De Boomklever April 1980

Page 1

c:De CJ3oomkLe1'e�

Driemaandelijks

mededelingsblad

0.V. De Wielewaal

·

Afdeling Leuven

Ver. Uitg. : J. Pans, Tervuursevest 254 /bus 20, 3000 Leuven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ver.

Ui tg .

Yve s Van0e n Bo sch , G e l d e n a ak s e Ve s t 80,

3000 L e uven t el .

1

Ja a r q ang 1980 nr ap r i l

016/220310

2

1 980

"W a t i s de m e n s zo n d e r d i er en? Al s a l de d i er e n weg

za l

ziin,

g r o te

me n s

e e n z a a mhe i d .

d i er e n, h angen

de

.

gebe u r t s ame n .

qebe u r t m e t

s t e r ve n

aan e e n gev o e l v a n

W a n t w a t e r g ebeu r t me t d e .

s p o e d i g me t

de

me n s ,

al l e

Wat e r met d e a a r d e qebeu r t,

de k i n d e r e n van de a a r d e . "

Ch i e f . S e a t l le

d i ng e n


-----


-

28

-

ARTIKEI,S

Het

Ontstaan

stam

van

arti�el

dit

Ook

krijgt

de

u

vogels

de

weten

zal

iedereen wel

Zoals de

van

reptielen.Om

geschreven

,

een

samengevat

tegelijkertijd wat

vo�els

de

ziJn

het

en

uit

uit

voortgekomen

ander

toe

te

een paar

lichten

publicaties.

voorgeschiedenis.

werd

De reptielen zelf zijn de afstammelingen van de amfibi,en die als overglerfrl kenmerk van de vissen het ei meekregen. Wat de amfibiëen onverbrekelijk in

stadium

door

kennen

longen pas

met ( cfr.

ze

dan

De

reptielen

aan

amniotische rle

ann en

met

het

het water moeten

grote

zo uitkomen gevanrli"@<

dat

ten.

waarin

de

eieren

later vervangen

worden

de

feit

dat

amfibiëen

dit

probleem

die

zeer ze

een larvaal

)

waarmee

elegant opgelost

genereus

met

doorgegeven

het

hebben

is het ei met de schaal:deze biedt bescherming

Het

larvaal we

zor�t

voor

overvloedig

(

stadium te passeren.

een

eerste vlies

zorgt

de

er

poreuze

voedsel,

het

jong

Deze

)

jong

een

en

apparaat

binnendringt

omvat het

ruimte is

Als verder kenmerk

die het

als longachtig

schaal

het amnion

ruimte.

de

het

als miniatuur van het volwassen dier zonder het

�ie

vlies

gevulde

Kieuwen die

uitvinding

dooier

Een tweede

derde

dat

land kunnen.

ei;een

ei hebben

zuu�stof

kieuwen.

en

dikkopje----kikkervisje----kikker

hebben

vogels.

een

water verbindtis

gelegd worden

de

voor

een

dat

met

miniatuurkopie van

voorouders tot ontwikke]ing

van

dooier omvat­

absorbeert

embryo in

kan

,

het

de

een

vloeistof

de

poel

kwamen.

Nu echter wa� meer over de ontwikkeling van amfibie tot vogel waar Als

miljoenen basis _van

jaren de

zijn

gegaan.

reptielenstamboom

overheen

had men

nog erg amfibieachtig wa�en

·naar de

,,j""- I

�-

{ �dlerflChtlge reptiel�

hoog�ntwtkkelde ZOOIJ,.

�1/� (/ (Bnlgll 99edis) (Nleuw-ZfflMd)

Tu-.

primillrwptielen

zoogdi�rnc:hllge

visreptielen

Cotylosauria

die

"'

reptielenstammen ontsproten zoals de schildpadachtigen. Ook

�/ \ / S.ymouria

Fig · 3. ·">3: Een eenvou d.•g� stamboo m van de reptielen (de Archosauria nic:t inbegrepen). (Uit ROMER, The Vertebrale Story, Chicago.)

kwam

uit die

subklasse

van

oervorm

de

Archosauria

(overheersende:reptielen)

die in het hun

beginstadium

subklasse

allemaal

"tweevoetig" waren. zijn

groep

de eer,ste In feite nomen om

vogels

er

het

een

vlies

tussen

erin

het

eerste

De vleermuis

hetzelfde

tweede

zijn

gevaar

poging

groot

de vierde

lichaam. doet

net

dan vanaf

wat

biedt.

daardoor

geweest

groot

maar

vinger

steuning moet

deze

onder­ te

te spannen en

door

luchtruim

De

vinger

deze

ontstaan.

"pogingen"

veroveren.

be�tond

Uit

van

nogal rechtstreeks

zijn

twee

groep

(

.

de

Van daaruit zijn de verschillende

meer

)

Het

meer

met ,

vliegen

zweven

dan nog

bet

de

onder­

als

scheuren


-

van

het

vlies

respektahele

aan

spanwijdte van

poten op

Wélélrmee

hoge

bvb.

een

aîmetingen, ongeveer

ze

zicl1

om

�aatd•

'

meter

)

te

� �

Dino1auria

gro1ecami�••

Dino,aavria

Ai

�-'/

alt11ls•ogelachlige

'/� / 11/d/ L� � � c Sauropoda (grote

snavèl-01nosaura;i. (Hadrosauria)

""-� � Pterosaur1a �

(vliegende repllelen

amfibische Oinoaautia)

Ornolhischla

IDinosauriomel een v elachlig be kk

)..._ �

�� '

/ urls hia (Oinosauri1 met een replielachlig bekk1t11 )

·

/ ./

.

..

Crocod1h1

��� · alam •111 de �••11•

Fig. 3.24. Een eenvoudige stamboom van de Archosauria ('konings­ reptielen'). (Uit-ROMER, The Vertebrale Story, Chicago.)

Krijt nog

dan

Ze

laten

waren

zweven.

Pterosauria

dan

ook

gebouwde

(

reptielen

Deze

uit het

hadden

kunnen

�t

prtmili- W>g•la

01noe"r1a1K•ijl) hoorndragend•

acht

rotspunt.

Pteranodon

zich niet konden aîstoten.

zitplaatsen

·-•-d•

scherpe

de

·-

29

van

had

een

dus

aangewezen-,

zwakke Deze

vleugel­

achter­

groep,

genpemd,stierf

uit

toen

vogels

de doelmatiger

op

verschenen.

het toneel

vogels worden soms een

De

verbeterde

reptielen

uitg�ve van

genoemd.

Onze

de

ge­ vederde vrienden stammen echter niet af v a n de Pterosauriers vertegenwoordigen

maar

tweede

sauria

om de

men De

poging

van

hemel

uitvinding

bestaat

juist

hun

(

ver�h

maken de

u�t

tlat wat

is

voor hen;

dus de

pluimen

vogel wel

vleugeloppervlak groot

te bestor­

de vogels

van

karakteristiek

door

ledematen vandien; verlies

Met

van

). Het

!

wordt

veren

zoals

een

de archo­

al

de

het

een

ver­

de voorst;e

ann

voordelen

feit

dat het

slagpen het

vliegvermogen niet

aantast.

In bepaalde opzicht en lijkt de vop;eil op de dinosaurus wanrnan l.ij verwant is, zoals bvb de twee­ voetige gang , mAar vrijwel iedere eigenschap van de vogels is een ) citeren:a te is l108e Een voorbeeld Als vliegen. het a�n aanpassing

en

constante

nooflz<lak

voor

temperatuur een

hoge

en

de

in

verbeteringen

stof'wisseling

gedurende

b)

bloedsomloop

het

Vermindering

sewicht

holle

c)Een

door

van

het

vleugelb�uw van

vogels

verloren hun

bare

volgens

ontstaan

voedsel

In

1861 werd onze

j nli jk

de

voorva

d er

Fig. 3.25. Een reslauratie van de primitieve vogel Archaeopteryx, met tanden, klauwen aan de 'vleugel-voorpoot', een lange staart met wervels en andere karakteristieke reptielkenmerken. (Naar Heilmann.)

nanmp

je

macrura" Een in

Dit 11/\rchneornis

siemensiitl

gelijkaardig

1B77 in kreeg

zacht van

ontdekt in

en

Lagenaltheim te Beieren

kreeg er de naam

omdat

het be schik­

betrekkeli jk

vogels

de

tanden

hun

hebben

waarschi

was"

alle

en

de airo­

dynamic a.

bij

lichaams­

l ucht zakken

beenderen.

grondregel� Alle

als

vliegen.

"Archeopterix îossiel

BJ..umenberg

dan snel het

werd

gevonden. troetel-


.

''


31 -

-

Wij

l1ierover

zullen

op

het opperhoofd

Zoals

onze

een

tijd

Seattle

ze�t:

beslissing

Het grote

nemen.

opperhoofd

in

kan vas t op ons rekenen , zoals onze blanke broeders kuhnen rek e n e n op de terugkeer van de seizoenen. Mijn woorde n zijn als de � terr r n . Zij verdwijnen niet. Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, die glanst in de zon, elk zandstrand, elke ne vel in de donkere bossen,elke open plaAts , elke zoemende bij is heilig in de ge­ dachten en herinneringen van �ijn volk. Het sap dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering van de r ode man. Een dode blanke man v e rge e t het land van zijn geboorte als hij zijn Washington

tocht naar

de

sterren

begint.

dnrlen vergeten dit

lan<l nooit: Het�is de �oeder van de aarde en de aarde is een cieel van ons. De geurende bloemen zijn onze zusters,het �en<lier , het paard i de grote adelanr onze b roe d e rs . De schuim1,or·pcn in !P. rivier, liet snr va;1 de weidebloe:;,en, ltnt zweet v.-:n rl0 nnny 011 vr>n rle '"nn, i1et is :1lle1110fll v;u1 :aetzelFde 1_'.;esln.clit, Onze

man.

van

1le

nns

:�e1;;;lnchf .

7.e0:.·· en ;ret

rode

�rrnte

:>:i,!11

;·.

;\

·

h .")

; r

!

!:o<'ft

(iorl

J,j

j

(l

f

vnlh

-el

;•lot.se! in··n

w.ij :dj11

·.i.

\,� 1

e ,

j

1·iot

l·0v0n

·i j 11

Dit zo

i.

j ll u

7.

d

i1(!°l

L.ij

!'er,

él i 1

onze

O'l

c?

·.-,;is!1ington

in

J-.i.j

•vél

voor

ons

d

V�'H�l

larit

v.-�n

ons .

pla<1ts

ec�11

t:i.j

on>:'

n.�.n ,.,, n

· t ('

11 ''·' <'

zi.d

zril

va­

onze

vor.'r

;aem.

:.:ij

overspoelen, d0

i- �· s Ll<

lr-�

::rit

zo-".ls

stort

7-til len

(111:-0

1:11('.11

],-,,";

k.looi'

1"'ij

!;e•··.ft

help!7ll hi.j 1n;';a:;t nw vri.lk te

.

'1élé•r

nonii"

Id 11rl(�reu

dH

ei

;;c,�>f!rt

ovorwn:··ea.

d11s

1;;ij11

d<1g

:1a

110

volk

en

t.�ru_<_'.1-.erP-n.

vP.r te 11 en

dif. lnnd is ons -i;, 1·:c�'t et niet,

dn:�

ri.vier

�.;pf';lon

lH�.ere

l,ij verla­ zij11 '.•'eri·;­

niet

vcrlw l

i·.é)i''l'

heili;r,. •i1n;1r

sai:;eu

en.

l.Pt

:.ij

onze

l·c­

1,-c�'"en

wAtAr1dat

Het

water.

r«''l1

i10S.''e .1.

0:1�·.c

:d11•ler<:>11

LL•11k0

dnllr

<� r

le

r(.'

rl0

]_.,,,,J

ziel!

;1"nhnd1

1;•

zijn

;•·ir

on

:·:n1·•;1hl,pl_ijk zijn. <:' r <>

vr<1<1rt

dnt.

.�:1

.4f1<1pend ;-otij.

vn J 1

glinsterende manr

.

u

re:"en

r�n

vr(''l"··le :·• 11

c:1i11es

,-.ult

1-.Pt

vnn

7,1d l<>rJ

z:1l. z

.J

rlic

1 ieî

"'·

!ra

ik, 1·,ot

z,e;·:

_<·-rote "·i�q·:rin1s

!1ntt·:t

0en

�\P.

lt.):<i:

oprerhooîd

J;o;-•cn1

J '"!

zciirlt

si"erl.er .

.":rotc

·.·ril

·r

\V C

11H

·;;j

te11. en

1

hP-t

l'"'n.-f

d e el

een

v1ij n1sti:.: zu11e11 1-:u .llen leven. 1·:ij 7,11lle11 7.i:jll ]:i.•1dercn zijn.

, " ,,

("l

1 1

prachtige

zijn

<"''l'�

c;

onR

Oi::-erhnofd

re80rv<'re11 rfr�r

\.1

hij

d:d

Wij

he�

is

strnomt in beken en rivieren, is niet Als wij het blo�d van onze voorouders.

land verkopen, moet u bedenken •lat het gewijde grond is, dat elke vag weorspiegeli.ng in het heldere wat e r van het me�r spreekt vnn .'�:oheurtenissen uit liet verleden, van mjjn volk. JTet murmelend P. De

riviP.ren

w a t er

zijn

onze

is

de

sten•

broeders

vnn

mijn

vaders vnder.

zij lessen onze

dorst.

(Vervolg in volqend nr.)


- 32 -

Op brede voeten Op brede voeten sloffen de mensen door het,zand, jaloers naar boven naar de vogels die hoog in de wazige hemel af en aan vlie­ loerend, gen. Wat een Lot: aan de aarde vastgeplakt te zijn! Daaraan veranderen vliegtuigen niets nent

springen:

.

Die kunnen alleen maar van continent naar conti­

hoger dan de vlooien!

klotsend vah benzine.

laat en in een wijde boog, tuimelt, de aarde,

D ik e n lo g en de volle buik

Maar op het mom e nt d at e e n vleugelmoertje fonkelend als e e n k om e e t j e ,

loi­

door het blauw

stort de grote namaakvogel brullend en brekend terug na ar terwiil

zijn inqewanden n a ar

vo r e n s ch u i ven en -schreeuwend­ T o c h b e sta an er mogel i j k­ heden echt vrij te zijn gewoon d e h a n d en uit de slaan en hoog boven met honderd handen naar houvast g r i j p en .

de huizen en de bomen dromerig naar de dansende horizon te dwarrelen.

Re c e p t om te v l i eg e n : Pluk bij

volle maa n prec ie s

v l iegzalf

te m i idern a c h t

de b l ad e r e n v an ee n doorn­ G r a a f e e n a l r u i n u i t tot ze nog maar met een paar draden aan d e g r ond v a stz i t . Verbind de staart van een magere zwarte ho n d met de à l r uin en houd he t b e e st een stuk vlees voor, zodat he t- op spr inge n d - d e a l r u i n u i t r ukt . Hak d e a lr uin fi j n en meng alles met het vet van de hond. W rijf ,d a a rme e het eig en lichaam grondig in . Meng die met bi l z e nk r u i d.

app e l .

Nu deze tot noq toe g eheime v lie gz a l f

e i n d eli j k in d e o p e nb a arhe i d i n z i j n k e uk e n t j e i j v er i g a a n de s l ag g a at , k a n men ervan verzekerd z i j n d a t d e m e n s e n , d e één n a d e a n d e r .e n soms hele groep j e s tege l i j kert i j d , b i nne nk o r t he t. l uchtr u im kiezen. Nadat de laatste in d e w o lk e n uit h e t z i c ht i s verdwenen, zal he t zijn als wanneer de grote bom gevallen i s . O v e r d e g e p l und e r d e , vervuilde en geblakerde wereld zullen rust en o r d e sne l z i j n teruggekeerd. Grassen, kruiden en bloemen z u l l e n d e str ate n e n p l e i n e n in bezit nemen. Bossen marcheren d e ste d e n binne n� De w i nd zal i n d e t i j d l o z e opeenvolging van e�uwen d e hoeken v an o n z e o nve rwoe stb ar e b r ugg e n en viaducten volmaakt rond s l i j p e n � Z i j zal d e be t onne n gebouwen een o p d e knieën dwingen. Zi j z a l d e b l a d z i j d e n van d i t ti j d s c hr ift uit e lk a a r s c h e u r e n e n o p j ag e n d n a a� de hog e h em e l. A l s w i tte vog e l s . is qebracht en e e n i e d e r

Inge z o nd e n d o o r Rup ske uit " Tu s s e n h e m e l en aarde" Sc h i l dk n a ap

( n a am ) stelt zich kandidaat als: .

1

1

Te verzenden voor

( functie )

1 5 .april:

Wie l ew a a ljo nge r en Le uven p / a Rob e r t H e r m a n s B li j d e Inkomststraat 130

3000

LEUVEN


-- 33 -

Afscheidswoordje

.

D

A

N K

Namens het bestuur en de

u

leden WJ + WA.

J 0


- 3.4 --

MEDEDEL INGEN

A.".' t i k e l s en ve r sl age n voor d e vo lqe n d e Bo omk lev e r /V a l l e i diene n v 66 r 15 me i 1980 op v o lqe nd adre s a a n te kome n : Yv e s V ande n Bo s c h,

Ge l d e n aak s e V e s t 80,

3000 L e u v e n

Ornitho l oq i s c he v er s l age n wor den v e r stuur d a a n :

VERSLAG

S.

Hub l o u ,

De Ligne s tr a a t 1 7 ,

WJ

BE STUURSVE RGADER I NG

3030 Heve r l e e

8 maa r t

'80

Stef a n Bande

1)

K a l e nd�� :

�)

�OKA ., 80 D e k ampp laat s voor he t v o lqe nde zomerk amp i s r e e d s b e sproke n! We ve rb l i j v e n van 2-13 auq u s tu s te G i mnée {Ar den n e n ) Dirk C o str op z a l i n same nw<21·kinq met het b e s t uur d e o r g a ni s a tie op �ic h nemen . He t a a n ta l deelnemer s wo r d t qe l imit e e r d tot 25. ( ' t i s du s voor de vlug ste n) pr i i s zou c a 1600 fr . b e drage n . G e z o c h t : k o o k s t e r s o f kokke n; k a nd i d a te n (m /v ) s c h r ijven -me t cu r r ic u l um v i t a e - n aar D i rk Cos t r op.

3)

Ba�k 1'."ekening V a n a f nu b e � i t de WJ e e n e ige n k as . Sto rtinqe n voor k ampe n 2 . d . q eb e ur e n voor t a a n o p RE K. n° 744-42 7 0 7 68-45 Wi e l ew a a lio nqere n P/A S . Ne l i s s e n Kes se l - Lo.

4)

Ve rzek e rinq D e verzeke r i ng van de WJ t ege n d e r d en op naam van J. wordt ver l e nqd tot novembe r '80.

5)

z i e verder

Boq ae r t

Kn2tka� Ne e r i i§.� E en �r o o t ge d e e l t e van de ( hewoge n ) b e stuur sve rgader i ng werd ge spende e r d a a n e e n t e r uqb lik op he t a fq e l open k n o tk amp . Ie der e en i s he t erove r e e n s d a t er t e we i n i g g e we rk t i s . De e c h t e spir i t v a n r�en werkkamp onC'.)r ake voJ.le:lig. P i e� �n ziin men s�n wen sten <la t he t w e rk - hoe saai dan oo� ( a fv l akken , vuur stok::m) qedaa.n was voora lr�c�r ;9 n n i ·2uwe r ij k n otwilqen te begin n e n . Meer ian beqr i j pe l i i k v a n u i t h u n s t an d p u nt . Vo�n· de vele W j er s die kwamen "om :.:e- knot:t:;n" wer:l h e t e e n o :-i tqo o c h e ling . "Eer s t moe st h'?t and e r e we rk b eë i nd i gd worde n " . Na orie dage n b e l o v e n v an " mo r gen mooqt qe knott e n " w a s a l he t s prokke lho u t nog n i e t opqe s t o okt e n moe s t e n n o q bomen afge ­ v l ak t wor d e n . " W as er v l ugqe r d oor qewerk t , rîan h adde n iu l lie nog k u n n e n k n o t ­ t e n " a l du s Pie t . Mi s s-�h i e n w e l , ma.ar w e vo nde n · dat dit ons noo i t k o nkre e t qe z e q<l i s . Had P i e t op voor h a n d Q.�i��li1k g e ­ s t e l d dat b . v . a l l e e n d e 2 laat s t e d age n zou qekn o t wo r d e n , d a n wa s er ze e r wa a r s c hi j n lijk harder qewerk t .


-

35

-

Konkluderend:

--------

(qedeeltelijk

Het

partijen:

falen van dit knotkamp

?)

lag

aan beide

ondanks de qoE-de afspraken van het bestuur

was

Piet bv. niet in staat ons de eerste dag werk te geven (materiaal was ni2t aanwr�ziq).

De

WJers

echter hebben hi2rop een houding aangenomen

"�ze llig nt·_ �iê.8.o�". Bliikbaar schijnen

w.2rk�a1Jlp_bi.. i Aan deze

vol1en0e

�oed meer te weten wat een

_n� �J _eiq.§.nl.iik_i§. !

discussie ko�t

meer over op

6)

niet

wii

van

zeker

nog een staartje,

ledenvergadering

je hoort

er

!

Volksctansfuif

Een positief punt

wns wel De

verliep rimpelloos,

ook voor de

Volqens de geboekt

goede

eerste bericl-iten

ziin,

all_e medewet"kers

8000'

zou er een netto winst van

fr

1

MEDEDELING

mei

_'._8�-

_

_

laatste bestuursverga8.ering

0e voorzitter,

zi-jn ontslag indient. in de eerste plaats het bestuur te verjongen,

nie11were leden

Met eenparigheid

J

werd beslist dat niet all�en

maar ook het g_� bestuur

Hii:�rrnee wensen we

de

aan

br�stemd voor een natU".irpro-jekt.

BEL�NGRIJKE

door aan

dank

opkomst.

�R 7)1_���:_:����� w�-- 3 Op de

W J Leuven)

de volksdansfuif.

orqanisatie

Dank

(en die bestaan ook bij

ook

stemmen

van

een

werd

kans te qeven. besloten vol::rende

9 plaatsen

te kreëren: "Vakante hetrekkinqen" -

voorzitter

-

secretaris

-

redacteur

-

afqevaardigne vogelwerkqroHp

-

afgevaardigde amfibieën

-

afgevaardigde

plantenwerkgroep

-

afqevaardigde

zoogdierenwerkgroep

-

bestuurslid

-

penningmeestPr

'De Vallei' en reptielenwerkqroep

Volgende oproep is speciaal gericht tot Ben

al een tijdje bij

je

teiten.

Wens

de WJ,

aktief

je ool::

deel

dan ken

de

je

'jongeren' zowat onze aktivi­

te nemen aan ae plannin-::r,

kom

dan naar hPt bestuur. Het is helemaal geen om

Wat

de

aqendapunten

doen _we

�o.al

zware opcrave;

{

De kalender wordt opgesteld,

nieuwe

voorstellen worden qedaan ...

ik

verslaq schijnt.

van

nriemaandelii�s

kampen worden besproken,

verwijs

elke bestuursvergadering,

Le�ê_net.

samenko�en

te bespreken.

Heb

je opmerkinqen,

je hiervoor naar het

dat in de Vallei laat

-je dan

ver­

A.U.B. horen

J


-

Hoe

Schriif

fan

(om maar

je naam op

-

st e llen ? i ets te. zcqq en )

kan__i�_j_g__ka�didaat

Je wen st bv.

3S

voorzitter te wo r den. on dersta a nde strook met de verme l d in g

VOORZITTER. (In�ien

je niet verkozen wordt

hie r o v er meer op

Je steekt dat br i ef j e 6, 5

( Cl r ukwer k )

op

fr

heb

ie noq een tweed�-�ans:

de bestuursverkiezing zelf) . enve lo p p e ,

in een en

s t u ur t het voor

een zeqel v an a pr il naar volgend adres:

15

Leuven

Wielewaaliongeren

p/a Robert Hermans Bliide I nk omsts t r a a t

130

LETNEN

3000

IEDEREEN KAN

kleeft er

ZICH DUS KANDIDAAT STELLEN ZONDER HIERVOOR

OPENL!JK UIT TE

KOMEN.

Zo wi l l e n we vermiiden dat ie afg e schr i kt zou wo r d e n ind i e n ie hoort dëlt er bv. noq 12 a nd ere k<lnd i ciat e n voor iouw betrekking zo u de n

ziin

!

Wat qebeurt

v � rde r

dan

?

Alle kandidaturen worden

samenqebracht en op de avo n d van worden �e n ame n bekendgemaakt ( af spraak : zie kalender ! ) Dan

zal

ie

ku n n en horen

s t e ll e n

voor

W �gaa n

d an over

( i e de r:_een

de

to�

dus

en

Jan en Jef z i ch k a nd i daat

st���ing.

april aanwezig zi1n ! ) d i e de helft v an de stemmen P.��ê._l haalt, op

v e rk o ze n . Ben

PieLe

ie er niet bij ,

i s onmoqelijk

19

d an is het geen d r a ma

!

wordt

dat ied e r een van de qroep in het b e stu u r (dan zo11den we met 50 of 60 mo.eten ve r::rad er e n) Speciaal voor die �ens2n die niet in het bestuur zitten

het

april

plaats X.

moet

De kandidaat

dat

19

komt

toch ''oor s t e l l en W'..:---isc:::� t.e d o e n (bv. een wandeling leiden, i een akt e org aniseren tegen c�erqieverspilling ... ) z ullen er j aarli j k s 2 ledenavonden vo o rzi en worden waarop je je men i ng kan -

maar

•.

zeqqen

tegenover het bestuur.

ligste verwacht Het bf'�stuur wil

Daarom

r�r

n i e t bo� de qroep, ma.ar in de qroep staan. in elke vall·ei nok ee n verslag Vëln de vori·],� z od a t ie :'IPr�,�:1 weet wat er afqe sp r o ken werd. x

mij

ploeg je

o pst e l l e n ,

x

x

s e c re t ari s neem ik s amen met h e e l de be s tu ur s ­ zal een.andere hand de ze kribbel voor terwijl i k ru sti g naar de voqeltjes kijk...

betr2ft,

ontslag.

wordt dan n a t uu rl i jk ten stel­

i mmers

verschijnt

bé� st:.,1urs v <> r q ader i nq,

Wat

Je

!

als

Vo!qende keer

·

Stefan Bande


-

Buiten

de

a(�den we -

"van

de sticker van

we

slaaqden

-

naar

Natunrpark

we

vast

een

en

dia-avond.en

al.Les":

je

eri.n te

�ebben

Teve�s

-

de qezelliqe praat-

vele wandelingen,

noq

enorm succes. Wist -

37

Di i L�lan'1. Michiel

dat

infiltreren

een

lokaal

in

af�aardiqing

zochten

we

(met

de

de

in

Leuvense

werd

een

Milieuraaa

je�qdparlement.

het

heel

aen

eend)

het motie fje tekende ?

Mulier

jaar

lang,

tevergee fs ... Suqqesties -

over

.Je

volksdans fuif

f ebruari.

·Je

k:1n t

met

- kontakten

-

trokken

andere op

we

en

Veer se

Mz�<�r

op

konqrès

het

wz:i.3

afdelinqc�

fehr�ari

L

-

Rochefort

te

-

inbeqrepen

i1�p

over

P

waar

ze

sprake

op het einde

de

1976

:

ni·2t voorbereid hadden

w��jen qoed onderhouden:

met

WJ

Brus�el

WC:lS

WJ

L21uen

(sic)

naar het

in

W·'3-

aJ s afdeling ·zeer ik met 15,

qeloo f

!

ge sproLen:

hoofdrol

tol.aal '.varen

op

10 mei brc.chten ze het tot in

speelden

in

spannende

e12n

cle

BRT

film ...

'offi·-:iële dingé�·,·11 kropen we ;)ok wat dichter naar je nO<J, rle t:"ode w'Juwen bov..;:1 Belval ? En wie heeft er niet qe1�oten 'Tan :'li.e overheerli j1<e pannekoeken in huize Boaaert ? Als je eens moest weten wie daar allemaul aan 1no�·�qehak1cen hee ft ... b·,Jiten de

al

w.J

van

omstxeken.

qoed verteqenwooc1iqd;

piepers

1->=tcds

'80 w�r:'l ze realiteit. 7-::::k:�r ;1 Let ont'Kennen dat we ons

29

zo

!

altijd welko�

nat'11.1r:

:'H2

weet

ZOOGDIERENWERKGROEP AANDACHT: Iedereen

ABONNEMENTSHERNIEUV"IING

die

vorig

zoogdierenblad een

jaar

gratis

'ELIOMY S '

financiêle bijdrage

rechtstreeks doen

op

ELIOMYS

geahonneerd

wordt eraan van� 50

PCR

19;Jo

fr.

1 1 1

was op het steengoede hij voor 1980

herinnerd dat

zal

moeten

000-0634�01-25

R.

storten,

je kan

dit

Vanheuverswyn

Stationsstraat

9751

49

ASPER

�bon. Eliomys 1980" Je kan dit ook doo.c 50 fr in qeslate:-1 omslag met �1a:;i.m en adres te bezorgen aan Stefan Bande. Eliomys bevat aktuele artikels i.v.m. het zoogdieren bestand in Belqiê, het verschiint driemaandelijks in een oplaqe van 500 eks. �et

de

vermelding:


-

3 �3

-

I J S K E LD E R N I E UW S

De

i j sk e l d e r

Op

9

of

ae

in

f eb r u ar i z a ak

te

l a nq e

de

pu t :

al

Lubb e e k R ob e r t

dan

n ie t

te

(en

8

o nd e r z o 2k 2 n

In

a f s p r a ak

h ekk e n

me d e

e i q e n a ar

de

de

k o s t e n m e eb e t a le n .

De

kans

zit

er

in

o ok

t e r � 1k om t :

w a ar d

\

18

me e

er i n

hi j

s o mm i g e

pl aat sen

b e t ek e n t

R ob e r t

in

z om e r

de ze

•'l a n

ee n

dal e n

zo

toch

in

ziin

me t

vo l q e n d

He l i a nd

zaal

iullen

spec i a le

m ak e n

te

aanta l

me t

in l igt

moe i l i j k

al

z a l d o o r h e t BNVR e e n d e u r

zo�den

apr i l

te

af

we r k c l i i k e

He t

uit

p e r ik e l e n

wa t

s uc c e s !

een

of

een

een dee l

van

u l tr a sonen­

v l e e rmu i z e n t o c h t

b l a ad j e

te

Hever l e e

h e t A r g o n n e - k am� i u l i v o r i g e z om e r , z u l j e q e m� rk t h e b b e n d a t j e 8 n k e l e k e re n g e f o t o g r a ­ f e e r d b e n t . D e m e e s t e fo t o g r a f e n h e '- h e r h i m w e r k a l w e l g e t o o n d . Tw e e e c h t e r h e bb e n n o q n i e t a l l e s g e +-_ , c1 n d , en dat z i j n Ste fan B a n d e e n R o b e r t He r i n a n _; Z i j h e bb e n ·1 ok e e n. h e l e h o o p · d i a ' s g e ­ m a ak t v a n l a n d s c h a p p e n , b l o em e n , ' r o q " _ l s , i n s e c t e n , k i k k e r s e n q a z o m a a r ver <l e r . H e t h e · c z o o t j e h e r) b e n z e t i j r'l e n s d e l a a t s t e ker s tv ak ant i e n e t j e s b � i 2 l k � ar g e s t ok e n e n g e s y n c r o n i s e e r d m e t w a t c o mm e n t a a r e n m u z i e k : ' AR G O N NE E N W I J ZA G E N D A T HE T G O E D WA S ' w e r d g e b o r e n . H e t 1 e h e e l w e r d o pgev a t z c, .J. l s ' D i j l e l a n d , een n a t u u r p a r k w a a r d ' , m a a r b e v a t t o · h e nk e l e v e r ...; c h i l len : h e t i s m e e r d o c u m e n t a i r g e r i c h t e n e e n w e r \: e l i j k ' ;'l i e pe r e b o o d s c h a p i s e r d a n o ok n i e t i n t e v i n '.i e n . 1 1 ;.:; s zc1 l n i e t e m i n i s c1 e z e d i amo n t a g e Als

ie

Na

!

om

hier ,

� e w i e l e w a a l j o nq e r e n

d at

we

omd a t

q ek l a s s e e r d BNVR

wa s .

s l a aq d e

houden i n d e D i j e lva l l e i . H i e r o v e r v e r ne em j e we l l i = h t m e e r

KLANKD I �f'1Q�'.r��E S :

he t

v l e e rmu i z e n

Ac h t

qepl aat st :

wor d e n

ontvan�er

moe i te

l a d rt e r s

w ar e n .

me t

van

s �orv l e e r m 11 i � e n .

ve r m o t� d e l i j k n oq h og e r , te

de f i n i t i e f

Joor i s

�e

k o r te )

te lden

we

wo r d t

wa s

wa s

wa ai sch i i n l i jk

n a ar

we l

.

eve nve e l

de

vo l l e d ig

o ve r z i ch t v a n

moe i te

s i o n2 l c r

mate r i aa l .

om

waard

eens

.

te

.

vr ij

een

bek i i k e n :

k om e n

A � g o n n e - s t r e ek w o r d t g e b o d e � . D e l e i d ­ r a a rl v a n h e t v e rh a a l i s h e t b e z o e k v a n d e W i e l e w a a l j o ng e r e n . D e t e c h n i s c h e k w a l i t e i t � s ook s t e rk v 2 r D e t e r d d a nk z i j t_) r o f e s ­ E i nd aan

augu s t u s

br ach t e n

S c h i e r�o n n ik o o g ,

s t ik t

�e t

er

de

van

k i e k e n d i e ve n e n z . p r a c h t o p n am e

wor d e n .

h i i vo o rbe e l d

geroep, s t a at mi s

is

1 8 Ap r i l ,

avond

op

in

S te fan

sterns ,

Robe r t

concept ie

tw e e rl e

we l

w�t

de

er

per i od e

e i d e r e e nd e n ,

dan

ve r sche i d e ne

ook

d i am o n t ag e

ver sch i l l e nd :

k l a �k b a n d

b e z o ek

een

die

Rond

m e e uw e n ,

m a ak t e n

al s in

R ob e r t

en

g e pr e s e n t e e r d e r. w e r d e n

q em ix t ,

e ve n a l s

g e k e r m v a n v o q e l s . ' I M P RE S S C H I E R ' e v e n h o o q p e i l a l s d A mo n t a g e v a n Ar g o n n e :

�e f lu i t , e�n

du � n i e t :

avo nd

20u

de

en

omq e v i n q s g e l 11 i rt e n

ab s o l u u t

Pe ter ,

w ad d e n e i l a n d e n .

ste l t loper s , S te fan

g ekw e t t e r ,

rt e � e

Nicolas,

één van de

de z e l fde

die

Hi e rv an

de

de ' z a a l

' AR G ONNE . . .

EN

kom

af

en

He l i a n d , WIJ

Z Z\G E N

b r e ng

f am i l i e

Je z u i t e n

Pater DAT

ie

HE T

GOED

,

o ok

m a ar

W a v e r s eb a a n

WA S '

' I M P RE S S C H I E R '

door :

Rob e r t

He rm a n s

en

S te fan

Bande ;

I nkom

40

'

mee .

fr .

He ver le e


-

39

-

ORNITHOLOGENHOEKJE De invullijst die bij het vorig

1.

werd qevo e gd ,

moet binnen

nummer van de Vallei/Boomklever

zijn voor 10

april

1980.

