__MAIN_TEXT__

Page 1

f

V\/JEL_EWAALJONGERE�'1· llEUVlEN t)

tl" l;.)e l\.\ o.t'\hé q de A rq 011'

•• ·

� ·---··--·--·-------

�;7.0EK

O&

TEMTOONSTEUING , -------....

·-

-

�-

--

NATUUR­ PARK DIJLE­ LAND

· -------�---··--- --------" · ·

N"

�!JAARGANG ____________. __._... _

JULI

'

-

Ve�. -

-

Uitg.

-

·-

Y.Vanden -

-

--

llosct1,

-

....

-

-

Gcldenaakse

. .

·-

-

-

.......... .

3

......------------·---- ... ·-

DlU:EM.AANDBLIJKS

.- - ·- ·-,-

.

.� .._-

.

-· - · _"" . .

1979 Vest

-··

-

--

-

80,JOüO

Leuven

.. .

. ,-

1

.

""' � ..


Hallo, Na een goed

eens

ten

volle

Niet

dat

je

altijd

als

slechter)

(of

vn.n

genieten

veel

een

Voor

�et

van

de "këunpqangers je maar

9 tot

schrap want

zodat

afdeling

je er niet

�roeg (??)

in de onqesèhonà.e.n wereld

treffelijk op weg te onze

zeer welkome va!<:a.ntie.

proqra:n1na moet

twijfelen er weer eens goed trekken

(misschien)

zult kunnen u it r u st e n want met een

gevuld

goe<i.

je

examen 'kun

ik

23

mp uit te

'de na.tuur.

eens

de natuurstudie

in

nietsnµtten ons qeen ver­

wijten van natuurv::�r-nuU.en,

groentjes of zwendelaars

meer

slingeren.

naar het hoofd kunnen

Ik

�oop

op

een

ze

veel

weinig ik

�an<leling te

o� �ant.z

�j

ook

nieu;,e

we

of

nogmaals doe

r.7ant

weten

binnen

soms

kunt

�Tat

ze

I.ei'dt

maar vooral

qeloof dat ie weer

niets meer te

·

zien omdat

a,cticve_ mensen om op dn wanr!eling

onze·vereniging

(let

hiorbi.j.

mot "n_ieuwe".

praten

terug tG

�ullGn hehJ)en,

oehoron

beroèp op re8ds

van

mBekonden op kamp. spoedig

na het karnp

vertellen

kom..-:ndcn

eens te

Ik

?iegene die niet

/

juli qeldt dit zeker.

hoop met.<lit kamp

geraken met anoere

van

mee

aan

in

zeer

die

vee l .)

stoppen want

�k ev�_ntneel

.zeggen,

op in de g0heimen

·�· .

van de er

nog

schiet mij zou moeten

Nog dit Tot op <le

volgende wandeling

Johan

natuur


- 44 -

ARTII�LS

,

-

Tijdens <leze strenge winter ·'78-79 ziJn-cr verschillende uitzonderlijke waa:rnemingon gebeurd. Ook in mijn omgeving vielen enkel0. vogels st-crk op. De uitblink0r in deze groE:!p was wol de wn.n.rneminq van 6 velduilen (en 3 dodo) m.a.w. 9 velduilen in het dor;1ein van :)7\BEUA voornamelijk langs de landingsbaan van r::>toenokkerz(,Gl en naargelang de windrichting vlakbij dt� gebouw•�n, boven CTQ piste' s ( stu.a.nnla�.tsen) van de vlieg­ tuigen) •

(>.ersto maal dat ik nr "kwam, oy.> aanra<lcn van and<?rcn, zag ik togen do ondergaCl.ndo zon onmiddellijk oen grote .roofvogel vliegen. De slag. dee4 me �e�cen aan een kievit maar dan met de tra�qheid van oen kiekcridiof. . Ook de vleugels d8dcn hier duidelijk· àan deze lar.tste d1..èn1çcn. Maar de vogel was echter wel onmiddellijk herkenba.?.r aan h:7it lichaam. }fot deed ma telkens denl<cm aan cien met de voet c;crst vlieqond, uitgestr.ekte p'ira­ mide waar een stnë.rt en twee· vleuqols aä.n geplakt zijn. Dit beeld ver­ krijg je door de kop die op hE)t iich2,am "plakt"� De "bril" van qe uil qeeft de ulntte voorkant weer. De

Ook als ik (:?Ven rondkeek kon ïk snel 5 jnqende uilen zien (l�ter kreeg ik er zes te zien) �us besluit achter aen volgende heuvel vliegep er �instens nog oen pnar. Tot mijn 0rote teleurstelling echter blaken er geen rncer aanwezig te zijn. Later, na wat . n;:i.sl::i.gwer1<, bleek het inrler­ dnnd dat velduilen do g0woonte hehban van in een crroep te gnan levon tijdens de winterperiode. WRt me wel 6pvinl, �n in strijd was m�t het écht in groep leven, Wë\s <l'1t do uilen �r ncbg een soort vün territorium op nnhieldcm wn.0.rin een soortgenoot moeili ik Mon doordringen. ::Jit terri­ torium was echtc�r niet rno.t duidelijke qrenzon te omschrijven. Ook andere roofvogels zo<lls toronvalk en bl<ï.uwe kiak8ndief werden 1noeilijk nélnvëtrird en mc,estnl verjil.ëlgd. Ik :�eg mt!estul omc1.nt <le torenvalk eeffn:tal boven een bepnal�e hoogte niot meer achternagezeten werd. Kievitten die normaal heel '1.anva,llerig zijn oo rrmfvogels rr�ageer<l � pru.ktisch niet op de aanwezigheid van ·ae�o prooivogel. Iets wat me nog ocvihl w�� dnt ik, qok in tegenstelling tot somr.iiqe litcrë1.tuur, qeen vog·els overdnq zien vlieqen heb telkens moest je kol".lcn Vil.n ± 3 uur voor zonsondcrqëtng. Bij ntorke wind ja.21_qde hij bij cie qobouwen en 1<on jG hen nus ook· niet �ien. •

·

·

jll.chtwijze is ook zec�r ty-perend. Met oen lëJ.nqzame sl�q af cm to0 door een glijvlucht onnerbroken vliegen ze vrij rc�cht mwr d2 rnet pollen en· bulten hezanide grasvl�tte. Inaion nu wordt gHkeerd dan vliegt de uil even omhoog en zwenkt dë\n h{llf rluikend in e(:n n.ndere ri c ht ing De.ze opwnë:lrtse wip hëld je ook öls oe vogels achter elkë'.ë'.r zaten. Ze vliegen met een stuk hc�en en weer zwenkende vlucht Gerder aCJ.n de loryge këlnt. Ze lossen eH.:<e0r drm CTOOr de opwnri.rtse wip wa0rbij de ene m -ene ki"l.nt uitvliegt en da andere de andere knnt. De

.

Nog iets over cle vogel zêlf. Het ve:r.enklc(�d heoft iets weg vnn een vuile bui�crik onkel dat het nog iots m:;e� in vlekken is. De kleur vnn de vogel kan zeer fel vnri�ren. De onderzijde van �e vleugels zag ik eens bijna sneeu\f.J't-Tit, met nu.tuurlijk de zwarte polsvlek. Ook een bijnn geheel donker exemplw�r was aanwezig. De houdirig is in �erqelijking �et (\naGre 11ilen (vcrtika�l) zeer hori­ zonti1ë:Ü. Ze zitten h·.)ofc1zri}�olijk op dG grond soms. Or:> panltjcs of omhei­ ningen doch mc�e stal niet moer dan 1/2 meter boven de qrond één maal


..... ,45 zag ik eP.n uil op 1,5 meter boven ac qrond ?,itten. Het qc1uid. w�s een krRssond: "k�hriico" �och ik hoorde het m��r 2 x maal.

Hiermee heb ik on"evecr è.lles qe?.ogd bchnlve ë!c

l o nt ::> te

ail.nkon1St

en

vr:.rtrek dnta.

on 8 april maar .de eerste heb. ik.niet,! .\,. • • . zo nauwkc�urig doch �e moeten er nl gE�woest zijn voor de ko3_Xde. :i:ro·ogstWt-\n.rschijnlijk oind nOVè11'.lbcr, na -do eerste 'kóuëlcqolf. . Johan rognert. D(::

is

wrv:irnr'"lj1ing •

gebeurd

.

1

.

Iets ovc;r vlt3ermui�cn

------- --�-----------

.

.

le<lcn V;"l.n de �oogdicrenworkqroep <lio hot flricm<'..Rndclijks tijdschrift Eliomys ontvangen, vonden in hot 0.erste nummer vnn 1979 een interessant nrtikel OV()r vlC:!crmui ?.<m.

De

Vloermuizen zijn bcdr6igd� (jullie kennen de affiches wel t> . Vooru.l tijdens de wintorrY:;rio<le ziin dc�e diertjes bijzonder k�1ctsbnar Ze nou0en dan wel een wintersla<1p, maor ze zijn en,orl'll qev0elig v::>0r tc�pcratuur�verschillen. Als jq dnn vo6rtduren� in hun sl�ap�l��ts {'jrotten, kork��lde:r s ) bc:::gint rcmd ·te . 1.opGn, stijgt c'!e te'UJ?er0tuur ,. en dan worden ze ·wnk�er. D;;lt kost hun vi tnl-t:: energie ! ·D�arom kan je ze 's wint0rs beter mnt rust l�tcn. •

·

�e slnpen (g�lu��iq) niet gnns h�t j a�r: in de "�om'er zijn ze erg ël.ctief. reogén V.afnvond trekken fl.0 rn�-!<�Ste soorten op insektejEi.Cht. Je kw.n ZG dan wel overal zowat tei::ronkomt=.m. Bcpêl<.'.lde. SOC�ten Z0GkGn V')Ora.l de·' vijver � op: l·\l·;_ je dan� bij �onsondergang qa;it kijken, , h eb je vc�el knns .

• .

0111

z�

te

�ion.

.

Dcterrnin.'.'ltÏe ------------\

method�s . De dcterrnin:i.tie is wel nü:t zo Genvoudig; h('!t wordt vrij snel donk er, en iaqcnde vlr"er111uizen bli iven nu ook nenninal niet stilz'!iitte·n� Züs je •:en hc'!el st(�rke .zaklo""lp of nog beter oen halogeenlamp met <'l.utoaccu mcedaet, 00.n 'k:an je hun vlucht· in hl:!t duister ohsorvore·n.; Je kan ."':O. tcv<-ms zien 'Jf er gcr ingde exer•1;1laren tussenzitten, want ieder wr::r::rlcat1tsend v0r-::rrvt<'."'rp komt in de lichtstra<Ü goed tot uiting. ·

·

-�il je b0t nGusie vnn de zalm ? Goed dan, de 11ltrAsoncnontvangcr �ii�cns hun vl�cht stoten �� vlocr�uizen hoqA galuiden uit; we noemen dit ultrasoncn. Ze dienen om voorworpen en obst?.kols te l�;k<'lli�ercn. Ifot !'rincipc is hct.�è l fdc als d�t Vël.n een r0.dn.r : - T.1nnncc:r geen obstt\.kül in <''o weg stn:"'.t, gn.'l.n de qeluidsgolven. onqe­ hindcrd verder. - t.Yum:ieer. er wel r-:>en v�orworp n."-'tdcrbii komt, wr reien .d'? <ïolui;l .cn t,crug­ q�kau.tst � de vloermuis v0.ngt dit ( tor.nqqek�ntote) siçrn0.al op e·n weet onn:ti<'Wellijk dv.t hïj van k0EffS !';toet veranderen,: of dr:it z_ijn prooi v,lnkbij is. ·

·

·

·

Da2r hij voortdurend sign�len u i t z e nd t , kan <le vleor�uis·op ioder .ogen­ hlik zijn pos�tie ten opzichte vnn een hinrlernis exact bepalen. Hl trasonen ( �OkH� en m0er) zijn V0'.)r hGt, mcnseiijk oor. ni_et W<'1.orncembnnr. " '

'

1 ,·


. -�_,.-- �-

-

--�----

.-

-..

_

_"�-_..,,... /---/ / � / � /,./

u.;>r ma.ken, trn�nenantvanger kz._n_...di.e ·qc luiden WG 1 hx,rb rq J.j,f!�en k.:i.n men---_g.aw.n-vce -<ë)rr da.n frGqueri.tie vu.n 35 kHZ, De oa�_ vleermui-s____gç_eft <::-én torm bij GEm de and6�c bi j 60 kHZ. Zo kan tnbQ_ d<.} sC'or_t'/ juis_t bepalen.

DG

lTl

2)

Soor_i.c.n

de ultru.sonenontv<l.ngor is de moest betrriuwbLl.re,

Deterrninntie mGt

00k de

m<Fir

meest dure

(en inqcwikkelde)

Met een lichtsterke kijker

metho<le. en een goede vlecrmui�engids kan

interessante resultntcn bereiken.

Ondcrstn<mde

alleen geldig voor

tn.bel

TYtakon uit de

V(,rschillende

De

vliegh00gte

we

de soorten indalen:

onze

soorten die en

is heel belnnqrijk,

je wegwl.J s watero-pr,:>Qrvlak ju.gen:

streek helpt

boven do

nnn

een

hand

d�nrvan kunnen

Scheert je vl00rrnuis vlak boven het water

(zelfs

mot de

dnn heb

je

vleugeltoppen het

hoog stw<v1r schi j nli jk

WZ\TERVLE:'.:R11UI.S Duze

hij

vliegt

Bij

zncht weer

1

-

5

oppr�rvlak rë\kend)

te doen met de

Dnubentoni)

jachtvlucht:

en dikwijls in grote cirkels.

snel,

vlougelsl.-=tg. 3p'1.nwi jdte: Vë\n

(Hynti s

s00rt heeft oGn typische

je

zie

ze

v�a� met een

t r i ll en d e

25 0 rnm

ffi

=============

Op deze hoogte kun je verschillende so�fften tcgenk0men: n.e kloinste an in onzP- streek meest V ) o rk ome nd e is do '

(Pipistrel'lus

DWERGVLEERMUIS

�Iii

h�e�ft een

beschrijft

snelle,

Pipistrcllus)

a.1<r•)botische

100pinqs.

Eon �l��ts waar je hem zeker k�n vijv�r v::rn do Ab d ij van_ 't Park . Sp�nwijdte: 200 - 230 mm

vlucht en hij

zien is

a�n <lo

iaats�e

De LA.7':..�VLIEGER (Eptisecus Sccrotinus) heeft een zw�re, flndderende vlucht, <lie een bec-Sje uan ()en n 0 chtvlind e r doet denken. Pij word reeds gesignaleerd in Heverlee. Spu.nw i j d te : 330 - 370 mm van

10

-

20 m

=============

je wa�rschijnlijk te doen me t de R0,3i3E VL;'�ERî'IUIS (Nyctë\lus Noctula) Hoeft ook C(--:n : snelle, "ln-Stuimige vlucht, lijkt 0p

Hier heb

die Hij

van uen

zwaluw,

wav.rmoe

vliegt gew<Ymli ik

GesignRlecrd �3panwijdtc:

in

350

hij vaëlk sn�en jaagt. vlak v0or zonsondergang.

Tievcrlee. -

380 mm

je


- 4.7 .,.. je gl!.at hier zeker m0.o dE-)ter".".iirn-á·en�

vlf}crrnuizen van België 'kunri2n kan wel ._;(.m hanfl.ig hulpmiddoltjo · · avonrlui M-'.1akt.

;-�ot

�il

tstap

je

meer

er

Aktuele

jo

'

ZPG.

bastann

er

:

con

grijq

van de

Abonnementen

·

van wotcn

inforrn0.tio

tijdschrift.

zijn,

·

·

ElscviQr geeft

E;n ook

q0o�o

Zoogdierongids

ja

wF,1.nnGêr ·

je.

war�je�:

'

uit.

een.

over

·

'

·

�ijn qr 0.ti s v-Jor dG -r·�Jcrs: je ti.dres en eventuele SU<Jgesties np te· .··

i:3turon

Robin Vu.nH0uverswyn

Gnverknsseido

�751 .r,avorc

49

(�sper)

S�pu.thisanten of lüdcn vnn de W,� kunncm

door

vloer�uiz8n,

het driemri:l.ndelijks

in Eliomys,

(Zo0gdiercmwcrJ�c:tröep)

hoeft 'alleen

nan.r

niet alle

is verre. vnn. vol+mHg,

Dit t."lbellot j e

storting van

zich nvenscns

nhonnorcm

op PR 000-0634501-24 op bovenstn.�nd adres.

50 fr

AANDACHT

1)

Achtcrnan in

dit blnd Vil'\P jn qen Wé".'1.rncming sformulier vc1.0r_ vleer­ Kijk cvon rond in.je buurt, en �ls je ergens vloarmuizon weet zi ttcn, vul dun het ·formulier in ün stuur hot nni"l.r ZT.·JG afqov;:v1rdigde '.3tcfan Rë'.nd.e �ui�cn.

