De Boomklever Juli 1980

Page 1

':De CJ.3oomkle"er='

Driemaande!ijks

mededelingsblad

O.V. De Wielewaal

-

Afdeling

Leuven

Be jaargang nr 1980 1 juli

3

Ver. Uitg. : J. Pans, Tervuursevest 254 /bus 20, 3000 Leuven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx� xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx�,:x , xxxxx:x:-: x.xxx:: xxxxx ,

Finale

te

mij rusten,

en

�et

Er rest

en

een

niets

een

rin�

soms

bloem vnn

maar

de�e

tussen

zonlicht

ene

behoefte,

miJn tenen op de knie

te zijn Pierre Kemp lJit

Si.<thielen en passanten "tricht . 193!*

L:w

V.U.:Y. Vanden Bosch, Geldenaakse Vest Red.:P. Brosens, Fonteinstraat

60 Leuven

79 Heverlee50 INHOUD

1.

ARTIKELS a) b)

2.

Vervo lg van de t oespr aak van Seat t le Ove r z icht v a n d e waar nem i ng e n op W i l sele Z u i d

51 55

MEDEDE L INGEN a) b)

c) d) e)

56 56 57

Zomerkamp jongere n te G imn ée Hoek j e van de p i e p-WJ De o r n i tho log i sche omwe n te l i ng Or n i tho log i sch t i j d schr ift " De Nachtega a l " N a t i o na le c ampag ne be scherm i ng roo fd ie r e n

57 58

3. VER S LAGEN

a) A lgeme ne WJ l e d e nverg ade r i ng e n WJ be s tuur sve rk i e z i ng (3/5/'80) b ) Be s tuur sve rgader i ng WJ (10/5/'80) c) U i t s tap na ar he t Ve e r se Meer (3/f/'80) . d ) Ui t s t ap n a ar Mee rdaalwoud {7/4/'80) e) Am f ib i e ë n e n r e p tie l e ntocht (26/4/'80) f) Vroegoch t e ndwa nd el i na "De Hou t sn ip" il./5/'"0) g) Wate rw i ldteld age n (l�/3/'80) ( 12/4/ • 80) en 4.

60 61 62 63 63 64 65 66

N I EUWS U I T.ONZE STREEK a ) Voge l s b) P l an t e n c) Zooqd i e r e n

5.

67 71 71

KALENDER JUL I - S E PTEMBE R 1980

6. WAARNEMING SLIJS T

i n bii l age

73

BE R I CHT VAN DE REDAKT I E 1

.

G el i e ve voor 23 august u s 1980 al uw waar nem i ngen, ve r slage n , me d e d e l i nge n , art ikel s , teken i•1qen (prof i te e r ervan!) e n a l he t and e r e be s temd voor publ ik�t i e YVES \lANDEN BOSCH i n d e Boomk l e ver nr 4 i n t e stu·en a a n : GELDENAAKS E VAST 80 3000 LEUVEN i n de Va l l e i nr 4 in te st"ureI.

:ar

PETER BROSENS FONTE I NSTRAAT 3030 HEVERLEE

79

De waarnem i ng s l ij s t e n moe ten �p ti j d i ng e s tuurd wor d e n n aar het n i e uw or n i tho log i sch sec r etariaat : JOHAN NYSTE N P . EECKELAARS LAAN II 3200 KE S SE L-LO


-

51 -

AR'rIKELS

VERVOLG

VAN

DE TOESPRAAK

VAN SEATTLE

(1855)

De r iv i e r e n d rag e n o n ze kano' s e n voede n o n z e kinderen. Al s W1J u on s l and verkopen, moe .t u bedenk e n e n aan uw kinderen leren d at d e r iv i e r e n o n z e broeder s z i j n e n ook uw bro e d e rs en dat u voo r t a a n ne t z o vrie nd e li j k moe t z ijn voor de riv i e r e n al s u voor uw broeder s zou z i j n. De rode man heeft zich a l t i jd teruggetrokken voor de opr ukkende b l a nke, zo als d e neve l in d e heuve ls v l ucht voor de zon i n de mor ­ g e n. M a ar d e as van o n z e v ade r e n i s he i l ig . Hu n·grave n z ijn ge­ w i j de grond , zo ook d e z e he uve l s , deze bome no Dit d e e l v a n de aarde i s voor o ns he il ige grond . Wij weten dat de bleke man o n z e manier van leve n nie t begri j p t. Voor hem is het e ne s tuk grond gelijk a a n he t andere, want hij i s een vreemde , die in de nacht komt e n van he t land neemt wat hij nodig he e ft . aarde i s n i e t zi j n broeder, m a ar zi j n vijand. En als h i j d i e ve r overd heeft, trekt hi j verder. Hi j trekt er zich niets v a n aan . H ii vergee t he t g raf v a n z i j n vader en het erfdeel van zijn kinde r e n . H i j behandelt z ij n moeder, de aar de e n zijn broede�c de l uch t , als koopwaar , d i e hij kan uitbuiten e n wee r verkopen als goedkope bonte kra len . Z i jn hong e r zal de aarde kaa l vreten e n s l ec hts e e n woe s t i j n De

achterlaten. Ik begr ijp het niet" Onze wegen zi j n ande rs dan uw wegen. He t z i e n van uw s t e d e n d oet pijn aan d e oge n van d e rode m a n . M aar mi s sch i e n k om t dat omdat de rode man maar e en.wi lde is, die niets k a n be­ gr ijpen . Er i s g e e n plaats om uit te rusten in de s t e den van de blanke man . G e e n p l a a ts waar je het open spr i nge n van d e knoppen in he t voor­ j a ar kunt horen o f h�t geruis van vl iege nde vogels. Ma ar m i s sch i e n k om t d a t omdat ik een w ilde ben e n dom. He t lawa ai sch ij n t a l l e en m aar be s temd om de ore n pi j n t e doe n , e n w a t heeft h e t l eve n voor z i n a l s e en man niet mee r d e eenzame kree t van de nachtuil kan hor e n o f het pr a t e n van de kikkers r o nd het mee r in de avo nd? Ik ben maa r ee n rod e man en d om. De indiaa n houd t van het zachte r u i sen van de w i nd, ge z u iverd door de m i d d a gr egen of meedr agend de r e uk de p ijnbomen. J;e lucht is kostba ar voor d e r ode man . W ant al l e s van 'd e e l t de ze l fd e lucht - d e dieren, de bomen , de me n se n , a l les hee ft d e e l a a n d e z e lfde lucht. De bl anke heeft ge e n aan d acht voor de lucht d i e hij inademt. Als een man , die al vele dagen stervende i s, z o i s h i j gevoe l loo s voor kwade dampe n·. , Maar a ls w ij u on s l a n d verkopen, dan moe t u be d e nk e n d a t d e lucht voo r on s waard evol i s, dat de l ucht z i j n adem mee de e l t aan al het lev e n d at he t i n s tand houdt. D e w i nd d i e m i j n groo tvade r zijn e e r s te ademtocht gaf, n e em t o ok z i j n laatste zucht in ontvang s t .

E n d e w i nd moe t ook o n z e k i nd e r e n d e levensgeest g e ven . En als we o n s land verkope n, moe t u he t we l a fgezond e r d houd e n , g ew ijde gro nd waar ook de 1bla nke man k a n kome n om de wind te pr oeve n me t de zoete geur van w�ideb lóeme n.

\

u

::.,.�,


-

52 -

We zullen dus uw aanbod on� land te kopen in overweging nemen. aan te neme1. wil ik u een voorwaarde Als wij besluiten het aa b stellen : de blanke man moet de dieren van dit land beschouwen als zijn broeders. Ik ben maar een wilde en ik begrijp het niet. Ik zag duizenden rottende buffels in de prairie, achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot uit een rijdende trein. Ik ben maar een wilde en ik kan niet begrijpen hoe het rokende ijzeren paard belang­ rijker kan zijn dan de buffel, die wij alleen maar doden om in leven te blijven. Wat is de mens zonder dieren? Als al de dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren, gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. U moet uw kinderen leren' dat de grond onder hun voeten de.as van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze voorouders : dat de r ��de onze moeder is. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt � � d� �·�ae .n van de aarde. Als een man op de grond spuwt, spuwt hl.J or zichzelf. Dit weten wij : de aarde behoort niet aan d rn�1s. De ens behoort en ·et he.: bloed dat •Jt aan de aarde. Dit weten wij : allee ri. een familie verbindt. •

Alles hangt met alles samen. Wat er met de aarde gebeurt gebeurt met de kind��en van de aarde. De mens heeft het web van het leven niet.g�weven. Hij is slechts· één draad ervan. Wat hij met het w�b doet� doet hij met zich­ zelf. Nee,

dag en nacht k nqen .,iet samengaan.

Onze doden leven voort in de stille 'w•teren van de aarde. Zij keren terug als de voetstappen van de r�Jerende lente. Het is hun geest, die als een rimpeling van de wind over het water van de meren loopt. Wij zullen overwegen waarom de blanke man het land wil kopen. Wat is het dat de blanke man wil kopen, zal mijn volk vrag . .?n. Het is c. o moeilijk te begrijpen voor ons, Hoe kun je de lucht kopen of verkopen, de warm�a ran de aarde, ingen aan u de snelheid van de antilope? Hoe kunnen we d:ê verkopen en hoe.kunt u dat kopen? Is de aarde van u om er mee ' te doen naar goeddunken" n , . 1at Je rode man een stuk papier tekent en het geeft aaü ct� b;� .ke man? Als wijzelf de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet bezitten, })oe kunt u het dan van ons kopen? Kunt u de buffel terugkopen, als de laatste al gedood is? ''i

t

·Maar wij zullen uw aanbod overwegen omdat wij weten dat als wij niet verkopen, de blanke man met zijn geweren komt en ons land met geweld neemt.

wij zijn slechts primitieven en de blanke man, nu nog menend dat hij sterk is, denkt dat hij een god is, die de hele aarde bezit. Hoe kan een mens zijn moeder bezitten? M�ar


53 -

-�

Maar uw aanbod ons la_ ,,. te nacht kunnen wij niet aame Wij

z ul len

uw

i

')�)eî zullen wij :..e-v'<.ln.

overwe gen

.

Dag en

aanbod overwegen om ons terug te trekken in het re­

servaat dat u voor mijn

volk bestemd hebt. Wij

zullen dan in af­

z on de r ing leven en in vrede. Het maak� niet veel uit waar wij de rest van onze dagen doórbrengen. Onze kinderen hebben.hun vaders gezien, verslagen in de nederlaag. Onze kr i j ge rs hebben de schande gekend en na de neder la ag zijn hun dagen leeg geworden1 zij vergiftigen hun lichamen met zo et voedsel en sterke drank. Het maakt niet uit waar wij de r est van onze dagen doorbrengen. Het_zullen er niet veel zijn. Nog een paar uur, nog een paar wi nters en geen e nkel kind van de grote stammen, die eens op aarde hebben ge le efd of d i e nu in kleine troepen door de bossen zwerve n , zal meer over zijn om te treur en aan de graven van een volk,

eens even machtig als uw volk.

Maar waarom zou ik treuren --om de ond er g an g van mijn volk? stammen best aa n uit me nsen . Niet meer j a � dat. Mensen kc�en en mensen gaan, als de qolven va n de zee.

En zelfs de blanke man wiens God hem al s vriend behandelt, kan niet

ontkomen aan ons aller

lot.

Misschien zullen we uiteindelijk allemaal broc d �rc zijn. Wij zullen zien. Eén ding weten we en de blanke man zal ha·i.. •.:·en.; on tdekken Onze God en uw God is deze�fdee U kunt nu wel denken dat '" herr ;.,;;it, zoals u 0·1s; land wil bezitten: maar dat kunt u niet. Hij is cie 3cd van alle me�sAn e n zijn hart ·

::: :., .: de blanke '."llan , Deze aarde is klopt evenzeer voor de .code alt-� hem l i ef en beschadigen van de aarde betekent zij:. schepper bele­ ·

digen.

Ook de blanke man zal -:_c n onder ga�.nr misschien nog eerder dan de ecr�rst-ede en u zult: bezwi jl::en aan uw andere stammen. Bevuil u·"

eigen vuil. Maar in U'f;; onde.;.1qang zult u vurig b:?:anden, aangestoken door de macht van de God, die t iaar clit land heeft gebracht en u de heerschappij heeft gegeven O'WC;..:' dit land en over de rode man. Dat noodlottig einde is v·oo� on, een geheimnis, wai::t �.-ij begr i jpen niet waarom de buffels zijn af<;; slaclit, de wilde paarden •Üjn ge­ temd, waarom de verste hoeken ,,&�. '1et woud sti.nke.1 naar de lucht

van vele mannen en het praatdraden. Waar is het

struikgewaa?

Ver<lwenen!

Waar is de adelaar? Verdwenen!

rijp� l;>r ·n op de

heuvels overdekt

is met


- 54 W at be tekent he t, j acht?

a f scneid te

1.!men

van d e snel l e pony e n d e

He t e i nde van he t l even e n he t begin v a n d e onderg ang . God g af u heerschapp i j over d e d i er e n , d e bo s se n e n me t e e n b i j zondere bedoe l i ng ook ove r d e rode man . Maar d at l o t i s een geheimn is voor de rode man . W i j zouden he t m i ssch i e n kunnen begr i j pe n a ls we w i s ten wat he t is waar de b l ank e man van dr oomt • . Van we lke hoop e n verwach t i ng h i j z i j n k i nd ere n ver te l t i n d e l ange wi nter avonde n. We lk e v iz i o e n e n h i j g r ave er t i n h u n h a r t e n , opd at z i j ver l angend u i t z i e n n a a r d e d ag v a n morg e n . Maar w i j z iin wi lden . D e d r omen van d e b l anke man z i j n voor o n s ve rborgen . E n omd a t z e ve rborgen z i j n , z u l l e n w i j onze e ig e n weg g a a n . Want bove n a l le s e e rb ied igen wi j het r echt van iedere man , te leve n zo a l s h i j w i l , hoe ook_ ve rsch i l l e nd van h e t leven van z i. j n broeder . Wi j hebbe n wei n ig geme e n . •

,

·

W i j ove rwegen uw aanbod o ns l a nd te kope n . Als wij instemme n , z a l d a t z i j n om he t re se rvaat ve i l ig t e s tellen C1t u o n s hebt be loo fd . D a ar zu l l e n wij missch ie n o n z e we i n ige d�gen nog door­ b r e nge n , z o a l s w i j dat w i l ler. A l s de l a a tste rode man zal zijn verdwenen vän d�re aarä� e n d e h e r i nner i ng a a n hem nog slecht s d e scraduw 1_ va. :en wo lk boven de prair ie, dan zu l le n nog deze stranden en ��7n bossen bewoo nd wor d e n door de gee s ten van mij n vo lk . Want zij hebbtn d i t l a nd l i e f , zoa ls d e n i e uwgebor�ne zijn moeders hartekJop l i e f hee ft . A l s we u o n s l and v e rkope n , bem ,_n he t z o a l s wi j he t hebbe n bem i nd . Zorg ervoor zoa l s wij ervoor hebben ge zor;d. Bewa ar i n uw hart de he r i nner i ng aan het l and , zo a ls he t is op d e d ag , waarop u he t i n be z i t n�em t . E n me t a l le kracht van uw gee s t e n har t, bewaar h e t voor uw kindere n e n h e b he t l i e f . . . zo· a ls God on s a l le n lie fhe e f t . E én d i ng we t e n w i j : o n z e God is deze l fde God . De ze a arde i s hem d i e rb aar. En ook d e b l ank e ma n k an n i e t o ntk ome n aan o n s tenslotte t och bro e de r s z i j n . a l l er l o t . M i s sch ien zu lle n w i zien. Ee ns zu l l e n w i j he t

x

x

x


Van 15-3 tot 2�···3�' 8•J werd . '."':' v cj,rer bij 1a dageli j k s be zocht . E r wa s een k leins sL.kplaa+- Wl>i5.r tuc't. wal w�t steltloper s op af­ g ekome n zijn (niettege n s t aande l.U:!a..rt ":.lt=t. 1..• .a ideale tijd i s om s te l t loper s te zien). Het l e ek mij interessanter al d e waar ne­ m i ngen te syntheti e r e n en er een ve s la agje van te maken, dan d a t d e ze waarne�ingen a llemaal i n de korte mededelingen zouden be l anden. De w aarnemers war .� Herwig Block�, Ste fen O styn , Ste fan Ve rfai l lie en ikze lf. Ma a rt

D at um

15

Kleine zwaan 1 z ome r t a l ing 6 O p ii l staart k l e i ne p lev i e r ture l uur w itg at j e k emphaan grutto 500 k okmeeuw

Apr i l

l�

20

:l l

22

23

25

26

11

12

1

1

3

7 0

_o

3 8 4

3 :.2 4

3 e f>

3 ft

� ?

0 5 J

0 � 0

l 1

1 1 3

16

3

0 2

7 2 2 1

1 3

1 ,

...

....

t:Jr·o 350

t-b·

.,.

......

4

d

. éH ':k.:: ·.�' .1 H i e rb i j nog enkel e lost: 22 ( ! ) smienten, op 25· - (;.r:.-: lw.:ïé!�. lta� twe e zwar te ruiters "-, ·�t·i.:aC;ï"';:H!'.CûdluC c \ verdwe nen wa s en ze /) i1�.in plu'. . r ·

·-

�.

124 '�'P 1· �· e.:·.} e r o ok nog ':O.' :r_ e m'tl en op 12- 4 .:-: , �-.J.:s.<:...� dan he lemaal �i:. wat .r 11'1:.0i."' en.

- He t gro t e aa,�. '.:al Z(.':;.;·� ::.�" .<:, �1 s W1'l. �-:c_, c):" •"t. 1.:-. "d. Ve rmo ede l i jk z at e n er ook op 1. ..t �··3 een t�.c ·.._:, '"1i.J.�: we o:;.: :.ater•J data in e e n ver scho l en hos1·; no enkele exe!ï!pl re�i teló.efl. óiE • � waarsch i j n­ l i jk voorheen ni� qazie .... her�€''1.� leva l le i , -;... 14 ex . op 25·-3 i s nog r1<..�k, �! ic:.J:uu\:. recor l v. e r z ijn bv. ooit :i12 ex. op ·1'1 W.:lt'l.;.genomen� De ze overgeble· e\i. ·::we� 'kop1-�l.:.' np 12· 4 gaai. 'en broedpog i ng wag e n . .•

·

·-_·

•• •

Le t ook op he·t. a, . '"-.al -: 3..j1 e e n behoorlijke . ..,.·-·c�..i..r, .1·d Herwig zag op 26-3 f�.ia ;

zwaan een aggr ess:!.l'.:!'li"". «�

-

·

. .)�

·' .

6 �n 7 exemp lar e n i s toch "r.:i.jlevallei.

·"j ·�!': -,-;:····m�n vertrekken ··.dL •J. -._cgen ·he n aann am

i s een e erder vroe�-.... (gem idde lde aa nkom s tdatur!\

J3- 3

"

n ad a t een knobbel­ 1

',"u.�;;:"):m stda t um voor d e k l e i ne p lev i e r • '76: 6-4 )

- De grote conc e ntrat i e s kok�eeuwe n z i j n te d a nk e n aan d e vu i lnis­ be l t van I n t er l e uven die zich v l akb i j de v ijve r bev i nd t . M e e s t a l war e n ook e nke le zilver- e n stormmeeuw e n te z i e n . D i rk Co st r op


-

56

-

MBDEDELINGEN

ZOMERKAM P ' 80, VAN 2 TOT 13 AUGUSTUS

!?!��:!;:�: Gimn é é, d . i. v l akbi j de Fr an se g r e n s , op e nk e le km van

Give t en Choor (ke r nc e n tr a l e ) a . d . Fr an s e "Maa sinham" i n Be lgië . G imnée lig t i n he t z u id e l i j k d e e l van d e Cond ro z , g: !� �� �!�� n ame l iik de F ag n e ( = k a lk s t r e ek) , tus s e n d e v a l l e i e n van de V i r otn e t d e Hermeto n . K a lk be teke n t ve e l to f fe p l a n t e n , ma ar voor orchideeë n is aug u s t u s echter te l a a t. D e streek zou ook bi j zonder i n tere s s ant z i j n voor v l i nd e r s . \ Over d e vo-ge l s van d e s tr e ek we e t ik n i e t s , ma ar d'e r za l toch we l wat rondv l i eg e n ve rmoe d ik. Nochtan s z a l me n nie t n aar dit k amp moeten k omen om de voge lwaar nemingen van Argonne te e ve n ar e n . V e rmoe d e li j k z a l d i t k amp dus wat meer pla1.tenger icht worden ( o . a . ler en d e t e rm i n e r e n ) en met d e hulp van e e n z e e r beke nde g e o l oge ( S;N. , 2de k and i d atuur) z a l e r ook wat ?l a ar -f o s s i e len ge­ keke n worden. D e s t r e ek z a l doork r u ist worden me t de f iets (dub fiets i n orde, nie t z o a l s i n Argonnel) maar ook e nkele voet tochte n s t a a n op he t pr ogr amma . A a n t al dee l nemer s : 25 ('t is voor de 1apsten). + 2 k okk e n o f kook ste rs R e i s : autoc ar + camion voor: fie tsen en ma ter i aal Prij s 1 200 Fr voor e t e n + 6- ) Fr voor d e r e i s = 1 800 Fr te s to r te n van 5 tot 20 j u l i (me t geboor t edatum voor de ve r z eke r i ng ) op rek. nr 744-4 2 7 0 7 68-45 Wie lewa a l j o ng e r e n p/ a s. Nel i s se n Kess e l - Lo

HOEKJE VAN DE PIEP-WJ O P ROE P Ik w i l ee n�·o proep doen aan AL.L2 �ATUURLIE FHE3BERS (-STERS ) TOT 1 3 JAAR d a t ze naar de P iep-�lJ k n ne n k ome n v a n af septembe r 1980 . D an s t ar te n we m e t e�r e_.te :>iep�WJ . D i t be le t echter n ie t d a t j u l lie onder tussen niets mLqe1 �oe n: nee n h o o r 1 AL JE TEKENINGEN, WAARNP.MINGEN, OPSTELLEN , GED ICHTJE S , STRI PVE R­ HALEN OF WAT HET OOK ZJ J ( Ül verband· m e t d e na tuur ) k u n n e n ju l l i e s t ur e n naar : ANN BRO S E N S Fonte i n s t r a a t 79 3 0 3 0 Heve r leé W at d o e n we e rme e? We l, we hebben van het be stuur twe e vol l e b l ad zi j d e n i n de Va l l e i g ekrege n , wa arme e w e mogen d o e n w a t we wi l l e n (N.V . D . R . nou j a • • • ) . Ik d acht d e z e ru imte t e be s t e d e n aan j u llie i n ze nding e n. Heb j e nog andere vr age n of voor s t e l le n, be l me maar g e r u s t op 0 1 6/ 2 2 7 2 14 ! Ann ( j u l l i è a fgevaard igde i n 't bestuur )


-

57

-

Noot va•, ue r�daktie : Ju l lie t ek e n i ng e n (�n al het andere} moeten op wi t papi e r ( zonder l ijnt j es of ruitjes) gema akt worden, e n liefst met "chinese i nkt•! A l s je een moo i e voge l , plant of d ier z ie t, d a n mag je d at ook ge r u s t i n zenden ( l i e fs t me t een be sch rijving van hoe het er u i t ­ z iet) 1 WAARNEMINGEN PIE P -WJ - gek r a agde r ood s t a ar t

é é n mannetje - w i e l ewaa l

in

o n z e tuin op 3

me i

' A nn Bro sen s'

één vogel vloog o v er

strade

DE

(OHN}

op 10

d e vijver i n Oud -He verlee, aan me i Ann Bro s e ns

de

auto-

ORN ITHOLOG ISCHE OMWENTEL I NG

I n d e toekom s t z a l Johan �y s t e n d e r o l v a n ornithologisch secre­ t ar i s in o n z e a fd e l i ng over nemen. D i t houdt iu dat h:ij verantwoor­ d e l i j k is voor he t op f i che z e t t e n van è'e -,.va!'l'.'nerning·,'.;_ d a t hi j k o n t ak tper soon i s v a n o n ze a fd e l i ng op ornithologisch ebie d , d a t h ij wa terw i ldte l l i ng e n o rgani s eert , d a t hij de qego�enl op n a tio­ n a a l gebi e d d oorspee l t e n (eve nt ueel) verslagen J�hrij,·t. Voorlopig bl i j f t h i j g e a s si s t e e r d door R0ber� Her�nns (de ex • • • ) . He rwig Bleek s e n m i s schien n og enke le an&,,, : D-::: ?t:rste z a l z ich w a a rschij nlij k bl i j ven be z ighouden met d e- ver�· "'.'l. �.ng van d e water­ wildgegevens en d e twe e d e b l i j ft gegevens te �t 1atha-Rode v e r ­ z ame l en en z al zlch toeleggen op de fenr-.l�;_;rie ·:n :ip pr ooivog e l ­ ·

• .

.

waarnemingen.

De z e ve r a n de r ing e n houd e n d u s i n dat da invtül.ij sten in de toekom st n a a r e e n and e r adres zu l l e n moeten worden gestuu;::-d, a� fic he s en het 'arch i ef' z u ll e n ook bij Jonan ter inzag.� kome 1 t e ligg e n . De z e kunnen steeds g e r a ad ple e g d word�t e

Het

adres v a n de

sp�ksplinternieuwe,

s i a sme ornitholoqisch se c r e t ar i s is:

bruisend van

jeugdig

e n tho u­

Joh a n Nys ten E e ck el a ars l aan 11 3200 Ke: se l-Lo tel. 256tv0 Pastoor

Vo lge nde twa al f men sen zonden hun l i j s t(en) ver de per i ode j anuar i -maar t 1980 i n: Michè le Dumal i n, Peter Standae r t , S te faan Hub l ou, D ir k Costrop" Jan Wellekeris" André V ."\ nm a r s e n ill e, Paul Grootaers, Stefar: Ostyn , Johan �7:;"sten" S'.:efan Bande, Marc Herr e­ ma ns en uw aller dienaar Rob e rt Hermane. Dank aan d e ze me n se n . Eve n t j e s aan her i n nere n dat de lijst(en) over de p er iod e apri l­ j un i 1980 verwacht worden voor 10 j u li bi j Johan Ny s t e n (o f eve n­ tue el R obert Herma n s a l s uw b rie f a l o nd e rweg moe s t, z i j n • • • ) . ORN I THOLOG I SCH TIJD SCHRIFT " DE NACHTEGAAL " I e d e r e e n die he t n i e uwe b l aad j e van de Vo g e l werk gro ep w i l ontvangen, moe t zo sne l mo g e l i j k ( l ) 50 fr s tor t e n op de rek e n i ng 001-0482318-13 9810 Drongen. v a n Dhr Vand e n Bo s sche , M aria herke s te e nweg 291, de zeearend over drage j i b een alvast mt o k nummer I n het vo lg e nd e n e e n art ike l ove r vogels i n d e mu z i ek ! Johan Nysten


-58NATIONALE CAMPA.GNE BESCHERMING ROOFDIEREN van de Wielewaal en Wielewaa1 j ongeren-af'deling Schelde-Leie hebben naar Waals voorbeeld,en met hulp van die kant,deze campagne opgezet,met als doel f'ondse� te verzamelen en om zo een betere aktie te kunnen coördine ren. Onze

La t

vrienden

we hen nu even zelf' aa n het

woord :

DOEL VAN DE AKTIE In het begin van 1979 startte men in Wallonië met een kampanje voor de bescherming van de in het wild levende roofdieren. Nu dit initi_ atief in Vlaanderen wordt overgenomen, kan men terecht spreken van een nationale kampanje. We willen komen tot een volledige bescherming van de roofdieren op de volgende wijze:

1. De jacht op roofdieren mag niet meer geopend worden en dit op het ganse Belgische grondge­ bied. Bovendien moet het verboden wo rden de Belgische roofdieren in gevangenschap te houden, te vervoeren en te verkopen.

2. De mogelijkheid tot verdelg ing

van de;:. �Jenoemde schad"'i/ke

so:;rten (vos, bunzing, hermelijn

en wezel) moet uit de wet verdw1�"nen.

van d e hondsdolheid (rabiës) is niet d o el tref fend en wetenschappelijk totaa l achterf·aald. Bestrijding van roofdieren als maa tre gel tegen rabiës mag niet langer opgenomen blijven in de we . IJm dit op te 11angen werden ter bestnïding van rabiës een aantal alternatieve maatregelen opges ;"e /u. Zie bij "vos'�

3. Het K.B. betreffende de bestrijding

"

-

Om dit doel te bereiken zullen bij het grote publiek een aantal vooroordelen moeten verdwijnen. Dit willen we doen d oor wetenschappelijk verantwoorde informatie te geven over roofdieren in de

vorm van een dossier en door het voeren van een intensieve propagandakampanje ten voordele van roofdieren.


-59Campagne materia.il Zoa1s ge zegd moet men de nodige fondsen vergare n en daarvoor heeft men een he le serie uitgegeven van emblemen,klevers,enz; U kunt ofwe l de hele se rie bestellen ofwel alle s afzonderlijk ve rkrijgen bij de zoogdiere nwe rkgroep van de Leuvense WJ-ers. Niet drin�e n! NIET DRINGEN1tt Af te halen bij de verantwoorde l ijke van de zoogdierenwerkgroep: Gerda Cammaer : M. Theresiastraat,89 te Leuven 1He:t' volgt dan de lijst van de aange bode n artikelen met hun prijs:

1) 2) 3) 4) 5)

Affiche (van G. Van Ave rmae t) 10 2-kleurig embleem 20 Hermelijn-klever (van v. Lootens) 30 Dossie r (me t tekst van Dr E . Vande r­ Straete n;RUCA) 70 8-delige posterse rie' me t de verschillende roofdie ren 150 (van Pierre Diom;La l�lotte)

Same n met

deze vosse nfamilie DANK UI

zegge n

wij:

Fr Fr Fr Fr

Fr

i

\

\

1


-

6

VER S LAGEN Vers l ag a l9 eme n e W J l e de nve rgad e r i ng e n WJ bestuursve rk i e z i ng 3 me i ' 80 " I e d e r e e n moe t op 3 me i a a nwe z ig z i j n " . We l nu , i e d e r e e n was aanwe z ig , a l l é , toch p r ak t isch i e d e r e e n. E r war e n immers we l g e t e ld 3 7 WJers op d e z e b i j e e nk omst kom e n op- . d ag e n e n z owe l d e 1 ° , 2 ° a ls 3 ° " gener a t i e " was ve r t eg e nwoord igd . He t g a n s e bestuur d i e nd e z i j n on t s l ag i n . De n ame n van d e k a ndi­ d a t e n we.rden beke ndgem a ak t , e n men g i ng over tot d e s t emm i ng . E n d e WJ kwam tot o nd e r s t a a nd n i euw be s tuur : Voor zi t t e r S e c r e t ar is

S te fan Bande

Kon i ng A lbe r t l aa n , 1 0 5 te l . 3 2 00 Ke sse l - Lo

2248 9 1

Gu ld e nspore n l aa n , 3 3 3 2 00 Kes s e l - Lo t e l . 2 5 34 3 6 • s e c r e t ar is zorg t voor c o r r e sponde n t i e , oproep e n , natuurp r o j ecte n , voor s te l l e n o m e e n wande l i ng t e org an i s e r e n d a arme e k�n j e bi j m i j te re c h t . S te faan Ostyn

P e n n i nqmeester (es)

:

S u z anne Ne l is se n

Ko n i ng A lbe r t l a a n , 9 9 3 2 00 Ke s s e l - Lo te l . 229296 * A l l e g e l d tr a n s ak t i es v i a d i t ch arm a n t e l i d . • .

Re d ac t ie d e V a l l e i : Pe te r B r o se n s

Fonte i 1 s tr a a t , 7 9 3 0 3 0 Heve r le e te l . 2 2 72 14 * A l l e ar t ik e l s voor de Va l l e i moe t je voor d e g e ­ ste lde d a tum d . i . ± 1 maa d vo o r . he t ve r s ch i j ne n v a n he t n i e uwe n umme r t j e b i j hem be zorge n . Tek e n i ng e n l i ef s t i n oo s tind i sche i nk t e n op N IBT g er u i t p ap i e r .

A fge v a ar d igd e voge lwe rkgroep : Joha n Nys t e n P a s to or E e ck e l a ar s l a an 1 1 3 200 Kes s e l - Lo t e l . 2 5 6060 • s t a a t eveneens in voor or n i tho log i sch s e c r e t ar i a a t V og e lwa arnem i r g e n wor d e n bi j h e m ve rwach t. A fgev a ard igd e z oogd i e r e n werk c1 roep i

A fgevaardigd e pl ante n we rkg r o ep

Ge r d a C amma e r Mar i a The r es i a s t r a a t , 8 9 3 000 Leuv e n

Nic o l a s Van De r Houwaert Roese lbergweg 1 5 3 0 10 W i l se le te l . 22 8 999

A fgevaard igd e amf ib i e e n - r c ot i e l e n werkgr oep : D i rk Cos t r op Sp a ar z aamhe i d ss t r a at 3 0 1 0 W i lse l e A fgeva ard igd e P IE P WJ : Ann B r os e ns

41

Font e i nstr a a t , 7 9 te l . '2 2 72 14 3 0 3 0 Heve r l ee * A l l es wat be tre ft P i e p WJook d e ar t ik e ls e n tek e n i ng e n .

Bestuurs l id : Herw ig B lockx

L a ngeve ld 103 3 2 0 1 Ho lsbeek


- 61 -

Zo te z i e n een vr i j j o ng be s tuur . Inde r d aad , de gem idde lde lee f� t i jd bed r aag t s l echt s 16 , 7 j aar . A l s voo r z itter s te lde S te fan B ande z ich k and i d a a t, tot i eder s genoegen over i g en s . Tege n z i j n ver l ange n i n z a l h i j dus nog s teed s n i et rus t ig n aar de voge l t j e s kunnen k i j ken . . . He t n ieuwbakken WJ-be s tuur d ankt Jo , onze ex -voor z i tter, e n a l de a ftredend e bestuursled e n voor wat z i j i n d e voorb i j e j ar en tot $ ta nd brachten en wat z i j a a n d e anderen doo rg aven . W i j zu l len hen al len m i ssen en m issch ien komen we w e l nog eens om goe i e r aad . ·

�u l l ie secre t ari s :

Bestuursvergadering

10 me i

' 80

Rup ske

Peter /Ann Brosens

�9:!?!!2�12!!!!�!:!! 1.

k a le nder j u l i - septembe r { zie achteraan ) 1 e�emp l a ar i s bestemd om d oor te geven aan be langstel le nden .

2.

zoka G imnée De organ is a t i e beru st i n h anden v an D irk C o st r op . De rei s ge­ beur t , voor de leden , me t de bu s , voor a l le f i e t se n e n bag age , m e t een vrachtw agen . Enke le pr akt ische wenken : - Gri e t Bodds z .z a l he t � koken e n de i n zame l ing v a n a i het k;o�ge r ie f op zich neme n . - de dee ln emer s van dit kamp z i j n ve r ­ p licht hun geboorteda tum op te geven , v anw ege d e v e r z eker i ng . - er werd een voor s te l ged aan om ee n Gelieve d us a l l e rh a nde gidsen en na­ ichten. r b ib li otheek op te s l ag lerken omt r en t d e ze str eek mee te s leuren . - om eve ntu e le moei li j kheden me t de f i e t sen u it de weg te ruime n wordt er gevr a agd zich . van p l ak­ gerie f en een reserveb inne nband t e voor z ien .

3.

red actie " De Va l le i " Het is i n feite zo d a t de v e r zorging ( ontwerp -+ cen suur ) van o ns b l aad je , " D e Val lei " , n agenóeg vo a. led ig in handen v an de WA beru st . Graag zo uden de WJ meer ini t i a t ie f omtrent hun t i j d� schri ft op zich w i l len n � men !

4.

afgevaard igd e in verg aderingen van WA :

Ste fan Ban de .

5 . afgeva ardigde we rk groepen { Le t we l : e r z i jn g een werkg ro epen in.-;on ze afd e l in g {we l a fgev aar digden ) ) . . - voge lwerkgroep : vo orta an zu l len e r mee rdere vera ntwoorde l i j ke n a ange ste ld worden . Dit om d e t i jds: e n zenuws lope nde verwerk i ng van de waarnem ings formu lie re n te o n t l a s te n .

6.

a fgev aard igd e in de mi lieur aad :

7.

ben je op zoek naar d ocumentat i e over he t lee fm i l i eu i n j e ge­ meente o f i n je s tr e ek ? W i l je meer we ten ove r k e r nen erg i e of a l tern a t ieve e n erg i e vormen ? Ben je g e ïn tere sse e rd in g e lu id sh i nder , a fva lverwerk i ng , luch t ­

S te faan O s tyn .

e n waterve r o n t r e iniging ? Voor a l de ze vrag e n kun j e e e n oplo s ­

s ing v i nd e n i n het i n format iecentrum voor m i l ie u v a n WJ Leuve n


- 62

•.

b i j N i c o l a s Vande n auwa e t . J e v i nd t he t in de Roe s se lbe rg ­ weg 1 5 te 3010 W i l se l e. Ook i n he t I nfo rma t i e c e ntrum van d e Vrie nde n v a n Hever l e ebo �. e n Mee r d a a lwoud , Naam se s t e e nweg 10 3 ( no t a r e d ac t i e ) kun j e d a ar over i n l icht i ng e n v i nd e n 8.

i nhoud van d e k a s : 3 4 . 4 2 0 fr . Ee n dee l h i e rvan i s be s temd voor e e n n a tuur pr o j ec t . WJ Leuve n z a l imme r s ee n dee l van d e k o s t e n van d e v l e e rmu i zend e ur voor d e i j sk e lder van Lubbe ek - op zich neme n . O styn S t e ph an

VOLGENDE VE RGADER I NG B I J N I C OLAS VANDERHAUWAERT DE 1 3 U i t s t ap naar het Vee r se meer

3

februar i

SEPT .

1980

' 80

Me t e e n vo l l e bu s ve r trokk e n we r icht i ng Vee r s e me e r . Ee r s t werd na wat a ar ze l i ng ha l t gehoud e n aa n de Oo s t sche ng e . Kope rw i eken zaten i n de popu l i e r e n op d e d i jk . E e n moo i pad l e i d d e ons l ang s d e ze brakwaterkre ek . De typ i sche w i nterg a s te n o n tb r ak e n n i e t . A l s e e nd e n soor ten kond e n we de vo lg e nd e optek e n e n : w i lde ee nd , w i n t e r ­ t a l i ng, zeer vee l sm i e n te n , e e n gro te groep s lobe e nd e n, t a fe leenden en a l s s e n s a t ione le waar nem i �g 1 5 00 k u i fe e nd e n ; t e n s lot te nog e nke le pr acht ige bergee ndé n . A f en toe v loge n g a n z e n af en aan . Op d e we i de n rond de k r e ek z a t o . a . e e n g r o t e groe p ko lg an zen, goed herkenbaar a an d e w • t t e b le s bove n d e s n ave l . Ook meerkoe ten , k i e v i t t e n e n scho l ek s t er s foe r ageerden er . A l s typ i sche w i nter ­ g a s te n war e n a a nwe z ig : br i ld u ik er , 3 4 nonne t j e s e n e nke le dodaar s ­ j e s . Overv l i eg e n tur e l uur s war e n goed he rk e nb a ar aan h u n typ i sche roe p . De ma j e stue u z e v lucht van een groep k le i ne zwane n dwong i e d e r s bewo nd e r i ng . a f , t e n s l o t t e wer d e n h i e r nog d e wu lp e n de bu i zerd qenoteerd . D a ar n � h i e l d e n we ha l t aan d e Z a ndk r e ek . H i e r werden e nke l e ve l d u i l e n g e ob s erve erd . Me t d e t e l e sc oop van Johan werd e n zowe l k u ifd u ik e r a l s geoorde fuu t goed waargenome n . Ook d e midde l s te z a agbek , r c tg a ns e n z i lver p l e v i e r werde r:i opgemerk t om d e a a l scho lver n i e t t e verge t e n d ie vanu i t d e bu s we rd ge z ie n . I n Wo l phaar t sd i jk werd d e p ik n ik gebr u ik t om d an i n d e n am iddag naar he t Vee r se me e r te trekk e n . H i er kond e n we opn i e uw d e voge l s v a n d e voorm i d d ag waarneme n . Opv a l le nd wa s e e n g r o t e groep k le i ne zwanen di e l a nge t i j d bekek e n werd . Ook de p i j l s t a ar t , d e midde l s t e za agbek e n s t e e n loper kwame n i n he t v i z i er . Aan d e Ve e r se d am m a ak te n we e e n wand e l i ng aan d e z e _ . I e d e r e e n k o n d a n de tr ippe­ l e nde g ang van d e dr i e t e e � s tr a • i oper g o e d waar neme n . B i j d e l aat­ s t e terug tocht n a ar d e bu s w e r d nogmaa l s goed e e n g eoorde fuut ge­ z i e n e n werd e n e nke l e s tooko l i e s l achto ffe r s van d e br i l d u iker g e ­ vo nd e n . Me t g e ze l l ig g e pra a t i n d e bu s wer d d e terugweg a fg e l egd . Aan iederee n d ie aanwe z ig wa s , d ank voor d e opk om s t . P au l Groo t ae r s L i j s t waar nem i ng e n

:

29

soor t e n

Kope rw i ek , w i lde ee nd , w i n te r t a l i ng , sm i e n t , s lobeend , t a fe leend , ku i fee nd , berg e e nd , k o lg a n s, mee rk oe t , br i ldu ike r , nonne t j e , d o d a ar s , tur e l uur, k l e i ne zwaan , wu l p , bu i zerd , ve l du i l , k u i f­ du ik e r , geoorde fuu t , m idd e l s t e z a agbek , r o tgan s , z i lve r p l ev i e r , p i j l s t a ar t , s te e n loper , dr i e te e n s tr and lope r , a a l scho lver, k i e v i t, scho l ek s te r .


- 63

Ui t s t ap na ar Meerd a a lwoud

7

-

apr i l

' 80

Me t 7 dee lnemer s we rd d e ze bo swande l i ng a a ngevat . E e r st werd naar d e War andev i j ve r gewand e ld . Houtdui f , w i nterk on i ng , z a ng l i j s ter , me r e l , v i nk e n r oodbor s t we r d e n onm i dd e l l i jk waargenome n . Ook de t j i ft j a f zong r e e d s op ver sch i l lende p l aa t se n . B i j e e n k le ine h a l te werden 3 r o f fe l e nde grote bonte spechte n gehoord . De boom­ k le ver zong er l u s t ig op lo s en aan de War ande werd h e t p a ar spe l v a n d i e voge l goed geob s ervee r d . Verder i n he t d e nnebo s wer d de zwar te mee s e n he t goudhaant j e z i ng e nd a ange tr o f fe n . D e me z e n waren van de par t i j : koo l - , p impe l - , ku i f- , e n de s t a ar tmee s . Op weg n aar de spr i ngpu t t e n z ag me n ee n paar t j e g l an skopme zen b i j hun n� s tk a s t j e . Kauwe n v loge n gedur ig a f e n aan . B i j d e spr ing­ putten verr a ste o n s he t vuurgoudhaant j e me t z i j n f i j ne z ang en i n d e poe l t j e s kond e n w e h e t k ikke r d r i l waar neme n . Ook kond e n we a l s voor j a ar sb loe i e r s he t k l e i n hoe fb l ad , spe e nk r u i d e n mu sk u skruid z i e n , d ie d aar r o nd de v i j ve r t j e s pr i jk t e n . D a nk aan d e aanwe z ige n . P au l Grootaer s ·

Am f ib i e ë n e n r ept i e l e ntocht

26

apr i l

' 80

De tocht wa s nog n i e t begonhe n o f we war e n a l k l e t sn a t , d u s s feer : Tu s se n a l die n a t t i ghe i d hebb e n we i n d e sp i ngpu t t e n toch n og 1 watersalamandert j e , e e n groene en e e n bru i ne k ikke r , e e n pad en 3 w i tg at j e s ontdek t . Oh j a , d i e " we " war e n 10 WJ- e r s l Van d e spr i ng pu t t e n fietsten we naar S int-Ag a tha-Rode wa ar we 9 knobbe l zwane n , 2 tur e luur s , 2 6 s lobee nd e n , k u i fe e nd , t a fe leend , fute n , 2 w i n te r t a l i ngen e n 1 b l auwe re iger wa ar n amen . Na he t e t e n w a s he t de beur t a a n d e k l i n i ekv i j ver s van Ne er i j s e waar w e net j es 2 groe npo o tr u i te r s , 8 tureluurs , 1 tore nva lk , 1 7 witgat j es , 2 wate r ­ s n i ppe n op schr eve n . Om o n z e tocht n i e t s a a i t e m ak e n n amen w e nog e e n be zoek j e aan Oud -Heve r l e e - Zu id waar we 4 b l aliwe re i g e r s , 2 w i nter t a l i ng e n , 1 hu i s zwa l uw , 1 1 s lobe e nd e n , 3 dodaar s , 1 9 kui f­ e e nd e n , 10 futen en 2 knobbe l zwanen waar n ame n . Om t e e i nd igen nog Oud - Heve r lee -Noord e n d aar z at e n 1 man . z ome r t a l i ng , 3 1 k u i feenden en 5 t a fe l e e nd e n op . Ik zeg u , ' t wa s e e n interessante tocht e n d e thu i sb l i j ver s hadd e n o nge l i j k . nat.

Ann Bro s e n s L i j s t waarnemingen

:

1 4 soor te n

K nobbe l zwaan , tureluur , s l obe e nd , ku i fe e nd , t a fe l e e nd , fuu t , w i nte r t a l i ng , b l auwe r e iger , g r o e npoo t r u i ter , torenva lk , water s n i p , hu i s zwa luw , dodaars, z omer t a l i ng .


- 64 -

Ver s l ag vroegochte ndwand e l i ng d e hou t s n ip

1 me i ' 80

B i j vo l le maan kwame n 1 5 W- e r s s ame n aan d e Kant i e n te Heve r lee . He t wa s nog maar kwar t voor v i j f e n du s nog e e n uur voor zon sop­ g ang , maar toch hoorden we a l mere l s en z a ng l i j s te r s . Per f i e t s beg ave n we o n s n a ar de spr i ngputte n . We kregen d a ar e e r s t e e n k le i n concer t j e te hore n v a n S te fan Bande d i e , s amen me t Rober t Herman s , d i e n acht he t d r e igend ronk e nde e n schr i l p i epe nd e g e ­ l u i d van de hout sn ip h a d opge nome n . D a a r n a hebben w e o n s - o zo br a a f j e s op een r i j t j e - l ang s d e weg g e ze t , e n hebbe n we e e n ha l f uur ge l u i sterd naar de l a t e nacht . 'He l aa s , van d e hou t s n i p konden w e s l echt s e e n g l imp opvange n : hi j maak te vr i j we l g e e n ge luid . Na armate he t k l aarder begon te w ord e n , hoor d e n we , n a a s t mere l , roodbor s t , f a z ant , l i j s te r e n bo su i l , ook koo lmee s , t j i f t j a f , f i t i s e n tu i n f l u i te r . Van de spr i ngpu t t e n z i j n we i n de r icht i ng van d e War and e v i j ver g e t rokken . V i e r k e e r s t ak een r e e d e weg over . W e k r eg e n g rote bonte spech t , boomp i eper , k auw , zwa r t e me e s , g an sk opmee s , k u i f­ mee s te hore n en d e me rkwaar d ig he l d e r e z a ng van e e n v l a am se g a a i . D i rk C o s trop stond e r op nog e e n s l a ng s d e spr i ng pu t t e n t e g aan om o n s e e n s te mee r te l a ten d e l e n i n z i j n k e nn i s ' n z ak e re p t i e le n e n am f ib i e ën . We l e e r d e n d a n ook vanu i t d e sk u ; d ige b r o n o . a . he t ve r sch i l tu s se n k le i ne wate r s a l amand e r e n v i npoo t 2 a l amande r . E r we r d e n ook nog e e n w i lde e e nd , e e n tor e nva ik , s t a �r tme z e n , ho l e n­ du iven e n ek ster s o pgeme rk t . N ad a t he t broe r t j e v a n Ve e r l e e nke le k e r e n k e nn i ogemaak t had met het harde beuk e nho u � van Mee r d a a lwoud ( d i t weg n s een onbe trouw­ b a r e , o p s t and ige f i e t sk e t t i ng ) , kwame n we aan b i j d e v i j ve r van he t Zoe t Wate r . D a ar z ag e n we g i e r zw a l uwe n , oeve r l ope r s , een fuu t e n e e n goudh a ant j e . Om t i e n uur ve r t r okke n dege ne n d ie moe s t e n thu i s z i j n , a ang e z ie n o p d a t ogenb l ik d e wande l i ng e i nd igde . Me t e e n zeve n t a l z i j n we nog verder g e r e d e n n aar Neer i j se . Ove r de k l i n i ekv i j ve r s v log en n i e t a l l e e n b l auwe re iger s e n k i e v i te n , maar ook g r o e npoo tr u i ter s e n we hoor d e n hun fr a a i e f l u i t tone n . E e n kemph aan , ' he l aa s nog n i e t i n z omerk l e e d , l ie t z i ch e e n t i j d j e bewo nd e r e n . B i j Ne er i j s e - Gr o t e Br o n z ag e n we e e n o e d e r -w i lde ­ e e nd me t t i e n k l e i nt j e s : e e n d od a ar s l i e t z ich hor e n i n Oud -Heve r ­ lee- zuid en i n Oud - Heve r l e e -Noord sch e e r d e e e n i j svog e l ove r he t water . Kor tom . we kwame n , we z agen e n we g e no t e n ! •

Mich� l e Duma l i n L i j s t waar nem i ng e n

aant a l · 6 3

fuut , dodaar s , b l auwe r e iger , knobbe l zwaan , w i lde e e nd , k u i fee nd , t a fe l e e nd , bu i ze r d , tore nv a lk , f a z an t , me e rkoe t , waterho e n , k ie v i t , oeve r loper , w i tg at j e , g r o e npoo t r u i ter , kemphaan , k okme e uw , ho len­ d u i f , houtd u i f , turk s e torte l , koekoek , bo su i l , g i e r zw a l uw , i j s­ vog e l , grote bonte specht , ve ld l e e uwer ik , boer en zwa luw , hu i s zwa luw , boomp i eper , qrote ge l e kw ik s t a ar t , w i t t e kwik s t a ar t , s pr e e uw , v l aam se g a a i , ek ster , zwar te k r aa i , roek , w i n te rkon i nk j e , heggem u s , tu i n f l u i te r , zw � r tk o p , gr a smu s , f i t i s , t j i ft j a f , g oudhaant j e , zwar te r ood s t aar t , me r e l , z a ng l i j s t e r , grote l i j ster , q l an skopmee s , m a tkopme e s , k u i fme e s , p impe lme e s , zwar te mee s , koo lmee s , s t a a r t ­ me e s , boomk l ever , boomk r u i pe r , hu i smu s , r i ngmu s , v i nk , g r oe n l i ng , k ne u , r i e tgor s .