Op deze lijst

kan

ie al je vogelwaarnemingen aanbrengen van 1 januari tot en

met

31 maart

Ook waarnemingen van 'gewone'

1980.

vogels

zijn van­

zelfsprekc�nd w02lkom. Het is immers een misverstand om enkel

de

specialere waarnemi�qen door te sturen naar het ornithologisch secretariaat: daar

voor!

de waarne'Tli.ngsrubriek in de Vallei/Boom1<lever dient stuur alles

Dus:

( = g e wo n e +

speciale waarnemingen)

Achteraan zit weer een invullijst bijqevoeqd: dat

je daarop

al je waarnemingen van

1980 aanbrengt. Indien de ou<le

lijst

of maak zelf

De feneloqieliist,

2.

je in de loop volledig één 3.

van

datum

en met

gebruik dan

30

juni

gerust een

één op qelijkaardige wijze.

die

aangehecht was in het We zijn

ziin!

inqevuld

vorig

nummer,

kan

Ze hoeft belange niet

al content als er maar voor

is!

wr:�r1-::jaar 1979 ·:uocht ik van volgende personen inv.ul­ ontvangen: Bart Auqustijns, Dirk Costrop, André Vanmarse­

lijsten

Peter Brosens,

Paul Grootaers,

Marc Herremans,

Johan Nysten,

Merci,

Herwig en Luc!

4.

ik

iullie vragen om

en tafeleend

te

letten

viivers bezoekAn, ve r k ri

Peter

Jan Wellekens,

Standaert en

ook de beschikking over

ik

Verder �reeg

Mag

is,

het:

Voor

nille,

vol

het is de bedoeling

1 april tot

iuni/j�li binnensturen.

inqevuld te

vogel één

lijst

op!

als

teneinde

iullie

stens

24 broertqevallen vastgesteld.

voorjaar en zomer �e een zo vo l ledig mogeliik

�un,broedqevallen?

dertigtal

zijn

uit de SAR-kast.

op broedqevallen van kuifeend

eindelijk eens

te

jaar minimum een

de qeqevens

in het

beeld

i g en

van

speciaal

Herwig Blockx,

Stefan BandP..

Voor

1979 werden min­

Waarschijnlijk zullen er dit

(zonder de profeet te willen uit

hanqen) . 5.

Ik

rek�n

op

6. de

nation�le voqelwerkqroep van de WJ ging van

1980 is tot

tarisatie van

jullie medewerking het

jaar van de

aeze vogel,

onder

bij

waterwildtellingen!

houtsnip uitgeroepen. leiding

Grootaers. Zie ook. 'Het Wieltje' en 'De op jullie medewerking! 7.

(We want

Het eerste nummer van

iou

Nachtegaal'.

'De Nachtegaal',

(voor

iecJenen

qeî�teresseerd beot,

rlie zich

We rekenen

for the Scolopax) het

schijnen. Hoofdredacteur.is Paul Grootaers, Indien je

i11ven­

van onze bloedeiqen Paul

van de nationale voqelwerkgroep zal omstre'eks Heverlee.

Inderdaad,

start met een

pas geboren bladje 1 5 april

1980 ver­

Beukenlaan 40,

geef

3030

ie naa� bij hem

reeds vroeger opgaven als li:1

op

van de NVWG

is dit niet noodzakelii�). Te Brussel werd qesteld: (Robert)

op

Hermans.

de maskerklauwier, zeearen<l

1 m�art de rest van de redactieraad samen­

deze bestaat uit:

Johan Royaerd,

Eric Callebaut en Bob

In het eerste nummer zijn o.a. een artikel een artikel over

jager-determinatie,

en verscheidene boekbesprekingen

voorzien.

over

over de


-

8.

40

-

Tot slot nog enkele adressen vermelden: invulliis�en sturen naar : Robert Hermans

-

Bliide

Inkomststraat

3000

LEUVEN

fenelogieli isten sturen naar:

Herwig

Blo�kx

Langeveld 3201

9.

Het seizoenverslaq

130

103

HOLSBEEK

van 1978

verscheen in het maartnummer van ziin op aanvraag te verkrijgen. De m•'=dewerkers kr i jqen zoals ver l eden iaar het volledig nummer. ' De Wielewaal'.

Fotocopies

� iervan

Robert

Het doden van

Hermans

�eehonden

· De Britse regering

heeft verlof gegeven tot het selectief doden van robben door Noorse beroepsjaqers in de Orkaden. Het Europese gewaarschuwd door de

Parlement,

Britse parlementsleden,

heeft

onmiddellijk de Europese Commissie gevraagd een beroep te doen op

de Britse regering

om de wetenschappelijke gegevens openbaar

te maken op qrond waarvan dit besl uit werd genomen, de uitstel te verlenen voor bestudering

en om voldoen­

van dit document door de

milieu-organisaties en dit voor e � niet nadat toestemming werd ver­ leend voor het.doden van zeehonden en zeehondeniongen". De Europese Commissie heeft geen moqel iikheden tot een direct in­ · gri1pen, zo antwoor0de ae heer Gundelach, vice-voorzitter van de Europese Commissi�,

maar zii

kan een

len inzake het probleem van het

"neutraal

onderzoek"

instel­

verminderen van het aantal zee­

h onden. Uit Euroforum

Blij

Nieuws

De kwaliteit van het Dijlewater weliswaar ten

zuiden van Leuven.

(qrote)

Op vele van de talri jke zand- en

een lag e waterstand vrijkomen zijn dit

kleistrand jes die bij Lisdodoen

is er andermaal op vooruitgegaan,

en pitrus verschenen.

De

jaar

meest verheugende

vaststelling was wel het verschijnen �an de

waterereprijs eveneens

op de voorgenoemde strand jes. De kwal�teit van het

water zal in de komende

jaren zeker nog ver­

beteren daar men op de

IJse een waterzuiverings installatie gaat

plaatsen en de meeste,

stroomopwaartsgelegen,

som uittrokken om hun riolennet te verbeteren.

g emeenten een grote Een lovenswaardig

initiatief die hopelijk kuddegeest veroorzaakt in de naburige ge­ meenten. Piet De Becker


·- ·

41 -

VE R S LAG E N

V e r s l ag

i n t e r n a t i o n a l e w a t e rw i l d t e l l i ng

13

i anu ar i

1 980

- 6 ° C w a s he t t o e n w e a a n d e k a n t i e n t e H e v e r l e e v er t r okk e n op z o e� n a a r d e e e n d j e s . 1 WA- e r e n 8 WJ - e r s v o n d e n d e m o e d e r g e n s i n e en s t o f f i q hoek i e t e r ug om e r op u i t t e t r ekk e n : L o u i s D e S m e t e n P a u l G r o o t a e r s t e l d e n d e v i j v e r s v an F l o r i v a l e n S t . Ag a ­ t h a - Ro d e , P e t e r B r o s e n s e n Joh a n Ny s t e n d i e v a n N e e r i j s e , H e r w i q B l o ckx n am h e t L e o p o l d s p a r k v o o r z i j n rek e n i �q , D i rk C o s t r o p s c h ' l i .n ·i e W i 1 s e l e e n T i l d. :) ni;: a f , S t e f a n B a nd e e n ik z e l f te l d e n O u d - He v e r l e e pe r r a d i o c ommu n i c a t i e . J oh a n B o q a e r t l i e p e n w e e r g e n s t e n v � l d e o o k o p he t l i j f . V o l q e n d e r e s u l t a t e n w e r d e n b ek o m e n :

w i ld e

OHN

OH Z

NG B

NKL

SAR

12

20

330

11

1 26 3

200

23 1

4

4

6

e e nd

k u i fe e n á

t a fe l e e nd m e e rk o e t b l a uwe r e i q e r w i n t e r t a l i nq k o k me euw water sn ip

1 1

4

1 9

F LO

TD

KS

TOT

3

300

1 7

3 46 1

t 5o 2 3 3 75 11 23 800 2 1 6 30

8 00

2 1

b ok j 1;

6

g r a uwe g a n s

z i l v e rm e e uw

30

In d e m a r q e :

O pm e r k i n g :

WLS

1 s p e r w e r t e O u d - H e v e r l e e N o o r d ( R ob e r t H e r m a n s ) 1 b u i z e r d t e St . Ag ath a - Rod e ( ? e t e r B r o s e n s + Jo h a n Ny s t e� 1 w i j f j e B l a uw e k i ek t e SAR e n St . Jo r i s W e e r t (") 2 k l ap e k s t e r s te SAR ( i d e m ) 1 An s e r spec . te W i se le (DIC)

d e v i -j v e r s w a r e n g e cl. e i:_ l t e l i -j k b e v r o r e n . rt e 3 t a f e l e e n d e n t e K e s s e l - L o w a r e n e r n o g

Van

2 l evend .

G e b r u i k t e a fk o r t i n g e n : OHN=Ou .1. - He v e r l e e N o o r d ; OHZ = O u d - H e ve r l e e Z u i d ; N G B = N e e r i j s e G r o t e B r o n ; NKL=N � e r i j s e � l i 11 i e k ; S A R = S t . Ag a t h a - R o d e ; F L O = F l o r i v a l ; TD = T i l d o nk ; W L S = W i l s e l e ; K S =Ke s sel- L o ; T O T = T o t a a l R o b e r t H e rm a n s

B e z o e k --�c h t e r

de

s c he rme n v a n d e A n tw e r p s e Z o o

27

j a n u ar i

' 80

He t d e e d wel w a t v r e e m d a a n , w a n t h e t " w a s e e n s e e n w a n d e l i n g v a n n e W i e l � w a a l z o n d e r d e , and ers zo n o o d z ak e l i j k e " a t t r i b u t e n " ; v e r r e k i j k 2 r e n l a a r z e n . I n i e d e r g e v a l w a s d a t " g e m i s " geen bele t ­ s e l v o o r e e n s u c c e s v o lle o pk om s t . Z ek e r 5 0 p e r s o n e n me l d d e n z i c h a an om d e q e l e i d e w a n d e l i nrr te vo lg e n . I e d e r e e n w a s h o o g s t n i e uw s ­ g i e r i g om t e o n d e r v i n d e n h o e d e m o d e r � e u i tq ave v a n d e ark v a n No ach r e i l t e n z e i l t . D i t i s o � s d a n door tw e e e n th o u s i a s t e q i d s e n g e t o o nd op e e n v o o r ­ t r e f fe l i j k e w i j z e , w a a r b i j h i e r d a n nog e e n s o n z e d a nk .


- 42 -

O n z e g r o e p g i ng e e r s t h e t i o l f i n a r i um b ek i i k e n , w a t o n s r e e d s v a n d e e n e v e r b a z i ng i n d e a n d e r e d e e d v a l l e n . He e l d i e i n s t a l l a t i e z o u n i e t m i s s t a a n h e bb e n v o o r e e n g ew o o n zwemb a d , i k d e nk z e l f d a t h e t e e n zwemb a d u i tb a t e r g r o e n v a n j a l o e z i e z o u l a t e n z i e n . D e d i e r e n t u i n w a s z e l f s z o v r i e nd e l i j k o n s e e n q r a t i s d o u c h e t e b e ­ z o r q e n , d i t m e t d e hu l p v a n e e n b e r e i d w i l l i g e d o l f i j n d i e s n e l e e n m o o i e t u i m e l i ng m a ak t e . Z o g i ng e n we , w a t d r u i p e n d., d o o r 'n a a r a n d e r e g e b o uwe n , z o a l s d e k e uk e n s , d e kw e ek p l a a t s e n v a n mu i z e n , k r ek e l s e n c av i a ' s . G r i e z e l e nd l i e pe n we w o o r b i j h e t " z i e kb e d " v a n e e n s l a ng e n n a e e n b e e t j e d o o l h o f l o p e n k r e g e n we d e b o v e n k a n t v a n d e a q u a r i um s t e z i e n . D e n a t t e g a s t e n a l d a ar kw ame n o ok e v e ri n i e uw s g i e r i g p i e p e n n a a r d e b e d o e n i �g d a a rb o v e n m e t w a r m e b e d e l e n d e v i s s e b l i k . D e e r v a r i ng d i e d a g o pg 2 d a a n z a l o n s t o e l a t e n o m b i j e e n v o l q 2 r1d " n o rm a a l " Z o ob e z o e k h e i.: b e d r i j f u i t e e n h e e l a n d e r o o g p u n t t e bek i i k e n . D e e r n s t w a arme e d e d i e r e n t u i n wo r d t g e r u n d , z o u n i e t m i s s t a a n v o o r e e n b e d r i j f d a t g e r i c h t i s o p w i n s t . D a t a l d i e i n s p a n n i ng e n g e r i c h t w o r d � n n a a r d e n a t u u r b e s c h e rm i ng , i s i e t s d a t o n s h o o p op d e t o ek om s t g e e f t . Yve s V a nd e n B o s c h

V e r s l aa w a t e r� � l d t e l l i nq

fe b r u a r i

17

' 80

O nd e r e e n p r a c h t i g w e e r t j e ( vr i j w a r m e n s om s kw am d e z o n e r d o o r ) d e w a t e r v o q e l t j e s g e t e l d . D e o pk om s t w a s v r i j g em i d d e l d

werde n

(3

man ) .

Vo lgende

t ab e l

wi lde eend k u i f e e nd t a fe l e e n d s l obe e nd

gee ft

ee n

ove r z i Gh t

OHN

OHZ

NG B

35 2 75

- 1 20

50 4

fuut

AR P

4

150

24

0

re iger

30

16

14

2

*

31

2

6 2

94

17 3

7 3 2 9

3 9

marge :

1 bu i z e r d t e S t .

a fk o r t i ng e n :

Ag a t h a - R o d e

O HN = O u d - He v � r l e e

( 2x )

Noor d ;

NG B=N e e r i j s e G r o t e B r o n ; NKL=Ne e r i i s e ARP=Ar e nbe r g p ar1< ; AVP =Ab d i j v/h P ark ;

t e l l i ng

TOT

389 27 3 06 1 5 13 1 2

2

G eb r u ik t e

Zu i d ; Rode ;

6

12 200 1 5 5

sm i e n t k ievi t de

AV P *

2 10

z i l v e rm e e uw

In

s i tuat i e :

SAR

6 1

m e e rk o e t b l a uwe

de

.tF< L

w i n t e r t a l i ng

d od a a r s p i j l s t a ar t

van

O HZ = O u d - H e v e r l e e

k l i n i ek ;

S A R= S t . Ag a th a ­

TO T= To t aal .

1 8/ 2 M i � h è l e D um a l i n Rob e r t

Herman s


- 43

N I E UW S

UI T

-

ONZE

S TRE E K

B r i l d u ik e r - B u c e ph a l a c l a n g u l a Een

w i j f j e op

" O ud - H e ve r l e e Z u i d "

op

H l/ 2 / ' 8 0

( n am i d d ag ) P e t e r Br o s e n s

No n ne t j e - M e r g u s a lb e l l u s D i rk C o s t r o p 7 0 e ç emb e r ' 7 9 : 1 w . op SAR 2 j an u a r i ' 8 0 : 1 w . o p SAR P e t e r Br o s e n s E e n z e l f<i e w i j f j e d a t e e n m a a n d w i n t e r v ak a n t i e n a m i n d e D i j l e ­ v a l l e i? ' ( v o o r me e r u i tg e b r e i d ove r z i c h t z i e " s e i z o e nv e r s l ag " W i e l ew a a l R ob e r t

K r ak e e n d

-

An a s

He r m a n s

s t r epe r a

E e n e x em p l a a r o p SAR ( 2 / l/ ' 8 0 ) twe e o p N e e r i j s e G r o t e B r o n ( 9/ l/ ' 8 0 )

P e t e r Bro se n s

B e r ge e nd - T a d o r n a t a d o r n à

1 febr uar i p a rk

' 80 :

1 b e r g e e n d op a e g r o t e v i j v e r v a n h e t L e o p o l d s ­

( Ke s s e l - J;,o )

Sm i e n t - A n a s p e n e l op e Op

' 8 0 b e v o nd e n e r z i c h v 3 rm o e d e l i j k 6 sm i e n t e n i n h e t E e n c o r r e c t e t e l l �- : t•J w a s e c h t e r n i e t moge l i j k h e i d v a nwe g e e e n g ewo n d e , v e n i j n i g s t ek e nd e k okme e uw , d i e i � n i e t h a d k u n n e n l n t e n l i gg e n . 2 maar t

L e o n o l <i s p a r k .

S t e ph a n

_

Pij

O s ty n

l ê_t_a a r t - A n a s a c u t a

1 w . p i j l s t a a r t o p 1 / 2 / ' 8 0 t e Ke s s e l - L o , t e m i d d e n v a n m a s s a ' s w i l d e e e nde n . S t e ph a n O s ty n 2 mm .

en

Wi lde

�w a a n

Een

ek s .

op O H Z op

.G r auwe g a n s Ze s

- C yg nu s c yg n u s

-

An se r

ek s e m p l a r e n

kw am e n

15 n o v emb e r

P e t e r Br o s e n s

' 79

a n ser

v l og e n

op

1 3 / 1/ ' 8 0 o p t o e n

we

aan

d e v i j ve r OHN

b i j v a l av o n d P e ter

Br o s e n s ,

Joh a n Ny s t e n


- 44

-

L a r u s spe c i e §_ v a n m i j n w a n d e l i ng e n i n ' t L e o p o l d sp ark , b e m e r k t e ik t e e e n m e e uw , o n g e v e e r t e n g r o o t t e v a n e e n v a n s t ormme e uwe n , m a n t e l , � a a r zw a r t e v l e u g e l t o p pe n . A a n e z j i r g i e l t e m uw e me r lve i z e e n k l e i n e m a n t e lme e uw h a d ik o n m i d d e l l i i k g e d a c h t , m a a r d e z e s o o r t s c h i j n t a l l e e n ' s z o me r s v o o r t e k ome n . Z o u i em a n d m i j k u n ne n v e r t e l l e n m r� t we lk e vog e l ik t e m ak e n h a d ? B i j v o o r b a a t d a nk . ( 1/ 2/ ' 8 0 ) S t e f a n O s tyn Op

ee n .

rn i n d e·n

<le k l e i n e m a n t e l m e e uw ( L a r u s F u s c u s ) i s r= e n " t o e v a l i n B r ab a n t . W a arb i j d a n n o g s l e c h t s o n g e v e e r 1 o p d e 1 0 w a a r n e � i � q e n . v a n rt e l a a t s t e 2 0 j a a r 1 1 i t Br ab a n t o n z e v a l l e i

Erger

1 iqe

nog :

gast

''

b et ro f .

l m e e uw ( L a c1 s m ar i nu s ) i s i n k le i n aant a l ( s eder t beg i n t o t e i nd e m a a r t . W a t. n a t u u t:" l i i k h e e l w a t s c h i e n n L� t b i i ':1e t b e c l d d a t R u p sk e ( d e k r e e g ( L a r u s m a r i nu s · s h e d u i i e nd g r o t e r De

Grote

Ma n t e

wi nte rga s t

e c ht e r " r e g e l ·n a t i g e i a r e n ' 6 0 ) v a n n o vembe r b e t e r p a s t , m a ar m i s ­ w ri ar n e m e r ! ) t e z i e n d a n d e z i l v e r me e uw . )

( D e b <= n a m i n g " p roo l vo('-f e .L " i s d ub i 2 11 s '' r o ve n " doe n t e rw i j l � r i i pvog e l s e e n a n a e r g o e d a l t e r n a t i e f i s ) Bu i

zerd

-

vog e l s

niet

Buteo buteo

T o e n w e o p 2 7 / 1 a a n d e v i J ve r v a n S A R a a nkw am e n ( 1 3 u4 5 ) m e rk t e n we a l me t e e n 4 b u i z e r d e n . E v e � l � t e r k w a m e n e r d a ar n o g v e r s c h i l ­ l e nd e b i j -z: o c'l. a t w e e r u i t e i "l d e l i j k 1..1 t e l <i e n w a a r o nd e r 2 z e e r w i t t e e x emp l d t:" e n . E v e n l a t e r g i nq e n z e op t he r m i ek ( a l l e 1 1 ! ) r e c h t sb o v e n d e s c h u i l h u t . N a e e n � i e n t a l m i nu t e n v e r dwe n e n z e a l zwe v e n i n w e s t e l i i k e r i c h t i ng . J oh a n Ny s t e n , B a r t Auq u s t i j n s - Ac h t e x ernp l ar e n t e g e l i i k i n d e l u c h t bove n SAR o p 1 5 / 2 . - Z e s e x e m o l a� e n s am e n i n d e l u c h t b o v e n de we i d e s a a n d e k l i n i ek v i j �o r s op 2 3 f e b r u a r i 1 9 8 0 . Pe ter

B ro s ·2 n s

B l a uwe k i ek e nd i e f - C i r c u s c y a n e u s E n o r m v e e l k i ek e nd i e v e n 0 i t w i n t e r h a l f j a a r . W a a r nem i ng e n d a n a l t i j d ; s l e c h t s 1 k e e r e e n m . e n v o o r d e re s t m a x imum t w e e w i j f j e s s am e n g e z i ,� '1 . '.Vl oq e l i j k d u s s l e c h t s 3 vog e l s . 2 9/ 1 2

2 9 / 1 2 e e n w i j f j e B l a uw e k i ek e nd i e f v l i e g e nd v a n N . W . Z . O . ove r d e T r o l i eb e r g ( K e s s e l - Lo ) , w a a r h i j e v e n l a t e r i n e e n v e l d n e e r s t r e ek , e n n a e e n t i e n t a l m i nu t e n we e r opv l ooq e n i n o o s t e l i j k e r i c h t i ng v e r dwe e n . Op

n a ar

P ar t Au q u s t i i n s


-

45

-

2/1/ ' 3 0

w.

b l a uwe

k i e k e nd i e f

12/1

W.

b l a uwe

k i e k e nd i e

1 3 /1

ve r s c h i l l e n d e

1 9/ 1

1 w.

v l o oq

ek s

( k l c� 1 n e v i -j v e r )

S te f an

O s ty n

S t. e f a n O c:; t y n

P éc r o t

( 2 z ek e r )

V a a l b e ek

S te fa n

O s ty n

o v e r � e w e i d e n v a n P é c r o t e n S t . A g a th a - R o d e S te fan

1 w. 1 w.

SAR

O s ty n ,

S te fan

b l auwe

k i ek

Nee r i

b l a uw e

k i ek

P §crot � io v2n

-j s e

D i rk C o s t r op

Ve r f a i l l i e ,

Rup sk e

( ST . OS . )

O s tyn

d e b om e n a a n d e G r o t e B r o n Pe ter

Bro sen s

Op 1 9 / 2 / ' 8 0 v l o o g e r u i t he t r i e t v e l d l ang s d e s p o o rw e g p l o t s e e n w i -j f j e o p , a l h o ewe l i� t o c h a l g e r u i m e t i j d op d e be r'1l z a t . D i rk C o s t r op

���gy�1gJ:_� ---- - - - - - - Me z e n - P a r u s

spec i e s

' 7 9 tr e f ik e e n l o rk a a n w a a r u i t e e n 7 0 - t a l me z e n i n He t w a r e n 5 0 s t a a r t m e z e n , 1 5 p i mp e lme z e n e n 5 '.7,W a r t e m e z e n , o ok j o nq e v o :-i .:.: 1- s . O nq 2 tw i j f e l d d e e e r s t e t r ekk e r s -- He v e r L� e . P au l G r o o t a e r s Op

16

iuli

qroep komt

u i tq e v l o q e n .

W a b=.! r p i e o e r +

-

A n th u s

s p i n o l t� t t a

4 0 ek s o p O u d - H e v e r l e e N o o r d op 3 / 1 1 / 7 9 - E r i th a c u s r ub e c u l a

Roodbor s t

-

20

R o b e r t H e rm a n s

Turdu s meru l a

' 7 9 z i j n z owe l d e r o o db o r s t a l s d e me r e l b i j h u i s b i n � e n g c d r o nq e n . D i t w a s v o o r d i e n n o g q e b e u r d .

Op

iuli

Pau l

Putter

-

C ar d ue l i s

on s

in

G r o o � aer s

c ardue l i s

t i e n e x e mp l a r e n f o u r ag e r e nd i n d e e l z e n r o n d d e G r o t e Br o n t e N e e r i j s e o p 1 9 / 2/ ' 8 0 O ng e v e e r

P e t e r B r o s e n s,

Ja n D e

J o ng h e , Jo h a n

Bar t

A u g u s t i j n s,

Ny s t e n

K r u i sbek - Lox i a c u r v i r o s t r a T u s s e n 2 1 / 6 e n 4 / 1 2 / ' 7 9 d e e d ik 3 3 w a a r n em i n g e n v a n d e k r u i sb ek . Me e s t a l b e t r o f he t a l l e e n o f i n g r o e p o v e r v l i eg e nd e ek s . E nk e l e k e r e n we r d ook e e n z i nq e n d m . q e z i e n . He t a a n t a l b e d r o e g m ax . P au l Gr o o t aer s 1 3 ek s . o p 2 9 / 1 0 .


-

Zwa r t e

4S

·-

spe c h t - D r y o c o p u s m a r t i u s

V a a lb e ?k l ok t e e e n s p c c h t lll ' '- d o o r m i . -'l d e l v a n e e n " th l u uck ­ th l : t uc k " u i t m i j n · O tJ 'J ·� r v a t i e t o r e n . T o ·2 n i�� z e e c h t e r t e d i c h t n a d e r d e v l o og e e n z w a r t e v o g e l , 0 •11,; e v e e r d e g r o o t t e v a n e e n r o ck m e t d o nk e r r od e k r u i n n a ar e nk e l e g r o t.� bome n . D a a r n am h i j z i j n t y p i s c h e h o u c1 i n •J a a n ( 1 3 / 1/ 8 0 } S t e f a n O s ty n Te

We z e l -- Mu s t e l a vu lq a r i s Op 9 i u l i

' 7 9 e e n we z e l q e z i 2 n

in

d e n n eb o s t e H e ve r l e e P au l G r o o t a e r s

I n s ek t

= -:-:: = -= -= =

K u i fv l i n d e r - C uc u l l a v e r b a s c i T i e n t .:i l l e n r up s e n en

iuli

a a 'lq < � t r o f f e n op t o o r t s e n ( V 2 r b a s c um ) i n j un i ' 7 9 t e H e ve r l e e P au l G r o o t ae r s

Z o a l s u z i e t ,' � e n m o n }_ .1 a n !: a l i n z 2 n d i n)' :� . 1 " :1 d • 1 s g e v a r i ,°' e r d n i e uw s . S pe c i a l e d a nk a a n i e d e r d i e z i j n b e r i c h t e n o p tijd 1 1 . b i. n n e n s t u u r d e . V o o r vo l g e ;t d n umm e r 'Jo o r 1 5 me 1 . S t e f a an Hub l o u

x

x x

x


-

47

-

KALE ND E R

3030

A a n s l u i t i nq s v o o r � a a r d e n H a 0 fd l e d e n

Bi j

leden

W J --

·j

,� u g d l e d e n

3 S�

Fr

50

Fr

200

Fr

50

Fr

WJ-b i j l e d e n

te

Heve r l e e

s t or t e n o p PCR 000- 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 van de O . V . D e W i e l e w a a l , G r a a t ak k A r 1 1 2 3 00 T '1 r nh o : 1_ t_: m e t ve r me l d i �1 .:f " N i e uw l i ::l " n a am + ad r e s

V e r k l a r i 1v; WA

=

WJ

=

P i 2p

WA

+

der

ak t i v i t e i r:

a fk o r t i n q e n

voor

vo o r

j e ug d l e d e n

WJ

s pe c i a l e

WJ

:.·

in de

( tot 25

j a ar )

al< t i v i.i:: 2 i t

+

WJ

de

voor

j n r,,T ; t: e

·j e ug d l e d e n

( tot

13

j . )

V o o r m i ·-l d ag '1 i .-: s t a p i :1 M e e r d a a lvv; � '. : � S t a t i o n L e u v e n h o ek p o s t 8 11 1 5 �"3 11 3 0 S t ,t t i o :-1 H.;� ve r l ·� e

Q.1:! 12.

N ::i arn s <.�

T"1 e r 2 s i ak a p e 1 ,

L e i d i .i- : 1 :

WA

Ju. L 3 n ch � c

v o lw a s s e n e n

!:> .

s t e e nw 2 g

G r ,::. o t a e r s

S e o l oq i e e n D i_ j l ·� .; .1 l Ld

L::rn n s c h a p s o ;1 tw i :-� �< 2 l i n g

aan s l u i t e ni

w a t e rw i l ::l t e l d ag

in

i -2

w aiY l� l� :1J _ L:i _··:1 ·:� _D i j l ·� -�a l l e i o . l . v . P . D e Sm e d t . Or q a n i s a t i e : P . B r o s e n s

een

8u 20

sta t i0n

Leuve n

Heve r l e e 9 u 00 s t a t i o ,1 01J.: :. - H e v c: r l c.� e i n ::'l e v o o c '. 1 2 n r o n d 1 3 u G u4 0

kan�ien

h i e r op

a an s l u i tend

s am e r11<� n :-:-1 ·:> c

s tat i on

vo l q t

2

e e n w a t e rw i l d t e l d ag

O u d - He v e � l ·� '-'

om

l_��d.3 0

l e i d i ng : R ob e r t H 2 r� a n s e i n c1 e r :rn d l 7 ·u 3 0 I n d i � n j e a a n b e i d e ak t i v i t e i t e n w e n s t i e e l t e n e rn e n , V r� r q e e t d ::t n j f.:; ] ·1 1 .-1 r :1 l 1 ç1 ak1� 2 i:.: J.! i ":; t . d i a:n o n t a.q e s i n o v <.: r v l o e i : A R G O�rnE I E N W I ,J ZAG E N D Z\ r HET I l

en

WA

+

WJ

" IMPRE S S C H I E R n

St2 fan

Ba� � e

en

R ob e r t

herman s

l ·� m a a l h a r t e l i -j k u i t om 2 0 u W a v e r s e b a a n 2 2 0 He v e r l e e . Naar

a a n l e i d i ng

van

he t

in

l a at ste

GOED WA S I l nod iq c n zaal WJ

u

� l­

He l i a n d ,

Z OKA r e a ­

l �_ s e e c ::1 e n we rl e '1L) c·i t·_ ,'l·::r e o v e r A r 1o n rie . I e d e r ­ d i e d e s t r 0 ek e e n b 0 2 � j � k � n t , we e t h o e i_ 1 1 � :.:! r e s -:; a n t d e f a u n a "= '.·1 :f'" l o ;:· a .:; r w e l i s ! G e c� n 2 nk e l e k ci:rt1 p ·1 e .2 l n c.�' :1 ,. i� n a�.r d i t m i s s e n ! een


- 48 -

I mp r e s s c h i e r

q0e ft

w ad d e n e i l a n d .

u

imp r e s s i e

een

S c h i §.�mo nn ik o og ,

he t

van

e e n w a ar

vos e l ­

p ar a d i j s . E lk e

v o g e l l i e fh ebb � r

k om t h i e r

zeker

aan

zijn

-:: r ekk e n . De

i nk om

40

fr ,

d e z e p r o j e°'.< t i e av o n d b e d r a ag t N a t n ·i r .:_.) a r k D i j l e l a n d . T i j d e n s d e p a u z e k u n t u t e r e c h t op d e i n f o s t a nd van d e WJ o f v a n d e Vr i e nd e n .

A M !' l B I trn N

EN

R E P T I E LE N T \') C HT'

o.a.

de

s p r i nq p u t � e n

n a ar

9u00

WJ

v r_) (> r

t.v.v.

station

_2u 4 '1

L 2 u ve n

V e r p l a a t s i n·I E i nde

rond

L e i d i ng :

17u

D i �k

s t <::!

� r;J ;:=! g

( me e r d a a lbo s )

fiet s .

de

:m � t

of H a ::i rn s (.!

Th e r e s i ak ::i p e l

( l u � c h p akk � t

mo e )

C o s t r op .

';l a l ·� n b o s S t a t i o n Le uve n hoek po s t O . L . Vrouw K e rl-c t e O . L . Vr o uw 'r i e l t

1 3 :.i � O WA + WJ

1 4 u <JrJ

L e i d i ng !

Do .

1 me i

80

V R O E G O C H T E NDWAND E L I N G

.4 ·J 3 0

WA + WJ

Maur i c e Gu i s son

4 u4 5

stat ion

Leuve n

kant ien

He v e r l e e

or 3 a n i s a t ie

E inJ2 Do .

1 me i

' 80

WA + WJ

Nico

ron J de

7 u0 0

stat i on

Leuve n

p a rk i ng

v/d

L e i d Lî J

' 80

WJ

l O u OO

Bouv é - r e servaat

:

L a ar z e n

3 r!l0 i

He r m a n s

7u30

M i. :� J:1 e l

o . s . c .

hoek

u i t s t ap

po s t

v e i l i ng

te

K amp e nh o u t

Ja n s se n s

g ewe n s t

rond

E i nde Za .

R ob e r t

HOUT S N I P

d e m i i d a�

WJ L •-;; D E iTJE R1] AD E R I NG E N w.r B E S T UUR S ­ VE RKl E Z I N:} z e e r be l angr i j k ! A l l e l e d e n w a r d e � v e rw ac h t � e t v o l t a l l i g 9

A L G E !' '1 B H C-:

af,

tr e e d t

b e s t u ur

s t ar t e n we voor LEE S

H I E R rJ '/E R ME E R

a f s pr a ak

om

me t

een

v o l g e nd e E LDE R S

1 9u 3 6 i n

de

v e r n i e uw d e

ploeg

t e rm i j n . IN

DIT

B LAD

!

B u r g eme e s t e r s t r a a t

L e uv e n .

Zo .

4 mt::� i

WA + WJ

' 80

u i t s t ap

o . s . c .

n a ar

P e rk

7u30

s t a t i o n He v e r l e e

8 u00

Ke rk

L e i d i ng : Laar z e n

P.

te

P e rk

( Te r vuur s e

He r r o e l e n

g f�W'� ., 1 s t

E i n d e r o n d d e m i d d ag

s t e e nw e g )


- 49

1 7 mei

Za .

' 80

U i l e n t o c h t e n w a n d e l i ng d o o r D i j l e v a l l e i v e r t r ek m e t d e t r e i n v a n 1 8 u 1 4 a an s t a t i o n O u d - H e ve r l e e r i c h t i ng P éc r o t . W e k e r e n t e v o e t t H r ug t o t i n Oud - H e v e r l e e L e i d i ng : P e t e r B r o s e n s .

' 80

u i t s t a p n a ar G � L � :r nb -� r ·J ( L ubb e ek ) s t a t i o n L e 1 1 v 0 n h ·'.:> ·:.! k po s t 9u00 G e l l e nb e r g s t r a a t 4 3 , L u bb e ek L e i d i n � = �o t ar i s H a l i l a n t s E i n d e r o n d d e m i d d ag .

WA + WJ

Zo .

1 8 me i

·-

0.S.C. 8u30

WA

WA

+

+

WJ

WJ

Vo r 3 d o nkb r oe k t e B e t ek om 8 11 1 0 s t a t i o !"l Le u ve n 8 u 3 0 K e rk B e t ek om V e r p l a a t s i ng me t e i g e n w a g e n s o f bu s P i c i< -· n i ck e n l a a r z e n E i n d e r o nd d e m i d d ag L •::? i d l nq : N a c h t �-,v a l 11w e n t o c h t

WA

WA

+

+

WJ

WJ

2lul5 .l l u 4 5

s t a t i o n I,·0� 1 1 '.r 8 n hoek po s t We z em a a l , h o e k P a t e r no s t <2 r s t r a a t L a n g e s t r . E i nde rond 2 3 u 3 0 L e i d i n J : L . D e Sme t .

Om 1 e v i n g H a a s r a i 2 :J uO O S t a t i o n L <=> 1 1 v e n h o ei� ? O s t 8u l 5 I nq a è·l �J A '.) '1. i j v a n ' t P ar1< , 'h o .::2k G e l d e n a ak s e b a an E i n d e r on d d e m i d d ag L 0 i d i n� : L . D e Sme t .

x

x x

x


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.