De Boomklever Juli 1979

Page 1

I

Driemaandelijks mededelingsblad

':De 93oomkLe"e� O.V. De Wielewaal

Yves V�nden Bosch,

7e 1

-

Afdeling Leuven

Gcl<lenn�kse

Vest

80,

3000 LGuven

79/3

Jn.il.rgang

juli 1979

"En <le

n�tuur wil

voor niets of niemand iets van hRro

goodhe�d nchtorhouden en hare genietingen hangen

zo maAr voor

't pokken in de!

lucht.

Zij

is eenvoudig <Üs een kind en goed

als ene moeder,

en wnt

zij

geeft gaat tot

ziel.

Dat is do àl-qoedheid v�n de ou<le aarde,

V(n:-nieuwt, elders

in hot

on

door de mensen niet

leven van de

die

zich telkens

beqrepcn wordt, du.ar zij

zoeken.

Uit

"I';:lllic::tcr"

v.:i.n

FGlix Timmermans


-,----


44

ARTIKELS

!!��E��IE!��-Y�!;_·y�.!��!!�� Tijdens deze strenge

winte r '78-79 zijn er vorschillende uitzondcrl�jke gebeurd. Ook in mijn omCJ e v ing vielc:;n enkele vogels st-:rk u. itb link G r in c'h}ZC groep was wol ae wn.ë.>.rneming van 6 v 0 ldu i le n

·waarnemingen op.

De

(en 3 dode) m.a.w. 9 v e ld u ile n in h()t domein van ::;,7\BEUA voornamelijk l ang s de landingsbaan van r:> t c e nokk e r z c e l en n aarg e l ang de w i ndric h t i ng vlakbij de gebouwen, b o v Ll n cfo piste' s ( i:;tu.ë.\nolar.tsen) van de vlieg·

tu�gon).

De nerstc maal dat ik �r kwam, ondergaande

zon on"'lin.dcllijl<

-

·

·

O!J aanrë.<lcm van andoren,

oGn

qrote

roofvogel

zag ik tGqen de De slag deed

vlieqen.

met do tran.qheid �an oeri k ieke nd �of . d u id e l i j k aan deze la�tste dc�ccn. Maar de vogel was echter wel omniddellijk horkenba?.r .aan h::.�t lichaam. Bet deed me t e l k e n s denken aan r;en met de voet c�erst vlic.�qend, uitg!2strekte pira­ mi<le waar een stnv,rt en twee vleuqoi s av.n g e pl akt zijn. Dit boe ld ver­ . krijg je d oor do kop die op het lichaam "p l ak t "; De "bril" van de uil geeft de plntte voorkant weer. �enken

me

aan een kievit ma�r dan

Ook de vle ug e l s

als

Ook ik

ik

zes

er

deden hier

even rondkeek kon

te

�us

zien) .

een paar.

minstens nog

snel 5 jnqende uil e n zien { l::iter kreeg oen volgende heuvel vli e g e n er

ïk

besluit

achter

Tot mijn grote

t�leurstellinq

e cht e r bleken er

te zijn. Lator, né'. wu.t n<.i.slï'lgwerk, bleek het inc'ler­ dnad dat v e l d u il e n do qawoonte hehbcn van in een qroop te gaan leven tijdens de win't:crperiod:J. vT0.t me wel orwinl, cm in strijd was met h�Jt écht in groen leven, Wë\s <l<lt de uilen Gr n<i>g een soort vë\n t err itorium op n i:l.h Ü � l d o n W'li.l rin een soortgenoot l"l.ocülijk �on doordringen. Dit terri­ torium was echter n i e t mot duic1.olijke qrenzcn te omschrijven. Ook nndcre roofvogels zoals torcnv;:ük cm blë1uwe k i e k e nd i e f worden niocilijk il.(').nVëtr>,rd en mc·e stal VQr j n.ngd. Il< zeq mAe stu.1 orn<lat de torenvalk ceni-rt0..cÜ bovGn een geen meer

bepnalde

heel

aanwezig

hoogte niet moer �chternagezeten werd.

u.anvallerig

� i e vi tte n

zijn on r Do fvog e l s rc�agee-r<lEn pruktisch

wcz·igheid van de�c

Iets wat me

prooivogel.

nog

die

normnal

niet op de aan-

opviel wns

dl'.t ik,

ook

tegenstelling tot som111iqe litcrntuur, qeen vogel� ovcrd;,_q zien vlieqen heb telkens moest je ko�cn VQn + 3 uur voor zonsonderqang. Bij s t o rk e wind jfü"gde hij bij n.c qcbouwen en kon je hen nus ook n i e t �ien.

in

ook :�eor typerend. filet een lo.nq�al'."le sl0q af en tor-: door onr'lerbroken vliegen ze vrij r c) cht Otlf)r de 'i1et pollen en bulten hezanide grnsvl�tte. In�ien nu wordt �Hkeerd dan vlisgt de uil even omhoog en zwenkt dnn h2..lf rluikend in een n.ndere richting. Deze opwïl.?l.rtse wip hnd je ook als ne v0gels acntcr elk<'.nr zaten. Ze v l i ege n Plet een stuk he;�en en weer zwenkende vlucht f?.<-:?rder 2,u.n de lorrqe 'kunt. Ze lossen elkz:.;--r d;cn <loor oe Ol:l'l.•TëF'lrtse wip wa0rbij de ene m ·ene krmt u it v l i eg t on do andere de �n<lere knnt. De

ji:lchtwijze

is

een glijvlucht

Nog

iets

bui"':crik

over <le

v o ge l ka.n

bi i n a

donker De

zeer

.zêlf.

Ze

De

not natuurlijk

exemplz:vi.r was

h o u d ing

Bet vercmklcQd heeft

iets

iets moer in vlekken is.

fel vnriërë n�

sn0eu\\1Wit,

zont;-i_;:ü. ningen

vagel

enkel dat het nog

a;1nwezig.

is in v e r qc')l i jk in g

zworte

van

no vleuqels

polsvlek.

een

zag ik

vuile

eens

zeer

hori­

OJ.:' pa<l.ltjc s of omhei­ één maal meter boven de qrond

op èa grond

dan 1/2

vnn

Ook Gen bijna geheel

m0t nn<lnre uilen {vc:i::-tika�l)

zi ttcm h-�ofd.�akclijk

doch moestal niet füoer

onderzijde

de

weg·

De kleur Vü.n de

so!ïls


- 45 -

zag ik

cRn uil

Het goluid. WnS

op

1,5 Meter hoven ao qrond

8cn

1<r0ssend:

"kchriico"

�itten.

doch

ik

hoorde

het ma0r

2 x rnna.l.

on....,.cvocr alles qe�cgd bchn.lvc� <lc unnkol'jlSt en vsrtrek dnta. lantste wn�rneming is gebeurd op 8 npril mnnr de.eerste heb ik niet · 20 nnuwkc�urig doch �G noeten er nl geweest zijn voor· de koµae. Hooqstwnnrschijnlijk oind november, nn do 0::-:rste ko1E'1cqolf. Johan Pe>gê\ert Hiermee heb i1�

Dn

·

De leden v0.n de

Eliomys

nrtikel ovar

viae�mui�on

Voornl

?,OOgdierenw0rk9rÓep

ontvangen,

v loo rmui �on.

iijn bedreigd:

(jullid

tijdens do wint6rn a ri <l e

<"'ie

het nriamn.0.ndc)li ik.s tijdschrift

oerste nummer vnn

vonden in het

1979 een intéressant

�e

affiches wel !) die�tjes bijzo � dcr kwetsbn�r.

kannen

zijn dc�e

Ze !1ouren èlë;l.n wel een· winterslaë'..p, m'lt1r ze zi in enor-n qevoelig V:':>or Als je dan v o o r td ur e nd in hun . . slaap�ln�ts (qrotten, korkzolc'k:r: s ) bogint r.:md te :-]..opGn, i:;tijgt c�e te•11peri\tuur, en dan �dorden ze 'wnkker. D<l.t kost hun vitale energie l Dnnrom kan je ze 's wintnrs bctc�r. rnc�t rust 1 :.tpn. .. . tc�per�tuursver�chillen. •

Ze

.

niet qtms h(�t ja<lr: erg act i ef. reogen �alavo.nd trc:;kkeI1 c'l.G rnngste soorten O'J) inscktoj0.c :h.t. Je knn �o dan wel overal zowat ter:ronkon1en. Bopa�l�e soor� en ��eken v�oral dG .. vijvors op; 1Ür3 je dai\r bij . �onsondcrqang qa,-:i:t kijken, heb je v0el kë\nq

slr\pen

(g0luk1,ig)

in de .�omer

iijn

·

..'?:e

c.1'!\

ze

te

"Zien.

filüthod:§_,S

De dob.::rrninëitie

zo c:envoudig� h•�t wordt vriJ snel donker, 1 ook 02nmnLll ·nic�t stilzmttcn. Z:�ls je •:en hc.èel st<�rke zakl2rr'1p of nog beter een halogeenlamp met nuto­ uccu mcedaet, <fo.n 1<an je hun vlucht in hQt d1lister ohservoren; Je kan· .�o tcv8.ns zien •ó)f er qcringrl.e exen1;">l<iren tussenzitten, w nnt ieder w�er�natsend v00rw0rp komt in de lichtstrn�l goed tot uiting� en

·

i;;-igcndc

is wel

niet

v·l(:,ermuizcn hliiven nu

jo h<;t n0usie v0.n de zalm ? Goed dan, de ultr�soncnontvnngcr ':'.'i irlens hun vlucht st-:Jton rt.r: vJJ�orr,mi�.rnn hoqe qcluid•�n i1it r·

�·Til

we

noemen <lit ultrasoncn.

Ze dienen om voorwerpen en .obst?.kcls to l:;J<n.li ?.eron. R�t principe is het�èlfdo nls dat vnn oon rndnr : - Lnnnccr geen obstnJ<.cH in <'Ic 'l/teg sti'l�t, g;vm de çreluid sgolven onqe­

hindcrd

verder. er wel

Acn voorworp n:0lderbii komt, .wr.rrlen .de cr.:üui<lcm tGrug­ de Vl<�Grmuis V<lngt dit (tcruqqGK0.Rtste) . s it;rn1'.al Oj:) en W:eet on•·<ii0.<le l lijk dat hï j van k0ers 11ioet w�randeron, .of d,0t zijn prooi vlnkbij is.

T.-fonneer

qeknatstr

·

Da?r hij hlik

voortdurend

�ijn positie

Ultr a s o n e n

.

pol�HZ

ten en

siqn2len uitzendt, opzichte

mri r)·

·

kan rle vlenr�uis

0p ieder ogen­

vnn een hinaernis exnct bepalen.

zijn

v0or

hGt

menselijk

oer niet wal'l.rneembaor.


'

Ultrn.�uu-enontvanger ken <lic geluiden WQl h')<'rbur>.r mëlkGn, en dan k.:i.n mem gaan--ver qel:i.:iJ-.:en. De ene vleermuis aeeft- �en torm bij e<-.:.:n freqtH�ntie van 3 5 kHZ, de andere bij 60 kHZ. Zo kan rnen de s�ort jui�t bepalen. Da

2)

SoQrten

de ultrusonenontvungGr is de meest betr".Juwbnre,

Deterrninutie mnt

mu.0r 00k Met een

<lc meest dure

(on in0ewi1<kelde)

lichtsterke kijker

interessnnte

en

metho<le.

een go8de vleermui�engids kan ·

rcsultnton boreiken.

je

tnbol Lllleen qel<lig voor onze strook helpt je wegwiJs de Vt�rschillende saorten die boven een w.3.teropJ?f)rvlë:1 k ju.gen: De vliegh0ogte is heel bel�nqrijk, en nnn de hand dn�rvan kunnen we do soorten indelen:

Ondcrst�nnde

"lu.kon uit

vl20rrnuis vll'lk boven het wnbff

Scheert

je

dzm heb

je hoogstw0.0rschijnlijk te doen met de�

(zGlfs

de vleugeltoppen het opprffvlë>,k rR°kend)

m.::'t

\.'!l\TERVLEr�R?1TJI3

Du�e

hij

(Hyoti s

Daubentoni)

s00rt heeft oen typische

vliegt

Bij zncht

snel,

wr:?er

vlnugelsl::ig. 8p<lnwijdte:

dikwijls

en

zie je

250

ze

jachtvlucht:

in grote

vr:w1< met een

cirkels.

trillende

mm

Op deze ho0qte kan je verschillende s00rten togenkomen: de kloinste en in on�e streek meest voorkomende is de

DWERGVLEERMUIS

(Pipistrellus Pipistrcllus)

IH i h.-:::eft e:�en snelle,

beschrijft lonpinrrs.

s�<robatische

vlucht

en hij

Eon ?l��ts waar je he� zeker k �n zien is nnn <le vi jvor v:m de Abdij van 't Park. Spanwijdte: 200 - 230 mm

De LAlJlVLIEGER hoeft een u.u.n

Hij

üen

(E:;iti secus Sccrotinus)

zware,

fl�adercnde

n<ichtvlin<ler doet

word raeds

3pu.nwijdtc

:

gosignnlecrd

3 30 -

3 70

vlucht,

denken.

mm

<lia

laats�e

een boe�je

in Heverlee.

je wa�rschijnlijk te doen met de ROSSE VL}�ER11UIS {Nyctalus Noctula) Hoeft ook een snelle, on�tuimige vlucht, lijkt op

Hier heb

die van (.:!en 7.waluw,

Hij

waci.rmee

vliGgt gewo�:mli jk vlak

Gesi�n�lecrd in 3everlec. :>panwijnte: 350 - 380 mm

hij

W)or

vaë1.k

samen

jaagt.

zonsondergang.


- 47 -

is verre vnn VJlloO.ig, je g�at hier zeker niet vleermuizen van Bolgi5 kunnnn mee determineren. ;�ot kan wü een handig hulpmiàdeltje zijn, wanneer je een Dit tnbellctje

avon<lui tstap ffi·'li1.kt.

Vil en

je er mcor van wotcn : er bast�nn q0ode werkjes ook Elseviar geeft eon Zoogdierengids uit.

Aktuele

gr:ljg jr�

inform0.tic

tijdschrift van no

Abonncmwntcn

jo

hoeft

ZFG.

je

v0or

Sjznpu.this<'..nten of

door

van

storting

driem,,,:-mdolijks

de ·p�Jers: surrgestiC!s 0p te

sturen

49

GnverkCTsseido

�751 �avcrc

het

en evGntuele

adres

Robin Vnnlï0.UVer sv;yn

nanr

Eliomys,

vlcer�ui�cn,

(Zoogdierenworkc:rroep)

?.ijn qr?.tis

nlloen

in

over

alle

(Asper) de "Hl\ kunnen zich eveneens nbonnoren

h;dcn vnn

50 fr op PR 000-0634501-24 op

bovenst-"l.u.nd

adres.

Al'.ND2-\CHT

1)

Achtcr<vm �ui�on.

in dit

Kijk

blad

cvGn

rond

vind je: (�en WFl.0.rnomingsformulier vn·Jr vleer­ in je buurt, en als je ergens vloermuizen

weet zitten, vul dan het formulier in en stuur het nn.21.r Z�"TG afqovr:të:trdigde '.3tefan Bi'.nde

Koning Albertlann 105 3 200

KE.:-: �>EJ...-I"O

Ook wrmm�er je niot �ekcr b.;nt VG.r'l dü

gaode beschrijving,

2)

In

s·:v•rt, r1w.0.r je hebt je de formulieren inzenden !! !

een

samenworlcinq n:i0t de BNVR qec ft de zr.•G vlc:ermuizensticker s uit zijn to vorkrijgen bij '.-)tofan Bv.nde ëlil.n 20 fr het stuk.

deze�

(n<lrcs:

3)

mng

zie

�3iic�

WJars

hoger)

wo.zcls,

vossen enzovocrt

Gocf

je

mui�c:m,

I'l�)J.lcn,

teg(;nk"'men :

wa�rnomingen

door

waarnemingsformulioron

Onk �ffichcs

:

ann

aan

�t.

bun�ings,

Bnnde,

(grntis)

1vlacrmuizon bc<lreiqd'

egr..:ls,

herten,

nf vr�ng de

reeën,

speciale

zijn nog bcschikbnnr. -Stef an Ban� e

HUHOR : Zeg eens, Zou

Nee,

je

de ooicvnar hoeft je zo �as een lief broertje gebracht. eens zien ? 'k Zou veel liever die ooi n v � � r eens zion!

Rikske,

hGt ni e t qraug

nee.


48 -

.•

I1EDEDELIFGEN 'V'iIELEFP�P..L,TOHGEREN LE WEN BI: �-�TAAT 5 J.?-'i. :\R Op 30 juni

1974 werd ten huize van ?�ichhü

afdeling Leuven plechtig gesticht.

reeds.heel wat werk gcpresteord. een volle<lig leven.

! ! !

De

succes en znl.len c�e

:i::.nrtelijko

De

Pnlinr de �·:ielewë'.ë'.lj1·mgcren

zijn nu

5

jaar VGrder

en er

is

studi2-··.en werkkl-1.Elpen wn.ren steeds

afdelings­ du.nk V.0.n nl àicgcnE:m die np welke 'n<'.nier du.n ook, S?il blijv(�n vormen v0or het

2.an de uitbouw vnn on.ze jcnger2nafdeling. Paul Groctu.ers büd�mkte 10.ng s een J\'.lourige briefkaG.rt Rich2.rd Vergnelen, eertijds n.lgf�t'locm vocrzittor van do T'iolewz:\o.lj�mgeren, v::-:0r diens ë1.<inwezigheiël. bij da ')prichting van �!iclew:"l.0.lj�mgercn Leuven op 3 0 juni 1974, ton huize van f'richiel (:luliQr. Dit gubeurdr0 in nnam Vël.n

Moeworkton

heel de

juegdafdeling.

De lnntstc tijct

(en

spraek hier v�n e�cele

ik

s�waigo nenson bew0órd d�t onze

"Vnllei"

roaan�en) werd er de berg

kwnlitnt{ef

do0r

znu afga0n.

ook OT? hot seizoenverslë\g (<lot verschijnt in "De ·v.rielewau.l") heel wat kritiek (en zeer ga�ronde ook . • • ) van aigen leden e:� ook van r.-;J-ledcn van andere nfdelingen. Om nu e(m veel ge':nn.::i.kte be­ c1enking nl. ëL:1t 0.it do schuld is van c'le respectievelijke v o r ant....r>orde . -" lij1:(m, uit a"� '"mreld te helpon, illustreer ik dit met enkele sprekcmd2 v0o:r.boelr1en : Voor;::i.l

kreqen

a)

we

scizocnvorslagen: per hv..lfj;:::.�r "str�J:rnen" or bij RHM + 7 21. 8 binnen op can ladenn�ntal vnn (�instens) 25 à 30. Dat degene, �ie oen repn� senti'ltie f se'izoenvor sl:J.g kan rnn.kcn op b:--..sis van flcze gegevens, zich komt

b) Do Vnlloi:

melden.

hier is het feit

even v�nzelfspreken<l:

;"lrtikels vë.'.n verschillende "outeurs" binnenkomen, een rt1C'er nfwi ssolcmc:1 contnctblnd qeh::x:1nn WC)rden.

in�ien er meer

k;::m

cJ.e

uan

lezers

Nog ccm getol nn te onth�·1u('k.m: v<tn r1<:;; fcnoloqi0lij s·ten 1978 l;:wam het enor..-ae i'lnntal Vé'.n 3 ex. inr:revulël. terug bij :3'I'H (en te wctèn il.2..t elk numrt1er ( j u l i) l lijst bevatte ) :Jroevig • • • En 00.t or nu góon ziin rHe zcgqen r1;-�.t nen in a ug ustu s geen V""Jrtlti0.r1.:J.g (l("es: l uur) k0.n uittrokken om zulk lijstjo in te� vullen en o-p te sturen ! .

Nu nog

een nnder

è_,-,_t ik hi(.?r wil

kcmt

(of

oeroud

en

ZG ldern}'le

>?,ien ... )

:

wn�rmse onze

nfdoling in

"w;-\terwilr'l.tGllingen".

hGt is vrij

put

�2

zit,

�·;'ie het pr·::-·blcem niet

gcm"\kkelijk

vijvers O:"'l te tellen met hopen,

ornschreven:

mr-'!."1.r r()gelmotige

t�ll0rs

curiosa.

Dus monscm a.u ob.:

1.;Tijls erq

probleem,

:-c:',nsnijrl.on:

niet wil

W'l.tcrwild

in

't vcrv&lg,

intercss.':'.nt en

je

steekt

Jc0m n::i.nr é!.ie tnllinóon, r�r o.ltijd \V'ül iets op.

ze

zijn

dik-

Du.n een

1'1"'.tste punt: b e t r e ft n0.tionnle wer1cgroeoen: in pl0ats vnn interessante \•1:i.:-irnemingen te laten beschi"n.r•1elün in not'."'boekjes, gelieve

è!ezc op te�

sturen n.'."'.0.r volgende

Vieze beesten Plnnten

:

(slnkken,

Piet Debcckar,

spinnen,

vcrë'l.ntwo(;r<�Glijken

c.�.):

Oude l!nrkt

55,

:

Luc Jnnssens, 2600 Berchem

3000 LGuvon

Gitschotellei

(oL6/22 15 89)

82;


49

. _.

· -

1 0 5 , 3 2 00 KG s sc l - lo 4 ü 9 1) ( v(x•r u. l v l i n� k r s ) ,J..- ,h (',, n " 7 �: n -::-:, � ;)'"ll p .'.:1. e y , I1:"n i ng P.� lb c: r. t l n. n n 1 4 6 I n sc c t 0 n : 3 200 Ke s so l - l a ( 0 1 5/ 2 5 3 0 9 0 ) Voge l s :. Rcb 0 r t r-i: 2 r '11 n n s :· :;; .-: i z c. r..: .nv -- 1: s l �g u n � D l i j (1 1.:: i n1<>: 0'"(l S t s t r .'.1 <1.t 1.3 0 I . 3 000 L1=mve n ( ó l S/ 2 2 /4 4 6 ) ·� t 0 f n n B � n� 2 ,

Zoog� i o r e n :

Ko n i n � Alb r t l � � n .

. .

. � 0 1 5/ 2 �

·

·

,

S t c-f G a n

vr0. é:' r nn17l i ng c m vc: :J r

!·1.Ub lo u :

·..

Ho pel i j k . sch i e t

17,

te · � . }'i. . !:� ..

w -� n r no11'.l i nq ;.';! nk '1 s t

_

s c hudde

gij

nu

001\:

"v a l l e ib o r i c htc n

r� i t in en

g 0 schr i j f

uw kr a"''l

orn

i e t s w,"lkk e r

o ' >k

b i j U , · be s te ( ? )

s c i z ·-· e nv o :;: s .l "'\.g e n ,

n i e t- v0q c b"J�. 0.r nu:rn i ng e n11 r1_'.')nr

r e s pe c t i cv e l i ike v P- r u.n tvro o r r'! o l i j �< e n . !-Tope l i jk lokt d it schr i j ve n o ok nl ël S S ·� · s Vr') lk

N.B. :

B '.) c: n:tk l o ve r "

Vn l lc i/D0

3 0 3 0 ·Heve r l e e . ( o L 6/ 2 2 9 6 · 6 4 ) e n fu n :::i l og i G : Lnnq :::i vo J Jl 10 3 , 3 (;! 0 1 Ho l sbe ek s 1x� l o n r::? o gogove n s d c :::- r op n nt i :. m n :'. l v l ak . �e

B l ..., ckx :

flt:� rw i g

De ze '11.e n s c n

L i q n 3 s t r � �t

"De

te

le zer ,

en

f.:m :i l D g i e , 1-<. o r t e s t t1r e n n.-:,:- ."' r a e

on z e HATE RV I LDTE LL I NGEN .

n a <l r

Orn zo wC i n i g rncxrc.:?l i i k m e n: s e n c•p f?;t n ng ti.� . j :i.g e n , wc r r' c n g e e n n n.•ne n · q c n1 ) C!�Tl(1 . 1-re l (� e n h ;:;.r t c l i ik , r1 a nk uwe l 0 '1 n ëtl d e v l1 s te 1111::: è' cwo rk c r s ; hope l i j k k ome r o r nu m o e r •

.

:He rw i g

B l c ckx

we�

n l l c m i svc r a t z n a � n u i t � e te r u imo n , � c � c we rkg r o e p e n hebbe n n i o t s t e z i e n mo t 0.e VQo lbc� sproke n p J. 2. n t c n- , Z �' n g r1i e r E m - , n� fi­ b i«) Ö n of vcg e hV'oX'k 'J r 0 opc n , nr� e n , hc: t \·r) r (1 e n " Perk 11 -we rk<J r 0 c pe n .

V0o� G e t s t , . om

�'7at h� : ud t nu <fr:? t <'- i"1.k V (\n r'{ c z o wo rkr:JrO u ':>c n j u i s t i n ? De: spc c i f i c,1rn be � ighc d d i s he t u i tv o e r 2 n v n n behn e r sv-m rk.E'.m i n hr':.!t n n t u u r p 0 rk D i j lo l <:tnd . ne t v � · nr n n aru s t c on m o e s t dr i nr:r e nd c we rk i s he t k n o t t e n V il.n w i lg e n omA. n t cJ.e z o b ortw n 9 0 (1 o emd z i j n te v e r r'l.wi j ne n v ::i nwe g e h u t s l e ch t e n n J e rh o ud . M i t s e n i g e i n t e r v e n t i e kunne n � c z a bóme n n0g t i e n t a l l e n j �r a n 'J n s l nn<l sch �p s i e r e n e n o n z e v0ge lwe r e l d ve r r i j�e n . Vo r d e r

op h::; t

<J r üchtk <i n to n ,

pr ::igr n���a

s t <". ël. t h e t

e n v i j vo rwn l l e n

zi j

ony1 ;"1.t

se n

de

v n. n woghc rmo n ,

0 n r s pr 0 nkc l i j k e

r i v i e r o e ve r s �

f l ,..;, r a b i j n a t o t

.

.

i s h e r l e i a g cwci r �e n o ok t i j de n s �e l � � t s te t i e n t a l l e n j �r o n . onrer j u l l i e qobbo n m i s s ch i e n r e e 1 s q c z i e n e n ook 0 n � o r v & nde n d nt cU e r1 (;) o o r spr o n1<:: e l i j 1< e . f l ".) r a q ewurgr1 he'hben e n e r over à l ne t e l s s t ;-:. an , t o t <l n l d oen uï t s b � r ve n h cbbe.n . C�Jk .r " c s lc t e n , g r nc h te n , k l e i ne r e r i v i q r e n f:: n z e1<.: G r o ok r'! e <l i j l e .l iq q e n o r ·s "nûbe r b i j te s 1: r ()11\e n " De �vi f �1ria v n n � e s t r c �k g n � t br ap a c h t e r u i t {�e t u i t z o n� � r i ng , v n n d e w a t e r v ::ig e l s ) . T . e l nu. d li. ar r-1s c t va r 'l. ncl. e r i ng i n k 'Jrhen . He t -. wo r d t t i j d d a t . 0. o z o s tr e ek beho e rd w:) r d t . Di t ' i s n l l cm a n. 1 'l'."log e l i jk . · Ve le a r o na o n z i j � i n h a n d e n v �n �e bnoren o n a i e s t nn n te n z e e r s t e nr, s i t i o f t e g e n o�e r � c z e ac t i e , v e r sc h i l l e nde g r o t e r e i n s t �n t i o s � i e h i o r cr r r) n r'1. e n * z i j n h r: r e ir1 m e e t G 'we rk o n . Ik a.c� nk 0. ?1. il.rb i j v o 0 ?," a l ai'ln de Ho o r t1 rc l l c n s , · r:> ig o n <l. .:o.r vr.n p i j na . a l l e · v i j vC? r s v an r fo V ë\ l l e i . n îe t s

Ve l e n

"

I n den beg inne ·

z .:) ur1. c n

wc

s t a.r te n rnç t r� e

(") pr i ch t i ng

Vf.1.n

·

e e n \-:'orkq r o e p

' S t . - Ag ci th a R o � o ' e n a e n · we rk g r 6 o p �ou� - Be v o r lee Ko rbe�k-D i j l c ' . E lk v an c1 o z e werkg roepe n z o u n n v o r l c")p v ,"'.\ n t i j <1 o e n. g e �l e o l te v a n ;:1.o te. l e gge n r i o t'li <::. t t e n 0 n c1 e r h u n behe er kr i j g e n { r i c t;n <1 t t e n voc· r he t b r -J o d e ri -

*hebben


:::

50 vëm '7.wu.r t(m s t e r n s ) e n z ou , G n <l i t i s h "' t b n l 0.ncr r i j1-: s t c V é'. n n l # n a uwe k n n t �t te n �ac te n l o gq e n me t de b 0 e r e n t e r p l � �tse ; � i t · a l l e s z al · i n n aUV-·10 s n.m<-) nWC: rk i ng VGr 1 � 1pe n m e t (10. r -' ic; V�Wa ::l l � H1 , �_ (; Vr i o nr1. e n V .'.1.n H e ve r l o e ­ bo s e n .ac c n1. ë'l. a lwour:1 e n · i Ï1 h--� t b i j z s nd e r r10. t rfo j \mq e r. e nwerkg rGqp , wa arv u n ik z �ü f l ir1 ben ; w i j z i j n r e ei1 S VCY) r twe e j 2 -�r me t e e n W;è :t'k q r o o p g c: s t 0.r t to 1\f � e r i j s o e n de r o s u l t ::-i.t c n z i j n "1.rn r1-:b �. n.r . î !c n s c n <l i 8 h i a r n�n g c i n t o r c s s a e r � z i j n s t ur e n m i j z � sne l rnoq e l i j k � i t fr: rr.m l i e r i n . E r m D e t we l b i j q c � C 'J CT W() r d c n r� nt i n :3 <1 ' n o n0. o r no:'.n i ng z é <§r v.:-.: o l t i i rJ. kr u i pt , v n ·:1 r n l c. l s j e:; he t g o c ë! wi l r1 'X:n . \"�e z u l l e n 2: 0 s ne l mog e l i i 1 �. n u he t i n s tur e n v n n da f D rmu l i e r e n ; ee n v e r g <l.d �.} r i ng 0rgu.­ n i sG r e n W<1 2.r w e j u l l i e t c l o fcm i sch o f Jîl1 r rn st V<\11. ·· lp r1.:; h:-i �1g te z u l l e n b r e nq e n , z � <l �t w e � i t vo n r j � ar ru 'g me t he t pr n j oc t z u l l e n k u n n o n s t � r to n . S chGur he t

strook j e o p rl. o l n :-- t s te 11 1 '1.d z i j .-'l. o* �, f e n v o r � e n0 t. h e t v o �_; r n n n r ho t v � l � o n � e n�ro s : P i e t IX; B c� cl: u r Oi_irl e .: � ;:rl� t S S 3 0 0 0 Le uve n ( tel . 2 2 1 5 8 9 )

l/L/ • 7 9

*

b l ad z i j ct e

68

C p m n i e ry cd .l i ng : _ .._ ...,. _ _ _ ..._

V ;>, nu i t

_ _ _ _ _ __

c�.e

Piot De

B c ck o r

be n nminq " De \:J i e l cwn ë'.. l 1 1

ho0 fr1. '.� o t e l i n T u r nho u t w e r ë!. o n n l le

n frïo .l i ng e n 01'1 h u n me n i n1;

e ö n e v e n t u e l e n <! <.t111 v er u. n 0. e r i ng v nri De h' i e l ew :-t r ü . De '.r n i s nu " Or n i J:ho l oq i s c hc Vc r e n i q i ng De r.J i ,"è lew:-1.; ü " . v: � --; rq ç; s t e l r. i s " Ve r o n i cr i ng V �)·' r Vog e l- . c m t1."l. tuu.r s tuc1 i e De t· :' i e lewnn l " nr"JC'.'T u.n<fo l'.' e be m 1111 i ng e n z i j n b e n ;F11 i nq ' v0 o r O n ':!: C ve r e n i g i ng ? ntOqi..? l i j ] C \ 'e lke i s v:· 1 l0en s U v e r w a c h t b i j D . V ó':l.n0. o r Br -. r ght Uw vr) ·:, r s t e l l e n wor rl. e n v ó � r P l e i n st r 0. a t 3 , 3 Ó30 Hever l e e . 3e z u l l e n r'. n n ,·mc:o r z ·'..:i c ht wr-· rr' e n Oî) 0e v• Y: ) r ste l Z i"'. 1 n n '1r Tur nhb ut bo stuur sve rq ;v� or i ng e n h e t we e rhoude n

q c�vr 0 aqa.

over

4 e beste 1 5/8

·

c1 ;:.Y:· rg c sp e f; l r1 wor �.c m "

G i fte n

He t i s �0ga l i j k �e l 1 i o l e wa 3 l t s be � � nk e n me t g i fte n e n � n � r d0�r te 0 c n i e t o n v nn bo l � sting s a ft�ek . I n � i e n n i t � e b e ur t mo t vermG l � i ng · a a t U o e n sche nk i ng u i tvc:·c� r t 0"1 \ó? Gn pr :) j ,·.� c t b ?! steune n v .::i. n e e n Q f; L: l i ng ( n ;, u.r uw k e u z e ) IJ ·1. ;-it 90 % Vi"ln r.c-� s cil'Y\ nan.r r".e· o fr'l c l i n<J , 10 % n w ;::i. r r'-1.c hol1 ff z e t o l Z � n<l 0 r v0 rmc l <l i ng q Q � t e c h t e r a l le s n � ar · Tu r nho u t . Z o n l s 'J üWo·: m l i j 1� km1en v �nr bc: l n s ti nq s ?, ftr ck .:::. 1 1 '. -. nn g i ft e n . v n n '1l i n i-'·1llm l . 000 F ·

in

.

n n n!Yl o rk i n<J .

Opr o e p v an he t

o r n i tho l 00 i sch

so c r c t �r i �nt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'

Do i nv u l l i i ste n 111n t de s c i z c-) e nw 0. ?.. r n c�m i nrr e n V "- n n.e p 2 r i cx 1 e V 2. n 1 j u l i t r.i t c� n me t 3 1 r'l. c c e'nb G r 1 9 7 8 wor d e n ·) p n nr1 G r s t o. u.nd u.r1 r e s vc rvrn.cht i n de l 8np v n n (1 e � ,p <:J.nn j u l i . G.e l.ieve -:)p t i j fl to z i j n , want _ in a_u q u s t u s moe t ik Jv� :t vor s l ug ove r ho t he l e j � <lr 1 9 7 8 schr i j vn n . I> a nk u b i j voorb ::L é1 t . I nvu l l i j s to n . z i j n b i j mi j te v0 rkr i j q 0 n : Rob� r t He rm nn s B l i j rl e I nkJm st s t r a ?.. t 1 3 0 3 000 Le uve n


- 5 1 .... A.11 f ib i e ë n

r c:m t i. c l c n

on

- - - -- - - - - - - - - - -

rU u c; c g c vc n s h c� e f t o v e r h o t Vf ) '.:°:• r k ome n v nn n111 f ib i e ë n e n r e p t i e ­ s tr e ak , 0 c l i c ve � e z e � �o r t e s t ur e n n n nr D i rk Ç o s t r op Sp 21 0.r z a u.1uho i d s tr n a t 1- 1 3010 Pi l s e l e

I edereen le n i n

on�c

Dit

een

on

�-�--- -

i nvo n t FJ.r i s u t i o

D c� z c

C] G q c: vc n s 'l \n r .-1; : n

:J i rk

C0 str c:1p .

f i che s

no

v ël n

vnn

.l i e f s t

D i j 1 G v 0. l l e i mog e li j k

r� e

( niet

m nk e n .

g e s c hr e ve n

nn0 :4. z .:1ke l i j k )

z o og rli o r e n:wG rk s r :; c p ,

te

vorkr i j r1b 0. ar b i j

op do

S t e f a n B a nde

D i rk

on

Co s t r o p

Mu sk u s r ëJ.t t e n

O p v c r sch i l l e n � e p l n � t s o n

vo o r De

i n � e D i 1 lavn l le i h2e ft � e

r-.m sk u s r ë".. t t e nvc r r1. e l0i ng ,

por so:

die

i n s t n at v o o r

};: lomme n .

k l �mm e n

{ s ta�t s ) � ie n st

l i gge n .

�e k o n tr o l e vi n � t h o r h � n l � e l i j k v e r n i e l d e

I e d e r e vo r n i G l i ng � o o r � o r a e n n � n hog e r g e n o emde voorwe r pe n i s i n str i j d m e t ar t ike l 4 9 v a n he t s t r a fwe tb oek . ( KB 2 5/8/7 1 a r t . 4 5 - 50 ) �oe wr e e d �e z e rn oo r � t ui � e n o �k z i j n , e n h o c g r o o t he t r i s i c o ook i s a �t n nrl e r e � i e r e n e r t u s s e n 0 ek l ern� r Rk e n , t o ch v o r � i e n t he t g eb r u ik v n n d i t sy s t oem nog a l t i j � �e v o o r k e ur b o v e n he t l e � q e n v a n v e rg i f . ai e we p e r s o o n l i j k o n t ­ D e pe r s o o n v � n �G mu sk u s r n t t e nv e r d e l� i ng , r h i j Z 8 l f bewo e :t t 0. a n s i , n appe t s t 1ü cl.e an v n é -� p o n -.1·x: t b � e e n 0 r o o t n � tuurvr i cm -�1 c m r1 n. a r oP.l i::; e}.., r uikt h i j z o ve e l r110 g e l i j 1>. �ç: l einme n i nv v o r 0 i f .

u d L� "' i ncr e n op e e n v a n uw t o ch t e n Ll�.J\T ��E DZ;.;:.'· AL '3 TUB L I H FT IJ I G GEtJ

Ai s

De

zvra.r t e

tcg e nkorrtt

(�. o o s

De ze r1 -:-> o s b e v o t n l l o b(? l � nc; r i jke g-:: g e ve n s ivm de h ' i e lewn n l (k n ar te n , fo l c1 c r s , s t i ck e r s , h o e l i d wo r d e n ? ) De d o o s be s t a nt u i t 3 k i t s : •

1

kit

kit 2 kit

3

n �ck e t

1

en

�nt i

- j ag e r s

b c s t n a n� e

u i t k � r t o uchc n

w n. '1. r schuwi ng sb o r r1

fo l a 0 r s ,

b o o�c l G v o r s

D i j l e l and

-

s ti ck e r s

en en

vnlle ien, a f fiche s

l �n0 e k � r t o n n e n bu i s w a Rr i n on0 8 r 0 l � k a � r t e n e n een

( r o l le n

a u t om a ti sch

op) .

n � tuurp ark

s e l f-m ade n f f i c h2 s

D e ze ct o 0 s s t a � t tor b e s c h ik� i n0 vo · i r i e d e r e e n di e e e n s t an � j e v a n � e � J w i l opr i c h t e n : bv . op 0 e n O J? e n•�. e u r è �g i n j e k 0 l l e g e , t i j �1 e n s e e n w i j k fc: e s t j e b i j c: e n

Je

exp 0 s i t i c

k r-m

.� e

( bv .

k 8",1 c n

l anc1

a. fh ë1 l e n

en

-

t u i nbouw s ch oo l

op vo l r; '� nd adr l� S

:

s e p t e"•1b 0, r )

3 t E.� f a n

B ancl e

K0 n i ng A lbc r t l a a n

3 200

Ke s s e l - l o

te l . oL6/ 2 2 4 8 9 1 )

105


52 D a nk:woo r r'l ; e _ _ _

.,. _ .,. _ _ _ ;1.

_

Op � O o n .'.2 C ::lpr i l vo nr� r_n rl e c a r r; te twee. V ') " r s b: ü l i ng e n p l G a t s v ,"l.n '1e 1 anc1 � , c: ,� n n a . t uurp 21 r Jt w1i. orc1 " ? t : i amo n t_ n.rye Il 1"")" 1.• J' .l 0 _ H i e r a a n 0 i nq o n G c ht o r 14 ka i h �r d o � ng c n VO ) � � f , � �� o n v n n k l a s s e r e n e n h o r�� l a s se r o n , t ek s t schr i j ve n o n her schr i j ve n , 0Dn8me n e n he ropneme n , synchr o n i s e r e n en hc r syn c hr o n i s e r o n • . • Al s j e· d an rfo l r J. t ato h n nd l e a t ë'. a n c�e n r U ar � ek s 4. u ur V CJ �") r de prc,n i è r c , <.:i 0 n 14 i nr e c�1-;: s wa ar·;-\ an 2 j a n r i s q i lwc rk t , c1 c nk j e : ' D ut hcbb� n we e ve n q o c à g e rl. r.' .3. n ' " Doch WG b o s•� f f8 n ook we l r'1 <.1.t he t z :mdc r do hu lp v n. n anrl e r e n n i e t v an· z o ' n l e i e n (� l:'.k j e z o u r r e l ope n hebbe n ; ,-:i iè. :>..r om r U t 0.:i.nkwonrd j e . D a nk ". ël.n r� o • te c h n i sche ' rnn ·� e",,c�rk e r s : }� l fr i u <1ü J..G c1 o c te , :m0: rî'tlan Vr�.nr} e r i j ­ k e n , i'J. i c'h i o l î 1u l i c r , ,Tnn I' i t s e n r1 e V (:l l c ancl.e ;r- e n c"' i A we h i a r we l l i c h t v e r q ' � ten . Vr) or n l Q()k fü1nk V il.n rl a 111 c n s e n r1 i o n:lo r � ü é G b :mn q e lc v o r d hehb c n (k on4en wt" be s t ']cbr u ik1:;! n ) . Itlc r c i a il. n P i e t è! o B e c k c r V' ) '.1r h e t u i t l e ne n vil.n z i j n strun , ovci n n l s � � n J . Knop � . , O ok r"! r. nJ� ;i n n r'. 0 1·rl o n s c n '1io 1 tE:�r p l ekke 1 . !J <;ho l p c n hebb c:n : b i j na he t he l e kor p s v n n <::i e t JJ e n P i ep-r �J , r1 i c r1. e s t l\rid e n (1.e b u. r hebb e n v e r z o r l]' c1 . 2;(�kc�r fnC.)<fC il WC Q0 m<� n sen fl. i e MC�3'JGho lpe n hohb c n a u n r1e V0'.) r V 8 rk ' ) 8p n i e t �

.

.

.

·

. .

.

·

n nhe t u i q r1

l ë'. te n . ') r 0 0 t0u(1 o r s v a n

cx)k o e n (1 <'.nkwo ortl. j e vc 'Jr he t t o r ' s tur1. i o 1 rnQ t u i t z i c h t op '"1cr e lno s t . L;:i. s t b u t no t l e n s t z i j n ook rl.e ve le toG schouwèr s { 500 ) , c U e e r V'X>r fj Co � O rf".f (1 hebb e n cb.t r1. e ho nël e r (l_ e n . u r e n werk n i e t n.:J r1 o l n o s V'3 r l n r e n Çî i ng e n , De

b o sch ikk i ng

3 t c f a n vc� r d i. e ne n

s t o l l e n v n n c"lG

h c ,'lu.nk t .

PIEP

Ik

·

-

PIEP

-

PIEP

be n e e n manne t j e

r o o d a c h t i q me t e e n

P IE P

en

heb

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

PIEP -

een wit

l i c h tg r i j z e

k e e l t j e . Hi j n o rtder<le l e n z i J n l i cht kop . 11i j n vrouwt j e is he t z e l fd e a l s m i j

w a t b r u i n ach t ig e r . z aad e te r s z o a l s d e h u i smu s rn.an.r Wl. J z i j n e e n i n sek t e ne te r rnmm ! ze z e gg e n d a t wi j : drukke vog e l t j e s z i j n want we w i ppe n s t e e d s i n e n u i t de � t r u ik o n me t o�g e z e t t e �opvec r t j e s . e n e e n g e spr e i d s t a ar t j e . Ik be n b i j j u l l i e o n q c vo c r v a n a.7r i l -mei t o t beg i n o1d:: obe r . al leen

is

-

ze

zi j n g8en

Tli j

.

·

l�n n B r o s e n s

On�c rwi j zo r : We lk q e s l acht hó c ft , 11 e i 11 ? Johan : D a t z i e t �o n p n s , a l s ho t u i tg ebr o e d 1 s ,

I � ci s t e r .

..


-

53

VE:'.1 SLAGEN Ve r s l ag

w CJ. t e rw i l (1 te l l i ng op 14 j anu wr i 1 0 7 9

r.7 cr1 o n s .z i ek te k 0 n Bob n i o t 1c onK; n e n n ar;1 · P e t e r r'! c l e i c1 i n0 m n. a r 0 v e r . N i e tto'] o n s t i1 ande hf) t b ar r e w i ntGrwc e r (<� ik p ak s n0:: e uw e n he v i rrc v c :i:- s t ) ware n t o c h 7 rno � � i q e n ( r ck a r ct v o o r w a t c rw i l � t 2 l l i ng ) op d e p l � at s v a n n f snr a ël.k s nm e ncrck!·)ne n . l. l schu i v e n d c m s l i pponr1 hebb e n we cl. a n n l le v i j ­ vo r s 0 o to l r1 -fbehë'. lvo hG t ve rre P éc r o t : m·1 <"� i t te b o r e i�c c: n w a. r c n sk i l at ­ t e n no� i0 � nwo c s t ) . Te Nc � r i j se G r 0 t c B r o n h a � l d e n 6 WJ- o r s e e n � � <l e ·wi l c-1 G zv,r ;-i. u. n u i t h(� t W ë1 t o r. ; P i <:: t �) c B c� c:cc� r hç� e f t z e n.:"l.Ci i<:m me ege nome n rn"l to l <-\ t.� n n n rl c: :::- z oek.o n . OEN

OHZ

\,li ld e

E�<� nr1 t a fc:ü o e n<'l w i n t e r t ë1 l i n q p i j 1 s t 0. r.. r t berq e e nc-1 wi l c1 o 2wn ël.n l<tlobbe l zwn an

I{BD

NGB

SAR

LP

TOT .

3 00

302

2 28

9 50

1480

4 1

l+

b l ël.UWG r EÜ g <� r

?.

wn.terhoe n

1

1 3

me e rk o e t

w u. t o r s n i p k ievi t k okmü C? UW

Gebr u ik te

br urr

over

·�u i r 1 ;

2

1

2

2 1

l+ 2

3

6

60

57

1 1

1

2

N.B .

18

4

18

2 7 00

7 00

a f.k or t i nge n : OHN=Our:-�. - :-::: a vt=)r l c G lh n r d ; OHZ=Ou d - �·fo v c r l � e KBD=Korb c: ç�k -D i j 10 (bc: · l r) <J l(�. •1•.n n1 e n h i e r r1 (� we i c1 e n n a n d e

r=:c D i j .l (; ) ; UG B =l fo e r i j s B G r o b': B r rm ; 3l\.:l= 3 i n t - Aq it th a. - :O{ o d e G r o o t B r oek ; l + = l � no � ek s a�p l n �r ; LP=Lc o�o l � sp �rk .

o na e r � c h a a f � i ng KBD wor d e n 3 00 w i l � e � c n � e n verme l � ; r:! \) Z O z i j n e ch t e r n i e t Me 0.0e r eko nd in h e t totaal ; O'"Fl <l. t ?.: i j cmv l oge n i n do r i ch t i n7 v � n N e e r i j se . Er wor � t � u s V G r o n�e r ste ld � Qt de 3 0 2 e e nd e n v u n Nee r i j se r1 8 z e l fd e z i j n 2. l s d i e v a n Korb m;k - D i j l e .

Ko rb G c k - D i j l o �

·� '.Jk rl_ e v i j vc r s van J=i' l or i v a l S i n t - Jo r i s � : a o r t a n P éc r o t moe t e n be z ocht � i j n . D i t W R S o n � 2 r � c 0 e 0 e v c n nrn s t ana i 0h o d e n n i 0 t mo� a l i j k . D e w 2 ak v o 0 r � c z e te l l i ng ( 6 / 1 ) l ag e n rl. e � e e c h t c: r V D l l o rl i'] becl c1ct me t 2 e n d ikk e i j s l n<".g e n w;ir e n e r g e c m voge l s a a nwo z i 'J . D i t w n s 'J �)k r f2e c1. s h G t g e v a l o p 2 2/1 2 .

v i j ve r s : vo l l c r� i rrhc drl shë'1. lve

z rm r1 c n

�u s me t e e n 0 e r u s t 0 ewe te n v 0 r on� a r s te l le n � � t ove n s c n s o n 1 1J./ l <jCGn WYJe l s ,1 a n�m .2 i 9 w z:i r c n . B ll i te n (fo Wi n t c r p e r Ü)(fo wor r! e n fl� .2 0 v i j v e r s w é l fr r : que n t be 2 ''.) Cht (1o ' ! r v e r sche i r1 e ne wnterw i l d sric,r te n .

Me n m a�

r1 o c h o cik e rbu i t e n , i s h e t � e e r i n­ de v i j vc� r s e e n s te bek i j k <:m . '.·J u. n n <� e r d e v i j v :.; r s b c v r o r o n .z i j n , z u 1 1 Em r1 c-:: c e n:'lt-:: n rl ("" vcy -:i rk e u r i:::r e van n. n n 0. e we i r'l.e n . V :-n r n l d i e t o n � u i �:i e n v .:-m ::JJ;.R (w0. 0 r 11_ ;:: D i j le rfo o r s tr o omt ) z i j n u i t z on­ r1 e r l i j}::. i nb ::r G G S <ln t . vb . 9/ 2/7 9 : :-� :: \.R. v i j vo r � 2 k nohbc l zwane n ; '3 1':.R ,.v e i d c m : C ë1. 200 w i l r1 e c� c; n("' c n ; 1 5 w i n t e r t a l i ncr e n ; 2 b l B.uwo r e i g o r s e n 14 k i o v i t t e n .

l ie i r1 c n :

in

t e r 0 s s c: m t

r1 ; �

v..r i ntc rpo r i o0. e V".Y"r (). l ,

D � )k �e W8 i r1 e n

l .'.'.. nCJ s

He t l i j k t P1'� n. an c ok vr i j n a i c f t o rlurve n ve r o nde r s b:.ü l e n rï a t e r s l e c h t s 1 w n t e r h o e n en 2 k i e v i t t � n i n � a D i j levn l l e i hevon4e n . Luc

z i ch

Jan s se n s

( t abe l e n N . B . op0 e s te ld CT 0 o r

R . He rm an s .


54 Vn r •k� r G u i twe �k i ncr

wi lrfo e e nd

wi n t o r t i'l l i ng

s l obc o nd 'ku i fe e n•1

v"".'.n <f o j ê\nunr it o I .l i � 1 5/1/ 1 9 7 7

1 5/ 1/1 9 7 8

33G 1. 3 1

5 24

22

1135

3 21 5

k n c,bbo fz\.lm <l.n

w i l rl e zwa a n sm i o nt k ol{nw c uw

1,1 8 0 18

4

5

2

9

1 60 2 1

30 ?

1 7 00

38

2 ? ?

W l"t. t o:; r s n i p

14/1/1 9 7 9

73 2 13 16 2

t a fe l o o nft

p.i j 1 s t a .·1 r t b orgc e n c:1. m e e rk o e t

-

1 5 / 1/1 9 7 7 : l i c h t e vor s t , V l. J v0 r s j: o e: g e vr d> r c n m u. 0.r me t wëkk e n , 1 5/l/1 9 7 b : q o e n . V � ' r s t , v i j v e r s opo n e n q r:: c.:: n sno e uw 1 •1/1/1 9 7 9 : he v i ; e vor s t � v i j v o rs t o t a n. l t �x : ,, n ikke s n oe uw l a 0.g

rr \'...: c n ..-

.

sne e uw

DC :?! C . v r.r <J C l i j k. i n0 i s c'l u s z o o r i n t e r o s s r-m t 0•11 0. 0.t a l l o w i n t e rwo o r type n . . . . . . . . 1 f 't Of; ; ,. Ll.'!? n r i n v ·1 or k cYne n : V l. J v c� r s o pe n , V J. J VG r s h ëL. c o n V l. J VO r .1 fl. n"u _" ;;c h v i i vc r s t n o . Ve r d e r k 2. n ook hu t e f fe c t v a n O ';;i n s n 0 e uw l n 0.0 b e s t ud e e r d .

V ?. n

.

-

wo r � o n .

î l i l èl e 0 c nc1

-

An n s p l a thy ryncho s

He t " " n t n. l w i l r-1 o c: c nr1 e n b l i ikt wc; i n i ') on· " n rhüv ig .>. ü.n r1 o wc er s 0rn s t anc1. ig­ hc èl o n . Hot i s e e n w i n te rharde v:Jg e l r'. i 0 n i c� t r1c r1. :t ël ng voe l t v e r d e r t e t r ekk e n b i j e o n vc:"r s t p Q r i o r1 e . He t q r r·. t e q r,., t n. l v nn 11/1/7 9 k a n te v e r ­ k l i1r c n z i j n r1 :-J .:> r (1at h o t LE: '.Jpo l r,_ sp ë\rk g eb r u ik t wc� r d t ët l s s l a n on l :"l. ël t s , o f rr owc v:' n r1 o " r 0 :2 n t i i ie l i j ,<e f l uc t u a t i e ( c� c n -1o n u it he t Bru s s e l se o f ne che l se r U e · ' t i j (1. e l i j k i n <lc D i j l c� v u. l l c i ve rb l i j ve n ) . Opv n l l c m cJ. : i s ·: 1 0k r" at i n • 7 8 he t b:)tu. n l u. o.n t il. l e e nc'l e n v c; r m;>r e i à i s over 7 v i j ve r s tcit ovc� r 3 in ' 7 9 , Wi'l ë'lrh i j op c� e z (o.: 3 r'l.r i em n. n l z n v0� o l c; e n0 e n zi thm n l s 0u r, C? 7 v a n ' 7 8 . ( om h<.:� t z o e c m s u i t · te �"! r ukk e n )

W i n te r t n l i n�

-

�n a s c r e c c a

De ze e e nr1 b l i j 'k: t we l �. fh;:inkE".! l i jk t e Z l. J n v a n he t a l r'l ë1.n n i e t v Lx: db'a nr z i j n v�n � e wnt�rmn s s a . He t n 2nt�l n o em t e ch t o r s l e dh t s s t e rk af na l an'1e vor s tpr� r i n r1. o s . Z e v e r rlw i j nt pr nk t i sch n"o i t vo l l e r-H er . ,

Ku i f e e n n

De

-

l'.yt y n

fu l i qu l a

ku i fe e nd i s i n r�o wi n t e r s le c h t s <.t <:l nwe z i q i nrl i e n 0 e v i j v e r s n i e t ­ �i j n e n i n0 i e n a e te8po r u.tuur hoog q e n ae � i s . Ze . k a n we l

t o � q c vr o � e n

eens

ac c i � o n t o c l

op0em6rk� wo r � e n .


T n fe l c e n d Zo l fn.e

Ayty a

-

fer i n a a l s b i j k u i fcx;nr:l ,

opm e rk i ng

uit

nöo it v o l l G � i g

55 -

v�lle i :

�e

r1o � e e c nr1 v e r dw i j n t p:r. ak t i s c h d nn de ku i f ­

:4 '1 c h

i s mo e r w i n t erbe s t e n� ig

ze

G e nd . Pi j l s t aart

ac u t a

- Ana s

Be p i j l s t �. ar t k om t d o e nd e

0 e '1 0 n r t r ek e n vogG l s k unnen

ma�r

�e

Aoor

'} e z ak t . r1G e rk o o t

-

z i j n �ie

De�

2 ek s .

plot s

i nt r a �

� ie

voor v an

E nk e l b i j

vol­

( n o r m a n l s l e ch t s b i j l '.!./1/7 9 .z c.u,...1 e n be s t

o v c rw i n t c r �e n � an �e

D i j lev � l le i ,

zuide n

n n ? r he t

ware n

a f­

atr a g r o te

v i j vr :á: s

(:i. o

m 0 e rk o e t b l i j f t

ê'l. <l n t l1 l l e n vc or .

i n r'l. c w i n t e r

nnor�e l i j k e r

i n vr i J

in

k l e i ne

zeer

o ok

s t r e n0 e r e k ou� e

n '.) rm a a l

B l i j ft

in

k.rJmt z i j

som s ovc; rw i n t c r e n r1 )

Fu l i c 0.

g c: c n w akk e n l i jk

stee n s

rr r o t e wuk�� c n

a l leen

� antn l le n

andere

.z i j n :

een

a ch t e r m e t

u i t ,-� o horr:-, rver n c K: m r1 e c ij f e r s .

0 v e rw i n te r 2 n ,

v�0r n l

i n<'l. i e n

N0 c h t an s ,

en de

er

D i t b l i j k t �u i <l e ­

v a n p l � at s .

zee

in�ion

t r e kk e n r1 a n we g

c.; ( m c':'. e n

er

s n � e uw-

ecm

( =r'.l.e mrc� e rk n e t ) . Me e rk o e t e n v0e r:J. c n 1\ l l r; s Wél s e c h t e r me t o e n rlikk e . ) z i ch hoo f(i z nk e l i j k mo t p l ll. n t e n (;:>1�� i j s- o f s n e c uw l a aq b0. rtek t v a n c a 1 0 cm . Ze k o nrle n b l i j kb a rt r n i e t c1o o r '�. i o l l\ ng . he e n , a lho ewe l de :-ü a n t c m o n r'le r d i e l i'l. nCJ n o r rtl t ü i t e r t e e te n z i j n or1r1 :::i. t z e W ) r r1 e n be s c h (; ri:nr'l t e g e n <l e k �) u0. e . Pe l i s h e t z o ·i a t be ­

vr o r e n

p l ante n

Knc)bb c l ?.w n u. n

1s Nochtan s

zijn

c mrr :: m i e tb 0. a r

uit

b l i jkt

n n. t nur l i

bij

i1<G

r-r r o c i t .

_;_

c i j fe r s

v a n me n s e n

n. i.

? o ze

wo r d e n

ze

s l a.n(1. schup

-:- v e r l e ve n .

evo lut ie

bi j

ze

0.u s i n r1 c i n ct e . be no '4 i 'J"1 0 e e t r a n t s o o n k u n ne n }{ 0rne n me t

zw v. n c n

c1 nry e l i j k se

voe� se l

ij

e e n <lu i 0 e l i j k e

t r ekk e n

i j s l 2.. ag

o ph0u? e n k u n n e n

buur t V ël. n h u n

in cGn

weg . Ze k u n n e n r1 an n i e t v o e rl se l konV:� n 0 t!.t :; p r1e br.x�.cm v n n e e n v i j ve r (� �� n

r1cmk /l a t cfo

Ik

D i i leva l l e i

is

e n k u nn e n rllÏl s

h0� e r ve rnc l d e

wc c r sv:e r s.l e c h t c r i nq :

No t u._v 0..!..r .

a l s w i lr-1 b e schouwd vro r (1 e n :

nint

r� ' J O r rn(2 n s e n 0 e v o e d

n a n he t h u n

Cy'j nn s �J l c> r

-

Ve l e k n obb o l z·wane n k u n n e n <'1. ikv1 i j

ze

v e r c1w i j n t

is,

a a nwc� z i0

1x:: (1 Gk1< i nq

�ic

in

kunne n v l ieq e n e n

�e w i n t e r ,

z i èh

0 0� m a �r

niet

a l l één .

f�� tor

in

�it

p l a n vo l l e � ig

te

v o rw � � r l o z e n . S t 0 f il ë\ n

y,:' i l d e

zwu. a n -

c yq nu s

z e l !c1 e op111 e rk i ng n l s bi j

Onqr: ve •� r VC)(� r�. sG l

Cy0 nu s

nan vun me n se n ;

Z E; ·�·u G t e n v o o r hun G i î o n po t j e r�e k n '. )bbe 1 zwa a n v o r t r ekk e n . �rn i e n t

Dt�

-

s111 i e nt

wat o r ,

i s voor

toch

zcr9 e n e n

'.?; i j

som s vr i j

nem e n c:r r ::i t e

z u l l E� n d u s

echter

vr o e g e r

norr

0ce n

t a'l1he i r1.

O. n n

An a s . p c ne l n pe

i nr1 .i e n h 8 t

bl i j ft

k n r)bb8 l �w a u. n .

D n � o nk s h u n

o v o rw i n b; r t 9 i nc1 e r

hier �an

in

oen

noch V ' J l l e � i <J rl. (�

n o rB ;:ia l

i n N e r1 c r l 0. n d

t o koud W(.! r dt .

Dit

f i f ty - f i fty k l im n a t

t n e -w � t e r .

sr::i. i e n t b l i j f t h i j

e n k ()m't

(?) ,

I n � i e n h o t we i a r

g i nde r

s l E; ch t s

is het geval op

( 1 5/ 1/1 9 7 8 ) .

tt z .

n l'l ar

Bo lq i ë

1 5/1/77 . P ij

n00

vo l l e d ig

i n Ne � a r l a na

P o r c1 t

ho t

er

vc r ­

ope n

0 o n i c tb � ar

nl te 'J UU r ,


56 hi j z1l i c1c l i iker . Op 11/ 1/ 1 9 7 9

t r ek t

W ö s h(_:: t h i er b i j n a e ve n e r cr a l s Z l'l l c'l. an w n. n r s c h i j n l i j k m)(; z u i d e l i j k e r

r1 c Gn i e n t � o z o t e n hobh� n .

n '. ::- .·-:i r (1 e rb ur o n :

t�' n ''.: G

van on s

W a t e r s n ip

-

bij

G n l l i nng o q a l l i n ng o

D e e n i9 e s t e l t l �•po r s n c . r t ( n n a. st b l auwe re i0er e n k i e v i t ) r4 i e . t i j ·-1 e n s � e w i nt G r pe r i 0 d é i n d o D i j l e v � l l a i r o 0 e lra a t i g v 0 o r k c ,m t , i nd i e n he t we e r n i o t . t e s t r o n� i s . E r rn0 6 t 0pe n water t e v i ndon z i j n . B i j i s t i j a e n s het boer i n van een vor s t p e r i o de echtor nrYJ we l aan to t r e f f e n Rober t Hc� rrn ët n s •

U i t s t ap · n n ar Gr im� e

op

31

maart

Le i 0. i ng : R ob . ·. r t Ee rmln s a nn t n l �co l nemcr s : 1 5 - t a l a ë'l n t a l wau.rr:r e no;-te n vc··:c l s : ·

.

' 79

26

L 'C:'l p l ·-:"� e n rr c; rl. 1 J.r ," n0. ...: e e n v � �·· rT\Ü '1.('l f\g e e n v 1:" r l ó r c:: n ,.., l ". n t s j o u i t te G r imr1.o , e ve n V') o rb i j T i e no n . Hü t o pz o t V ëU1. (1. e u i t s t i'.1.p wn s he t •)b s o r vo r o n v an s t e l t l op e r s . Jnmnr1 r g o no o g w1:� rne n o r <7J C G n 'J C Z i e n ( n i e t erg be st we e r e n nGg n l v r o e g op h e t j � ar ) . Toch � r o 0 e n we eon Vr . l�oc n<l e Da r ti o v 0 1 c l � · � �e w a n�e l i ng al s ryc 3 l anry a te bo s tempe l e n . De t o f s t e w n �r ne� i ng w a s (H o v a n d G · .� war t e · r '.10r1 s t l1 ur t d i e v a n ·'l p e e n nutDb a nd z i j n r'! c u n t j e Z 'J hg . W n t :.n 0 e r

u i t log

over 1i;� t

be z i nk i n 0 sv i j v o r s

van r1c

1·H�b i c d : '10 v o rk c:: w�n s u ik e r f ob r i ck

str e ek bo s t mr1

v a n r:e i e ne n

u i t do

en van rf o fà.br i ek

' C i tr ique B e .lqe ' w a 2.r c i t r c; e n z uur wo r ,1 t r; c p r c')(� u c c.� e r a. . ' 1e n k a h mc•e i l i jk snr eke n v n n e e n 0 c po l lu c e r d � ub i e � , noch van ee n e c h t n n t uurqeb i cd . !. 1e n v i nfl.t bc i r1e s ·� u r te n t o r wr : he t g e (l. c e l t e vun C i tr i que Be l g e i s we rke ­ l i ik v e r v u i l n lîlo t é én o f o.nri.c r e r ar e b l nut-1e sto f " t 0 :i::-w i j l op he t s t uk vnn :1 o s u ik '·" r f oi":ir i ek vn ·" ) r a l b i e to rt�r ond V'Y ' rk ol'll t . Hi e r �jp � i j n do m o e ste voq e l s r:v ) r t e n t e v i nr" e n è n p le i s te r e n -i nk ".'l c s t o l t l ·'.) por s . I'�.o n begr i j pe mo i0'1i:-a c r s C:! ') G r1 : he t i s n i o t e o n r e e p nfv a l w n l'.\ r n f e n tc) e e e n ') e f' r o':T e c r ­ n e ove r l op e r op k or:it m a nr e e n v0 lw<l. n.r r1 i 0 e p l e i s t e r -" ü n.. a t s me t s l ikpl a t e n . Ui t sr o tuirre n i s s e n van e e n i nrrewi j r1 per s o o n b l i j k t d nt e r i n <J.u0 u stu. s ­ septernb e r • 7 :_, o . a . vo l'.) e nr'l.e s cn r t e n g e z e t e n hebbe n : �c le i rie s tr <1. n r1. l c.ipe r , b o n t o s tr nn� l o p2 r , pa�r se s tr an� l 0 p e r , · w i t� a t j a , oevcr l o p e r , wu l p • • • Hot

tija

'

z eke r de moe i t e w n a r <l ' lffi V "") l�J e n0. j '1 ar i n C Em meer q e sch ik ter.;; e e n s t o rug to <; a an , of m i s sch i e n no0 � i t j a ar ?

is

L i.ist ·

�a11r2e.n:-;_mc�.rr

v i nk , .

t urk se

w i l;fo e e n d ,

_y:r'.1eJ.. s_ :

t c r ta l ,

wi nterk o n i ng ,

t n r cm v a lk ,

h '.) u t r1 u i f ,

vc l ë U c c uwe r ik ,

t j i f t j v. f ,

r.1a.tkópmc::o uw, w i tte

k �:)km� e uw , k ü� v i t ,

kw ik s t n 0.r t ,

w i nt c r t :::ü i nq , spe rwe r , f 0. Z a n t , bu i z ord , b 1 2'.uwe r e i 0 c r , zwn.r te r o o � s t a ai t , patr i j s , k o o lme e s , k l �pok st a r , w � t 0 rhoe n , s i j s j e a n ·1 r 0 te l i j s te r � E e n t :- :: t n. a l v r:i. n 2 5 s o o r te n .

p i j l s t il. ar t ,

·

R :Jb o r t I-I e rm n n s

U i t s t np n 2v1.r

Le i � i ng : n?nt nl

r1. e

Peter

D i j L:)V < Ü l c d op

11

npr i l

' 79 .

B r 0 se n s 17

� c o l nemo r s �

De D i j l c v n l lc i

o� h � � r

s l a ch t we e r . .'J t . -h'] r· th .'.'J. - Ro •f o , . Ne e r i j tc l r o su l t<J" t e n k a n ik n i e t geve n .

ba s t :

,'\.c h t c r c o nv•') l'),:: n s b o O?, o c h t e n vm Hevr : r l •� e .

Vo o l

rn c cr 1� a n (10

voe l

vn 7 e l s

P éc ro t ,

on

se

e n Ou"1 -


He t vo rme l a e n w � a r a

en

het n i o t

z 1 1 n � c 0 � 1 � �0

vnn ae i j s e e n �

zien

57 l o i � i nq ,

P éc r o t :

3 0 t n fo l o e n� o n , 5 s l ob � o nae n , 1 k i e v i t , 2 w i n t c r t u l i n0 c n .

SAR :

34

1

Ne e r i

w n b.� r h0 e n ,

10

m e e rk 8 a te n ,

·

2 8 k u i f e e n ck� n ,

N o o r i j s o k l i n i ek :

10 w i l d e e e n� G n ,

7 w i l � o e o n� e n , 3 7 k u i fe c n� o n , 10 t a fe l e e nd e n , 5 s l ob c� o nr� e n , 1 (�. o A. ,"_ ilr s , 1 k nobb0 l zwaan .

me e r k o e te n ,

2 0 f u t () n ,

� e � i sp l n a t s te r � t t e nk l emme n

12

m-2 c� rk r x:: t c m ,

9 w i l rl.e e c n :� e n .

7 ku i f c e nc1 c n , 2 c1cY 1 ë1. ur s e n , 2 k n '.·:.bbe l zwane n , B r ·: m : T ?'. w i l r� e o c nr1o n , 2 8 'll ' . o rk 0 e tc n , 6 fute n , 1 t ;:i. fe l e o nd , 3 k i c v i t t e n , 2 z :)m(·� r t 2 ü i ni:-r e n , 7 s l ob c o n.-� e n , 1 n e v c; r 1 --:i p c r ,

G r ::) t a

j se

1

w i tg at j e .

Oufl. - Pe v 'Ó� r l e o

z 1 l i r1 :

8 b l u.u1tm r e i r; e r s ,

'2 w i t-:;.:1 t j e s .

0uf1 - H.C? v c r l e e

10

3 0 ".l'.\,_, o rk o c t e n ,

n :.1 o r '� :

wi l�o

e o n� e n ,

10

15 w i l ··l. o

c c-mëlo n ,

2 1< n0bb 8 l zwane n , 1 f u te n .

k u i fe a n� c n ,

10

m o o rk :J o t e n ,

1 wate rhoe n ,

Te SAR hobb � n w o o e n j uve n i e l e v i s n r e n1 � i e n v i s se n ; t e Ne e r i j s e G r o t e B r ::i n z u t e n no') 2 u.nrle re s t e l t l op<.�r s r!. i o we n i e t me t zekc� rhe i d hebbe n kunne n � c te r� i no r e n , wn nr s c h i j n l i j k 0 i n0 ho t h i e r om 2 bo s r u i t e r s . 11.ob0 r t

Me c r r� ë1 u. lwo u•�

L.

Le i � i n0 :

E e n b c' 2 t j e

( o n vr ::.iuw )

op Da

15

:q_.� rrn n n s

' 79

u.µr i l

3�a t

v er r a s t

van a f '1. e

r� :";or

ho t

fr i s s e

we o r

.i:-l ar i u.- Th e r P. s i ak ape l

we rue t r1. i eper het bo s i n .

ve r tr okk e n

zn '

1\ l

n 2 2 in a n spoo •1 i 0

è!o Z i'l nq v a n ho t '} 0 U ,�h 2. il n t j e vo rme nry'l. me t r1i e v 2 n he t r o ·:yl ­ bor s t j e e n "'h o V <l. n he t w i n t c� rk o n i nk j 3 . IIe t 0 e sp i t s t e o r e n w<:1.. n r1 e l rl e n we V G J. (t ü r t �) t we h<) t 'l C':! h ame r hoc!rr1e n v a n o e n Si) G c h t : de 'J r o te b o n t e ; nacl a t h i j o n s 0 n � u l a wnt op � o pr � e f 0 e s t o l � h a � , be s l oo t h i j z i ch · t o c h m a nr ho o r ,1.e n wc

i n u l z i j n pr Qcht t e ve r t o ne n . ��eg e lm.:1t icr h<) O r (:i. o n wo 0e b o ci '.7\k l E) v o r e n d o b (y)i .1k r u i po r \.'liJ. il.r v ë\ n we a l l e e n (1 0 n e r s t o t o ::: i o n k r o g c� n e n n a tuur l i j l':: W i!. S r1 e v l ri. um s o q G. a i we e r v n n cle par t i j . Op we-:r n i'l t:?tr ci.o T·: n.r '1n dc v i j v(� r we r r". o n we wo e r c� •" n s u i t'l e l nche n r1c)o r de 'r r o e no s �"J e c h t il. ie z o ' n b (-; m (1, e k l nva r .'l ur i nr:J c t e n<1e n n tuur l i o fhe.bb c r s t :-J c h m n �r o e n � ak z i c h t v o n� . De

s l u. n'k e

9�ar

s l o u t o lb l o cm

�r0cvi0 b i j .

Kor t on e e n � a 2 c l l i 0 e ,

c: n

4. G bo s nn emo n e n

k a lme w n n� a l i n� w a �r

k e nn i s ':)'mt r i mt V C) '] e l0e l u i -1 c n wo l wat L0.2,SC }.:LLl.I!r.!2e.:n i.!2CJ.Qn :

t j i ft j L:l f ,

w i lf1. C

r:, e nr1 ,

?.wil.r te me ü s ,

r r: :ur'!h a il n t j e , v l � u•n s o '} il il. i ,

s t :) nr�e n rè r V 0.. nwo 0 e

o n s hun

u i trp.:br o i <1 hebbe n .

kw�k , rrrote l i j s t c} r , � z mr_r l i j s t cr , zwu.r tk ;-ip , k. u i fmQ e s , 0 r ·: ' tc b:; n t e s;'.)c cht , wi tte

r·-:ior'l_})r )r s t j o , cr r :) '.) n G

�e m� o s t e n o n � c r

d e k ') u 4. e

w i n t G rk 0 n i nrr ,

spe c h t .

bo .'.)mk l e ve r ,

b ry)i-nk r u i p o r ,


58 -

Le i 1 1 i nrr : fü : rw i o B l :>ckx · ü. <1 n t a l < � e c l nç:"n r s : + 1 2 ,

n G. r1 c) •1ü r" r� üi1

hiJ t e e r s t

i n'1 ek r rm1p e n

b o z rJck

tGt

6

z <v-r c m

5 fute n , l r1 c: :-1 a 0 r s . Too n we � n �r n a vn0 r t f i o t s t c n n a �r he t " Ke s s e l � n l " hs � r �e rt ve l o �co l nemer s h u n 10 n �c h t a 0 � n l � i t j � �� . In �e t K . D . z e l f wnchtto o n s b 3 n o v c n s <le 'J' GÏ1r u ik u l i j ke v··J g c l s n l s r ..., o r1bor stt npu i t o n rr r ·l. Fr'!.l U S e e n ve r r a s s ing : i n ?. én Vnn r1 c < 'VC r·J Cb l c v c n ;.il OC r <'l. S j e S h C'( 1 r <'1 e n e n Z i'\t]e n wro: e e n 'n . W i tg c ­ G t c r r1 b l :i.uwb n r 3 t j e z i nrr G n . n u. o nk e l G s l ukko n ('1 . n . C o p ac n m:n:10 r n l i s ) b d� olt c n t r � hol::- b c m , r c · � c n wc V<; r ri. o r n a ar r}e ·;p spu i t i nrr e n W :.1. ."'r s :.r-·1m i 0 e n ' 0 n r1 ·· ,, r b 1 l. v r n l l.' J' J�� I f·i. n r� n". "r. ", "-" n r ,. i" '. L l. -... ... r h•:o t 7.... <:"'.i. n'::t " "'0 J nvn '.""Cl ::.> ... . 1 � rr c> " l '1 ° n ( r, r..; .�_ , ._r-J r z� C.;:i- f"'l.k. , V (""1. n . ' 1 c rr or.1·:J o 4 s s to· :ru i n7 le::v; i n hc-: t nl o f n i e t v i nc� o n v a n b c o n ..� e r G n e n t ;--•. nc1e n ) Ve l�� tIJ- e r s h � v� r": c m b<.:.� i0 nrr s tc l l i ncr i n r�1 � -::r r c:i te iv ü fv, ; r n tc e nr1 0 b c o n d o r c n (mn.n":\ 1_)et, e ;. '1 ) , rl io c°! i"l.n ·1 c1� �r r e t i 0 n f trek V' )nr� o n ÎÎ ='I... •n "'· ·-)rf n nJ-i... ,.,i. "� ..1-t." \..,.," s 1"�• •vv• t"" .'...� L ,'.l "..: '"' 0 0 , "i \" {-'i '" O "' 1'"'1 ... 1·1\. �> Tr ' n ,",.,. �J · - ri , ".1 'l.. ' i . ." � ..J' -, C:"� r.....\ t S ( �'"" c"'. rT_ , ...""'. ... r J..0 J0 c " ,?. J. (. \,:; n W \... J. ..J l. ._ _ " ,..; l..., ._ 1\T 1..:.;: ..... e. ... l "" .i. 1 ::· J In

hç : t LP ,

W i'H1 r

wc

o o nr1 c ri

rr abr u ik o l i jkc

!! c

•.

. •

·· " -

een

(ku i f..;.

.A..

:-l anb r ac:ito n

wi l ·" o - ) ,

on

"_

.._ .

1

tcir e nv G. lk

.._ _

·

.

.•

· '-"'

wc

en

o.\ •

_ _.

••

k c)èk:1ck , . t ·-:-, r to l .-� u i f kw�:rne n we . b i j c:: e n mo -1 i e b o ok W ;"). 2 r D i rk Cn s t r ::·p r1. i r uk t b(� i:r:) n t e ?. O eke n n :·1 nr s a l i".rrn an(1 c r s . O n r�.or t n s sc n v :) r •1 c r r1 c m we ry c s t <1 2v:r t c rw i j 1 he t z oe t j e s 2, a n b e cr ci n t o r G0 c ne � � . N n ho t e tan r a � e n w0 n a nr o e n b o s w a � r o . a . 1 a s l��c e n s l duto lb l 0am rr r ·-) G i t . ( z i e � " 1 0. n t c n l i j s t ) D n ar n <:l b o r:-1 o n hr: t e e n zw:'l r e .-1 ·-)bb or t e w·:) r de n nrn z ich 11H:" t fi e t s e n a l o v e r r1 c �,1o rl/l erwc 0 j ü s t e s l cm r ,:? n . :i:'::) e n '"" G u i t ho t D u nbe: r -:rb r o ek kwël•:ne n (het r o 0 c mr1 c < Ü .± 2 u u r ·. 2'.2.n "- én s tuk ) .Z 2. t o n ,-1 0 f i ' : t se n ft n n :·y;Jc c· n t � c; r h e t s l i j 'k G e e n n o c :1 e c h te r , r1 : , rn <'."l 0 s t e L ,T- (� r s v l mY 1 e n <1wnr s r1 c· '.'"'· r ·:". e r'1 i eme p l r s s e n ( r..; r)r x·1 i rr c n t n t 5 0 ent e n rrt .:J f.� r ..-1. i e p ) w ;:i. t S 'Y'l. S 8 r 0 1 1� 1.t1c c3 r .-: s u l t ut e n nl;>l o v o r r". o m .:� 0. :r. tr-,ch · 1. o ·ncy� r, ,-:; r ) r �; t c n ·-'. o o l s \.1.r<:vp;; -:yx" l ,, 0 . D ët <'. r n a r c:r-1 o n l..'! G " �) v e r <'.o h c r r1 " n <'. ë'.. r L i n( , c m W<l '."'tr we C .ï o lu1<1<. i q ) n s éî i è t s � v.'je n : n l . z� :) n. sb::.:.::n n i l n i1l) i j 0 e n v c r l <:tc n ( r,r,c n ) h i1 rn � r . 'ï� c» c n .-1 0 wnn'1 o l i nrr a frr o l <" r,)(� n w n s , h i c lrl r-1.Q rcrr c n v.b r u p t op . ; �1"} t 1·1 nnk v �.n r1 c '1 j_ ,::i s .::i. .:i. n r�. C! t n l r i i '( ü r m1 ;: '." '"•:t s t c1in �1 nnp·,) r de r c g c� n t r �) t S(: .:� r r. c .

�!.o l sb c ek )

.-nudv i nk

en

V:·, r r"".. er .::; p i n hc: t h · s pr :-'b0 o r · f o n wc t e l '..J{�< e n . V i <J. c n1< o l 1� s l i ;;pc r i rr o

î :· nl?_r<r <·3Jl' �2J.<�.!!

.

zwar t e

hu i s - ,

W 0. t e rhoc n ,

r o G � s t , i"'.. r t ,

à.

.Y''.2C.1 s2: Jz: tQn : fuut , ku i f<:: enr� ,

rnc 8 r1'.:'X� t ,

o.

wei:r j c s

.� r:, r� 0. il.r s ,

to r e nv .::ük ,

r.. 0o r o n- e n ·:Je ve r zwa luv.r ,·

r � ' � b � r s t t ap u i t ,

. n nchtaq � n l ,

w i l :"! e

?.Wi'lr te

qr n sp ioper ,

n o nr1 ,

me e s ,

h-; omry ic" pe r ,, · ,p::- �ff·,1 u s , b l a 1 1w h : r s t j e , k.·�)kr.neeu�, .r i e tr; .J r s , ;r o u ·i v i nk , vuurr; o ur1h 0. -�. nt j e , :�wn.r tk'.:> p , k:-;.ek <)ek , t n r te l -:l u i f , t j i ft j u. f, f i t i s , •-p: o t o }y> n t n ;3 n r; r ··) c ne sr ;:;;: cht , k i o v i t , s b � e nu i l , �v ::i. r t e · k r :'i. il i , v l<1 an s e "T � 2. i , V�::? l r1 l e e uwc r ik .

Se_y_ ;_g·"-.9_n_n ::; s te11 :

1r· u t '�tl i f ,

rno r·:-:: 1 ,

.'7 <'.. nr; l i j s t e r ,

v i nk , 0 r 0 t e l i j s t e r

(?) .

lfo rw i r; B l ( ) C kX

JT ë.t u u r c x >".l L) r a t i o

'

n n n.r r:·.r} f ih i c ö n c3_n :r. cpt ü � l c n op

1 2 me i ' 7 9

Hü t <) o r s t e f! , :;) ()J. V ;"ln rf o tocht 0.i n0 n<"'l. ëèl. r r1,e s::>r i n09u 1: t G n . 1 3 WJ-e r s Z � ' Ch t c n e r i j v c r. i 0 1 o n b l ,-,t<� v• ) e t e n e n me t op0o r · ) l c1 e br c, 0 1<: sp i j pe n , n nar et""J f i ­ b i o ë n . '7 0 l ukk ir; ( o f h•.Ü a <'- s ? ) i s e r n i em a n d i n he t ·wa t G r rroduike lc:1 , c1. e . 1r l c r 0 n u i' i-,.,. ·-r) 0 ,_., n1'" -" l ""' br 0. ...:,. nk C! ,..,. .; · j n·'-> n b l ...-\...,;, v n , "1 r "• ' ' r1' ,_. ?: ·" n r1 (0· ·� r" �i '\:,; .t � ".'-,.. \.,.; .;; C) """ n � J.. � "'�# ' ··· ' . ') - 'to

-

,,.

,.J

.�

.; , l. ,

..1

"

� -

U.J"'l. St r1 0 ve le :r r r:: t:! n c e n b r u i ne k i kk ,� r s hehbo n we ook · v e e l s a. l êl'"'.l o.n�:l 2 r s rrcvc�n,1 cm, v<Y:• r. a l k le i ne w a t o r s a l<"1_1'\'.l n n ë! e r s 01 a r.. r nok v o r s c h i l l c nr1. o v i npo cJ t ­ c n u l pe nw a t c� r r3 u l n.m a nr1. o r s . D 0 rth:? c s t e p ëi/! r< e n w nr o n e c h t o r n l u i t r r; poe l ­ t j e s vcr c1.wc ne n , r�o p?.;.-i.r t i j ·� i s i ··1•11 c: r s n l e nk e l e wok .: m v · n r b i j , rri a ar ·

·

.


59

to c h k on0. a n we qe n . Hut

s pr e Gk t

-z: e l f s b i j

�-� o n

� a nt a l

e �c e l

v ;:m z c l f <l a t

ton

axaqpl � ar v nn � c 0 ewo ne

p ad t e

z i en k r i j ­

q o (:;c1 ';np a s t e n (1 e rl.i c r t j e s n i e t te 1<wo t se n ,

(bv .

v c:or u ;.i r Z ?1. (:l,k t

(1 '.1 rfo o ry:r o s c hr e vo n (1 '.Y) r r1o

d '. : o r

v i n0 c"} r n an e l s )

i n fc c t i o s r H e

z e:

zijn

d nn ve e l

ze

0emak ­

op lope n . E n � 1 h u n be scher�o n d e s l i j m l � n0 ni e t te be­ w c� z o s te c c1 s V ?. st me t nutt e han0.e n . N a d o t e r»n inël t i e fo t o ·wc r r1c:n z e n a t u u r l i j k t 2 r tl']'J G Z o t i n h(� t wat e r , iïTnc: r s h e t n� f ib i a 5 n i n B G l0 i 6 '] a at n o g s t o e 0 s ach teru i t e n z e z i j n n�g kunnen

s c h ë1 c1 i i:; e n

c.� n

eGn

k l e i ne wr) nr1. j e s

cl. ikw i j l s

k e l i jker

nog

p ak t e n

s t e e d s b i e t we t t e l i j k b e sche rm� � O · �c wo r r1 a r w n t n� n r i n n ek t e n 0 okake h : l ib e l l e l nrven e n a n� g r o r ar e b 0 e s te n , z e l f s we r d c o n � e o l 0 Granr1 e wn t � r t � r g e v n n1 c n o n t o r u� � e z o t , de; z o tor i s rn im 3 cm rj-r ,·yit ! E en 3 - é". c� : ; r n i r.r s tek e lb ë'.. '""'. r s j c in p a r i ncr sk l e e d k � n � o n w e e vene e n s b aw o n � o r c n t e rwi j l we � n� e r tu s se n b o e l g 2 e� � o f l u i t 0 r 1-c n n r� e n b e l u i s te r e n e n r ink n ,) �J e e n b u i z c r èl n1c") c h t o n z i e n r o n c1 c i r k c� l en .

' s N � 1 i � � n0 s h e � � c h t o n wo , n i ette 1 e n s t a an� e o r 2 z �n� a r f i e t s w � re n , c nk c ü e p L� : 1. t s c n w n u.r ' s z cwnc; r s h ëi.7 e r1 i s s c m z i tte n . Do z 2 l i c� ten z i c h e c hte r n i c t z i o n ( rn i s sch i e n nc'cr te v r o e q ? ) 'i !e l h'-:i ·� Jrr1 e n w e h o c 1 w n. t n n c h t o � a l o n e n z n0 e n 2 3 k u i fo e n a e n e n 2 f u t e n np e e n p l a s j e in Ne the n . E n i n V n albc e k l i e t o e n 0 e o l 0 0 r s z ich ha e l 0 o e d bow� nd e r o n o n l i et � o het z 0 n -· br 0. .:lm s lu iper z i c h hr. 1 r c n . D a ar r u P-ï t te n we d an o ok w at u i t i n

ne t j e .

î1e t

5 o v e rb l i j vend e

de g �n se � ag b l i j ven) r o � e n ·we u i t e i tj/� e l i j k n 0. <' r OHZ . D i'l nr z <v:-r c n we o . u. . 6 t u n � l nu r s , o n 7 c vc e r 2 0 kcMph .1.n<:: n , ''.J. C (.? V·� r l o p e r s , '!l i n s t e n s 1 0 q r o c mpoo t r u i tr;; r s e n é én zwrtr t c stern , e n a l s pr a c h t i rr b o s l u i t v n n d e z e z o n n icro , :::: n n 7 i<: m <'.rn2 t "cht "kwam e r n' )'.J e e n h o c1rav n lk ovc�rv l i e qen . .!::! ii sJ:. .Y r::t.!l fuu t ,

( 02

rt n � cren k o n d 2n n i e t

1Jo_VJ.I:<"- rri:u n2rnQn _v2rr.s:;. l so.:;::.r t en :

re i rr 2 r , w i l r� l1 e e n �1. , s l :;b o ;.) nd , ku i f(: e n r1 , k n obbc: l zwa an , h n ornv n lk , m o e rk o e t , w �te r h o e n , k i e v i t , kcmph � an, 0 r � e n ­ p c> o t r u i to r , t ur o l uu r , 0e vo r l o nc� r , k 6kmn o uw, zwl'l. r t c s t e r n , ho u t r1. u i f , t o r t e l rl. u i f , 'k o ek o ek , 'l r �; t e b ':-mt e sp o c h t , rr i e r ZWl'l l UW , b c e rc n zwn l uw , hu i s zwaluw , o c v e r zwn l uw , ve l d l e e uwe r ik , k r n a i , lt nl,lw , V l :-i. u.m se '] a n i , ek s te r , k'J c· lm r.., c s , p impe lmoe s , m a tk n p , b o ;)"T\k l e ver , b ·-; 8mk r u i p e r , b l m 1wo

bui zer0,

·

w i n t a rk. J n i ns ,

zw ar tk op ,

tj i ft j :L f ,

z an� l i j s t c r ,

t u i n flu i t e r , fit i s ,

ma r 2 l,

f 1 u i t c: r ,

:C u r 1·1 D o se 1;: u. n n r i e ,

To t n a l

s o o r te n .

� 7I S T U

v i nk ,

r n � a s t � �r t ,

·'J n ur'!h<l ant j e ,

w i t te kw ik s t u 0.r t ,

J' r r � o n l i nrr ,

S 'i

� ck r n nrr �e

br n i1rn s l u i po r ,

CJ G e l rr o r s ,

n �c h t e 0 a a l,

vuur0 oudh.'"' 0.nt j c ,

} y-. 0r1p i e pc: r , hu i smu s .

spr e e uw ,

·

Joh a n BcY7 ne r t

• • •

L at i j n s-Ame r ik a v 0 r l c i d i ng s t e ch n i ek o n g eb r u ik t v o o r he t vc r s c h ri lk en v a n h u n p r o o i . D a t h e e ft T, ' i l l i am Eb e rh a r d , <=: e n b i o looq van d e u n i v e r s i t e i t v a n C a l i forn i ë , me e q em a ak t . d at

Dc �e

een

a a nta l

s n inne n

ovcre e nk o� s t

s p i nnen i n

weve n

geen

v e r sc r e i <l c n o e n p arfum , d at s t e rk e de v c r l c i d i ng sg c u r van vrouwe l i j k e v l i nd e r s .

n e t m � �r

ve r t o o n t me t

;, ·<J.n n0 f� r bG l � ng s t e l lc nd e lY!. U. n ne t j e s h i e r op a fk omen, wor d e n z e g e v ang e n d i e me t e e n d r a ad v e rb o n d e n i s a a n e e n p o o t m R t e e n s o ort s l i j menh al , v a n d e s p i n en d i a a l s e e n l a s so wor d t u itg e g o o i d n a a r de ve r l i e fd e s l <lchto f fc� r s .


N I E UWS U I T ONZE

S 'i"1EEl� . : t

V0'"Te l s ==== ==

-

P ·:vH c e 'l/ S

n. u r i tu

Op B. én v n. n �o 'lc l e i n c r o

verb l e o f m i � � c n m n � r t

s tu s sen

v i j v::; r t j , ) s

�6n

wi t t Q .

h0 l s 1

0"'1<l o.t he t v i j vç) r t j e twi nt ij me t e r .

fuut

G e oor:-1 e

-

" OHN "

Pr)r U c c p s

en

" OHZ 0

'] r ·)tcr r1 nn . .r1 c)(fo"nr s .· De . vr·,ge l W Ç1. S · i n t :1 t j u i s t b ove n ho t :� 01 . ( 11/3/7 9 ) P e t e r Br :-- se n s k o n me n herri b e n a f!. e r e.n t ó t _ p l u s :n i nu s

W ëL S ,

D i rk

Co str0p

0r i se i0 c n n.

wr>.nr ner'l i n'J S '? l 0_ ;-i t se n ,

twc G rn in

� &n z e l f � e ek sarnp l n nr .

mo � e l i i k

rr r ·J t e v i j vc:r s

zwü. r t e 'k. 2_p

k l '" i n

zn

'� e

k u i f� u ik c r .

Ve lnko ntll ü rke n : k le i n e r r1 n.n fuu t ,

w i n t e rk l o e r!I. :

Twe e

•.

Ku i fc� u ik(� r

cJ f m e e r i"\ r.i. n s .+ u i te n �. <=, pe r ü1 r1 c n

1 ) Van 9/1 to t l ó/-1 één e x . i n pr n.chtk l e c (1 i n he t Le 8 rn l c1. spark . Z e e r m ak . ex . 0 ."'l t rl ik,�i j i s t 0 t óp m i n(fo r <"1. an 10'1 v a n r\� w � r:i.r ncme r s kwa�,:i (me n k e n hQ t b l o a rl.r o rfo .o (Yj 'l �m 0.�ç1( G l i ik. zo nrl e r v ".': r r ck ij'k c r ;)'p ­ mr�� r 1< o n )

?. )

Eon

te

�wom

pr achtwa r-.rnem i ncr

S i rit � i'1.11 0 thu.- �ry1 c .

Purpe r r e i1e r

Een

s t c.: e "! s <l i cht t er-ren t40

op

er

LUJ ,

fu u t

D!'l.V ,

STB ,

RH ,

i n . z o:'ll �"= rk l ,-,; c y1

o . a.

'?.. 7

op

an r i l

P n u l G r d o t aer s

or>

10

bi j

v a l av " n '1

n.pr i l

' 79 .

l ëi.n'] Z ë\ ë\m nve r

he t

'J.lo o r a s

(rek r :=n­

z e e ë e nd - ; 1e l an i t t n. n irr r n

20 apr i l m e n w te N0 c r i j se � zeve n � �0 e n l nt e r 0p Ë! m aë mwe z i ry te ".:! i n t -?.r:r n th n - -t(y1 e .

H e t k �ppe l hoewe l ri ,,_ n

0 e ::-: :·1 r .4 c

·.

v l inrr t

c c n tr um Heve r lee )

-

oen

- h r n � a pur pur c a

purpc r r e ir7 e r

Zwar t e

v n. n

oever .

HB ,

o ok

te

ve l e n vcv�r

'7

a�r i l

zijn

P c�u l G r ci o t ae r S · � e v � li c n� e � i � � ag , op 2 1/1 o ok � nog , e r � i e a ary ave r0ek eke n hebbe n ! He t � u i ste r e kop�c l z �t m o e r (1. nn de he l ft v an r"� e t i j r1 onc1or water , wncrb i j s ��in s Necr i j 5e wa s e r

d e r o e i e nr1 c p o t e n v n n él.e o m 1 o :r. h G t Wtltor - . Z\Aternme n'."1e e e rn�. e n , op . e e n ko�� i�ó w i j ze bove n he t wate r u i t p l e n s� e n . Ste f n<:m Hub l 0u . .

Een

wi j f j e verb l e ü f

Pnnr nc•11c r s

G r c� t e

o . ë'. .

Piet

in

De

Z f'.l. anbck ".:" Mc r rr u s

rrrr)te v i i ver t e� ·S :''i.R. . P n ul G r o o t ae r s ( 2 2 1",pr i l ) .

apr i l \rlCl1� e n l 0. n0 B o ek e r

en

op '9. c

rrt(: r r� Zl n s e r

I.1 . P . , 2/4/ ' 7 9 : 9 u 20 bi j a <' n°k '. :·,m s t zwerri t e e n w . : r :)tc z � n"·Jbük u i t ".'lc v i j ve rk n n t wc q . He t b l i j ft z e e r op l e t ten� e n v l i o 0 t n a ± 3 0 " op , _ c i rk e l t ron� ék� - v i j ve r e n ver1�wi j nt i n ï ?- r i c h t i h17 . HeJt'.<.r ig D l c� c,kx


- 61 Br i l � � ik e r L.P. ,

B u c o ph a l a

-

2/l'.../ ' 7 9 � �n

r-'l tl ik e r

c l a.n�u l a

e e n h il. lve

pr o se n t . Wa s vo o r a l

m i nu u t

r1 0

nn

np c1 e v i j v e r .

pr ë1chtk l 1:3 e d )

' s m i � � ag s h i j n a

Z i'l.. a.rrbek 'm tr� -=.;k i k e e n m .

De ?. c:; VCY'fe l stee� s

a a n he t

é énm a a l ac::r r e s s i e f t . c . v . e e n m P. 8 r k <) e t . Ook o p 3 e n 11 ïJ.pr i l w;i s no0 e <'� n m . br i l d u ik e r

Br anr-1 1<:1.n s

-

e e n rr r o e p j e w i t t e vo 1 e l

s l ape n ;

.

en

die

z i dh

B l o d<x

Herwir:r

en

3e V 1 J Ve r

r;r i j sh r u i ne

0 e z e l schnp

te

P nrk -Heve r l e e ,

b �· c r c nrr r m z c n .

z o cht b i j

1 br nn<l0 an s b i j

�"� i"1J'\ r s c h i j n l i j k

d e z 0 <l i e r a n ,

(geen

een

achte r -

aor i l � nn s ) - v i s ) B o sch

D i t m e rkwa n r d i g

r c ë l G i n,� i v i <1 u van e e n b i j -m s n'."· r'TI ::'Ü i te r z e l r1 Z ë\TU8 s no r t P1 t'• C V i". l l irr e q a-s t " i n ,1. e nv i f a u n a v a n · Br nb a n t : ( n i e t mc: Q r c1 :1. n 1 3 rr c v n. l l e n be k c m c1 ) we r d · -i ok ''Y)'l' eme :i:-kt

.

Z ü (:) r

�nor

o . �.

1 te faan Don� eyne

ICuycku n h<-:i e ft m i j

E<tk h ar t

toonae

a;o-.nwe z i�f ·

Yve s Vanr1 e n

H ..Y, . •1 . W R

br i l ­

m i .:� :1 ëV} S nr�'J' s t e e d s

S

l?. r ö n t a .láu c c p s i s

1 apr i l ' 7 9 : op � e : 2 e

0 ob l e v e n

t

W él. S

'J n Vmrr s

en

qo 0 e r i � e u s .

'ïCV!'.' è ë'l.0 0. e e n v ·" r s l n <J op te i n d 8 D i j l e v z ü le i . Z i oh i (;; r

ste l l e n .

rl. <>n d e nver r1. n •1 a n z E; nw a 0.r nem i ng e n 'J C '1 a <i. n r A su lt ate n . O f s c h o o n o n s 0 oh i ed Z 8 l � o n b e z 0c h t w0r � t a � � r g n n z e n k r e g e n w i j 21. fr,; e l r:i µe n w i n t n r ry (; r i :J c1 e e e n hç:o. e l and e r b o e l c1 te z i e n . De z e W iJ. a r ­ nem i n, e n � a G t e n 0 n � c tw i j fe l d 0e z i e n wo r � e n i n h e t 0eh e e l v a n d o " g a n � e n ­ i nv a s ie " d i e 0 rote � e le n v nn �e s t - E ur o p a k c n� e . f � n l e z e h i e r v o o r he t me t b e :r e e s t e r i ng rr e s c hr o ve n u.r t ilrn l v an E ekh nr t z e l f ( T � i e lewo a l , ....... c.". .,; ' �) m� ft r t l q 7 a m e... t �n. t �. ' ::.:> _.

In

·-

chr D n0 l 'Yr i s che

- - - - - - - -

-

R i c t0 a n s

- -

-

--

31

r-'l. G C

(-1oc

1

j an

13 1 ,1

15

7\n s c r

.

j u. n

Ko l0 a n s

1 78

32

Opm ::: r k i n7

P l o i':l t s

Heve r l e e

n <:V'l. r

O C' S t

l lu 3 0

15

!fo e r i j s e

e e r ste � a0 kn��e per i 8�e v o e l

' 79 ' 79

17 5

S . I-i. . R .

n a f1.r

1 79

2

' 78

-

6

1\n s e r

' 79

' 79 ' 79

' 79

Ke s se l - l c:i Ke s s e l - l o Ke s se l - l a

n a ar

zu i d - 0 0 st

s n e e uw

zu i d ·'."l P h e t

�; rcr m i7.k

r o epe nr1

( 3 0m )

ij s

b e vr o r e n

a l b i fr '"l n s

;\ u. n t "'ll

Datum

1 7 mnt

f 0 b '1 l i s

han t a l

j an j an ' 7 9

2 7 j u. n 2 7 j an 2 3 f ob

v , ür:pr d e

- - - - � - - - - - - - -

D a t um

31

23 tal 27 22

+ 60

0; ')n r r k i ng ,

P l t". a t s H0 l sb<::: 2k LG UVE� n I.. c uvc n

Hev�� r l e e

+

1 3 u l 5 n � � r noora � o s t n a nr we s t

v an


..,. _

Gr auwe qan s

1\n ser

D atum

1\ a n t u l

-..---

·

3 1 CT. c c 3 mrt

E én ok semp l l1 ëtr

c ry

1·1c0o l i j1-:_ o n t s n n:?t .

G an s

nn s e r

-

' 7 9 t ;} n e vo r l u e

j 3 nu ?tr i

l

9

+

62

' 79

R i e trr u.n s

lOu

naëi.r we st

L � uc o r> s i s

{ Abn i j

' t P ark >.

v an

• . ·

� t e f�an D o n 1eyno

P l �. at s

J\r mt nl

1 5 feb . 1 7 9 ?. 3 d!eb ' 7 9 21.1 feb ' 7 9 apr

+

-

13 . ""':� . R .

snc c i c s

rl n. tum

21

Onm<; :r.k i n:-i

P l ël � t s H eve r l e e

B r ri. n t n

-

Br anrla a n s

an ser

5 1

' 7C ' 79

62 -

20

Opmc rk i n'1 n n nr

V- f -:i rm <:f t i e

No s segem

21

n c v r dwe s t

H e ve r l e e E r p s - Kwe r p s

G.

+

l 11 u

Vë'.n

n u. ""' r

n c1 o r èlo ·�) s t

z u i 1�. c, n s t , n n n r

noor0.nc' n r r1 n o st 7 0 - 9 0m h '.) orr te v a n '.? U i ,-1

l} . R .

K:Hrr a n s

2 9 te t 3 1 j an 1 7 9 e e n '] eme nryl e g r o e p V ë.1.n ± 5 0 tu s se n I< � rbe ek-D i j l e e n Ou :'!. - Sevc r l e e . De z (,;; l fdG 1' r :) e p op l o n 2 feb ' 7 9 O'!J n'kk c r t u s se n Korb(� ck - D i i le o n B \� r tem . O p ho(j(� r v c r nnomc;l e akk8 r 0 p 1 8 e n 1 9 feb. ' 7 9 •.=! e n 'J Cnw n0 r1e q r o ep v n. n 7 7 s t uk s { twc� or1t� k , 1 url ,y r o l f )

Vnn

·

·

F a ël r n c·;n:\ O r s

:

Fr a n s

S r o o t ae r s :

Pe t e r

Br0 se n s ;

S t e fan Joh a n

k o l� a n s

:S t c� f a n

O styn : r i c t00 n s

Bo� ae r t :

B ?. nrf o :

r i e b.i fl.n s

k o l , an s

Hare

Bc r r eî"l <'- n s :

r i c trr ïin s ,

D ::l nk

o ok

m · : n i' c l i n0 <J

" r �uwe

'] "1.n s ,

G u i � o �o a se l o o r : � a n s sn e c i e s � 1 a0 (1 a Vr nnckx : 0 a.n s S":'c c i c s J " .":.be l o .0 s : g r ël.uwe rr 71 n s P i e t D � B e ckc r : r i e t� �n s H n r r y Ló s s c l i a r s : r i 0 t 0 �n s , · k a l0 an s

/

Cu s tc r s ,

Vo o r

n. :: m

v e :r. ,·1 c r e

stoed s

," CJ

P 8 b ? r. D r c-; s e n s ,

'.::J f

tot

spG c i e s

schr i f t o l i jk: e r.1n r1 e <fo l i n : e n v a n

!Jorb(=.; r t

-:r t1. n .?. c nw n .'1 r ner:t i n0 e n

t e we nr'!.o n

<ff a n s

Dobr u n

on

Hc rwi0

i n . v e r l e '1 n n

en

D lo c"kx .

t')oknm s t

Eckhar t Kuycko n ( I î lRD ) Lri,b . K . L . Le � e g anck s tr a a t 3 5

v .,...., o r

Jên

-:-r o l iE� vc

Oe c c) l cv 1 i e

9 000 Ge n t

tJ

r1 c r

:l i e r e n

D ank v o ur he t vn r s l ë'l.IJ P a u l G r �) o t ae r s

Ma.re Hé r r ern n n s n am e i nè1. JG.mrnr i 1 0.nrr s 1e. r,re s tk u s t e nk e l e ( n nke l ko l·-r a n s rr c� (� e t e r··'1 i nec r r:1 ) O p 2 9 j an • 7 9 me l n t h i j e e n w n u r n e1n i n0 ·vo.n 1 5 " 000 r:r a n z e n tu s :?en Oo st,1u i nk ,� rke e n r; G n t { u nko l k o l :r a n s e n r i G tq an s rre �e tcrrrli neerà ) " V a n q e l uk 'Je-spr ok e n P ar t ik u l nr i t c ü t :

ilön� P. r <lën.-;:r :;; n. z 8 n wëto.r


- 53 Ror�e

v-rmw

-

N i lvu s

n i lvu s

1 1 . 0 5 - 1� . 10

1

r o r k Wê: • Uw i n th c: rm i ckb o l bcwc m h c� t L . P . , Zt>' ( + Lo u v e n ) V l ucht c o r r e c t i e s ma t b ahu lp v a n i a s t n n r t vo � r a l b i j h e t c i rke l e n

2 3/3/ ' 7 9 :

a � av n a

in

{ s t e r1<: e

z �c h t c

m ;-w i nr1 )

V i s nr 0 n �

-

He rw i 0 B l c; ckx

P a n � i o n h � l i au t u s

Op 9/1/ 1 9 7 9 W ur e n

(we

"'' "- r e n

ar o nf1. een

ex .

� l i i v lucht

op

j u i st

eè G n

hoc. rr t e

e n i q e w a a r no� i ng

( F0 l. .é-J

S l e ch t v n lk

a<1n

we

t o r ur;

'�.<-?

aan

r'!e

T rnm we t c r urr w i l d e n w o g r i j c'l. e n v l c orr e r n l o t s e e n v i s­ 20 m e t e r b ove n ' m z e ho ".) f· 1e n . He t w a s Brem .

G r ' :i t o

s t r n ël t ·'.l ü K � )me n )

v a n m ax imum !

p e r crr r i nu s

Peter

HC1 l sbcek

te

nro s0 n s , (

S t a n � aA r t :

e. n.

?)

Op 6 / 5 om s tr e ek s

1 9 . 3 0 � nrr e n we ( LUJ , HB ) e P. n 1'.°)r < • o i v rii:-r c l i n ') l i j v l ucht z . Me t 0 e k i j k e r z a<y ik r1 i r e c t d a t hGt h i e r o m e e n q r r) t e V ;'\ lk q i n<J : b 'J Ve n h e t d n r p ry i n0 r1 e V Cl cy e l u i t -i < ' ? l i j v l u c h t 2 v e r t o t c i r k e l e n e n n t1 a a n z i e n l i j k ho 0 0 t e q ewo n n e n te hebbe n i n � e tho rm i ek ­ ·b e l q l f� ü 1 l {1e v··..,rr e l v e r i'l. e r 0. f n a ël.r h e t N . o . a a nk omco n

v a n u i t h<� t

F' 02r2e nornc.n

kQnm.s.::.r ke.n :

-

nn'k e r vé)rm i c:r

-

l :l nrr e

p i sche

" r o e ie n�e " ,r � 0 t te

o�v a l l o n� c

-

-

s i lhoue t

0 1 i j v lucht ,

i n v a r h cm 1 1 i n0

l a n,e ,

t 'J t

0 G h o u cl o n

en

( l i cht j e s

r, E :

( zie

Gn

l i ch t e

V l c urr e l S

n <l <J. r b 8 nC (1 e n

in

ty ­

Fcter s�n)

o n � u r z i j de

t : '> r c nv a lk K: tJ r t c

s c � � r pe v l e u, e l s . c i r k e l e n wa r � � e

- t i j � e n s he t

c mk c l e

o n rt o rbr rJk c n r :->é�i r v l c u 0 e l s l ag e n

(wi t )

s t ë'. iir t

st n�rt

0a s loten

" v n lk e p O S i t i e

" a fv l o e i e nd "

11

V èn t1 f h e t

l i c h 0. 21m ) H.B.

r :a t c: rhé1 n n

-

G u l l i nu l a

ch l o r c)J.JU S

T e r r i to r i um o n/n f p n 0. r v 0 rm i n':"T s0 e v ü c h t e n

he t Z\r o nhe r 'l p ark .

In

vorw0 ".; (1 e k r nb -

on

ei;>

1 8/.1/ '

79

op

f l .Yk1 e r ') e v o c h t e n

r; r n sve l d

QOn

..-: i e

in

r c; g o l r e c ht

�e h ak o n � o hane 0 o v e c h t o n h0 r i nne r e n , 0 i n0 e n v 0 r s c he i � e n e vo7c l s i n rr r : > c ï? j e s v :::i.n twe o o f ", r i c (m + m+w ?i ) te l i j f . De v e r l i e z e r spur t t e 0zi.n :.., l o t s l u i r'l " we c; . Ook dimp o ne e rh o u ", i n(l' e n e n ( s 0m s o r ry 1 0 n0 c ! ) èc h t e r - V�) l r; c � r n� e - s ne lw o r nl c l i nrr c n z � ) nn. e r opvc• lr-y c n d o " ?.War e " n� r e s s i e w ar o n te z i e n . �Rn

e lk 0. :;r

.S te f a an Huh l 0 u

R e c ur v i r o s tr a

K l u ut

avoc e t t a

5 ex . o n 6/5 ' 7 9 0 p Ne e r i j s e G r 0 t e B r e n . Z(� W<l.r e n hc� l ü m 0 a l n i e t s c huw e n l i G t e n z lÎlch bo n ar 1e r e n t ·�)t ·'i- O - t a l m e t G r .

D i rk Zw l.lr tko Dm e c uw

-

on

ee n

C 0 s t r op

L i1 r u s 1ne l o. no r e ph a l u s

Po b� r s o n Vc-·-:;<.ü<j ü 1 s me e r e n m e e r i n B c l':] i ë e n Ne d e r l ;: m d n (� z c� l e n t e ook e e n mcn e l i jke w u r1r n em i ng te SZ\.R . T e v (� n s o p 2 2/4 k o n ik o . ël . i n h e t r; c z e l sch n.p V C1 n r1 e i j se e nè'. e -.:m s ub a :1u l t e

wo r r� t

vo l0 o n s

0e z icn .

zw 0. r t'k o pm c c uw r;i. e ?. e

(L . M . )

w;i. n r n cm i ng .

l nn rr rl u r i tJ

ob s 0 r ve r e n ;

r:r r n .--v;

e e n b c v c s t i 0 i n'] v n.n P ël u l

G r o o t ae r s


64 Zwör te

s te r n

-

Ch l iflo n i n s

10/ 5 81\.R � 9 e x . m i ek zwü vc nr� .

n i0 o r

i n nr achtk l o c

n a l u,.:1bu s

E i� e n � n r � i 0 � a 1 r a0

v n n twe e

-

v i j ver

in

the r ­

B l ockx

C o l umb a

Hnutr: u i f

h c YYJ ]) ove n r�c

-� ik.w i j l s

1;

...

. •

9 mo i 1 7 9 . 3 t a a spark Le uve n . · :C c:m VCYJ O l q c h t c r v ci l rr t e n s l a .-:i t o e n nn<" r· r e , r1. i e v i nn i 0 " ntw ; b r r-1 t , ' me t zwwnr q ek l e pnor 11 r o nr1 . � c o r o n " . T i j r1 e n s <1o k nnkr:> ?.r t i j t j e s ze l f bowe "} e n e nk e l fü� v lcm.\f c:: l s t e rw i j l ( 1 0 tw0c v� · \r c1 o r c.:: s t a l s vo r s t o c mr'l. mv�. st e lk é'i. n r z i t te n . N a o nk o le sekc mc1.(m hn e ft 8 ,�n P. r q c� n <'":l G 'J v � n e n v l ucht Ge n anr1 e r e b o " �mk r n :i n in � Te r i t or i um'l' e s ch i l ? D <'l.n i n e lk q e v n l e e n �c l r1 z aë.11l 'fü::i r cin�)Jt:k ir; ry r e n s c ,·m f l ik t , wn ar .:i e m o o s te vc)gc l s e r m G o s t a l i n s l ar-; e n �u lk s mo t l<mt n r u i t e r l i j k v0 r t r y� n te rc: ·.i c� l e n , w n ar h i e r ry o c n s :�r nk e v a n w a s . D i tm a a l du s g e e n " vr e d e sd u i ve n " .

h0ut� u ive n

on

-

.

Koek o ek

C�c u l u s

-

c a no r u s

R

3 o r ste w a n r n em i n0 1 5/ 1 ' 7 9 te He v e r l e e Ro t s� o e l ( 7 uOO ) . Op 6/5 ' 7 9 ('1 e: 0. e n we o c m pr n c h tw n. :i. r n 8rrt i n0 : n an hG t s t n. t i o n v 21. n Ou �. -He v e r l e e z 2 t c n o p o e n a f s t nn� v � n 5 0 me t e r �r i G koeknck G n i n he t 0r ë'1. s , o p e e n ël f s l u i t in') o f i n e e n ' k l e i n bo0mp j c ! D n or r1 e t e lE� s c n o p V '1 n B a r t wo r rl ri ;: t o c:: n uni <:: k e w:1. ar ncrn i niJ ! Pe t e r D r c s e n s , B ."'lr t c m E l s De 'á i t t e '3w ar tk op -

:.J y lv i o

ntr i c ap i l l a

3 1/1 2/ ' 7 8 z at c1"l s tr e ck s 1 5 . 00 ·� (' m m '?:W<'l. r tk <rp b i j H . B . 2. 'Y') h e t �ç·.) i:J r t j e , u i tr;eput p ik to h :� t nory Z'i. � n c:: c n s t uk v�.: r r o t t o ar_:r)e l . Dc z .::: po0 i ni:r t o t 0vc rw i n t c r e n i s ne iî a s t v o o r he t 1� ü: r t j c él f0 e l 1 1 1? c n Wi"'.nt wc hebbe n ho t

o :')

.

.

v n l l o <H0

BB , E nrre l s e 'l(" l ckw ik s t u. ?-r t E e n e nr:re l s e

20

n.�r i l

-

; :� ct ;::i c i l l u

'ï e l e kw ik r, t n rtr t

( v0ri0e

w n ? r ncm i n'1 .

.

'

in

f. l l' v a

f l öv i s s imtt

:-:ir n c h tk leec1

D i j l o v ê'\ l l e :t ,

LUJ

i::i

ho t

s l ik

25 n.pr i l 1 9 7 1 ,

te

Ne e r i j se ; WEl "" r nE:imor )

z ia l f r k

Z o··)cr•1 i ie r e n

= = = - = = ====

B u n z i nr-r -

Op

vnn

P u t o r i u s �")Ut' -,r i u s

1/ '1 ' 7 9 WE� r r! e r

oen

�e s0o r t h i e r wa s

b11n � i ng m0

nvc r r c v" c n

n i e t R b ek e nd .

( N o t a v � n �n w � � r n arn i n� c n r a � . :

sch i j n t

te î'l i l se l e .

Ove r hc: t v : � c:::> rkc1me n

Q i rk Co s tr op ovc� a l in

on�a streek

c n iq b r· s L: n n c n ·r'1i n irn.um na.n r u s t t e v i rir�i.:;n i s , { no0 )

v --; 0 r

to

k rJmo n

.· )

wn? r

vr i j

no�

t ël l r i j lc


- 65 -

l\.m f ib i e ö n ========= Z i e o ok

.El1,d

ve r

s l a<J o.m f ib i e�ö nt 0cht ,

spr i nrr ;:iu t t e n

I 1 e e r c1 an lw::m r4 ,

op

1 2/5/ '

79 .

- Bu f'> b u f o

B i j e e n k o n tr ') l e v u. n r1 e V l J Ve r t o P r:�c r " t o n 1 1/1/ ' 7 9 b l ek e n e r n i e t m i naer � a n z o • n k l e i ne 1 000 p a� � a n z i ch l f-l n0 s �a o n� e v e e r 5 0 0 me t e r oeve r ve r z ame l r1 t o h.ehh � n . D e me (� s te e x . bcv'.:l nrl c n z i ch i n e e n str -: 0k v n n e e n h n l ve t o t an � a r h a l v e �c t a r b u i t e n � a oever t e rwi j l e r vo r � G r r! a n v i er me t G r n i c: t me e r ryç� to l c1 k o n w0 r r'l c m . Re (1 o n Vïln ·-1 o z ·-� n i t � o n•1e r l i i l< t G lh n r e s i t u a t i o W ::t S n '1. t u ur l i j k he t fo i t � (l t � e p 0 ar t i j � v � n � c 0 ewone �a� r � n� m i � � c n a?r i l v a l t . De mo e s t e n Z <l t G n i n (1 0 r '1 él. a<1 'J C: p n. �.r · �. i n n e b r�k o nr1e , z e• '1 C) () r'!. n. l s on:ve rbr r:.:k e l i j ke , omarril i nrr . De q r r1o t s t c� k • 'l nc e n t r <l t Ü::: s W ë'.. r c n 1� l uwc n s v 0.n we l 100- 1 50 e x . o:r c nkc l o v i e rk n n t r� mc t<.:,, r s , '.'.l u •� r p �r1. �. e n f. 0 n wn. b � r ! Op 8 2 n p l .'l r1.t s vci n r-1 ik O '.:'Jk a l � c sno e r e n p a� � e c i t j 1 J s . E e n v a r 0 8 l i j k o n� an�cr � nek j e mo t a n4 e r e p l u n t s c n e n v n o r n l j ar e n , z o u m i s sc h i e n i n t 0 r c s s anto rr e r;cve ns kunne n rJ n l e v c r e n . 1 ioo i l i i k b l i j k t h o t � u s hc l e q a a l n i e t � i t s i n � G j u i s te p o r i oi e w�r � t v:)or n. e �'lp1( omr:;nrle a'"·"l f ib i G ë nwe rk'] r 0 2 r ? r"f (� t o l d .

0 H c hc; o ft

mo t :1 c

n r v 0. r i n']

c urs

us

" EH B O v:x) r

n.. 0.nc1 Q r e l'l. e n i n s ck t e n " ? T i � wGrkte r r o i n : � e c r t se � r e e f i n apr i l : e e n m i n i s l �0ve l� j e vnor a e C i'1r é1J) U S v i o l 2.c c u s ( e e n <1. léJ c:me ne :n i •1 r'l e l �r r o t e t u i n- e n hci skGve r , 7,W ar t '!' ek l e ur ·1 mr; t 1 i c h bê.: nf1 h l u UWe r a nr'J j e s 2', é'l n 'l C r1 G'<{ sc�1. i l - �e n ) . Op 1 1/ '2./ ' 7 9 ::-� r i o °1< •3 ::? r ·:§ 8 n k cY'.'.);-,e l '"a i n o f me e r (1 ' ) < Y1 1 0 nrr s h o t a s f ;->. l t .

Hub lou

Ste fai\n

TO P P. WX'TJE 3 VCO f{Jï\)\R

30/1- :

Ro(xll).E; o l -! u ikn r. : N o n ne t j e :

3/1 :

1 (l.ood

e n Ze 8br u�0e

l w.

ex .

·

1 • ·9

i n w i nterk l 0 e 1::'. tu s se n

B l ankenber0e '

STH ,

t o OHZ .

DIC PER DIC

JTB

k o p p e l o :; 1 8 m ? ci r t t e HP. o r i j se . tot 6/1 : 6 e x . 5 rnrn , 1 w b3 Ne e r i j se . nu i rypnu tbu i z e r r� : 1 <�x . '.·' :r,i 7/3/ ' 7 9 n ab i j OHZ � r�.u ic'1 '3 l i j k w i t. t e s t a a:tt me t fl o nk 0 r e G i nnb a n r1 , W i t te D n rl. o r v l o un,e l s e n r� ·:) nl< e r .e '.:"10 1 S ­ 11 • v l ekk e n . " B i rl d e rn'! - 1 6/5 : 1 ax . t G Vo s s e rn T l 0 <". e wouw : P 3T - 20/ 5 : 1 an . t".? X . u i t h;;.; t '.3 e n teruq n 0. a r he t Z Ho l sb e ek 3 0 m hc·orr o n v l akb i j . LUJ PBR B l a uwe k i ok c nr1 i o f : 1 w . }� ')VO n �fo o r i j se cm 1 1/3/ ' 7 9 Tur e l uur : 9 npr i l 1 e x . Neer i j se PBR , J? S T - 2 9 a� r i l 1 5 e x . OF.Z S TH , D I C - 1 0 me i 1 e x . OHZ HB

�3omc r t < ü i rnJ : · P i j l s t a 2l.r t :

3

1

Gro e npo0 tr u i t 0 r :

2 9 e n 3 0/tl : 8 e x . OHZ 6 me i : M o e r �nn 3 5 ex . Nv-'1.1' @_ :

1 0 me i :

(!)

Pl\G ,

te CHZ

PST,

PBR , PBR

DIC,

::>TH

e nke l i n me i

' 67

e n ' 7 1 nry1 �·� ' n ï r a te rr r o e p .

10

ox .

te

m i n stA n s

OH�

HD


. - 66 Zw 7:1. r t e r u i t e r :

2 9/.1 : 1 6/5 : 5

OX .

1

GX .

1 0/ 5 :

I�cmr>h u un :

2 9/1 :

o:-:r� OH?,

ox .

-

2

OHZ

.

GX .

n rn

PhG ,

in

PBn ,

n

E De n i tte i n e n E De � :r i tte " !.IE .

Pl\G , BBR , in �)r ë\chtk h�.o d

'

HD

:-ü n 1

PI3R PDR

tü OHZ

5/5 :

1

DIC

t e OH3 .

ex .

DIC

'

10/ 5 : m i n s t � n s 3 e x . ta GHZ 5/11 : ' ex . t è N2er i j se

S/ � : 7 n x . tu OR� 1 2/5 : .± 20 ex . t <-; o:qz

Bo sru i te r :

en

é:VGrrr nn,..r sk l e c r"'.

. PB � ,

B.

en E .

D.�.

PBR

C;:m qdüJ!e_rr a n..§. :

l ex .

2 0/ 5 :

Nv'1Fn :

t e OHZ .

to t no,,.

r n n<l � c m i � � ng :

ex

t�)e s l e cht s 3

yi,gr�,ie f : v0r s c h i l l r.m r� e n. r: o r t r ek 1

O n t s n an t

x

v-1 ö v. r nmtt i n11 e n

t o0 e n 1 5 u 3 0 �

11

?

DIC

w a r-.r ::-r � : nomo n . i n

K� s se l - 1(:> :

in

e x . · � i t t e n<l

n�

E r �b 2 n t

3 0 ;"', r:>r i l he t w �t c r 1JUJ

DD. V / . ' 1f; u 5 5 .>. .l le n ( 10 ) te z ame n •l o ' ' r t r e kl.: e nrl. n a �.r he t N .:-; o r c-1 c n . DG ?: e v o rr e l s � at e n r1u B � '!'; n al s k 'JkTl'.l o G uwc m , :'.)p h 0 t wab:;r, ""l i t t <:::r r e n s t ü l l i nq M G t r'! c 3 s t e r n e n vor irr j 9.8r i n he t L . P . , . HB om

Nv.S,� ·1,B : W ët wr sch i j n l i jk o e n cm f-: ) r tu i n l i ikc:r ' � ''J C ' r t n::kl< c r . ��r i l � n �e i z i j n � a � · > · i t r ekm n rin� c n : ovcr i 1 c n s ("'. <l n 10 br '.::l e r1pare n i n ::lr il.h :tnt . Tj i ft ja f :

l u/ 3 : rr r c c p j c

V 2.n

6/5 : 1: Io l sb c e k 1 � fo r e l :

5/1 : 110

':3wnrto r oo r1 s t <: <..r t : B o n te v l i o 'l c nv u. nrr o r :

ex .

20

· ,� x .

te

PDR

tk or i j sé

r :: s s is o f a z e

w.

HB

t o E '1 •l nh o v G n}1 c s

�0/1 2/ ' 7B : 1 7/5/ ' 7 9 :

1

11.:.11 · = N•· e r i j se · = " Nc:� r i ) se 'G r c• tc

1'1; • m.

te

n e r tem

b� F�o s s 8 1 - l n

::=: r n n 11

PBR ,

BDW

PD;:t ,

STD

( 1 . 1' . ) HD

+

vr i e n0

.

W I ST U D a t i n he t

e e uw o n g e ve e r 5000 m i l j oe n t r ekdu ive n ( = o e n nu u i tg e s torve n soor t ) v o o rkw ame n ? D ë'. t i n 1 80 6 e e n tr e1< wa a r g e nome n we r d van 3 00 km . l ang e n 1 , 5 breed (o nqcve er 2000 m i l j oe n exemp l ar e n I ) E n <l a t i n 1 9 14 ne l n a t s t e trckdn i f i n g e v a ng e n sch ap � t i e r f ?

beg i n

v nn

de

l �:i a c

·

· :

·

Pe t e r B r o se n s

in

m i n� e r


- 67 -

o.v.

De

î"lie lewa a l a fr-fo lin1 Lo uwm

:

: :; 1-; c r e t ar i a a t :

P l o i n s t r n Z".. t

l', u.n s lu i t i n r; r;v 0 �> rw a ar • fo n

IIoo fcl. l e �f o n

3 00 F r t o s t or t e n o p PG� 000 - 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v ,3. n d e 3 5 Fr O . V . D o · .-i o l ew."'. 2'. l , Gr a r.. t ak�< o r 1 1 1 5 0 Fr 2 3 00 Tm:- nhou t 35 Fr mç� t a l s v e r mc l rl i n'] " N i e uw l i � " n u. urn +

B i j lc�en

T JJ ... j e u) 'H ü (1 e n

·

l JJ-b i j l e � e n

V o rk 1 nr i nrr

PA

=

· � or :-i fk .-,r t i mr e n i n •1 2

<lk t i v i tc i t

P i e p WJ

=

3

3 0 3 0 Heve r l e e

voor

s�ac i a l c

k u. i �mc'lür : r, 'J

v,-� lwn s s e n e n

�c t i v i t e i t

voor

j c m :•,_ l e ·1f� n

v r:, n r

=

j n ng s te

�o

j e u0f l e � e n

( to t ( t�t

a. "1 r c.; s

25

j ëtar ) 1 3 j aar )

H a ch t zw a l uwe n t n c h t

El\

HJ

+

St�tion

2 l uOO

He �em a c: ü , hoek P a t n r no s t e r s t r a a t L ;:i. nje s t r ëJ 2, t r o n � 2 3 uOO Le i n i nrr L . De Sme t 2 lu 2 0

B i n� e

T0 r fh r ock

T'7J

+

Le uv<� n E1.)ek

S t "_ t i o n

7 u1 5

T·JA

Le uve n

9uOO

C n f é Fauna

� i n� a

r0n�

Lc it'linq

i' '.l i c h e l

F l or a ,

Ja n s sA n s

O�/onh '1. ar

: 1,� c h :: l e n

r" : -mv�m

a a n s l u i t i nq

n n �r

!f o. 0. sr r ,1 e

QyQQ 8u 1 5

'PA + T·1J

E i n� e

'J t (:'l. t i c) n

I nrr a nrr

tot

Dor0

van

� 0 m i � � ag

ron�

Lc i�in0 L . Do

vorvocr

K•ym11e nho u t

om

r"e uv2 n

i\br1 i j

8u3 1

' t

lijn

P ark

Tr ek t o c h t

( P Ác r o t ,

F lor i va l

St n t i 8n

E i nr.. G

r o nc1

T•·!e

n orne n

Le i A i n0

r1 c

3o .

S

79

1 - -- - - - - - - - - - - -

TJJ

auq .

D i j l c v a l le i 8u30

.

}

Leuve n

z u i fl. c n v a n

8u l l

n a 0.r

F l o r i v ::l l

1 7 uOO !

Co s t r op

ne r

St a t i o n

fie t s

Leuve n

S t a t i o n O u n -Rever l e e E i nr'l, G r o n r1 1 3 u . Die0e ne n � i o l a t e r we n s e n t e b l i j v e n , br c n0 e n h u n l u nch1:) i'lklç o t m e e ! 9uOO

Le i él. i n<J :

7u55

rJ e D i j l e v 0 l l e i

I n0 a ng

t r e i n v an

D i rk

Lunc h J? akk e t

S n. s Ve r t r ek.

Ke e rb n rs e n- B r u s se l .

1me t

CT ' ) n r h t:� e n h o t

8 d00

r·lo -:-F:� l i j 'k :

He ve r l e e

'

��.: -�2_j�!!_�22

Ber0

c n n s n r v n. t o r

�a � i � � �g

Vc� r � l a a t s i ng me t Bu ::;

Po st

Tr i ano n � r e e f ,

8:-:) h a n

B o 0 ae r t


68 -

Za .

- - -,

Pl�

-

11

' 79

nuq .

- - - - - - - - - - -

per

nu t � c ar

n � ftr ��) B t -V l � an� b r c n .

11 D e B l ;:.mk R ::i.r t " e n " D e I j zer­ . 1 . v . P 21.u l !.iouwG n <-.m E ckh u.r t Kuyk e n � V G r t r Gk p o r b u s ."1. r:tn het. s t n t i o n to J_,o uv o n ( Hnek P o s t ) om 7 uOO (woe s s t ipt a . u . h . , wi j z i j n 0m 8u1 5 v e rw acht te i !n umc n ) D r e n7 1 21 :-o r z o n , ki il<r.; r o n pi k n ik mr2 t · 1 r 0.nk me e , e n :?. 5 :Er i n1< 0m0 e l 0 v x: . r De D l nnk (', ü.r t . I n schr i j ve n tot o p 1 aurru stu s tn o n e l i j k ,..-i , , ,) r 300 Fr . j "� u� y U c èl e n hu t a l e n '.2 0 0 Fr . ) t2 s t o r t o n op b a nk ­ nurnm n r 2 30 - 0 1 6 2 0 5 2 - 9 2 v an E t i 0 n n e P l np i c (� , T i o n s c Vo s t 1 8 6 , 3000 L.-� uve n . Terug r ond 1 9 u . I nr !i o n o nvo l ,"1. 0 c n r1. o b•� l a nrr s te l l i n') , mo t nr i v é w nry e n s

BG z e ek a u. n

m ::1 n � i n'1 "

PJ

+

Ui t s t �p

r H s c·r v<i. t e n

(1. t�

o

(

n n ar hntwe r p � m .

Zn .

18

P I E P -PJ

1 T1a .

- - -

-

' 79

ë",U ....,. .

- - - - ..- - - -

" �- - - - -

20 au') .

- - - - -

:C i n �1. c

î'lJ

+

--

-

-

auq .

25

D i j levnl l c i S t at i o n OH

' 79

- - -

' 79

- - - - - - - - - - - - - - -

rrti'� fl <'l. 0 D0'J <1�rt

r n n<'1 c1 n

J_,.-ür1. i ni:r :

FJ

Zö .

OH + 9u30

Uit stap

J·:)h n.n

Le '.lpn l r1 s:-:i �.rk ,

n a f'l r

7 uOO

S t a t i �m Lc: uvc n Ve rn 1 <1 nt s i ncr mat r1 P. f i e t Lo i 1 i nq : D i rk C a s t r op T e r uq r n n� de m i � � aq .

D i j l c v n l l r:: i :

.§.!:!lQ

9u00 E i n� e

::> tc " )tv�Y;e l tr ok

\.\fi l sc l e

en

( v i s ar o nf1 ,

S t at i o n Le uve n

T i l r" o nk

r o r'l.e wo uw

?)

S t n t i o n O u� -Sover l e e

r o n� �a m i � � ng Vo r ry l � � t s i n0 m2 t 0o f i � t s Ln i� i nrr : Ro rwiry Ll l o ckx

z,� .

2

• 79 • s .... e. nt ______

_ _ _ __ _ _

_

WJ

· ; r;::i -:_ ooK

t:,rug

to

v a n -1c� Di j l P' T.Q. e t rubbÁrh9 t p n 8u30 S t a t i o n Le uvo n Van� � n r neme n wc �c tr e i n n anr ? �c r o t tur n;') ?. n t n f fe l s rrew< m st LA i� i n� � P i 0 t � a n e ck 2 r Om he t u.G.n t a l b o t e n te wn to n '4. i e n t •: r vo ·-; r a f i n -:r e ­ schr (�V<� n t � w o r c" e n h i j P . De B a ck e r , Oude 1-'.1 arkt 5 6 3 000 LEUVEN te l . 2 2 1 6 8 9 . T.. fv a :�_r t

s t u r •' n

1-\.t"\.N SLUI T I NG B I J or� ·

aan f' Ü? t

. 1 ; · �KG � WE :::' ' DE Ä . . t. :� : it r uk l c t t c r s .

N :\i!...'.' ! I: N VOORNAAM Vo l l e d i g To l e f o o n n r

adre s :

(i n

' ; P.

Beck�) r ,

" �''E �:uG.� "1 :3 "

•.

ëtub )

:

nd r e s � i .-, h i e rbove n . ·


-

t-JA

- -

+

D i j l e v a l. l e i 8 u00 3 t a t i o n Le uve n Kn. n t i e n "Y:c vc r l e e Gu l 5

\ TJ

·---

E i n� e r o n d d o � i � d ag

Lo i d i nq :

16

Zo ;

59 -

s e pt . '

79

- - - - - - - - - --- - - - - -

FA + r·r J

P.

G r oo t ae r s

Trek t e l l i ng i n d o D i j l c v a l l e i 5u30 K a n t i e n He vo r l ee S t a. t ie n O u d - He v e r l e e 7 u00 Vcr ? l a a t s i ng m o t de f i e t s Le iel i ng : R . Herui a n s Char t r e u z o nb c rg 11 uOO S t a t i o n Le bv2 n 11u l 5 Ho ek Lem i ng s t r a a t S l a nge str a a t te Kc s ce l - l o Le i d i nq : Yve s Vande n Bo sch Eande l i ng door d e ve l de n van Haa srode 7 u00 k r u i spu n t P ark s tr a a t Expre s swe g { i nd u s tr i e te r r e i n H aa srode ) Le i d i ng : S t e f a a n B ande E i n d e r o nd do m i dd ag !Jat i o n a l e N a t u11rbE:; scherm i ng sd ag Ver p l a 0 t s i ng p o r b u s , s a111 c n mc: t de Vr i e nd e n v a n H e v e r l e cb o s e n 1' 1o o r d a a lwo ud I n l i c h t i nq c n b i j J . B r oc ckm a n s te l . 4 5 2 1 3 3

Zo

"

L'A

7 ok t . +

' 7 ')

�r-TJ

J � c r d a a lwoud i n he t t ek e n v a n d o N a t i o n R l c w a nde l d ag en d e we ek van he t b o s 1 1 uOO S t a t i o n Le uve n l�u l 5 The r e s i a Ka�e l

I n he t voo r u i t z i ch t Zo . Zo .

2. 8/ 1 0/ 7 9 1 1/1 1/ 7 9 Z a . 1 5/ 1 .2/ 7 9 Zo . 2 3/ 1 2/7 9

:

V i c l e wa a l C o nq r e s te L i e r D i j leva l le i l.'...Io f s t ade , . ne che l sbr oek Fr a n s S e g e r s u i t s t ap

28 Faze

HA + 1/ J î·TA + v !J T,·JA + y"7J r;A + i;:;J

O n � e ak t iv i te i te n s t a a n ope n v o o r IEDEaE E N . Me n zegge h e t voor t . i 'l i j ot op z i c h t i g e k l e d i ng e n we e s n i e t l u i d r u ch t ig , a l s j e o ok nog e e n s wat a n d e r s i n he t oog w i l kr i j ge n d a n me n s e n ' La ar z e n z i j n me e s t a l on o ntbe e r l i jk , ve r r e ki j k e r s t e e d s nu t t i g .

!


l:�Al'>. RNE.M I NG S FO:U !UL I E ' � VOC l VJ...3EIU1UI '�EN

Geme e n t e

�!:}�:!;:�

:

I' r ov i nc i c

( be n am i ng )

D ntum :

-

Bewo lk i ng

- '\'. " i nd

:

( r i ch t i ng + sterkte )

't'c"ll o c r '1 t uur

..

:

B 0 schr i j v i ng v a n d e W(\or nem i ng s p l ., 0 t s e n v l o e rmu i � e n ,

�e ! icve t e

aant�lle n .

ve rme l d e n

1/'!a nrn(c-:;m i nq s formu l i c r

:

I nd i e n

de soo r t

" k l e i ne "

t 0. r ug z e nd c n

of

de W f'. rtrge nomo n

n i e t k a n b c p n a l d wo r d e n ,

" g r o te "

n a ar

:

s o or t .

r�ob r> r t Joor i s ,

G c?"!lo c d svc lc1

3,

9 200 V'c t t e r e n t e l . 09 1/6 9 � 2

Ilo dewo rk i ng

î � I E LEi�t;v"}"LJONGE :J.E!T

soor t e n

- ZOOGD I E'l. E Nr·:E-qKG':lOE P

28


•


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.