De Vallei April 1980

Page 1

1

• l

1

' .,

;

.. A/ - / IJ

"

·!

,�/

.,

'

.)

·�-

"

,

.•..

' ·11 {'

11 1

n'," ....

.: '\. ,; '<...:

:

\'

'f

·1

/'/


H al l o , Dit is een v an de l aat ste m alen d at je d i t woord af kom s ti g v an m iJn han d, z ie t s t a an . J a, · e r z a l z ic h n a de p aasv ak an t ie m e t d e , l ed e nv e r qad e r i ng op 3 me i e e n d i e p gaa nde w i jz i gi ng i n he t be �t �u r v o o r do en. Ik o . a. al s vo or zi tt e r z al af tr e d e n e n d e pl aat s l a te n aan n ieuw b lo e d . D e e e r s t e m aa l d at i k in d i t b l aa d je s c hr e e f i s _ n u d r i e j aar g e l e d e n. I k wa s t o e n p a s 1 6 . S e d e rt d i e n h e b ik d e WJ e n WA e en s t uk z i e n ve r a nd e r e n i n g o e d e m aar s om s o ok i n s l e c h t e z i n . He t be go n al lem a a l me t h et k amp i n d e Hoge Ve n e n w aa r d o o r d e qr o ep s t e rk ve r n i e uwd i s , s o mmi g e me n s e n gi nge n, e n a nd e r e n kw am en . We pr ob e e r d e n in ' 7 8 e e n k amp i n Ar g o n ne t e o r g an i s e r e n m a ar s t e l de n d it u i t t o t he t vo l ge nd e j a ar . In d e z e z om e r de d e n we n o g e e n z ��r g e s l aag d we r kk amp i n Tor fbr o ek � Ook h et k no t kamp v e r s c he e n i n d i e t i j d o p he t t o n ee l. O ok de s f e e r i n de WJ e v o l u e e r de m ee r naar e e n j e ug db eweg i n gs ­ s fee r to e , t e v e e l m is s chi e n ? M aar hope li j k z al i n WJ- L e uve n d e s t u die c e n t r aa l b l i j ve n s t a a n . W an t al s me n twe e d i ng e n v o o r o ge n b l i jf t h o ud e n n ame l i jk heb r e s pe c t e n we e s n a t uu r l i e fh ebb e r d an z a l m e n he t ve r s t k om e n . Nu i s we l d e vr a ag w i e ga a t i nv a l l e n, w i e h e e f t de mo ge l i jk­ he de n . Hie rv o o r mo et j e e c h t e r n i e t v e r z o e ke n , m e e s t al heb j e e r g e no eg . V0o rz i t t e r ( s t e r ) spe l e n i s n i e t z o moe i l i j k . H i j o f z i j mo e t e nk e l z o vee l mog e l i jk aa nwe zi g z i jn op ak t i v i t e i t e n e . d . e n h i j of z i j moe t e e n m i n o f me e r popu lai r pe r s o o n z i j n d i e af en t o e z i jn o f h aar s t em e e ns l aat hor e n . M aar d i t i s n i e t a l l e s . E r k ome n nog a nd e r e f u nc t i e s vr i j i n d e WJ . Wi e k an d a ar i n k ome n ? I e d e r e e n d i e z i c h m aar en ig s zins w i l i n ze t t e n voor de WJ . V e r d e r moe t me n aan ge e n e i s e n vo l d o e n . Je z i et d a t he t e e n zee r b e l a n gr i j k e l e d e n v e r g ad e r i n g z a l z i jn vo or WJ . - L e u v e n en i e d e r e e n zo n d e r een u i t zo n de r i ng z o u d e z e avo nd moe t en vr ijm a ke n om m a a r e nig s z i n s i e t s te we t e n te k ome n hoe he t nu v er d e r z al gaan . Ook d e jo ng s t e n wo r d e n v e rw ac h t om hu n m e n i ng e e n s u i t be s p r e k e n . I k de nk da t j e nu we l a l e e n b eet je me e r we e t v a n w at e r z o a l op t il i s. Ee n d ing m a g e c h t e r ni em a n d v e r ge t e n e n v o o r al de me n s e n d i e n aa r het be s t u u r ko me n : h e t r e spe c t . D aar mee b e d o e l ik ni e t in h e t b ijzo nde r m e e i n d e n a t uu r ( i e d e r e e n he ef t d i t a l hope li jk?) m aar o ok v oo r e lkaar , v o o r verk e e rs r eg e l s, v o o r a nd e rm a n s z ak e n ( ook v o o r j age r s o f a n de r e n a t u u r ve r n i e le r s ) . Me t and e r e woor d e n g e d r aag j e i n d e W J . zo a l s he t a an k or r ek te W . J . - e r pas t . E n i n- · d ie n di t qebe urt za l VJ . J . -Le uve n e e n v an d e be s t e e n f i j n s te a fd e ­ l ingen z i j n v a n he t l a n d . Ma a r d an mo e� he t o ok z o z i j n . E e n kl e i n d ankw oo r d je zo u ik no g w i l l e n ze n d e n a an al de me n s e n d ie oo i t o n z e a fd e l i n g in m ' n l o o pb a an heb be n ge ho l p e n , in h e t bi j ­ z o nde r d e a nde r e a f t r e d e nd e b e s t u �r sl e d e n . Ik z o u h i e r nog e e n h e l e l i j s t k u n n e n b i j z e t t e n va n o u d -W . J . -e r s t o t ni e t -W . J . - e r s . Ma a r o ok d e W . A . di e s t e e d s bek omm e r d w as om h e t g o e d e ve r l o op v a n z i j n r ak ­ k e r s e n de t o uw t j e s i n hand e n n am waar h e t n o d i g w as a l b le ek d i t som s vo o r ons no ga l ge dur fd o f con ser v a t i e f . Me t m i.in we n s da t he t n i e uwe be st u ur e ve n go e d o f be t e r m a g zijn da n h e t vor ige z e g i k U va ar we l · Je aftredende voorzitter Joh a n

B.


- 28 ARTIKEI,S

Het

Ontstaan

Zoals

de

dit

iedereen wel

stam

van

de

artikel

vogels

de

van

zal weten

reptielen.Om

geschreven

,

Z1Jn

het

de

een

samengevat

vogels

voortgekomen

en ander toe uit

een

te

paar

uit

lichten

publicaties.

werd

Ook krijgt u tegelijkertijd wat voorgeschiedenis. De r�ptiele,n zelf' zijn de afstammelingen van de amf'ibiëen die als

overg�erfd

kenmerk

van

de

vissen het ei

onverbrekelijk

met

het water

stadium

met

kieuwen.

in

het water

door ze De

kennen

longen

dan

pas

(

aan

reptielen

amniotiRche de

aan en

zo

een

cf'r.

land

hebben

ei;een

vogels.

grote

uitkomen

gevaarlitJk

dat

moeten

Het

dooier

als

gelegd

worden en Kieuwen

dat

die

het

Wat

feit dat de

de

amfibiëen

kunnen. dit

probleem

uitvinding

die

Een tweede

zuurstof

die

derde vlies gevulde

genereus

)

waarmee

met

het

doorgegeven hebben

is het ei met de schaal:deze biedt bescherming zorgt

voor overvloedig het

voedsel,

volwassen dier

stadium te passeren.

het jong kan

zonder het

verder kenmerk

Als

waarin

(

de

het

ruimte.

de

zorgt

er

poreuze

amnion

Deze

als )

ruimte

voorouders

tot

longachtig

schaal

omvat is

apparaat

voor

van

waar

miljoenen

het

embryo

in

een

een miniatuurkopie

ontwikke]ing

basis

erg

van

jaren overheen

zijn

de reptielenstamboom

amfibieachtig

wa�en

� hagediSHl'I .... .....g ...

met

had men

de

zijn

vloeistof

tot vogel

Cotylosauria de

<le

een

die

verschillende

reptielenstammen ontsprote�

·naar de

\r�M/ �zoog,.

�di1H'11Chtlgereplfe1...

�·/� 11 Tuatera

(Brugh-Vedis) (Nleuw-Zffland)

primiHeve zoogdierechlf�

reptielen

gegaan.

,

de poel

van

kwamen.

Van daaruit

hoog-ontwikkelde

I

dat het

binnendringt absorbe�rt

Nu echter wa� meer over de ontwikkeling van amfibie Als

larvaal

ei hebben we een eerste vlies die het jong en de dooier omvat­

ten.

nog

eieren

een

zeer elegant opgelost ze

de amfibiëen

later vervangen worden

dikkopje----kikkervisje----kikker

miniatuur van

larvaal

meekregen.

verbindtis

zoals de

Ook

kwam

schildpadachtigen. uit

subklasse van

die

oervorm

de

Archosauria

(overheersende:reptielen)

die

in

hun

het

beginstadium

van

subklasse allemaal

"tweevoetig" zijn

groep

de

eerste

In

feite

Uit

ontstaan.

zijn er door deze

onder­

"pogingen"

het luchtruim

nomen om

deze

rechtstreeks

vogels

twee

groep

waren.

nogal

te

veroveren.

De eerste poging

te spannen

tussen de

be�tond

vinger (

De

en

het

vleermuis

hetzelfde

doet

maar

dan

steuning biedt. daardoor

geweest groot

zijn

gevaar

vierde

lichaam.

tweede vinger wat moet

vl�es

groot

een

erin

)

meer

met ,

net

vanaf de

meer onder­ Het

dan

bet

vliegen

zweven nog

als

scheuren


-

van

het

vlies

respektabele spanwijrlte poten op

aan

van

Wflnrmee

hoge

bvb.

een

a�netingen, ongeveer ze

zich

zitplaatsen

om

scherpe

de

zich

·-

rotspunt.

Pteranodon

acht

niet

29

meter

konden te

)

uit

Deze

hadden

dan

afstoten. Ze

kunnen

reptielen

Krijt

het

nog

had

zwakke

waren dus

laten zweven.

(

een

van

vleugel­

achter­

aangewezen,

Deze

groep,

Pterosauria genoemd,stierf dan

ook

uit

gebouwde

toen

vogels

verschenen. De

vo�els worden

verbeterde reptielen vederde

genoemd.

vrienden

De

de

poging

om de

maken

de

(

op de dinosaurus gang,mAar

aanpassing en

ann

constante

nooflzl'lak

voor

het

vrijwel

vliegen.

temperatuur een

iedere

de

en

Als

voor

de

wel

).Het

!

a<1n

vandien;

veren

Met

al

zoals

van

ver­

de

voors:te

voordelen

de

het

een

hen;

pluimen

groot

feit

dat

het

slagpen het

niet

aantast.

In bepaalde opzichten lijkt verwant

voorbeeld

verbeteringen

is,zoals

citeren:a)

bloedsomloop

de

het

gewicht

door

Een

hof�e

als

vliegen. van

het

lichaams­

luchtzakken

holle

beenderen.

c

vleugelbouw

grondregels

twee­

is een

in

Vermindering

) Een

de

bvb

vogels

is te

gedurende

b)

de

van

eigenschap

hoge stofwisseling

is

vogels

wordt

verlies_

l.ij

bestor­

dat wat

vogel

vliegvermogen

wanrnan

te

van

dus

door

een

archo­

vleugeloppervlak ledematen

vogel

de

uit

karakteristiek

hun ver�h

echter

Pterosauriers

hemel

juist

ge­

stammen

van

uitvinding

de

Onze

vertegenwoordigen

van

bestaat

de

een

van

maar

men

voetige

soms

uitgave

af

sauria

('konings­

het toneel

niet

tweede

Fig. 3.24. Een eenvoudige stamboom van de Archosauria rcptielcn'). (Uit ROMER, The Vertebrale Story, Chicago.)

de doelmatiger

op

van

en

volgens

de

aHro­

de

dynamica. Alle

vogels

verloren hun

bij

,

hebben

hun

tanden

waarschijnlijk

ontstaan

het

voedsel betrekkelijk

bare

omdat

beschik­ zacht

was"

In

1861 werd de voorvader van onze

alle

vogels

Lagenaltheim Fig. 3.25. - Een restauratie van de primitieve vogel Archaeopteryx, met tanden, klauwen aan de 'vleugel-voorpoot', een lange staart met wervels en andere karakteristieke reptielkenmcrken. (Naar

Heilrnann.)

na<'\mpje

"Archaeornis

siemensii'�

kreeg

er

de

te naam

ontdekt in

Beieren

en

"Archeopterix

macrura" Een

gelijkaardig

fossiel werd

1877 in B�umenberg gevonden� Dit kreeg dan snel het troetelin


-

Deze

béide"vogels"vormen

De, bees tjes

hadden

met de huidige De

de oudjes

Aan de zien

vrij

onze

waren

reconstructie

-

samen de groep

tanden

vliegers

staartveren van

van

van

de"Archaeornites"

in beide kaken articulerende

vogels

zijn

en

oervogel

tegenstelling

waaiervormig

ingeplant,

di�

dat nog parall�lt• de

van

Archaeopterix

getransformeerd

in

kunnen

we

trouwens

Later werden

al

pluimen.Maar de evolutie van

naar onze moderne vogels is

later hoop

in

ruggewervels.

dat beest nog schubben had op het lichaam.

die schubben ik

nog

30

een

vérhaal

op

zichzelf welke

te belichten.

YVes Vanden Bosch

Bronnen

:

De

gewervelde

Deel :

;

1

voeels

De

voor

;

:

zien van

De

uw

grote land grote

van

vriendschap en

weten

van

Van

het

,

Presirtent

geleid bezoek

van

de Koninklijke

Antwerpen.

A.s.

de

opperhoofd

Homer

ogen. opperhoofd

Pierce in

in Washington heeft

dnt l1ij

onze

Washington Dat

is

van

berAAdslagen de

,

,

want

blanke man

goed

:

nodig

woo�den

van

de

hem

heeft.

,

zijn

in

hij g

1855

wens t

l proken

omdat

Maar

wij

W1J weten dat als wij met

Duwamish­

Washington

gesproken

l1eeft ook

zeer

vriendschap niet

verkopen

niet

in

vrede.

466

Bocxstaele.

dienst van

;

aan

Seatlle

tot

Aula-boeken nr

initiatie en

diere�

pijn

;

te kopen.

over uw aanbod land

doet

,

opperhoofd

ons

de

Roland

Dierkunde

voor

s teden

Het

Romer

108

de opvoedkundige

Toespra�k

"Het

A.S.

bij

door

ge�ervelde

indianen

;

t.e.m.

Nota's

Uitgave van

Het

9G

zoogidsen

Maatschap�ij Illustraties

dieren

blz.

we

zullen ons

geweren komt en

het

in

bezit neemt. Hoe kan

je

de

Dat

is

voor

van

de

lucht

lucht

ons

kuni

zullen

de warmte van

moeilijk van

l1ierover

ons op

het

te b,edenken.

en het kabbelen

U het

hoe Wij

,

land

als w:ij

kopen of

verkopen?

de prikkeling

van

het

water

niet kunnen

onze tijd

een

bes lissing

kopen.

nemen.

bezitten

,


-

Wij

zullen

Zoals

het

Washington

kunnen zijn

Elk

hierover

opperhoofd

ons

-

een beslis sing

tijd

zegt:

grote

Het

rekenen

,

op de terugkeer van

�terren.

de

onze

Seattle

vast op

kan

rekenea

als

op

31

zoals

nemen.

opperhoofd

onze blanke

Mij n woorden

seizoenen.

de

in

broeders

Zij verdwijnen niet.

dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, in de zon, elk zandstrand, eilke nevel in de donkere bossen,elke open plaats , elke zoemende bij is he il i g in de ge­ stuk

die

van

glanst

dachten en opstijgt ,

Een

dode

tocht

herinneringen

blanke de

naar

Onze

de

draagt

mijn volk.

van

van

herinnering

man

Het

sap

rode

begint.

dat

in de bobm

man.

land van z ijn

het

vergeet

sterren

de

geboorte

zijn

als hij

dorle n vergeten dit pr a cht ig e land nooit: Het�is de �oeder 1le rode man. Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een rleel van ons. De geurende bloemen zijn onze zusters , het �endier , het paard i de grote adelanr onze broeders . De schuim­ liet snp Vé\a de weidebloe1;1en, lint. zweet van :e rivier, :,or·pen in dC' nr•ny 011 vrn rle. 1•1.·1n 1 het is :1lle1n0fll vnn }1etzelîde �eslncht, ons : ... eslrichl. \l c; ",n,� h�t .n:rote oprer11ooîd in ',·,nsliington. lant zen:.··f:�n d"i" !dj 011.c:; l:1nd ·.vil J:or;cn, vrnnrr.t l".ij •vi:!l veel v;�n ons . van

;le

t

�rr 0 t

c

1)

rlr�r

?:i.in

Cod

l:e<'ft

tett.

!.ij

en

! ;;

uiv

·

"..

r' lot se 1 i

ik ,

w

;-..: e e

w

1

1:,ct

di

·.ij

1

lovPn

·i j 11

Dit

j i

j

0

i"t

j

n

,,.

i.

jn

vnn

11

1:

"1

n

Cl op e

n

d

�' e r,

"' 1 1

d

<H17..f"

O'l

vn 1 1

''"

;i--nhod1

<:' r s

d

,î n

slinsterende

'1 0

ll ''·' ,,

d nor

e r

ti j

r0 s u;

.

cl

e

i1osr:(•.1.

() 11. s

() r

leven.

zijn.

ki.ndere.11

r,;�n

Id

o o

<

71

1 11 :' e

l] l

I; i

en

n d <� r e 11

vi:!rte1 len

l<-�

;;o�>t'!H

rins

n

t

s

zn

l

vn-

onze

Lij vcrla­ zij11 ""eri·;­ volle drig .iln <Ü1g

it

mi

vo

·� n

n

i

e

t

en

1k •

s él r:;

en

vcrlw len.

ovorwe::·en.

dif� lnnd js ons ];\ 1,·e'..�t ·;·et niet,

j 11

t.� r u �. k er en

s p <� 1

ndere

né'

rivier

de

,\ 1 él;' r

no n

a"

z<d

hij

zo.<i.ls

tor t

pl

e n

1.erd't nw

mn;i:;t. s

ï

e

!:ij

helpen

te

;,jj

1-.' i j

"11t

v ()

ovnrspoelen,

1:1H�n

];;;.:!

on�

on��e

i1em.

ro

Je

.'';<'1·•nhl·Plijk 7,ij11 nnn

voor J..1;,.J

i?

j

r(.·'e

liln11ke

:.nt c

ri

t

u

L :i_

.uen

rl0

0"1

i

11

zijn

;·;··ir

z

re[!' e

r�n

vr<�'''"·,Je '"

icI'.

7,1.1.lt

lra

n · ·n

i

�·'-

z111l<'iJ

7,:11. z

i

l

p:.- c:1iues

.'.·-rote wi�Twnn1s

e]

i: c n

0 0 fd l;) ; ' i: ze :·: e 11 dil t v1ij rusti:.� zul1eo 1dt '.J',nllen 7.ijn l d.ndercn

vnlh

ze11dt

!101.1·:t

sterLer .

!.' h

·r

i-:ij

('tl

'.iij

.e

1,·;1

rc80rvpren

heili,t. •il<inr

i-.é)i'·1r

·.ij

onze

l.f•t lrc­

1;c�:·en

w�ter1dat

stroomt

in

beken

en

rivieren,

is

niet

Als wij het he� blo�d VHn onze.voorouders. lnncl verkopen, moet u bedenken dat het gewijde g ron d is, dat elke vag wecrspie�eling in het heldere water van het meAr spreekt ,•!·cheurtenissen uit het verleden , van mijn volk•. vnn zo

JTet Oe

manr

water.

Het

is

murmelende water is

ri.vieren zijn

onze

de

sten•

broeders

van

mijn

Vélders

zij lessen

on�e

vnder. dorst.

(Ve�volg in volqend nr.)


- 32 -

Op brede voeten Op brede voeten

loerend, gen.

sloffen de mensen door het

zand,

jaloers naar boven

naar de vogels.die hoog in de wa zige hemel af en aan vlie­ Wat een Lot: aan de aarde vastgeplakt te z i j n ! Daaraan veranderen

vliegtuigen niets. nent springen:

Die kunnen alleen maar van continent

hoger dan de vlooien!

naar conti­

D ik e n log en de volle bui k klotsend van benzine. Maar op het moment dat e e n vleugelmoertje los­ laat en in een wijde boog, fonkelend al s een komeetje, door het blauw tuimelt, stort de grote namaakvogel b ru l l e n d e n brekend t erug n aar de aarde, terwiil zi jn inqewanden n aar v o r e n schuiven en -schreeuwend­ met honderd handen naar houvast gr i jpen. Toc h bestaan er mogelijk­ heden echt vrij te zijn gewoon de h an d e n u i t de slaan en hoog boven

de hui zen en de bomen dromerig naar de dansende horizon te dwarrelen.

Recept

om

te

vliegen:

vliegzalf

volle maan precies te mi ide rn ac h t de bladeren van een doorn­ Me n g d i e me t b il z e nk rui d . Gr aaf e e n al r u i n u i t t o t z e n og maar met een paar draden aan de gro n d v as t z i t . V e r b ind de staart van een magere zwarte hond met de al r u i n e n ho ud he t b e e s t e e n s t uk vlees voor, zodat het-opspringend- de al r u in u i t r uk t . H ak de alruin f ijn en meng alles met het vet van de h o nd . Wr i jf d aarme e he t e ige n lichaam qrondig i n

P l uk

bij

appel.

.

e i nd e l i j k i n d e o pe n baa rhe id i n z i jn k e uk e n t j e i jv e r i g aan de s l ag g aat , kan men ervan verzekerd zijn dat d e m e n s e n , d e é é n n a de and e r e n soms hele groepjes tege l i jk e r t i jd , b i n ne nkor t he t l u c h t ru im ki e z e n . Nadat de laatste i n de wolken uit he t z i c h t is v e r dwe n e n , zal het zijn als wanneer de grote bom g e v al l e n i s . Ove r d e g e p l und e rd e , v e rv u i l d e en geblakerde wereld zullen rust en o r d e s n e l z i j n t e ru ggek e e rd . Grassen, kruiden en bloemen z u l l e n d e s t r at e n .e n p l e in e n in be zit nemen. Bossen marcheren d e s t e d e n b in n e n � De w ind z al i n de t ijdlo ze opeenvolging van eeuwen de h o ek e n v an o n ze o nve rwo es tb ar e b ru gge n en viaducten volmaakt rond s l i j p e n . Z i j z al d e be t o n n e n g e bouwen e e n op de knieën dwingen. Zij zal de b l ad z i j d e n v an d i t t i jd s c h r i ft u i t elkaar scheuren en opjagend naar d e ho ge hemel. Als witte vogels. Nu

de ze tot

noq

toe qeheime vl i eg z a l f

is qebracht en eenieder

In ge z o n d e n d o o r Rup ske u i t " Tu s s e n heme l en aar d e " S c h il dkn aap

( n aam ) stelt

zich

kandidaat 1

1

Te verzenden voor

als :

( f unc t i e )

15 april:

Wi e l ew aal j o ng e r e n L e uve n p/a R ob e rt Herm an s B l i jde I nkom s t s t raat 130 3000 LE UVE N


-- 33 -

Afsc heidswoordje .. .

D A N K

u

Namens het bestuur en de leden WJ + WA.

J 0


- 34

-

MEDEDELINGEN

A.r.tikels en vbhr

15

verslagen voor de volgende Boomklever/Vallei dienen

mei

1980

op volgend adres aan te komen

Yves Vanden Bosch,

Geldenaakse Vest 8 0,

Ornitholoqische verslagen worden verstuurd aan S.

De

Hublou,

1)

Kalend��:

2)

7,0_K_A_ '_8_0 verblijven van

Dirk

op

17,

300 0 Leuven :

3030 Heverlee

,g maart

' 80

Stefan Bande

zie verder

De kampplaats voor We

Lignestraat

WJ BESTUUR�VERGADERING

VERSLAG

:

Costrop

zal

zich nemen.

het volqende

zomerkamp

2-13 auqustus te Gimnée

in samenw<.:n·kinq

is reeds besproken! {Ardennen)

met het bestuur de organisatie

Het aantal deelnemers wordt qelimiteerd tot

2 5.

('t is dus voor de vlugsten)

priis

zou

Gezocht:

ca

1600 fr.

bedragen.

kooksters of kokken;

-met curriculum vitae-

3)

nu

S.

P/A

schrijven

be z i t de WJ een eigen kas. voortaan op REK.

Nelissen

Stortinqen vo�r

7 44-4 2 7 0 7 6 8 -4 5

kampen

e.d.

Wielewaaljonqeren

Kessel-Lo.

Verzekering

be

verzekerinq van <le

WJ

tegen

wordt verlenqd tot november

5)

(m/v)

Bankrekening Vanaf

. qebeuren

4)

kandidaten

naar Dirk Costrop.

derden op naam van

J.

Boqaert

'80 .

KnQtka� Neerii�� �root qedeelte

Een

gespendeerd Iedereen

De

de

(hewogen)

bestuursvergadering werd

is het erover eens dat er te weinig

gewerkt is.

echte spi.rit van een werkkamp onC'.)rake vollediq.

Pie�

3n

zijn mens�n wensten

(afvlakken,

knotwilqen

Meer vo�n·

vuurstaken)

te beginnen.

<lat het werk - hoe

qédaan was vooralA�r

"Eerst moest

saai dan oo�

2en

ian begrijpeliik vanuit hun standpunt. de vele Wjers die kwamen "om :.:;� knol:t2n"

O'!'ltqoochelinq.

Na

van

aan een teruqblik op het afgelopen knotkamp.

nieuwe

werj

-

rij

het een

h'"t'andere werk beëindigd worden".

rlrie daqen beloven van "morgen mooqt qe knotten"

was al het

sprokkelhout no� niet opqestookt en moesten noq bomen· afge­ vlakt worden. "Was

er vlugqer doorqewerkt,

Clan hadden

iullie nog kunnen knot­

ten 11 aldus Piet. Miss·�hien wel, ma.ar we vonden dat dit ons nooit konkreet qezeq<l is. Had Piet op voorhand d�iq�liik ge­ steld dat b.v. alleen de 2 laatste da�en zou qeknot worden, dan was er

zeer waarschijnlijk

harder qewerkt.


-

35

-

K o nk l ud e r e n d: -------

Het (qedeeltelijk ?) falen van d it k n otk a mp l a g a a n b e i d e p ar t i j e n : o nd a nks d e qOE-)de a f s p r ak e n v a n he t be s tuur w a s P i et b v . n i et i n s t a a t o ns d e e e r s te da g we rk t e ge ve n (mat e ri a a l wa s n i et a a nwezig) . D e WJe r s ech t e r he bbe n hi ero p een h o u d i ng a a n genomen va n " _g_gz e ll i g n i�i§.do en " . B l i j kbaar s c h i j n e n wii n i e t ,oed me e r te w et e n wa t e e n

�e r k�a ';.!!p_b _i i _d� �J _e iq.§.n l.i ik_i§. ! Aan d e ze dis cu s s i e ko �t zek e r n o g e en s t a ar t j e , me e r o v e r o p vo l�e nde le d e n v erga der i ng ! 6)

j e hoort e r

Vo l ks dan s--fu i f -Een pos it ief p u n t

( e n d i e b es t aa n o ok b i j W J L e uv e n) w ns we l de vo lk s da ns fu if . D e orqa n i s a t i e ve rli ep r i mpel l o o3, d a n k a a n a lle me d ewe rke r s D a n k o o k v oor de qo ed e o pkom st . V olq e n s d e e e r s t e ber i cht e n z o u e r e e n n et t o wi n s t v a n 800 0 f r ge bo e kt z i j n , b este md vo or ee n n at u"Jr p r o j ek t. BELA.NGRIJKE

MEDEDELING

�R 7 ) ' -����� r ki ez i �

3 me i

'8�

1

J

. _ Op de la a t s t e b est uurs vergade r i n g we r d b e s l i s t d a t n i e t a l l e e n d.e vo or zi t t e r , maar o o k he t g_� b es tuur z i j n o n t s l ag i n di en t . H i er mee we n s e n we i n d e e e r s te pl a a t s he t be s t uu r t e v e r j o n ge n, do or a a n de ni e uwe r e l ede n oo k e e n k a ns t e ge v e n . Me t e e n par i ghe i d van s temmen w er d be s lo t e n vo lqe n de 9 pl a a t s e n t e kr cëren : "Va ka n t e hetr e kki n qen " WJ

__

·

-

vo o r z i t t e r se cre t a r i s pe n ni n gm ee s t E�r r e da ct e ur ' D e Va l l e i ' a f qe va a rd i qde vo ge lw er kqr o Hp a fg e v aar di g d e a mf ib i e ën en re p t i e l e nw e r kg r o ep a fg e v a ar d i gd e p l a n t e n we rkq r o ep a fqe v a ar d i g de zo o g d i e re n we rkgr o ep be s tuur s l i d

Vo l ge n de o pro ep is s pec i a a l ge r i ch t t o t de ' j o n ge r e n ' B e n je al e e n t i jdje b i j de WJ , dan ke n je zow a t o n z e ak t i v i ­ teiten. Wens je ook aktief de e l te nemen aart de planninq, kom d a n n aar hPt b e s t u u r . H e t is h e l e maal qee n zwar e o paav e ; dr i e maa nd e l i j�s samen ko �e n om de age n dapun t e n t e bespr e ke n. Wat d oen _we �o _a l { D e ka l e n d e r wor d t o pge s t e l d , n i e uwe k ampen wor d e n be s prok en , v o ors t e l l e n w or d e n qe da a n . . . i k ver wi js je hi ervo o r n a ar h e t v ers laq .v a n elk e bes t u ur s ve r ga der i n g , d a t i n de V a ll e i v er­ s c h i jnt . L e �Ll:1e t . H eb -je o p me rk i n ge n, .la a t j e dan A.U. B. h or e n J


-

Hoe

3S

-

stellen ? ( om m aar iets te zcq qe n ) v oorz i tte r te wor d e n . je n a am o p ond e r s t a a nd e s t r o o k m et d e v e rm e l din g

kan_i�_�kandidaat

wens t b v . Sch r ii f fan

Je

VOORZITTER. (Indien je n i e t ve rk o z e n wo r dt h e b je noq een tw e e d �-�a n s : hi e ro ve r m e e r op de bestuursverkiezing zelf). Je steekt dat briefje in een enveloppe, k l e e f t e r e e n z e g e l v a n 6,5 fr op (nrukwerk) e n stu urt het voor 15 april n a ar vo l g e n d ad re s :

Wielewaaliongeren Leu v e n p/a R obe r t Hermans Blijde I n k oms t s t r a at 130 LETNEN 3000 IE D EREEN

KAN

ZICH

OPENLIJK

UIT

TE

Zo

w i l le n

we

ve rmii d e n

er bv. z o ud e n zii n !

hoort

nnt

DUS KAND I DAA T STELLEN

ZONDER

H IE RV OOR

KOMEN. no q

12

dat

ie

a f qes c hrikt

z o u wo r d e n indien ie jo uw b e t r ekkin g

a n d e r e kundiciaten voor

gebeurt da n v�rder ? ka n d i d at uren wornen samenq�bracht en op de avond van 1 9 a p ri l worden �e n a meri b ek e n d g e m a akt (afspraak: zie k a l e nd e r !) Dan zal ie kunnen h o re n da t Piere en J a n e n Je f z ic h k and i d a a t st e l l e n voor olaats X. WLgaan dan over to� de st emm i ng. ( i e d e r:_� m o,3t dus op 19 a p ri l aanweziq zi1n ! ) De k a n d i d a a t d i e d e h e lf t v a n de s t emmen PLU S 1 h a a l t, wo r d t Wat

Alle

verkozen.

Ben

niet bij, dan is h e t geen dr am a ! is onmoq e lij k dat iedere e n va n de qroep i n he t bes t u u r

ie er

komt ( da n z o ud e n we met 50 o f 60 m oeten ver�aderen) Speciaal voor die �en s en die niet in het bestuur zitten - maar toch ''oor s te l le n w«�nsc:;ci t.e no en (bv. een wa n de l i n g l e i de n , e e n aktie o r g anise ren t eq e n enerq i e v er spi l l i ng . . . ) z ul l e n e r j a a r l ijk s 2 l e d e na v o n d e n v o or z ien worde n w a ar o p je je m eni ng ka n zeqqen teqenover het bestuur. Je w or d t da n n a t u u r l i jk t e n s t e l ­ ligste v er wach t ! H e t bP.stuur wil imm::rs ni r�t ·bo ve n de qroep, m a.ar in de qroep staan. Daarom verschi int r�r L1 elke valL�i nok een v ers lag van d e vori]1� z od a t ie :'J�r-�<�:..1 weet wat er afqe sp r o k e n w e:cd . b�� 31-:'-1'.lr s vr� r q a d er i nq, het

'­

x

x

x

m ij betr2ft, als s e c retari s neem ik samen m et he el d e b e st u ur s ­ p l o eg o n t s l a g. Vo lge nd e ke e r z a l e e n . a n d e r e h a n d de z e k r i bbel voor je o pste l l e n , t erwi j l ik r u s t ig naar de voqeltjes kijk ...

Wat

Stefan

Bande


-

El!:N 1-;REEP UIT DE

----

de

vele

wandelin::ren,

deden we noq

"van

-

van

de sticker enorm

-

we

sl a a qden

-

naar

een

.

Suqqesties -

we

je

. a

r1ezelliqe praat-

Di i 1·2lanr1

dat

Michiel

in fil tr ere n

een

lokaal

vast

te v erge e fs

de

Nat.n11rpark

erln te

hebben

1979 en

dia-avonr'len

al.Les":

succes. Wist

Teve�s

-

B��STUURSAKTIVI1'EITl<.:\J

·

Buiten

37

we

de

in

af�aardiqing zochten

de eend)

(met

een

tek ende

?

Leuvense Milieuraad

je�qdparlement.

in het

j aar

heel

een

werd

het motiefje

Mulier

lang,

.

l ti j d

welko�

!

.1e volksdansfuif wu.3 1>=t"ds s pra k e op het ein d e van 1976 : 29 febru<ir i. '30 w8r<l ze realiteit ..J,2 k:in t '7,Ck:�r ;i i.e 1-:. ontkennen dat we ons ni2t voorl-)ere id hadden

over

.

- kontakten zo

met

Veer se

andere

we op

trokken

en

Mz�;�r

4

afdelingc�

fehruari

met

w2rJen qoed onderhouden: WJ

Brussel

het kongres te Rochefort was WJ L2uven qoed verteqenwoor- l iqd.; in totaal \varen vJi'� piepers i�beqrepen !

a]s

op

-

over

Piep WJ

waar

ze

- b:liten de

nat.'11Jr:

naar

het

afdeling ·zeer

qe loof

ik

met

15,

10 mei b r a c hten ze het tot in ae speelden in een spannende film ...

gesproken:

de hoofdrol al

(sic)

omst:reken.

op

·.ii2

'offi0;iële ding,;n' weet.: je noq, c'le r:-ode

kropen w:Juwen

BRT

;)01:: wat d ic h ter naar bove:1 Belval ? we

wie heeft er niet genoten van iie overheerlij�e pannekoeken in huize Boaaert ? Als je eens moest weten wie daar allernadl En

aan

1w�·�qebak1c8n

heeft

.

.

.

ZOOGDIERENWERKGROEP

AANDACHT: Iedereen

ABONNEMENTSHERNIEUvflNG

di ·�

vorig jaar gr a t i s

zoogdierenblad een

financiäle

rechtstreeks doen op

van

PCR

50 fr.

! ! !

19:30

geahonneer�

wordt eraan

'ELIOMYS'

bijdrage

ELIOMYS

was

herinnerd

zal

moeten

000-0634501-25

R.

op het dat hij

storten,

steengoede voor je

1980

kan

dit

Vanheuverswyn

Sta tionsstraat 49

9751 �et

de

vermelding:

abon.

Eliomys

ASPER

1980"

dit ook door 50 fr in qeslaten omslag met �aam en adres te bezorgen aan Ste f a n Bande. Eliomys bevat aktuele artikels i.v.m. het z oo g di eren bestand in Belqiä, het vers c h i i n t driemaandeliiks in een oplaqe van 500 eks. Je kan


-

3 �3

-

I J S K E LD E R N I E UW S

D e i j sk e l d e r i n Lubb e ek wo r d t d e f i n i t i e f q ek l a s s e e r d ! Op 9 f e b r u a � i wa s R ob e r t Jo o r i s v a n he t BNVR h i e r , om u i � t e m ak e n o f d e z a ak a l d a n n i e t rl e m o e i t e w a a r d w a s . N a w a t p e r i k e l e n m e t t e l a nq e ( e n t e k o r t e ) l ad rt e r s s l a ag d e h i j e r i n a f t e d a l e n i n d e p u t : we t e l d e n 8 s n o r v l e e r m 1 1 i z e n . H e t w e r k c l i i k e a a n t a l l i g t v e r m o e d e l i j k n o q h og e r , m e d e om d a t s omm i g e p l a a t s e n z o m o e i l i j k t e o n d e r z o 2 k 2 n w a r e n . Ac h t v l e e r mu i z e n b e t ek e n t t o c h a l e e n s uc c e s ! I n a f s p r a ak m e t d e e i g e n a a r z a l d o o r h e t BNVR e e n d e u r o f e e n h e k k e n wo r d e n q e p l a a t s t : � e w i e l ew a a l i o n q e r e n z u l l e n e e n d e e l v a n d e k o s t e n m e ebe t a l e n . D e k a n s z i t e r o ok i n d a t R ob e r t d e z e z om e r m e t z � i n u l t r a s o n e n ­ o n t v a n � e r t e r · 1 7k omt : w e z o � d e n rl a n e e n s p e c i a l e v l e e rmu i z e n t o c h t houden in de D i i e lv a l l e i . H i e r o v e r v e r n e e m j e we l l i � h t m e e r i n v o l q e n d b l a a d j e

KLANKD I ��Q�'.!'.��E S :

18

ap r i l

in

z a a l He l i a n d t e He v e r l e e

me e w a s n a a r h e t A r g o n n e - k am � j u l i v o r i g e z om e r , z u l j e w a a r s c h i i n l i j k w e l q e rne rk t h e bh 2 n d a t j e e nk e l e k e r e n g e f o t o g r a ­ f e e r d b e n t . D e me e s t e f o t o q r a f e n h e �b e n h u n w e rk a l w e l q e t o o n d . Tw e e e c h t e r h e bb e n n o g n i e t a l l e s g e t o o n d , e n d a t z i j n S t e f a n B a n d e e n R o b e r t H e r 1 n a n s . Z i j h e bb e n o o k e e :1 h e l e h o o p ·d i a ' s g e ­ m a a"l< t v a n l a n d s c h a p rv= n , b l o e m e n , 1 1 o q . L s , i n s e c t e n , k i kk e r s e n q a z o m a a r v e r él e r . E e t h e e z o o t j e h e l ) h e n z e t i i :'J e n s d e l a a t s t e · k e r s t v ak a n t i e n e t j e s b . i 3 l k R a r g e s t ok e n e n g e s y n c r o n i s e e r d m e t . w a t c omm e n t a a r e n m u z i ek : ' AR G O N NE . . . E N W I J ZAG E N D A T HE T G O E D WA S ' we r d g eb o r e n . H e t 1 e h e e l w e r d o pg e v a t z o a l s ' D i j l e l a nd , e e n n a. t u u r p ark w a a r d ' , m a a r b e v a t t o ;:- h e nk e l e v e r s c h i l l e n : h e t i s m e e r d o c ume n t a i r q e r i c h t e n e P rt w e r \: e l i j k ;1 i e p e r e b o o d s c h ap i s e r d a n o ok n i e t i n t e v i n '.'! e n . i l e s ::i. l n i e t em i n i s d e z e d i amo n t ag e e v e nv e e l d e m o e i t e w a a r d o m e e n s t e k om e n b ek i j k e n : e e n v r i j v o l l e d i g o ve r z i c h t v a n d e A r g o n n e - s t r e ek wo r d tg e b o d e n . D e l e i d r a a d v a n h e t ' v e rh a a l i s h e t b e z o e k V 3 n d e W i e l ew a a l j o ng e r e n . D e t e c h n i s c h e kw a l i t e i t i s o o k s t e r k v 2 r n e t e r d d a nk z i j p r o f e s ­ s i o n� l c r mate r i aa l . E i n d a u g u s t u s b r a c h t e n N i c o l a s , P e t e r , S t e f a n e n R ob e r t e e n b e z o ek a a n S c h i e r � o n n ik 6 o g , é é n v a n d e w ad d e n e i l a n d e n . R o n d d i e p e r i o d e s t i k t he t e r v a n d e s t e l t l o p e r s , s t e r n s , m e e uwe n , e i d e r e e nd e n , , S t e f a n e n R o b e r t m a ak t e n e r d a n o o k v e r s c h e i d e n e k i eke nd i e ve n e n z . p r a c h t o p n am e d i e d e z e l f d e a v o n d a l s tws e � e d i amo n t ag e g e p r e s e n t e e r d w o r d e n . H i e r v a n i s d e c o n c e p t i e w e l w a t v e r s c h i l l e n d : e r we r d e n b i i v o o r b e e l d omq e v i n q s q e l u i d e n i n d e k l a Dk b a n d g e m i x t , e v e n a l s ' q e r o e p , g ekwe t t e r , l' e f l u i t , g el� e r m v a n voq e l s . ' I M P RE S S C H I E R ' s t a a t ab s o l u u t o p e P 11 e v e n h o o q p e i l a l s d e mo n t a q e v a n Ar g o n n e : m i s d e ?: e a v o :, d d u s n i e t : k o m a f e n br e ng i e f am i l i e ook m a ar m e e . Als

ie

__

·

1 8 Apr i l ,

20u

in de

zaal

' ARG ONNE . . . E N ' I M PRE S S C H I E R '

door :

He l i a n d , WIJ

Z �G E N

Rob e r t H e rm a n s

en

Pater DAT

Jè z u i t e n ,

Waver s e b a a n He ver l e e

HE T G O E D WA S '

S t e f a n B a ;1 d e ;

I nk om 4 0 f r .


-

39

-

ORN I THOLOGE NHOEKJE 1 . De i nvu l l i j s t d i e b i j h e t vo r i g n umme r v a n d e V a l l e i /B o omk l e ve r we r d q e v o e g d , mo e t b i n n e n z i j n v o o r 1 0 apr i l 1 9 8 0 . Op d e z e l i j s t k a n i e a l j e vog e lw a ar n em i ng e n a a nbr e ng e n v a n l j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 m a ar t 1 9 8 0 . O ok w a ar n e m i ng e n v a n ' g ewo n e ' vog e l s z i j n v a n ­ z e l f s p r e k H n d we lk om . He t i s imme r s e e n m i s ve r s t a nd o m e nk e l d e s p e c i a l e r e w a a r n em i �q e n d o or t e s t u r e n n a ar h e t o r n i t ho l og i s c h s e c r e t a r i a a t : d e w a a r n e � i ng s r ubr i e k i n d e V a l l e i / B o omk l e v e r d i e n t d a a r v o o r ! D u s : s t u u r a l l e s ( =g ewo n e + s p e c i a le w a ar nem i ng e n ) o p ! A c h t e r a a n z i t we e r e e n i nvu l l i j s t b i j q e vo e q d : h e t i s d e b e d o e l i ng d a t j e d a a r op a l j e w a ar n em i ng e n v a n l apr i l to t e n me t 3 0 j u n i 1 9 8 0 a a nbr e ng t . I nd i e n d e l i j s t vo l i s , gebr u ik d a n g e r u s t e e n o u d e l i j s t o f m a ak z e l f é é n o p q e l i i k a a r d i q e w i j z e .

D e f e n e l oq i e l i i s t , d i e a a ng e h e c h t w a s i n h e t v o r i g n umme r , k a n i e i n d e l o op v a n i u n i / j � l i b i n ne n s t ur e n . Z e hoe f t b e l a n g e n i e t v o l l e d i g i ng e v u l d t e z i i n ! We z i j n a l c o n t e n t a l s e r m a ar v o o r é 6 n v o g e l é é n d a t um i nq e v u l d i s ! 2.

Vo o r h e t w e r� j a a r 1 9 7 9 m o c h t ik v a n vo l q e n d e p e r s o n e n i nvu l ­ l i j s t e n o n t v a n q e n : B a r t Auq u s t i j n s , D i rk C o s t r op , An d r é V a nm a r s e ­ n i l l e , P e t e r B r o s e n s , M a r c He r r em a n s , J a n We l l ek e n s , H e rw i g B l o ckx , P a u l G r o o t a e r s , Joh a n Ny s t e n , P e t e r S t a nd a e r t e n S t e f a n B a n d e . V e r d e r k r e e g ik o ok d e h e s c h i�k i ng o v e r d e q e q e ve n s u i t d e S AR -k a s t . Me r c i , He rw i g e n Luc ! 3.

M aq ik j u l l i e vr aq e n o m s p e c i a a l op b r o e dq e v a l l e n v a n k u i f e e nd e n t a f e l e e n d t e 1 2 t t e n a l s j u l l i e i n h e t v o o r j a ar e n z om e r rl e v i j v e r s b e z o ek 8 n , t e ne i nd e e i nd e l i j k e e n s e e n z o vo l l e d i g mog e l i j k b e e l d t e v e rk r i j g e n v a n � u n br o e dq e v a l l e n ? Voor 1 9 7 9 we r d e n m i n ­ s t e n s 2 4 b r o e rt q e va l l e n v a s t g e s t e l d . W a ar s ch i i n l i j k z u l l e n e r d i t j a ar m i n i m um e e n d e r t i q t a l z i j n ( z o n d e r d e pr o f e e t t e w i l l e n u i t h an q e n ) . 4.

5.

Ik r e k � n op j u l l i e me d e w e r k i ng b i j w a t e r w i l d t e l l i ng e n !

6 . 1 9 8 0 i s to t he t j a ar v a n d e d e n a t i o n a l e voqe lwe rkq r o e p v a n t a r i s a t i e v a n a e z e vog e l , o n d e r G r o o t a e r s . Z i e o ok ' He t W i e l t j e ' op j u l l i e me d ewerk i ng ! (We w a n t

ho u t s n i p u i tg e r o e pe n . I nd e r d a ad , d e WJ g i ng v a n s t ar t me t e e n i 11 ve n ­ l e i d i ng v a n o n z e b l o e d e i q e n P au l e n ' D e N a c h t e g a a l ' . We r ek e n e n j o u f o r the S c o l o p ax )

7 . He t e e r s t e numm e r v a n ' D e N a c h t e g a a l ' , h e t p a s g eb o r e n b l a d j e v a n d e n a t i o n a l e voq e lwe rk q r o e p z a l om s t r e ek s 1 5 apr i l 1 9 8 0 v e r ­ s c h i j n e n . Ho o fd r e d ac t e u r i s P a u l G r o o t a e r s , B e uk e n l a a n 4 0 , 3 0 3 0 H e v e r l e 8 . I n d i e n j e q e i � t e r e s s e e r d b e o t , g e e f 1 e n a a� b i j hem o p ( v o o r i e c1 e n e n o i e z i c h r e e d s vr o e q e r opq a v e n a l s l i d v a n d e NVWG i s d i t n i e t n o o d z ak e l i i '< ) . T e B r u s s e l we r d o p l m a ar t d e r e s t v a n d e r e d ac t i e r a ad s ame n ­ q e s t e l d : d e z e b e s t a a t u i t : Joh a n Roy a e r d , E r i c C a l l eb au t e n Bob ( R ob e r t ) H e r m a n s . I n h e t e e r s t e n umm e r z i j n o . a . e e n ar t ik e l o v e r d e m a sk e rk l auw i e r , e e n a r t ik e l o v e r j ag e r - d e t e rm i n a t i e , o v e r d e z e e a r e n d e n v e r s c h e i d e ne b o ekb e s p r e k i ng e n v o o r z i e n .


- 40 -

8.

To t s l o t noq e nk e l e ad r e s s e n ve rme l d e n : - i nv u l l i i s � e n s t ur e n n a ar : Robe r t H e r m a n s B l i i d e I nk om s t s t r a a t 1 30 3 00 0 LE UVE N - f e n e l og i e l i i s t e n s t ur e n n a ar : H e rw i q B l o�kx L a nq e v e l d 1 0 3 3 20 1 HOL S BE E K

9 . He t s e i z o e nve r s l aq v a n 1 9 7 8 v e r s c h e e n i n he t m a ar t n umm e r v à n ' D e W i e l ew a a l ' . Fo t o 2 o p i e s h i e r v a n z i i n op a a nvr a ag t e v e r k r i j g e n . D e me d ew e rk e r s k r i j q e n z o a l s v e r l e d e n i a ar he t vo l l e d i g n umm e r . Robe r t H e r m a n s

He t d od e n v a n ?, e eho nd e n D e Br i t s e r e g e r i ng h e e f t v e r l o f g e g e ve n t o t he t s e l e c t i e f d o d e n v a n r obb e n d o o r Noor s e b e r o e p s j ag e r s i n d e Ork a d e n . H e t E ur o p e s e P a r l e me n t , q e w a ar s c huwd d o or d e B r i t s e p a r l eme n t s l e d e n , h e e f t o nm i d d e l l i j k d e E u r o p e s e C omm i s s i e g e vr a ag d e e n b e r o e p t e d o e n o p n e Br i t s e r e g e r i ng o m d e we t e n s c h a pp e l i j k e g e g e ve n s o p e nb a ar t e m ak e n op g r o n d w a a r v a n d i t b e s l u i t we r d q e n ome n , e n om v o l d o e n ­ o e u i t s t e l t e v e r l e n e n v o o r b e s t u d e r i ng v a n d i t d o c ume n t d o o r d e m i l i e u - o r q a n i s a t i e s e n d i t v o o r e n n i e t n ad a t t o e s t emm i ng we r d ve r ­ l e e nd v o o r h e t d o d e n v a n z e eh o n d e n e n z e e h o nd e n i o ng e n " . D e E u r o pe s e C omm i s s i e h e e f t q e e n moq e l i j k he d e n t o t e e n d i r e c t i n ­ g r i 1 p e n , z o a n twoor 0 d e d e h e e r G u n d e l ac h , v i c e - vo o r z i t t e r v a n d e E u r o p e s e C omm i s s i e , m a a r z i i k a n e e n " n e u tr a a l o n d e r z o ek " i n s t e l ­ l e n i n z ak e h e t p r ob l e e m v a n h e t v e rm i n d e r e n v a n h e t a a n t a l z e e ­ honde n . U i t E u r o f o r um

B l i j N i e uw s D e kw a l i t e i t v a n he t D i j l ew a t e r i s e r a nd e rm a a l o p vo o r u i t q e g a � n , we l i sw a a r t e n z u i d e n v a n L e uve n . Op v e l e v a n - d e t a l r i i k e z a n d - e n k l e i s tr a n d i e s d i e b i j e e n l ag e w a t e r s t a nd vr i j k om e n z i j n d i t j a a r L i sd od a e n ( qr o t e ) en p i tr u s ver schene n . D e mee s t verheuge nde v a s t s t e l l i ng w a s we l h e t ve r s c h i j n e n w a n d e w a t e r e r e p r i j s e v e ne e n s o p d e v o o r q e noemde s t r a nd j e s . � D e kw a l i t e i t v a n he t w a t e r z a l i n d e k ome n d e j ar e n z ek e r n og v e r ­ b e t e r e n d a ar me n o p d e I J s e e e n w a t e r z u i v e r i nq s i n s t a l l a t i e g a a t p l a a t s e n e n d e me e s t e , s t r o omopw a ar t s g e l e g e n , g em e e n t e n e e n g r o t e s om u i t t r okk e n o m h u n r i o l e n n e t t e v e rb e t e r e n . E e n l ove n sw a ar d i g i n i t i a t i e f d i e hope l i j k k u d d e g e e s t v e r o o r z a ak t i n d e n ábur i g e g e ­ me e n t e n . P i e t De Becker


- ·

41 -

VE R S LAG EN V e r s l ag i n t e r n a t i o n a l e w a t e rw i l d t e l l i ng

1 3 i anuar i 1 980

- 6 ° · C w a s h e t t o e n w e a a n d e k a n t i e n t e Hev e r l e e v e r t r okk e n o p z o el< n a a r d e e e nd j e s . 1 WA - e r e n 8 WJ- e r s v o nd e n de m o e d e r g e n s i n e e n s t o f f i q hoek i e t e r ug om e r o p u i t t e tr ekk e n : Lo u i s D e Sme t e n P a u l G r o o t a e r s t e l d e n d e v i j ve r s v a n F l or i v a l e n S t . Ag a ­ th a - R o d e , P e t e r B r o s e n s e n Jo h a n Ny s t e n d i e v a n Ne e r i j s e , H e rw i q B l ockx n am he t L e op o l d sp ark v o o r z i j n r ek e n i ng , D i rk C o s t r o p s c h � 1 Ln-i e W i l s e l e e n T i l 1i o nk a f , S t e f a n B a nde e n ik z e l f t e l d e n O u d - He v e r l e e pe r r ad i o c ommu n i c a t i e . Joh a n B og a e r t l i e p e n we e r g e n s t e n v � l d e o ok o p he t l i j f . Vo l q e n d e r e s u l t a t e n we r d e n b e k o m e n : OHN

OHZ

NG B

NKL

SAR

w i l d e e e nd 12 kui feend t a fe l e e n d m e e rk o e t b l a uwe r e i q e r w i n t e r t a l i nq k okme e uw water snip bok j e 6 q r a uwe g a n s z i lve rme e uw

20

330

11

1 26 3

200

23 1 4

4

I n de marge :

1 1 4

1 9

FLO

TD

WLS

KS

TOT

3

300

t 50 2 3

3

3

1 7

46

75 11 23 800 2 1

1

6 800 2

1

6 30

30

1 s p e rwer t e Oud - He ve r l e e N o o r d ( R ob e r t H er m a n s ) 1 bu i z e r d t e S t . Ag a th a - R od e ( pe t e r B r o s e n s + Joh a n N y s t e� 1 w i i f j e B l a L1we k i ek t e SAR en S t . Jo r i s W e e r t (") 2 k l apek s t e r s t e SAR ( i d em ) (DIC) l An s e r spec . te W i l se le

Opm e r k i ng : d e v i j v e r s w a r e n g e d e c l t e l i i k b e v r o r e n . V a n <ie 3 t a f e l e e nd e n t e K e s s e l - Lo w a r e n e r n o g 2 l e v e n d . " G e b r u ik t e a fk or t i ng e n : OHN=O u J - H e v e r l e e N o o r d ; OHZ=O u d - He ve r l e e Z u i d ; N G B =Ne e r i i s e G r o t e Br o n ; NK L =N � e r i j s e � l i 11 l 2 k ; SAR= S t . Ag a th a - R o d e ; FLO=F l o r i v a l ; TD = T i l d o nk ; W L S =W i l s e l e ; K S =Ke s s e l - L o ; TO T = To t a a l R ob e r t H e rm a n s B e z o e k -�c h t e r d e s c h e rme n v a n d e A n tw e rp s e Z o o

27

j a nu ar i

' 80

a a n , w a n t h e t . wa s e e n s e e n w a nd e l i ng v a n <i e W i e l �w a a. l z o n d e r d e , a nd e r s z o n o od z ak e l i f < e " a t t r i b u t e n " ; ve r r ek i j k 2 r e n l a ar z e n . I n i e d e r g e v a l w a s d a t " g e m i s " g e e n b e l e t ­ s e l v o o r e e n s u c c e s vo l l e opk om s t . Z e k e r 5 0 pe r s o n e n me ld d e n z i c h a a n o m d e g e l e i d e w a n d e l i nrr t e vo l g e n . I e de r e e n w a s hoog s t n i e uw s ­ g i e r ig o m t e o n d e r v i nd e n h o e d e rn o d e r �e u i tq ave v a n d e a rk v an N o ach r e i l t e n z e i l t . D i t i s o n s d a n d o o r twe e e n tho u s i a s t e q i d s e n g e t o o nd op e e n vo o r ­ t r e f fe l i j k e w i j z e , w a a rb i j h i e r d a n nog e e n s o n z e d a nk . H e t d e e d we l w a t vr e emd


- 42 -

On z e g r o e p g i ng e e r s t he t i o l f i n a r i u� b ek i i k e n , w a t o n s r e e d s v a n d e e n e v e rb a z i ng i n d e a nd e r e d e e d v a l l e n . He e l d i e i n s t a l l a t i e z o u n i e t m i s s t a a n hebbe n v o o r e e n q ewo o n zwemb a d , ik d e nk z e l f d a t he t e e n zwemb adu i tb a t e r q r o e n v a n j a l o e z i e z o u l a t e n z i e n . D e d i e r e n t u i n w a s z e l f s z o vr i e nd e l i j k o n s e e n q r a t i s d o u c h e t e b e ­ z o r q e n , d i t me t d e hu lp v a n e e n b e r e i dw i l l i g e d o l f i j n d i e s ne l e e n moo i e t u ime l i ng m a ak te . Z o q i ng e n we , w a t d r u ipe n d, d o o r n a a r a n d e r e g e b o uwe n , z o a l s d e k e uk e n s , de kwe ekp l a a t s e n v a n mu i z e n , k r ek e Ls e n c av i a ' s . G r i e z e l e n d l i e p e n we w o o r b i j h e t " z i E?kb e d " v a n e e n s l ang e n n a e e n be e t j e d o o lho f l o p e n k r e q e n w e d e bove nk an t v a n d e aqu ar i um s t e z i e n . D e n a t t e g a s t e n a l d a ar kw ame n o ok e v e n n i e uw sq i e r i g p i e pe n n a ar d e b e d o e n L 1q d a arbov e n me t warme be d e l e n d e v i s s eb l ik . D e e r v ar i ng d i e d ag opg e d a a n z a l o n s t o e l a t e n o m b i j e e n vo l q 2 nd " n o rm a a l " Z o ob e z o e k h e l� b e d r i j f u i t e e n h e e l a n d e r o o g p u n t t e bek i i k e n . D e e r n s t w a ar m e e d e d i e r e n t u i n wor d t g e r und , z o u n i e t m i s s t a a n vo o r e e n b e d r i j f d a t g e r i c h t i s o p w i n s t . D a t a l d i e i n sp a n n i ng e n g e r i c h t wo r d 8 n n a a r d e n a t u urbe s c h e rm i ng , i s i e t s d a t o n s hoop op d e t o ek om s t g e e f t . Yve s V a nd e n B o s c h

V e r s l aa w a t e r��l d t e l l i nq

feb r u ar i

17

' 80

O n d e r e e n pr ac h t ig w e e r t j e ( vr i j warm e n s om s kw am d e z o n e r d o o r ) w e r d e n d e w a t e rvoqe l t j e s g e t e l d . D e opkom s t w a s vr i j g e m i d d e l d ( 3 man ) . V o l g e n d e t ab e l g e e f t e e n ov e r z i ch t v a n d e s i t u a t i e :

wi lde eend k u i fe e nd t a fe l e e nd s l ob e e nd w i n te r t a l i ng fuut d o d a ar s pi j l staart m e e rk oe t b l auwe r e i g e r z i l v e rme e uw sm i e n t k i ev i t I n de marge :

OHN

OHZ

NGB

35 2 75

1 20

50 4

NKL

SAR

AR P

4 9

150 12 2 00 1 5 5

24

6 1 10 2

2 30

16

14

AVP * 6 31

2

17 3

6 2

3 2 1 bu i z e r d t e

S t . Ag a th a - Ro d e

9

TOT 389 27 3 06 1 5 13 1 2 94 7 3 2 9

( 2x )

G eb r u ik t e a fk o r t i ng e n : OHN = Ou d - He v � r l e e N o o r d ; OHZ =O u d - He v e r l e e Z u i d ; NG B =N e e r i j s e G r o t e Br o n ; NKL=Ne e r i i s e k l i n i ek ; SAR=S t . Ag a th a ­ R o d e ; ARP=Ar e nbe rgp ar1< ; AVP =Abd i j v / h P ark ; TOT=To t a a l . *

t e l l i ng 1 8 / 2 M i � h è l e Duma l i n Rob e r t H e r m a n s


43

-

N I E UW S UI T ONZE S TR E E K

Br i l d u ik e r - Buc e ph a l a c l a nqu l a E e n w i j f j e op " Oud - He v e r l e e Z u i d " o p H3/ 2/ ' 8 0

( n am i d d ag ) P e t e r Br o s e n s

N o n n e t j e - Me r q u s a lb e l l u s 7 a e c emb e r 2 j an u a r i

op SAR D i rk C o s t r op o p SAR Pe t e r B r o s e n s E e n z e l f<l e w i j f j e d a t e e n m .3. a n ::l w i n t e r v ak a n t i e n am i n d e D i j l e ­ v a l le i ? ( vo o r me e r u i tg e br e i d o ve r z i c h t z i e " s e i z o e nve r s l aq " W i e l ew a a l ' 79 : ' 80 :

1 w. 1 w.

R ob e r t He rm a n s Kr ak e e nd - An a s s t r e p e r a E e n e x e m p l a ar op SAR ( 2 / l/ ' 8 0 ) twe e op N e e r i j s e Gr o t e B r o n ( 9/ l/ ' 8 0 )

Pe ter Br o se n s

B e rge e nd - T ad o r n a t ad o r n a 1 feb r u a � i ' 8 0 : 1 b e r g e e n d o p <i e g r o t e v i j v e r v a n h e t Le opo ld s ­ p ark ( Ke s s e l - Lo )

Sm i e n t - An a s p e ne l op e Op 2 m a ar t ' 8 0 b e v o nd e n e r z i c h v � r m o e d e l i j k 6 sm i e n t e n i n h e t L e o no l <l s p ark . E e n c or r e c te te l l j_ i'l'J w a s e c h t e r n i e t moge l i j khe i d v a nwe q e e e n q ewo nde , v e n i j n i g s t ek e nd e k okme e uw , d i e i � n i e t h a d k u n n e n l 3 t e n l i qg e n . S t eph a n O s ty n P i j l §_t_ aa r t - A n a s a c u t a 2 mm .

e n 1 w . p i j l s t a ar t o p 1/ 2 / ' 8 0 t e Ke s s e l - L o , m a s s a ' s w i l d e e e nd e n .

temidde n van

S t e ph a n

Wi ldc

:7,w a an

-

O s ty n

Cygnu s c yg n u s

E e n ek s . o p OHZ op 1 5 n o v emb e r

' 79

P e t e r Br o s e n s

G r auwe ga n s - A n s e r , a n s e r Z e s 8k s e mp l ar e n v l og e n o p 1 3 / 1/ ' 8 0 o p toe n w e a a n d e v i j ve r OHN kw ame n b i j v a l av o n d P e t e r B r o s e n s , Joh a n Ny s t e n


- 44

-

L a r u s s pe c i e §_

Op e e n v a n m i j n w a n d e l i ng e n i n ' t Le op o l d sp ark , bemerk t e ik t e v a n s t o rmme e uw e n , e e n me e uw , o n q e v e e r t e n g r o o t t e v a n e e n z i lve r me e uw me t l e i g r i j z e m a n t e l , � a ar zwa r t e v l e ug e l t o ppe n . A a n e e n k l e i n e m a n t e lme e uw h a d ik o n m i d d e l l i i k g e d ac h t , m a ar d e z e s o o r t sch i j n t a l l e e n ' s z o me r s v o o r t e k ome n . Z o u i em a n d m i j k u n n e n v e r t e l l 8 n me t we lke vog e l ik t e m ak e n had ? B i j v o o r b a a t d a nk . ( 1 / 2/ ' 8 0 ) S t e f a n O s tyn rn i ci <l e n

Erger nog : ct e k l e i n e m a n t e lme e uw ( L ar u s F u s c u s ) i s e e n " t o e v a l ­ _l i q e q a s t " i n Br ab a n t . W a arb i j d a n nog s l e c h t s o ng e v e e r 1 o p d e 1 0 w a a r n e� i �q e n v a n a e l a a t s t e 2 0 j a a r u i t Br ab a n t o n z e v a l l e i betro f . De G r o t e Ma n t e lme e uw ( L a r 1 1 s m a r i nu s ) i s e c h t e r " r e q e l ·n a t i g e w i n t e r q a s t i n k l e i n a a n t a l ( s e d e r t b e g i n i ar e n ' 6 0 } v a n novembe r t o t e i nde m a a r t . W a t n a t u u r l i -j k h e e l w a t b e t e r p a s t , m a ar m i s ­ s c h i e n n L :� t b i i ':"le t b e c l d n a t R up sk e ( t'l e w n ar neme r ! ) t e z i e n k r e e g ( L ar u s mar i nu s j s h e d u i i e nd q r o t e r d a n d e z i l v e r m e e uw . )

( D e b e n am i n g " pr o o i vor-J t! _L " i s d ub i e u s " r o ve n " d o e n vog e l s n i e t t e rw i j l q r i j pvog e l s e e n a n d e r g o e d a l t e r n a t i e f i s ) Bui �erd - Buteo buteo T o e n w e o p 2 7/ 1 a a n d e v i j v e r v a n S A R a a nkwam e n ( 1 3 u4 5 ) m e r k t e n w e a l me t e e n 4 b u i z e r d e n E ve � l � t e r kw am e n e r d a ar n o g v e r s c h i l ­ l e nd e b i j z o ct a t w e e r u i t e i n d e l i j k il t e l d e n w a a r o n d e r 2 z e e r w i t t e e x e m p l a r e n . E ve n l a t e r g i nq e n z e o p the rm i ek ( a l l e 1 1 ! ) N a e e n t i e n t a l m i nu t e n v e r dwe n e n z e a l r e c h t sbo ve n d e schu i lh u t zwe v e n i n w e s t e l i i k e r i c h t i n g . Joh a n Ny s t e n , B a r t Auq u s t i j n s .

.

Ac h t e x e m p l a r e n t e g e l i j k i n d e l uc h t bove n SAR o p 1 5/ 2 . - Z e s e x e m p l aT e n s am e n i n d e l u c h t b o v e n de we i d e s a a n d e k l i n i ek v i j � c r s op 2 3 febr u a r i 1 9 8 0 . Pe ter Bro s 2 n s ·

B l a uwe k i ek e nd i e f - C i r c u s c y a n e u s E n o rm v e e l k i ek e n d i e v e n � i t w i n t e r h a l l j a a r . W a a r nem i ng e n rl an a l t i j d ; s l e c h t s 1 k e e r e e n m . e n v o o r d e r e s t m ax i mum twe e w i j f j e s s am e n q e z i •2 î . Yioqe l i j k du s s l e c h t s 3 vog e l s . · 2 9/ 1 2

Op 2 9/ 1 2 e e n w i j f j e B l a l�e k i ek e nd i e f v l i e g e nd v a n N . W . n a ar Z . O . ove r d e Tr o l i eb e rg ( Ke s s e l - Lo ) , wa ar h i j e v e n l a t e r i n e e n v e l d ne e r s t r e ek , e n n a e e n t i e n t a l m i nu t e n w e e r opv l ooq e n i n o o s t e l i j k e r i ch t i ng v e r dw e e n . P ar t Aug u s t i i n s


-

2/ 1/ ' 3 0

lli1.

45

-

w . b l a uwe l d e k c rid i 2 f w.

S AR

( k l ( � L ne v i i v e r )

S t e f an O s ty n

b l a uwe k i ek e nd i e P é c r o t

v e r s ch i l l e nd e e k s

( 2 z ek e r )

1 w . b l a uwe k i ek 1 w . b l a uw e k i e k

Ne e r i i

S t e f a n O s ty n

V a a lb e ek

1 w . v l o o q o v e r � 2 we i d e n v a n P é c r o t S t e f a n O s ty n ,

S t e f a n O s ty n

en

S t . Ag a t h a - Ro d e

S t e f a n Ve r f a i l l i e , se

P �crot

Rup sk e O s tyn

D i rk C o s t r o p

( ST . OS . )

E é n rn a n : ; 2 t j e v l o o·J � l o v 2 n d e bome n aan d e Gr o t e Br o n P e t e r Br o s e n s

Op 1 9/ 2 / ' 8 0 v l o o g e r u i t he t r i e t v e l d l a n g s d e s p o o rweg p l o t s e e n w i i f j e op , a lh o ewe l i� t o c h al g e r u ime t i j d op de b e rm z a t . D i r·k C o s t r o p

��!}g�Q] - -- - - - - � - J: - .� Me z e n - P a r u s s p e c i e s Op 1 6 j u l i ' 7 9 t r e f ik e e n l o rk aan w a a r u i t e e n 7 0 - t a l me z e n i n q r o e p k o m t u i tq e v l o q e n . He t w a r e n 5 0 s t a a r t m e z e n , 1 5 p i m p e lme z e n e n 5 �w ar t e me z e n , o o k -j 0 1.1q· e V O J i:.! 1- s . O nc1 ·2 tv1 i j fe l d d e e e r s t e t r ekk e r s H e v e r L� e . P au l G r o o t a e r s ·-

W a t e r p i e pe r - A n thu s +

s p i n o l (; t t. a

4 0 ek s o p O ud - He v e r l e e No o r a o p 3 / 1 1 / 7 9

H.obe r t He rm a n s

R o o d b o r s t - E r i th ac u s r ub e c u l a - Tu r d u s me r u l a

O p 20 j 11 l i ' 7 9 z i j n zowe l d e r o o d b o r s t a l s d e m e r e l b i j o n s i n hu i s b i n � e n g c d r d nq e n . D i t w a s v o o r d i e n nog q e b e ur d . P a u l G r o o :: a e r s Pu t te r

-

C ar d ue l i s

c ar d u e l i s

Ong e v e e r t i e n e x emp l a r e n f o u r ag e r e nd i n d e e l z e n r o n d d e G r o t e Br o n t e N e e r i j s e o p 1 9/ 2/ ' 8 0 P e ter Br o s e n s ,

J a n D e J o ng h e , B a r t Aug u s t i j n s , J oh a n N y s t e n

K r u i sbek - Lox i a c u r v i r o s t r a T u s s e n 2 1/6 e n 4 / 1 2 / ' 7 9 d e e d i k 3 3 w a ar n em i n g e n v an de k r u i sbek . Me e s t a l b e t r o f he t all e e n o f i n g r o e p o v e r v l i eg e nd e ek s . E nk e l e k e r e n we r d ook e e n z i n g e n d m . g e z i e n . He t a a n t a l be d r o e g m ax . P aul Gr o o t ae r s 13 ek s . o p 2 9/ 10 .


