De Boomklever Januari 1980

Page 1

·

Driemaandelijks

\ '

\

mededelingsblad

O.V.

De Wielewaal

·

.-

,_

Afdeling Leuven

'

Y.

Vanden Bosch,

Geldenaakse vest tel

8° 1

Jaargang januari

...

Hei ,

1980

nr

3"000 LEUVEN

016/220310 1

1980 de mastbossen in den winter! De

heilig plechtig was het hier! te zeggen ,

80,

Hoe schoon en

mastebomen die,

om zo

hun brede armen bui gend strekken om den

sneeuw op te nemen.

En waar

oneind i ge bossen vormden ,

ze bijeenstonden en bossen ,

waar

niets anders te

dan besneeuwden grond en besneeuwde mastebomen,

men zich als in een kerk.

Uit

zien was voelde

Palli eter

van Felix

Timmermans

.

��

--·-

-


DE BOOMKLEVER

KONTAKTBLAD e VIII

VAN DE WIELEWAAL AFDELING

jaargang

nr

Januari

1

-

Maart

LEUVEN

1980

============================================

Kontaktadres

:

Berthe. Vanderborght

Pleinstraat

3030

3

HEVERLEE

t el : 0 16/23 6 1 80

============================================

Beste Wielewalers,

Samen met alle leden van het bestuur wens voorspoed i g

1980,

ik u een

met vele interessante nat u urwaarnemingen

i n het bi i zonder vog elobservaties. Indien u het

"

nieuws uit . eigen streek "

aandacht ig

volgd hebt in het voorbije jaar zult u voor z eker met beamen dat wij

niet

wereld te vinden.

mij

ver hoeven te gaan om een rijke vogel ­

Laat ons al het

rijkdom te bewaren9

ge­

mogelijke doen om deze

Een der middelen daartoe is de oprichting

van het Natuurpérk Dijleland dat naar alle vooruitzichten dit

jaar nog zijn wetteli j k statuut zal verkrijgen.

staat evenwel n i et.

Dit

vol ­

Wij moeten eve n waakzaam blijven om

natuurschendingen t e verhinderen,

even oplettend om nog

on­

gekende rijkdommen te ontdekken en nog meer ons best doen om anderen van onze natuurrijkdommen te leren genieten .

Daar­

om reken ik op uw medewerking aan de aktiviteiten die door het

bestuur worden ingericht,

en breng

uw vrienden

mee.

In het afgelopen jaar werd een bela n grijke besli s s i n g qetroffen nml de oprichting van een nieuwe Dijle te Haacht.

Dit betekent

van een twintigtal leden, laten staan.

afdeling Demer en

voor onze afdeli n g het afstaan

die wii evenwel niet in de kou

Zij blijven nog steeds welkom bij

ons.

Zij

kunnen er echter ook voor zorge n dat de n i euwe afdeling sp o edig uitgroeit

tot

een dynamische kern natuurbeschermers

in open Wielewaalgeest.

Van harte veel succes L.

De Smet

Voorz itter


- 1 -

ARTIKELS

DE G E H E IM E N N a ar

:

VA�

DE

VOGE LTRE K

Mys t e r ies of Bir d Mig r a tion van A l lan C F ish er , Jr Ve rsche n e n in N a tio n a l Geographic M ag a zi ne ; Vol 156 / 2 Augustus 1979

" I n m ijn h and hie l d ik h e t meest won d e r lijk e v a n a l l e levende wez e ns , een s ch e p s e l me t v a ar dig hed e n welke ons beg r ip te boven ga an , met uitzonderlijke, zelfs b iz a rre zi n t uige n , met een u i thoudings- en weerstandsvermogen we lk e zijn g e lijke nie t vind t in de dierenwereld. Mijn gevangene mat t e r n a u w e r no o d 10 cm e n woog min d e r d a n 1 5 gr. I n mijn hand hie l d ik d a t ontzagwekk end r a a d s el, een vo g e l . " "De Tennessee zanger (-warbler: Vermivor a pe re g r :l n a) bekeek me b lijk ­ baar me t meer nieuwsgierigheid d a n schrik. Hi j was gevangen door ringers n a b i j Cape Ch ar l e s in Virgini a ( U . S . A . ) waar d e dagelijk se ebbe en v loe d v an d e Che s ape ak e B a ai zic h mengen met de Atl a n tisch e Oc e a an . E lke herfst trekt deze vog e l v a nui t zijn broedp l a atsen i n C a n ad a en het noorden van d e U . S . o v e r ongeveer 5000 km naar zijn overwinteringsgebied i n midd e n en zuid-amerika. Zoals vele a nd e r e trekkers zoek t hij zijn vori g e overwinteringsplaats terug op e n komt in d e l e n t e t e rug naar dezelfde plek, dikwij ls dezelfde boom waar hij in de vorige j a re n gebroed heeft. Ik ope n d e mijn hand, de voge l a arze ld e ee n tijdje e n vloog d a n op . A an de po o t d roeg hi j nu ee n ved e r li c h t e ring me e , met zijn eigen indentificatienummer 1420-77887 en het verzoek:' "Advi se Bird B ari d , Wri t e Washington D . C. U . S . A . " Op een bergtop in We s t-Virqini a , eve n ee n s i n . de U . S . wo r d t d e zwa r t ­ kopzanger (blackpoll warb l e r , D e ndroic a s t r i a t a) geringd. Deze broedt in noordelijke woud e n , in de herfst tr ek t h i j n a ar d e Atlantische kust. S omm ig e n volgen d a n deze k u s t tot in Zuid Amerika, m a ar anderen zijn stoutmoediger. Met honderden-miljoenen voge l s (ook andere zangers) stijge n ze o p v a n d e Noord-Amerikaanse kust en vliegen d an over de Atlantische o c e a a n e n d e C ar a ï b is c he zee tot in Zuid-Am e rika. Zo d oe nde maken deze zangers een nonstop-vlucht v an 3700 km ged ure n d e 86 uren! E e n ge d e e l t e v a n deze toch t v lieg e n som m i ge n op de zuur­ stofarme hoogte v a n 7000 m en dit om d e m e e s t g u n stige winden t e vind e n. Het i s d e l a ng s t e non - s top vlucht, zowel i n af stand a l s i n t i j d , tot nu toe geregistreerd. l n één jaar tijd vlieg t de zwartkop­ z a ng e r zo 16.000 km. M a ar d e k ampio e n b lijf t d e Noordse s t e � n ( ar tic te r n, S t e r n a p ar adi s ae a ) me t zijn 20.000 km p e r jaar. W a a rom onder nemen zo'n k l ei n� s c he p se ls d erge lijk e reizen ? Hoe d e gr uwelijk e i n s p a n ning ver d r a g e n ? Wat voor e e n k r a ch t beweegt hen ertoe en hoe vinden ze d e weg ? Op dez e l aa t s te vraaq is me n p a s de l a a t s t e 25 à 30 j aar e e n antwoo r d a an het kri j g e n , a lhoewe l me n reeds eeuwen wor s t elt me t he t prob l e em.

kunnen ze

zich niet alleen op d e zon maar ook op de sterren. Er zi j n �elf s s o mmi g e feiten die erop wijzen dat d e vog e ls zich r ich t e n op he t m a g n e tis c h �eld rond d e a a r d e en op de zwaarte-

Vele

vogelsoorten oriênteren


- 2 kracht.. Ook zijn het uitstekende �eersvoorspellers wat hen �oelaat op een meesterlijk� wijze van de meest gunstige winden gebru::_ te maken. Sommigen kunnen7.zelfs het verschil in mm Hg-druk meter. - ...:.ssen de vloer en de zoldering van e en kamer. Zod o e nd e reageren ze op - ·eers­ veranderingen voor er enig zichtbaar teken van optreedt. Bij duiven heeft men zelfs gevonden dat ze reageren op ultraviole� en gepolariseerd licht en op ultrasone geluiden wat ze ook wel eer.s voor navigatie zouden kunnen gebruiken. Waarom trekken ? Je zou zeqgen dat het is om de kou te. on tv l ucht e n en voedse l te vinden.

Dit is slechts een gedeeltelijk antwoord want de meeste vogels trek­ ken verder dan nodig is om voedsel en goed weer te vinden. De massale trekbeweging overspant eeuwen en d u s ook g l ob a le weersv�randeringen. Wat d e aanz et was van de trek ligt in een ver verleden. . Sommigeh wetenschappers geloven dat de verschillende ijstijden in het p l e istoceen de oorzaak geweest zijn, maar-anderen voeren ap.n dat de op en af g a an de ijsbeweging slechts enige honderden jaren duurde �er ijstijd, te kort om invloed te hebben, ook zijn er vele soorten die� o p en af trekken van plaatsen die nooit door het ijs a a n g eraakt zijn. Een andere theorie is dat vele soorten in feite oorspronkelijk t ro ­ pische vogels zijn, d�e nu in het noordelijk halfrond broedeh en dus terugkeren naar hun uvaderland'' in de her�st. Dit is o.a. bet geval voor wie l ewa l en . Maar niet voor. all e soorten vogels. Een derde qegeven is het uitzicht van de noord-amerikaanse landmassa; bergk etens, stromen en rivieren zijn ove r het algem e e n n o ord - z u i d g e r i ch t , wat . alleen de trekbeweging kan h elp e n (wat niet de trek verklaart in Europa vert. ) ·

Mec hanisme

Wat de vogel a an zet tot trekken is he.t fotoperiodisme, zowel in d e herfst als in de lente� Dit p r ik ke l t klieren zoals de .pijnappelklier waa r door de voqels onrustig worden, tot ze we t e n dat ze moeten ver­ trekken. Het tiidstip van vertrek en komst harigt af van soört tot soort. Vooraleer te gaan, leggen de meeste vogels v e t l ag e n aan. De zwartkopzanger ve r d u b b elt zijn gewicht en verteekt als een echte "dikzak". Men kan dan vetballeh voelen op het lichaampje. Noord­ amerikaanse ringers spreken dan van "fuel tanks" (brandstoftanks). Deze voorraad metabolizeren ze op een niet geëvenaarde wijze, de borstspieren zijn in verhouding veel breder en beter ontwikkeld dan geli i k aar d i g e spieren bij de z oogd i er en .. Ook het ademhalingssysteem is z o n d er enige verg elijk ing want het vermogen om o2 uit d� lucht te halen ligt vele.malen hoger dan hij andere gewervelden. ( Er zijn o�a. ganzen gezien in de himalayas op 9709 m, w u lpen (curlews) en g rutto 's (godwits) op 6500 m). De meerderheid van de vogelsoorten trekt s'nachts en het zijn dan gewoonlijk nog de k le ine r e soorten. Waterwild en steltlopers doen het overdag. De tol die de vogels betalen aan hun trekdrift is e norm hoog. Zeker de helft van de vogels gaat eraan dood. De grootste gevaren voor de vogel zijn te wijten aan de mens met z i j n wolkenkrabbers, al dan niet met �eflecterend glas, zijn hoogspanningslijnen enz. Ook de jagers laten zich niP.t onbetuigd.


- 3 Onderzoek Eerst dacht men dat de voqels zich enkel oriënteerden op de qeoqra­ fische elementen in het landschap die hun bekend waren. Om dat te onder....... zoeken werden in Puffinus

(Manx Shearwater

pijlstormvogels

Skokholm Island te

Puffinus) weggenomen van hun nesten op

en dan vrijqelaten op voor hen rinbekende plaatsen te

(Gr-Br),

Wales

noordse

1937.

land en ter zee. Velen keerden terug,

ook een uit Venetië. deze uit Venetië

Normaal vliegen zeevogels niet over land maar

direkt koers. naar huis over de Alpen en Frankrijk.

Irt

en

1951

dag naar Wales. Hij vriilating meldde

kwam er

Boston

Nederland 354

(U.S.)

Het dier vloog op

12 V2

uur eerder aan dan de brief die zijn

10

(Matthews).

In een nederlandsè studie over land. Ongeveer

zette

& Lack)

werd de proef hernomen en werd er o.a. een noordse

1952

pijlstormvogel losgelaten in

ringd iri

(Lockley

jaar werden

10

èn werden deze dan

11.000

spreeuwen ge­

terug vrijgelaten in

Zwitser­

hervangsten wezen uit dat volwassen vogels een

korrekte koerswijziging doorvoerden en dan vlogen naar hun over­

winteringsplaatsen in de Britse eilanden en NW-Frankrijk. De. juve­

nielen echter hielden hun ingeboren richting aan

:

ZW bij W .

De

vogels maakten dus een nieuwe overwinteringsplaats· in het zuiden van Frankrijk en op het Iberische schiereiland. en behielden deze in late·re

jaren.

Bij proeven waarbij spreeuwen in ronde kooien opgesloten werden, waar enkel het zonlicht voor hen waarneembaar was,

lente zowel als in de herfst de goede

stand met behulp van

de vogels met

90°

spiegels voor

hun richting�

90°

trekrichting.

kozen deze in de Werd

de

zonne­

ge�raaid dan veranderden

ook

Dat de vogels ook een tijdsgevoel bezaten werd uitgewezen in een

situatie met

een

"vaste zon"

waardoor

de vogels hun richting ver­

anderden naargelang het tijdstip van de dag, die vaste zon

(Kramer).

Dezelfde proeven,

als compensatie voor

maa.r met de sterrehemel en in een

planetarium waar

de sterrebeelden overeenkomstig een jaargetijde konden ingesteld

worden,

warbler;

gaf dezelfde resultaten. Een braamsluiper Sylvia curruca)

had nam bii

(lesser Whitethro.at

die sinds zijn geboorte nooit vrij geviogen

deze proeven direkt de goede richting

(F&E

Sa�er).

Bij een ander onderzoek ondervond men dat bv. de indigogors bunting}

hemels,

(1)

maar in een jong stadium moesten

observeren het

voldoende had aan sterrepatronen

van de juiste

hemelas

planetarium een verkeerde

keerd

inqeprent ·

(indigo­

hele sterre­

ze deze wel leren

(rond de poolster) .

as werd

(Emlen) .

i.p.vo

door het

Indien hun in

vlogen ze later ver�

De wetenschapsmensen onderscheiden drie verschillende gedragswijzen v an de vogels om zich te oriënteren: Type

I:

Type

II�

Type

!II:

is

afhankeliik van geografische elementen;

het vermogen om een richting boven onbekend terrein;

het vermogen om dé

bestemming;

ze·lfs

onbekend terrein.

te kiezen en deze te behouden

juiste richting te kiezen naar

Z1Jn

als de vogel lo·sgelaten wordt boven

(Gri ffin)

(1)

Zekerheid omtrent deze naam bezit

melden wel

(als toevallige

(Passerina cyanea)

die

ik niet Peterson en Bruun ver­

gast in Europa) de

in N-Amerika voorkomt.

indigovink


-

4 -

De m e e s t e lang e a f s t a ndvl ieg ers z itt en in da t type III maar ze s c h i j nen het n i e t nodig te h e b b e n vooraleer ze a a nk om e n .. De vogel k an e e n i ngebouwd trekprogramma hebben. Du s k an h e t grootste dee l van de r e i s gebeur e n in type II. Dat w a t d e vogels v an type I I i n type I I I b r e n g t kon we l e e n s z eer ingewikk eld zi j n e n liggen op het vl ak van het m a g n e t i s c h veld v a n d e aarde. In een proef werd e e n tr ek l ustige roodbor st ( E urope an robin; Erithacus r ubecu la) opge s l o ten i n een kooi , omr i ng d me t ind uc t i eklossen we lke een m ag n e t i s c h veld konden produc e ren a ls er een èlec trisch e stroom doorliep. De kooi w as ook v e r st ok e n v a n a l l e zon n e- en st e rreli c h t . Toc h kon de vog e l de goe d e richting kie z e n. Indien m e n e c ht e r m et de klossen het magne ti sch veld v a n d e a ard e met 15° " ve rl e g d e " ve r l P. g de de roodborst ook z i j n r i c hting met 15° (W&R Wiltschkoi Du iven d i e magneten in hun v l u c h t meedroegen wer den ook mi s l e i d (Keeten, Walcott) . Me n onde r vo n d v an du i ven t rouwe n s ook dat deze de ve r a n d e rend e . zwaartekracht van de a ar de (onder invloed van d e m a a n) konden r e g i s t r e re n (Keet e n & L a rk i n ) . W at d e we t e n sch a p sme n s e n nu wete n ove r tr ekbewe g i ng e n, e n d at wa t z e z u l l e n leren o ve r dat ond e rwe rp in d e ver d e re toekomst, h a ng t voor e e n gedeelte a f van die , nie t n a ar waarde te sc h at t en , vr i j wi l lig e rs : d e we r e l dbroe d e r sc h ap v a n ringer s . I n de u.s. i s h e t de " U . S . Fish and Wildlife Servic e" die ee n toe l atings_verg un­ ning eist v an de ring e r . Om d e z e te verkr ijge n die n t de kand i d a a t 3 spe c i al i s ten te over tu i gen dat hi j _ d e voge l s kan herkennen d i e voorkomen i n zi j n gebied of s tr e ek , e en harde ondervrag ing! ( 2 ) Du i z e nde n v rij w i l l i g er s die g eo efen d ziin in he t v angen e n behande­ l e n van de voge ls ond er t oe z i c h t , h e l p e n de gediplomeerden. Het amerikaanse " B i r n Banding L abor a tory " te Laurel, M a ryl a n d in de U . S . houdt reeds 30 m iljoen r i ng e n te boek , e n k ri j g t er ieder j a ar mi l -j o e nen b ij. He t l abo o n tv angt ook 60.000 t e r u g m el di n g e p p e r j a ar , ee n verras s e nd groo t aant al . De we tensch ap z al nooi t die v og e l kunnen isoleren d i e elke man of ·vrouw in z i in h ar t he eft. Ma ar in het proberen te begr ijpen v a n de vo g e l s komen we misschien korter b i j de oplossing van het g e he im van o n z e e i gen s che-p p i n g en e vo l u t i e . M is s c h i en i s er i n ieder v a n on s èen trekker, en vogels symboli zeren d an die vr i j heid die we zoeken, m a ar ze l d en v i n de n . V a n één d ing kun n e n we zeker z i j n : in on s o nt z ag over he t my ste r i e v a n de trekvoge l , over die kr ach ten die ver buiten onze k e n n is liqqen , voelen we een ne d er i � he i d die maar al t e zelden de men se ­ li ike geest siert.

Vertaald

door

Yves

Vanden

Bo s ch

(3)

( 2 ) I n ons l a n d wordt het r i ngw e rk ge o rg a n i s e e r d door het onvol­ prezen "Konink l i j k Instituut v a n Natuurwetenschappen" Adres: Belgisch R i ngwerk, Vautierstraat 31, 1040 Brussel Z ii n emen het ex amen af van de ringer s, e v e n a l s in de U . S . A . ee n h ar d e proe f , en v angen d e t e r ugmeldingen op v a nuit alle delen v an ons l and.

(3)Bij gebrek aan h e t gebr u ik van we t en s chappelijke namen in de oor spronkel i j ke tekst kan ik nie t zeker zijn u.:tn de juiste _ver­ t aling v a n d e voge lb e namingeno In d i e n er d a ard oor fouten in d e tek s t g e s l o te n z i j n aanvaard ik g r a ag ver b e te r ing e n die dan als "Addenda" zu l l en ve rs c h ij n e n in een vo lgend nummertjeo

·


-�

- 5 "':"

"EENS EEN ADELAAR"

D in sdag 31 oktobero He t r e g en t z ach tj e s a l s we ' s morg e n s d e s c h u i lh u t b e r eik e n. D e vij ver i s afg e l a t e n, o ve r a l k ome n s l ik ­ p l a t e n voor e n d e me e s t e e enden z ij n wegg e t r okk e n . He t z it vo l b l auwe r e ig e r s. 81 t e l ik e r. We ob s e rve ren d o o r d e t e l e sk oop van B a r t hoe de r e ig e r s vis sen. Het zij n k eihar d e vi s s e r s . M a ar heb j e a l ge z ie n ho evee l m o e i t e ze hebb e n om h u n pro o i doo r t e s likk e n ? De k okme e uwe n zij n e r ook . E n o rme a a n t a l l e n . D a t z ij n we w e l mee r qewoon vo o r d e Di j le va l l e i in d e w in t e r. Bi j h e t e i l a nd j e z itten e nk e l e kra a i en, w a a r o n d e r één bo n t e . Rob e r t v in d t ook nog 2 s l ob e e nd e n in d e t e l e skoop. R o n d ne g e n o n t s t a a t e r p a niek b ij de r e i ge r s . Ook d e me e uwen v l iege n op en de enk e l e e e nd e n en w in t e r t a l inge n verhui z e n me e n a ar d e and ere k a n t. W i j k ijke n op e n ineen s ver s c h ijnt e e n s i l­ h oue t b ove n de b ome n . 't i s hem . Du id e lij k , z e k e r ge e n bu i z e r d n e e n ik we e t he t z ek e r . K i j k m a a r . H ij k om t d icht e r , k i j k t o c h ! A a n d e ove rk an t v a n d e v ij ve r v lie g t h ij. H i j zwe ef t n ie t g e s t a­ d ig z o a ls j e d a t v a n e e n arend verwacht, m a ar m a ak t a l l e r l e i k r inge n in e e n nerve u s e v l ucht . Rond om hem d e k r a aie n . Ze probe­ r e n hem op a f s t an d t e houd en . A l s e e n t r o ep j e mugg e n w illen z e hem s t ore n . M a ar d e z e e ar e nd i s m a c h t ig e n d a t wete n d e k r a a ie n ook . Eén e nk e l e houw v a n z ij n v lij m scherpe s l ag zw a arden i s f a t a a l. H i j c ir k e l t nog w a t r o nd e n verdw i j n t W e e r a c h t er d e b ome n . H e t i s nu v ijf n a negen . T ie n m i n u t e n l at e r i s h i j e r t e r ug . D e kraa ien ve rge z e l l e n hem n og s t e e d s . H i j k omt l ag e r en d uik t ve r scheid ene m a l e n tot o n d e r rle bome nr i j . Je z iet dé w igvormig e s t a ar t prachtig. Eig e n lijk e e n imme n s e vogel . Hoe d ic h t e r hij k omt , h o e me e r je d aarv a n o nd e r de ind r uk r a ak t . Z i j n gevinge r d e v l e uge l t oppe n zij n ie t s­ w a t omhoog gebog en a l s h ij z e i l t . Z ijn m a c h t ige k op s t e ekt ve r u it b u i t e n d e v leug e l s. Je z ie t nu ook d e b r u i n e vo o r v l e ug e l­ ve lde n a an de boven z i j d e . E v e n g a a t h i j in ee n boom z it t e n , m a ar a l d ad e lijk v l ieg t h ij we e r o p. H ij k om t r ech t n a ar o ns toe . Hi j d a a l t to t b oven d e v ijve r e n m a ak t l a ng z a am e e n qrot e b o c h t voo r d e s c h u i lh u t. D e kra a ie n ac h t e r vo lge n hem k r i j s e ndo Hij zwe ef t voorbii. Een f a s c ine r e nd momen t . H e t v l e ugel.ve l d d a t we d a ar j u i s t nog voor e ffe n hruin a a n?.ag en , b l iik t n u vo lledig ge s tre e p t t e z iin . I n z ijn s taar t e n o p somm ig e p l a a t s e n i n d e v l eug e l s kome n ver s p r e id w i t t e p l uime n voo r . Zi j n k o p i s donk e r , e n he l e m a a l voor a a n k lieft een m a s s ie v e k r omme sn ave l als e e n boe g s p i t s door de luc h t . H ij ve rdwi j n t m e t z ijn l i j f e igen e n n a a s t z ic h . Ond e rtu s s e n komer e r nie uwe me n s e n in de schui lhut . Ne t g em i s t, joch , p r ach t van e e n waar n e m ing ! M i s s ch ie n komt h i j s e f f e n s nog terug . . a l s die fo to' s qe l uk t z ijn ! .

Om tie n uur i s h ij er we e r . H ij z e t z ich opnieuw in ziJn b oom . De kr a a ien z ijn weg. H i j b l ij ft er nu l a ng z i t t e n . We s t e l len de te leskoop op hem neric h t . M is s c h ie n we et hi j d a t we hem gade ­ s l a a n , w a n t h i j g a a t ac h t e r d e s t am z it t e n e n ve r dw i j n t zo ui t h e t bee ld. Toc h b lijve n we k i j k en . D o o r d e win d wor d e n d e t akke n


- 6 -

bewog e n e n a f en toe vangen we e en g l i mp op v a n z ijn snave l . D i e komt d a n eve n ach ter d e stam t e voor sc h i j n, e e n v a alwi t t e snave l met e en zw art eindpuntj e. Alsof hij hierm e e z i j n a a nwe­ z igh e i d voor on s wi l b e v e s t i g en. We k unnen n u ook z i j n po t e n bewonderen . G ebroek te pot en, g e e l a c ht ig�van k l e ur . Ond e r t u s se n beg int he t w a t h ard er t e reg enen. D e te le skoop i s bewogen , en we vi nd en geen s pQor m e e ro De s n ave l i s weg. Is h i j we g g e v logen zonder dat we het z age n ? Ne e n , h ij z i t er nog. Ook a l k un j e hem n i e t m e e r z ien , j e v o e l t d a t h i j nog a anwe z i g i s. We wac h ten. Ik ki j k t erug n a ar de b lauwe re i g er s en d e e end e n. De viJve r bi e d t e e n troo stelo z e a a nb lik. D e l uch t i s grauw b etrokk e n e n d e re g e ndrupp e l s k l i eteren z ach t ne er in he t w a t er , prak t i s c h on­ hoorb a ar , om de re i g er s nie t t e ve e l te s t ore n. E nke l e k i ev i t ten vl i egen r o nd. P lot se l i ng b ar st he t inferno los. Vanu i t z i j n boom i s h i j om l a ag gedok e n . Hi j sche e r t n u op enk e le me t e r s bove n he t wa ter . D e e e nd e n e n d e r e iger s , de kr a a i e n, a l l e s g aa t d e l u c h t in . Me t e nk e l e slag e n i s h i j v l akb i j e e n gro e p j e e e nd e n gekome n. Bi j na k an h i j z e p akk e n , - v an h i eruit l ijk t he t we l o f h i j z e al h e e f t ­ m a ar i n hun r u n- for- li fe z ij n d e e e nde n he n nog t e sne l af . Hi j keer t om . R ak e l i ng s s c h e ert h i j nu b oven he t· wa te r o pper v l ak . Twee re u ach t i g e gr i j per s openen zich. E�en s p a t he t w ater op , e n z i j n pr ooi b e n�e l t a l t u s s e n z i j n k l auwen , l even loo s . H i j z a l ge e n moe i t e hebben om d i e v is door z i j n k e e lg a t t e kr ijg e n . Voor wij e ige n l i j k g oed e n we l b ese f f en w a t er gebeurd i s , he e f t hi j a lw e er hooqte ge n ome n. H i j v l i eg t nu sne l n a ar he t z ui den . We doen hem ui tg e l eid e tot o n z e k i j k e r s hem to t e e n s t i p j e red u ­ c ere n , ho og bove n de bome n i n d e wo lk e n. Ste f a n B ande

PI EP WJ - PIEP W J

-

PIEP WJ - P I E P WJ

-

PI EP W J

-

PIEP WJ -

DE VI SAREND ( w aarg e n ome n door WJ t e Leuv e n op 1 1/4/79 a an d e v i j ver te SAR ) voç_r_w_ie_er l}.Oq l}, i�t_v�n_w�e t ! Dè v i s arend voedt zich h o o fd z ak e l i j k me t v is zoa l s snoek e n f or e l, hoewe l h i j i n schaar s e t ij d e n ook we l e e n s w atervog el s a l s e e nd en , w a t erhoent j e s e n z. aan _v a lto Om d e z e r e d e n i s hi j nogal impo pu la i r bij j ager s , ma ar i n de me e s t E urop e s e l and e n ge n i e t d e v i sar e nd n u bescherming. Me est a l z i e t m e n d e vi sare nd j ag e n boven mer e n , � i­ v i ere n e n krek e n w a arv a n he t w a t er helder i s. H i j v l i e g t d aarb i j me t trage v l e ug e l s l ag. Hi j kan o ok bidden, wa ar na hi j z i c h me t u i t g e spreid e k l a uwe n op z i j n pr ooi s tort. Zijn s c h e l l e , p i e pepd e kre e t l ijk t we l op het gelu i d v an e e n jong e ho ende r a c htig e . I n ru s t z i t t en v i s are nd e n m e e s t a l op ee n u i tk i j kp l a a t s bij he t w a t er . d e v i s a�e nd trek t d oor van apr i l tot me i e n v an augu s tu s t o t ok t ob er; al t � j d lang s w a t e r .

Ann Br o s en s


- 7 -

MEDEDELINGEN

Artikels en

vbbr

l maart Yves

verslagen

1 9 80

op

Va,den

voor

het

volqende

volqend adres

Bosch,

Geldenaakse

Ornitholoqische verslagen worden Hublou,

S.

NIEtrwE Zoals

De

Liqnestraat

DEMER

AFDELING

aanqekondiqd

EN

in

en

ons

de v olgende qemeenten af:

leden

uit

terwijl de�e

BOJ'nklev�r/De

wensen

kennis

Jp

een

al

te

te

Rotselaar en

qe�eenten

stellen.

te

Heverlee

Haacht

Bastiaens.

Tremelo. naar

zij

Onze

"Meer

oppert Het

zij

Plannen

Hev2r blijft

blijven

Verder wensen

info

2. 3.

ZOKA:

wij

zii

4

noq

steeds

ë!e nieuwe

alçtiviteiten in

kameraad­

Bestuur

natuurbescherminqseèll1catie is

liqqen

we de mens•�n

welkom

afdeling

brengen"

1-ie t nat1rnrpark

klaar;

warm

'naken

verder

werd besloten het ZOKA '80 de Ardennen (Kalkstreek ?) te doen plaatsvinnen. (of 6) ianuari organiseren we hiervoor een zoektocht.

voriqe

ergens Op

zie

bij

Onze vroegere

Dij lel and

uitstek

stikkers...

pers mo(;ten

Kalender:

Op

bij

de

voor nieuwe alçties

beurzen,

de

Natuurpark

ë!ichter bij

hiervoor

staat

het secretariaat in

hiervan

interressante

Stefaan Hublou.

mir1del

Via

voor

mensen

on:ler

afdeling

Boortmeerbeek,

Haqelan:l.

Het

Pro;::»:i.::randa

nieuwe

nog deze aflevering van de ook de volqende nu��ers nog

schap�e l i ike Wielewaalgeest.

1.

een

opqericht,

Begijnendijk,

gaat

Vanzelfsprekend

vele

aan:

ontvanqen

Indien

alçtiviteiten.

start en

zetel

Gelrode over.

ontvanqen dienen

onze

qoede

met

van Wilfried

Vallei.

3000 Leuven

80,

voorgaand blaadje werd

Dijle"

Keerbergen,

dienen

:

DIJLE

hiervoor Haacht,

Vest

3030

1 7,

"Demer

Mechelen,

nummertje

te komen

verstuurd

afdelin::r

verantwoordel ijkheid

aan

in

bestuursvergadering


-

4.

8

-

K n ot k amp 198 0 ( 15- 16°0 1 7 f ebruari ) H et ga n s e ka mppr og ra mma wer d o pq e st e l d. Hi e r o ver v e rne em j e m e er in de k ampb ri e f . V o or h et et e n e n d e i nk o p e n staa n M ag da e n P et er Sta n da ert i n . D e p r ij s z a l 3 00 f r b e dr ag e n , t e st ort e n o p pr . 0 00- 0 8 6 1 8 0 3-55 v a n J o� a n B og a e rt , Ni e uw st r aat 1 6 , 3 0 7 1 Er p s Kwer p s m et d e v e rme ldi ng : k n ot ka mp N e er ij s e . E e n mi n i mu m l e e ft i j d wer d va s tq e l eqd o p 1 4 j a ar. Ma t e r ia a lv e r ant w o ord e li j k e : Di rk C ostr op. E r wor d t d it jaar g ewe rkt i n 3 p l oe g en wer k l e id i ng : P ie t d e B e ck e r.

AFBE E LDINGEN

� oa l s j e z ie t hebb e n we n u d e m og e l ij k h ei d om a fb e e l d i ng e n a f te d r uk k e n . Om d e kwa l it e it er va n t e ve rb et er e n z o ud e n d e t ek e ni nq e n m oe t e n u i tq e v o e r d word en m et s c h e r p e a fg et ek e n d e li j n e n i n O o s t ­ i nd isc h e i nk t e n m et z o we i n i g m og e l i j k zwar t e v l akke n . D e a c ht e r g r o n d m o e t a lt i j d ha g e lw it z ij n ! Het f o r ma at A 4. I n di�n ne� een tekst wil i l l u str e r e n z o u d e o pst e l l er b e st z e l f d e, t ek st u itt i klç e n e n d e i l l u st rat i e s t ek e n e n o p A 4 f o rma at. Da n i s d ez e r e c h t s t re ek s k la ar vo o r p o ly c o p i eri nq. D a nk b ij v o o rb a a t.

I ET S

OVER

P LA NT EN

G e z i e n er i n ' d e Va l l ei ' s l ec ht s s p o ra d isc h n i e uw s o v er v o n d st e n va n p la n t e n te l e z e n va lt , z o u h e t we n s e l i j k z i j n hi e raan t e v e rhe l p e n . R e g e lma tig n i e uw s o ver v o nd st e n van s pe cia l e p l a nt e n o f h et o n t ­ d ekk en van b e p aa l d e waar d e v o l l e pl a nt e ng eme e n s c h ap p e n z o a l s b v. r i etv e l d e n o f v e n i g e s tt�ke n , e nz. z o u d e n st e rk k u n n e n b i j dra g e n e e n be t er z i c h t o p d e waar d e va n d e D ij l e va l l ei e n om s tr eke n t e kri j ge n . Vandaar o ok d� vra ag o f er me n se n t e v i nd e n zij n di e h u n waar ­ n emi ng e n o f w a a r nemi ng e n va n vr i e n d e n , d o or te st uren n aar het v o l g e n d e a dr e s : P i et D e Bec k er O ud e M a rkt 5 6, L e u v e n. I nd i e n u i n het be z it mo c h t z i j n v a n e e n of a nd e re i n ve nta r i s atie b et r ef f e n d e e e n qr ot er , o f e e n k l ei n er g eb i e d u i t h et Le uv e n s e , g e l i ev e h e t d a n o ok d o or t e st ur e n. H op e l i j k hee ft d it v er z oek s u c c e s e n k a n e r i n d e v o lg e nd e B o om ­ k lev er /Va l l e i e e n r ubri ek p la nt e n ver s c h i j n e n . N . B . Naa st d e o f f i c ie l e N ed er l a n d s e P l a n t e n naa m v erme l dt u o ok d e vi ndp l a a t s zo g ed e tai l l e er d m oq e l i j k ( e v en t u e e l me t k a a rt j e ) , 0 e dat um e n z o n o d ig o ok n ad e r e bi� o nd e r he d e n e n e e n b e s c hrii� v i ng. Uw m e d ewer k i ng ka n va n het gr oot st e be lang zij n bi j d e e v e n t u e l e b e s c herm i ng v a n b e paa l d e g ebi e d en , e n t e v e n s o ok va n wet e n s c h ap ­ p e l ij k e, waa r d e bi j d e s tu di e va n d e p la nt e nq em e e n s chappen i n d e s t r e ek ron d Le uv en . D a nk b ij v o o rbaa r ! ! ! P ie t D2 B ec k er


- 9 B E R I CH T AAN DE " WERK E RS" O p m i j n a a nvr aag naar me n se n d ie w i l de n " werke n" kw am p o s i t ie f a n two o r d. 6 me n se n s c h re ve n z i c h i n . Ke s se l-L o - S t e f a a n B a n de - Pe t er B r o se n s He ve r l ee W i l se le - D i rk C o s t r op He ve r lee S te f a an H ub l o u - S t efa a n O s ty n Ke s se l -L o - S te f a a n V e r f a i l le K e s se l-Lo N a a r mii n me n i nq i s d i t ee n g oe d re s u l t a a t, qe z ien om te werke n , n i e t me t te ve l e n m o e t z ij n . Wel n u , i n h e t voo rj a ar v a n h e t j a a r ' 8 0 ( de s he re n) be g i n ne n we erm e e . Verm i t s e r nog g ee n c o n t ac te n m e t b oe re n qe lq d z i j n (i n Ou d ­ H e v e r l ee al t h a n s) , z u l le n we de we rkz a am he dé n i n Nee r i j se aa n ­ v a t t e n e n wel me t he t o n de r h o u de n v a n e nke le s t uk j e s h o o i l a n d , s l ot e n e n q r ach te n . He t o ph a nge n v a n n e s tk a s tje s , v a l ke nk a ste n e . d . ; e n ho u t v a n d e t ii de n s de v o org a a n de w i n te r ge o rg a n i see r de k n o t ak tie s ve rwe rke n . D i t al l2 s ve r l oo p t ( hope l i j k ) i n n a11we s am e nwe rk i ng me t de ree d s 3 w i n t e r s o ude W e r k q r oe p Neer i j se . Gez i e n ik ne r ge n s gee n vr i je d a t um meer o ve r heb om een ve rq ade­ r i ng te ' p le ge n ' z u l l e n we m a ar a f spre ke n op he t de r de WJ-k n o t­ k amp e v e n ee n s te Nee r i j se . Wee s tb r ave

i o nge n s e n ge dr a ag t u l ie P ie t De Be cke r

UITE RST BE LANG R I JK E MEDED E LI N G VAN HET OR N IT H OL O G I S CH SECRETA RI AAT

����

�-�-

Z oal s be ke n d we ráe n v r oeger de i nv u l l i j s te n voo r he t se i z o e nver ­ s l ag om d e ze s m a and e n i nge z ame l d o v e r ee n pe r i o de v a n ze s m a a n d e n v a n he t v o r i g j a a r . D e ze m e t h o de h o u d t e c h te r ve r s c h i l le nde n ade le n i n e n pr akt i s c h gee n voo r de l e n . Z o k u n ne n w a ar nemi nge n pa s een j a a r l a te r v e r­ w e r k t wor d e n e n ve rg e le k e n met d ie v a n v or ige j are n . B o ve n d ie n s t r ome n e r pl ot s ee n he l e h o o p f o rmul i e re n qe l iik i n o p h et or n i t h ol oq i s c� se c re t ar i a a t z o d a t de verwe rk i ng e i n de l o o s l a�g l i j k t v o o r d e ve r a n two or de l i j ke . Re de n qe n o e g d u s om o p ee n a nde r e n me e r pr ak t i s c h sy s teem o ver te s c h ake le n . D i t n i e uwe sy s teem k omt e r v a n d i t 1 a ar a f . A c h t e r i n d i t n umm·� r zi t ee n f o rm u l ie r a a ngeb r ac ht om a l uw v oge lw a a r nem i nge n v a n j a nu ar i , feb r u a r i e n ma a r t 1 9 8 0 o p i n te v u l le n . Vu l d ie w a ar ­ nemi nqe n o nmio de l l ij k i n w a n nee r je t hu i s k om t v a n ob se r v a t ie . Z o z a l j e he t n i e t ve rge te n e n je ze l f een h o o p arbe i d be s p a re n w a n n ee r je de f or mu l ie re n m oe t o p s t u re n . De l i j s t d ie ach te r i n z i t wor d t v o or 10 apr i l 1 98 0 verw a c h t o p o n d e r s t a a n d a d re s . Teg e n d a n z a l je e e n n ie uwe li j s t qe le ve r d z i jn me t de V a l le i / B o om k le ve r om je w a ar ne m i nge n van ap r i l , me i e n j u n i 1980 op i n t e vu l le n . De ze w o r d t d an ve r w a cht vo o r 1 0 j u l i o p he t se c re t a­ r i a a t . I n d ie n je m eer waa r n em i ngen heb t d a n op je f o rm u l i e r ·


- 10 -

q e r a k e n , m a ak d a n ?, e l f e e n g e l i j k a a r d i g f o r m u l i e r o f g e b r u i k e e n vr o e q e r e i nv u l l i j s t ( d i e n u a fq e s c h a f t i s ) . D a t d i t s y s t e em v e l e v o o r d e l e n h e e f t i s d u i d e l i j k : g e e n j a a r m � e r w a c h t e n o p p ub l i c a t i e v a n h e t s e i z o e n v e r s l a g i n d e ' Wie le­ waal ' , s l e c h t s p e r i o d e s v a n d r i e m a a n d i n t e vu l l e n e n j e k a n h e t z e l f s o nm iCkl e l l i j k d o e n . ( n i e t e e n j a ar l a t e r ) B o v e n d i ·� n wo r d t d e v e r w e r k i n g s t ukk e n l i c h t e r . E r i s n o c h t a n s · e e n p r o b l e em . D e l a u t s t e i nv u l l i j s t e n d i e j e ( we l l i c h t ) b i n n e n s t u u r d e , h a n d e l­ d e n o v e r 1 9 7 8 . D e l i j s t a c h t e r i n b i j q e v o e g d g a a t o v e r 1 9 8 0 . Om e e n g a t v a n e e n j a a r te v o o r k om e n m o e t e n a l j e w a a r n e m i n g e n van 1 9 7 9 N U o pq e s t u u r d wo r d e n . Ze k u n n e n d a n o n m i d d e l l i j k ve rw e r k t wo r d e n . Z o n i e t z o u rl e v e r a n tw o o r d e l i j k e a l d i r e c t i n h e t o v e r ­ w e r k z i t t e n w a t h e t n i e uw e s y s t e e m h o p e l o o s i n d e w a r z o u b r e ng e n . ik

Dus : -

-

-

e i nd

voor

voor

voor

- voor

v e rwacht van j ou � j a nu ar i 1 9 8 0 : de l i j s t e n van 1 j an . ' 7 9 t o t 31 dec . 1 0 a p r i l 1 9 8 0 : d e l i j s t ( è n ) van 1 j a n . t o t 3 1 m a a r t 1 0 j u l i 1 9 80 : d e l i j s t ( e n ) v a n 1 apr i l t o t 3 0 j u n i 1 0 ok t ob e r 1 9 8 0 : d e l i j s t ( e n ) v a n 1 j u l i t o t 3 0 s e p t 1 0 j a n u ar i 1 9 8 0 : él e l i j s t ( e n ) v a n 1 o k t . t o t 3 1 d e c . enz .

S TU UR D E '7, P,

L I J S TE N N AA R :

R ob e r

t He r Pl. a n s

' 79 ' 80 ' 80 . ' 80 ' 80

I nk om s t s t r a a t 1 3 0 3 0 00 LEUVEN

B l i j .i e

j e m e r k t i s e r o ok n o g e e n twe e d e f o r m u l i e r a a ng e h e c h t . e e n f e n e l o q i e f o r m u l i e r . H e t f e n e l o g i e o n d e � z o ek b e p a a l t v o o r e lk e ?, Ome r g a s t d e e e r s t e a a nk om s t d a t um . D a a r n a a s t w i l me n o ok e e n i d e e k r i j g e n v a n d e g e m i d d e l d e a a nk o m s t v a n d e z om er ­ g a s t e n . H o e me e r w a a r n e m i n g e n , h o e j u i s t e r d i t q e m i d d e l d e k a n b e r e k e n d wo r d e n . V a n d a a r i s h e t b e l a n g r i j k o m v a n z o v e e l w a a r ­ n e m e r s m o q e l i j k g e g e v e n s t e v e r z a m e l e n . Me t d i t o n d e r z o ek k a n m e n h e t a a nk om s t v e r l o o p v a n d e v e r s c h i l l e n d e v o g e l s a f l e i d e n ( m a s s a a l o f q e l e i ct e l i j k e a a nk o m s t ) . O ok k u n n e n d e t r ek r o u t e s n aq e q a a n w o r d e n ( l a ng s d e k u s t o f v o o r a l l a n g s h e t b i n n e n l a nd , o f m:re r b e i d e ) . H o e n u m e e t e we rk e n ? N o t e e r o p h e t f o r m u l i e r d e s o o r t n a a m e n j e e e r s te e n tw e e d e w a a r n e m i n g v a n e lk e w a a r g e n o me n z om e r q a s t . S om s k u n j e z o m e r q a s t e n m i d d e n i n d e w i n t er t e g e nk om e n ( d e nk m a a r a a n d e t j i f t j a f ) . N o t e e r o ok d e z e d a t a . V a n d e o n t v a ng e n w a a r n e m i ng e n z a l e e n v e r s l ag g em a ak t wo r d e n in d e V a l l e i / B o o mk l e v e r . O ok z u l l e n a l l e w a a r n e m i n g e n d o o r g e ­ s t u u r d w o r d e n n a a r d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t o r v a n h e t V l a a m s e l a nd ( h i j m a ak t e e n a l g e m e e n v e r s l a g e n d i t w o r d t g e p ub l i c e e r d i n d e ' W i e l ew a a l ' ) . Zoa l s

Dit

is

.

S TUUR

DE

F E N E LOG I E F O RMUL I E RE N NAAR :

·

Herw ig

-

B l o ck x

3 201

L a ng e v e l d

Ho l sb e ek

103


- 11 HE T

BE LANG

VAN WA TE RW I LD TE L L I NG E N

EN

HUN

N O OD ZAKE L LJKE

V O O R rZ E T T I NG

Me n h e e f t me o p w a n d e l i ng e n e . d . a l v e r s c h e i d e ne k e r e n q e v r a ag d w a t he t n u t i s v a n e e n wa t e rw i l d t e l l i ng o f v an t e l l i ng e n i n h e t a l g eme e n . D a a r o� d i t ar t ik e l t j e w a a r i n ik i n he t k o r t he t b e ­ l a nq v a n t e l l i ng e n z a l ( p og e n ) u i t t e l e g g e n . S i n d s 1 9 6 7 r i c h t h e t I W R B ( I n t e r n a t i o n a l W a t e r f o w l R e s e ar c h B u r e a u ) w a t e rw i l d t e l l i nq e n i n o v e r vr i j we l d e h e l e we r e l d . D a ar ­ b i j d o e t d i t bur e a u b e r o e p o � d e h u l p v a n h o n d e i d e n am a t e u r ­ o r n i th o l o g e n , v e r d e e l d ove r t i e n t a l l e n l a nd e n . Z o nd e r d e hti l p v a n d e z e n wa s he t vr i j w e l o nm o g e l i j k q ewe e s t e e n z o g r o o t s o pq e ­ v a t i n i t i a t i e f t e V e rwe z e n l i j k e n . Tr o uwe n s , e r z i j n n i e t z o v e e l o n d e r z o e k i nq e n w a a r a a n am a t e u r � o r n i th o l o g e n e e n d e r g e l i j k e b e l a ng r i j k e b i j d r ag e k u n n e n l e v e r e n . D e a a n t a l l e n w a t e r v og e l s i n on s l a n d z i j n , i n t e r n a t i o n a a l g e z i e n , z e l d e n v a n q r o o t b e l a ng . N o c h t a n s k u n n e n b e p a a l d e g eb i e d e n s ame n v o o r d i v e r s e s o o r t e n , v a n g r o t e w a a r d e z i j n . Om n u d i t b e l a ng t e k u n n e n i l l u s t r e r e n i s he t e s s e n t i e e l d e e v o l u t i e v a n d e a a n t a l l e n q e d u r e n d e v e r s c he i d e n e j ar e n t e k e n n e n . B o v e nd i e n k a n d i e k e n n i s v a n d e e v o l u t i e v a n g r o o t b e l a ng z i j n i . v . m . h e t n a t u � r b e ho u d : he t i s imme r s b e l a n g r i j k n a t u u rgebi e d e n t e be s c he rm e n d a n a l l e e n m a ar d e v oge l s o or t e n . W a t z i j n b e s ch e r m ­ d e vog e l s i mm e r s a l s z e g � e n b i o t o o p me e r h e bb e n 6m i n t e l e v e n ? M e t d i t i n z i c h t z i j n d e i n t e r n a t i o n a l e te l i i nq e n v a n s t ar t g e ­ g a a n . Z e h e bbe n twe e m a a l pe r j a ar p l a a t s , n l . mi d d e n j a n u ar i e n m i � d e n m a a r t . Noc h t a n s w o r d t e r � i nd s e nk e l e j ar e n e e n o pr o e p q e d a a n o m e l k e m a a n d t e t e l l e n . D i t g eb e ur t , i n d e m a t e v a n h e t rnàq e l i j k e , i n d e D i j l e v a l l e i ; h e t s p i j t i g e v a n d e z a ak i s d a t s l e c h t s twe e , h o o q 1 1 i t d r i e p e r s o n e n z i c h d e fu o e i t e t r o o s t e n om h i e r a a n d a a dwe rke l i j k d e e l t e neme n . D a ar om vr a ag ik h i e rm e e om m e e r m e d ew e rk i ng v o o r d e z e z ak e n d o o r : ·

- q r o t e o pk om s t o p q e o rq a n i s e e r d e t e l l i ng e n : h i.e r d o o r w o r d t h e t m oq e l i j k d e g r o e p t e s p l i t s e n i n v e r s c h e i d e ' e e nh e d e n ' d i e i e d e r e e n v i j v e r ( v i j v e r q r o e p ) k r i j g e n a a ngewe z e n e n d i e a l l e n o p h e t z e l fd e mome n t t e l l e n . D e a a n t a l l e n d i e d a n v e rk r e g e n w b r d e n z i j � v e e l j u i s t e r e n h i a t e n o f d ubbe l t e l l i ng e n z i j n vr i j we l u i tg e s l o t e n . - a l s j e e� n d ag j e n i e t wee t w a t d o e n , t r ek d a n n a ar d e D i j l e ­ v a l l e i e n t e l , t e l , t e l d e e e nd e n , s t e l t l o p e r s , m e e uwe n , s t e r n s , b l e s h o e n d e r s , f l am i ng o ' s , a l l e s w a t m a a r m e t wa t e r t e m ak e n h e e f t ! No c h t a n s m o e t v o o r o g e n q e ho u d e n w o r d e n d a t �n� e l t e l l i ng e n o v e r ve r s c h e i d e n e v i j v e r s k u n ne n v e rwe rk t wor d e n t e n e i n d e e e n a l q eme e n b e e l d v a n n e s i tu a t i e t e ve rk r i j g e n . T ·� l l i n q e n i n d e D i j l e v a l l e i k u n n e n · s l e c h t s. i n a a nm e rk i ng q e n o .,­ m e n w o r d e n v o o r v e rw e r k i ng a l s d e g r o t e v i j ve � s e r b i j z i j n : O u d - H e v e r l e e N o or d , O u d - H e v e r l e e Z u i d , N e e r i j s e G r o t e B r on , S i n t -Aq a t h a - R öd e G r o o t B r o ek . � nd e r e g eb i e d e n d i e i n a a nm e r k i ng k om e n : d e v i j ve r s a an d e k l i n i ek v a n N e e i i j se , d e v i J ve r t e S in t ­ Jor i s -We e r t a a n d e s p o o rwe g , d e d r i e v i j v e r s t e F l o r i va l , h e t . v i j v e r t j e t e P é c r o t , d e 4 v i j v e r s a �n d e Ab d i j v a n ' t P ark , L e o p o ld s p ark , W i l s e l e B e l l e fr o i d - v i j v e r s , d e v i j ve r .t e T i l d o nk a a n h e t k à s t e e l B p o e lbe r g h + a l l e v i j v e r s d i e · ik h i e r ve r g e t e n b e n { d e z e z i j n w e l v a n m i nd e r b e l a ng ) . Z o k u n j e o p d e l a n g e


- 12 -

d uu r d e e e nd e n d i e th u i s i n j e aqu a r i um z i t te n o ok g a an t e l ­ l e n . . . He t z o u ook i n t e r e s s a n t z i j n m o e s t i em a n d o p e e n i n t e r ­ n a t i o n a l e w a t e rw i l d t e l d ag d e G empev i i v e r s t e S i n t - Jo r i s -W i ng e e n d i e t e B o u t e r s em t e l l e n . - s t u u r j e q e g e ve n s r e g e lm a t i g b i n n e n e n t e l l i e f s t i n he t minde n van de maand ! R ob e r t He rm a n s

B l i j d e I nk om s t s t r . 1 3 0 3 00 0 L e u v e n

I N TE RNAT I ONAAL BUREAU VOOR WATERVOGE LONDE R Z O E K BE LG I S C HE S E K T I E

( IWRB)

O nd e r z o ek b e t r e f f e nd e q a n z e n - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - � - - - - -

He t s e i '7- o e n 7 8/ 7 9 b l i j f t b i j a l s d e g a n z e nw i n t e r , m e t g r o t e q a n z e nq r o e p e n ove r t r ekk e nd o f p l e i s t e r e n d o p o n v e rw a c h t e p l a a t ­ s e n . M e n s c h a t d a t a a n t a l o p 1 2 0 à 1 6 0 . 0 0 0 t i j d e n s d e p i ek d a g e n v a n i a n u a r i e n feb r u a r i 1 9 7 9 . D e v e rw e rk i ng v a n d e b i n n e nk om e n d e q e q e ve n s i s e c h t e r n i e t o p k o r t e t e r m i j n t e d o e n . Vo o r we u d e r e s u l t a t e n k u n n e n a a nb i e d e n v e r z o ek e n we u , ook d i t s e i z o e n t e b l i i ve n m e ewe rk e n a a n h e t o nd e r z o ek . I nt e r e s s a n t om n a t e g a a n i s o f · d e v o q e l s t e r ug a fk ome n o p d e p l e i s t e r � l a a t s e n v a n v o r i g e w i n t e r . I n d e pe r i o d e 1 9 6 6 - 1 9 6 7 w ar e n o p 4 0 0 g e m e e n t e n s l ec h t s 1 6 5 m·� t q a n ?. e n p l e i s t e r n l a a t s e n . D e q r o t e s pr e i d i ng v a n 7 8 - 7 9 z a l o ok i n k a a r t wo r d e n g e b r ac h t e n g e p ub l i c e e r d . B e g i n ok t ob e r kwam o ok d e e e r s t e d o o r t r ek p i ek v a n q r a uwe q a n z e n . U k u n t p l a a t s e n d a t um v a n d e z e , e n v e r d e r e me l d i ng e n , op b i j g e pub l i c e e r d f o r m u ­ l i e r o v e rb r e ng e n . O o k o n v o l l e d i q e w a a r n em i ng e n z i j n g o e d . M e e r f o rm u l i e r e n z i j n t e l e f o n i s c h t e v e rk r i j g e n ( z i e o n d e r a a n ) I n d i t ve r b a n d k u n t u o ok d e g e g e v e n s s t ur e n n a ar P a u l G r o o t a e r s , B e uk e n l a a n 4 0 , 3 0 3 0 H e ve r l e e d i e z e k a n b u nd e l e n e n z o d o o r s t u r e n .

M e t d e me d ewe rk i ng v a n o . a . d e W i e l ew a a l r i c h t h e t IWRB t e l l i ng e n o v e r h e t g e he l e l a nd . Me t d e i n z e t v a n ve l e v r i j w i l l i g e r s , o o k i n a n d e r e l a nd e ri , we r d s t i l a a n v o o r d e m e e s t e s o o r t e n w a t e rvog e l s e e n s c h a t t i ng v e rk r e g e n o v e r d e l ok a l i s a t i e e n a a n t a l l e n v a n d i ­ v e r s e p o p u l a t i e s . d i e i n E ur o p a , NW- A z i ë e n A fr ik a o v e rw i n t e r e n . W i j d o e n d a n o ok e e n o p r o e p om a a n d i t o nd e r z o e k t e w i l l e n me e ­ we r k e n . A l s a n two o r d o p he t v e rw i j t d a t d e ve rwe rk t e r e s u l t a t e n n i e t t e r ugk e r e n n a a r d e w a a r n e me r s , v e rw i j z e n w e n a ar r e s u l t a t e n i n r eg i o n a l e b l a a d j e s , e v e n a l s n a ar o ve r z i c h t e n q e p ub l i c e e r d i n ( o ; a " ) " De W i e l ew a a l " . Ve r t r ag i ng i s o nv e rm i j d e l i j k w a n t n a d e w i n t e r k a n m e n n i e t o nm i d d e l l i j k o v e r z i c h t e n o p s t e l l e n d a a r w a a r ­ nemer s e n ' c o ö r d i n a t o r e n d ikw i i l s w a c h t e n t o t ·d e v ak a n t i e om q e g e v e n s d o o r te s t ur e n .


- 13 -

H e t i s e s s e n t i e e l om d e e v o l u t i e v a n d e a a n t a l l e n v o q e l s i n he t w i n t e r h a l f j a a r t e k e n ne n om he t b e l ang t e i l l u s t r e r e n v a n b e p a a l d e q e b i e d e n . We t e l l e n i n he t m i d d e n v a n d e m a a nd w a t e r ­ r i j k e g e b i e d e n . D a a r om r o e p e n w i j o p om m e e t e we rk e n a a n d e i n t e r n a t i o n a l e t e l l i ng e n v a n 1 2 - 1 3 / 1 e n 1 5 - 1 6 / 3 / 8 0 e n a a n d e n a t i o n a l e t e l l i ng e n v a n 1 6 - 1 7 / 2 e n 1 2 - 1 3 / 4 / 8 0 . E ckh a r t Kuyk e n , v o o r Oe c o l og i e d e r d i e r e n , Z o 6g e o g r a f i e e n N a t u urbeho ud , K . L . Ledeg anck s tr a at 3 5 , 9000 Gent t e l : 0 9 1/ 2 2 7 8 2 1 ( 3 4 5 ) . L ab o r a t o r i um

N A T U UR P AR K

D I J L E L A ND

.NATU U R­ PAR K DIJ LE ­ LAN D

Ook k u n j e z e l f m e ew e rk e n r e q e l� a t i q uw w a a r n ern i n 0 e n

D i t i s h e t emb l e em v a n he t n a t u u r p ark D i j l e l a n d . N ad e r e i n l i c h t i n g e n o v e r d a t bewtis t e n a t u u r p ark k u � j e a l t i j d v i nd e n i n he t I n f o r ­ m a t i e c e n tr um v a n d e V r i e nd e n v a n H e v e r l e eb o s e n Me e r d a a l ­ w o u d N a am s e S t e e nweg 1 0 3 , 3 0 3 0 H e ve r l e e . O p e n i n g s u r e n : a l l e we e k d a g e n van 8 u 3 0 tot 1 2u e n van 1 3 u to t 1 6 u 3 0 , ' s v r i j d ag s t o t l 7 u 3 0 , ' s z a t e r d ag s g e s l o t e n .

v a n h e t N a t u u r p a rk d o o r i n s e k t e n , am f i b i ê n e n r e p ­ t me l e n , z o o g d i e r e n e n p l a n t e n d o o r t e s t ur e n a a n d e v e r a n t w o o r d e ­ l i j k e v a n d e r e s p e k t i e v e l i j k e w e r k g r o e p b i n n e n o n z e a f d e l i ng . ( Z i e D e B o omk l e v e r / D e V a l l e i 7 9 / nr 1 h l z 4 9 e n . n r 4 b l z 8 7 ) . aan

over

de

u i tb o uw

voq e l s ,

v e r a n two o r d e l i j k e n wo r d e ri h i e rm e d e ve r z o c h t h u n g e b u nd e l d e g e ­ � n o r t e s p e l e n a a n d e a f d e l i nq s v o o r z i t t e r , d i e h i e r u i t d e n a � i q e i n f o r m a t i e z a l p u t t e n v o o r h e t d o s s i e r " N a t u u r p a rk D i j l e ­ l a n d " , 2 0 '.l a t d o o r b e t e re l< e n n i s o ok a an b e t e r e n a t n u r b e s c h e rrn i ng

De

geve n s

k a n wo r d e n

0edaan .

L

De

Smet


·-

- 14 C UR S U S NATT TURG I D S 1 9 8 0 O p 5 j a n u ar i 19 8 0 s t ar t d e c u r s u s N a t u u r g i d s t e H e ve r l e e . D e z e l e s s e n r e ek s g a a t d o o r t e lk e n s o p z a t e r d ag v a n 9 t o t 1 2 u u r op de C amp u s E x ak t e W e t e n s c h appe n , C e l e s t i j n e n l a a n 200 te He v e r l e e , e n l o o p t o t e i n d ok t ob e r . D e ve r v r e e m d i nq " me n s - n a t u u r " n e em t v o o r t d u r e nd t o e , he t m i l i e u w o r d t t e r z e l fd e r t i j d s t e e d s m i nd e r l e e fb a ar . D e b e d o e l i ng v a n d e c u r s u s n a t u ur g i d s i s h i e r i n e e n p o s i t i e v e v e r a n d e r i ng t o t s t a n d t e b r e ng e n d o o r m e n s e n o p t e l e i d e n d i e i n s t a a t z i j n v o lw a s s e ­ ne n e n j o ng e r e n t e b e g e l e i d e n b i j a l l e r l e i m i l i e u - e d u c a t i e v e ac t i v i t e i t e n . E nk e l e a l q e me n e p r i n c i p e s z i J n v a n b e l a ng : - d e n a t u u r mo e t n i e t v e r t o o nd wo r d e n ; h e t z e l f o n t d ekk e n s t a a t c e n tr aa l ; - he t z e l f w a a r n eme n e n h e t h e r i n n e r e n v a n he t b e l e e fd e i s m e e r w a a r d , d a n he t o n th o ud e n v a n d e g e l e e r d e k e n n i s ; h e t z i e n v a n b e p a a l d e s ame n h a ng e n mo e t d e p l a a t s i n neme n v a n he t l o u t e r k e n n e n v a n f e i t e n . D a a r om b e v a t d e c u r s u s n a t u ur g i d s n a a s t e e n a a n t a l th e o r e t i s c he l e s s e n ( s y s t em a t i ek - e c o l og i e - h i s t o r i s c h e g r o e i v a n h e t l a n d ­ s c h ap , e n z . ) o ok t a l r i j k e e x c ur s i e s i n d e s t r e ek ; b u s - ex c u r s i e s n a ar d i v e r s e s t r ek e n i n o n s l a n d z i j n e v e n e e n s v o or z i e n . A l l e n d i e m e e r i n z i c h t we n s e n i n d e l e vend e n a t u ur , d i e d o o r ob s e r v a t i e s w i l l e n k ome n t o t e e n d i e p e r e n a t u u r b e l e v i ng om d i e l a t e r o ok we e r a a n a nd e r e n o v e r t e d r ag e n , z u l l e n m e t v e e l e n th o u ­ s i a sm e d e z e c ur s u s vo l g e n . H e t i n s c h r i j v i ng sg e l d b e d r a a g t 2 . 000 fr . Vo o r m e e r i n fo r m a t i e k u n t u s t e e d s t e r e c h t b i j : D e Vr i e pd e n v a n H e ve r l e eb o s e n Me e r d a a l w o u d , I n fo r m a t i e c e n t r um N a am s e s t e e nw e g 103 H e v e r l e e , o f b i j J a n D e Sme t R a a lb c ek l a a n 3 , 3 0 3 0 H e ve r l e e t e l : 0 1 6 / 2 3 2 85 8 .

NOG E E N O P R OE P W i e v o e l t e r w a t v o o r om z i J n ove r t o l l i g e e ne r g i e om t e z e t t e n i n n a t u u r b e s c he rm i ng s ak t i e ? E lk w e ek e nd v a n j an u a r i e n f e b r u ar i k u n j e j e s p i e r e n e e n s f l i nk o pw a rm e n d o o r bome n t e h e l p e n k n o t ­ t e n i n d e D i j l e v a l l e i ( Ne e r i j s e ) . D e o r q a n i s a t i e b e r u s t b i j P i e t D e B e c k e r , O u d e M ark t 3 6 , Le uve n t e l : 0 1 6 /22 16 89 . D 8 n1 � i : i e t i k k an n i e t k n o t te n ! 1 . J e k u n t h e t l e r e n . 2 . E r k om t o ok n o q he e l w a t a n d e r w e r k b i j k i j k e n a l s h o u t z ag e n , v e r s j o uwe n o f opbr a nd e n . W a r m a anb e vo l e n v o o r d e k o u d e w i n t e rwe e k e n d s . LD S


15 -

SAME NWE RKING ME T DE WE RKGR OE P NATUUR PARK D I JLE LAND De vera n twoor d e l i j k e n v a n d e we r k g r o e p e n " d i e r e n l e ve n" e n andere b e l ang s t e l l e nd e n , w o rd e n h i e rm e d e u i tg e nod igd o p e e n k o n t ak t ­ verq a d e r i n g m e t d e m e d ewerk er s v a n d e we rkgr o e p D i j l el a n d van <l e Vr i e nd e n va n Heve r l e e b o s en Mee r d a a lwo ud , t e n e i nd e e e n g e z a­ me n l i j k ak t i e p l a n u i t t e w e rk e n ( t a ak verd e l i ng , i nv e n t ar i s a t i e , u i tw i s s e l i ng v a n g e g e ve n s , e n z . } A fspr a ak : z a t e r d ag 1 2 j an u a r i om 1 8 u o p he t i n fo rmat i e c e nt r um N a am s e s t e e nw e g 1 0 3 Heve r l e e . ( D i t a l s a an v u l l i n g o p d e o pr o e p v a n d e v o or z i t t e r } N ame n s h e t WJ be s tu u r

VOLKS DANSAVOND Op 2 9 febr u ar i 1 9 8 0 r i c h t he t WJ b e s t u ur e e n vo lk s d an s avo nd i n . ( z i e verd er i n d e k a le n d er } , t e n v o ord e l e v a n e e n n a t u u r r e s e rv a a t o f e e n p r o j ek t voor n a t uurb e h o u d . L e d e n d i e s pe e l p l a t e n me t vo lk s ­ d a n smu z i ek we n s e n t e r b e s c h i k k i ng t e s t e l l e n wor d e n v e r z o c ht k o n ­ t ak t op t e n em e n me t D i rk C o s trop �e l : 2 2 . 6 0 . 3 9 .

INVE NTAR I S VAN DE VOGE L S VAN BRABANT E e r s te a a nvu l l i ng , 1 9 7 5 - 1 9 7 6 3 6 b l z . tek s t pr i j s 7 0 fr . De i nve n t a r i s 1 9 00 - 1 9 7 4 wor d t a a n g e v u l d m e t é é n n i e uwe o nd e r s o or t , é é n n i e uwe s o or t , twe e n i e uw e s o o r t e n b r o e dvoge l s e n n i e uw e g e g e ve n s ov e r 1 6 s o o r t e n ( o n r e g e lm a t i g e o f t o e v a l l i g e g a s t e n } Te be s t e l l e n d o or be t a l i ng v a n 7 0 fr . op r ek e n i ng 0 0 1 - 0 3 9 2 0 9 3 - 9 5 b z , fr W i e l ew a a l ­ a f d e l i n g B r u s s e l p / a De Ke e r s m a e k e r l a a n 2 3 HAMME 1812


- 16

VE R S LAGEN Uitstap WA + WJ te Met

Oud- Heverlee

9

september

1979

een enthous i aste gr o e p maakten wij een tocht langs de vij ­

vers te

Oud-He verlee .

Vooral de weiden ten noorden v an de vijvers herbergen nog heel

wat vogels :

de klapekster en

de buizerd werden goed gezien.

Verdere waarnemingen rond" de vi j vers : i de ijsvogel, van d e rie tgors,

bonte specht,

li j ster ,

het wi j f j e

de oeverloper in de buurt van de Dijle,

boomkru i per ,

koolmees,

7

blauwe re igers,

pimpelmees ,

8

tafeleenden,

heg qemus,

grote

grote

zwartkopgrasmus ,

3 wintertalingen , e en dodaars j e , de winterkoning, de tj i ft j af, een witgatje en als afscheid een boompieper fladderend boven de

groep.

Een succesr i i ke u i t stap .

_

Paul Grootaers

Trektelling in de Dij levalle i Leiding :

15

' 79

Bob Hermans

A antal dee l neme r s : Ondank s

1 6 septembe r

15

de koude morgen e n het vroege vertrek waren er

WJ- ers

komen opdagen .

( veel voor een trektel l ing )

We reden eerst naar de

kanten van Heverleebo s

Daar zagen we buiten een paar

kraaien,

toch

en Mèerdaalwoud .

een zwarte

roodstaart

,

een paar q rote li j sters en een boomkrui per niet veel bi j zonders

ondertu s sen waren de meeste vingers

warmer geworden .

Een paar trekkende veldleeuwerikken,

ling

al ontdooid en was het wat

In Blanden werd ook niet al te veel gezien .

een tjif tjaf en een groen­

was zow at al l es wat er te zien was .

Maar van de lekkere

her fstzon wer d in elk q eval nog eens goed geprofiteerd er mensen d i e graag schaduw m aken ) . g i ng

z i en wa s

S . A . R. omd at e r volgen s de meestep

(de visarenden zouden al

A l le aanwezige WJ-er s g ingen dus

naar

te

( al zijn

hebben

men naar de vijvers van Oud - Heverlee noord en zuid .

k e er niet n aar te

N a wat gegeten

Oud - H e verlee .

Deze

n iet veel meer

zijn Çoorgetrokken en z . . . )

(uitgezo nde rd Herw ig en Nicola )

Met een paar kievitten Reen enkele steltloper ,

enke le winter ta l ingen en wat blauwe reigers moe sten we a annemen d at he t onze d ag niet was , van tellen werd d an ook niet vee l g e s prok en .

ker .

E e n i j svog e l t j e

wa s vo or s o mm i g e

z o uden n am e li i k een blauwe kiekendief ,

ar end en Lii s t

toch

nog een opk ik­

Achteraf bleek d at Herwig en N icola meer q eluk hadden.

5

i j svoge ls gez i en hebben .

3

of

4

bru i ne ,

Zi j

een vis­

waarnemingen: Kraai , roodstaart, gro t e li j ster, boomkruiper , t j ift i af , groenling , kievitten, winterta l ing ,

veldleeu;e;ik ,

blauwe re i g e r , visarend.

i i svog el ,

blauwe kiekendief ,

bruine kiekend i ef ,

Bar t Augu s t i jns


-

24

n a c h t v oge l s

ove r

D i a - av o nd

17

n o v e mb e r

' 79

Na eer s t o n ze ve rb i j ste r i ng w e g g e s l ik t t e he bbe n o v e r d e g ewe l ­ d i g e o p k o m s t { e r w a r e n zek e r 7 0 p e r s o n e n a a �we z i g ) b e g o n n e n w e g e î n t e r e s s e e r d d e d i ar e ek s t e b ek i i k e n v a n d e h e e r J . F . V a n G o e t h e m . D e e er s t e b e e l d e n o ve r t u i g d e n o n s r e e d s v a n d e u i t z o n ­

der l i jke

w a a r d •?

(" r v a n .

,

M e t d e z e d i ar e ek s k o n d e n d e me n s e n e i nde l i j k e e n s g o e d k e n n i s m ak e n me t d i e t ame l i j k o nb ek e nd e we z e n s , d i e d e u i l e n f e i te l i j k z i j n . D e " u i l sk u ik e n s " e e r l i J k g e zeg d a f s c h uw e l i j k l e l i j k , b o d e n en

l achwekk e nd e a a nb l ik t e rw i j l z e d o o r v e r z org d . D ank z i j d e k u nde v a n de f o t o g r a a f h a d d e n we nu e e n b l ik op h e t d ag e l i j k s hu i s h o u d e n v a n d i e vog e l s . Ook d e n ac h t zw a l uw s te n o o p he t m e n u , met enk e l e d i a ' s d i e i l l u s t r e e r de.1 we lke me e s t e r s i n d e c am o u f l a g e z e z i j n . A l l e s z i n s z eer l e e r r i j k d e z e avo n d e n e e n h a r t e l i j k d a nk a a n d e toch

hun

een

h a r t v e r o v e r e nd e

tro t se

m o e d e r s wer d e n

v o o r d r a c h tg e v e r .

Y.

S f e e r v e r s l ag W J-k amp Argo n n e

L e itmoti v : w . w . f .

(=we

9- 2 3

j u li

V a nd e n B o s c h

' 79

fun)

want

D i t i s d e i n l e i d i ng . N u b e g i n i k a a n h e t m i d d e n . D i e b u s c h a � f f e u r d i e o n s a a n he t s t a t i o n kwam h a l e n . . . ! n d e r e g en . 1 5 fi e t s e n g i ng e n i nd e r d a a d g em akk e l i j k i n d e b u s . E r wa s imme r s t o c h m a a r é é n pr ob l e em : we w ar e n m e t 36 . . . O n d e rw e q we r d e r d a n w a t q ek a ar t , g e s c hr e e uwd , 0 e s p e e l d , g e s l a p e n , e r s t e e d s v o o r o p l e t t e nd g e e n f i e t s i n j e n ek t e k r i j g e n . D e F r a n s e d o u a n i e r s w a r e n vr i e nd e l i i k e n l i e t e n o n s ( t oc h ) d o o r . ' E nk e l e u r e n n a h e t v e r tr ek kw ame n we ' thu i s ' . D e w i e l e n we r d e n t e r uq i n q ek a d e r d , d e b a r ak opgek u 1 s d , e r we r d g e g e t e n , e e n t e n t j e o p � e z e t e n z . D a n we r d e r v o o r d e e e r s te k e e r g e s o e p e e r d ( � so u ­ p e r e n , s o e p e r e n i s e e n typ i s c h e a c t i v i t e i t v a n d e homo o r i o l u s ) . E nk e l e a fg e d a nk t e b i e rk r a t t e n e n r uwe h o u t e n p l a nk e n d e d e n d i e n s t a l s t a f e l s e n s t o e l e n . Ne e n , z i n vo o r k om f o r t hebben z e b i j d e WJ no q n i e t , m a a r t o c h he e f t h e t a l l em a a l z i j n c h a r m e . W e k r op e n i n o n z e ne s t ( ne s t j e ) . E e n m ar t e l i ng . D e vo l g e n d e o c h t e nd o n tw a ak t e ik d o o r d a t e lk e v i j f s e c o nden e e n d r u p p e l i n m i j n o og ( v a n e r o s i e g e s p r ok e n . . . ) . E n v o o r de r e s t . . . 2 wek e n l a ng d e s tr e e k v e rk e n n e n p e r f i e t s , d ag i n , d ag u it ( s om s n a c ht i n , n ac h t u i t ) , wee r o f g e e n w e e r . H e t v i e l b e s t m e e en we h e bb e n , ond a nk s a l l e s , h e t é é n e n a n d er plet ste

b i i q e l e er d .

p l a n ten , k a t t e n , e n a nd e r e p a a s e i e r e n h e hb e n o n s vo l d o e n d e b e z i g g e h o u d e n o m o v e r e e n , vo o r d e e n e n e e n m i n e n v o o r de a n d e r e n e e n m e e r ( ve e l m e e r ) g e s l a ag d k amp t e

De

wo uw e n ,

a r e nd e n ,

k i kke r s ,

i nq e s ,

spreke n . ' s

v i s se n

pa s toor s ,

er

s l akke n , s l anq e n

l u s t i g g e v o lk sd an s t , g e s c he e r z e e p t , s t i ek em g e ­ g emo o r d e n g e l u i s t e r d ( n a ar o n n o z e l a a r s e n a n d e r e u i l e n ) .

Av o n d s

geten,

erd

eqe l s ,

e e nd e n ,

w


-

18 -

Skylab, en de tandems door werd er ook nog fPstival van het absurdisme, van de doordenkertjes èn van het water. De honden liepen er duidelijk in de weg en de EHBO-ers (soms) niet. Tijdens de tochten kwamen de poêtische gaven van sommigen boven en werden er a l l er l e i gedichtjes gefa­ briceerd met betre�king op de natuur. Onderweg werd ook het eksp1osief talent van sommigen ontdekt. (freesbee met gilletmesjes) en de Sadisme vierde ook hoogtij leukerd die mijn zaklamp verstopte krijgt nog op zijn donder. De Juul. Dat magische huis waar je van alle s en nog wat kwijt k on Van ... tot allerlei 'spreuken en zegswijzen'. Wie behoefte had de toch vrij rumoerige gr oep te ontvluchten, kon zijn opgekropte f�ustraties altijd kwijt aan de viJver van Belval. 's Avonds stikte het daar van de rnonóplanert (enkele met

Tussen

de mesthopen,

q e la c h e n .

Het

.

naverbranding) .

Verder kon

naar

ook luisteren

je er

vleermuizen,

moppen en

kers. De laat�te dag werd er ook druk aan pottenbakkerij E nfin er qebeurden zoveel intriges en avonturen, teveel ,

kik­

gedaan.

om op

te noemen en te onthouden. Ik kan enk e l zeqqen dat ik me er qeamuseerd heb en ik hoop hetzelfde voor jou, J.oh an Johan, Wien, Geert, Lieve, Annemie, Marijke, Lieve, Peter, (en) Inge, St e fan ,

,

Stefan,

Marc,

Stefan,

Pol,

Magda,

Jan,

Nicolas,

Stefan,

Stefan,

Jo(ke),

Dirk,

Haiko,

Stefan,

Stefaan,

Ann, Bart, Els, Bruno, Greet, Suzanne.

Dirk,

Peter,

Robert In

volqende

vPrslaq

aflevering

zaJ

van dit kamp worden

Aanvulling bij

het

een

ornithologisch en

Philippe, Herwig,

Hermans

een

plantkundig

gepubliceerd.

�rtikeltje

over

de visarend

Veldkenmerken

-------

Donkerbruine bovenzijde, afstekend t e g e n de witte onderkant; donkerbruine streep aa� weerszijden van de kop, lange g ekni k t e

vleuqels;

a·e geslachten:

een omvangrijk

3

horst

van

zijn gelijk. Nest: beide vogels bouwen télkken� legtijd: eind april begin i;iei; -

eieren; deze worden 35 dagen .hoofdzakelijk do o r wijf­ jes bebroed; de ionqen die door de wijfjes worden qevoederd vliegen uit na 7 tot 8 weken.

meestal

A.

Brosens


19

Verslag wate rw i ldte ld ag

De opkomst was enorm

tief zijn

(toch voor

te beoordelen) .

wolkt en we allen

Ostyn

ten

Volqem1e

een waterwildtelling

Onder een vrij

zacht weertje,

noorden van

Leuven

SAR

OHZ

145

k u i f e en d

de

vijvers qinqen

SJW

NGB

2

26

5

.9 4 63 2

t a f el een d

f u ut

1 5

wintertaling

reiqer

3 257

zwaan

1 250

dodaars kleine

kokmeeuw

watersnip

Gebruikte

Zuid;

De

NG B

=

PC

FLO

TD

48 25

97 1

Ne e r i js e

2

TD=Tildonk;

zwaan we r d

Noord;

SJWgSint-Joris-Weert

Grote Bron;

PC=Pécrot;

KS=Kessel-Lo

zowel te

Totaal

318 40 4 63 2 21 92 405

3 1

5

OHN=Oud-Heverlee

KS

2

3 1

1

afkortingen:

vijvers);

Kleine

afschuimen.

20 3

79 148

SAR=St.-Agatha-Rode;

spoorweg);

(3

rela­

be­

resultaten werden bekomen

eend

kievit

dus

in de n amiddag eventjes regen kregen, t rokk e n we met de Dijlevallei, terwijl Dirk Costrop en stefan

meerkoet

blauwe

en

alhoewel

naar

OHN wilde

3/11/1-979

97 2

349 7

OHZ=Oud-Heverlee

(vijvertje naast FLO=Florival

(opspuiting).

Oud-Heverlee,

St-Agatha-Rode

als

te

om hetzelfde eksemplaar. Opva lle nd is oe grote concentratie blauwe reiqers te SAR: op de fiche van het ornithologisch secretariaat staat slechts 1 waarne­ ming van meer aan 60 eks.: 14/9/1977: een qroep van meer dan 60 eks. te OHN. Een week na deze telling werden zelfs 96 �eks. samen gesignaleerd op SAR! Verder konden we de zeearend ook een tijdje observeren te SAR, alhoewel hij slechts vaag te z i en was en dan nog �aar enkel met t e l e s c oop Toch konden enkele typische kenmerken van het juv. Neerijse

het

opgemerkt:

gaat

hier

zeker

.

waarqenomen

worden.

Robert Nota:

op

9/10/1971

heb ik een

waarqenomen te

Zie

groep

van 80

à 100 b l auw e reigers

22.

L.DS

Neerijse kliniek.

De Wielewaal

jan.

197 2 p.

Hermans


- 20 -

NIEUWS UIT

Fuut

-

ONZE

STREEK

Podiceps cristatus

Toch nog

een

broedgeval

onderlopen van hun nest

een iong he t jong zo'n 3 in noq

op

Nee r ijse

dit

voor

j aar,

qroot te brengen in

oud

weken

Grote

geweest

Bron:

ondanks het

slaaqde een koppel er

september.

Op 22/ 9

moet

zijn. Robert Hermans

Pijlstaart Eén eks.

-

zat

Anas

acuta

er op

de kliniekvijvers te

het verdween echter toen

Neerijse

Peter

Brosens

Eén paartie pijlstaart op 4/11/'79 te S.A.R.

Smient

-

Viif ek s

Zwarte

Dirk Costrop

Anas penelope

op

.

Neerijse Grote

zeeëend

Op 20/10/'79 Grote

op 1/11/'79,

terug weg wou gaan.

ik

Melanitta

-

Bron op

23/10/'79

Peter Brosens.

niqra

waren er v i e r ww .

zwarte

zeeëend

op

Neerijse

Bron. Johan

Kuifeend

-

Aythya

Nyste,

Stefan

Dondeyne,

Dirk

Costrop.

fu liq u l a

'79 vind ik toevallig een nest van de ku feend met 8 e i ere n te Oud-Heverlee. Op 25 iuli '79 tel ik 34 j ong e n van de kuifeend te ud-Heverlee, er zijn 7 wijfjes aanwezig wat + 5 jonqen per nest geeft. Op 25 iuni

Grootaers

Paul

-

Mergus albellus

Een wiifje

nonnet j e bevond

Nonnetje

zich op

te

20/10/'79

Stefan Dondeyne,

S

.

A R .

o

Dirk Costrop

vogel was er nog de volgende dag: 21/10 dook niet, maar slobberde het voedsel uit·het wateroppervlak. Dezelfde

Herwig

Blockx,

Luk

Janssens


21 En ·ook

zes

dagen

d e eltel i jk

op 27/10/' 7 9. zwom één vijver te S.A.Ra Daar ze

later:

afgelat�n

wijfje op de qe­ vrij

scheef

zwom,

dachten an d e r e wa�rnemers dat ze wel. eens kon qewond zijn door bi ivoorbeeld een schot in de ·vleugel. Vijf da ge n later, op 1/11 was ze echtei verdwenen . ... Ofwel aan de s c h o twonde bezweken? Spijtig dat er op deze

trekvoqels 'zo

voor

belanqrijke

vijver

nog

steeds u i t ge bre i d

gejaagd.wordt.

Peter

Bergeen � - Tadorna c1e

Op

va n 25 Doör

tadorna

opspuitterreinen tot

Brosens

30/8.

te Ho lsbe e k

twee

juveniele

bergeenden

sluipakties konden deze vo q e l s vrij g o e d bekeken vanop afstanden van ongeveer tien to:f: twint ig meter. verrekijker was in die gevallen dus eiqenlijk nie t nodig;

allerhande

worden Een

het war en

z ee r

mipder

Niet

wilde eks.

-

Ardea cinerea

dan

zesenneqentig

reiger

Blauwe

zeker

Blockx

Herwig

eks.

op

4/1 1/'79

te

Dirk

S.A�R.

Costrop

- Ardea purpurea

Pu!J2erreiqer

Op 1 /11 rond 151115 kwam een purperrèiqer aangevlogen .boven de vijver van S.A.�. Hij landde op het pad rond de vijver, ter

v�n de houten

hoogte

een en

jeep

ov�r dit

verdween

Wilde Toen

zwann

ik op

schutsels aan de overkant. Toen è ve n later pad reed en hem d i c h t naderde, vloo g hij op

in de richting van S.A.R.-dorp.

Cyqnus

-

6J.,/10

aan

Peter

Brosens

cyqnus

het

troep zwanen overkomen. 11 ..

studeren was, Ik

z ou

ze

hoorde

ik

plots een

niet hebben opgemerkt,

indien

luidruchtig waren. Toèn ik hun vrij k l a g end hoè-hoe­ qeluid hoorde, dat wel een beetje trekt op het blaffen v�n een hond, dacht .ik meteen aan wilde zwarien, daar ik hun qeluid·reeds mPerdere malen qehoord had .. D,eze d e term i n a t ie werd be v e s t igd toen ik dadeliik d a aro p het pl aatje beluisterde met hun ge luiden. ze

niet

zo

Peter

Kleine

zwaan

-

Brosens

C:yqnus bewickii

vogel was al tamelijk vroeg in de vallei. neminq die ons bereikt� wa� er eentje van op Johan Nyste n ) op O u d - He ver l e e Noord.

Eén

De

2/11

vröegste (Peter

w a ar­

Bro s en s ,

·

werd deze eenzame voorloper �egelmatiq teruggezien van d aag nog 1/12 hoorde ik dat ze nog op OHN zit.

Ondertus�en en

( red . )


-

Z i l vQ_r pl §_� i e r Gedure nde

-

22

P l uv i a l i s

-

s q u a t: a r o l a

e e n b e p a a l a e p e r i o d e k o n m e n op d e

v i i ve c

van

Ou d ­

H e v e r l e B N o o r d , d i e a fq e l a t e n w a s , e nk e l e ek s em p l a r e n z i lv e r ­ p l e v i e r w a a r n e m e n . D e e e r s t e ke e r d a t i k z e z ag w a s d o o r d e t e l e sk o o p v a n H e rw i g , o p 1 4 ok t ob e r : d r i e e k s e m p l a r e n . D e l a � t s te

keer

2 3 o1: t oh e r

rl a t

( h :; t

ik

( t o e n m a a r 2 ek s e m p l ar e n ) b e g o n t e r uq t e s t i j g e n .

ze

wa t e r p e i l

Pe ter

Z l 11:'._e :i;:_2 l � � i e r Een

-

P l uv i a l i s

ek semp l a ar op

s am e n

me t

ee n

s qu a t a r o l a ;

IS.�1lQ1l a a n

·-

z ag , . . )

op

Bro sens

P:i i l om a c h u s

1 3 / 1 0/ ' 7 9 o p O u j - H e v e r l e e N o o r d ,

k e mph a a n .

wa s

.

p u g n ax -

Robe r t Herman s

D / 9 / ' 7 9 e e n ek s em9 l a ar r o n dv l i e g e n d b ove n d e V l J v e r v a n H i j r i e p h e i t y p i s � h e ' k iw i t ' w a a r d o o r d e t e r m i n a t i e z e e r q o m a�k e l i j � w a s .

Op

S . A . R .

R HM

W a t §_r._ s n i p - G a l l i n a q o

•'.J a l l i n a g o

D i n s d a g a v o n d 2 3 ok t ob e r O u d - H e v e r l e e N o o r d p P l o t s b e m e rk t e i k d � t e r e e n z e s t a l w a t e r s n i p p e n v l ak v o o r m i j o p h e t s l i k s t o n ­ d e n . W a a r z e z o p l o t s v a nd a a n �w am e n w e e t i k n i e t ; in ieder q a v a l h e b ik z e z e 8 r q o e d k u n ne n b e k i j � e n , o n d a nk s d e v a l l e nd e avond . R .1 s t i q s t o n d e -;i z e t e s t a r e n o f w a r e n z: e i n h e t w a t e r a c h t e r v o e d s e l a a n h e t p i kk e n . I k z a g h e t d o nk e r e v e d e r k l e e d m e t d e v e e l l i c h t e r e b u i � . K e nm e r k e n d z i j n d e d o nk e r e s t r e p e n , d i e . i n h e t v e r l e n g d e v a n d e s n a v e l l o p e n ; d i t i n t e q e n s t e l l i nq m e t d e h o u t s n i p , w a a r d e s tr e p e n dwa r s o p h e t h o o f d l i q � e n . O ok d e v r i i d o nk e r e p o t e n e n d e s � a v e l d i e e e n p a a r k e e r l a n g e r i s d a n h e t h o o E d z i j n k a r ak t e r i s t i e k v o o r d e w a t e r s n i p . O p 2 8 ok t o b e r t e l d e ik 3 7 ek s e m p l a r e n op d e z e l f d e 'J i j v e r . PBR

�Ç'._Q Q J:.e k s t � i;:. Een

op

-

H a e m a t o p 11 s

o s tr a legu s

r o e p e n d e v oq e l v l i e g t o v e r n a a r n o o r d t e H e v e r l e e r o n d 2 0 u . 1 4 � e i ' 7 9 . M i i n vo r i g e w a ar nem i ng : N e e r i j s e , 4 f e b r u a r i ' 7 3 .

P a 'J l Bosu i l

--- -

-

Str ix

G r o o t: a e r s

a l uc o

d e s t r e ng e w i n t e r _ ' 7 8 - ' 7 9 k o n d e n we d e 2 e r s t e b ö s u i l h o r e n i n d e n 3 c h t v a n 1 1 o p 1 2 j u l i ' 7 9 . He t b e t r o f e e n w i j f j e . H2ver lee . Na

PG


-

Z e e ar e nd

-

23

-

Ha l i ae ë tu s a lb i c i l l a

Vor ige g e va l le n

i n B r ab a n t

d e c emb e r 1 9 5 6 t e Ho f s t a d e 1 a n u ar i 1 9 70 te Neer i 1 se d e c e mb e r ( v i e r d ag e n : 1 1 t o t 1 5 ) t e P e rk . E e n g e l uk vo o r d e v o g e l w a ar n e me r s d u s d a t h i j d i t w o o n l a ng i n d e s t r e ek b l e e f r o n d zw e r v e n ! E nk e l e w a a r n em i nq s d a t a

- 2 0/ 1 0 - 2 3/10 -

Een

Deze

( alles

j a a r z o o ng e ­

te S . A . R . ) :

d o o r D i rk C o s t r op e n S t e f a n D o n d e y n e i n a l z i j n p r a c h t b ew o n d e r d d o o r P au l G r 6 o t a e r s door D I C PBR ( z i e d ade l i j k )

24/10 1/ 1 1 4/ 1 1

DIC

v e r s l ag j e v a n P e t e r : zeer

� e l d z arn e q a s t v o o r d e D i j l e v a l l e i h e b i k v o o r a l o p

1 / 1 1 q o e d k u n n e n ob s e r v e r e n o

d ag w a s h j -i t e z i e n . ' s O c h t a n d s ( 9 u 4 5 ) w a s h e t m i s t i g e n r e g e n a c h t i g ; h i j z a t t o e n i n e e n b o om o f v l o o g s l e c h t s e e n p a a r k e e r o v e r d e v i j v e r . T o e n h e t n a d e r h a n d o pk l a a r d e w e r d h i j ak t i e ve r . To c h he e f t h i j v a n d e h e l e d ag ( t u s s e n l Ou e n 1 6 u ) n i e t s g e v a n g e n . A l l e e n t i j d e n s d e m i d d ag v e r dw e e n h i j e e n t i j d j e a c h t e r d e h e u ve l . H e t w a s e e n p r ac h t i g s c h o uw s pe l t o e n h i j o p e e n g e g e v e n o g e nb l i k z e e r h o o g b e g o n t e c i r k e l e n , a c h t e r v o l g d d o o r e e n z e ve n t a l bu i z e r d s , d i e hem s t e e d s l a s t ig v i e l e n . T o e n e e n b u i z e r d t e d i c h t l a n g s b o v e n n ad e r d e , s l o e g o n z e z e e ­ a r e n d z i 1 n v l 2 ug e l s n a ar b o v e n d i c h t om h e m a f t e s c h r ikk e n . . . O pm e rk e l i 1 k w a s h e t g r o o t a a n t a l b u i z e r d s d a t b i j n a o n o nd e r b r ok e n in ae lucht was . P e t e r Br o s e n s B i 1 n a he e l

cl e

He t g i ng d u i d e l i j k om e e n j o ng ek s . : d e o v e r d u i d e l i j k e w i t t e s t a a r t d i e d e vo l w a s s e n v og e l s d r aq e n w a s nog n i e t a a nw e z i g .

V i s ar e n � - P a nd i o n h a l i aë t u s Mi n s ten s 4 1 ad . - 2 ad . - 1 ek s -

w a a r n e m i ng s p e r i o d e n e k s . m i d d e n au 1 u s t u s e i nd e auqu s tu s t o t b eg i n s e p t � . e i nd s e o � e mb e r ( H B , D I C , S T B , E rw i n Ho l b r e c h t s e . a . )

tw e e v i s a r e nd d aq e n

:

3 / 9 z ag i k d e b e i d e a a nwe z i g e e k s . ( ik w a s d e h e l e d ag t e S . A . R . ) z 2 v e n ke e r i n to t a a l m e e r d an anderha l f uur . Op

s l e c h t ( b ew o lk t m r� t a f e n t o e r e g e n ) . T o c h v i s t e n d e twe e v i s a r e nd e n e nk e l e m a l e n i n v o l l e s l a g r e g e n , m a a r m e t w e i n i g s uc c e s . D e v og e l m o e t o ng e tw i j f e l d v e e l l a s t h e 11 b e n v a n d e r i m p e l i nq e n o p h e t w a t e r v l ak , g e t u i gede e r g l a n g e H e t w e e r w a s h e e s l� ac h t i g

j ac h tv l uc h t e n

1.

van de be ide

ek s em p l a r e n .

V a n 1 6 u 2 6 t o t 1 6u5 7 : h P t ek s . m e t e e n g a t i n d e l i nk e r v l e ug e l s l ag p e n r u i ? ) j a a g t , m a ar d u ik t n i e t ; h i j m a ak t g e b r u ik v a n d e s t e r k e ZW-w i nd o m t e zwe v e n .


-

Van

2 .

17u22

1 a q en d ,

voqe l s

1 7u 5 3 :

een

pog i ng

vo l l e

Be iie

tot

na

he t

m i s l uk t e

de

in

twe e

de

Tw e e ë n tw i n t i g z ien we v oq e l

van

d o nk e r e

s e p t emb e r

aan

b idd en .

he t

We

pr ach t ig

o nq e v e e r

ve e r t ig

vervo lgden v i j ve r

dan

achter me t

in

er

onze de

de

j a ar

we g

te

male n

vee l

s t a ar t ­

l i cht e r .

een

" T" .

oran j erode

r o nd

v i j ve r t j e

grote

n a ar toe

z ie n

hem

D a ar

v og e l

een

1 5u30

e n kr e g e n

proo i ­

ee n

( w a a r n em i ng s a f s t an d

v e r l o r e n we

qr o t e

T - vo rm i q e

een

m i dd e n s te

v i s a r e n d - d ag :

F l or i v a l .

een

de

bu i te n s te

he t

s uc c e s ­

po t e n .

a l lebe i

s t a ar t ;

e nk e l e

boven

n a ar

f ab r i ek

hadde n de

evenee n s

twe e d e

he t Oo s t e n .

h a ng e n d e

o nm i d d e l l i j k Plot s

een

e i ndb a n d k r i j g e n w e

voor aan z icht

me t e r ! )

v e r dw i j n t , door

n a ar

een goede

wa s

station

reden

v i s ar e nd

me t

d o nk e r ;

d e v i s ar e nde n q r e p e n d i t v i s sen . Goudv i s se n ?

NB :

reqen

bove nop

sche t s )

ek s .

� e vo lqd

e � s e mp l a r e n

zi jn

pe n ne n ( ?: i e

a nd e r e d u ik

b i d d e nd

t e k e n i ng Door

-

q i e t e nd e

vee lvu ld ig De

24

uit

het

z i e n we

zw e v e n :

de

o og .

b ov e n

We

de

v i s ar e nd .

i n d e p o t e n ( w a a r s c h i j n l i j k t e nm i n s t e ; h i j h a d i e t s v a a l o r a n j e v a s t . D i t k o n o ok w e l e e n j ag e r z i j n d i e d e a r e n d a l v o o r 9 8 , 7% v e r s l o n d e n h a d . . . ) + H i j v e r dw e e n d a a r n a i n d e r i c h t i ng v a n S . A . R . w a a r h i j e e n u u r o f z o l a t e r d o o r D a v i d V a n d e p u t , E rw i n H o e b r e c h t s e n S t e f a n B and e we r d g e z i e n . D i tm a a l

+

voor

een

vi s

n a î e ve l i n g e n : e e n a r e n d v a l t N O O I T m e n s e n a a n h o o r z i j n ne s t b e d r e iqd wor d t )

de

( te nz i j

D i rk

Rode

w o uw

- -- - - -

-

C o s trop ,

Robe r t

m i lvu s

"1 i l v u s

E rw i n

H o ebr e c h t s

op

qen

k la d

3 0/ 9 / ' 7 9

bui zerde n

e e ·î

�:) e l i .: h t i n J te

le n

hi j

G r imd e ,

af

n a ar

ik

z a­

tu s se n

en

een

I�

te lde

twee

dit

-

n a j a ar

adu l te wi j f j e s , k :'l r al;: t e r i s t i e k e k o p , me t br u i ne kop .

adu l t

n ad i e n

he t

Ik

bij

S.A.R.

een

tw e e

c i rke ­

dree f

zuidoo sten . B l o ckx

a e r uq i no s � s

C irc u s te

ide a le

bij

Herw i g

B r � i n �k i e k e n d i e f

Herman s

2e

min s te n s

j a ar s

m . ,

j '.l v e n i e l e n

ve r sc h i l l e nde

z e ve n 1

adu lt

zonder

m . ,

de z e

1

j uv .

t e k e n i ng

z ag o p v e r s c h i l l e n d e d ag e n d e z e v o g e l s a l l e m a a l d e h u t ( d e r t i g t o t v e e r t i g m e t e r s om s ) . HB .

ek s . :

me t

de

m a ar

vr i j d i c h t


at thi s

A lc e do

li§_v o 'E_ l -

25

d a t e r g g e l e d e n he e f t t i j rt e n s v o r i g e w i n t e r , s c h i j n t e r b l i j kb a a r b o v � nop t e g e r ak e n . Vo o r a l t e S . A . R a z e ac t i e f :

Dit

diert ie

,

zijn

- o p 2 4 ok t ob e r v l o g e n 2 ek s . t e s am e n ove r d e w a t e r s p i e g e l ; - o p 2 7 ok t ob e r v l o o g é é n d i e r t j e o v e r d e v i j v e r ; - o p 1 n o v e m b e r v l o g e n e r w e e r twe e o v e r de v i j v e r , é é n v o l g d e h e t p a d n a a s t d e v i j ve r , h e t a nd e r e s c h e e r d e r ak e l i ng s o v e r

he t

s l ik .

I n � e n am i d d ag v l o o g

k op e n

en

de

een

te le lenzen

z i n g e n d e me r e l

i n d e S c h a pe n s t r a a t

Leuve n

te

Paul

Zw a r t e _�r a a i

-

C o r vu s c o r o ne

O p 2 7 j u n i z i e ik a a n h e t e n o r m e b o t e r h am i n d e b e k ne n .

Ne ste n

op

3/1 2/ ' 7 9 .

G r o o ta e r s

Z o e t �W a t e r

een

zw�r t e

i n d e v e rmo e d e l i j k e

kraai

n e s tb o om

me t

een

v e r dw i j ­

PAG

e n i o nq e n

te

r o od s t a ar t

Heve r l e e

in

19 7 9

:

ne st

o n d e r a f d ak v a n s c h o o l

Groo taer s te

Hever lee ,

8 me i

op 9 me i i n t u i n Z w a r tk o p : b o uw t o p 1 0 me i i n t u i n G ��i : n e s t op 2 1 m e i i n b o s M e r e !, : 3 u i t q e v l oq e n �j o ng e n o p 2 1 me i i n t u i n .§B.I_�e u� : 3 j o ng e n e n .... o ud j e o p 2 5 m e i i n t u i n o u d j e m e t i o n9 o p 2 9 ;n e i l a n g s s p o o r e n n e s t m e t Z a nq l i j s t e .i;_ j o n g e n i n h a ag o p 6 i u n i T�rk s� t o � t e l : o p 3 1 m e i v og e l m e t n e s tm a t e r i a a l M a tk o p : u i t g e v l oq e n j o n q e n o p 2 j u n i G�o t e �Q�te spe c h t : n e s t me t j o n q e n i n b e r k i n b o s o p 3 j u n i H Q..!_ ���� 1�� : a a n é é n h u i s z i j n 7 n e s t e n b e z e t e n é é n i n a a nb o uw

Tj i ft j a f :

·

te le s­

c or o n e

door P au l 7"w a r t e

de

B r.o s e n s

P e' t e r

Me r e i - Turdu s me r u l a Een

do or

k am ik a z e - e k s e m p l a ar

door !

G o u d v i nls_ :

hroed t

op

2

j un i

i n bo s o p 19 j un i S t a ��tm e e s : u i tg e v l o g e n f am i l i e i n t u i n o p 1 9 j u n i G �a i : 3 j o ng e n o p d o r r e b o om o p 4 j u l i i n m o e r a s V u u rgo u d h a a n t i� : u i tg e v l o g e n j ong e n wor d e n g e v o e r d P i!!!J2. e l m e e s : u i tg e v l og e n j o n g e n i n b o s op 1 j u l i o ud j e s

en

j o ng e n

A npe l v i nk : u i tg e v l o g e n

i o nq e n

op

22

juli .

op

5

juli


I n t e rn a t i o n a a l W a t e rw i l d Bur e au

( IWRB )

W i n t er 1 9

'

Jl9

G an z e nwe rkgro ep - B e lg i sche s ek t i e FORMUL I ER VOOR GANZENWAARNEMI NGEN W a a r n emer Acl r e s :

-

-

----�---i--,---+----- -------- ---- --- -- - ·--

W a arne� i nq sp l a at s ( e n ) ( g em . , p r o v . , l a nd . ) Te l d a t a ( 5 -p e r formu l i er ) · -- ---- ---·----r----+---+---l Uur r- ------r----+--l--___: P l e i s t e r e- n d op . . . ( b i o t o op ) ..

·-

· - - - --- -

. ··-

-·· ·

--

· - - - - --

. --- --- - ---------i----t----+--�-:___­ Overtrekk end n a a r 1 -· ----r--+-V l i e gh o o g t e ---a a n t a l l en ( p er s o o r t ) -

---

· --

· -· ·· · --·

-

-- --- -- ·-- --------.----;--�---

-- - · ·· ··- -

An s e r a n s er A.

. - ---

a lb i f r on s

( g i auwe g an s )

---------·--+------+---+-

( k o l g an s ) .

.

-

-

· ·

r- �� ��;c-;;y

A f ab a l i s

-

-

· -

( r i e tg an s ) -; rh . k l : � _ ---r-----r-----+--1--'---_j (br andg an s B r a n t a l euco p s i s -

-

( � �t�-;: -

-

-

-

-

-

�'.

--

--

--

.

B . b er n ic l a

( rotg a n s )

-

· - ·-·

-

-

-

- - -

-

--·----------- ------ ----

And e r e

.

-· -1-- - ---,------+--.J..-- +

.

· ·

-

N i e t g e d e t e r m in e e rd e q an z e n

-

TO TAAL

w i nd r i ch t i ng

--r-----t--�---1--l--i-

: -k r acht l!

n e er s l ag : re g e n , sne euw z ich tb a arh . : bewo lking

!

b e n ad e r e nd e t emp e r a tuur

L

�=� r u � k t �

- - - -- - · - -

-

-

� j � ��_:__ - ____ ________

- �---------t----�----+----t-�--�-----1

k

Ook onvo l l e d i g e g e g e v e n s z ij n b e l angr ij k bepaa ls ,

s o o r t n i e t g e d e t e rm in e e r d )

f aku l t a t i e f .

!

( vb n acht trek , g e en r ich t ing

Invu l l en we e r s om s t an d ighe d e n i s

Op z e n d en n a ar E ck h ar t KUYKE N ( IWRB) ...... L ab o voor O e c o log i e d e r d i e r e n K . L . L e d e g anck s t r a a t

35

9000 GE NT


----1 D a t um

-1 - 1

1

1

Soo r t

-

� 1

Aant a l

en

e v e n t m� l e

P l aat

opm .

--1

-

L

-

I

-

l-

t

t

+

l

-

1-

Î-

1

-

1-

1 1 1 1

1

1- -


WAA R N E M I N G S L I JS T

OVE R

DE

P E R I ODE

VAN

.

j a n - m a ar t 8 0 apr il- j u n i 80 i u l i - s e p t . 8 0 ok t . - d e c . 8 0 °

R a nq s c h ik a l uw w a a r n em i nq e n P E R DA T UM e n m a ak q e r u s t g e b r u ik v a n a fk o r t i ng e n . G e e f z o v e e l moqe l i j k a an t a l l e n op v o o r w a t e r - , p r o o i ­ e n z a ngvoq e l s . Br e ng o p d i t formu l i e r g e e n w a a r n em i ng e n a a n v a n b u i t e n d e p r o v i nc i e B r ab a n t . S t uur cl e z e f o r mu l i e r e n v i e r m a a l p e r j a ar o p : voor voor voor voor

10 10 10 10

a pr i l iuli ok t . j an .

j an .:.::. m a ar t 8 0 apr i l - i u n i 8 0 j ul i - sept 80 ok t - d e c 8 0

8 0 : pe r i o d e Il 80 : Il 80 : Il 81:

I n z e nd ad r e s : Robe r t H e r m a n s

B l i j d e I nk om s t s t r a a t 1 3 0 3 0 00 L e u v e n

(0 D a t um

Soor t

s c h r app e n w a t n i e t p a s t )

aantal en e v e n t u e l e opm e rk .

====== -t�

-

-

- = + 1

t

-

-

Pl aat s

-

=�


FENE LOG I E FORMU L I E R

1 9 8 0 VAN

No t P e r o p d i t formu l i e r d e s o o r t n a am e n j e e e r s t e e n twe e d e w a a r ­ n e m i nq v a n e lk e w a a r g e n om e n z ome r q a s t . vb .

t i i ft i a f :

2 0/ 3

He v e r l e eb o s

24/3

L e o p o ld s p ark

B r e ng o p d i t formu l i e r g e e n w a a r n em i ng e n a a n van bu i t e n d e pr o ­ v i nc i e B r ab a n t .

I n.z e n d ad r e s :

Soor t

Herw i g B l o ckx

e e r s t e w a ar ­ n em i ng

L a ng e v e l d 1 0 3 3 20 1 Ho l sbe ek

twe e d e w a a r eve ntue l e n em i ng o pme rk i nq e n ( z a ng ? )

P l aat s

r o o db o r s t t a p u i t

t j i ft j a f

b o om le e uwe r i k

z ome r t a l i ng

zwar t e r o o d s t a a r t fitis

1 t 1 k le ine oleviPr 1 - - - - -- - - - - -- - - - - - r b o e r e n zw a l uw

- - - - - - - - - - - - - - - - -

zw ar tkop

� ur ope se k a n a r ie g e l e kw i k g ek r a ag d e r o o d s t . t apu i t b o omp i e p e r k oek o ek .·

o e v e r zw a l uw


Soor t

1

eer s te waar ­ nem i ng

twe e d e w a a r ­ nem i ng

j

1

eve ntule opm e rk i nq e n ( z a ng )

:E: � � !: � � �� � � - - - - ­ hu i szwaluw

� � �� E ��E� E

_ _ _ _ _

è � � ��� � � � E � � - - ­ g � � ��� � - - - - - - - zw ar t e s t e r n ' •

�E:E: � ��!:���E � � !: � · � � �� !: � g � � !

_ _ _ _ _

tu i n f l u i t e r

1

b o omv a lk •

!: � !2 !: � - � � � �:! � !2� .:. � � � E �:'.:�!�:::

1 . .'

_ _ _ _ _

n a c h t zw a l uw t or t e l d u i f

flui ter

E � �E j � - - - - - - - - ­ g :E: ��1:'.:� - � ! � � g � !2� .:.

�E�!:��g � � - - - - - - ­

k k a r ek iet - l e i ne -- - -

- - - � - -

-

-

w i G l ew a a l

è � � :E: � � !: � ��g � E - kwa r t e l andere soor te n :

---- ---- - --- ---

[.

rL

---------------

-.

Plaats


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.