De Vallei Oktober 1979

Page 1

--- . ....

T.'----------

- "!._ , . --·-

-- -·

··'

.lotn. -w<Jv. -n_e�

' .l ./

111a"rcou:r 0 .(

'

:>

.,.

. . �

RE VOit�

AU J-\{. R

,

lllAUI

GO 1

1V, • / /V

t:.

,

-": - ,"c1 .

:

·.

�,.

:·:r

< ·. ��

.

'

.

.

·1

l

.

. .

i

. i.


Hal l o, Ik hoo p da t je a llen een pr ac ht ige va ka n t ie ac ht er de r ug he bt e n vo ,l n ieuwe mo ed (?) a a n e e n n ieuw sc ho o l ja a r be go nn e n z ijt (o f zal begin �e n vo or de un ive r sit a ir en ) He t kam p is een go ed kam p ge weest. To c h zijn sommige f eite n e en do re n in m i1n o o g. O p dit kamp is d qide liik gebleke n da t d e in t e re sse bi j som mige m ensen o p ee n z eer l aa q peil ligt . Dat m en me er k omt om he t ge z elsc ha p. Ik ho o p (same n m et hee l het best uur ) da t de ze me n ta li t e it e en bee t je (ve el d a n ) z a l ver an de r e n. Nie t d a t e r gee n gra pje m eer m ag gem a a kt wo r de n , m a ar a ls er do o r ver ­ schil l en de me n sen om ee n be e tje stilt e ge vr a a gd wo r dt dan z o ude n ze d a t to ch niet aa n heel d e buur t m o e te n verk o n digen (z e kun n en n iet a nde rs om het l a wa a i t e o ver sc hreeuwe n ). Ma a r -a ls we a lle n e en beetje a a n z elf di sc ipline e n ver a n two o r delijk heidsbese f (gr o t e woo r den ) d o en d a n kom t d it we l in o r d e . Da t n e e mt n iet weg da t we o ok veel go e de her in n er in ge n hebben . We z ull e n z e , z o a ls je in de ka len de r ?.ie t , bij mij thuis in beeld brenge n . Ik ho o p da t iede re en va n het kamp er z a l z ijn, m a ar o o k de a n de r e n z ijn we lkom . Wa n t die gen e d ie a l eens n a het k amp vo o r e e n uit st a p ge kome n z ijn z ulle n al iets o pgevangen hebben en voo r de rest z e g ik da t het z eker (!) de mo eit e wa ard is. Hie� o f daa t z a l je we l e e n s i em and i n e en beek o f gr ac ht z ien zit t en. Wil je we l als je kom t e e n se in t je ge ven aan miJ ( 0 2/ 7 5 96045). De pr ijs va n de z e da g bedraa gt 2 0 fr omda t men z ijn buik je eens har t eli jk za l kun ne n vull en m et pannek o ek e n o f wa f el s. Ve r de r heb ik t hu{s no g e en en ander liggen als overschot van het kam p wa a ro n d er veel wa shan d jes (weini g ko usen) en wat ha n ddo eke n . Ik z o u di e wel wille n k wi it spe l en. Ik ben een zi lver ­ a cht ige p a rke r k wijt . Ma ar o ok (en d ie wi l ik zeker te rug a ls het n i et t e laa t i s n a t uur lijk) 4 po t je s met rupsen, plant jes en vlin ­ der s. Van a n de re men sen ho or de ik n iet s i. v.m . ver lo ren vo o r werpe n dus.. .

To t o p de dia avond o f vr o eger Jo ha n

(?)


- 70 AR TIKELS OVER EEN ORNITHOLOGISCH CURIO SUM TE HOLSBEEK:

DE KWAK

25 juli ' 7 9. Een wa rme z om er da g, z o n derm eer ; ik r ijd met een vr ien d "De Zicht " bin n en m et n iet de ger in gst e ho o p o o k m a a r iet s t e z ien da t het o pschr ijven wa ar d is. Al bij, de eer st e vijver echt er tr ekken we br uusk o n z e r emmen dicht wan t o p een uit st eken de t a k u it de o ever veget a t ie z it "iet s grijs m et gele po t en ". Eddy z ei ha a st o gen blikkelijk: "Kwa k" Inder da a d z a t da ar o p een lu t t ele a f st an d va n 'n o g geen 4 0 m een a dult e kwa k, ha lf ver scho len a cht er wa t over ha n gende z egge­ bia der en . Hij deed geen m o eit e z ich t e ver ber gen en kwam n a een t ijdje z elf s helem a a l o pen en blo o t in de z o n (en vo o r o n z e ver r ekijker s) po ser en . Ik da cht t er st on d da t de a n der e WJ-er s dit o o k wel z o u den willen z i en. In der da a d, bij Dir k Co st r o p slo eg dit n ieuws in a ls een bom ; hij kwam dir ect wilden t ho u sia st m eekijken en kr eeg er a ls t o ema a t je n og een t o t a a l o nver wa cht e ga st bij n l. een gr a uwe klau wier . De vo lgen de da g kr eeg ik een heel st el m ensen m ee; (dez e war en n a t u ur lijk ver wit t igd do o r Co st ro p) . In de n a midda g ma a kt e ik enkele bls. veldn o t a 's, wa ar o p da n o o k de vo lqen de beschr ijvin g geba seer d is.

De kwa k m a a kt een gedro n gen in dr uk, heef t een zeer o pvallen de br ede z war t e r ugst r eep (vo o r a l in a chter a a n zicht was dit heel mo o i t e z ien ), ega a lgr ijz e vleugels, een z wa r t 'schedeldak m et een wit "voorhoofd". De z ijka n t va n de S-vormig·gebo gen ha ls is zeer licht gr ijs (echt er n iet wit , z o a ls in P et erson a a ngegeven st aa t ), da t o verga a t in r o omwit a a n de vo o rz ijde van de n ek, r o n d de ogen en o p het voo r ho o f d. De bu ik is even een s wit . Uit de z war t e (bij z eer n a uwkeur ige o bser va t ie en u it st ekende belich­ t in q bleek dit z eer do n ker gr o en z war t t e z ijn ) kr ui n va n het dier steken a a n de a cht er z ijde de ku if ver en, z eer lan ge, wit t e, en uit er st dun n e plu im pjes. Bij "o n s" eks. waren er 2 a a n wez ig, die a ln a ar g elan g de po sit ie va n het dier la n ger o f ko r t er leken . In z itho u din q o p een u it kijkpo st r eikt e de kuif o ver het a lgem een t o t a a n de helf t va n de r u g. Als verder signa lem en t war en de ba kst eenr o de ogen , de gele po t en , en de qro enz war t e, st evige sna vel va n belan g. Als z it pla a t sen ko o s de kwa k st eeds z ijt a kken va n po pu lier en o p o n qeveer de helf t (o f ho ger ) van de t o ta le bo omho o gt e. Gevist werd er va na f 2 po st en :· de en e wa s een ho r i z on t a le t a k, en kele cm bo ven het wa t er o pper vla k in de vijver ka n t st eken d; de a n der e was een in het wa t er liggen de t wijg, wàa ro p de vo gel z ich o n geveer 20 cm bo ven het n a t t e elem en t bevo n d. Wa t m e voor a l bij dez e reiger so ort o pviel wa s ZlJn z eer beheer st e vi stechn iek en het da armee ver bo n den �edr a g o p de visst o kken . In dien de kwa k éénm a a l o p visvangst wa s, ko n weini g hem no g a f ­ leiden , er mo cht en dan z elf s m en sen vo o r bijr ijden o p de f iet s, het deed hem vo lst r ekt niet s. De vo gel wa s soms bijn a o n beweeg­ lijk en het gebeu r de ver scheidene m a len da t hij gedu r en de et t e­ lijke min ut en geen pluim bewo o g. In dien er echt er i n z ijn n a bij-


- 71 he id o o k m aar he t ge r in gst e r impe l t je was in he t wat e r , was de kwak o ge n bli�ke l ijk ze e r at t e n t . Me n zag hem dan doo r de kijke r duide lijk ve r str a kken e n he e l l an gz aam ove r gaan in e e n soo r t "t o r pe doho udin g", de kop in he t uite r st e ve r le n gde van he t l ichaam, de snave l qer icht o p de e ve n t uele pr ooivis. In die n de vis e e n be e tje t e ve r was ve r st apt e de kwak, al t ijd uit e r st be ­ hoe dzaam e n voor z icht ig, me t zijn st ar e n d o og he t be wust e pl e kje ge e n se co n de l o sl at e n d. He t duur de so ms we l e e n t ie n t al se c. voor ale e r één poot ve r plaat st was. Ik zag hem dr ie maal e e n van gst pogin g wage n : de e e r ste maal wie r p de voge l z ich ge hee l ge str e kt t e wat e r e n zwo m dan , al s e e n e e n d, t e r ug n aar de z it pl aat s, de vi s (i k dacht aan e e n baar s) st e vig in de be k ge kl e m d. Op de st o k t e rug ge kl aut e r d, dr aaide de kwak de buit e n sl ikte hem bin n e n . De vol ge n de dag zag ik n o g zo'n st oot duik, e cht e r z on de r succe s. De de r de m aal zage n we hem e e n visje gr i ip e n "à l a bl auwe r e ige r ". Do or dat de kwak z o e n orm o pl e t te n d vyas, e n e cht "kwakk e n ge dul d" be z at e n vo l ge n s m ij pas e cht t oe sl oe g als hi j vo l st re kt zek e r was van de vangst, war e n de hie rbove n be schr e ve n han de lin gen uite r st bo e ie n d o m vol ge n. Ge dur e n de de e n ke l e ur e n dat i k he m k on o bse r ve r e n , t oon de hij to taal ge e n i n t e r e sse voor m e n se n (ke e k we l voo r t dur e n d in mijn r icht in g), poe t st e zich ze l f s gr on dig op e n hie ld zich be z ig me t kopje kr abbe n . Bij de waar n e m in g we z e t e n sl ot t e ge vo e gd dat de o nde r sn ave l e e n st ukje l an ge r was dan de bo ve n sn ave l , e e n f e it dat Johan Bogae r t al s e e r st e o pme r kt e e n ik daar n a ook duide l ijk he b ge zie n . Ik z ag de vo ge l twe e maal in vl ucht : de asgr auwe vl e uge l s e n de zwar te r ug m e t de daar op l igge n de kuif war e n dan he t me e st op­ val l e n d. Al s sl o t van dit ar t ike l dan e e n z e e r bon dige be schr ijvin g van he t bio t o o p waar in de k wak ge zie n we r d: e e n he le r e e ks kl e in e VlJVe r s me t f l in k r ie t , br am e n , e .d. e r t usse n . Al hoe we l o p ve le vijve r s qe vist wordt (voor al in de we e ke n ds) is he t e r ze e r r ust iq. Aan sl uit e n d op be doe lde vijve r s ligt e e n he le boe l popu­ l ie r e n bos. He r wi g Bl ockx, Eddy Se n te , Dir k Costr op, Joh�n Bogae r t , Ste f an Bande , Ro be r t He rman s, El s e n Bar t De Witt e , Pe t e r Br o se n s e n In ge De bl ae r e Waar n e min gsdat a: 2 5 e n 2 6/7/'79 Waar neme r s:

N.B. :

De kwak st aat t e boe k als e e n "onre ge lmat ige gast " in Br aban t (He rroe l e n 1975 + Ee r ste aan vull i n g 1978) wat be t ek e n t dat deze voge lsoor t n ie t e l k jaar ge zie n wor dt in Br aban t te r wijl t och me e r dan 13 waar n e min ge n zijn sin ds 19 0 0 . He r wi g Bl ockx


-

ENERGIE:

72 -

EIGENAARDIG ?

Op he t e in d e v an au gu st u s k o n me n in d e k r ant e n

l e z e n d at he t lo n e nd ge br u ik van z onne ëne rgie 7 jare n kor te rbij was ge br acht , d it d oor he t v ind e n v an e e n go e dko pe pr o d u kt ie me t ho de v an sil i­ co n e n , d e gro ndst o f van f oto -e l e ct rische ce ll e n . Zo u he t f e it dat rle olie plo t s z o duur wo rd t (dat was t o ch o nv oor spe lbaar Of he bbe n wij ie t s and e r s ge hoo rd ?) e n de t oene me nde druk t e ge n d e k erne n e rgie e r vo or ie t s t u sse n z it t e n . Trou we ns, dat o n qe v al in Har risbu r g ( Thre e Mi�s Isl an d)was ie t s d at onmo ge liik ko n ge be u r e n . Maar �lle s re age e r d e z o als vo o r spe ld (?) Ze lf s e e n ho og r adio ak t ie v e r eakt o rku ip waar z ich n ie mand me e r k an wage n st o nd bli-jkbaar op he t voorspe lde (sic) pr ogr amma. De bo l te boz e n van d e ke rne ne rqie spre ke n o ve r sabo t age . Maar hoe kan dat me t z o'n ho qe ve ilighe id, d at was toch ook onmo ge li-jk ? Ze fk e -d e onbe str aal de (hij ho opt he t z o t e hou de n )

BESCHERMING V AN IN HET WILD LEVENDE DIEREN

----------

We inig k we st i e s he bbe n de ge mo e de re n z o i n be ro e ring gebracht als d e be ke ndmaking e nke le jar e n ge le de n dat v oge ls t ijde n s hu n t r e k n aar he t z uide n in grot e n ge t ale wo r de n ge v ange n of afge ­ scho t e n nog voor z ij hu n be st e mming konrle n ber e ik e n . De Eur o­ pe se Co mm issie on t ving dan oo k st rome n brie v e n waar in o m Ge me e n­ schappe li -jke r e ge linge n t e r be sche rmin g v an de vo ge ls we r d ge ­ v raagd. Nu d e Min ist e r r aad haar vo or st e l voor d e be sche rmin g v an t r e k­ v o ge ls he e ft goe d ge keurd , ove rwe e gt de Commissie om in d ie richt ing door t e gaan e n z ich me e r in t e z e t t e n v o or in he t wild le ve nde d ie r e n. Zo wil z i1 e e n act ie v e r o l gaan spe l e n bij d e lope nd e be spre kin ge n bin n e n de Raad van Eur o pa. In St r aat sbu r g wor d t nl .,ge ple it voor e e n ove re e n komst waarbij z owe l act iv it e it e n als he t gebr u ik v an sto f fe n d ie he t n at uur lijk le e f milie u v an die re n kunne n schade n aan e e n r e gl e me nt e ring -me t t o e z icht o p d e n ale ving e rvan wor de n on de rworpe n . Ook be st aan e r plan ne n om r e se rvate n t e make n o m be dr e igde dierso or t e n e e n ve ilige have n t e ge ve n . Ee n ande r st re ve n is t e onde rz oe ke n we lke plant - of d ie r soort e n be d re igd z ijn o f k u nne n wo rde n , de z e t e cat alogisere n e n de voor ­ schrif t e n voor impor t t e coör dine r e n. , Uit Eur of orum 27/4/1 9 7 9 MEER VEILIGHEID OP ZEE, MINDER VERONTREINIGING On langs hee f t d e Europe se Commissie vo or ge st e ld de cont role op sche pe n in de have n s v an de Ge mee n schap t e harmonise r e n e n st renge r t e make n (z ie Eu r o f o r um No / 40/78). Than s d o e t z ij


-

73

-

twe e n i e uwe v oo r s te l l e n d i e e ve n e e ns g e r ic h t z i j n op v e r h o g i ng v a n d e v e i l i ghe i d v a n h e t v e r v o e r o v e r z e e : - ve r h o gin g va n he t niv e a u v a n de kwalificatie s va n l o od s e n me t e e n be v o e g dh e i d v o o r d e v o l l e z e e , d ie i n d e No o r d z e e e n h e t K a n a a l we rk e n ; e n, i n h e t a l g e me e n , z o ve e l mog e l i j k b e vo r d e r e n d a t d o o r d e s c he e pv a ar t v a n d e Geme e n sc h ap i n d e z � wa t e r e n geb r u ik wo r d t g e m a ak t v a n v akb ekw ame l o o d s e n ; - d e t ank e r s v o o r a a r d o li e , a ar d g a s e n c hem i s c he p r o d uk te n v a n 1. 6 00 r egi s t e r to n e n me e r , d i e d e h av e n s v a n d e Geme e n s c h ap bi n n e nk o me n o f v e r l ate n , e r to e v e r p l i c h t e n vo o r af d e h av e n ­ au to r i te i t e n op d e h o o gte te s te l l e n v a n e e n a a nt a l b i j z o n d e r ­ he d e n o v e r he t s c h i p (me t n ame d e a ar d v a n d e l ad i ng , w a ar ­ sc h i j n l i j k e t i j d v a n a ank om s t , h e t b e s ta a n v a n g eb r ek e n o f i nc i d e n t e n d i e . e e n be l emme r i ng v o rm e n v o o r d e n o rma l e v e i l i ge m a n o e uvr e e rb a a r h e id v a n he t s c h i p , e n z . ) . Wann e e r tan ke r s i n d e te r r i t o r i a l e wate r e n i n d e n ab i jhe i d v a n d e a 'a nk o m s t - o f v e rtr e kh av e n v ar e n , z u l l e n z i j z o s p o e d i g mo ge l i j k r ad i o - te l e fo n i s c h i n v e rb i nd i ng mo e te n tre d e n m e t d e a a nge ge v e n k u s t s tatio n s e n h e t dic h t sb i j z i j nd e r ad ar s tati o n . D e ta nk e r s z u l l e n ook geb r u ik m o e te n m ak e n v a n l o o d s e n . D e ze v o or s t e l l e n z i j n ge ba s e e r d o p o nt we rp - tek s te n ing e d i e nd d o o r d e D u i t s e r e ge r i ng . Zi j z i j n d e l a a t s te v a n e e n r e ek s v o or s te l l e n d i e de C o mmi s s ie h e e f t ge d a a n n a a r a anlei d i ng v a n d e s c he e p s r amp me t de Am.o c o C ad iz . We lk e h i e r v a n h e e f t de R a a d v an Mi n i s te r s v a n d e N e ge n t o t n u to e i n b e h a nd e l i n g g e n o me n e n g o e d g e k e u rd ? - D e Raad " mi l i e u " he e ft z i in g o edk e ur in g g eh e c h t a a n d e r e s o l u ti e i n z ak e d e o p z e t va n e e n E u r o pee s ac ti e p r o qr amm a b e tr e f f e nd e co ntr o l e e n v e rm i nd e r i ng v a n d e v e r o n tr e in i g i ng d o o r a a r d o l i e ­ lo z i ng e n o p z e e . - D e R a ad " v e r v o e r " h e e ft e e n a a n be v e l i n g go e d gek e u r d g e r i c ht o p v e r s ne l l i ng v a n d e i nwe rk i n gt r e d i ng van vier internationale verdragen i n z ak e v e r hog i n g v a n d e v e i l i g h e i d o p z e e . D e R a a d ke u r d e te v e n s e e n v e rk l ar i ng g o e d o v e r d e n o o d z a a k i n de hav e n s � v a n d e Ge me e n s chap d e to ep a s s i ng van d e v e i li g he i d s o ve r e e n� k o ms te n t e v e r s te rk e n . Ui t E u r o f o r um - No.

Oo s te r se wijsh e i d Al s lu i t je d e h a an o p , to ch g a at d e z o n o p . De g lim l ac h d i e j e u i t s tuu r t k omt we e r b i j je te r ug . In d i s c h ge z e g d e

41/78


- 74 VERSLAGEN

De Z e gge

4 j uni 1979

N i e tt e qe n s ta a nde h e t vr o eg e uur v an ve r zame l i ng kwam e n e r t o c h 15 de e l nemer s opd a g�n n a ar he t p u n t v a n afspr a ak (St Lv H P o s t) w a ar na e ntho u s i a s t w e r d o p qe t r okk e n n aar Ge e l . T e r p l a a t s e we r d e n we d o o r de aanwe zi g e de e l nem e r s s ne l ge l o o d s d na ar d e i nga nq-van h e t r e s e r v a a t t e L i ch t a ar t . D aar werde n w e opgew a c h t d o or K ar e l V a n D o r i nck o n ze g i ds t e r pla a t s e ( e n o nd e r v o o r z i t t e r v a n afde l i ng He r e n t a l s ) . He t uniek e v an de ze p l ek w e r d o n s a l v l ug d u i de l i j k d o o r h e t h o r en v a n de Wi e l ew a a l , o ok m a ak t o n ze e m i n e nt e g i d s o n s a t t e nt op de l i e f s t 4 v e r s c h i l l e nd e g e l u i d e n d i e e e n k o ek o ek k an m ak e n . D e waar ne m i ng e n v o l g de n e lk a ar i n s ne l tempo o p me t a l s " ho o f d ­ vog e l " d e p r acht i g e aanb l ik di e e e n 'Wi tg e s t e r nde b l auwb o r s t o n s b o o d . D e mugg e n p e r p l a a t s e h ad de n e c ht e r m e e r o og v o o r e e n p a ar b l o t e be ne n m a ar de e i qe n a a r s d a ar v a n h a dd e n het z o n i e t b e g r e p e n e n a l v l u g w e rde n e nk e l e b r o ek j e s b e sme u r d 'm e t mug g e ­ l i 1ke n . D e v e r de r e dag we r d , n a d i t i n t e r e s s ante b e z o ek , ge v u l d m et e e n b e z o ek a a n de Ge e l s e Ge me e n te v i j v e r e n a a n he t P r i n s e n­ p ark t e R e ti e w a ar we n9g e nk e l e wu lpe n o ntmo e t t e n . _

L i is i wa�r ne �i ng �n : F u u t , b l a uw e r e i g e r , w i l d e e e nd , w i nte r ­ ta l i ng, s l ob e e nd, t af e l e e nd , k nobb e l zw a a n , t o re nv a lk , w a t e rho e n , m e e r ko e t , s c h o l e ks t e r , k i e v i t, wul p , g r u t t o , k o kme e uw, h o u tdu i f , to r t e ldu i f , tu rk s e t o r te l , k o ek o ek , gr o t e ' b o nte s pe c h t, bo o m­ l e e uwer i k , b o e r e nzw a l uw , b o o mp i e p e r , w i t t e kw i k , w i nt e rk o n i ng , h e g g e mu s , z ang l i 1s t e r , me r e l , nac h t e g a a l , b l auwb o r s t , r oodbo r s t , s pr i nkh a a nr i e t z a ng e r , k le i ne kar ek i e t , b o s r i e t zang e r , r i e tzang e r , s p o tvog e l , zwar tk o p , t u i nf l u i te r , gr a smu s , f i ti s , t j i ftjaf , k o o l ­ m e e s , ma tk o p , s t aa r tme e s , g e e l g o r s , r i e tg o r s , k ne u , v i nk , h u i s mu s , s pr e e uw , w i e lewaa l , zwarte k r aai , ro ek , k auw , ek s t e r , v l aamse g aai . Aantal : 5 6 Y . V a nde n Bo s c h

N ac ht zwa l uwe nt o cht R o t s e l a ar Heik ant

6 juli

'79

T r adi t i o n e e l e e n v o l t re ffe r w a t d e o pk o m s t b e t r e ft, me t 23 w ar e n w e n u aanw e z i g. D e v r aag was na t u ur l i j k , n a o nze min d e r ge l uk ­ k i g e e r v ar i ng v an v e r l e d e n j aar , o f w e we l ü b e r h au p t " r at e l a ar s " t e z i e n z o u d e n k r i j g e n . Ge l ukk i g werde n w e d e z e k e e r ni e t t e l e ur ­ g e s t e l d ( M e ni g e e n h a d z e lf s de i nd r uk e e n nac h tzwal uw te h o r e n b i nne n o nze g r o e p !) te r w i j l o ok de r a n s u i l e n t r o uw o p po s t war e n . We hadd e n z el f s he t g e l uk in de s c h e me r i ng n o g e e n j uv e nie l e g e ­ k r aag de r oo d s t aar t waar t e neme n . A l m e t a l w a s he t e e n ge s la a gde w a nde l i ng t e no emen .

Liis� ge r waQr ne ming�n : k o e k o ek ,

zwa l uw, b oomp i e p e r , zang l i j s te r , r o o d b o r s t , t j i f t j af , s ta a r tm e e s , Aant a l : 12

b o e r e n­ r an s u i l , nac htzw a luw me r e l , g ek r a agde r o o ds ta a r t , r i ngmu s . Y.

V a nde n B o s c h


-

75

-

Amfibi e ën - r e pti e l e n v e r s l a g v a n he t WJ-k a!!!.P.

9 - 23 j u l i

'7 9

Va n d e 24 i n Arg o n ne v o o rk o me nde amfi bi e ën e n r e pti e l e n , hebbe n we i n d i e 2 lu t t e le wek e n nie t minde r d an 14 soorten (d us meer a ls de he l ft !) waarge nome n . Voor he e l wat s o o r te n he e f t me n we l e e n fl i nk e do s i s qe luk n o d i g om ze te v i nd e n . Bv. zo ek e n a c h te r s a lamand e r s o m u i te i nde l i j k b i j na e e n g l add e s l ang pl at te tr ap ­ pen . Ma a r o o k d e s ne lhe i d waarme e s o mmi ge n tu s s e n h e t r i e t e n de n e tel s duik e n o m bv . e e n b o o mk ikk e r te b e machti g e n e n d e r e f l e xe n o m me t d e fi e t s "v o l l e n b ak " te r e mme n ( b o em ! k no t s !) , o m dan in e e n p l as te d uik e n o m d a a r e e n bade n d e h ag e d i s ui t te hal e n, zo rg d e n e r vo o r d a t i e d e re e n we l wat to f te zi e n kr e e g . Ook za l i e d e r e en we l w a t b i j g e l e e r d hebb e n o p de ho e - mo e t - ik - met- s l ange n ­ o mgaan - �u r s u s , wa arb i j e e n r i ng s l ang d e pr ak ti s c h e k a n t v a n d e zaak ve rzo rgd e . Ze wa s 's n a c h t s g e v a ng e n , ov e r n ac htte i n Joh a n s te nt e n we r d 's mor g e n s be wo nd e rd e n v astg e p ak t . Ook .d e mo n s tr e e r de ze nog e n ke l e k e r e n s c h i j n d o o d , o m te n s l o tte i n d e mo u w v a n enke l e dur v e r s t e be l a nd e n to tdat w e ze o p e e n v i j ve r � vr i j l i e te n . Wa�r ne mi �ge n : A lg e me e n war e n d e g r o e ne en d e b rui ne k ikk e r de gèwo n e pad e n d e h a ze l wo rm . V a n d e ze l a at s te v i ng e n we 2 l e ve nd e e n v o n de n w e o ok v e r s c h e i d e n e d o d e ek s e mp l ar e n . D e l e ve n db are nd e h a qe d i s ( me e r d e r e ek s . g e v a ng e n ) e n d e r i ng s l a ng ( ve e l e k s . g e zi e n , l g e v ang e n e n e nk e l e ve rk e e r s s l ac h to f f e r s ) k wame n i n d e s tre ek ve e l voo r . P l aat s e l i j k e r e n d u s ze l d zame r ware n ·d e spri ng ­ k ikk e r ( e nk e le ek s . g e v ange n ) , d e g ro tE g r o e n e k ikk e r ( ook e nk e l e ke r e n be mac h tig d ) e n d e vuur s a l ama n d e r ( 1 le v e n d ek s . e n e nke l e d o de eks . ) . D e r i ng p o o ts a lama n d e r ( 1 ek s . ge v a ng e n) , de kamsa l a ­ ma nd e r (1 d o o d ek s . ) e n de a lp e nwate r s a l amand e r ( e nk e l e e ks . g e zi e n e n g e v an ge n ) k o me n wa a r s c h i j n l i j k n o g v r i j t a lr i j k voo r . A l s ne u s j e v a n d e za l m k o n d e n w e d a n nog d e n i e t - g i ft ige gl ad d e s l a ng v a nge n d i e e v e n a l s d e b o o mk ikk e r l a ng s a l l e k a n t e n g e fo to ­ g raf e e rd wer d .

N.�. Al l e g e v a ng e n d i e r e n we rd e n l a t e r n atu url i j k teru gg e ze t . All e e n al wa t b e tre ft amf ib i eën e n rep t ie l e n wa s d i t d u s e e n b i izo n d e r i n t e re s s a n t k amp . Wa s e r e e n n ac h tw a nd e l i ng g ewe e s t h a dd e n w e we l l icht n o q e nk e l e a nd e re p ad d e s o o rte n gevo nd e n maar j a , dan ware n e r a nd e r e b e zi g h e d e n zo a l s te nt e n n e e r l ate n, sche e rze e p s pu ite n , e e n k a me r b arri ka d e r e n, D i rk Co s t r op

W ande l i ng n aa r he t park Heve rl e e 21 j u l i

'7 9

In tota a l hebbe n we .35 v e r s c h i l l e n d e s o o r te n vog e l s wa ar ge n o me n . We ware n n o g ma ar net o p stap, o f w e h ad d e n de tji ftj af a l ge zi e n . Aan me re l s o n tb r ak h e t o ok ni e t. D e r o o d b o r s ttapu i t we r d v e rte g e n ­ wo ordi g d d o o r e e n w i j f j e , d at w e dad e l i j k i n he t v i zi e r v a n o n ze v e rrek i j k e r s te l de n . He t vr o u wt j e wa s .br u i nachti g . T o e n we v e r d e r s tapte n ho orde n we ni e t ve e l a nd e r s d an ve l d l e e u we rike n . Ze te v i n den wa s e e n and ere vr a a g . P l o t s v l o o g e r e e n o e ve r zwa l u w ove r . We zage n o ok n og de bo e r e nzwa l uw e n 9e hu i s zwa l u w . D e sp o tvog e l e n d e matk op me e s h o o r de n we g o e d zi ng e n , ma ar we zag e n h e n n i e t . In de ve r te v l o o g e e n to r e nv a lk o p . Op e e n r e e d s a fg e ma a i d r ogg e ­ veld dartelden de kieviten. Ook de g r asp i e p e r ko n de n we zi e n .


- 76 Op zo'n 20 me te r z a t h i j op e e n p a a l . E e n kn e u f l a dde r t tu s s e n de koe i e n . D e hol e n du i f v l oog ove r . E e n e i n d ver de r de z a n gl i j s te r e n d e matk pp . D e w i n terk on i n g z on g z i j n h oo g s te l i e d . E e n gr oe n ­ l i n g v l oo g z in ge nd ov e r . D e waar n e m i n ge n vol gde n e lk aa r s n e l op . We n ade r de n de v i j v e r s . R e e d s ko n denwe de k l e i ne k ar e ki e t b e ­ l u i s te r e n . E e n w i j fj e ' w i l de e e nd me t h a a r k u ik e n s e n e e n w a te r ­ hoe n war e n ook v an de p ar ti j . Op d� w a te r l e l i e s z age n w e e e n oe ve r l o p e r . H i j i s gr ijs br u i n op de fl a nk e n e n w i pt m e t z 'n s taar t e n ac hte r l i j f . d e e u r op e s e T e r u g op o n s v e r trekpunt g ekome n z ag e n we he e l e v e n .k an ar i e . Tot z o v e r de voge lwe r e l d . V a n het plantenrijk z ag e n we: k l e i nk r u i skr u i d, w i l de pe e n , s t. J a n s kr u i d, b oe r e nwormk r u i d, w i l de ti j m , r o lk l av e r , v l asl e e uw e nb ek e . v . a . D e ze wande l i n g w a s ze e r i nte r e a s a n t . Ik hoop dat e r nog v e e l v a n de z e wande l i n ge n z ull e n k ome n . Li i s t d e r waar n e mi n ge n : W i l de e e n d , to r e nv a lk , w a te rho e n , ki e v i t , o e v e r lo p e r , ho l e n du i f , turk s e tor te l , gi e r zw a l uw , ve l dl e e uwe r ik, b o e r e n zwaluw, hu i s zwaluw, o e v e r zwa l uw , gr a sp i e p e r , w i t te kw i k, w i nte rkon i ng , qr ote l i j s te r , z a n gl i 1 s te r , me r e l , r oo db or s ttapu i t , roodborst, k l e i n e k arek i e t, spotvog e l , zw a r tk o p , t j i ft j a f, gr a uwe vliegenvanger, pimp,e lme e s, matk op , gr a u we go r s , gr oe n l i ng, kn e u , Eu r op e s e k a nar i e , v i nk , hu i s mu s , r in gm u s , s p r e e uw . Aa n tal : 33 He .nk C l u yte n s

Ui t s tap n a ar G r im d e

20 a u gu s tu s

Le i di n g : D i r k Co s tro p Aantal d e e lne m�r s : 6 Aa n tal waargenomen s o o r te n :

' 79

31

No g e n i g s z i n s ve r dw a a s d do or het vr oe ge uur v an s ame nk om s t , w ar e n e e n z e s ta l ha l f ( ?) s l ap e nde WJ- e r s a a n h e t s tati on v an Le u v e n o pqe daagd . D e gep la n de toc ht n aa r .h e t Le opo l d s p ark, W i l s e l e e n T i ldo nk we r d ve r v a ng e n doo r e e n u i t s tap n a ar Gr imde . W e v e r t rok ­ k e n dus me t de tr e i n n aa r T i e ne n, w a ar we o m a c ht u u r r e e ds doo r het s t ad s ce n tr um " w a n de l de n " . Me n ve rwe e s o n s e e r s t n aar de s ti nk e nde b oe l v a n de " Ci tr i qu e Be l g e '' , omd at m e n a a n de ande r e pla s aan 't r i n ge n wa s . Omdat w e daar e cht e r r o o db o r s t tap u i t e n gr ote bon te s pe cht te z i e n kr e ge n , waagd e n w e on s n a e e n ti j dj e toc h o p de v i jv e r s v a n de s uik e r ­ fabr i ek e n . H i e r v i e l we l he e l w at me e r t e b e l e v e n . N i e t a l l e e n o e ve r lo pe r en w i tqat1e , m a ar o ok q r o e np o o t r u i t e r en w i nte r ta l i ng war e n van de p a r ti j . Bo ve nd i e n k r eg e n we nog dr i e j u ve n i e l e e k s e m ­ p l are n van d e k l e i n e p l e v i e r i n he t v i z i e r . D e z e z o u de n we l a te r z e lfs van di c htb i j k u n n e n bewonde r e n, daar z e e e n r e ge lmati ge ga s t ware n i n de netten. Tegen de middag b e r e i k te n w � de an de r e k a n t van d e v i jv e r , w a ar de r i nge r s z ic h o p ge s te l d h a dde n . M a r c w a s zo v r ie n d e l i j k ons een s te l ge r i n g d e v o ge l s te tQn e n, waa r o n de r b r aamslu i pe r , r i e tgo r s en b o s r u i te r . H e t we r d o n s h i e r ook du i de ­ lijk van we l k we te n s c happe l i j k n ut r i ngw e r k i s . N a e e n mo oi e e n leerrijke toc h t k o z e n w e r on d vie r u u r o p n i e uw r i c h ti ng Le u v e n . ,


-

77

-

Li is t d e E_ w a êcr g _ e !}!i nge n : wil d e e e n d , wintertaling, to r e nv a lk ,, w a t er ho e n , k l ein e p l e v i er , wat e r s n i p , w i tg a t je , b o s r ui t e r , o e v e r ­ l ope r , qroenpootruiter, kokmeeuw, t ortel , Turkse tortel, grote bo n t e s p e cht , k r a a i , pimp e l me e s , k r am s vo g el , m e r e l , r o o db o r s t ­ tapui t , zw a r te r ood s t a art, b o s r i e tza n ge r , zw a rtk o p , t ui nf l ui t e r, qr a s mu s , b r a a ms l u i p e r , fitis, tj i ft j a f , heg g emu s , wit t e kw i k , r i et g o r s , huismus . S t e phan Boogaerts ( af d . Hage l an d -Zui d e rk e mpe n )

18 aug u s t u s ' 79 Ve r s t e rk t d o o r �H ag e l a n d e r s t r okk e n w e me t z'n n e g e n e n d o or d e D i j l e v a l l e i . E e r s t n a a r O . H . waar we o . a . e e n zw a r te zw a a n (?) e n 2 w i nte rt a l i n ge n t e zi e n kreg e n . D a ar n a tr okk e n we n a a r N e e r i j s e k li n i e k w a a r d e e e r s te n e e n But e o s pec . v l ie ge n sv l ug t u s s e n d e bome n d o o r zag e n v l ucht e n . Op rle v i j v e r s ze l f w ar e n e nk e l e j ager s lustig aa n 't k n a l l e n (t.t.z. hu n qewe r e n ) zo da t ee nd e n e n hag e l b ijn a r o nd o n ze o r e n v l og e n. B ui t e n e e n d r i et a l w i tg a t je s w a s er niet ve e l m e e r t e zi e n zo d a t w e m a ar n a a r N e e r i j s e g r o t e b r on d o o rm a r che e rd e n ( l a ng s zo e e n t o f f e w e g m e t n e t e l s v o or d e k or t e b r oek e n n at uur­ l i j k !) He l a a s blek e n d a ar n et d e j age r s v a n d e k l i n iekvijv e r s a ang ek om e n te zi jn zo d at w e we e r e e n vri j w e l l e g e v i j ve r (uitge­ zonderd 2 3 k n obb e lzw a n e n ) te z i e n k r e g e n . D a a r n a w a ndeld e n we n o g wat r o nd i n d e omqe vin g, m e t d . a . g r a uw e v l i e g e n vang er e n r euze nb a l s e m i e n . Later ging en er n og e nk e l e n n a ar S . A . R . w a ar 2 a a l s cho lver s , e e n zwar te s te r n , n og w a t r o o fvoge l s e n, nat uurl i j k e e n hel e troe p jager s w a a r qen o me n w e r d e n. D o o r rle toch vr i j mo oi e w a a r n em i n ge n w e rd de ze d ag dan t och n og n i e t he le m a a l " ve rk n a l d " d oo r d e j ager s . f uut , d od a ar s , a a l s cho l ver, b lauwe L i is t d e ..r. �a �rn e !:f!ing e n : r eig er , k nob be l za a n , wild e e e nd , w i nte r t a l i ng , kui f eend , taf e l­ e end , bui zer d , wesp e nd i e f, f a zant , waterhoen, m e er ko et , oe ver ­ l oper , witg at j e , k okm e e uw, zw a r te stern, houtduif, Turk s e t o r t e l , t or t el duif, qr o t e b on t e specht, hu i s -, o ev er - e n boe�e nzw a l uw, witte kwikstaart, k l apekster, grasmus , zwartkop, tjiftjaf, qr a uwe v l iege nv a ng e r , ro o d bor st, m e re l , za ng l i j s t e r, gr oen l i ng, hu i s mus , s pre euw, w i e l ew a a l , Vlaamse g a ai, ekst e r , zwar t e k raai . D irk Costr o p

N at uur l ijk e h umor t u s s e n e e n k ip e e n me stk a l f : ze mog en gee n v a n be ide n he t daglicht zi e n n och 'n poo t ver ze tt e n .

Verschil


-

78 -

25/8/'79:

o m n i e t t e m i s s en . . .

Er w ar e n welg·e t e l d 16 WJ- e r s w a a r o n de r "3 H ag e l a n de r s " v e r z ame l d om de D i j l e v alle i ( l e e s : SAR) a f t e s p eu r en n aar " v i s " . W e r ede n e e r s t n aar N eer i j s e -G r o t e B r o n w a ar w e een o p v a l l e nde z ome r c o n ­ cen trat i e v an k n o bbe l zw a n e n n o te e r den n l . 21 ek s . O o k e nk e l f am i l i e s ku i f eend en taf e l e en d e n de " g ew o n e s p u l l en " w a r e n a a n ­ we z i g. O p N e er i j s e-K l i n i ek �a qen w e i j s v og e l , wi n te r t a l i ng . Nog gee n prooivogels dus. W e l o v e r a l e no rm v e e l o ever zwa l uwe n ( t r ek ) Daarn a r e de n we naar Si n t - Ag ath a-Ro de w a ar ik het volgende no­ t eerde : 11.20: 1 b u i z er d a an de ove r ka n t v a n de v i j v er 11.30: l wespendi e f b o v e n h e t Z - deel v a n de v i jver v l o o g n a ar het Z W .. 2 bu i z e r den en 1 wespen d i e f c i rk e l e n d bov e n het bo s v a n B e aumo n t , de wespendi ef g l i j dt we g n a ar het Z . 11.32: 5 b u i z er d en b o v en he t b o s v a n B e a umo n t 12.00-1210: a a n de o v e r k an t v a n de v i j ve r 5 p r o o ivog e l s b o v e n e lk a ar ; 2 we sp e n di e ve n en 3 (w a a r s c hij n l i j k ) b u i z er ­ d en. D e v o gel s h i ng e n i n v e r s c h i l l e n de v e r di e p i n gen bo ven elk a ar . +12.10: l bu iz er d + 1 wespendi e f + 1 o ng edetermin eerd e pr o o i v o ge l b ov e n de v i jve r 12.15: l we spen d i e f ( j u v . ek s .) b o v e n he t p o pu l i e r enbo s t e n N. van de v ijver n a ar het W . 12.20: l a d. bu i zer d ( r u i ) + l j uv . bu i z e r d ( " s po r tmo del " ) bov en de v i jve r c i rk e l e n d 12.37: l b u i zer d van N n aar h et Z; duik t t e n Z van de v i j v e r n a a r o ml aag 12.40; l wes p en di e f 12.47: 2 juv . b u i z er den v l akb i j de hu t ; ongevee r 30 à 40 m weg ; a an de o verk a n t van de v i jv er i n thermi ek en o mho o g 13.20: l w i e l ewaa l ma n n et j e v l ak v o o r de h u t l a n g s na ar het Z. 13.32: l bu i z e rd en l wespen di e f b o v en de v i j v er ci rk e l en d; i n de beek v o o r de hu t een i j s voge l g eh o o r d 13.45: l wespendi ef 13.50: 4 s l o beenden vli e g e n r o n d bov en de v i j ver Aan de overk a n t v an de vi j ver ( boven het r i e tv e l d ) v l i e g t een juv . b r u i ne k i ek en di e f r o n d ( 2e ja ar s m . ) 14.00-14.05: l we s p e nd i e f ( a d.) b o v e n " B o i s de Beaumo n t " ; g aa t ze er ho og i n th e r m i e k 14.20: l bu i z er d i n g eve ch t gew ikke l d met de juv. b r u i n e k i eken ­ d i ef ten N . v a n de v i j ver e j aar s m. b r u i ne �ie­ 14.30: 4 p r o oivo ge l s in h e t N . O . n l . het 2 k e n d i e f , een a ndere j uv . br u i ne ki ek endief met + r o e s t ­ bru i n e k o p , één buizer d e n één we spendief: de ze v l i eg t n aar rec h t s . Pet er St a n daert merk t e e en ba l t s fr ag men t van d it ek s . o p . All een d e wespendi e f h o u dt z i c h a f z i jd i g . Ver der wo r dt 1 er ee n wer ve l en de " l u ch t show " g e g e v e n . A l l e s ve c ht z ow a t met alle s . +14.30: hee l ver b o v e n he t b o s v a n B e aumo n t e e n ve r b e t e n a a nv a l ­ lende s p e rwer o p 2 pr o o i v og e l s ; w a a r s c h i j n l i jk w ar e n d i t wespen d i e v e n .


- 79 -

14.4 5 : 1 klapekster voor de hut langs (met een boog) naar het N. 15.05: 1 bruine.kiekendief ( juv.) vechtend met adulte wespendief boven het bos van Beaumont 15.15-15.- 25: ·l ad. wespendief + 1 sperwer (w.?} boven de vijver. De sperwer valt aan. 15.3 2: Bruine kiekendief naar het 0. en zeer hoog in thermiekbel 15.4 2 : 1 ad. wespendief in het N. 1 gele kwikstaart naar het Z . 15.5 2 : 1 bruine kiekendief naar het W. 15.55 : l klapekster voor de hut langs naar het N. 16.0 2: 1 klapekster voor de hut langs terug naar het Z . + 2 0 blauwe reigers boven de vijver; jagers in aantocht 1 9 slobeenden rondvliegend boven de vijver +16.05 : We verlaten de vijver met de overgebleven 6 man; we zien vlak voor het wegrijden nog 2 eks. buizerd boven de vijver. .

Zoals ge kunt lezen, waren er dus practisch voortdurend "vissen" in de lucht; wespendieven waren met de verrekijker vrij gemakke­ lijk te determineren; met de telescoop van Johan ( en soms ook met de 7x50) kon men soms zeer mooi de dwarsbanden zien op de borst en buik van de volwassen eks.; ·werden door sommigen als "sjildpad" aangeduid. De grote show zat hem evenwel in de fraaie luchtgevechten. We zag�n o.a. buizerd contra buizerd ( klassiek) buizerd - wespendief buizerd - bruine kiekendief Bruine kiekendief - bruine kiekendief bruine kiekendief wespendief wespendief - sperwer Nog een opmerking: niet alle waarnemingen werden genoteerd; soms was er zelfs niet voldoende tijd om alles dat rondvloog te det�r­ mineren; de bovenstaande lijst dient enkel om een idee te krijgen hoe geweldig SAR wel was op 25 auqustus. Ik vond de uitstap één van de meest geslaagde van de afgelopen jaren. Diegenen die er niet waren, hadden wreed, wreed onqelijk.

Herwig Blockx N.B. Het weer was lichtbewolkt, matig� ZW-wind; bijlange geen ideaal weer voor prooivoqels dus...

Hup10r Natuurkundige tot leerling: Piet, weet je eigenlijk waarom de kuikens uit de eieren komen ? Piet : Maar dat is toch vanzelfsprekend, omdat ze bang zijn meegekookt te worden.


PIEP

WJ

-

PIEP

WJ

-

PIEP

WJ

-

w andeling v an

·

}Jot.Mtte'- z.ouH."4 "->t J/AAf.. .-fn Es-ct-t�ov�H�O\ <>�"'" w•"-._ WE 'fOOt.J���&lOE.Aff;A(6-1"'�E:H 1st. 11�"l. b,Ul. Et /ff>'- <;tEN 1t z..1Etl wAl.t:.14 / Tf.oio��r-1 iJE. Nê:At.. be YUn:t.� V1+N fJ�e.t..1

BRU�Jo

\.,

t"

Dt 'te.R.Tl Op seN

,_r.,.. Ml\11. 1-\

t>ëJ::�l'C"I.

e. 't

ttN

1-1� �1.

t�H 1-too1

<> �oTe

vu.

��lt

sPec.HT

HIE L D

� \�l

'"2.0.,,.P-..'1HI'.

� �""" �

rllj

vHi'-eN l>OOA

lopJt

'f( � S Ol Oo c.

!NPA-1'

'IL.Do� N é:'t '7�

tl'\ t>t l�\'(�"l"n f.ilN�

�1

ON D�HKS

�vtt

(.tt\ �t�t::.r�

(N

"'E:<..ti't

Dt

\.-loot> bCt'!!t\

� ��

,..� ...

� t N ë:.�M.� l<t.M 1

jol'IA-1'1� l-�tJ1M· I '2-1 c. H

1t-t i 00)1

t.t-.t

'll.j

11-4

'fl.()<X:.

111'\H

(). llt<.HT

10t

�H fo'-4.t Pt�c..i-tT

J>t tJtl

- 80 -

,-i\OOlt KL.EIN�

"1M

��R.<>€N IN lit:T' 6iA�

tt0€"f'61-�/>

..tC.� OF Dt r'iU.i KOtJbe G-!:�N HJNi>t� �Il

tl.M 6-lM,PtUtl TRDIC or-l�t M®l!Ott

H�

H'T

<>t.tt<..M't

Hä/Y vJf}�


- 81 -

f. \'ê.tl�\.� "2.�t.M

�::.li

�J�!l:tt llÜl'\1

l:J'A t.t:<\ VLMM�t

� 't.� 'l':':û'Z "-'i � �M� \•LOO&

\!;}

f,t�t.:t ".

'

&M•.

b� t."°'"'

""�

"tC«tU

vurc.o.n- �u"� cs�tt.s,

�ttt

� r�c.m�, c�b� ��'\aeN.

� �At.e"o � fl.ft��"

t,.l��i\<.l{r1a..1

�00� l.IJM op �u tM à .•

iti)i'i"'l"C'

S'tlll't

J)t!C� "l.U� 't l(l;- \.O� - \<.? (>�\.\Jl I> \:...Ol."l !)tl'I vJ� \>-\;�'° �fTG-A'rJ� H.z-C!. eN

� N f:rl� 6-�°tt

\<.?r.�::a-N

Vt:a!IC� 14e;" l-l!i'r" v�t" �c:1mi::i1.

Tt: K.E:H \ � 6-t'�

,,...,...� \..\��

1

e,e..vt-10

:

e:t-1 it.

t\P.!:t. �OD�t�

\ttt�I:

9,\1-1 s &Ol>Dt?.

\,\E.:'i

\Il M. ct: N <... c t:t..

t:H Lf:

Î)'t

h t:'-ft H 'î'\!

etftt.\ \!.� \;J"'.:�IM"l.IM6,

�.\e.1111'

�\J�!!.."ri.11\V

�!)t h \f�tt t3ff

lli:)� � K1e: \,.Jl'l"

- PIEP WJ

- PIEP WJ - PIEP WJ - PIEP WJ - PIEP WJ - PIEP WJ - PIEP WJ

"---'


-

82 -

MED E DELINGEN I A l le ve rslag e n e n a r t ik e l s ·b e s t emd v o o r he t j anu a r i e numm e r d ie ne n i nge s tu u r d t e wor d e n a an: Y.

V a nd e n B o s c h ,

Ge l d ena ak s e V e s t 8 0,

30 00 Le uve n

Al l e o r n i tho l o gi sc h e v e r s la ge n a a n:

S. H u bl o u , Uit e r s t e d a t um:

De

Lignestraat

17,

3030 He ve r l e e

1 d e c emb e r 1979.

O P RIC HTING VAN EEN N I EUWE AFD ELING Om te gemo e t t e kom e n a a n de w e n s v a n h e t ho o fdbe s tu u r e n op vo o r­ s t e l v a n Wil fr i e d B a s t i ae ns wo r d t o v e rwog e n onz e a fd e li ng te sp li t s en , e n e e n ni e uwe a fd e l i ng " Deme r en D i j l e " me t z e te l t e H a a c h t o p t e ri c hte n . · Een vo o r s t e l i n d i e z i n we rd o ve rg e m a ak t a a n d e ra ad v a n b e he e r t e Tu rnho u t . He t ga a t om v o l g e nd e geme e n­ t e n : Be gi j ne nd i j k , B o o rtme e rb e e.k , H a ac h t , K e .erb e r g e n, Ro ts e la a r e n Treme l o . D e mo ge l i j k he i d d a t s ommi g e n v a n deze gemeenten zo u d e n o ve rga a n na ar a fd e li ng Hag e la nd - Z u i de rk e mp e n b l i j f t o pe n . L e d e n d i e c o mme n­ t a ar op d a t vo o rs t e l we n s e n t e ge ve n , k u nne n d i t d o e n, b ij h e t s e c re t ari a a t voor 15 novemb e r . L. D e Sme t AKTIVITE ITSVERS LAG E N Te ne i nd e he t w e rk v a n onz e secretaris te ve rl �c h t e n wor d t e e n fo rmulie r "aktiviteitsverslag" i nge v o e rd . D e v e ra ntwo o rd e li j k e v o o r e en a kt i v i t e i t wor d t v e · rz oc h t v o o r e lk e ak t i v i t e i t e e n f o r­ mu l i e r i n t e s t ure n ( z i e b i j l ag e ) . D a a r na a s t b l i j ve n de me e r . u i t g e b re i d e ve r s la ge n b e s t emd v o o r pub l ik a t i e i n de B oomkle v e r/ D e V a ll e i s t e e d s we lk om b i j d e r e d ac t i e . L . D e Sme t

D E WJ I N DE ARGON N E,

GEEN VERS LAG WAARD f

N o g ge e n e nk e l v e r slag b e re ik t e o n s ove r d e 14 dagen d a t d e WJ u it Le uve n g e ëm i gre e rd w a s , ( e nk e l D IC .h e e f t aan ·z i j n a m f i ­ b i e t je s ge d a c h t ) . Wij v e rw ac h t e n e e n e n a nd e r a l s no g !


- 83 -

VERS!:!AG WJ- B ES TUUR S VERG AD ERING

S EPTEM B ER 1 9 7 9 b ij Rob e r t He r m a n s

l . K a J.e n d e r v a n d e ak t ivite i t e n

( z i e a c h t e r aa n in d i t n u mme r )

(vo o r s te l ) D e z e z o u d o o r ga a n e in d f e b ru a r i '80. ( op ee n vr ij d agavo nd ) Z a a l : 4000,W a arb o r g: , 5000, D irk C o s t rop z o r gt v6o r d e ve rd e re b e s pre k i n g . K a a r te n e n a f f ic he s b i j ABB o f Ra i f fe i s e nk a s ( Robe r t e n S t e f a n) ' ve r a n two o r d e l i j k e ( + 2 1) d ie n t ge z o c h t . C o o r d in a t ie t e c hn i s c h m a t e r ia a l : S . B an d e S p e ak e r : Jo v a n Ro mp a e y . D it vo o r st e l m o e t n o g go ed gek e ur d wor d e n d o o r d e WA !

2. Volk�dan2fuif

3.

Pl a a t s ve r �a n ge r v o o r S t e f a a n Hub l o u a l s v e r t e ge nwo o r d ige r op d e B e st u u r s v e r ga d e r inge n v an de WA . S . B an d e (P. B r o s e n s)

4.

D e nie uwe Ee nn i n gm�e 2t e r b i j d e v o o rz i t t e r v a n d e p o st c h e ck r ek e n i ng o p e n e n Numm e r v a n d e z e r ek e n in g Va l l e i e n B o omkl e v e rs .

m o e t z i j n amb t n o g l a t e n go e dk e ur e n WA, e n z a l d a n e e n o p n a am v a n d e W J . v e rs c h i j nt i n e e n v a n de v o l ge n de

S . B ande. Aan d e t e n t o o n st e l l ing t e r ge l e ge nh e i d v a n ( 1 0 j ari g b e s ta a n v a n "D e Vr i e nd e n " v an He v e r l e e b o s e n Me e rd a a lw o u d z a l w o rd e n . m e e gewe rk t . H i e rv o o r wo r d t L . D e Sme t ge c o n t ac t e e rd .

5. �n f o rm a t iem a t e ri a a l o v e r D ij l e v a l l e i b e s c hikb aar bij

6.

Lok a a l _VQOI. d e _WJ� Ee n p e rso o n l i jk b e z o ek j e z a l geb rac h t wo rd e n aan d e o nd e r p a st o o r i n d e Vit a l D e c o st e r s t ra a t . ( S u z a n n e - Magd a - D irk - S t e f a an )

7.

� j 2k�l ge !:_S.1. Ve rd e r e inv e n t a ri sa t i e gew e n st ! nd e t o c ht : 2 n ov emb e r D ij l e v a1 l1 l e i . Vo l ge D e i j sk e l d e r t e Lubbe ek z a l n o g v o o r d e win te r worde n l e e gg e haald. Een vra c h twage n z al a a ng e vra ag d (g e h uurd ) wor d e n v o o r o ph a l ing v a n h e t v u i l . _ Co n t ac t p e r so o n : S t e f a n B and e .

8. NATUURPARK D I JL ELAND : MOET ! i Da ar he t vo o rs t e l t o t o p ri c ht i n g v a n n a t u u r p a r k sc hij n t t e ve rw a t e r e n , d i e n t d o o r d e WJ d u ide l i j k s t e l l in 9 t e w o r de n qe n om e n . Ee n g ro o t s c h e e p s e ak t i e w o rd t o p t o uw ge z e t , m e t d e bed o e l i n g z o ve e l mo q e l i j k m e n se n w a r m t e m ak e n voor he t n a t u u r park . Aparte v e rgade ring e n v o o r d e v e rd e re b e s pr ek i n g e n u itw e rk in g wo rde n in qe l a st . C o o rd i n a t i e : S t e f a a n Hub l o u . 9 . E e n belangrijk ge sprek sp u n t yo rm d e he t a fge l o pe n z o me rk amp ( Argo n n e ) . D e b e l e v i ng van d i t k amp v e r s c hi l d e d u i de l i jk v a n p e r s o on t o t p e rso o n , ma ai a l g em e e n we r d e n vo l ge nd e p u n t e n v a s tg e st e l d :


-

84

-

- e e n d u i d e l i j k t ek o r t a a n i n t e r e s s e vo or n a t uur s t ud i e b i j s omm i g e m e n s e n . W a n n e e r Me s ame n i n q r o e p o p t r ekk e n , i s he t o ok d e b e d o e l i ng d a t we e r a l l em a a l i e t s v a n l e r è n . Wanne e r e e n p a ar e nk e l i ng e n l o u t e r k om e n opd ag e n om . p l e z i e r t e m ak e n , �or e n z e n i e t thu i s i n e e n n a t u u r v e r e n i g { ng a l s de on z e . Op · d e vo l q e n d e u i t s t appe n z a l e x t r a a a nd a c h t g e s c h o nk e n wo r d e n a a n he t pr ob l e em ; d e g r o e p s g e e s t i s b e p a l e nd v o o r d e g o e d e g e e s t v a n e e n a fd e l i n g .

- n e s t r u c t ur e l e o r � a n i s a t i e o p h e t v o o rb i j e · k amp l i e p s om s w a t m ank : d e v e r a n two o r d e l i j kh e d e n b e E u s t e n t e v e e l o p d e r u g v a n d e v o o r z i t t e r , e n t e we i n i g b i j he t he l e b e s t u u r . D i t l a a t s t e he e f t d e v o o r z i t t e r b ewu s t g ew i l d , m a a r h i j h o o p t e o p e e n d i r ek t e r e s am e nw e rk i ng v a n h e t b e s t u u r , e n . e e n g r o t e r e s p o n t a n e i t e i t e n m e d ewe rk i ng v a n d e g r o e p , d i e e r he l a a s n i e t kw ame n . Oor z ak e n v o o r d e pr ob l em e n z i j n v a n e r g v e r s c h e i d e n a a r d : t e we i n i g avo n d ak t i v i t e i t e n ( no o d g e dwo ng e n ) , g e e n z a a l w a ar q an s d e groep kon verg ade r e n e n z . - w a t d i t l a a t s t e b e t r e f t w e r � o ok g � o pp e r d v o o r k l e i ne r e k ampe n , me t e e n b e p e rk t e::- a a n t a l d e e l neme r s . H e t k amp v a n A r g o n n e i s v o o rb i j , i e d e r e e n i s t e r ugg ekome n me t z i j n h e r i n n e r i ng e n , me t z i j n n i e uwe k e n n i s . Ob j e c t i e f g e z i e n wa s he t k amp g e s l a ag d , d a t s omm i g e d i ng e n n i e t h e l e ­ m a a l i n o r d e w ar e n , m ag o n s n i e t l a t e n a f schr ikk e n v o o r d e � o r g a n i s a t i e v a n e e n vo lg e nd k amp . O n z e a fd e l i ng b l i j ft n o g s t e e d s a ang r o e i e n , e n s om s k a n g r o e i e n we l e e n s p i j n l i j k z i j n . W e m o e t e n v e r t r o uwe n i n d è t o ek om s t , e n a l o n z e k r ac h t e n b u nd e l e n o m j o n g e r e n z o ve e l m o g e l i j k he t wo n d e r v a n d e n a t u u r t e d o e n o n t d ekk e n e n t e b e l e v e n . , T e n s l o t t e z i j n we d a a r v o o r e e n n a t u u r ve r e n i g i ng C ONG RE_ê.

KAMP :

v a n d e WJ g a a t d i t j a a r d o o r i n L a n d v a n W a a s , t u s s e n K e r s tm i s e n N i e uw j a ar . G ew o o n l i j k d u u r t he t 3 à 4 d ag e n . NAD E R E B I J Z ONDE RHE DE N I N HB T W I E LTJE ! (me t S t uur e v e n t u e e l e e n b r i e f j e n a a r Joh a n B og ae r t , p o s t z e g e l v o o r a n two or d ) N i e uw s t r a a t 1 6 , E r p s - Kw e r p s .

t r ad i t i e g e t r o uw z a l he t k n o tk amp i n d e D i j l e v a l l e i o p n i e uw d o o r g a a n . N a d e r e b i j z o n d e r he d e n i n v o l g e n d n umme r t j e .

KURS US NAT UURG ID S TE HEVE RLE E I n j a n u ar i 1 9 8 0 s t ar t g e l i i k t i j d i g t e H e v e r l e e , T i e n e n e n Dw o r p e e n k u r s u s v o o r N a t u u r g i d s e n i ng e r i c h t d o o r he t C e n t r um v o o r n a t uurb e s c h e r m i ng s e d uc a t i e e n d e Vr i e rl d e n v a n H e v e r l e e b o s e n Me e r ­ d a a lwoud . M i n imum l e e f t i j d 1 6 i a a r . V e r d e r e i n l i c h t i ng e n z i j n t e R a a lb e ek l a a n 3 , 3 0 3 0 H e ve r l e e bekome n b i j J a n D e Sme t t e l . 0 1 6 / 2 3 2 8 58 . Warm a anb e v o l e n .


-

85 -

N I E UW S U I T ONZ E S TRE E K ·

;;���1� Fuut - P o d i c e p s c r i s t a t u s Me t b e t r ekk i ng to t h e t fut e npr o j e c t v a n d e n at i o n a l e W J - v og e l ­ we rkq r o e p w e r d e n d e f u t e n i n h e t L e uv e n s e g e ï nv e n t ar i s e e r d . Vo lq e nd e g e g e v e n s w e r d e n b ek ome n : ( h e t c i j f e r d u i d t he t a a n t a l b r o e d p ar e n a a n . ) - Heve r l e e , -

Abd i j v a n

' t P ark :

1

F l or i v a l , v i j ve r a a n k l i n i ek : 2 S t . Ag a th a - R od e , G r o o t B r o ek : 1 B o s s u t - G o t t e c h a i n , P éc r o t : 1 S t . Jo r i s -We e r t : 1 S t . Jor i s -W { ng e , G e mp e v i j ve r s : 2 4 B o u t e r s em , k a s t e e l v i j v e r s :

( g e e n j o ng e n g r o o tg eb r a c h t : he t b r o e d s e l we r d v e r n i e l d ) ( 4 j o nge n ) ( 1 j o ng ) ( a a n t a l j o ng e n o nb ek e nd ) ( 2 j o ng e n ) ( 4 j o ng e n ) ,( 8 j o ng e n )

N a ar m o n d e l i ng e me d e d e l i ng v a n P i e t D e b e ck e r we r d e n op d e k l i n i ek ­ v i j ve r s t e N e e r i j s e 5 j o ng e n g r o o tg ebr ac h t . G e g e ve n s ve r z am e l d d o o r R o b e r t He rman s e n S t e f a n B ande D o d a ar s - T a c h i b a p t u s r u f i c o l l i s

...

Op 2 2/ 8 n ame n we e e n p r ach t t a f e r e e l t j e w a ar t e O ud - He ve r l e e N o or d : twe e ad u l t e d o d a a r s e n d i e h u n 4 j o ng e n a a n h e t v o e r e n w ar e n . We z ag e n he t o v e r b r e ng e n v a n v o e d s e l van bek t o t b e k z e e r mo o i . S t e f a n B a nd e ,

R ob e r t He r m a n s

A a l scho l v e r - Ph a l ac r o c o r ax c ar b o

1 ek s . z i c h wa s s e n d i n he t w a t e r e n d a ar n a d r o g e n d i n e e n b o om op he t e i l a n d j e t e S t . Ag a th a - Ro d e o p 2 2/8 . S t e f a n B a nd e , . Robe r t He rm a n s K u i f .e e nd - Ay t y a f u l i q u l a ---B ro e d g e v a l l e n t e n z u i d e n v a n L e uve n -

O u d - He v e r l e e N o o r d : O u d - He v e r l e e Z u i d : Ne e r i j s e G r o t e B r o n : S t . Ag a th a - R o d e G B : P éc r o t : F l o r iva l : Zoe t e Wat e r s : N e e r i j s e k l i n i ek : S t . Jo r i s -We e r t :

1 1 1 6

1 3 2 3 1

1 79

( 5 j o ng e n )

( 4 j o ng e n ) ( 6 j o ng e n ) ( r e s p . 5 , 5 , 1 0 , 9 , 7 , 6 j o nq e n ) ( 7 j o ng e n ) ( r e s p . 9 , 3 , J j o ng e n ) ( r e s p . 5 , 9 j o nq e n )

( r e sp . 7 , 8 , 5 j o ng e n ) ( 9 j o ng e n )

D e s i � u a t i e i s t e g e n ov e r v e r l e d e n j a ar n a g e n o e g he t z e l fd e q eb l e ­ ve n ( 1 9 k opp e l s ) . We l v a l t h e t op d a t d i t j a a r s le c h t s 6 k op p e l s t e SAR hebb e n q eb r o e d t . o . v . 1 1 ve r i e d e n j a a r . V e r l e d e n j a a r w ar e n e r e c h t e r g e e n b r o e d g e v a l l e n t e Ne e r i j s e G r o t e B :ç_o n , Ne e r ­ i j s e k l i n i e k , P é c r o t , S t . Jo r i s -We e r t . D e p o p u l a t i e d a a l d e n a a s t SAR o ok t e OH Z ( v a n 3 n a ar 1 ) . D e popu l a t i e s t e e g t e F l o r i v a l v an 2 n a ar 3 e n b l e e f k o n s t a n t t e OHN e n o p d e Z o e t e W a t e r s . Robe r t H e r m a n s


- 86 W a te r r a l - R a l l u s a q u a t i c u s

3 / 7/ ' 7 9 : D Z : 1 ad u l t e w a t e r r a l ( R a l l u s a qu a t i c u s ) he v i g a l arme r e nd b i j e e n b ek e n i:; te l s e l ; z ag e r " b e z o rgd " u i t . To t a a l o nv e rw a c h t e o n tmo e t i ng d i e m i s s c h i e n w i j s t op e e n b r o e dqeval . 'H e rw i g B l o ckx K l e i ne pl e v i e r - C h a r adr i u s d ub i u s Op d e o p spu i t i nq e n t e Ho l sbe ek d e v i e r e i e r e n q e v o nd e n o p b e d v a n k l e i ne , w i t t e k i e z e l s te e n t j e s ; d a ar n a 3 j o ng e n ; ve r d e r br o e d ve r ­ l o o p w a s e e r d e r m o e i l i j k t e vo lg e n , w a ar s c h i j n l i j k 1 o f 2 u i tg e - · v l og e n j o ng e n . Op d e w e rk e n t e R o t s e l a ar ( d a ar z u i g t m e n h e t z a nd weg d a t m e n b i j o n s o p s pu i t ) e v e n e e n s e e n br o e dg e v a l v a·n d e k l e i ne p l e v i e r (br oe dv e r l o o p we r d n i e t n a uwk e ur i g g e vo l g d ) . HB

R an s u i l - A s i o o t u s

2/ 7/ ' 7 9 : 1 werke l i j k z e e r rn ak ek p . op d e M i d d e lbe r g t e Ro t s e l a ar ; kw am e e r s t o p 3m h o o g t e e nk e l e r o nd j e s r o nd m i j v l i eg e n ; d a ar n a o p he t à s f a l t z i t t e nd , nog g e e n 2 5 m v e r . HB N a c h t zw a l uw - C ap r imu l g u s e u r op a e u s

2/ 7/ ' 7 9 : B a l t s van h e t M a n n e t j e o p d e M i d d e lb e r g t e R o t s e l a ar . D e b a l t s b e s t a a t u i t he t b ek e nd e v l e ug e lk l appe n , o nd e r t u s s e n r o e p t d e v og e l e e n t o r t e l d u i f a c h t ig , a f l op e nd " k o e r r -k o e r - . . . " HB

Bu n z i ng

7/6 / ' 7 9 :

1 v e rk e e r s s l ac h t o f fe r t e Ke s s e l - Lo ; 4 5 à 5 0 cm .

N i e uw s in

t o t a l e le ngte � HB

' t kor t

HB K n obbe l zw a a n : 2 0/ 6 / ' 7 9 : 2 0 a d . ( NB ) HB 2 0/ 6 / ' 7 9 : 1 m a n ne t j e t e F l o r i v a l Z ome r t a l i ng : B o s u i l : Ke s s e l - l o , 2 / 6/ ' 7 9 : l b o s u i l o v e r v l i eg e nd en z ac h t r o e p e nd i n d e v l u c ht . ( Nvdr . i n t e r e s s a n t ; we lk g e l u i d 7 ) HB , LUJ Z o a l s u z i e t : we i n i g w a a r n em i ng e n q e r a ak t e n op de r e d ac t i e v ak an t i e -m a a n d e n !


/


Orni tho l o g i s che

ver eni g ing

D

I

W

E

Afde l ing

E

L

E

W A A L

P l e ins traat

3030

K

T

I

V

I

T

E

I

D a t um : Bezocht of

T

S

V

Aard

geb ied : .

z

w

L EUVE N

s e c r e t ar i aat :

A

v

E

R

der

S

3

H E V E RL E E

L

A

G

akt i v i t e i t :

P l aa t s

v an

b i j e e nk om s t :

A an t a l

d e e l n eme r s : .

L e uv e n

S t at i on

Lokaal :

Le i d e r : .

ak t i v i t e i t :

Duur

de r

Ko r t

r e l aas ove r d e

Bij zonde re

Av o n d /

ak t

halve

iv i t e i t

dag/

g an s e

d ag /

. . . . .

d agen/

:

w a a rneminge n :

Opme rk i n g e n :

Hand t ekening

ver s l aggever


\


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.