De Boomklever Juli 1980

Page 20

- 67 -

N I E UWS U I T ONZE S TREE K I. VOGELS

De waar nem i nge n z i j n ger ang sch ik t vo lge n s d e vo lgorde in d e P e t e r son s voge lg id s .

Fuut - Pod ic e p s c r i s t a tu s I n h e t Leopo ld spark we r d e n tot nu toe a l 4 fu t e nbroed se l s ver ­ n i e t igd door de gro ndwerken . O p 10- 5 -'80 war e n e r echter a lwee r 4 bebroe d e ne s te n . Johan Ny s t e n Oo i evaar - C i c on i a c ic o n i a Op 1 1 me i r o nd l l u4 5 : é é n exemp l a ar op t e rm i ek c i r c e l e nd bove n Kor t e nbe rg , v l oog d an n a ar d e wa ter tor e n van S tee nokk e r z e e l om ve rvo lge n s a f te g l i j d e o naar he t noorde n . Me t de verrek i jker war e n du i d e l i j k d e ge s tr ek te h a l s e n d e u i t­ ' s tek e nde pot e n t e z ie n , a l sook d e w i t t� f r o n t e n v a n d e boven- e n o nd e r v l e ug e l s . Ik had ve r nome n d a t me n t e n NW van Leuve n nog twee exemp l ar e n g e z i e n hee ft e n R . G i e l e n he e ft i n m i j n buu r t ook e e n exemp l a ar g e z i e n rorrd 1 8 uOO . Joh an Bog ae r t

K l e ine zwa an - Cyq nu s bew ick i i Tw e e ex emp l a r e n o p N e e r i j se G r o t e B r o n tu s s e n 9 e n 1 6 ma ar t . Jan T i t s , Kr ak e e nd - A n a s s tr e pe r a

P e t e r Br o se n s ,

e.a.

·

2 8 / 3 qP Nee r i i se K l i n i ek v e r poo sde ee n koppe l , d a t n a e e n h a l f uur t j e b l e ek ve r d e r doorg e tr okke n t e z i j n . Tom Dumon , D i rk Co s tr op één manne t j e e n 2 wi j f j e s op SAR 1 0/ 4 S . Ve r fa i l l i e , S� O s tyn é é n manne t j e op de G r o t e Bron 1 2/4 Pe te r Bro s e n s Pe ter B ro s e n s 1 3 /4 : een k oppe l o p SAR Zome r t a l i ng - An a s que r q ue d u l a E én exemp l aa r me t d r i e j uv . op d e K l i n iekv i j ve r s o p 2 7/4/ ' 80 . Peter B ro se n s , B ar t De W i t te