-

4S

·-

Zwar t e spe c h t - Dryoc ópu s m a r t i u s Va ::t l b r: "?.k l ok t e e e n s p e c h t lll ' o d o o r rn i ·.'l d e l v a n e e n " th l u uck ­ th l : w ck " u i t m i j n o b �::: :� r v a t i e t or e n . T o ·2 n i�� z e e c h t e r t e d i c h t n a d e r d e v l o og e e n zwar t e voqe 1 , 0 •1r.; e v e e r d e g r o o t t e v a n e e n r o 2k me t d o nk e r r od e k r u i n n a ar e nk e l e q r o b; b om e n . D a ar n am h i j z i j n t y p i s c h e h o u cl i n•.:J a a n ( 1 3 / 1/ 8 0 ) S t e f a n O s ty n Te

We z e l

--

M u s t e l a vu lq ar i s

Op 9 i u l i

' 7 9 e e n we z e l q e z i 2 n i n d e n n e b o s te H e ve r l e e P au l G r o o t a e r s

= � = -= -= =

K u i fv l i nd e r - C uc u l l a v e rb a s c i T i e n t: d l l e n r up s e n en

iuli

a a ri.0 1 � t r o f f e n

op toor t se n

( V-2 rb a s c um )

' 7 9 t e H e ve r l e e

i n j un i

P au l G n) o t ae r s

u z iet, e e n m o o j_ .1 a n t a l i n z e n d i n1 :� .1 ' � :1 d �1 s g e v a r i :3 e r d n i e uw s . S p e c i a l e d a nk a a n i e d e r d i e z i j n b e r i c h t e n o p tijd b i n n e n s t u u r d e . V ci o r v o l g e ;-i d n umm e r v o o r 1 5 m e i .

Zoal s

S t e f a an Hub l o u

x

x x

x


-

47

-

KALE ND E R

O.V.

De

W i e l ew a a l_a f rl e l i Qg

L e �11 e n :

P l e i n s tr a at

S e c r e t ar i a a t :

3 3 0 3 0 Heve r l e e

A a n s l u i t i nq s v o o r � a a r d e n

3 ��

Ha0 fd l e d e n

Bi j

lede n

te

Fr

50 Fr 200 Fr

WJ- j 2 ugd l e d e n

o p PCR 000 - 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 van W i e l ew a a l ,

De

G r a a t a1<:k P. r

de

11

2 3 00 T ..i nü1 o : ï_ t

5 0 Fr

WJ- b i j l e d e n

s tor t e n

O.V.

v e r m 2 l d L1 J

met

" N i e uw

lid"

+

n a am

ad r e s V e 1�k l a r i w;

der

a fk o r t i n q e n

WA

=

ak t i v i t e i i:

WJ

=

voor

j euqd leden

WJ

s pe c i a l e

P i 2p

_,.

voor

i n d e k :èt L� n d e r

v o lw a s s e n e n

25

( to t

j a ar )

ak t i v i t 2 i t

d e j o r 1q s t e -j e ug d l e d e n

voor

8u l 5 8u30

i :1 M e e r d a a lwn ; '_ '. � S t a t i o n L e u v e n h o ek p o s t S t � t i o � He ve r l e e

.f?.� li

T"-i e c'=' s i ak a p e l ,

( tot

13

j.)

V o o r m i ·-l d a g .1 i -": s t a p

WA

+

WJ

N ::i. am s <;

s t e e nw 2 g

Le i d i �g :

P.

Gr0otaer s

S e o l oq i e

en

l a n d s c h OJ. p s o ;1 tw i :-��< e l i n g

in

"l -2

D i_ j l e .J .3. l l � i aan s lu i ten�

WA

+

WJ

w a t e rw i l j t e l d ag

w a è1 '"!::::. i� �n . i.2 -; ,,� _D i j l •� \�_a l l e i

een

_

o . l . v.

P .

De

Sm e d t .

P.

Orq an i s a t i e :

8u 20

sta t ion

Br o se n s

Leuve n

k a n � i e n Heve r l e e s t a t i o ;1 0 1J. : � - H e 'J '2 r l :.� 2 e i n :i ·? v o o c-� i e n r o n d 1 3 u a a n s l u i t e n d h i e r o p v o l q t e e n w a t e rw i l d t e l d a g s am e r1:�� n ::-t ·;; c s t a t i o n O u d - He v e r l •:! '; om l_�·..i .3 0 l e i d i ng : R ob e r t H n r� a n s e i n d e r ;) nd l 7 u 3 0 I n d i ::e :-i j e a a n b e i d e ak t i v i t e i t e n w e n s t · i e e l t e n e n.1 e n , V ·'2 r q e e t d :::u1 j f� 1 1 1 .Y· h p akk e t ;-1 L� t .

Gu40 9 u 00

'd i a m o n t aq •.� s " A R G O �JNE , en

WA

+

WJ

EN

i n o v .,� r v l o e i : Z AG E N

w r .J

DAT

HE T G O E D WA S "

" IMPRE S S C B I E R 0

e n R ob e r t h e r m a n s n o d i q 2 n u � l ­ u i t om 2 0 u i n z a a l He l i a n d , 2 20 Hever l e e .

St2 fan

Ba� �e

l em a a l

h ar t e l i j k

Wave r s eb a an Naar

a a n l e i d i ng

van

he t

l a at ste

WJ

Z OKA

rea­

:'! e n we d e '.11 ,) :-1 t·. ,1.·:r e o v e r A r :.{ O n f1� . I e d e r ­ e e n d i e d e s t r � ek e e n b 0 2 � j � k ? n t , we e t h o e � 1 t 2 r e s � a n t d e f a u n a 2 � f l o r a e r we l i s ! G e ;.'! n 2 nk e l e k ctrnp 1 e e l n c.�':l :· 1� n a�-r d i t m i s s e �-1 ! l �-

see r


- 48 - ,

I mpr e s s c h i e r q e e f t u e e n impr e s s i e v a l1 112 t . S c h i �x;:mQ.nn i k o og , e e n w a ar voy e l ­ p ar ad ij s . E lk e voge l l i e fhebb 2 r k omt h i e r z e k e r aan z i j n t r ekk e r1 . D e i nk om v o o r d e z e p r o j ek t i e avond b e d r a ag t 4 0 fr , t . v . v . N a t n u r :� a r k D i j l e l and . T i j d 0 n s d e p a u z e k u n t u t e r e c h t op � e i n fo s t a nd v a n de WJ o f v a n de V r i e nd e n .

w add e ne i l a n d

AM!' l B H: E N

EN

RE P T I E LE N T CX:: HT'

o . a . n a a r d e spr i nq p u t � e n 9u00 s t a t i o n L 2 u ve n of Th e r e s i ak ;:i p e l H a ::i.m s rJ s t rj · � 1·".r� g .2,u4 1) Ve r p l a a t s i ng n e t d e f i e t s . E i nd e r o n d l 7 u ( hmc h p akk e t m0 ·� ) Le i d ing : D i � k C o s t r op .

WJ

( me e r d a a lb o s )

V/ a l ·� n b o :; WA

+

WJ

.Lb 3 0

Station

1 4 u => O

O . L . Vr o uw

L e i d i ng :

1 me i

Do .

WA

+

' 80

te M a u r i c e G u i s so n

WA

l me i

+

'r i e l t

HO UT S N I P

r ,y;

R ob e r t

He r m a n s

1 l OuOO

' 80

N i c o de B o u v é - r e s e r v a a t O . S . C . u i t s t a p 7 u00 s t a t i o n L e u v e n hoek po s t 7u30 p a rk i ng v / d v e i l i ng t e K amp e nh o u t Le i d i ti:. r � M i •:: h e l J a n s s e n s L a ar z e n g ewe n s t E i n d e r o n d d e m i i d a�

' 80

WJ L ·:'.: D E N 'JE RSADE R I NG E N W,J BE S TUUR S VE RKt E Z I N� z e e r b e l a ng r i j k ! A l l e l � d e n wo r d e n v e rw ac h t h e t vo l t d 1. l i g 9

WJ

3 n� i

Za .

O . L . Vr o uw

k a n t i � n He v e r l e e

orJ a n i sat ie

'

hoek po s t

s t a t i on Leuve n

E l n ,1 --=�

Do .

Ke r"k

VR O E G O C H T E NDWAND E L I NG

_4 '..1 3 0 4 u4 5

WJ

Le uve n

WJ

A L G E:lfP, H :<:

b e s t u u r t r e e d t a f , me t e e n v e r n i e uwde p l o e g s t a r t e n we v o o r vo l g e n d e t e rm i j n . LEE S

H I E R ;J VE R M E E R E LD E R S I N D I T B LAD !

· a f spr a ak om 1 9 u 3 o i n de B u r g e me e s t e r s tr a a t L e uve n .

4 m1.-:� i

Zo . WA

+

WJ

' 80

O . S . C . u i t s t ap n a a r P e r k s t a t i o n He v e r l e e 2ll lQ 8 u00 K e r k t e P e rk ( Te r v u u r s e s t e e nweg ) Le i d i ng : P . H e r r o e l e n L a ar z e n g "�W'.� _, 1 s t E i n d e r o n d d e m i d d ag .


-

1 7 me i

Za .

WA

+

Zo : WA

+

WJ

·-

' 80

e n w a n d e l i ng d o o r D i j l e v a l l e i ve r t r ek m e t d e t r e i n v a n 1 8 u l 4 a a n s t a t i o n O u d - H e ve r l e e r i c h t i ng P éc r o t . We k e r e n t e v o e t t � r ug t o t i n Oud - H e ve r l e e Le i d i ng : P e t e r B r o s e n s .

' 80

u i t s t ap n a ar G 8 U _ ! � nb ·� r ·:J ( Lubb e ek ) s t a t i o n L e 1 1 v e n h -J ·ó:! k po s t G e l l e nb e r. q s t. r a a t 4 3 , L u bb e ek L e i d L1 �r � �lo t ar i s H a l f l an t s E i n d e r o n d d e m i d d ag .

WJ

1 8 me i

49

U i le ntocht

O.S.C.

8u30 9u00

3 d o nkb r o.-2 k t .� B e t ek om s t a t i o Y-1 Le uve n 8 ;1 1 0 8u 3 0 K e rk Be t e k om V e r p l a a t s i ng me t e i g e n wage n s o f bu s P i c ;.ç_ -- H i ck e n l a a r z e n E i n d e r o nd d e m i d d ag Vo 1'..·

WA

+

WJ

L ;� i d i n'J : N a c h t z·d a l uw e n t o c h t.

WA

WA

+

+

WJ

WJ

2 lul5 s t a t i o n L :� 1 1 \1 8 n hoek po s t � l u4 5 We z em a a l , hb e k P a t e r no s t 'J J: s t r a a t L an g e s t r . E i nde rond 2 3 u3 0 L � i d i ng : L . D e Sme t .

Omq e v i ng H � a s r a i 2 3 u0 0 S t a t i o n L :::- 1 1 v e n h 0 e:.� ;_J o s t Q.u l S I nq a : q A 'Yi i j v a n ' t P ar\: , h a .::� k G e l d e n a ak s e b � an E i nd e r o n d d e m i d d ag Le i d i n� : L . D e Sme t .

x

x x

x


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.