d

de

ui t

al t i j d

bee t j e

d o o rk r o s t e .

H o ng a r i j e

e en

zoals

er

e en

O o s t enri j k

gro t e

v an

zat

b e ho o r d e

naar

P au l

H o l l an d s - F ran s e

waren

altijd

s t e l t l o p e rs

d ak e n

die

gard e . De

l e p e l a ar s

o o i e v a ar s

me t

vre em ­ t o en

ik

ge în t ere s s e e r d

en

in

e i ge ­

e lkaar

was

vo o r a l

to t

D i j l e va l l e i

mi j , door

de

de

de

de

De

te

e en

i n t e rn a a t

v e rt e l l e n

gro e pk e

G r o o, t a e r s

de

ons

zijn

! Ie t

f; e

en

van

ve l e

de

door

i j s k o ud e

ben � de

l an d

e en

mi j

bl i j ft

1�e e s t � en

de

p l an t e n m an , e n

hier

me t

er

c o l l e ge

w a t e r� n i p k e s

vo e t � e n

ik

al l e s

r; i n e

k o n t ak t

s t a n d i (;h c d e n 1 ewaal

dat

te

j o n e e re n ­

S t . Ag a t h a - R o d e .

" A c h t u n e- , v e rh o t e n

m ak e n

te

z i ch

de

dat

wach t t o rens

borden

ijk

de

m an .

de

me t

en o f'

meer

o ud e ­

• • •

B ru s s e l

he t

_ :

he t

z o ve l e n de

w o e n s d a gnam i d d a g o

tw e e t a l

t o e gang

zwar t e

b i jna

die

{ ; r i m m i r; e

op

he t

f' a m e u z e

wa t

op

o o i e va a r s

er

die

P au l

die

b i j z o nd e r e

hen

wen t e l e nd e

wa t

die

l l i j nh e e r

gr e n s . H e t

van

de

Mu l i e r " vo rmd e n

in

b e gr e e p

Ge s churl

an d e r . E e n

naar

j onee ren

mo t o r

P au l , M i ch i e l , Phi l i p , ikz e lve

fo u t en

was

hal en

vo g e l k e s , w a a r o nd e r

Te x e l r e i s , m e t

n a ar

te

van

vo o r

bl a d e r d e n , e n

g a an , d e

wi s t en

te

vo l

mi j

; : r o .; p

� r o e pk e

de

de

er

te

wakke r

d o o r � e z ak t

ve e l

op

e en

draai en .

v e r t e l d e n . Z e l f'

mo ch t e n

de

t al lo z e

10 � 1 2

! I e r r e m an s

I ! o n c; a a r s e u

e ens

s t ond e n

de

van

;>. ! a r e

nie t

S t . J ori s

h e r i nn e r

' t

nog

il' we

van

i n t e rn e n

n a ar

door

P é cro t

to t

die

h e ri n n e r t

t o en ze

vo g e l g i d s e n

b e gin

b e go n " en

" Na t u u rb e l e v i n g "

é é n van

v o l gd e

he t

o md a t.

dit van

t i j d , vo o r

Mi chi e l

vi s a r e n d "

in

iets

op

in

was

d an

m e n 11 ' s

d an

er

p l a t ge l o p en

w a ar w a ar

me t

te

die

k e nn e n , d e

nie ts

n a :i m

b end e

zi jn"

l i e î h e b b e r s . 1l i e we i d en

in

" d en d aar

ho e

o p b r e n g e n . Nu w e r d

lui s teren

één

' t

dat

t1e l e

u i t r; e n o d i 1 � d

val l e i

' t

avo n d s van

pri l l e

s ch i j n t naar

B e r gm an s c o l l e g e

P a j o t t e n l and

w e rd

te

t; o e d

k l i nk e n , e n

s c h o o nmak e n

he t

h e ri nn e r i n g e n

S t . J an

M i ch i e l , en ' t

" bui t en

ge l e i d e l i j k

zo

h e i mw e e

ve r t e l l e n

oude

he t

t e ru g u i t

G ro o t a e r s

r; r o t e s k e

in

Ik

he t

vo o r

V l e z e nb e e k

�n

P au l

b e n . B: i j

s t i c h t e r ! H i j , s am e n

m an n e k e kon

!·:n

om

d uo , d i e

in t e re s s e

in

zeker

{�e s c h i c d e n i s s e n

e en

nu

e en

we l

de

i n t e rn a a t

naard i r�

p a p i e r� n

wa r e n , o m

e rb i j

o nb e k e n d

W:'e l l i ch t

als

ken

niet

u

ak t i e f

W J - L e u ve n " d i e

dit

a f d e l i n r�

he t

onder me e r

al l e rl e i

van

.s c h r i j ï

die

ve l e n

zal

j ar e n n i e t

k e nn i s

ALEX

me t te

de

z o al s

l i even

vr o e g e r , d e

m ak e n ! W ann e e r

VHIJ DAGl [ S .

z al

val ­

he t

zou

zulks

mo -

e rb i j . E n


- 99 -

VERSLAGEN J:I UILENTO CHT OP I7 ME I I 980 DOOR BART DE WITTE EN l_:J P E TER DRO SENS TUSSEN PE CROT EN OUD-IIBVERLEE - - --- - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - -- ------ -- - -- - •

-

-

-

-

-

Om s t re ek s hal :f z e ve n ve rt r o kk e n we vanu i t P é cro t naar S t . Aga 'tha-Ro d e m e t ongeve e r 2 5 WA- e rs , WJ-ers

en P i e p WJ-ers . In he t b e gin van d e wand e l ing vi e l en e r r e e ds e en we s p end i e r e n e en b u i z e rd t e b e s peuren . Op SAR kr e gen we he t n i e t - al l e d aa g s e ge z e l s chap van 2 zwar t e s t e rns . Nada t we e en t i j d j e d e z e gas t en en no g and e re wa t e rvo·ge l s b e s pi e d h a d d e n . be s l o t en we mekaar n i e t in de s t e e k te l a t en , en ve rt rokken we e ens ge z ind naar Oud-He ve rl e e . O p d e z.e to ch we l l ange t o cht , kwamen we i e t s ve rde r d an SAR e en t i e n t al n o o r d s e � e l e kwik­ ken t e gen ( tus s en en o nd e r de ko.e i e n wi p pend ) . Na ve e l d i s crlmine e l ge d i s cu s s i e e r van. " d a ' s e en manne ke 11 en " ne e , ' t is maar e en wi j f j e " , t e rwi j l ze b e i d e n t o ch eve n mo o i waren , t ro kken we vo o r t . Ergens in d e buurt van Ne e r i j s e Kl ini e k z agen we e en w i e l ewaal en ho o rden we e e n t u influi t e r . O o k d a c h t e n we e en na ch t zwaluw ge z i en t e h e b b e n b i j d e brug van Ne e ri j s e Kl in i e k , maar onz e e x­ vo o r z i t t e r Jo z e t t e e r e en vraag t e ken a c h t e r en d e nk t e e rd e r aan é en ko e ko ek . Rond e en uur o f t i e n ho o r d e n ( ? ) en z agen we e en ro s s e vl e ermui s en d e dwe rgvl e e rmui s . E i nd e l i j k kwamen d e ui l en a an d e b e ur t : d ank zi j d e mo d e r­ ne ge lui d s t e chni e k s l aagd e n we e rin d e rans u i l en de s t e enu i l ui t hun t en t te l o kk e n . Al b i j al was he t e e n l e e rri j ke , he e r l i j k e en b o e i ende t o c h t , waar z e l f s he t na ch t e l i j k e uur van t hui skoms t n i e t s aan ve randerde o • • To t a al aan t al vo g e lwaarnemingen z 4 6 . Fuut , b l auw e r e i ge r , w i l d e e e nd , s l o b e end , ku i :fe e nd , t af'e l e end , knobb e l zwaan , we s p end i e f' , bu i z e r d � fa z an t , wa t e rho en , me e rkoe t , k i evi t , kokme e uw " zwar te s t e rn , h o u tdui f' , t urk s e t o r t e l , ko e ­ ko ek , s t e enui l , r an s ui l , gi e rzwa l uw , gro t e b o n t e s p e cht , b o e ren­ zwaluw , hu i s zwaluw , n a c h t zwaluw ( ? ? ? ) , wi t t e kwik , w in t e rko ­ n i ng , z angl i j s t e r " m e re l , nach t e gaal , ro o db o rs t , s prinkhaan­ ri e t z an�e r , zwartko p , tuinflui t e r , f'i t i a , t j i f' t j a:f , ko o 1me e s , p i rnpe lme e s , ri e t go r s , vink , hu i s mu s , s pr e e uw , w i e l ewaal , zwar t e kraai , kauw , e k s t e r , v l aam s e g a a i , no o rs e ge l e kwik . Inge Dehl a e r e

r•

l

J

S Fl� ltllVEHS L\G VAN HET W IELEWAALJO NGERENKAMP ANNO I 9 8 0 TE G D!NEE ( ZUID-BELG IE ) . - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - -- - - - -

- -· - - - - - - - - - - - -

-

-

- -

-

-

-

-

-

Z a t e r dag 2 augu s t u s ro nd I4uOO : d e b u s i s. aangekomen , e r wo r d t ing e p ak t , e r o n t s t aat o pwind ing o v e r he t ve r t rek , e n d e o u d e r s b e s preken m e t e en o ntro e rd har t d e kamppl aat s van Argonne • • • De r e i s ve rl o op t vo o r sp o e d i g , t e rw i ,1 1 e r al vo l o,p k enni s g e m a ak t w o r d t me t e lkaar ; e r on t s t aan z e l f s enke l e


-

d i s cus s i e s e nk e l e

1 00

-

a l d an ni e t

o ve r

l e d e n ( ahum

• • •

)

j o ngen

o f me i s j e

z i j n van

.

Na d e a ank o m s t i n G i mn é e o n t s t aa t e r e e n d ruk t e van b e 1 an c; , c n e e n d i s c u s s i e o ve r d e p l aa t s waar d e ( s chaar s e ) m e i s j e s z o ud e n s l ap e n z e we r d e n t e n s l o t t e o p he t p o ­ •

d ium

Ti j d en s Inec

e ers t e

de

De

(.; e w o r d e n

D l a e re

en

l ev e n d i g e

l a chend

do o r

er

z o nd a g

t o ch

reeds

ze ' n

re e d s

zou

da t

To e n

u i t s t ap w a s

was

va l l end

me t

g e l e rrd .

ze

he t

Ann e m i e

e en

Do s s ens

o nw e e r

w ar e n

al l en

en

van

fe l d e

ende

ee l a c h

Di j

o nz e

do o r

de

a an.k o m s t

w i n d i n g van k e uk e n w a s G e d ur e n d e de

de

aan

o o k no &

plageri j en "

b l i jven . O ok

b ra c h t

t o f fe

e lkaar

o p­

al

de

w and e l aa r s

' s

avo n d s

in

ho o fden , d i e

go e d

s t onden

he t

he t

he l e

v e r d e re

he t

war­

ont ­

inge duf­

ga p e n , bul d e rd e

kamp w a s

e en

er

aan g e k o m e n •

en •

o p­

de

? ) .

van h e t k am o b l e e f

ve rl o o p

r e u z e go e d ( e vena l s

te

ons

r o ndo m

b e ek

w an t M a g d a wa s

op

ons

al lemaal hal :f

d ag ( e n. van he t

d am pwo l k

b o s s en !

j ewe l s t e

om

d aar

m o p van d e van

onz e

o nd e r ge l o p e n ( n . v . d . r . : e n i g ve rb and

s t e mr1 i n g

tl e

k amp

he t

z w e rnp ar t i j , kr o p e n w e

wi j

dat

een

o v e rk an t

ve rw o nd e r d e

on s

re c d s • t o p ' !

der

l o s b r ak b o ve n e en

' ru g - aan - rug ' b i j

e r d an

er

k am p

he l e

m e n . Na t u u r l i j k was h e t :f e i t b l o o t ( n . v . d . r. : ? ) s t onden " d e s t o nd

s t e mm ing

m ikpun t

• • •

nat

k am p ) . To e n

de

" he t

we e r , t ro uw en;

o • •

).

j o n{;e n s he l e m a a l u i t hun s ch e l p waren g e kr o p e n " b e g o nn e n d e m o p p e n e n gr a p p e n z i ch o p t e s t ape l en : l u c11t ­ To e n

de

werden

m a t ra s s e n

D i rk te

c . w a a {�de

w e kk e n

me t

Ko r t o m , he t

was

a fge 1 a t e n , e r

de

w e rd

me t

he t

ze lfs

e en

s e m i - o e ran g - o e t an

e en

s fe e rvo l

me i s j e s en

wat e r

8

om

g e b ru l

k e i go e d

Gerda

uur

Ge sme t e n ' s

• •

en

morgens

• • •

kamp t !

C amm a e r

1-:l Vr: : � S J \G,JE VA""N" DB Z O O GDIBRENWERKG1108P V8RANT\fOO TIDELIJKE ( o e f' ! .) L:..!j O l' H F: T HJ - Z OLfmKAHP T.C GUINEE . ..•

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Op

w.J - k anm

he t

e· e n a am d . De

te

tH mn é e

b e d o e l inc

z e t t e n we

was

h i e rm e e

va l l e n

mu i z e n

ui t : Li f' e - t rap s

l e ve n d

te

vang e n ,

n a d e t e rm i n a t i e w e e r vr i j t e l a t e n . Sp i j t i g geno e c; v i e l e n e r o o k s l a c ll t o f î e r s ( o n d e r d e mu i z e n , w e l t e ve r s t aan ) om

ze

E é n v an d e we r d ze

vo o r

e r in

e n i ge

vo o rn a am s t e nad e r

g e s l aagd

v an e s t e n

o nd e r z o e k was

d e t e rm i n a t i e

d ri e m a a l

we e r

was

wel

n a ar b i nne n te

de

e i ke l mu i s : d e z e

g e b r a c h t , maar

o n t s n ap p e n , we rd

vr i j g e l a t e n . Camm a e r

ze

nad a t zond e r


-

Di t

kamp

;:i l

dat

s

10 l

w a s , o rn i t h o l o g i s ch in

. \ r r.; o n n e , m a ar

n e m i n � e n r� e d a an , z o a l s h o o m l e e uw e r i k , e n z 2 / Pi : b n u r t b l auwe

v an

er

�e z i e n , n i e t

w e rd e n

t o ch

r e g·e n w u l p , r o d e

To t a a l

a an t a l

en

s p o k t a cu l a i r t o ffe

waar­

wo uw , havi k "

zwar t e

soorten : 79 .

G i inn é e :

r e i g e r , b u i z e rd , w e s p fl n d i e f , t o r e nva l k ,

f a z an t , k i e v i t , h o u t d u i f , t o r t e l , t u rk s e g·r o e n e

zo

enke l e

p a t r i j s ,,

t o r t e l ,, k o e k o e k ,

s p e c h t , v e l d l e e uw e r i k , b o e r e n zw a l uw , h u i s z w a l uw ,

gr a s p i e ;) e r , w i t t e

kw i k , g e l e

kw i k , w i n t e rk o n i n g , z an g·l i j s ­

t e r , m e r e l , f i t i s , t j i f t j a f' , e o u d h aan t j e , k o o l m e e s ,. g;e e l g0irs , p u t t e r , g o u d v i n k , h u i s m u s , s p r e e uw , z w a r t e en

v l a am s e

kraai , e ks t e r

r,-a a i .

J / H : H e rm e t i o n , S o u l m e

, G o ch e nn é e :

b u i z e r d , w e s p e n d � e f , t o r e nv a l k , h o u t d u i f , t u�c s e b o s u i l , r an s u i l , g i e r zwa l uw , i j s vo g e l , gr o e n e r,'r o t e

bonte

t o rt e l ,

s p e ch t ,

s p e c h t , h o e r e n z w a l u w , h u i s z w a l uw , w in t e rk o n i n g

z an � l i j s t e r , rn e r e l , z w ar t e m e e s , zwa r t e

ro o d s t a a r t , �o u d h a a n t j e , k o o l -

m e e s , k u i fm e e s ,

m a.

t k o p , r,-e e l ,<�o r rl , go u d v i nk ,

hu i s m u s , s p r e e u w , w i e l e w a a l , z w a r t e

/

k r a a i , k auw , e k s t. e r , �a a i .

� / 8 : Vau c e l l e s r M a r � e , N i v e r l á e : s n � r w e r , w e s p e n d i e f , p a t r i j s , f'a z an t , k i e v i t , h o u t d u i î " t or ­

t e l , t u r. k s c r e n z w a l uw ,

t o r t e l , s t e e n u i l , r an s 11 i l ,. ve l d l e e uw e r i k , b o e ­

hu i s z w a l uw , >' �· r a s p i e p e r , w i t t e kw i � :: , w i n t e rk o ­

n i n fs , h e t; g e rnu s , g r o t e

l i j s t e r , r o o d b o r s t , p i mp e l m e e s , s t a ar t 7

m e e s , b o o mk ru i p e r , g r au w e 111 1 1 s , z w a r t e

-) /h

r; o r s , p,- ro e n l i n r; , kn e u ,

vink , r i n�-

k r a a i , k a uw , e k s t e r , ga a i .

: Ho m e d enne " : t o m e r é e : w c s p e n d i e f , t o r e nv a l k , h o u -c d u i f , s t e e n u i l , r an s u. i l , g l e r z w a l uw , b o e r e n zw a l uw , h u i s z w a l uw , w i t t e

.

kw i k , m e r e l , f i t i s ,

t j i f t j a f' , eo u d h a an t j e , p i m p e l m e e s , m a t k o p , g e e l �o r s , � r o e n ­ l i n g- , p u t t e r , k n e u , h u i s m u s , s p re e uw , z wa r t e 6

kraai .

/ 8 : Do i s c l l e , Vau c e l l e s , Do i s ch e : b u i z e r d , k i e v i t , h o l e n d u i f , h o u t d u i f , t u rk s c u i l , r an s u i l , p,- i e r z w a l uw ,

gro e n e

t o r t e l , s t e en­

s p e c h t , r;ro t e b o n t e

ve l d l e e u w e r i k , b o e r e n z w a l uw , h u i s z w a l uw , w i t t e

spe cht ,

kw i k , w i n ­

t e r k o n i n g , k r a m s vo g e l , z an g l i j s t e r , m e r e l , f i t i s , t j i f t j a f , k o o l r.1 e e s , lcu i f m e e s , m a t k o p , g- l an s ko·p , ho o mkrn i p e r , fsr o e n -

1 i n.e , p u t t e r , kne u , v i nk ,, h u i s rn u s , s p re e uw , zwar t e k auw , e k s t e r ,

kr a a i ,

gaa i .

7 /8 : Ch o o z , M a a s , V i rvo i n: ,. H o m e r é e

:

d od a a r s , s p e rw e r , w e s p e n d i e f , t o r e nva l k , m e e rk o e t , k i e v i t ,

h o u t d u i f , t u rk s e

t o r t e l , s t e e n u l l , r,- i e r z w a l nw , i j s v o g e l ,

b o e r e n z w a l uw , h tt i s z w a l uw , w i t t e

kw i k , z a n F, l i j s t e r , m e r e l "

r o o d b o r s t t a p u i t , z w a r t k o p , t j i f t j a f , r, o u d h a an t J e , (;r auwe v l l c 1. ; e nvan r; e r , s t a a r t m e e s " t� e e l g o r s , a p p e l v i nk ,

p;ro e n l inr,- ,

p u t t e r , kn e u , h u i s mu s , r i n gm u s , s pr e e uw , w i e l e w a a l , z w a r t e kr a a i , e k : s t e r , r,- a a i .


-

fl/i-J.

102

: iJ o n c r é · ; : b u i_

ze

r el ,

we s

p e n d l e .f " t o r e nva l k , ho u t d u i f' ,, t o r t e l , t urk: s e

t o r t e l , s t e e nu i l , ran s u i l , g i e r � w a l uw , gro e n e bonte

s p e c h t , gro t e

s p e c h t , ve l d l e e uw e r i k , b o e re n z w a l uw , b o o mp i e p e r , w in­

t e r k o n i n e- , h e g rr e m u s , e ro t e b o r s t t a i > U i t , r� e kra aed e

l i j s t e r , kr am s v o r; e l , m e r e l , ro od ­

ro o·d s t a a r t , s p o t vo ge l , zwartko p ,

gra s m u s " f' i t i s , t j i f' t j a f' , p i m p e l m e e s , ku i fm e e s , b o o mkru i p e r , Ge e l g o r s , ap p e l v i nk , g r o e n l i nr,- , p u t t e r , kne u , v ink , hu i s mu s , ·

s p r e e uw , k r a a i , k a uw , e k s t e r , g a a i .

9 /P.

: : : e r l e m o n t , V i l l e r s - l e -G amb o n :

b u i z e r d , s p e rw e r , w e s p e n d i e f' , t o r e nva l k , k i e v i t , ho l e n d u i î , h o u t d u i f , t o r t e l , t urk s e s n e c h t , g-ro t e

bonte

t o r t e l , ko e k o e k , s t e e n u i l , gr o e n e

s p e c h t , ve l d l e e uw e r i k , b o e r e n z w a l uw "

hu i s z w a l uw , b o o m p i e p e r , g·ra s p i e µ e r , k o o l m e e s , p i 1.n r> e l m e e s , zwar t e

m e e s , k u i f'm e e s , e l an s k o p , m a t k o p , s t a ar t me c s , b o om ­

k ru i r) e r , r; e e l r�o r s , ap p e 1 v i nk , p;ro e n l i n g , p u t t e r , kn e u , (>;o ud ­ vi n k , vi nk , hu i s m u s , r i nr,mus ,. spre euw , z w ar t e kraai , ro e k , e k s t e r , k auw . JO

/ f, : r:r o e ve

te

t o r e nva l k

[�ro e n e

A r; i m o n t : 1

k i. e vi t , h o u t d u i f , t u r1 � s e

s .n e c h t , r; r o t e

bon te

t o r t e l , g i e r zw a l uw ,

s p e c h t , v e l d l e e uw e r i k , b o e re n ­

z w a l uw , hu i s z wa l u w , h o o m p i e p e r , f,T a s p i e p e r , w i t t e w i n t e rk o n i n r,- , h e g f,'e mu s , /, ang l i j s t e r ;i m e r e l , zw ar t e

kwi k , r o o ct -

s t a a r t , n a c h t e g-,a a l , ro o d b o r s t , z w a r t k o p , g-ra s mu s , f i t i s , t j i :f t j a f , k o o l m e e s , rn a t k: o p , b o o mkru i p e r , e e e l g o r s , a p p e l ­ v i n' : , i' ;ro e n l in{�· , p u t t e r , kne u ,, g o u d v i nk . vink , h u i s uus , rin g ­ m u s , s p r e e uw , z ar t e II

k r a a i , r o e k , k auw , e k s t e r , ga a i .

/ P : Do i s ch e , V a u c e l l e s : b l a t nv e

r e i g e r , b u i z e rd , s p e rw e r , r o d e

wo uw , zwar t e

w o uw •

W l! s p e n d i o f' , b o o m v a l k , t o r e nva l k , k i e v i t , h o u t d u i f , t u rk s e

t o r t e l , f : i e r z w a l uw , � r o e n e

s p e c h t , gr o t e

b on t e

s p e ch t ,

b o � n l e e uw e r i k , b o e r e n z w a l u w , h u i s z w a l uw , b o o m p i e p e r , er a s n i e p e r , w i t t e

kw i k , wi n t e rk o n i n g , h e gg e mu s , kram s vo ­

g e l , m e r e l , r o o d b o r s t , z w a r t k o p , t u in :f l u i t e r , t j i f t j a f , k o o l m e e s , p i m p e l m e e s , z w ar t e

m e e s , c- l an s k o p , m a t k o p , b o o m ­

k r u i p e r , g e e l r,- o r s , a p p e l v i nk , p u t t e rnkn e u , v i nk , hu i s mu s , r i nGmu s , s p r e e uw , k r a a i , ro e k , e k s t e r , g a a i . I2

/R : Vi r o in :

b u i z e rd , s p e rw e r , h a v i k . w e s p e n d i e :f , t o r n nva l k , k i e v i t , re 1 ; e nwu l p , h o u t ct u i f' , t n rk s e

t o r t e l , e- i e rz w a l uw , b o e r e n zwa l uw,

h u i s z w a l uw , b o o m p i e p e r , w i t t e

kw i k , w i n t e rl c o n i n 1_; , z an i; ­

l i j s t e r , m e r e l , z w a r t K o r> , t j i f' t j a f , � l an s ko p , ma t ko p , � e e l ­ : �o r s , ap n e l v i nk , kn e u , h u i s m u s , s p r e e u w , r a a i , r o e k , k a uw . J o han

Ny s t e n .

( m ann e t j e ) . Jan Bro-s e n s ) .

n o nne t j e

( door


-

lOJ

-

.\M FII.l TD� l � N ; � i l RBP TI E L EHV�llSLAG VAN HBT WJ -Z OYi. LRL...-'\.H l ' 'fl''-' G I !'·· lN-·.:..J 1 ·' U •;-- . Van d e 1 6 i nh e e m s e s o o r t e n { arn :f i b i e ën ) w e rden e r 5 op he t kamp w a a r g e n o m e n : d e bru i n e k i kke r , d e gro e n e k i kk e r , de

{.; e w o n e

z i jn

Di t

vr i j w e l

p ad , de

de

o ve r a l

( h e l aa s

Daarnaa s t l 1 e l e maal

).

nie t

op

e nk e l e De

z o nn i ge

we

d a ar

o ok

5

is de

o ok

te

vinpoo t s a l am and e r . Wal l o ni ë , di e

a a nw e z i g

a an t a l

s o or t en er

de in

rept i e len

z i en

7

no g

vo o rk o m e n

is ,

guns t i ge

s l e ch t s

l e v e n db a r e n d e

w e t ;b e rm e n

kan

he t

i s t d aar

k e r e n van d i c h t b i j

h a z e lwo rm

geno emd

o ok

s l e ch t

n e l c i ë vo o rk o m e n ! De m e e s t a l. G e m e n e ve e l

hun b i o t o o·p

w a ar

hebb e n

s o o r t en

al gemene

v e rm i n d e r t

o n ru s t b ar e n d !

en

vu u r s a l am an d e r

me e s t

bio topen

g e vo n d e n , w a t

s o o r t en

in

vri j dan o o k

hage d i s . d i e die

i s , en

we

k o nd e n b e w o n d e r e n . be paald

niet

z e l d z a am

wc

w o r d e n , n i e t t e g e n s t a an d e

hem

in

s le ch t s

de 2

s tr e e k ke er

z agen "

muurha g e d i s h e b b e n w e i n e nk e l e s t e e n gr o e v e n g e vo n d e n . l i j n ve r s p r e i d i n g s a r e a a l i s i n B e l g i ë h o o :fd z ak e l i jk b e ­ p e rk t t o t d e v a l l e i e n van S amb e r e n Haas . In d e s t e e n &r o e ve van ,\.r; i m o n t v o n d e n w e t r o u w e n s e e n h i j z o n d e r gr o t e p o p u l a t i c o H i e r h e b b e n w e o o k t w e e l e r,- s e l s v an hap,- e d i s s o n f; c v o n d e n . Van d e r i n g s l an g h e bb e n we t w e e v e rk e c r s s l a c l l t ­ o f f c r s � o vo n rl c n , e n b o v e n d i e n k o n d e n w e e e n l e v e n d e c l ad d i e " n a d o o r i e d e re e n b e w o nd e r d o n d e s l an r: l) c ma ch t i ! � e n , t e z i j n , t e ru r: d e vr i j h e i rl l�r e e g . a f" e e rd ·;e îo L o :�r �n k e l d e a d d e r e , 1 d e Z Ctn d h a r; e d i s o n t b r ak e n o p h e t ap p e l , ,n a a r d i e z i i n a l r; e 1c o n t ak t e e r r.:1 vo o r e e n o n t rn o En� i n ";' o p h e t v o J. {': e n ci c kar. ,p ? ! De

:J i rk

- - - - - -- - -- - - - - - - - -

- - - - - -

-

-

-

- -

-

-

C o s t r: o p .

-

- - - - - - -

- -

- - - - - - - - - - - - - - - -

a a:1w e z i G'h e i d van e e n r1 e �� e l i j k e vl i nd e r c; i d s ( me t i s e r d i t k am p v o o r a l o o k n a a r d e vl i nd e r s {j e ­ k c 1c e n . f-I .i. e r e n d a ar w e rd e r e e n o pv a l l e n d i n s e k t r�e d o t e r 1 . i i n.e e r cJ , m aar z o a l s j e w e l k an � i e u , b l e e :f d i t b i j z e l d z am e l ) O {� i ; l {� e n . Vo o r e e r s t (J e vl i n n e rs o o r t e n : [Jo u r

de

pr e n t ,j o s ! )

d ar.i h o r d j e , b ru i n z an d o o [; j e , z o m e r l an d k a a r t j e , d a Gp auwo o r; , z an d o o r, j e ( .2 o n d e r s o o r t e n ) , c i t r o e nv l i n.d e r ( manne t j e

hoa t

w l j f j e ) , kl e ine

en

i j s v o � e l , gr o t e w e c r s c h i j r1v l i n d e r , k l e i n e 1- rn e r s c h i .i nvl i nd e r , gr o o t k o o 1 w i t .i e , k o n i g i n1 1 e p a g e , o i k e �1. p a. f� e , ('.' a urn a : i i 1 , �tr .':u s v l L1. cl e r , p a ::: e l m o e rvJ i n d e r ( ? ) , s t . J an s v l ind e r � ,n;r o t e h e e rv l i nd e r , k e i z e r s m an t e l , p,-e h. akk e l d e aur e l i a , k l e i n e vo s , �r o t e vo s , d i s t e l v l i n d e r , k l e i n � e a rl e rtl w i t j e ( t w e e d e r;e n e r :..d� j_ e ) , o : an j e z an cl o o· e j e , ar i r� i a d e s s yl v anu s , k . vi:n.k j e . Z o a l s j e z i e t , e e n h e l e l i j s t : V a n d e and e r e o r d e n h ad d e n

.

• .; e

niet

z o v e e l : l u i s v l i e {';

( z i t t e n (l

op

c; e van r; e n

vo c;e l ) ,

l i t dc e v e r ' m e e 1 t o r ' t: l i mw o rm , j un ik e ve r ' r;ro e n e s ab e l s p r i nkhaan , ct r i e k l e i n e w e s p e nn e s t j e s , s t ink end e ko r t ­ l o o pk e v e r ' 0

s c h i l ri , k l e i n. e

De z e van

w e s p e b o k t o r , b o o t s m ann e t j e s .

l i j s t i s ve r r e ( h e e l ve r ) van vo l l e d i g ! Ik b e n e r z e k e r d a t hi j kan a an g e v u l d w o r d e n . Ik h e b e e t ra c h t d e o pv a l ­

l e nd s t e

s o o r t en

te

Geven

• • •

J o h an

il o �a e r t .


- 104 -

l· -l l _!) __

il S LAG V.AN [•• . ••1 Vl� OP DINS DjJJ. 1 5

\IAT. :H\ HLDTELLING

DE

i

z ' n d r i e �n

He t

t i en no ·� vo o

ve r t r o kke n

wa ch t t e n w e

rz

e ne

n o g·

s lip-

vre rl o r e n , z o d a t

I p e r s o on m e e r � e s u l t ::t t e n :

e end

ku i f e e n d • m e e rk o e t

ft.l U t •

.

) •

37

27

)

2

0

0

0

1

0

J2 18

0

lJ

22

De

o pk o m s t

was

e n o rm : l! l:

he t

a an t al

S AR

kwam e n w e

en

�e n o m e n . Te

1 9J

58 1J8

17

15

1 0

1

1

IN DE DIJ LEV.ALLE I

AUGUS TU S .

pr e t t i ge

m i nd e r

d e e l n e m e r s ! ! Di m aal we rd vi jve rs

ge t e l d e

S t e f a an

wa s

• • •

20

lJ

1

45

12

• • • • •

8

0

0

0

0

• • • •

0

10

0

0

0

0

0

7

wi n t e r t al ing . m e e rk o e t

h l . re i ge r

fuu t • • • d o d aars

10 7 • 0

• • •

• • • • • •

0

• • • • • •

0

!buizerd).... i

Gr o e np o o t r i j svo ge l

• • •

·

.

.

vi s ar e n d

• • •

b o o mva l k

• • •

No t a ' s :

1

• • • • •

( a)

(b ) (c)

G e b ru i k t e

: he t

4

1 0

9

JO

2

5

1

0 0

1 0

0 0 O 0

0

0

O

0

0

0

0

�in�

l ende

0

hier

2(b)-

28

0

10 0 0

56 15

0

0

0

0 0

0 0 0 0 z.e e r

1

0

8x 1

0

2

1

later

FLO

ZWA

( c)

0

11 4 0 50

5 0 0

2

0

0

(a) ­

0 0 om

d u i d e l i jk

( uur : l l u 5 0

toe­

die

1

en

van p l a s t i e k . d ank a an WJ B ru s s e l - O o s t .

a fk o r t i n g e n : z i e

S JW

1 5 115 li 0 0 6 0 0

2

e x e mp l ar e n l

: mo ge l i j k: : me t

I

0

ge ­

we l

twe e

J 4 J

0 0 0 0 0

TOT .

62 181 51 146 0 J6 0 J 10

JJ8

9

28

0

0 0 0

14 8 2

0 0 0 ve rs ch i l ­

I4uIJ ) .

fen o l o g i e . J o h an

no, g

• •

OHN OHZ NG13 NKV PE C S AR SAR2 e end

er

d ui d e l i .j k

t e ge n

Hubl o u

e rvaring z o u o pd o e n •

De r e s u l t a t e n :

t a ï e l o e n <l

TO T .

7

WATERW I L DTELL ING

VJ U J DAG

ku i î e e nd

on­

J o han Ny s t e n .

1-91 �/ERSLAG VAN DE

wi l d e

FLO Z\lA

91

0 0

�� Li op

e en

t o ch

b a t en . W e ge ns

nie t

0

10 5

10

• • •

sp l i t s t

K an ­

er

mo cht

23

5 J

• • • • • •

( i j s vo c- e l

de

OHZ NGB NKV PE C SAH S AJ.� 2 S JW

?

• • •

s t a t i on . Aan

in d e ho o·p d a t

val part i j en we rd e r no g h e e l w a t t i j d w e s l e c h t s 4 vi j ve rs k o nd e n t e l l en ( a l s e r w a s g e w e e s t ,, had d en we ons kunn e n splisen ) .

lJl

• • • • •

b l . re i e- e r • d o d a ar s

• • •

• • • •

he t

aan

en

OHN

w i l rl e

we

e e n h a l f' u u r

z o u ko m e n , m aar h e t

i e m an d

DIJ LZV.ALLlI

DE

IN

JUL I .

Nys t e n .

WAT"SR\.f I L DTELLINGB N Z I JN AANGENAAM EN LEERRIJK EN D� S TE NAUWl� EURIGDH NAAR.MATE ER HEER DEELNEMER S Z I JN ! 1 1


-

[·.· ---J r: :i v�m SL\.G •

VAN

DE

- -

--

W e r,- e n s bi j na

-

-

- -

he t

---

-

TI J DENS ID�T WJ­

W.A.,UWl�NOM B N P LANTBNS O OHT:E N

l!_jj Z O M l!; : l K.AH l) TB G IMN'EB : ---

10 5

- - -

-

- -

-

-

o mvan gr i j k

onm o g e l i j k

deze

--

- - -

--

a an t a l hie r

- -

-

-

-----

- -

------

waa rg e n o m e n 010•

al l emaal

G e î n t e re s s e e rd e n in d i t

e l d e rs

-

-

-

--

- - -

i s he t

s o or t e n

te

s ommen .

(

numm e r . ) . De

H e d ak t i e .

r--•i VJ V�HSL\.G • • " DE - - -

VAN n;,; DAGUI T S TAF NAA...11 H.t.; T STAATSNATUlffiHB SBTIV.AAT ifäSTI I OBK " O . L . V . NI COLAS VDI I . : - --- - -------- ----- - - .

-

Met

-

-

- - -

he e l

He t

de

b e go n

- - -

- -

s t ond en

z ' n n e i; e n e n

na t u u r r e s e rva a t In

-

kunn e n s t e e d s d e z e l i j s t beko m e n b i j p l an t e nwe rkgro e p - ve r an two o rd e l i j k e N i co. ad r e s : z i e.

de

l!�

- -

" De

na

c- e e n

al

in

kat

h� � é � l

( he t

duid e l i jk

g e n o m e n . Al v o r e n s ke le

f l auw e

we

w an t

bi j

g e b ru i k e n . ll ann e e r w e p l e vi e re n

aan

aan

de

ze e

d o or

e i nd e l i j k z e l f's

a an

ge e n

de

we er

was

k an

je

s e m i -wo e s t i j n

WA . m an t e l ­

hal s

and e r e

dat

he t

s t e rn e n , dw e rgs t e rne n , van

e n ve l e

gro t e

no g

best

was

s o or t en

ve r d e r z e t t e n , w e rd e n we

warm

e en

- - - - - - - - - -

werden

o pz i j

g e m a ak t . M a ar

zo ' n

re i s

b e s peuren ,

s t re e p j e

t o ch t

nat

-

s t e rn e n , z w ar t e

zwar t

onz e

p l e z an t e n

ve rve l e nd s t e ,

te

-

l) anne .

a anw e z i g ) , vi s d i e :f j e s

ni e t

-

l an g e De

go e d :

m e e uw e n , d r i e t e e nm e e uw e n , gro t e w i t vl e u ge l s t e rn e n

- - - -

e en

We s tho ek "

o m t rek was al l emaal

we

-

waar­

door

l ang

wat

en­

nie t

t ro ld<: e n , kw am e n

b e u r t : b on t b e kp l e vi e r , k l e i n e

he t

wat e r

p l e vi e r e n

de

s t r and ­

p l e vi e r . A l s· ie

J o h an hem

( he t

was

P l an t e n �n

zo

z i en

op

om

rend e

te

se

en we

e en

de

e en

ve r , m a a r d ag

ho ge

kunn e n te

w e rd e n

he t er

sne l , e n

duin

wa s

al s

er

t o ch te

t e ge n

we

zit ten

door

wi l

om

van

d a ar

hen

die

we

z i e n , d an

o ok

ene

• • •

he t

vo l g e n s

de

zee

alle

bl i j kbaar

Jo ) .

• •

e i nd e we

zal

ge z i en !

we ini g •

z i t t e n , kre g e n

ge n i e t e n ,

ge go o i d ,

z e e l;; e n d i nd e rd aad

z ek e r ni e t

gingen

b l i j ve n

kun n e n

z w ar t e

h e bben h e m

i n s e k t e n wa r e n

VO G e l s

b e ne d e n

per

• • •

re d e l i j k en

ve r l i e p

e r ge n s ni e t

B o � a e rt

o ok

v

de

an

b i jna

d ag

kans

de

d e b i j ho ­

en

v i j f m i nu t e n e n e rg i e

naar

ove r

h ad d e n . Bn

' s

avo nd s

z at en

we

a l l e maal

zo

braafj e s

c- i n g n i e t , w an t w e h ad d e n no g a l w a t o nz e

las t

op

me t

al

de

t r e i n . S l ap e n

dat

z and

in

kle ren • • •

W a a rn e m i n g e n :

a ) p l an t e n : o s s e t o n g , s l an g e nkru i d , k ro m h a l s " h o nd s t o ng , o o i e vaar s b e k , - - - - -- - - z e e w o l f'sme lk ( n . v . d . r . : i s rrro t e

he t

ni e t , D i rk ? ) , ka t t e s t a art ,

e re pr i j s , m anne t j e s - e r e p r i j s , b i t t e r z o e t , l e ve rkrui d , zand ­

k o o l , h e gge r ank , du i z e n d gu l d e nkru i d , S t . J a c o b s kr u i d , wa t e rmunt , d u i nvi o o l t j e , k l i s , vo ge l w i kk e , e ch t c- e l e

w a l s t ro , r o l k l ave r , w e d e ri k "

l i s , h o l p i j p , w a t e rn ave l • t o rm e n t i l , k o n i n g s kaar s , gel·r o n e -

e n av o n s l ::o e k o e k s b l o e m , d u i nro o s , kno opkru i d , b i t t e r l ing , drij ­ ve nd e

w a t e r r an o nk e l " e . a .

b ) vo rr e l s : ku i fl e e w e r i k , gro t e - - - - - - - s t o rmme e uw , gro t e

m an t e l m e e uw , z i l ve rm e e uw , d r i e t e e nm e e uw ,

s t e rn . wi t vl e u g e l s t e rn , zwar t e

s t e rn , v i s d i e � j e , s ch o l e k s t e r , b-0 n t b e kp l e vi e r , k l e i n e

s t rand p l e vi e r , zw ar t e

z e e ë e n d , gro e n e

)

i n s e k t e n : d i s t e lv l i nd e r , gammau i l t j e , b ruin z an d o o g j e , s o o r t - - - -- - - - - s l u i pwe s p , g e e l g e rand e w a t e r t o r , e . a . Ann

d w e rc-­

s p e c h t , na c h t e gaal , o e v e r ­

p i e p e r , Ï i t i s , kn e u , re � e nwu l p , e . a .

c

en

p l evi e r ,

Dro: s e n s


- 1 0 6. -

U i t " He e nb r e e k " , h e t

w o rd t

di t

i nd i j k i n G . De

se po l d e rd

en

n c'.? n " rn a a r

in

Er

ko m t

nu

:�eb i e d

t e {� e n

jekt

V n r-l e d n n Du i t s e naar :

en

en

r, a a t

e en te

m a and

20

N a t uur

men

is

Er

b e d r e i �d

z i jn

j a ar 2000

ha de

twi j fe l

i n t e rn a t i o n a l e

kw e s t i e !

in

geb i e d

D u i t s l an d . Aan

Du i t s l an d

d i r� c k o s t e n .

he t

un i e k e

afge l o pen

h i e r a an

D e n e m ark e n

van

van

2000 :

BEDRE I G D

WA D D E N O pn i e u w

t i j s c h r i f' t

d o or

re e d s

t o e v o e ge n

De e n s e

e e r e z en

ak t i e

bes taat

e en

op

nl .

gro o t s c h e e p ­

20 . 000

ku s t

in

inge ­

g·r e n s g e b i e d

men

is

(!)

ha

he t

a l b e go n ­

o mw i l l e

van

de

vo o r

he t

b e ho u d

gan g

no g

e en

k an s

om

gewe l ­

he t

ho ud e n ,

of

in

w e rd e n

al

v e l e b e z w a a r s c hr i f t e n i n g e d i e n d b i j d e

r e r,- e r i n { � . W i l

je

je

WADDENVEHENIGING ,

ieder

s t e un

g e va l

te

v e r t r a c- e n !

b e t u i c,- e n , s ch r i j f'

d an

e en

k a ar t j e

P O S TB U S 9 0 , I I ARL IN<; l ·::'.'J , NL DE HLAN D . n a a r : AK'l'I O N SG L.: :t-I B I NS CHAFT N O H TS E E W A'ITEN " Il � 3 8 L E R

D-2 3 0 0 ,

ALLE E

22

KIEL 1

DU I T S LAND .

we e s

wi j s

me t

de

W A DDE N Z E E !

He t

� e <l e r l a n cl s e

W a c l d e n r•; c b i c d

v an

p ro ­

:

G ro n i n r,- e n

ö t>

de

e i l an d e n :

l . Te xe l . 2 . V l i e l an d . ) . Te r s che l l ing . 4 . Am e l an d . 5 . S ch i e :rm o nni k o o g .


- 107

-

ban b e p t ep lieve de

Bro s en s en

b o o,m 0

zi jn

f'unk t i e s :

b o om i s

de

hi j

ad emt ge e f t

en

wa t

b i j z o nd e r e

e en

vu i l e

de

een

ons

wi j

z o ud e n

i n wat

0

vo.o r

fri s s e

z o ud e n

l u ch t

z o ud e n b l i j mo e t e n

de

b o om

en

he e :f t dus

is

er

ze

d o den

al s

z i jn

z i jn

t e rug .

wi j

dat

?

l even

d an

e r no g b o men

z i jn l

aarde

der

gr o t e

e en

in

waard e .

e n b i e dt

s ch e nk t

en

l o ng

de

� e ur

:fab r i eken

de

z o n d e r b o men?

do en

e en

pro d u c en t . van

luch t

we

hi j

s tuk j e s ove r

p i t t i ge

e nk e l e

s ch r e e f'

1

hl. j.

z o ve e l

h e m e n do e n .

a :fg e s n o e i d e

d i e d a t n i e t zien

mens en

l

hem w e g van

t akken

he g .

e en

waarom? de

boom

ne emt

en

ge e :f t

on s

we

mo e t e n

en

t o ch

al s

e en

g e zond e

de

no d i g hebb e n !

we

h akken

wi j h e m o m

m e n s ene t end

ra s

• • •

ond e r s che i d

e n v e rb r an d e n hem

as l

tot

t u s s en

go e d e

en

s l e ch t e

i n L e uve n :

men s en

In

die

wi j maken

hem d aar d ankb aar voor z i j n l

C amm a e r maak t e e n

erda

die

l u ch t

ik

ll

s t r a t e n van L e uve n , g e l e ge n in d e buurt,

de

t i o n , die

hu i z en

n a g e s l a c h t . M aar p l o t s

r i ge

o n d e rb r o k e n

g e b o uw d

wo r d t

do o r e en

dit

en he t n e s t

kr i j s e n d

o ve r

he t

mo o rd e n aar . I S

m e n s en , d i e mo e i t e de

• • • Mo

in

DIT

een

en

om

s t a­

e r vo o r h e t

z o rgen

geb e u ­

o nu i t s p r e ke l i j ke

• • •

vad e r

e en

i j ve ­

1 11 . En daar Kaan z w a l uw

de

s che re n

h and d o e k g e b o nden ho o f'd v an de ­

NODIG ? Ge lukk i g z i jn er o ok

doen

he t

b alkons h e b b e m

b o r s t e l , waaraan

ruwe

eder

van

s t ad s wal l en , s t aan

en

hu i svr o uw hang t : " k s s , k s s , we g ,

e it j e s

Mo,ge

o ud e

b a l ko n s . On d e r d e z e

met

hui s zwaluw e n h un n e s t j e s

ren

de

z i j n bu i t e n

geb o uwd

v e r s che i d e n e

ze

lu ch t

vieze

de

de

ne s t j e s

e e r s t en e e n vo o rb ee l d nemen

ni e t aan

de

te

• go e d e '

v e r s t o r en !

ande ren �

• •


- 10 8

C ar l a

B o r r e m an s he e f t

b l auwe r e i ge r s

-

e en l e uke

e rvaring gehad me t

twe e

t e Erps -Kw e rp s :

Ik r i ch t t e m i j n o gen o p twe e b l auwe r e i ge r s

d i e ho o pvo l z a t en

t e l o e r en o p vi s . J a , vi s z e g ik . Inde r d aad : d e vo ge l s z a t en

aan.

d e vi skweke r i j

s t e e nwe g t e Erp s -Kwe r p s . Ki jk e r maar e e n s naar , mi s s ch i e n z i e je

e r me e r •

• •

Ve e l suc c e s !

g

a rda Camm a e r w i j s t

t e re ch t o p d e un i eke

s tuk j e s d i e

w e gb e rmen we l kunn e n z i j n : Ben

j e , wann e e r j e vo o rb i j

b l i j ve n s t aan o m d at

e e n b e rm w ande l d e , al

wond e rl i .1 k p l ek j e e ens

e ens

te be­

ki j k e n ? E r z i jn daar zove l e d ingen aanwe z i g , di e

je

d e vo o r· d e natuur no g zul l en ve r gr o t en l A.f en t o e dek

lief­ ont­

j e e e n m i e r enne s t , vaar d e m i e r en b e dri jvi g in en

u i t r ennen ma t e r i a a l mo e i t e

om

vo e d s e l aan

te brengen of om al l e rl e i

t e ve r z ame l en . Z e l f s e en keve r t j e kan de

z i jn om

er

naar te k i jken l in sommige

geval l en

z i j n d e l i ch t s p e l ingen en k l e ur s chake r ingen o p hun p an t s e r al

a d e mb en e m en d .

Maar n i e t a l l e en d e z e b e dr i j v i ge o f kalme

ins e k t e n

z i j n z o wonde r l i j k , o o k de p l an t en z i jn z eke r d e mo e i ­ t e waard g e o b s e rve e r d

t e wo rd en ! E e n b r e m kan in d e na­

z o m e r e en p r a c h t i g s cho uws p e l ve r t o n e n , w ann e e r hi j d e dr o ge weg te

z aadhu i s j e s l a a t s pr ingen , o m zo de z a ad j e s

s l inge r e n en t e

B l i j f vo o r t aan e en s d e p l aa t s en en

• • •

z o r g e n vo o r h e t nage s l a ch t .

s t aan b i j d e r g e l i j k e ademb enemengeni e t

e rvan ! !


- 109 -

( ar l a we e s t ' t

is deze

IJ o r r e m an s S p an j e

in

J

P o.r t u g a l . En d a ar

en

ze

h e e :f t

ho ppen

vl i e g e n d e

rrend e

)

geb i e d

n a t uur l i j k

in P o r t uga l , 2 2 o o i evaars ( en 5 vll ie ­

4 I vl i e ge n d e ro o fv o.ge l s boven e en dro og ve l d ­

in

S p an j e

op

( en n o·g

p l a a t s en ) , ve e l g e l e

and e r e

in P o r t u g a l , o ok no g ve e l vi n g e rh o e d skruid ,

kam i l l e

ve l e k o n i n g s k aa rs e n , e n é é n b l aa s s i l ene Ik b e n

in P o rtuga l .

o ok e en krab { e e n z e e r {Sro t e ) t e gengekomen . m e t

po t en t o t o n ge ve e r 2 5 ve e r

I5

We e t

i e man d

cm . en

h e t had

de

naam

C amra a e r h e e f t h e t

h o n ci " t e

ge ­

op ve rs c h i l l e n d e p l aa t s e n in Sp an j e , zomaar

eve n t j e s

llerda

v ak an t i e

' t and e r g e z i e n :

en

é én

( j un i - j u l i ) o p.

vakan t i e

cm . l ang , e en l i chaam ro o·s - b ruine

e en

van

onge ­

kl eur .

s o o rt ? !

deze

r� e l u k

e en

s t e enu i l t j e

" waak­

als

h e bb e n :

j aar ( rond

S i n d s vo r i g on z e

o l rn e n ( t o t

Vo r i e j aar

oktoher

hi j

was

e en n e s t [; e h o uwd

.3 p i j t i F,

k o m e n . lJe e lk Zo ' n c; c n

Ro n d

and e r e

h un e i g e n

in

' s de

he t

in

s t e e nu i l

" o ns " s t e e nu i l t j e !

b ro e d s e l

j aar

dit

J

t e lde

he e f t

hi j

j ongen !

ong e l ukki g e rw i j z e

twe e

werden

vo l w a s s e n

en

OmGe ­

z o ch t e n

t e rr i t o r i um .

avo nd s

t u in i s ko m t

D an

b e ein t h i j t e

i n on z e kri e k e nb o o m •

hi j

uit

om

t e vo o r s c h i j n

hi j

t e s pe uren

ro e pen

j aar za­

iw t t i g : d i t

z e er

k.r� e k e nb o o m , w a a r

t; a an

e en

e en t j e

z i t t e n <l e h o r i z o n a f te

jong , maar

vo e l m i nd e r vo g-e l s

8 uur

p l aa t s

)

er

er

in de

s t e e nu i l we

en

is

c; e n o e g

no g

P a s e n ) hu i s t

en

tot

me t

vlie r; t

er

j ar,-e n . I r o p e l i j k gen i e t e n

j ar e n van z i jn a anw e z i ghe i d !

uur

IO

e en

en

• •

ne e m t

b l i j ft

magi s ch e

ve rvo l g e n s we

b l ik . op

no g v e l e


-

l lJ O

-

O P R OE E E P WI !�LEWAALJONG l�TIEN 21

• • • •

( van d e ( mo o i e )

j aar . Ind i e n i e m and

z o u me e b r e n g·en o p e e n le i d t , Dit

b aby ' s

g e e n \:IA - e rs

• • •

) . Maar

v an

e en K\f&�TEEUW er

daar

t o ch o ok ge en

m i s s ch i e n h e b j i j o ok e e n . b ro e rt j e van

a c h t - en- e en-ha l f' j aar •

van • •

z o ud e n o ok we l e en s m_e t d e WJ wi l l en me egaan .

( no.g )

M a ar d a t gaat te

e e n baby

o p d e ui t s t ap p e n komen " en dus

z e ve n j aar o f' e e n z u s j e zij

)

tot

u i t s t ap. d i e P aul Gro o t ae r s

ahs urd ( vo oral

i s n a t uurl i j k we l vri j

j eugd

WA b i j vo orbe e l d

z o u e r e en ge ne ra t i ek l o of zi j n

( b i jna )

En

( ge int e re s s e rd e )

vo e>r

ni e t : ve e l

ve e l

.i ong ,

te

kl e i n ,

ve r , ve e l t e mo e i ­ ve e l t e zwaar •

• •

WIJ mo e t en i e t s do en o m hen o p t e mo e t e n imm"' rs vo or he t ve rdere b e s t aan

W i e l ewaa l z o rgen ! W at mo e t e r

van

wo rd e n ? J I J " be s t e l e z e r , WA- e r Q;f

WJ- e r , zi j t + _.

. '� '"-'""-..-

� � - ' '.

� �

. .- .

'

-- �-�-......:... \

__

:}f.

B ro s e n s

t e dragen •

·

f�-<ó:

....�� ...

0 1.' heb j e

ande re vo or-

ho ef't

a l l e en maar

�-�!!���!,!� " Fo n t e ins traat 7 9 , '.) 0 J O

( t e l . 0 1 6 /2 2 7 2 1 4 )

( t ekeninG' : ,J an

om

.

m.e ninge n ? O ok g<>-ed l J e

ko nt ak t o p t e n e m e n me t

PIBP -WJ i n Leuve n . H e t t i e f ne e m t ! ! !

bij

s t aat

��..;iit .��" Waarom o rgan i s e er j i j ��;� � e e ns ge en wand e l ing of' -� ;/'.�-. -� e en l euke namiddag vo or .",,.:--�_. J;Lf'., de PIEP-WJ 1 " _._'(:�

·-

s t e l l e , s u g �ê s t i e s Illi VERL.I•;.s

�� i e J:" t o e

\;'-��,

·

'

zeke r in

1

Z i j s t aa t name l i jk in vo or d e

wo r d t ho o g t i j d d at J I J e en s ini t i a­

).


- 111

p n r .l t r ••

©b e Een

.

.

.

v i j v e r l a n d s c ha p

l u c ht .

De

kraag ,

wa a r

wa a r

ik

hoop

bij

zal

ik

da t

de

Mi j n

ma a r

ik

ma a r hij

z ich

en

j ui st

in

het

is

hem

kan

naa r

nu

bove n

er

de

de

z i nge n

stad

niet

grond

C .B .

in

vi nden .

Zij n

l ied

zie

ik

witte

s treep .

Een

br i e s j e

d eb l o em l a a t h a a r z a a d j e s

los

en

een

l a ngger ekt e z u c ht .

e e r st e met er s ,

t e rw i j l

Met

ve e l

één

van

Ik

Boven

dubbe l e

een

zij n

houdt

ne s t .

ergens

de

pl aagt

plui sj e s

mo e i t e zij n

de de

r i et ­ plaat s

op

een

Ergen s

oud er s

Wa a r

een

nog

een s

is

h ij

kra s t

ongeru s t

l e eu w e ­

e n -. i k w e e t

een

v l i egtu i g

Een

o n t vo e rd

j on g e en

ik

v e r dwe n e n

b l aderen .

een

straat

we e t

op

wo r d e n

vl iegt

z i ch ' '

op

plots

dan

de

enke l e

h eb b e n

z i ngt

z oek

mi j

van

voorb i j s nor rende

l u c r. t

hangen ;

gr a s ,

hij

va n

nog

hoge

in

aan stilte

l igt

ze

l ev e n .

de

g l i j de n .

h em

de

aan

g e r o ep

ogenb l i r k e n .

hoog

laat

door

denken

denk

a nt enn e s .

geraa s

enkel e

z ich

vl ok

i e d e r e en

komen

het

mij

is

mu re n .

E r g en s

b e n ed e n

Ik

n i et :

te

verhe f t

honderden

hy s t er i s c h e

de

l u c ht

ver s c h r i kken

met

door wat

tu s s en

doen

nacht .

er

het

v e r dwa l e n

moo i .

de

is

t u s s en

in

door

g edachten

het

d o or

s l a l ommen

men s

voor

ges che iden

en

ze

b l a u we

z wa r t e

een

v l eu g e l s

va l l en

ver s ch i l

g e we k t

tj i ftj af

e en

wa g e n s . niet ,

op

vee l

ik

di e

plaats ,

ove r

De

st i l t e

dr i j f t

t rekken

z o em e n d e

u it . de

s t em va n ver t e

de

op s c h i kken

enk e l

wo r d t

g i e r z wa l uwe n g e wr o k e n

mi j n

z ich

e l ka a r ,

Hun

k a bbe l e n d

De

spr eeuwen

s l apen :

Mo r g e n s

hoor

ma s s a

ze

z i ch

In

alles .

vo o r b i j

Even

even .

bre i dt

sperenregen .

Home r u s '

rik ,

IN EEN NO TEDO P .

vergr i j z en .

overt re f t

en

luid

' s

.

aan b e w eg s t e r b en b e natuur . . .

langz aam a a n het

de

-

pa a r ­ door

l i j s t er f i er

z ij n

tegel i j k

toeki j kt .

va n

ergen s l i c ht

z a c ht hu l t

komen

over spee l t

d i ng e n

de

pa a r d e b l o e m

enk e l e

een

in

z itten ,

wo l k j e s het

a a n d r i j v en ,

l a nd s ch ap .

d o o r s c h i j n e n d e mi s t .

rl i nken

als

g e s l ep e n

d o o r d e a f l o p e n d e d r u pp e l s g e po l i j s t : r e g en .

verdwi j n t

z on

nat

mo t r eg e n

z aadj e s

De gla s

en

d e m i s k en d e

de

die

een

De

l u c ht

vo e l t

op g e d o k e n

fri s

aan .

r e g e nwo rm .

De

Ze wil

l ij ster

nog

bl aderen

s choonh e i d

nog

t r i pp e l t

v l u c h t en

nat

maa r

en

g r o nd

de

D e z o n bre ekt door en z orgt voor een f onke l i ng van

p r a c ht . naar

Een

de

een en

op de wo r n e n va n

de

sch i t t erende over

hij

is

de

we g

haar


- 1 12

In

de

s c h eme r i n g

hoo f d .

de

Enke l e

weg ;

n i e uw s g i e r i g De

z on

houdt

st i l t e

terr e i n .

enke l e

D e ma a n

heer s t Erge n s

in

de

we z e n

de

met

st i l

dr i e ;

t er u g

op ;

om

kom e n ons

hand e n

vas t

de

s n i pp e n

de

andere

b e � i j kt

voor z i c ht i g .

ma a r

v l i eg t

na

enke l e

de

st erren

bij t

z i ngt

me

e en

en

te

later .

v er j aa gt

Al l e s me

u it

uil . . . .

H e rma n s

ko r t

aan d e v ur i ge k o o r d l an g s

Wie

z e gt

de

zwar t e

tot

het

b e rg .

e r o v e r o ns

ons

te

te

doen

af s c h u w e l i j k

zul l en

wat " ui t s t i j g t "

b e s chikken ,

b i j d ragen

aard s k o m :fo r t ? Wi j

wi j

e i s en ,

be z i t ten

b o ve n

onze

d agen .

ANDHE BRETON

• • • •

OF

op

met

U i t er s t

s e conden

k l emmen

te

mij n

l a nd e n

nadert

Robert

wij

over

s l i e r t en r o o d l i c h t z o e k en n a a r e en

koude

ve r t e

gedaan t e

en

ver schij n t ,

we e r ,

k n o r r en d e

k i bbe l en d

z i ch

hij

ze

zijn

v r e em d e

i s onder ,

s c hu i l p l a a t s .

de

l u id

het

ogen

d o n ke r e

een

later

mi nut en v l i eg e n

t we e

u i t pu i l e n d e

op .

s cheert

-

NIET

SOMS ?

( d a d aï s t )

zwij gt , ha a r


- llJ -

:�oed nieuws 1 De

�weedse

senaatscommissie,

ingenieur

heeft pro<lukt ontwik­

Gronthe

!Jo een

keld om olievlekkeu te ruimen.liet

op

produl:t

bestaat ui t

belast

met onderzoek

naa r het van

storten

zijn meer

VS dan 10.000 er in

de

pulp en industriäle

b elangrijke men voor

het

heid zouden

een

olievlek

wordt uitgestrooid, slorpt h et de o li e op

en ffecn water.

Bijzonder in t e re s ­ sant is het dat het i�een toxisch ef'.fekt

heeft op

f'auna en

*

;;.rote

ratten"som1:1ige

zelfs

met de

bezit

omvang

kat,hebben

een

van

{;enomen van

gerechtsgebouw

11et

in de

Amerikaanse

stad Dexar.Opmerke­ d ie rtj es een opval­ lend aan

vreemd de

nadat

dat

dag

als

moest

gedrag

legden,

marihuana

zij

bewi.js

dienen,hadden

verschalkt

• • •

:001<

: *

*

*

*

�amenst.:P.Brosens

A.merikanen!Het van

stor­

chemische

in de

VS in het nieuws ge k omen , nadat onlangs 700 is

gezinnen

Ganal bij

uit

Love

( Niagara ) ,die

een

dergelijke

stortplaats

woonden,

ceëvacueerd moesten

worden.Bij

een

aan­

t al inwoners van Love

Canal werden

chromosomische

wijkingen

af­

gekonsta­

t eeru. Voleens de

jager die

in de

Zeven leden van

in

ta

het

dat

de

een

in

leven , d oor vis

­

z ij

die

per vergis­

met

ticide

een insek­

bestrooid

was

in p]aats

van

met

zich in

heel die tijd

leven

door rauwe

ratten te eten. Uiteindelijk vond

men, waarbij

zonne­

bloemen als onkruid­ ve rdelg e rs worden gebruikt.De

zonne

blGem scheidt be­

­

c hem i s che

stoffen af die een vernietigende

in­

vloed he bb en op

be­

onkruidsoor­

ten .Hoewel de ze stoffen nog niet precies

.

de

zijn

zei

ge­

identificeerd ,ver-

dat

ratten aan­

vankelijk ro os te rde

t oen hi j

hij

de

,

geen

meer had,

diertjes we1

rauw moest

et.en •

• •

*

De Vlaamse Vereniging voor de Bestu­ d e rin g van de Zee­ zoogdieren s te lt

het bestand

vast dat

van de

gewone

in de

hond

I955

In de Vere nigde Stat en is men momenteel bezig proeven te ne­

paalde

beschaaf'de wereld

in de

*

paalde

de weg naar de

hij

zee­

delta 'van

Rijn,Maas en

• • •

ber­

gen ronddoolde,hield

de Nijldel­

wekenlang

beboste

lucifers

gezin verloren

de

totaal een miljoen

*

doch

*

r:gyptische

bestrij­

gen Nieuwzeelandse

hij

meel"

[;ezondheid van in

kunnen

t e rug Hij

chemische

bedreiging voor

schikken onkruid

•••••• *** ***

een dorp

an­

komkommer en de walnoot,die over de eigenschap be­

:�og ... *: *

sing

ten

:

*

bakken

afval een

zijn nog

planten,zoals

den.

nuttigden,voor het

*

dere

te

**** ****** **

In de Verenigde Staten vo rm en 645 stortplaatsen v o o r

afval

­

kunnen

veroorzaken!

dat de

lijk was

proble­

de gezond

onkruidverdel­

ger .Er de

: VACZ

1

flora

·�

s to rtplaatsen , die

papieraîval.Waru1eer op

als

afval,

chemische

wacht men toch veel de zo:rm.ebloem

van

Schelde

periode van

tot I975 gere­ tot I %

duceerd is

oorspronke­

het

van

lijk

geta1,namelijk.

van. circa

na g enoe g

IOOO tot IO speci­

mens! De vereniging vindt d it een van de

meest

dramatische

achteruitgangen van. een

po·pulatie dieren

in een be p aal d ge­ bied en heeft S·list op

be­

een we rkgr oe p

te richten die

zal on d e rzo e ken hoe men de

zeehond kan

te rugbrengen status

van

tot

de

eewoon

zoogdier in Belgiä.


- 114 -

Een

paleontoloog uit

Utah(Vs),dr.J.Jen­

Door de rampzalige

kreeg men er een

weersomstandigheden

sen,ontdekte zopas

van juni veronder­

niet alledaagse ap­ roep van een man uit

de

stellen jagers en

Kessel-Lo.Hij vroeg

grootste dino­

saurus

ter wereld.

natuurkenners dat

de spuitgasten

Op een

plateau in

de

end naar

patrijzen

Colorado vonden hij

moedelijk

en zijn

nig jongen

team

de

res­

ver­

zeer wei­ hebben

ning te hij

dring-­

zijn wo­

komen

vreesde

omdat

aange-

-

ten van een skelet,

erootgebracht.Door

dat naar

de lage temperatu­

door ratten.�aar het

ren waren er weinig

zeggen van

insekten en dit

zat

zijn zeg­

gen a:fkomstig is van

een dier van

wel

I7

20 meter

tot

hoog,27

meter lang

80 ton

is

vallen

te worden de

de natuurlijke voe­

ko,lonie

onder

huis

probeerden

pasge­

en

boren vogels.Daarom

de

besliste de minister

vloer weg te

het

van

grootste dier dat ooit op

zijn

de Vlaamse Ge­

meenschap Marc Gal­

aarde heef't rond­

le dat

�elopen.Hij

van

zich op din�

baseert

de bevin­

dat

het

derblad wel

schou� ) meter

de

opening

de jacht op pa­

De

dieren de

zijn hele

ging

zal ge­

maar dat zel�e

beuren op

sep­

hond

I.3

tem · ber, maar op II

nuwachtig was den.De

die even

per enorm

land

al

.3

in ons

jaar ach­

vonden dinosaurus

teruitgegaan. De

behoort

strenge

winter

chio sauri, nl .de

is

t;rootste dinosau­

lijk de oorzaak van.

russen die zowat leden

daar ook

gedeelte�

*

zouden hebben

celeef'd.Deze dieren worden door

En tenslotte •

• •

specia­

ze­

gewor­

brandweerlui een kijkje

giingen nemen, stelden evenwel vast

78/79

zijn

ontzettend

stand van

I40 miljoen jaar ge­

schrik,

trijzen niet

is

tot de Bra­

er aan enkel

gezin ver­

van de

de patrijs

is.De ge­

houten

man voegde

oktober.De

is,wat vol­

zijn

vreten.

toe dat niet

t�ens de wetenschap­

groot

ratten­

ding van de

zwaar.Het zou dus

en zowat

man

een hele

van

dat er

ratten helemaal

geen sprake kon Het verdachte

zijn.

geluid

bleek a:fkomstig

te

zijn uit

an­

een

of

dere

afvoerbuis.Snel

werd

duidelijk dat

een krekel de

man en

En dan zijn er ook

zijn gezin de

schrik

ditmaal de

op het

listen beschreven als rustige

planten­

eters. die zich

zoals

giraffen voortbe-

wo cen en dank zij hun lange hals de hoogste

takken van

de bomen bereikten om

zo aan voedsel

te komen.

*

Ben klein vliegtuig

met 5 inzittenden is bij de landing op de Amerikaanse militaire vliegba­ s�s

in

de Westduit­

se deelstaat Rijn­

land Palts in bot­ sing

gekomen

een ree.Het kon veilig doch de

met toestel

landen.

ree over­

leefde het niet •

*

• •

avonturen

van de Leuvense brandweer.Onlangs

lijf' had

ge­

jaag<i.De krekel werd tenslotte dooägespo­

ten •

• •

*


- J l ')

l o a l s j e w0 l ne m i nf','en van

-

d e z e rub r i e k vo or b i j z o nd e r e waar­ z o o l� i e ren , re p t i e l e n , amîib i e ­ en , i n s e k t e n , s t c n e n , m i n e r a l e n , p ad d e s t o e l e n , v i s s en en al h e t ge e n e n j g s z i n s n i e t n a t uu r te rn a k e n h e e f t . He b e p e rk e n o n s i n d e :l; e rubr i e k we l t o t waarnemingen ui t d e D i j l e val l e i e n er o t e o m g e v i n � .

A.VO G E LS

1

W'P e t

d i en t

vo 1 :· e l s , p l an t e n ,

·

VI .::i A1L·� N D :

2 2 /8 : om l l u ') O : .'i én e x . vl i e g t g·e s t a d i g- o ve r van no ord naar

z t l d ; waars c h i j n l i j k � e w o n e d o o r t r e Wce r ( UJ ) . 1 4u l J : � 6 n e x . b i d t v e r s c h e i d e n e mal en b oven d e � o­ m e n i n d e r l c h t i n 1; van de v i j v e r van S in t ­ T o r i s -Ue e r t ; h e t g a a t h ie r waars chi jnl i j k J �r

Al l e maal

een

t i j d e l i j ke p l e i s t e r aar ( PB , JN , BA , e a ) .

1 8u 1+ 0 : 1 �Ld . v l i e r,- t o ve r , b l i j f' t e ven n l o t s ve r d w e n e n ( I m , LUJ ) . te

S A. � .

b idden

en

is

d an


- 116 -

2 . WE S P.' mDIJ:�F

( P e rn i s

api

vo ru s ) :

e x e mp l aar b o ve n De Z i ch t ( Herwig B l o ckx ) . l i ch t e we s pend i e f b o ve n De Z i ch t · ( Herwi g B l o ckx ) . 2 6 / 5 : é én adul t ex . prach t i g ge zi en , e e rs t boven he t Dome in Van Ti l t ( d o o r Lu c J ans . ) ; l a t e r z ag ik he t z e l f'de e x . n ab i j De Z i c h t o p o n g e ve e r 2 0m . van mi j c i r c e l e n ; d aarna h o g o r s chr o e ve n d ( He rwi g Ill o ckx ) . 1 2 / 7 : ve r s c h e i d e n e k e r e n d e typ i s che b a lt svlucht waargeno m en da arna h e t z e l fd e ex . ve r s ch i l lende k e r en waar g e no men t u s s e n 12 en 1 2uJO boven h e t S i l sonbo s t e Erp s -Kwe rp s ( J o h an B o g a e r t ) . 1 J / 7 : é én e x . z i ch ve rp l aa t s e n d naar h e t zu i d en ( H e rw i g ) . 1 8 /7 : twe e e x . o v e rv l i e g e nd b o ve n d e v i j ve rs in Erp s -Kw e rp s ; d e h e l e t i j d mi auwd e e r é én z o a l s e en bui z erd , maar d an i e t s ho ger en fi jne r ( l JuJO ) .Wat l a t e r ( 1 Ju45 ) é én e x . t w e e m aal horen r o € p e n o p w e g naar h e t S i l s o nb o s ; b al t s G e d ra g ( J o h an Bo gae rt ) . 20/ 7 : twe e e x . ( waarvan é én b a l t s e n d ) b o v e n he t kas t e e l van D e Hero de ( n . v . d . r. En waar i s d a t ? ) " ( Ph . Gul.1inck ) . 2 6 / 7 : t w e e e x . z e i l e nd l an g s d e r and van h e t e ikenbo s t e

l l� / .J : é é n

2 2 /5 : é én

·

B e rt e m

( J an

Ti t s

)

.

ik v e r ­ enke l e k e r e n me t d e vl e u g e l s o pva l l e nd d i e p . De vl eu�e l s w e r ­ d e n b i j he t z w e v e n l i ch t j e s o m l aa g g e h o u d en en d e t o p p e n w ar e n o pgekruld . De s t a a r t w a s smal en af g e ro nd . H i j ve rdwe e n in w e s t e l i j k e r i c h t i ng ( B ar t Augus "L i j ns ) .

I A / 8 : é 6n

e x . zwe e fd e

mo e d

d at

dat

Ke s s e l

in

J .RODE lfO U': I ( !-l i l vu s

Tro l i e b e rg ( n . v . d . r •

o ve r d e

-

Lo ligt

• • •

)

. Hi j

• •

s loeg

mi lvus ) :

s t aar t ( rui ) s chr o e 1't b o ve n ons hui s ; d a a r n a w e g n aar h e t n o o r d e n ( H e rw i c- D l o ckx ) . 10/5 : t w e e r o d e w o uw e n b o ve n d e ero, t e w e i d e in d e Wingeval ­ l e i ( z e e r ho o g w e g g l i j d e nd naa t he t Ni/ ) ( Herwig B l o ckx ) l l / 5 : é én e x . ko J11 t vanu i t h e t N e n vl i e g t z u i d w . ( He rwi g ) . 2 4 / 5 : é é n e x . b o v e n o n z e t u in in K e s s e l - Lo t a f d r i j vend n a ar h e t n o o r d e n ( Har t Au�s t i j ns ) . 0 9/ 5 : e e n

ro de

me t

samen

4

.l WAH.Ti� W O ffiv

2 4 /8 : S.��

r o nd

w o uw m e t.

twe e

( Mi l vu s

pir o o ivo ge l s

m i gran s

1 6u50 : ui t he t

pr o o ivo ge l s ; a l s

en e en

e rg ve r h akke l d e

and e re

b ru i n e

ze

)

:

n o o rd e n

naët e rb i j

ki ekend i e f

komen

komen

s am e n

2

z i en

do1ucer� zwart e wouw

z e er we

r o nd c i r c e l en . D e

tw e e

4

min . l a t e r naar he t z u i d e n ( H e rw i � D l o ckx e n Rob e rt He rmans ) . 2 5 / 8 : SAil. r o n d l l�u0 5 : boven d e s c hui l hu t zw e ve n e e n zwar t e w o uw , e en b u i&e rd e n een hru i n e k i e k e nd i e f . Al l en z i j n d a arn a b o ve n d e v i j ve r k o m e n zw e ve n ( P e t e r B ro s e n s , Bar t Augus t i j n s e n J o h an Ny s t e n ) . p r o o ivo ge l s

5 . S P !�RW.nl

ve rdw i j n e n

( A c c i p i t e r ni sus ) :

I 7 /S : S.ül ; vl ak vo o r d e hut j aagt e e n w i j f j e a l s e e n s c h i ch t a c h t e r e en z w a l uw ; d e z e o n t k o m t en vl i e g t l ink s l ang s d e s chui lhut we g . ( He rwi g , Luk e n Davi d ) .


-

117

( Circu s

6 . m rnr;.r , , 1n : : E .: ;�rnIE lt'

-

a e ru g i n o s u s

) :

I 8 / 7 : 6 e x . \v a a r g e n o m e n i n h e t 'l'o r îb r o e k ( Jo h an B o caer t ) . 2 1 /7 : 1 e x . j ag e nd b o ve n ve l d e n vo o r l u ch t h ave n ( Jo h an B o g . ) 1 9 /i3 : 1 ex . aan d e K l i n i e kv i j ve r s t e Ne e ri j s e ( Nys t . /Augus t . ) .

2 2 /8 : 2

ex . te

S t . Ag a t h a-R o d e .

2 1� / S : l e x . t e S t . Aga t h a -R o d e ( m anne t j e ) ( D i rk C o s t ro p ) . 2 '.5/8 : 4 e x . t e SAH ( 2 m an n . e n 2 wi j î j e s ) ( Bro s . , Nys t en , Augus t . ) 2 6/e : 1 e x . t e SA.Il ( wi j f j e ) ( ve r s ch e i d en e w aarn e m e r s ) . 2 6 /8 : 1 e x . a an d e K l i n i e kvi j ve r s { ve rs ch . waarn e me rs ) .

( lï' a l c o

7 . BO O HVALE

2 2/G : é én

e x e m!Ü aar

s ub b u t e o

j a r,- e nd

)

op

:

v:;i J ver van

z w a l uw e n b o ven d e

S t . Aga t h a-ao d e ( J o h an Ny s t e n " D a r t Augus t i j n s ) . 06 /7 : é é n e x e 1�1p l a ar v l o o g a c h t e r he t k l o o s t e r van d e p a t e rs O b l a t e n o p d e S t . -Mart inu s be r � t e Ko rb e ek-Lo . Aan d e r o d e k l e u r van d e b r o e k e n d e o n d e r s t a ar t t e z i en , cing h e t o m e en vo lwa s s en vo ge l ( nart Augus t i jns ) . - ·� 1 2 / ? : é én vl i e �e nd e xe mp l a ar me t pro o i , o mr i n g·d

de

aan

e en rz i j d e

do o r

o ve

wo l k zwa l uwe;�.

van

de

vi.jvè r

-

__..

-

van S t . Aga t h a - R o d e . Hi j vl i e µt ­ B e aum o n t w e G e n ve rdwi j n t d nar e r gen s t u s s e n d e b o m e n ; ( H e rwir; B l o ckx ) . 2 2 / 8 : é én ex e r1p l a ar g e d ur e n d e vri j l an G e t i j d kunne n w a a rn e m e n t e SAn. . Z e e r a g p; r e s s i e � ge . d r a � : o p e e n z e e r akro b a l t i s c h e wi j z e vi e l hi j twe e f b u i z e rd s l a s t i g ( l 4u J O ) . ( P e t e r D r o s e n s , J o han Ny s ' t e n t B ar t Au gu s t i j n s t e a ) . 1' 2 2 /8 : SAn. ( .2 0u0 0 ) : é é n adul t vl i e g t v l ak o ve r d e hu t . W a t l a t e r � c i r c e l e n twe e e x . " p i e p end " boven -· ·�. �..: cl e vi jver . Z e vl i e g e n d a arna "!-� · ·.� - .: w e g naar h e t N . En i ee m i nut e n no g é é n e x . d i e no g twe e ­ . �-�::JJ m a al v e r s c h i j n t ( H e rwi g ç: vo o r

·

t

_

.

· _,

.

en

2 4 /P

.

Luk) .

pu s

--&�� - -.� - �· cam_.�=�pAL;;AS P.i o...-rt A v j �-'> h/' > .

__ _· �b o ve n d e t e He ve r l e e . O p akr o b a-

: p r a c h t waarn e m i n g

"

e en

wi j z e prob e e rd e hi j e n k e l e k e r e n e e n z w a l u w t e ve r s c h a l k e n·. t i s che

Teve r g e e f s .

8 . KHA1 : ·; '. H D

( Anas

( D i rk s

· •

C o s t ro p ) .

trepera

)

:

-- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - ----

1 ) /8 : 1 1 : o p p c l t e S AH ( HB , LUJ ) . I 7 / ':.: : minil!nun 2 e x . aanw e z i g ( H e :nv i b ) . 2 i+ /8 : é én. !llann e t j e o p d e G r o t e B r o n t e B l o c kx e n R o b e rt H e rm a n s

2 7 / i· : rl r i e e x . t e U H �

).

N� er i j s e

( He rwi ;;

( P . U r o s e n s , J . VA D 8 a p e l l e , J . Hy s t c n ) .


- 118

( Charad r i u s

9 . J<Ll� IN: ·: P LEVIER

0 9 /G : o p

o p s pu i t inge n

de

g e d rag

ui t : hi J

G e n , f' l ap p e r t

da t

de

d ub i us

me t

vl e ug e l s

en

. GR0.8l'J P O O 'li'1 UITim ( Tr i ng a

22

/ 8 : tw e e

e x e mp l aren

komen

twi j :f'e l e nd

om

te

2 H / 'J : 5 O J/8 : 1 15

17

/ f-1 : 7

/R : l

STERN

ex . t e

Wils e l e

0 7 / '5 : é én

ex .

16

aluco

ro e p t

H o l sb e ek

0 Jul 5

)

( L an i u s

I 5 /8 : é én e x . o p

de

dus

pas

Il� . B O S ::1 I i : T Z ANG.C l1 B l eke "

S t . Ag a t ha - R o d e .

( D i rk

)

:

Ti t s

î

)

.

e x cub i t o r

Bo e , e a .

)

.

.

�e

)

:

plaat s . Zoals en

z i en

( A cro ce ph a l u s te

De

o p d e A t t e nh o ve nb e rg t e

) ( He rw i g )

augu s t u s

ni e t

wat e r ;

d o or .

.

C o s t ro

SAil ( Jan

m a ar

.

bekende

h a l f'

b ro e d p e ri o d e

2 J /5 : " De

te

:

0 2u20

IJ . KL A.P l �IC S TEH ze

)

.

zo ­

:

t o ch

ni g e r

m i nu t e n l an f,'

( ro nd

/ 5 : i d c m ( rond

)

( H e rw i r, B l o ckx , e a • • ( H e rw i g B l o c kx , Luk J . , Jan.

S AR

( S t rix

I 2 . B O SUIL

te

SA.Tl

e x . b o ve n ex . t e

Zuid

r o nd

s t aart

wo rdt .

e n we e r o v e r h e t

l and e n . Vl i e g e n

( Ch l i d o n i a s

·'.) X . v l i e g t

)

a anv l i e ge n he en

de

z i ch t b aar

D l o ckx

nebul ari a

( W J - L e uven } I I . Z \fAl1T�:;

s pre i d t

s t aart t. e ke n ing

( He rw i e-·

ne i LÇ i n r;

:

( I I o l s b e ek ) : é én e x . vo e r t af'l e iding s ­ 1 0 m . vo or m i j o p d e gr o nd l i g­

de

o pv a l l e n d e

vl i e sen

}

gaa t

IO

Ze

-

Ho l s b e e k : ik

is

ze

g e we e s t .

s te e ds

( He rwig

p a l us t r i s ho or

e en

ve r s che en

g e dur e n d e

)

de

he l e

B l o ck..""C

)

.

:

ex .

vo l ge n d e

vo ­

t=s e l s n ab o o t s e n : p i m p e l m e e s , k o.o l m e e s , mu s s e n a l arm , pu t t e r ,

G' r o e n l i n c- , zwa l uw e n a l arm , gro e ne

s p e ch t ,

• • • •- 1Z 1 -

( il AKTIVI TE I TEN STAAN OPEN VO O R IEDEREEN ! De e n i ge vo o rw a ard e i s d a t j e ge ï n t e re s s e e rd b e n t , e n d i t d an o ok l a a t b l i j k e n . J e h o e 1· t d u s e c h t g e en s pe c i a l i s t z e z i j n • • • Ve rd e r i s h e t o o k d e g e w o o n t e d a t e r n i e t ge ro o k t w o rd t we z i j n t o c h i mm e r s e e n n a t u u rv e re n i g i n g v o o r i e t s • • • . ONZE

(

)

l lO E

WO R D J 8

Ben

je

LID ?

j o n � e r d an 2 5 " d an w o r d t j e l i d van d e W J . en b e t a a l j e 2 0 0 f"rank . B r o e r t j e s e n z u s j e s word e n b i j l e d e n e n b e t a l e n 5 0 frank . Ind i e n j e o ud e r b e n t , b e t a a l j e J 5 0 �rank , e n fam i l i e ­ l e d e n 5 0 fr ank . J e s t o r t h e t he d ra g o p P CR 0 0 0 -0 J l 9 7 8 5 - 7 J van d e W i e l e w a a l vz w , G ra a t akk e r 1 1 , 2 J O O Turnho u t ; m e t ve rm e l d i n g : " n i e uw l i d " e n j e n a am e n a d r e s . I n l i c h t i n g e n kan j e b e k o m e n op o n s s e kre t a r i a a t : P l e i n s t r a a t J , J O J O He v e r l e e t e l . 0 1 6 2 ) 6 1 80 .

(

TOT J ANUAH I

K.AU: N DE.: l l

2 8 /9

0 5 /1 0

to t

5

/1 0

:

/

)

:

WEEK VAN HET BO S . De z e t e n t o on s t e l l :i n.g w a ara an o ok d e W'J m e e d o e t ga a t d o o r a an D e Ho shu t van d e u o s w a c h t e r s in M e e r d a a l wo u d , n i e t ve r van d e S p r i n g pu t t e n . De o pe ­ n i n � g e b e u r t o p z o nd a gvo o,rm i d d a g 2 8 9 d o o r m i n i ­ s t e r Mark G a l l e . W e l ko m !

(

(

B O SWAN DE L I Nu . 8u4 0 : s t a t i o n L e uve n " wa ar w e d e bu s M i i l e n e m e n o m 8 u4 7 . 9u O O : Ti 1 e re s i ak a p e l , N a a m s e s t e e nw e g . L e i a i n � : L o u i s Ve Sm e t . E i nd e r o n d d e m i d d a g a an d e B o s n u t

)

/

n r . 1 8 naar iï amm e -

( zie

b oven

)

.

1 9/10

WIE LEWAALKO NGRE S - TE KORTR I JK . Tn e m a : " Ro o fvo g e l s " . A f s p ra ak : 7 u 4 5 s t a t i on L e uve n . Ve rvo e r : p e r t r e i n . I n l i c n t i n g e n : B . Vand e rb o rgh t .

02/11

P ADDE S TO E L BNTO CHT . L e i d i n g : Y v e s Vand e n Bo s c h . At s p r a ak : s t a t i o n L e uv e n o m 1 4 u l 5 " b u s 1 8 o m " D e J a c h t " in H e ve rl e e o m 1 4 u J O . E i n d e ro n d 1 7 uO O .

0 8 /1 1

0 8 /1 1

TO CHT DO O R liET ll AuE LAND . L e i d i n g : O d e H a l f l an t s . W e n e m e n d e t re i n van 1 2 u 5 0 E ind e : ro n d 1 7 u J O .

BHAAKB ALLBNA VO N D . O o l o V o tte rw i � B l o ckx . Aanvang : o m 1 9 u J O i n h e t s t r a a t t e L e uve n .

i n L e uve n

1 4u20 .

s tat ion .

s co u t s l okaal t j e

in d e

R aven-

)WA1UtNt.; H I NC SL I J S T

O VEH

P E i l I O DE

D1';

R a n e s c h ik ;f-an

aan

en

van

j ul . - s e p t .

G e e f' z o ve e l m o c- e l i

op

B re ng

z an gvo g e l s .

dit

en

pen

m a ak

te NIE T

gerus t

aan t a l l e n

f o rm ul i e r

wat

j a.nu a r i

o or

10

a p ri l

vo 6r

10

j ul i

I981

I 981 I98 1

:

:

g e b r u ik

op vo o r wa t e r- .

g e e n w a a rn e m i n g e n

:

• • • •

p e ri o d e

-

de c .

I980

p e ri o d e

j an . - m a a .

I98I

• • • • • • •

p e r i o, d e

ap r . - j un '.

I 98I

p e ri o.d e

j u 1 . -s e p .

I98I

:

• • • •

!!! � �!! � ::!:� E' � � .:. J o h a n Ny s t e n , P a s t o o r ) 2 00

okt .

• • • • • •

vo o r 1 0 o k t o b e r I 9 8 1

E e ck e l a a rs l a an

11 ,

K e s s e l - Lo .

Dank

vo o r

d e m e d e w e rk i n g

S o ort +

Aantal opmerkingen

Plaats

J! .

",1 . . "

. .

1

' · ·1

1

T 1 1

· ·I "" 1

..

1

· ·

Tr

·· ·

s chra p ­ past ! )

l i j s t e n r e G' e l m a t i g o p : 10

Datum

jk

( ge l i e ve

81

Br ab an t .

p r o vi n c i e

de

vo o r v

j an . -maart 8 1

a l uw w a a rn e m i n g e n PER DATUM

bu i t en

S tuur d e z e

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o k t . - d e c: . 8 0 a p r . - j un . B I

a :f"lc o r t i n c- e n .

pro o i -

VAN

1

../

J

..


· ------ -- -----. - -

Da turn

Plaats

Aantal

S o ort +

opmerkingen

1

.1 .

..�

1

I

·

.

.... . ..

,

.. ..

,

l

I

·· .

·

·

·

··

··

... .. ··

··

····· ··

l

J J 1

1

lJ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.