__MAIN_TEXT__

Page 1

I

Driemaandelijks mededelingsblad

':De 93oomkLe"e� O.V. De Wielewaal

Yves V�nden Bosch,

7e 1

-

Afdeling Leuven

Gcl<lenn�kse

Vest

80,

3000 LGuven

79/3

Jn.il.rgang

juli 1979

"En <le

n�tuur wil

voor niets of niemand iets van hRro

goodhe�d nchtorhouden en hare genietingen hangen

zo maAr voor

't pokken in de!

lucht.

Zij

is eenvoudig <Üs een kind en goed

als ene moeder,

en wnt

zij

geeft gaat tot

ziel.

Dat is do àl-qoedheid v�n de ou<le aarde,

V(n:-nieuwt, elders

in hot

on

door de mensen niet

leven van de

die

zich telkens

beqrepcn wordt, du.ar zij

zoeken.

Uit

"I';:lllic::tcr"

v.:i.n

FGlix Timmermans


-,----


44

ARTIKELS

!!��E��IE!��-Y�!;_·y�.!��!!�� Tijdens deze strenge

winte r '78-79 zijn er vorschillende uitzondcrl�jke gebeurd. Ook in mijn omCJ e v ing vielc:;n enkele vogels st-:rk u. itb link G r in c'h}ZC groep was wol ae wn.ë.>.rneming van 6 v 0 ldu i le n

·waarnemingen op.

De

(en 3 dode) m.a.w. 9 v e ld u ile n in h()t domein van ::;,7\BEUA voornamelijk l ang s de landingsbaan van r:> t c e nokk e r z c e l en n aarg e l ang de w i ndric h t i ng vlakbij de gebouwen, b o v Ll n cfo piste' s ( i:;tu.ë.\nolar.tsen) van de vlieg·

tu�gon).

De nerstc maal dat ik �r kwam, ondergaande

zon on"'lin.dcllijl<

-

·

·

O!J aanrë.<lcm van andoren,

oGn

qrote

roofvogel

zag ik tGqen de De slag deed

vlieqen.

met do tran.qheid �an oeri k ieke nd �of . d u id e l i j k aan deze la�tste dc�ccn. Maar de vogel was echter wel omniddellijk horkenba?.r .aan h::.�t lichaam. Bet deed me t e l k e n s denken aan r;en met de voet c�erst vlic.�qend, uitg!2strekte pira­ mi<le waar een stnv,rt en twee vleuqoi s av.n g e pl akt zijn. Dit boe ld ver­ . krijg je d oor do kop die op het lichaam "p l ak t "; De "bril" van de uil geeft de plntte voorkant weer. �enken

me

aan een kievit ma�r dan

Ook de vle ug e l s

als

Ook ik

ik

zes

er

deden hier

even rondkeek kon

te

�us

zien) .

een paar.

minstens nog

snel 5 jnqende uil e n zien { l::iter kreeg oen volgende heuvel vli e g e n er

ïk

besluit

achter

Tot mijn grote

t�leurstellinq

e cht e r bleken er

te zijn. Lator, né'. wu.t n<.i.slï'lgwerk, bleek het inc'ler­ dnad dat v e l d u il e n do qawoonte hehbcn van in een qroop te gaan leven tijdens de win't:crperiod:J. vT0.t me wel orwinl, cm in strijd was met h�Jt écht in groen leven, Wë\s <l<lt de uilen Gr n<i>g een soort vë\n t err itorium op n i:l.h Ü � l d o n W'li.l rin een soortgenoot l"l.ocülijk �on doordringen. Dit terri­ torium was echter n i e t mot duic1.olijke qrenzcn te omschrijven. Ook nndcre roofvogels zoals torcnv;:ük cm blë1uwe k i e k e nd i e f worden niocilijk il.(').nVëtr>,rd en mc·e stal VQr j n.ngd. Il< zeq mAe stu.1 orn<lat de torenvalk ceni-rt0..cÜ bovGn een geen meer

bepnalde

heel

aanwezig

hoogte niet moer �chternagezeten werd.

u.anvallerig

� i e vi tte n

zijn on r Do fvog e l s rc�agee-r<lEn pruktisch

wcz·igheid van de�c

Iets wat me

prooivogel.

nog

die

normnal

niet op de aan-

opviel wns

dl'.t ik,

ook

tegenstelling tot som111iqe litcrntuur, qeen vogel� ovcrd;,_q zien vlieqen heb telkens moest je ko�cn VQn + 3 uur voor zonsonderqang. Bij s t o rk e wind jfü"gde hij bij n.c qcbouwen en kon je hen nus ook n i e t �ien.

in

ook :�eor typerend. filet een lo.nq�al'."le sl0q af en tor-: door onr'lerbroken vliegen ze vrij r c) cht Otlf)r de 'i1et pollen en bulten hezanide grnsvl�tte. In�ien nu wordt �Hkeerd dan vlisgt de uil even omhoog en zwenkt dnn h2..lf rluikend in een n.ndere richting. Deze opwïl.?l.rtse wip hnd je ook als ne v0gels acntcr elk<'.nr zaten. Ze v l i ege n Plet een stuk he;�en en weer zwenkende vlucht f?.<-:?rder 2,u.n de lorrqe 'kunt. Ze lossen elkz:.;--r d;cn <loor oe Ol:l'l.•TëF'lrtse wip wa0rbij de ene m ·ene krmt u it v l i eg t on do andere de �n<lere knnt. De

ji:lchtwijze

is

een glijvlucht

Nog

iets

bui"':crik

over <le

v o ge l ka.n

bi i n a

donker De

zeer

.zêlf.

Ze

De

not natuurlijk

exemplz:vi.r was

h o u d ing

Bet vercmklcQd heeft

iets

iets moer in vlekken is.

fel vnriërë n�

sn0eu\\1Wit,

zont;-i_;:ü. ningen

vagel

enkel dat het nog

a;1nwezig.

is in v e r qc')l i jk in g

zworte

van

no vleuqels

polsvlek.

een

zag ik

vuile

eens

zeer

hori­

OJ.:' pa<l.ltjc s of omhei­ één maal meter boven de qrond

op èa grond

dan 1/2

vnn

Ook Gen bijna geheel

m0t nn<lnre uilen {vc:i::-tika�l)

zi ttcm h-�ofd.�akclijk

doch moestal niet füoer

onderzijde

de

weg·

De kleur Vü.n de

so!ïls


- 45 -

zag ik

cRn uil

Het goluid. WnS

op

1,5 Meter hoven ao qrond

8cn

1<r0ssend:

"kchriico"

�itten.

doch

ik

hoorde

het ma0r

2 x rnna.l.

on....,.cvocr alles qe�cgd bchn.lvc� <lc unnkol'jlSt en vsrtrek dnta. lantste wn�rneming is gebeurd op 8 npril mnnr de.eerste heb ik niet · 20 nnuwkc�urig doch �G noeten er nl geweest zijn voor· de koµae. Hooqstwnnrschijnlijk oind november, nn do 0::-:rste ko1E'1cqolf. Johan Pe>gê\ert Hiermee heb i1�

Dn

·

De leden v0.n de

Eliomys

nrtikel ovar

viae�mui�on

Voornl

?,OOgdierenw0rk9rÓep

ontvangen,

v loo rmui �on.

iijn bedreigd:

(jullid

tijdens do wint6rn a ri <l e

<"'ie

het nriamn.0.ndc)li ik.s tijdschrift

oerste nummer vnn

vonden in het

1979 een intéressant

�e

affiches wel !) die�tjes bijzo � dcr kwetsbn�r.

kannen

zijn dc�e

Ze !1ouren èlë;l.n wel een· winterslaë'..p, m'lt1r ze zi in enor-n qevoelig V:':>or Als je dan v o o r td ur e nd in hun . . slaap�ln�ts (qrotten, korkzolc'k:r: s ) bogint r.:md te :-]..opGn, i:;tijgt c�e te•11peri\tuur, en dan �dorden ze 'wnkker. D<l.t kost hun vitale energie l Dnnrom kan je ze 's wintnrs bctc�r. rnc�t rust 1 :.tpn. .. . tc�per�tuursver�chillen. •

Ze

.

niet qtms h(�t ja<lr: erg act i ef. reogen �alavo.nd trc:;kkeI1 c'l.G rnngste soorten O'J) inscktoj0.c :h.t. Je knn �o dan wel overal zowat ter:ronkon1en. Bopa�l�e soor� en ��eken v�oral dG .. vijvors op; 1Ür3 je dai\r bij . �onsondcrqang qa,-:i:t kijken, heb je v0el kë\nq

slr\pen

(g0luk1,ig)

in de .�omer

iijn

·

..'?:e

c.1'!\

ze

te

"Zien.

filüthod:§_,S

De dob.::rrninëitie

zo c:envoudig� h•�t wordt vriJ snel donker, 1 ook 02nmnLll ·nic�t stilzmttcn. Z:�ls je •:en hc.èel st<�rke zakl2rr'1p of nog beter een halogeenlamp met nuto­ uccu mcedaet, <fo.n 1<an je hun vlucht in hQt d1lister ohservoren; Je kan· .�o tcv8.ns zien •ó)f er qcringrl.e exen1;">l<iren tussenzitten, w nnt ieder w�er�natsend v00rw0rp komt in de lichtstrn�l goed tot uiting� en

·

i;;-igcndc

is wel

niet

v·l(:,ermuizcn hliiven nu

jo h<;t n0usie v0.n de zalm ? Goed dan, de ultr�soncnontvnngcr ':'.'i irlens hun vlucht st-:Jton rt.r: vJJ�orr,mi�.rnn hoqe qcluid•�n i1it r·

�·Til

we

noemen <lit ultrasoncn.

Ze dienen om voorwerpen en .obst?.kcls to l:;J<n.li ?.eron. R�t principe is het�èlfdo nls dat vnn oon rndnr : - Lnnnccr geen obstnJ<.cH in <'Ic 'l/teg sti'l�t, g;vm de çreluid sgolven onqe­

hindcrd

verder. er wel

Acn voorworp n:0lderbii komt, .wr.rrlen .de cr.:üui<lcm tGrug­ de Vl<�Grmuis V<lngt dit (tcruqqGK0.Rtste) . s it;rn1'.al Oj:) en W:eet on•·<ii0.<le l lijk dat hï j van k0ers 11ioet w�randeron, .of d,0t zijn prooi vlnkbij is.

T.-fonneer

qeknatstr

·

Da?r hij hlik

voortdurend

�ijn positie

Ultr a s o n e n

.

pol�HZ

ten en

siqn2len uitzendt, opzichte

mri r)·

·

kan rle vlenr�uis

0p ieder ogen­

vnn een hinaernis exnct bepalen.

zijn

v0or

hGt

menselijk

oer niet wal'l.rneembaor.


'

Ultrn.�uu-enontvanger ken <lic geluiden WQl h')<'rbur>.r mëlkGn, en dan k.:i.n mem gaan--ver qel:i.:iJ-.:en. De ene vleermuis aeeft- �en torm bij e<-.:.:n freqtH�ntie van 3 5 kHZ, de andere bij 60 kHZ. Zo kan rnen de s�ort jui�t bepalen. Da

2)

SoQrten

de ultrusonenontvungGr is de meest betr".Juwbnre,

Deterrninutie mnt

mu.0r 00k Met een

<lc meest dure

(on in0ewi1<kelde)

lichtsterke kijker

interessnnte

en

metho<le.

een go8de vleermui�engids kan ·

rcsultnton boreiken.

je

tnbol Lllleen qel<lig voor onze strook helpt je wegwiJs de Vt�rschillende saorten die boven een w.3.teropJ?f)rvlë:1 k ju.gen: De vliegh0ogte is heel bel�nqrijk, en nnn de hand dn�rvan kunnen we do soorten indelen:

Ondcrst�nnde

"lu.kon uit

vl20rrnuis vll'lk boven het wnbff

Scheert

je

dzm heb

je hoogstw0.0rschijnlijk te doen met de�

(zGlfs

de vleugeltoppen het opprffvlë>,k rR°kend)

m.::'t

\.'!l\TERVLEr�R?1TJI3

Du�e

hij

(Hyoti s

Daubentoni)

s00rt heeft oen typische

vliegt

Bij zncht

snel,

wr:?er

vlnugelsl::ig. 8p<lnwijdte:

dikwijls

en

zie je

250

ze

jachtvlucht:

in grote

vr:w1< met een

cirkels.

trillende

mm

Op deze ho0qte kan je verschillende s00rten togenkomen: de kloinste en in on�e streek meest voorkomende is de

DWERGVLEERMUIS

(Pipistrellus Pipistrcllus)

IH i h.-:::eft e:�en snelle,

beschrijft lonpinrrs.

s�<robatische

vlucht

en hij

Eon ?l��ts waar je he� zeker k �n zien is nnn <le vi jvor v:m de Abdij van 't Park. Spanwijdte: 200 - 230 mm

De LAlJlVLIEGER hoeft een u.u.n

Hij

üen

(E:;iti secus Sccrotinus)

zware,

fl�adercnde

n<ichtvlin<ler doet

word raeds

3pu.nwijdtc

:

gosignnlecrd

3 30 -

3 70

vlucht,

denken.

mm

<lia

laats�e

een boe�je

in Heverlee.

je wa�rschijnlijk te doen met de ROSSE VL}�ER11UIS {Nyctalus Noctula) Hoeft ook een snelle, on�tuimige vlucht, lijkt op

Hier heb

die van (.:!en 7.waluw,

Hij

waci.rmee

vliGgt gewo�:mli jk vlak

Gesi�n�lecrd in 3everlec. :>panwijnte: 350 - 380 mm

hij

W)or

vaë1.k

samen

jaagt.

zonsondergang.


- 47 -

is verre vnn VJlloO.ig, je g�at hier zeker niet vleermuizen van Bolgi5 kunnnn mee determineren. ;�ot kan wü een handig hulpmiàdeltje zijn, wanneer je een Dit tnbellctje

avon<lui tstap ffi·'li1.kt.

Vil en

je er mcor van wotcn : er bast�nn q0ode werkjes ook Elseviar geeft eon Zoogdierengids uit.

Aktuele

gr:ljg jr�

inform0.tic

tijdschrift van no

Abonncmwntcn

jo

hoeft

ZFG.

je

v0or

Sjznpu.this<'..nten of

door

van

storting

driem,,,:-mdolijks

de ·p�Jers: surrgestiC!s 0p te

sturen

49

GnverkCTsseido

�751 �avcrc

het

en evGntuele

adres

Robin Vnnlï0.UVer sv;yn

nanr

Eliomys,

vlcer�ui�cn,

(Zoogdierenworkc:rroep)

?.ijn qr?.tis

nlloen

in

over

alle

(Asper) de "Hl\ kunnen zich eveneens nbonnoren

h;dcn vnn

50 fr op PR 000-0634501-24 op

bovenst-"l.u.nd

adres.

Al'.ND2-\CHT

1)

Achtcr<vm �ui�on.

in dit

Kijk

blad

cvGn

rond

vind je: (�en WFl.0.rnomingsformulier vn·Jr vleer­ in je buurt, en als je ergens vloermuizen

weet zitten, vul dan het formulier in en stuur het nn.21.r Z�"TG afqovr:të:trdigde '.3tefan Bi'.nde

Koning Albertlann 105 3 200

KE.:-: �>EJ...-I"O

Ook wrmm�er je niot �ekcr b.;nt VG.r'l dü

gaode beschrijving,

2)

In

s·:v•rt, r1w.0.r je hebt je de formulieren inzenden !! !

een

samenworlcinq n:i0t de BNVR qec ft de zr.•G vlc:ermuizensticker s uit zijn to vorkrijgen bij '.-)tofan Bv.nde ëlil.n 20 fr het stuk.

deze�

(n<lrcs:

3)

mng

zie

�3iic�

WJars

hoger)

wo.zcls,

vossen enzovocrt

Gocf

je

mui�c:m,

I'l�)J.lcn,

teg(;nk"'men :

wa�rnomingen

door

waarnemingsformulioron

Onk �ffichcs

:

ann

aan

�t.

bun�ings,

Bnnde,

(grntis)

1vlacrmuizon bc<lreiqd'

egr..:ls,

herten,

nf vr�ng de

reeën,

speciale

zijn nog bcschikbnnr. -Stef an Ban� e

HUHOR : Zeg eens, Zou

Nee,

je

de ooicvnar hoeft je zo �as een lief broertje gebracht. eens zien ? 'k Zou veel liever die ooi n v � � r eens zion!

Rikske,

hGt ni e t qraug

nee.


48 -

.•

I1EDEDELIFGEN 'V'iIELEFP�P..L,TOHGEREN LE WEN BI: �-�TAAT 5 J.?-'i. :\R Op 30 juni

1974 werd ten huize van ?�ichhü

afdeling Leuven plechtig gesticht.

reeds.heel wat werk gcpresteord. een volle<lig leven.

! ! !

De

succes en znl.len c�e

:i::.nrtelijko

De

Pnlinr de �·:ielewë'.ë'.lj1·mgcren

zijn nu

5

jaar VGrder

en er

is

studi2-··.en werkkl-1.Elpen wn.ren steeds

afdelings­ du.nk V.0.n nl àicgcnE:m die np welke 'n<'.nier du.n ook, S?il blijv(�n vormen v0or het

2.an de uitbouw vnn on.ze jcnger2nafdeling. Paul Groctu.ers büd�mkte 10.ng s een J\'.lourige briefkaG.rt Rich2.rd Vergnelen, eertijds n.lgf�t'locm vocrzittor van do T'iolewz:\o.lj�mgeren, v::-:0r diens ë1.<inwezigheiël. bij da ')prichting van �!iclew:"l.0.lj�mgercn Leuven op 3 0 juni 1974, ton huize van f'richiel (:luliQr. Dit gubeurdr0 in nnam Vël.n

Moeworkton

heel de

juegdafdeling.

De lnntstc tijct

(en

spraek hier v�n e�cele

ik

s�waigo nenson bew0órd d�t onze

"Vnllei"

roaan�en) werd er de berg

kwnlitnt{ef

do0r

znu afga0n.

ook OT? hot seizoenverslë\g (<lot verschijnt in "De ·v.rielewau.l") heel wat kritiek (en zeer ga�ronde ook . • • ) van aigen leden e:� ook van r.-;J-ledcn van andere nfdelingen. Om nu e(m veel ge':nn.::i.kte be­ c1enking nl. ëL:1t 0.it do schuld is van c'le respectievelijke v o r ant....r>orde . -" lij1:(m, uit a"� '"mreld te helpon, illustreer ik dit met enkele sprekcmd2 v0o:r.boelr1en : Voor;::i.l

kreqen

a)

we

scizocnvorslagen: per hv..lfj;:::.�r "str�J:rnen" or bij RHM + 7 21. 8 binnen op can ladenn�ntal vnn (�instens) 25 à 30. Dat degene, �ie oen repn� senti'ltie f se'izoenvor sl:J.g kan rnn.kcn op b:--..sis van flcze gegevens, zich komt

b) Do Vnlloi:

melden.

hier is het feit

even v�nzelfspreken<l:

;"lrtikels vë.'.n verschillende "outeurs" binnenkomen, een rt1C'er nfwi ssolcmc:1 contnctblnd qeh::x:1nn WC)rden.

in�ien er meer

k;::m

cJ.e

uan

lezers

Nog ccm getol nn te onth�·1u('k.m: v<tn r1<:;; fcnoloqi0lij s·ten 1978 l;:wam het enor..-ae i'lnntal Vé'.n 3 ex. inr:revulël. terug bij :3'I'H (en te wctèn il.2..t elk numrt1er ( j u l i) l lijst bevatte ) :Jroevig • • • En 00.t or nu góon ziin rHe zcgqen r1;-�.t nen in a ug ustu s geen V""Jrtlti0.r1.:J.g (l("es: l uur) k0.n uittrokken om zulk lijstjo in te� vullen en o-p te sturen ! .

Nu nog

een nnder

è_,-,_t ik hi(.?r wil

kcmt

(of

oeroud

en

ZG ldern}'le

>?,ien ... )

:

wn�rmse onze

nfdoling in

"w;-\terwilr'l.tGllingen".

hGt is vrij

put

�2

zit,

�·;'ie het pr·::-·blcem niet

gcm"\kkelijk

vijvers O:"'l te tellen met hopen,

ornschreven:

mr-'!."1.r r()gelmotige

t�ll0rs

curiosa.

Dus monscm a.u ob.:

1.;Tijls erq

probleem,

:-c:',nsnijrl.on:

niet wil

W'l.tcrwild

in

't vcrv&lg,

intercss.':'.nt en

je

steekt

Jc0m n::i.nr é!.ie tnllinóon, r�r o.ltijd \V'ül iets op.

ze

zijn

dik-

Du.n een

1'1"'.tste punt: b e t r e ft n0.tionnle wer1cgroeoen: in pl0ats vnn interessante \•1:i.:-irnemingen te laten beschi"n.r•1elün in not'."'boekjes, gelieve

è!ezc op te�

sturen n.'."'.0.r volgende

Vieze beesten Plnnten

:

(slnkken,

Piet Debcckar,

spinnen,

vcrë'l.ntwo(;r<�Glijken

c.�.):

Oude l!nrkt

55,

:

Luc Jnnssens, 2600 Berchem

3000 LGuvon

Gitschotellei

(oL6/22 15 89)

82;


49

. _.

· -

1 0 5 , 3 2 00 KG s sc l - lo 4 ü 9 1) ( v(x•r u. l v l i n� k r s ) ,J..- ,h (',, n " 7 �: n -::-:, � ;)'"ll p .'.:1. e y , I1:"n i ng P.� lb c: r. t l n. n n 1 4 6 I n sc c t 0 n : 3 200 Ke s so l - l a ( 0 1 5/ 2 5 3 0 9 0 ) Voge l s :. Rcb 0 r t r-i: 2 r '11 n n s :· :;; .-: i z c. r..: .nv -- 1: s l �g u n � D l i j (1 1.:: i n1<>: 0'"(l S t s t r .'.1 <1.t 1.3 0 I . 3 000 L1=mve n ( ó l S/ 2 2 /4 4 6 ) ·� t 0 f n n B � n� 2 ,

Zoog� i o r e n :

Ko n i n � Alb r t l � � n .

. .

. � 0 1 5/ 2 �

·

·

,

S t c-f G a n

vr0. é:' r nn17l i ng c m vc: :J r

!·1.Ub lo u :

·..

Ho pel i j k . sch i e t

17,

te · � . }'i. . !:� ..

w -� n r no11'.l i nq ;.';! nk '1 s t

_

s c hudde

gij

nu

001\:

"v a l l e ib o r i c htc n

r� i t in en

g 0 schr i j f

uw kr a"''l

orn

i e t s w,"lkk e r

o ' >k

b i j U , · be s te ( ? )

s c i z ·-· e nv o :;: s .l "'\.g e n ,

n i e t- v0q c b"J�. 0.r nu:rn i ng e n11 r1_'.')nr

r e s pe c t i cv e l i ike v P- r u.n tvro o r r'! o l i j �< e n . !-Tope l i jk lokt d it schr i j ve n o ok nl ël S S ·� · s Vr') lk

N.B. :

B '.) c: n:tk l o ve r "

Vn l lc i/D0

3 0 3 0 ·Heve r l e e . ( o L 6/ 2 2 9 6 · 6 4 ) e n fu n :::i l og i G : Lnnq :::i vo J Jl 10 3 , 3 (;! 0 1 Ho l sbe ek s 1x� l o n r::? o gogove n s d c :::- r op n nt i :. m n :'. l v l ak . �e

B l ..., ckx :

flt:� rw i g

De ze '11.e n s c n

L i q n 3 s t r � �t

"De

te

le zer ,

en

f.:m :i l D g i e , 1-<. o r t e s t t1r e n n.-:,:- ."' r a e

on z e HATE RV I LDTE LL I NGEN .

n a <l r

Orn zo wC i n i g rncxrc.:?l i i k m e n: s e n c•p f?;t n ng ti.� . j :i.g e n , wc r r' c n g e e n n n.•ne n · q c n1 ) C!�Tl(1 . 1-re l (� e n h ;:;.r t c l i ik , r1 a nk uwe l 0 '1 n ëtl d e v l1 s te 1111::: è' cwo rk c r s ; hope l i j k k ome r o r nu m o e r •

.

:He rw i g

B l c ckx

we�

n l l c m i svc r a t z n a � n u i t � e te r u imo n , � c � c we rkg r o e p e n hebbe n n i o t s t e z i e n mo t 0.e VQo lbc� sproke n p J. 2. n t c n- , Z �' n g r1i e r E m - , n� fi­ b i«) Ö n of vcg e hV'oX'k 'J r 0 opc n , nr� e n , hc: t \·r) r (1 e n " Perk 11 -we rk<J r 0 c pe n .

V0o� G e t s t , . om

�'7at h� : ud t nu <fr:? t <'- i"1.k V (\n r'{ c z o wo rkr:JrO u ':>c n j u i s t i n ? De: spc c i f i c,1rn be � ighc d d i s he t u i tv o e r 2 n v n n behn e r sv-m rk.E'.m i n hr':.!t n n t u u r p 0 rk D i j lo l <:tnd . ne t v � · nr n n aru s t c on m o e s t dr i nr:r e nd c we rk i s he t k n o t t e n V il.n w i lg e n omA. n t cJ.e z o b ortw n 9 0 (1 o emd z i j n te v e r r'l.wi j ne n v ::i nwe g e h u t s l e ch t e n n J e rh o ud . M i t s e n i g e i n t e r v e n t i e kunne n � c z a bóme n n0g t i e n t a l l e n j �r a n 'J n s l nn<l sch �p s i e r e n e n o n z e v0ge lwe r e l d ve r r i j�e n . Vo r d e r

op h::; t

<J r üchtk <i n to n ,

pr ::igr n���a

s t <". ël. t h e t

e n v i j vo rwn l l e n

zi j

ony1 ;"1.t

se n

de

v n. n woghc rmo n ,

0 n r s pr 0 nkc l i j k e

r i v i e r o e ve r s �

f l ,..;, r a b i j n a t o t

.

.

i s h e r l e i a g cwci r �e n o ok t i j de n s �e l � � t s te t i e n t a l l e n j �r o n . onrer j u l l i e qobbo n m i s s ch i e n r e e 1 s q c z i e n e n ook 0 n � o r v & nde n d nt cU e r1 (;) o o r spr o n1<:: e l i j 1< e . f l ".) r a q ewurgr1 he'hben e n e r over à l ne t e l s s t ;-:. an , t o t <l n l d oen uï t s b � r ve n h cbbe.n . C�Jk .r " c s lc t e n , g r nc h te n , k l e i ne r e r i v i q r e n f:: n z e1<.: G r o ok r'! e <l i j l e .l iq q e n o r ·s "nûbe r b i j te s 1: r ()11\e n " De �vi f �1ria v n n � e s t r c �k g n � t br ap a c h t e r u i t {�e t u i t z o n� � r i ng , v n n d e w a t e r v ::ig e l s ) . T . e l nu. d li. ar r-1s c t va r 'l. ncl. e r i ng i n k 'Jrhen . He t -. wo r d t t i j d d a t . 0. o z o s tr e ek beho e rd w:) r d t . Di t ' i s n l l cm a n. 1 'l'."log e l i jk . · Ve le a r o na o n z i j � i n h a n d e n v �n �e bnoren o n a i e s t nn n te n z e e r s t e nr, s i t i o f t e g e n o�e r � c z e ac t i e , v e r sc h i l l e nde g r o t e r e i n s t �n t i o s � i e h i o r cr r r) n r'1. e n * z i j n h r: r e ir1 m e e t G 'we rk o n . Ik a.c� nk 0. ?1. il.rb i j v o 0 ?," a l ai'ln de Ho o r t1 rc l l c n s , · r:> ig o n <l. .:o.r vr.n p i j na . a l l e · v i j vC? r s v an r fo V ë\ l l e i . n îe t s

Ve l e n

"

I n den beg inne ·

z .:) ur1. c n

wc

s t a.r te n rnç t r� e

(") pr i ch t i ng

Vf.1.n

·

e e n \-:'orkq r o e p

' S t . - Ag ci th a R o � o ' e n a e n · we rk g r 6 o p �ou� - Be v o r lee Ko rbe�k-D i j l c ' . E lk v an c1 o z e werkg roepe n z o u n n v o r l c")p v ,"'.\ n t i j <1 o e n. g e �l e o l te v a n ;:1.o te. l e gge n r i o t'li <::. t t e n 0 n c1 e r h u n behe er kr i j g e n { r i c t;n <1 t t e n voc· r he t b r -J o d e ri -

*hebben


:::

50 vëm '7.wu.r t(m s t e r n s ) e n z ou , G n <l i t i s h "' t b n l 0.ncr r i j1-: s t c V é'. n n l # n a uwe k n n t �t te n �ac te n l o gq e n me t de b 0 e r e n t e r p l � �tse ; � i t · a l l e s z al · i n n aUV-·10 s n.m<-) nWC: rk i ng VGr 1 � 1pe n m e t (10. r -' ic; V�Wa ::l l � H1 , �_ (; Vr i o nr1. e n V .'.1.n H e ve r l o e ­ bo s e n .ac c n1. ë'l. a lwour:1 e n · i Ï1 h--� t b i j z s nd e r r10. t rfo j \mq e r. e nwerkg rGqp , wa arv u n ik z �ü f l ir1 ben ; w i j z i j n r e ei1 S VCY) r twe e j 2 -�r me t e e n W;è :t'k q r o o p g c: s t 0.r t to 1\f � e r i j s o e n de r o s u l t ::-i.t c n z i j n "1.rn r1-:b �. n.r . î !c n s c n <l i 8 h i a r n�n g c i n t o r c s s a e r � z i j n s t ur e n m i j z � sne l rnoq e l i j k � i t fr: rr.m l i e r i n . E r m D e t we l b i j q c � C 'J CT W() r d c n r� nt i n :3 <1 ' n o n0. o r no:'.n i ng z é <§r v.:-.: o l t i i rJ. kr u i pt , v n ·:1 r n l c. l s j e:; he t g o c ë! wi l r1 'X:n . \"�e z u l l e n 2: 0 s ne l mog e l i i 1 �. n u he t i n s tur e n v n n da f D rmu l i e r e n ; ee n v e r g <l.d �.} r i ng 0rgu.­ n i sG r e n W<1 2.r w e j u l l i e t c l o fcm i sch o f Jîl1 r rn st V<\11. ·· lp r1.:; h:-i �1g te z u l l e n b r e nq e n , z � <l �t w e � i t vo n r j � ar ru 'g me t he t pr n j oc t z u l l e n k u n n o n s t � r to n . S chGur he t

strook j e o p rl. o l n :-- t s te 11 1 '1.d z i j .-'l. o* �, f e n v o r � e n0 t. h e t v o �_; r n n n r ho t v � l � o n � e n�ro s : P i e t IX; B c� cl: u r Oi_irl e .: � ;:rl� t S S 3 0 0 0 Le uve n ( tel . 2 2 1 5 8 9 )

l/L/ • 7 9

*

b l ad z i j ct e

68

C p m n i e ry cd .l i ng : _ .._ ...,. _ _ _ ..._

V ;>, nu i t

_ _ _ _ _ __

c�.e

Piot De

B c ck o r

be n nminq " De \:J i e l cwn ë'.. l 1 1

ho0 fr1. '.� o t e l i n T u r nho u t w e r ë!. o n n l le

n frïo .l i ng e n 01'1 h u n me n i n1;

e ö n e v e n t u e l e n <! <.t111 v er u. n 0. e r i ng v nri De h' i e l ew :-t r ü . De '.r n i s nu " Or n i J:ho l oq i s c hc Vc r e n i q i ng De r.J i ,"è lew:-1.; ü " . v: � --; rq ç; s t e l r. i s " Ve r o n i cr i ng V �)·' r Vog e l- . c m t1."l. tuu.r s tuc1 i e De t· :' i e lewnn l " nr"JC'.'T u.n<fo l'.' e be m 1111 i ng e n z i j n b e n ;F11 i nq ' v0 o r O n ':!: C ve r e n i g i ng ? ntOqi..? l i j ] C \ 'e lke i s v:· 1 l0en s U v e r w a c h t b i j D . V ó':l.n0. o r Br -. r ght Uw vr) ·:, r s t e l l e n wor rl. e n v ó � r P l e i n st r 0. a t 3 , 3 Ó30 Hever l e e . 3e z u l l e n r'. n n ,·mc:o r z ·'..:i c ht wr-· rr' e n Oî) 0e v• Y: ) r ste l Z i"'. 1 n n '1r Tur nhb ut bo stuur sve rq ;v� or i ng e n h e t we e rhoude n

q c�vr 0 aqa.

over

4 e beste 1 5/8

·

c1 ;:.Y:· rg c sp e f; l r1 wor �.c m "

G i fte n

He t i s �0ga l i j k �e l 1 i o l e wa 3 l t s be � � nk e n me t g i fte n e n � n � r d0�r te 0 c n i e t o n v nn bo l � sting s a ft�ek . I n � i e n n i t � e b e ur t mo t vermG l � i ng · a a t U o e n sche nk i ng u i tvc:·c� r t 0"1 \ó? Gn pr :) j ,·.� c t b ?! steune n v .::i. n e e n Q f; L: l i ng ( n ;, u.r uw k e u z e ) IJ ·1. ;-it 90 % Vi"ln r.c-� s cil'Y\ nan.r r".e· o fr'l c l i n<J , 10 % n w ;::i. r r'-1.c hol1 ff z e t o l Z � n<l 0 r v0 rmc l <l i ng q Q � t e c h t e r a l le s n � ar · Tu r nho u t . Z o n l s 'J üWo·: m l i j 1� km1en v �nr bc: l n s ti nq s ?, ftr ck .:::. 1 1 '. -. nn g i ft e n . v n n '1l i n i-'·1llm l . 000 F ·

in

.

n n n!Yl o rk i n<J .

Opr o e p v an he t

o r n i tho l 00 i sch

so c r c t �r i �nt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'

Do i nv u l l i i ste n 111n t de s c i z c-) e nw 0. ?.. r n c�m i nrr e n V "- n n.e p 2 r i cx 1 e V 2. n 1 j u l i t r.i t c� n me t 3 1 r'l. c c e'nb G r 1 9 7 8 wor d e n ·) p n nr1 G r s t o. u.nd u.r1 r e s vc rvrn.cht i n de l 8np v n n (1 e � ,p <:J.nn j u l i . G.e l.ieve -:)p t i j fl to z i j n , want _ in a_u q u s t u s moe t ik Jv� :t vor s l ug ove r ho t he l e j � <lr 1 9 7 8 schr i j vn n . I> a nk u b i j voorb ::L é1 t . I nvu l l i j s to n . z i j n b i j mi j te v0 rkr i j q 0 n : Rob� r t He rm nn s B l i j rl e I nkJm st s t r a ?.. t 1 3 0 3 000 Le uve n


- 5 1 .... A.11 f ib i e ë n

r c:m t i. c l c n

on

- - - -- - - - - - - - - - -

rU u c; c g c vc n s h c� e f t o v e r h o t Vf ) '.:°:• r k ome n v nn n111 f ib i e ë n e n r e p t i e ­ s tr e ak , 0 c l i c ve � e z e � �o r t e s t ur e n n n nr D i rk Ç o s t r op Sp 21 0.r z a u.1uho i d s tr n a t 1- 1 3010 Pi l s e l e

I edereen le n i n

on�c

Dit

een

on

�-�--- -

i nvo n t FJ.r i s u t i o

D c� z c

C] G q c: vc n s 'l \n r .-1; : n

:J i rk

C0 str c:1p .

f i che s

no

v ël n

vnn

.l i e f s t

D i j 1 G v 0. l l e i mog e li j k

r� e

( niet

m nk e n .

g e s c hr e ve n

nn0 :4. z .:1ke l i j k )

z o og rli o r e n:wG rk s r :; c p ,

te

vorkr i j r1b 0. ar b i j

op do

S t e f a n B a nde

D i rk

on

Co s t r o p

Mu sk u s r ëJ.t t e n

O p v c r sch i l l e n � e p l n � t s o n

vo o r De

i n � e D i 1 lavn l le i h2e ft � e

r-.m sk u s r ë".. t t e nvc r r1. e l0i ng ,

por so:

die

i n s t n at v o o r

};: lomme n .

k l �mm e n

{ s ta�t s ) � ie n st

l i gge n .

�e k o n tr o l e vi n � t h o r h � n l � e l i j k v e r n i e l d e

I e d e r e vo r n i G l i ng � o o r � o r a e n n � n hog e r g e n o emde voorwe r pe n i s i n str i j d m e t ar t ike l 4 9 v a n he t s t r a fwe tb oek . ( KB 2 5/8/7 1 a r t . 4 5 - 50 ) �oe wr e e d �e z e rn oo r � t ui � e n o �k z i j n , e n h o c g r o o t he t r i s i c o ook i s a �t n nrl e r e � i e r e n e r t u s s e n 0 ek l ern� r Rk e n , t o ch v o r � i e n t he t g eb r u ik v n n d i t sy s t oem nog a l t i j � �e v o o r k e ur b o v e n he t l e � q e n v a n v e rg i f . ai e we p e r s o o n l i j k o n t ­ D e pe r s o o n v � n �G mu sk u s r n t t e nv e r d e l� i ng , r h i j Z 8 l f bewo e :t t 0. a n s i , n appe t s t 1ü cl.e an v n é -� p o n -.1·x: t b � e e n 0 r o o t n � tuurvr i cm -�1 c m r1 n. a r oP.l i::; e}.., r uikt h i j z o ve e l r110 g e l i j 1>. �ç: l einme n i nv v o r 0 i f .

u d L� "' i ncr e n op e e n v a n uw t o ch t e n Ll�.J\T ��E DZ;.;:.'· AL '3 TUB L I H FT IJ I G GEtJ

Ai s

De

zvra.r t e

tcg e nkorrtt

(�. o o s

De ze r1 -:-> o s b e v o t n l l o b(? l � nc; r i jke g-:: g e ve n s ivm de h ' i e lewn n l (k n ar te n , fo l c1 c r s , s t i ck e r s , h o e l i d wo r d e n ? ) De d o o s be s t a nt u i t 3 k i t s : •

1

kit

kit 2 kit

3

n �ck e t

1

en

�nt i

- j ag e r s

b c s t n a n� e

u i t k � r t o uchc n

w n. '1. r schuwi ng sb o r r1

fo l a 0 r s ,

b o o�c l G v o r s

D i j l e l and

-

s ti ck e r s

en en

vnlle ien, a f fiche s

l �n0 e k � r t o n n e n bu i s w a Rr i n on0 8 r 0 l � k a � r t e n e n een

( r o l le n

a u t om a ti sch

op) .

n � tuurp ark

s e l f-m ade n f f i c h2 s

D e ze ct o 0 s s t a � t tor b e s c h ik� i n0 vo · i r i e d e r e e n di e e e n s t an � j e v a n � e � J w i l opr i c h t e n : bv . op 0 e n O J? e n•�. e u r è �g i n j e k 0 l l e g e , t i j �1 e n s e e n w i j k fc: e s t j e b i j c: e n

Je

exp 0 s i t i c

k r-m

.� e

( bv .

k 8",1 c n

l anc1

a. fh ë1 l e n

en

-

t u i nbouw s ch oo l

op vo l r; '� nd adr l� S

:

s e p t e"•1b 0, r )

3 t E.� f a n

B ancl e

K0 n i ng A lbc r t l a a n

3 200

Ke s s e l - l o

te l . oL6/ 2 2 4 8 9 1 )

105


52 D a nk:woo r r'l ; e _ _ _

.,. _ .,. _ _ _ ;1.

_

Op � O o n .'.2 C ::lpr i l vo nr� r_n rl e c a r r; te twee. V ') " r s b: ü l i ng e n p l G a t s v ,"l.n '1e 1 anc1 � , c: ,� n n a . t uurp 21 r Jt w1i. orc1 " ? t : i amo n t_ n.rye Il 1"")" 1.• J' .l 0 _ H i e r a a n 0 i nq o n G c ht o r 14 ka i h �r d o � ng c n VO ) � � f , � �� o n v n n k l a s s e r e n e n h o r�� l a s se r o n , t ek s t schr i j ve n o n her schr i j ve n , 0Dn8me n e n he ropneme n , synchr o n i s e r e n en hc r syn c hr o n i s e r o n • . • Al s j e· d an rfo l r J. t ato h n nd l e a t ë'. a n c�e n r U ar � ek s 4. u ur V CJ �") r de prc,n i è r c , <.:i 0 n 14 i nr e c�1-;: s wa ar·;-\ an 2 j a n r i s q i lwc rk t , c1 c nk j e : ' D ut hcbb� n we e ve n q o c à g e rl. r.' .3. n ' " Doch WG b o s•� f f8 n ook we l r'1 <.1.t he t z :mdc r do hu lp v n. n anrl e r e n n i e t v an· z o ' n l e i e n (� l:'.k j e z o u r r e l ope n hebbe n ; ,-:i iè. :>..r om r U t 0.:i.nkwonrd j e . D a nk ". ël.n r� o • te c h n i sche ' rnn ·� e",,c�rk e r s : }� l fr i u <1ü J..G c1 o c te , :m0: rî'tlan Vr�.nr} e r i j ­ k e n , i'J. i c'h i o l î 1u l i c r , ,Tnn I' i t s e n r1 e V (:l l c ancl.e ;r- e n c"' i A we h i a r we l l i c h t v e r q ' � ten . Vr) or n l Q()k fü1nk V il.n rl a 111 c n s e n r1 i o n:lo r � ü é G b :mn q e lc v o r d hehb c n (k on4en wt" be s t ']cbr u ik1:;! n ) . Itlc r c i a il. n P i e t è! o B e c k c r V' ) '.1r h e t u i t l e ne n vil.n z i j n strun , ovci n n l s � � n J . Knop � . , O ok r"! r. nJ� ;i n n r'. 0 1·rl o n s c n '1io 1 tE:�r p l ekke 1 . !J <;ho l p c n hebb c:n : b i j na he t he l e kor p s v n n <::i e t JJ e n P i ep-r �J , r1 i c r1. e s t l\rid e n (1.e b u. r hebb e n v e r z o r l]' c1 . 2;(�kc�r fnC.)<fC il WC Q0 m<� n sen fl. i e MC�3'JGho lpe n hohb c n a u n r1e V0'.) r V 8 rk ' ) 8p n i e t �

.

.

.

·

. .

.

·

n nhe t u i q r1

l ë'. te n . ') r 0 0 t0u(1 o r s v a n

cx)k o e n (1 <'.nkwo ortl. j e vc 'Jr he t t o r ' s tur1. i o 1 rnQ t u i t z i c h t op '"1cr e lno s t . L;:i. s t b u t no t l e n s t z i j n ook rl.e ve le toG schouwèr s { 500 ) , c U e e r V'X>r fj Co � O rf".f (1 hebb e n cb.t r1. e ho nël e r (l_ e n . u r e n werk n i e t n.:J r1 o l n o s V'3 r l n r e n Çî i ng e n , De

b o sch ikk i ng

3 t c f a n vc� r d i. e ne n

s t o l l e n v n n c"lG

h c ,'lu.nk t .

PIEP

Ik

·

-

PIEP

-

PIEP

be n e e n manne t j e

r o o d a c h t i q me t e e n

P IE P

en

heb

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP -

een wit

l i c h tg r i j z e

k e e l t j e . Hi j n o rtder<le l e n z i J n l i cht kop . 11i j n vrouwt j e is he t z e l fd e a l s m i j

w a t b r u i n ach t ig e r . z aad e te r s z o a l s d e h u i smu s rn.an.r Wl. J z i j n e e n i n sek t e ne te r rnmm ! ze z e gg e n d a t wi j : drukke vog e l t j e s z i j n want we w i ppe n s t e e d s i n e n u i t de � t r u ik o n me t o�g e z e t t e �opvec r t j e s . e n e e n g e spr e i d s t a ar t j e . Ik be n b i j j u l l i e o n q c vo c r v a n a.7r i l -mei t o t beg i n o1d:: obe r . al leen

is

-

ze

zi j n g8en

Tli j

.

·

l�n n B r o s e n s

On�c rwi j zo r : We lk q e s l acht hó c ft , 11 e i 11 ? Johan : D a t z i e t �o n p n s , a l s ho t u i tg ebr o e d 1 s ,

I � ci s t e r .

..


-

53

VE:'.1 SLAGEN Ve r s l ag

w CJ. t e rw i l (1 te l l i ng op 14 j anu wr i 1 0 7 9

r.7 cr1 o n s .z i ek te k 0 n Bob n i o t 1c onK; n e n n ar;1 · P e t e r r'! c l e i c1 i n0 m n. a r 0 v e r . N i e tto'] o n s t i1 ande hf) t b ar r e w i ntGrwc e r (<� ik p ak s n0:: e uw e n he v i rrc v c :i:- s t ) ware n t o c h 7 rno � � i q e n ( r ck a r ct v o o r w a t c rw i l � t 2 l l i ng ) op d e p l � at s v a n n f snr a ël.k s nm e ncrck!·)ne n . l. l schu i v e n d c m s l i pponr1 hebb e n we cl. a n n l le v i j ­ vo r s 0 o to l r1 -fbehë'. lvo hG t ve rre P éc r o t : m·1 <"� i t te b o r e i�c c: n w a. r c n sk i l at ­ t e n no� i0 � nwo c s t ) . Te Nc � r i j se G r 0 t c B r o n h a � l d e n 6 WJ- o r s e e n � � <l e ·wi l c-1 G zv,r ;-i. u. n u i t h(� t W ë1 t o r. ; P i <:: t �) c B c� c:cc� r hç� e f t z e n.:"l.Ci i<:m me ege nome n rn"l to l <-\ t.� n n n rl c: :::- z oek.o n . OEN

OHZ

\,li ld e

E�<� nr1 t a fc:ü o e n<'l w i n t e r t ë1 l i n q p i j 1 s t 0. r.. r t berq e e nc-1 wi l c1 o 2wn ël.n l<tlobbe l zwn an

I{BD

NGB

SAR

LP

TOT .

3 00

302

2 28

9 50

1480

4 1

l+

b l ël.UWG r EÜ g <� r

?.

wn.terhoe n

1

1 3

me e rk o e t

w u. t o r s n i p k ievi t k okmü C? UW

Gebr u ik te

br urr

over

·�u i r 1 ;

2

1

2

2 1

l+ 2

3

6

60

57

1 1

1

2

N.B .

18

4

18

2 7 00

7 00

a f.k or t i nge n : OHN=Our:-�. - :-::: a vt=)r l c G lh n r d ; OHZ=Ou d - �·fo v c r l � e KBD=Korb c: ç�k -D i j 10 (bc: · l r) <J l(�. •1•.n n1 e n h i e r r1 (� we i c1 e n n a n d e

r=:c D i j .l (; ) ; UG B =l fo e r i j s B G r o b': B r rm ; 3l\.:l= 3 i n t - Aq it th a. - :O{ o d e G r o o t B r oek ; l + = l � no � ek s a�p l n �r ; LP=Lc o�o l � sp �rk .

o na e r � c h a a f � i ng KBD wor d e n 3 00 w i l � e � c n � e n verme l � ; r:! \) Z O z i j n e ch t e r n i e t Me 0.0e r eko nd in h e t totaal ; O'"Fl <l. t ?.: i j cmv l oge n i n do r i ch t i n7 v � n N e e r i j se . Er wor � t � u s V G r o n�e r ste ld � Qt de 3 0 2 e e nd e n v u n Nee r i j se r1 8 z e l fd e z i j n 2. l s d i e v a n Korb m;k - D i j l e .

Ko rb G c k - D i j l o �

·� '.Jk rl_ e v i j vc r s van J=i' l or i v a l S i n t - Jo r i s � : a o r t a n P éc r o t moe t e n be z ocht � i j n . D i t W R S o n � 2 r � c 0 e 0 e v c n nrn s t ana i 0h o d e n n i 0 t mo� a l i j k . D e w 2 ak v o 0 r � c z e te l l i ng ( 6 / 1 ) l ag e n rl. e � e e c h t c: r V D l l o rl i'] becl c1ct me t 2 e n d ikk e i j s l n<".g e n w;ir e n e r g e c m voge l s a a nwo z i 'J . D i t w n s 'J �)k r f2e c1. s h G t g e v a l o p 2 2/1 2 .

v i j ve r s : vo l l c r� i rrhc drl shë'1. lve

z rm r1 c n

�u s me t e e n 0 e r u s t 0 ewe te n v 0 r on� a r s te l le n � � t ove n s c n s o n 1 1J./ l <jCGn WYJe l s ,1 a n�m .2 i 9 w z:i r c n . B ll i te n (fo Wi n t c r p e r Ü)(fo wor r! e n fl� .2 0 v i j v e r s w é l fr r : que n t be 2 ''.) Cht (1o ' ! r v e r sche i r1 e ne wnterw i l d sric,r te n .

Me n m a�

r1 o c h o cik e rbu i t e n , i s h e t � e e r i n­ de v i j vc� r s e e n s te bek i j k <:m . '.·J u. n n <� e r d e v i j v :.; r s b c v r o r o n .z i j n , z u 1 1 Em r1 c-:: c e n:'lt-:: n rl ("" vcy -:i rk e u r i:::r e van n. n n 0. e we i r'l.e n . V :-n r n l d i e t o n � u i �:i e n v .:-m ::JJ;.R (w0. 0 r 11_ ;:: D i j le rfo o r s tr o omt ) z i j n u i t z on­ r1 e r l i j}::. i nb ::r G G S <ln t . vb . 9/ 2/7 9 : :-� :: \.R. v i j vo r � 2 k nohbc l zwane n ; '3 1':.R ,.v e i d c m : C ë1. 200 w i l r1 e c� c; n("' c n ; 1 5 w i n t e r t a l i ncr e n ; 2 b l B.uwo r e i g o r s e n 14 k i o v i t t e n .

l ie i r1 c n :

in

t e r 0 s s c: m t

r1 ; �

v..r i ntc rpo r i o0. e V".Y"r (). l ,

D � )k �e W8 i r1 e n

l .'.'.. nCJ s

He t l i j k t P1'� n. an c ok vr i j n a i c f t o rlurve n ve r o nde r s b:.ü l e n rï a t e r s l e c h t s 1 w n t e r h o e n en 2 k i e v i t t � n i n � a D i j levn l l e i hevon4e n . Luc

z i ch

Jan s se n s

( t abe l e n N . B . op0 e s te ld CT 0 o r

R . He rm an s .


54 Vn r •k� r G u i twe �k i ncr

wi lrfo e e nd

wi n t o r t i'l l i ng

s l obc o nd 'ku i fe e n•1

v"".'.n <f o j ê\nunr it o I .l i � 1 5/1/ 1 9 7 7

1 5/ 1/1 9 7 8

33G 1. 3 1

5 24

22

1135

3 21 5

k n c,bbo fz\.lm <l.n

w i l rl e zwa a n sm i o nt k ol{nw c uw

1,1 8 0 18

4

5

2

9

1 60 2 1

30 ?

1 7 00

38

2 ? ?

W l"t. t o:; r s n i p

14/1/1 9 7 9

73 2 13 16 2

t a fe l o o nft

p.i j 1 s t a .·1 r t b orgc e n c:1. m e e rk o e t

-

1 5 / 1/1 9 7 7 : l i c h t e vor s t , V l. J v0 r s j: o e: g e vr d> r c n m u. 0.r me t wëkk e n , 1 5/l/1 9 7 b : q o e n . V � ' r s t , v i j v e r s opo n e n q r:: c.:: n sno e uw 1 •1/1/1 9 7 9 : he v i ; e vor s t � v i j v o rs t o t a n. l t �x : ,, n ikke s n oe uw l a 0.g

rr \'...: c n ..-

.

sne e uw

DC :?! C . v r.r <J C l i j k. i n0 i s c'l u s z o o r i n t e r o s s r-m t 0•11 0. 0.t a l l o w i n t e rwo o r type n . . . . . . . . 1 f 't Of; ; ,. Ll.'!? n r i n v ·1 or k cYne n : V l. J v c� r s o pe n , V J. J VG r s h ëL. c o n V l. J VO r .1 fl. n"u _" ;;c h v i i vc r s t n o . Ve r d e r k 2. n ook hu t e f fe c t v a n O ';;i n s n 0 e uw l n 0.0 b e s t ud e e r d .

V ?. n

.

-

wo r � o n .

î l i l èl e 0 c nc1

-

An n s p l a thy ryncho s

He t " " n t n. l w i l r-1 o c: c nr1 e n b l i ikt wc; i n i ') on· " n rhüv ig .>. ü.n r1 o wc er s 0rn s t anc1. ig­ hc èl o n . Hot i s e e n w i n te rharde v:Jg e l r'. i 0 n i c� t r1c r1. :t ël ng voe l t v e r d e r t e t r ekk e n b i j e o n vc:"r s t p Q r i o r1 e . He t q r r·. t e q r,., t n. l v nn 11/1/7 9 k a n te v e r ­ k l i1r c n z i j n r1 :-J .:> r (1at h o t LE: '.Jpo l r,_ sp ë\rk g eb r u ik t wc� r d t ët l s s l a n on l :"l. ël t s , o f rr owc v:' n r1 o " r 0 :2 n t i i ie l i j ,<e f l uc t u a t i e ( c� c n -1o n u it he t Bru s s e l se o f ne che l se r U e · ' t i j (1. e l i j k i n <lc D i j l c� v u. l l c i ve rb l i j ve n ) . Opv n l l c m cJ. : i s ·: 1 0k r" at i n • 7 8 he t b:)tu. n l u. o.n t il. l e e nc'l e n v c; r m;>r e i à i s over 7 v i j ve r s tcit ovc� r 3 in ' 7 9 , Wi'l ë'lrh i j op c� e z (o.: 3 r'l.r i em n. n l z n v0� o l c; e n0 e n zi thm n l s 0u r, C? 7 v a n ' 7 8 . ( om h<.:� t z o e c m s u i t · te �"! r ukk e n )

W i n te r t n l i n�

-

�n a s c r e c c a

De ze e e nr1 b l i j 'k: t we l �. fh;:inkE".! l i jk t e Z l. J n v a n he t a l r'l ë1.n n i e t v Lx: db'a nr z i j n v�n � e wnt�rmn s s a . He t n 2nt�l n o em t e ch t o r s l e dh t s s t e rk af na l an'1e vor s tpr� r i n r1. o s . Z e v e r rlw i j nt pr nk t i sch n"o i t vo l l e r-H er . ,

Ku i f e e n n

De

-

l'.yt y n

fu l i qu l a

ku i fe e nd i s i n r�o wi n t e r s le c h t s <.t <:l nwe z i q i nrl i e n 0 e v i j v e r s n i e t ­ �i j n e n i n0 i e n a e te8po r u.tuur hoog q e n ae � i s . Ze . k a n we l

t o � q c vr o � e n

eens

ac c i � o n t o c l

op0em6rk� wo r � e n .


T n fe l c e n d Zo l fn.e

Ayty a

-

fer i n a a l s b i j k u i fcx;nr:l ,

opm e rk i ng

uit

nöo it v o l l G � i g

55 -

v�lle i :

�e

r1o � e e c nr1 v e r dw i j n t p:r. ak t i s c h d nn de ku i f ­

:4 '1 c h

i s mo e r w i n t erbe s t e n� ig

ze

G e nd . Pi j l s t aart

ac u t a

- Ana s

Be p i j l s t �. ar t k om t d o e nd e

0 e '1 0 n r t r ek e n vogG l s k unnen

ma�r

�e

Aoor

'} e z ak t . r1G e rk o o t

-

z i j n �ie

De�

2 ek s .

plot s

i nt r a �

� ie

voor v an

E nk e l b i j

vol­

( n o r m a n l s l e ch t s b i j l '.!./1/7 9 .z c.u,...1 e n be s t

o v c rw i n t c r �e n � an �e

D i j lev � l le i ,

zuide n

n n ? r he t

ware n

a f­

atr a g r o te

v i j vr :á: s

(:i. o

m 0 e rk o e t b l i j f t

ê'l. <l n t l1 l l e n vc or .

i n r'l. c w i n t e r

nnor�e l i j k e r

i n vr i J

in

k l e i ne

zeer

o ok

s t r e n0 e r e k ou� e

n '.) rm a a l

B l i j ft

in

k.rJmt z i j

som s ovc; rw i n t c r e n r1 )

Fu l i c 0.

g c: c n w akk e n l i jk

stee n s

rr r o t e wuk�� c n

a l leen

� antn l le n

andere

.z i j n :

een

a ch t e r m e t

u i t ,-� o horr:-, rver n c K: m r1 e c ij f e r s .

0 v e rw i n te r 2 n ,

v�0r n l

i n<'l. i e n

N0 c h t an s ,

en de

er

D i t b l i j k t �u i <l e ­

v a n p l � at s .

zee

in�ion

t r e kk e n r1 a n we g

c.; ( m c':'. e n

er

s n � e uw-

ecm

( =r'.l.e mrc� e rk n e t ) . Me e rk o e t e n v0e r:J. c n 1\ l l r; s Wél s e c h t e r me t o e n rlikk e . ) z i ch hoo f(i z nk e l i j k mo t p l ll. n t e n (;:>1�� i j s- o f s n e c uw l a aq b0. rtek t v a n c a 1 0 cm . Ze k o nrle n b l i j kb a rt r n i e t c1o o r '�. i o l l\ ng . he e n , a lho ewe l de :-ü a n t c m o n r'le r d i e l i'l. nCJ n o r rtl t ü i t e r t e e te n z i j n or1r1 :::i. t z e W ) r r1 e n be s c h (; ri:nr'l t e g e n <l e k �) u0. e . Pe l i s h e t z o ·i a t be ­

vr o r e n

p l ante n

Knc)bb c l ?.w n u. n

1s Nochtan s

zijn

c mrr :: m i e tb 0. a r

uit

b l i jkt

n n. t nur l i

bij

i1<G

r-r r o c i t .

_;_

c i j fe r s

v a n me n s e n

n. i.

? o ze

wo r d e n

ze

s l a.n(1. schup

-:- v e r l e ve n .

evo lut ie

bi j

ze

0.u s i n r1 c i n ct e . be no '4 i 'J"1 0 e e t r a n t s o o n k u n ne n }{ 0rne n me t

zw v. n c n

c1 nry e l i j k se

voe� se l

ij

e e n <lu i 0 e l i j k e

t r ekk e n

i j s l 2.. ag

o ph0u? e n k u n n e n

buur t V ël. n h u n

in cGn

weg . Ze k u n n e n r1 an n i e t v o e rl se l konV:� n 0 t!.t :; p r1e br.x�.cm v n n e e n v i j ve r (� �� n

r1cmk /l a t cfo

Ik

D i i leva l l e i

is

e n k u nn e n rllÏl s

h0� e r ve rnc l d e

wc c r sv:e r s.l e c h t c r i nq :

No t u._v 0..!..r .

a l s w i lr-1 b e schouwd vro r (1 e n :

nint

r� ' J O r rn(2 n s e n 0 e v o e d

n a n he t h u n

Cy'j nn s �J l c> r

-

Ve l e k n obb o l z·wane n k u n n e n <'1. ikv1 i j

ze

v e r c1w i j n t

is,

a a nwc� z i0

1x:: (1 Gk1< i nq

�ic

in

kunne n v l ieq e n e n

�e w i n t e r ,

z i èh

0 0� m a �r

niet

a l l één .

f�� tor

in

�it

p l a n vo l l e � ig

te

v o rw � � r l o z e n . S t 0 f il ë\ n

y,:' i l d e

zwu. a n -

c yq nu s

z e l !c1 e op111 e rk i ng n l s bi j

Onqr: ve •� r VC)(� r�. sG l

Cy0 nu s

nan vun me n se n ;

Z E; ·�·u G t e n v o o r hun G i î o n po t j e r�e k n '. )bbe 1 zwa a n v o r t r ekk e n . �rn i e n t

Dt�

-

s111 i e nt

wat o r ,

i s voor

toch

zcr9 e n e n

'.?; i j

som s vr i j

nem e n c:r r ::i t e

z u l l E� n d u s

echter

vr o e g e r

norr

0ce n

t a'l1he i r1.

O. n n

An a s . p c ne l n pe

i nr1 .i e n h 8 t

bl i j ft

k n r)bb8 l �w a u. n .

D n � o nk s h u n

o v o rw i n b; r t 9 i nc1 e r

hier �an

in

oen

noch V ' J l l e � i <J rl. (�

n o rB ;:ia l

i n N e r1 c r l 0. n d

t o koud W(.! r dt .

Dit

f i f ty - f i fty k l im n a t

t n e -w � t e r .

sr::i. i e n t b l i j f t h i j

e n k ()m't

(?) ,

I n � i e n h o t we i a r

g i nde r

s l E; ch t s

is het geval op

( 1 5/ 1/1 9 7 8 ) .

tt z .

n l'l ar

Bo lq i ë

1 5/1/77 . P ij

n00

vo l l e d ig

i n Ne � a r l a na

P o r c1 t

ho t

er

vc r ­

ope n

0 o n i c tb � ar

nl te 'J UU r ,


56 hi j z1l i c1c l i iker . Op 11/ 1/ 1 9 7 9

t r ek t

W ö s h(_:: t h i er b i j n a e ve n e r cr a l s Z l'l l c'l. an w n. n r s c h i j n l i j k m)(; z u i d e l i j k e r

r1 c Gn i e n t � o z o t e n hobh� n .

n '. ::- .·-:i r (1 e rb ur o n :

t�' n ''.: G

van on s

W a t e r s n ip

-

bij

G n l l i nng o q a l l i n ng o

D e e n i9 e s t e l t l �•po r s n c . r t ( n n a. st b l auwe re i0er e n k i e v i t ) r4 i e . t i j ·-1 e n s � e w i nt G r pe r i 0 d é i n d o D i j l e v � l l a i r o 0 e lra a t i g v 0 o r k c ,m t , i nd i e n he t we e r n i o t . t e s t r o n� i s . E r rn0 6 t 0pe n water t e v i ndon z i j n . B i j i s t i j a e n s het boer i n van een vor s t p e r i o de echtor nrYJ we l aan to t r e f f e n Rober t Hc� rrn ët n s •

U i t s t ap · n n ar Gr im� e

op

31

maart

Le i 0. i ng : R ob . ·. r t Ee rmln s a nn t n l �co l nemcr s : 1 5 - t a l a ë'l n t a l wau.rr:r e no;-te n vc··:c l s : ·

.

' 79

26

L 'C:'l p l ·-:"� e n rr c; rl. 1 J.r ," n0. ...: e e n v � �·· rT\Ü '1.('l f\g e e n v 1:" r l ó r c:: n ,.., l ". n t s j o u i t te G r imr1.o , e ve n V') o rb i j T i e no n . Hü t o pz o t V ëU1. (1. e u i t s t i'.1.p wn s he t •)b s o r vo r o n v an s t e l t l op e r s . Jnmnr1 r g o no o g w1:� rne n o r <7J C G n 'J C Z i e n ( n i e t erg be st we e r e n nGg n l v r o e g op h e t j � ar ) . Toch � r o 0 e n we eon Vr . l�oc n<l e Da r ti o v 0 1 c l � · � �e w a n�e l i ng al s ryc 3 l anry a te bo s tempe l e n . De t o f s t e w n �r ne� i ng w a s (H o v a n d G · .� war t e · r '.10r1 s t l1 ur t d i e v a n ·'l p e e n nutDb a nd z i j n r'! c u n t j e Z 'J hg . W n t :.n 0 e r

u i t log

over 1i;� t

be z i nk i n 0 sv i j v o r s

van r1c

1·H�b i c d : '10 v o rk c:: w�n s u ik e r f ob r i ck

str e ek bo s t mr1

v a n r:e i e ne n

u i t do

en van rf o fà.br i ek

' C i tr ique B e .lqe ' w a 2.r c i t r c; e n z uur wo r ,1 t r; c p r c')(� u c c.� e r a. . ' 1e n k a h mc•e i l i jk snr eke n v n n e e n 0 c po l lu c e r d � ub i e � , noch van ee n e c h t n n t uurqeb i cd . !. 1e n v i nfl.t bc i r1e s ·� u r te n t o r wr : he t g e (l. c e l t e vun C i tr i que Be l g e i s we rke ­ l i ik v e r v u i l n lîlo t é én o f o.nri.c r e r ar e b l nut-1e sto f " t 0 :i::-w i j l op he t s t uk vnn :1 o s u ik '·" r f oi":ir i ek vn ·" ) r a l b i e to rt�r ond V'Y ' rk ol'll t . Hi e r �jp � i j n do m o e ste voq e l s r:v ) r t e n t e v i nr" e n è n p le i s te r e n -i nk ".'l c s t o l t l ·'.) por s . I'�.o n begr i j pe mo i0'1i:-a c r s C:! ') G r1 : he t i s n i o t e o n r e e p nfv a l w n l'.\ r n f e n tc) e e e n ') e f' r o':T e c r ­ n e ove r l op e r op k or:it m a nr e e n v0 lw<l. n.r r1 i 0 e p l e i s t e r -" ü n.. a t s me t s l ikpl a t e n . Ui t sr o tuirre n i s s e n van e e n i nrrewi j r1 per s o o n b l i j k t d nt e r i n <J.u0 u stu. s ­ septernb e r • 7 :_, o . a . vo l'.) e nr'l.e s cn r t e n g e z e t e n hebbe n : �c le i rie s tr <1. n r1. l c.ipe r , b o n t o s tr nn� l o p2 r , pa�r se s tr an� l 0 p e r , · w i t� a t j a , oevcr l o p e r , wu l p • • • Hot

tija

'

z eke r de moe i t e w n a r <l ' lffi V "") l�J e n0. j '1 ar i n C Em meer q e sch ik ter.;; e e n s t o rug to <; a an , of m i s sch i e n no0 � i t j a ar ?

is

L i.ist ·

�a11r2e.n:-;_mc�.rr

v i nk , .

t urk se

w i l;fo e e n d ,

_y:r'.1eJ.. s_ :

t c r ta l ,

wi nterk o n i ng ,

t n r cm v a lk ,

h '.) u t r1 u i f ,

vc l ë U c c uwe r ik ,

t j i f t j v. f ,

r.1a.tkópmc::o uw, w i tte

k �:)km� e uw , k ü� v i t ,

kw ik s t n 0.r t ,

w i nt c r t :::ü i nq , spe rwe r , f 0. Z a n t , bu i z ord , b 1 2'.uwe r e i 0 c r , zwn.r te r o o � s t a ai t , patr i j s , k o o lme e s , k l �pok st a r , w � t 0 rhoe n , s i j s j e a n ·1 r 0 te l i j s te r � E e n t :- :: t n. a l v r:i. n 2 5 s o o r te n .

p i j l s t il. ar t ,

·

R :Jb o r t I-I e rm n n s

U i t s t np n 2v1.r

Le i � i ng : n?nt nl

r1. e

Peter

D i j L:)V < Ü l c d op

11

npr i l

' 79 .

B r 0 se n s 17

� c o l nemo r s �

De D i j l c v n l lc i

o� h � � r

s l a ch t we e r . .'J t . -h'] r· th .'.'J. - Ro •f o , . Ne e r i j tc l r o su l t<J" t e n k a n ik n i e t geve n .

ba s t :

,'\.c h t c r c o nv•') l'),:: n s b o O?, o c h t e n vm Hevr : r l •� e .

Vo o l

rn c cr 1� a n (10

voe l

vn 7 e l s

P éc ro t ,

on

se

e n Ou"1 -


He t vo rme l a e n w � a r a

en

het n i o t

z 1 1 n � c 0 � 1 � �0

vnn ae i j s e e n �

zien

57 l o i � i nq ,

P éc r o t :

3 0 t n fo l o e n� o n , 5 s l ob � o nae n , 1 k i e v i t , 2 w i n t c r t u l i n0 c n .

SAR :

34

1

Ne e r i

w n b.� r h0 e n ,

10

m e e rk 8 a te n ,

·

2 8 k u i f e e n ck� n ,

N o o r i j s o k l i n i ek :

10 w i l d e e e n� G n ,

7 w i l � o e o n� e n , 3 7 k u i fe c n� o n , 10 t a fe l e e nd e n , 5 s l ob c� o nr� e n , 1 (�. o A. ,"_ ilr s , 1 k nobb0 l zwaan .

me e r k o e te n ,

2 0 f u t () n ,

� e � i sp l n a t s te r � t t e nk l emme n

12

m-2 c� rk r x:: t c m ,

9 w i l rl.e e c n :� e n .

7 ku i f c e nc1 c n , 2 c1cY 1 ë1. ur s e n , 2 k n '.·:.bbe l zwane n , B r ·: m : T ?'. w i l r� e o c nr1o n , 2 8 'll ' . o rk 0 e tc n , 6 fute n , 1 t ;:i. fe l e o nd , 3 k i c v i t t e n , 2 z :)m(·� r t 2 ü i ni:-r e n , 7 s l ob c o n.-� e n , 1 n e v c; r 1 --:i p c r ,

G r ::) t a

j se

1

w i tg at j e .

Oufl. - Pe v 'Ó� r l e o

z 1 l i r1 :

8 b l u.u1tm r e i r; e r s ,

'2 w i t-:;.:1 t j e s .

0uf1 - H.C? v c r l e e

10

3 0 ".l'.\,_, o rk o c t e n ,

n :.1 o r '� :

wi l�o

e o n� e n ,

10

15 w i l ··l. o

c c-mëlo n ,

2 1< n0bb 8 l zwane n , 1 f u te n .

k u i fe a n� c n ,

10

m o o rk :J o t e n ,

1 wate rhoe n ,

Te SAR hobb � n w o o e n j uve n i e l e v i s n r e n1 � i e n v i s se n ; t e Ne e r i j s e G r o t e B r ::i n z u t e n no') 2 u.nrle re s t e l t l op<.�r s r!. i o we n i e t me t zekc� rhe i d hebbe n kunne n � c te r� i no r e n , wn nr s c h i j n l i j k 0 i n0 ho t h i e r om 2 bo s r u i t e r s . 11.ob0 r t

Me c r r� ë1 u. lwo u•�

L.

Le i � i n0 :

E e n b c' 2 t j e

( o n vr ::.iuw )

op Da

15

:q_.� rrn n n s

' 79

u.µr i l

3�a t

v er r a s t

van a f '1. e

r� :";or

ho t

fr i s s e

we o r

.i:-l ar i u.- Th e r P. s i ak ape l

we rue t r1. i eper het bo s i n .

ve r tr okk e n

zn '

1\ l

n 2 2 in a n spoo •1 i 0

è!o Z i'l nq v a n ho t '} 0 U ,�h 2. il n t j e vo rme nry'l. me t r1i e v 2 n he t r o ·:yl ­ bor s t j e e n "'h o V <l. n he t w i n t c� rk o n i nk j 3 . IIe t 0 e sp i t s t e o r e n w<:1.. n r1 e l rl e n we V G J. (t ü r t �) t we h<) t 'l C':! h ame r hoc!rr1e n v a n o e n Si) G c h t : de 'J r o te b o n t e ; nacl a t h i j o n s 0 n � u l a wnt op � o pr � e f 0 e s t o l � h a � , be s l oo t h i j z i ch · t o c h m a nr ho o r ,1.e n wc

i n u l z i j n pr Qcht t e ve r t o ne n . ��eg e lm.:1t icr h<) O r (:i. o n wo 0e b o ci '.7\k l E) v o r e n d o b (y)i .1k r u i po r \.'liJ. il.r v ë\ n we a l l e e n (1 0 n e r s t o t o ::: i o n k r o g c� n e n n a tuur l i j l':: W i!. S r1 e v l ri. um s o q G. a i we e r v n n cle par t i j . Op we-:r n i'l t:?tr ci.o T·: n.r '1n dc v i j v(� r we r r". o n we wo e r c� •" n s u i t'l e l nche n r1c)o r de 'r r o e no s �"J e c h t il. ie z o ' n b (-; m (1, e k l nva r .'l ur i nr:J c t e n<1e n n tuur l i o fhe.bb c r s t :-J c h m n �r o e n � ak z i c h t v o n� . De

s l u. n'k e

9�ar

s l o u t o lb l o cm

�r0cvi0 b i j .

Kor t on e e n � a 2 c l l i 0 e ,

c: n

4. G bo s nn emo n e n

k a lme w n n� a l i n� w a �r

k e nn i s ':)'mt r i mt V C) '] e l0e l u i -1 c n wo l wat L0.2,SC }.:LLl.I!r.!2e.:n i.!2CJ.Qn :

t j i ft j L:l f ,

w i lf1. C

r:, e nr1 ,

?.wil.r te me ü s ,

r r: :ur'!h a il n t j e , v l � u•n s o '} il il. i ,

s t :) nr�e n rè r V 0.. nwo 0 e

o n s hun

u i trp.:br o i <1 hebbe n .

kw�k , rrrote l i j s t c} r , � z mr_r l i j s t cr , zwu.r tk ;-ip , k. u i fmQ e s , 0 r ·: ' tc b:; n t e s;'.)c cht , wi tte

r·-:ior'l_})r )r s t j o , cr r :) '.) n G

�e m� o s t e n o n � c r

d e k ') u 4. e

w i n t G rk 0 n i nrr ,

spe c h t .

bo .'.)mk l e ve r ,

b ry)i-nk r u i p o r ,


58 -

Le i 1 1 i nrr : fü : rw i o B l :>ckx · ü. <1 n t a l < � e c l nç:"n r s : + 1 2 ,

n G. r1 c) •1ü r" r� üi1

hiJ t e e r s t

i n'1 ek r rm1p e n

b o z rJck

tGt

6

z <v-r c m

5 fute n , l r1 c: :-1 a 0 r s . Too n we � n �r n a vn0 r t f i o t s t c n n a �r he t " Ke s s e l � n l " hs � r �e rt ve l o �co l nemer s h u n 10 n �c h t a 0 � n l � i t j � �� . In �e t K . D . z e l f wnchtto o n s b 3 n o v c n s <le 'J' GÏ1r u ik u l i j ke v··J g c l s n l s r ..., o r1bor stt npu i t o n rr r ·l. Fr'!.l U S e e n ve r r a s s ing : i n ?. én Vnn r1 c < 'VC r·J Cb l c v c n ;.il OC r <'l. S j e S h C'( 1 r <'1 e n e n Z i'\t]e n wro: e e n 'n . W i tg c ­ G t c r r1 b l :i.uwb n r 3 t j e z i nrr G n . n u. o nk e l G s l ukko n ('1 . n . C o p ac n m:n:10 r n l i s ) b d� olt c n t r � hol::- b c m , r c · � c n wc V<; r ri. o r n a ar r}e ·;p spu i t i nrr e n W :.1. ."'r s :.r-·1m i 0 e n ' 0 n r1 ·· ,, r b 1 l. v r n l l.' J' J�� I f·i. n r� n". "r. ", "-" n r ,. i" '. L l. -... ... r h•:o t 7.... <:"'.i. n'::t " "'0 J nvn '.""Cl ::.> ... . 1 � rr c> " l '1 ° n ( r, r..; .�_ , ._r-J r z� C.;:i- f"'l.k. , V (""1. n . ' 1 c rr or.1·:J o 4 s s to· :ru i n7 le::v; i n hc-: t nl o f n i e t v i nc� o n v a n b c o n ..� e r G n e n t ;--•. nc1e n ) Ve l�� tIJ- e r s h � v� r": c m b<.:.� i0 nrr s tc l l i ncr i n r�1 � -::r r c:i te iv ü fv, ; r n tc e nr1 0 b c o n d o r c n (mn.n":\ 1_)et, e ;. '1 ) , rl io c°! i"l.n ·1 c1� �r r e t i 0 n f trek V' )nr� o n ÎÎ ='I... •n "'· ·-)rf n nJ-i... ,.,i. "� ..1-t." \..,.," s 1"�• •vv• t"" .'...� L ,'.l "..: '"' 0 0 , "i \" {-'i '" O "' 1'"'1 ... 1·1\. �> Tr ' n ,",.,. �J · - ri , ".1 'l.. ' i . ." � ..J' -, C:"� r.....\ t S ( �'"" c"'. rT_ , ...""'. ... r J..0 J0 c " ,?. J. (. \,:; n W \... J. ..J l. ._ _ " ,..; l..., ._ 1\T 1..:.;: ..... e. ... l "" .i. 1 ::· J In

hç : t LP ,

W i'H1 r

wc

o o nr1 c ri

rr abr u ik o l i jkc

!! c

•.

. •

·· " -

een

(ku i f..;.

.A..

:-l anb r ac:ito n

wi l ·" o - ) ,

on

"_

.._ .

1

tcir e nv G. lk

.._ _

·

.

.•

· '-"'

wc

en

o.\ •

_ _.

••

k c)èk:1ck , . t ·-:-, r to l .-� u i f kw�:rne n we . b i j c:: e n mo -1 i e b o ok W ;"). 2 r D i rk Cn s t r ::·p r1. i r uk t b(� i:r:) n t e ?. O eke n n :·1 nr s a l i".rrn an(1 c r s . O n r�.or t n s sc n v :) r •1 c r r1 c m we ry c s t <1 2v:r t c rw i j 1 he t z oe t j e s 2, a n b e cr ci n t o r G0 c ne � � . N n ho t e tan r a � e n w0 n a nr o e n b o s w a � r o . a . 1 a s l��c e n s l duto lb l 0am rr r ·-) G i t . ( z i e � " 1 0. n t c n l i j s t ) D n ar n <:l b o r:-1 o n hr: t e e n zw:'l r e .-1 ·-)bb or t e w·:) r de n nrn z ich 11H:" t fi e t s e n a l o v e r r1 c �,1o rl/l erwc 0 j ü s t e s l cm r ,:? n . :i:'::) e n '"" G u i t ho t D u nbe: r -:rb r o ek kwël•:ne n (het r o 0 c mr1 c < Ü .± 2 u u r ·. 2'.2.n "- én s tuk ) .Z 2. t o n ,-1 0 f i ' : t se n ft n n :·y;Jc c· n t � c; r h e t s l i j 'k G e e n n o c :1 e c h te r , r1 : , rn <'."l 0 s t e L ,T- (� r s v l mY 1 e n <1wnr s r1 c· '.'"'· r ·:". e r'1 i eme p l r s s e n ( r..; r)r x·1 i rr c n t n t 5 0 ent e n rrt .:J f.� r ..-1. i e p ) w ;:i. t S 'Y'l. S 8 r 0 1 1� 1.t1c c3 r .-: s u l t ut e n nl;>l o v o r r". o m .:� 0. :r. tr-,ch · 1. o ·ncy� r, ,-:; r ) r �; t c n ·-'. o o l s \.1.r<:vp;; -:yx" l ,, 0 . D ët <'. r n a r c:r-1 o n l..'! G " �) v e r <'.o h c r r1 " n <'. ë'.. r L i n( , c m W<l '."'tr we C .ï o lu1<1<. i q ) n s éî i è t s � v.'je n : n l . z� :) n. sb::.:.::n n i l n i1l) i j 0 e n v c r l <:tc n ( r,r,c n ) h i1 rn � r . 'ï� c» c n .-1 0 wnn'1 o l i nrr a frr o l <" r,)(� n w n s , h i c lrl r-1.Q rcrr c n v.b r u p t op . ; �1"} t 1·1 nnk v �.n r1 c '1 j_ ,::i s .::i. .:i. n r�. C! t n l r i i '( ü r m1 ;: '." '"•:t s t c1in �1 nnp·,) r de r c g c� n t r �) t S(: .:� r r. c .

�!.o l sb c ek )

.-nudv i nk

en

V:·, r r"".. er .::; p i n hc: t h · s pr :-'b0 o r · f o n wc t e l '..J{�< e n . V i <J. c n1< o l 1� s l i ;;pc r i rr o

î :· nl?_r<r <·3Jl' �2J.<�.!!

.

zwar t e

hu i s - ,

W 0. t e rhoc n ,

r o G � s t , i"'.. r t ,

à.

.Y''.2C.1 s2: Jz: tQn : fuut , ku i f<:: enr� ,

rnc 8 r1'.:'X� t ,

o.

wei:r j c s

.� r:, r� 0. il.r s ,

to r e nv .::ük ,

r.. 0o r o n- e n ·:Je ve r zwa luv.r ,·

r � ' � b � r s t t ap u i t ,

. n nchtaq � n l ,

w i l :"! e

?.Wi'lr te

qr n sp ioper ,

n o nr1 ,

me e s ,

h-; omry ic" pe r ,, · ,p::- �ff·,1 u s , b l a 1 1w h : r s t j e , k.·�)kr.neeu�, .r i e tr; .J r s , ;r o u ·i v i nk , vuurr; o ur1h 0. -�. nt j e , :�wn.r tk'.:> p , k:-;.ek <)ek , t n r te l -:l u i f , t j i ft j u. f, f i t i s , •-p: o t o }y> n t n ;3 n r; r ··) c ne sr ;:;;: cht , k i o v i t , s b � e nu i l , �v ::i. r t e · k r :'i. il i , v l<1 an s e "T � 2. i , V�::? l r1 l e e uwc r ik .

Se_y_ ;_g·"-.9_n_n ::; s te11 :

1r· u t '�tl i f ,

rno r·:-:: 1 ,

.'7 <'.. nr; l i j s t e r ,

v i nk , 0 r 0 t e l i j s t e r

(?) .

lfo rw i r; B l ( ) C kX

JT ë.t u u r c x >".l L) r a t i o

'

n n n.r r:·.r} f ih i c ö n c3_n :r. cpt ü � l c n op

1 2 me i ' 7 9

Hü t <) o r s t e f! , :;) ()J. V ;"ln rf o tocht 0.i n0 n<"'l. ëèl. r r1,e s::>r i n09u 1: t G n . 1 3 WJ-e r s Z � ' Ch t c n e r i j v c r. i 0 1 o n b l ,-,t<� v• ) e t e n e n me t op0o r · ) l c1 e br c, 0 1<: sp i j pe n , n nar et""J f i ­ b i o ë n . '7 0 l ukk ir; ( o f h•.Ü a <'- s ? ) i s e r n i em a n d i n he t ·wa t G r rroduike lc:1 , c1. e . 1r l c r 0 n u i' i-,.,. ·-r) 0 ,_., n1'" -" l ""' br 0. ...:,. nk C! ,..,. .; · j n·'-> n b l ...-\...,;, v n , "1 r "• ' ' r1' ,_. ?: ·" n r1 (0· ·� r" �i '\:,; .t � ".'-,.. \.,.; .;; C) """ n � J.. � "'�# ' ··· ' . ') - 'to

-

,,.

,.J

.�

.; , l. ,

..1

"

� -

U.J"'l. St r1 0 ve le :r r r:: t:! n c e n b r u i ne k i kk ,� r s hehbo n we ook · v e e l s a. l êl'"'.l o.n�:l 2 r s rrcvc�n,1 cm, v<Y:• r. a l k le i ne w a t o r s a l<"1_1'\'.l n n ë! e r s 01 a r.. r nok v o r s c h i l l c nr1. o v i npo cJ t ­ c n u l pe nw a t c� r r3 u l n.m a nr1. o r s . D 0 rth:? c s t e p ëi/! r< e n w nr o n e c h t o r n l u i t r r; poe l ­ t j e s vcr c1.wc ne n , r�o p?.;.-i.r t i j ·� i s i ··1•11 c: r s n l e nk e l e wok .: m v · n r b i j , rri a ar ·

·

.


59

to c h k on0. a n we qe n . Hut

s pr e Gk t

-z: e l f s b i j

�-� o n

� a nt a l

e �c e l

v ;:m z c l f <l a t

ton

axaqpl � ar v nn � c 0 ewo ne

p ad t e

z i en k r i j ­

q o (:;c1 ';np a s t e n (1 e rl.i c r t j e s n i e t te 1<wo t se n ,

(bv .

v c:or u ;.i r Z ?1. (:l,k t

(1 '.1 rfo o ry:r o s c hr e vo n (1 '.Y) r r1o

d '. : o r

v i n0 c"} r n an e l s )

i n fc c t i o s r H e

z e:

zijn

d nn ve e l

ze

0emak ­

op lope n . E n � 1 h u n be scher�o n d e s l i j m l � n0 ni e t te be­ w c� z o s te c c1 s V ?. st me t nutt e han0.e n . N a d o t e r»n inël t i e fo t o ·wc r r1c:n z e n a t u u r l i j k t 2 r tl']'J G Z o t i n h(� t wat e r , iïTnc: r s h e t n� f ib i a 5 n i n B G l0 i 6 '] a at n o g s t o e 0 s ach teru i t e n z e z i j n n�g kunnen

s c h ë1 c1 i i:; e n

c.� n

eGn

k l e i ne wr) nr1. j e s

cl. ikw i j l s

k e l i jker

nog

p ak t e n

s t e e d s b i e t we t t e l i j k b e sche rm� � O · �c wo r r1 a r w n t n� n r i n n ek t e n 0 okake h : l ib e l l e l nrven e n a n� g r o r ar e b 0 e s te n , z e l f s we r d c o n � e o l 0 Granr1 e wn t � r t � r g e v n n1 c n o n t o r u� � e z o t , de; z o tor i s rn im 3 cm rj-r ,·yit ! E en 3 - é". c� : ; r n i r.r s tek e lb ë'.. '""'. r s j c in p a r i ncr sk l e e d k � n � o n w e e vene e n s b aw o n � o r c n t e rwi j l we � n� e r tu s se n b o e l g 2 e� � o f l u i t 0 r 1-c n n r� e n b e l u i s te r e n e n r ink n ,) �J e e n b u i z c r èl n1c") c h t o n z i e n r o n c1 c i r k c� l en .

' s N � 1 i � � n0 s h e � � c h t o n wo , n i ette 1 e n s t a an� e o r 2 z �n� a r f i e t s w � re n , c nk c ü e p L� : 1. t s c n w n u.r ' s z cwnc; r s h ëi.7 e r1 i s s c m z i tte n . Do z 2 l i c� ten z i c h e c hte r n i c t z i o n ( rn i s sch i e n nc'cr te v r o e q ? ) 'i !e l h'-:i ·� Jrr1 e n w e h o c 1 w n. t n n c h t o � a l o n e n z n0 e n 2 3 k u i fo e n a e n e n 2 f u t e n np e e n p l a s j e in Ne the n . E n i n V n albc e k l i e t o e n 0 e o l 0 0 r s z ich ha e l 0 o e d bow� nd e r o n o n l i et � o het z 0 n -· br 0. .:lm s lu iper z i c h hr. 1 r c n . D a ar r u P-ï t te n we d an o ok w at u i t i n

ne t j e .

î1e t

5 o v e rb l i j vend e

de g �n se � ag b l i j ven) r o � e n ·we u i t e i tj/� e l i j k n 0. <' r OHZ . D i'l nr z <v:-r c n we o . u. . 6 t u n � l nu r s , o n 7 c vc e r 2 0 kcMph .1.n<:: n , ''.J. C (.? V·� r l o p e r s , '!l i n s t e n s 1 0 q r o c mpoo t r u i tr;; r s e n é én zwrtr t c stern , e n a l s pr a c h t i rr b o s l u i t v n n d e z e z o n n icro , :::: n n 7 i<: m <'.rn2 t "cht "kwam e r n' )'.J e e n h o c1rav n lk ovc�rv l i e qen . .!::! ii sJ:. .Y r::t.!l fuu t ,

( 02

rt n � cren k o n d 2n n i e t

1Jo_VJ.I:<"- rri:u n2rnQn _v2rr.s:;. l so.:;::.r t en :

re i rr 2 r , w i l r� l1 e e n �1. , s l :;b o ;.) nd , ku i f(: e n r1 , k n obbc: l zwa an , h n ornv n lk , m o e rk o e t , w �te r h o e n , k i e v i t , kcmph � an, 0 r � e n ­ p c> o t r u i to r , t ur o l uu r , 0e vo r l o nc� r , k 6kmn o uw, zwl'l. r t c s t e r n , ho u t r1. u i f , t o r t e l rl. u i f , 'k o ek o ek , 'l r �; t e b ':-mt e sp o c h t , rr i e r ZWl'l l UW , b c e rc n zwn l uw , hu i s zwaluw , o c v e r zwn l uw , ve l d l e e uwe r ik , k r n a i , lt nl,lw , V l :-i. u.m se '] a n i , ek s te r , k'J c· lm r.., c s , p impe lmoe s , m a tk n p , b o ;)"T\k l e ver , b ·-; 8mk r u i p e r , b l m 1wo

bui zer0,

·

w i n t a rk. J n i ns ,

zw ar tk op ,

tj i ft j :L f ,

z an� l i j s t c r ,

t u i n flu i t e r , fit i s ,

ma r 2 l,

f 1 u i t c: r ,

:C u r 1·1 D o se 1;: u. n n r i e ,

To t n a l

s o o r te n .

� 7I S T U

v i nk ,

r n � a s t � �r t ,

·'J n ur'!h<l ant j e ,

w i t te kw ik s t u 0.r t ,

J' r r � o n l i nrr ,

S 'i

� ck r n nrr �e

br n i1rn s l u i po r ,

CJ G e l rr o r s ,

n �c h t e 0 a a l,

vuur0 oudh.'"' 0.nt j c ,

} y-. 0r1p i e pc: r , hu i smu s .

spr e e uw ,

·

Joh a n BcY7 ne r t

• • •

L at i j n s-Ame r ik a v 0 r l c i d i ng s t e ch n i ek o n g eb r u ik t v o o r he t vc r s c h ri lk en v a n h u n p r o o i . D a t h e e ft T, ' i l l i am Eb e rh a r d , <=: e n b i o looq van d e u n i v e r s i t e i t v a n C a l i forn i ë , me e q em a ak t . d at

Dc �e

een

a a nta l

s n inne n

ovcre e nk o� s t

s p i nnen i n

weve n

geen

v e r sc r e i <l c n o e n p arfum , d at s t e rk e de v c r l c i d i ng sg c u r van vrouwe l i j k e v l i nd e r s .

n e t m � �r

ve r t o o n t me t

;, ·<J.n n0 f� r bG l � ng s t e l lc nd e lY!. U. n ne t j e s h i e r op a fk omen, wor d e n z e g e v ang e n d i e me t e e n d r a ad v e rb o n d e n i s a a n e e n p o o t m R t e e n s o ort s l i j menh al , v a n d e s p i n en d i a a l s e e n l a s so wor d t u itg e g o o i d n a a r de ve r l i e fd e s l <lchto f fc� r s .


N I E UWS U I T ONZE

S 'i"1EEl� . : t

V0'"Te l s ==== ==

-

P ·:vH c e 'l/ S

n. u r i tu

Op B. én v n. n �o 'lc l e i n c r o

verb l e o f m i � � c n m n � r t

s tu s sen

v i j v::; r t j , ) s

�6n

wi t t Q .

h0 l s 1

0"'1<l o.t he t v i j vç) r t j e twi nt ij me t e r .

fuut

G e oor:-1 e

-

" OHN "

Pr)r U c c p s

en

" OHZ 0

'] r ·)tcr r1 nn . .r1 c)(fo"nr s .· De . vr·,ge l W Ç1. S · i n t :1 t j u i s t b ove n ho t :� 01 . ( 11/3/7 9 ) P e t e r Br :-- se n s k o n me n herri b e n a f!. e r e.n t ó t _ p l u s :n i nu s

W ëL S ,

D i rk

Co str0p

0r i se i0 c n n.

wr>.nr ner'l i n'J S '? l 0_ ;-i t se n ,

twc G rn in

� &n z e l f � e ek sarnp l n nr .

mo � e l i i k

rr r ·J t e v i j vc:r s

zwü. r t e 'k. 2_p

k l '" i n

zn

'� e

k u i f� u ik c r .

Ve lnko ntll ü rke n : k le i n e r r1 n.n fuu t ,

w i n t e rk l o e r!I. :

Twe e

•.

Ku i fc� u ik(� r

cJ f m e e r i"\ r.i. n s .+ u i te n �. <=, pe r ü1 r1 c n

1 ) Van 9/1 to t l ó/-1 één e x . i n pr n.chtk l e c (1 i n he t Le 8 rn l c1. spark . Z e e r m ak . ex . 0 ."'l t rl ik,�i j i s t 0 t óp m i n(fo r <"1. an 10'1 v a n r\� w � r:i.r ncme r s kwa�,:i (me n k e n hQ t b l o a rl.r o rfo .o (Yj 'l �m 0.�ç1( G l i ik. zo nrl e r v ".': r r ck ij'k c r ;)'p ­ mr�� r 1< o n )

?. )

Eon

te

�wom

pr achtwa r-.rnem i ncr

S i rit � i'1.11 0 thu.- �ry1 c .

Purpe r r e i1e r

Een

s t c.: e "! s <l i cht t er-ren t40

op

er

LUJ ,

fu u t

D!'l.V ,

STB ,

RH ,

i n . z o:'ll �"= rk l ,-,; c y1

o . a.

'?.. 7

op

an r i l

P n u l G r d o t aer s

or>

10

bi j

v a l av " n '1

n.pr i l

' 79 .

l ëi.n'] Z ë\ ë\m nve r

he t

'J.lo o r a s

(rek r :=n­

z e e ë e nd - ; 1e l an i t t n. n irr r n

20 apr i l m e n w te N0 c r i j se � zeve n � �0 e n l nt e r 0p Ë! m aë mwe z i ry te ".:! i n t -?.r:r n th n - -t(y1 e .

H e t k �ppe l hoewe l ri ,,_ n

0 e ::-: :·1 r .4 c

·.

v l inrr t

c c n tr um Heve r lee )

-

oen

- h r n � a pur pur c a

purpc r r e ir7 e r

Zwar t e

v n. n

oever .

HB ,

o ok

te

ve l e n vcv�r

'7

a�r i l

zijn

P c�u l G r ci o t ae r S · � e v � li c n� e � i � � ag , op 2 1/1 o ok � nog , e r � i e a ary ave r0ek eke n hebbe n ! He t � u i ste r e kop�c l z �t m o e r (1. nn de he l ft v an r"� e t i j r1 onc1or water , wncrb i j s ��in s Necr i j 5e wa s e r

d e r o e i e nr1 c p o t e n v n n él.e o m 1 o :r. h G t Wtltor - . Z\Aternme n'."1e e e rn�. e n , op . e e n ko�� i�ó w i j ze bove n he t wate r u i t p l e n s� e n . Ste f n<:m Hub l 0u . .

Een

wi j f j e verb l e ü f

Pnnr nc•11c r s

G r c� t e

o . ë'. .

Piet

in

De

Z f'.l. anbck ".:" Mc r rr u s

rrrr)te v i i ver t e� ·S :''i.R. . P n ul G r o o t ae r s ( 2 2 1",pr i l ) .

apr i l \rlCl1� e n l 0. n0 B o ek e r

en

op '9. c

rrt(: r r� Zl n s e r

I.1 . P . , 2/4/ ' 7 9 : 9 u 20 bi j a <' n°k '. :·,m s t zwerri t e e n w . : r :)tc z � n"·Jbük u i t ".'lc v i j ve rk n n t wc q . He t b l i j ft z e e r op l e t ten� e n v l i o 0 t n a ± 3 0 " op , _ c i rk e l t ron� ék� - v i j ve r e n ver1�wi j nt i n ï ?- r i c h t i h17 . HeJt'.<.r ig D l c� c,kx


- 61 Br i l � � ik e r L.P. ,

B u c o ph a l a

-

2/l'.../ ' 7 9 � �n

r-'l tl ik e r

c l a.n�u l a

e e n h il. lve

pr o se n t . Wa s vo o r a l

m i nu u t

r1 0

nn

np c1 e v i j v e r .

pr ë1chtk l 1:3 e d )

' s m i � � ag s h i j n a

Z i'l.. a.rrbek 'm tr� -=.;k i k e e n m .

De ?. c:; VCY'fe l stee� s

a a n he t

é énm a a l ac::r r e s s i e f t . c . v . e e n m P. 8 r k <) e t . Ook o p 3 e n 11 ïJ.pr i l w;i s no0 e <'� n m . br i l d u ik e r

Br anr-1 1<:1.n s

-

e e n rr r o e p j e w i t t e vo 1 e l

s l ape n ;

.

en

die

z i dh

B l o d<x

Herwir:r

en

3e V 1 J Ve r

r;r i j sh r u i ne

0 e z e l schnp

te

P nrk -Heve r l e e ,

b �· c r c nrr r m z c n .

z o cht b i j

1 br nn<l0 an s b i j

�"� i"1J'\ r s c h i j n l i j k

d e z 0 <l i e r a n ,

(geen

een

achte r -

aor i l � nn s ) - v i s ) B o sch

D i t m e rkwa n r d i g

r c ë l G i n,� i v i <1 u van e e n b i j -m s n'."· r'TI ::'Ü i te r z e l r1 Z ë\TU8 s no r t P1 t'• C V i". l l irr e q a-s t " i n ,1. e nv i f a u n a v a n · Br nb a n t : ( n i e t mc: Q r c1 :1. n 1 3 rr c v n. l l e n be k c m c1 ) we r d · -i ok ''Y)'l' eme :i:-kt

.

Z ü (:) r

�nor

o . �.

1 te faan Don� eyne

ICuycku n h<-:i e ft m i j

E<tk h ar t

toonae

a;o-.nwe z i�f ·

Yve s Vanr1 e n

H ..Y, . •1 . W R

br i l ­

m i .:� :1 ëV} S nr�'J' s t e e d s

S

l?. r ö n t a .láu c c p s i s

1 apr i l ' 7 9 : op � e : 2 e

0 ob l e v e n

t

W él. S

'J n Vmrr s

en

qo 0 e r i � e u s .

'ïCV!'.' è ë'l.0 0. e e n v ·" r s l n <J op te i n d 8 D i j l e v z ü le i . Z i oh i (;; r

ste l l e n .

rl. <>n d e nver r1. n •1 a n z E; nw a 0.r nem i ng e n 'J C '1 a <i. n r A su lt ate n . O f s c h o o n o n s 0 oh i ed Z 8 l � o n b e z 0c h t w0r � t a � � r g n n z e n k r e g e n w i j 21. fr,; e l r:i µe n w i n t n r ry (; r i :J c1 e e e n hç:o. e l and e r b o e l c1 te z i e n . De z e W iJ. a r ­ nem i n, e n � a G t e n 0 n � c tw i j fe l d 0e z i e n wo r � e n i n h e t 0eh e e l v a n d o " g a n � e n ­ i nv a s ie " d i e 0 rote � e le n v nn �e s t - E ur o p a k c n� e . f � n l e z e h i e r v o o r he t me t b e :r e e s t e r i ng rr e s c hr o ve n u.r t ilrn l v an E ekh nr t z e l f ( T � i e lewo a l , ....... c.". .,; ' �) m� ft r t l q 7 a m e... t �n. t �. ' ::.:> _.

In

·-

chr D n0 l 'Yr i s che

- - - - - - - -

-

R i c t0 a n s

- -

-

--

31

r-'l. G C

(-1oc

1

j an

13 1 ,1

15

7\n s c r

.

j u. n

Ko l0 a n s

1 78

32

Opm ::: r k i n7

P l o i':l t s

Heve r l e e

n <:V'l. r

O C' S t

l lu 3 0

15

!fo e r i j s e

e e r ste � a0 kn��e per i 8�e v o e l

' 79 ' 79

17 5

S . I-i. . R .

n a f1.r

1 79

2

' 78

-

6

1\n s e r

' 79

' 79 ' 79

' 79

Ke s se l - l c:i Ke s s e l - l o Ke s se l - l a

n a ar

zu i d - 0 0 st

s n e e uw

zu i d ·'."l P h e t

�; rcr m i7.k

r o epe nr1

( 3 0m )

ij s

b e vr o r e n

a l b i fr '"l n s

;\ u. n t "'ll

Datum

1 7 mnt

f 0 b '1 l i s

han t a l

j an j an ' 7 9

2 7 j u. n 2 7 j an 2 3 f ob

v , ür:pr d e

- - - - � - - - - - - - -

D a t um

31

23 tal 27 22

+ 60

0; ')n r r k i ng ,

P l t". a t s H0 l sb<::: 2k LG UVE� n I.. c uvc n

Hev�� r l e e

+

1 3 u l 5 n � � r noora � o s t n a nr we s t

v an


..,. _

Gr auwe qan s

1\n ser

D atum

1\ a n t u l

-..---

·

3 1 CT. c c 3 mrt

E én ok semp l l1 ëtr

c ry

1·1c0o l i j1-:_ o n t s n n:?t .

G an s

nn s e r

-

' 7 9 t ;} n e vo r l u e

j 3 nu ?tr i

l

9

+

62

' 79

R i e trr u.n s

lOu

naëi.r we st

L � uc o r> s i s

{ Abn i j

' t P ark >.

v an

• . ·

� t e f�an D o n 1eyno

P l �. at s

J\r mt nl

1 5 feb . 1 7 9 ?. 3 d!eb ' 7 9 21.1 feb ' 7 9 apr

+

-

13 . ""':� . R .

snc c i c s

rl n. tum

21

Onm<; :r.k i n:-i

P l ël � t s H eve r l e e

B r ri. n t n

-

Br anrla a n s

an ser

5 1

' 7C ' 79

62 -

20

Opmc rk i n'1 n n nr

V- f -:i rm <:f t i e

No s segem

21

n c v r dwe s t

H e ve r l e e E r p s - Kwe r p s

G.

+

l 11 u

Vë'.n

n u. ""' r

n c1 o r èlo ·�) s t

z u i 1�. c, n s t , n n n r

noor0.nc' n r r1 n o st 7 0 - 9 0m h '.) orr te v a n '.? U i ,-1

l} . R .

K:Hrr a n s

2 9 te t 3 1 j an 1 7 9 e e n '] eme nryl e g r o e p V ë.1.n ± 5 0 tu s se n I< � rbe ek-D i j l e e n Ou :'!. - Sevc r l e e . De z (,;; l fdG 1' r :) e p op l o n 2 feb ' 7 9 O'!J n'kk c r t u s se n Korb(� ck - D i i le o n B \� r tem . O p ho(j(� r v c r nnomc;l e akk8 r 0 p 1 8 e n 1 9 feb. ' 7 9 •.=! e n 'J Cnw n0 r1e q r o ep v n. n 7 7 s t uk s { twc� or1t� k , 1 url ,y r o l f )

Vnn

·

·

F a ël r n c·;n:\ O r s

:

Fr a n s

S r o o t ae r s :

Pe t e r

Br0 se n s ;

S t e fan Joh a n

k o l� a n s

:S t c� f a n

O styn : r i c t00 n s

Bo� ae r t :

B ?. nrf o :

r i e b.i fl.n s

k o l , an s

Hare

Bc r r eî"l <'- n s :

r i c trr ïin s ,

D ::l nk

o ok

m · : n i' c l i n0 <J

" r �uwe

'] "1.n s ,

G u i � o �o a se l o o r : � a n s sn e c i e s � 1 a0 (1 a Vr nnckx : 0 a.n s S":'c c i c s J " .":.be l o .0 s : g r ël.uwe rr 71 n s P i e t D � B e ckc r : r i e t� �n s H n r r y Ló s s c l i a r s : r i 0 t 0 �n s , · k a l0 an s

/

Cu s tc r s ,

Vo o r

n. :: m

v e :r. ,·1 c r e

stoed s

," CJ

P 8 b ? r. D r c-; s e n s ,

'.::J f

tot

spG c i e s

schr i f t o l i jk: e r.1n r1 e <fo l i n : e n v a n

!Jorb(=.; r t

-:r t1. n .?. c nw n .'1 r ner:t i n0 e n

t e we nr'!.o n

<ff a n s

Dobr u n

on

Hc rwi0

i n . v e r l e '1 n n

en

D lo c"kx .

t')oknm s t

Eckhar t Kuycko n ( I î lRD ) Lri,b . K . L . Le � e g anck s tr a a t 3 5

v .,...., o r

Jên

-:-r o l iE� vc

Oe c c) l cv 1 i e

9 000 Ge n t

tJ

r1 c r

:l i e r e n

D ank v o ur he t vn r s l ë'l.IJ P a u l G r �) o t ae r s

Ma.re Hé r r ern n n s n am e i nè1. JG.mrnr i 1 0.nrr s 1e. r,re s tk u s t e nk e l e ( n nke l ko l·-r a n s rr c� (� e t e r··'1 i nec r r:1 ) O p 2 9 j an • 7 9 me l n t h i j e e n w n u r n e1n i n0 ·vo.n 1 5 " 000 r:r a n z e n tu s :?en Oo st,1u i nk ,� rke e n r; G n t { u nko l k o l :r a n s e n r i G tq an s rre �e tcrrrli neerà ) " V a n q e l uk 'Je-spr ok e n P ar t ik u l nr i t c ü t :

ilön� P. r <lën.-;:r :;; n. z 8 n wëto.r


- 53 Ror�e

v-rmw

-

N i lvu s

n i lvu s

1 1 . 0 5 - 1� . 10

1

r o r k Wê: • Uw i n th c: rm i ckb o l bcwc m h c� t L . P . , Zt>' ( + Lo u v e n ) V l ucht c o r r e c t i e s ma t b ahu lp v a n i a s t n n r t vo � r a l b i j h e t c i rke l e n

2 3/3/ ' 7 9 :

a � av n a

in

{ s t e r1<: e

z �c h t c

m ;-w i nr1 )

V i s nr 0 n �

-

He rw i 0 B l c; ckx

P a n � i o n h � l i au t u s

Op 9/1/ 1 9 7 9 W ur e n

(we

"'' "- r e n

ar o nf1. een

ex .

� l i i v lucht

op

j u i st

eè G n

hoc. rr t e

e n i q e w a a r no� i ng

( F0 l. .é-J

S l e ch t v n lk

a<1n

we

t o r ur;

'�.<-?

aan

r'!e

T rnm we t c r urr w i l d e n w o g r i j c'l. e n v l c orr e r n l o t s e e n v i s­ 20 m e t e r b ove n ' m z e ho ".) f· 1e n . He t w a s Brem .

G r ' :i t o

s t r n ël t ·'.l ü K � )me n )

v a n m ax imum !

p e r crr r i nu s

Peter

HC1 l sbcek

te

nro s0 n s , (

S t a n � aA r t :

e. n.

?)

Op 6 / 5 om s tr e ek s

1 9 . 3 0 � nrr e n we ( LUJ , HB ) e P. n 1'.°)r < • o i v rii:-r c l i n ') l i j v l ucht z . Me t 0 e k i j k e r z a<y ik r1 i r e c t d a t hGt h i e r o m e e n q r r) t e V ;'\ lk q i n<J : b 'J Ve n h e t d n r p ry i n0 r1 e V Cl cy e l u i t -i < ' ? l i j v l u c h t 2 v e r t o t c i r k e l e n e n n t1 a a n z i e n l i j k ho 0 0 t e q ewo n n e n te hebbe n i n � e tho rm i ek ­ ·b e l q l f� ü 1 l {1e v··..,rr e l v e r i'l. e r 0. f n a ël.r h e t N . o . a a nk omco n

v a n u i t h<� t

F' 02r2e nornc.n

kQnm.s.::.r ke.n :

-

nn'k e r vé)rm i c:r

-

l :l nrr e

p i sche

" r o e ie n�e " ,r � 0 t te

o�v a l l o n� c

-

-

s i lhoue t

0 1 i j v lucht ,

i n v a r h cm 1 1 i n0

l a n,e ,

t 'J t

0 G h o u cl o n

en

( l i cht j e s

r, E :

( zie

Gn

l i ch t e

V l c urr e l S

n <l <J. r b 8 nC (1 e n

in

ty ­

Fcter s�n)

o n � u r z i j de

t : '> r c nv a lk K: tJ r t c

s c � � r pe v l e u, e l s . c i r k e l e n wa r � � e

- t i j � e n s he t

c mk c l e

o n rt o rbr rJk c n r :->é�i r v l c u 0 e l s l ag e n

(wi t )

s t ë'. iir t

st n�rt

0a s loten

" v n lk e p O S i t i e

" a fv l o e i e nd "

11

V èn t1 f h e t

l i c h 0. 21m ) H.B.

r :a t c: rhé1 n n

-

G u l l i nu l a

ch l o r c)J.JU S

T e r r i to r i um o n/n f p n 0. r v 0 rm i n':"T s0 e v ü c h t e n

he t Z\r o nhe r 'l p ark .

In

vorw0 ".; (1 e k r nb -

on

ei;>

1 8/.1/ '

79

op

f l .Yk1 e r ') e v o c h t e n

r; r n sve l d

QOn

..-: i e

in

r c; g o l r e c ht

�e h ak o n � o hane 0 o v e c h t o n h0 r i nne r e n , 0 i n0 e n v 0 r s c he i � e n e vo7c l s i n rr r : > c ï? j e s v :::i.n twe o o f ", r i c (m + m+w ?i ) te l i j f . De v e r l i e z e r spur t t e 0zi.n :.., l o t s l u i r'l " we c; . Ook dimp o ne e rh o u ", i n(l' e n e n ( s 0m s o r ry 1 0 n0 c ! ) èc h t e r - V�) l r; c � r n� e - s ne lw o r nl c l i nrr c n z � ) nn. e r opvc• lr-y c n d o " ?.War e " n� r e s s i e w ar o n te z i e n . �Rn

e lk 0. :;r

.S te f a an Huh l 0 u

R e c ur v i r o s tr a

K l u ut

avoc e t t a

5 ex . o n 6/5 ' 7 9 0 p Ne e r i j s e G r 0 t e B r e n . Z(� W<l.r e n hc� l ü m 0 a l n i e t s c huw e n l i G t e n z lÎlch bo n ar 1e r e n t ·�)t ·'i- O - t a l m e t G r .

D i rk Zw l.lr tko Dm e c uw

-

on

ee n

C 0 s t r op

L i1 r u s 1ne l o. no r e ph a l u s

Po b� r s o n Vc-·-:;<.ü<j ü 1 s me e r e n m e e r i n B c l':] i ë e n Ne d e r l ;: m d n (� z c� l e n t e ook e e n mcn e l i jke w u r1r n em i ng te SZ\.R . T e v (� n s o p 2 2/4 k o n ik o . ël . i n h e t r; c z e l sch n.p V C1 n r1 e i j se e nè'. e -.:m s ub a :1u l t e

wo r r� t

vo l0 o n s

0e z icn .

zw 0. r t'k o pm c c uw r;i. e ?. e

(L . M . )

w;i. n r n cm i ng .

l nn rr rl u r i tJ

ob s 0 r ve r e n ;

r:r r n .--v;

e e n b c v c s t i 0 i n'] v n.n P ël u l

G r o o t ae r s


64 Zwör te

s te r n

-

Ch l iflo n i n s

10/ 5 81\.R � 9 e x . m i ek zwü vc nr� .

n i0 o r

i n nr achtk l o c

n a l u,.:1bu s

E i� e n � n r � i 0 � a 1 r a0

v n n twe e

-

v i j ver

in

the r ­

B l ockx

C o l umb a

Hnutr: u i f

h c YYJ ]) ove n r�c

-� ik.w i j l s

1;

...

. •

9 mo i 1 7 9 . 3 t a a spark Le uve n . · :C c:m VCYJ O l q c h t c r v ci l rr t e n s l a .-:i t o e n nn<" r· r e , r1. i e v i nn i 0 " ntw ; b r r-1 t , ' me t zwwnr q ek l e pnor 11 r o nr1 . � c o r o n " . T i j r1 e n s <1o k nnkr:> ?.r t i j t j e s ze l f bowe "} e n e nk e l fü� v lcm.\f c:: l s t e rw i j l ( 1 0 tw0c v� · \r c1 o r c.:: s t a l s vo r s t o c mr'l. mv�. st e lk é'i. n r z i t te n . N a o nk o le sekc mc1.(m hn e ft 8 ,�n P. r q c� n <'":l G 'J v � n e n v l ucht Ge n anr1 e r e b o " �mk r n :i n in � Te r i t or i um'l' e s ch i l ? D <'l.n i n e lk q e v n l e e n �c l r1 z aë.11l 'fü::i r cin�)Jt:k ir; ry r e n s c ,·m f l ik t , wn ar .:i e m o o s te vc)gc l s e r m G o s t a l i n s l ar-; e n �u lk s mo t l<mt n r u i t e r l i j k v0 r t r y� n te rc: ·.i c� l e n , w n ar h i e r ry o c n s :�r nk e v a n w a s . D i tm a a l du s g e e n " vr e d e sd u i ve n " .

h0ut� u ive n

on

-

.

Koek o ek

C�c u l u s

-

c a no r u s

R

3 o r ste w a n r n em i n0 1 5/ 1 ' 7 9 te He v e r l e e Ro t s� o e l ( 7 uOO ) . Op 6/5 ' 7 9 ('1 e: 0. e n we o c m pr n c h tw n. :i. r n 8rrt i n0 : n an hG t s t n. t i o n v 21. n Ou �. -He v e r l e e z 2 t c n o p o e n a f s t nn� v � n 5 0 me t e r �r i G koeknck G n i n he t 0r ë'1. s , o p e e n ël f s l u i t in') o f i n e e n ' k l e i n bo0mp j c ! D n or r1 e t e lE� s c n o p V '1 n B a r t wo r rl ri ;: t o c:: n uni <:: k e w:1. ar ncrn i niJ ! Pe t e r D r c s e n s , B ."'lr t c m E l s De 'á i t t e '3w ar tk op -

:.J y lv i o

ntr i c ap i l l a

3 1/1 2/ ' 7 8 z at c1"l s tr e ck s 1 5 . 00 ·� (' m m '?:W<'l. r tk <rp b i j H . B . 2. 'Y') h e t �ç·.) i:J r t j e , u i tr;eput p ik to h :� t nory Z'i. � n c:: c n s t uk v�.: r r o t t o ar_:r)e l . Dc z .::: po0 i ni:r t o t 0vc rw i n t c r e n i s ne iî a s t v o o r he t 1� ü: r t j c él f0 e l 1 1 1? c n Wi"'.nt wc hebbe n ho t

o :')

.

.

v n l l o <H0

BB , E nrre l s e 'l(" l ckw ik s t u. ?-r t E e n e nr:re l s e

20

n.�r i l

-

; :� ct ;::i c i l l u

'ï e l e kw ik r, t n rtr t

( v0ri0e

w n ? r ncm i n'1 .

.

'

in

f. l l' v a

f l öv i s s imtt

:-:ir n c h tk leec1

D i j l o v ê'\ l l e :t ,

LUJ

i::i

ho t

s l ik

25 n.pr i l 1 9 7 1 ,

te

Ne e r i j se ; WEl "" r nE:imor )

z ia l f r k

Z o··)cr•1 i ie r e n

= = = - = = ====

B u n z i nr-r -

Op

vnn

P u t o r i u s �")Ut' -,r i u s

1/ '1 ' 7 9 WE� r r! e r

oen

�e s0o r t h i e r wa s

b11n � i ng m0

nvc r r c v" c n

n i e t R b ek e nd .

( N o t a v � n �n w � � r n arn i n� c n r a � . :

sch i j n t

te î'l i l se l e .

Ove r hc: t v : � c:::> rkc1me n

Q i rk Co s tr op ovc� a l in

on�a streek

c n iq b r· s L: n n c n ·r'1i n irn.um na.n r u s t t e v i rir�i.:;n i s , { no0 )

v --; 0 r

to

k rJmo n

.· )

wn? r

vr i j

no�

t ël l r i j lc


- 65 -

l\.m f ib i e ö n ========= Z i e o ok

.El1,d

ve r

s l a<J o.m f ib i e�ö nt 0cht ,

spr i nrr ;:iu t t e n

I 1 e e r c1 an lw::m r4 ,

op

1 2/5/ '

79 .

- Bu f'> b u f o

B i j e e n k o n tr ') l e v u. n r1 e V l J Ve r t o P r:�c r " t o n 1 1/1/ ' 7 9 b l ek e n e r n i e t m i naer � a n z o • n k l e i ne 1 000 p a� � a n z i ch l f-l n0 s �a o n� e v e e r 5 0 0 me t e r oeve r ve r z ame l r1 t o h.ehh � n . D e me (� s te e x . bcv'.:l nrl c n z i ch i n e e n str -: 0k v n n e e n h n l ve t o t an � a r h a l v e �c t a r b u i t e n � a oever t e rwi j l e r vo r � G r r! a n v i er me t G r n i c: t me e r ryç� to l c1 k o n w0 r r'l c m . Re (1 o n Vïln ·-1 o z ·-� n i t � o n•1e r l i i l< t G lh n r e s i t u a t i o W ::t S n '1. t u ur l i j k he t fo i t � (l t � e p 0 ar t i j � v � n � c 0 ewone �a� r � n� m i � � c n a?r i l v a l t . De mo e s t e n Z <l t G n i n (1 0 r '1 él. a<1 'J C: p n. �.r · �. i n n e b r�k o nr1e , z e• '1 C) () r'!. n. l s on:ve rbr r:.:k e l i j ke , omarril i nrr . De q r r1o t s t c� k • 'l nc e n t r <l t Ü::: s W ë'.. r c n 1� l uwc n s v 0.n we l 100- 1 50 e x . o:r c nkc l o v i e rk n n t r� mc t<.:,, r s , '.'.l u •� r p �r1. �. e n f. 0 n wn. b � r ! Op 8 2 n p l .'l r1.t s vci n r-1 ik O '.:'Jk a l � c sno e r e n p a� � e c i t j 1 J s . E e n v a r 0 8 l i j k o n� an�cr � nek j e mo t a n4 e r e p l u n t s c n e n v n o r n l j ar e n , z o u m i s sc h i e n i n t 0 r c s s anto rr e r;cve ns kunne n rJ n l e v c r e n . 1 ioo i l i i k b l i j k t h o t � u s hc l e q a a l n i e t � i t s i n � G j u i s te p o r i oi e w�r � t v:)or n. e �'lp1( omr:;nrle a'"·"l f ib i G ë nwe rk'] r 0 2 r ? r"f (� t o l d .

0 H c hc; o ft

mo t :1 c

n r v 0. r i n']

c urs

us

" EH B O v:x) r

n.. 0.nc1 Q r e l'l. e n i n s ck t e n " ? T i � wGrkte r r o i n : � e c r t se � r e e f i n apr i l : e e n m i n i s l �0ve l� j e vnor a e C i'1r é1J) U S v i o l 2.c c u s ( e e n <1. léJ c:me ne :n i •1 r'l e l �r r o t e t u i n- e n hci skGve r , 7,W ar t '!' ek l e ur ·1 mr; t 1 i c h bê.: nf1 h l u UWe r a nr'J j e s 2', é'l n 'l C r1 G'<{ sc�1. i l - �e n ) . Op 1 1/ '2./ ' 7 9 ::-� r i o °1< •3 ::? r ·:§ 8 n k cY'.'.);-,e l '"a i n o f me e r (1 ' ) < Y1 1 0 nrr s h o t a s f ;->. l t .

Hub lou

Ste fai\n

TO P P. WX'TJE 3 VCO f{Jï\)\R

30/1- :

Ro(xll).E; o l -! u ikn r. : N o n ne t j e :

3/1 :

1 (l.ood

e n Ze 8br u�0e

l w.

ex .

·

1 • ·9

i n w i nterk l 0 e 1::'. tu s se n

B l ankenber0e '

STH ,

t o OHZ .

DIC PER DIC

JTB

k o p p e l o :; 1 8 m ? ci r t t e HP. o r i j se . tot 6/1 : 6 e x . 5 rnrn , 1 w b3 Ne e r i j se . nu i rypnu tbu i z e r r� : 1 <�x . '.·' :r,i 7/3/ ' 7 9 n ab i j OHZ � r�.u ic'1 '3 l i j k w i t. t e s t a a:tt me t fl o nk 0 r e G i nnb a n r1 , W i t te D n rl. o r v l o un,e l s e n r� ·:) nl< e r .e '.:"10 1 S ­ 11 • v l ekk e n . " B i rl d e rn'! - 1 6/5 : 1 ax . t G Vo s s e rn T l 0 <". e wouw : P 3T - 20/ 5 : 1 an . t".? X . u i t h;;.; t '.3 e n teruq n 0. a r he t Z Ho l sb e ek 3 0 m hc·orr o n v l akb i j . LUJ PBR B l a uwe k i ok c nr1 i o f : 1 w . }� ')VO n �fo o r i j se cm 1 1/3/ ' 7 9 Tur e l uur : 9 npr i l 1 e x . Neer i j se PBR , J? S T - 2 9 a� r i l 1 5 e x . OF.Z S TH , D I C - 1 0 me i 1 e x . OHZ HB

�3omc r t < ü i rnJ : · P i j l s t a 2l.r t :

3

1

Gro e npo0 tr u i t 0 r :

2 9 e n 3 0/tl : 8 e x . OHZ 6 me i : M o e r �nn 3 5 ex . Nv-'1.1' @_ :

1 0 me i :

(!)

Pl\G ,

te CHZ

PST,

PBR , PBR

DIC,

::>TH

e nke l i n me i

' 67

e n ' 7 1 nry1 �·� ' n ï r a te rr r o e p .

10

ox .

te

m i n stA n s

OH�

HD


. - 66 Zw 7:1. r t e r u i t e r :

2 9/.1 : 1 6/5 : 5

OX .

1

GX .

1 0/ 5 :

I�cmr>h u un :

2 9/1 :

o:-:r� OH?,

ox .

-

2

OHZ

.

GX .

n rn

PhG ,

in

PBn ,

n

E De n i tte i n e n E De � :r i tte " !.IE .

Pl\G , BBR , in �)r ë\chtk h�.o d

'

HD

:-ü n 1

PI3R PDR

tü OHZ

5/5 :

1

DIC

t e OH3 .

ex .

DIC

'

10/ 5 : m i n s t � n s 3 e x . ta GHZ 5/11 : ' ex . t è N2er i j se

S/ � : 7 n x . tu OR� 1 2/5 : .± 20 ex . t <-; o:qz

Bo sru i te r :

en

é:VGrrr nn,..r sk l e c r"'.

. PB � ,

B.

en E .

D.�.

PBR

C;:m qdüJ!e_rr a n..§. :

l ex .

2 0/ 5 :

Nv'1Fn :

t e OHZ .

to t no,,.

r n n<l � c m i � � ng :

ex

t�)e s l e cht s 3

yi,gr�,ie f : v0r s c h i l l r.m r� e n. r: o r t r ek 1

O n t s n an t

x

v-1 ö v. r nmtt i n11 e n

t o0 e n 1 5 u 3 0 �

11

?

DIC

w a r-.r ::-r � : nomo n . i n

K� s se l - 1(:> :

in

e x . · � i t t e n<l

n�

E r �b 2 n t

3 0 ;"', r:>r i l he t w �t c r 1JUJ

DD. V / . ' 1f; u 5 5 .>. .l le n ( 10 ) te z ame n •l o ' ' r t r e kl.: e nrl. n a �.r he t N .:-; o r c-1 c n . DG ?: e v o rr e l s � at e n r1u B � '!'; n al s k 'JkTl'.l o G uwc m , :'.)p h 0 t wab:;r, ""l i t t <:::r r e n s t ü l l i nq M G t r'! c 3 s t e r n e n vor irr j 9.8r i n he t L . P . , . HB om

Nv.S,� ·1,B : W ët wr sch i j n l i jk o e n cm f-: ) r tu i n l i ikc:r ' � ''J C ' r t n::kl< c r . ��r i l � n �e i z i j n � a � · > · i t r ekm n rin� c n : ovcr i 1 c n s ("'. <l n 10 br '.::l e r1pare n i n ::lr il.h :tnt . Tj i ft ja f :

l u/ 3 : rr r c c p j c

V 2.n

6/5 : 1: Io l sb c e k 1 � fo r e l :

5/1 : 110

':3wnrto r oo r1 s t <: <..r t : B o n te v l i o 'l c nv u. nrr o r :

ex .

20

· ,� x .

te

PDR

tk or i j sé

r :: s s is o f a z e

w.

HB

t o E '1 •l nh o v G n}1 c s

�0/1 2/ ' 7B : 1 7/5/ ' 7 9 :

1

11.:.11 · = N•· e r i j se · = " Nc:� r i ) se 'G r c• tc

1'1; • m.

te

n e r tem

b� F�o s s 8 1 - l n

::=: r n n 11

PBR ,

BDW

PD;:t ,

STD

( 1 . 1' . ) HD

+

vr i e n0

.

W I ST U D a t i n he t

e e uw o n g e ve e r 5000 m i l j oe n t r ekdu ive n ( = o e n nu u i tg e s torve n soor t ) v o o rkw ame n ? D ë'. t i n 1 80 6 e e n tr e1< wa a r g e nome n we r d van 3 00 km . l ang e n 1 , 5 breed (o nqcve er 2000 m i l j oe n exemp l ar e n I ) E n <l a t i n 1 9 14 ne l n a t s t e trckdn i f i n g e v a ng e n sch ap � t i e r f ?

beg i n

v nn

de

l �:i a c

·

· :

·

Pe t e r B r o se n s

in

m i n� e r


- 67 -

o.v.

De

î"lie lewa a l a fr-fo lin1 Lo uwm

:

: :; 1-; c r e t ar i a a t :

P l o i n s t r n Z".. t

l', u.n s lu i t i n r; r;v 0 �> rw a ar • fo n

IIoo fcl. l e �f o n

3 00 F r t o s t or t e n o p PG� 000 - 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v ,3. n d e 3 5 Fr O . V . D o · .-i o l ew."'. 2'. l , Gr a r.. t ak�< o r 1 1 1 5 0 Fr 2 3 00 Tm:- nhou t 35 Fr mç� t a l s v e r mc l rl i n'] " N i e uw l i � " n u. urn +

B i j lc�en

T JJ ... j e u) 'H ü (1 e n

·

l JJ-b i j l e � e n

V o rk 1 nr i nrr

PA

=

· � or :-i fk .-,r t i mr e n i n •1 2

<lk t i v i tc i t

P i e p WJ

=

3

3 0 3 0 Heve r l e e

voor

s�ac i a l c

k u. i �mc'lür : r, 'J

v,-� lwn s s e n e n

�c t i v i t e i t

voor

j c m :•,_ l e ·1f� n

v r:, n r

=

j n ng s te

�o

j e u0f l e � e n

( to t ( t�t

a. "1 r c.; s

25

j ëtar ) 1 3 j aar )

H a ch t zw a l uwe n t n c h t

El\

HJ

+

St�tion

2 l uOO

He �em a c: ü , hoek P a t n r no s t e r s t r a a t L ;:i. nje s t r ëJ 2, t r o n � 2 3 uOO Le i n i nrr L . De Sme t 2 lu 2 0

B i n� e

T0 r fh r ock

T'7J

+

Le uv<� n E1.)ek

S t "_ t i o n

7 u1 5

T·JA

Le uve n

9uOO

C n f é Fauna

� i n� a

r0n�

Lc it'linq

i' '.l i c h e l

F l or a ,

Ja n s sA n s

O�/onh '1. ar

: 1,� c h :: l e n

r" : -mv�m

a a n s l u i t i nq

n n �r

!f o. 0. sr r ,1 e

QyQQ 8u 1 5

'PA + T·1J

E i n� e

'J t (:'l. t i c) n

I nrr a nrr

tot

Dor0

van

� 0 m i � � ag

ron�

Lc i�in0 L . Do

vorvocr

K•ym11e nho u t

om

r"e uv2 n

i\br1 i j

8u3 1

' t

lijn

P ark

Tr ek t o c h t

( P Ác r o t ,

F lor i va l

St n t i 8n

E i nr.. G

r o nc1

T•·!e

n orne n

Le i A i n0

r1 c

3o .

S

79

1 - -- - - - - - - - - - - -

TJJ

auq .

D i j l c v a l le i 8u30

.

}

Leuve n

z u i fl. c n v a n

8u l l

n a 0.r

F l o r i v ::l l

1 7 uOO !

Co s t r op

ne r

St a t i o n

fie t s

Leuve n

S t a t i o n O u n -Rever l e e E i nr'l, G r o n r1 1 3 u . Die0e ne n � i o l a t e r we n s e n t e b l i j v e n , br c n0 e n h u n l u nch1:) i'lklç o t m e e ! 9uOO

Le i él. i n<J :

7u55

rJ e D i j l e v 0 l l e i

I n0 a ng

t r e i n v an

D i rk

Lunc h J? akk e t

S n. s Ve r t r ek.

Ke e rb n rs e n- B r u s se l .

1me t

CT ' ) n r h t:� e n h o t

8 d00

r·lo -:-F:� l i j 'k :

He ve r l e e

'

��.: -�2_j�!!_�22

Ber0

c n n s n r v n. t o r

�a � i � � �g

Vc� r � l a a t s i ng me t Bu ::;

Po st

Tr i ano n � r e e f ,

8:-:) h a n

B o 0 ae r t


68 -

Za .

- - -,

Pl�

-

11

' 79

nuq .

- - - - - - - - - - -

per

nu t � c ar

n � ftr ��) B t -V l � an� b r c n .

11 D e B l ;:.mk R ::i.r t " e n " D e I j zer­ . 1 . v . P 21.u l !.iouwG n <-.m E ckh u.r t Kuyk e n � V G r t r Gk p o r b u s ."1. r:tn het. s t n t i o n to J_,o uv o n ( Hnek P o s t ) om 7 uOO (woe s s t ipt a . u . h . , wi j z i j n 0m 8u1 5 v e rw acht te i !n umc n ) D r e n7 1 21 :-o r z o n , ki il<r.; r o n pi k n ik mr2 t · 1 r 0.nk me e , e n :?. 5 :Er i n1< 0m0 e l 0 v x: . r De D l nnk (', ü.r t . I n schr i j ve n tot o p 1 aurru stu s tn o n e l i j k ,..-i , , ,) r 300 Fr . j "� u� y U c èl e n hu t a l e n '.2 0 0 Fr . ) t2 s t o r t o n op b a nk ­ nurnm n r 2 30 - 0 1 6 2 0 5 2 - 9 2 v an E t i 0 n n e P l np i c (� , T i o n s c Vo s t 1 8 6 , 3000 L.-� uve n . Terug r ond 1 9 u . I nr !i o n o nvo l ,"1. 0 c n r1. o b•� l a nrr s te l l i n') , mo t nr i v é w nry e n s

BG z e ek a u. n

m ::1 n � i n'1 "

PJ

+

Ui t s t �p

r H s c·r v<i. t e n

(1. t�

o

(

n n ar hntwe r p � m .

Zn .

18

P I E P -PJ

1 T1a .

- - -

-

' 79

ë",U ....,. .

- - - - ..- - - -

" �- - - - -

20 au') .

- - - - -

:C i n �1. c

î'lJ

+

--

-

-

auq .

25

D i j levnl l c i S t at i o n OH

' 79

- - -

' 79

- - - - - - - - - - - - - - -

rrti'� fl <'l. 0 D0'J <1�rt

r n n<'1 c1 n

J_,.-ür1. i ni:r :

FJ

Zö .

OH + 9u30

Uit stap

J·:)h n.n

Le '.lpn l r1 s:-:i �.rk ,

n a f'l r

7 uOO

S t a t i �m Lc: uvc n Ve rn 1 <1 nt s i ncr mat r1 P. f i e t Lo i 1 i nq : D i rk C a s t r op T e r uq r n n� de m i � � aq .

D i j l c v n l l r:: i :

.§.!:!lQ

9u00 E i n� e

::> tc " )tv�Y;e l tr ok

\.\fi l sc l e

en

( v i s ar o nf1 ,

S t at i o n Le uve n

T i l r" o nk

r o r'l.e wo uw

?)

S t n t i o n O u� -Sover l e e

r o n� �a m i � � ng Vo r ry l � � t s i n0 m2 t 0o f i � t s Ln i� i nrr : Ro rwiry Ll l o ckx

z,� .

2

• 79 • s .... e. nt ______

_ _ _ __ _ _

_

WJ

· ; r;::i -:_ ooK

t:,rug

to

v a n -1c� Di j l P' T.Q. e t rubbÁrh9 t p n 8u30 S t a t i o n Le uvo n Van� � n r neme n wc �c tr e i n n anr ? �c r o t tur n;') ?. n t n f fe l s rrew< m st LA i� i n� � P i 0 t � a n e ck 2 r Om he t u.G.n t a l b o t e n te wn to n '4. i e n t •: r vo ·-; r a f i n -:r e ­ schr (�V<� n t � w o r c" e n h i j P . De B a ck e r , Oude 1-'.1 arkt 5 6 3 000 LEUVEN te l . 2 2 1 6 8 9 . T.. fv a :�_r t

s t u r •' n

1-\.t"\.N SLUI T I NG B I J or� ·

aan f' Ü? t

. 1 ; · �KG � WE :::' ' DE Ä . . t. :� : it r uk l c t t c r s .

N :\i!...'.' ! I: N VOORNAAM Vo l l e d i g To l e f o o n n r

adre s :

(i n

' ; P.

Beck�) r ,

" �''E �:uG.� "1 :3 "

•.

ëtub )

:

nd r e s � i .-, h i e rbove n . ·


-

t-JA

- -

+

D i j l e v a l. l e i 8 u00 3 t a t i o n Le uve n Kn. n t i e n "Y:c vc r l e e Gu l 5

\ TJ

·---

E i n� e r o n d d o � i � d ag

Lo i d i nq :

16

Zo ;

59 -

s e pt . '

79

- - - - - - - - - --- - - - - -

FA + r·r J

P.

G r oo t ae r s

Trek t e l l i ng i n d o D i j l c v a l l e i 5u30 K a n t i e n He vo r l ee S t a. t ie n O u d - He v e r l e e 7 u00 Vcr ? l a a t s i ng m o t de f i e t s Le iel i ng : R . Herui a n s Char t r e u z o nb c rg 11 uOO S t a t i o n Le bv2 n 11u l 5 Ho ek Lem i ng s t r a a t S l a nge str a a t te Kc s ce l - l o Le i d i nq : Yve s Vande n Bo sch Eande l i ng door d e ve l de n van Haa srode 7 u00 k r u i spu n t P ark s tr a a t Expre s swe g { i nd u s tr i e te r r e i n H aa srode ) Le i d i ng : S t e f a a n B ande E i n d e r o nd do m i dd ag !Jat i o n a l e N a t u11rbE:; scherm i ng sd ag Ver p l a 0 t s i ng p o r b u s , s a111 c n mc: t de Vr i e nd e n v a n H e v e r l e cb o s e n 1' 1o o r d a a lwo ud I n l i c h t i nq c n b i j J . B r oc ckm a n s te l . 4 5 2 1 3 3

Zo

"

L'A

7 ok t . +

' 7 ')

�r-TJ

J � c r d a a lwoud i n he t t ek e n v a n d o N a t i o n R l c w a nde l d ag en d e we ek van he t b o s 1 1 uOO S t a t i o n Le uve n l�u l 5 The r e s i a Ka�e l

I n he t voo r u i t z i ch t Zo . Zo .

2. 8/ 1 0/ 7 9 1 1/1 1/ 7 9 Z a . 1 5/ 1 .2/ 7 9 Zo . 2 3/ 1 2/7 9

:

V i c l e wa a l C o nq r e s te L i e r D i j leva l le i l.'...Io f s t ade , . ne che l sbr oek Fr a n s S e g e r s u i t s t ap

28 Faze

HA + 1/ J î·TA + v !J T,·JA + y"7J r;A + i;:;J

O n � e ak t iv i te i te n s t a a n ope n v o o r IEDEaE E N . Me n zegge h e t voor t . i 'l i j ot op z i c h t i g e k l e d i ng e n we e s n i e t l u i d r u ch t ig , a l s j e o ok nog e e n s wat a n d e r s i n he t oog w i l kr i j ge n d a n me n s e n ' La ar z e n z i j n me e s t a l on o ntbe e r l i jk , ve r r e ki j k e r s t e e d s nu t t i g .

!


l:�Al'>. RNE.M I NG S FO:U !UL I E ' � VOC l VJ...3EIU1UI '�EN

Geme e n t e

�!:}�:!;:�

:

I' r ov i nc i c

( be n am i ng )

D ntum :

-

Bewo lk i ng

- '\'. " i nd

:

( r i ch t i ng + sterkte )

't'c"ll o c r '1 t uur

..

:

B 0 schr i j v i ng v a n d e W(\or nem i ng s p l ., 0 t s e n v l o e rmu i � e n ,

�e ! icve t e

aant�lle n .

ve rme l d e n

1/'!a nrn(c-:;m i nq s formu l i c r

:

I nd i e n

de soo r t

" k l e i ne "

t 0. r ug z e nd c n

of

de W f'. rtrge nomo n

n i e t k a n b c p n a l d wo r d e n ,

" g r o te "

n a ar

:

s o or t .

r�ob r> r t Joor i s ,

G c?"!lo c d svc lc1

3,

9 200 V'c t t e r e n t e l . 09 1/6 9 � 2

Ilo dewo rk i ng

î � I E LEi�t;v"}"LJONGE :J.E!T

soor t e n

- ZOOGD I E'l. E Nr·:E-qKG':lOE P

28


â&#x20AC;¢

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement