__MAIN_TEXT__

Page 20

- 67 -

N I E UWS U I T ONZE S TREE K I. VOGELS

De waar nem i nge n z i j n ger ang sch ik t vo lge n s d e vo lgorde in d e P e t e r son s voge lg id s .

Fuut - Pod ic e p s c r i s t a tu s I n h e t Leopo ld spark we r d e n tot nu toe a l 4 fu t e nbroed se l s ver ­ n i e t igd door de gro ndwerken . O p 10- 5 -'80 war e n e r echter a lwee r 4 bebroe d e ne s te n . Johan Ny s t e n Oo i evaar - C i c on i a c ic o n i a Op 1 1 me i r o nd l l u4 5 : é é n exemp l a ar op t e rm i ek c i r c e l e nd bove n Kor t e nbe rg , v l oog d an n a ar d e wa ter tor e n van S tee nokk e r z e e l om ve rvo lge n s a f te g l i j d e o naar he t noorde n . Me t de verrek i jker war e n du i d e l i j k d e ge s tr ek te h a l s e n d e u i t­ ' s tek e nde pot e n t e z ie n , a l sook d e w i t t� f r o n t e n v a n d e boven- e n o nd e r v l e ug e l s . Ik had ve r nome n d a t me n t e n NW van Leuve n nog twee exemp l ar e n g e z i e n hee ft e n R . G i e l e n he e ft i n m i j n buu r t ook e e n exemp l a ar g e z i e n rorrd 1 8 uOO . Joh an Bog ae r t

K l e ine zwa an - Cyq nu s bew ick i i Tw e e ex emp l a r e n o p N e e r i j se G r o t e B r o n tu s s e n 9 e n 1 6 ma ar t . Jan T i t s , Kr ak e e nd - A n a s s tr e pe r a

P e t e r Br o se n s ,

e.a.

·

2 8 / 3 qP Nee r i i se K l i n i ek v e r poo sde ee n koppe l , d a t n a e e n h a l f uur t j e b l e ek ve r d e r doorg e tr okke n t e z i j n . Tom Dumon , D i rk Co s tr op één manne t j e e n 2 wi j f j e s op SAR 1 0/ 4 S . Ve r fa i l l i e , S� O s tyn é é n manne t j e op de G r o t e Bron 1 2/4 Pe te r Bro s e n s Pe ter B ro s e n s 1 3 /4 : een k oppe l o p SAR Zome r t a l i ng - An a s que r q ue d u l a E én exemp l aa r me t d r i e j uv . op d e K l i n iekv i j ve r s o p 2 7/4/ ' 80 . Peter B ro se n s , B ar t De W i t te

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juli 1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juli 1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement