De Vallei Juli 1979

Page 1

f

V\/JEL_EWAALJONGERE�'1· llEUVlEN t)

tl" l;.)e l\.\ o.t'\hé q de A rq 011'

•• ·

� ·---··--·--·-------

�;7.0EK

O&

TEMTOONSTEUING , -------....

·-

-

�-

--

NATUUR­ PARK DIJLE­ LAND

· -------�---··--- --------" · ·

N"

�!JAARGANG ____________. __._... _

JULI

'

-

Ve�. -

-

Uitg.

-

·-

Y.Vanden -

-

--

llosct1,

-

....

-

-

Gcldenaakse

. .

·-

-

-

.......... .

3

......------------·---- ... ·-

DlU:EM.AANDBLIJKS

.- - ·- ·-,-

.

.� .._-

.

-· - · _"" . .

1979 Vest

-··

-

--

-

80,JOüO

Leuven

.. .

. ,-

1

.

""' � ..


Hallo, Na een goed

eens

ten

volle

Niet

dat

je

altijd

als

slechter)

(of

vn.n

genieten

veel

een

Voor

�et

van

de "këunpqangers je maar

9 tot

schrap want

zodat

afdeling

je er niet

�roeg (??)

in de onqesèhonà.e.n wereld

treffelijk op weg te onze

zeer welkome va!<:a.ntie.

proqra:n1na moet

twijfelen er weer eens goed trekken

(misschien)

zult kunnen u it r u st e n want met een

gevuld

goe<i.

je

examen 'kun

ik

23

mp uit te

'de na.tuur.

eens

de natuurstudie

in

nietsnµtten ons qeen ver­

wijten van natuurv::�r-nuU.en,

groentjes of zwendelaars

meer

slingeren.

naar het hoofd kunnen

Ik

�oop

op

een

ze

veel

weinig ik

�an<leling te

o� �ant.z

�j

ook

nieu;,e

we

of

nogmaals doe

r.7ant

weten

binnen

soms

kunt

�Tat

ze

I.ei'dt

maar vooral

qeloof dat ie weer

niets meer te

·

zien omdat

a,cticve_ mensen om op dn wanr!eling

onze·vereniging

(let

hiorbi.j.

mot "n_ieuwe".

praten

terug tG

�ullGn hehJ)en,

oehoron

beroèp op re8ds

van

mBekonden op kamp. spoedig

na het karnp

vertellen

kom..-:ndcn

eens te

Ik

?iegene die niet

/

juli qeldt dit zeker.

hoop met.<lit kamp

geraken met anoere

van

mee

aan

in

zeer

die

vee l .)

stoppen want

�k ev�_ntneel

.zeggen,

op in de g0heimen

·�· .

van de er

nog

schiet mij zou moeten

Nog dit Tot op <le

volgende wandeling

Johan

natuur


- 44 -

ARTII�LS

,

-

Tijdens <leze strenge winter ·'78-79 ziJn-cr verschillende uitzonderlijke waa:rnemingon gebeurd. Ook in mijn omgeving vielen enkel0. vogels st-crk op. De uitblink0r in deze groE:!p was wol de wn.n.rneminq van 6 velduilen (en 3 dodo) m.a.w. 9 velduilen in het dor;1ein van :)7\BEUA voornamelijk langs de landingsbaan van r::>toenokkerz(,Gl en naargelang de windrichting vlakbij dt� gebouw•�n, boven CTQ piste' s ( stu.a.nnla�.tsen) van de vlieg­ tuigen) •

(>.ersto maal dat ik nr "kwam, oy.> aanra<lcn van and<?rcn, zag ik togen do ondergaCl.ndo zon onmiddellijk oen grote .roofvogel vliegen. De slag. dee4 me �e�cen aan een kievit maar dan met de tra�qheid van oen kiekcridiof. . Ook de vleugels d8dcn hier duidelijk· àan deze lar.tste d1..èn1çcn. Maar de vogel was echter wel onmiddellijk herkenba.?.r aan h:7it lichaam. }fot deed ma telkens denl<cm aan cien met de voet c;crst vlieqond, uitgestr.ekte p'ira­ mide waar een stnë.rt en twee· vleuqols aä.n geplakt zijn. Dit beeld ver­ krijg je door de kop die op hE)t iich2,am "plakt"� De "bril" van qe uil qeeft de ulntte voorkant weer. De

Ook als ik (:?Ven rondkeek kon ïk snel 5 jnqende uilen zien (l�ter kreeg ik er zes te zien) �us besluit achter aen volgende heuvel vliegep er �instens nog oen pnar. Tot mijn 0rote teleurstelling echter blaken er geen rncer aanwezig te zijn. Later, na wat . n;:i.sl::i.gwer1<, bleek het inrler­ dnnd dat velduilen do g0woonte hehban van in een crroep te gnan levon tijdens de winterperiode. WRt me wel 6pvinl, �n in strijd was m�t het écht in groep leven, Wë\s <l'1t do uilen �r ncbg een soort vün territorium op nnhieldcm wn.0.rin een soortgenoot moeili ik Mon doordringen. ::Jit terri­ torium was echtc�r niet rno.t duidelijke qrenzon te omschrijven. Ook andere roofvogels zo<lls toronvalk en bl<ï.uwe kiak8ndief werden 1noeilijk nélnvëtrird en mc,estnl verjil.ëlgd. Ik :�eg mt!estul omc1.nt <le torenvalk eeffn:tal boven een bepnal�e hoogte niot meer achternagezeten werd. Kievitten die normaal heel '1.anva,llerig zijn oo rrmfvogels rr�ageer<l � pru.ktisch niet op de aanwezigheid van ·ae�o prooivogel. Iets wat me nog ocvihl w�� dnt ik, qok in tegenstelling tot somr.iiqe litcrë1.tuur, qeen vog·els overdnq zien vlieqen heb telkens moest je kol".lcn Vil.n ± 3 uur voor zonsondcrqëtng. Bij ntorke wind ja.21_qde hij bij cie qobouwen en 1<on jG hen nus ook· niet �ien. •

·

·

jll.chtwijze is ook zec�r ty-perend. Met oen lëJ.nqzame sl�q af cm to0 door een glijvlucht onnerbroken vliegen ze vrij rc�cht mwr d2 rnet pollen en· bulten hezanide grasvl�tte. Inaion nu wordt gHkeerd dan vliegt de uil even omhoog en zwenkt dë\n h{llf rluikend in e(:n n.ndere ri c ht ing De.ze opwnë:lrtse wip hëld je ook öls oe vogels achter elkë'.ë'.r zaten. Ze vliegen met een stuk hc�en en weer zwenkende vlucht Gerder aCJ.n de loryge këlnt. Ze lossen eH.:<e0r drm CTOOr de opwnri.rtse wip wa0rbij de ene m -ene ki"l.nt uitvliegt en da andere de andere knnt. De

.

Nog iets over cle vogel zêlf. Het ve:r.enklc(�d heoft iets weg vnn een vuile bui�crik onkel dat het nog iots m:;e� in vlekken is. De kleur vnn de vogel kan zeer fel vnri�ren. De onderzijde van �e vleugels zag ik eens bijna sneeu\f.J't-Tit, met nu.tuurlijk de zwarte polsvlek. Ook een bijnn geheel donker exemplw�r was aanwezig. De houdirig is in �erqelijking �et (\naGre 11ilen (vcrtika�l) zeer hori­ zonti1ë:Ü. Ze zitten h·.)ofc1zri}�olijk op dG grond soms. Or:> panltjcs of omhei­ ningen doch mc�e stal niet moer dan 1/2 meter boven de qrond één maal


..... ,45 zag ik eP.n uil op 1,5 meter boven ac qrond ?,itten. Het qc1uid. w�s een krRssond: "k�hriico" �och ik hoorde het m��r 2 x maal.

Hiermee heb ik on"evecr è.lles qe?.ogd bchnlve ë!c

l o nt ::> te

ail.nkon1St

en

vr:.rtrek dnta.

on 8 april maar .de eerste heb. ik.niet,! .\,. • • . zo nauwkc�urig doch �e moeten er nl gE�woest zijn voor de ko3_Xde. :i:ro·ogstWt-\n.rschijnlijk oind nOVè11'.lbcr, na -do eerste 'kóuëlcqolf. . Johan rognert. D(::

is

wrv:irnr'"lj1ing •

gebeurd

.

1

.

Iets ovc;r vlt3ermui�cn

------- --�-----------

.

.

le<lcn V;"l.n de �oogdicrenworkqroep <lio hot flricm<'..Rndclijks tijdschrift Eliomys ontvangen, vonden in hot 0.erste nummer vnn 1979 een interessant nrtikel OV()r vlC:!crmui ?.<m.

De

Vloermuizen zijn bcdr6igd� (jullie kennen de affiches wel t> . Vooru.l tijdens de wintorrY:;rio<le ziin dc�e diertjes bijzonder k�1ctsbnar Ze nou0en dan wel een wintersla<1p, maor ze zijn en,orl'll qev0elig v::>0r tc�pcratuur�verschillen. Als jq dnn vo6rtduren� in hun sl�ap�l��ts {'jrotten, kork��lde:r s ) bc:::gint rcmd ·te . 1.opGn, stijgt c'!e te'UJ?er0tuur ,. en dan worden ze ·wnk�er. D;;lt kost hun vi tnl-t:: energie ! ·D�arom kan je ze 's wint0rs beter mnt rust l�tcn. •

·

�e slnpen (g�lu��iq) niet gnns h�t j a�r: in de "�om'er zijn ze erg ël.ctief. reogén V.afnvond trekken fl.0 rn�-!<�Ste soorten op insektejEi.Cht. Je kw.n ZG dan wel overal zowat tei::ronkomt=.m. Bcpêl<.'.lde. SOC�ten Z0GkGn V')Ora.l de·' vijver � op: l·\l·;_ je dan� bij �onsondergang qa;it kijken, , h eb je vc�el knns .

• .

0111

z�

te

�ion.

.

Dcterrnin.'.'ltÏe ------------\

method�s . De dcterrnin:i.tie is wel nü:t zo Genvoudig; h('!t wordt vrij snel donk er, en iaqcnde vlr"er111uizen bli iven nu ook nenninal niet stilz'!iitte·n� Züs je •:en hc'!el st(�rke .zaklo""lp of nog beter oen halogeenlamp met <'l.utoaccu mcedaet, 00.n 'k:an je hun vlucht· in hl:!t duister ohsorvore·n.; Je kan ."':O. tcv<-ms zien 'Jf er gcr ingde exer•1;1laren tussenzitten, want ieder wr::r::rlcat1tsend v0r-::rrvt<'."'rp komt in de lichtstra<Ü goed tot uiting. ·

·

-�il je b0t nGusie vnn de zalm ? Goed dan, de 11ltrAsoncnontvangcr �ii�cns hun vl�cht stoten �� vlocr�uizen hoqA galuiden uit; we noemen dit ultrasoncn. Ze dienen om voorworpen en obst?.kols te l�;k<'lli�ercn. Ifot !'rincipc is hct.�è l fdc als d�t Vël.n een r0.dn.r : - T.1nnncc:r geen obstt\.kül in <''o weg stn:"'.t, gn.'l.n de qeluidsgolven. onqe­ hindcrd verder. - t.Yum:ieer. er wel r-:>en v�orworp n."-'tdcrbii komt, wr reien .d'? <ïolui;l .cn t,crug­ q�kau.tst � de vloermuis v0.ngt dit ( tor.nqqek�ntote) siçrn0.al op e·n weet onn:ti<'Wellijk dv.t hïj van k0EffS !';toet veranderen,: of dr:it z_ijn prooi v,lnkbij is. ·

·

·

·

Da2r hij voortdurend sign�len u i t z e nd t , kan <le vleor�uis·op ioder .ogen­ hlik zijn pos�tie ten opzichte vnn een hinrlernis exact bepalen. Hl trasonen ( �OkH� en m0er) zijn V0'.)r hGt, mcnseiijk oor. ni_et W<'1.orncembnnr. " '

'

1 ,·


. -�_,.-- �-

-

--�----

.-

-..

_

_"�-_..,,... /---/ / � / � /,./

u.;>r ma.ken, trn�nenantvanger kz._n_...di.e ·qc luiden WG 1 hx,rb rq J.j,f!�en k.:i.n men---_g.aw.n-vce -<ë)rr da.n frGqueri.tie vu.n 35 kHZ, De oa�_ vleermui-s____gç_eft <::-én torm bij GEm de and6�c bi j 60 kHZ. Zo kan tnbQ_ d<.} sC'or_t'/ juis_t bepalen.

DG

lTl

2)

Soor_i.c.n

de ultru.sonenontv<l.ngor is de moest betrriuwbLl.re,

Deterrninntie mGt

00k de

m<Fir

meest dure

(en inqcwikkelde)

Met een lichtsterke kijker

metho<le. en een goede vlecrmui�engids kan

interessante resultntcn bereiken.

Ondcrstn<mde

alleen geldig voor

tn.bel

TYtakon uit de

V(,rschillende

De

vliegh00gte

we

de soorten indalen:

onze

soorten die en

is heel belnnqrijk,

je wegwl.J s watero-pr,:>Qrvlak ju.gen:

streek helpt

boven do

nnn

een

hand

d�nrvan kunnen

Scheert je vl00rrnuis vlak boven het water

(zelfs

mot de

dnn heb

je

vleugeltoppen het

hoog stw<v1r schi j nli jk

WZ\TERVLE:'.:R11UI.S Duze

hij

vliegt

Bij

zncht weer

1

-

5

oppr�rvlak rë\kend)

te doen met de

Dnubentoni)

jachtvlucht:

en dikwijls in grote cirkels.

snel,

vlougelsl.-=tg. 3p'1.nwi jdte: Vë\n

(Hynti s

s00rt heeft oGn typische

je

zie

ze

v�a� met een

t r i ll en d e

25 0 rnm

ffi

=============

Op deze hoogte kun je verschillende so�fften tcgenk0men: n.e kloinste an in onzP- streek meest V ) o rk ome nd e is do '

(Pipistrel'lus

DWERGVLEERMUIS

�Iii

h�e�ft een

beschrijft

snelle,

Pipistrcllus)

a.1<r•)botische

100pinqs.

Eon �l��ts waar je hem zeker k�n vijv�r v::rn do Ab d ij van_ 't Park . Sp�nwijdte: 200 - 230 mm

vlucht en hij

zien is

a�n <lo

iaats�e

De LA.7':..�VLIEGER (Eptisecus Sccrotinus) heeft een zw�re, flndderende vlucht, <lie een bec-Sje uan ()en n 0 chtvlind e r doet denken. Pij word reeds gesignaleerd in Heverlee. Spu.nw i j d te : 330 - 370 mm van

10

-

20 m

=============

je wa�rschijnlijk te doen me t de R0,3i3E VL;'�ERî'IUIS (Nyctë\lus Noctula) Hoeft ook C(--:n : snelle, "ln-Stuimige vlucht, lijkt 0p

Hier heb

die Hij

van uen

zwaluw,

wav.rmoe

vliegt gew<Ymli ik

GesignRlecrd �3panwijdtc:

in

350

hij vaëlk sn�en jaagt. vlak v0or zonsondergang.

Tievcrlee. -

380 mm

je


- 4.7 .,.. je gl!.at hier zeker m0.o dE-)ter".".iirn-á·en�

vlf}crrnuizen van België 'kunri2n kan wel ._;(.m hanfl.ig hulpmiddoltjo · · avonrlui M-'.1akt.

;-�ot

�il

tstap

je

meer

er

Aktuele

jo

'

ZPG.

bastann

er

:

con

grijq

van de

Abonnementen

·

van wotcn

inforrn0.tio

tijdschrift.

zijn,

·

·

ElscviQr geeft

E;n ook

q0o�o

Zoogdierongids

ja

wF,1.nnGêr ·

je.

war�je�:

'

uit.

een.

over

·

'

·

�ijn qr 0.ti s v-Jor dG -r·�Jcrs: je ti.dres en eventuele SU<Jgesties np te· .··

i:3turon

Robin Vu.nH0uverswyn

Gnverknsseido

�751 .r,avorc

49

(�sper)

S�pu.thisanten of lüdcn vnn de W,� kunncm

door

vloer�uiz8n,

het driemri:l.ndelijks

in Eliomys,

(Zo0gdiercmwcrJ�c:tröep)

hoeft 'alleen

nan.r

niet alle

is verre. vnn. vol+mHg,

Dit t."lbellot j e

storting van

zich nvenscns

nhonnorcm

op PR 000-0634501-24 op bovenstn.�nd adres.

50 fr

AANDACHT

1)

Achtcrnan in

dit blnd Vil'\P jn qen Wé".'1.rncming sformulier vc1.0r_ vleer­ Kijk cvon rond in.je buurt, en �ls je ergens vloarmuizon weet zi ttcn, vul dun het ·formulier in ün stuur hot nni"l.r ZT.·JG afqov;:v1rdigde '.3tcfan Rë'.nd.e �ui�cn.

Koning Albc�rtlann

3 200

Ook

wi"l.nnaer

KE-:��1EL-LO

105

je niot zeker b':nt vnn de s'v·1rt, rna'1.r j•3 hebt mv.g je de fr)rmulioren inzenden ! ! !

een

g:Jode bcschri iving,

2)

In

samenwerking ;·(\0t de

zijn

dGZG

(ndros:

3)

�·-TJc::r s

to

v o rkr i jg e n

zie hoger)

��ic� we.iels,

vossen enzovocrt

je

Gocf

2'

HUHOR

bij

r11ui "'.(�n,

�3tc:fan B.zm<le

vlc}Eor711uizenstic1<ers uit

n<ln

1'nJ_len,

bun �ing s,

aan

Bnnde,

tc;genk0men

wnnrncmingen door

ffich0. s

geeft de ZHG

20 f:r; het

stuk.

·

waarnemingsformulioron

Ook

BNVR

ann

:

�t.

(grntis)

'vl0cr.11mi�on bc<lreiqd

·

·

ego.ls,

i

her ton,

of vr�êig de

rccön,

snecialc

zijn nog be schikbêi0.r.

Stefan Bande

:

Zeg eens, Rikske, de ooiov'1.ar heeft je zo pas een lief broertje gebr�cht. Zou je hGt niet qraag eens zien � Nee, nee. 'k Zou veel liever die ooiev�ar eens zien!


- 48 HEDEDELINGEN

Op �O

juni 1974 werd ten huize van jlichi<:;;l flnli0r de °'.'7ielew<'.ëÜj'"">ngcrcm afdeling IJeuven plechtig gesticht. We zijn nu 5 ja;;.r vc�r<ler en or is re0ês heel wat werk gepresteerd. Do studü"-'·en werkkë1.rnpen wnren steeds een volledig succes en znllen 0.e spil blijven vormen v0or het afdelings­ leven. H<lrtelijJrn r:1nnk ann ëÜ <licgcnEm die :)p welke 'll<:nier dëm ook,

de uitbouw vun on'.3e jcngerc�naffü�ling. 10.ngs een kleurige briefk0.2_rt Richard VE:;rgnelcn, eertijds algemeen voorzitter van de Vialewaaljc)ngeren, voor diens ;:1.anv!ezighoic'l. bij dQ oprichting van 1-'ieleW.1.0..lj'""mgeron J.,euven op 30 juni 1974, ten huize van .!"Iichü;l ;.1u1ü�r. Dit gebourclo in nci.arn Vëm heel 0.e jue<Jdafdeling. moew0r�'-tGn

2.an

Pnul Grootë.l.ers bedoi1kte

De lu..'Jtste tijd (;:m ik sprm�k hier vL.n enkele maonrl.cn) werd er do0r SO'"''.F�ige nensen bewr'.!crd c-10.t onze "Vallei 11 kwn.li tntief de berg ZC:'U afgaon. Vonr;:ü ook Of:' hot seizoenver slng (<ln.t \?er schijnt in "De "'Pielew�u.1") kregen we heel wat kritiek (en zeer go�ronde ook ) van eigen leden e:� ook van V'J-led.on van andere u.fdelingen" Om nu 0;nn veel goina"1.kte be­ rlünking nl. fl.wt dit cfo schuld is von <le re soecticvelijke vcrantwonrde·· li iken, uit ck;) werclo te holpcm, illustreer ik ëlit met enkele sprekcmch:; vonr.bcelil.en : •

a)

seizoenverslagen: per hv.lfjuG.r "str::xnen" er bij RH.M ± 7 à S binnen op can ledenn�ntnl vnn (�instens) 25 à 30. Dat degener die-oen re pre sentn.tio f seizoenv2r sl:::g k<1.n mnkcn op b;-,.si s vê'tn c1eze gegevens, 2ich kont melden.

b) De

Vnlloi:

hier

is het feit

oven vanzelfsnreken<l: "nuteurs" binnf3nkomen, een r.10er afwisselün<1 c0ntnctblnc1 qeh'.Jd<:m worden.

nrtikols· van

vorschillenc1e

in�ien er meer k<..n u.0.n de lezers

Nog eE.�n get;:ü

nr1

numr�1er

l l.i j st bevatte ) :)roevig zi in r1ie zeggen dn.t mon in auqustus geen v":)orrhir1r1.:lg kan uittrokken om zulk lijstje� in b� vullen en op te sturen!

enor•ae

Ll.0.ntal v0.n

(juli}

En cfa:t

er

vnn

onthoufkn:

3

ex.

inqGvuld .

0.c

fenologi8lijsten 1978 kwam het S'l,H (en te weten n.L'..t elk

terug bij

.

nu geen

1 uur}

(lc�es:

to

Nu nog een n.nder ooroud problQem, wi"\.ïrm�:e onzo ë1fdoling in de put zit; d.-,_t ik hir�r wil ::.:;.nsnijrT.cn: "wnterwilr1tellingen". :.·fie het pr:::-·bloem niet kent (of niet wil zien }� hGt is vrij gom;"l.kkelijk omschreven: w'l.torwil<'l. en vijvors 0'11 te tellen met hopen, mri.o.r regelmi1tigr2 tc;llers zeldz0�e curiosa. •

Dus

.

rc.u.b.: in 't vc�rvdllg, kom nunr <lie tollinqcn, c.rq interessant en je steekt er altijd wel iets op.

m0nsen

wijJ.s

ze

zijn dik­

punt: betreft n<'-tionale werkgroepen: in pl;,G.ts vi'ln interessan te wn�rnemingen te lnten beschi�mel,�n in not�boekjes, gelieve deze op t(� sturen n0.u.r volgende vernntwoordelijken :

Dan een ln,.,_tste

Vieze boe sten Plnnton

:

( slil.kken,

Piet Debecker,

sryinnen,

o.

Ouae Markt

(�.)

:

55,

Luc

J;i.nssens,

2600 Berchem 3000 Leuven

Gitschotellei 82;

(oL6/22

15

89)


Zoogn. i c r G n :

� t c f 0 n B ë1 n0 2 ,

( vcw·r ;:ü

I n s o c tG n :

v l i nd. r: r

.

49

.

Ko n i n<"T ll.1b ö .r t I ."'1. .'.1n

s)

105 , { 0 1 6/ 2 2 4G

,Jr-Jvm 'T:!.n :-:_01rip '-'.. r:� y ,

3 2 00 KG s s o l - l o

91)

K:"-, n i ng .h lb c r. t l ë <l n 14 6

( O l S / 2 5 3 0 90) s c i z c.r:: m.w r sl i"èg c m 7 D. .l i j 1"1 �:: i n1ç o·,·t1 s t s t r .J. � t 13 0 , 3 000 IJ1·mve n ( 0 1 5/ 2 2 74 4 6 ) S t n f a ël n !-1ub l o u : v! ;"l. � r n oq i ng on v c' :i r " D e · Vn l l c; i/De B o c;"'lk l u ve r 11 �e L i q n c s t r � � t 1 7� 3 0 3 0 H e ve r l e e ( 0 L6/ 2 2 86 flo rw i g . B l ")ckx : w ··� n r no•n i nq o nK. n. s t t."" 'J o l\. . T( . e n fr) n 8 l c)q i e � l1 n :ng .;:, v n l r1. 103 , 3 Q 0 1 Ho l sh:� 0k De z e :11e n se n spc l G n -� �� g eg e ve n s d ::: < ) r op n a t i o n n <'" l v l ak . Voge l s :

Rob e r t

3 2 00 Ke s s e l - l a

:r� e r11 an s :

64 )

·

Hope l i j k sc11ud r1e d i t g C'! schr i j t'" ic:: t s wn1<:: 'l< e r bi j U , b o s t e ( ? ) . l e z e r � e n sch i e t g i j nu 003.: i n uw kr u:•'l om o nk s o i z ·) e nv o i'.' s l .'."\.g . e n , fo n - :i l og i e , kor te "v a l le ib �) r i c ht c n en n i G t - v0q c l\<.r.J. 0.r n u:n i ng e n" r1: )nr t o stür e n n .:\ :-- r dG re spec t i ove l i ikc v G r a n t"l�) ') r d c l i j �-:: e n . T-7ope l i j k l okt d i t schr i j ve n o ok. m .:l s s n ' s v •; l k n �1. o r on ze r,·Il'.TERW I LDTE LL I NGEN . !�T . B . :

Om zo we i n ig rn'..J q o l i i l-:: � e n s e n ,<:r s t n ng to · j rlgen , we r A. o n g e e n nr-r·ne n q o n1 ) ü�ll(1 . l-! e l o o n . h ii r to l i i 1< . rt ankuvm l r:.. ë'.t n ol c1G v o s t e 1n .:; 0 owc r1< 8 r s ; hope l i jk k om e r or n u m o G r . ; .

··

·

:He rw i g

B l c c��:x:

Voo r o c r s t ,

r-im u. l l c :rt i svo r s t êm<le n u .i :t (1 e WE�g te r u imc: n , c"! c zc we rkg r o e p e n hebbe n n i 0. t s t o z i e n m0. t 0o V G ( Üb() spr ok e n p l 0. n t e n- , z :' n q rJ. i c r e n - , u"n f i ­ b i c ë n o f vcge lwu rk 0 r 0 Gpo n , nÓ G n , he t ·1;n r <1 c n " Y .fc rk " -wc rkg r u ç p cn .

�'lat h::uè!. t nu <� �) t i"'. '1.k V '1. n r1 c.: z e: we r1<r:r r ci u o:-o n j u i s t i n · ? Do spo c i f i ok0 bü � ighc ic1 i s h e t u i tvoc� r 2 rt v u. n behn c r swo rk<; n i n he t n tl tuur p 0 rk D i j l o l nnd . ï7o t v � · c· r n n 0m s to o n m o o s t dr i nr:r G nc1 G we rk i s h e t knc)tte n v ü.n w i lg e n omn. n t d e z e borae n g c r� o cmd z i j n te verr1wi j ne n V Q nweqe h ü t s l e c hte :-i nd orh o ud Yi i t s e n i g e · i n t e r v e n t i e kunnen c1 c z ..., bc:nll o n n·'":lg t i e nt a l l e n j t:lr c? n 'Jn s l i: mc1 sch np s i ere n o n o n z e '\ng e lwé r e ld ve r r i j K e n . •

.

Vo r (1.er op h:; t prrlgr nri:F'lä.

s t i"'t ël t · he t

� i j se n

V ;"',. n wogb c rme n ,

r i v i e r o e ve r s ,

O f) r i cht i ng

e e n l/";;rkg r ;::i e p.

O(: r s p r cmkc l .i j k e f l:) r a b i j n a t o t 00k t i j d e n s ('\e l< i. 21"t s te t i e n t ë ü l e n j 0.re n . Ve len o n 0. l'..' r j u l l i e hcb!>o rt :m. i ::; s ch i e n r e e 0. s qc z i e n e n ook o n r:! o rvdmdc n d a t e r over a l n e t e l s St i". a n , ( U e c fo o c. r spr o n1< e l i j 1< e f l éJ r a q ewurg d hehbc m en t n t ë:. 2.. l (� oe n u i t s tt� r ve n hebbe n . O·�..>k r'lc s l �: t c n , g r ochto n , k l e i ne r e r i v i e r e n •� n z e1< o r o ok r!o <1. i j le l ig g e n o r S '")rnb e r b i j te s t r ome n . De av i f auna v n n <l e s tr e ek g a � t c r 6p acht e r u i t (me t u i t zon�cr i ng v�n d e wa.t•arv8q el s ) . T ë e l nu d li.ar m o o t v e r a n n e r i ng i n k 0me n . He t . w-J r (1 t t i j d d a t <l. e zc s t r e ek h"� hü e rd wn r d t . D i t i s <i. l lcm a n l :mog e l i j k . Ve l e g r c ri0 c n z i j n i n h a n � e n v a n ac � :") G r c n e n <l ie s t a n n t e n z e er s t e no s i t i e f t e g e n over d a z e nc t i e , ve r sch i l l e nde grotere i n s t �nt i e s � i e h i e r qr 0 nr�. c n * z i j n bo r e ir1 m e e t e we rk e n . Ik d e nk r� 0. <1rb i j vo0r a l a n n de Ho o r \' 'o l l::m s , -::i ig c:m n êl.r vnn b i j n a a l l e v i j vo r s v ë'.n r1 G v ë ü l e i . 0 r o.chtk ;i ntc n , n ie t s

is

e n v i j vo rwu l l e n �)n11"'. :L t d e

h1::! r l e i c� c:.r ewor f!e n

I n den bog i nn c ·

z <» ur1. o n wc

* hebben

v a t?

e n ·-J e n we rk g r o e p ' Ou:r1. - Ee v e r l e G - Korbe e1t -D i j l c ' . we rkgroepen zou n a v 2 r l c np v 0" n t i j c1 e e n g G d e e lte v n n è. c t e r i 0 tn:12. t te n r)ncfo r h u n behe er kr i j g e n ( r i c tn n t t c n . voc· r he t b r 0 e d e n

' S.t . -li.g a th a R o r1 c '

E lk van c1 e z e legge n

s t nr t e n m;.::: t cf o


-

50

.?: war t c n s t o r n s ) e n z � · u , n n d i t i s h t b ( � l ri.nqr i i 1\. s to V 2. n n l , .nc:i. uwe k o n t ak te n :'I\'::J e te n l G <J <J e n me t de ·b r'e r 8 n t e r -p l .:·Fct SE-� ; ::J i,t a l l e s z a l i n n auwe s arne nwc rl;: i nq ve r l ope n ne t ck r - i e h�wa a l e n c'. o Vr i e nc1 e n V 'ln g e vcr l c e ­ ho s a n �1G G r 'l. 21. :i lwo u rl e n in h,-� t b i j Z.'.lnder r1�t r'!o j o nq e r e nwo rkg r 0 c p , .wa ;:i.r­ V u n ik z1� l � l i r1 bon � w i ) z i j n r e e: \ s v o o r b?e è j ;:-� -ü:· rnQt c ün w 8 r k - · qroop g ó s t :=tr t te l·L-:: e r i j s e e n r:-1 e re s u l t 0. t e n z i j n m e rkb n <1 r .l �c n m :� n r1 L-; h i c r. ;-v'.n g a intor c s s:}•3rr1. z i j n s tur e n m i j z r � sne l i:�1xr o l i j k c Ut f� rRu l i e r in . Er rn 0 e t we l b i j �o �cga w�r�an � � t i n � ci ' n o n � e r no� i ng z � ·�r v e e l t i j r1 kr u ipt , vc·:'. r n l z-. l s j e he t g ( • e o \-ii l - -h e n . '"ie 3 1-l l l e n · z o sne l mog e l i j 1 � n n he t i n s turefi vnn du f o rmu l i e r e n , e o n verg nd 8 r i ng 0r�a­ n i s o r e n wn 2 r w e j u l l i e t e l o f : m i sch o f T1c: r p i:-1 st vi."\n n9 (fo h .J ::1g te zu l le n br e ncrn n , Z "'l <1 t"l.t we 0. i t voor j � i1 r nog mo t h<� t nr(-· j o ct z u l l e n k u n ne n s t 0 r tc n . van

.

.

·

·

·

S che ur he t stror:: k j e op 11. o l n :--. t s t e b l "'.d z i j <'k�* l/G/ 1 7 9 n � nr h a t v � l � a n� o n� r n s :

Piet *

jJ c;

B (; d: u r

Ou cl o

7 �<trkt

b l ad z i j d e 5 8

V;mu i t r'l.e ho n frl �� e t<.ü i n q c�vr � aq él. o v e r nu

een

55

3 000 fa� uve n

( te l .

Tur nhout w-z� r c'l. c n . ö l l e

t"')Ve ntue l e

•:m . �ht u1 1r s t u � i e

22

15

09)

a fnc l i ng e n '')1T\ h u n m e n i ng

v nn De F Ü.:! l (=!W::C ë> l . D� '.�,8 i s r- :'i·� l cw0. � l 11 • v.·- r; rq r: s t e l r1. i s 11 Ve r o n ir7 i ng

n :i ii.Mve r n n d e r i ng

" O r n i tho l cxr i s c hc Vcr e n ïq i nq De

v:y·, r Voge l -

;:-,. f e n v o r ze n(l t h e t v(y; r

De v.:ïo l°ewo u l " "

noc:r

ün�lere

b e m Fni nge n

z ij n

nOêfG l i j k . �· 'e lk e i s v :; .l qo n s U rfo be ste b e n <tT'l i nq V r'I O r c m � e ve r e n i g i ng ? Uw v"1:·, r s t e·1 18n wor rle n v·.':i :'-i r ·1s/8 ve rwncht b i j I3 . v'ë"l nc1 u r f ü ; r ')ht P l e i n st r a u. t 3 1 3 Ö.3 0 Rcvu r le e . Z e z u l le n r� n. n )n::':0 r z ':>cht W'.''.r r1 e n 0 1? 0c v· ·· nr s te l .z n l n n nr Tnr !lh �) Ut b o s t uur sve r g <\ 0. 0 r i ng en hr� t wee rhoude n (1 .-y :. rg c sp e e l r1 wo r •-1.o n .

G i f te n

q i f�e n

Ee t i s �aqc l i jk � e µie lew�il t o b c � a n� e n Mo t e n � n � r a �') r to rr c n ie bm v n n bo l 0. s t i nf"j s a ftrek . I n -� ic.:::ri r U t q 0 b n ur t :inc t vn r�:ic� l r. i nèr d n t ·· o o n sch<,.; nki ng u i or·1 e e n pr ·:.:i j <� c t t e steune n vnn e e n

U

tv'.Jort

n fd,.; l i ng

(1 c S OT'l n n. n.r . r�.c · n fr.:i. c l i nry , 1 0 �{. n u a.r r e hot i f� z e t c l . Z o n<l e r v2 rmc l � i ng q n� t e chte r a l le s n � ar Turnho u t . Zo n l s '.f GW:Yi n l i j k kcr1e n V O '. ) r b o l n s ti nq s t'.. f t r ck u. l l , ·. c n - q i f tc n . vnn m i n imum 1 . 00 0 F

( n ;·, u.r

in

uw

kcmze ) ':l' -" �.t 90 %

v an

�anmod� i nt] .

i nv11 l l .i i. ste n '"nn t de s o i z 8e nw0. ar n c:;rn i nrr e n v a n 0.o po � i q d e V é:'.. n ;L j ul i cm m.3 t 3 1 n. e c eèY\b Q r 19 7 8 wnr�1en "m o n.--1 c� r s t 0 a n d anre s vö rw nc h t i n n o . · l '.)np v r m '1 G !:1 i1. •"1 n c1 j u l i . G e l i e v e :..., p tlj;i_ t e z i j n , w a n t i n nuq u s tu s moe t ik hr: t v o r s l uq ov e r. he t he le j 11 ar 1 9 7 8 schr i j ve n·. · D0.nk u bij vonrb;::i. nt . I nvu l l i j s t o n z i j n b i j m i j te v0rkr i j 0on : Rob 2 rt Hermnn s B l i j c1e I nk0m st s t r a 0.t 1 3 0

De

t ':l t

3 000 L e uve n


-

51 -

I odoro e n r1 i o 0 �� 0 o vc n s h e e ft o v e r he t V' <.>rknme n vë1.n am f ib i e ë n e n r e pt i e le n i n on�o s tr e ek , 0 o l i e ve d e z e � � o r t o s t ur e n n� �r D irk Co s t r op Spnar z a nmhc i d s tr n at 1 1 3 0 10 Hi l se le

i nvc n t ar i s v.. t i e v ;:::. n :l. f, D i j l e v ;- ü l e i n1'.'H Je l i j k t e m u.ke n . l i c-;; f st ( n i e t nn0 d z oke l i j k ) g (? schr P Ven o:::i d e f i che s v n n r1 ü zoog ( li o r o nwe<:rkgr :J e p , vorkr i j qb it ël r b .:l j Ste f an B ande e n D i r1< Cn s tr op . D i rk C o s tr op on

Dit

De z e

een

g e g u vc n s ·11fl r r1 cm

.Mu sku s r u. t t e n O p �0r sch i l l e n � e p l nRt so n i n � e D i j l e v n l le i h o e f t � e ( s t a nt s ) � i e n st voor nm sku s r n t t e nvc rdc lg i ng , k l Pmme n l i g g e n . De p o r s o : d i e i n s t � at vo or �e k o n tr o l e v i n <l t harha n l d e l i jk ver n i e lde }:. lomme n .

I e d e r e v a r n i o l i ng �oor � e r � e n n n n hogerg e noemde voorwe r ne n i s i n s tr i j d m e t ar t ike l 4 9 vnn het s tr a fwG tbock . ( KB 2 5/8/ 7 1 art . 4 5 - 5 0 ) Ho e wr e e � � e z e moo r � t u i 0 e n o �k z i j n , e n h o c g r o o t he t r i s i c o o ok i s · d 0.t nnc1ore r1 i c r e n e r t u s s e n rr ek l erna. r ake n , toch ver.� ue nt he t r; ebr u ik v a n � i t sy s t eem noq a l t i j � rle vo �rkeur bove n he t le�qe n v a n v e r 0 i f . De pe r so o n v.:-i.n cfo mu sku s r u t t e nverc�e l0 i ng , d i e we per soon l i jk o nt ­ :-·10 c tte n o p é én v rm de u i t s t appe n , i s - n a Zl.r h i j v� l f bewe e :tt e e n 0root n;:.tuurvr i e nc1 c m . ,d n ar orrt cr cbr u ik t h i j zove e l moge l i j lf k l emme n ·

ipv

v c r r; i f . u

Al s

L.ïV1.T

De

d i e: r< i n0 e n op e e n van uw �:m Dht"'" AL '3 TUB L D� FT L I SGEN

tncht e n

t e g e nk omt

!

Z'V.ru.r te doo s

r1oo s bcvnt n l l o bc l 0 nc: r i jke g ::geve n s ivrn de l: lie l e �.vu u. l ( k n ar te n , fo l cl c r s , s t ick e r s , h o e l i d wo rde n ? ) Du <loo s be s t a nt u i t 3 k i t s :

De z e

k it

1

kit

2

kit 3

pakk e t ;:mt i - j ël.Çf('! r s b e s t o a nr1 e u i t kor touche n e n 1 wa n.r schuw i n0 sb o r n. fo l a e r s , boomk l e v e r s e n v n l le i e n , n�tuurp �rk � i j l e l ana - s t i c k e r s e n a f f iche s e e n l nnqc k ar t o n n e n b u i s w a �r i n oory e r a l <l k a � r t e n o n ' s o l f-m ade a f f icha s ( r o l l e n automat i sch op ) .

De z e \lo o s s t a u. t t o r be schik�( i n0 VO'. )r i e d e r e e n o ü � e e n s t anrl. j e v an �e WJ wi l opr i chte n : bv . op r.:: e n ope nr'l.e urè. 2.q i n j e k n l l e g e , t i j �1e n s e e n w i j k f"; e s t j e b i j c, e n o'.;,:: p ') S i t i ü (bv . l a ncl e n tu i nbouw schoo l - s e p ter.1.b F.� r ) Jo k an .� e k C'1'7le n a fh ::i l e n Of> V'J lrJ G nd. q.dr2 s : 3te fan B anr� e K0 n i ng � lbe r t l a a n 1 0 5 3 2 00 Ke s se l - l o te l . oL6/ 2 2 4 8 9 1 )


- 52 D n nkwoo r c1 ; e - - - - - - - - - J.. -

r i l v o n r1. c n rl e . e e r s te two o V')r'r s to l l i ng e � p l G. a t s v ,�n '1e r: i amontfl.ryc� " !) i j l o l and , e ":: m n ë.. t uur :;::> ark ·w.'l orr1 '' ? H i c r a u. n 0 i nqcn e ch t o r 14 ke ihar d e (1 0.g c n vcnr � f , <'kv:-r c n v nn k .l a s s o r o n e n h': rJ� l n s se r o n , t ok s t schr i j ve n en h e r schr i j ve n , �:n;m r�mc n e n he ropneme n , Op

e n 28

20

u.J

sy nchr o n i so r o n e n h c r synchr o n i se r o. n

� l s j 0 <l nn � o c:: • m

l � nt at o . h ët na

<i i û.r e (�l;: s W<-t 3.r l\ a n

2

le�t

j a ar i s

�an

een

'1 dWo r1< t ;

� i ar e ek s 4 uur V 0 8 r de pr e� i ê r o , c1 c nk j e : 1 JJ n t hebb e n wo e v e n

q o c à rr o c1. :' a n 1 Doch wc; b o so f f(-� n '.·-:iok we l r1 3t he t '2: '.) n cfo r d e: hulp v;m anr1 e r e n n i o t v a n zo ' n lü i o n c::i. 2,;� j o z o u rre l ope n hebbe n � :'l ëu:�.r om rUt. 0.. '1.hkWt)or d j e . Dnnk 0. an r� o 1 t .;.� chn i sche ' :rncde�"r<: rke r s : g l fr Ü� <1 G J.,Je d o c t e , Ik� rm an V<cnrl er i j ­ k o n , n i cP. i o l nu l ic'r , ,Tm1 "i:' i t s e n cl o v�c; J. e: arn1 e r <:m (, i e ""° h i o r we l l i cht verç-r(; t e n . Vn or n l 00k (,. ti. nk t'. ët. n r1 o rnc n s,� n r1. i c ,-,1o r ( ; le stu un q e lc v0::r.d h<:� bb o n {konri. e n W(.� bo s t r; obr u ike n ) I1lc rc i a 0.. n P i e t (1 �! Beckcr. v•x1r ho t u i t l e n o n V il. Il z i j n ste� , ovon n l s � a n J . Kna p s . C nk r1 <'-nk ;1 nn r'. .; 1"'\lû n s e n n. i ü 1 t o r p l ekkG ' !J Q h O l pc n 1vJbb c n : b i j n ä. hc� t he le 1�.rJ r p s v<:1.n (� o T ï J en P i e p -r :',J , r H c r'!.G s t r md en <le bnr hebb e n vc r :z: orr:rc� . Zok�r m o 0 o n w c d e � e n s � n � i a mce� eho l oe n hohbc n a n n � e v � 0 r v e rk � op n ie t •

onbe tu ig�

1 2. te n .

-

·

r1 0.nkwO')rr1 j e

v o o r ho t b:; r lno st . e ntür p bc sch ik.k i nq s t c� l l e n v n n <le • s tu/t. i o ' "':1G t u i t z i cht o L0. s t Jmt n(::t v� 0 st � i j n ook c1e ve l e t n e s c�1. o uwe r s ( 500 ) I d i e e r v n o r � 0 �or0� bobbe n d �t �e h o na G r � e n ure n w e r k n i c i n o0 n l n n s vc r l a r c n g i nge n , De

rrr '.Jn t0tv� o r s v a n

.3 tc� f u.n ver d :i, e ne n ook

een

b c c1. u.nk. t .

-

PIEP

PIE P

Ik b e n

�e n

al leen

is

P I E P . - P IE P

manne t j e

r o o à. ach t icr me t e e n ze

e n heb

-

P IE P

-

PIEP

� I F. P

een wit kee l t j e .

l i chtgr i j z e kop .

wat bru i n ach t ig e r .

l '.i

ijn

-

Mi j n

vr o uwt j e

PIEP

-

PIEP

-

PIEP

-

z i j n l i c ht he t z e l fd e a l s m i j

o nd e rde l e n

is

z i j n g e e n z a ade te r s z o a ls de hui smu s m a r. r W 1 J z i j n e e n i n s ekte ne t e r rnr�1m ! z e z e gg e n d a. t wi j dr ukk e voge l t je s � i j n wan t we w i pp e n ste e d s i n o n U i t de s tr u ik e n me t opge z e t t e k opvc e r t j e s e n e e n q� spr e id staar t j e . I'k: be n b i j j u l l i e on11ovc c r v a n a.".:lr i l -me i t o t b e g i n ok tobe r . 'l" l i j

l�n n B r o s e n s

HUMOR

:

Onr1orwi j z o r : Johan : D a t

r�7f:� lk q e s l ë\ c h t hee ft " e i 11 ? �e n p a s , a l s hó t � i tgebr o e d i s , 1 � c �ter .

ziet


-

53 -

V:r!: :l. S LI\.GEN Ve r s l ag w a t e rwi l <l te l l i ng op

j anuar i 1 9 7 9

14

z i ek te k o n Bob n i o t k ()Tt1<:m o n n aFl. P c t c:) r r? c l e i c: i ng m ..,.,_ a r 0ver . h e t b ar r e \t./i n h�rwo e r ( n ik p ak s m) c uw G n hc v i rr e v e r s t ) war e n t o c h 7 m 0 o � i g e n ( r ck o r <l v o o r w n t o rw i l� t � l l i ng ) op � e p l � a t s v a n n f SP;r:' aë".k s n.mc mrrnk·1ne n . 1'� 1 s chu i v o n (1 o n s l i pp e n r1 h e bb G n we cl a. n n l le v i j ­ v o r s rr o t e l rl. -fbeh il. l ve he t ve rre P éc r o t : rn:·1 (�. i t te bo r e i:co n w ar e n sk i l at­ t c m no:� i<J r; c)wo c; st) Te:) No ·-: r i j s e G r 0 t c B r o n h u � l de n 6 �r?J- o r s 8 G n (1 '.J d G w i l cl c ?:v-7 <1. <l. n u i t ho t w a t o r. ; P i o t ::-> c B c c k o r h•) e ft z e n é\cJ i ç� n m e e g e nom e n ·: )E\ t8 l r1 t -2 n o n r1 C ''.' z o ok�::n . r »eg o n s

N i e t t o '] c m s t n a n � e

OHZ

mm Pi l d e E� e nr1 t a fe: l c e n<'l

I<BD

NGB

SAR

LP

T OT .

3 00

302

2 28

950

1 4- 8 0

4

w i n t t-;, r t n l i nq

4

b o r g o e n<l

�W u ëln

w i l r:i o

...

RNobb e l zw i1 a n

b l nuwe r e i g e r

2

w n b-:; rho o n

1

r·1c e r k o c t

2

1 i+

....

1 3

3

1

k okme c; uw

N . B . Gobr n ikte

1

1

1

2 7 00

7 00

OHN= Ourl_ - :,-fovc-; r l c c�

noo r d ;

OHZ = O u d - H e v c r l o e

j 10 (bc '.:'1_"::> 0. l'.1 •r n r d e n h i•.:: r r1 ("" we iel e n a a n de rfo D i j h� ) ; tJGB=lîe e r i j se G r o t a B r rm ; 3ll.TI.= 3 i n t -Ar:,- n th a- n o d e .

�u i r l. ;

Groot

a fk n r t i ng e n :

6 60

57

2

k i evit

l+ 2

2

wutor snip

b r u•r

18 2 1

18

p i j l s t n. ?. r t

KBD=Ko r 1x c c:k - D i

over

1+= 1 rl ncY:'.

B r o ek ;

ek s crri.p l n ë\r ;

�o

L P = l. G O :;) O l cl sp ël.rk .

KBD wor d e n 3 00 w i l� e 0 a na e n vermc l � ; a o z o z i j n e ch t e r n i e t me ege r eke nd i n h o t t o t a a l ; o�0 n t � i j o pv l oge n i n <lo r i ch t i n1 v a n Neer i j se . E r wo r � t �us ve r o n�e r s t e l d d nt de 3 0 2 e e n d e n v <J.n tfo c r i j s c ( l c.:'! z e l fc� e .z i j n il. l s d i e v a n Korbc nk -D i j le . onder

Ko rb o ok - D i j l o :

h a o f � i ng

vo l l c 0 i r:rhG i � sha l�e z n u�c n � ak � e v i j ve r s v an F l o r i v a l �; .i n t - .Jo r i s - • :' c (� r t e n r.' f:.c r c t n10 c t e n b<.:: Z '.)C ht ?, i j n . D i t w a s on•1er r"1. c 'J8'Jevc n nm s t an � i 0h c � e n n i o t rno7a l i j k . D e wn ck v0 0 r � c z e te l l i ng ( 6 / 1 ) l ag e n r�. e � e e c h t e r v : ) l l c rl. iry b e ci e1 :: t mc: t 2 e n d ikk e i j s l u.0.g e n w n.r e n e r g e e n V 'XJ G l s n a m1-m z i 0 . D i t w a s 'J ok r e e ë! s h e t r; c v z:i. l op 2 2/ 1 2 .

V i j ve r s :

Me n m a0

� u s rnc t

1,1/1 0 o e n

v 0 c1 o l s

v i j ve r s w é l \�ïe i <'l. o n :

in

een

�erust

fr r: que n t be v)cht

r1 ":?

v 0 r on� a r ste l le n a n t

0 ewe t e n

0. u nwo z ir:; wnrE.m .

w i n t c r re r i o 0. e

(1. o o r

cv e n a c n s

op

B u i te n fü'" w i n t c r p e r i o (J. e wo r ,-1 e n de z e vr.� r s c h o i r1 e ne w a t e r w i V:'l sn ci r te n .

v�Y.:·r a l ,

r1och o ok

e rbu i t e n ,

i s he t

�Ger

i n­

l :-1. nCJ s d e v i j ve r s e e n s te bek i j k e n . i.·1 p. n w.::: c r d e v i j ve r s b e vr o r e n z i j n , z u l l e n � e a e nie n A � vo 0 rk e 1 1r 0 a van aa n � e we i de n . V :xl r a l •: i c t o n � u i r� e n V ët n .'37>.T:< (wë1.0r r�. e D i j l e r1 oor s tr o omt ) z i j n u i t 2 o n 11c r l i i1� i n t o r o s s rt n t . vb . 9/ 2 / 7 9 : ,:;;rn v i j ve r � 2 k nnhb o l zwane n ; SZ\R we i de n : C l'.l. 200 w i l r1. e c� l�·n<". o n ; 1 5 w i n tc r t a l i n0 e n ; 2 b l m1we r e i g e r s e n 14 k i o v i t t e n . t e r c� s s a. n t

C) '. )k 0. c we i :1 e n

l i jkt s lecht s 1

ffi(�

He t

o fl. n c c•k

w n t e r ho e n

vr i j

en

2

naie f

t ,.:!

{1 u r v e n

k i e v i ttu n in

�a

ve r o n d e r s tE.ü l e n r:1 a. t D i j l ev n l l e i

Luc ( t abo l

en N . B .

er

z i ch

b e v 0 n�e n . Jan s s e n s

oprr e s t e ld d 0 or R . He rm an s .


15/1/ 1 9.7 7 w i l d o o c n<l

w i ntor t v. l i n<J

s l obe e nd 1tu i fe e nr1

336 1- 3 -1

5 24

2 2.

16 2 5 3

t a. fo l c c no

}') i j 1 s t a :-1r t b e r g e e nd

i l 1 V l/1 9 ' 9 :

2 13

2

? ?

kc,1�mcouw

1 5/ 1/ 1 9 7 7 :

73

1135

meerkoet k n '.Jbbe l ZW ël ll n w i lr1.e zwaan sm i c"nt W 0. b' r s n i p

1 5/ l / l 9 7 L :

1 5/ 1/ 1 9 7 8

··.

l i c hte

q(:en

.

V'.)r. s t ;

V � 'r

he v i "f e

vor s t :

1 ·1 80 18

4 2

1

2,1 5 38 9

60 2 1

30 ?

1 7 00

v i J V0 r s

t o c.HJ P. V r cb r e n

v i j ver s

t o t a ;:ü

v i j v c.: r s ope n é n q u� n

st,

14/1/1 9 7 9

toe ,

mar.r me t Wiikke n , 0 e c n snO'i"UW

s n e e uw

c'l ikke · s n o e uw l zvi.g

vc:rrr c l i j1<: i nq i s c1 u s z c G r i n t e r c s s <'l. n t 0mrl 0.t a l l e. w i n t e rwe o r typé n v i j vor l �nr1 schnp n r i n v�� o rkome n : v i j v9 r s o pe n , v i j ve r s h n l f - toe ; v i i vcr s t e e . Ve r d o r k zm o cik hz� t e f fec t · v n.n 1 � e n s n Q e uw l n ai::r b e s t ud e e r d Dc z ó

v ri. n <" e n

wo r r'l �� n .

W i l ê' e e o nc1

-

i':.n u. s ;.:> l n thy ry ncho s

He t <". <\ n t n l w i l r1. c e c nr1 e n b l i f k t wc i n i 9 o n, -" o ::-:-h o v iry ,""l_ (ln r1a wo o r s om s t � nd i g ­ HGt i s e e n w i n t e r h a r d e v �g e l � iu n {a t �ü � r �ng v e e l t v�rde r te trekk e n b i j e o n v::ir stro r i ..). r1 e . He t 7 r c te <fr: t n. l v nn 11/1/7 9 k a n te ve r ­ k l i1. r o n z i i n ' � '1C: r <1 a t h c� t I..1c� r:rpo l,, spark g eb r u ik t w �)r d t ët l s s l a O.?P l :-i. a t s , o f <1 GW Y: n (i o " r n 8 n t i j r'J.(� l i j 1< e f l uc tu a t i e ( c c n i c n u i t he t R :r.u s s e l sc o f Hocho l se rU e t i j (� e l i j k i n cfo D i j l o v n l l c i v e rb l i j ve n ) . Cpv <l l l c nc1 i s nok r'l Q.t i n ' 78 he t t n t u. ë"l l u. nn t n. l e e nrle n vo r 's nr e i d i s o v e r 7 v i j ve r s t0 t ove r 3 in ' 7 9 , w � � rh i j op � e z c 3 � r i em � n l z o ve e l G e n � e n z i t b m a l s 0 u r, ü 7 v a n ' 7 8 . {-::"'m hfl t :7. C' (,; o n s u i t t e ii r ukk e n ) : · ho d c n .

Wi n t e r t a l i n�

- �n a s c r � c c a

De ze e c nr1 b l i j l: t we l �. fh ël nk <-: l i j k t e z i J n v a n he t a l n ëtn n i e t v l o o iba 2\ r z i j n v�n � a w n t e rm n s s a He t � fln t � l n c ant e ch t e r s l e c h t s s t e rk a f · n a l ani:re vor s tp(� r i n r� o s . 3c 1 v c r (l.w i j n t pr nk t i sch n 0 o i t v o l l c <1 i g . •

Ku i fce nn - hy tya De

k u i fo o nd

t o n q o vr o :t e n

eens

is

.

fu l i qu l a

i n r�e wi n t e r

?. i j n e n

ac c. i ,l o n b.� e l

s le ch t s n n nwe z iq i nr'U e n r'! e V l. J V o r s n i e t te�·:r po r a tuul:'. hooq g e nOGIJ i s . Z e k nn we l

i nrU e n cf o

Op("fc.:r11orkt

WC.'lr <1 e n .


- 55 -

T u fe l c e n d

1\yt y u

fer i n ël

Zc l fr1e o pm o rk i n'] é".. l s b i j k u i f<--:.: .z ma , r h c h rf o z e e c nrl v o r d w i j n t 9:r. ak t i s c h noo i t v o l l e r1 iry u i t ,, e V 2- 1 1 E ü : ze i s mo e r w i n t e r b c::i s tr.� n r li <J d nn de k u i f ­

o o n<l .

P i j l st aart

- nna s

ac u t a

Be p i j l s t u ar t k omt s t o e ,1 s i n ze e r k l e i ne 0 n. n t <l l le n vo o r . E nk e l b i j v o l ..,. d o o n<l c 'lr o t c wu.k1� c n k -:)mt z i j o ok i n r'l. c w i n t e r v o o r ( n".J rm a o. l s l e ch t s b i j ële "l o nr tr ek e n sorn s o v Q rw i n t c r E.:m n. ) " Do 2 ek s . Vön 1 1./ 1/ 7 9 .z o u •l e n b e s t v o g e l s k u n n e n z i j n � i c n n o r � e l i j k e r o v c rw i n tQr�e n � a n �e D i j l e v n l le i , m a �r a o0r � e s t r e n 0 e r e k o u � e � i e p l o t s i n t r � � n n � r he t z u i a e n w a r e n af­ rr e z ak t . Me e rk o e t -

Fu l i c n

atr a

B l i j ft n a rm a a l i n vr i j g r o te � ant n l l e n o v e r w i n t e r e n , v0or n l i n� i e n e r g e e n wakk e n i n r" c v i j ve r s z i j n : a n d e r e e e n r-:'. (-: n tr ekke n r1 a n we g e n d e m n e rkoe t b l i j f t a l l e e n a ch t G r m e t e e n z e e v a n p l a a t s . D i t b l i j k t �u i <l e 1 i j k u i t 1-'l. o h oq .� r v1.� r no cmr'i.c c i j fe r s . l'T".:lcht a n s , i n.d i e n e r e o n s n :-� e uw­ b c (l eklc i ng a a nwe z i<J i s , v G r ( 1 w i j n t ze ( =r1e l't\(� e rk�) e t ) . i 1c erk o e b� n v o e rfo n z i ch hoo fr'.l z nk e l i j k mo t p l <lntcn ( 8'1�: ) . l'. l l c s Wl1 S e c h t c� r me t c o n c'likke i j s - of s n o e uw l u aq bc-,r'\ek t v u n c a 1 0 crn . Ze k o nr1e n b l i j kb a ar n i o t c1 o () r r U e l u. ng h c • m , a lhoewe l d e n l a n t e n o n0 e r d i e l a. ë'l.CJ no rm a l i t e r t e e t e n z i j n or.1rl ::-,. t ze wn r r1. e n be s chc: r'1lr1 teg c:m ë'.e lcmde . t .'e l i s h e t z q i at b e -­ p l ël. n t e n

vr o r e n

I'nobb o l :;i:w n. a n -

o n0 2 n i c tb 0. ar

zijn

Cyry nu s �) l or

Ve l e k nobb c l zv.rane n k u n n e n n i <; t a l s w i l r1 be schouwd vro r r1 e n : z e wo r d e n ('1. ikw i j l s 0. 1 J o r me n s e n 0 e v 0 e d e n J� u nn c n c11Îl s i n o r m i j s lr\ nr1. sclv1p :->ve r l e ve n . Noch t a n s b l i j k t u i t h0� e r v e rne l d e c i j fo r s e e n �u i 0 e l i j k e evo l u t i e b i j wc q r svo r s l e c h t rO! r i ng : b i j c� t-J n i j s l a 2.g t r ekk e n Z P. we g . Ze k u n n e n r1 an n i e t n a n he t hun n n. t nur l i ï'< c v o e rl se l korn�m 0 n t 0 p (1 o boc"!.c�in v ;1 n e e n v i j ve r r-. r o e i t .

No t a_v...:..r'\.:.r .

Ik

cl c nk

rl a t c1ü

zw v.ne n

Cl. i c

kunne n

v l ioq e n

en

z i c h ·n. u s

i n ti e

D i i le v a l l o i o ph,::m ·-1, Q n k u nne n i n cle w i n t e r , n i e t .-1 Clk m a 2. r i n fi. e b uu r t v ;:m h u n (l i'VJ e l i i k s e be nor H T1 e e e tr ant s o e n k u n n e n k ome n me t v o e � s e l v an �e n s e n a l l é é n . n.

i.

,� o z e

is

in

f ak to r

0. i t

p l an

vo l l c r1i 0

te

v u rw :1 ë' r l o z e n .

St c f i1 '1. n '.i·' i l d e

zwu a n -

Cy0 nu s

c yq nu s

z e l fc1 e o prn2 rk i ng

a l s b i j k n 0bbe l �w a a n . :� i j neme n e ch t e r g o c n toch s om s v r i j g r :) t e t ëi.:nhe i d . Zo � � a t e n v o o r hun c i � c n po t j e z o r g e n o n z u l l e n du s noq v r o e g e r d fl n 0 e k n ubb c l zwa a n ver t r ekk e n . Onry t::? ve (� r

v o o 0. sc l

Sm i e n t D E�

nan

-

v n n rn e n s e n ;

cmrfo.nk s h u n

An a s p o ne l o pe

snü e n t

o v c rw i n t n r t

norra u. a l

i n N e r1 c r l and

en k c)mt

s le ch t s

n <l o.r

B c l r:; i ë

koud wu r c'. t . D i t i s h e t g e v a l 0p 1 6/1/ 7 7 . P i j ve r ­ b l i j ft h i e r � an i n e o n f i f t y - f i f ty k l im a a t { ? ) , t t z . n00 vo l l e � ig ope n Wé1b? r I n o c h vr) l l e c1 i 0 toc -w � to r . I n n i c n h e t W( d. Gr i n Nerf o r l ana '] C m i e tb ::\ ur i s voor r1 G s':l i e n t b l i j ft h i j g i nder ( 1 5/ 1/1 9 7 8 ) . Por c1 t he t or nl te 11 uur , i nr1. i e n h 8 t

(J i nd e r

te


...

hi j

t r ek t

z1t ü � o l i jkor

1-1/1/19 7 9

. Op

n n ·!: c n : ; :.) r d e rbur o n : <l. o Gr·1 i e nt v a.n o n s : r; c z e t c n hebb e n .

TJ a t o r s n in

-

56 w 0. s

hr� t h i e r

b i j na

ove n

Z l1 1 ri. an ''m. n.r s c h i j n l i j k mx;

G rü l i n nrr o q ri. l l i n u.g �J

e r ry a l s

bij

z u i c:1.c l i j k e r

·

Do e n i9e s te l t l n p e r socr t ( n n a st b l nu·we re i q e r e n k i e v i t ) rl. ie t i j ·-1.e n s . 0.e w i n t e r pe r i o de :i, n (1c D i j l e v i"l. l l c i r o(J e ln a t i g V".Y:)rk(�rot , i n d i e n t we e r t ' he . ' . . . 7 A c n Z l. J n . F".< l. J i s l. J c,. e n s h c t ... r o neJ is E�r J'l:\(".I G t . 0pe n Wé'. t er t.c v i n._ n i; o t t (� s -1beg i n v a n c o n vor stpe r i o d e e ch t e r nog we l aan te tr e f f e n . Robo r t Ho rrn ê1. n s ·

.

U i t s t ap n � ar Gr imae

0p

·3 1

� o o l nemor s :

' 79

m a nr t

Le i rling : Rob . . r t E\e rm ë. n s �antnl

.

15-tal

nnn t a l w a a ri::r e n()"''le n vc• ·1c l s :

26

..

v" --, rn. ü 11 :� ng e e n v c: r l o r o n ," l ë'l.l'l t S j iJ u i t te t;r imc1c , evo n V'.XJrb i j T i e nB n . Ho t o p z e t v z:i.n (1 >J u i t s t np w0 s hn t ".)b s o r v e r o n van s t e l t l ::)p e r s . ,Jnm�'v: r CJ O no0g wE� r(�e n 1.J r g o e n 'J O Z i r::n ( n i 0. t c r i:; b e s t we e r · e n ncg u. 1 vroeg o p h e t j t-' ur ) . Toch l{ r o r:r e n we e e n v:-) lc1 o c nde rn r t i c vo·1 c l s < JM r1e \·m nrti;� l i ng a l s r] 8 :J l 0. êllJ <l te be stempe l e n . De to f s te Wu<:.r n G""'1 i ng W Q. S <H o v n n cfo .�warte r 'Y:::• r1 s taê1r t d i a v a n op e e n ilu tob n nd z i j n o c unt j e z · 1 ng "

L '<:"

:? l o � o n r; cy1 1 1 r ." n-4 Q

een

v a rk G n�e s t r e ek bc st�n� u i t d e s u i k e r f Rbr ü �k vnn �i:' i e nc n e n v a n '1 o f 0.br i ck ' C i tr i qu e B e l g a ' w n a r c i tr�e n z uur wn r 1 t � c pr n auc e e r a . ' � n k a n � o e i l i j k s n r ek cm V t'. n O(:) n lJ' G ;.>0 l luG e r d rr cb i e (� , noch v an ee n G cht n a t u u r r:r eb i e '1 . I 1e n v i nrl. t he ir1.o S'' ' > r t e n te r ug : he t q e (�c e l te V tln C i tr i que B e l q e i s we rke ­ l i jk v e r vu i l(1 mQ t é 8 n o f 0. n0 0 r e;.} r are b l auwe st() f , tr:? rw i j l o p .he t s t uk v n n (1 0 su ik <.; r f t"tbr i ek V(Y) r a l b i e t c n0 r o n d vo - , rk ol"'lt . Hi � r �)p z i j n do moe:: ste v oq o l s0 •:: r t e n te v i n t1 en e n n l e i s t e r e n ri nk c'l. o s t c l t l o por s . i:1 e n begr i j pe mo i'"'.lmo r· s g n e r1 : · he t i s n i o t e e n r e e p a fv a l wnil.r n f e n toe ee n '} e � r oq e c r ­ rl e ovor l op e r . op 1t (:rmt m n u.r e e n v0 lwn r>. r r U0e p l e i ste r -,:ü n.. at s me t s l ik p l a te n . Uit ao tuiqe n i s se n v�n e e n i n0ewi j � per s o o n b li jkt � nt er in nu� u s t u s ­ sept er'.1be r • 7 ,:_: o . a . vr :i lrr e nl! e s o " r t e n g e z e to n hebbe n : k l e i ne str '1. n !l l ope r , b o n t o s tr nn� l o p2 r , pnar se str an� loper , w i t, a t j o , o e vc r l o pe r , wu lp

W n t m 0 c r u i t l e g over h n t b e z i nk i ncy sv i j vo r s van r1o

�eb i c d : �o

Hc: t

tij�

i s z e k e r t'\c moe i te

l!i.iqt

een s

t o r ug

w n a r <l

te g a a n ,

�u..ilr.cio1r"mo n

of

om

v.'! l <J e n<l

m i s sc h i e n

j aar i n e e: m

no�

me e r

q e sch ik t e r .a

� i t j a ar · ?

,�r::r oJ. s_ :

v i nk , t urk sc t c r t o l , w i nterko n i ng , ve l 1 l o euwe r ik , t j i ft j .:i. f , �c)k!i\2 euw, w i l('\c (n: md , t n r c nv a lk , h () u t r1u i f , m a tkopm c: o uw , w i t te 1cw ïk s t a 2"',r t , k iev i t , p i j l s t o 21r t , w i n t c r t t-'. l i nq , sperwe r , f n z <lnt , bu i zerd , b l nuw� r o i r:r c r , zw0.r to r D < :Y� s t n :J.r t , pntr i j s , k o o lme e s , k l npok s t c:!r , v.' .""l. t e:; r hc1o n , s i j s j e o n ·1 r 0 te l i j stc:r . I!: o n t : ·, t n a l V r.L.n 2 5 s o o r t e n . Rob0rt Hermnn s ·

U i t st�p n a ar

Le i � i n0 :

0e

D i i lovn l l e i o p 1 1

Pe ter B r � se n s

n�nt�l � 0 o lnemor s :

Do D i j l c v n l l e i

n pt i l

' 79

17

op h n �r be s t :

v o e l vn7e l s e n

s l n ch t

wa c r .

hch t cr e c nvo l�G n s b o zochten wc P écro t , 8 t . -�� n th n-Ro� o , Ne e r i j se Hcv<:: r l � c . Vc o l mu e r dan r1o te l r G su l t nt e n k ä. n il< n i e t g e ve n .

en

Ou�­


57

He t en

v e rme l d e n w a nr 0.

niet

he t

l e i r'l i n'J ,

'1 e 0 � ) :::.:cl e

z .1. J n

z i e n v n n de

i j s e e n<l

-

'1e '1. i sp L ". ëi. t s te · r a t t e nk l emme n

10 m 0 e rk·) o te n ,

P éc r o t :

3 0 t u fe l o e n rJ. e n , 5 s l c>bc� e n d e n , 1 k i e v i t , 2 w i n tc r t a l i n0 c n .

SAR :

3 4 m e e rk o e te n , 7 w i l � e e e n� e n , 3 7 ku i f e a n� o n , 1 0 t a fe l e e nd e n , 2 0 f u t n n , 1 w n t e> r h0 e n , 6 s l ob c c nrl e n , 1 (l o r1 ë'. ïJ.r s , 1 k n obbe l zwaan . 2 8 k u i f e a nd o n ,

I:fo e r i j so k l i n i ek :

Ne c r i j si:O!

z 1 d rl :

Ou(1 - B.o v0 r l Q e

8 b l Ll.uwe r e i ".T e r s ,

n c1 o r c1 :

1 0 wi l � e

zaten

2

no'Ï

1 5 w i l ,·l. e <.:} Q ndc n ,

2 k n0bb 0 l zwane n , 1 0 k u i fe o n�e n , 1 f u t e n .

e e n� e n .

e o n� e n ,

j uv e n i e l e

u.n<k � r e

� a t e r9 i n c r e n ,

W il. n r s c h i j n l i j k

te

� i e n v i s se n �

v i s ar e nd

ste l t loper s

0 i e we

0 i n0

n i e t Me t

he t h i e r

om

10 m � e rk '.J e t e n ,

1 wat erhoe n ,

3 0 1'.!H? e rk o e t e n ,

Q cm

we

S,"..R b obbe n

kunne n

wi l�e

7 ku i f e c m('J e n � 2 d cY 1 i'1. ar se n , 2 k n '.Jbbc ü zwane n , B r em : 7 ;� w i l <� e c o nr'.o n , 2 8 m ' . e rk o e te n ; 6 fute n ,. 1 t u fe l e e nd , 3 k i o v i t t e n , 2 z :)m c , r t <� l i ncr e n , 7 s l ob c� o n··� e n , 1 o e v e r l o ':i c r , 1 w i t0 a t j e . 2 w i t3 ,.,,_ t j e s .

Te

1 2 m a e rk o c t c n ,

G r c) t e

O u 0 - H ü V 'é' r le e

B r ") n

10 w i l d e e G nck� n ,

Nc: e r i j

op

Le i cl.i ng : L . D o

16

G r o te

2 bo s r u i tor s .

Sc� rrn n n s

Robe r t

Me a r � n n lw u u �

se

z e k n rhe i d hebbcm

' 79

apr i l

3rne t

ho t fr i s s e

rne t z :-) ' n 2 2 :n a n he t bo s i n . A l Sp()(� r1i i::; hocnl. e n we ck z u nq v u.n he t 'J 0 U :�h é:. ë\ n t j e v e r m (; m rr r'!. mo t r'! i e v G. n he t r o -::v1 bor s t j e e n --h o v a n h e t w i n t e rk o n i nk j -3 . He t 0 e sp i t s t e o r e n w a ncl e l r1 e n we ver (l. o r t cit we he t r-r c-, h ame r h o c r (1 c n v c m e e n specht : O.e r; r o t e b o n t e ; n ac1 at h i j o n s 0 c � u l d w a t op �c pr � e f rr e s t c l a h a d , b e s l o o t h i j z i ch t o ch rn a nr i n a l z i j n pr a c h t te vo r to ne n . ��eg e lm � t ig hoo r d e n wc r'l.. e bcyY::i\]ç l E; v o r e n do bo ,,"1k ru i pe r W a. il.r v ëi. n we a l l e e n . 1c '! 1 co n c r s t c:! te; z i• e n k r e i::-1 c n e n n a t uur l l.' J. ,«;: Wêl. S r"e v .1 <'1. u.in s o ÇJ G. 0. 1 we e r v a n c E e n b c� o t j e

v •:� r r o s t

( o n vr '.) UW )

van a f

r� o

r� ·--jor

v e r t r okk e n we

we o r

.O ar i .:1 - �('he r ('" s i ak ape l

rl. i e po r

1

p <l r t i j .

Op wo-::r n n ar rr r o c nc

r.Fl ë\r

De

oen

s l a nk e

9�ar

11. CJ

s p e cht

r : nr ëln d e v i j vü r we r r1. e n we

n ie

z o ' n b (·:m 0 e

'J Ok z i cht V:i n(� . s l o u t e lb l o om

e: n

ri, c:

we e r

O t°" n s

k l nvo r z ur i nr; o t e nr1 e b o s nn emo n e n

u i tor e l ache n

s t '.J n'�e n

.-; r

v � nwo r::r e

� r oevig b i j .

}< a lme w 0.n(1 o l i nr; W-"1. ?.r c1 e ::n0 o s t e n cmr1 c� r k e n n i s '.�Ym t r fm t V CYJ e l0e l u i '1 cm we l wat u i t :r obr c i <l. hebbe n . IZo r t oM

oen

1-C z e J,. l i c:r e ,

J..102_ SQ � a n. r_ne22 i nc;o n :

w i l(� e E� e n'1 ,

w i t t c kw ik ,

r 1c1 o r

I) t\ tuur l i 0 fhcbb o r s

r; r n t e

l i j stor ,

do

toch

a e k '' u?.. e o n s hun

:?; <1nc; l i j s t e r ,

t j i ft j a f , ?.Wii.r to mo e s , zwu.r tk c rp , k u i fmQ e s , Cï r '_- , te 1xm t o snG c h t , . rr '.:.:1ir1h n ;i, n t j e , r o o 0JYJ r s t j e , w i n tc:: rk c; n i n0 , b('":Jmk l e vo r , b (Y)mk r u i p c;, r , V l '1 nîi1 S O '] il rt i ,

('fr C) C nO

specht .


-

t )p

i:·� i nrrcv <1 l l c i

1 rn;.? i

58 -

' 79

Lc i < 1 i ncr : Hn rwi0 � l :)ckx u. <Lnta l (� o o l n 0'ït•' r s : ± 1 2 ,

nn

(1 E) 1·'1 i '� '� L't'l

i n';-ek r r)mp e n

tet 5

I n h( � t LP , W <"l. ëlr wc hi.:: t (.? P- r s t ü <:m bc z r�·ok :1. n.nb r nch t o n z ncr c n wo 5 fute n , � e 0 a�r u ik a l i jko o o ri � c n ( ku i f- e n wi l � o - ) , 1 t 0 r e nv n lk e n i � o � a a r s . T o o n wa � n nr n n v � 0 r t f i c t s t e n n a nr he t " Ke a s e l � n l " h o (1 r A e n ve l e � c c l nem o r s h u n l C n ·<C h t ::;çF·.µ l .-1 i t j i"\ :-:'.r . I n :':.e t l< . D ?. e l f wo.chttü Dns .b on evc n s o.e •

.

·

ry ohr u ik 1 J l i j k 0 v�q e l s � l s r � o �h o r stt a pu i t �n �r a s�u s . c o n ve r r 3 s s i n q : i n '{\ é n V il. n r1 o wcrr;cb l o v c n rncm r 0. s j e s h cY "r c1. e 11 c m Z n<Je n W''� e o n -n . wi t0 e ­ ·

G t c r '1

b lnuwb n r n t j G

z i nrr <� n . n u. G nk o lc s l u.kk o n ( ' ) . n � C e o a o n nc:uor :J. l i s ) r n · 1 0 n w e V '·; r r1. o r n tJ. 2,r (! <.? •)p spu i t i nrr e n W u <' r s T·11i1 i 'J' G n

lK�J� 2Jt c. m b � . hobbe n , · · J' k · - n .'-.:- ' r� Y' ( " n m i ' n ,, ,..., r b l i' J' c-- v ... "" r "' n 1� "l "' ë1. r r e.., l ,1- e n ( ,..-. ,....-, -,0J r z C"'l <"::"l.k V (.""'L n V r ,.._ ·_) 1 1 I . ::J C' _ J 1C h \..o -f._- .<�'..1 (.4 · · ·· -- ... ' '� O 0 cr.10 e 0. s s toq'1li n0 l n0 i n h::-! t n l o f n i e t v i ncfon v a n b o e n:.� e r c n e n t .:: nde n ) Ve le ; TJ- 0� r S h ;--. ck : c m . bü l ?.n'} s tc l l i ncr i n r:,_; cr r o te h ."'t l fv1 ; r s tc e nr1 0 b �.:i o n c1 o r e n ( m n_rynG t , o . r1. ) , rl i o c". t:l.n '• Ok rrre t i<::r ;"l f trek V( ) n r". o n 11 8. nu<j e nk e l G h ë:Ü te S · kwu;'!\G n WO b i j . r\."J tv.;o e c� o s l .:.kl-: G v i nr".P l ë.""':1. t S ( Z ëq o r i j Tio l Sb(} Gk ) v.-� r cfornp i n he t b r · s pr :· )bn c.� r r'l.e n we () . à Jc:: c:ièk nck , t 0 r t c l •' hl i f e n rr'o:iurJ.v i nk t e 1 D1(�<: e n . V i ;:, r..m1'� c l e . s l i -,') p c r i r; ü we0 j o s k\>n1.mc n we b i j e o n mry; i o b o ok W u l:' r D i rk Cn :> tr co p r1 i r uk t br;, q c> n te zoeken n .-·1 nr s a l '1.;11 u n(' c r s . O n r�.e r tn s sc n V '.) r t1 c r r1 o n we q o s t n ë.'"J terwi j 1 he t z o o t j e s a a n bc cr o n t o r e0 e ;.1 0 . � H n. he t et(m r '} 1� o n WG n i'\ ll.r e e n bn s w h ;-1_r o . a . r1 a s l:-i �Jk o n s l o u t o lb l 0 eTT1 "' · '·

_

• .

· - · ' ....

,

·

�r0G i t .

.

.,.

.• �

, _, ·

• .

( z ie

.

n l nnta n l i j q t ) e e n z;,.,..,, r e

11 -)bb c� r t <-) w�· r r1c n · on z i ch nw t f i :::: t s e n a l n v c r r1 o �·1 01�.rTo rwcrr j '� S te s l n u r e n • !)�·:.) e n 'WG u i t he t D u nbc; r -:-rbr oek kw ëL�11e n ( h e t r c 0 o nfü � ë Ü + 2 u u r · ::.1:1 n ? én stuk ) z 0. t c n c1o f F: t so n 0. 0.n ,., , •k :mL� c� r he t s l i jk G e e n n o c :1 o c h t e r , rt;"; r(l O C: ste \ j cî- o r s v l t:H1.1 (1 8 n r1w:-tr s r1 c; 0 r r" e r"' i C 'Ç>G pl r- s s e n ) wnt s o •11 s \,..; r 0 l m1kc� r Î, s u l t nte n o p ( S O''Pli rr e n t o t 5 0 crri e n m .J o r r1 i e p D 0. ar n u. b <'YJ '"m h0 t

D é\ <' r n ët n Y� ü n �11 e 11 ')Vc: :r. r1 c h c rr,r " n 0. n. r :r.J i n(, (� n W;"t ::tr w e ( .1 c: lük1� i<::r ) ns'l . ü .� t s 2 0.rr r;; n : n l . <·J �) n s b ; cmn i l n ol1 i j c� e n v c r l r1 b� m ( 0ryo n ) hil.!Ki ::'l.r . T �:, c n . . -1. e Wunrl. o ­ l i ni1 a fr1 o l <; J') Q l1 w n s , h i o l r1 ,.:i. o r 0 Yr c n o.b r u p t op . � 1n t /1 nnl-: V i". n (1 ;_; ,-d_ , � s G. 0. n r". c t <:t lr i i 1(0 cinl� r)•-,1 � t r1 i n 1-1 0.np,Jr de r �g (� n

tr -:>t m:or:r.e .

'

' " � .., r · r"'1' p n r"T1° (' n �< ·� � -�-'..2.. "_

·

'f n rr Q l ·"" 0 ' -• "" f:: '' n � -- :1...;:.... ·- �� -�-

-

• �

·

f'�" Ut I

-

·

,c (.:> l"' 0 J" ... U l. ."o �-,:;,; n.:. r'!4 1

-"' �_ r 'S . . r"-" ' \"". <. 1.

·

·

·

W i l ,.." e () () n f\ , r <"" nV C""'!. 11' •• '\. , , tc' : b :x � r o n- e n ·�x� ve r �wo luw , :?. w;::i r t e me e s � ·

"

.,, _

1

\

.

!".le: e r1c ' o t , w il t r: rhoc n , hu i s - , zwLl..r te r : '')r1 s t ·ir:r t , r '::' ' A b :: r s t t npu i t ,

n <�.chtaq i"\n l � '; r .:i s p L� p e r � . h-;::1r.1p:ü c p<0r , rr r a s"nu s , . b l a11wh · r st j e , k ·�)kmo e uw , r i e t�p r s , �f .î tF� v i nk , vuur 7 0 u �h � � n t j e , 20nr tk�p , k o ak � ek , t n r to l d u i f , t j i ft j n f , f i t i s , rrrc; tc bn n t n c� n r; r n c me s p 2 c h t , k i e v i t , sb� e nu i l , zw a r t e k r ::i. ï'l. i , v l n am s e ; '1 ïJ. i , ve l i a e e uwc r ik .

Sey �.!y'. o n_ns:,s t en : hé�ut-�u i f , rnc r c; l ,

N v.. t u u r c �.:: n l :)r at Ü :? fü.; t

c; r

() C r s t e

i j vor i9 ,

i! C)C l on

n nÄr 2.r1 f l.b i c ë n

vr)e t e n e n me t

l i j ster

(?) .

Hcrwir; B l ackx

n.n r ept i e l e n o p

Vtln n.J tocht <J i h<J

b l '. .: t 0

?. <:. nr; l i j s ter , v i nk , ':f r 0 t e

12

mc0 i ' 7 9

nël 7'.l. r rf o S'!lr i njpu t t o n . 1 3 TtJJ- c r s z - 1 cht c n op<; c n -· l de b r c; cl< sp i j pe n , n il.<ir n'".1 f i ­

nc'luk.1.d r:r ( , ) f hc � l a i"'.. s ? ) i s e r n iorll arid i n h12 t wat o r 'J G '.'1u ik e l c1 , c1. (:-: u i t ; o z ·-·nr, (� r. c1 . e nk e le: b r 0 ek sn i j p c n b l eve n· · 1 r :>O<J . . N n ."'l s t r1 c ve le ; r n rme o n . bml i nc k ikk e r s hohbe n we ·ook · v e e l s n l aî-•:t.:1 n d 2 r s ' rr c v :-m�1 e n , vo�· r ö. l k l e i ne v1ater s 2 l ?.'ü <'l n (� e r s >'l a nr ook vo r schi l lc nr1e v i npoo t ­ c n a l pc.� nw a t e r s a l n.rn anrl. e r s . D e m< � c s t e p <'/'l r1 e n war e n echtc� r n l u i t r': c;' p:-:ie l­ t j e s vcr c1.wo ne n , c-fo P ?c <lr t i j <.1. i s i ·;1n1 o r s u. l c nkt1 l o wc1� e n v: i-irb i j , m a a r

bicë n .

k lorrm

.


- 59 t o c h k a n � a n we ry e n . Het

s::) r c c k t

ze l f s b i j

c1 ikw i j l s

ton

kc � i jkor

wo rn1 j e s

we

'.�

goed

(bv .

kunne n

o p l n 9e n .

'-� n c-; o n f c t o wc r r1 e n nm f ib i o 6 n

in

z e�

ze

En

pp a s t e n (1 e r-li c r t j e s n i e t

v c r u u r z n ël.k t

d: : or

n u. tuur l i j k 0 ant

s t a o d s b i e t we t t e l i j k be schc rma

stoe � s

kwe t s e n , zijn

d u.n vo e l

ze

'Jû':nak­

ze

hanr:J.e n .

Na

d o b) rin i n ël t i e

ach t e r u i t

en

ze

n a t te

t 2 r U'J''J O Z e t

no9

te

rUe

h u n b e sc h e rm e n d e

�n

zien kri j ­

v i n0 c; r n a•; e l s )

i n fe c t i e s

s t e e d s V ?. s t me t

B c l� i ê

�G � ewo ne p ad t e

v nn

o x o �p l a ar

r1 n •1 e c• pr:r o s c hr c v c n (l'.YJ r r1o

s c11ac U 0 e n p nk t c m we

n ant a l

d u. t

v 0. n z c l f

k le i ne

e nk e l

cGn

nog

s l i j m l � �0

te

niet

i n he t ·w a t e r ,

i

be ­

irn:-n e r s h b t­ zijn

nag

O · � we r � e r w n t n � � r i n s ek t c n 0 ckakc n : l ib o l l e l nrve n � n a n� e r e r ar e � e l f s wo r d e e n � e o l ry o r n n � e wu. t � r t ar q e v n n0 c n e n t o r u0 � o z e t , rJQ z o tor i s r n im 3 cm ryr ,- "·) t ! E e n 3 - (". c. <) r n i r; s t ekc lb ë'. ·""·r s j e i n p ar i ncr sk l e e è. k �) nc� c:: n w e e ve n e e n s b ow :..1 n rl c r c n t c-; rw i j 1 w e ' ) ncl o r t u s sc n h(� e l g :JC ; <1 n o flui t o r 1-ç_ o n •1 e n b e l u i s t e r e n ü n ' ) CJk n ·�:i·J e e n b u i z o r z"! rrn c h t e n z i e n r o n a ­ b 0 e s te n ,

c i rkc: l e n .

' s N <è'·1 i cl r1 00 s h ü .7. '·, chto n wc , n i c t te rr o n s t n. an �1 e a r 2 z ch n c1. G r f i e t s �,v 0 r e n , c mk c l o p L·_ ;:1 t s c n W il. ëJ.r ' s z omn r s h �-t<:J e <U s s e n z i t t o n . De z e l i e t e n z i ch e c h t e r n i e t z i e n ( m i s sc h i e n nog te v r o e 0 ? ) � � l h o o r � e n we h e e l wat n �c h t o � � l o n en z a0 e n 23 k u i f e e n a e n en 2 f u t e n op e e n p l a s j e in Ne the n . E n i n V a a lb e ek l i e t O E� n f"f (" e l 0 ·::i r s z ich h e e l 0 0 e d bow' rn fo r c n cm l i e t cl e br Z't o..m s l u i pe r z i ch hn r o n . D u. ar r u r; t t e n we c1 .::m ook w a t u i t i n he t z o n -­

ne t j e .

I�t

we

5 ov e rb l i j ve nd e

u i t e i tj.i:-� (�l i j k

2 0 kcMph n ne n , s te r n ,

er

n· )'J

en

�n�e r e n k o n d e n

( 02

OHZ .

D ë1 .J.r

1 o e vo r l o p o r s ,

m i n s te n s

h<Y·1mv ;l. lk ovt� r v l i e q e n .

b l ro 1wo

bu i � er � ,

re i0cr ,

p oo t r u i t G r , t o r t e l r'l.u i f ,

w i l�e e e n� ,

maorkoe t ,

b o 0mv n lk ,

ture luur ,

k riek o ek ,

o . u. .

10

c1 e z e

L ii s t .Y iJ..!1 ,� ,"_w_:: é\!_7.::_ n2�n_v.:J.rrQ l s o2r t en fuu t ,

niet

Z <Y; e n . we

pr a c 1-i t i 0 b e s 1 u i t v n n

<J. l s

een

n n. <'.r

q r o a np o o t r u i te r s

.z o n n irr o ,

:

s l �b � a nd ,

wate rhoe n ,

b >nte

k u i fo e n � ,

k i evi t ,

spo c h t ,

en

2.. u n 1 e n ;-_m 3

k �)km c e uw ,

c·e v e r l o n o r ,

rr r :, t e

de g a n se d ng b l i j ve n ) r a � e n 6 t ur e l u u r s , o n 7 c ve e r é �n

k n obb e l zwa a n ,

komph Q a n ,

�wu.r t e

zwnr t e

t î c h t kw am

ster n ,

0 i e r zwa l uw ,

0r�en­

ho u t rl. u i f ,

b c e r o n zwa l uw ,

v<:: l ;:1 1 G c: uwer ik , k r tl a i , ltc:rnw , V l :J. am so 'J él a i , ek s t e r , k ci r· lmc o s , p impe lri1 o e s , "l at k o p , b o ;Ynk l e vü r , b 0 omk r u i po r , w i n t c ) r k ·m i n'] , z .::m '] l i j s t e r , mc r •� l , 'J G k r L1.. Ll.'1 c1 c r ". Y : c1 s t 21 '1.r t , n nc h t o cr a a l , hu i s zw a l uw ,

z-w <lr t1c op ,

tu i n f lu i ter ,

t j i ft j n f ,

'] r < ) o n l i n0 , To t n a l

; TI S T

U

5 '?

fit i s,

b r ï'l. <'tl'l S l tt i pc r ,

fluiter ,

7 o ur'lh ::.. 2.n t j e ,

w i t t e · kw ik s t a 0.r t ,

E u r r-, n o st� 1.;: ü. n ar i e ,

v i nk ,

s o o r te n .

vuur 0 c�udh ;:'.. u. n t j e ,

b ,_, :i,..�1 p i e p o r ,

q o e lrror s ,

hu i smu s .

·

sr,:-:i.:· s \-·rnw ,

Joh a n B CY J ü.e r t

een

;::1. a n t a l

b i o l ooq

v a n de

d o,t

voor he t

o c ve r zwn l uw,

s p i n ne n

in

L a t i j n s-Ame r ik a v 0 r l c i d i ng s t e ch n i ek c n g eb r u ik t

ve r r; c Jv: lk e n v a n h u n p r o o i . un iver s i t e i t v a n

D a t h e e f t � ' i l l i am Eb 0 rh a r d ,

een

C a l i fo r n i ë , me e g ci:n a nk t . D e � e s n i n ne n we ve n q G e n ne t m � Rr v e r so r e i d G n o e n p a r fum , d a t s t e rk e o v c; r e e nk oni s t ve r t o o n t mC?. t d o v n r l e i d i ng sg c u r v a n v r o uwe l i j k e v l i nd e r s .

r.'�t:l. n nn c� r b c ü :'1 ng s t e l l c nd e 'n'\ ü. Ii n e t j e s h i e r

m P- t

een

v an

de

soor t

sp i n

en

s l nc h t o f fe r s .

s l i j me nh a l ,

d ie

al s '

een

d i e . me t

een

op

a f!<orrte n ,

d r a ad

word e n

v G r b o ndç n

is

ze

aan

g e v a ng e n een

-po o t

l a s so wo r d t u i tg e g o o i d n a Ar d e ve r l i e fd e


- 60

. . Vo--re l s === = = =

I<u i fc1 u ik (� r

- P·:v 1 i c e n s

'1Ur i t u s

Op 6 én v �.n . �e lç l e i nc r o v i j v''� r t j u s tu s se n -'1 e rrrrJte v i j vc r s " OHN " e n " OH � 0 ve rb l e e f m i � � o n m A fl r t é é n ku i f� u ik e r . - V c .ü r.k O nn:l.n rk e n : k l e i n c� r <1 h n fuu t , 1 r 1 ) t e r r1 a n rl 'Yfo. ü.r.s . Pe ·v0ge l w0 s i n w i nterk l o (o: ri : w i t t c . h a l s , Z\AJ 0. r t e k ap t� t j u i st b ovG n h o t ::·· O 'J ( 1 1/3/7 9 ) P e t e r Br .:-· se n s - O'l\c1 a t he t v i j vo r t j c zn � h:: i n W<'- s , k o n f!le n he"n b e n ëi�. e r c n t o t p l u s 11 i n u s twi n t irr me t e r . • .

D i rk C'.) s t r 0 p

G e oo r :·1 e ·

fuu t

- . Por1 icc)ps

0 r i se i0 o n n

Twoo w�. i"\rner".l i ng s�.., l a :-1 t s e n ,

m 0 70 l i j k

1)

é én z e l f� c

two e M i n

(J f

moor

.;) n n s l u i te nrh1

pc r i ::-;r1 c m

ek sGmp l n � r .

9/1- to t 1 6/'1 é én e x . i n pr n.chtk l e c c1 i n he t Lc 0po lc1. sp nrk . Z c o r m ak . ex . n. 2. t rl ikwi j l s t 0 t op · m i nr1 e r ' (1. nn 10� v a n r� G w 2 0.r n ��mc r s kW<l";l {me n kc' n he t b l ü ü (�. r (V Î O rJ (''; 'i·::m iik'< e l i j k zom'l e r V�rrck i jker .'J p ­ m, � rJ.c c n ) Zwom s t c e ".'!. s n i cht t e 1 c n 0,(� : ) ove r .· HB , LUJ , DAV , STB , RH , o . n . Eon pr ach tw<v'.r nem i n<j vn.n è e n 0 0 ::-: ':·1 r :--1c fu1 1t i n Z·:1"'1-='"rk l ü e '':! op 2 7 êl.ór i l t e G i nt -il.rr 0 th ü. - 'êlcy'1 c . P au l Groot ü.er s Van

2)

·

Pur p e r r e iaer

- �r � e � pur pur c a

purpcrre irr e r

Een

c r: n tr um Heve r l e e )

- op er

-

z e e ë e n r1

Zwar t e

v l i Hrr t b i j 0P

va l av-:-� n r1

10 nt'r i l

... :e l o.n i t t n

l an9 z ël am over

' 79 .

he t

't\oc r n s

{ r e1<nn­

n i'lr n

20 npr i l m o n w to NeG r i j s e ; z e ve n � �q e n li m a n nwe z i rr t ü S i n t -?�."."!' ;:i th 0. - l.:y1 G .

l nt e r

0p

?7

anr i l

Pnul

zijn

Grc'o t n e r s

- He t k �ppe l t e Ne e r i j se w a s e r � e v � l� c n � e m i 4 � ag , op 2 1/1 o 8k nag , hr; ewe l ve l e n. c� r r1 i e 0. aq �JVB r 0 ekek o n hebb e n ! He t r1 u i s te r e k o pDc l z ::i.t f.' l1.n o ok voor m e e r . (l. n.n de he l ft V ë'm 1'1 e t i j r1 o n cl c r W ë'. t e r 1 \-\'<'1. 2. r b l. j s6rn s r1e r o e i e nn e p o t e n v a n c=i.e o n<l ü r. hc� t wl:ltor - . zwem'!ile nr1e o e nr�. e n , op e e n k 0/'1_(, h'Je w i j z e hnve n he t water u i t p l e n s,� e n . Ste f nan Hub.l 0 u

Ji sec nd - C l �n� u l a Een

wi j f j e

I. . P . ,

z a aabek

2/4/ ' 7 9 :

de

. v i j ve r

Paul

- J·'.te r�r u s

v i j ve rk n n t we g . r 0 n0

i n apr i l WCJ]{e n l 0. n0 op r1 �} rr r r ) t e v i i ve r t e P i e t De B o ek e r e n G r o o t a e r s ( 2 2 npr i l ) .

ve rb l e ef

� a nr nc�e r s o . a .

s r �: te

hyem a l i s

9u 20

mr..3 r q .:"1. n se r

hij

ë'\ 0.n'lc''TI S t

zwemt e o n

W.

ft z e r-:: r 'Y� : ü e t te n(� e n vcrr"'w:j.j nt i n t :t-r icht i n;.r .

He t h l i j

en

S�\.R .

; r :ltO

v l i G 'T t

:>; 2. .":\7bck u i t r1 o ± 3 0 " op , c i r1<:. e l t HeJtwig B l ockx

na


B r i l � u ik c r

J" . P . ,

� u ik � r

- Buc eph a l a

61

-

c l a n0 u l a

2//l./ ' 7 9 : e e n h il lve rn i nuut n a '.1 C z n 2vrbck · ; n t 1'1 ek l n pr achtk l e e d } op <le v i j vo r . Dc � e vor;e l W R S '

ik

i3 C n

m.

br i l ­

s m i d ct a0 s

pr e se n t . Wa s v� � r � l ' s � i � � ng s h i j n a s t o e � s aan he t s l ape n ; é 2nm ë1. a l acr r e s s i e f t . i:_> . v . e e n me e rk -:) e t . Ook o p 3 e n 11 apr i l w.; s ncx:r e c:m m . b r i l d u ik e r a r-.. nwe z ic:-J .

nog

s t e e ct s z i dh

toonde

T-:Tcr\-.i i g

B l oc�<x

Br an0.'"F:i.n s - P r nnta J0uc cp s i s 1 apr i l ' 7 9 : op � 6 2e e n 3 e v i J vc r te P nrk - H e ver l e e , 1 b r n no0 nn s b i j e e n )r ocp j c w i t t e e n r;r i j shr u i no b :• c r c nry ; m zo n . ;.,;· � 0 r sc h i j n l i j k e e n acht e r 0 ob l ove n v a r; e l a i e 0 e z e l s c h n p z o c h t b i j d e z e <l i e r e n , ( g e e n abr i l� nn s ) - v i s ) Yve s

N .y . � . W . R .

Vann e n

B o sch

r c 6 l 0 i n� i v i �u v a n e o n b i j � n s n � r� � l i tc r � �� l r1 z i1rnc s 1 1 o r t ( �•. t 1 ) C V i"'. l l i rr c . q a s t " i n rJe i1V i f n u n a v a n Br nb ël nt : ( n i e t maar (1 i'\. n 1 3 ·': GV ël. l .l e n b e k 1., n c1 ) we r d '.îOk rmr; e!i.le :i:-k t

D i t m o rkwa nr d ig z c c� r

11.c·or

o . ri. .

··; t e f i". u. n

Donc:::i eyne e n '10cr e r

l le e u s .

::-in l il.nt_"T s 'J E:! V r a .""\. rrn c e n vce r s l 11 0 op te s b � l l r:m 'l" a n z E; nW i'l è.r neming e n 1_1 e 11 a ü. n i n d e D i j l e v o. l l e i . Z i oh i 12 r n. <:n c1 e r 0 s u l t a t e n . O f scho o n on s � oh i e� z e l a c n b e z o c h t w0r � t � � o r 0 a n z e n � r c q e n w i j n f� e l 0 pe n w i nt n r De r i �a e e e n h 9 e l an�e r b c e l <l t e � i e n . D e z e wn ar ­ ne�•l i n -r e n � '..J G b? n é) nrr e: tw i j fe l d :-re z i e n w0 r r1 e n i n he t �ehe e l v a n de 0 '} 2.n z e n­ i nv n s i e " r1i o 7 r n t e <'1. e l e n van r"re s t - :C u r o r') ël k e n·-"l e . lle n l e z e h ic,; rv·:J or h 0 t m ::.-? t b e cr e e s b� r i nq rr e schr ovc m u.r t ikc l v a n E �:Jch n.r t ze l f ( F i e l e w n a l , m a ar t 1 0 7 9 , m e t fo tn ' s } . I\.uyck u n h•:; e f t m i j

Fe'k h. ar t

")VG r

(1. n

R i o tr; a n s

_DatuM

31

r-'1. e c

1

73

3 1 ·�c c

' 78

j an

' 79

1

13

j an ' 7 9 1 ·1 j an ' 7 9 1 5 j cm ' 7 9

./

32 1. 5

D a t um

' 79

na:'1.r n a ar

S.A.R.

nanr z u i d

Ke s se l - l o Ke s s e l - l o I<e s s e l - l o

.:\ a n t "t l

2 7 j i:l n ' 7 9 2 7 j an 1 7 9 2 3 f oh ' 7 9

F e v.c r l e e

N e e r i j se

o c.• s t

l lu30

z u i d - o o st e e r s t e � �� k n u � e p e r i '..J � e va e l s n e e uw

17 5 6 2

l\ n s o r a lb i fr 'î n s

I<o lrrnn s

1 7 mnt

Opme rk i n1

han t a l

23

27

22

tal

+ 60

e r r; m ak

r nepe nr1

00

( 3 0m )

het

ijs

b e vr o r e n

·

P l 0 21 t s Hr:· 1 sb i:-) 2k

J.1G UVE� n

Lc uvo n Hev1:-� r l e e

1 3 u l 5 n � � r noora v a n :Jc; s t n u nr we s t

+


- 62 G r auwe

qnn s

1\an t n l

D atun1·

3 1 nee 3 mrt

78 ' 79

ck semp l � <tr

I 1cYr o l i j k

o ri ,

c n t s n a,?t .

+ lOu n � Rr wc st ·

Hevo r l e e � :, . R . -

,"

Br �nta

-

Opme rking ·

P l n "" t s

5 1

1

Br an�aan s Eén

an se r

r.n se r

-

.

l a u e o� s i s

j ë'J nu ar i ' . 7 9 to nevn r lcH�

1

(Ab<i i j

v an

'.t

P nrk ) .

� tn f � a n

G an s

-

On turn 15 .fob

apr

' 79

a i c tgnn s

-

9

+

62

Onme rK: i n'l

P l <:1. a t s

J'.. 21. n t n l '·79 ' 79 .' 7 9

21

sp8e i c s

�n s e r

?. 3 feb 2/J feb

D o n 0 eyno

n a nr

Hovo r l e e

20

r dwe s t

± 1 1 u van

No s s eg em

21

n'v

n � ,r

V- f � rm n t i e

E r p s - Kwe r p s ·

n o o r � n c o r r1,·1 0 s t

7 0 - 90m h'.)r:x1 t e

:J . l� . R .

n�ar

n a o r <l o a s t

na�r

z u i �o n s t

v an

z u i<'l

n··) o r d o '�' s t

I<o ln,an s

' 7 S e e n 0cmengae gr o e p van ± 50 tu s s e n K�rbc ek -D i j l e e n Qu ,:': - 2-Ie vc r l e e , De z cü fr'.1 0. ']r :J e p op 1 c m 2 feb ' 7 9 op akk e r t u s se n J\:orbe ck - D i i l e e n B •� r tem . O p ho0 e r v o r noomde akk(� r o p 18 e n 1 9 fob ' 7 9 { tw(:') e r�e k ,mr1 w7n l f ) e e n 'JCmn ng rfo cr r o ep v an 7 7 s t uk s

Van

2 9 to t

P a. !'\r nemcr s

31

j an

:

F r a n s G r o o t ae r s :

P e t e r Br1-:i sc n s ; S t o f a n O s tyn :

k o lrr an s

3 t o f a n B <ln(l e :

r i c t0 an s

r i e t0 0 n s

Joh an Bo0 a e r t : k o l , an s .H are H.or r ern. a ns : r i c t'] � n s , rr r i"l.uwc 0 an s , G u i 0 o R o o s e l c o r : rr an s sn G c ie s t 'l ëte F1 a Vr anckx : cr a n s snc c i o s J "':.bo l oo s : g r nuwé rFm s P i e t D � Be c'kc r : r i (':! tq :::i.n s •

<ff !'l n s

spGc i e s

.

H nr ry Lc s sa l i a r s :

D n nk

ook

C u ,:; to r s , Vc: o r

n n. n

rrt ·� m,::i o l i n0 0

P .:;) b " r D r n s c n s ,

v e r "f o r e

stoed s

(l c

k a l0 an s

r i c try � � s ,

'.J f

sehr i f t u l i j "k e m o r1 e c'l cü i n 1 e n v a n

1l'orb e r t D ebr un

r r;1n .7. o nw n r-� r nem i nq e n

te we n d c m t o t

Eckh ar t

K.L.

e n }k�rwicr

i n ver l e n e n

l\uyekc n

en

35

'_1 o l i Ew·e U <'1 c r 9 000 G e n t

t r) c k nm s t

( I î ffiB ) L nb .

Le � e g anek s t r a at

J ët n

D lo ekx .

v r• n r

O e e n loq i e

r1 i o r •m

D a nk v.->ur he t V(:-! r s l a.0 Paul

Mnre Hè r r ern n n s nam �:d n0. j t mir nr i l r\ nrr s f!e ''! e s tk u s t e nke l e ko l,1 an s rr r=" r1. e terr·1 ino o r � ) Op 2 9 j an ' 7 9 1 5 . 000 -:r an z e n tu s se n On st,1 u i nk e:! rke e n '? G n t k o l rr a n s e n r i G t'j a n s 0(� ri. ><:"3 t ci rrl\i ne e rd ) Van q e l uk 'J C Spr ok e n f

J? ar t iJ� u l<1r i te i t :

hÖnÏlëräên-0 �nzën wÄar ( cmk c l me lf!t hi j e e n wo. arnem i nq vn.n k nke l

G r '.x i t ae r s


- 63 Ro(�e w0uw - N i l v u s n i lvu s

2 3 /�/ ' 7 9 :

11 . 0 5 - 11 . 1 0 1 e x . r ock� w:1 uw i n th,) rrn ü)kb e l bovo n hrJ t L . P . , ZT•' (± Leuven ) i n z nc h t e � l i i v lucht . V luchtc n r r e c t i e s me t bahu lp van l a s t a nr t vo�r a l b i j het c i rke l e n ( s t a r1<: e Zt J-w i nd ) d n ar n a

He rw i c:;

Vi s ar 8 n4

-

Pnn� i o n

?. l c) ckx

h � l i au tu s

9/1/1 9 7 9 wnr e n we ann �e G r o t 0 B r o n . To e n we t a r u 0 w i l d e n weg r i j de n (we wnr e n j u i s t t o r u� a an ct e str ant �ek ome n ) v l o orr e r n l o t s e e n v i s­ ar e nd op Q G n hoor:r te v a n m ax imum 20 me t o r b ove n ;)n ze ho � f· 1e n . He t wa s e e n o n i0e w a R r nam i ng !

Op

Pe t e r

( F a l -CJ perccr r i nu s

S l o chtv n lk

O p 6/5 om s tr e eks 1 9 . 3 0 � nrre n

te

Hci l sb e ek

( LUJ , HB ) rl e k i jker z aq we

Bro sen s ,

S t R n � ae r t ;

a . n.

(?) e e n nruo i v ryr e l

i n rr l i j v l ucht a a nk omc,m vanu i t hc:! t z . Mo t ik rU r e c t d at ho t h i e r o m c� e n q r ") tû V il. lk '] i nry ; b ::ive n h o t d n r r> rr i n<J r1 t� VC�qe l u i t r1 p :::t l i j v l u c h t '.:)V O r tot c i rke l e n en n n a.a n z i e n l i j k ho 'YJ t G q ewo n n e n t e hebbe n i n r'l. e th o rm i ek b e l rr l e ü 1 1 (� c� vnrre l v e r r1 e r 0. f n a 0 r h o t N . O . ·

t.<\D.r.cr.e no.mc.n

ank e r vc-,rmic; s i lhoue t - l :in0 e q l i j v l u c ht , onrl c rbr�)k c m n ::x; r e nk e l e , typ i sche " r o e ie n�e " v l e u, e l s l age n ( z i e F e t e r s � n ) apv Ll l l a n� G ,r 0 0 t t c e n l i chte o n � e r z i j de (wi t ) - i n ve rhou4 i n� t � t t o r e nv a lk �0r tc s t � nr t - l an,e , s c � c r pe v l e u, e l s .

k o.n.m.Qrk e.n :

-

-

t i j 0 e n s ho t

c i rk e l e n

wor� � e s t a � r t 0 e s l o t e n

r;eh�) u d e n e n .-" "" v l c urrE� l s i n " v u lk e µ o s i t :i, <'-� " ( l i ch t j e s n a n.r b <= me (�e, n " a fv l o(� i e n d " v a n n f h e t l i c h ;-. ;im )

H.B. n a t e r h o çm

-

T e r r i to r i um

G <J. l l i nu l a

e n/o f

ch l o r n p u s

1 8/1-/ ' 7 9 op Q ( m r; r n sve l d i n e n f Lvkler'} evecht e n ...-'. i e r ,_-; cr e l r e cht

p n. ?.r v·1 rm i n0 s0 e v e chte n on

h e t l:..r c mh f:; r rrp ark . I n vc rw0E; r1 e k r ?cb a t m ë!e 1J ck e n:1. e h aneq<::? ve chtc: n hc? r i nne r f� n , , i nr-r e n vcr s c he i � e n e vo7e l s e lk <l '1.r i n rrroe p j E:; s v :i. n twe e o f ....�r i e (m + ffti'W ?, ) to l i j f . De ver l i c ?.:e r spur t t e rl. u.n ry l o t s l u i r1 " we ') . Ook chmp o n e e rh c:i u ", i nq e n e n ( S 'J'TI S e r '] V i.nqc ! ) i"1.ch t e r - v0 l rr (-m d e - s n e .lw ël. r n1 :·� 1 i nrr o n z .)nner 0pvc, l7 c n 0. 0 " zwnr e " n� r e s s i e w 3r o n to z i e n . -S te f a an Huh l -)u l< l u u t

-

R e c u r v i r o str a

avoc e t t a

S ex . o n 6/5 ' 7 9 0 p Nee r i j se G r 0 t e Bron . Zo war e n ha l c m n a l n i e t sc huw e n l i o te n z ich be n a�er o n t 0 t '1 0 - t a l m e t G r .

D i rk

Zwv.rtk::ir:im n o uw - L;i.ru s

oo

ee n

C o s t r op

•-ne l n no r e ph a l u s

wcr '� t v o l rr o n s I' e b� r son V07 e lcjicl. s mo e r c m m e e r i n Bo lg i ë e n Ne d <J r li:m d ry e z i c n . De z e l e nte ook e e n m cYJ P. l i j k e w n f'l.r nem i ncr t e sr�R . Tc wc m s o p 2 2/4 kon ik o . a . i n h(3 t r; e z e l sch n.p van r'J. e i j so e nc� e c-:m sub a �.u lte zwnr t'knprnceuw (L . M . ) l nnr:y1ur i cr ob s o r v e r e n ; rr r <F"l 'J e ü n b c v e s t i ,7 i n'] v n.n � e � e w � � r n cm i ng .

P ët u l

Gr o o t ae r s


. :3w nr tE3

10/ 5

m i ek

stern

sn.R :

9

-

ox .

64

Ch l ifi r m i o s n irr c r

nr achtk l o c r1 ;

in

zw1:; vc nrl. .

-� ucw i j l s hé ; '. ;0

v i j v e r i n tho r ­

bove n (fo

Fc rw i :; B l ockx R0ub� u i f

C o l umb a n a l u•01hti s

-

E i0c nfl �r � i 0 1 0 � r a0 vnn twe e h0ut�u i v e n

me i ' 7 9 . 3 t a � sp flrk Leuve n . E o n VO'] C l f.lChtm' . 'V·:i l ry t e n S l ëtri t e e n an('" 0 r e , r1. {e v i nn ig ri.ntw ) o r r1 t , me t . �wu. nr ry e k l e p n o r 11 r o n r1 r'1 o . o r e n " . T i j r� e n s rfo k n0ko n.r t i j t j e s z e l f howe 1 e n e nk e l c1 e V l G \ l'l \ � l s terwi j l r f o tWO C V0 ' 1 r éfo r c� s t a l s VG r S t ".) G nr� n ê!. -'.\ S t e lk R 0. r z i t t c n . N a e nk e l e snk0rn1.en hn o f t � � n er q c:;m :) O 'J V ë\ n e n v l u c h t e e n on

9

,

anr1 e r e b o om'l< r u i n i n . T e r i t o r i um; � s ch i l ? D r m i n e lk r; e v n l hnrr.nekk i!] 0 r e n sc 8 n f l ik t , wn 2cr ..:i. e moo ste VO<J o l s e r m 2 e s t a l

�u lk s me t l rm t c: r u i te r l i j k V G :r. t r :Y m t e ro,:;e l en , v a n w a s . D i tm a a l du s g e e n " vr e d e sd u i ve n " .

Koekoek

Cuc u lu s · "

-

in

s l nry e n

w a ar h i e r q o o n

spr nk e

c a no r u s

1 5/1 ' 7 9

� o r s t e wa�r nern i nry

o e n �o l n z aë'.'11

t e Heve r l e e

Ro t sp o e l

( 7 u00) .

Op q/5 • 7 9 r'1 e <1 e n we c c m p r nchtw ë\ :i.r n c"'l i n< p ü. a n he t s t ël t i o n v a n ou ·l -Heve r l e «} � � t e n op o o n a f s tnn� v�n 50 me ter � r i e k o e k o ok o n i n he t 0r � s , op e e n n. f s l u i ti n; o f i n e e n k l e i n h0 0inpj o ! ' Dnor rf o t e l f � S C O O p V ël. n B ä. r t wc r r�. rl :' s o e n u n i c::ke w n a r n orn i n'.J ! Po t e r Dr o se n s , B n.r t o n E l s Do W i t t e �wnr tk. o p

:] y l v i n <l. tr i c ap i l l n

-

3 1/ 1 2/ 1 7 8 z n. t '.vn s tr c: ck s 1 5 . 00 r.xm m . �Wi"l. r tk np b i j H . B . C t) h o t �ç ·:-:i1:,r t j o , u i t�Gput p ikto h n t n0� n R n o G n s t uk v a r r o t t e a�rye l . Do z � pocr i nJ to t ovorwi nto r e n i s nc�ifa st voor ho t r U e r t j e a fr; e l n i;> c n w::i.nt wc hebbe n ho t en

vo l l o � i 0

HB , E nrr e l s e q<) l ckw ik s t n ?_r t Een

20

e n'le l s e

n.pr i l

Bun z i na

(t-'Tota

� :1o t ;:lc i l l é\ f l �v a f l nv i s s imn

rr G l e kwik � t u. r-tr t

( v·:>r i 0 e W i1 i'l r ne111 i n']

-

Putor iu s

1/ 1 ' 7 9 we r � e r v�n �e saa r t h i e r

Cp

-

in

�r n c h tk l eei

D i j lcv ë\ l le i ,

;:i

he t

25 tl.pr i l

s l ik

LUJ

to Ne G r i j se , .

1971 ,

.

z<� l fr'l ,.,, WêJ "'l r nem.o r )

nu� )r i u s een

bun � i nq 0 v G r r o ? c n t e Wi l se l e .

w n s me

n i e t s b ek o na .

v :-:m ·-'! (: w ::oi i'1. r nom i n r; o nr c: 0 . : o n i q bn s u n c o n r'l i n imum

sch i j nt ovr:�r. a l i n nan r u s t t e v i n rfo n

Ov e r h e t

v �' ::: rkom e n

D i rk Co s t r o p

o n '.7- a

r; t r e ok

i s , ( no0 )

w0 ? r

vr ij

n o i:-r

t n l r i j l<


- 65 -

Z i e�

0 01� vc: r s l rtl]

ë".'1l f ih i Q Ö n t c.) c h t ,

1 2/ 5/ ' 7 9 .

B u f r> b u f o

P ad

-

Bi j

e e n k o n tr '.) l c�

mi n�cr o e ve r

op

s p r i nq �u t t e n 1' 1G c r c1 u v. lw·:) u r1 ,

� an

r'! e v i 3 ve r

v ;:c n

zo ' n k l e i ne

v e r z n.rno l r1

vnn

o e n h a lve

r1 a n

vier

ri:to t c r

tot

D<:

hchhe n .

te

to

P éc r c) t

1 000 p a � � a n z i c h ex .

m<.: <.;i s t e

on

1 1/4/ ' 7 9 b l ek o n e r n i o t <l o o ng e v e e r 500 me t e r

l � n ry s

b c v '.J n rl ( � n

�c t 0 r b u i t e n �a 'l ü tc l r:l. k o n w0 r ri o n .

a n � c r h a lve

n i C! t m(::: o r

z i ch

oever

in

een

s tr ; ok

er

vor �er

terwi j l

v n n � o z0 1 1 i t z o na c r l i i k t o lh a r a s i t u a t i e w a s n � t u u r l i j k he t fe i t a e p 0 a r t i j � v � n a c ry ewone p a4 r o n� � i � � e n a�r i l v � l t . D e �e e s t e n z a t e n i n (1 r'-! r '1 ëi. <".•l. 'J 0. }V1. 0r '1. i n n o bn"k: c m11 e , z e· 'J C-) C CT ët l s o nv 0 rbr :.)k. c l i j k e ,

Re � e n � n. t

omu.rm i n'.ï .

D o rr r "• C' t s t e k :• n c (� n t r. ;;. t i c s W ëJ.r o n k lu\'.m n s v ri. n we l 100- 1 5 0 e x . op c mk o l o v i e rk n n t n nlc b: r s , �Y\f ;; � r p l-lr1 �. E:; n C1. 0 n \A.Tn. t n r ! O p :-?: f-m p l rl �.t s vci n<1 ik �: ok a l � o sno e r e n p a � � e o i t j o s . B e n var 0 � l i j k c n� on<l c � � nek j e mo t an� e r e p l n a t s c n o n vnor a l

hot

r; c t c ld .

Wie

m i s sc h i e n

Aus

h o e ft € r v � r i ng me t

Tip werkte r r e i n : r' ;::i r n.'.hu s

(een

niot

v·:i o r

�c

c u r su s

r1. e

� G0 G v e n s k u n ne n

a? r i l �

��n

r a n� j e s

a:-·1 f ih i 0 ë m..re rk 0 r -: 0. p

� �n 0 c r e � e n

vaor

een mini tuin

�o

-

i n s ek t e n "

s l i1.0 v e l 1 j c

(l'><.:' n

�:to �x1k<� c l '! u ik c r : N o n nü t j e :

3 / '1 :

3 0/1 :

Z e obr u � 0 e

1 w.

te CBZ .

1 k o ppe l

Zornc r t n l i ng :

1 rl. n o d ex .

en

o�

18

'

'

te

?

?

�c

�w ar t

a s :f;J. l t .

Hub l'.) U

·9

i n w i n t G rk l 0. e<1.

m�art

.

l <" nrr s h e t

Ste fa0n

TO P P UJ:\T T JE :3 VOO:tJT:J\R

v�or

e n })::.) sk Gvc r ,

�Gk sch i l � e n )

o f me e r

on l evc r e n

pa r i o � e w � r � t

j u i ste

'' pk or:v.::: nr'l. e

:n i r1 1-� e 1 �r r o te

� � n kop''.) e l 'n i n

�c

in

�i t s

" EH B O

in

� rco f

<1. l cy cme ne

l i c h t e n� h l n 1 Me

1 1/ '!·/ 1 7 9 c". r i n k ·� o r

i nte r e s s ante

hc l e� a a l

�! 0 c r t s e

v i o l 2.c c u s

� ek l o ur � m a t

Op

zou

j ar e n ,

! �o c i l i i k b l i j k t

tu s se n

B l a nk e nb c r cie '

STH , DIC

JTB

PBR

N R e r i j se .

6 ex . 5 rnrn , 1 w b;i N e e r i j se . D I C R u i r n x " � ; tb u i z c r d � l �� x . ''.? 7/3/ ' 7 9 n ab i j OHZ 7 r1 u ic" .;; � l i i k w i t. t 8 s t a n. :t t me t r� o nk o r e c i n<ib am--1 , w i t t e r_) n r1 c r v l n u0 e l s e n r" LJ nk e r e �'o l s ­ P i j l s t a n.r t :

3

tot

6/'1 :

v l ekke n .

1 6/ 5 :

1

- 20/5 :

l

-

ex .

" B i •l c1. o nc1 " .

P 3T t e Vo s s e M a� . e x . u i t h e t �� e n t e r urr n 0. a r he t Z Hn l sb e ek 3 0 m h�:· o rr o n v l akb i j . LUJ PBR B l u. uwo k i ok e n•1 i e f : 1 w . r')VO n !:fo (; r i j s e o� 1 1/3/ ' 7 9 Tur e l u u r : 9 u. p r i l 1 ex . NeGr i j se PBR , I" ST 2 9 anr i l 1 5 e x . ORZ STH , D I C - 1 0 �e i 1 e x . OHZ HB ��0c wouw :

-

G r o e npo0 t r n i t 0 r :

2 9 e n 3 0/� :

6 me i :

meer

Nv"TL'R :

e nk e l

8

ex .

�nn in

OHZ

3 5 ex . ( ! )

te

PJ\.G , P S T , CHZ

me i ' 6 7

en

' 71 noq

ex .

te

OHZ

10 me i : m i n s t n n s 1 0

PBR, PBR

.� ·1 ' n

HD

DIC,

.'J TH

1 r ".J te rr r o e ;J .


- 66 z·w ;i r tc

Kle ine

2 9/tl : 1 6/5 : 5

r u i ter :

ox . ex .

o:rz; onz · 2

. 10/5 : 1 ex . OHZ 10/ 5 : m i n s t n n s 5/1 : /! e x . te

p l0vier :

3

ex .

n��

.PhG ,

l?.D:'.1 ,

Pl\G , BBU , i n pr achtk l c-:: e d ex .

no ar u i te r :

5/5 :

1

ex .

i

\>ï i t t e

D e n E De v.Ti tte , HB

DIC

HD

to CHZ

N:::: c-.ff i j se

2 9/1 : m i n 1 te OHZ 5/5 � 7 . nx . te OHZ l �/5 : ± 20 ex . te OHZ

I�omJ:>h a nn :

I3 G n E De

i n cver0 a n� sk l 2 a �

PDR

PJ3R DIC

?BR,

t G OH�

B.

en E . D . P . PBR

.Qunade�e�rr�n� :

20/5 : 1

ex .

t G OHZ .

O n t s n ant

Nv-1J1R - : t o t nnrr t o e s l ü cht s 3

Vi.§.r'io f :

x

?

DIC

Wa<"'. r q c nome n

i n Er ab ? n t

vc r.schi l hmr� e c"h cJ :r. 'i: r ek vr a 0. r ncm i nr; e n i n Ke s se l - lr) : 3 0 :>.. p r i l 1 r :"'l nc1 rfo mi(l r1 i1.'J i torre n 1 6 u 3 0 : 1 1 C X . � i t t e n(l ::V::> he t W "lt C r 1)1�'1, !JtJ'1° om 1 G u 5 5 0. l l en ( 10) t e z am e n r1 o"rtrekl{enr1. na ..,... r he t :n.--:• Dr11 0 n . D<� :': e vorr e l s � at e n r1 u s , Z ( • a l s k okn:t e r:? uwo n , :>r:> h0 t w a t Q r , "1. i t b � q e n s t e l l i n0 l''F) t r! e 3 s t e r ne n vor i rr j ê'. ar i n he t L a P . !IB

Dr ë1 :\Î1h a l s :

1,1 /11 :

_liv_d,1>1R :

T j i ft j a f :

ex

l B/ 3 :

1 ' " (v) fl

F' t 1v�� r seha r.. n He ver l e e wt'\ nr sc h i j n l i jk

een

PDR

o n f ' )r tu i n l i i k • ' r

,-�. "Y ) r t r e�<1< c r .

rl c ; ' r tr ekm n c:mr, c m ; (1 a n 10 b r 'J e rlpar e n i n Br ah :"lnt . 2\.pr i l

� r o ep j b

r:: n :me i

ex .

v�n

6/5 � Ho l sb o ek 1 =ie r o l : Bonte v l i c rr c nv n nr;- o r :

w.

20/1 2/ ' 7 8 : 7/5/ 1 7 9 t

� i j n r1 o ex .

20

te

r :_: s s i r; o

1

·T1'.l .

1 m.

in

NQ c r i j se

PDR

faze

HD

:.."' V G r i 7,o n s m i n � e r

PBR , · BDW' te

n "� r tem

PDR ,

t\:: I(e s s G l- lc1 ( l . f:' . ) HB

STD +

vr i e nr1

W I ST tJ

D a. t i n he t beg i n v nn de 1 9 d c e e uw o ng e v e e r 5000 m i l j oe n tr ekdu ive n ( = e e n nu u i t q e s t e rve n s oo r t ) voorkw af".le n ? D flt i n 1 8 0 6 e e n trek wa arge nome n we rd v an 300 km . l ang e n 1 , 5 breed ( o n0 c ve e r 2000 m i l j oe n exemp l a r e n ! ) E n d at i n 1 9 1 4 i! e l a at s t e trckd u i f i n g e v ange n sch ap . s t ier f ? ·

Pe t e r Bro s e n s

'\

·


-

67

-

Kl\LE NDER. o.v.

De

Die lew a a l a f� c l i n1

Leuve n

A an s l u i t i n0 svc-nrw a a r ,1 e n

l�o f� l e � c n

B i j lenen

r :rJ- j e urr 'l l<.� (l e n WJ-b i j l e � e n Verk l ür i nrJ

Fh

P iep

�17J 6

juli

' 79

-------------+

Pl\.

Fr

2 3 00 Tu:i:- nho u t a l s vermc lc' U n]'

:Pr

me t

Fr

" N i c� uw

lii"

n v. wn +

adre s

,-� e r :l. fl< •!r t i nrr e n i n •l r:: k n l r� ml e r : T•'J = v o n r

S D C: c i a l ü

=

F l a i n s tr a a t 3 3 0 3 0 Heve r l e e

3 2 c r e t ar i a a t :

s t o r t e n o p PGR OOO- C 3 1 9 7 ll 5 - 7 3 v a n de o . v . D e ' / i o l e w.-.. ët l , Gr a r;. t Rkk c r 1 1

Fr

ilk t i v i t c i t voor v,·) lwt1 s s e n Em

=

Vr .

3 00 35 1 50 35

:

HJ

ok t i v i t e i t v o o r

j ou ;r U e r'km ( t o t 2 5 j ët ar ) j c:mq ste j e u']r. l e (fo n ( t :.1 t 1 3 j a a r }

rl o

nach t zw a l uwe n t o c h t

� l uOO

S t � t i o n Le uve n

2 1u 20 Pc zcm a .:ü , hoek :C i n1�. e r o n ii 2 3 uOO Le i 0 i nrr L . D e Sme t

P a t n r no s t e r s t r a at

L ;'t nj<?� st r a 0 t

T0r fhrock

8 t 0. t i 0 n Le uvn n Eoek P o s t C a f 6 F n u n a F l o r a , Tr i anon� r e c f , Lo i "1 i nq J' 'li r.he l J ?i. n :o; s ç:.� n s c n n s •-: r v rt t o r E i n� a r o n � ct a m i � � ag 7 u!J, 5

+

r·m

9u00 -.-

nJ

Ber0

v,; r r ü r.i. a t s i ng mo t o-;::i ('mh n. ar vc::� r vo o r mo 1 '.? l i j 1c : Bu s J.. �-mv �m � fr? ch ::: l e n t o t K nm lîe nho u t S n s Ve r t r ek a a n s l u i ti n0

n n flr

Dar0

H a 0. sr rvJ e S t C1. t i cm Le uwm

.QyQQ 8u1 5

I ncr anrr

E i n� e

ron�

Lc i � i ng

L.

7'�br1i j

van

Bu3 1

om

1

t

'

� a m i � � ag Do 3m0 t

1'r ek t 0 c h t <1. n o rhc: e n hu t

P ark Hcvo r l e e

� u i o e n v an d e D i j h � v 0 l l e i

F l nr i v a l ) 8 u OO '3 t 11 t i n n L e uve n I n0 r m0 \,c!e n0rne n r1c t r e i n v a n 8 u l l n a 11.r ( P Pcr o t ,

T0fJ

E i ni! G

r o nd

F l o r i v û. l

1 7 u0 0

Le i � i n0 D i rk C o s t r op l

Lunchp akk e t

Zo

5

;i uq

'

79

-------- -----TJJ

pe r

D i j lavn l le i 8u30

fiet s

9 uOO

S t a t i o n Le uve n S t a t i o n G u n - He ve r l e e

IU nn. (�

r c 1 n r1

13

D i e 0 e nc n � i o

u.

7u 5 5

l i j n Ke e r b e r g e n- B r u s s e l .

·

l a t e r we n s e n t e b l i j ve n , br c n0 c m hun l unchry 0kk o t m e e ! Le i è. i n0 : ff·::i han B o (_j ae r t


- 68 -

Ui t s t ?.p p e r n u t '.:c ;::i. r n <i n r T- h } s t -V l :"l an0 c r o n . Bc.; z o ek n u. n (�\'3 . r c� s o r v ;'1,te n " De B l n nk ë\ :::i. r t " o n " D e I j z e r ­ P ::i.u l Ho uwe n e n Eckh ë.lrt Kuyk e n . lY!cmr! i nrr " o . 1 . v Var t r Gk n 0 r bu s n n n ha t s t a ti o n tü Le uv e n ( Hnck P o s t ) om 7uOO (wQ e s s t i p t a , u . h " w i j z i j n cnn 8u1 5 ve rw acht te 'Hn uroo n ) D r e n1 l n ;-. r .� e n , k i i k 8 r en n ik n ik m(:'! t . 1. r .'.1 nk me e , é n 2 5 :Er i nk:;m"."Je lf! v ;x � . r De D l v.. nk a nr t . I n schr i j ve n t o t cm 1 <'1.ur; u stu s 11\o ·re l i jk .-� , > ; r 3 00 Fr . ( j �r n0 '1 lc f! e n he t a l e n 200 .Pr . ) te s t '�J r t o n op b ank­ nurnm.-� r 2 3 0-0 1 6 2 0 5 2 - 9 2 ,van E t ir: mnc P l ë.'.r.> i c r1 , T i 0 n s o Ve s t 1 8 6 , 3000 · L � uve n . To rur:r rond 1 9 u . I n r'! i o n o nv0 l ,�. 0 e nr� o be l u.nq gte l l i ncr , me t :)r i v é w ;:v:re n s • .

n n ar lmtwe r p e n .

Z a. .

18

au:r .

_ _ ..... _ _ _ ... .... ....

' 79

� ... - -- ...

--

P !EP -L'J + T-lJ

an .

20 a ury .

OH

D i j lovnl lo i

S t at i o n r n n ,1. (1<'

r.10 i r'l. i n0 :

U i t s t ar

• 79

- - - - - - - - - --- - - - - -

7uOO

OH m i '°1 (1 ëY1 J-:)h2'.n n 0 0 n c r t Ló ::ipn l "1 s:x:i.rk , ti1 i l sc l e e n

na�r

T i l r:t_o nk

S t a t i o n Lcmvc n

Ve r n l u n t s i nc:-r m e t r1. P.

fi e t D i rk C '.") s t r o � T e ru0 r n n� ae � i � � �q .

T. :'J

Zö .

+

21!1Q E i nr1. c

La i a i n� :

.'.2 5 -

- - - - -

ilUrf .

- - - - - -

' 79 -

PJ

s t c : ) tv -:)ry e l tr ok

Di j lcvn l le i :

8u30

- -

9uOO

S t a t i o n Le uven

( v i saro rn� , r o r'l e

wo uw

?}

S t 21 t i c m O ur1 -Eev0 r lee r o n� 4o m i � � t\g Vo r D l � nt s i n0 m� t �e f i � t s J n i ·'"' i n'l : H 0 rw i <J E l o ckx

E i n� c ....

Zo . -

-

2

s � :n t .

' 79

- - - - - -... - - - - - - -

Z.. :f.v a .� r t

8u30

Van� � nr

WJ

v rt n

_,. G

D i j l e ' l'll e t

r uhb e rho t c n

S t at i o n Leuve n

ne�e n wc

�c

tr � i n

tur np ?1. n b ) f fe l s 'lewo n st .

n a0r P �c r o t

Le ia i n0 : P i o t �e n e ck n r Oro h e t u. c m t a l b o te n t e WP. t<� n <l i e n t e r V(Y:· r a f i nJe­ schr c:v€� n b � wn r r� e n h i j P . D e I3c ck e r , Oud e H ark t 5 6 3 000 LEUVEN te l . 2 2 1 6 8 9 . -

· ; �i:' ·:.ooK t � -, r ug t o 7'>.AN .'3 LU I T l NG B I J I:J�\i:.." 1 l: T:J VOCaHA.".\.M

Vo l l e d i g

Te l e foo nnr

adre s :

s t u r l°' n D:'.-; ·

.•;

in

(

aan

I' i (� t

�KG - �OE :::' ' DE R. d r uk l c t t o r s

') n

B e d;:: (-) r ,

" �·'E��K. � '1. :3 "

aub )

:

-

-\

-

, -:

ad r c s z i e h i e rbove n .

-


- 59 9

Zo .

sent .

• 79

D i j leva l l e i

- - - --- -- - - - - - - -

8 uOO

'FJ

T. JA +

3tat ion

K ;:m t i e n 1'.fovc r l e e

Ju l 5

E inrle r o nd d e � i � d ag r.

LG i d i nq :

16

Zo �

Lc:: uv c n

sept . '

G r o o t ae r s

Tn �k t e l l i ng

79

- - - - - ·- - - - ·"'- - - - - -

'\"'!A + � "J

in

D i j lcva l le i

àe

K a n t i c n He ve r l e e

5u30

S t a. t i e n O u à. - H e v o r l e e

7 u00

Ver i;> l -e. at s i ng . m o t

R.

Le i d i ng :

do

f ie t s

Her-m a n s

Ch ar t r e u z e nb c r g 1 4 uOO

S t a t i o n Le uve n

l 'l u l S

Rock LGm i ng s t r a a t Yv e s Vand e n

Le i d i ng :

�·:rand e l i ng

7 u00

FJ

o oo r

k r u i spu n t

Le i d i ng :

Nat i o n a l e

Zo � T/!A

van

ok t .

7 +

'

7 <J

Zo . Zo .

N at u11rbe s c h c rm i ng sd ag

Za . Zo .

: 'li j <l t

L a ar z e n

o ok

nog

s aT11 c m m'� t de Vr i e nd e n

J'!e o r d a a lwo ud

J.

B r o o ckman s

en

Stat ion

1 1u l 5

Thn r e s i a Ka?e l

Le uve n

45

21 33

d e we ek v a n he t bo s

:

W i e l ewaa l

Co nq r e s

te

Lier

D i j leva l l e i

:c-Io f s t ade , Fr a n s

e e n s wat

2 e Fa ze

ll.e c h e l sb r oek

Sege r s

u i t s t ap

s t a a n ope n v o o r

z i j n mee s t a l

te l .

t ek e n v a n d e

i n h::J t

1 1 u00

o p z i c h t i g e k l e d i ng

je

en

N a t i o n R l o w a nde l d ag

ak t i v i te i t e n

On�e

p o r bu s ,

H c v c r l e cb o s

Nc o r <l a a lwo ud

T,.TJ

2 8 / 1 0/7 9 1 1/ 1 1/ 7 9 1 5/ 1 2/7 9 2 3/ 1 2/ 7 9

Haa srode )

de m i d d ag

I n l i c h t i nq o n b i j

I n he t v o o r u i t z i c h t

als

P ark s t r a a t Expra s swe g

S t e f a a n B an d e

r o nd

V e r p l a <" t s i ng

T/JA + FJ

te Kc s se l - l o

d e ve l d e n van H a a sr o d e

( i nd u s t r i e t e r r e i n

E i nd e

'3 l a nge s tr a at

B o sch

e n we e s and e r s

I E DE!1.EE N . n ie t

i n he t

o n o ntb c e r l i rc ,

J'le n

FA + l/ J ï'7A + v iJ OA + PJ T, �'A + r:;'J

zegge h e t vo o r t .

l u i d r u ch t ig , oog w i l kr i j q e n d a n me n s e n

ve r r e ki j k e r

steed s

nu t t i g .

.

!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.