De Boomklever Juli 1979

Page 3

44

ARTIKELS

!!��E��IE!��-Y�!;_·y�.!��!!�� Tijdens deze strenge

winte r '78-79 zijn er vorschillende uitzondcrl�jke gebeurd. Ook in mijn omCJ e v ing vielc:;n enkele vogels st-:rk u. itb link G r in c'h}ZC groep was wol ae wn.ë.>.rneming van 6 v 0 ldu i le n

·waarnemingen op.

De

(en 3 dode) m.a.w. 9 v e ld u ile n in h()t domein van ::;,7\BEUA voornamelijk l ang s de landingsbaan van r:> t c e nokk e r z c e l en n aarg e l ang de w i ndric h t i ng vlakbij de gebouwen, b o v Ll n cfo piste' s ( i:;tu.ë.\nolar.tsen) van de vlieg·

tu�gon).

De nerstc maal dat ik �r kwam, ondergaande

zon on"'lin.dcllijl<

-

·

·

O!J aanrë.<lcm van andoren,

oGn

qrote

roofvogel

zag ik tGqen de De slag deed

vlieqen.

met do tran.qheid �an oeri k ieke nd �of . d u id e l i j k aan deze la�tste dc�ccn. Maar de vogel was echter wel omniddellijk horkenba?.r .aan h::.�t lichaam. Bet deed me t e l k e n s denken aan r;en met de voet c�erst vlic.�qend, uitg!2strekte pira­ mi<le waar een stnv,rt en twee vleuqoi s av.n g e pl akt zijn. Dit boe ld ver­ . krijg je d oor do kop die op het lichaam "p l ak t "; De "bril" van de uil geeft de plntte voorkant weer. �enken

me

aan een kievit ma�r dan

Ook de vle ug e l s

als

Ook ik

ik

zes

er

deden hier

even rondkeek kon

te

�us

zien) .

een paar.

minstens nog

snel 5 jnqende uil e n zien { l::iter kreeg oen volgende heuvel vli e g e n er

ïk

besluit

achter

Tot mijn grote

t�leurstellinq

e cht e r bleken er

te zijn. Lator, né'. wu.t n<.i.slï'lgwerk, bleek het inc'ler­ dnad dat v e l d u il e n do qawoonte hehbcn van in een qroop te gaan leven tijdens de win't:crperiod:J. vT0.t me wel orwinl, cm in strijd was met h�Jt écht in groen leven, Wë\s <l<lt de uilen Gr n<i>g een soort vë\n t err itorium op n i:l.h Ü � l d o n W'li.l rin een soortgenoot l"l.ocülijk �on doordringen. Dit terri­ torium was echter n i e t mot duic1.olijke qrenzcn te omschrijven. Ook nndcre roofvogels zoals torcnv;:ük cm blë1uwe k i e k e nd i e f worden niocilijk il.(').nVëtr>,rd en mc·e stal VQr j n.ngd. Il< zeq mAe stu.1 orn<lat de torenvalk ceni-rt0..cÜ bovGn een geen meer

bepnalde

heel

aanwezig

hoogte niet moer �chternagezeten werd.

u.anvallerig

� i e vi tte n

zijn on r Do fvog e l s rc�agee-r<lEn pruktisch

wcz·igheid van de�c

Iets wat me

prooivogel.

nog

die

normnal

niet op de aan-

opviel wns

dl'.t ik,

ook

tegenstelling tot som111iqe litcrntuur, qeen vogel� ovcrd;,_q zien vlieqen heb telkens moest je ko�cn VQn + 3 uur voor zonsonderqang. Bij s t o rk e wind jfü"gde hij bij n.c qcbouwen en kon je hen nus ook n i e t �ien.

in

ook :�eor typerend. filet een lo.nq�al'."le sl0q af en tor-: door onr'lerbroken vliegen ze vrij r c) cht Otlf)r de 'i1et pollen en bulten hezanide grnsvl�tte. In�ien nu wordt �Hkeerd dan vlisgt de uil even omhoog en zwenkt dnn h2..lf rluikend in een n.ndere richting. Deze opwïl.?l.rtse wip hnd je ook als ne v0gels acntcr elk<'.nr zaten. Ze v l i ege n Plet een stuk he;�en en weer zwenkende vlucht f?.<-:?rder 2,u.n de lorrqe 'kunt. Ze lossen elkz:.;--r d;cn <loor oe Ol:l'l.•TëF'lrtse wip wa0rbij de ene m ·ene krmt u it v l i eg t on do andere de �n<lere knnt. De

ji:lchtwijze

is

een glijvlucht

Nog

iets

bui"':crik

over <le

v o ge l ka.n

bi i n a

donker De

zeer

.zêlf.

Ze

De

not natuurlijk

exemplz:vi.r was

h o u d ing

Bet vercmklcQd heeft

iets

iets moer in vlekken is.

fel vnriërë n�

sn0eu\\1Wit,

zont;-i_;:ü. ningen

vagel

enkel dat het nog

a;1nwezig.

is in v e r qc')l i jk in g

zworte

van

no vleuqels

polsvlek.

een

zag ik

vuile

eens

zeer

hori­

OJ.:' pa<l.ltjc s of omhei­ één maal meter boven de qrond

op èa grond

dan 1/2

vnn

Ook Gen bijna geheel

m0t nn<lnre uilen {vc:i::-tika�l)

zi ttcm h-�ofd.�akclijk

doch moestal niet füoer

onderzijde

de

weg·

De kleur Vü.n de

so!ïls