De Vallei Juli 1980

Page 1

de

1

\

DRIEMA: ANDELIJKS " DER

KONTAKTBLAD

W'IELEWAA LJONGEREN - LEUVEN '

JAARGANG JULI v.u.

y.

-

SEPTEMBER

van

3 19 80

den bosch ,geldenaaksevest

red. p. brosens, font_einstraat

79

ao

heverlee

leuven


Hallo,

(= traditioneél voorzitter-woord)

Voor een keertie zal ik niet beginnen te vragen of je goede eksamens hebt gemaakt, wat er ook van zii, het is zomer en warm, ie kunt lekker zalig niksen, aan het strand of in je tuintje liqgen . . • en naar de wandelingen komen. Er zijn er heel wat gepland, en zoals je zult merken zijn het vooral de jongsten die de tochten lei(ij)den. De Piep WJ heeft nu ook officieel zijn eigen 2 bladzijden in. de Vallei dus we hopen op massa's artikels en tekeningen. Naar wie je wat moet sturen staat verder in dit nummertje ver­ meld. Je gaat natuurliik mee op zomerkamp ! De afwezigen zullen ongelijk hebben, want we trekken naar een prachtig stukje van ons land: te Grimnée (Ardennen) logeren we in een kei van een hotel : (een ping-ponglokaal, met lopend water, kantien, bibliotheek, groene omgeving en zicht op de kerncentrale te Chooz). Of het een geslaagd �amp wordt, hangt in de eerste plaats van jezelf af. We zullerrdit jaar wat meer wandelingen maken� maar het aksent ligt steeds op de natuurstudie in groep. Als je naar de WJ komt, kom je naar een groep, om met de anderen de natuur te leren kennen en automatisch te beleven� individua­ listen kunnen we dus best missen !· Als, je na het kamp nog energie teveel hebt, kan je konkreet aan natuurbehoud doen en nog wel in eigen streek. Riet zeisen en netels maaien, werkqroep natuurbehoud houdt zich hiermee bezig. Schrijf even naar Piet De Becker {kalender) Dit �peciaal ten voordele van de afgevaardigden van de werk­ qroepen: hou regelmatig je planten, amfibieën, zoogdieren en-� vogelwaarnemingen bij. Stuur de nieuwe afgevaardigden je hele boe­ tiek om de drie maand op, het is immers van belang dat we veel gegevens hebben om een beetje wetenschappelijk te kunnen werken. En zo blijven de afgevaardigden ook nog aktief •

Tot slot een woordje van dank aan iedereen die van WJ Leuven tot nu toe maakte wat zij is, in het bijzonder alle stille werkers en ons aller Johan Bogaert. Voor de nieuwen kan ik alleen maar zegqen zet je in, dan maken we er samén iets tof s van 1 Je kersverse VZ Stefan


50 -

INHOUD 1. ARTIKELS

a) b) 2.

Vervo lg van de toe spr aak van S e a t tle Ove r z icht van de wa arnem i ng e n op Wi l s e l e Zu i d

51 55

MEDEDE L INGEN a) Zome rk amp j ong e r e n te G imnée b ) Hoek j e van de p i e p-WJ c ) De or n i tho log i sche omwe n te l i ng d ) Or n i tho log i sch t i j d schr i ft " De Nachteg a a l" e) N a t iona l e c amp ag ne be sche rm i ng roo fd i e r e n

3.

56 56

57 57 58

VERS LAGEN a ) A lgemene WJ l e d e nve r g ade r i ng en WJ be s tuur sve rk i e z i ng (3/5/'80) b) Be s tuur sverg ader i ng WJ (10/5/'80) c ) U i t s t ap naar he t Ve e r se Mee r (3/�/'80) d) Ui t stap naar Mee r d aa lwoud (7/4/'80) e) Am f ib i eën e n r e p t i e l e n tocht (2 6/4/'80) f ) Vroegochte ndwande l i no "De Hout s n ip" 1/5/ r'C1} g) Wate rw i ld teld agen (i�/3/180) ·

en

60 61 62 63 63 64 65 66

·

(12 /4/180)

4 . NIE UWS UIT ONZE STREEK a ) Voge l s b) P l anten c ) Zooq d i e r e n 5. KALE NDER JULI

-

67

71 71

SEPTEMBE R 1980 i n bii l age

6. WAARNEMING S L I JST

73

BE RICHT VAN DE RE DAKTIE 1

1

Gel i e ve voor 23 augus t u s 1980 ·al uw waar neming e n, ve r s l age n , m&dede l i nqe n , ar tik e l s, teke n i ·�en (prof i te e r ervan!) e n a l he t and e r e be s temd voor pub l ik:itie YVES VANDEN BOSCH i n d e Boomk lever nr 4 in te sturen aan : GELDENAAKS E VA S T 80 3000 LEUVEN i n d e Va l l e i nr 4 in t e sturen

�an

PETER BRO SENS

F ONTE I NSTRAAT 79 3030 HEVERLEE

De waarnem i ng s l i j s t e n moe ten cp tij d i nge s tuurd wor d e n n aar het n i e uw or n i tho log i sch sec r e t ari a a t : JOHAN NYS TE N P . E ECKE LAARS LAAN II 32 00 KE S S E L - LO


- 51 ARTIKELS

VERVOLG VAN DE TOE S PRAAK VAN SEATTLE (1855) De r iv i e r e n d r agen onze k ano' s e n voede n o n z e k i nderen . A l s wiJ u o n s l and verkope n , moe t u bedenk e n en aan uw k i nderen leren d a t de r iv i eren o n z e broede r s z i j n e n ook uw broede r s e n dat u voor t a a n net zo vr i e nde l i jk moe t z i j n voor d e r iv i er e n a l s u voor uw broede r s zou z i j n . De r ode man hee ft z ich a l t i j d teruggetrokke n voor de oprukkende b l anke , zo a l s d e neve l in d e he uve l s v l ucht voor d e zon in de ·mor ­ g e n . Maar de a s van onze v ade r e n i s he i l ig . Hun gr ave n z i j n ge­ w i j de grond , zo ook de ze he uve l s , deze bome n. D i t d e e l van de aarde i s voor ons he i l ige gro nd . W i j we ten dat d e blek e man o n ze mani er van leve n n i e t begr i j pt . Voor hem i s he t e ne s t uk gr ond g e l i jk a a n he t andere , want hi j i s e e n vreemd e , d ie i n d e nacht komt e n van he t l and neemt w a t h i j nod ig hee ft . De aarde i s n i e t z i j n broede r , maar z i j n v i j and . En a l s h i j d i e verove r d he e ft , trek t h i j verder . H i j trekt er z i ch n i e t s van aan . H i i ve rg e e t he t g r a f van z i j n v ade r e n he t erfdeel.van z i j n k i nderen . H i j behand e l t z i j n moe de r , de aarde e n z i j n broe der , de lucht , a l s koopwaar , d i e h i j k a n u i tbu i te n e n wee r verkopen als goedkope bonte k r a len . Z i j n hong e r z a l ·de aarde kaal vre t e n en slecht s een woe st i j n achte r l a ten . Ik begr i j p he t n i e t . O n z e wegen z i j n ande r s d a n uw wege n . He t z i e n v a n uw steden doe t p i j n a a n d e oge n v a n d e rode man . Maar m i s schie n kom t d a t omd at de rode man maar e e n wilde i s, d i e n ie t s k a n be ­ gr i j pe n. E r i s g e e n p l a a t s om u i t te r u s ten i n d e s te d e n van de b l anke man . Ge e n p l a a t s waar j e he t ope n spr i ng e n van de k noppe n i n he t voor­ j aar kunt hor e n o f het g er u i s van v l ie gende voge l s . Maar m i s sch i e n k om t d a t omd a t i k ee n w i lde ben e n dom. He t l awaa i sch i j n t a l l e e n m a ar be s temd o m de o r e n p i j n te doe n, e n wat hee f t he t l e v e n voor z i n a l s e e n man n i e t mee r de een z ame k r e e t van de n achtu i l k an hor e n o f he t pr aten van d e kikke r s r o nd he t meer i n d e avond? Ik ben maar ee n rode man e n d om . D e i ndi aan houdt v an he t z achte r u i sen van d e w i nd , g e z u i ve r d door de m i d d agregen of mee dr age nd d e reuk van de p i j nbome n. De lucht i s k o s tbaar voor de rode man . W a nt a l le s d e e l t de ze l fd e lucht - de d i e r e n, de bome n , d e me n s e n , a l le s hee f t d e e l a a n d e z e l fd e lucht. D e b l anke hee ft g e e n aand acht voor de lucht die hij i n a d e m t . Als e en man, die al vele dagen stervende is, z o i s h i j g evoe l loo s 'voor kwade d ampen· . Maar a l s w i j u on s l and ve rkope n, dan moe t u bede nk e n d a t de lucht . voor ons waard evo l i s , d a t d e lucht z i j n adem mee d e e l t aan al he t leven d at he t i n stand houd t . De w i nd d ie m i j n grootvader z i j n e e r s t e ademtocht g a f , neemt ook z i j n l a a t s t e zuc ht i n ontvang s t . E n d e w i nd moe t ook o n z e k i nd e r e n de leve n sg e e st geve n . E n a l s we u :;,"-.., o n s l and verkope n , moe t u he t we l a fge zond e r d houd e n , g ew i j de grond waar ook de b l ank e man k a n kome n om.d e w i nd te proeve n met de zoe te geur van we id ebloeme n .


We zu l l e n du s uw aanbod on�-. and t e koren in overweg i ng neme n . Al s wij be s lu i t e n he t aar.bod aan t e nemt», wil ik u ee n voorwaard e ste llen : de b l a nke man moe t de d ie r e n van d i t land be schouwen a l s z i j n br oede r s . Ik be n maar e e n w i lde e n ik begr ijp het n ie t . Ik zag d u i zenden r o t t e nde buffels in de pr a i r i e , achterg e l aten door d e b l ank e man d ie z e neer schoot uit e e n r i j d e nde tre i n . Ik ben m a ar e e n w i lde en ik k a n n i e t begr i j pe n hoe he t rokende i j z e r e n p a ar d be l a ng ­ r ijk er k a n z ijn d an d e buffe l, d i e w i j a l l e e n m a a r dod e n om i n leven te b l i j ve n . Wat is de me n s zonder d i e r e n? A l s a l d e d i ere n weg zij n , z a l d e me n s sterven aan e e n gevoel van grote e e n z aamheid . W a n t wat e r gebeurt me t de d i e r e n, gebe u r t spoed i g met d e m e n s . Al l e d i ngen hang e n s ame n . Wat e r me t de aarde gebeurt , gebe urt me t d e k i nd e r e n van d e aarde. U moet uw k i nder e n l e r e n' dat d e gr ond o n d e r h u n voete n d e a s van onze grootv�ders i s . Lee r z e e e rb i ed voor de aarde , ver t e l u w k i nd e r en dat d e aarde vervuld is van d e leve n s van onze vooroud er s : d at d e � � dd on z e moeder i s. Wat e r g�beu r t me t de a a rde, g ebeurt � ' � � Af _n v a n d e a arde . Al s e e n m a n o p d e g rond spuwt , s p uw t 111.) n1 zichzelf. D i t weten wi j : d e aarde behoor t nie t aan de mdas De mens behoor t aan d e a arde . D i t we t e n w i j : alle� rt �n et het b loed d a t e e n f am i l ie verb i nd t . A l l e s h a ng t met a l l e s s ame n . Wa t e r me t de a arde gebe ur t gebe urt met �� kind- .en van de aarde . De me n s he e ft het web van het leven n i e t g, ..,��:e n . Hij i s s l echt s· é é n dr aad erv an . Wat h i j me t het w�b doe t, jost �ij me t z i ch­ ze l f . Ne e , d ag e n n acht k nne n .de t san"eng ... an. O n z e dod e n le ven voort i n de stille ·�;_·eren van de aarde . Z i j k e r e n t e r ug a ls d e voetst appen van de r� er0nde lente . He t is hun gee st, d i e a l s ee n rimpeling va.1 de w i nd ove r he t wa ter van de me r e n loopt. W ij z u_llen over�êgen waarom de b l anke ma n he t l and w i kepen . W a t i s het dat d e blankP- man wii k ope n , z a l m i j n vo lk vrag,.?n. Het is :...:> moe il ij k t e beg. : �pen voor o n s, Hoe kun je de lucht kope n o f \, e.rk o pe n , ·de warmta �•an de a arde , �ing e n a a n u d e sne lhe id van d e anti· l op e? H e kunne:a we ...t ve rkope n e n hoe kunt u dat kop�n? Is d e a arde van u om e r mee 1e roàe man e e n s tuk papi e r n , .. iat te doe n n aar goeddunke� t ek e nt e n he t ge eft aa.1 <h" b: ._ 'he man? Als w ij z e l f d e pr ikke ling van de l ucht en het kabbcllen van het -water n iet bezitten, hoe kunt u he t dan van o n s kop�n? Kunt u d e bu f fe l ter ugkope n, a l s de l aat ste a l g edood is? _

·

,,,

t

·Maar wij zullen uw aanbod overwe g e n omd at w i j we t e n d a t a l s w i j n i et verk open , de b l a nke m a n me t z i j n g ewer e n k omt e n on s l and met geweld neemt .

'

M�ar wij zijn s l echt s primitieven en de blanke man, nu nog me ne nd dàt h i j sterk i s , d e nk t d a t hij èe n god i s , d i e d e he l e a arde be zit . Hoe kan ee n me n s z i j n moe d e r be z i t t e n?


-

53 -

Maar uw aanbod ons la te open z�l l en w i j overwegen. Dag en nacht kunne n w ij n iet same· 1 J.even. �

Wij zullen uw aanbod overwegen om ons terug te tr e k k en in servaat dat u voor mijn vo lk bestemd hebt. Wi j zullen dan zonde r i ng leve n en in vrede. Het maakt niet veel uit waar rest van onze dage n doorbrengen. On z e kinderen hebb e n hun gezien, versl ag e n i n de nede r l aag .

het re­ in a f­ wij de v ade r s

Onze kr i j ge r s hebb e n de s ch ande gekend en na de nede r l aag zijn hun d ag e n l eeg geworden7 z ij vergiftigen hun l i chame n met zoet voe d se l en st e rke drank. He t maakt niet uit waar wij de re s t van o n z e d ag e n doorbr eng e n� He t z u l l e n er n i e t vee l z i j n .

Nog een paar uur, nog een paar winters en geen e nk e l kind van de grote stammen, die eens op a arde hebben ge lee fd of die nu in kleine troep� n d o or de bossen zwerven,·zal mee r over z i j n om te treuren_ aan de gr aven van een volk, e e ns even macht ig a l s uw vo lk . ·

Maar waarom zou ik treuren om d e ondergang v an mijn vo lk? stammen bestaan uit mensen. Niet meer dan d at. Mensen komen en mensen gaan , a l s d e qolven van de zee. En z e l f s de blanke man wiens God hem a l s vr i e nd b eh a nde lt, k a n niet ontk ome n a an ons a l ler lot. Misschien zullen we uitei nde l i jk a l l emaal broeders zijn. Wij zullen zien. E én d in g weten we en de b lanke m an za:. het_ ( ens ontd ekk e n Onze God en uw G o d is dezelfde. U kunt nu we l denken d at u hem bezit, zo a l s u ons land wil bezitten1 maar d a t kunt u ni e t . HiJ is de Gcd van a l le me�s�n en zijn h ar t k lopt eve n z eer voor de .code a l s vo0r de b l anke man. Deze aarde is hem l i e f e n be s cha d igen v an de a arde b e te ke nt zijl schepper bele­ digen.

Ook d e bl ank e man zal t�n o nder gaan: mi s schien nog eerder dan de and ere s t amme n. Bevu i l uw leger s tede en u zult bezw ijken aan uw e ig e n vuil. Maar in uw ondergang zult u vurig branden, aange s tok e n door de macht v a n d e God, d i e u ,aar di t l and heeft gebracht en u de hee r schapp i j heeft gegeven over dit land en o ver d e rode m an . D at nood lott ig einde is voor ons een gehe imn i s, want wij begrijpen niet waarom de bu ffe ls zi j n afg.�slacht, de w i lde �aarden z i j n ge­ temd, waarom de verste hoeken v�n �et woud stinken n aar de lucht van vele mannen en het rijpe koren op d e heuvels overdekt i s met pr a a tdr ade n . Waar i s het struikgewas? Ver<iwenen!

Wa a r is d e ade l aar? Ve rdwe nen!


-

W a� b e t ekent he t , jacht?

54

-

af scneid te neme n van de s nel l e_pony e n d e

He t e inde van het le en e n he t beg i n van d e onderg ang . God g a f u he e r schapp i j over d e d i ere n , d e b o s se n en me t e e n b i j zondere bedoe l i ng ook ove r d e r o d e man . Maar d at l o t i s e e n gehe imn i s voor de r o d e man . W i j zoud e n he t m i s sch i e n kunnen begr i j pe n a l s we w i s ten wat he t i s waar de b l anke man van dr oomt . Van we lk e hoop e n ve rwacht i ng h i j z i j n k i nde r e n v e r t e l t i n de l ange w i n ter avonden . We lk e v i z i o e n e n h i j g r av e e r t in hun h a r te n , opd a t z i j ver l angend u i t z i e n naar d e d ag v a n morg e n . Maar w i j z iin wi lden . · De d r omen van d e b l anke man z i j n voor on s verborgen . En omd a t z e ve rborge n z i j n , zu lle n w i j o n z e e ig e n weg g a a n . Want bove n a l le s e e rb ied i g e n w i j he t recht van i e d e r e man , t e leve n zo a l s h i j w i l , hoe ook ve r sch i l l e nd v a n he t leven v a n zi j n broeder . W i j hebbe n we i n ig geme e n .

·

W i j overwegen uw aanbod o n s land te kope n . A l s w i j i nstemmen , z a l d a t z i j n om he t r e s e rvaat ve i l ig t e s te l len dat u on s hebt be loo fd . D aar z u l l e n wij mi s sch ien o n z e we i n ig e dag e n nog. door­ br e ng e n , zo a l s wi j d a t w i ller. A l s de l a a t s te rode man zal zij n ve rdwenen van d� ze aarde e n d e h e r i nner i ng a a n hem nog slech t s de schaduw is v a n e e n wo lk boven de pr a i r i e , dan z u l l e n nog d eze s tr ande n en deze bo s se n bewoond worde n door d e gee s t e n van m ijn vo lk . Want z i j hebben d i t l and l i e f , z o a l s de n i euwgeborane z i jn moede r s harteklop l i e f hee ft . A l s we u on s land ve rkope n , bemin he t zo a l s w i j �e t hebbe n bem i nd . Zorg e rvoor z oa l s wij e rvoor hebbe n gezorgd . Bewaar i n uw har t de he r i nner i ng aan he t l and , zo a l s he t i s op d e d ag , w aarop u he t i n be z i t neemt. En me t a l le k r acht van uw g e e s t Zoa l s en har t , bewaar h e t voor uw k i nder e n e n heb he t l i e f God o n s a l l e n l i e fhee f t . •

E én.d i ng we t e n wij : o n z e God i s d eze l fde God . De ze aarde i s hem d i e rb a ar . E n ook de blank e man k an n i e t ontkome n aan o n s a ller l ot . Mi s sch i e n z u l l e n w ii t e n s l o t te toch broe der s z i j n . Een s zul l e n w i j he t z i en.

x

x y x

x


Ove r z i cht

va�

de waar�emin0,

tlsele z'!.:_id

Van 15-3 tot 26"3-'80 werd :'!:� v1.jver bijna dagel i j k s be z ocht . Er w a s e e n kleine slikplaat woa.c tocl:. wel wat s teltloper s op a f­ gek ome n z i j n (nie ttegen s taande maart r.iet a.e ide a le t i j d is om s teltlope r s te zien) He t leek mij inte r e s s anter al de waarne ­ m i ngen te synthe t ise re n en e r e e n vers l a ag j e van t e m ak e n, d a n dat d e ze waarnemingen a l l ema al in d e korte meded e linge n zouden belanden. De waar nemers waren He rwig B lockx, Ste fe n O s tyn, Ste fan Ve r fa il l i e en ikze l f. �

Maar t D a t um

15

K l e i ne zwaan 1 6 zome r t a l i ng 0 p ii l s t aar t k le i ne p le vi e r ture luur witg a t j e kemphaan gr utto 500 k okmeeuw

April l�

20

21

22

23

25

26

11

12

1 10

3 9 7

3 14 4

3 ? ?

0 4

3 1 3

2

1

2

1

1 1

1

3 9 6 1 1 3

0

0

3 8 4

3

7

16 1

0

2

1 1 1 600 350

12

4

, -

5 1

1 2

4

0

124

H i e rb i j nog enke le lo s se waa.rnemi ugen : op 21-3 zaten er o ok nog 22( !) sm i e n ten , op 25-3 een hond erdtal stormme�uwen en o p 12-4 twe e zwar te r u i t ers, nicttegen s �aande de slikp l aaè dan he l emaa l ver dwe ne n wa s e n ze tot hun plu�:.mt...1 in het water s to nden.

- He t grote aantal z0n-ertaling .t s wel e rg opvalle id. Ve rmoedeli jk z aten e r ook op 15-3 e e n tle .. :.:al, omdat we op l atere d at a i n e e n ver scho l e n hoek noq e nke l e exempl aren te lden d ie we waar sch i j n­ l i jk voorheen niet gezien hehbe n. 14 ex. op 25-3 i s nog geen aJ.Jo luut record voo� de Dij leva l le i , e r z i j n bv . oo i t 22 ex . op SAH waargenome n. De z e overgebleven twee koppe ls op 12-4 gaa n een broedpoging wag e n. - Le t ook. op het a, .. t:a l pijl:. e eri behoo r l i j k e t0eveelheid

ëH "(" ��o·

6 en '7 e xemp l a r e n i s toch Je Dijl e val l e i .

n,

k,aine mwanen ver trekke n nadat ee n knobbe l­ zwaan e e n aggr e s s i ev·c houdi ng tege n ·he n aannam l

- Herwig zag op 26-3 de -

i s e e n e e r d e r vroege adnkomstd atum voor de k le i ne p levier (gemidde lde aankom std atum '76: 6-4)

J3-3

- De grote concentr atie s kokmeeuwe n zi j n te d a nken aan d e vui ln i s ­ be l t v a n Inter l e uve n die zich vlakb i j d e vijve r bev i nd t. Me e s tal ware n ook enke le z i lver- e n s tormme e uwe n te z i e n . D i rk Co s trop


-

Sb

-

M'P.DEDELINGEN

ZOMERKAMP '80, VAN 2 TOT 13 AUGUSTUS

E!��!�=

Gimn é é , d. i . v l akb ij d e F r an se g r e n s , op e nk ele km van G i ve t en Choor (ke r nc e ntr a l e ) a . d . Fr a n s e "Maa s i nh am " i n Be lg ië. �!!��E!��: G imnée lig t i n het z uid e l i j k d e e l van de Condro z, n ame liik de Fag n e ( = k à lk s t r e ek), t u s s e n de v a l l e i e n van d e V i r otn et d e H e rme ton .

K a lk be teke n t ve e l to f fe p l ante n , maar voor orchid e e ë n i s aug u s tu s echte r te laat . De streek zou ook b i j zonder i n t e r e s s an t zi j n voor v l i nder s . Ove r de voge l s van d e streek weet ik nie t s, maar d'e r za l toch we l wat r o ndv l i egen ve rmoed ik . Nochtan s za l men nie t naar dit k amp mo e t e n kome n om de voge lwa arnemi ngen van Argonne te.e ve n ar e n . V ermoe d e lijk z a l d i t k amp dus wat meer p la .tenge r icht wor d e n (o . a. lere n d e t e rminere n ) e n met de hulp van e e n ze e r b eke nde g e o loge (S�N., 2d e k andid�tuur ) z a l e r ook wat naar fo s s i e l e n ge­ k eke n worde n . De s t r e ek z a l doork r u i st wor den met de fiet s (dus fie t s i n orde , maar ook e nkele voettochte n s t aa n op he t n i e t zoa l s in Argo nne! progr amma. Aa n t a l d e e l neme r s : 25 ('t is voor de rapsten) + 2 k okk e n o f kook s te r s R eis : autocar + camion voor fietse n en mate r i a a l Pr i j s 1200 Fr voor ete n + 600 F r voor d e r e i s = 1800 F r te s tor te n van 5 to t 20 juli {met g eboort ed atum voor d e ve r z eker i ng ) op rek. nr 744-4270766-45 Wie l ewa a l j o ng e ren p/a s. Ne l i s se n Ke s s e l - Lo

HOEKJE VAN DE PIEP-WJ OPROEP

Ik w i l e e n:·oproep doen a an ALLE �ATUURLIEFHEBBERS(-STERS) TOT 13 JAAR d at ze naar de P iep-WJ kunnen kome n vana f s e ptember 1 980 . D a n s t ar te n we me t e€n a�hte Piep-WJ. D i t bele t e chter niet d a t j u l l i e onder tussen niet s m�qen �oenJ nee n h o o r ! AL JE TEKENINGEN, WAARN MINGEN, OPSTELLEN, GEDICHTJES, STRIPVER­ HALEN OF WAT HET OOK ZJJ (in verb a nd me t d e n a tuur ) k u n ne n ju l l i e stur e n n aar : ANN BROSENS 3 0 3 0 Heve r lee Fonte i n s t r aa t 79 W a t doen we ermee? We l , we hebb e n van he t be s tuur twe e vo l l e b l ad z i j d e n in de Va l l e i g ek r e g e n , wa arme e we mog e n doen wat we w i l l e n (N.V.D.R. nou ja ) Ik d acht d e z e r u imte te be s ted e n aan j u l l ie in z e nd i ng e n . He b j e nog and e r e vr age n o f voor ste l l e n , be l me maar ge r u s t op ' 016/227214 ! Ann ( j u l l i e a fgevaard igde i n ' t be s tuur ) •

.


-

57

Noot van de redaktie : Ju llie t e ke n i n g en (en al het a nd e r e ) moeten op wit pap i e r (zonde r lijntje s of r u it j e s) gemaakt worden, en liefst met "chinese inkt" ! Al s j e een mooie vogel, plant of d i er z ie t, dan mag j e d at ook g e r u s t i n z e nden { l i e f s t me t e e n be schrijving van hoe he t er riit­ z i e t) !

WAARNE MINGEN PIEP-WJ - g e kr aag de r oo d s t aar t é é n m ann e tje i n onze t u i n op 3 me i A n n Brosen s' - wie l ewaa l één voge l v l oog over d e v i j ve r i n Oud -Hever lee, aan de autoAnn Bro s e n s s t r ad e ( OHN) op 1 0 me i DE ORNITHOLOGISCHE OMWE NTEL I NG I n d e toekom s t z a l Joh a n �y s t e n d e r o l van orn i tho log i sch se c re­ taris in on ze a fd e l i ng over neme n. Di t houdt i , dat hij ve r antwoor­ de l i j k is voor he t op fi c he zetten van �e waarneming!�. d at h i j ko n t ak tp e rs oon i s van onze afdeling op ornithologisr"h -..- e b i ed , d a t h i j waterw i ldte l l i ng e n or g an i se e r t , d a t hij de geg�re1,1 op n at io­ n a a l g eb ie d door spe e l t en ( e v e nt uee l ) verslagen dctrij.t. Voo r l op i g bli j ft h i j g e a ss ist eer d door R�hert Her� �n s (de ex ). H e rw ig B leek s e n mi s schien nog enke le anderen. ·� >erste z a l z ich wa a r schij n l i j k b l i jven bezighouden met d e ver�; r l. .i. ng van de wate r­ wildgegevens e n d e tweede b l i j ft gegevens te S t . : g a tha - R ode ve r­ z am e l e n en zal .zich toeleggen op d e fenclogie "l r. -: p proo ivoge l­ waar nem i nge n. Deze ver and e r inge n houden d us i n dat de inv lli j s ten in de toekomst naar e e n ande r adres zu llen moeten worden gestuu:·d, dE:: f i ches e n het ' arch i e f ' zul l e n ook bij Jonan ter inzag� komen te ligge n. D e ze kunne n steeds geraadpleegd worden . •

He t adr e s van d e s p ik _ s p l i n te r nie uwe, s i a sme o r n i tho l oq i sch s e c r e t ar i s i s:

bruisend van jeugdig e n thou­ Joha n Nysten

Pa s t oor

3200 · te 1.

E e ck e la ars l aan

Ke. se l-Lo

11

2 56(. ,_;

Vo lge nde twa a l f me nse n zonden hun l i j s t ( e n ) over de per i od e 1980 i n : M i c hè l e Duma lin , Peter Standae rt, Stefaan Hub lou, Dirk C o s t r o p , Jan We llekens, André V anm ar s e nil le , P au l G r oo t aers, Stefan Ostyn, Johan Nysten, Stefan B an d e , Marc Her r e ­ man s e n uw a lle r dienaar Rob e r t Hermans. Dank a a n de ze me n se n . E ve n t j e s aan h e r i n n e r e n dat de lijst(e n) ove r de periode apr i l­ j un i 1 9 8 0 v e rwacht worden voor 10 juli b i j Johan Ny s t e n (of e ve n­ ). tuee l Robert Hermans a ls uw brie f al o n d e rw e g moest zijn j a nuar i -m aar t

ORNITHOLOGISCH TIJD SCHRIFT "DE NACHTEGAAL" I e d e r e e n di e he t n i e uwe b l aad j e van de V oge lwe rkg roep w i l ontvang e n , moe t zo sne l moge l i j k ( !) 50 fr sto r t e n op d e r ek e n i ng 001-04823 18- 1 3 9810 Dr onge n . v a n Dhr Vand e n Bo s sche , Mar i a her k es t e e nweg 291, de zeearend over een e g a r d j i alvast b In h e t vo lge nd nummer k omt e n e e n ar tikel over vo g e l s i n de mu z i e k l Joha n Ny s t e n


' �8NATIONALE CAMPAGNE BE.SCHERMING HOOFDIEREN g Onze vrienden van de Wielewaal en Wielewaaljongeren-afdelin die n a v' hulp met en , voorbeeld Waals naar Schelde-Leie hebben kant,deze campagne opgezet1met als doel fondse� te verzamelen en om zo een betere aktie te kunnen coSrdineren. Lat

we

hen nu

even

zelf aan

het woord

l

.DOEL VAN DE AKTIE

In het begin van 1979 startte men in Wallonië met een kampanje voor de bescherming van de in het wild levende roofdieren; Nu dit initiatief in Vlaanderen wordt overgenomen, kan men terecht spreken van een nationale kampanje. We willen komen tot een volledige bescherming van de roofdieren op de volgende wijze:

1. De jacht op roofdieren mag niet meer geopend worden en dit op het ganse Belgische grondge­

bied. Bovendien moet het verboden worden de Belgische roo fd ieren in gevangenschap te houden, te vervoeren en te verkopen.

2. De mogelijkheid tot verdelging van de z ogenoem de schadelijke soorten en 'ftWZe/} moet uit de wet verdvdhen.

(vos,

bunz ing hermelijn ,

3. Het K.B. betreffende de bestnïding van de hondsdolheid (rabiës) is ni.;t doeltreffend en

wetenschappelijk totaal a chterh aald. Bes trijdin g van roofdieren als maatregel tegen rabiës mag niet langer opgenomen blijven in de wet. Om dit op te vangen werden ter bestrijding van rabiës een aantal alternatieve m a atre ge len opgesteld. Zie b1ï "vos". .

Om dit doel te bereiken zullen bij het grote publiek een aantal vooroordelen moeten verdwijnen. Dit willen we doen door wetenschappelijk verantwoorde informatie te-geven ov e r roofdieren in de vorm van een dossier en door het voeren van een intensieve propagandakampanje ten voordele van roofdieren.


-59materi�1l

Campagne

Zoals gezegd moet men

heeft

men

een

hele

nodige

de

fondsen vergaren en

daarvoor

serie uitgegeven van emblemen,klevers,enz;

U kunt ofwel de hele serie bestellen ofwel alles afzonderlijk

verkrijgen

bij

de

zoogdierenwerkgroep van de

Niet drin�en! NIET DRINGENlll Af te halen hij de verantwoordelijke Gerda Cammaer : M. Theresiastraat,89

Hie� volg�

dan

1) 2) 3) 4)

(van

Dossier

5)

8-delige

Affiche

2-kleurig

de

lijst

G.

Samen

van de zoogdierenwerkgroep: te Leuven

aangeboden

artikelen met hun

Van Avermaet)

embleem

Hermelijn-klever

(van

vàn de

(met

(van v.

tekst van

posterserie

Lootens)

Dr· E. Vander­

met

Straeten;RUCA)

10

Fr

20 Fr

30

Fr

70 Fr

de

verschillende roofdieren Pierre Déom;La Hulotte)

met deze vossenfamilie zeggen wij: DANK UI

Leuvense WJ-ers.

150 Fr

prijs:

1

1

1


-

6

VERSLAGEN Ver s l ag a lgeme ne WJ ledenve rgader i ng e n WJ be s tuur sve rk i e z i ng 3 me i ' 80 '' I eder een moe t op 3 me i aanwez ig zi j n" . We l nu , ieder e e n wa s a anwe z ig , a l l é , toch pr ak ti sch i ede r e e n . E r war e n imme r s we lg e te ld 3 7 WJe r s op d e z e b i j e e nk om s t k omen op­ dagen en zowel de 1°, 2° a ls 3° " ge n e r a t i e" wa s ve r t ege nwoord igd . He t g a n s e b� s tuur die nde zi j n o nt s l ag i n . De namen van de k and i­ d a t e n werde n beke ndgemaakt, en men ging ov�r tot d e s t e mm i ng. En de WJ kwam tot ond e r s t a and n i euw be s t uur : Voorz i t t e r

S te fan B a n d e

S e c r e t ar i s

S te f a a n O s tyn

Kon i ng A lbe r t l a a n , 1 0 5 te l. 3 2 00 Ke s sel- Lo

2 24891

Gu ld e nspor e n l a an , 33 3 2 00 Ke s s e l - Lo t e l. 2 5 3 436 . *Se c r e t ar i s zorg t voor corre s pond e n t i e , opr o e pe n , n a tuurpr o j ec ten , voor s t e l l e n om e e n wande l i ng t e org an i se ren daarmee kan j e b i j m i j terecht . •

P e nn i ngme e s te r(e s )

.

: S uzanne Ne l i s se n

Ko n ing Albert l a an , 99 3200 Kesse l-Lo t e l . 229296 *A l l e g e ldtra n s ak t i e s v ia dit charman te lid .

.

Re d ac t i e d e Va l l e i : P e t e r Br o sen s

Fo nte instr a at, 79 3 030 Heve r lee te l. 2 2 7214 *A l l e ar t ikels voor d e Val l ei moe t j e voor d e ge­ s t e l d e d a tum d . i. ± 1 maand voor het ver sc h i j ne n v a n he t n i euwe n ummert j e b i j hem be z o rgen . Teke n i ng e n l i ef s t in oo s t i ndisc he ink t en o p NIBT geruit papier.

Joha n Ny s ten P a s toor Eecke l aar slaan 1 1 t e l . 256 0 6 0 3 200 Ke s se l -Lo *Staat e ve ne e n s in voor or n i tholog i sc h secre t ar i a a t V ogelwaarnemingen worde n b ij h e m ve rwach t.

A fgevaar d igde voge lwe rkgroep

A fgeva ard igde z oogdie ren werk�roep

A fge v a ard igd e planten we rkgrceQ

G e r d a C ammae r Mar ia Theresias t raat, 8 9 3 000 Le uven

N i co l a s Van De r Houwae r t Roese lbergweg 1 5 te l . 2 28 9 9 9 3 0 10 Wi l sele

A fgeva a rdigd e am f ib i èen-� >t!ele n werkgr oep : D i rk Co s trop Spa a r z a amhe i d s s t r a a t 3 0 10 W i l se le A fgeva ard igd e P I E P WJ : Ann Bro s e n s

41

Font e i n s t r a a t, 79 te l. 2 2 7 2 14 3030 Hever l e e *Al l e s wat be t r e f t P iep WJ- ook de ar t ik e l s en tek e n i nge n .

Be s tuur s l i d : He r w ig Bl ockx

Langeve l d 1 0 3 3201 Ho l sbeek


- 61 -

Zo t e 2 1 e n ee n vr i j j ong be s t uur . Inde r d a ad � de gemidde lde lee f� t ijd bedr aag t s l ec ht s 1 6 , 7 jaa r . A l s voor zitte r ste lde S te fan B ande z i ch k and idaat , tot i ede r s g e noeg e n over igen s . Tegen zi j n verlange n i n z a l hij dus nog s teed s niet rustig naar de voge lt je s kunnen ki j ke n . . . He t nieuwb akken WJ-be stuur d ankt Jo , on ze ex-voor zi tter, en a l de a ftredende be stuursleden v oo r wat zi j in de voo rb ije jar en tot st and br achten en wa t zij a an de anderen doorgaven . W ij zu l len hen allen mi ssen en mi sschien komen we we l nog een s om goeie r aad. ·

�u l lie secreta ris : Rupske Be stuur svergadering

10 me i

' 80

Peter/Ann Bro sens

�2!:?!'!��E���!� 1 . ka le nde r ju li septembe r · ( zie achteraan ) : 1 exemp l a ar i s be s temd om door te geven a an be l ang ste l lenden . 2 . zok a Gimn t§e De organis at i e beru st in handen van Dirk Costr op . De rei s ge­ beu rt , voor de leden , me t de bu s , voor a l l e f i e t sen en b ag age, me t e e n vrachtwagen . E nkele pr akt ische wenken : - Gr ie t Bodde z z a l he t koke n e n de in z am e ling van a Î het ' kÓ okger ie f op z i ch nemen . - de dee lnemers van d it kamp z ijn ver ­ p licht hun geboorted atum op te geven , vanwege de v erzekering. - er werd een voor stel ged aan om een b ibliotheek op te r ichten . Ge l ieve dus a l l e rhande gidsen en na­ slagwe rken omtrent d e ze streek mee te sleuren . - om eventuele m oe il i j kheden met de f i e t sen u it de weg te ruimen wordt er gevr aagd zich van pl ak­ g e rie f en een re servebin nenb and te voor z i en . 3 . r edactie " De Val lei " Het i s in fei te zo da t de ver zorg ing (o ntwerp + c e n suur ) v an on s blaad j e , " D e Va l lei " , nagenóeg voJ.l ed ig in hand en v an de WA berust . Gr aag zouden de WJ meer in i tiatief omtr en t hun ti j d� schri ft op z ièh will en nemen ! 4.

a fgevaa rdigd·� in verga d e r ingen van WA : Ste f an Bande .

5 . a fqeva ar d igàe ".,e rkgroepe n ( Let we l : er z i j n geen werkgroepe n in.-�on ze a fde ling (we l afgeva ardigden ) ) . . - voge lwerkgro e p : vo or taa n zu llen er meerdere ver antwoorde l i j k e n a angeste ld worden . D it o m de t i j d s: en zenuws lopende verwerking van de waarnemings formu l ie ren te ontl a s ten . ·

6.

a fgevaardigde in de m il ieur aad : Ste faan O s tyn .

7 . ben je op zoek n aar documentatie over he t lee fmi lie u in j e ge­ meente o f in je stre ek ? W i l je meer weten over kernenergie o f altern atieve energiev ormen ? Ben je ge ïnteres seerd in geluid shinder , a fv a lverwerk ing , lucht­ en wa terveron tre in ig ing ? Voor al deze vragen kun je een op lo s­ sing vinden in het in formatiecentrum voor mi lieu v an WJ Leuven


- 62 -

b i j N ico l a s Vande r n auwae r t . J e v i nd t het i n de Roe s se lbe rg­ weg 1 5 te 3 0 10 W i l se l e . Ook in he t I n fo rm at ie c e ntrum van de Vr i e nd e n van Heve r l e ebo � en Me e rda alwoud , Na am se s t e e nweg 10 3 ( no t a r ed ac t ie ) kun j e d a arove r inl icht i ng e n v i nd e n a.

i nhoud van d e k a s : 3 4 . 4 2 0 fr . E e n dee l h i e rvan i s be s temd voor e e n na tuur pr o j ec t. WJ Leuven z a l imme r s e e n dee l van de k o sten van de v l e e rmu i zendeur voor de i j sk e l d e r van Lubbeek - op zich neme n . O s tyn S t e ph an

VOLGENDE VE RGADER I NG B I J N I COLAS VANDERHAUWAE RT DE 1 3 SE PT . 1980 U i t s t ap naar het Vee r se me e r

3 febr uar i ' 80

Me t een vo l l e bu s ve r trokk e n we r icht i ng Vee r se me e r . E e r s t werd na wat aar ze l i ng ha l t gehoud en a an de Oo s t sche nge. Kope rw i ek e n z a t e n i n de popu l i e r e n op de d i j k . E e n moo i pad leldde o n s lang s de ze br akwat e rkreek . De typ i sche w i nte r g a s ten o n tbr ak e n n i e t . A l s e e nd e n soor t e n konde n we d e vo lg e nde optek e n e n : wi l de e e nd , winter­ t a l i ng , zeer vee l sm i e n te n , een g r o te groep s l obe e nde n , t a fe l e e nd e n e n a l s se n s a t ione l e waar nem i �g 1 5 00 k u i fe e nde n r t e n s l o t t e nog e nke le pr ach t ige bergee nden . A f en toe v log e n gan z e n a f en aan. Op d e weid e n rond de k r e ek zat o. a . e e n g r o t e g r o e p kolg anzen , goed herk e nbaar a an d e w � t te ble s bove n de s n ave l . Ook meerkoe te n , k i e v i t ten e n scho l ek s t e r s foe ragee r d e n e r . A l s typ i sche w i n ter­ g a s t e n ware n aanwe z ig : br i ldu iker , 3 4 nonne t j e s e n e nke le dod a ar s­ j e s . Over v l i eg e n tur eluur s war e n go�d he rk e nb a ar a a n hun typ i sche roep . De ma j e stueuze v l ucht van een groep k le i ne zwane n dwong i e d e r s bewo nd e r i ng a f , t e n slo t t e we r d e n h i e r nog de wulp e n d e bu i z e r d qeno t e e r d . D a ar n n h i e l d e n w e h al t aan d e Z a ndk r e ek. H i e r werd e n e nke l e ve ldu ilen g e ob se rve erd . Me t d e tele scoop van Johan werden zowe l k u i fd u ik e r a l s geoorde fuu t goed waarge nome n . Ook d e midde l s te z a agbek , r o tg a n s e n z i lve r p l e v i e r we rden o pgemerk t om de a a l scho lver n i e t t e ve r ge ten d ie vanu i t de bu s we r d ge z ie n. I n Wo lph a ar t sd i j k we rd d e p ik n ik gebr u ik t om dan i n de n am iddag naar he t Vee r se me e r t e t r ekk e n . Hier kond e n we opnie uw de voge l s v a n d e voorm iddag wa ar neme n . Opv al l e nd wa s e e n g r o t e groep k le ine . zwanen d i e l ange t i j d bek ek e n we rd. Ook d e p i j l s t a ar t , d e midde l s t e z a agbek e n s t e e nlop e r kwame n i n he t v i z i e r . Aan d e Ve e r se d am m a akten we een wande l i ng a an d e z e � . I ed e re e n · ko n d a n de t r ippe­ lende g ang van de d r i e te e n s tr a h 1 loper g o e d waar neme n . B i j d e l aa t­ s t e t e r ug tocht naar de bu s we r d nogma a l s goed e e n geoorde fuut g e . z i e n e n wer d e n e nke l e s took o l i e s l achto f fe r s v a n d e br i l d u iker ge­ vo nd e n. Me t g e z e l l ig g e praat i n d e bus wer d d e terugweg a fge legd . A a n i e d e r e e n d i e aanwe z ig wa s , d ank voor d e opkom s t . P au l Groo t ae r s L i j s t waar nem i ng e n

:

2 9 soo r t e n

Kope rw i ek , w i lde ee nd , w i n te r t a l i ng , sm i e n t , s lobe e nd , t a fe le e nd , ku i fee nd , bergee nd , k o lg an s , mee rko e t , br i ldu ike r , nonne t j e , d od a ar s , tur e l uur , k l e i ne zwa an 6 wu l p , bu i ze r d , ve ldu i l , k u i f­ d u iker , geoorde fuu t , m i d d e l s te z a agbek , r o tg an s , z i lve r p l e v i e r , p i j l s t aar t , s te e nlop e r , dr i e te e n s tr and lope r , a a l scho lve r , k i e v i t , scho lek s te r.


"

- 63 -

Uit stap i. r' .� J'leerda a lwo ud

7

••

ap · i l

' 80

Me t 7 deelnem�rs we r d de zê bo swande l i ng aangevat . Eer s t we rd naar de Wara n devi j ve r g ew andel d. Houtdui f, winterko ning, z ang li jster, merel , vink e n roodbor st werde n onmiddelli j k w a argenomen . Ook de t ji ft ja f zong reed s op versch il lende p l aatsen. Bi j een k leine halte werde n 3 ro f fe lende grote bonte spechten gehoord. De boom ­ klever �ong er lust ig op los en aan de War ande werd het pa arspe l van die voge l goed g eobserveerd. Verder in het dennebos werd de zwarte mees e n het goudhaant je z ingend aangetro ffe n De mezen waren va n de part i j : kool-, pimpe l -, kui f- , en de st aar tmee s. Op weg naar de springpu t ten zag men ee n pa art je g la nskopme zen bi j hu n nestkast j e. Kauw e n v loge n gedurig a f en a an . B i j de spr ing­ pu t � en verr aste ons he t vuurgoudhaantje met zi j n fi j ne z ang en in de poelt jes konden we het k ikkerdri l w aarnemen. Ook konden we a l s vo or ja ar sbloeier s he t klein hoe fblad, speenkruid en mu sk uskruid z i en, d ie da ar rond de vi j ver t je s pri jkten. Dank aa n de aanwe zigen . Paul Groo t aer s •.

·

Am fibieën en reptie lento cht

2 6 apr i l

' 80

De to cht wa s nog nie t begonnen o f we wa4e n a l k l e t s na t , dus sfeer : nat . Tu s sen a l d ie na ttighe i d hebben we in de spr i ng put ten toch nog 1 wate rsalamandertje , ee n groene en e� n bru ine kikker, een pad e n 3 witgatjes ontdekt. Oh ja, d ie "we " waren 10 WJ-er s ! Va n de spr ingpu tt en fietsten we naar S int-Ag atha -Rode waa r we 9 k nobbelzwanen, 2 tureluurs, 2 6 slobeenden, kui fee nd, tafe leend, fu ten, 2 winter t a lingen en 1 bla uw e reig er w aarname n . Na het eten was het de beur t aan de kli niekv i j ver s v an Neer i jse waar we net je s 2 groenpoo truiter s, 8 tu reluur s , 1 to renvalk , 1 7 witgat jes, 2 w ater­ snippen opschreve n. Om on ze tocht n iet s a a i te maken n amen we nog een be zoek je aan Oud -Heverlee- Zuid wa ar we 4 blauwe reiger s, 2 wintertalingen, 1 huis zwa luw , 1 1 slobeende n, 3 dodaars, 1 9 kui f­ eenden , 10 fu ten en 2 knobbe l zwa nen wa arnamen . Om te eindigen nog Oud - Hev e rlee -Noo r d e n daar zat e n 1 man . zomer t al ing, 3 1 ku i feenden en 5 tafelee nden o p. Ik zeg u , ' t was ee n inter e s san te tocht e n de thuisbl i j ver s h adden ongeli jk . Ann Brosen s Li j st waarnemingen -r ;.·

:

14 soor ten

Knobbelzwaan, turelu ur, s l obeend , kui feend, tafeleend, fuu t , wintertaling , blauwe r� ige r , g roenpo o t ruiter , torenv alk, water snip, huis zwaluw , dodaars , zomertaling.


- 64

-

Ver s l ag vroeqoch te ndwanqe l tDg d � hout s n ip

1 me i ' 80

B i j vo l le maan kwame n 1 5 W- e r s s ame n aan d e Kant i e n te Heve r lee . He t wa s nog maar kwar t voor v i j f en du s nog e e n uur voor zon sop­ g ang , maar toch hoorden we a l mere l s en zang l i j ster s . Per f ie t s begave n we o n s naar d e spr i ngputten . We kregen d aar e e r s t e e n k le i n concer t j e te hore n v a n S te fan Bande d i e , s amen me t Robe r t Herman s , d i e nacht he t d r e igend ronk e nde e n schr i l p i epe nde ge­ l u i d van de hout sn ip had opge nome n . Daarna hebben we ons - o zo br a a f j e s op e e n r i j t j e - l ang s d e weg g e ze t , e n hebbe n we een ha l f uur ge l u i sterd naar de l ate nacht . He l aa s , van d e hou t sn i p kond e n w e s l echt s e e n g l imp opvang e n ; h i j maak te vr i j we l g e e n ge luid . Na armate he t k l aarder begon te w orde n , hoo r d e n we , n a a s t mere l , roodbor s t , fa z an t , l i j s te r e n bo su i l , ook koo lme e s , t j i f t j a f , f i t i s e n tu i n f l u i t er . Van d e spr i ngputten z i j n we i n de r icht i ng van d e Warand e v i j ver g e t r okke n . V i e r k e e r s t ak een ree d e weg ove r . We kregen grote bon te specht , boomp ieper , k a uw , zwar te me e s , g l a n sk opme e s , ku i f­ mee s te hor e n e n de me rkwaa r d ig he l d e r e z a ng van e e n v l a am se g a a i . D i rk C o s tr op s tond e r op nog e e n s l ang s d e spr i ngpu t t e n te g aan om o n s e e n s te meer te l at e n d e l e n i n z i j n k e n n i s i n z ake r e p t i e l e n e n am f ib i e ë n . W e leerde n d a n ook vanu i t d e skund ige b r o n o . a . he t ve r sch i l tu s se n k le i ne water s a l amander e n v i npoo t s a l amande r . Er werden ook nog een wi lde e e nd , e e n tor e nva ik , s t a ar tme z e n , ho l e n­ du i ve n e n ek s te r s opgemerk t . Nad a t h e t broe r t j e van Vee r ] 9 e nke le k e r e n k e n n i sgemaakt had met he t harde beuk e nhou t van Mee r d a a lwo ud ( d i t wege n s een onbe t rouw­ bar e , o p s t and ige f i e t sk e t t i ng ) , kwame n we aan b i j de v i j ve r van he t Zoe t Wate r . D a ar z ag e n we g i e r zw a l uwe n , oeve r l ope r s , een fuu t e n e e n goudh aant j e . Om t i e n u ur ve r tr okke n d e g e ne n d ie moe s t e n thu i s z i j n , a ange z ie n o p d a t oge nb l ik d e wande l i ng e i nd igde . Me t e e n z e ve n t a l z i j n we nog ve rder gerede n n a ar Ne er i j se . Ove r de k l i n i ekv i j ve r s v loge n n i e t a l l e e n b l auwe r e iger s e n k i e v i te n , m a a r ook groe npootr u i ter s e n we hoorde n hun fr a a i e f l u i t to ne n . E e n k emphaan , he l aa s nog n i e t i n z omerk l e e d , l ie t z ich e e n t i j d j e bewo nd e r e n . B i j Ne er i j se - G r o � e Bron z ag e n we e e n moede r -w i lde ­ e e nd me t t i e n k l e i nt j e s r e e n d od aar s l i e t z ich hor e n i n Oud -Heve r ­ l e e - z u i d e n • • • i n Oud - Heve r l e e -Noord sche e r d e e e n i j svoge l ove r he t water . Kor tom , we kwame n r . e z ag e n e n we g e no t e n ! M i ch� l e D uma l i n L i j s t waarnem i ng e n

aanta l 6 J

fuut , dodaar s , b l auwe r e iger , lc nobbe l zwaa n , w i lde e e nd , k u i fee nd , t a fe l e e nd , bu i ze r d , tore nva lk , f a z ant , me e rkoe t , waterho e n , k ie v i t , oeve r loper , w i tg at j e , groe npoo tr u i ter , k emphaan , kokme e uw , ho len­ d u i f , houtdu i f , turk s e torte l , koekoek , bo s u i l , g i e r zw a l uw , i j s­ voge l , grote bonte specht , ve l d l eeuwe r ik , boe r e n zwa luw , hu i s zwa l uw , boomp i eper , qrote g e l e kwik s t a ar t , w i t t e kwik s t a ar t , s pr e e uw , v l a am s e g a a i , ek s t e r , zwar te k r a a i , roek , w i n t e rkon i nk j e , heggemu s , tu i n f l u i te r , zwar tko p , g r a smu s , f i t i s , t j i ft j a f , goudhaant j e , zwar te rood s t a ar t , me r e l , z ang l i j s t e r , grote l i j s ter , q l an skopme e s , matkopme e s , ku i fmee s , pimpe lme e s , zwar te me e s , koo lmee s , s t aar t ­ m e e s , boomk l ever , boomkruipe r , hu i smu s , r i ngmu s , v i nk , g r oe n l i ng , k ne u , r i e tgor s .


- 65 V e ��a_ i n t e r n a t i o n a l e O fw e l

ga at

WA - e r s

e v e nv e e l t r okken

me t

de

De

� a fw e z i g e n

ik

zo ' n

Beki j k

WA

de

vooru i t , als

wagen

de

resultaten AP

Wilde

o fw e l

WJ - er s van

eer s t e

h ad d en

t e l l ing

OH N

kui fe end

4

tafi l e end

10

de

1

WJ

weer

g em a a k t

ac� t erui t :

t e g en

( wa t

1 980

1 .

<l a c h t

Lou i s

j e)

onge l i j k :

er

war en

De

Sme t

naar

het

de

va l l e i .

wa s

l ang

g e l ed en

dat

NGB

NKL

SAR

FLO

PC

zw

TOT

32

80

22

3

5

2

11

1 75

1

9

15

3 ::1

62

10

10

4

61

16

11

7

7 2

2

nonne t j e

l 3

p i j l s t aar t

2

wintertal ing

3

11

16

3

me e r k o e t

6

8

30

10

reiger

3

2

18

l

12

�o

3

9

4

fuut

3

3

12

2

2

zwa an

2

kievi t

No t a :

ikz e l f

heb !

z ome r t a l i n g

kleine

en

OH Z

s l ob e e n d

b l auwe

i mm e r s

eens :

ma a r

20

eènd

gaa t

a a nw e z i g :

de

( k l a s s i ek )

int e r e s s an t e

1 4 ma a r t

wa t erwi l d t e l d�

J.

l

0 geb ru ikt e

a flo r t i n g e n :

Ou d - H e v e r l e e

OH Z =

k l i n i e kv i j ve r s ;

Zuid ;

S AR=

TOT= de

Ar e nb e r g pa r k ;

NGB =

OH N =

Ou d - H e v e r l e e

Ne er i j s e

Grot e

Bron ;

S i n t - Ag a t h a - Ro d e

Groot

Broek ;

Péc r o t ( Pekr o d e· voor

PC=

0 in

AP=

de

Brus s e l aar s ) ;

�W=

NKL =

Zoete

To taa l . ma r g e :

e en

wij fj e

paarv l uch t

B l auw e van

no g

een

het

nonne tj e

pui z erd op

2

k i ekend i e f bu i z er d en

te

\

een

H e rm a n s

SAR

F l or iva l

Oud -H ever l e e

ZW wa s

Rob e r t

te

te

Zuid

wij fj e .

FLO=

No o r d ;

Neer i j s e F l or iva l ;

Wa t e r s ;


- 66 Ver

Prach t ig

weer

u i t ge s t e l d

o md a t

o v e r b l eef man

h un

reäening

man

of

of

één

vijvers

Vo l g e n d e

het

dan

ik

t e l d en

t i ende :

aan de

het

T i l d onk

r e su l taten

het

lees

D irk

en

10

25

10

kui fe end

32

2

t a fe le end

2

s l ob e end

1

ontvangen

zodat

naar

e en man

er

de

e en

voor

man

voormidd ag

hadden . mij

Oud - H ev e r l e e

t e rw i j l

niet

( hoe

kan

het

ook

we l - o pg e veel

het

6

anders )

krak e end

l 14

NKL

s c h u imd e

TD

WLS ( N )

W L S ( '?.)

TOT

20

60

1 2

] p

1 55

40

17

5

106 18

7

52 4

5 1

40

5

2

12

�8

5

re iger

3

e en

S AR

29

] 5

dodaars

:

voor

af) .

9 1

5

werk

noorden

J ')

fuu t

werd

ver t r ok .

0 , 1

of

De

nul ( pauz e ) één , en ni et

of

10

z ome r t a l i n g

b l auwe

niet

van

b ek omen : NGB

me e r k o e t

nog

Cos t ro p

OH ?

eend

geolog i e -u i t s ta p

t e l l en ,

Wilsele

werd en

1 9 �0

namiddag

OH N wi lde

�·

zuiden ,

( noot : enke l

De

boekj

,.

in

a pr i l

dag .

h un

maar

n ame n .

van

die

ve l en

t o en

6 , 7

Een

de

was

g i ngen

daagden me e r

12

wa t e rw i l d t e l l i n g

9

6

10

2

5

7

2

5

wa t e rh o en

2

5

witgatj e

4

4

wa t e r sni p

1

1

zwar t e

2

ru i t er

k o k m e e uw

2. 0

kievit

40

No t a :

0 zwar t e

rui t ers

op

Wi l s e l e

0dodaar s en

op

0geb rmikte

a fkor t i ngen :

S A R=

S int -Aga tha -Rod e :

NGB=Ne er i j s e

zuid ;

WLS ( Z ) =

Wi l s e l e

B r on ;

Groot

]

24

1 54 l� O

aud i t i e f

NKL =

Broek ;

zuid ;

0

o v e r g ang s k l e ed

i n

OH N = O u d - H e � e r l e e

Gr o t e

S i n t - Ag a t h a - Ro d e

noord ;

zuid :

1

2

No o r d ;

Ne er i j s e TD=

k l i n i ekv i j ve r s ;

Ti ldonk ;

TOT=

To t a a l .

Rob e r t

H e r ma n s

OH Z = Ou d - H e v e r l e e

WLS ( N ) =

Wilsele


-

67

-

NIEUWS UIT ONZE STREEK

I.

VOGELS

De

waarnemingen zijn' gerangschikt volgens de volgorde in de

Petersons vogelgids.

�.:.-�!;!!��!.-29!�����!.-������-!�-������ Fuut -

Podiceps cristatus

In het Leopoldspark werden tot nu toe al n'ietigd door de grondwerken.

4 bebroede nesten.

Ooievaar Op'

10- 5-' 8 0

4

futenbroedsels·ver­

waren er echter alweer Johan Nysten

Ciconia ciconia

me i rond llu45:

11

Kortenberg,

Op

één exemplaar op termiek circelend boven

vloog dan naar de watertoren van Steenokkerzeel

om

vervolgens af te glijden naar het noorden.

,Met de verrekijker waren duidelijk de gestrekte hals en de uit­ stekende poten te zieni

alsook

ondervleugels.

de witte fronten van de boven- en

Ik had vernomen dat men ten NW van Leuven nog twee exemplaren

gezien heeft en R. gezien rond 18uOO.

Gielen heeft in mijn buurt ook een exemplaar Johan Bogaert

Kleine zwaan· - Cyqnus bewickii Twee exemplaren op Neerijse Grote Bron tussen Jan Tits,

9

en

16 maart.

Peter Brosens,

e. a.

Krakeend - A nas strepera

28/3

qPNeerijse Kliniek verpoosde een koppel, uurtje bleek

10/4

:

één mannetje en

wijfjes op SAR

:

een koppel op SAR

Zomertaling -

S.

Bron

dat na een half

zijn.

Tom Dumon,

2

één mannetje op de Grote

1 2/4 13/4

verder doorgetrokken te

Dirk Costrop

Verfaillie,

S�

Ostyn

Peter Brosens Peter Brosens

Anas querquedula

Eén exemplaar met drie juv.

op de Kliniekvijvers op Peter Brosens,

27/4/'80.

B art De Witte


- 68 -

B.

PROOIVOGELS

Wespendief Op

1 7/S

Pernis apivorus

boven on ze tuin één exemplaar zee�

goed kunnen observeren:

de staart is ronder dan die van een buizerd.

miek en liet ze in glijvlucht

soms hangen.

het zuidwesten.