Koning Albc�rtlann

3 200

Ook

wi"l.nnaer

KE-:��1EL-LO

105

je niot zeker b':nt vnn de s'v·1rt, rna'1.r j•3 hebt mv.g je de fr)rmulioren inzenden ! ! !

een

g:Jode bcschri iving,

2)

In

samenwerking ;·(\0t de

zijn

dGZG

(ndros:

3)

�·-TJc::r s

to

v o rkr i jg e n

zie hoger)

��ic� we.iels,

vossen enzovocrt

je

Gocf

2'

HUHOR

bij

r11ui "'.(�n,

�3tc:fan B.zm<le

vlc}Eor711uizenstic1<ers uit

n<ln

1'nJ_len,

bun �ing s,

aan

Bnnde,

tc;genk0men

wnnrncmingen door

ffich0. s

geeft de ZHG

20 f:r; het

stuk.

·

waarnemingsformulioron

Ook

BNVR

ann

:

�t.

(grntis)

'vl0cr.11mi�on bc<lreiqd

·

·

ego.ls,

i

her ton,

of vr�êig de

rccön,

snecialc

zijn nog be schikbêi0.r.

Stefan Bande

:

Zeg eens, Rikske, de ooiov'1.ar heeft je zo pas een lief broertje gebr�cht. Zou je hGt niet qraag eens zien � Nee, nee. 'k Zou veel liever die ooiev�ar eens zien!


- 48 HEDEDELINGEN

Op �O

juni 1974 werd ten huize van jlichi<:;;l flnli0r de °'.'7ielew<'.ëÜj'"">ngcrcm afdeling IJeuven plechtig gesticht. We zijn nu 5 ja;;.r vc�r<ler en or is re0ês heel wat werk gepresteerd. Do studü"-'·en werkkë1.rnpen wnren steeds een volledig succes en znllen 0.e spil blijven vormen v0or het afdelings­ leven. H<lrtelijJrn r:1nnk ann ëÜ <licgcnEm die :)p welke 'll<:nier dëm ook,

de uitbouw vun on'.3e jcngerc�naffü�ling. 10.ngs een kleurige briefk0.2_rt Richard VE:;rgnelcn, eertijds algemeen voorzitter van de Vialewaaljc)ngeren, voor diens ;:1.anv!ezighoic'l. bij dQ oprichting van 1-'ieleW.1.0..lj'""mgeron J.,euven op 30 juni 1974, ten huize van .!"Iichü;l ;.1u1ü�r. Dit gebourclo in nci.arn Vëm heel 0.e jue<Jdafdeling. moew0r�'-tGn

2.an

Pnul Grootë.l.ers bedoi1kte

De lu..'Jtste tijd (;:m ik sprm�k hier vL.n enkele maonrl.cn) werd er do0r SO'"''.F�ige nensen bewr'.!crd c-10.t onze "Vallei 11 kwn.li tntief de berg ZC:'U afgaon. Vonr;:ü ook Of:' hot seizoenver slng (<ln.t \?er schijnt in "De "'Pielew�u.1") kregen we heel wat kritiek (en zeer go�ronde ook ) van eigen leden e:� ook van V'J-led.on van andere u.fdelingen" Om nu 0;nn veel goina"1.kte be­ rlünking nl. fl.wt dit cfo schuld is von <le re soecticvelijke vcrantwonrde·· li iken, uit ck;) werclo te holpcm, illustreer ik ëlit met enkele sprekcmch:; vonr.bcelil.en : •

a)

seizoenverslagen: per hv.lfjuG.r "str::xnen" er bij RH.M ± 7 à S binnen op can ledenn�ntnl vnn (�instens) 25 à 30. Dat degener die-oen re pre sentn.tio f seizoenv2r sl:::g k<1.n mnkcn op b;-,.si s vê'tn c1eze gegevens, 2ich kont melden.

b) De

Vnlloi:

hier

is het feit

oven vanzelfsnreken<l: "nuteurs" binnf3nkomen, een r.10er afwisselün<1 c0ntnctblnc1 qeh'.Jd<:m worden.

nrtikols· van

vorschillenc1e

in�ien er meer k<..n u.0.n de lezers

Nog eE.�n get;:ü

nr1

numr�1er

l l.i j st bevatte ) :)roevig zi in r1ie zeggen dn.t mon in auqustus geen v":)orrhir1r1.:lg kan uittrokken om zulk lijstje� in b� vullen en op te sturen!

enor•ae

Ll.0.ntal v0.n

(juli}

En cfa:t

er

vnn

onthoufkn:

3

ex.

inqGvuld .

0.c

fenologi8lijsten 1978 kwam het S'l,H (en te weten n.L'..t elk

terug bij

.

nu geen

1 uur}

(lc�es:

to

Nu nog een n.nder ooroud problQem, wi"\.ïrm�:e onzo ë1fdoling in de put zit; d.-,_t ik hir�r wil ::.:;.nsnijrT.cn: "wnterwilr1tellingen". :.·fie het pr:::-·bloem niet kent (of niet wil zien }� hGt is vrij gom;"l.kkelijk omschreven: w'l.torwil<'l. en vijvors 0'11 te tellen met hopen, mri.o.r regelmi1tigr2 tc;llers zeldz0�e curiosa. •

Dus

.

rc.u.b.: in 't vc�rvdllg, kom nunr <lie tollinqcn, c.rq interessant en je steekt er altijd wel iets op.

m0nsen

wijJ.s

ze

zijn dik­

punt: betreft n<'-tionale werkgroepen: in pl;,G.ts vi'ln interessan te wn�rnemingen te lnten beschi�mel,�n in not�boekjes, gelieve deze op t(� sturen n0.u.r volgende vernntwoordelijken :

Dan een ln,.,_tste

Vieze boe sten Plnnton

:

( slil.kken,

Piet Debecker,

sryinnen,

o.

Ouae Markt

(�.)

:

55,

Luc

J;i.nssens,

2600 Berchem 3000 Leuven

Gitschotellei 82;

(oL6/22

15

89)


Zoogn. i c r G n :

� t c f 0 n B ë1 n0 2 ,

( vcw·r ;:ü

I n s o c tG n :

v l i nd. r: r

.

49

.

Ko n i n<"T ll.1b ö .r t I ."'1. .'.1n

s)

105 , { 0 1 6/ 2 2 4G

,Jr-Jvm 'T:!.n :-:_01rip '-'.. r:� y ,

3 2 00 KG s s o l - l o

91)

K:"-, n i ng .h lb c r. t l ë <l n 14 6

( O l S / 2 5 3 0 90) s c i z c.r:: m.w r sl i"èg c m 7 D. .l i j 1"1 �:: i n1ç o·,·t1 s t s t r .J. � t 13 0 , 3 000 IJ1·mve n ( 0 1 5/ 2 2 74 4 6 ) S t n f a ël n !-1ub l o u : v! ;"l. � r n oq i ng on v c' :i r " D e · Vn l l c; i/De B o c;"'lk l u ve r 11 �e L i q n c s t r � � t 1 7� 3 0 3 0 H e ve r l e e ( 0 L6/ 2 2 86 flo rw i g . B l ")ckx : w ··� n r no•n i nq o nK. n. s t t."" 'J o l\. . T( . e n fr) n 8 l c)q i e � l1 n :ng .;:, v n l r1. 103 , 3 Q 0 1 Ho l sh:� 0k De z e :11e n se n spc l G n -� �� g eg e ve n s d ::: < ) r op n a t i o n n <'" l v l ak . Voge l s :

Rob e r t

3 2 00 Ke s s e l - l a

:r� e r11 an s :

64 )

·

Hope l i j k sc11ud r1e d i t g C'! schr i j t'" ic:: t s wn1<:: 'l< e r bi j U , b o s t e ( ? ) . l e z e r � e n sch i e t g i j nu 003.: i n uw kr u:•'l om o nk s o i z ·) e nv o i'.' s l .'."\.g . e n , fo n - :i l og i e , kor te "v a l le ib �) r i c ht c n en n i G t - v0q c l\<.r.J. 0.r n u:n i ng e n" r1: )nr t o stür e n n .:\ :-- r dG re spec t i ove l i ikc v G r a n t"l�) ') r d c l i j �-:: e n . T-7ope l i j k l okt d i t schr i j ve n o ok. m .:l s s n ' s v •; l k n �1. o r on ze r,·Il'.TERW I LDTE LL I NGEN . !�T . B . :

Om zo we i n ig rn'..J q o l i i l-:: � e n s e n ,<:r s t n ng to · j rlgen , we r A. o n g e e n nr-r·ne n q o n1 ) ü�ll(1 . l-! e l o o n . h ii r to l i i 1< . rt ankuvm l r:.. ë'.t n ol c1G v o s t e 1n .:; 0 owc r1< 8 r s ; hope l i jk k om e r or n u m o G r . ; .

··

·

:He rw i g

B l c c��:x:

Voo r o c r s t ,

r-im u. l l c :rt i svo r s t êm<le n u .i :t (1 e WE�g te r u imc: n , c"! c zc we rkg r o e p e n hebbe n n i 0. t s t o z i e n m0. t 0o V G ( Üb() spr ok e n p l 0. n t e n- , z :' n q rJ. i c r e n - , u"n f i ­ b i c ë n o f vcge lwu rk 0 r 0 Gpo n , nÓ G n , he t ·1;n r <1 c n " Y .fc rk " -wc rkg r u ç p cn .

�'lat h::uè!. t nu <� �) t i"'. '1.k V '1. n r1 c.: z e: we r1<r:r r ci u o:-o n j u i s t i n · ? Do spo c i f i ok0 bü � ighc ic1 i s h e t u i tvoc� r 2 rt v u. n behn c r swo rk<; n i n he t n tl tuur p 0 rk D i j l o l nnd . ï7o t v � · c· r n n 0m s to o n m o o s t dr i nr:r G nc1 G we rk i s h e t knc)tte n v ü.n w i lg e n omn. n t d e z e borae n g c r� o cmd z i j n te verr1wi j ne n V Q nweqe h ü t s l e c hte :-i nd orh o ud Yi i t s e n i g e · i n t e r v e n t i e kunnen c1 c z ..., bc:nll o n n·'":lg t i e nt a l l e n j t:lr c? n 'Jn s l i: mc1 sch np s i ere n o n o n z e '\ng e lwé r e ld ve r r i j K e n . •

.

Vo r (1.er op h:; t prrlgr nri:F'lä.

s t i"'t ël t · he t

� i j se n

V ;"',. n wogb c rme n ,

r i v i e r o e ve r s ,

O f) r i cht i ng

e e n l/";;rkg r ;::i e p.

O(: r s p r cmkc l .i j k e f l:) r a b i j n a t o t 00k t i j d e n s ('\e l< i. 21"t s te t i e n t ë ü l e n j 0.re n . Ve len o n 0. l'..' r j u l l i e hcb!>o rt :m. i ::; s ch i e n r e e 0. s qc z i e n e n ook o n r:! o rvdmdc n d a t e r over a l n e t e l s St i". a n , ( U e c fo o c. r spr o n1< e l i j 1< e f l éJ r a q ewurg d hehbc m en t n t ë:. 2.. l (� oe n u i t s tt� r ve n hebbe n . O·�..>k r'lc s l �: t c n , g r ochto n , k l e i ne r e r i v i e r e n •� n z e1< o r o ok r!o <1. i j le l ig g e n o r S '")rnb e r b i j te s t r ome n . De av i f auna v n n <l e s tr e ek g a � t c r 6p acht e r u i t (me t u i t zon�cr i ng v�n d e wa.t•arv8q el s ) . T ë e l nu d li.ar m o o t v e r a n n e r i ng i n k 0me n . He t . w-J r (1 t t i j d d a t <l. e zc s t r e ek h"� hü e rd wn r d t . D i t i s <i. l lcm a n l :mog e l i j k . Ve l e g r c ri0 c n z i j n i n h a n � e n v a n ac � :") G r c n e n <l ie s t a n n t e n z e er s t e no s i t i e f t e g e n over d a z e nc t i e , ve r sch i l l e nde grotere i n s t �nt i e s � i e h i e r qr 0 nr�. c n * z i j n bo r e ir1 m e e t e we rk e n . Ik d e nk r� 0. <1rb i j vo0r a l a n n de Ho o r \' 'o l l::m s , -::i ig c:m n êl.r vnn b i j n a a l l e v i j vo r s v ë'.n r1 G v ë ü l e i . 0 r o.chtk ;i ntc n , n ie t s

is

e n v i j vo rwu l l e n �)n11"'. :L t d e

h1::! r l e i c� c:.r ewor f!e n

I n den bog i nn c ·

z <» ur1. o n wc

* hebben

v a t?

e n ·-J e n we rk g r o e p ' Ou:r1. - Ee v e r l e G - Korbe e1t -D i j l c ' . we rkgroepen zou n a v 2 r l c np v 0" n t i j c1 e e n g G d e e lte v n n è. c t e r i 0 tn:12. t te n r)ncfo r h u n behe er kr i j g e n ( r i c tn n t t c n . voc· r he t b r 0 e d e n

' S.t . -li.g a th a R o r1 c '

E lk van c1 e z e legge n

s t nr t e n m;.::: t cf o


-

50

.?: war t c n s t o r n s ) e n z � · u , n n d i t i s h t b ( � l ri.nqr i i 1\. s to V 2. n n l , .nc:i. uwe k o n t ak te n :'I\'::J e te n l G <J <J e n me t de ·b r'e r 8 n t e r -p l .:·Fct SE-� ; ::J i,t a l l e s z a l i n n auwe s arne nwc rl;: i nq ve r l ope n ne t ck r - i e h�wa a l e n c'. o Vr i e nc1 e n V 'ln g e vcr l c e ­ ho s a n �1G G r 'l. 21. :i lwo u rl e n in h,-� t b i j Z.'.lnder r1�t r'!o j o nq e r e nwo rkg r 0 c p , .wa ;:i.r­ V u n ik z1� l � l i r1 bon � w i ) z i j n r e e: \ s v o o r b?e è j ;:-� -ü:· rnQt c ün w 8 r k - · qroop g ó s t :=tr t te l·L-:: e r i j s e e n r:-1 e re s u l t 0. t e n z i j n m e rkb n <1 r .l �c n m :� n r1 L-; h i c r. ;-v'.n g a intor c s s:}•3rr1. z i j n s tur e n m i j z r � sne l i:�1xr o l i j k c Ut f� rRu l i e r in . Er rn 0 e t we l b i j �o �cga w�r�an � � t i n � ci ' n o n � e r no� i ng z � ·�r v e e l t i j r1 kr u ipt , vc·:'. r n l z-. l s j e he t g ( • e o \-ii l - -h e n . '"ie 3 1-l l l e n · z o sne l mog e l i j 1 � n n he t i n s turefi vnn du f o rmu l i e r e n , e o n verg nd 8 r i ng 0r�a­ n i s o r e n wn 2 r w e j u l l i e t e l o f : m i sch o f T1c: r p i:-1 st vi."\n n9 (fo h .J ::1g te zu l le n br e ncrn n , Z "'l <1 t"l.t we 0. i t voor j � i1 r nog mo t h<� t nr(-· j o ct z u l l e n k u n ne n s t 0 r tc n . van

.

.

·

·

·

S che ur he t stror:: k j e op 11. o l n :--. t s t e b l "'.d z i j <'k�* l/G/ 1 7 9 n � nr h a t v � l � a n� o n� r n s :

Piet *

jJ c;

B (; d: u r

Ou cl o

7 �<trkt

b l ad z i j d e 5 8

V;mu i t r'l.e ho n frl �� e t<.ü i n q c�vr � aq él. o v e r nu

een

55

3 000 fa� uve n

( te l .

Tur nhout w-z� r c'l. c n . ö l l e

t"')Ve ntue l e

•:m . �ht u1 1r s t u � i e

22

15

09)

a fnc l i ng e n '')1T\ h u n m e n i ng

v nn De F Ü.:! l (=!W::C ë> l . D� '.�,8 i s r- :'i·� l cw0. � l 11 • v.·- r; rq r: s t e l r1. i s 11 Ve r o n ir7 i ng

n :i ii.Mve r n n d e r i ng

" O r n i tho l cxr i s c hc Vcr e n ïq i nq De

v:y·, r Voge l -

;:-,. f e n v o r ze n(l t h e t v(y; r

De v.:ïo l°ewo u l " "

noc:r

ün�lere

b e m Fni nge n

z ij n

nOêfG l i j k . �· 'e lk e i s v :; .l qo n s U rfo be ste b e n <tT'l i nq V r'I O r c m � e ve r e n i g i ng ? Uw v"1:·, r s t e·1 18n wor rle n v·.':i :'-i r ·1s/8 ve rwncht b i j I3 . v'ë"l nc1 u r f ü ; r ')ht P l e i n st r a u. t 3 1 3 Ö.3 0 Rcvu r le e . Z e z u l le n r� n. n )n::':0 r z ':>cht W'.''.r r1 e n 0 1? 0c v· ·· nr s te l .z n l n n nr Tnr !lh �) Ut b o s t uur sve r g <\ 0. 0 r i ng en hr� t wee rhoude n (1 .-y :. rg c sp e e l r1 wo r •-1.o n .

G i f te n

q i f�e n

Ee t i s �aqc l i jk � e µie lew�il t o b c � a n� e n Mo t e n � n � r a �') r to rr c n ie bm v n n bo l 0. s t i nf"j s a ftrek . I n -� ic.:::ri r U t q 0 b n ur t :inc t vn r�:ic� l r. i nèr d n t ·· o o n sch<,.; nki ng u i or·1 e e n pr ·:.:i j <� c t t e steune n vnn e e n

U

tv'.Jort

n fd,.; l i ng

(1 c S OT'l n n. n.r . r�.c · n fr.:i. c l i nry , 1 0 �{. n u a.r r e hot i f� z e t c l . Z o n<l e r v2 rmc l � i ng q n� t e chte r a l le s n � ar Turnho u t . Zo n l s '.f GW:Yi n l i j k kcr1e n V O '. ) r b o l n s ti nq s t'.. f t r ck u. l l , ·. c n - q i f tc n . vnn m i n imum 1 . 00 0 F

( n ;·, u.r

in

uw

kcmze ) ':l' -" �.t 90 %

v an

�anmod� i nt] .

i nv11 l l .i i. ste n '"nn t de s o i z 8e nw0. ar n c:;rn i nrr e n v a n 0.o po � i q d e V é:'.. n ;L j ul i cm m.3 t 3 1 n. e c eèY\b Q r 19 7 8 wnr�1en "m o n.--1 c� r s t 0 a n d anre s vö rw nc h t i n n o . · l '.)np v r m '1 G !:1 i1. •"1 n c1 j u l i . G e l i e v e :..., p tlj;i_ t e z i j n , w a n t i n nuq u s tu s moe t ik hr: t v o r s l uq ov e r. he t he le j 11 ar 1 9 7 8 schr i j ve n·. · D0.nk u bij vonrb;::i. nt . I nvu l l i j s t o n z i j n b i j m i j te v0rkr i j 0on : Rob 2 rt Hermnn s B l i j c1e I nk0m st s t r a 0.t 1 3 0

De

t ':l t

3 000 L e uve n


-

51 -

I odoro e n r1 i o 0 �� 0 o vc n s h e e ft o v e r he t V' <.>rknme n vë1.n am f ib i e ë n e n r e pt i e le n i n on�o s tr e ek , 0 o l i e ve d e z e � � o r t o s t ur e n n� �r D irk Co s t r op Spnar z a nmhc i d s tr n at 1 1 3 0 10 Hi l se le

i nvc n t ar i s v.. t i e v ;:::. n :l. f, D i j l e v ;- ü l e i n1'.'H Je l i j k t e m u.ke n . l i c-;; f st ( n i e t nn0 d z oke l i j k ) g (? schr P Ven o:::i d e f i che s v n n r1 ü zoog ( li o r o nwe<:rkgr :J e p , vorkr i j qb it ël r b .:l j Ste f an B ande e n D i r1< Cn s tr op . D i rk C o s tr op on

Dit

De z e

een

g e g u vc n s ·11fl r r1 cm

.Mu sku s r u. t t e n O p �0r sch i l l e n � e p l nRt so n i n � e D i j l e v n l le i h o e f t � e ( s t a nt s ) � i e n st voor nm sku s r n t t e nvc rdc lg i ng , k l Pmme n l i g g e n . De p o r s o : d i e i n s t � at vo or �e k o n tr o l e v i n <l t harha n l d e l i jk ver n i e lde }:. lomme n .

I e d e r e v a r n i o l i ng �oor � e r � e n n n n hogerg e noemde voorwe r ne n i s i n s tr i j d m e t ar t ike l 4 9 vnn het s tr a fwG tbock . ( KB 2 5/8/ 7 1 art . 4 5 - 5 0 ) Ho e wr e e � � e z e moo r � t u i 0 e n o �k z i j n , e n h o c g r o o t he t r i s i c o o ok i s · d 0.t nnc1ore r1 i c r e n e r t u s s e n rr ek l erna. r ake n , toch ver.� ue nt he t r; ebr u ik v a n � i t sy s t eem noq a l t i j � rle vo �rkeur bove n he t le�qe n v a n v e r 0 i f . De pe r so o n v.:-i.n cfo mu sku s r u t t e nverc�e l0 i ng , d i e we per soon l i jk o nt ­ :-·10 c tte n o p é én v rm de u i t s t appe n , i s - n a Zl.r h i j v� l f bewe e :tt e e n 0root n;:.tuurvr i e nc1 c m . ,d n ar orrt cr cbr u ik t h i j zove e l moge l i j lf k l emme n ·

ipv

v c r r; i f . u

Al s

L.ïV1.T

De

d i e: r< i n0 e n op e e n van uw �:m Dht"'" AL '3 TUB L D� FT L I SGEN

tncht e n

t e g e nk omt

!

Z'V.ru.r te doo s

r1oo s bcvnt n l l o bc l 0 nc: r i jke g ::geve n s ivrn de l: lie l e �.vu u. l ( k n ar te n , fo l cl c r s , s t ick e r s , h o e l i d wo rde n ? ) Du <loo s be s t a nt u i t 3 k i t s :

De z e

k it

1

kit

2

kit 3

pakk e t ;:mt i - j ël.Çf('! r s b e s t o a nr1 e u i t kor touche n e n 1 wa n.r schuw i n0 sb o r n. fo l a e r s , boomk l e v e r s e n v n l le i e n , n�tuurp �rk � i j l e l ana - s t i c k e r s e n a f f iche s e e n l nnqc k ar t o n n e n b u i s w a �r i n oory e r a l <l k a � r t e n o n ' s o l f-m ade a f f icha s ( r o l l e n automat i sch op ) .

De z e \lo o s s t a u. t t o r be schik�( i n0 VO'. )r i e d e r e e n o ü � e e n s t anrl. j e v an �e WJ wi l opr i chte n : bv . op r.:: e n ope nr'l.e urè. 2.q i n j e k n l l e g e , t i j �1e n s e e n w i j k f"; e s t j e b i j c, e n o'.;,:: p ') S i t i ü (bv . l a ncl e n tu i nbouw schoo l - s e p ter.1.b F.� r ) Jo k an .� e k C'1'7le n a fh ::i l e n Of> V'J lrJ G nd. q.dr2 s : 3te fan B anr� e K0 n i ng � lbe r t l a a n 1 0 5 3 2 00 Ke s se l - l o te l . oL6/ 2 2 4 8 9 1 )


- 52 D n nkwoo r c1 ; e - - - - - - - - - J.. -

r i l v o n r1. c n rl e . e e r s te two o V')r'r s to l l i ng e � p l G. a t s v ,�n '1e r: i amontfl.ryc� " !) i j l o l and , e ":: m n ë.. t uur :;::> ark ·w.'l orr1 '' ? H i c r a u. n 0 i nqcn e ch t o r 14 ke ihar d e (1 0.g c n vcnr � f , <'kv:-r c n v nn k .l a s s o r o n e n h': rJ� l n s se r o n , t ok s t schr i j ve n en h e r schr i j ve n , �:n;m r�mc n e n he ropneme n , Op

e n 28

20

u.J

sy nchr o n i so r o n e n h c r synchr o n i se r o. n

� l s j 0 <l nn � o c:: • m

l � nt at o . h ët na

<i i û.r e (�l;: s W<-t 3.r l\ a n

2

le�t

j a ar i s

�an

een

'1 dWo r1< t ;

� i ar e ek s 4 uur V 0 8 r de pr e� i ê r o , c1 c nk j e : 1 JJ n t hebb e n wo e v e n

q o c à rr o c1. :' a n 1 Doch wc; b o so f f(-� n '.·-:iok we l r1 3t he t '2: '.) n cfo r d e: hulp v;m anr1 e r e n n i o t v a n zo ' n lü i o n c::i. 2,;� j o z o u rre l ope n hebbe n � :'l ëu:�.r om rUt. 0.. '1.hkWt)or d j e . Dnnk 0. an r� o 1 t .;.� chn i sche ' :rncde�"r<: rke r s : g l fr Ü� <1 G J.,Je d o c t e , Ik� rm an V<cnrl er i j ­ k o n , n i cP. i o l nu l ic'r , ,Tm1 "i:' i t s e n cl o v�c; J. e: arn1 e r <:m (, i e ""° h i o r we l l i cht verç-r(; t e n . Vn or n l 00k (,. ti. nk t'. ët. n r1 o rnc n s,� n r1. i c ,-,1o r ( ; le stu un q e lc v0::r.d h<:� bb o n {konri. e n W(.� bo s t r; obr u ike n ) I1lc rc i a 0.. n P i e t (1 �! Beckcr. v•x1r ho t u i t l e n o n V il. Il z i j n ste� , ovon n l s � a n J . Kna p s . C nk r1 <'-nk ;1 nn r'. .; 1"'\lû n s e n n. i ü 1 t o r p l ekkG ' !J Q h O l pc n 1vJbb c n : b i j n ä. hc� t he le 1�.rJ r p s v<:1.n (� o T ï J en P i e p -r :',J , r H c r'!.G s t r md en <le bnr hebb e n vc r :z: orr:rc� . Zok�r m o 0 o n w c d e � e n s � n � i a mce� eho l oe n hohbc n a n n � e v � 0 r v e rk � op n ie t •

onbe tu ig�

1 2. te n .

-

·

r1 0.nkwO')rr1 j e

v o o r ho t b:; r lno st . e ntür p bc sch ik.k i nq s t c� l l e n v n n <le • s tu/t. i o ' "':1G t u i t z i cht o L0. s t Jmt n(::t v� 0 st � i j n ook c1e ve l e t n e s c�1. o uwe r s ( 500 ) I d i e e r v n o r � 0 �or0� bobbe n d �t �e h o na G r � e n ure n w e r k n i c i n o0 n l n n s vc r l a r c n g i nge n , De

rrr '.Jn t0tv� o r s v a n

.3 tc� f u.n ver d :i, e ne n ook

een

b c c1. u.nk. t .

-

PIEP

PIE P

Ik b e n

�e n

al leen

is

P I E P . - P IE P

manne t j e

r o o à. ach t icr me t e e n ze

e n heb

-

P IE P

-

PIEP

� I F. P

een wit kee l t j e .

l i chtgr i j z e kop .

wat bru i n ach t ig e r .

l '.i

ijn

-

Mi j n

vr o uwt j e

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

z i j n l i c ht he t z e l fd e a l s m i j

o nd e rde l e n

is

z i j n g e e n z a ade te r s z o a ls de hui smu s m a r. r W 1 J z i j n e e n i n s ekte ne t e r rnr�1m ! z e z e gg e n d a. t wi j dr ukk e voge l t je s � i j n wan t we w i pp e n ste e d s i n o n U i t de s tr u ik e n me t opge z e t t e k opvc e r t j e s e n e e n q� spr e id staar t j e . I'k: be n b i j j u l l i e on11ovc c r v a n a.".:lr i l -me i t o t b e g i n ok tobe r . 'l" l i j

l�n n B r o s e n s

HUMOR

:

Onr1orwi j z o r : Johan : D a t

r�7f:� lk q e s l ë\ c h t hee ft " e i 11 ? �e n p a s , a l s hó t � i tgebr o e d i s , 1 � c �ter .

ziet


-

53 -

V:r!: :l. S LI\.GEN Ve r s l ag w a t e rwi l <l te l l i ng op

j anuar i 1 9 7 9

14

z i ek te k o n Bob n i o t k ()Tt1<:m o n n aFl. P c t c:) r r? c l e i c: i ng m ..,.,_ a r 0ver . h e t b ar r e \t./i n h�rwo e r ( n ik p ak s m) c uw G n hc v i rr e v e r s t ) war e n t o c h 7 m 0 o � i g e n ( r ck o r <l v o o r w n t o rw i l� t � l l i ng ) op � e p l � a t s v a n n f SP;r:' aë".k s n.mc mrrnk·1ne n . 1'� 1 s chu i v o n (1 o n s l i pp e n r1 h e bb G n we cl a. n n l le v i j ­ v o r s rr o t e l rl. -fbeh il. l ve he t ve rre P éc r o t : rn:·1 (�. i t te bo r e i:co n w ar e n sk i l at­ t c m no:� i<J r; c)wo c; st) Te:) No ·-: r i j s e G r 0 t c B r o n h u � l de n 6 �r?J- o r s 8 G n (1 '.J d G w i l cl c ?:v-7 <1. <l. n u i t ho t w a t o r. ; P i o t ::-> c B c c k o r h•) e ft z e n é\cJ i ç� n m e e g e nom e n ·: )E\ t8 l r1 t -2 n o n r1 C ''.' z o ok�::n . r »eg o n s

N i e t t o '] c m s t n a n � e

OHZ

mm Pi l d e E� e nr1 t a fe: l c e n<'l

I<BD

NGB

SAR

LP

T OT .

3 00

302

2 28

950

1 4- 8 0

4

w i n t t-;, r t n l i nq

4

b o r g o e n<l

�W u ëln

w i l r:i o

...

RNobb e l zw i1 a n

b l nuwe r e i g e r

2

w n b-:; rho o n

1

r·1c e r k o c t

2

1 i+

....

1 3

3

1

k okme c; uw

N . B . Gobr n ikte

1

1

1

2 7 00

7 00

OHN= Ourl_ - :,-fovc-; r l c c�

noo r d ;

OHZ = O u d - H e v c r l o e

j 10 (bc '.:'1_"::> 0. l'.1 •r n r d e n h i•.:: r r1 ("" we iel e n a a n de rfo D i j h� ) ; tJGB=lîe e r i j se G r o t a B r rm ; 3ll.TI.= 3 i n t -Ar:,- n th a- n o d e .

�u i r l. ;

Groot

a fk n r t i ng e n :

6 60

57

2

k i evit

l+ 2

2

wutor snip

b r u•r

18 2 1

18

p i j l s t n. ?. r t

KBD=Ko r 1x c c:k - D i

over

1+= 1 rl ncY:'.

B r o ek ;

ek s crri.p l n ë\r ;

�o

L P = l. G O :;) O l cl sp ël.rk .

KBD wor d e n 3 00 w i l� e 0 a na e n vermc l � ; a o z o z i j n e ch t e r n i e t me ege r eke nd i n h o t t o t a a l ; o�0 n t � i j o pv l oge n i n <lo r i ch t i n1 v a n Neer i j se . E r wo r � t �us ve r o n�e r s t e l d d nt de 3 0 2 e e n d e n v <J.n tfo c r i j s c ( l c.:'! z e l fc� e .z i j n il. l s d i e v a n Korbc nk -D i j le . onder

Ko rb o ok - D i j l o :

h a o f � i ng

vo l l c 0 i r:rhG i � sha l�e z n u�c n � ak � e v i j ve r s v an F l o r i v a l �; .i n t - .Jo r i s - • :' c (� r t e n r.' f:.c r c t n10 c t e n b<.:: Z '.)C ht ?, i j n . D i t w a s on•1er r"1. c 'J8'Jevc n nm s t an � i 0h c � e n n i o t rno7a l i j k . D e wn ck v0 0 r � c z e te l l i ng ( 6 / 1 ) l ag e n r�. e � e e c h t e r v : ) l l c rl. iry b e ci e1 :: t mc: t 2 e n d ikk e i j s l u.0.g e n w n.r e n e r g e e n V 'XJ G l s n a m1-m z i 0 . D i t w a s 'J ok r e e ë! s h e t r; c v z:i. l op 2 2/ 1 2 .

V i j ve r s :

Me n m a0

� u s rnc t

1,1/1 0 o e n

v 0 c1 o l s

v i j ve r s w é l \�ïe i <'l. o n :

in

een

�erust

fr r: que n t be v)cht

r1 ":?

v 0 r on� a r ste l le n a n t

0 ewe t e n

0. u nwo z ir:; wnrE.m .

w i n t c r re r i o 0. e

(1. o o r

cv e n a c n s

op

B u i te n fü'" w i n t c r p e r i o (J. e wo r ,-1 e n de z e vr.� r s c h o i r1 e ne w a t e r w i V:'l sn ci r te n .

v�Y.:·r a l ,

r1och o ok

e rbu i t e n ,

i s he t

�Ger

i n­

l :-1. nCJ s d e v i j ve r s e e n s te bek i j k e n . i.·1 p. n w.::: c r d e v i j ve r s b e vr o r e n z i j n , z u l l e n � e a e nie n A � vo 0 rk e 1 1r 0 a van aa n � e we i de n . V :xl r a l •: i c t o n � u i r� e n V ët n .'37>.T:< (wë1.0r r�. e D i j l e r1 oor s tr o omt ) z i j n u i t 2 o n 11c r l i i1� i n t o r o s s rt n t . vb . 9/ 2 / 7 9 : ,:;;rn v i j ve r � 2 k nnhb o l zwane n ; SZ\R we i de n : C l'.l. 200 w i l r1. e c� l�·n<". o n ; 1 5 w i n tc r t a l i n0 e n ; 2 b l m1we r e i g e r s e n 14 k i o v i t t e n . t e r c� s s a. n t

C) '. )k 0. c we i :1 e n

l i jkt s lecht s 1

ffi(�

He t

o fl. n c c•k

w n t e r ho e n

vr i j

en

2

naie f

t ,.:!

{1 u r v e n

k i e v i ttu n in

�a

ve r o n d e r s tE.ü l e n r:1 a. t D i j l ev n l l e i

Luc ( t abo l

en N . B .

er

z i ch

b e v 0 n�e n . Jan s s e n s

oprr e s t e ld d 0 or R . He rm an s .


15/1/ 1 9.7 7 w i l d o o c n<l

w i ntor t v. l i n<J

s l obe e nd 1tu i fe e nr1

336 1- 3 -1

5 24

2 2.

16 2 5 3

t a. fo l c c no

}') i j 1 s t a :-1r t b e r g e e nd

i l 1 V l/1 9 ' 9 :

2 13

2

? ?

kc,1�mcouw

1 5/ 1/ 1 9 7 7 :

73

1135

meerkoet k n '.Jbbe l ZW ël ll n w i lr1.e zwaan sm i c"nt W 0. b' r s n i p

1 5/ l / l 9 7 L :

1 5/ 1/ 1 9 7 8

··.

l i c hte

q(:en

.

V'.)r. s t ;

V � 'r

he v i "f e

vor s t :

1 ·1 80 18

4 2

1

2,1 5 38 9

60 2 1

30 ?

1 7 00

v i J V0 r s

t o c.HJ P. V r cb r e n

v i j ver s

t o t a ;:ü

v i j v c.: r s ope n é n q u� n

st,

14/1/1 9 7 9

toe ,

mar.r me t Wiikke n , 0 e c n snO'i"UW

s n e e uw

c'l ikke · s n o e uw l zvi.g

vc:rrr c l i j1<: i nq i s c1 u s z c G r i n t e r c s s <'l. n t 0mrl 0.t a l l e. w i n t e rwe o r typé n v i j vor l �nr1 schnp n r i n v�� o rkome n : v i j v9 r s o pe n , v i j ve r s h n l f - toe ; v i i vcr s t e e . Ve r d o r k zm o cik hz� t e f fec t · v n.n 1 � e n s n Q e uw l n ai::r b e s t ud e e r d Dc z ó

v ri. n <" e n

wo r r'l �� n .

W i l ê' e e o nc1

-

i':.n u. s ;.:> l n thy ry ncho s

He t <". <\ n t n l w i l r1. c e c nr1 e n b l i f k t wc i n i 9 o n, -" o ::-:-h o v iry ,""l_ (ln r1a wo o r s om s t � nd i g ­ HGt i s e e n w i n t e r h a r d e v �g e l � iu n {a t �ü � r �ng v e e l t v�rde r te trekk e n b i j e o n v::ir stro r i ..). r1 e . He t 7 r c te <fr: t n. l v nn 11/1/7 9 k a n te ve r ­ k l i1. r o n z i i n ' � '1C: r <1 a t h c� t I..1c� r:rpo l,, spark g eb r u ik t w �)r d t ët l s s l a O.?P l :-i. a t s , o f <1 GW Y: n (i o " r n 8 n t i j r'J.(� l i j 1< e f l uc tu a t i e ( c c n i c n u i t he t R :r.u s s e l sc o f Hocho l se rU e t i j (� e l i j k i n cfo D i j l o v n l l c i v e rb l i j ve n ) . Cpv <l l l c nc1 i s nok r'l Q.t i n ' 78 he t t n t u. ë"l l u. nn t n. l e e nrle n vo r 's nr e i d i s o v e r 7 v i j ve r s t0 t ove r 3 in ' 7 9 , w � � rh i j op � e z c 3 � r i em � n l z o ve e l G e n � e n z i t b m a l s 0 u r, ü 7 v a n ' 7 8 . {-::"'m hfl t :7. C' (,; o n s u i t t e ii r ukk e n ) : · ho d c n .

Wi n t e r t a l i n�

- �n a s c r � c c a

De ze e c nr1 b l i j l: t we l �. fh ël nk <-: l i j k t e z i J n v a n he t a l n ëtn n i e t v l o o iba 2\ r z i j n v�n � a w n t e rm n s s a He t � fln t � l n c ant e ch t e r s l e c h t s s t e rk a f · n a l ani:re vor s tp(� r i n r� o s . 3c 1 v c r (l.w i j n t pr nk t i sch n 0 o i t v o l l c <1 i g . •

Ku i fce nn - hy tya De

k u i fo o nd

t o n q o vr o :t e n

eens

is

.

fu l i qu l a

i n r�e wi n t e r

?. i j n e n

ac c. i ,l o n b.� e l

s le ch t s n n nwe z iq i nr'U e n r'! e V l. J V o r s n i e t te�·:r po r a tuul:'. hooq g e nOGIJ i s . Z e k nn we l

i nrU e n cf o

Op("fc.:r11orkt

WC.'lr <1 e n .


- 55 -

T u fe l c e n d

1\yt y u

fer i n ël

Zc l fr1e o pm o rk i n'] é".. l s b i j k u i f<--:.: .z ma , r h c h rf o z e e c nrl v o r d w i j n t 9:r. ak t i s c h noo i t v o l l e r1 iry u i t ,, e V 2- 1 1 E ü : ze i s mo e r w i n t e r b c::i s tr.� n r li <J d nn de k u i f ­

o o n<l .

P i j l st aart

- nna s

ac u t a

Be p i j l s t u ar t k omt s t o e ,1 s i n ze e r k l e i ne 0 n. n t <l l le n vo o r . E nk e l b i j v o l ..,. d o o n<l c 'lr o t c wu.k1� c n k -:)mt z i j o ok i n r'l. c w i n t e r v o o r ( n".J rm a o. l s l e ch t s b i j ële "l o nr tr ek e n sorn s o v Q rw i n t c r E.:m n. ) " Do 2 ek s . Vön 1 1./ 1/ 7 9 .z o u •l e n b e s t v o g e l s k u n n e n z i j n � i c n n o r � e l i j k e r o v c rw i n tQr�e n � a n �e D i j l e v n l le i , m a �r a o0r � e s t r e n 0 e r e k o u � e � i e p l o t s i n t r � � n n � r he t z u i a e n w a r e n af­ rr e z ak t . Me e rk o e t -

Fu l i c n

atr a

B l i j ft n a rm a a l i n vr i j g r o te � ant n l l e n o v e r w i n t e r e n , v0or n l i n� i e n e r g e e n wakk e n i n r" c v i j ve r s z i j n : a n d e r e e e n r-:'. (-: n tr ekke n r1 a n we g e n d e m n e rkoe t b l i j f t a l l e e n a ch t G r m e t e e n z e e v a n p l a a t s . D i t b l i j k t �u i <l e 1 i j k u i t 1-'l. o h oq .� r v1.� r no cmr'i.c c i j fe r s . l'T".:lcht a n s , i n.d i e n e r e o n s n :-� e uw­ b c (l eklc i ng a a nwe z i<J i s , v G r ( 1 w i j n t ze ( =r1e l't\(� e rk�) e t ) . i 1c erk o e b� n v o e rfo n z i ch hoo fr'.l z nk e l i j k mo t p l <lntcn ( 8'1�: ) . l'. l l c s Wl1 S e c h t c� r me t c o n c'likke i j s - of s n o e uw l u aq bc-,r'\ek t v u n c a 1 0 crn . Ze k o nr1e n b l i j kb a ar n i o t c1 o () r r U e l u. ng h c • m , a lhoewe l d e n l a n t e n o n0 e r d i e l a. ë'l.CJ no rm a l i t e r t e e t e n z i j n or.1rl ::-,. t ze wn r r1. e n be s chc: r'1lr1 teg c:m ë'.e lcmde . t .'e l i s h e t z q i at b e -­ p l ël. n t e n

vr o r e n

I'nobb o l :;i:w n. a n -

o n0 2 n i c tb 0. ar

zijn

Cyry nu s �) l or

Ve l e k nobb c l zv.rane n k u n n e n n i <; t a l s w i l r1 be schouwd vro r r1 e n : z e wo r d e n ('1. ikw i j l s 0. 1 J o r me n s e n 0 e v 0 e d e n J� u nn c n c11Îl s i n o r m i j s lr\ nr1. sclv1p :->ve r l e ve n . Noch t a n s b l i j k t u i t h0� e r v e rne l d e c i j fo r s e e n �u i 0 e l i j k e evo l u t i e b i j wc q r svo r s l e c h t rO! r i ng : b i j c� t-J n i j s l a 2.g t r ekk e n Z P. we g . Ze k u n n e n r1 an n i e t n a n he t hun n n. t nur l i ï'< c v o e rl se l korn�m 0 n t 0 p (1 o boc"!.c�in v ;1 n e e n v i j ve r r-. r o e i t .

No t a_v...:..r'\.:.r .

Ik

cl c nk

rl a t c1ü

zw v.ne n

Cl. i c

kunne n

v l ioq e n

en

z i c h ·n. u s

i n ti e

D i i le v a l l o i o ph,::m ·-1, Q n k u nne n i n cle w i n t e r , n i e t .-1 Clk m a 2. r i n fi. e b uu r t v ;:m h u n (l i'VJ e l i i k s e be nor H T1 e e e tr ant s o e n k u n n e n k ome n me t v o e � s e l v an �e n s e n a l l é é n . n.

i.

,� o z e

is

in

f ak to r

0. i t

p l an

vo l l c r1i 0

te

v u rw :1 ë' r l o z e n .

St c f i1 '1. n '.i·' i l d e

zwu a n -

Cy0 nu s

c yq nu s

z e l fc1 e o prn2 rk i ng

a l s b i j k n 0bbe l �w a a n . :� i j neme n e ch t e r g o c n toch s om s v r i j g r :) t e t ëi.:nhe i d . Zo � � a t e n v o o r hun c i � c n po t j e z o r g e n o n z u l l e n du s noq v r o e g e r d fl n 0 e k n ubb c l zwa a n ver t r ekk e n . Onry t::? ve (� r

v o o 0. sc l

Sm i e n t D E�

nan

-

v n n rn e n s e n ;

cmrfo.nk s h u n

An a s p o ne l o pe

snü e n t

o v c rw i n t n r t

norra u. a l

i n N e r1 c r l and

en k c)mt

s le ch t s

n <l o.r

B c l r:; i ë

koud wu r c'. t . D i t i s h e t g e v a l 0p 1 6/1/ 7 7 . P i j ve r ­ b l i j ft h i e r � an i n e o n f i f t y - f i f ty k l im a a t { ? ) , t t z . n00 vo l l e � ig ope n Wé1b? r I n o c h vr) l l e c1 i 0 toc -w � to r . I n n i c n h e t W( d. Gr i n Nerf o r l ana '] C m i e tb ::\ ur i s voor r1 G s':l i e n t b l i j ft h i j g i nder ( 1 5/ 1/1 9 7 8 ) . Por c1 t he t or nl te 11 uur , i nr1. i e n h 8 t

(J i nd e r

te


...

hi j

t r ek t

z1t ü � o l i jkor

1-1/1/19 7 9

. Op

n n ·!: c n : ; :.) r d e rbur o n : <l. o Gr·1 i e nt v a.n o n s : r; c z e t c n hebb e n .

TJ a t o r s n in

-

56 w 0. s

hr� t h i e r

b i j na

ove n

Z l1 1 ri. an ''m. n.r s c h i j n l i j k mx;

G rü l i n nrr o q ri. l l i n u.g �J

e r ry a l s

bij

z u i c:1.c l i j k e r

·

Do e n i9e s te l t l n p e r socr t ( n n a st b l nu·we re i q e r e n k i e v i t ) rl. ie t i j ·-1.e n s . 0.e w i n t e r pe r i o de :i, n (1c D i j l e v i"l. l l c i r o(J e ln a t i g V".Y:)rk(�rot , i n d i e n t we e r t ' he . ' . . . 7 A c n Z l. J n . F".< l. J i s l. J c,. e n s h c t ... r o neJ is E�r J'l:\(".I G t . 0pe n Wé'. t er t.c v i n._ n i; o t t (� s -1beg i n v a n c o n vor stpe r i o d e e ch t e r nog we l aan te tr e f f e n . Robo r t Ho rrn ê1. n s ·

.

U i t s t ap n � ar Gr imae

0p

·3 1

� o o l nemor s :

' 79

m a nr t

Le i rling : Rob . . r t E\e rm ë. n s �antnl

.

15-tal

nnn t a l w a a ri::r e n()"''le n vc• ·1c l s :

26

..

v" --, rn. ü 11 :� ng e e n v c: r l o r o n ," l ë'l.l'l t S j iJ u i t te t;r imc1c , evo n V'.XJrb i j T i e nB n . Ho t o p z e t v z:i.n (1 >J u i t s t np w0 s hn t ".)b s o r v e r o n van s t e l t l ::)p e r s . ,Jnm�'v: r CJ O no0g wE� r(�e n 1.J r g o e n 'J O Z i r::n ( n i 0. t c r i:; b e s t we e r · e n ncg u. 1 vroeg o p h e t j t-' ur ) . Toch l{ r o r:r e n we e e n v:-) lc1 o c nde rn r t i c vo·1 c l s < JM r1e \·m nrti;� l i ng a l s r] 8 :J l 0. êllJ <l te be stempe l e n . De to f s te Wu<:.r n G""'1 i ng W Q. S <H o v n n cfo .�warte r 'Y:::• r1 s taê1r t d i a v a n op e e n ilu tob n nd z i j n o c unt j e z · 1 ng "

L '<:"

:? l o � o n r; cy1 1 1 r ." n-4 Q

een

v a rk G n�e s t r e ek bc st�n� u i t d e s u i k e r f Rbr ü �k vnn �i:' i e nc n e n v a n '1 o f 0.br i ck ' C i tr i qu e B e l g a ' w n a r c i tr�e n z uur wn r 1 t � c pr n auc e e r a . ' � n k a n � o e i l i j k s n r ek cm V t'. n O(:) n lJ' G ;.>0 l luG e r d rr cb i e (� , noch v an ee n G cht n a t u u r r:r eb i e '1 . I 1e n v i nrl. t he ir1.o S'' ' > r t e n te r ug : he t q e (�c e l te V tln C i tr i que B e l q e i s we rke ­ l i jk v e r vu i l(1 mQ t é 8 n o f 0. n0 0 r e;.} r are b l auwe st() f , tr:? rw i j l o p .he t s t uk v n n (1 0 su ik <.; r f t"tbr i ek V(Y) r a l b i e t c n0 r o n d vo - , rk ol"'lt . Hi � r �)p z i j n do moe:: ste v oq o l s0 •:: r t e n te v i n t1 en e n n l e i s t e r e n ri nk c'l. o s t c l t l o por s . i:1 e n begr i j pe mo i'"'.lmo r· s g n e r1 : · he t i s n i o t e e n r e e p a fv a l wnil.r n f e n toe ee n '} e � r oq e c r ­ rl e ovor l op e r . op 1t (:rmt m n u.r e e n v0 lwn r>. r r U0e p l e i ste r -,:ü n.. at s me t s l ik p l a te n . Uit ao tuiqe n i s se n v�n e e n i n0ewi j � per s o o n b li jkt � nt er in nu� u s t u s ­ sept er'.1be r • 7 ,:_: o . a . vr :i lrr e nl! e s o " r t e n g e z e to n hebbe n : k l e i ne str '1. n !l l ope r , b o n t o s tr nn� l o p2 r , pnar se str an� loper , w i t, a t j o , o e vc r l o pe r , wu lp

W n t m 0 c r u i t l e g over h n t b e z i nk i ncy sv i j vo r s van r1o

�eb i c d : �o

Hc: t

tij�

i s z e k e r t'\c moe i te

l!i.iqt

een s

t o r ug

w n a r <l

te g a a n ,

�u..ilr.cio1r"mo n

of

om

v.'! l <J e n<l

m i s sc h i e n

j aar i n e e: m

no�

me e r

q e sch ik t e r .a

� i t j a ar · ?

,�r::r oJ. s_ :

v i nk , t urk sc t c r t o l , w i nterko n i ng , ve l 1 l o euwe r ik , t j i ft j .:i. f , �c)k!i\2 euw, w i l('\c (n: md , t n r c nv a lk , h () u t r1u i f , m a tkopm c: o uw , w i t te 1cw ïk s t a 2"',r t , k iev i t , p i j l s t o 21r t , w i n t c r t t-'. l i nq , sperwe r , f n z <lnt , bu i zerd , b l nuw� r o i r:r c r , zw0.r to r D < :Y� s t n :J.r t , pntr i j s , k o o lme e s , k l npok s t c:!r , v.' .""l. t e:; r hc1o n , s i j s j e o n ·1 r 0 te l i j stc:r . I!: o n t : ·, t n a l V r.L.n 2 5 s o o r t e n . Rob0rt Hermnn s ·

U i t st�p n a ar

Le i � i n0 :

0e

D i i lovn l l e i o p 1 1

Pe ter B r � se n s

n�nt�l � 0 o lnemor s :

Do D i j l c v n l l e i

n pt i l

' 79

17

op h n �r be s t :

v o e l vn7e l s e n

s l n ch t

wa c r .

hch t cr e c nvo l�G n s b o zochten wc P écro t , 8 t . -�� n th n-Ro� o , Ne e r i j se Hcv<:: r l � c . Vc o l mu e r dan r1o te l r G su l t nt e n k ä. n il< n i e t g e ve n .

en

Ou�­


57

He t en

v e rme l d e n w a nr 0.

niet

he t

l e i r'l i n'J ,

'1 e 0 � ) :::.:cl e

z .1. J n

z i e n v n n de

i j s e e n<l

-

'1e '1. i sp L ". ëi. t s te · r a t t e nk l emme n

10 m 0 e rk·) o te n ,

P éc r o t :

3 0 t u fe l o e n rJ. e n , 5 s l c>bc� e n d e n , 1 k i e v i t , 2 w i n tc r t a l i n0 c n .

