__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

44

ARTIKELS

!!��E��IE!��-Y�!;_·y�.!��!!�� Tijdens deze strenge

winte r '78-79 zijn er vorschillende uitzondcrl�jke gebeurd. Ook in mijn omCJ e v ing vielc:;n enkele vogels st-:rk u. itb link G r in c'h}ZC groep was wol ae wn.ë.>.rneming van 6 v 0 ldu i le n

·waarnemingen op.

De

(en 3 dode) m.a.w. 9 v e ld u ile n in h()t domein van ::;,7\BEUA voornamelijk l ang s de landingsbaan van r:> t c e nokk e r z c e l en n aarg e l ang de w i ndric h t i ng vlakbij de gebouwen, b o v Ll n cfo piste' s ( i:;tu.ë.\nolar.tsen) van de vlieg·

tu�gon).

De nerstc maal dat ik �r kwam, ondergaande

zon on"'lin.dcllijl<

-

·

·

O!J aanrë.<lcm van andoren,

oGn

qrote

roofvogel

zag ik tGqen de De slag deed

vlieqen.

met do tran.qheid �an oeri k ieke nd �of . d u id e l i j k aan deze la�tste dc�ccn. Maar de vogel was echter wel omniddellijk horkenba?.r .aan h::.�t lichaam. Bet deed me t e l k e n s denken aan r;en met de voet c�erst vlic.�qend, uitg!2strekte pira­ mi<le waar een stnv,rt en twee vleuqoi s av.n g e pl akt zijn. Dit boe ld ver­ . krijg je d oor do kop die op het lichaam "p l ak t "; De "bril" van de uil geeft de plntte voorkant weer. �enken

me

aan een kievit ma�r dan

Ook de vle ug e l s

als

Ook ik

ik

zes

er

deden hier

even rondkeek kon

te

�us

zien) .

een paar.

minstens nog

snel 5 jnqende uil e n zien { l::iter kreeg oen volgende heuvel vli e g e n er

ïk

besluit

achter

Tot mijn grote

t�leurstellinq

e cht e r bleken er

te zijn. Lator, né'. wu.t n<.i.slï'lgwerk, bleek het inc'ler­ dnad dat v e l d u il e n do qawoonte hehbcn van in een qroop te gaan leven tijdens de win't:crperiod:J. vT0.t me wel orwinl, cm in strijd was met h�Jt écht in groen leven, Wë\s <l<lt de uilen Gr n<i>g een soort vë\n t err itorium op n i:l.h Ü � l d o n W'li.l rin een soortgenoot l"l.ocülijk �on doordringen. Dit terri­ torium was echter n i e t mot duic1.olijke qrenzcn te omschrijven. Ook nndcre roofvogels zoals torcnv;:ük cm blë1uwe k i e k e nd i e f worden niocilijk il.(').nVëtr>,rd en mc·e stal VQr j n.ngd. Il< zeq mAe stu.1 orn<lat de torenvalk ceni-rt0..cÜ bovGn een geen meer

bepnalde

heel

aanwezig

hoogte niet moer �chternagezeten werd.

u.anvallerig

� i e vi tte n

zijn on r Do fvog e l s rc�agee-r<lEn pruktisch

wcz·igheid van de�c

Iets wat me

prooivogel.

nog

die

normnal

niet op de aan-

opviel wns

dl'.t ik,

ook

tegenstelling tot som111iqe litcrntuur, qeen vogel� ovcrd;,_q zien vlieqen heb telkens moest je ko�cn VQn + 3 uur voor zonsonderqang. Bij s t o rk e wind jfü"gde hij bij n.c qcbouwen en kon je hen nus ook n i e t �ien.

in

ook :�eor typerend. filet een lo.nq�al'."le sl0q af en tor-: door onr'lerbroken vliegen ze vrij r c) cht Otlf)r de 'i1et pollen en bulten hezanide grnsvl�tte. In�ien nu wordt �Hkeerd dan vlisgt de uil even omhoog en zwenkt dnn h2..lf rluikend in een n.ndere richting. Deze opwïl.?l.rtse wip hnd je ook als ne v0gels acntcr elk<'.nr zaten. Ze v l i ege n Plet een stuk he;�en en weer zwenkende vlucht f?.<-:?rder 2,u.n de lorrqe 'kunt. Ze lossen elkz:.;--r d;cn <loor oe Ol:l'l.•TëF'lrtse wip wa0rbij de ene m ·ene krmt u it v l i eg t on do andere de �n<lere knnt. De

ji:lchtwijze

is

een glijvlucht

Nog

iets

bui"':crik

over <le

v o ge l ka.n

bi i n a

donker De

zeer

.zêlf.

Ze

De

not natuurlijk

exemplz:vi.r was

h o u d ing

Bet vercmklcQd heeft

iets

iets moer in vlekken is.

fel vnriërë n�

sn0eu\\1Wit,

zont;-i_;:ü. ningen

vagel

enkel dat het nog

a;1nwezig.

is in v e r qc')l i jk in g

zworte

van

no vleuqels

polsvlek.

een

zag ik

vuile

eens

zeer

hori­

OJ.:' pa<l.ltjc s of omhei­ één maal meter boven de qrond

op èa grond

dan 1/2

vnn

Ook Gen bijna geheel

m0t nn<lnre uilen {vc:i::-tika�l)

zi ttcm h-�ofd.�akclijk

doch moestal niet füoer

onderzijde

de

weg·

De kleur Vü.n de

so!ïls

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded