De Vallei April 1979

Page 1

1

,

_..

!"-"........".............

..._,,_ _ _ , ................_....._. . ........ .� .L-"',_'°' ...,., �� .... ..... .. ,_. .... _� ..--_,...._.____ ...._,,..,...._,._......,........ . ._..._,,_.,,_....____....,..,._,, _..,""!"I...

EJ u ·· .

.. .

. c: .

:-

.

·n

IJl'J

·� · . ·,. ·o·

. - "t.·�'3 L"�::Ja

.

.

.

;

, .

.

. .

r"''''""'"-.

•)

"_;;J ______ ____ ..,"'"" _________ _

--------------------·-----·-"'_.,.,.__ ..,.

,..."4�-----...

MIEMAANOELI.1KS

Ver.

Uitg.

Y.Vandcn Dosch,

Gcldenaaksc

Vest

80,J:.·oo

Leuven

-...1!1< 4 f....... ...._ ","__. ... .-...

"WJ-WJ-WJ-î-"'J-tvJ-WJ-i,rJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-\.17J

Hallo,

Het is

weer

bus na een knotkamp met een

zéér vriendelijke boe�,

een

aktiviteiten en nog wat kunnen we weer v�rder met de

koppel

aktiviteitenkalender,

volgende

�f

sumrnatieve pro e ve n )

zal de uitslag

en op examens

de rug bijgevolg

kopij

Ook wordt er wat

aktief op n a t i on a a l vlak te

van

in het wieltje

verwacht

onz e

ging krijgen van

toch,

beloofden dat

ni_et

of ze mo cht e n

natuurlijk,

(die

afdelinge�Zij

beloo�d maar we

(niet hangen

Over

bepaalde

afdelingen)

opgehangen worden.

voor het wieltje

kopij

vind

je

bedoel

verder iets.

d�aruit volgt geen natuurstudie.

zier want

is beperkt tot

zul l e n

dan in ae

trachten

keer,

heb

gaan

Het

plezier 't ple­

aantal deel­

een kamp te je

orqanizeren je

(een nationaal

dan volledig uitleven,

natuurlijk) .

slogan

uitgevoerd mensen

nog

25 dus

nijlevallei danr mag

{niot te veel De

je moet niet komen voor

ik)

Tracht

naar dit.kamp te komen vo or natuurstudie du.n zal het doch

Wij

zullen trachten dit wel te doenl

het kamp in Arg onne

wel automatisch volgen

af­

kopij

Op het kongres werd er gezegd dnt elk wieltje

deling.

nemers

("oude")

Met dit nieuwe

zijn.

hopen

ma�r

achter

Dat wil zegqen wat meehelpen aan akties en projecten.

worden.

hebben

al

is ook

ook wel bekend

u

zullen we dan

bestuur

goed gevuld

gelet.

De ledenverqadering

We

in de

we hebben ons blaadje weer

zo ver,

11.Minder indiviiiualisme" ik ondervonden,

staan.

!k geloof döt

we

der weer

is

al voor

alleen nog wat meer mee

een

bij die

gedaan hebben voor

Ik hoop dnt ik niets vergeten ben.

Tot op do eerstkomende wandelingen,

je

voorzitter

Johan

deel

deze26

-

ARTIKELS

. �çer bescherminq

voor

ls

trekvoge

.. . �- �"-

Trekvogels kubnen binnenkort met een veiliger gevoel het luchtruim kiezen boven de

Gemeenschap,

Milieuzaken ten langen

Ministers voor

daar haar

leste een richtlijn inzake de vogelbeschermiftg hebben goedgelçeurd.

Na maandenlange discussies, overeengekomen binnen twee wetten die

drastische

waarbij

de

jaar bepalingen op

grenzen

te

nemen in de nationale

aantallen vogels die gedood

aan de

stellen

opliepen werd

gevoelens soms hoog

of gevangen mogen worden. Ook komt

er een betere

essentieel is voor de

bescherming van hun verblijfplaatsen, op een

handhaving van het vogelbestand

hetgeen ecologisch

Ç-=\nvaardbaar niveau. Van de

400 vogelsoorten in de Gemeenschap worden er momenteel 60 me t

ca.

totale uitroeiing er

bedreigd

terwijl

jachtmethodes,

200 hard in anntal achteruit gaan.

Door de worden

nieuwe

communautaire

ingekort.

soorten.

Deze .

.

zijn om

wetgeving

zou de

-

71

soorten

- worden geacht talrijk genoeg

niet met uitsterven te worden bedreigd.

echter nauwkeurig qecontroleerd worden

een verbod op het

duidelijk omschreven

met uitzondering van enkele,

''jachtvogels"

aanzienlijk

gevarenlijst

Gemeenschap

voor de hele

Er komt nl.

doden van trekvogels,

te

door niets ontziende

Hun

aantallen

zodat hun instandhouding

zullen gewaar­

borgd blijft.

71

Van deze �taten

soorten

zijn er

26

als

zijn er echter vrij in verder

soorten

"jaagbare"

en

De Lid­

bestempeld.

"verhandelbaar"

te gaan in de beperking van de

"verhandelbare"

vogels,

een gelegenheid die

Neder-

land zeker te baat zal nemen.

Om

te

vermijden·dat.de beschermde

worden gedood maakt de

richtlijn

niet

een einde

die gebruik maken van netten,

methoden

samen met de

17 het

strandloEer

september

178,

eerste

opgespoten terrein.

grootte

en

lijm,

vergif,

klein ma�r

ontmoeting m8t de

september

178,

enz.

1/79 p.

2 kleine

Stefaan Hublou

7

strandlopertjes op

We kenden �e vogels nog niet,

(wanrnemers:

vangst­

interessant!

andere opvallende kenmerken sloten

"calidris minuta" 18

:

vogels

aan niet-selectieve

Euroforum De kleine

11jaagbare11

DAV,

maar de

geringe

alles uit behalve

HB)

verwittigd,

deze kwam onmiddellijk


27 -

enthousiast meekijken. Daar deze 2 beestjes erg tam bleken, besloten we

om ze vanop de + 10 m (wR�rop

we

plnt in het zand,

ze,

nl genaderd

?.a�

waren) stilletjes nog dichter te bennderen door ons door het

het b e wust e plasje te b e g e v e n op de enigszins·:-v�eemde manier;-wif?'f'Op ,Ç>ök

de rug). Na 5 meter WRren de:

we

ons doel bleef terplë\atse. Zelfs toen •

1�· ••

buik

onze

één en nl z�na�

b l e v e n de 2 p�achtvoqeltjes nog z i t t e n

, " "i,;:.._,.,._"": .::(met verrekijker op,

'..:- � ... ·.'*" · ·· · · ·�-.. .

.

zeehonden over een wad pobbelen: plat op

wc

.

het wond e r gcsch4ea­

mn�r

tot op 4 m genzi.derd .waren·

Nog b�ter:

c e n tj e

(ae.�ichtste)

benaderde ons uit zichzelf tot op 2 meter en half. Maë\r toen waron,reods lang volgende

donkerder

kruin,

(uitgebreide) kenmerken opgemerkt: het ene eks_. was. iets -

het anrl.ere. Ze hnO.<len ullebei een ietsjes extra donk;e���

dnn

lichte wenkbrauwstrcop, kort zwart bekj2,

afgezoomd met witte randjes,

levert.

onn.erzijae

De

rie kenmerkende

was

•·

afstan� vnri6rènde tussen 2,5 en 6 waarover

m

.

.

.

"gemarmerd"

eff�ct

·.

duiÇleli.jk'

.z.e

strandlopori. Toen ae vogels. ' .

s

moe

vRn een

: wie bekijkt wie ?!)

waren vlogen zij op. De bn��­

vale boeken spreken is in � 8 r d a a d erg:

(kan ook wel ,-i_nn de snE)lle vleugelslag

gelegen hebben

en

enigszins k.:i.ntelende vlucht:-

3tcfaan) .

Toen we dn.arna <lo b e e stj e s even wili.!cn laton opvlieqen

vertikten

vleugelstreep toch te zien, van

·

V

zelfs bij opvliegen vanop 4 meter zagen wij er niets va.n.

o n o p v a l l e nd :

knnt

·

pootjes te n s lo tte waren zwart

De

(n . v . � . r .

ons na een hRlf uurtj e bekijken vleuqelstreep"

een witte

qlanzend \iVit. Aun de borst hnr'lcien

streepiostekening.

,

vleuqelr1ckveren waren bruinr

h e t g e e n een pr ucht iq

(on0erscheir1. -f:.én v<J.n <'l.e- met Temminck 1

vallende

De

"J

nonkero kraa.loogjcs. :

(de j u i s te kleur h i e rv an kcmden we niet oom�rken)

over <le rug die Gnigszins "rrekraClkt" w<l.s.

":_

het

s l ikp l r. s j e

neze

het;

ze

om

misschien ctie . 1

renden nuar de andere ·�

en gingen (1:3.n ijveriry door met

voedselzoeken,.

zich niets anntrekken�e vnn aie gekke tweepoter die danr aan ae kant

stonr'l

(+ 5

paqnon

m

110.ëtt

verwij�crd) en aie tenslotte �ocst toegeven

ze

De volgende <lag

niet wilden

ne�d ik

ze

rle vogeltjes vi e l e n t8rug

aQn

11 •

(mot veel moeite)

cinn toch in hot

zijn com�.

onvliegen en zie

andere plasje Wë1Rr �tef�an en ik �e -

vor iqc <lû.g zo ijverig vnor nieuwbakken Z<?eh0nden hor1c'lcm c;e spec lel. ir1entieke "sluip -0.oor·kruip

een

200

telelens, waorbij

mm

Einde vun r'le f0to'

alles weg

!

s

ctoor uktiG" kon ik.ze

n_e

du.n

VRn geluk �espr0ken J

1

s

nuJni<lilags noçr eens

-

een

fotograferen met

vogeltjes tcj::ug·,,_vc_J;rukclijk mak

_(' s mi<lr1ë1gs);

Na

komen

waÏ;-§n·".

loeren

en

.


-

Ge<lraq vap �cze den,

ze

2

strandlopers:

aan wegvliegen.

Ze

-

snel rGnnend

eenv0unigweg veel

Waren

28

te

Ook

tam'om

pr i em d e n met hun

als

snaveltje

nchternagezeten wer­

ze

maar eventjes tG denken nn�r

van

modderbewoners

plasjes wnarbij ze al fouragerend soms in het onniepe water <4'inqon nnar voedsel zóeken. Ze waren ·ongemeen beweèglij� en 'bovennié1;1 r'{oö:i: r"l_è 9raèhtige k 1 ouren (zie besèhrijving) �en prach1: t 9'

modnerige ran<ljes van do

öns��vntieonr'lerwerp.

Geluid:

3

(worrl

-

s�f y �,: CJ?e cor � t? (}ag _:ltutus van r'le kleine mutige gust (0. w. z_. mnar

,

.

ne r1ia' Zul

;

ik

s

"Soort.die ;

.

eens

�aurnemers

laten

�e

vRn

Slechts.één -::-

niet . •

allo

----·-

tweede

----·-

schi j nli jk gewnon zw�rt. ook met de k i jk e r

'

zijn_

Te�eer.rtRnr

1 toagetr iopelrl.

ip.�Q�.ooq

er_ ook maur enigszins

210n

te

IEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-

jacht

is weer open

verslag:

kunnen

viel

0e

b l na<l j e s .

ae

frisse

bo l st e r s

kül8

No0

moe

en

en nog

tukken w:J.uronr1er

Doo� hun weel�erigheirt

De

De

� jke

o g e nb l ik

van de

lend geluid,

lawaai

ene boom

een

zoeken enkele

ten verschrikt me

is

haus j e

en

'"

Blockx

waRr-

dat die

dat

ene

alles wat

ook offektief bewonr'!erd Stefail.n

is!

nncht

.

nzm de veelkleurige

no0

ik mneilijk wenhen aan

kan

kastan j e­

weq is bezaaid met talloze nlassen, no0tsoorten.

Hier

nnnr v e rt one n de bomen

en

p;-i_r'Me st o e le n zich ver s chu i l en .

Daarse kleur vallen cte

t u s s e n al �e n0rre blandjes. zijn weg

!

stran1ilopert j es

wel aann6mçn

rauwdruppels hanc;en

tussen het 0ras m0oie en

'

PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP

suf na de slapeloze

der0el

• .

,'

He rwi g

,

ochten�lucht .

• '·

J.

00gjes waren

<1e beine

we

'

Re<'l.)

!

1

Een .ki.llc .hcrfs.tm.orgen.

gebeit+tenis,

Ste fa:1n Hublou,

ik tat op het

bewonrleren

v0orkomt

Spre � gers

Dirk

v':>ortr1urenël

hieln,

(?)

unieke.

-

De

beschreven

ftiu.-avon0.

een

rtit lcvcndiqe

\

sinds 1900",.,

r'l�ze vrij

2 z a n r:'! s l u i p � r s:

toovoog inq bij

ons kwam

zien op

s l u iper :

-···"---:�·.::--��-.:".:;::::�-:----·�::�:�:.-.:- -�-··-

zelf nan.r

vzu:i

in Brubant;: .

jllron

' •

Danny Vorstrneten,

c1e

Nota

1

,ue 0en9roen worden

zeker

Petersons'

ols in

,.

z?l;fsi ééz: van do (l�tcrrninntiekornn�rken) strand � ope+ � n B;r:-'1.bë:mt; (Herroelpn '75). "on��g�l-

wnnrvp.p moor flan 13 gevallen bekenn

.B.

'i.

hetzelfde

: l ;

was di:t;. ;

•i

. --

ex a c t

gchnor�)

x

,,

Met een wij<le

oo - '.�e

anaere

sprong

voort.

Even

k

vlucht v e rs c hr i t weg.

fazanten

�en

ik verstop

me

er ma�r één qedachte: v l uch t e n

schuilpla.1-ts. a chte r

voor hot

heidebloempjes

zet een

qoo<l

cekhno r nt je

later hoor

Opgeja�0� d0or

op

ik een knalhet hevig

Hot hoefgetrappel van her­

een dikke

eik.

te loat is.

Voor elk �icr

Voetstappen


- 29 -

mannen.

lu i der,

hoorngeschal 'k l inkt

nu.deren,

Enkele

seconoen v<ln

lijk de buit

nn0r

ik ae

van

lijken

s!'anninq

�e

Qe

dieren in het b'"1S,

R�etgnns

(Anser

Als

r1.e

hazen,

�a �et mij

n:,> tussen <le

jagers

in

vraagt,

ik leef liever

jagers in hun mooie

dan tt\Ssen

triomfn.nte..­

mij op wanneer patrijzen over de schou­

Verdriet kotnt

konijnen,

f�zonton,

stijgt

ll1.tcr r'l.raqen

r'l.e rand vnn het b'.)S•

ners vnn de mCTnnen zie benqclen. tussen de

qeroezcmoes

villa's.

Lies BorMez

fabilis)

ik 13/1 verze'ilr::l wns gerë.akt in een sneeuwbnllenqevecht, bemerkte ik in • t mi•:r:ien van het vel0., gelegen in de Gulr!ens1'.)orenlaan {Kessel-lo) 5 ganzen. nenkenr1 t".art tamme, Ol)tsnaptr;. gnnzen probcer,1e ik ze te pakken te krijgen. Doch ik was hen noq qecn 30rn,benëv1.er;1 of ric qnnzen namen onner luic1 alarm('feroen <1e be... r;orry ·ie poten O!".'t verc1er wederom te lv..n·· 'J.1oen·

c1en, Tu..rnrne ganzen konden

het niet zijn, want rfozo wor(�en gekortwiekt en snel h�nlde' ik mijn verrekijker erbij. Na ze onqevcor é�n uur aan�achtig geob­ serveerd. te hebben, kwam ik tot r'1e vol0ennc conclusies : orun e snavel met zwarte punt aan basis en uitein0e; -

oranje poten; rl.onkere hals,

ryeluir.l

14/1

Na (1c

an�crs

8n

als

vleugels; vn.n

tnn111e 0anzen.

telr�.ac; vt:\n rlcze morgen,

zien.

ganzen

vernoem�e

kop

o ng e v e e r

Doch

we

kwnmen H.B.

kecr�en

sporen gevon�en had�en

dan vcrEe

en Di.C.

teleurgesteld •

n;1,"lr r'!c

terug,

��2r

ecrr1er

we

niets

s Nami,�nngs hervatten mi j n vricnr.cn en ik ons s1)Gl van ne vorige •la.<J, noch we w nr c n slechts 10 min. bcziq of we ontvingen een rnu.r r.retromnetter. Nicuwsqier ig tuur<1en we ronn en hemerktcn 6 r ict<Janzon 11 ie lang over rl.c huizen schecr�en. Bij hun lan�en in hot veld viel mij op dnt ze een duidelijke, witte V in hun st�art �roegen. .•

15/1

mijn

rictgnnzcn hier on �fl�r rond te strooi­ è.n1 kwam ik te weten c1nt er recr1s 2 riet<)Dn�cn bevroren nnnryctroffen waren in �atzelf�e vel�. Een boer hn� bei�en onqenornen, doch één was 's anderr1u.ags IJOstorven. Onrreveor 2 weken n;:'tnic.:n lü�t hij het an:-1ore �ier terug los, �at verkln�rt 30. 6 in �lnnts van ZA 5. Sommigen vrngcn zich misschü:m wel <J.f waarom er zich nu zeldzame rict­ gnnzen bevin<1en o;; een velo wa0r zich uiterst �clr'l\m kieviten wagen. De re�en moet gezocht wor�en bij �e in ae omgeving wonende mensen, w�nt deze s troo i e n overvloedig t�rwe, rnaîs en �ranen. Door

ontmoeting mot de

l'>ankomst

Vertrek

vermoedelijk rond

2

februari.

2e

januari Stefan Ostyn


-

30 -

MED�DELI NGEN

Alle ;:-irtikcls.en vcrslfl.gen vnor de Boomklever/Do Vallei van 1 juli 1979 in0czonè!en te w0r0.en tot 1 juni 1979 aan

G.ienen

YVES VP..NDEN BOSCH,

Gel<lenu.ukse Vost 80,

�lle ornitholoryische waarnemingen.nan :'."}TEF}\1\N HU.BLOU,

Ditmnal was onzG gastheer �eter 1tnndaert

(on pils

Een uur lnter àlJ.n uf�csprokcn be�onnen

we

ziin

er

......._

gemist had. Al r1.<l.r1clijk

btis

3030 TIBVERLEE

?6 februari

bcstuursvergactering W.J.

Verslng

:

Ligne straat 17,

De

3000 LEUVEN

bcr;on

1979

natuurlijk ook).

1tofa�n

nGngczien zowat iedereen

(woer:ü)

een vrij rumoerige

rliscussia over het al dan niet ontstaan van werk�roepen Gevol<J:

komQn GEEN werkqroepen

er

zen zullen worden op 0o Al0emene Le�envcrqa�ering.

de rliln het n?stellen van hot

Trnditiegetrouw volg­

(di,tm�al <JOOd 0ovulc'le)

Een der�e punt dot 00.nqehu.'11<1 werë!,

w11s

verë.1.ntwoorr"l.elijken rJ.ie geko­

WEL

wnu.r

(voryelwerk�roep)

proryrn.mma.

het zomerkamp in l\.r�ronne in

Frankrijk. Er is noq altijd niet overeenqekomon of we met de trein of (let wel:

met oe bus zouren reizen sen mee! ! ! )

nog

(Halle,

een në-1.tionaë1l Rond

22uOO

genr0 --it over meer snmenwerking mc::t

even

..

zoals 0e BJN,

unr1ere nntuurvereni<Jingen, afoelinqcn

fiet­

.

Oro te besluiten hebben we

,..-._

er moe�en steec�s een �ertigtal

.':1c.che len

.

)

Dn.-'1rom

.

en met èe

zal

anr1ere

�·-�ielew?.n.1-

in augustus :waarschijnlijk

er

in c'!e Diilevu.llei goor0aniseerc1 wor<len"

kamp

we onze gu.stheer en we

be.dankten

nanr <le busha.lte.

renden

Peter Brosens WJ-ZOI1ERKAJ'1P * * * * * * * *

*

*

*

*

F�'\NKRJblli.

1\RGONNE *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* • *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

Verblijf van 9 tot 23 juli in een

(nu)

Prijs:

slechts 3000 frank

Te

*

lee9staë-1.nd huisje te

storten op p.c.r�

vànaf *

*

*

*

*

*

000-0861803-55 van

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

R.

*

*

2000 reis)

Slochts tie eerste

..

*

bes Charmontois.

(1500 verblijf,

tot l_j!J :Ji·

a;)ri.l

15

*

*

• ·

B0gnert,

Er�s-Kwerps

25 kunnen mee!

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

**


de

We reizen met

zullen -�.

.

mee still met _(

.

wil mag niet

<le

fi�ts.· Ook �e

en per

trein{?)

fiets crebeuren. .

DU(,0.ing be stn.an

uit

T<le

en moet

Je fiets moet n�t uur l i j k ook

fietsen 1

beurt bij ceri. fietsenmnkor zou

waarschuwen

méér

�an

PI�RFEKT

wie

derhnlve:

mee

horvford metei·. kunnen ..

(een kontrole­

zijn

in orde

vnl.len tussen nu

slecht

niet

�a�elijkse verplaatsingen

het

en

vertrek)

He brengen ook allemnal best wat re::iarcerryericf en eventueel zc:Lfs oen reserve binnen of

buitenb�n(1

het vertrek n n t uurl i j k

mee!)

stc�k

FranJ�rijk is "buitcnlnnd". Do

� e r h n l ve

het ziekenfonds moeten

1\ls·

u

voor

betr�ft

er

bovènstacmèe

(Un0en

wel voor

het

dnt

papi·3rtjes

roze

en

zorg

Op �eze

heerlijke 14 iü1a0jes

wi l l e n Peter

geven,

antwoord

of liever,

langs verschei�cne

Dij lev al lei.

Is het

. . kunt beantwonrden,

minuten veren Deze

zo<l�t U

na het

zich een ia.ee kunt

-

?

belichten

.

st eek

flora en

welke

ir1ee

"

jaren fotograferen,

90

·

obsár�

uw

vt.·iennen,, ouders,

in

overvloeiprojectie

.

zi1n

In0cr<lanc1 !

·

·

De

ze

OD

20

en

220 te Heverlee,

sticker,- ui tc-re0cven

en. hierv00r '

ze

na-

zo belnngrijk?

streek

(r1e

Peter Br,,sens en Robert Her­

a�ril 1�79,

28

telkens om

<l�

bij

P

� ters'

20uOO.

dnnrna

<:tfdcling

nn.tuurp.':\rk Dijlélanc1. is .nu verkrijgbnnr.

wil l e n

mee

door· (�e Hielcwrmljongeren

aan

we ?e

hem

vnn

verder.

,,

harte r1nr:iken, '

(t

versprei�ing

20 zelfklevers wilt verkDpen,

flers en verkoopt

E'n·

1• •1 .r

er

Ie�ereen helpt

zij die bv.

gebiérJ.?

fu.milielcclen en kennissen uit np. onze. r'!ia­

Leuve.n ten voor�ele voör .het

tekening,·

cultureel

en

aeze

nor'"ir:Jen s'tefan Bunne,

v:nversebaan

l' , l.J,{

.

sta.na.punt:

te kunnen vormen in welk uitzonderlijk r'}ebien'we

mans U,

Jezui ten

op historisch

( av i ) f au rt a '.mau.kt

toch) 1cven,

Mulier.

.:uzelf·

Deze

dinvoorstelling.

3 hebben <le Dijlevollei.be'keken v<'lnuit natuur-historisch

mont�ge

over de

vormen

die u voor

Een vraarr

resultaat van

een

en

Dijlevallei bekijken

bekijken vnn c'!eze

meestèn

De

gu.êln de

ze

opzoeken.

en

Om zich.een

"'

8tefan Ban�e en Robórt Herm�ns een

natuurpr1rk wnu.rd

een

montage is

�urendo

tuurlijk:

wor.oon !

WJ red.-b8stuur

Brasens,

aspecten,

welk beli':i.'n0 heeft r'leze

E i ne; e

nntuur Wë\t <le, rest.

natuurpArk wn�r�"?.

een

vran1

v00r

hüt formulier E l l l van

z·)rqt de

dra.n.gt

Diamonta0e in overvloeiprojectie: "Dijlelnna,

je banden

van

Niet·vcig�tón!

mee.

een

·',

toestand

speelt de

(hier

.

'

'

is·van -Michiel

• '

.

.

van �eze sticker

betnn.lt 400

Ier1ereen c1ie

.•

wil

fr

aan

:

hij of

de versprei­

meewerken aan de


v e r spr e i a i ng ,

Br n se n s ,

Pctor S t e f an

Wij

be s t e l t

B an�e ,

op

hope n

f am i l i e ,

on s ,

m a �r

aantal

Ko n i ng A lb e r t l a � n

.

st icke r s

Fo n t e i n s t r n n t 79 , · 3 0 3 0

V·J i1. ur o i1 n

.

of

h o e f t we l

k <m

G nk e l c

voor ho t N a t u u r p ark D i j l c l and !

aun

vr i e n� e n ,

ve rk o pe n ! )

1.

I nve n t 0 r i s a t J. e

·k e n ni s ­

niet

v 6 c1 r

Brc se n s

Pe ter J'1EDEîi.'ERKI NG GEVRAl�GD

bij :

l i n vc r )

3 200 Ke s s e 1 ..:. 1 0 .

( i e �e r e o n

hi j/z i j er

me er h8e

(hoe

H e ve r l e e

10 5 ,

g o e � c me�ewa rk i ng

een

se n ,

een

32 -

: n.e

v ;:i. n

voor_i9;;-i r 1 9 7 9

f.i;�11 t ']e ll ur e n d e lie t

j e r e e a s k o n l e z e n i n h e t Wie l t j e v a n febr u ar i , 0 � a t a e n n t i o ­ n a l � WJ- vog c lwe rkg r o e p v a n w a l me t e e n i nv e n f a r i s a t i e p r o j e c t . D e v �g � l d i e . d i t p r o c e s z a l o n ct e r � n n n i s de fuut . �o n l s

,--...._

Dit

i nrU v i n u k om t

Le uve n

een

nerne n .

Om d e n a ar

in het

vi jver

b r o e ct0 e v a l . naptal

mo e t e n

vr i j

vee l

fute n t <l ar t

wo r a e n .

geq �an

Vo l l e � i 0 he i d sh � lve

voor ,

voor

BAlt s

z o d Z\ t

h a ar

zal

tek e n v � n

qeen

is

( e n ve i l i 0he i d sh a lve )

g e t e l a wor d e n e n v e r v c i l q e n s no0 e e n s <le

ne s t e n

ou'� e r s . L i pp e n s

a f r'1. e l i ng

r e k e n i ng

k u n ne n

z al me e r d a n é é n m a a l

ve r r i c h te n ,

te

behr or l i jk

i nve n t ar i s n t i e een

Le uve n s e

q r o () t stuk V tl n de

een

z u l l e n e e r s t he t j o ng e n m e t

v c rme l n t i n z i j n · � t l a s v a n ac vog e l s v a n B e l 0 i � ' 90 br o e � ­ g e y n l l e n v n o r h e t l nnct e n ?.O v0o r B r ub ë n t . De ze c i j fe r s z i j n r e e n s l nn� ac h t e r h a a l � : w a n r s c h i j n l i j k b r o e � e n e r i n B r nb n n t a l l e e n a l e e n

0 o e de h o n ct e r � � Rr e n .

hve s h n c f t

en ige

se e r G :

kw am e n

zij

V i j ve r s w o. i"lr

te

Ook

nan

Br oek ,

B o s sut-Gottechai n

v ;:m

zi jn

l a ng s k � s t e l e n

o. r

zijn

P ark ,

't

Nee r i j se

G r n te

O u r'l - H e vc r l e e .

Bron ,

O t t c nb u r g - F l o r i v n l , ( P óc r o t ) ,

S i n t - Jor i s -N i n� c .

Waar schi j n l i j k

g c i nve n t ar i •

op b r o e rl e n '( o f t e nm i n s t e v c ) o r k ome n t i j rl. e n s 0. l l u b e k e n d o v i j ve r s : P i l se l e ( Noorr1 e n z u i ".1 ) ,

Zoe t Water ,

Ag a th a-Ro<le G r oe t We e r t ,

fute n

zijn

Le o9o l r1 s;:J0.rk , Ab� i j

O u � - Hc v e r l e e

-

z ek e r

(1 e b r o c d pe r i n f1 e ) T i l d o nk ,

t i j � g e l c � e n �c f u t e n r o n� he t Le u v e n s e t o t e e n fl e r t iq t 2. l b r D c d p o .:'l. r t j e s

no<J me e r

(U e

wi j

vi sr i j k ,

n i e t k e n ne n : v i j ve r t j e s me t

( No o r d

niet

te

zuid) ,

S i nt-

S i n t - Jor i s ­

S cmp e v i j ve r s

in het

n ie

en

k l i n i ek ,

9u l � e nb e r g ,

B o u t e r sem - Ro o sb e ek ,

d ikw i j l s k l e i n e

�e e i se n d i e d0 f u u t s t e l t : 2 t o t 5 m e t e r <l i e p .

Neer i j se

Tiense?

s om s v o l � n e n

d ichte

o e ve r ­

ve0c t a t i e ,

t o t a n l z i j n e r 2 e n ct ikke de r t i g v i j ve r s beke n � . I� n s e n a i e nog v i j v e r s ke nne n , w n n r o p e ve n t u e e l f u t e n z o u d e n . k u n n e n b r o e i e n , en è! i e h i e rbove n n i e t ve rme ld s t a a n , wo r � e n v e r z o cht d i t zo 0 auw m o � e l i j k I n het

me de t o d e l e n

aan

de

o nd e r 0 a teke nr'l e .

0 i e n i e t 0e t i j <l hebb e n g e n u r e n n e l � n0 e r e t i j o m e e te we r ­ o a n n i t pro j ec t , � o c h a c c i d e n t e e l we l e e n s e e n v i j ve r b e z � eke n , v r u ag ik e ve n tue e l q e 0 e ve n s rl oor t e s t u r e n .

Ook ken

me n s e n

Rob.e r t B l ij r'l e 3 000

Herman s I nk om s t s tr u. 0. t

LEUVEN

13 0


3 3. 2.

Gemerkte

.

k..-.1kmc e uwe n

o e n o n rl.erzç:iek · a a nq u. u. n 11 C" sl .J. <tp tr ck e n w i n te r q eb i e d s­ g e t r o uwhe i d van k okm e e uwe n ( L a.r u s .r i r"! i.b u n r1 u s } we rfl.e n de z e wi nter ·( 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ) i n B r ab é'\ nt k '>km o e.uwê n ') er:terJc't e n g e r i n0ët � He t mcfrk e n 0 e ..:. bcl i r (1 e r'1.00r hP- t a anbr e nq e n . v a n e e n .·kleur o f e e n k l e u r e nk omb i n a t i.e o p c-1.e ve r e n , e v e. n t u c e l s amo n0 a u. nr1 me t v l e uge lme rk t ek c n s (r'� i t z i j n p l a s­ t i ek e n l i n t j e s ) . I cd 8 r e e n r1 ie rr cm e r k t e k okmee uwe n Z')U wa ur neme n wo rdt' Naar

a a n l e i d i n<J v a n

vr i e n<le l i j k 0 e vr a ngd

dit

te mc l � en � a n :

G u i <l o aoo se l a e r

sy s t em a t i ek o n e1<. o l o� i e Z o ö l o q i sch I n s t i t uut N a am se s t r a n t 5 9 . . 3 000 Le uve n te l . Ol6/2 Z 8 3 1 7 ( 9 - 1 8 u u r ) "· met ve rme l d i ng v a n p l � nt s , <l atum , b i o t o :Jp , l e e ft i j c1 van' tie ' 'v0g e i , waar0c nome n k l e u r e n e n n r'l. ëUll e n ac1 r e s v a n ne wa ?.r nomcr { s ) Te ve n s z ij n a l l e q e g e v.e, n s n nn')'c:i a nd e V•:) O_r ve r z ame l:.. e n s l a àpr.o .l a ;) t sè n .van k okm e e u�m n we lk 0m . _ E lk sch r i j v e n wor r1t per s0ori l i ik be fl. n twoo r d . D a nk b i j 'Voorb n a t . L abo

voo r

·

·

. '

3�

l<r a n t o nk n ipse ls '

Lee s j e �o k r a n t ? ( n i e t a l l e e n � e s tr i p ve r h � l e n ) E n heb j e ook no0 e e n se.h a a r , (1 él n k a n j e 0. P. l"7J nr acht i g he lpe n,. , H e ve rz ame l e n n ame l i j k k r a n t e nk n i p se l s i . v . "n . r':! e Nu.tuur in Be la ic enk e l e o nd e rwe rpe n : N a t uurbe sche rm inq ·1'.c t i e s v a n n ë'l. tuurv<:� r e n ig i n0 e n ·

Vory c lwu. a r nem i nq e n o v e r g nn s

'

'

Bedrc iq i ng c n J acht

l • ,

van

Be l7 i ë

� c � n a tu u r

r a l i e uver o n t r c i n i r:r i ng ,

:3tu ur ! j e :f n f0 rm n t ie <..' l'.) h e t · e i n, lc Vun r1 e m0.anc1 .n<i. ë1.r 'Jte.f ë1. n B an c'l. e , . O f q e e f he t a f ann é é n . v an � e h è stuur s le d c n . Op · n i e · m a n ie r verk r i j cr c n we e e n . he l eboe l i n f o rm n t i c , c1ie ac t u e e l , . . e n · v o o r i é c1e r e e n t '.':î e? C} a nk e l i j k i s . : (bv . vo or hf� t m ::.i.'k e n v < m u.r t ike l s , ) : noe j e · me a , l t:1. f'l t ma · d an e e n s ie t s we te n l · s1-1 r e ekbc u r t e n ·

·

'

; ·"

(

·�

./ .

zijn

'<".

Kn n .

i ·

3 2ÓO

z i eke br o e r t j e i n o n z e a f�e l i n� ! p lante n ) w;v\r ncm i ncr e n · l ope n · me t hopen

z ów a t · he t

Vo9 e 1 s

S t e fan B i1. n .e

•«

(en

·

n lbe r t l a An 10 5

•·

Ke s sèi- ib

b i n ne n ;

m i'l. ar

wnnn e e r

·e e n .we ze l ? . Z o oq r :U e r e nwe rkq r o e p g � an we· prober e n r'l i t j a '1r . e nk e l e rr e q e ve n s · te , v e r z ame l e n ove r he t z on'J<1 i e r enbe s t a® i n � e O t j leva l l e i . Ua ar nem i nr:r s f i che s w21.nr o p j e rle s o o r t , . annt ëll . " v o rme l c1 t vonn j. e i n . (1e l n n t ste ' E l i omy s ' 7.e . z i j n ook g r ati s b e sch ikb a t.i.r. b i j S t e f a n B a nrle , eve na l s r1 e v l e er ­

kr i j J je e e n s ee n w a <t r nem i n<J v a n I n s nme:� nwc rk i ng me t ·<ie, n ;i.t i o n a l e

een

v l e e rmu i s j e

of

vnn

mu i z c n i)(J s t e r s .

l e n t e zu l l e n we e ve n e e n s o ve r g nan to t ctc i nve n t �r i s a t i e v a n i j ske l1cr s ( e n e vt . "Bunke r s ? ) ronr. Le uve n . H e b je a l e nk e l e :i e ­ g e ve n s h i e r ove r , · o f heb . j e m i s sch i e n nog a n d. e r e i r1 e ë e n " stuur z e d a n

I n �e k omc nae

n a nr

S t e f a n B a no e

:

Ik h oop i n 0 e

I<o n i nq l':.. lbe r t l a an

t o c h tve r s l ag e n wat

me e r

10 5

3 200 Ke s se l - l o z oo0� i e r e n t e r ug te v i na e n

!

-.-/


-

i � v .m .

G e 0 c� ve n s �f op

ve rb o cte n

o nwe t t ig e

t i j o s t i p�e n

vo o r t a a n wo r ·-1 e n 0 e s tuur<1

zëll

:!? r,tr ick 6.

voqe l v an0 s t , j aq G n OD be s ch e rmde s � or t e n 0 f p l a �t s e ri , e n a l a e r ry e l i j k e me e r k u n n e n

P a tr i ck Tey s

:

aan

z i ch me t è.0 1

34 -

Sche l�e k an t

9 7 3 1 Eke

z nk e n be z i qh o u 0. e n

6

.

Rebu s s e n v o o r r1 e P i e r:> WJ

he t o '.1 nemen v n n r ebu s se n t e kunne n vo l rl. o e n , Om a a n c� e a a nvr ë'l.g e n v an 0 i e n o n v o l q e no e r i c ht l i j ne n d o o r r. c i n z e nd e r s i n a c h t g e nome n t e wn r r\e n : i nq e s t uu r c1 e rebu s s e n m o e t e n q ern u. nk t z i j n op o nge l i j n d pap i e r , formaat D i n A4 , e n c1 i e ne n g e t ek e nd te z i j n i n Oo st t nc'. i sche I nk t . He t l i e f s t z o ua e n 0.e te k c n i n0 e n e e n ho i e b l a� z i j �e mo e t e n b e s l aan . D t t a l lem a a l om t e vo l � o e n a a n d e ve r e i s te n v/d e l ek t r o n i s c h e s t e nc i l . De r e � a c t i e

*

*

*

*

*

*

*

*

VER SLZ\GEN T och t

� e e l n ome r s

l e i ��.·i ng :

± 15

Di rk

s t a t i o n v an

j o nq e r e n

' auto ' s ·

Le uve n

fr i s s e wfl e r t j e ,

e t o rmMe e uwe n .

Op

b l auwe k ok

I.e o tJo l -'1. sp ark .

·

er

0. C n

·" l o o r

eer ste

"l e

Te rwi j l

nu

Z i'\ t · e r

D a ar

v i j ve r keke n e n dan

!

niet s

m e c uw {hmm) .

Oh

ja,

L a ng s

e r we r d

üen

r1 e

z i j n v i j ve n v a n h e t

we r ·-1 e n we

een

ne ver vo n•'.. e n

we

ons

n i e uw

s ;:> c c i 0 ë ü s :

nog

me t

o n -1 a nk s he t

gek op r1 e k ok- ,

e e n k r am svoge l ,

m i s sc h i e n wat i n t o r c � s a nt e r wo.r c n · � e

r e i <J e r s .

we

r o rl. e l i j k q r o t e ry r o e p me t e nk e l e

o n t r1 ek t e n w i j

Z o e r mc rkw a ar -1 i q

twee r, c v i j v e r

k o e te n ,

het

n a ar

ove r v loog ,

v l e uq e lme e uw . " ' Op r1c

( �·1 u s Wà ' s ) ve r t r okk e n

v e rwc=: lkom11

n i e uwe g e z i c h te n .

e e n h o u t r1 u i f

1979

C o s t r op

B i j gebr ek a a n

( �

27 j a n u ar i

Le O '. J o l -1 s�J ark

naar

soor t

grote

l i j ster of

m e e uw

nl .

e nk e l e w i l rl e

'� e

e e nr't � n ,

snerwe r e n e e n

p ë\ nr k noh})(� l zwane n .

l\c:m

he t

s t o r t we r , 1 e n.

we

V- f0rm a � i e

zeer

p i t t ig e

e nk cü e n

eon

form a t i e

l i nq m o t h i e r

en

rr a n z c n e n o p he t

e i nr'lo l i j k b c l o o n r1. v o o r

m a n ne t j e b l<:rnwc k iek c::m "! i o f v l o og

o ve r .

rr r auwc ry a n z e n te

4 aar · toch we l

Wöt

0 �) r�.e

me e r ­

r1.e g e e lb u ik ­

"'" o n r n a npc l .

O;:) weg n a a r rl o o p q c spo t e n t e r r e i ne n i n Ho l sbe ek beme rk t e n we vre u0�c e e n

"1 e b l auw­

s c h a ar s e w i n t e r t a l i ng e n

c'lwa n lg a s t o n t '1 ek t :

we

z i l ve r ­

tot

terie i n

o n z e k o ur� e

ze l f e e n

t e ne n :

t e r u(f'..,req k r eg e n we

z i e n . · Ko r t om ü e n

cmze

ry e z e l l ig e

1 a nkb are w a � r n em i nge n ,

Mag d a Vr a hckx

een

nog m e t

wanrle ­


35 �

L i j st Wë'.nrg e n_r-,mc� n soor t e n : li j

k nohb c l zwaël:n , · . b l auwe

hant a h 14

B u s tocht

n a ar

om?ek e c r c'l: .; J .

· Le uve n

lfs

ze

we

o n z e kop te

r e r1 e n rl u.n

ee n·

troep j e K l e i ne

'3w a n e n ,

r1e

over ,

v l iege n . m a ar

z e e l aniibr ug

v e r sche ü fo n e m a l c m v o o r

i n q r o te

aantal len .

op h e t t r �ct i t i o n n c e l

Te n g e vo l ry e

kost

.

(� e

q anze n .

en

en

D e e l nemer s

i

v n.n ./'l.e

bu �

al s

on

(1 e g ;:m z e n beq-:mnc n a l r o nrl

B r a n r1q n n s ,

v�or

vnn rfo stre nrye vo r s t v'0nn e n

He t i j s

onze we

Vga r s z ich t o t

r'l.e

"�e vi j v e r s we rf! door

r i e tg n n s ,

te l e sc ope n

r 0 tq ë:l. n s

ve l<" ui l ,

�o seer�e .

0ok e e n ry.roc' t · a nn t <i l

somm i g e n

en

k op ware n

gepr obeerd ( e n

è Ü;

ç1orle

e ch t k oppe n sne l l e r s ,

l poot o f l

z zv·1 r0 : :.

te

p l aa�

g�9ne l icht

d a n é én " souve n i r " k o e r d e n

'

·

he t

wa s

i n Z e e uw s V l ët <:'l nr1 e r e n s t o n t e n

gevech t e n v o o r he t bem ach t i g e n van

me e r

(of

( Ne n c r l a nr, ) .

d e <l e n '�e n pr achtwa ar nem i ng v a n rfo

we i � e p a a l t j e

7\ lq auw o n tpopte n

bevo nfl.e n }

He t

:·1e

.

se l i jke

om streke n

(!)

·

me n , z ag e n

r:1.l'� v!J B r u s s e l

moe sten g e b r u ik e n . B i j rle n f s ln i t dijk van h�" t Ve e r so He e r rieko-

z i t n l n. 0.t s

vog e l s

r e ig e r ,

' 79

s ukk e L1. a r s r1o cr nnrr

e nk e l e

b l auwe

gr ote

g an s .

') r nuwe

m.

s ame n m e t en

k r am svog e l ,

wi n t e r ta l i ng ,

febur ar i

3

n a a;r. h C! t Ve e r se m e e r

Ifi0 t·� · ' ?. h r. n t ·

o ri tb r ak c n

we

e n st.o rmr�e m�w, _

k i ek c nr'l i e f

he t Ve e r se Me er

februar i trok n.q t·JJ

Op 3

we

.

ste r , hou t r1u i f , wi'ltl e e e n(1 , me e rk o e t ,

spe rwo r ,

He

..·

z i .lve r·;;. k ok -

ii j st

v6n

Fuut ,

B l auwe

�e w a ar g e nome n

we

hui swa a.rt.s

. ·

s o o r t en :

wi irl.e e e nd , sm i e nt , pi j l st n a:t t � ku i fe e nr'l , br i l n u il -: , z a0g.bek, nrJnne t j e , h o r rre e nn , '}r auwe .<J n. n s , g r c:i t e e n k o l'J <m s , r o t0 a n s , h r a nc1q nn s , knohbe l zwaan , k l e i n e zwa a n ,

re iger ;

0 r ote· e n ro i f1. r� e l s t e

k l e i ne

r .i.. e trr an s ,

h l auwe k ie k e n 1 i e f , t o r e n v a lk , sme l l eke n , f a z a n t , wät e r r a l , me e rko e t , s c h o lek s t e r , z i l v o r e n g o ur� :p l e v i e r , : k i c v i t , ste e n lope r -, wµ l p , t u r e luu r , b n n t e s t r anrl lope r , m .: m b� lmc e uw ( 'Jrnte e n 1<. l c i ne ) z i l ve rmee uw , k okme e uw, · hour1 ...-1 ü i l, ve inu i i , ve l c1 l e e u�:1c r ik , r:rr u. sp i e pc r , k r nm svprye l , z an0 l i j ster ; putter , -s i j s , bonte k r ."'l. a i 1 · k auw , ek s t e r ., v i nk , keep , r o 0 c'l.b0r s t ·

·

; Atm t n l :

50 . .

WJ

( ! ?)

t'7e rk

B e nod ig�he � e n

S t e f a n � B ande Kamn :

-

23- 25

Ne e r i j se

2 1 goe�g e l u im�e

feb r u a r i � o e l nema r s

e e n k o u, � c schuur m a t wn.rm s t r :J o nke l è w i l cr e n , beuk e n c m r ob i n i n '

e o n mo� � e rweg j e

- e n e e n ke t t i n0 � a ng me t k � r e n

Vr i j rt ag Ne e r i j se

'We

( al 1 ë:t n n i e t vr oe g

we r ,:i e n

i n r� e .

rnori:re n ) kwnme n

we

s

in

sch i j fj e s

. te

nan . r:; r

verwe lkom-1

,, "_, o r

een

p l i c h t sbewu s t e hond

( 0 e ze l fie

a l s vor ig


·

j nnr ) he t

en

Z (? C r r:r 0. s tvr i i e b o e r V n n•" 0 r vek e n .

een

n a e nk e l e m i nu t e n

$ l ncrve l r1 wu. <' r we

k rm<� e n t e l l e n . v an

1 boom

Ze l f s

c'l.e

f mn i l i e

n e e rh � l e n v � n ehk e l e wi lg e n

rl ok e n v a n e e n ho o ib e r g .

voor

s l urpt e n w e krege n we

qroot

en

e e n omh� i n i ng

l a c-: r t

en

s tr o ,

( 0 ie

er i n

1 k a s t a ar

tr:K! stcke n b i j he t

e chte r

i n e e r �e r <l

ben<J e ihr'l e n

twe e

somm i g e n rt e k a lv i ng

somm i rre n ' s

rr e l e g e nhe i ëi. skok s b e r e i d

of

avo n r4. s

tot

l aat

i n r1 e

is

ho t n u k n l v c r i n0 v a n e e n . .

'

avo nr'I. h l e 0 f b r a n r'l e n .

: 1 u. n noi::r p ap e n d e

choc o l c:v1 em a lk e n n l a t t e k a a s .

vuur me t . he e l

qeb e d e n )

" k anpe n "

D i e rn i �� ag · we r � e n e r nok nn'l n e stk a s t j e s geku i s� e n e e n uu r t j e

'l e s t o ok t r1 a t

" . .... s

n a ar

o n z e h l ar e n r e e o s

Mu l i e r - B n s s e n s e e n h a nc'l j e

r1 e pe n s e n ·4 i e v akk u n r'l. i g (10 8 r

D a <" r n a wo o n r'l. e n

koe b i j �

boer

n n ur e n

t o g e n we

a a n e e n s t r op e n , Z a t e r r1 ag vc r s l e ur rf o n w e hout e n ' s m i n c1 ag s vc r ­

h e r s te l d ) . ' s l\vo n r. s· a t e n we

s lo n'1 e n we

arhe i n

" zw a r e "

s b r n0 c'l. e n

P i e D WJ

Vo l we rk l u s t

ve l l e n .

te

' s N am i 4 r'1 aq s kwam �'1.e

wu.re n .

36 -

kwame n

ve e l

r o ok

( vu i le )

not

l a s t . but

en

vo l q e n"!e

'.n o rg e n v o •:J r

m a n.k t e n o o k n o g

t·Je

'

n o WJ B r u s se l

l e u. st hun c ommc� n t a ar

Bi j

'

de

de

een heel

( cr e r1. e nk h e n

in

uw

o n z e k ap ­

0 e ve n ove r

s t okk e n . )

Be s lui t :

we

."\ t e n v�� e l b o t e r h amme n

e n br 0chte n ve e l

li"!nnck i l t ocht

n a ar hu i s

stro mee

D i j leva l le i

cm

1 0 m 0. a r t

r1 r o nk e n

( e n er a an

1979

( v.rE

v e e l me lk

( av é.

me lk f l e s �

v o lqe n�e k e e r we e r

Dr i e s ,

Herm a n ,

+

Wl'.. )

'HJ +

me e ) .

Luk

Le i d i ng : De H e G r G r o o t ae r s h a n t a l a e e l ne m e r s : 2 1

S ame nkom s t

��1e e

h ü l ;:i. ng r i j k e w a te r c:r eb i e ël. c m

q r o te bron

( Z-W)

S t a t i o n Le uve n 8 u K <' m t i e n H e v e r l e f�

e� �e

( N ) we r d e n

O u rt - H e v 0 r l e e

be z o c h t a l sme -i e

iie

8u l 5 . Z u i r'!

(O-H)

n l n !;; s e n vu.n r-l e

e n, Ne.E;? r ij se

Z o e t e v·i a t e r s

n � n0 r e n z e nae b o sr and .

L i j· s t r'l e r w.a ar ry e n om e n

soor ten :

Fuu t

2 0-J:i , 9 N , 2 ZW ; Do rl. a ar s 1 B l auwe Re i rr e r 2 ; t !i'lrfo 0 e nr'!. 2 6 OH , 2 5 N ; Sm i e n t 3 ; k u i f e e n ii 1 5 0-H , i 3 N ; T a fe l c e na + 1 0 2 0-H , 1 2 N ; N o n ne t j e 1 0 -H ; Knobbe' l zwa a n 3 ; To r e nv a lk 1 Z\•.7 ; W a t e rho e n ; · .Hf� e rk o e t + 1 0 0-H , + 28 N ; K0km e e uw ; Houtd u i f ; Turk s e To r t e l ; F i n t e rk o n i nq ; He90 emu s ; G r o t e L i j s t e r ; Z a n<J l i j s t e r ; Ko p e rw i ek .± 3 0 N ; .� 'le r e l ; P impe lme e s ; M é1. tkop ; {"; t a u.r tm e e s , 7.W ; B o omk l e v e r ; B o omkr u i p e r ; G e e l g o r s : li:>pe l v i nk . ( r o e p ) 0 - I-I ;

V i nk ;

H u i sm u s ;

R. i nr.rmu s ;

Spr e e uw ;

Zw ar t e k r a n i ;

Roek ;

Ek s t e r ;

Gaai . ·

A � n t a l so 0 r t e n : 3 6 m e e s t be l a ng r i j k e waar nem ing w a s w a a r sc h i j n l i j k he f w . n o n ne t j e a l s ­ mede de g r o t e n n n t a l l e n t a fe l - e n k u i fe e nd . De g r oe p kope rw i ek e n te Ne e r i j s e war e n voge l,.s op voor j a ar s t r e k n a ar h e t De

n o o r d e n e n vo rme n

een

typ i sch m a n r t ve r s ch i j n se l Hever lee

10/ 1 / 7 9

voor

de D i j l e v a l l e i .

Norb e r t Deb r u n


- 37

V,ogels ======

-

Wintertaling

credca

Anas

Bij fle 100 eks.

.26 r1ecember

0'!")

'78 op de ryrote 'Zijver in S.ll"R •

.

Peter nro,sens

Bucephala

Brilduiker Op

1/11/'78 z�t rn.

in:

manr

or

was

witte zien

Rietgnns Op

Overgangsklee<1 zag

(er

en

er

dicht tegen het

stee(1s erg

als volgt uit:

zwarte kop,

witte

u.rïult

een

m.

borst'_/

qoed te

enörm

qrote

Neerijse

130

r1 V.'J WäS

lijk .'lf te

tafelccnr1en,

veel trek)

kuifce�r1cn,

cyrcus

Zor1at

spoeling. ]{ rcqen wat centratics tot 7 èks

v0or •.

mcicrkoc:teh,

en

�ichtryevroren meer �an 500

tellen:

slcbcen�:ien;

• ··

St9fan Ban��

Peter Brosens,

cyuneus

in

we een

ruq

anr1eren !

·toe te keren

Dij leyu.llei

onze

(en

kickenc'li even

qeleaen winterverhlijven.�e

zakken.

. 4 . � . k . OU,...ie-perJ.O·... e

-" r.·. e

Vil.n

een�en

�ovulntios

snee uw dwon':'Jen heel Wé'\t blauwe

Noor�elijker

C1�. i'Vj

Qerst G

_,û r1

N6erijse in (3)

Bron te

Grote

Omc1nt Ouc1-HevQrl.c;;!e bi jnn vollEY�ig

sne(�uw laq.

men ap

•\

D e�e

Blnuwe·ki8kenèiof·Vorst

�p 25/12/'78 wa�

.

vijver en (1ook

g�nzen ovGr �e

16

vlo0en

eenc'lon,

was

w•

fabal�s

. h . .rJ.C. tl.nCJ

dat er veel

wilc.�e

1

(de witte- vlek voor het 00q :He hij.

hnscr

()OSte 1.1)'k e

kon

�.�.��

'ontbrak. echtor noc:r) .

�l/12/'18

was,

van �c

het mir1(1.en

'fI.::mkcn

is·;

te

�och nog veel ijs op �e vijver. ne bril�uiker zat in.het·

grote wak in n.nn.

qrote-vijver

Ac

ovcrganrysklee<l te· zi<:?n te S.h.R. Het c1o��i�e reeds 2 d.a'Jen

er 1

ijs

op

er

clangula

oen.

10 ·meter

meer

lichtelijke

soort non-stop V�)orstellinq

wan�ncminrren tot op

en

en?.

"..:=;

)

hun

z�ide­

over ...

znrg<le met k-:-m­ •

·

-"chronologische lijst:·· - Op

11/11/' 78 zarr ik lë\ö.0 boven het

hlnuwe k ieke n rt i e f . De witte stuit

was

voln

van

Erps-Kwerps· het t?.E"..nnetje

duidelijk

zichtbaar. ?111rr�a Vranckx

- 4/1/' 79: - Eén

Holsbr;,ek-Plein:

�ijfje .�uid�lij�

1 .hlcT!llWC ·.kioken:1icf

wanr0�n0�en

w.

.

.

Herwig Blockx

op 6(1/179. Hc�·vlo6�·��ij lnnij

ro velden achter �e uni:v..e rsitnire CL!'"'l�us

0ver

(Celestijnenl;1n.n-l�everlcc)"

Poter Brnsens,

Bnrt De Witte


.... 38 .

,

- 7/J,./' 79: twc(� e"ks. Ou'�-Hcvnrlr)c

vlier:rcn

de

over

Sint-Jor is-r·ecrt n-;;

en

n;:\nr rfo rietkr0.2vJ tussen

S}JOorwc:ry

7 /1:

P.· Brnsens,

79.

t

intcrlcuvnn (stort).

1.2/1/' 79:

uit on�e

De.Be6kèr

P.

Bloèkx

Herwig {�bls!)c;;ck)

tuin

een .bln.uwe kit;kc.nr".ief

ylie0t

inir1<1en ·in bobom'l<,e kom. vluchtafstnnr'l: .± 10

Vreerrv1e woarrn:nniri'J:

weg:

m.

m.·

H.B.

17/1/' 79: in

eventjes achtcrvol0d �nar

wcr�

27fl/1 79 (h'J-wanr'lc.linq):

Omstreeks

nt'l�r C,

(Int·.::::r Leuven�· (wi1är-

'1'1.

H.B.

15u30 over.vlic')t 1 alle kra111svogels,

0nze v0e�Grplants on

kicken11.ief

1 blnuwc

kieken�Uef; H.B.

h�ut�uif.

een

�ln.uwe kieken,Ucf w.

1

FeV.:

jn.012nr�tnnl2tUWe

1

��or heel rle troep)

0enomen

r1.ï

(X\ossel-lo)

hnt .I<cssi:.�l,..1a1

snrecuwen

Holsboek-:>lcin

van

merels vlicryen verschrikt van

en

voe�t.echter qeen �uikvlucht

kicken�ief

�e

on,

hlnuwe .kie1rnnrli.ef

m.

uit

vlie0t G�.30-40 mater hoo0tc vcr�er.

�8/1/

1 bl<l.uwe k.ickenrHcf vlieqt to

-

haqen

struiken,

en

der Vf)rschrikte

- nmstrt-:.;oks

en

stort

inr1.ruk r1n.t

1

wc

2

x

hm

'")rc)oi

te

L�o�0lc'1s'-,2.rk

vatten,

c"at

m.

v:oora 1

1

x

. ZO

onze

te

en

v�nui t N

(Dit

rn.

"D.3 Ble1<e"

Vntcr�niD

-

38 ek�

.

(Rolsbook)

:

1 w.

H.n.

tl

�1a0

in r1e

zich

.±. 14 d. ,

O-;J'JE:!l11<'lrkt) (en '1at .

• •

hlnuwe kickcnnicf.

.

.

�al wel

Sn<.2euwnericv:Je 7

blr1.11we kieken ....Ucven gezien te heh8en.

10/'/' 79:

had/!Ón

over het

naar '3

wor,1. ryer�urenr�e

kennis sen bij nu. ier:1ere

in het Dunbcr')brr)ek

']ehruik

x

srecialis�.crr!e

'

onk 1)

1

LU.J.,

voqclk.ijkar,. uit Ko r tr i j k - D u t s e l hewcer'4.e . .; zijn

kieken0.ief·

n('v�.ercn.

(h009te .± 30 Motcr)

13u

j)<J.1�ken ha<l.

tµin we9'vlo00,

in •.rJ . '! h·')U t ',ui ., . yenJ. nc.ht

. door vr:icnrlen

Sen

uit

28/1/om

qcstortc ri..fva1·, mnakt

Dl\.V., :Het

erikcle

geen

vlie0t g�duren�e min.

;Jrooién onr{ezion

ècn

ze

,v:m ne

bl 0u . wc kiekcnrUcf vlicr;t

m.

stnrt ri c ht i n0 O;:-mcrkinq

voe•ler,)l.'.:'.Ç1.ts,

eon \.1. hln.uwc

Intcrlcuvon-KeGsel-lo,

hi n rf o r n i s

vn.n clJ(e

zien

onc::ffenhcdcn

l<ti't("f ever <1c

- 15ul5

onze

01·wlierycnr10 l·;:ramBvc)gels

13u30-15uOO,

�0ven het

r�e

n<10.r

0111hcininqen <1c.or

hnn·'Ur; allcrlGi r'1.rüfion en bomen A.cch kan

ontwi ikt

we

Hclsbeek-Plein lil;:i'J tussen

W•

.

B"B. "

F:.:e.

GallinaC)'0 rr;11.linnr;o

(l.nnw(�.zi.g

oµ ·�c

nf';nl;it.�n vi jvcr .vnn Oui'l.-Hcv12rl�e N.o:)r(! O];) 1/11/78 LU.J.

i


39

't

Stern·

Zw0.r t e

-

1/10/ ' 7 ö wa s

Op

15/ 11/ ' 7 8 : op we 0

in Z .

�e

r i c h t i n0 ,

-; t o rmm e e uw -

7 / 1/ ' 7 9 :

i n t e r l o uve n

-

1 eJ( s .

I<r aM svoge l Tu s s e n �o

k o u<l e

W il. S

l at e n

en

�ie

(vcor a l

H e rw i 0

1 k le i ne

vncr A 2 2

per io�e

1

::r r o t e

'l e l e

]'o te n ,

s n ave l me t

tu s s e n

en

" nek n

r o fl e

1

v� n

to t

7

j �nuar i

( c � n s t � ntc

tnm·ie r a t ur 9 n

t e 7 i l s e l c b i j 2 o n � a r ve e l k r �1 svo 0 a l s .

r 0 nd

e]<.s .

he0 i n

s t r e n0 e

kou

3

z o .-l nt

z r:i.t e n V ( V ' r a l i n r1e

� e hu i � o n v e e l t e v i n � e n

l �na e n

i a nuar i l i e te n

z ich

ze

vr i j

zi jn.

ze

3 .

j nnuar i

1 79

h ar1é� e n h e t <:J C 'n u n t

n l lcman) . Op':'f e 7 e t e n

� n n0 e l e 0 d

kw nme n g r o e p e n s om s

zut

on

�e

ware n ,

O':"J 2 7/ 1/ ' 79 en o ok n0rr 1 , l aat s

a l � ema c n

, rl c

er

c� e n

bes j e s

ze

:r r o e p

to t

h ë\g e n

r U chte

P .""'- t r i ck

n�n

in

� c � n � i n av i s c h e

t u i ne n

en

ze

D a rke n .

·

vnn

k r a'Ti svoqe l s i n

10

(1 c b e r b e r i s s tr u ilik .

vzm

ve rhu i s<1 c m

vo lrr c n 0 p

. . .)

Toe n

'.:m z e r'1 e z e

Bag d n Vr a nckx w�

een

'1. '-1'.� e l

v o e r c'l e r -

o p e e n h r n ak l i 0 n e nct t e r � e i n t o Bo l sb c ek - � l e i n �

s r:i r c e uwe n

e n me r e l s

u. f

tu i n ,

n a ar e e n n nb u r i g e t u i n .

c1 n9 e n h �v1r'1 e n

e nk e le k o J'.'IE; rw i ek e n ( voor a l ëF1pe l s

gec::r e ern )

soms

ve r ­

Ve rmo e � e l i j k b l e v e n

In � e

k o r t b e n a �e r c n .

s n o r t mee�

t r e ft me n � e ::>.: e

1J 2/

0r�tc

�a

ze

c irca

r c� rr e lm :i t i q w ri. v r r; c momc n i n o n z e t u i n . " , c 9 e n s de

( N � � . v . r . : n � tuur l i jk � � nr h r o e � e n Op

van

0 � c n bc zwn �r h � t o�e n ve l d t e

Ze

•.

Door

Vc� r so n n f) n

-

;;.r . B .

.

p i 1<1r i s

t� b e n ad e r e n w i1 r e n

rn

q.B.

t..• 'D ) : • J.) .

m a n t e lm e e uw

he t � o me e s t e n . b l i j kb n nr

10

D lo ckx

L �r u s m a r i nu s

- r:::' u rd u s or

eks . )

a/L

M il. nt e lm2 o uw .

t u s s c� n "-k " hu i ::>.: c n t e k om e n r 0 nr 1. s ch nr r c l e n ,

rr c e n

nory

l u i �r o c � c nd

z itten .

100 s t o rrrnu c e uwe n

50 à

+

v l e e slr.: l 8 ur i 0 e

w nr e n

- 10 ° C )

vb r d e r we e r

fu s c us

L o. r u �

w a il. r s c h i j n l i j k

?4/ 1 1

-

-

m a n t e lm e euw

2 2/ 1 1

( st or t )

: · op sn u i t t e r r e i n e n

2 2/ 1 1/ ' 7 b

er

v l i c0e n

:L u.r u s < ;::; <".Ji. 0. S

K l e j�Xl.53_:o'llJlD.!:�'3 J22��

Grote

0 n �t wat

anAc r e

5

on :

v c r schf ik t

ze

z i t t e n 6 wi t ­

�h o r d

Ou11 - Ee v c: r l e e

v :-l n

v i j ve r

t i j � v l ieg e n

en i0e

na

r:r a t j e s ,

a 0 nwe z i<J

i n w i n t e rl< l e e rl

6 c h r o� u s n fcr e l n t e n

ri G

1 ek s "

s t c e rl s

n o rr

we e r .

h 8 t 0 nr r e

Tr i n0 n

-

S . ;.'i_ R .

te

er

n i e t t e 0 e n s t u a nde � i ta at j G

n ir:r e r

. Ch l ï r, o n i a s

il l s o ok

Hierop

2 5 0 t < ü k r am svoq e l s '

en

e n b r o o :--1- e n k il é: sk o r ste n war e n

D;: '..V ,

EB ,

LUJ .


K7\LENDE R S o c r c t Qr i il. n t

iioo f .-� l c ,f o n

3 00

w.J- j e ucjr'Ue n c n

1 50

HJ-}-, i j l e n e n

�·J!�

P i e p 1;.1J

=

o . v . De r·; ie h�wa a l ,

r� c r

n l s v o rm e .lc·� i nrr

me t

a fk o r t i n1J e n

S'îe c i a l e

G.o k a l e n,J. e r

in

vo lwa s se ne n

r.·:--J

w n. ar

Le A i ng

11

ë'l. '..., r i l

T:ïJ\.

+

_ _ _ _ _

1979

�--------

� �J ..... _

nan

16u 30

E i nc1. e r o nrt

-- - - - - - -

Fh i l i p� e

Voe t t ocht r! o o r

to t P éc r o t , r o n� .

vm.

( to t 1 3

j � n.r )

P o ok Po st

"

te

nome n

s l u i te n v0 o r

�e

n am i a .

wan0 e l i ng

G u l l i nck

�e

D i j l e v� l l c i

S t � t i o rt - Ou"1 - He ve r l e c ,

07u30

E i n� c

rj

<1 e hu s n n ar · Ko r t e nh c r'J

��0 e l i j khc i d

w :i. h r u i t wo

we

ne'Tie n

te voe t

or

r! e

tr e i n

t e r ugk ome n .

1 5 u 3 0 . i n . . Cu�-Hevc r le o - . '

P ic - n i c mo ch r a n0 e p L 2 i r1 i ng

Ha .

15

n.nr i l

1979

� - - � - - --- - - - - - - - -

I'ü t c r

3 t ;-i. t i o n Le uve n :i:foç;k

Lo i c1 i ncr

Zu .

2 1 nnr i l

1979

- - - - - - - - � - -- - ---�

VJ

+

P i ep l?J

B.r o s c n s

Ik: e r n a n lwo un

08uOO

r" .

De

P i ep r·7J-Ope n I eder e e n

Voor

me er

- te l .

r1 e ur

en

14

i n l i c j t i n� e n

Anne D r o se n s ,

Po s t

3rno t

tu s s e n 0

j n. n.r i s we lkom

schr i j f

Fo n te i n s t r n a t

0 1 6/ 2 2 7 /. 14 .

adre s

I3 c r t emh o s

en . '

we

n a am +

( to t 2 5 j il.t::. r )

e uq r1 l e rfo n

j e u rt l e r'! e n

j o nq s t e

G t � t i o n Le uve n

09u l 5

" N ie uw l i <l "

11

:

voor j

=

rtk t iv i t c i t v o o r c'l c

K0 r te nJ� e rr; :h u s

tr•o "

G r ri. r.,t al<k c r

23 00 Tur nho ut

Fr

3 5 Fr

0.k t i v i t c i t v o o r

=

s t o r t e n o r PG R 000- 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3 v a n 0 e

te

3 5 Fr

B i j l o il e n

Ve rk l nr i nrr

Fr

P l � i n str �at 3 3 0 3 0 Heve r lee

:

79

o f he l

! naar

3 0 3 0 Heve r l e e


- 41 29

Zo .

a 1..., r i l

' 79

- - - - � - - - � - - - - - - -

- - - -

o nvo l r'! o c nfl. e

' 79

--r - - - - - - - - -

ît!J - ­ '

S t at ion

0 8 u OO

Ein�e

r o n�

Lc i � i n0

5 me i

. •

' 79

me i ' 7 9

12

0 e e l n arne

�o ck P o s t

L e uve n

<l e

P i ck R i ck mc ehr e n� e n

1 6 uOO ,

He rwig

fie t s

B l o ckx

ï 1o l 1 Q n r� a a. lh o s 0 7 uOO

_D r ug_ ES

O�. u 3 0

'\iJe e r t s c

E i nr1.c

Za .

a fq e l a. st .

de

T � i nrr c v a l l e i

V e r n l a a. t s i n g me t

Z0

h e l a nry s t e l l i nry wo r r4. t

aan � e V l a a.m se �r d e n n e nn ag

1 me i

Di .

Pe 0 e n s

r o n0

(De

N a �m s e s tc e nwe g

r� r e e f

N ë' nM se

j uc h t )

s t e G nweg

l l uOO

S pr i ng pu t t e n ,

N n t u u r o x :,i l o r ci t i e

n <l. '1. r

am f ib i e e n e n

r e pt i e l e n .

· v.?A

+

WJ

08u 3 0

S t a t i o n Le uve n

0 8 u4 5

Ev .

�ant i e n

r o nd

Post

Heve r l e e

be no<l ighe d e n ,

E i nd e

Ho ek

sche pne t ,

g l a z e n b ok a a l t j e

15u30

P i ch n i ck m e eb r e ng e n 1

Le i <l i nq

1 2 me i

Za .

' 79

P oppe nk a s t

1 9u l 5 E i nà. e

1 3 me i

Zo .

' 79

r o nd

te

A a nk om s t P i ck n i ck

19

me i

' 79

+

WJ

112,

Rom? ay Le uve n

H o e k Po s t

p r i v 4 wage n s

Ha s s e l t

(geen

Faze

Le uve n

en

of

me t � e

o ve r s t appe n

tr e i n

i n Aar schot ,

neme n

st a t i o n

V o o rm i d d ag i':J'arnm d d ag

\ 71\

R ave n s t r a a t

1e

Lier

8u03

tre i n van

Van

2 l u00

Stat ion

naar

J.

P i e p - FJ d o o r

voor

Ve r p l a a t s i ng me t

0 7 u4 7

Za .

C o s t r op

S c o u tsl ok a a l ,

C o ng r e s 0 7 u 30

'PA + WJ

D i rk

Lier

0 r a nk )

E r p s - Kwe r p s

Tor fb ro e k :

08u 3 8 l a. ar z e n ,

ve l d

k i jker .

e n bo s

A lk a l i sch . moe r a sg eb i e d

06 u 1 5

Stat i on

0 7 u00

Kerk v an KWE R P S

Le uve n Hoek · Po s t

v a rt

da.ar


- 42 V e r p l ë :"l. t s i nq · pe r

o f per

auto

f i e ts

P i �k n i ck me eb r e ng e n moge l i j khe i d o m � a n w � n<l e l i ng

:

te

s l u i t e n voor

13u30 Caf6

Fauna- F l o r a

de

n �m i d d ag ­

Tr i a n o n a r e e f B e r g

Le i d i ng Joh a n Bog a e r t Zo . T!!.A.

20 me i +

' 79

Ge l l e nb e rg :

0 8u 3 0

îrlJ

24 me i

1

79

I J se

r o nd

07u30 E i nde

' 79

WJ

?. o .

2 7 me i

' 79

--�----

r o nd

16u3 0 ,

Pe t e r

per

f ie t s

P i c k n i ck me ebr e ng e n

Bro se n s

S c o u t s l ok a n l R ave n s t r a a t

Nic o d e

0 7 u00

Boev é

Ré s. o . s . c .

S t a t i o n Leuvo n

P ?.rk ing

07u30

r o nd

de

' s

Sas

(weg

l e uve n �

Me c h e l e n

Jan s s� n s Zegqe

K.

o. l .v.

Dek sho e ve v i j ve r

Stat ion

0 7 uOO

P ark e e r p l � a t s

Van D o n i nck

(te

Ge e l )

en

{ Ke t i e )

L e u v e n H o ek

06u l 5

14 6

Po s t

K êl.mpe nho u t

P r i n s e n p ark

PA S

Leuven

mi dd ag

Voorrn i d<l ag s �

' s N€f11 i � d ag s :

112

u i t s t �p

Hook

Ve i l i ng

Le i d i n g M i che l

+ \·O'J -� - - -

H a l f l an t s

Ne e r i j s e

L a a r z e n g ewe n s t

--

L ubb e ek

P r n. 0 t av o n <l

E i nde

t il\

Po st

43

è!e m i d d ag

Notnr i s

Ke rk

20u00

- - - .,- - - - - - - - - - -

L e u v e n Hoek

K a n t i e n H e ve r l e e

Le i d i nq

2 5 me i

u i t s t ap

:> . c .

e n Vo e r v a l l e i

08u l0

Vr .

.

G e l .l e nb e r g s t r n at

Le i d i ng

JO o

S t <l t i o n

09u00

E i ndt--2

O

Po s t

i ng ang

P syc h i a t r i s c h

k i jker

o n o n tb e e r l i j k

Gee l .

P i ck n i ck , . 1 0. u.r � e n

en

Ve r p l � at s i ng m e t pr i v é wag e n s Le id i ng Yve s Vandc n

B o sch

z i e k e nh u i s


•·

43 -

W�nde l i ng i n de strc2k tu s � a n T i e ne n e n S t Tr u ide n i n vr,; rb ;i nd me t de · voge h : i v àn . ·ac

- - - - - - -

l!.�?Q

)

·

8 t 0. t ion Le uve n

pr iv é wng n n s

ve r t r e�k è n we me t de

' B i j q ehrck · � � ri �� �e

.

IJ(; i d :;. ng

N.

i ng cko f fe r d e ve ldweç .

Deb r u n u f

t r e i n van

'

V�. n dc:: r B o r ght

B .

F 1 . a t stocht door Voe r v a l l e i WJ

E i nde

rond

1 8 uOO

:r.,c i <"U ng Jöh n n · Van Rompay Nacht.: zwa1 u·we n t 6 c h t

:'.) t n. t i o rt . I.Je uven

gg.QO 2 lu 2Q E i nd e

�,,re :i:em ;'l al ,

tond ' 2 3 uOO

Le i d i nq L .

Sme t

De

Tor fb r o ek 7 u 4· 5 9 u 00

WA + WJ

E i n�e

.

.

; � i cho l

t

'

.

· • '

,Jëi. n s f'l e n.s

.

� ••

'

·

·

.

r

'

c o n servn.tor

.

d e m i a � ag

V<.:: r p l ;:; i'l t s inq rrt8 t •

";

F lqr � , Tr i a n o nd r 0 c f , BeFg

C a f é F nun� r o na

'

Lml,vc ri' Roek Po st

S t n. t i o t1

I"e i d i ng

1' 0.t c r no ster s t r a 0.t J__,a ng e _s t r a :i t

hoek

·- .

ope nb ë:!.0.r v e :r. vo e r moqe l i j k •

'

'

• .•

B u s J_,c u vc n i.1e chc l c n t o t K n'!"\pe nhou t :

a n n s l u i t i nq , � n px ,

.

'

,.,

Ber9:.

,

on:i 8 u 3 1

Sas

Vertrek

7 u 5 !>�

l i j n I�n e rbn rg c m - Bru s s e l .

* t

*

.

*

*

. . .

" ... .

..

..." .

. .

Onze

ak t i v i t e i t e n

j e ook

L a ar z e n

nog e e n s wat

zijn

' '

staàri open voor IEDEI�EE N . Ne n ?.:!O�Q·7" � he t voor t .

I:t i j dt opz i cht ige k led i ng' e n wc � s .e l s

'

"

niet

l u i<l r uc.:h i.:i.g >

s i n he t o o g w i.l . kr i j g e n d a n me n se n . . me e s t a l 'o hon tb e e r li jk. , verrek i )ke-r s t e e d s nutt ig . a nd e r

·

"

.

.

.

. .

,

!

. .

" .