SAR :

3 4 m e e rk o e te n , 7 w i l � e e e n� e n , 3 7 ku i f e a n� o n , 1 0 t a fe l e e nd e n , 2 0 f u t n n , 1 w n t e> r h0 e n , 6 s l ob c c nrl e n , 1 (l o r1 ë'. ïJ.r s , 1 k n obbe l zwaan . 2 8 k u i f e a nd o n ,

I:fo e r i j so k l i n i ek :

Ne c r i j si:O!

z 1 d rl :

Ou(1 - B.o v0 r l Q e

8 b l Ll.uwe r e i ".T e r s ,

n c1 o r c1 :

1 0 wi l � e

zaten

2

no'Ï

1 5 w i l ,·l. e <.:} Q ndc n ,

2 k n0bb 0 l zwane n , 1 0 k u i fe o n�e n , 1 f u t e n .

e e n� e n .

e o n� e n ,

j uv e n i e l e

u.n<k � r e

� a t e r9 i n c r e n ,

W il. n r s c h i j n l i j k

te

� i e n v i s se n �

v i s ar e nd

ste l t loper s

0 i e we

0 i n0

n i e t Me t

he t h i e r

om

10 m � e rk '.J e t e n ,

1 wat erhoe n ,

3 0 1'.!H? e rk o e t e n ,

Q cm

we

S,"..R b obbe n

kunne n

wi l�e

7 ku i f e c m('J e n � 2 d cY 1 i'1. ar se n , 2 k n '.Jbbc ü zwane n , B r em : 7 ;� w i l <� e c o nr'.o n , 2 8 m ' . e rk o e te n ; 6 fute n ,. 1 t u fe l e e nd , 3 k i o v i t t e n , 2 z :)m c , r t <� l i ncr e n , 7 s l ob c� o n··� e n , 1 o e v e r l o ':i c r , 1 w i t0 a t j e . 2 w i t3 ,.,,_ t j e s .

Te

1 2 m a e rk o c t c n ,

G r c) t e

O u 0 - H ü V 'é' r le e

B r ") n

10 w i l d e e G nck� n ,

Nc: e r i j

op

Le i cl.i ng : L . D o

16

G r o te

2 bo s r u i tor s .

Sc� rrn n n s

Robe r t

Me a r � n n lw u u �

se

z e k n rhe i d hebbcm

' 79

apr i l

3rne t

ho t fr i s s e

rne t z :-) ' n 2 2 :n a n he t bo s i n . A l Sp()(� r1i i::; hocnl. e n we ck z u nq v u.n he t 'J 0 U :�h é:. ë\ n t j e v e r m (; m rr r'!. mo t r'! i e v G. n he t r o -::v1 bor s t j e e n --h o v a n h e t w i n t e rk o n i nk j -3 . He t 0 e sp i t s t e o r e n w a ncl e l r1 e n we ver (l. o r t cit we he t r-r c-, h ame r h o c r (1 c n v c m e e n specht : O.e r; r o t e b o n t e ; n ac1 at h i j o n s 0 c � u l d w a t op �c pr � e f rr e s t c l a h a d , b e s l o o t h i j z i ch t o ch rn a nr i n a l z i j n pr a c h t te vo r to ne n . ��eg e lm � t ig hoo r d e n wc r'l.. e bcyY::i\]ç l E; v o r e n do bo ,,"1k ru i pe r W a. il.r v ëi. n we a l l e e n . 1c '! 1 co n c r s t c:! te; z i• e n k r e i::-1 c n e n n a t uur l l.' J. ,«;: Wêl. S r"e v .1 <'1. u.in s o ÇJ G. 0. 1 we e r v a n c E e n b c� o t j e

v •:� r r o s t

( o n vr '.) UW )

van a f

r� o

r� ·--jor

v e r t r okk e n we

we o r

.O ar i .:1 - �('he r ('" s i ak ape l

rl. i e po r

1

p <l r t i j .

Op wo-::r n n ar rr r o c nc

r.Fl ë\r

De

oen

s l a nk e

9�ar

11. CJ

s p e cht

r : nr ëln d e v i j vü r we r r1. e n we

n ie

z o ' n b (·:m 0 e

'J Ok z i cht V:i n(� . s l o u t e lb l o om

e: n

ri, c:

we e r

O t°" n s

k l nvo r z ur i nr; o t e nr1 e b o s nn emo n e n

u i tor e l ache n

s t '.J n'�e n

.-; r

v � nwo r::r e

� r oevig b i j .

}< a lme w 0.n(1 o l i nr; W-"1. ?.r c1 e ::n0 o s t e n cmr1 c� r k e n n i s '.�Ym t r fm t V CYJ e l0e l u i '1 cm we l wat u i t :r obr c i <l. hebbe n . IZo r t oM

oen

1-C z e J,. l i c:r e ,

J..102_ SQ � a n. r_ne22 i nc;o n :

w i l(� e E� e n'1 ,

w i t t c kw ik ,

r 1c1 o r

I) t\ tuur l i 0 fhcbb o r s

r; r n t e

l i j stor ,

do

toch

a e k '' u?.. e o n s hun

:?; <1nc; l i j s t e r ,

t j i ft j a f , ?.Wii.r to mo e s , zwu.r tk c rp , k u i fmQ e s , Cï r '_- , te 1xm t o snG c h t , . rr '.:.:1ir1h n ;i, n t j e , r o o 0JYJ r s t j e , w i n tc:: rk c; n i n0 , b('":Jmk l e vo r , b (Y)mk r u i p c;, r , V l '1 nîi1 S O '] il rt i ,

('fr C) C nO

specht .


-

t )p

i:·� i nrrcv <1 l l c i

1 rn;.? i

58 -

' 79

Lc i < 1 i ncr : Hn rwi0 � l :)ckx u. <Lnta l (� o o l n 0'ït•' r s : ± 1 2 ,

nn

(1 E) 1·'1 i '� '� L't'l

i n';-ek r r)mp e n

tet 5

I n h( � t LP , W <"l. ëlr wc hi.:: t (.? P- r s t ü <:m bc z r�·ok :1. n.nb r nch t o n z ncr c n wo 5 fute n , � e 0 a�r u ik a l i jko o o ri � c n ( ku i f- e n wi l � o - ) , 1 t 0 r e nv n lk e n i � o � a a r s . T o o n wa � n nr n n v � 0 r t f i c t s t e n n a nr he t " Ke a s e l � n l " h o (1 r A e n ve l e � c c l nem o r s h u n l C n ·<C h t ::;çF·.µ l .-1 i t j i"\ :-:'.r . I n :':.e t l< . D ?. e l f wo.chttü Dns .b on evc n s o.e •

.

·

ry ohr u ik 1 J l i j k 0 v�q e l s � l s r � o �h o r stt a pu i t �n �r a s�u s . c o n ve r r 3 s s i n q : i n '{\ é n V il. n r1 o wcrr;cb l o v c n rncm r 0. s j e s h cY "r c1. e 11 c m Z n<Je n W''� e o n -n . wi t0 e ­ ·

G t c r '1

b lnuwb n r n t j G

z i nrr <� n . n u. G nk o lc s l u.kk o n ( ' ) . n � C e o a o n nc:uor :J. l i s ) r n · 1 0 n w e V '·; r r1. o r n tJ. 2,r (! <.? •)p spu i t i nrr e n W u <' r s T·11i1 i 'J' G n

lK�J� 2Jt c. m b � . hobbe n , · · J' k · - n .'-.:- ' r� Y' ( " n m i ' n ,, ,..., r b l i' J' c-- v ... "" r "' n 1� "l "' ë1. r r e.., l ,1- e n ( ,..-. ,....-, -,0J r z C"'l <"::"l.k V (.""'L n V r ,.._ ·_) 1 1 I . ::J C' _ J 1C h \..o -f._- .<�'..1 (.4 · · ·· -- ... ' '� O 0 cr.10 e 0. s s toq'1li n0 l n0 i n h::-! t n l o f n i e t v i ncfon v a n b o e n:.� e r c n e n t .:: nde n ) Ve le ; TJ- 0� r S h ;--. ck : c m . bü l ?.n'} s tc l l i ncr i n r:,_; cr r o te h ."'t l fv1 ; r s tc e nr1 0 b �.:i o n c1 o r e n ( m n_rynG t , o . r1. ) , rl i o c". t:l.n '• Ok rrre t i<::r ;"l f trek V( ) n r". o n 11 8. nu<j e nk e l G h ë:Ü te S · kwu;'!\G n WO b i j . r\."J tv.;o e c� o s l .:.kl-: G v i nr".P l ë.""':1. t S ( Z ëq o r i j Tio l Sb(} Gk ) v.-� r cfornp i n he t b r · s pr :· )bn c.� r r'l.e n we () . à Jc:: c:ièk nck , t 0 r t c l •' hl i f e n rr'o:iurJ.v i nk t e 1 D1(�<: e n . V i ;:, r..m1'� c l e . s l i -,') p c r i r; ü we0 j o s k\>n1.mc n we b i j e o n mry; i o b o ok W u l:' r D i rk Cn :> tr co p r1 i r uk t br;, q c> n te zoeken n .-·1 nr s a l '1.;11 u n(' c r s . O n r�.e r tn s sc n V '.) r t1 c r r1 o n we q o s t n ë.'"J terwi j 1 he t z o o t j e s a a n bc cr o n t o r e0 e ;.1 0 . � H n. he t et(m r '} 1� o n WG n i'\ ll.r e e n bn s w h ;-1_r o . a . r1 a s l:-i �Jk o n s l o u t o lb l 0 eTT1 "' · '·

_

• .

· - · ' ....

,

·

�r0G i t .

.

.,.

.• �

, _, ·

• .

( z ie

.

n l nnta n l i j q t ) e e n z;,.,..,, r e

11 -)bb c� r t <-) w�· r r1c n · on z i ch nw t f i :::: t s e n a l n v c r r1 o �·1 01�.rTo rwcrr j '� S te s l n u r e n • !)�·:.) e n 'WG u i t he t D u nbc; r -:-rbr oek kw ëL�11e n ( h e t r c 0 o nfü � ë Ü + 2 u u r · ::.1:1 n ? én stuk ) z 0. t c n c1o f F: t so n 0. 0.n ,., , •k :mL� c� r he t s l i jk G e e n n o c :1 o c h t e r , rt;"; r(l O C: ste \ j cî- o r s v l t:H1.1 (1 8 n r1w:-tr s r1 c; 0 r r" e r"' i C 'Ç>G pl r- s s e n ) wnt s o •11 s \,..; r 0 l m1kc� r Î, s u l t nte n o p ( S O''Pli rr e n t o t 5 0 crri e n m .J o r r1 i e p D 0. ar n u. b <'YJ '"m h0 t

D é\ <' r n ët n Y� ü n �11 e 11 ')Vc: :r. r1 c h c rr,r " n 0. n. r :r.J i n(, (� n W;"t ::tr w e ( .1 c: lük1� i<::r ) ns'l . ü .� t s 2 0.rr r;; n : n l . <·J �) n s b ; cmn i l n ol1 i j c� e n v c r l r1 b� m ( 0ryo n ) hil.!Ki ::'l.r . T �:, c n . . -1. e Wunrl. o ­ l i ni1 a fr1 o l <; J') Q l1 w n s , h i o l r1 ,.:i. o r 0 Yr c n o.b r u p t op . � 1n t /1 nnl-: V i". n (1 ;_; ,-d_ , � s G. 0. n r". c t <:t lr i i 1(0 cinl� r)•-,1 � t r1 i n 1-1 0.np,Jr de r �g (� n

tr -:>t m:or:r.e .

'

' " � .., r · r"'1' p n r"T1° (' n �< ·� � -�-'..2.. "_

·

'f n rr Q l ·"" 0 ' -• "" f:: '' n � -- :1...;:.... ·- �� -�-

-

• �

·

f'�" Ut I

-

·

,c (.:> l"' 0 J" ... U l. ."o �-,:;,; n.:. r'!4 1

-"' �_ r 'S . . r"-" ' \"". <. 1.

·

·

·

W i l ,.." e () () n f\ , r <"" nV C""'!. 11' •• '\. , , tc' : b :x � r o n- e n ·�x� ve r �wo luw , :?. w;::i r t e me e s � ·

"

.,, _

1

\

.

!".le: e r1c ' o t , w il t r: rhoc n , hu i s - , zwLl..r te r : '')r1 s t ·ir:r t , r '::' ' A b :: r s t t npu i t ,

n <�.chtaq i"\n l � '; r .:i s p L� p e r � . h-;::1r.1p:ü c p<0r , rr r a s"nu s , . b l a11wh · r st j e , k ·�)kmo e uw , r i e t�p r s , �f .î tF� v i nk , vuur 7 0 u �h � � n t j e , 20nr tk�p , k o ak � ek , t n r to l d u i f , t j i ft j n f , f i t i s , rrrc; tc bn n t n c� n r; r n c me s p 2 c h t , k i e v i t , sb� e nu i l , zw a r t e k r ::i. ï'l. i , v l n am s e ; '1 ïJ. i , ve l i a e e uwc r ik .

Sey �.!y'. o n_ns:,s t en : hé�ut-�u i f , rnc r c; l ,

N v.. t u u r c �.:: n l :)r at Ü :? fü.; t

c; r

() C r s t e

i j vor i9 ,

i! C)C l on

n nÄr 2.r1 f l.b i c ë n

vr)e t e n e n me t

l i j ster

(?) .

Hcrwir; B l ackx

n.n r ept i e l e n o p

Vtln n.J tocht <J i h<J

b l '. .: t 0

?. <:. nr; l i j s ter , v i nk , ':f r 0 t e

12

mc0 i ' 7 9

nël 7'.l. r rf o S'!lr i njpu t t o n . 1 3 TtJJ- c r s z - 1 cht c n op<; c n -· l de b r c; cl< sp i j pe n , n il.<ir n'".1 f i ­

nc'luk.1.d r:r ( , ) f hc � l a i"'.. s ? ) i s e r n iorll arid i n h12 t wat o r 'J G '.'1u ik e l c1 , c1. (:-: u i t ; o z ·-·nr, (� r. c1 . e nk e le: b r 0 ek sn i j p c n b l eve n· · 1 r :>O<J . . N n ."'l s t r1 c ve le ; r n rme o n . bml i nc k ikk e r s hohbe n we ·ook · v e e l s n l aî-•:t.:1 n d 2 r s ' rr c v :-m�1 e n , vo�· r ö. l k l e i ne v1ater s 2 l ?.'ü <'l n (� e r s >'l a nr ook vo r schi l lc nr1e v i npoo t ­ c n a l pc.� nw a t e r s a l n.rn anrl. e r s . D e m< � c s t e p <'/'l r1 e n war e n echtc� r n l u i t r': c;' p:-:ie l­ t j e s vcr c1.wo ne n , c-fo P ?c <lr t i j <.1. i s i ·;1n1 o r s u. l c nkt1 l o wc1� e n v: i-irb i j , m a a r

bicë n .

k lorrm

.


- 59 t o c h k a n � a n we ry e n . Het

s::) r c c k t

ze l f s b i j

c1 ikw i j l s

ton

kc � i jkor

wo rn1 j e s

we

'.�

goed

(bv .

kunne n

o p l n 9e n .

'-� n c-; o n f c t o wc r r1 e n nm f ib i o 6 n

in

z e�

ze

En

pp a s t e n (1 e r-li c r t j e s n i e t

v c r u u r z n ël.k t

d: : or

n u. tuur l i j k 0 ant

s t a o d s b i e t we t t e l i j k be schc rma

stoe � s

kwe t s e n , zijn

d u.n vo e l

ze

'Jû':nak­

ze

hanr:J.e n .

Na

d o b) rin i n ël t i e

ach t e r u i t

en

ze

n a t te

t 2 r U'J''J O Z e t

no9

te

rUe

h u n b e sc h e rm e n d e

�n

zien kri j ­

v i n0 c; r n a•; e l s )

i n fe c t i e s

s t e e d s V ?. s t me t

B c l� i ê

�G � ewo ne p ad t e

v nn

o x o �p l a ar

r1 n •1 e c• pr:r o s c hr c v c n (l'.YJ r r1o

s c11ac U 0 e n p nk t c m we

n ant a l

d u. t

v 0. n z c l f

k le i ne

e nk e l

cGn

nog

s l i j m l � �0

te

niet

i n he t ·w a t e r ,

i

be ­

irn:-n e r s h b t­ zijn

nag

O · � we r � e r w n t n � � r i n s ek t c n 0 ckakc n : l ib o l l e l nrve n � n a n� e r e r ar e � e l f s wo r d e e n � e o l ry o r n n � e wu. t � r t ar q e v n n0 c n e n t o r u0 � o z e t , rJQ z o tor i s r n im 3 cm ryr ,- "·) t ! E e n 3 - (". c. <) r n i r; s t ekc lb ë'. ·""·r s j e i n p ar i ncr sk l e e è. k �) nc� c:: n w e e ve n e e n s b ow :..1 n rl c r c n t c-; rw i j 1 w e ' ) ncl o r t u s sc n h(� e l g :JC ; <1 n o flui t o r 1-ç_ o n •1 e n b e l u i s t e r e n ü n ' ) CJk n ·�:i·J e e n b u i z o r z"! rrn c h t e n z i e n r o n a ­ b 0 e s te n ,

c i rkc: l e n .

' s N <è'·1 i cl r1 00 s h ü .7. '·, chto n wc , n i c t te rr o n s t n. an �1 e a r 2 z ch n c1. G r f i e t s �,v 0 r e n , c mk c l o p L·_ ;:1 t s c n W il. ëJ.r ' s z omn r s h �-t<:J e <U s s e n z i t t o n . De z e l i e t e n z i ch e c h t e r n i e t z i e n ( m i s sc h i e n nog te v r o e 0 ? ) � � l h o o r � e n we h e e l wat n �c h t o � � l o n en z a0 e n 23 k u i f e e n a e n en 2 f u t e n op e e n p l a s j e in Ne the n . E n i n V a a lb e ek l i e t O E� n f"f (" e l 0 ·::i r s z ich h e e l 0 0 e d bow' rn fo r c n cm l i e t cl e br Z't o..m s l u i pe r z i ch hn r o n . D u. ar r u r; t t e n we c1 .::m ook w a t u i t i n he t z o n -­

ne t j e .

I�t

we

5 ov e rb l i j ve nd e

u i t e i tj.i:-� (�l i j k

2 0 kcMph n ne n , s te r n ,

er

n· )'J

en

�n�e r e n k o n d e n

( 02

OHZ .

D ë1 .J.r

1 o e vo r l o p o r s ,

m i n s te n s

h<Y·1mv ;l. lk ovt� r v l i e q e n .

b l ro 1wo

bu i � er � ,

re i0cr ,

p oo t r u i t G r , t o r t e l r'l.u i f ,

w i l�e e e n� ,

maorkoe t ,

b o 0mv n lk ,

ture luur ,

k riek o ek ,

o . u. .

10

c1 e z e

L ii s t .Y iJ..!1 ,� ,"_w_:: é\!_7.::_ n2�n_v.:J.rrQ l s o2r t en fuu t ,

niet

Z <Y; e n . we

pr a c 1-i t i 0 b e s 1 u i t v n n

<J. l s

een

n n. <'.r

q r o a np o o t r u i te r s

.z o n n irr o ,

:

s l �b � a nd ,

wate rhoe n ,

b >nte

k u i fo e n � ,

k i evi t ,

spo c h t ,

en

2.. u n 1 e n ;-_m 3

k �)km c e uw ,

c·e v e r l o n o r ,

rr r :, t e

de g a n se d ng b l i j ve n ) r a � e n 6 t ur e l u u r s , o n 7 c ve e r é �n

k n obb e l zwa a n ,

komph Q a n ,

�wu.r t e

zwnr t e

t î c h t kw am

ster n ,

0 i e r zwa l uw ,

0r�en­

ho u t rl. u i f ,

b c e r o n zwa l uw ,

v<:: l ;:1 1 G c: uwer ik , k r tl a i , ltc:rnw , V l :J. am so 'J él a i , ek s t e r , k ci r· lmc o s , p impe lri1 o e s , "l at k o p , b o ;Ynk l e vü r , b 0 omk r u i po r , w i n t c ) r k ·m i n'] , z .::m '] l i j s t e r , mc r •� l , 'J G k r L1.. Ll.'1 c1 c r ". Y : c1 s t 21 '1.r t , n nc h t o cr a a l , hu i s zw a l uw ,

z-w <lr t1c op ,

tu i n f lu i ter ,

t j i ft j n f ,

'] r < ) o n l i n0 , To t n a l

; TI S T

U

5 '?

fit i s,

b r ï'l. <'tl'l S l tt i pc r ,

fluiter ,

7 o ur'lh ::.. 2.n t j e ,

w i t t e · kw ik s t a 0.r t ,

E u r r-, n o st� 1.;: ü. n ar i e ,

v i nk ,

s o o r te n .

vuur 0 c�udh ;:'.. u. n t j e ,

b ,_, :i,..�1 p i e p o r ,

q o e lrror s ,

hu i smu s .

·

sr,:-:i.:· s \-·rnw ,

Joh a n B CY J ü.e r t

een

;::1. a n t a l

b i o l ooq

v a n de

d o,t

voor he t

o c ve r zwn l uw,

s p i n ne n

in

L a t i j n s-Ame r ik a v 0 r l c i d i ng s t e ch n i ek c n g eb r u ik t

ve r r; c Jv: lk e n v a n h u n p r o o i . un iver s i t e i t v a n

D a t h e e f t � ' i l l i am Eb 0 rh a r d ,

een

C a l i fo r n i ë , me e g ci:n a nk t . D e � e s n i n ne n we ve n q G e n ne t m � Rr v e r so r e i d G n o e n p a r fum , d a t s t e rk e o v c; r e e nk oni s t ve r t o o n t mC?. t d o v n r l e i d i ng sg c u r v a n v r o uwe l i j k e v l i nd e r s .

r.'�t:l. n nn c� r b c ü :'1 ng s t e l l c nd e 'n'\ ü. Ii n e t j e s h i e r

m P- t

een

v an

de

soor t

sp i n

en

s l nc h t o f fe r s .

s l i j me nh a l ,

d ie

al s '

een

d i e . me t

een

op

a f!<orrte n ,

d r a ad

word e n

v G r b o ndç n

is

ze

aan

g e v a ng e n een

-po o t

l a s so wo r d t u i tg e g o o i d n a Ar d e ve r l i e fd e


- 60

. . Vo--re l s === = = =

I<u i fc1 u ik (� r

- P·:v 1 i c e n s

'1Ur i t u s

Op 6 én v �.n . �e lç l e i nc r o v i j v''� r t j u s tu s se n -'1 e rrrrJte v i j vc r s " OHN " e n " OH � 0 ve rb l e e f m i � � o n m A fl r t é é n ku i f� u ik e r . - V c .ü r.k O nn:l.n rk e n : k l e i n c� r <1 h n fuu t , 1 r 1 ) t e r r1 a n rl 'Yfo. ü.r.s . Pe ·v0ge l w0 s i n w i nterk l o (o: ri : w i t t c . h a l s , Z\AJ 0. r t e k ap t� t j u i st b ovG n h o t ::·· O 'J ( 1 1/3/7 9 ) P e t e r Br .:-· se n s - O'l\c1 a t he t v i j vo r t j c zn � h:: i n W<'- s , k o n f!le n he"n b e n ëi�. e r c n t o t p l u s 11 i n u s twi n t irr me t e r . • .

D i rk C'.) s t r 0 p

G e oo r :·1 e ·

fuu t

- . Por1 icc)ps

0 r i se i0 o n n

Twoo w�. i"\rner".l i ng s�.., l a :-1 t s e n ,

m 0 70 l i j k

1)

é én z e l f� c

two e M i n

(J f

moor

.;) n n s l u i te nrh1

pc r i ::-;r1 c m

ek sGmp l n � r .

9/1- to t 1 6/'1 é én e x . i n pr n.chtk l e c c1 i n he t Lc 0po lc1. sp nrk . Z c o r m ak . ex . n. 2. t rl ikwi j l s t 0 t op · m i nr1 e r ' (1. nn 10� v a n r� G w 2 0.r n ��mc r s kW<l";l {me n kc' n he t b l ü ü (�. r (V Î O rJ (''; 'i·::m iik'< e l i j k zom'l e r V�rrck i jker .'J p ­ m, � rJ.c c n ) Zwom s t c e ".'!. s n i cht t e 1 c n 0,(� : ) ove r .· HB , LUJ , DAV , STB , RH , o . n . Eon pr ach tw<v'.r nem i n<j vn.n è e n 0 0 ::-: ':·1 r :--1c fu1 1t i n Z·:1"'1-='"rk l ü e '':! op 2 7 êl.ór i l t e G i nt -il.rr 0 th ü. - 'êlcy'1 c . P au l Groot ü.er s Van

2)

·

Pur p e r r e iaer

- �r � e � pur pur c a

purpcrre irr e r

Een

c r: n tr um Heve r l e e )

- op er

-

z e e ë e n r1

Zwar t e

v l i Hrr t b i j 0P

va l av-:-� n r1

10 nt'r i l

... :e l o.n i t t n

l an9 z ël am over

' 79 .

he t

't\oc r n s

{ r e1<nn­

n i'lr n

20 npr i l m o n w to NeG r i j s e ; z e ve n � �q e n li m a n nwe z i rr t ü S i n t -?�."."!' ;:i th 0. - l.:y1 G .

l nt e r

0p

?7

anr i l

Pnul

zijn

Grc'o t n e r s

- He t k �ppe l t e Ne e r i j se w a s e r � e v � l� c n � e m i 4 � ag , op 2 1/1 o 8k nag , hr; ewe l ve l e n. c� r r1 i e 0. aq �JVB r 0 ekek o n hebb e n ! He t r1 u i s te r e k o pDc l z ::i.t f.' l1.n o ok voor m e e r . (l. n.n de he l ft V ë'm 1'1 e t i j r1 o n cl c r W ë'. t e r 1 \-\'<'1. 2. r b l. j s6rn s r1e r o e i e nn e p o t e n v a n c=i.e o n<l ü r. hc� t wl:ltor - . zwem'!ile nr1e o e nr�. e n , op e e n k 0/'1_(, h'Je w i j z e hnve n he t water u i t p l e n s,� e n . Ste f nan Hub.l 0 u

Ji sec nd - C l �n� u l a Een

wi j f j e

I. . P . ,

z a aabek

2/4/ ' 7 9 :

de

. v i j ve r

Paul

- J·'.te r�r u s

v i j ve rk n n t we g . r 0 n0

i n apr i l WCJ]{e n l 0. n0 op r1 �} rr r r ) t e v i i ve r t e P i e t De B o ek e r e n G r o o t a e r s ( 2 2 npr i l ) .

ve rb l e ef

� a nr nc�e r s o . a .

s r �: te

hyem a l i s

9u 20

mr..3 r q .:"1. n se r

hij

ë'\ 0.n'lc''TI S t

zwemt e o n

W.

ft z e r-:: r 'Y� : ü e t te n(� e n vcrr"'w:j.j nt i n t :t-r icht i n;.r .

He t h l i j

en

S�\.R .

; r :ltO

v l i G 'T t

:>; 2. .":\7bck u i t r1 o ± 3 0 " op , c i r1<:. e l t HeJtwig B l ockx

na


B r i l � u ik c r

J" . P . ,

� u ik � r

- Buc eph a l a

61

-

c l a n0 u l a

2//l./ ' 7 9 : e e n h il lve rn i nuut n a '.1 C z n 2vrbck · ; n t 1'1 ek l n pr achtk l e e d } op <le v i j vo r . Dc � e vor;e l W R S '

ik

i3 C n

m.

br i l ­

s m i d ct a0 s

pr e se n t . Wa s v� � r � l ' s � i � � ng s h i j n a s t o e � s aan he t s l ape n ; é 2nm ë1. a l acr r e s s i e f t . i:_> . v . e e n me e rk -:) e t . Ook o p 3 e n 11 apr i l w.; s ncx:r e c:m m . b r i l d u ik e r a r-.. nwe z ic:-J .

nog

s t e e ct s z i dh

toonde

T-:Tcr\-.i i g

B l oc�<x

Br an0.'"F:i.n s - P r nnta J0uc cp s i s 1 apr i l ' 7 9 : op � 6 2e e n 3 e v i J vc r te P nrk - H e ver l e e , 1 b r n no0 nn s b i j e e n )r ocp j c w i t t e e n r;r i j shr u i no b :• c r c nry ; m zo n . ;.,;· � 0 r sc h i j n l i j k e e n acht e r 0 ob l ove n v a r; e l a i e 0 e z e l s c h n p z o c h t b i j d e z e <l i e r e n , ( g e e n abr i l� nn s ) - v i s ) Yve s

N .y . � . W . R .

Vann e n

B o sch

r c 6 l 0 i n� i v i �u v a n e o n b i j � n s n � r� � l i tc r � �� l r1 z i1rnc s 1 1 o r t ( �•. t 1 ) C V i"'. l l i rr c . q a s t " i n rJe i1V i f n u n a v a n Br nb ël nt : ( n i e t maar (1 i'\. n 1 3 ·': GV ël. l .l e n b e k 1., n c1 ) we r d '.îOk rmr; e!i.le :i:-k t

D i t m o rkwa nr d ig z c c� r

11.c·or

o . ri. .

··; t e f i". u. n

Donc:::i eyne e n '10cr e r

l le e u s .

::-in l il.nt_"T s 'J E:! V r a .""\. rrn c e n vce r s l 11 0 op te s b � l l r:m 'l" a n z E; nW i'l è.r neming e n 1_1 e 11 a ü. n i n d e D i j l e v o. l l e i . Z i oh i 12 r n. <:n c1 e r 0 s u l t a t e n . O f scho o n on s � oh i e� z e l a c n b e z o c h t w0r � t � � o r 0 a n z e n � r c q e n w i j n f� e l 0 pe n w i nt n r De r i �a e e e n h 9 e l an�e r b c e l <l t e � i e n . D e z e wn ar ­ ne�•l i n -r e n � '..J G b? n é) nrr e: tw i j fe l d :-re z i e n w0 r r1 e n i n he t �ehe e l v a n de 0 '} 2.n z e n­ i nv n s i e " r1i o 7 r n t e <'1. e l e n van r"re s t - :C u r o r') ël k e n·-"l e . lle n l e z e h ic,; rv·:J or h 0 t m ::.-? t b e cr e e s b� r i nq rr e schr ovc m u.r t ikc l v a n E �:Jch n.r t ze l f ( F i e l e w n a l , m a ar t 1 0 7 9 , m e t fo tn ' s } . I\.uyck u n h•:; e f t m i j

Fe'k h. ar t

")VG r

(1. n

R i o tr; a n s

_DatuM

31

r-'1. e c

1

73

3 1 ·�c c

' 78

j an

' 79

1

13

j an ' 7 9 1 ·1 j an ' 7 9 1 5 j cm ' 7 9

./

32 1. 5

D a t um

' 79

na:'1.r n a ar

S.A.R.

nanr z u i d

Ke s se l - l o Ke s s e l - l o I<e s s e l - l o

.:\ a n t "t l

2 7 j i:l n ' 7 9 2 7 j an 1 7 9 2 3 f oh ' 7 9

F e v.c r l e e

N e e r i j se

o c.• s t

l lu30

z u i d - o o st e e r s t e � �� k n u � e p e r i '..J � e va e l s n e e uw

17 5 6 2

l\ n s o r a lb i fr 'î n s

I<o lrrnn s

1 7 mnt

Opme rk i n1

han t a l

23

27

22

tal

+ 60

e r r; m ak

r nepe nr1

00

( 3 0m )

het

ijs

b e vr o r e n

·

P l 0 21 t s Hr:· 1 sb i:-) 2k

J.1G UVE� n

Lc uvo n Hev1:-� r l e e

1 3 u l 5 n � � r noora v a n :Jc; s t n u nr we s t

+


- 62 G r auwe

qnn s

1\an t n l

D atun1·

3 1 nee 3 mrt

78 ' 79

ck semp l � <tr

I 1cYr o l i j k

o ri ,

c n t s n a,?t .

+ lOu n � Rr wc st ·

Hevo r l e e � :, . R . -

,"

Br �nta

-

Opme rking ·

P l n "" t s

5 1

1

Br an�aan s Eén

an se r

r.n se r

-

.

l a u e o� s i s

j ë'J nu ar i ' . 7 9 to nevn r lcH�

1

(Ab<i i j

v an

'.t

P nrk ) .

� tn f � a n

G an s

-

On turn 15 .fob

apr

' 79

a i c tgnn s

-

9

+

62

Onme rK: i n'l

P l <:1. a t s

J'.. 21. n t n l '·79 ' 79 .' 7 9

21

sp8e i c s

�n s e r

?. 3 feb 2/J feb

D o n 0 eyno

n a nr

Hovo r l e e

20

r dwe s t

± 1 1 u van

No s s eg em

21

n'v

n � ,r

V- f � rm n t i e

E r p s - Kwe r p s ·

n o o r � n c o r r1,·1 0 s t

7 0 - 90m h'.)r:x1 t e

:J . l� . R .

n�ar

n a o r <l o a s t

na�r

z u i �o n s t

v an

z u i<'l

n··) o r d o '�' s t

I<o ln,an s

' 7 S e e n 0cmengae gr o e p van ± 50 tu s s e n K�rbc ek -D i j l e e n Qu ,:': - 2-Ie vc r l e e , De z cü fr'.1 0. ']r :J e p op 1 c m 2 feb ' 7 9 op akk e r t u s se n J\:orbe ck - D i i l e e n B •� r tem . O p ho0 e r v o r noomde akk(� r o p 18 e n 1 9 fob ' 7 9 { tw(:') e r�e k ,mr1 w7n l f ) e e n 'JCmn ng rfo cr r o ep v an 7 7 s t uk s

Van

2 9 to t

P a. !'\r nemcr s

31

j an

:

F r a n s G r o o t ae r s :

P e t e r Br1-:i sc n s ; S t o f a n O s tyn :

k o lrr an s

3 t o f a n B <ln(l e :

r i c t0 an s

r i e t0 0 n s

Joh an Bo0 a e r t : k o l , an s .H are H.or r ern. a ns : r i c t'] � n s , rr r i"l.uwc 0 an s , G u i 0 o R o o s e l c o r : rr an s sn G c ie s t 'l ëte F1 a Vr anckx : cr a n s snc c i o s J "':.bo l oo s : g r nuwé rFm s P i e t D � Be c'kc r : r i (':! tq :::i.n s •

<ff !'l n s

spGc i e s

.

H nr ry Lc s sa l i a r s :

D n nk

ook

C u ,:; to r s , Vc: o r

n n. n

rrt ·� m,::i o l i n0 0

P .:;) b " r D r n s c n s ,

v e r "f o r e

stoed s

(l c

k a l0 an s

r i c try � � s ,

'.J f

sehr i f t u l i j "k e m o r1 e c'l cü i n 1 e n v a n

1l'orb e r t D ebr un

r r;1n .7. o nw n r-� r nem i nq e n

te we n d c m t o t

Eckh ar t

K.L.

e n }k�rwicr

i n ver l e n e n

l\uyekc n

en

35

'_1 o l i Ew·e U <'1 c r 9 000 G e n t

t r) c k nm s t

( I î ffiB ) L nb .

Le � e g anek s t r a at

J ët n

D lo ekx .

v r• n r

O e e n loq i e

r1 i o r •m

D a nk v.->ur he t V(:-! r s l a.0 Paul

Mnre Hè r r ern n n s nam �:d n0. j t mir nr i l r\ nrr s f!e ''! e s tk u s t e nke l e ko l,1 an s rr r=" r1. e terr·1 ino o r � ) Op 2 9 j an ' 7 9 1 5 . 000 -:r an z e n tu s se n On st,1 u i nk e:! rke e n '? G n t k o l rr a n s e n r i G t'j a n s 0(� ri. ><:"3 t ci rrl\i ne e rd ) Van q e l uk 'J C Spr ok e n f

J? ar t iJ� u l<1r i te i t :

hÖnÏlëräên-0 �nzën wÄar ( cmk c l me lf!t hi j e e n wo. arnem i nq vn.n k nke l

G r '.x i t ae r s


- 63 Ro(�e w0uw - N i l v u s n i lvu s

2 3 /�/ ' 7 9 :

11 . 0 5 - 11 . 1 0 1 e x . r ock� w:1 uw i n th,) rrn ü)kb e l bovo n hrJ t L . P . , ZT•' (± Leuven ) i n z nc h t e � l i i v lucht . V luchtc n r r e c t i e s me t bahu lp van l a s t a nr t vo�r a l b i j het c i rke l e n ( s t a r1<: e Zt J-w i nd ) d n ar n a

He rw i c:;

Vi s ar 8 n4

-

Pnn� i o n

?. l c) ckx

h � l i au tu s

9/1/1 9 7 9 wnr e n we ann �e G r o t 0 B r o n . To e n we t a r u 0 w i l d e n weg r i j de n (we wnr e n j u i s t t o r u� a an ct e str ant �ek ome n ) v l o orr e r n l o t s e e n v i s­ ar e nd op Q G n hoor:r te v a n m ax imum 20 me t o r b ove n ;)n ze ho � f· 1e n . He t wa s e e n o n i0e w a R r nam i ng !

Op

Pe t e r

( F a l -CJ perccr r i nu s

S l o chtv n lk

O p 6/5 om s tr e eks 1 9 . 3 0 � nrre n

te

Hci l sb e ek

( LUJ , HB ) rl e k i jker z aq we

Bro sen s ,

S t R n � ae r t ;

a . n.

(?) e e n nruo i v ryr e l

i n rr l i j v l ucht a a nk omc,m vanu i t hc:! t z . Mo t ik rU r e c t d at ho t h i e r o m c� e n q r ") tû V il. lk '] i nry ; b ::ive n h o t d n r r> rr i n<J r1 t� VC�qe l u i t r1 p :::t l i j v l u c h t '.:)V O r tot c i rke l e n en n n a.a n z i e n l i j k ho 'YJ t G q ewo n n e n t e hebbe n i n r'l. e th o rm i ek b e l rr l e ü 1 1 (� c� vnrre l v e r r1 e r 0. f n a 0 r h o t N . O . ·

t.<\D.r.cr.e no.mc.n

ank e r vc-,rmic; s i lhoue t - l :in0 e q l i j v l u c ht , onrl c rbr�)k c m n ::x; r e nk e l e , typ i sche " r o e ie n�e " v l e u, e l s l age n ( z i e F e t e r s � n ) apv Ll l l a n� G ,r 0 0 t t c e n l i chte o n � e r z i j de (wi t ) - i n ve rhou4 i n� t � t t o r e nv a lk �0r tc s t � nr t - l an,e , s c � c r pe v l e u, e l s .

k o.n.m.Qrk e.n :

-

-

t i j 0 e n s ho t

c i rk e l e n

wor� � e s t a � r t 0 e s l o t e n

r;eh�) u d e n e n .-" "" v l c urrE� l s i n " v u lk e µ o s i t :i, <'-� " ( l i ch t j e s n a n.r b <= me (�e, n " a fv l o(� i e n d " v a n n f h e t l i c h ;-. ;im )

H.B. n a t e r h o çm

-

T e r r i to r i um

G <J. l l i nu l a

e n/o f

ch l o r n p u s

1 8/1-/ ' 7 9 op Q ( m r; r n sve l d i n e n f Lvkler'} evecht e n ...-'. i e r ,_-; cr e l r e cht

p n. ?.r v·1 rm i n0 s0 e v e chte n on

h e t l:..r c mh f:; r rrp ark . I n vc rw0E; r1 e k r ?cb a t m ë!e 1J ck e n:1. e h aneq<::? ve chtc: n hc? r i nne r f� n , , i nr-r e n vcr s c he i � e n e vo7e l s e lk <l '1.r i n rrroe p j E:; s v :i. n twe e o f ....�r i e (m + ffti'W ?, ) to l i j f . De ver l i c ?.:e r spur t t e rl. u.n ry l o t s l u i r1 " we ') . Ook chmp o n e e rh c:i u ", i nq e n e n ( S 'J'TI S e r '] V i.nqc ! ) i"1.ch t e r - v0 l rr (-m d e - s n e .lw ël. r n1 :·� 1 i nrr o n z .)nner 0pvc, l7 c n 0. 0 " zwnr e " n� r e s s i e w 3r o n to z i e n . -S te f a an Huh l -)u l< l u u t

-

R e c u r v i r o str a

avoc e t t a

S ex . o n 6/5 ' 7 9 0 p Nee r i j se G r 0 t e Bron . Zo war e n ha l c m n a l n i e t sc huw e n l i o te n z ich be n a�er o n t 0 t '1 0 - t a l m e t G r .

D i rk

Zwv.rtk::ir:im n o uw - L;i.ru s

oo

ee n

C o s t r op

•-ne l n no r e ph a l u s

wcr '� t v o l rr o n s I' e b� r son V07 e lcjicl. s mo e r c m m e e r i n Bo lg i ë e n Ne d <J r li:m d ry e z i c n . De z e l e nte ook e e n m cYJ P. l i j k e w n f'l.r nem i ncr t e sr�R . Tc wc m s o p 2 2/4 kon ik o . a . i n h(3 t r; e z e l sch n.p van r'J. e i j so e nc� e c-:m sub a �.u lte zwnr t'knprnceuw (L . M . ) l nnr:y1ur i cr ob s o r v e r e n ; rr r <F"l 'J e ü n b c v e s t i ,7 i n'] v n.n � e � e w � � r n cm i ng .

P ët u l

Gr o o t ae r s


. :3w nr tE3

10/ 5

m i ek

stern

sn.R :

9

-

ox .

64

Ch l ifi r m i o s n irr c r

nr achtk l o c r1 ;

in

zw1:; vc nrl. .

-� ucw i j l s hé ; '. ;0

v i j v e r i n tho r ­

bove n (fo

Fc rw i :; B l ockx R0ub� u i f

C o l umb a n a l u•01hti s

-

E i0c nfl �r � i 0 1 0 � r a0 vnn twe e h0ut�u i v e n

me i ' 7 9 . 3 t a � sp flrk Leuve n . E o n VO'] C l f.lChtm' . 'V·:i l ry t e n S l ëtri t e e n an('" 0 r e , r1. {e v i nn ig ri.ntw ) o r r1 t , me t . �wu. nr ry e k l e p n o r 11 r o n r1 r'1 o . o r e n " . T i j r� e n s rfo k n0ko n.r t i j t j e s z e l f howe 1 e n e nk e l c1 e V l G \ l'l \ � l s terwi j l r f o tWO C V0 ' 1 r éfo r c� s t a l s VG r S t ".) G nr� n ê!. -'.\ S t e lk R 0. r z i t t c n . N a e nk e l e snk0rn1.en hn o f t � � n er q c:;m :) O 'J V ë\ n e n v l u c h t e e n on

9

,

anr1 e r e b o om'l< r u i n i n . T e r i t o r i um; � s ch i l ? D r m i n e lk r; e v n l hnrr.nekk i!] 0 r e n sc 8 n f l ik t , wn 2cr ..:i. e moo ste VO<J o l s e r m 2 e s t a l

�u lk s me t l rm t c: r u i te r l i j k V G :r. t r :Y m t e ro,:;e l en , v a n w a s . D i tm a a l du s g e e n " vr e d e sd u i ve n " .

Koekoek

Cuc u lu s · "

-

in

s l nry e n

w a ar h i e r q o o n

spr nk e

c a no r u s

1 5/1 ' 7 9

� o r s t e wa�r nern i nry

o e n �o l n z aë'.'11

t e Heve r l e e

Ro t sp o e l

( 7 u00) .

Op q/5 • 7 9 r'1 e <1 e n we c c m p r nchtw ë\ :i.r n c"'l i n< p ü. a n he t s t ël t i o n v a n ou ·l -Heve r l e «} � � t e n op o o n a f s tnn� v�n 50 me ter � r i e k o e k o ok o n i n he t 0r � s , op e e n n. f s l u i ti n; o f i n e e n k l e i n h0 0inpj o ! ' Dnor rf o t e l f � S C O O p V ël. n B ä. r t wc r r�. rl :' s o e n u n i c::ke w n a r n orn i n'.J ! Po t e r Dr o se n s , B n.r t o n E l s Do W i t t e �wnr tk. o p

:] y l v i n <l. tr i c ap i l l n

-

3 1/ 1 2/ 1 7 8 z n. t '.vn s tr c: ck s 1 5 . 00 r.xm m . �Wi"l. r tk np b i j H . B . C t) h o t �ç ·:-:i1:,r t j o , u i t�Gput p ikto h n t n0� n R n o G n s t uk v a r r o t t e a�rye l . Do z � pocr i nJ to t ovorwi nto r e n i s nc�ifa st voor ho t r U e r t j e a fr; e l n i;> c n w::i.nt wc hebbe n ho t en

vo l l o � i 0

HB , E nrr e l s e q<) l ckw ik s t n ?_r t Een

20

e n'le l s e

n.pr i l

Bun z i na

(t-'Tota

� :1o t ;:lc i l l é\ f l �v a f l nv i s s imn

rr G l e kwik � t u. r-tr t

( v·:>r i 0 e W i1 i'l r ne111 i n']

-

Putor iu s

1/ 1 ' 7 9 we r � e r v�n �e saa r t h i e r

Cp

-

in

�r n c h tk l eei

D i j lcv ë\ l le i ,

;:i

he t

25 tl.pr i l

s l ik

LUJ

to Ne G r i j se , .

1971 ,

.

z<� l fr'l ,.,, WêJ "'l r nem.o r )

nu� )r i u s een

bun � i nq 0 v G r r o ? c n t e Wi l se l e .

w n s me

n i e t s b ek o na .

v :-:m ·-'! (: w ::oi i'1. r nom i n r; o nr c: 0 . : o n i q bn s u n c o n r'l i n imum

sch i j nt ovr:�r. a l i n nan r u s t t e v i n rfo n

Ov e r h e t

v �' ::: rkom e n

D i rk Co s t r o p

o n '.7- a

r; t r e ok

i s , ( no0 )

w0 ? r

vr ij

n o i:-r

t n l r i j l<


- 65 -

Z i e�

0 01� vc: r s l rtl]

ë".'1l f ih i Q Ö n t c.) c h t ,

1 2/ 5/ ' 7 9 .

B u f r> b u f o

P ad

-

Bi j

e e n k o n tr '.) l c�

mi n�cr o e ve r

op

s p r i nq �u t t e n 1' 1G c r c1 u v. lw·:) u r1 ,

� an

r'! e v i 3 ve r

v ;:c n

zo ' n k l e i ne

v e r z n.rno l r1

vnn

o e n h a lve

r1 a n

vier

ri:to t c r

tot

D<:

hchhe n .

te

to

P éc r c) t

1 000 p a � � a n z i c h ex .

m<.: <.;i s t e

on

1 1/4/ ' 7 9 b l ek o n e r n i o t <l o o ng e v e e r 500 me t e r

l � n ry s

b c v '.J n rl ( � n

�c t 0 r b u i t e n �a 'l ü tc l r:l. k o n w0 r ri o n .

a n � c r h a lve

n i C! t m(::: o r

z i ch

oever

in

een

s tr ; ok

er

vor �er

terwi j l

v n n � o z0 1 1 i t z o na c r l i i k t o lh a r a s i t u a t i e w a s n � t u u r l i j k he t fe i t a e p 0 a r t i j � v � n a c ry ewone p a4 r o n� � i � � e n a�r i l v � l t . D e �e e s t e n z a t e n i n (1 r'-! r '1 ëi. <".•l. 'J 0. }V1. 0r '1. i n n o bn"k: c m11 e , z e· 'J C-) C CT ët l s o nv 0 rbr :.)k. c l i j k e ,

Re � e n � n. t

omu.rm i n'.ï .

D o rr r "• C' t s t e k :• n c (� n t r. ;;. t i c s W ëJ.r o n k lu\'.m n s v ri. n we l 100- 1 5 0 e x . op c mk o l o v i e rk n n t n nlc b: r s , �Y\f ;; � r p l-lr1 �. E:; n C1. 0 n \A.Tn. t n r ! O p :-?: f-m p l rl �.t s vci n<1 ik �: ok a l � o sno e r e n p a � � e o i t j o s . B e n var 0 � l i j k c n� on<l c � � nek j e mo t an� e r e p l n a t s c n o n vnor a l

hot

r; c t c ld .

Wie

m i s sc h i e n

Aus

h o e ft € r v � r i ng me t

Tip werkte r r e i n : r' ;::i r n.'.hu s

(een

niot

v·:i o r

�c

c u r su s

r1. e

� G0 G v e n s k u n ne n

a? r i l �

��n

r a n� j e s

a:-·1 f ih i 0 ë m..re rk 0 r -: 0. p

� �n 0 c r e � e n

vaor

een mini tuin

�o

-

i n s ek t e n "

s l i1.0 v e l 1 j c

(l'><.:' n

�:to �x1k<� c l '! u ik c r : N o n nü t j e :

3 / '1 :

3 0/1 :

Z e obr u � 0 e

1 w.

te CBZ .

1 k o ppe l

Zornc r t n l i ng :

1 rl. n o d ex .

en

o�

18

'

'

te

?

?

�c

�w ar t

a s :f;J. l t .

Hub l'.) U

·9

i n w i n t G rk l 0. e<1.

m�art

.

l <" nrr s h e t

Ste fa0n

TO P P UJ:\T T JE :3 VOO:tJT:J\R

v�or

e n })::.) sk Gvc r ,

�Gk sch i l � e n )

o f me e r

on l evc r e n

pa r i o � e w � r � t

j u i ste

'' pk or:v.::: nr'l. e

:n i r1 1-� e 1 �r r o te

� � n kop''.) e l 'n i n

�c

in

�i t s

" EH B O

in

� rco f

<1. l cy cme ne

l i c h t e n� h l n 1 Me

1 1/ '!·/ 1 7 9 c". r i n k ·� o r

i nte r e s s ante

hc l e� a a l

�! 0 c r t s e

v i o l 2.c c u s

� ek l o ur � m a t

Op

zou

j ar e n ,

! �o c i l i i k b l i j k t

tu s se n

B l a nk e nb c r cie '

STH , DIC

JTB

PBR

N R e r i j se .