Hij

zweefde op ther­

Het dier dreef af naar Johan Bo'gaert

Wouw - Milvus sp Op

6/5

circelde een wouw op zeer grote hoogte boven.Zaventem,

oostwaarts.

Bart De Witte

Blauwe kiekendief Op

27/1/'80

vloog

-

Cir'cus cyaneus

-

één wijfje

Blauwe kiekendief over de vijver van

OHZ en verdween in noordelijke richting. . Nog een wijfje blauwe de

zorgvuldig de bedding van de Dijle.

Bruine Op

J.

2

Tits

kiekendief te Oud•Heverlee op Dirk

Ze volg­

9/5.

Costrop

kiekendief - Circus aeruginosus

mei zagen we gedurende

± 2

uren voortdurend het mannetje en

het wijfje van de bruine kiekendief boven de rietkraag in Torfbroek (Berg)

heen en weer vliegen.

broedde en verder

moeden.

C.

We vermoedden reeds dat de vogel er

inlichten bij de conservator bevestigde ons'vér­

Hopelijk wordt het een goede kroost!

Magda Vranckx

STELTL OPERS

Steltlope�s

:

verscheidene soorten bijeen op

Bron te Neerijse:

tureluur

(4),

grutto

Peter

(2)

23/3/'80

en enkele

Brosens,

op de Grote

oeverlopers.

Dries De Jonghe

Scholekster - Haernatopus ostralegus De lOe april

'80

werden we o pgesc h rik t door een scholekster,

paniek zaaide over de rangen der kokmeeuwen.

verdween hij even luidruchtig

als hij· was komen opdagen,

s. Kleine plevier '

- vanaf

30/3

Kessel-Lo ex.

op

-

tot

Ostyn,

die

Na een kleine wijle

s.

te SAR.

Verfaillie

Charadrius dubius

10/5

minstens één ex.

in de Abdij

- 2 - 3 - 4

ex.

ex.

op

op

4/5 4/5 9/5

- 1

ex.

op

29�30-31 /3

Van

Park

in het.Leopoldspark

in het Leopoldspark te · Johan Nysten

s.

Ostyn

S.

Ostyn

S. P.

Ostyn Brosens

in het Leopoldspark en de omliggende opspuitingen op de Grote Bron


- 69 -

Kemph a an

-

Pl. L lomachu s pug n ax

- één ex . op d e · Grote Br on op 2 7/3 - é é n ex . op de Grote Bron op 2 8/ 3 - é én ex . o p d e K l i n i ekv i j ve r s o p 1/5

s . Ve r fa i l l i e , s . O s tyn T . Dumo n , D . C o strop Vf J-Le uve n

Zwar t e r u i te r - Tr i ng a e rythropu s Op 2 9/ 3 2 ex . r o nd v l i e g e nd bove n d e v i j ve r van Nee r i j se . Hun wigvormige s tu i t en rode po t e n - to e n z i j neerge l and war e n- maak t e n d e d e t e r m i nat i e gemakke l i jk . s . O s tyn Poe l ru i te r - Tr i ng a s t ag n a t i l i s Op 2/5 zat t e Mache l e n e e n poe l r u i t e r tu s se n oeve r lope r s , ture­ l uur s , g r o e npoo tr u i t e r s en k le i ne p l e v i e re n . De vog e l wa s i n w i nterk leed . H i j l i j k t e n ig s z i n s o p d e g r o e npoot r u i ter , ma ar i s k l e i ne r e n beweeg l i j k e r . D e w i t t e s ig a ar o p d e r ug · i s ve e l grote r , d e vu i lge le po t e n z i j n l ang e r e n d e s n ave l i s ve e l �unner e n r e c h t e r . H i j he e ft ong e ve e r g e e n oog s tr e e p . Hij doe t d e nk e n a an e e n fran j epoot qu a vorm , e n aan e e n tur e luur qua g r o o t t e . Jan D e Boe , gebr . S o nck ,

Bar t De W i t te

He t i s ook opmerke l i jk d at d e poe lru i ter moo i e r ge sche lpt i s e n d a ardoor e e n zwar t e r e i ndruk g e e ft d a n d e g r o e npootru i ter . Johan Bog ae r t G r o e npoo tr u i te r 2 6 /4 3 0/4 4/ 5 '" 9/ 5

-

T r i ng a nebu l ar i a

2 ex . op Nee r i j se K l i n i ek 2 e� . rondv l i egend bove n NKL . 2 ex . o p d e v i j ve r van he t Leopo ld s p ark

WJ- Le uve n S . O s tyn

s . O s tyn , H . B lockx 1 ex . op d e o p s pu i t i ng e n r o nd he t Le op o l d sp ark S O , S V , HB

G r u t to - L imo s a l imo s a 3 ex . op 2 8/ 3 op Ne e r i j s e G r o t e Bron

T . Dumo n , D . Co strop

Hou t s n ip - S c o l opax ru s t ic o l a WJ- Le uve n twee ex . g e l ok t aan d e spr i ngpu t t e n op 1/5/ ' 80 é é n b a l t send ex . i n he t S i l s o nbo s te E r p s -Kwer p s op 4/ 5/ ' 8 0 J.

Bogaer t

K l uut - Recurv iro str a avo s e t t a é é n ex . zwemmende op 3 0/ 3 o p d e v i j ver v a n SAR P . Br o se n s , J . Ny s t e n e nke l e d ag e n voord i e n beme rk t e n s . · o s tyn e n s . Ve r fa i l l i e tem i d d e n e e n v lucht kokmee uwen twe e k lu t e n bove n de Grote � Bron t e Ne e r i j se . E n ig e oge nb l ikk e n l ater c i r c e lden z e nog e nke l e m a l e n rond de v i j ve r e n ve rdwe nen toen i n de r icht i ng van Oud­ Heve r lee .


- 70

-

D . S TE RNS Zwar te s t e r n - Chlido n i a s n ig e r opv a l lende doortrek , voor a l beg i n me i 3 exemp l ar e n op Grote Bron 10/4 4/5 2 exemp l ar e n op Abd i j van P ark 5/5 2 exemp l a r e n te S t . Ag atha-Rode 6/5 5 exemp l a r e n te S t . Ag atha- Rode 11/5 10 exemp l ar e n t e S t . Ag a tha- Rode 1 5/ 5 3 3 exemp l a r e n t e S t . Ag a tha-Rode 1 7/ 5 2 exemp l a r e n te S t . Ag a tha -Rode

:

O s tyn O s tyn O s tyn O s tyn J. Ny ste n , B . Aug u s t i j n s P . Bro se n s , s . Bande WJ- Le uve n (+ WA ) s s s s

. . . .

W i tv l e uge l s t e r n - - Ch l idon i a s l e uc op te r u s E én exemp l aar te SAR op 13 me i

E.

' 80

ve r sche i d e ne waar neme r s

ZANGVOGELS

Waterpiepe r - Anthu s c e rv i nu s Ve r sche ide ne exemp l ar e n op d e G rote Bron tu s sen 3 0/ 3 e n 1 2/4/ ' 80 . S omm ige i n zome rk le e d . » . � Bro s e n s , J . Ny s te n , J . De Bo e , gebr . Son c k Noor d se ge le kw ik s t a ar t - Mo t ac i l l a f l a v a thunbe rg i

15/5

2 4 - t a l exemp l a r e n te SAR 10- t a l exemp l ar e n te SAR ( avond ) é é n exemp l a ar achter SAR ( l 6 uOO ) ve r sche i d e ne t e SAR ( 2 0uOO )

1 7/ 5

Mark Herreman s P . B r o se n s , s . Bande P . Br o s e n s , B . De W i t t e WJ/WA Le u v e n -

Bon te v l iege nvange r - F ic ed u l a hypo l e uc a Opv a l l e nd e door trek t i j d e n s d e zonn ige per i ode NO w i nd ) beg i n me i :

3 0/4 4/5

één manne t j e te S te r r ebeek é é n exemp l aar te E rp s-Kwe r p s één manne t j e t e W i l se l e één e x em p l a ar in Abd i j van Park t i e n exemp l ar e n te S t e r r ebeek é é n manne t j e i n park Ar e nberg één manne t j e te E ve rbe rg

5/5 7/ 5 S ij s

-

{me t e e n s tevige E l s e n B ar t De W i tte Johan Bog aer t D i rk Co s trop S te phan O s tyn Bar t De Wi tte Pe ter B r o s e n s E l s De W i t t e

C ardue l i s sp i nu s

E e n grote g r o ep van ongeve e r 50 ex . o n z e buur t ( Heve r l e e ) .

foer ageerde i n d e be rk e n i n P. Bro s e n s

Goud v i nk - Pyr rhu l a pyr rhu l a W e kond e n e e n . manne t j e gedu r e nde v i j f m i nuten van d ichtb i j bewonderen . B . Aubu s t i j n s , J . Ny s t e n ·


- 71 -

2.

P LANTEN

Ho lwor t e l - Coryd a l i s c av a P l an t v a n d e p apav e r f am i l i e me t z e e r l ange spo r e n . I n grote aanta l le n te v i nd e n aan d e Abd i j Key ser sbe rg

.

N i c o l a s VDH Voge lme lk

-

Or n i thog a lum umbe l l a tum

F am i l i e l id van de Le l i e f am i l i e .

In ho l le weg op de Ro e s e lberg . N i c o l a s VDH

3 . ZOOGD I EREN V l ee rmu i z e n Op zondag 1 3 /4 beme rk te i k o p e e n wand e l i ng r o nd h e t k a s tee l van Ar e nberg e n d e Oude Watermo l e n d a t he t d a ar we rke l i jk van d e v l e e rmu i ze n k r i oe l t . I s e r i emand d i e i e t s van de z e d i eren e n d ie buu r t a fwe e t e n d i e me eve n t ue e l z o u kunnen zegg e n we lke soor t ( e n ) d aar j ag e n ? Magd a Vr a nckx


-

OOK DAT NOG

72 -

( n i e uwe - r ubr i ek voor l e uk e e n m i nder l e uke n ieuwt j e s ) .

- E r i s e e n pr acht ige , r i j k g e ï l lu s tr e e r d e folder ver sche nen ove r N atuurp ark D i j l e l and , te verkr i j ge n op h e t i n forma t i e c entrum van de Vr i e nd e n van Heve r le ebo s e n Mee r d a a lwoud , Naam s e s teen­ weg 10 3 , 3 0 3 0 Hever l e e . - de k a s van d e Wi e l ewaa l j ong e r e n ( j a hoor , e i nde l i jk hebben we er e e n t j e ) bedr a ag t ee n s lo r d ige ( no u , j a • • • ) 3 4 . 2 4 0 fr . he t numme r : 7 4 4 - 4 2 706 8 - 4 5 W I ELEWAALJONGEREN LE UVE N p/a SUZANNE NEL I S S EN - e n d an i s er nog d i e leuk e w i lde eend d i e de k r ant h a a ld e : " Wo e n sd ag we r d de prandwe e r van Leuven opg e r o e pe n om e e n w i lde ee nd te bevr i j d e n d i e op he t d ak van een won i ng zat l a ng s de S t . Barbar a s t r a a t te Leuve n . Toe n de b r a ndweermanne n ter p l a a t s e kwame n , g i ng de e e nd eve nwe l v l iege n . Zondag w e r d de b r a ndwee r e r ook a l van verw i t t igd d a t e r e e n w i ld e e e nd op he t d ak v a n e e n won i ng z a t i n de B ayo t s tr aat , m a a r toe n de brandwe e r l u i w i l d e n u i t r ukk e n , te l e fon e e r d e me n t e r ug o m me d e te d e le n d a t de e e nd a l wa s g a an v l i e g e n . " ( z e du rve n d i e e e nd e n ) . p gedempte s loten o gebouwd n e z i hu 70 2 - î i e n j a ar ge l e d e n we r d e n te Ro t t er d am , e n b i n ne nkor t wor d t d e he l e wi j k w a ar sch i j n l i jk ge s loopt , omd a t b l i jk t d a t er vaten g i f onder de g r o nd z i t t e n • • • ( u i t : De S t andaard ) . - te n s lotte nog e e n d a nkwoor d j e aan Mw . De � me t , d i e e r e lke keer we e r voor z org t d a t on s b l a ad j e ne t j e s q e t ypt wo rd t ! •

.

BE LANGRI JKE ME DEDE L I NG VOOR DE AUTE URS

I nd i e n j e i e t s w i l l a t e n pub l i c e r e n i n De 7? l l e i/D e Boomk lever g e l i e ve d a n reke n i ng t e houde n met vo lg e nd e i n s t r uk t i e s : A.

Voor de ar t ik e l s : a l s j e ze z e l f k u n t ( l a te n ) type n : 1 . l i nk s e n recht s e e n marge l a te n van o ngeve e r 2 c m 2 . reke n i ng houd e n me t d e g ebr u ik t e i n t e r l i n i e ( 1 ) 3 . bove na an p l a a t s l a t e n voor e e n �ve ntue l e hoo fd i ng e n b l ad z i j d e nummer ( + 4 c m ) 4 . s lecht s e e n k ant be type n 5 . d i t op DI N A4 pap i e r ! ( 2 9 , 8 x 2 1 cm )

B . Voor d e i l l u s t r a t i e s : 1 . m a ak z e o p w i t e f fe n p ap i e r ( n i e t g e l i j nd noch g e r u i t ) 2 . form a a t D IN A - 4 3 . q ebr u ik o o s t i n è i s che ( " ch i ne se 11 ) i nk t . M a ak gebr u ik van de ze g e l e g e nhe i d om uw i n z e nd i ng e n te i l lu streren ! Le t we l : i nd i e n j e e e n t iguur ove r neemt u i t e e n o f a nder boek of t i j d sc hr i ft , dat j e d e bron ve rme ld t ! c.

Voor d e waar nem i ng e n : 1 . s le ch t s é é n soo r t per waar nem i ng ve rme l d e n ( i n de mate van he t mog e l i j k e ) 2 . te lk e n s d a tum , p l a a t s e n waar nemer ve rme lde n 1 . vo ld o e nd e r u imte l a te n tu s sen twe e ber ichte n 4 . p ap i e r s le ch t s aan e e n z i i de be n u t t e n ( d e ach t e rk a n t mag r e e d s be schreve n z i j n ) D e r e d ak t i e , •


-

KALE NDER JUL I

73

-

-

S E P TEM B E R

1 98 0

De W i e lewa a l , ve r e n ig i ng voor voge l - e n n a t uur s t ud i e a fd . Leuve n S e c re t ar i a a t : P le i n s tr a at 3 ,

3 0 3 0 Heve r l e e te l . 2 3 6 1 8 0

Aa n s l u i t i ng svoorwaarde n 3 50 Fr te s to r t e n op PCR 000 -0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 van de Hoo fd lede n 5 0 Fr B i j le den De W i e l ewaa l , vzw G r aa t akk er 1 1 2 00 Fr WJ- j e ugd lede n 2 3 00 Tur nhou t 50 Fr WJ-b i i l e d e n me t ve rme ld i ng " N i e uw l id " n a am + ad r e s Ve rk l ar i ng d e r a fkor t i ng e n i n d e k a l e nd e r : WA = ak t iv i te i t voor vo lwa s se n e n WJ = voo,r j e ugd l e d e n ( to t . 2 5 j a ar ) P i ep WJ = spec i a l e akt i v i te i t voor d e j o ng e r e j e ugd l ed e n

�E .:.-�- j�!! W A + WJ

Ë.�.:_ § _ ;i�!! WA

WA

+ WJ

+

WJ

WA + WJ

��.:.- �2- i�!! WA + WJ

( tot 1 3 j . )

Nacht zwa luwe n tocht 2 lu l 5 s t a t i o n Leuv e n hoek po s t 2 l u4 5 We zema a l , hoek P a t e r no s t e r s tr . Lange s t r . E i nd e r o nd 2 3 u 3 0 Le id i ng : Lou i s De Sme t P l anten de t e rm i n a t i e , g ebr u ik d e r g i d se n 8u l 5 s t a t i o n Le uve n hoek po s t 9 u00 bu sha l t e Vo s sem , Te rvuur s e s t e e nwe g E i nd e rond 1 3 u Le i d i ng : P . S t a nd aer t ve r p l a a t s i ng pe r bu s � p l a n t e ng i d s i nd i e n mog e l i j k W a t e rw i l d t e l d ag 8 u00 s t a t i o n Le uve n hoek po s t 8 u 2 0 K a n t i e n Heve r l e e E i nde r o nd de m i d d ag Le i d i ng : Joh a n Ny s te n ve r p l a a t s i ng per f i e t s Omq e v i ng H a a s r o d e 8 u00 s t a t i o n Leuve n hoek po s t 8ul5 I ng ang Abd i j van ' t P ark , hoek G e ld e naak se­ b a aä E i nd e r o nd d e m id d ag Le i d i ng : L . De Sme t S t agew a nd e l i ng van M ichè l e D uma l i n Abd i j van P ark s t a t i o n Le uve n hoek po s t 1 4 uOO 14u l 5 i ng ang abd i j , hoek Ge ld e n a ak se b a a n E i nde r o nd 1 6 u 3 0

:


-

74

-

Zc . . e rk amp WJ te G imn ée z i e h i e r over e ld e r s .

��.:.-!�-��9: · WA + WJ

in

d i t nummer 1 :

" De We s thoek " 1 spec . : mar i t i eme k a lkm i n n e nde f lora 7u30 s t a t i o n Le uve n te rug rond 2 0uOO meebre nge n : p i ck n i ck , l a ar zen , f l or a Le i d i ng : N ic . Vanderhauwae r t ve r p l a a t s i ng per bu s i n schr i j'v i ng : s to r t i ng 3 0 0 F op PCR 000 - 04 5 3 14 ./6 0 Ber the V a nd erborght v oÓ r 2 1/7/ ' 80 1 D ag u i t s t ap

·

WA + WJ

Waterw i ld te l l i ng 8uOO s t a t i o n Leuven hoek po s t 8 u 20 k a n t i e n Heve r lee E i nd e rond de m i d d ag Le id i ng : Joh an Ny s te n Ve r p l a a t s i ng p e r f i e t s

��.:. -��-= - ��.:.-�9 - ��2 · WA

+

WJ

�! :.:... 3 - �!:E! · WJ

Ak t i e f nat uurbeh e e r i n d e D i j lev a l l e i � voor me e r i n l icht i ng e n 2 r � J n m e l d i ng P i e t De B eck e r Oude Mark t 5 6 , 3 000 L e u v ë n te 2 2 16 � s 4 .

I J sk e l d e r tocht s t a t i o n Le uve n hoek po s t 9u E i nd e r o nd 1 7 u Le i d i ng : G e r d a C ammaer ve r p l a a t s i ng per f i e t s lunchpakk e t me e neme n ! " Dr i e s De j onge " i n omg ev ' ng van d e ' Z i ng e nd e W i nd ' 8u 1 5 s t a t i o n Le uve n hoek po s t 9uOO k e rk N e e r i j se E i nde r o nd de m id d ag ve r � l aa t s i ng p e r f i e t s naar N e e r i j s e k e rk S t ag ew a nd e l i ng

WA + WJ

�!:.:._!�- ��E! · WA + WJ

PIEP

WJ

W a t e rw i l d t e l d aq

s t a t i o n Leuve n hoek po s t 8u �O k a n t i e n Heve r l e e E i nd e rond d e m i d d ag Le i d i ng : ohan Ny s �e n v e r p l a a t s i nq p e r f i e t s 8 u00

Tocht d e r P i e p-WJ pe o p l e door d e 1 4 u K a n t i e n Heve r l e e E i nd e r o n d 17u Le i d i ng : Ann Bro s e n s ve r p l a a t s i ng te voe t

D i j leva l le i


-

7 5 --

��.:.-�!-!�E� ·

Nat i o n a l e na tuurbe sche rm i ng sd ag I n l i cht i ng e n : J . Broeckman s te l .

��.:.-3Z_!!�E! ·

Tocht door d e D i j lev a l le i op z oek naar s tootvoge l s 8 uOO s t a t i o n Leuve n hoek po s t 8u30 s t a t i o n Oud -Heve r l e e Le id i ng : He rw ig B l ockx verp l a at s i ng per f i e t s lunchpakk e t me ebre ng e n ! E i nde rond 1 6 u 3 0

WA + WJ

WA + WJ

x

x x

x x

x

0 1 6/4 6 213 3

(�


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.