-

V e ��_g__ i n t e r n a t io n a l e O fw e l

ga a t

e v e nv e e l trokken

de

WA - e r s me t

de

De

� a fw e z i g e n

ik

zo ' n

B ek i j k

WA

wag e n

resul t aten AP

Wilde

o fw e l

WJ - er s van

t e l l ing

OH N

20

eènd

eer s t e

h ad d en

ma a r

kui fe end

4

tafileend

10

gaa t

1 4 ma a r t

de

a a nw e z i g :

de

( k l a s s i ek )

i n t e r e s s an t e de

wat erwi l d t e l d�

vooru i t , als

65 -

1

WJ

weer

g em a a k t

ac�t erui t :

t e g en

( wa t

1. 9 8 0

1 .

d à ch t

Lou i s

j e)

ong e l i j k :

naar

het

er

war en

De

Sme t

de

va l l e i .

wa s

lang

g e l ed en

dat

OH Z

NGB

NKL

SAR

FLO

PC

zw

TOT

32

80

22

3

5

2

11

175

1

9

15

10

10

16

62 11

4

61

7

7 2

2

nonn e t j e

l

pij l s t aar t

3 2

wintertal ing me e r k o e t

3

11

16

30

10

r· e i g e r

8

1

2

18

12

�o

3

6

fuu t

9

4

2

zwa an

12 .

2

2

kievi t

No t a :

ikz e l f

h eb !

z ome r t a l i n g

kle ine

en

eens :

s l ob e e n d

b 1 a uw e

i mm e r s

1 0 g ebru ikt e

a fio r t i n g e n :

Ou d - H e v e r l e e

OH Z =

k l in i ekv i j ver s ;

Péc r o t ( Pekr o d e

�C= TOT= 0 in

de

AP=. Ar e n h e r g p a r k ;

Zuid ;

S AR =

l

NGB=

OHN=

Ou d - H e v e r l e e

Ne er i j s e

Gro t e

Bron ;

S i n t - Ag a t h a - Ro d e

Groot

Broek ;

voor

de

Brus s e l aa r s ) ;

7W=

NKL=

Zoete

To taa l . ma r g e :

e en

wij fj e

paarvlucht

B l a uw e van

2

k i ekend i e f b u i z erd en

no g

een bui z erd

te

hét

nonne tj e

ZW wa s

op

Rob er t

t e

te

F l or iva l

Ou d - H ev e r l e e e en

H e rm a n s

SAR

Zuid

wij fj e .

FLO=

No o r d ;

Ne er i j s e F l o r iva l ;

Wa t e r s ;


- 66 Ver� w a t e rw i l d t e l l i n g Prach t ig

weer

u i t ge s t e l d

o md a t

g i ngen

daagden me e r

o v e r b l EEf

Een

man

h un

reäening

man

of

de

was

of

één

vijvers

Vo l g e n d e

het

t o en

6 , 7

ik

t e l d en

t i ende :

de

het

T i l d onk

resul taten

het

lees

Dirk

en

werd en

zodat

naar

man

er

voor

mij

Oud - H ev e r l e e een

man

voormid d ag

de

hadden .

ontvangen

t e rw i j l

een

van

of

veel

25

10

kui feend

32

2

tafe le end

2

het

noord en

of

nul

( pauz e )

één ,

( ho e

kan

het

and er s )

en

niet :

s l ob e end

l

NKL

9

z ome r t a l i n g

1

krak e end

l 14

S AR

TD

WLS ( N )

W L S ( '? )

TOT

20

60

1 2

1 p

155

40

17

5

106 18 52

7

29

5

4

1

] 5

R8

12

5

2

40

reiger

6

5

dodaars

3

e en

af) .

10

6

5

voor

s ch u imd e

J i;

fuu t

werk

ver trok .

0 , 1

ook

we l - o pg e -

De

niet

werd

b ek omen :

10

b l auwe

niet

t e l l en ,

Wilsele

NGB

me e r k o e t

nog

Co s t rop

OH 7

eend

geolog i e -u i t s tap

namiddag

OH N wi lde

�·

1 9 PO

z u id en ,

( noot : e nk e l

De

boekj

,.

a an

in

apr i l

dag .

h un

ma a r

n ame n .

van

die

ve l en

dan

12

9

10

2

5

7

5

2

wa t e rh o e n

1

2

5

wi t gat j e

4

4

wa t e r s n i p

1

1

zwar t e

ru i t er

k o k m e e uw

20

kievit

40

No t a :

0 zwar t e

rui t ers

op

Wilsele

0dodaar s en

op

0geb ri i k t e

a fk or t i ng e n :

S A R=

S int -Aga tha -�od e :

NGB = Ne e r i j s e

Zuid ;

WLS ( Z ) =

Wi l s ele

B r on ;

Groot

J 24

1 54 1+ 0

aud i t i e f

:NKL=

Bro·ek ;

zuid ;

2

over g ang s k l e ed

i n

OH N = O ud - H e � e r l e e

Gro t e

S i n t - Ag a t h a - Ro d e

noord ;

zuid :

J 0

2

No ord ;

Neer i j s e TD=

k l i n i ekv i j v e r s ;

T i l d o�k ;

TO'r=

To t a a l .

R o b e 1 r t:

H e r ma n s

OH Z = Oud - H e v e r l e e

WLS ( N ) =

Wilsele


- 67 -

N I E UWS U I T ONZE S TREE K I. VOGELS

De waar nem i nge n z i j n ger ang sch ik t vo lge n s d e vo lgorde in d e P e t e r son s voge lg id s .

Fuut - Pod ic e p s c r i s t a tu s I n h e t Leopo ld spark we r d e n tot nu toe a l 4 fu t e nbroed se l s ver ­ n i e t igd door de gro ndwerken . O p 10- 5 -'80 war e n e r echter a lwee r 4 bebroe d e ne s te n . Johan Ny s t e n Oo i evaar - C i c on i a c ic o n i a Op 1 1 me i r o nd l l u4 5 : é é n exemp l a ar op t e rm i ek c i r c e l e nd bove n Kor t e nbe rg , v l oog d an n a ar d e wa ter tor e n van S tee nokk e r z e e l om ve rvo lge n s a f te g l i j d e o naar he t noorde n . Me t de verrek i jker war e n du i d e l i j k d e ge s tr ek te h a l s e n d e u i t­ ' s tek e nde pot e n t e z ie n , a l sook d e w i t t� f r o n t e n v a n d e boven- e n o nd e r v l e ug e l s . Ik had ve r nome n d a t me n t e n NW van Leuve n nog twee exemp l ar e n g e z i e n hee ft e n R . G i e l e n he e ft i n m i j n buu r t ook e e n exemp l a ar g e z i e n rorrd 1 8 uOO . Joh an Bog ae r t

K l e ine zwa an - Cyq nu s bew ick i i Tw e e ex emp l a r e n o p N e e r i j se G r o t e B r o n tu s s e n 9 e n 1 6 ma ar t . Jan T i t s , Kr ak e e nd - A n a s s tr e pe r a

P e t e r Br o se n s ,

e.a.

·

2 8 / 3 qP Nee r i i se K l i n i ek v e r poo sde ee n koppe l , d a t n a e e n h a l f uur t j e b l e ek ve r d e r doorg e tr okke n t e z i j n . Tom Dumon , D i rk Co s tr op één manne t j e e n 2 wi j f j e s op SAR 1 0/ 4 S . Ve r fa i l l i e , S� O s tyn é é n manne t j e op de G r o t e Bron 1 2/4 Pe te r Bro s e n s Pe ter B ro s e n s 1 3 /4 : een k oppe l o p SAR Zome r t a l i ng - An a s que r q ue d u l a E én exemp l aa r me t d r i e j uv . op d e K l i n iekv i j ve r s o p 2 7/4/ ' 80 . Peter B ro se n s , B ar t De W i t te


- 68 -

B.

PROO IVOG E L S

We spe nd i e f - Pe r n i s ap ivoru s Op 1 7/ S bove ri o n z e t u i n é é n exemp l aar zee� goed kunne n ob servere n : d e s t a ar t i s ronder d a n d i e van een bu i z e r d . H i j zwee fd e o p ther ­ m i ek e n l i e t z e i n g l i j v lucht s om s hang e n . He t d ie r dree f a f n aar he t z u i dwe sten . Joh an Bog a e r t Wouw - M i lvu s sp Op 6/5 c ir c e lde e e n wouw op z e e r grote hoogte bove n Z ave nt em � oo s twaar t s . Bar t De W i t te B l auwe k i eke nd i e f - C i r c u s cyaneu s Op 2 7/ 1/ ' 80 v loog é én w i j f j e B l auwe k i eke nd i e f over de v i j ver van OHZ en verdwe e n in noor de l i j k e r i cht i ng . J. Tits Nog e e n w i j f j e b l auwe k i ek e nd i e f t e Oud -Heve r lée op 9/ 5 . Z e. vo lg ­ d e zorgvu l d i g de bedd i ng v a n d e D i j l e . D i rk Co s t r o p Br u i ne k i eke nd i e f - C i r c u s aerug i n o su s O p 2 me i z agen w e gedurende ± 2 u r e n voo r td ur e nd he t manne t j e e n h e t w i j f j e v a n de br u i ne k i ek e nd i e f bove n d e r i e tk r aag i n Tor fbroek ( Berg ) hee n e n we e r v l i e g e n . We ve rmoe dden reed s d a t d e vog e l e r broedde è n verder i n l ichten b i j de c o n s er v a tor beve s t i g d e o n s ve r ­ moede n . Hope l i j k wor d t he t ee n g o e d e k r oo s t ! Mag d a Vr a nckx

C . S TE LTLOPE R S S te l t lope r s : ver sche i d e ne s oo r t e n b i j e e n op 2 3/ 3/ ' 80 o p d e Grote Bron te Neer i j se : ture luur ( 4 ) , q�utto ( 2 ) e n e nk e l e oever loper s . Peter B r o s e n s , D r i e s D e Jonghe S c ho l ek s ter - Haem a t o pu s o s tr a legu s De lo e apr i l ' 80 we r d e n we o pge schr ik t door e e n scho l ek s ter , d ie p a n i ek z a a i d e over d e r ang e n d e r k okme e uwe n . Na e e n k l e i ne w i j le ve rdwe e n h i j eve n l u idruch t ig a l s h i j · wa s kome n opd á g e n , te SAR . s.

O s ty n ,

s.

Ver f a i l l i e

K le i ne plev i e r - Char adr i u s d ub i u s - van a f 3 0/ 3 t o t 10/ 5 m i n s t e n s é én ex . i n he t Le opo ld spark t e · Joh a n Ny s t e n Ke s se l Lo s . O s tyn - 2 ex . op 4 / 5 i n de Abd i j Van P ark s . O s tyn - 3 ex . o p 4/5 in he t Le opo l d spark 4 ex . op 9/ 5 i n h e t Leopo1d s p ark e n d e om l iggende op spu i t i ngen s . O s tyn - 1 ex . op 2 9� 3 0- 3 1/ 3 op d e G r o t e . Bron P . Br o s e n s -


- 69 -

Kemphaan

-

PLi l om a c hu s pug n ax -.

ex . op d e Gr o t e Bron op 2 7/3 - é é n ex . op de G r o t e Bron op 2 8/ 3 é é n ex . o p d e K l i n iekv i j ve r s op 1/5 -

Ve r fa i l l i e , S . O s tyn T . Dumo n , D . Co strop WJ-Le uve n s.

één

Zwar t e r u i te r - Tr i ng a e ry thr opu s Op 2 9/ 3 2 ex . r o ndv l iege nd bove n de v i j ve r v a n N e e r i j se . Hun w i g vormige s tu i t en rode po t e n - to e n z i j neerge l and war e n- maakte n d e d e te rm i n a t i e g em akke l i jk . s . O s tyn Poe l r u i te r

-

Tr i ng a s � ag na t i l i s

2/5 z at t e Mache l e n e e n poe l r u i te r tu s s e n oeve r l oper s , tur e ­ l uur s , q r o e npootr u i te r s e n k le i ne p l e v i e re n . De vog e l wa s i n w i nt erk leed . H i j l i j k t e n ig s z i n s op de g r oe npootru i ter , m a ar i s k l e i ne r e n beweeg l i j k e r . D e w i t t e s ig a ar o p d e r ug i s ve e l groter , d e vu i lge l e po te n z i j n l ang e r e n d e s n ave l i s ve e l dunner e n r e ch t e r . H i j he e ft o ng e ve e r g e e n oog streep . H i j d oe t d e nke n a an e e n fr an j epoot qua vorm , e n a a n e e n tur e luur qu a g r o o t t e . Op

Jan

D e Boe , g ebr . S onck ,

B ar t De W i t te

He t i s ook opm e rke l i j k d a t d e p oe lru i t e r moo i e r ge sche lpt i s e n d a ar d o o r e e n zwar t e r e i nd r uk g e e ft d an d e groenpoo t r u i ter . Johan Bog a e r t G r o e npootr u i t e r - T r i ng a nebu l ar i a

2 ex . op Ne e r i j se K l i n i ek e� . r o ndv l i eg e nd bove n NKL . ex . op d e v i j ve r v a n he t Le opo ld spark

26/4 3 0/4 4/ 5

2 2

·· 9; 5

1

Gr u tto

-

WJ- Le uve n s . O s tyn

s . O s ty n , H . B lockx ex . op d e o p s pu i t i ng e n rond he t Le opo ld spark SO , S V , HB

L imo s a l imo s a

3 ex . op 28/ 3 op Ne e r i j se G r o t e Bron

T . D umon , D . Co strop

Hou t sn ip - S c o lopax ru s t i c o l a WJ- Le uve n twe e ex . g e l ok t a an d e spr i ng pu t te n o p 1/ 5/ ' 80 é é n b a l t s e nd ex . i n he t S i l s o nbo s t e E r p s -Kwe r p s op 4/ 5/ ' 80 J.

Bogaer t

K l uu t - Recurv i r o str a avo s e t t a é é n ex . zwemmende op 3 0/ 3 op d e v i j ve r van

SAR

Br o s e n s , J . Ny s te n e nke l e d ag e n voord i e n bemerk t e n S . O s tyn e n s . Ver f a i l l i e tem idden e e n v lucht kokmee uwe n twe e k lu t e n bove n d e Grote . Bron te Nee r i j se . E n ig e oge nb l ikk e n later c i r c e lden ze nog e nke le m a l e n rond de v i j ver e n ve r dwe nen toen i n de r icht i ng van Oud­ Hever l e e . P.


- 70 -

D.

S TE RN S

Zwarte ' s t e r n

-

Chl:klo n i a s n iger

opva l l e nde door trek , voo r a l b e g i n me i 3 e x emp l ar e n op Gr o t e B ron 10/4 2 exemp l a r e n o p Abd i j v a n P ark 4/ 5 2 exempl a r e n te S t . Agatha-Rode 5/ 5 6/ 5 5 exemp l ar e n te S t . Ag a th a- Rod e 1 1/ 5 1 0 exemp l a r e n t e S t . A� a tha-Rod e 1 5/ 5 3 3 e x em p l a r e n t e S t . Ag atha-Rode 1 7 /5 2 exem p l ar e n te St • . Ag atha-Rode

O s t yn O s tyn O s ty n O s tyn J . Ny s t e n , B. Aug u s t i j n s P . B r o s e n s , s . Bande WJ- Le uve n (+ WA ) s. s. s. s.

W i tv l e uge l s t e r n - Ch l ido n i a s leuc op te r u s E é n ex emp l aar te SAR op 1 3 me i

' 80

ver sche i d e ne wa ar neme r s

E . ZANGVOGE LS W aterpi eper - Anthu s c e r v i nu s Ve r sche idene e xem pl ar e n op d e Grote B r o n tu s se n 3 0/ 3 e n 1 2/4/ ' 80 . o. S omm ige i n z ome r k l e e d � B r o se n s , J . Ny s t e n , J . De Bo e , g ebr . So n c k .

� Noor d se ge l e kw ik s t a & r t - Mo t ac i l l a f l ava thu nbe r g i 2 4 - t a l exemp l a r e n t e SAR te SAR ( avond ) é é n exemp l a ar achter SAR ( l 6 uOO ) ve r sche i d e ne t e SAR ( 2 0 uOO )

1 5/ 5

1 0- t a l e x e mp l a r e n

1 7/ 5

Bon t e v l i ege nvange r

-

M ark H e r r ema n s P . B r o se n s , S . B a nd e P . Br o se n s , B . De W i t te WJ/WA - Le uve n

F i c e d u l a hypo l e uc a

Opv a l l e nd e door t r ek t i j d e n s de z o n n ige per i od e NO w i nd ) beg i n me i : één m annet j e te Ste r r eb e ek é én exemp l a a r t e E r p s -Kwe r p s één ma n n e t j e t e W i l s e l e één e x e m p l a a r i n AbdJ j v a n P ark t i e n exemp l &. r. e n t e S t e r r ebeek é én manne t j e i n p a rk Ar e nb e r g é é n manne t j e t e E v e r b e rg

3 0/4 4/5 5/ 5 7/ 5 Sijs

-

{me t e e n s tevige E l s e n Bar t De W i tte Joha n Bog a e r t D i rk C o s t rop S t e phan O s tyn Bar t De W i t t e Pe te r B ro s e n s E l s De W i t te

C a r d u el i s s p i nu s

E e n grot e gr oep v a n ongeve e r 5 0 ex . foe r ag e e rd e i n de b e rk e n i n P . Bro s e n s � n z e buur t ( Heve r l e e ) . Goud v i nk - Pyr rhu l a pyr rhu l a W e kond e n ee n manne t j e g e d u r e n d e v i j f m i nu t e n v a n d i chtb i j bewonderen . B . Aub u s t i j n s , J . Ny s te n


- 71 -

2 . P LAN TE N Ho lwor t e l - Coryd a l i s c ava P l an t van d e papave r fam i l i e me t zeer l ange spore n . I n grote aant a l le n te v i nd e n aan d e Abd i j Key ser sbďż˝ rg . N i c o l a s VDH Voge lme lk - Or n i thog a lum umbe l l atum Fam i l i e l id van de Le l i e f am i l i e . I n ho l l e weg op de R oe s e lberg . N i c o l a s VDH 3 . ZOOGD I EREN V l e e rmu i z e n Op zondag 1 3 /4 beme rk te i k o p e e n wand e l i ng r o nd he t k a stee l van Ar e nberg e n d e Oude W a t e rmo l e n d a t he t d a ar we rke l i jk van d e v l e e rmu i ze n k r i oe l t . I s er i emand d i e i e t s van de z e d i eren e n d i e buur t a fwe e t e n die me e ve n t ue e l zou kunnen z e gg e n we lk e soo r t ( e n ) d aar j ag e n ? Magd a Vr a nckx


- 12 -

OOK �

,

D A T NOG . . .

( n i e uw e r ubr i ek voor l e uk e e n m i nd e r leuk e n i euwt j e 's )

E r i s e e n p r ac h t i g e , r i j k ge ï l l u s t r e e r d e f o l d e r ve r s c h e nen ove r Natuurpark D i j le l and , te v e rk r i j g e n op h e t i n f o rma t i e c e n t r um van de V r i e nd e n van Heve r le ebo s e n Mee r d a a lw o u d , Naam s e s teen­ weg 10 3 , 3 0 3 0 Hever lee . - d e kas van d e W i e l ewa a l j o ng e r e n { j a hoor , e i nd e l i jk hebben we er e e n t j e ) bedr a ag t ee n s lo r d ig e ( n o u , j a • • • ) 3 4 . 2 4 0 fr .

-

he t

numme r

:

W I E LEWAALJONGE RE N LE UVE N

7 4 4 - 4 2 7 06 8 - 4 5

p/a S U ZANNE NE L I S S EN i lde ee nd d i e d e k r a n t h a a lde : w uke le e i d nog r e s i dan n e "Woen sdag we r d de brandwee r van L e uv e n opg e r o e pe n om e e n w i lde e e nd te bev r i j d e n d i e op he t dak van ee n w o n i n g z a t lang s de S t . B a r b a r a s t r aa t te Le uve n . Toe n de br a ndw e er ma nnen t e r p laat se kwame n , g i ng de e e nd eve nwe l v l iege n . Zond ag werd de brandweer e r ook a l v a n verw i t t igd d a t e r ee n w i l d e e e nd op he t dak van een won i ng zat i n de B ayo t s tr a a t , m�ar t o e n d e b randwee r l u i wi l de n u i t r ukk e n , te l e fC:>'n e è r d e me n t e r ug o m me d e te d e le n d at d e · e e nd al w a s g a a n v l i e g e n . " { z e d u r v e n • • • d i e ee nde n ) . - T i e n j a ar g e l e de n we r de n 2 7 0 h u i z e n gebouwd op g e d e m p t e s lo t e n te R o tt e r d a m , e n b i n ne nkor t word t d e he l e w i j k � a a r 3ch i j n l i jk g e s loopt , omd a t b l i j k t d a t e r v a t e n g i f o nd e r de gr o n d z i t t e n • • • ( u i t : De S tandaar d ) . - ten s l o t t e nog e e n d a nkw o o r d j e a a n Mw . D e :ne t .. d i e e r e lke keer w e e r v o o r z o r g t d a t o n s b l a ad j e ne t j e s q e + ypt word t ! BE LANG R I JKE

ME D E D E L I NG

VOOR

DE

AUTE UR S

I nd i e n j e i e t s w i l l a t e n pub l i c e r e n i n De Va l l e i /D e Boomk l e ve r g e l ieve d a n r eke n i ng t e houd e n me t v o lg e n d e i n s t r uk t i e s : A.

Voor d e a r t ike l s : a l s j e ze z e l f k u n t ( l a t e n ) type n : 1 . l i nk s e n r e c h t s e e n marge l a t e n van o n g e v e e r 2 cm 2 . r eke n i ng ho ude n me t de g e br u ik t e i n t e r l i n i e ( 1 ) 3 . b ov e n a a n p l aat s l a t e n voo r e e n eve n t u e l e h o o f d i n g e n b l ad z i j d e n umm e r ( + 4 cm) 4 . s l e c h t s een k an t b e type n 5 . d i t op D I N A4 p ap i e r ! ( 2 9 , 8 x 2 1 cm)

B . Voor d e i l l u s t r a t i e s : 1 . m a ak z e o p w i t e f fe n p ap i e r ( n i e t g e l i j nd no c h g e r u i t ) 2 . form a a t D I N A - 4 3 . gebru ik o o s t i n d 5 sche ( 11 ch i ne s e 11 ) i nk t . M a ak g e b r u ik v a n de ze ge l eg e nhe i d om uw i n z e n d i ng e n te i l l u s tr e r e n ! Le t we l : i nd i e n j e e e n f iguur o ve r ne e m t u i t ee � o f and e r boek o f t i j d schr i ft , d a t j e d e b r o n v e r me ld t !

C . Voo r de waarnem i nge n : 1 . s le c h t s é én s o o r t pe r w a ar n em i ng ve rme l d e n ( i n d e mate van he t mog e l i jke ) 2 . t e lk e n s · d a tum , p l a a t s e n waar nemer ve rme l d e n 1 . v o l d o e n d e ru imte l a te n tu s se n tw e e be r i c h t e n 4 . pap ier s le ch t s aan e e n z i i de be n u t t e n ( d e ach te rkan t mag r e e d s be schreven z i j n ) •

De

r e d ak t i e


"

-

JULI

KALENDER

De Wielewaal,

Pleinstraat 3,

Secretariaat :

350

WJ-jeugdleden

200 Fr 50 Fr

WJ-biileden

1980

Leuven

3030 Heverlee tel.

Hoofdleden

236180

Fr te storten op PCR 000-0319785-73 van de

50 Fr

Bijleden

SEPTEMBER

-

vogel- en natuurstudie afd.

vereniging voor

Aansluitingsvoorwaarden

73 -

De Wielewaal, vzw 2300 Turnhout met vermelding

adres

Graatakker 11

"Nieuw lid"

naam

+

Verklaring der afkortingen in de kalender : WA

=

aktiviteit voor volwassenen

WJ

=

voor jeugdleden

Piep WJ

�E:.-�-j�!! WA

WJ

+

(tot

25 jaar)

speciale aktiviteit voor de

=

2lul5 2lu45

station Leuven hoek post

Wezemaal,

Leiding: Zo. 6

WA

- - juli --

+

-

-

WJ

(tot 13 j.)

Nachtzwaluwentocht

Einde rond

---

jongere jeugdleden

23u30

Louis De

hoek Smet

Planten determinatie,

gebr uik der gidsen

8ul5

station

9u00

busha lte Vossem,

Leuven hoek

Einde rond 13u Leiding:

P.

verp laatsing

Paternosterstr. Langestr.

Standaert per bus�

post

Tervuursesteenweg

planteng,ids indien mogelijk

Waterwildteldag WA

+

WJ

8u00

station Leuven hoek post

8u20

Kantien

Einde rond de Leiding:

Heverlee middag

Johan Nysten

verplaatsing per

��:.-3!_1�!! WA

+

WJ

Omqeving Haasrode 8u00 8ul5

station Leuven hoek post Ingang Abdij van

Einde rond de Leiding:

��:.-�9_j�!! WA

+

WJ

fiets

L.

De

't

Park,

hoek Geldenaakse­

middag Smet

Stagewandeling van Michèle Dumalin

Abdij van Park 14u00 14ul5

station Leuven hoek post

ingang abdij,

Einde rond

16u30

hoek Geldenaakse baan

baam


-

Ze .

74

.. erkamp

WJ te

+

WJ

Gimnée

zie hierover

• ·•

D aguitstap WA

-

spec.:

7u30

elders in dit nummer

"De Westhoek"

1

maritieme kalkminnende

flor�

station Leuven

terug rond 20u00

meebrengen: Leiding:

picknick,

Nic.

verplaatsing

inschrijving:

laarzen,

flora

Vanderhauwaert

per bus

storting

Berthe Vanderborght voor

WA

+

WJ

-i'Go 21/7/ '801

300 F op PCR 000-045314

Waterwildtelling 8uOO ,station Leuven hoek post 8u20

kantien Heverlee

Einde rond de middag

Johan Nysten

Leiding:

Verplaatsing per fiets

��!.-��-=-��!.-��-��2· WA

+

WJ

!?!!._�_!!!:E!:· WJ

Aktief natuurbeheer in de Dijlevallei�

voor meer inlichtingen Oude Markt 56,

3000

IJskeldertocht 9u

station

Einde

rond

Leiding:

en

aanmelding

Leuven

Leuven hoek

tel.

22

Piet De Becker

16 :84

post

17 u

Gerda Cammaer

verplaatsing per

fiets

lunchpakket meenemen!

Stagewandeling

"Dries Dejonge"

in omgeving van de WA

+

WJ

8u15 9u00

station

kerk

'Zingende Wind'

Leuven hoek

Neerijse

post

Einde rond de middag verplaatsing per

��!.-!�-!!�E!:· WA

+

WJ

Neerijse kerk

Waterwildteldag

8uOO 8u20

station

Leuven hoek post

kantien Heverlee

Einde rond Leiding:

ne

middag

Johan Nys�en

verplaatsinq per Tocht der ·14u PIEP WJ

fiets naar

fiets

Piep-WJ people door

Kantien Heverlee

Einde rond Leiding:

17u

Ann Brosens

verplaatsing te voet

de ·Dijlevallei


-

��.:. - 3 ! - ��E! · WA

+

WJ

� � :. - 32 _.:?�12� · WA

+ WJ

7 5 :-

N a t i o n a l e n a tuurbe s c he rm i ng sd ag I n l i ch t i nge n : J . Broeckman s te l .

0 1 6/4 6 2 1 3 3

Tocht door d e D i j leva l le i o p z oek n a ar s tootvoge l s 8 u00 s t a t i o n Leuve n hoek po s t 8u 3 0 s t a t i o n Oud -Heve r l e e Le i d i ng : He rwig B l ockx verp l a at s i ng pe r f i e t s lunchpakk e t me ebr e ngen ! E i nde rond 1 6 u 3 0

x

x x

x x

x

/ /

· � " ;


WAARNEM I NG S L LJ S 'r

v_z�N

OVER

j a n -m a a r t

DE

P E R I ODE

80

a p r i l -- j T' 1 i

80

j u l i -- s e pt . 8 0

ok t . - d e c . 8 0

0

R a nq s c h ik a l uw w a a r n e m i ng e n P E R DATUM e n m a ak q e r u s t g eb r u i�-� · • a 11 a :fä. or t i ng e n . G c� e f z o v e e l � o q e i 'i fc ':l. a n t a l l e n . op v o o r w a t e r � , nr o o i ·­ ( � n �:: d ng v oq .:� l s . B r .; · i ·J o p · 1 i t f o r r n1 J l i � r g e �:� n ·w a a r n e rn i n<:;r �? i l a a n v a n b u i t 3 n d e p r o v i n c i e B r ab a n t . S t uur

de ze

f o rm u l i e r e n

v i 1"! l"." ,n a a l

'/ 0 '' t"

1 0 apr i l 8 0 :

voor

10

j u lï

80 :

voor

10

ok -1:: .

'/ ·} ::) ''."

10

HO : 81 :

I n z e n d ad r e s :

j an .

Robe r t

per

p e r i n d 02

apr i l -

Il

j ·_rn i 8 0 80

ok t - d e c

B l i j Je

- -

-

- ·-

-

·-

-

-

- --

1

- ·--

-

s c h r a p p e n w ct t

·· -----

aantal e ve n t u e l e

-----

130

I nk om s t s t r a a t

LE UVE N

("

Soort

30

j u l i - s e p t:

Il

3 00 0

D a t um

80

j an -m a a r t

Il

Herm a n s

op :

j a ar

----t-

en

P laat s

opme rk .

__,

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

r

- - - ------r

'-

- - - - - - -

- '-

- - 1,_

I-

- rl -

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - � -

-===== -

- - - - - - � -

-

ti i e t p a s t )

---- ======

'

-

-

-

-

-

-

- r 1

1

- ï

1

'

L

- - f-

-

-

· -·

-

- ' ' '

-�=--��== '

i-

1

...

-

-

-

r-

'

-

1

-

-

--

1


------- ·---r-- ------ -- -D a t um

Aan t a l eve n tue l e

Soor t

-

1-

en o pm .

·-

P laat s


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.