6 ex . 5 rnrn , 1 w b;i N e e r i j se . D I C R u i r n x " � ; tb u i z c r d � l �� x . ''.? 7/3/ ' 7 9 n ab i j OHZ 7 r1 u ic" .;; � l i i k w i t. t 8 s t a n. :t t me t r� o nk o r e c i n<ib am--1 , w i t t e r_) n r1 c r v l n u0 e l s e n r" LJ nk e r e �'o l s ­ P i j l s t a n.r t :

3

tot

6/'1 :

v l ekke n .

1 6/ 5 :

1

- 20/5 :

l

-

ex .

" B i •l c1. o nc1 " .

P 3T t e Vo s s e M a� . e x . u i t h e t �� e n t e r urr n 0. a r he t Z Hn l sb e ek 3 0 m h�:· o rr o n v l akb i j . LUJ PBR B l u. uwo k i ok e n•1 i e f : 1 w . r')VO n !:fo (; r i j s e o� 1 1/3/ ' 7 9 Tur e l u u r : 9 u. p r i l 1 ex . NeGr i j se PBR , I" ST 2 9 anr i l 1 5 e x . ORZ STH , D I C - 1 0 �e i 1 e x . OHZ HB ��0c wouw :

-

G r o e npo0 t r n i t 0 r :

2 9 e n 3 0/� :

6 me i :

meer

Nv"TL'R :

e nk e l

8

ex .

�nn in

OHZ

3 5 ex . ( ! )

te

PJ\.G , P S T , CHZ

me i ' 6 7

en

' 71 noq

ex .

te

OHZ

10 me i : m i n s t n n s 1 0

PBR, PBR

.� ·1 ' n

HD

DIC,

.'J TH

1 r ".J te rr r o e ;J .


- 66 z·w ;i r tc

Kle ine

2 9/tl : 1 6/5 : 5

r u i ter :

ox . ex .

o:rz; onz · 2

. 10/5 : 1 ex . OHZ 10/ 5 : m i n s t n n s 5/1 : /! e x . te

p l0vier :

3

ex .

n��

.PhG ,

l?.D:'.1 ,

Pl\G , BBU , i n pr achtk l c-:: e d ex .

no ar u i te r :

5/5 :

1

ex .

i

\>ï i t t e

D e n E De v.Ti tte , HB

DIC

HD

to CHZ

N:::: c-.ff i j se

2 9/1 : m i n 1 te OHZ 5/5 � 7 . nx . te OHZ l �/5 : ± 20 ex . te OHZ

I�omJ:>h a nn :

I3 G n E De

i n cver0 a n� sk l 2 a �

PDR

PJ3R DIC

?BR,

t G OH�

B.

en E . D . P . PBR

.Qunade�e�rr�n� :

20/5 : 1

ex .

t G OHZ .

O n t s n ant

Nv-1J1R - : t o t nnrr t o e s l ü cht s 3

Vi.§.r'io f :

x

?

DIC

Wa<"'. r q c nome n

i n Er ab ? n t

vc r.schi l hmr� e c"h cJ :r. 'i: r ek vr a 0. r ncm i nr; e n i n Ke s se l - lr) : 3 0 :>.. p r i l 1 r :"'l nc1 rfo mi(l r1 i1.'J i torre n 1 6 u 3 0 : 1 1 C X . � i t t e n(l ::V::> he t W "lt C r 1)1�'1, !JtJ'1° om 1 G u 5 5 0. l l en ( 10) t e z am e n r1 o"rtrekl{enr1. na ..,... r he t :n.--:• Dr11 0 n . D<� :': e vorr e l s � at e n r1 u s , Z ( • a l s k okn:t e r:? uwo n , :>r:> h0 t w a t Q r , "1. i t b � q e n s t e l l i n0 l''F) t r! e 3 s t e r ne n vor i rr j ê'. ar i n he t L a P . !IB

Dr ë1 :\Î1h a l s :

1,1 /11 :

_liv_d,1>1R :

T j i ft j a f :

ex

l B/ 3 :

1 ' " (v) fl

F' t 1v�� r seha r.. n He ver l e e wt'\ nr sc h i j n l i jk

een

PDR

o n f ' )r tu i n l i i k • ' r

,-�. "Y ) r t r e�<1< c r .

rl c ; ' r tr ekm n c:mr, c m ; (1 a n 10 b r 'J e rlpar e n i n Br ah :"lnt . 2\.pr i l

� r o ep j b

r:: n :me i

ex .

v�n

6/5 � Ho l sb o ek 1 =ie r o l : Bonte v l i c rr c nv n nr;- o r :

w.

20/1 2/ ' 7 8 : 7/5/ 1 7 9 t

� i j n r1 o ex .

20

te

r :_: s s i r; o

1

·T1'.l .

1 m.

in

NQ c r i j se

PDR

faze

HD

:.."' V G r i 7,o n s m i n � e r

PBR , · BDW' te

n "� r tem

PDR ,

t\:: I(e s s G l- lc1 ( l . f:' . ) HB

STD +

vr i e nr1

W I ST tJ

D a. t i n he t beg i n v nn de 1 9 d c e e uw o ng e v e e r 5000 m i l j oe n tr ekdu ive n ( = e e n nu u i t q e s t e rve n s oo r t ) voorkw af".le n ? D flt i n 1 8 0 6 e e n trek wa arge nome n we rd v an 300 km . l ang e n 1 , 5 breed ( o n0 c ve e r 2000 m i l j oe n exemp l a r e n ! ) E n d at i n 1 9 1 4 i! e l a at s t e trckd u i f i n g e v ange n sch ap . s t ier f ? ·

Pe t e r Bro s e n s

'\

·


-

67

-

Kl\LE NDER. o.v.

De

Die lew a a l a f� c l i n1

Leuve n

A an s l u i t i n0 svc-nrw a a r ,1 e n

l�o f� l e � c n

B i j lenen

r :rJ- j e urr 'l l<.� (l e n WJ-b i j l e � e n Verk l ür i nrJ

Fh

P iep

�17J 6

juli

' 79

-------------+

Pl\.

Fr

2 3 00 Tu:i:- nho u t a l s vermc lc' U n]'

:Pr

me t

Fr

" N i c� uw

lii"

n v. wn +

adre s

,-� e r :l. fl< •!r t i nrr e n i n •l r:: k n l r� ml e r : T•'J = v o n r

S D C: c i a l ü

=

F l a i n s tr a a t 3 3 0 3 0 Heve r l e e

3 2 c r e t ar i a a t :

s t o r t e n o p PGR OOO- C 3 1 9 7 ll 5 - 7 3 v a n de o . v . D e ' / i o l e w.-.. ët l , Gr a r;. t Rkk c r 1 1

Fr

ilk t i v i t c i t voor v,·) lwt1 s s e n Em

=

Vr .

3 00 35 1 50 35

:

HJ

ok t i v i t e i t v o o r

j ou ;r U e r'km ( t o t 2 5 j ët ar ) j c:mq ste j e u']r. l e (fo n ( t :.1 t 1 3 j a a r }

rl o

nach t zw a l uwe n t o c h t

� l uOO

S t � t i o n Le uve n

2 1u 20 Pc zcm a .:ü , hoek :C i n1�. e r o n ii 2 3 uOO Le i 0 i nrr L . D e Sme t

P a t n r no s t e r s t r a at

L ;'t nj<?� st r a 0 t

T0r fhrock

8 t 0. t i 0 n Le uvn n Eoek P o s t C a f 6 F n u n a F l o r a , Tr i anon� r e c f , Lo i "1 i nq J' 'li r.he l J ?i. n :o; s ç:.� n s c n n s •-: r v rt t o r E i n� a r o n � ct a m i � � ag 7 u!J, 5

+

r·m

9u00 -.-

nJ

Ber0

v,; r r ü r.i. a t s i ng mo t o-;::i ('mh n. ar vc::� r vo o r mo 1 '.? l i j 1c : Bu s J.. �-mv �m � fr? ch ::: l e n t o t K nm lîe nho u t S n s Ve r t r ek a a n s l u i ti n0

n n flr

Dar0

H a 0. sr rvJ e S t C1. t i cm Le uwm

.QyQQ 8u1 5

I ncr anrr

E i n� e

ron�

Lc i � i ng

L.

7'�br1i j

van

Bu3 1

om

1

t

'

� a m i � � ag Do 3m0 t

1'r ek t 0 c h t <1. n o rhc: e n hu t

P ark Hcvo r l e e

� u i o e n v an d e D i j h � v 0 l l e i

F l nr i v a l ) 8 u OO '3 t 11 t i n n L e uve n I n0 r m0 \,c!e n0rne n r1c t r e i n v a n 8 u l l n a 11.r ( P Pcr o t ,

T0fJ

E i ni! G

r o nd

F l o r i v û. l

1 7 u0 0

Le i � i n0 D i rk C o s t r op l

Lunchp akk e t

Zo

5

;i uq

'

79

-------- -----TJJ

pe r

D i j lavn l le i 8u30

fiet s

9 uOO

S t a t i o n Le uve n S t a t i o n G u n - He ve r l e e

IU nn. (�

r c 1 n r1

13

D i e 0 e nc n � i o

u.

7u 5 5

l i j n Ke e r b e r g e n- B r u s s e l .

·

l a t e r we n s e n t e b l i j ve n , br c n0 c m hun l unchry 0kk o t m e e ! Le i è. i n0 : ff·::i han B o (_j ae r t


- 68 -

Ui t s t ?.p p e r n u t '.:c ;::i. r n <i n r T- h } s t -V l :"l an0 c r o n . Bc.; z o ek n u. n (�\'3 . r c� s o r v ;'1,te n " De B l n nk ë\ :::i. r t " o n " D e I j z e r ­ P ::i.u l Ho uwe n e n Eckh ë.lrt Kuyk e n . lY!cmr! i nrr " o . 1 . v Var t r Gk n 0 r bu s n n n ha t s t a ti o n tü Le uv e n ( Hnck P o s t ) om 7uOO (wQ e s s t i p t a , u . h " w i j z i j n cnn 8u1 5 ve rw acht te 'Hn uroo n ) D r e n1 l n ;-. r .� e n , k i i k 8 r en n ik n ik m(:'! t . 1. r .'.1 nk me e , é n 2 5 :Er i nk:;m"."Je lf! v ;x � . r De D l v.. nk a nr t . I n schr i j ve n t o t cm 1 <'1.ur; u stu s 11\o ·re l i jk .-� , > ; r 3 00 Fr . ( j �r n0 '1 lc f! e n he t a l e n 200 .Pr . ) te s t '�J r t o n op b ank­ nurnm.-� r 2 3 0-0 1 6 2 0 5 2 - 9 2 ,van E t ir: mnc P l ë.'.r.> i c r1 , T i 0 n s o Ve s t 1 8 6 , 3000 · L � uve n . To rur:r rond 1 9 u . I n r'! i o n o nv0 l ,�. 0 e nr� o be l u.nq gte l l i ncr , me t :)r i v é w ;:v:re n s • .

n n ar lmtwe r p e n .

Z a. .

18

au:r .

_ _ ..... _ _ _ ... .... ....

' 79

� ... - -- ...

--

P !EP -L'J + T-lJ

an .

20 a ury .

OH

D i j lovnl lo i

S t at i o n r n n ,1. (1<'

r.10 i r'l. i n0 :

U i t s t ar

• 79

- - - - - - - - - --- - - - - -

7uOO

OH m i '°1 (1 ëY1 J-:)h2'.n n 0 0 n c r t Ló ::ipn l "1 s:x:i.rk , ti1 i l sc l e e n

na�r

T i l r:t_o nk

S t a t i o n Lcmvc n

Ve r n l u n t s i nc:-r m e t r1. P.

fi e t D i rk C '.") s t r o � T e ru0 r n n� ae � i � � �q .

T. :'J

Zö .

+

21!1Q E i nr1. c

La i a i n� :

.'.2 5 -

- - - - -

ilUrf .

- - - - - -

' 79 -

PJ

s t c : ) tv -:)ry e l tr ok

Di j lcvn l le i :

8u30

- -

9uOO

S t a t i o n Le uven

( v i saro rn� , r o r'l e

wo uw

?}

S t 21 t i c m O ur1 -Eev0 r lee r o n� 4o m i � � t\g Vo r D l � nt s i n0 m� t �e f i � t s J n i ·'"' i n'l : H 0 rw i <J E l o ckx

E i n� c ....

Zo . -

-

2

s � :n t .

' 79

- - - - - -... - - - - - - -

Z.. :f.v a .� r t

8u30

Van� � nr

WJ

v rt n

_,. G

D i j l e ' l'll e t

r uhb e rho t c n

S t at i o n Leuve n

ne�e n wc

�c

tr � i n

tur np ?1. n b ) f fe l s 'lewo n st .

n a0r P �c r o t

Le ia i n0 : P i o t �e n e ck n r Oro h e t u. c m t a l b o te n t e WP. t<� n <l i e n t e r V(Y:· r a f i nJe­ schr c:v€� n b � wn r r� e n h i j P . D e I3c ck e r , Oud e H ark t 5 6 3 000 LEUVEN te l . 2 2 1 6 8 9 . -

· ; �i:' ·:.ooK t � -, r ug t o 7'>.AN .'3 LU I T l NG B I J I:J�\i:.." 1 l: T:J VOCaHA.".\.M

Vo l l e d i g

Te l e foo nnr

adre s :

s t u r l°' n D:'.-; ·

.•;

in

(

aan

I' i (� t

�KG - �OE :::' ' DE R. d r uk l c t t o r s

') n

B e d;:: (-) r ,

" �·'E��K. � '1. :3 "

aub )

:

-

-\

-

, -:

ad r c s z i e h i e rbove n .

-


- 59 9

Zo .

sent .

• 79

D i j leva l l e i

- - - --- -- - - - - - - -

8 uOO

'FJ

T. JA +

3tat ion

K ;:m t i e n 1'.fovc r l e e

Ju l 5

E inrle r o nd d e � i � d ag r.

LG i d i nq :

16

Zo �

Lc:: uv c n

sept . '

G r o o t ae r s

Tn �k t e l l i ng

79

- - - - - ·- - - - ·"'- - - - - -

'\"'!A + � "J

in

D i j lcva l le i

àe

K a n t i c n He ve r l e e

5u30

S t a. t i e n O u à. - H e v o r l e e

7 u00

Ver i;> l -e. at s i ng . m o t

R.

Le i d i ng :

do

f ie t s

Her-m a n s

Ch ar t r e u z e nb c r g 1 4 uOO

S t a t i o n Le uve n

l 'l u l S

Rock LGm i ng s t r a a t Yv e s Vand e n

Le i d i ng :

�·:rand e l i ng

7 u00

FJ

o oo r

k r u i spu n t

Le i d i ng :

Nat i o n a l e

Zo � T/!A

van

ok t .

7 +

'

7 <J

Zo . Zo .

N at u11rbe s c h c rm i ng sd ag

Za . Zo .

: 'li j <l t

L a ar z e n

o ok

nog

s aT11 c m m'� t de Vr i e nd e n

J'!e o r d a a lwo ud

J.

B r o o ckman s

en

Stat ion

1 1u l 5

Thn r e s i a Ka?e l

Le uve n

45

21 33

d e we ek v a n he t bo s

:

W i e l ewaa l

Co nq r e s

te

Lier

D i j leva l l e i

:c-Io f s t ade , Fr a n s

e e n s wat

2 e Fa ze

ll.e c h e l sb r oek

Sege r s

u i t s t ap

s t a a n ope n v o o r

z i j n mee s t a l

te l .

t ek e n v a n d e

i n h::J t

1 1 u00

o p z i c h t i g e k l e d i ng

je

en

N a t i o n R l o w a nde l d ag

ak t i v i te i t e n

On�e

p o r bu s ,

H c v c r l e cb o s

Nc o r <l a a lwo ud

T,.TJ

2 8 / 1 0/7 9 1 1/ 1 1/ 7 9 1 5/ 1 2/7 9 2 3/ 1 2/ 7 9

Haa srode )

de m i d d ag

I n l i c h t i nq o n b i j

I n he t v o o r u i t z i c h t

als

P ark s t r a a t Expra s swe g

S t e f a a n B an d e

r o nd

V e r p l a <" t s i ng

T/JA + FJ

te Kc s se l - l o

d e ve l d e n van H a a sr o d e

( i nd u s t r i e t e r r e i n

E i nd e

'3 l a nge s tr a at

B o sch

e n we e s and e r s

I E DE!1.EE N . n ie t

i n he t

o n o ntb c e r l i rc ,

J'le n

FA + l/ J ï'7A + v iJ OA + PJ T, �'A + r:;'J

zegge h e t vo o r t .

l u i d r u ch t ig , oog w i l kr i j q e n d a n me n s e n

ve r r e ki j k e r

steed s

nu t t i g .

.

!

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement