__MAIN_TEXT__

Page 1

----- = ----·-·

�---------- ---- ---

WIELEWAALJONGEREN LEUVEN

0br"'IUt\RI 0

MAART î980 ___

----

á) 5 !

JG

!l<EPll/'

· -�--

---

:::

1

--------------- --· - -----


DE VALLEI KONTAKT B LAD WI E L EWAAL - JEUGDAFDELING LE UVEN ve Jaargang nr 1 Januari - Maart 1 9 8 0 ============================================

Kontaktadres :

Johan Bogaert

Nieuwstraat 1 6

3 0 7 0 ERPS KWERPS tel : 0 2/ 7 5 9 6 0 4 5 ============================================

Hallo , Ik hoop dat iedereen de feestdagen magen)

qoed doorgebracht heeft .

(het WJ-best uur)

In elk geval wense n wij

iedereen een zalige kerst en een gelukkig

nieuwjaar en nog vele . . . wensen ,

( b uiten overwerkte

( van alles zoals:

zeearenden ,

geluk­

jare n , waarnemingen . . . ) .

Op het konqres is het weer een toffe boel geworden . Spiitiq nat u urlijk voor diegenen die nie t meekonden ,

zij

hebben wat qemist . Maar meer hierover in het wieltje of op een van de uitstappen .

Ik heb de i ndruk dat miin opmerking in verband met de sfeer in WJ-Leuven een beetje is nagevolgd .

Ik hoop dat het

zo voor t blijft qaan en dat het volgend st udiekamp een "stu­ die ''-kamp wordt . Voor diegenen die hier nog niets.over wisten . · Deze keer qaat het door in augus t us in de kalkstreek

( ons land) .

Over de sfeer qesproken de pan nekoekenavond was weer enorm.

Het bleek dat het lachvermoqen van de qroep nog i n uit ­

stekende konditie was . Hopelijk is de sfeer op de volksdans­ avond even qoed . Nog in het vooruitzicht het knotkamp . Inschr i jven bij mij op per: 0 0 0/086 1 8 0 3 / 5 5 ( Op tijd inschrijven hoor! ) Noq voor ik eindig

iets tussen haakjes;

denk al eens

aan de ledenvergader i ng de 19e en maak wat reklame want ieder­ een ( ! )

zonder 1 uitzondering zou hierop moeten aanwe zig ziin

en dit zonder ook maar 1 uitzondering ! Dat was het dan weer tot de volgende keer.

Johan


-

1 -

ART I KEL S

DE GEHE I MEN

VAN

DE

VOG E LTREK

N a ar : Mys t eries of B i rd Mig r a ti o n van Al l a n C Fish e r, J r Ve rsche nen i n N ati o n a l G e og r aphi c Mag a z ine; V o l 156/2 Augustus

1979

" In mij n h anà h i el d ik he t mee s t wonderlijke v a n a l l e l e v end e w e z e ns , ee n sch epse l me t.va ardigh ed e n welk e ons beg rip t e b ov e n g a an, m e t u i t z o nd e r l ijk e , z e lfs b i z ar r e zi n t uigen, met e en ui tho u d i ngs- e n wee r st and sve rmög e n welk e zij n g el ij k e ni et vindt in d e d i e r e nw e reld . M ij n g e v a ng en e m a t te rna�w e rn oo d 10 cm en woog m ind er dan 1 5 g r. In mijn h and hi e ld. ik d a t o n t zagwe kkend r a ads e l , een v og el. " " D e T enn ess e e· z ang e r ( -w a rbl e r : V e rmi vo r a p e r eg rin a) b eke ek m e bl ijk ­ b a ar m e t m e e r n i e uwsgi e righe i d d an s c h r i k. Hij w as ge v a ng en door ring e r s n abi j Ca pe Ch arl e s in V i r g in i a (U.S .A.) w a ar d e dagel ijkse ebb e en vl oe d v an d e Ches apeake B aai zich m eng en met d e A tl anti sch e Oc e a an . Elke herfs t t r ekt d e z e vog e l v an u i t zi j n broedpl a a t sen i n Can ad a e n' h e t n oo r d en va n d e UaS . ov e r ong ev e e r 5000 km n a ar zijn o v e rw in t e ri ng sg ebi ed in m i dden en zui d - am e r ika . Zo als v el e and e r e tr ekk ers z o ek t h ij z ijn v o ri g e overw inte r i ngspl a a t s te rug o p en komt in_d e l e n t e t er ug n a ar d eze l fde pl ek , dik w i j l s d ezelfde boom waa r h ij i n d e v o rig e j ar en gèbroed h eeft. Ik o p end e mijn h apd , de v og el a ar z el de e e n t ij dj e en vlo og d an op. A a n de poot droeg hi j nu een v ed e rl ic h t e ri ng m e e , met z ijn eig en ind ent i f ic at ienumme r 1420-77887 en h e t v e r z oek : · " Ad v is e Bi r d B and , Wr i t e W a s h ing t o n o.c. U . S . A . " Op e en b erg t op i n Wes t-V i rg i n i a , e v ene ens in de U.S. w or dt d e zwar t ­ k op z ang e r ( b l ack pol l w a rbl e r , D end ro ic a s tri� ta) geringd. D e ze b r o e d t in n o o r d e lijk e woud en , in d e he rfst t r ek t hij n aar d e At l a n t i s c h e k u st. S ommigen v olg en d an de ze k u s t to t i n Z u id Amerika, m a a r and e r e n zijn s tou tmoe d ige r. M e t �ond e r den -m ilj o e nen voge ls (ook an d e r e z ang e r s ) s tijg e n ze op v an d e No o r d-Am erikaan se kust e n vlieg e n d an ov e r d e At l a nti s c h e oc e a an en de Car aïb isc he zee t o t in Z ui d - Ame r ik a . Z o d o e nde m ak e n d e z e zanqe r s e e n nons t op-vlu c h t v an 3700 km g e d ur en de 86 u r en! E e n g e d e el t e v an d e ze t och t v li eg en s ommig en o p d e z uu r­ s t of arme h o og t e v a n 7000 m e n d i t om d e m e es t gunstige win d en t e vi nd e n . H e t is d e l ang s t e non-st op vl u c ht , z ow e l in af s t a n d a ls i n tij d , t o t n u t oe g e r e g ist r e e r d. I n één j a a r tijd vl iegt d e zwartkop­ z a ng e r z o 16.000 km. M aa r d e k amp i o e n b lijf t d e N oords e s t e rn ( arti c t e rn, St ern a p a r adis a ea) m e t zijn 20.000 km p e r j a ar . -

Waa r om ond e rnem en zo'n kl e i ne sche p s els de rg el i j k e r eiz e n ?'Ho e kunn en z e d e g r uwelij k e ins p a nn i ng ver d r agen ? W a t v o or e en k rach t . b ewe eg t h en ert o e en hoe v in d en z e d e w e g ? Op d e z e l aat st e v r a aq is m en p a s d e laa � st e 25 à 30 j a ar e en an two o r d a a n h e t k r ijg e n , a lh o ew el men r e e ds e e uwen wor s t el t m et h e t p r ob le em. Vel e v o g e l s o o r t en o riën t e r en zich ni e t a ll ee n op de z o n maar ook op d e s t e r r e n . Er z ij n � el_f s s omm i g e f ei t en di e e ro p w ijz en d a t de v og el s z ich r ich ten o p het m a g n e t i s c h ve ld r on d de a ar d e e n op d e zw a a r t e -


kracht. op

een

maken.

Ook

zijn het

meesterlijke

-

uitstek en d e weersvoorspellers wat hen toelaat van d e m e e st gunstige winden gebruik te

wijze

Sommigen kunnen' zelfs

de vloer en

2

het verschil

in

mm

Hg-druk meten tussen

een k am e r. Zodo end e r e ag er en z e op weers­ veranderingen voor er enig zichtbaar tek en v an optre e d t . Bij duiven heeft men zelfs ge vond e n d at z e r e a ge re n op ultraviolet en g epo l a rise er d licht en op ultrasone g eluid en wat ze ook wel eens voor n avig atie zoud en kunnen gebruiken. Waarom

van

t r ekken ?

en voedsel te v in d en . d e m e este vogels trek­ k en ver d e r dan nodig is om voedsel en goed weer te vinden. De m a s s al e t r ekb ew e g ing ove rsp2nt e euwen en dus ook gl ob a l e wee rsv�r and eringen. W a t d e a anze t w a s van d e tr ek ligt in een ver v er l e den; Sommigen wetenschappers geloven dat de verschillende ijsti j den in het pleistoceen de oorzaak geweest zijn, maar anderen voeren aan d at de op en afgaande ijsbeweging slechts enige honderden jaren duurde �e r ijstijd, te kort om invlo ed te hebben, ook zijn er vele soorten die� op en af trekken van plaatsen die nooit door het ijs a a n ger aak t zijn. E en andere theorie is dat vele soorten in feite oorspronkelijk tro­ pische vogels zijn, die nu in het noordelijk halfrond broed en en dus t erugk er en na ar hun "vaderland;, in de her t: s t . Dit is o.a. het geval voor wielewalen" Maar niet voor alle soorten vogels. Een derde q e g ev en i s h e t ui tzi c h t van de noord- amerik a ans e l an dmas s a; bergketens, stromen en rivi er en zijn over het a l g e m e en noo r d-zuid gericht, wat alleen de trekbeweging kan helpen ( w a t ni e t d e tr ek verklaart in

Je

zou

d e zoldering

zeqgen dat het

Dit is slechts

Europa

een

is

om

de kou

te ontvluchten

gedeeltelijk antwooid

want

vert.).

M e c h ani sme aanzet tot trekken is het fotoperiodisme, zowel in d e als in de lente. Dit prikkelt kli er en z o a ls de pijn appe lk l i er w a a rd o o r de voqels onr11stiq worden, toL z e weten d a t ze mo e t en ver­ trekken. Het tijdstip van v ertr ek en komst hangt af van soort tot soort. Vooraleer t e gaan, leqgen de meeste vogels vetlagen aan. De zw a r tk o p z anger verdubbelt zijn gewicht en verteekt als een echt e " d ikz ak " . Men kan dan vetballen voelen op het l ich aampje. Noord­ (brandstoftanks) . amer i k a a nse r inger s spreken d an vnn "ftiel tanks" D ez e voorraad metabolizeren ze op een niet qeêvenaarde wijz e , de borstspieren zijn in verhouding veel breder en be ter ontwikkeld dan gelijkaardige spieren bij de zoogdieren. Ook het ademhalingssysteem is zonder �nige vergelijking want he � vermogen om o2 ui t de luc�� . te halen ligt vele malen hoger dan bi] �ndere gewervelden. (Er ziJn o.a. g a n z e n q e z i en in de himal aya s op 9700 m, wulpen (curlews) en grutto's (godwits) op 6500 m ) . De meerderheid van de vogelsoorten trekt s'nachts en het zijn dan g ewo on l i j k nog de kleinere soort en. Wa terwi l d en steltlopers doen h e t overd ag . De tol di� de vogel s betalen aan hun trekdrift is enorm hoog . Zeker de he l ft v an de vogels gaat eraan d oo d . De grootste geva­ r en voor de vogel ziJn te wij ten aan de mens met zijn wolkenkrabbers, al d an niet met reflecterend glas, zijn hoogspanningslijnen enz. Ook d e jagers laten zich ni�t onbetu i gd. Wat

de vogel

herfst


- 3 O nderzoek Eer st d acht men dat de voge ls z i ch enkel or iënteerden op de geogra­ f i s che e lemen ten in het l and sch ap die hun bekend waren. Om d a t te o nder...... zoeken werden i n 1937 noord se p i jl stormvoge l s (M a nx Shearwa ter Puffinu s Puffinu s) weggenomen v an hun ne sten op Skokholm I s land te W a le s ( Gr-Br) , e n da n vrijqe laten op voor hen onbekende pl a a t sen te l a nd en ter zee. Ve len keerden ter ug, ook een uit Venetië. Normaa l v l i egen zeevogels niet over l and m a ar de ze u i t Venetië zette dir ek t koers naar hu i s over de Alpen en Fr a nk r ijk. (Lockley & L ack ) In 1951 en 1952 werd de proe� hernomen en werd er o.a. een noordse pij l s tormvogel losgela ten in Boston (U.S.) He t di e r vloog op 12 V2 dag naar Wa le s. Hij kwam er 10 uur eerder a an dan de brief die zijn vrii lating meldde ( M atthews). In een neder l a ndsè stud i e over 10 j aar werden 1 1 . 000 spreeuwen ge­ ringd in Nederland e n werden deze dan ter ug vrij � e l aten in Zw i tser . l a nd. O ngeveer 354 he r v a ng s t en we zen uit dat volwassen vogels een korrekte koer swijz i ging doorvoerden en dan vJogen �aar hun over­ wi n t er i ng spla a t sen i n de Brit s e eilanden en NW - Fr a. nk r i j k . De juve­ nielen ech ter h ie lden hun ingeboren r i c ht i ng aan : ZW bij W. De vogel s m a akten dus een nieuwe overwi n ter i ngsplaats in het zuiden v an Fr ankrijk en op het Iberische schiereiland en behielden de ze in l a tere jaren. Bij proeven w a arb ij spreeuwen i n r onde koo ien opqe sloten'werden, w a ar enke l het zon licht voor hen w a a r neemb aar was, kozeh deze in de lente zowe l a l s in de herf st de goede trekrichting. Werd de zon ne­ stand met behulp van sp iege l s voor 90° gedraaid dan.ver anderden ook de vogels met 90° hun richting. D at de voge ls ook een tijdsaevoe l bezaten werd uitgewezen in een situ atie met een " vaste zon" waardoor de voge l s hun richting ver­ ander den n aargelang het tijds t ip van de dag , als compensatie voor die va ste zon ( Kr amer ) . Deze lfde proeven, maar met de s t e r r ehemel en in een planetarium wa ar de s terrebee lden o�ereenkomstig een j a arget ijde konden ing e s t e ld worden, g af deze lfde re sultaten. Een braam s luiper ( l e s s er Whitethroat warbler; Sy lv i a curruca ) die sinds zijn geboorte nooit vrij gev logen h ad n am bii de ze proeven d irekt de goede r icht i ng (F&E Sauer). Bij een a nder onderzoek ondervond men dat bv. de i ndigogors (indigo­ bunting ) . (1) voldoende h ad a an s te r r ep atronen i.p.v. he le sterre­ hemel s , maar in een jong s t ad i um moe sten ze de z e wel leren door het ob serveren v a n de j uiste hemelas (rond de poolster) Indlen hun in het plane t a r ium een verkeerde as werd i n q epre n t vlogen ze later ver­ keerd (Em len) . De wetenschap smen sen onderscheiden drie verschillende gedragswijzen v a n de voge ls om z i ch te or iën teren : o

Type Type

II:

Type

III:

I:

i s afhankeliik v a n geografische e lementen; hef vermogen om een r i c hti ng te k i e zen ,en deze te behouden boven onbekend terrein; het vermogen om dé jui ste richting te kiezen naar ziJn be s temming; zelfs als de vogel losgelaten wordt boven onbekend

(G rif fin)

(1)

terreiti.

Zekerhe id omtrent deze n a am be z i t ik niet Peterson en Bruun ver­ melden wel ( als toev a llige gast in Europa) de indigovink (Pa s ser i n a cyanea) die in N-Amerika voorkomt.


-

4

D e m e e s t� la nge af sta ndvlieg e r s � i t t en in d a t type III maar ze s c h i j n e n h e t n i e t n o dig te ·hebb e n vo o ra l e er z e aank om e n. D e v�gel k a n ee n i nq e b o uwd t r ekp r ograrnma hebb en. D u s k a n h et gro ots t e d eel v a n _d e r e i s geb eu r e n i n type II. D at wat de vog els va n typ e II in typ e III b r e n g t k on wel eens zee r i n q ewikk el d z i j n e n ligg e n o p he t vlak v a n h e t m a g n e t i s cl+ v e l d va n de a a r d e . I n e e n p r oef we r d e e n t r ek lu s t ig e r o o db o r s t ( E u ropean r obi n ; E r i tha cus r ub e c u la) opgesloten i n .een k o oi , omringd me t induc tieklossen wel k e e e n m agn etisch veld k o nd e n produ ce r e n al s er e en el e c t r i s c he s t r o om d o o r l i e p . D e k o oi wa s o ok v e r s t ok en va n alle zo n n e - e n st e r r e lic h t. To c h k o n d e vog el d e qoede r i ch t i n g k i ez e n . I nd i e n men ech t e r m e t d e kl o s s e n h e t m ag n et i s ch v el d va n de aa r de me t 15° " v e rl eg d e " v e r lP.gd e d e r o o db o r s t ook zijn r i c h t i n g me t 15° (W&R Wiltschko� D u i v e n di e m ag n e t e n in hun vl ucht me e d r o eq en we rd en o ok m i slei d (Ke e ton , Wa lr.o t t ) . Men o nd e r vo nd van du iv en t r o uw e n s ook d a t deze d e v e r an d e r en d e zwaa rt ek r ac h t va n d e aa r d e ( o nd e r i nv l oed va n d e m a a n ) k ond en r e g i s t r e r e n (Ke e t o n & L a r kin ) . Wa t <l e we tenschapsmensen nu we t e n o v e r t r ekb ew e g i n g e n , e n da t wat z e z ull e n l er e n o v e r da t o n d e r w e r p in d e v e r d e r e t o ek om s t� ha ngt

voo r e e n g ed e el t e af v an d i e , n ie t na ar w aa r d e t e scha t te n , vrij w ill ig e r s : d e w e r el db r o e d e r sc h a p v a n r i n g e r s . In de U. S . is h e t de " U . S. F i sh an d W ild lif e S er v ic e" die een t o el a tings_.,vergu n ni ng e i s t va n d e r in g er. Om . d e ze t e v e r k r i ig e n di e nt de kandidaat 3 specialis ten te o v e r t u ig e n da t h i j d e vogel s ka n he r k e nn e n die vo o rkome n, i n z ij n q e bi e d of s t r e ek , e e n ha r d e ond e rvrag i ng! (2) Du i z�n d e n vrijwilligers die g e o ef end z i in in h e t vang en en b eha nd e ­ len van de vogels onder toezicht, h el p en de gediplomeerden. H e t amerikaan s e "Birn B an di n g L ab o ra t o ry " t e L au r el , Marylan d in d e U. S . h o u d t r e e d s 30 m ilj o en r i ng e n t e b o ek, e n krijq t e r i e de r j a a r m i li o e nen b i j. Het l ab o on t v a n g t ook 60.000 t e r ugm eldi ng en per j a a r , een ve r r a s s e n d q r oot a an t al . D e w e te n s c h a p z al no oi t di e vog el k u nn en isoleren die e lk e man of v r o uw i n zii n h ar t he ef t. M aa r i n het p r ob e r en t e begri j p en v an de vog e l s k ome n we mi s s c h ie n ko r t e r b ij de opl o s sing ya n het g e he im va n onze e ige n s c h e p p in g en evolutie. Misschien is e r in ieder van o n. s een trekker, en vogels· syrnbolizeren dan die v r i j heid die we z o eken , maa r zelden vinden. Va n é é n d i ng k u n n en we zeker zijn: i n o n s on t z ag over he t myst e r i e va n d e t r ek voq el � over d ie kracht e n d i e ve r bu i t en on z e kenni s ligq e n , v oele n we een n e d e r i g he i d di e ma ar al te zelden de mc nse­ li ike g e e s t s i e r t . Ver taald door Yve s Va nden Bosch (3)

( 2) I n o n s l a n d w.o r d t he t ririgwerk

g e o r g an i s e e r d d o o r h et on vo l­ I ns t i tuu t va n Na t uu rwet en sch appe n" Ad r e s : B elgi s c h Ri nqwe rk , V a u t i e r st raa t 31, 1040 Brussel Z i i n emen he t exam e n af van d e r inq er s , e v e nals i n d e U .S. A . e e n h ar d e proef, e n va ng en d e t e r ugm e ld ing e n op va nu it all e d el e n va n o n s land .

pre zen

"Koninklijk

(3.}Bij g e b r e k aa n h e t g ebr u i k va n wetenschappelijke name n in de o o r spr o nke l i jke t ek s t kan ik n i et ze k e r zijn va n de jut ste ·ver­ t a li n g van de voge lb e nam ing eno Indien e r da a rd o o r f o ute n in de tek s t g e s lo te n z ijn aa nva a r d ik graag v e rbet e r i ng e n di e dan al s "Adde n da" z ull e n v e r s c h i j ne n in een volgend numm er tjeo


- 5 ..,.

"EENS

EEN

ADE LAAR"

D i n sdag 3 1 ok tobero H e t r e g e n t z ac h tj e s a l s we ' s morg e n s d e schu i lhu t b e r e ik e n . D e v ij v e r i s a fg e l a te n , o ve r a l k ome n sl ik­ p l a t e n v o o r e n d e me e s t e e e nd e n z i j n wegg e t r okk e n. He t z i t v ol bl auwe r e i g e r s. 8 1 t el ik e r. W e ob s e r v e r e n d o o r d e t el e sk o op v a n B ar t hoe d e re i g e r s v is s e n . He t z i j n k e i h ar d e v i s s e r s . M a ar heb j e a l g e z ie n h o e v e el mo e i t e z e hebb e n om h u n p r o o i d o o r t e slikk e n ? D e k okme e uwe n z ij n e r o ok . E n o rme a a n t a l l en. D a t z ij n w e wel m e e r q ewo o n v o o r d e Dij l e v a l l e i i n d e w i n te r. Bi j h et e i l andj e z i t t e n e nk e l e kra a i e n, w a a r on d e r één b on t e . Robe r t vi n d t o ok n og 2 s l ob e e nd e n i n d e t e l e sk o o p . R o nd n e g en o n t s t a a t e r p a n i ek b i j d e r e i g e r s . Ook d e mee uwe n v l i eq e n op e n d e e nke l e e e n d en e n w i n t e r t a l i ng e n v e rhui z e n me e n a ar d e and e r e ka n t. W i j k ijk e n o p e n i ne e n s ver sch i j n t e e n s i l ­ h o u e t b o ve n d e bome n . 't i s hem. D u id e l ijk, z e k e r g e e n b ui z e r d · n e e n i k we e t h e t z ek e r . K i j k m a a r . Hi j k om t d ich t e r, k ijk t oc h ! A a n d e o v e rk a n t v a n d e vijv e r v l i e g t h i j . H i j zw e ef t n i e t g e s t a­ d i g z o a l s j e d a t v a n e e n ar e nd v e rw acht, m a ar m a ak t a ll e rl ei k r i ng e n i n e e n n e r ve u s e v l uc h t . R o n d om hem d e k ra ai e n . Ze p r obe­ r e n hem o p af st a n d t e h o ud e n. A l s e en t r o e p j e m ugg e n wi l l e n z e hem s t or en. M a ar d e z e e ar e nd i s m ach t ig e n d a t we t e n d e kr a a ie n o ok . E én e nk el e houw v a n z i j n vl i j m scherpe s l ag zw a ard e n i s f a t a a l . H i j c i r k e l t n og w a t r o nd en v e r dwi j n t we e r ach t e r d e bomen. He t i s nu vi j f n a n eq e n . T i e n mi n u t e n l a t e r is h ij er t e r ug . D e kr a aie n ve rg e z e ll e n hem n og s t e e d s . Hi j k omt lag e r e n d u ik t ver sch e i d e ne ma l e n tot o n d e r rl e b om e nr ij. Je z i e t d e wig v o rm i g e s t a ar t pr ach tig. Eige n l ijk e e n imme n s e vog e l . H o e dich t e r h ij k omt, ho e mee r je d a a r va n ond e r de i nd r uk r a ak t . Zi j n g ev i ng e rd e vl e ug e l t op pen z i j n i e t s ­ wa t omhoog q e b og e n a l s hij z e i l t . Zijn m ac h ti g e k op steekt ver uit b uit en d e vleugels. J e zi e t nu o ok d e b r ui ne voorvleugel­ ve l d e n a a n de bovenzijde. Even g a a t h i j i n e e n b o om zit t e n , m a ar a l d ad e l i jk v l i eg t hij we er op. H i j k om t r ec h t n a ar o ns t o e . Hi j d a al t t o t bove n d e v i jv e r e n m a ak t l a ng z a am e e n q ro te b och t v o o r d e schu i lhu t. De k r a a i e n ach t e r v o lg e n h e m kri j s e ndo Hi j zw e ef t voorbij . Ee n f a sc i n er e nd mom e n t. He t v l e uge lve l d d a t we da a r j u i s t nog vo or effen bruin aan?.agen, b l ijkt nu vo l l edig qe s tre e p t t e zij n . In z ij n sta a r t e n o p s omm i g e p l aa t s en i n de v l e uge l s k om e n ve r s pr e i d w i t t e p l uimen v o o r. Z i j n k o p is d onk e r, e n h e lem a a l v o o r a an k l i ef t een ma s s i ev e k r omm e sn ave l a l s e e n b oegsp i t s d o o r d e l uc h t. Hij v e rdw ij n t m e t z ij n l i j f e i g e n en na a s t zich . Ond ert u s s e n kam e r er ni e uwe m e n s e n in d e sch u i l hu t. Net g em i s t , joch, pracht van een waa rn em i ng ! M i s s c hi e n komt h i j s eff e n s nog terug . . a l s di e fo t o ' s q e l uk t z ij n ! .

Om ti e n uu r i s hi j e r we e r . Hi j z e t zi ch opn i euw in ZlJ n b o om . D e k r a a i en z i j n weg. H ij b l ijf t er nu lang zitt en . We s t ell en d e teleskoop op h em q e rich t . M i s schi en wee t hij dat we hem g ad e ­ s l a a n , wan t h i j g aa t ach ter d e s t am zi t t e n en v e rdw ijn t z o u it het b eel d . Toch b li jv e n we k i j k e n . D o o r d e w i n d word e n de t akk e n


- 6

-

bewogen en

af en t o e v ang en we een g l i mp op van zijn sravel. Di e k om t d an even achter de stam te voorschijn, een v a alwit t e sn ave l met een zw a rt eindpuntje. Alsof hij hiermee z i jn aanwe­ zigh eid voor ons wil b e ve stig en We kunnen nu ook zi j n po t en bewonderen. G ebr o e kt e poten, geelachtig�van k l eur. Ondertussen begint het wat hard er te r eg en en. De t e l e sko op is bewo�en, en we vinden geen sppor meero D e snavel is weg. Is hi j wegg e vlo g en zonder dat we het zagen ? Neen, hij z i t e r nog. Ook al kun j e h e m ni et m e e r zien , j e v o el t da t h ij nog aa nw e zi g is. We wachten. .

I k k i j k t e rug naar de blauwe r ei g er s en de eenden. De v i J v er bi ed t e en troosteloze a anbl ik. De l uc h t is grauw be t r okk en en d e regendruppels k li e t e re n zac h t n e e r in he t water, p r a k ti sc h on­ hoorbaar, om de r eig e r s ni e t t e veel te s t o r en . Enke l e ki e vi t t en vlieg en rond. ·

P lo t s e li ng barst het inferno los. Vanuit zijn boom is hij om l aag H i j sche e r t nu op e nk e l e meters boven het water. De eenden en de reiger s, de kraaien, alles gaat d e lucht in. Me t enk e l e s l ag en is hij v l akb i j een groepje e enden gekomen. B i j na k a n h i j ze p akken, - v an hieruit l i jk t h e t we l of hij ze al heeft­ maar in hun run-for-life zi j n de e end en he n nog te snel af. H i j keert om. Rakelings scheert hij nu boven het wateroppervlak. Twee r e ua c h t ig e g r i jp e r s o pen en zich. E�en sp a t he t water op, en zijn prooi ben� e lt al tus sen z i jn klauwen, levenloos. H ij zal geen moeite hebben om die vis door zijn ke e lg at te kri j gen. Voor wij eig en lijk goed en wel beseff en wat er g e b e urd is, heeft hij alweer hoogte genomen. Hi j vli egt nu snel naar het zuiden. We d o en hem ui tg e l eid e t ot onze kijkers h e m t ot een s tip j e redu­ ceren, hoog bov e n de bomen in d e wolken. g e dok en .

Stefan

Bande

P I E P WJ - P IEP WJ - PIE P WJ - P IEP W J - PIEP W J - PIE P W J DE

VISAREND

( waarg enomen

voq_r_wi_e _e_r.

door WJ

Q_og_

te L eu v en op 11/4/79 12.i�t_v�n_weet !

aan

d e vi j v er t e SAR)

met vis zoals snoek en f or el, h o ewel hij in schaarse ti j de n o ok wel ee n s w a terv og els als eenden, w a t e rho e n tj e s en z. a an_v a l to Om d e z e r ed en is �ij nog a l i mpo pul a i r bij jagers, m a ar in de mee st E ur o p es e landen geniet de visarend nu bescherming. M e es t a l ziet men de visarend jagen boven meren, ri­ vieren en k rek en waarvan h e t water helder is. Hij v li e g t d a arbi j met t rag e vleugelslag. Hij kan ook bidden, waarna hij zich me t ui t g e s p r e i d e klauwen op zijn prooi s to rt . Zijn schelle, pi e p e p d e kr e e t li jk t wel op het geluid van een j ong e hoende r achtig e . In r ust zi t t en vis ar end en m e es t al op een ui tk i j kpl a a t s bij he t w a t er . de visa�end trekt door van april to t mei e n v an aug ustus t ot oktober; altijd langs w a t er.

Dè v i s a rend voedt zich hoofdzakelijk

Ann

Brosens


- 7 -

MEDEDELINGEN

Artikels en

vbbr

verslagen

voor het

volqende

Yves Va�den Bosch,

Geldenaakse

Ornitholoqische verslagen worden Hublou,

S.

AFDELING

NIEtrvrn

Zoals

De

"Demer

hiervoor

de

Liqnestraat

DEMER

aangekondigd

afdelin:::r

EN

Haacht,

Keerbergen,

leden

de�e

uit

Boomklev2r/De

wensen

met

17,

al onze qoede

Rotselaar en

qemeenten

Vallei.

stellen.

3030

zetel te

qemeenten af:

Gelrode

ontvanqen

te

kennis te

80,

ontvanqen nog

dienen

zij

zij

ook

de

hiervan b

interressante

"Mee r

voor

Natuurpark

mensen dichter bij

oppert

Stefaan

Het middel info

deze

2.

bij

aflevering

volqende

3.

ZOKA:

zie

is

liqqen

mensen

de

nog

het secretariaat in

wij

zij

de

nog

steeds

nieuwe

welkom

afdeling

a�tiviteiten in kameraad­

Bestuur

het nat�rnrpark

klaar;

warm "'naken

verder

werd besloten het ZOKA '80 de Ardennen (Kalkstreek ?) te doen plaatsvin0en. (of 6 ) -januari organiseren we hiervoor een zoekto.:::ht.

Op vorige bestuursvecgadering ergens

Op 4

van

num"'ners

Dijleland

uitstek

stikkers...

pers mo,�ten we de

Kalender:

Onze vroegere

Hublou.

hiervoor

beurze n ,

de

staat

Boortmeerbeek,

de natuurbeschermingseducatie brengen"

Plannen voor nieuwe a�ties

Via

on::ler

Hever blijft bij

Het

Propaqanda

opqericht,

Hageland.

� ijven

Verder wensen

een nieuwe

Onze afdelinq

Begijnendijk,

Tremelo.

Vanzelfsprekend

start en vele

Haacht

ave� gaat naar

Indien

a�tiviteiten.

Leuven

Heverlee

Bastiaens.

schappelijke Wielewaalgeest.

1.

3000

DIJLE

Dijle"

volgende

terwijl

Vest

in ons voorgaand blaadje werd

en

Mechelen,

een

dienen

verstuurd aan:

verantwoordelijkheid van Wilfried

op

nummertje

1 maart 1980 op volqend adres aan te komen :

in


-

4.

je

me e r

De

pri j s

Voor he t

van

karnp p r oq r amm a

gan se

Het

( 15-16-17

1980

K notk amp

en

de

3 00

fr

e te n

Jo� a n

zal

-

febr u a r i )

Bog a e r t ,

ve rmelding :

sta a n

inkop e n

te

b e dr ag e n ,

Nie uw str a at

knotk amp

3071

met

de

Nee r i j se .

Een

minimuml e e fti j d w e r d v a s tq e le q d

Mate r i a alve r a n twoo r d e lij k e :

Er

wor dt d it

j a ar

w e r k l e id i ng :

gewe r kt

Pi e t

in

de

B e ck e r .

we

nu

Dir k 3

op

pr . 0 0 0 - 0 8 6 1 8 0 3 - 5 5

op

s tor te n

E rp s

14

S t a n d a e r t in .

P e te r

en

M agd a

16 ,

ve r n e em

H i e r ov e r

w e r d opq e s t eld .

k ampb r ie f .

de

in

8

Kw e r p s

j a ar .

C o s t r op .

ploe g e n

AFBE E LD I NGE N

� o al s

je

zie t h e b be n

d r ukk e n . moe te n

Om

de

i n kt

achte r g r o n d ne n

en

moet

met

tek s t uittik� e n

de Dan

Da nk

is

bij

G e zi e n

v an

de z e

er

in

' de te

en

de

of v e nig e

b e te r

ook

vo nd s t e n

s t 1�ken , w a a r de

of

vr a ag

de

n e m i nge n

of w a a r nemi n q e n

volg e nd e

adr e s :

I nd i e n

in

u

b e t r e ffe nde

he t be z i t

Ho p e li j k

van

een

N a a st de

te

zo

de

vind pl a at s

de

d atum

Uw

m e dewe r ki ng

en

r ub r ie k

o fficiele

zo

te k e n e n

van

de

zoud e n

ste rk

k an

door

vrie n d e n ,

Markt

Oud e

s tre e k

Leuve n .

p e li j ke

waarde

r o nd

bij

de

en

te

of h e t ont­ zo a l s

bv .

bij d r a g e n

om s t r ek e n

die

hu n

s tu r e n

te

L e uv e n .

56 ,

p lanten

n ad e r e

te

w a ar ­

n aar

het

Le uve n s e,

he t

volq e nde

de

Boom ­

ver sch i j ne n . P l a nte n n a am

v e r m e l dt

( e v e ntu e e l

en

bi�o n de r h e d e n

gebie d e n, van

in

er

kan

en

s ucc e s

bi j

uit

k le i n e r g ebie d

s tu r e n .

studi e

D a nk

vo n d s te n

over

z i j n v a n e e n o f a nd e r e i n ve n t a r i s a t i e

v a n he t g r o o t s t e

bep a a l d e

van

Oo s t ­

be s t z e lf

kun n e n

zi j n

vi n d e n

ving . b e sche r m i n g

in

De

fo rm a at .

pl a nte n

Di j le va lle i

te

Ne d e r l a nd s e

ook

nie uw s

spe c iale

g e d e t aille e r d m o q e l ijk

nod ig

A4

op

te

polycopie r i n q .

va n

enz .

een

of

d oor

A4 .

op s t e ll e r

pl a nt e n g eme e n sch a pp e n

B e ck e r

he e ft dit v e rzo e k

kle ve r / V al l e i N . B .

ook

l ij n e n

vl ak k e n .

H e t fo r m a at

!

zou d e

s por ad i sch

me n s e n

er

m och t

gr ot e r,

een

het d a n

g e li e v e

De

Pie t

zw a r te

af

te ke n i n q e n

de

zou het we n s e li j k zij n h i e r a a n

w a a r d e volle

de

zicht op

voo r

sle c ht s

v alt ,

r ie tv e ld e n

v a n be p a ald e

Vand aar

kl a a r

afbe e ld in g e n

zoud e n

afg e te k e nde

illu str atie s

V alle i '

l e ze n

n i e uw s ove r

een

sch e r p e

i l l u s tr e r e n

�i l

R e g e lm atig

k r ij ge n .

v e rbete r e n

zo w e i n ig mog e l i j k

voor b a at .

ve rh e lp e n . d e kke n

met

r echt str e e k s

pl a n te n

mog e li j khe id o�

al t i j d h a g e lwit zij n

te k s t

een

de

e rv a n t e

uitq e voe r d wo � d e n

i n d i s ch e I nd i � n

kw alite it

b e l a ng en

zi j n

teve n s

me t

u

ook

k a a r tj e ) , e e n be s chr :i_i �

b i j de eventue le

o ok

van

we t e n sch ap ­

de p l a n te n q e m e e n sch a p p e n in d e

v a a rb a a r

! ! !

Pie t D 2

Be cker


B E R I CHT

AAN

DE

9 -

" WERKE R S "

-- -------- - - ---

m i j n a a nvr a ag n a a r m e n s e n d i e w i l d e n " w e rk e n " kw am po s i t i e f a n two o r d . 6 me n s e n s c hr e v e n z i c h i n . - S t e faan Bande K e s s e l - Lo P e t e r B r o se n s H e ve r l e e Wi l se le - D i rk C o s t r o p - S t e f a a n Hub l o u Heve r l e e

Op

·-

-

S te faan

O s ty n

Ke s s e l - Lo

- S t e f a a n Ve r f a i l l e Ke s s e l - Lo N a a r m i j n rn e n i n q i s d i t e e n g o e d r e s u l t a a t , q e z i e n o� te w e r k e n , n i e t m e t t e ve l e n m o e t z i j n . We l nu , i n he t voor j a ar van he t j a ar ' 80 ( d e s her e n ) beg i nn e n

we

e rme e .

Ve r m i t s e r nog g e e n c o n t ac t e n me t b o e r e n q e l q d z i j n ( i n O u d ­ H e v e r l e e a l t h a n s ) , z u l l e n w e d e we rk z a amhe d e n i n N e e r i j s e a a n ­ v a t t e n e n we l me t h e t o nd e r h o u d e n v a n e nk e l e s t uk j e s h oo i l an d , s l o t e n e n q r a c h t e n . H e t o ph a ng e n v a n n e s tk a s t j e s , v a lk e nk a s t e n e . d . ; en hout v a n d e t i j de n s de voo rgaande w i nter georgan i se erde k n o t ak t i e s v e rw e r k e n . D i t a l l 2 s V è r l o o p t ( h o p e l i j k ) i n n a uwe s am e nwe rk i ng m e t d e r e e d s 3 w i n t e r s o u d e W e rk q r o e p N e e r i j s e . G e z i e n ik n e r g e n s g e e n vr i j e d a t um m e e r o v e r h e b om e e n v e r g ad e ­ r i ng t e ' p l e g e n ' z u l l e n we m a a r a f s p r ek � n o p h e t d e r d e WJ-k n o t ­ k amp e v e n e e n s t e N e e r i j s e . We e s t b r a v e j o nqe n s e n g e d r a ag t u l i e P i e t De Becker

U I TE R S T

B E LAN G R I JKE

ME D E D E L I N G

VAN

HE T

ORN I THOLOG I S C H

S E C R E TAR !_A A T

Z o a l s b ek e n d we r d e n v r o e g e r de i nv u l l i j s t e n v o o r h e t s e i z o e nv e r ­ s l a g om d e z e s m a a n d e n i nq e z a�e l d o v e r e e n pe r i o d e v a n z e s m a a n ­ den van he t vor ig j aar . D e z e m e t h o d e ho u d t e c h t e r v e r s c h i l l e nd e n ad e l e n i n e n pr ak t i s c h q e e n v � o r d e l e n . Z o k u n n e n w a a r n em i nq e n p a s e e n j a a r l a t e r v e r ­ w e r k t wo r d e n e n v e r g e l ek e n m e t d i e v a n v o r i g e j a r e n . B o v e n d i e n s t r o m 2 n e r p l o t s e e n h e l e h o o p f o rm u l i e r e n q e l i j k i n o p h e t o r n i t h o l o q i s c � s e c r e t ar i a a t z o d a t d e ve rwe r k i ng e i n d e l o o s l a n g l i j k t v o o r d e ve r a n twoo r d e l i j k e . R e d e n q e n o e g d u s o m op e e n a nd e r e n m e e r pr ak t i s c h s y s t e em o v e r t e s c h ak e l e n . D i t n i e uwe s y s t e e m k om t e r v a n d i t j a a r a f . A c h t e r i n d i t n umm e r z i t e e n f o r m u l i e r a a n g e b r a c h t o m a l uw vog e lw a a r n em i ng e n v a n j a n u a r i , f e b r u a r i e n m a ar t 1 9 8 0 o p i n t e v u l l e n . Vu l d i e w a ar ­ n e m i nq e n o nm i d d e l l i j k i n w a n n e e r j e thu i s k om t v a n ob s e r v a t i e . Z o z a l j e h e t n i e t v e r g e t e n e n j e z e l f e e n h o o p a r b e i d b e s p ar e n w a n n e e r j e d e formu l i e r e n m o e t op s t u r e n . D e l i j s t d i e a c h t e r i n z i t wor d t v o o r 1 0 a p r i l 1 9 8 0 v e r w a c h t o p o n d e r s t a a n d a d r e s . T e g e n d a n z a l j e e e n n i e uwe l i j s t q e l e v e r d z i j n me t d e V a l l e i / B o o mk l e ve r om j e w a a r ne m i ng e n v a n a p r i l , m e i e n j u n i 1 9 8 0 o p i n t e v u l l e n . _ D e z e w o r d t d a n v e rw a c h t vo o r 1 0 j u l i o p h e t s e c r e t a ­ r i a a t . I n d i e n j e m e e r w a a r n e m i ng e n he b t d a n o p j e f o r m u l i e r


- 10 -

q e r ak e n , m a ak d a n z e l f e e n g e l i j k a a r d i g form u l i e r o f g eb r u ik e e n v r o e q e r e i nvu l l i j s t ( d i e n u a fg e s c h a f t i s ) . D a t d i t s y s t e em v e l e v o o r d e l e n h e e f t i s d u i d e l i i k : g e e n j a a r m e e r w a c h t e n o p pub l i c a t i e v a n h e t s e i z o e nve r s l ag i n d e ' W i e l e ­ w a a l ' , s l e c h t s p e r i o d e s van dr i e m a and i n t e vu l l e n e n j e k an h e t z e l f s o n m i d ct e l l i j k d o e n . ( n i e t e e n j a ar l a t e r ) B ove n d i ·� n w o r d t d e v e rwe r k i ng s t ukk e n l i c h t e r . E r i s n o c h t a n s e e n pr ob l e em . D e l a u t s t e i nv u l l i j s t e n d i e j e (we l l i c h t ) b i n ne n s t uur d e , h a nd e l ­ ct e n o v e r 1 9 7 8 . D e l i j s t a c h t e r i n b i j q e vo e g d g a a t o v e r 1 9 8 0 . Om e e n g a t v a n e e n j a a r te v o o r k ome n m o e te n a l j e w a a r n e m i ng e n v a n 1 9 7 9 N U o pg e s t u u r d wo r ct e n . Z e k u n n e n d a n o nm i d d e l l i j k ve rwe r k t w o r d e n . Z o n i e t z o u d e v e r a n tw o o r d e l i i k e a l d i r e c t i n h e t o v e r ­ w e r k z i t t e n w a t h e t n i e uwe sy s t e e m h o p e l o o s i n d e w a r z o u b r e ng e n . ik ve rwacht van j ou � e i nd j a nuar i 1 9 8 0 : de l i j s te n van 1 i an . ' 7 9 tot 3 1 dec . ' 7 9 voor 1 0 apr i l 1 9 8 0 : de l i j s t ( è n ) v a n l j an . t o t 3 1 m a a r t ' 8 0 voor 1 0 j u l i 1 980 : d e l i j s t ( e n ) v a n 1 ap r i l t o t 3 0 j u n i ' 8 0 v o o r 1 0 ok t o b e r 1 9 8 0 : d e l i j s t ( e n ) v a '.î 1 j u l i t o t 3 0 s e p t . ' 8 0 vo o r 1 0 j a n u ar i 1 9 8 0 : d e l i j s t ( e n ) v a n 1 ok t . t o t 3 1 d e c . ' 8 0

Du s :

-

S T U UR

enz .

D E 'l'.: F:

L I J S TE N

N AA R :

R ob e r t H e r rrt a n s

Bli

j ie

3 000

.

I nk om s t s t r a a t

1 30

LE UVE N

Z o a l s j e m e r k t i s e r o ok n o g e e n twe e d e fo r m u l i e r a a n g e h e c h t D i t i s e e n f e n e l o q i e f o r m u l i e r . He t f e n e l o g i � o n d e � z o ek b e p a a l t v o o r e lk e z ome r g a s t d e e e r s t e a a nk om s t d atum . D a ar n a a s t w i l m e n o ok e e n i d e e k r i j g e n v a n d e q e m i d d e l d e a ank om s t v a n d e z om e r ­ q a s t e n . H o e meer w a a r n em i ng e n , h o e j u i s t e r d i t g em i d d e l d e k a n b e r ek e n d w o r d e n . V a n d a ar i s h e t b e l a ng r i j k om v a n z o v e e l w a ar ­ n e m e r s m o q e l i i k g e g e v e n s t e v e r z am e l e n . �1e t d i t o n d e r z o ek k a n m e n he t a a nk om s t v e r l o o p v a n d e v e r s c h i l l e nd e vog e l s a f l e i d e n ( m a s s a a l o f q e l e i d e l i j k e a a nk o m s t ) . O ok k u n n e n d e t r e k r o u t e s n aq e g a a n w o r d e n ( l a ng s d e k u s t o f v o o r a l l a �g s h e t b i n n e n l a nd , o f ove r be ide ) H o e n u m e e t e we rk e n ? N o t e e r o p h e t f o r m u l i e r d e s o o r t n a am e n j e e e r s t e e n twe e d e w a a r n em i ng v a n e lk e w a a r g e n ome n z ome r g a s t . S om s k u n j e z om e r g a s t e n m i d d e n i n d e w i n t e r t e g e nk om e n ( d e nk m a a r a a n d e t j i f t j a f ) . N o t e e r ook d e z e d a t a . V a n d e o n t v a ng e n w a ar n e m i ng e n z a l e e n v e r s l ag g e m a a k t wo r d e n i n d e V a l l e i /B o o mk l e v e r . Ook z u l l e n a l l e w a a r n e m i ng e n d o o r g e ­ s t u u r d wo r d e n n a a r d e a l g e m e n e c o 6 r d i n a t o r v a n h e t V l a am s e l a n d ( h i j m a a k t e e n a lg e me e n v e r s l ag e n d i t w o r d t g e p ub l i c e e r d i n d e .

.

' W i e lewaa l ' ) .

S TUUR

DE

F E N E L O G I E F O RM U L I E R E N

NAAR :

He rw i g

B lockx 3 201

L a ng e v e l d Ho l sb e e k

103


HE T

B KL A NG

VAN

11 -

WATE RW �LDTE �� I NGE � E N HUN N O OD ZAKE L I .TKE VOO R .! ­ ZE TT ING

M e n h e e f t me cip w a n d e l i ng e n e . d . a l ve r s c he i d e ne ke r e n g e v r a ag d w a t he t n u t i s v a n e e n w a t e rw i l d t e l l i n g o f v a n t � l l i n g e n i n h e t a l q e � e e n . D a a r o� d i t ar t ik e l t j e w � a r i n ik i n h e t k o r t h e t b e ­ l a nq v a n t e l l i n g e n z a l ( p o g e n ) u i t t e l � g q e n . . S i n d s 1 9 6 7 r i c h t he t IWR B ( I n t e r n a t i o n a l W a t e r f ow l R e s e a r c h B u r e a u ) w a t e rw i l d t e l l i n q e n i n o v e r vr i j w e l d e h e l e we r e l d . D a ar ­ b i j d o e t d i t b ur e a u b e r o e p op d e bu l p v a n h o n d e r d e n am a t e u r ­ o r n i th o l o q e n , v e rd e e l d o v e r t i e n t a l l � n l a rid e n . Z o nd e r d e hu l p v a n d e z e n w a s he t v r i i w e l onmog e l i j k q ew e e s t e e n z o g r o o t s o pg e ­ v a t i n i t i a t i e f t e v e rwe z e n l i j k e n . Tr o uw e n s , e r z i j n n i e t z o v e e l o n d e r z o e k i ng e n w a a r a a n am a t e u r - o r n i tho l og e n e e n d e r g e l i j k e b e ­ l a ng r i j k e b i j d r ag e k u n n e n l e v e r e n . D e a a n t a l l e n w a t e r vog e l s i n o n s l a nd z i j n , i n t e r n a t i o n a a l g e z i e n , z e l d e n v a n g r o o t b e l a n g . N o c h t a n s k u n n e n b e p a a l d e g eb i e d e n s ame n v o o r � i v e r s e s o o r t e n , v a n g r o t e w a a r d e z i j n . Om n u · a i t b e l a ng t e k u n n e n i l l u s t r e r e n i s h e t e s s e n t i e e l d e ev o l u t i e v a n d e aa ri t a l l e n q e d u r e n d e v e r s c h � i d e ne j ar e n t e k e n n e n . B o � e n d i e n k a n d i e k e n n i s v a n d e e v o l u t i e v a n g r o o t b e l a ng z i j n i . v . m . h e t n a t u u r b e h o u d : h e t i s i mm e r s b e l a n g r i j k n a t uurge b i e d e n t e b e s c h e r m e n d a n a l l e e n m a ar d e v oge l s o or t e n . W a t z i j n b e s ch e r m ­ de v o g e l s imm e r s a l s z e g e e n b i o t o o p me e r h e bb e n o m i n t e l e v e n ? M e t d i t i n z i c h t z i j n d e i n t e r n a t i o n a l e te l l i nq e n . v a n s t a r t g e ­ g a a n . Z e h e bbe n .twe e m a a l pe r j a a r p l a a t s , n l . m i d d e n j a n u ar i e n m i ct d e n m a a r t . Noc h t a n s wo r dt e r s i n d s e nk e l e j ar e n e e n o pr o e p · g e d a a n o m e l k e m a a n d t e t � l l e n . D i t g e b e ur t , i n d e m a t e v a n h e t rnog e l i j k e , i n d e D i j l e v a l l e i ; h e t s p i i t i g e v a n d e z a ak i s d a t s l e c h t s twe e , hoo q 1 1 i t d r i e p e r s o n e n z i c h d e moe i t e t r o o s t e n om h i e r a a n d a adwe r k e l i j k d e e l te n em e n . D a ar om vr a ag ik h i e r m e e om m e e r m e d ew e rk i ng v o o r d e z e z ak e n d o o r : o p g e o r g a n i s e e r d e t e l l i ng e n : h i e r d o o r w o r d t h e t groep t e sp l i t s e n i n ve r sche ide ' e e nhed e n ' d i e i e d e r / e e n v i j v e r ( v i j v e r q r o e p ) k r i j g e n a a ng ewe z e n e n d i e a l l e n o p h e t z e l f d e momen t t e l l e n o De a a n t a l l e n d i e d a n v e r k r e g e n w o rd e n z i i � v e e l j u i s t e r en h i a t e n o f d ubb e l t e l l i ng e n z i j n vr i j we l u i t g e s l o t e ri . - a l s j e e e n d a g j e n i e t w e e t w a t d o e n , t r ek d a n n a ar d e D i i l e ­ v a l l e i e n t e l � t e l , t e l d e e e n d e n , s t e l t l o p e r s , m e e uw e n , s t e r n s , b l e shoe nder s , f l am i ng o ' s , a l l e s w a t m a a r m e t w a t e r t e m ak e n h e e f t ! N o c h t a n s m o e t voo r o g e n g e h o u d e n w o r d e ri d a t e n� e l t e l l i ng e n o v e r v e r s c h e i d e n e v i j v e r s k u n n e n v e r we rk t wor d e n . t en e i n d e e e n a l q eme e n b e e l d v a n rl e s i tu a t i e t e v e rk r i j g e n . T e l l i n g e n i n d e D i j l e v a l l e i k uri n e n s l e c ht s i n a a n m er k i n g q e n ó ­ m e n wo r d e n v o o r v e rw e r k i ng a l s d e g r o t e v i j ve r s e r b i j z i j n : O u d - H e v e r l e e N o o r d , Oud - H e v e r l e e Z u i d , N e e r i j s e Gr o t e B r o n , S i n t - Aq a t h a - R o d e . G r o o t B r o ek . A nd e r e g e b i e d e n d i e i n a a nm e rk i ng k o m e n : d e v i j v e r s a a n d e � l i n i ek v a n N e e r i j se ; d e V l J Ve r t e S i n t - . J o r i s - W e e r t a an d e s p o o rw e g , d e d r i e v i j ve r s t e F l o r i v a l , h e t v i j v e r t j e t e P é c r o t , d e 4 v i j v e r s � an d e Abd i j v a n ' t P a rk , L e opo l d s p ark , W i l s e l e B e l l e fr o i d - v i j v e r s , d e v i j ve r t e T i l d o nk a a n h e t k a s t e e l S p o e l b R r g h + a l l e v i j v e r s d i e ik h i e r. ve r g e t e n b e n ( d e z e z i j n w e l v a n m i n d e r b e l ang ) . Z o k u n j e o p d e l a n g ê -

qrote

m oq e

o pk om s t

l i jk

de


.,.

-

12

-

d u u r d e e e n d e n d i e thu i s i n j e aqu a r i um z i t te n o ok g a a n t e l ­ l e n . . . He t z ou ook i n t e r e s s a n t z i j n m o e s t i em a n d . op e e n i n t e r ­ n a t i o n a l e w a t e rw i l d t e l d ag d e G emp e v i i v er s t e S i n t - Jo r i s -W i n g e e n d i e t e B o u t e r s em t e l l é n . - s t uu r j e g e g e ve n s r e g e l m a t i g b i nn e n e n t e l l i e f s t i n h e t m i rl d e n v a n d e m a a n d ! B l i j d e I nk o m s t s t r . 1 3 0

R ob e r t He r m an s

3000 Leuve n

I N TE RNAT I ONAAL BUREAU VOOR WATE RVOGE LONDE R Z OE K BE LG I S C HE S E K T I E

( IWRB )

He t s e i z o e n 7 8/ 7 9 b l i j f t b i j a l s d e . g a n z e nw i n t e r , m e t g r o t e q a n z e nq r o e pe n ov e r t r ek k e nd o f p l e i s t e r e n d o p o nv e rw a c h t e p l a a t ­ s e n . M e n s c h a t d a t � a n t a l o p 120 à 1 60 . 000 t i j d e n s d e p i ek d ag e n v a n j a n u a r i e n f e b r u a r i 1 9 7 9 . D e v e r w e rk i n g v a n d e b i n n e nk ome n d e q e q e v e n s i s e c h t e r n i e t o p k o r t e t e r m i j n t e d o e n . Vo o r we u d e r e s u l t a t e n k u n n e n a a nb i e d e n v e r z o e k e n we u , o ok d i t s e i z o e n t e b l i i v e n m e ewe rk e n a a n he t o nd e r z o ek . I n t e r e s s a n t o m n a t e g a a n i s o f d e v o q e l s t e r ug a fkome n o p d e p l e i s t e r n l a a t s e n v a n v o r i g e w i n t e r . I n d e pe r i o d e 1 9 6 6 - 1 9 6 7 w ar e n o p 400 g e me e n t e n s l ec h t s 1 6 5 me t g a n z e n p l e i s t e r n l a a t s e n . D e q r o t e s or e i d i ng v a n 7 8 - 7 9 z a l o ok i n k a a r t wo r d e n g e b r ac h t e n g e pub l i c e e r d . B e g i n ok t ob e r kwam o ok de e e r s t e d o o r t r ekp i ek v a n g r a uwe q a n z e n . U k u n t p l a a t s e n d a t um v a n d e z e , e n v e r d e r e m e l d i ng e n , o p b i j g e pub l i c e e r d f o rm u ­ l i e r o v e rbr e ng e n . O ok o n v o l l e d i q e w a a r n em i ng e n z i j n g o e d . M e e r f o rmu l i e r e n z i j n t e l e f o n i s c h t e v e r kr i j g e n ( z i e o nd e r a a n ) . I n d i t v e r b a n d k u n t u o ok d e g e g e v e n s s t ur e n n a ar P a u l G r o o t a e r s , B e uk e n l a a n 4 0 , 3 0 3 0 H e ve r l e e d i e z e k a n b u nd e l e n e n z o d o o r s t u r e n .

M e t d e me d ewe rk i ng v a n o . a . d e W i e l ew a a l r i c h t h e t I W R B t e l l i ng e n o v e r h e t g e h e l e l a n d . Me t d e i n z e t v a n ve l e v r i j w i l l i g e r s , o o k i n a nd e r e l a nd e n , we r d s t i l a a n v o o r d e m e e s t e s o o r t e n w a t e r v og e l s e e n s c h a t t i ng v� rk r e g e n o v e r d e l ok a l i s a t i e e n a a n t a l l e n , v a n d i ­ v e r s e p o p u l a t i e s d i e i n E ur o p a , NW - A z i ë e n A f r ik a o v e r w i n t e r e n . W i -j n o e n d a n o ok e e n opr o e p om a a n d i t o nd e r z o ek t e w i l l e n m e e ­ we rk e n . A l s a n two o r d o p he t v e rw i j t d a t d e ve rwe rk t e r e s u l t a t e n n i e t t e r ugk e r e n n a a r d e w a a r n e me r s , v e rw i i z e n w e n a a r r e s u l t a t e n i n r e g i o n a l e b l a ad j e s , e v e n a l s n a ar o v e r z i c h t e n q e pub l i c e e r d i n ( o ; a o ) " D e W i e l ewa a l " . V e r t r a g i n g i s o n v e rm i j d e l i j k w a n t n a d e w i n t � r k a n me n n i e t o nm i d d e l l i j k o v e r z i ch t e n o p s t e l l e n d a a r w a ar ­ n e me r s e n c o ö r d i n a t o r e n d ikw i i l s w a c h t e n t o t d e v ak a n t i e om q e q e v e n s d o o r t e stu r e n .


- 13 -

Het is essent i eel om o e evolutie van d e aantallen voqels in he t w i n t e rhalf i aar te kennen om he t b elang t e illustreren van b e paa lde �eb i e den . We t e lle n in he t m i dden van d e maand wa t er ­ r i i ke geb i e den . D aarom roe p e n w i j op om m e e t e werk en aan d e i n t e rnat ionale t e ll ing en van 1 2 - 1 3 / 1 en 1 5 - 1 6 / 3 /8 0 en aan de n a t i o n a l e t e ll i ngen van 1 6 - 1 7/ 2 e n 1 2 - 1 3/4/80 . E ckhart Kuyke n , L aborator i um voo r O ecolog i e der dieren , Zoögeogr a f i e en N at u urbeh o ud , K . L . Ledeg an c ks traat 3 5 , 9 0 0 0 G e nt t e l : 0 9 1 / 2 2 7 8 2 1 ( 34 5 ) .

N A T U UR P A R K

D I J LE LAND

NATU U R ­ PARK DIJ LE ­ LAN D

Dit i s he t emble em van he t natuurpark D i j l e la n d . Nad e re i n l i c h ting e n over d at bew�s t e natuurpark k u � j e a l t i j d v i nd e n in he t I n for­ m a tie c e n trum van de Vr i enden van Heverleebos en Meerdaal­ wo ud Naamse Steenweg 1 0 3 , 3 0 3 0 H e ver le e . Open i ngsuren : al l e weekdag en van 8 u 3 0 tot 1 2 u en van 1 3 u tot 1 6 u 3 0 , ' s vrijdags tot 1 7 u 3 0 , ' s zat erdags q es l ot e n .

k u n j e z e l f m e ewerken aan d e u i tbouw van h e t Nat u ur park door O ok r e q e l� a t i q uw w a a r n ern i n q e n over voq e ls , i nsekt e n , amfibiên en r e p ­ t ©e l e n , z o ogd i e r e n e n planten d oor te sturen aan de ver antwoorde­ l i j ke van de r espekt i evel i jke werkgroe p b i nnen on z e afd el i ng . ( Zie be B o omk l e v e r/De V a l l e i 7 9/nr 1 bl z 4 9 en nr 4 blz 8 7 ) .

D e v e r a n t wo o r d e l i j k e n wor o en h i e rmede v e r z o c h t h u n g e bu nd e l d e ge­ q e ? e n s � n o r t e spe l e n a a n d e afdel i nqsvoor� i t ter , die h i e r u i t de n o � i q e i n fo r m a t i e z a l p u t ten voor het d o qs i er '' Nat uurpark D i i l e­ land " , z o rJ a t c'l. o o r b e t e r e k e n nis oo� aan h e t e r e nat n urbe s c herrning kan wo r o e n q e d a a n . L D e S m et


-

14

-

C UR S U S NA TTTURG I D S 1 9 8 0 O p 5 j a n u ar i 1 9 8 0 s t ar t d e c u r s u s N a t uurg i d s t e H e ve r l e e . D e z e l e s s e nr e ek s g aa t d o o r t e lk e n s o p z a t e r d ag v a n 9 t o t 1 2 u u r op d e C am p u s E x ak t e W e t e n sch ap p e n , C e l e s t i j n e n l a a n 2 0 0 t e H e ve r l e e , e n l o op t o t e i n d ok tobe r . D e ve r vr e emd i nq " me n s - n a t u u r " n e e m t v o o r t d u r e nd toe , he t m i l i e u wo r d t t e r z e l fd e r t i j d s t e e d s m i nd e r l e e fb aar . D e b e d o e l i ng v a n d e c u r s u s n n t u urg i d s i s h i e r i n e e n p 0 s i t i c ve v e r a nd e r i ng t o t s t a n d t e br e ng e n d o o r m e n s e n op t e l e i d e n d i e i n s t a a t z i j n vo lw a s s e ­ ne n e n j o ng e r e n t e b e g e l e i d e n b i j a l l e r l e i m i l i e u - e d u c a t i e ve ac t i v i t e i t e n . E nk e l e a l q eme n e pr i n c ipe s z i J n v a n b e l ang : - d e n a t u u r moe t n i e t ve r t o o nd wo r d e n ; he t z e l f o n t d ekk e n s t a a t c e ntr aa l ; - he t z e l f w a a r n eme n e n h e t h e r i n n e r e n v a n he t be l e e fd e i s m e e r w a ar d , d a n he t o n th o ud e n v a n d e g e l e e r d e ke n n i s ; - he t z i e n v a n b e p a a l d e s ame nhang e n mo e t d e p l a a t s i n neme n v a n he t l o u t e r k e n n e n v a n f e i t e n . D a a r om b e v a t d e c u r s u s n a t u u r g i d s n a a s t e e n a a n t a l th e o r e t i s c he l e s s e n ( sy s t em a t i ek - e c o l og i e - h i s t o r i sche g r o e i v a n he t l a n d ­ s c h a p , e n z . ) o ok t a l r i j k e e x c u r s i e s i n d e s t r e ek ; bu s - ex c u r s i e s n a a r d i ve r s e s t r ek e n i n o n s l a nd z i i n e v e ne e n s v o or z i e n . A l l e n d i e m e e r i n z i c h t we n s e n i n d e l e ve n d e n a t uur , d i e d o o r ob s e r v a t i e s w i l l e n k ome n t o t e e n d i e p e r e n a t u urbe l e v i ng o m d i e l a te r o ok we e r a a n and e r e n o v e r t e dr ag e n , z u l l e n m e t v e e l e n th o u ­ s i a sm e d e z e c ur s u s vo l g e n . He t i n s c hr i j v i ng sg e l d b e d r a ag t 2 . 0 00 fr . V o o r me e r i n form a t i e k u n t u s t e e d s t e r e c h t b i j : D e Vr i e µd e n v a n H e ve r l e eb o s e n Me e r d a a lwoud , I n fo r m a t i e c e n t r um N a am s e s t e e nw e g 1 0 3 H e v e r l e e , o f b i j J a n D e S me t R a a lbc ek l a a n 3 , 3 0 3 0 He v e r l e e te l : 016/ 2 3 28 5 8 .

NOG E E N O PR OE P

------- ---

W i e v o e l t e r w a t v o o r om z i J n ove r t o l l i g e e ne r g i e om t e z e t t e n i n n a t uu r b e s c h e r m i ng s ak t i e ? E lk we e k e nd v a n j an u a r i e n febr u ar i k u n j e j e s p i e r e n e e n s f l i nk o pwarme n d o o r bome n t e he l p e n k n o t ­ t e n i n d e D i j l e v a l l e i ( Ne e r i j s e ) . D e or g an i s a t i e b e r u s t b i j P i e t D e B e c k e r , O u d e Mark t 3 6 , Le uve n te l : 0 1 6/ 2 2 1 6 8 9 . D e nl � ; 1 i e t ik k an n i e t k n o t t e n ! 1 . Je k u n t h e t l e r e n . 2 . E r k o m t o ok noq he e l w a t a nd e r w e r k b i j k i j k e n a l s ho u t z ag e n , v e r s j o uwe n o f o pbr a n d e n . Warm a a nb e v o l e n v o o r d e k o u d e w i n t e rwe eke nd s . LD S


c.;.

15 -

SAMENWE RK I NG ME T DE WE RKGROE P NATUUR PARK D I JLE LAND De ver antwoordelij ken v an de werkgr oepen " dierenleven" en a ndere belangs tel l enden , wor den hiermede u i tgenod igd op een kon t ak t ­ ver q adering met d e medewerker s v a n d e werkgroep Di j leland v an de Vr i end en v a n Heverleebos en Meer d a a lwoud , teneinde een gez a ­ menli j k ak tieplan u it te werken ( t a ak v e r deling , inven t ar i s a tie , u i twissel i ng v an gegevens , enz . ) A f s pr a ak : z at er d ag 1 2 j anuari om 1 8 u op het in forma tiec e nt r um Naamse s teenweg 1 0 3 Heverlee . ( Di t als a a nv ul ling op de oproep v an de voorz i t ter ) N amens het WJ bes tuur

VOLKS DANSAVOND Op 2 9 febr u ari 1 9 8 0 rich t het WJ bes tuur een vo lksd a n s avond in . ( zie ver der in de k alender ) , ten voor dele v an een n a tuurreser v a a t of een pro j ek t voor n a tuurbehoud . Leden die speelplaten met volks­ d ansm u z i ek wensen ter beschikking te s tellen wor den ver zoc h t kon­ t ak t op te nemen me t D irk Cos trop te l : 2 2 . 6 0 . 3 9 .

I NVE NTAR I S VAN

DE

VOGE L S VAN BRÁBAN r '

E er s te a anvulling , 1 9 7 5 - 1 9 7 6 3 6 blz . tekst pr i j s 7 0 f r . De i nvent aris 1 9 0 0 - 1 9 7 4 wor d t a a ngevuld met é én nieuwe onder soor t , é én n i euwe soor t , twee nieuwe soor ten · broedvogel s en n i e uwe gegevens over 1 6 soor ten ( onregelm a t i ge o f toeva llige ga s t e n ) Te bestellen door be t aling v an 7 0 fr . op r eken i ng 0 0 1 - 0 3 9 2 0 9 3 - 9 5 b z , fr W ielewa al ­ afdeling Br u ssel p/a De K eer sm aekerla an 2 3 HAMME 1812


- 16 -

VE R S LAGEN

U i t s t ap WA

+

9 s e p temb e r 1 9 7 9

W J t e O ud - He v e r le e

Me t e e n e n thou s i a s te g r o ep m a ak t e n w i j e e n t o c h t l a ng s d e v i j ­ ver s te Oud-Hever l e e . Vo o r a l d e we i d e n t e n n o o r d e n v a n d e v i j ve r s h e rb e r g e n nog h e e l w a t vog e l s : d e k l apek s t e r e n d e b u i z e r d w e r d e n g o e d g e z i e n . Ve r d e r e w a ar nem i ng e n r o nd - d e v i j ve r s : 1 d e i j svog e l , he t w i j f j e v a n d e r i e tg o r s , d e o e ve r l o p e r i n d e buur t v a n d e D i j l e , g r o t e b o n t e s p e c h t , b o omk r u i p e r , 7 b l auwe r e ig e r s , hegq emu s , g r o t e l i j s t e r , k o o lm e e s , p impe lme e s , 8 t a fe l e e nd e n , zwar tk o pq r a smu s , 3 w i n t e r t a l i ng e n , e e n d o d a ar s j e , d e w i nt e rk o n i ng , d e t j i f t j a f , e e n w i tg a t j e e n a l s a f s c h e i d e e n b o omp i e p e r f l a dd e r e n d bov e n de groep . E e n s u c c e sr i i k e u i t s t ap . P a u l Groo t aer s

T r ek te l l i ng i n d e D i j l e v a l l e i

16

s e p tembe r

' 79

L e i d i ng : Bob Herm an s A a n t a l d e e l neme r s : 1 5 O nd a nk s n e k o u d e mo r g e n e n he t vr o e g e ve r t r ek w ar e n e r t o c h 1 5 WJ- e r s ( ve e l v o o r e e n t r ek t e l l i ng ) k ome n opd ag e n . W e r e d e n e e r s t n a ar d e k a n t e n v a n Heve r l e eb o s e n Mèer d a a lwoud . D a a r z ag e n we b u i t e n e e n p a ar k r a a i e n , e e n zw a r t e r oo d s t a a r t , e e n p a ar q r o t e l i j s t e r s e n e e n b o omk r u i p e r n i e t ve e l b i j z o n d e r s o n d e r t u s s e n war e n d e m e e s te v i ng e r s a l o n t d o o i d e n w a s h e t w a t warm e r g ewo r d e n . I n B l a nd e n we r d o o k n i e t a l t e ve e l g e z i e n . E e n p a a r t r ekk e nd e v e l d l e e uw e r ikk e n , e e n t j i f t j a f e n e e n g r o e n ­ l i ng w a s z ow a t a l l e s w a t e r t e z i e n w a s . M a a r v a n d e l ekk e r e h e r f s t z o n we r d i n e lk q e v a l n og e e n s g o e d g e pr o f i t e e r d ( a l z i j n e r me n s e n d i e gr a ag s c h ad uw m ak e n ) . N a w a t g eg e t e n t e hebbe n g i ng me n n a ar d e v i j ve r s v a n Oud - H e ve r l e e n o o r d e n z u i d . D e z e k e e r n i e t n a a r S . A . R . omd a t e r vo l g e n s d e me e s t e � n i e t v e e l m e e r t e z i e n w a s ( d e v i s ar e nd e n z o ud e n a l z i j n d o o r g e tr okk e n e n z . . . ) A l l e a a nwe z i g e WJ� e r s g i ng e n d u s ( u i tg e z o n d e r d He r w i g e n N i c o l a ) n a a r O u d - H e v e r l e e . Me t e e n p a ar k i e v i t t e n R e e n e nk e l e s t e l t l o pe r , e nk e l e w i n t e r t a l i ng e n e n w a t b l a uwe r e i g e r s moe st e n we a a n neme n d a t he t o n z e d ag n i e t w a s , v a n t e l l e n we r d d an o ok n i e t v e e l g e s pr ok e n . E e n i j s v o q e l t j e w a s v o o r somm i g e t o c h nog e e n o pk ik ­ k e r . Ac h t e r a f b l e ek d a t He rw i g e n N i c o l a m e e r q e l uk h a d d e n . Z i j z o ud e n n ame l i i k e e n b l auwe k i ek e nd i e f , 3 o f 4 b r u i ne , e e n v i s ­ ar e nd e n 5 i j svog e l s g e z i e n hebb e n . L ii s� w a a r n em i nq e n : K r a a i , r o od s t a ar t , g r o t e l i j s t e r , b o omk r u i p e r , v e l d l e e uw e r ik , t j i f t j a f , g r o e n l i ng , k i e v i t t e n , w i n t e r t a l i ng , b l auwe r e i g e r , i j svog e l , b l auwe k i ek e nd i e f , b r u i ne k i ek e nd i e f , v i s a r e nd . B ar t Aug u s t i j n s


-

D i a - a v o nd

ov e r

17

-

2 4 no v emb e r

n a c h tv og e l s

' 79

N a e e r s t o n z e v e r b i j s t e r i n g w e g g e s l ik t t e hebbe n o v e r d e g ewe l ­ d i g e o pk o m s t ( e r w ar e n z e k e r 7 0 p e r s o n e n a a nw e z i g ) b e g o n n e n we

g e ï n t e r e s s e e r d d e d i ar e ek s te b ek i 1 k e n van d e · h e e r J . F . V a n G oe them . D e e e r s te b e e l d e n o v e r t u i g d e n o n s r e e d s v a n d e u i t z o n ­ d e r l i j k e waarde e rvan . Me t d e z e d i ar e ek s k o nd e n d e me n s e n e i nd e l i j k e e n s g o e d k e nn i s m ak e n m e t d i e t ame l i i k o nb e k e n d e we z e n s , d i e d e u i l e n f e i t e l i j k z i j n . D e " u i l sk u ik e n s " e e r l i j k g e z e g d a f s chuwe l i j k l e l i j k , b od e n t o c h e e n h a r tve r o ve r e nd e e n l ac hwekk e nde a a nb l ik t e rw i j l z e d o o r h u n t r o t s e moed e r s we r d e n v e r z o r g d . D ank z i j d e k u n d e v a n d e f o t o g r a a f h a d d e n w e n u e e n b l ik op he t d ag e l i j k s hu i shoud e n v a n d i e vog e l s . Ook d e n a c h t zw a l uw s t o n d o p he t m e n u , me t e nk e l e d i a ' s d i e i l l u s tr e e r d e n we lke me e s t e r s i n d e c am o u f l ag e z e z i j n . A l l e s z i n s z e e r l e e r r i j k d e z e avo n d e n e e n h a r t e l i j k d ank a a n d e v o o r d r ac h t g e v e r . ,

Y.

S fe e r v e r s l ag WJ k amp Argo n n e

9- 23 j uli

-

Le i tmo t i v : w . w . f .

(=we

want

V a nd e n B o s c h

' 79

fu n )

D i t i s d e i n l e i d i ng N u b e g i n i k a a n he t m i d d e n . D i e b u s c h a u f fe u� d i e o n s a a n he t s t a t i o n kw am h a l e n . . i n d e r e ge n . 1 5 f i e t s e n · g i n g e n i n d e r d a a d g e m akk e l i j k i n d e b u s . E r w a s imme r s t oc h m a a r é é n pr o b l e e m : we w a r e n m e t 3 6 . . . O nd e rw e g we r d e r d a n w a t g ek a ar t , g e s c hr e e uwd , q e s p e e l d , g e s l ap e n , e r s t e e d s v o o r o p l e t t e nd g e e n f i e t s i n j e n ek t e k r i j g e n . De F r a n s e d o u a n i e r s w a r e n vr i e nd e l i i k e n l i e t e n o n s ( t o c h ) d o o r . E nk e l e u r e n n a he t ve r t r ek kwame n we ' thu i s ' . D e w i e l e n we r d e n t e r uq i nq ek ad e r d , d e b ar ak opg ek u i s d , e r w e r d g e g e t e n , e e n t e n t j e o p� e z e t e n z . D a n we r d e r v o o r de e e r s te k e e r g e s o e pe e r d ( � s o u ­ p e r e n , s o e pe r e n i s e e n typ i s c h e ac t i v i t e i t v a n d e h omo o r i o l u s ) . E nk e l e a fg e d a nk t e b i e rkr a t t e n e n r uwe ho u t e n p l a nk e n d e d e n d i e n s t a l s t a fe l s e n s t o e l e n . N e e n , z i n v o o r k om for t hebb e n z e b i j d e WJ nog n i e t , m a a r . t o c h he e f t h e t a l l em a a l z i j n c h arme . W e k r op e n i n o n z e n e s t ( n e s t j e ) . E e n m ar t e l i ng � D e vo l g e nd e o c h te nd o n tw a ak t e ik d o o r d a t e l� e v i j f s e c o nd e n e e n dr uppe l i n m i j n o og p l e t s t e ( v a n e r o s i e g e s p r ok e n ) . E n v o o r d e r e s t . . . 2 wek e n l a ng d e s tr e ek ve rk e n n e n p e r f i e t s , d ag i n , d ag u i t ( s om s n a c h t i n , n ac h t u i t ) , we e r o f g e e n we e r . H e t v i e l be s t me e e n we h e bb e n , o n d a nk s a l l e s , h e t é é n e n and e r b i iqe leerd . D e wouwe n , k ikke r s , e g e l s , v i s s e n s l akk e n , p l an t e n , k a t t e n , a r e nd e n , i ng e s , e e nd e n , p a s t o o r s , s l an g e n e n a nd e r e p a a s e i e r e n hehb e n o n s vo l d o e n d e b e z igg e h o u d e n om o v e r e e n , vo o r d e e n e n e e n m i n e n v o o r d e and e r e n e e n me e r ( ve e l me e r ) g e s l a ag d k amp t e s p r ek e n . ' s Avo n d s we r d e r l u s t i g g e vo lk s d a n s t , g e s c he e r z e e p t , s t i ek em g e ­ g e t e n , g em o o r d e n g e l u i s te r d ( n a ar o n no z e l a ar s e n and e r e u i l e n ) . .

.

'

.

.


-

18 -

T u s s en d e me s t h o pe n, Sky l ab , e n d e t a n d em s d o o r werd e r o ok nog q e l ache n . He t fe s t i v a l v a n he t ab s ur d i sm e , v a n de door denke r t j e s è n v a n h e t w a t e r . D e honde n l i e p e n er d u i d e l i j k i n d e weg en d e EHBO - e r s ( s om s ) n i e t . T i j d e n s d e t o c h t e n kw ame n de p o ë t i s c h e g av e n v a n somm ige n boven e n we r d e n e r a l l e r l e i q e d i c h t j e s g e f a ­ b r i c eer d me t be tr e�k i ng op d e nat uur. Ond e r w e g w e r d o ok het ek sp1ó s ie f ta le n t v a n s omm i g e n o n t d ek t . Sad i sme v i e r d e o ok ho og t i j ( f r e e sbee me t gi l l e t m e s j e s ) en d e l e uk e r d d i e m i j n z ak l amp v e r s t op t e k r i j g t n o g op z i j n donder . De Ju u l . D a t m a g i s c h e hu i s wa ar j e v a n a l l e s e n nog w a t kw i j t k o n . V a n . . . t o t a l l e r l e i ' s pr e uk e n e n z e g sw i j z e n ' . W i e behoe fte had d e t o c h vr i j r umo e r ig e g r o e p t e ontv luchten , kon z i j n opg ek r o p t e fr u s t r a t i e s a l t i j d kw i j t a a n d e v i J ve r v a n B e l v a l . ' s Avond s s t ik t e het d a ar v a n d e monóp l anen ( enke le met n ave rbr a nd i ng ) Ve r d e r k o n j e e r o ok lu i s te r e n n a ar v l e e rm u i z e n , moppe n e n k ik ­ k e r s . De l a a t s te d ag wer d e r o ok d ruk a an p o t t e nb akk e r i j g e d a a n . E n f i n , er qebeu rden zovee l i n t r ig e s en avo n t ur e n , t e ve e l om o p t e n o eme n e n t e o n t ho u d e n . I k k a n e nk e l z e gqen dat ik m e e r q e a m u s e e r d heb e n i k hoop he t ze l fd e voor jou , aoh a n , Johan , Wien, G ee r t , Lieve, A n n e m i e , M ar i j k e , L i e v e , Pe te r , (en ) I nge , S te f a n , S t e f a n , S tefan , S te f a n , S t e f a n , S te f a n , S te f a a n , D i rk , Ph i lippe , M a r c , P o l , Magd a , Jo ( k e ) , A n n , B ar t , E l s , B r u n o , Peter , Herwig , N i c o l a s , Jan , D i rk , H a ik o , G r e e t , S u z anne . •

Rober t Herman s I n v o l q e nde a f l e v e r i n g z a l e e n orn i tho l og i sch e n een p lan tk u nd ig v P r s l ag van d i t k amp wor d e n g epub l i c e e r d .

A a n vu l l i ng b i j het

a r t ik e l t j e

o v e r d e v i s ar e nd

V el dk enme rk en -

D on k e r b r u i n e b o v e n z i j d e ,

a f s t ek e nd t e g e n d e w i t te onderk a n t ; d o nk e r br u i ne s tr e e p a a n we e r s z i j d e n v a n d e k op , lange gek n ik te v l e uq e l s ; d e q e s l ac h t e n z i j n q e l i j k . N e s t: b e i d e v o g e l s b o uwe n ee n omv angr i j k ho r s t v a n t akk e n ; l e g t i j d : e i nd apr i l - b e g i n � e i ; m e e s t a l 3 e i e r e n ; d e z e wor d e n 3 5 d ag e n .hoo fdzake li j k door w i j f­ je s bebroed ; de i o nqe n d i e d o o r d e w i j f j e s wor d e n q e voe d e r d v l i e g e n u i t n a 7 t o t 8 wek e n . A.

Bro sens


- 19 -

V e r s l ag w a t e rw i l d t e l d ag 3 / 1 1/ 1-9 7 9 D e opk om s t wa s e norm ( t och v o o r e e n w a t e rw i l d t e l l i ng e n d u s r e l a ­ t i e f t e b e o o r d e l e n ) . Ond e r e e n vr i j z ac h t w e e r t j e , a lho ewe l b e ­ wo lk t e n w e i n d e n am i d d ag e v e n t j e s r eg e n k r eg e n , t r okk e n w e m e t z i j n a l l e n n a a r d e D i j l e v a l l e i , t e rw i j l D i rk C o s t r op e n s t e f a n O s tyn t e n n oo r d e n v a n L e uve n d e v i j ve r s q i ng e n a f s c h u im e n . Vo lq e nct e r e s u l t a t e n we r d e n b e k ome n OHN

14 5 wi lde e e nd m e e rk o e t k u i f e e nd t a f e l e e nd fuut w i n t e r t a l i ng 3 b l a uwe r e i q e r 257 k i evi t dod a ar s 1 k l e i n e zw a a n 2 50 k okme e uw wat e r s n ip

OHZ

S AR

S JW

2 5

1 5

79

NG B 26 9 4 63 2 20 3

PC

FLO

TD

48 25

97 1

KS

2

14 8

1

3

1

2 5

97 2

To t a a l

3 18 40 4 63 2 21 92 40 5 3 1 349 7

G e b r u ik t e a fk o r t i ng e n : OHN = O u d - Heve r l e e N o o r d ; OHZ=Oud - He ve r l e e Z u i d ; S AR = S t . - Ag a t h a - R o d e ; S JW • S i n t - Jo r i s -We e r t ( v i j ve r t j e n a a s t s po o rwe g ) ; NGB=N e e r i i s e G r o t e B r o n 7 P C = P é c r o t ; FLO=F l or i v a l ( 3 v i j ve r s ) ; TD= T i l d G nk ; K S =K e s s e l - Lo ( op s pu i t i ng ) . D e K l e i n e zwa a n we r d z owe l t e O ud - He v e r l e e , S t - Ag a th a - R o d e a l s t e Ne e r i j s e opg eme rk t : he t g a a t h i e r z ek e r o m he t z e l fd e ek s emp l a ar . O pv a l l e nd i s ct e g r o t e c o nc e n t r a t i e b l a uwe r e i g e r s t e SAR : o p d e f i c h e v a n he t o r n i tho l og i s c h s e c r e t ar i a a t s t a a t s le c h t s 1 w a ar n e ­ m i ng v a n me e r <l a n 6 0 ek s . : 1 4 / 9/ 1 9 7 7 : e e n g r o e p v a n m e e r d a n 6 0 ek s . t e OHN . E e n w e e k n a d e z e te l l i nq we r d e n z e l f s 9 6 · "' e k s . s am e n g e s i g n a l e e r d o p SAR ! V e r d e r k o nd e n w e d e z e e a r e n d o ok e e n t i j d j e ob s e r v e r e n t e SAR , a lh o ewe l h i j s l e c h t s v a ag t e z i e n wa s e n d a n n o g � a ar e nk e l m e t t e l e s c o o p . Toch k o nd e n e nk e l e typ i sc h e k e nm e rk e n v a n he t j uv . w a a r q e nom e n wor d e n . Rob e r t H e r m an s No t a :

o p 9/ 1 0/ 1 9 7 1 heb ik e e n g r o e p v a n 8 0 à 1 0 0 b l auwe r e i g e r s w a a r g e nome n t e N e e r i i s e k l i n i ek . Z ie D e W i e l ew a a l j a n . 1 9 7 2 p . 2 2 . L . DS


c

-

N I E UW S

Fuut

Pod iceps

-

T oc h

n og

20 -

UIT

ONZ E

S TRE E K

c r i s t a tu s

e e n b r o e d g e v a l o p Ne e r i j s e G r o t e B r o n :

onder lopen

van hun

ne st

in

dit

vo o r

j a ar ,

s l a aq d e

o n d a nk s

het

een koppe l

n o q e e n -j o ng g r o o t t e b r e ng e n i n s e p t emb e r . h e t j o n g z o ' n 3 wek e n o u d g ewe e s t z i j n .

2 2/ 9

Op

er

moe t

R ob e r t He rm a n s P i j l s t a ar t

Anas

ac u t a

z a t e r o p de k l i n i ek v i j ve r s t e N e e r i j s e e c h t e r t o e n ik t e r ug we g wo u q a a n .

E é n ek s . he t

-

1/ 1 1/ ' 7 9 ,

op

v e r dw e e n

P e t e r Br o s e n s p a a r t j e p i j l s t a ar t

E én

-

Sm i e n t Vi i f

ek s .

op

Ku i fee nd Op

8

Ne e r i j s e

Gr o t e

Me l a n i t t a

-

2 0/ 1 0/ ' 7 9 w ar e n e r v i e r

Gr o te Bron

25

Op

25

er

zijn

Br o n

op

2 3 / 10/ ' 7 9

Pe ter

Bro se n s .

n i qr a ww .

z w a r t e z e e ë e nd o p N e e r i j s e

.

-

j un i

e i er e n

D i rk C o s t r o p

p e Re lope

z e e ë e nd

Zw ar t e Op

Ana s

op 4/ 1 1/ ' 7 9 t e S . A . R .

te

Joh a n Ny s t e ,

Ay thy a

S t e f a n D o nd e y n e ,

D i rk

C o s t r op "

ful iqu l a

' 7 9 v i nd ik t o e v a l l i g e e n n e s t v a n d e k u i f e e n d m e t Oud - H e ve r l e e .

' 7 9 t e l ik 3 4 j o n g e n v a n d e k u i f e e nd t e O u d - He ve r l e e , 7 w i j f j e s a a nw e z i g w a t + 5 j o n q e n p e r n e s t g e e f t .

juli

P au l

Nonne t j e

-

Mergu s

G r o o t ae r s

a lb e l l u s

E e n w i j f j e n o n n e t j e b e v o n d z i c h op

2 0/ 10/ ' 7 9

te

S t e f a n Dondeyne ,

S .A.Ro

D i rk C o s t r o p

D e z e l fd e vo q e l w a s e r nog d e v o l g e n d e d ag : 2 1/ 10 d o ok n i e t , s l obb e r d e he t vo e d s e l u i t h e t w a t e r o pp e r v l ak .

m a ar

He rw i g

B l ockx ,

Luk

Jan s se n s

r


-

21 -

. z e s d ag e n l a i e r : o p 2 7/ 10/ ' 7 9 z w o m e e n w i j f j e q p d e q e ­ l d e e l t e i j k a fg e l a t e n v i j y e r t e S . A . R . D a ar z e v r i j s c he e f zwom , d ac h t e n and e r e w a � r n e me r s d � t z e we l e e n s k o n q ewo nd z i j n d o o r · b i j vo o r b e e l d e e n s c h o t i n d e v l e u g e l . V i j f d ag e n l a t e r , op 1/ 1 1 w a s z e e ch t e r ve r d w e n e n . . . . , O fwe l a a n d e s c h o tw o n d e b e zwek e n ? S p i j t i g d a t e r o p d e z e v o o r t r e k vo q e l s z o b e l anq r i j k e v i j v e r n o g s t e e d s u i t g eb r e i d g e j a ag d w o r d t P e te r Br o s e n s En

ook

.

Be rge e nd

-

.

Ta d o r n a t a d o r n a

O p 0 e o p s pu i t t e r r e i n e n t e Ho l sbe ek twe e j uv e n i e l e be r g e e nd e n v a n 2 5 t o t 3 0/8 . D o o r a l l e rh a nde s l u i p ak t i e s k o nd e n d e z e v o q e l s vr i j g o e d b e k e k e n wor d en v a nop a f s t a nde n v a n o n g e v e e r t i e n t o t tw i n t i g m e t e r . E e n v e r r ek i j k e r w a s i n d i e g e v a l l e n d u s e i g e n l i j k n i e t n o d i g 7 he t w a r e n z e e r z e k e r w i l d e ek s H e rw i g B l ockx .

B l a uwe r e ige r - A r d e a c i n e r e a N i e t m i nd e r dan z e s e n n e q e n t i g ek s .

o p 4/ 1 1/ ' ? 9 t e D irk

P u r2 e r r e

S .A.R.

C o s t r op

ige r - Ar d e a pur pur e a

Op 1 / 1 1 r o n d 1 5 u l 5 kw am ee n p u r p e r r e i q e r a a ng e v l og e n b o v e n d e v i j v e r v a n S . A . R . H i j l a n d d e o p he t p a d r o n d d e v i j v e r � t e r hoog t e v a n d e ho u t e n s c hu t s e l s a a n d e o v e rk a n t . T o e n e v e n l a t e r e e n j e e p ove r d i t p ad r e e d e n hem d i c h t n a d e r d e , v l o o g h i j o p e n v e � dwe e n i n d e r i c ht i ng v a n S . A . R . - d o rp . Pe t e r Bro s e n s _

W i l d e zw a � n - Cyq n u s c yq n u s T o e n i k o p 1 1 / 1 0 a a n he t s t ud e r e n w a s , h o o r d e i k p l o t s e e n t r o e p zw a n e n ove rkom e n . Ik z o u z e n i e t hebb e n o pg e m e r k t , i n d ie n z e n i e t z o l u i d r u c h t i g w a r e n . Toe n ik h u n vr i j k l ag e n d ho e - ho e ­ q e l u i d h o o r d e , d a t we l e e n b e e t j e t r e k t o p he t b l a f f e n v a n e e n h o n d , d ac h t ik me t e e n a a n w i l d e zw a n e n , d a ar i k hun g e l u id r e e d s mP. e r d e r e m a l e n q e h o o r d h ad . D e z e d e t e rm i n a t i e we r d b e v e s t i g d t o e n i k d ad e l i j k d a a r op he t p l a a t j e b e l u i s t e r d e me t h u n g e l u i d e n . P e te r

K l e i ne

zwa a n

-

Bro se n s

Cyq n u s bew i c k i i

E é n vog e l wa s a l t ame l i j k vr o e g i n d e v a l l e i . D e v r o e g s t e w a a r ­ n e m i nq d i e o n s b e r e ik t e w a � e r e e n t j e van o p 2 / l i ( Pe t e r B r o s e n s , Joh a n · Ny s t e n ) o p O u d H e v e r l e e N o o r d . O n d e r t u s s e n w e r d d e z e e e n z am e v o o r l o p e r r e g e l m a t i g t e r ug g e z i e n e n v a nd a ag nog 1 / 1 2 h o o i d e i k d a t z e nog op OHN z i t . -

(red . )


-

� i l vgr p l �� i e r

-

22

P luv i a l i s

-

squa taro l a

op d e v i 1 ve r v a n O u d ­ e nk e l e ek s emp l a r e n z i l v e r ­ p l e v i e r w a a r n e m e n . D e e e r s t e k e e r d a t ik z e z ag w a s d o o r d e t e l e s k o o p v a n He rw i g , o p 1 4 ok t ob e r : d r i e e k s e m p l a r e n . D e l a 3 t s t e k e e r rl a t i k z e ( t o e n m a a r . 2 ek s e m p l ar e n ) z ag , w a s o p 2 3 ok t o b e r ( h e t wa t e r p e i l b e g o n t e r uq t e s U , j g e n . . . ) . Gedure nde

H e ve r l e c

een

bepaa lde

d ie

Noord ,

pe r i o d e

a fq e l a t e n

k o n me n

wa s ,

Peter

Z i l v 2 r p l� '!: i e r

-

P l uv i a l i s

e k S e m p l a a r o p 1 3 / 1 0/ s am e n m e t e e n k emph a a n .

Een

Zw a r t e

r u i ter

-

squ ataro l a ;

' 79

op

IS.slll2'1 a a n

Bro s e n s

P h i l om a c h u s

·-

p u g n ax

Ou j - H 2 v e r l e e N o o r d ,

Robe r t

Herman s

Tr i n q a e r y thr o pu s

8 / 9 / ' 7 9 e e n ek s e m p l a a r r o n d v l i e g e n d b ove n d e V l J V e r v a n H i j r i e p h e t t y p i s c h e ' k iw i t ' w a a r d o o r d e t e r m i n a t i e z e e r q em a�k e l i j k w a s .

Op

S . A . R .

R HM

W a t �.r_ s n i p

G a l l i n ag o

-

•J a l l i n ag o

2 3 ok t ob e r O u j - H e v e r l e e N o o r d p P l o t s b e m e r k t e i k d � t e r e e n z e s t a l w a t e r s n i p p e n v l ak v o o r m i j o p h e t s l i k s t o n ­ d e n . W a a r z e z o p l o t s v a n d a a n kwam e n w e e t i k n i e t ; i n i � d e r q c v a l h e b i k z e z e e r q o e d k u n n e n b ek i i k e n , o n d a nk s d e v a l l e n d e

D i n s d ag av o n d

avond .

s t o n d e n z e t e s t a r e n o f wa r e n z e i n he t w a t e r a c h t e r v o e d s e l a a n h e t p i kk e n . I k z a g h e t d o nk e r e v e d e r k l e e d m e t d e v e G l l i c h t e r e b u i 1< . K e nm e rk e n d z i j n d e d o nk e r e s t r e p e n , d i e i n h e t v e r l e n g d e v a n d e s n av e l l o p e n ; rl i t i n t e q e n s t e l l i nq m e t d e h o u t s n i p , w a a r d e s t r e p e n d w a r s o p h e t h o o f d l i g q e n . O ok d e v r i i d o nk e r e p o t e n e n d e s � a v e l d i e e e n p a a r k e e r l a n g e r i s d a � h e t h o o f d z i j n k a r ak t e r i s t i e k voo r d e w a t e r s n i p . O p 2 8 ok t ob e r t e l d e i k 3 7 ek s e m p l a r e n op d e z e l f d e v i j ve r . Ru s t ig

PBR

.?_c h Q J:.e 1< s t �r_ Een

op

r o e pe nde

J. 4

ne i

'

Haematopu s

-

voq e l

79 .

v l i eg t

o s tr

a legu s

ove r

naar

n oo r d

M i i n v.o r i q e w a a r n e m i ng :

te

Heve r l e e

Neer i j se ,

r ond

4 februar i

20u . '

Pau l Groo taer s Bo su i l

Na

de

in

de

-

S t r ix

s t r e ng e

n 3c h t

H � ve r l e 2 .

a l uc o ' 7 8 � ' 7 9 . k o n d e n we d e 2 e r s t e b o � u i l h o r e n 1 1 o p 1 2 j u l i ' 7 9 � He t b e t r o f e e n w i j f j e .

wi n ter

van

PG

73 .


23

·-

Z e e ar e nd

-

Ha l i ae ê t u s

a lb i c i l l a

i n B r ab a n t

geva l le n

Vor ige

i anu ar i

1 9 5 6 t e Ho f s t a d e 1970 te Neer i i se

d e c e mb e r

(vier

d e c e mb e r

Een wo o n

w a a r n e m i nq s d a t a

-

2 0/ 1 0

door

-

2 3/10

in

-

24/ 1 0

d o or

je

van

zeer

� e l d z am e

qoed

kunnen

B i i n a he e l d e

d aq

voor

qast

hi i

wa s

r e g e n ac h t i g ;

te

door

z at

hij

kee r

over

de

hi j

ak t i e v e r .

Toch

he e f t

Al leen

hi j

D i i leva l l e i

zien .

v i i ve r .

paar

g e v ange n .

de

ob s e r v e r e n .

een

niets

Do nd e yn e

S te fan

bewo nd e r d

P au l

G r o o t aer s

P e te r :

1/ 1 1

en

o ng e ­

d ad e l i i k )

( z ie

Deze

m i s t ig

zo

S .A.R. ) :

en

pr acht

j a ar

DIC

v e r s l ag

Een

C o s t r op

zijn

DIC

te

( alle s

D i rk

al

PBR

1/ 1 1 4/ 1 1

dit

de

i n de

l a nq

E nk e l e

: 1 1 tot 1 5 ) t e P e rk . v o q e lw a a r n e me r s d u s d a t h i j s t r e ek b l e e f . r o n d z w e r v e n !

d aq e n

vo o r

ge luk

-

in

toe n

van

t i j de n s

ik

of

naderh and

he le

d ag

m i d d ag

vo o r a l

op het

wa s

( 9u4 5 )

e e n b o om

he t

de

de

Ocht and s

' s

To e n

heb

v l oog

s le cht s

o pk l a a r de

( tu s se n

l üu

hi j

v e r dw e e n

werd

en

een

16u)

tijdje

a c h t e r d e h e u v e l . H e t w a s e e n p r ac h t i g s c h o uw s p e l t o e n h i j o p e e n q e q e v e n o g e nb l i k z e e r h o o g b e g o n t e c i r k e l e n , a c h t e r v o l g d d o o r e e n z e ve n t a l bu i z e rd s, d i e h e m s t e e d s l a s t ig v i e le n . T o e n e e n b u i z e r d t e d i c h t l a ng s b o v e n n ad e r d e , s loeg o n z e z e e ­ a r e n d z i i n v l 2 ug e l s n a a r b o v e n d i c h t om h e m a f t e s c h r i kk e n . . . O pm e r k e l i i k w a s h e t g r o o t a a n t a l b u i z e r d s d a t b i j n a o n o nd e r b r ok e n in

ae

lucht

q i ng

He t

staart

was .

Peter

o u ide l i jk

de

die

-

V i s ar e nd

om

j o ng

een

v o lw a s s e n

voge l s

ek s . :

ove r d u i d e l i i k e

de

d r ag e n

Br o se n s

wa s

nog

niet

witte

a a nw e z i g .

P a nd i on h a l i a� t u s

4 w a ar nem i ng s p e r i o d e n 1 ad . ek s . m i d d e n au 1 u s t u s 2 ad . e i nd e auqu s t u s t o t b e g i n 1 e k s . e i n d s e n � embe r

M i n s ten s

twe e Op

( HB ,

v i s a r e nd d aq e n

3 /9

z ag

S.A.R. ) He t

we e r

Toch

maar

wa s

vi sten

me t

h e 1� b e n

van

Van

de

s lecht

v i s a r e nd e n

van

tot

de

op

be ide

16u5 7 : j a ag t ,

ZW -w i n d o m t e

he t

m a ar

ek s .

d an

( ik

e nk e l e

he t

moe t

was me t

malen

he l e

de

anderha l f

( b e w o lk t

s uc c e s . D e v o g e l

r im p e l i nq e n

s l ag p e n r u i ? ) s t e rk e

a a nw e z i g e

totaa l meer

in

tw e e

de

16u26

be ide

keer

we i n i g

Ho lb r e c h t s

E rw i n

S TB ,

e . a . )

:

be e s t ach t i g

j ac h t v l uc h t e n 1 .

de

ik

z 2 ve n

DIC ,

sept .

af

en

toe

i n vo l l e

o ng e tw i j f e l d

w a t e r v l ak ,

d ag

te

uur .

regen) .

s l ag r e g e n ,

ve e l

g e t u i gede e r g

last l a ng e

ek s emp l a r e n . ek s .

d u ik t

zw e v e n .

me t

een

n ie t ;

q at hi j

in

de

m a ak t

l i nk e r v l e u g e l

g ebr u ik v a n d e


-

2.

24

-

1 7 u 2 2 t o t 1 7 u 5 3 : h e t a nd e r e ek s . ve r dw i i n t , e v e n e e n s i aq e n d , n a e e n m i s l uk t e d u ik q e vo l q d d o o r e e n twe e d e s u c c e s ­

Van

v o l l e poq i ng i n d e q i e t e nd e r e g e n

n a ar

he t Oo s t e n .

B e i i e v o q e l s v e e l v u l d i g b i d d e n d m e t h a n q e n d e po t e n . D e twe e e� s e mp l ar e n h a d d e n a l l e b e i e e n T - v o r m i q e t e k e n i nq b o v e n o p d e s t a ar t : d e m i d d e n s t e s t a ar t ­ p e n ne n z i i n d o nk e r : d e b u i t e n s t e v e e l l i c h t e r . D o o r d e d o nk e r e e i n d b a n d k r i j g e n w e e e n " T " . ( 7, i e s c h e t s )

N B : d e v i s a r e n d e n q r e p e n d i t j a a r e nk e l e m a l e n o r a n j e r o d e v i s sen . Goudv i s sen ? Tw e e ë n tw i n t i q

s e p t emb e r

w a s e e n g o e d e v i s ar e n d - d ag : r o n d 1 5 u 3 0

b o v e n h e t v i j ve r t j e e e n q r o t e p r o o i ­ n a ar t oe e n k r e g e n e e n v i s a r e n d p r a c h t i g i n v o o r a a n z i c h t t e z i e n ( w a a r n em i ng s a f s t a n d o n q e v e e r v e e r t i g m e t e r ! ) P l o t s v e r l o r e n w e h em u i t h e t o og . W e v e r v o l g d e n d a n o n ze we g n a a r F l o r i v a l . D a a r z i e n we b o v e n d e v i j v e r a c h t e r d e f ab r i ek e e n qr o t e v o g e l zw e v e n : d e v i s a r e nd . D i tm a a l m e t e e n v i s i n d e p o t e n ( w a ar s c h i j n l i j k t e nm i n s t e : h i j h a d i e t s v a a l o r a n j e v a s t . D i t k o n o ok w e l e e n j ag e r z i j n d i e d e a r e n d a l v o o r 9 8 , 7% v e r s l o n d e n h a d . . . ) + H i j v e r d w e e n d a a r n a i n d e r i c h t i ng v a n S . A . R . w a ar h i j e e n u u r o f z o l a t e r d o o r D av i d V a n d e p u t , E r w i n H o eb r e c h t s e n S t e f a n z ien

v a n a a n he t

we

v oq e l

b i dde n .

We

stat ion

reden

er

o nm i d d e l l i j k

B and e we r d g e z i e n . +

voor

de

n a î e ve l i ng e n :

e e n ar e n d v a l t NOO I T

( te n z i j z i j n ne s t b e d r e i g d

me n s e n

a a n ho o r

word t )

D i rk C o s t r o p ,

Robe r t

Herman s

Rod e w o uw - � i l v u s m i l v u s ----

E rw i n H o e b r e c h t s e n i k z a ­ q e n o p 3 0/ 9 / ' 7 9 t u s s e n e e n

k la d bu i z e r d e n b i j i d e a l e 0') 2 l L::: h t::: i n c; �� e ·1 a d u l t c i rk e ­ l e n t e G r i � d e , n ad i e n d r e e f h i j a f n a ar h e t z u i d o o s t e n . He r w i g B l o ckx

B n l i n �k i e k e n d i 2 f

-

C ircus

a e r u :::r i n o s � s

n a j a a r t e S . A . R . m i n s t e n s z e ve n v e r s c h i l l e n d e e k s . : e e n 2 e j a ar s m . , 1 a d u l t m . , 1 j uv . m e t d e k a r ak t e r i s t i e k e k op , tw e e j � v e n i e l e n z o n d e r d e z e t e k e n i n g m a a r m e t br u i n e k op . I k z ag o p v e r s c h i l l e n d e d ag e n de z e v o g e l s a l l e m a a l v r i j d i c ht b i j d e h u t ( d e r t i g t o t v e e r t i g m e t e r so m s ) . I�

te lde

twe e

dit

adu l te

wi j f j e s ,

HB .


- 2 1-iê_v o�l - A l c e d o a t th i s D i t d i e r t j e , d a t e r g g e l e d e n he e f t t i j d e n s v o r i g e w i n t e r , s c h i j n t e r b l i j kb a ar b o v e nop t e g � r ak e n . V o o r a l t e S . A . R o z i j n z e ac t i e f : - op 2 4 ok t ob e r v l o q e n 2 ek s . t e s am e n ove r d e w a t e r s p i e g e l ; - op 2 7 ok t o b e r v l o o g é é n d i e r t j e o v e r d e v i j v e r ; - op 1 n o vemb e r v l o q e n e r we e r twe e o v e r d e v i j ve r , é é n v o l g d e h e t p ad n a a s t d e v i j v e r , he t a nd e r e s c he e r d e r ak e l i ng s o v e r he t s l ik . I n d e n am i d d ag v l o og e e n k am ik a z e - ek s e mp l a ar d o o r d e t e l e s ­ kope n e n d e te le l e n z e n door ! P e t e r B r.o s e n s M e r e l - T u r d u s me r u l a Een

z i ngende

mer e l

in

d e S c h ap e n s t r a a t t e Le uv e n o p

3 / 1 2/ ' 7 9 .

P au l Gr oo t ae r s

Zw a r t e k r a a i - C o r v u s c o r o n e c o r o n e O p 2 7 j u n i z i e i k a a n h e t Z o e t -W a t e r e e n zwar t e k r a a i m e t e e n e n o r m e b o t e r h am i n d e b e k i n d e v e rm o e d e l i j k e n e s tb o om v e r dw i j ­

ne n .

PAG

Ne sten

en

j o nq e n te H e ve r l e e i n

1979

door P au l Grootaer s Zw a r t e r o o d s t a a r t : n e s t o n d e r a fd ak v a n s c h o o l t e He v e r l e e , 8 m e i T j i f t j a f : hr o e d t o p 9 m e i i n t u i n Zwar tk o p : b o uwt o p 1 0 m e i i n t u i n G �� i : ne s t o p 2 1 m e i i n b o s Me r e !_ : 3 u i t q e v l oq e n j o ng e n o p 2 1 me i i n t u i n ..ê.N�e u� : 3 j o nq e n e n 1 o ud j e o p 2 5 m e i i n t u i n o u d j e m e t j o ng o p 2 9 m e i l ang s s p o o r e n n e s t m e t Z a nq l i j s t e � j o nq e n i n h a aq o p 6 j u n i T�rk s� t o r t e l : o p 3 1 me i v og e l me t n e s tm a t e r i a a l M a tk o 2 : u i tg e v l oq e n j o nq e n o p 2 j u n i G r o t e �qn t e spe c h t : n e s t m e t j o nq e n i n b e r k i n b o s o p 3 j u n i H u i s z�� l�� : a a n é é n hu i s z i j n 7 n e s t e n b e z e t e n é é n i n a a nb o uw op 2 j un i G o u d v i nls_ : o ud j e s e n j o ng e n i n b o s o p 1 9 j u n i S t a ��tm e e s : u i tg e v l o g e n f am i l i e i n t u i n o p 1 9 j u n i G �ai : 3 j o ng e n o p d o r r e b o om o p 4 j u l i i n m o e r a s V u u rgo udh a a n t i� : u i tq e v l o g e n j o ng e n w o r d e n q e v o e r d o p 5 j u l i P i m pe lm e e s : u i tq e v l og e n j o n g e n i n b o s o p 1 j u l i A ppe l v i nk : u i tq e v l og e n j o ng e n o p 2 2 j u l i .


-

26

KAL E ND E R

o.v.

De W i e l e wa a l

a fd e l i ng L e u v e n :

S e c r e t ar i a a t :

Plein str aat 3 3 0 3 0 Heve r le e

A an s l u i t i nq s v o o r w a ar d e n 3 5 0 F r t e s tor t e n o p PCR 000- 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v an d e H o o fd l e d e n 5 0 Fr O . V . D e W i e l e w a a l , G r a a t akk e r 1 1 Bi j leden WJ- j e uqd l e d e n 200 Fr 2 3 0 0 T u r nh o u t 5 0 F r m e t ve r m e l d i nq " N i e uw l i d " n a am + WJ-b i j l e d e n ad r e s

Ve rk l ar i nq d e r a fk o r t i n q e n i n d e k a l e n d e r W A = ak t i v i t e i t v o o r v o lwa s s e n e n WJ = vo o r P i e p WJ

=

j e u q d l e d e n ( t o t 2 5 j a ar ) s p e c i a l e ak t i v i t e i t v o o r d e j o nq s t e j e ng d l e d e n

D aq to c h t n a ar 8u30 S tat ion 9 u0 0 P ark i ng Pic nic ,

WA + WJ

j . )

Ho f s t ĂĄd e e n Me c h e l s Br o ek L e u ve n , h o e k po s t z i j i ng a ng R i j k s d om e i n Ho f s t ad e l a ar z e n e n k i j k e r .

1 8 u z i e m e d e d e l i ng o p b l z .

15 .

D ag t o c h t i n d e D i j l e v a l l e i V o o rm i d d ag : I n t e r n a t i o n a l e W a t e rw i l d t e l l i ng 8 u00 S t a t i o n Leuven hoek po s t 8ul 5 Kan t i e n Hever le e S t a t i o n O u d - He ve r l e e 8u30 L e i d i ng : R ob e r t H e r m a n s

WA + WJ

B r a akb a l l e n a v o n d 1 9 u S c o u t s l ok a a l t j e , R a v e n s t r a a t 1 1 7 L e uv e n L e i d i ng : Joh a n B o q a e r t Me e b r e ng e n : n a a l d , p i nc e t , l o u pe , d e t e rm i n e e r t ab e l

WJ

Z o o v a n A n twe r p e n ac h t e r d e s c h e r m e n G e l e i d b e z o ek a a n d e v e r z o r g i ng s i n s t a l l a t i e s v a n d e d i e r e n . I nk om : 1 6 0 fr . Ve r p l a a t s i ng m e t pr i v a t e w ag e n s o f p e r t r e i n 7u55 i ng ang s t a t i o n L e uve n 9u 2 5 i nq a ng v a n d e Z o o v a n A n tw e r p e n E i n d e v a n h e t b e z o ek r o n d d e m i d d ag Me t he t z e l f d e t i c k e t k u n t u d e z o o n ad i e n n o q b e z o ek e n .

WA + W J

Zo .

( to t 1 3

3

f e b r u ar i

WA + WJ

' 80

B u s t o c h t n a a r h e t Ve e r s e Me e r e n Z i e t r ik z e e ( Ne d ) s am e n m e t a fd . H ag e l a n d e n D e m e r e n D i j l e P r i j s : 2 5 0 fr p e r p e r s o o n t e s t o r t e n v o o r 2 0 j a n u ar i o p P C R 000 - 0 5 7 9 5 0 1 - 2 3 v a n E . P l ap i e d L e u v e n . 7 u 00 v e r t r ek u i t A a r s c h o t a a n h e t B l o eme n h o f 7u30 v e r t r ek s t a t i o n L e Âľ v e n ho ek po s t h a l t e t e K ampe nho u t S a s a a n C OVE E 7 u4 5 T e r u q r o nd 1 9 u t e Le u v e n P i c n i c + d r a nk m e e b r e ng e n . K i j k e r e n l a ar z e n L e i d i ng : P . G r o o t a e r s


-

27

Kn o tk amp i L ct e D i J le v a l l e i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R�i�� y � ;E s : b i i b o e r V a n d e rvek e r1 , d o r p s s t r a a t N e e z i j s e . M i n imum l e e f t i j d : 1 4 j a ar K o s t pr i j s : a l l e s i nb e q r e p e n : 300 fr t e s t o r t e n WJ B o g ae r t N i e uw s t r . 1 6 o p PCR 000 -· 0 8 6 1 8 0 3 - 5 5 v a n J . 307 1 E r p s Kwe r p s me t ve rme l d i ng : k n o tk amp N e e r 1 5 Za . 16

Vr .

Zo . 1 7

f eb r u ar i

1 80 ·

i j s e . D e k ampb r ie f me t d an toege zonde n .

je

17

Zo .

WA

' 80

febr uar i

WJ

+

WA

+

8u l5

Station

8u 3 0

f eb r u ar i

' 80

WJ

in

L e uve n

I n s c hr i j ve n

f e br u ar i

29

' 80

Ho ek

po s t

r o nd d e m i d d ag

V o o r m i d d ag u i t s t ap 8u30

n a ar

de

G emp e v i j v e r s , p e r

L e uve n h o e k p o s t

S t at i on

WA

8 +

Za .

WA

m a ar t

' 80

WJ

15

m a ar t

Vo lk s d an s avond Zaal

20u

om

U i t s t ap

n a a r Ho l s b e e k

( o pq e sp o t e n

WJ

2 9 m a ar t

WA

+

WJ

2 8 Leuve n

Z icht " )

D i j leva l le i

i n t e rh a t i o n a l e

K an t i e n Heve r l e e S t a t i o n O u d - He v e r l e e R.

" de

po s t

B l ockx

L e uv e n

hoek

w a t e rw i l d t e l l i ng

po s t

�� rma n s

F am i l i e a v o nd i mg e z e t m e t rno s se l s o upe r ( o f k ip P l a a t s : z a a l PAVO V a n de nbemp t l a a n , H e v e r l e e

A a nv a ng : 1 8 Le d e n avond :

*)

_

__

me t d i ar e ek s o v e r E ? H . S E G E R S , e n ve r k i e z i ng WJ b e s t u u r . 200 fr p e r p e r s o o n I n s c hr i j v e n d o o r s t o r t i ng v a n o p P C R 000 - 0 5 7 9 5 0 1- 2 3 v a n E . P l a p i e d L e u v e n 1 9u ,

1 5/ 3 / ' 80 . ( *

Voorm i d d ag u i t s t ap

8 u l2,

WJ

bo s

8u l 5

v66r

WA +

+

h o ek

S tat ion

8u3Q

' 80

23u

�u OO

Le i d i ng : Za .

Le uven

in de

W J L e uv e n

z i j n Û i tq e no d i g d

Le i d i n q : He rw i g D aq t o c h t

door

om

E i nd e

t e rr e i n e n

Station

L e uv e n

59,

G o u dh l o em s t r a a t

A anv a ng

Vo o r m i d d ag : +

i nq � r i c h t

Hu i s "

" On s

8u30

' 80

fiets

D i a av o n d d o o r M a r c He r r e m a n s o v e r " N a t u ur i n E ur op a " ( S p an j e ) 19u30 P ar o c h i e z a a l S t Jo z e f

Ook d e WA- e r s

Za .

v o o r 1 febr u ar i !

d� D i j l e v a l l e i

B u r g e me e s t e r s t r a a t

Vr .

b i j z o n d e rh e d e n wor d t

He v e r l e e

Ka n t i e n

E i no e

Za . -2 -3 - -f eb ruar 80 iJ-- -i - -' � -

Z a . ��

W a t e rw i l d t e l l i ng

a l le

§_u 3 0 8ul 5

·

Station

S t at i o n

als

Fr. . 17

.

*

po s t

Heve r lee

febr u ar i

.

i n s c hr i j v i ng )

i n Me e r d a a lw o u d

N a am s e

G r o o t ae r s

* *

v e rme l d e n b i j

L e uv e n h o ek

The n � s i ak ap e l ,

L e i d i ng :

I d em

te

s t e e nw eg


I n t e r n a t i o n a a l W a t e r� i l d G a n z e nw e r kg r o e p

-

l

Bure au

B e lg i sche

Winter

1 9$1

,1 1 9 81:

s ek t i e

FORMUL I E R VO OR GAN Z E NWAA R NEM I NG E N

;

W a a r n eme r

Au r e s � - - - ·-

-- ·

- -·

' '5-01.o .

Sf-�fu�,,}�

: ··-

�YV Hvt'h.

:

· ·-··

· -··--

.

�Wuf �·

W a a r n em i nq sp l a a t s ( e n ) ( g em . , p r o v . �

------ - - .

- -

·--·-- -- . .

- ·- - -

Te l d a t a

l and . )

I

- · - ---- - -- - "

·-·

- ------ - - -----

( 5 per

t�AN

-- --

f o rm u l i e r ) --

······· - -�· -

-

. ...

·-·· ·

P l e i s t e r e nd

op

.11-'1

- -- -

. . . (biotoop)

n a ar

O v e r t r e kk e n d -

- ----·

V J, i e g h o o g t e

.

.

--

-

-- --- --

·· · -- -

.

-

.

-

- -

--

----

- ··· - - -----

( pe r

----

/)()

\.

1

z z o ..

�'

·----·

aant a l l e n ---

,Al)À,

.JJtj<(f/L .z

.

.

- -- -

Loo

- - - -- - ---·

- - -·- -

- ----·--- ---

� J/14/ r&.

-- --

--- ---

Uur

--- -

lilft,�L- .

LP. M-0 .:">\'\

S O 'J r t ) -

An s e r

( g r a uwe

an ser -·

-

a lb i f r o n s

A. A A.

- --

- -- -· ·--- --------

----·

--- ··------

.

....�-..

U .11 � .

_7" ____________

511

1 1

e-x .

( r i e tg an s )

f ab a l i s

- - ------------

.

( k o l g a n _s )

- --

gans)

---------------

b r a c hy r h . ... -

( k l.

-- ----

.

· -

--··

······- -·-

r i e tg a n s )

. . ---- - - - ---

1

.. ·--- ------

B r a n t a l e u c op s i s

.•.

( b r a nd g a n s

· -- - -

B. � ---

--

bernic l a

( r o tg a n s ) -----

-- .:..___ __

A n de r e r- -

-··

.

.

. .

-- --

- ·· - - -

1

··-·

1

· --- --- -

Niet

gede termi neerde .....

1 1

.

-::r a n z e n

-·-

TO TAAL ·-

>--

--CJpmë r'Kfi1.g e ri

·-- - -

w i nd r i ch t i ng n e e r s l ag

,

"-

s n e e uw

z ic h tb aarh : : b e wo l k i n g

u:._. /U •(,. 1- ). ro .

- -- ·

g eb r u ik te k i j k e r s

,_......._ ___ _

O ok

- -·· - -·- ------ --_,.. - -

o n vci l � e d i g e

bep a a là ,

soor t

f ak u l t a t i e f .

.

g eg e v e n s niet

Op z e n ......

.

'

<A.

n a ar

E ck h a r t L ab6 K.L .

·f

i

1

""

!

i '

'

/W ) Ye1

z i j n be l angr i j k

g e d e t e rm i n e e r d ) den

!

�-� �-

�-

t e m pe r a t u u r

·-

1

#

---

·--

·-

1

: -k r a c h t

: r eg e n

b e n a d e r e nd e

·

' '

(....

7-� fi.

( vb

i

i '

n ac h t t r ek , g e e n

r i c h t i ng

I nv u l l e n we e r s om s t a n d i g he d e n KUYKEN

voor

( IWR B )

O e c o l og i e

Ledeg anck s t r a a t

der .

35

..

dieren

9 0 00 GE N T

is

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Januari 1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Januari 1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement