De Boomklever April 1979

Page 1

Driemaandelijks mededelingsblad

':De CJ3oomkleuer=' O.V. De Wielewaal

Yves Vanden Bosch,

-

Afdeling Leuven

Geldenaakse Vest

80,

3000 Leuven

Jaargang 79/2

1 april

1979

"In die eerste Lieve Vrouwkensdagen was de ziek. tot

De

tijd,

zon zo

b leef weg

en �laterde maar

door een wolken holleke,

licht op de gele boterbloemen.

lente

van tijd

een bussel

Het verse groen

dat zij l ang s alle kanten geweldig

uit den grond

de bomen en het water had qezogen,

zat

duldig naar te wachten

Uit

er onge-

Il

"Pallieter"

van Felix Timmermans5

-

26

-

ARTIKELS Meer

bescierming vopr

trekvoqels

Trekv ogels kubnen bin�nkort met boven

Gemeenschap,

de

leste een richtlijn

gevoel het luchtruim kiezen

daar haar Ministers voor Mi lieuzaken ten langen

inzake

de

Na maandenlange discussies,

vogelbeschermi�g hebben goedgekeurd.

waarbij

overeengekomen binnen twee wetten die drastische

veiliger

een

de gevoelens soms h oog

jaar bepalingen op te

grenzen stellen

nemen

opliepen werd

in de

nationale

aan de aantallen vogels die gedood

of gevangen mogen worden. Ook komt

er

essentieel

een betere bescherming van hun verblijfplaatsen, is voor

hetgeen

de handhaving van het vogelbestand op een ec ologisch

aanvaardbaar niveau.

400 vogelsoorten in de Gemeenschap worden er momenteel 60 met

Van de ca.

totale uitroeiing

er

bedreigd door niets

jachtmethodes,

terwijl

200 hard in anntal achteruit gaan.

Doo� de

nieuwe communnutaire wetgeving zou de

worden ingekort.

Er komt

doden van trekvogels, soorten. te

ontziende

Deze

nl.

voor

de hele Gemeenschap een verbod op het

met uitzondering

"jachtvogels"

-

71

nauwkeurig

van enkele,

duidelijk

soorten - worden geacht

zijn om niet met uitsterven te

echter

aanzienlijk

gevarenlijst

worden bedreigd.

qecontroleerd worden

Hun

omschreven

talrijk genoeg

aantallen

zullen

zodat hun instandhouding gewaar­

borgd blijft. Van deze staten soorten

71 soorten zijn er

zijn

Om te

als

"verhandelbaar"

er echter vrij in verder

"jaagbare"

land zeker

26

en

gaan in de

te

"verhandelbare"

vogels,

methoden die

richtlijn een einde

gebruik maken van netten,

strandloper

september

'78,

:

eerste

opgespoten terrein.

grootte

en

andere

"calidris minuta"

18 september

1 78,

klein ma�r

lijm,

Neder­

kenden ne

vergif,

vangst­

enz.

1/79 p.

2 kleine

vogels

opvallende kenmerken (waarnemers:

vogels

7

interessant!

ontmoeting met de We

"jaa.gbare"

aan niet-selectieve

Euroforum

het

van de

een gelegenheid die

de beschermde niet samen met de

worden gedood maakt de

17

beperking

te baat zal nemen.

vermijden-dat

De kleine

De Lid­

bestempeld.

nog

sloteri

strandlopertjes op

niet,

maar

de

geringe

alles uit behalve

DAV, HB)

Stefaan Hublou verwittigd,

deze

kwam

onmiddellijk


-

meekijken.

enthousiast we

ze

om

plasje

het bewuste

zeehonden de rug).

over

Na

dichter te

te

we

bleven do 2 benaderde

uit

lang volgende

z ich z e l f

donkP-r<ler dan

het

één

(de j uist e

<le rug die

enigszins

onderzijde

De

zelfs bij

( kan ook

Ran

wel

qelegen hebben

de

De

paqnon "<'!at

niet

ze

ir'lentiekc

een

200

zo

nooq ik

vnn �e

alles

weg

!

iets

was

donkere

V

vleuqol'1ekveren waren

Ann de

wit.

borst hadden

t e n s lo tt e

bruin,

moe

m

en

enigszins

wie

?!)

van een

�nop­

De

op.

inderdaad

is

zagen

meter

zwart

Toon de vogels

zij

waren vlogen

duidelijk

ze

waren

: wie bekijkt

(n.v.0or.

v e r tik t e n

die

van

neze

gekke

hot�

ze

tweepoter

on oie tenslotte

ze

dun toch

vnor

wij

er

erg

n i e t s van

kantelende vlucht

foto's

om

renden

mi s s chi e n die nuar de andere

met voedselzoeken,

die

danr

moest toegeven

(met veel moeite)

nieuwbakken

-door· kruip

t e le le ns ,

Einde

reeds

aan de kant aun

zijn com­

wilden".

ijveriq

"sluip

mm

eksa

ene

lichtste)

waren

toen

een witte

ne v0gcltjes vielen t0rug in hot andere pl�sje woar <1ng

(de

hetgeen een prnchtig 11gemarmerr'!.11 effect

vleugelslag

zien,

verwij�crc1)

De volgende dàg

voriqe

1

centje

do beestjes even wilnon l�ten opvliegen

anntrekken�e

5 rn

geschied­

wonder

f1n0r

het slikplasje en gingen (1an i j v e riq door

zich n i e ts

""

3tefaan) .

0aarna

van

P.?..1:."_.

nonkerc kraaloogjes

opmerken)

opvliegen vanop 4

snelle

vleugelstreep toch te

st o n d

en half.

bekje,

zwart

.

op 4 m genaderd waren

tot

vleuqelstreep" wo.arover vele boeken spreken

onopvallend:

knnt

het

mu�r

.

opgemerkt: hot

niet

afstan� v c r i 6 r e n d e tussen 2, 5 en 6

Toen we

we

Nog beter:

"CTekrn;=1kt". wêls.

een hnlf uurtje bekijken

v u. l l e nd e

naa.Jt"

zand

verrekijker op

(met

-één v�n de- met Temminck's strandloper).

(on�erscheid ons na

streepjestekening. De pootjes

de kenmerkende

door het

nllebei een i e t s je s extra

kort

qlanzond

was

meter

kenmerken

afgezoomd met wi t t e randjes, levert.

toen

zitten

kleur hiervan "konden we

zond

�l

Zelfs

licht e wonkbrauwstrcep,

kruin,

en

Ze hà�<len

anocre.

op onze buik

plat

tot op 2

(uitgebreide)

genaderd

nl

..

prnchtvoqeltjes nog

ons

het zand,

in

benaderen· <loor ·�ns

hobbelen:

5 meter wnrcn

plut

ze,

besloten

op de enigszins vreemde. manier wu.ërop

begeven

wad

een

-

? beestjes erg tam bleken,

(wn�rop we

m

doel bleef terplnatse.

ons

over

10

+

stilletjcs nog

waren)

de:

de

vanop

deze

Daar

27

wanrbij

(�oor 0.o

VRn �cluk qespr0ken

v.ktic"

J

's

�tef�nn en

z0oh'Jnden hë1.0..r1cm

vogeltjes

('s midnags);

onvliegen

kon·

ik

terug

nQmin<1�gs

zo

·aan

eens

ik re

gespeelr'1..

Nu.

een

fotograferen met

vcrrukclijk

no9

en zie

mëlk war.en.

komen loeren

en


28 -

Genraq vap �oze 2 strandlopers: den,

veel te tam

w'u. r e n eenv0u<1.igweg

ze

aan wegvliegen. mon<lerige oncUepe

Ze

snel rennend als

plasjes woarbij

water gingen n;:1ar

e ve n tj e s

te denken

met hun snaveltje nu0r modderbewoners van

priemden

ran<l j es van de

ook maar

om

nchtcrnëtgezeten wer­

ze

kl e ur e n

beweeglijk

'Ze waren ongemeen

z'oeken.

voedsel

en bovendien <loor �e 9rach � ige

ze al fouragerend soms in het

(zie

een prachtig

beschrijving)

observatieonierwerp. (worn

Geluid: stnnt.

qchoorn)

x

vu.n de

zelfs

bek�nr'l

zijn

'75)

, gel"onre

,Uc ryenomen worden vnn r1.eze vr i j

s

zal ik

zeker eens laten zien op een dia-avona. de

2

:::teo.)

sinds 1900"

<1e rUa'

waurnemers : Danny Verstrneten,

Nota

(Herroelen

"Soort ·ctie niet u.lle j nron in Brëtbant v0orkomt

maar wëw.rvan meer r1an 13 9evallen

N.B.

één van de netcrminatiekenmerken)

kleine strzu-,.dloper in Br0.b0.nt:

{<1.w.z.

gast"

hetzelfde nls in Petorsons' b e s chr e v e n

exact

(De eerste �ag was dit

r;tf'ltus mutige

3

(?)

unieke

0 ebe u rt e nis ,

Dirk Sprengers

zanr1sluipers:

Herwig

Hublou,

Stefa:·m

Biockx

van <le tweede sluipGr:

SlGchts één tocvoeginq

bij

schijnlijk gewnon zw�rt. zelf nai'l.r ons kwam

ne

'1.it lcvcndiqe verslag:

Temeer

<'laar

1toagetrinpel'1.

00gjes waren wanr­

ik tot op het ogenblik dat die ene

v')orttiurenél de beine

ook me� de kijker in het ooq hield,

kunnen

stranr1lopertjes

wel aannemen

we

dat

alles wat'

effektief b e wo nr1 e rd

er ook muar enigszins .a0n te bcwonr1.eren viel ook

is!

Stefac:m PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP- PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP .. . .. De Eon

jacht is weer open

kille hçrfstmorgen.

De

�auwdruppels hangen nog

blaad j es. Nog moe en suf na de slapeloze ae fr i s se ochten�lucht.

bolsters

eh

De

n �c ht kan

kale ti1kken WU.uronr'\cr tussen hnt gras m•:)OiG Door hun weel�erighein en Da0rse kleur tussen al de él�rre blnndjes.

en

vallen

ten verschrikt

me

en

ik

verstop

me

nlnssen,

�astanje­

zich ve r s chuil e n .

ae heir1ebloempjes goed op

Met een wij�c sprong

()en

wennen �an

)VH�rlestoelon

een hnasje vlucht vor s c hr i kt weg.

l;-rwaai z0ekcm enkele fazanten

m 0 e ili jk

<'laar vertonen de b0men

zi j n weg van de ene boom op �e anr1ere vo o rt. Even lend qeluic1,

ik

weq is bezaaiA met talloze

nog dergelijke nootsoorten. Hier

de veelkleurige

aan

s c h ui lp l él i"'.t s .

zet

oen oekhnorntje

later

hoor ik een knal­

Opge j a00r1 <100r het hevig Het

ho0fgetrappel

nchter nen �ikke eik. Voor

van her­

elk

is er m��r één qennchte: vlucht e n vonr het te loCTt is. Voetstappen

�icr


- 29 hoornqeschnl k l ink t luü1er,

nnderen, mannen.

lijk

ik �e

èe

Enkele

buit

seconnen

vän

faznnten,

dieren

in het bns,

Verdriet komt

kon ijnen,

�ers v�n de rnnnnen zie benqclen.

stijgt n:,:i t u ss e n de

lutor (�.ru.qen (fo

s17r.mninq

r.e rand vun het bos.

nni'\r

lijken van �e

tussen <lc

qeroezemoes

hazen,

dan tussen

jagers

vrAagt,

Toen ik ik in

1

13/1

mij op

wanneer

ik

leef

schou-

··--­

liever

in hun mooie villa1s. Lies

De Rietgans

in

patrijzen over de

ja �et mij

Als

jagers triomfnnte­

Bo<la.ez

fabilis)

(Anser

verzeild wns geraakt

t mir�r'len van het vele!,

in een

gelegen

sneeuwb�llenqevecht,

in de Gu10ensporenlav.n

bemerkte

(Kessel-lo)

5 gRnzen. Denkenn <".ë1n tamme, ontsnapt� gnnzcn probeer·-'le ik ze te :,:ni.kken te krijgen. Doch ik w a s hen noq qecn 30m benur'l.err1 of r'!e qo.nzen namen oni!er luic1 n.larmqeroen c:le be... sorry rte poten 01".l verder wer1erom te lnn··

c'lcn,

Ta�me ganzen konden het niet zijn, want �eze wornen gekortwiekt en snel h�alde ik mijn verrekijker erbi j . Na ze onqcve0r é�n uur aanr'!achtig geob­ scrveerc'l te hebben, kwam ik tot r"e volgenr�c conclusios : ornn e snavel met zwarte punt aan basis en uiteinaer -

oran j e

potcnr

kop r;n vlcugelsr - �eluid ongeveer als vwn tnmme 0an�en. rl.onkere

14/1

hnls,

Na r1e teln.ary V<.\n

vernoemr'!e

ganzen

zien.

nczc

mor0en,

kwnmen H.B.

en Di.C.

Doch we kecrr�en teleur�estel0.

nu.ar rfo

te rug ,

ecr0er

é!aë:'!r we ni e t s

an�crs dan verse sporen gevon�en hadden. 's Nami<klags hervatten mijn vri c n n. c n en ik ons s1,el van è!e vorige •laq, doch we wnrcn s l e cht s 10 min. beziq of we ontvingen een rnu.r 0etromnetter. Nieuwsqierig tuuraen we rona en bemerkten 6 ri e t q an z e n nic laa� over �c huizen schecr�en. Bij hun lan�en in het veld viel mij o� ��t ze een é!uidelijke, witte V in hun st�ert �roegen.

15/l

Door mijn ontmoeting met da rietganzen hier en ��ar rond te s troo i ­ kwam ik te weten dat er ree�s 2 rietgan�cn bevroren nGnryetroffen waren in rlntzelfile velr. Een boer hnrï bein.en or,qenomcn, n.och één was . 1s an�er�n.ags g e s t o rve n � Onqeveer 2 weken nRdicn li�t hij hot andere �ier terug los, �nt verkla�rt zo. 6 in �lnnts van �A 5. . '3ornrnigen vr ngcn zich misschien wel u.f wai'lrom er zich nu zeldzame rie·f.;,; gnnzen bevin�en op een vel� wa�r zich uiterst eel�en kieviten wagen. De rer1en moet c:rezocht wor<fon bij ile in r1e omgeving wonende mensen, Wé\.nt deze strooien overvloedig tarwe, rnaîs en qrnnen. en,

l'.ankornst Vertrek

:

vermoeàeli j k rond

2

fehruari.

2e

januLlri Stefan Ostyn

-�


-

30 -

" '

\"

MEQTIDE�INGEN artikels

Alle

en"vo � slf"1.gen

dienen. in0ezonàen te wor0.en, tot l

YVES VJl.NDEN B03CH, '

:Boomkleve:r/Dc Vallei'vQn 1 juli 1979

yoor;.- <le

�uni_,;I.979 �9,n

Gel<lenni1kse Vest· 80,

.

1\lle ornith0lo0 i sche warirrteming è n - � an .STEFA..'\N HUBLOU,

bcstuursverga�ering W.J�

Versl�a

Ditm<iàl

Een

yur

gastheer

onze

wns

later

dun

ovor het

(Uscussiü

Gevolg:

zen

26

Al r'1.<tdelijk bc0on er

al c'lnn niet ontstnan·

met .<le bus

zou�en

niet

! ! l)

(voryclwerkr;roep)

progr�mma.

wä.s het zomorkrunp in

overeen0ekomen er

nog

even

geprn0.t over

moeten

Arqonne

of we met de

in

trein of

steeas een �ertigtnl

fiet­

we

zoals <lp .BJN ,.

(Halle,

::�ech�len

en

sumenwerking met

meer

met 0e

J •· pnr\r,om zal er in

ê\nt:·1ere t·•ielew?.al-

augus,tus wnu_rschijnlijk

, in /te Dijlevnllei georg_aniseerd word.en"

natiol'}aëll �amp.

22uOO bedankten

onze gnstheer en

we

wo

r9nc; e r;. naar de bushalte�­ ; .l?e;t�r }3rosens

;.

WJ-ZOMEitKAMP * * * * * * * *

*

*

*

*

l\RGONNE *

*

.*

*.

*

FMNKR-g:JK *

*

*

*

.

. * .*

*

*

*

*

*

*

* .·

*

*

' *

*

*

*

*

*

.*

·*

·* *

Verbli j f van 9

tot

23

juli

in een

(nu)

Prijs:

s l ech t s 3000 frnnk

*

*

*

*

*

*

*

*

*

vun

Ö00-0861803-55

*

*

*

*

*

--

*

*

*

*

R.

*

*

2000 rets)

*

*

Bogn.crt;

Slechts de oer ste *

'

Les Charmdntors.

(1500 verblijf,

a;,:r:il tot l 'juni.

vanaf· 15 *

*

huisje te

leegstanna

storten op·:p;è"r.

Te

Tr.:i.(U tiegetrouw volg­

qoed gcvulr'le)

wel:

nu.tuurverenigingen,

nföelingcm Rond

vrij rumoerige

een

werkqroepen

n (let

r e i ze

Om te besluiten hebben

een

ook).

iedereen

zowat

n<ingcizien

( wcerêil )

Vë'l.n

nntuur),.ijk

'3tcfa<'-n

Ler1enverg0.dering.

{ditra<L�l

opstellen vnn_het

Frnnkrijk. Er is nog altijo

anclere

(on

beejpnnGn · . we pas

Een der"'le , punt dnt aanqehn<iln werd,

mee

februari 1979

3t;mc'!aert

zullen worc1en op nc Alc::rernene

s.en

3030 T:IEV:CRLEE

"komen GEEN werkgroepen wan�. �L ver.antwoorr.ielijkçn. <lie 9eko.,.

er

an.n het

de

Peter

afiJC sproken.

ziin bus gemist had.

:

Ligne straat 17,

Do

LEUVEN

3000

25 *

*

Erps-Kwerps

kunnen mee! *

*

*

*

*

*

* *

*

*

**

.


- 31 .:.. de trein(?)

We reizen met

zullen mecstnl met

en per

fie�s.

verplaatsingen

è.ë:i.'lelijkse

Ook ne

wie mee

We wanrschu�cn derhalve:

<le fiets �ebeuren.

pua�ing bestnan en moet méér �an honoerd meter kunnen

wil mag niet uit fiet:sen I

Je fiets moet natuurlijk ook PJ�RFEKT in orèle

beurt bij

eBn

fietsenmaker zou niet

slecht

zijn

(een kontrole­

vnllen tus$en nu en het vertrek)

Pe b�engen ook allemnal best wat reoareeraerief en eventueel zelfs aan reserve binnen of buitenband het �ertrek natuurlijk Frankrijk

is

(hier speelt

1

betreft

banden voor

De roze papiertjes en het formulier Elll vsn

het ziekenfonds moeten 0erhalve mee. Als u voor'bovenstaande

je

mee!)

sterk

"buitenland".

ne toestand van

din0en

er wel voor �at het

zorg

Niet vergeten! nrar.gt

een heerlijke

z0rgt de

natuur wat de

rest

14 0.aaqjes worden! �NJ. red.-bestuur

Diamonta0e

in

overvloeiprojectie:

een natuurpark waar�"?

"Dijlel�na,

Op deze vrna0 willen Peter Brosens, antwoord g�ven,

of liever,

l�ng� verscheincne Dijlevnllci.

aspecten,

3

hebben de

�eze

vraa0

die u voor uzelf

diavoorstelling.

is een resultaat van

Deze

jaren fotograferen,

Dijlevallei bekeken v�nuit natuur-historisch

welk beli".\ng heeft tieze tuurlijk:

90 obser­

welke

flora

irlee te

zich een

i:t

en (avi)fauna ma kt

mans U,

uw vt:lenden;ouders,

montage in Jezuiten

r1:aversebaan· 220 te

In<lerdaad!

De

er

np

20 en

Heverlee,

28

voor het

no.tuurpark

en hiervoor willen we

1979,

bij

(de

Robert Her­ onze

r=q,a­

c'le Paters

om 20uOO.

aan ne

danrna ver�er.

Wielewnaljongeren afdeling

Dijlelanc'l

hem vn.n harte versprei•�ing

20 zelficlevers wilt verkopen,

<lers en verkoopt ze

april

telkens

uitoe0even door de

Iecforeen helpt mee

die bv.

Peter Brosens en

we

!!!

sticker,

ten voordele

De tekeninq, Hulier.

ze

<jebied

farnilieli..:<nen en kennissen uit 0n

overvloeiprojectie

Eindelijk zijn

Leuven

no�igen stefan Bande,

? En na­

<leze streek zo belangrijk?·

kunnen vormen in welk uitzonderlijJc

toch)

leven,

stanapunt:

streek op historisch en cultureel gebied

meesten

zij

Een

?

en opzoeken.

veren

Om

zonat U zich een idee kunt vormen over de

na het bekijken van

minuten r1uren<lo montage

en Robort Hermans een

gaan de Dijlevallei bekijken en belichten

I s het een natuurpark waard

kunt beantwoorderi,

Deze

ze

3tefan Banoe

.is

nu verkrijcrbnu.r"

nnnken,

van deze

betnnlt 400 fr

is van Michiel sticker

aan de

Ie�ereen aie wil meewerken

:

hij

of

versprei­

aan

de


versprei<ling,

bestelt een aantal Fonteinstrant 79,

Peter Brnse�s,

stickers

op een goeac me�ewerking

sen,

familie,

ons,

mnar

.

w.1.arnëln hij/ zij

(hoe meer hoe

liever}

bij

3030 Heverlee of

Koninry Albertlaun 105,

3tefan BnnGe,

Wij hopen

32 -

3 '.200

Kessel-lq.

(ie�ereer1 heeft wel vr�en�en,

kennis­

er enkele kan ann verkopen 1) ; niet v:Jcir

voor het Natuurpark Dijlclnnd! Peter Brosens

T1EDETi.7ERKING GEVRAAGD 1.

Invent0risë1.tie viln c'le

fuut r;enurende 1.i.et

voorja::ir 1979

Zoals je ree�s kon lezen in het Wieltje vnn februari, 0aat �e nntio­ nale �J-vogclwerkgroep van wal met een inventarisatieproject. De vog,Jl <lie ctit proces zal onderqnnn is de fuut. Dit in<livi<lu komt in het Leuvense vrij veel voor, zodnt nfdeling Leuven een groot stuk van de futentu.c.rt voor hn.ar rekening zal kunnen nemen. Om de inventarisatie behr::orlijk te verrichten, zal meer dan één maal n<1.ar een vijver moeten 'J.eqnan worden. BC1.lts is r:reen teken van een broe<lcreval. Volleniqheic'lshalve (en vei lirrheü1shalve) zullen eerst het. auptnl nesten qetelr1 worden en vervolqens noq eens <'1.e jonc:ren met our1ers. Lippens vcrmelnt in zijn ·�tlas van oc vogels van Bel0ië' 90 broe�­ gev�llen voor het land en ?.O voor Brabnnt. Deze cijfers zijn reeds lah<J achterhunlri: waarschijnlijk broer".en er in Bra.b<J.nt alleE)n al een 0oedo honder� paren. nves heeft enige tij� 0elc�en de futen rond het Leuvense 0cinventarip seerfl.: zij kwumen tot een c'lcrtirJtë'.l br0cdpunrtje s . . " Vijvers wanr zeker futen op broen.en '(of tenminste vnorkomen tijnens ae:brocdperin�e) zijn alle bekende vijvers: Wilsele (Noord en zuid), Tili:-lonk, Lcopolr1sp:::i.rk, Abr"ij vun 't Park, Our'l-Hevcrlee (Noorrl. en zuid} , Oud-Heverlee Zoet W�ter, Neerijse Grote Bron, Neerijse kliniek, Sintr A0atha�Rode Groot Broek, Ottcnburg-Florival, Suldenberg, Sint-Joris­ Weert, Bossut-Gottechain (P6crot), Boutersem-Roosbeek, Gcmpevijvers te Sint-Joris-L'inrre. Paarschijnlijk zijn er no0 meer �ie wij niet kennen: in het Tiense? Ook langs kastelen zijn riikwijls kleine vijvertjes die soms vol0oen ·aan de eisen .die <l0 fuut stelt: visrijk, met niet te dichte oever­ véqetatie, 2 tot 5 meter diep. In het tottlal zijn er een à.ikke dertiq vijvers bekenr'!. Mensen c'lie nog vijvers kennen, wanrop eventueel futen zouden kunnen broe4en, en die hiÓrboven niet vermeld staan, worncn verzocht nit zo 0auw moqelijk mede te delen atin de ondergcteken�e. Ook mensen nie niet r'!e tijo hebben ge0.urenoe l�nqere tijn mee te wer­ ken il.an rUt projec·t, rioch acci<lentÈiel wel eens een vijver bez'1eken, vrc:vi.g ik eventueel qeqevens rl.oor te sturen. Robert Hcrmu.ns Blijne

3000

Inkomststrant 1 30 LEUVEN


-

33 -

Gemerkte k okme e uwe n

2.

Naar

a a n l e i d i ng v n n e e n o n r1e r z o ek

ge trouwhe id ( 1 9 7 8- 1 9 7 9 )

bcurne

v a n k okm c e uwe rl: i n B r ab "1 nt

<i o o r he t

a a ng n n nr1 e

s l n:<ïp t r ck e n w i n t e r q eb i e d s-

k·)kmoeuv!e n

'J Cl;'l'l e rk t

ërnnbr e nri e n v a n e e n k l e u r

He t me rk e n 'J C op

q e r i nsd .

en

w i nt e r

wc r r�. e n Clc ze

( L 0r u s r i r� ibunr.lu s.)

o f e e n k le u r e nkomb i n ::i t i e

s a."11.c ng r. <:md me t v l e ug e lmc rk tekc n s ( i� i t z i j n p l a s ­ I e <l è r e e n r-U e qcmerktè. kokme:e uwe n vm waë\r heme n wo r d t vr i e n<'t e l i j k ']evr r:i. aqd c i t te me h1 e n a a n : G u i do �oo se l e e r

<l.e

ve r e n ,

t i eke n

eve n t u e e l

l i n t ) e s)

Labo voor

sy s t em a t i ek e n e1<: o l og i e

Zo8 l 0 g i sch I n st i tu u t

N a am s e s t r ênt

me t ve rme l d i ng v a n p l � �t s , Te ve n s

zijn

alle

9egeve n s

v a n k okm e e uwe n we lkom . Dank b i j voorb u a t .

E lk

83

adres v a n 14 e. waar neme r

(s)

biotoop,

<l a t um ,

waar0e nome n k l e 'l,lr e n e n · n <l am e n

59

te l . 016/ 2 �

3000 Le uve n

lee ft i j n

vnn

;::i. n n'J u �n d e vo o r ve r z am e l ... c m

i 7 ( 9 - 1�

4e

uur ) ·

· v og e l �

s l a a.p;:; l a 0 t se n

schr i j ve n wor �t per s0 o n l i i k be n. r. twoo r d . ·

··

·

Krö�te nknipse l s

3.

te e s j e � c k r ant ? ( n i e t n l l e c n �e s t r i p ve r h a l e n ) E n heb j e o nk no i:-r oe n schaar , rl. a n k an j e èl.e �·'!J pr ach t i g he lpe n . He ve r z ame l e n n aine l i j k kr a n t e nk n i p s e l s i . v . m . ne Nu.tuur i n · Be lcr io e nk e l e o nd e rwe r 9 e n : N 2,t uurbe sche rm i nrr Ac t i e s v a n n n t uurve r e n ig i ng e n

V o ry e lwaar nem i nge n ove r g an s B e lry i ë Bedr c ig i ng é n v a n � o Ja.ebt

n atuur

I � i l i e uve r o n tr c i n i ry i ng

...

C" J? he t e i nd.c Vnn r1 e mnanr1 nnar . S t e fan B ö.n<le , o f ry e e f he t a f a <'.n é é n v an d e be stuur s l e d e n . Op r U o m a n i e r ve rk r i j ge n we e e n he l eboe l i n f o rm a t i e , d ie ac t u e e.l , en vóor i c r1 e r e e n toc0 anke l i jk i s . (bv . vo o r .he t m ë.lke n v nn nr t ike l s , spr e ekb e ur t e n ) · Doe j e me e 1 l m1 t me d an e e n s ,ie ts we t e n 1

S tuur j e

i n forin a t i e

Ste f an B o nd e

4

uoog.ri, i.· e r e n f"7

Knn . � lbe r t ia�n ·3 200 Ke s_se l � l o . . . •

z i j n iowat ho t z i eke b r o e r t j e in Voge l s ( e n• P"l a n t e n ) waar nem i n0 e n

kr i j g je

· In

r'\ i t

je

In ne k orne nr'\o

le nte

i j ske l-ior s ( o n

g e ve n s h i e r ove r , n a nr :

of

s o or t ,

rfo

z i j n 0ok g r a t i s be sch ikh i.l nr

rnu i z c n �)o s t e r s . vnn

lopen

a fd e l i nq t me t hope n b i nne n ,

m a a r wanne e r

j a n r e rik c le (")' C 'J e ve n s te ver z ame l e n ove r ho t z o n i:r (� ie r e nb e ·s t a.rit: ·

D i j leva l le i . Haar nem i ncr s f i che s w0.nrop (1e l n n t ste ' E l i omy s ' Ze

onze

e e n s e e n w u ar ncm i n<J v a n e e n v l e e rmu i s j e o f v a n o e n we z e l ? s nme nwo rJd ng rn:c t rïe n "t i o n a l e Z o oq <l ior e nwe rkq r oep q f' a n we probe r e n

i n . �e

·

105

bij

a é\ n t n l �

.: .

S te f a n B a nne ,

vo rme l(�t vonr'i

_eve na l s r1 c

z u l l e n we e v e ne e n s o v e r g aa n tot ne

evt .

B u nk e r s

héb • j e

?)

Ko n i ng � lb e r t l a an

Ik hoop in � e tochtve r s l agen

wat me e r

zoo0 � i e r c n

. -

i nve n t ar i s a t i e

Heb

3 200

in

v l e er ...

j e a l e nk e l e ande re i�e a e n , stuur z e Ste fan B a nd e

r o nn_ Le uve n .

m i s s ch i e n nog

je

Ke s se l - l o

:r e ­

d an

10 5

t e r ug t e v i n� e n

!

·


,..

34 -

s . - �e t s scho n� i n1e n

aan

z a l z ich

::? ntr i'ck

6.

Rebu s s e n

Om

aan

me t

r1 e P i ep l �J

vo0r

a a nvr ag e n v an

c� e

P a t r i ck Tey� 3 c h e l c1. e k ant 6 9 7 3 1 Eke

:

z nk e n b e z iqho u r'! e n

dg l .

s�nr t e n

e n u. l c1 e r r; c l i j k. e me e r k u n n e n

o f o p ve rb o c'lc n t i j •1 s t i 1 y:) e n n f p l n 0. t s e n ,

vo o r t n a n wo r � e n 0 e s tuur�

o� b e s ch e rm o e

j ag e n

v 00 e l v a n0 s t ,

o nwe t t ig e

i .v.m.

G e q e ve n s

A i e ne n v o l q e n n e

he t

r icht l i j ne n

v <'l. n

O!J neme n

ae

r eb u s s e n

t e k u n n e n vo lr1 0 e n ,

i n a c h t 0 e nome n te wo r r1 e n : i ng e s t u u r r1 e r e b u s s e n m o e te n q em <J. u.k t z i j n op o n 'J e l i j n d p ap i e r , formaat D i n A4 , e n <'. H e ne n çr e t ek e nd te z i j n i n Oo s t t nc'. i sche I nk t " He t l i e f s t z o ur:'l. e n <le t e k e n i nry e n e e n ho l e b l.:v1 ?.: i j r:1. e m o e t e n be s i aah . D i t a l l em u n l om t e vo l r� o e n o. a n d e ve r e i s t e n v/c1 e l ek t r o n i s c h e s t e nc i l . do0r

i n z e nd e r s

De

*

*

*

*

*

*

*

-�

r e .-'! á.c t i e

*

VE R SLZ\GEN Tocht

n a ar

0 e e l n eme r s l e i � i ng :

± 15

D i rk

B i j gebrek s t ë1.t i o n

_

en

twe e <-�. c

O _.)

·-'! o o r

Te rwi j l

er

nu

z at

v i j ve r

( hmm )

Oh

er

0cn

v i j ve r

· keke n

0. a n

en

•1 e

oever

o n -1 a nk s

we

o n s g ek

p fl nr

e e n s�erwe r

en

het

o p 19. e k ok - ,

s o or t - m e e uw n l .

n i e uw

z i lver-

q r o te _ l i j s t e r

s ;:i e c i 0. ë ü s :

no'J

een

,,e

e nk e l e w i l r'1. e

schaar se

(lw a r:üg a s t

vo n •1 e n w e

r� e

zeer

e e nrî ç m ,

of

r1e b l a u w­

e e n V- form n t i e

� an z e n

en

o n t -1 t:�k t : T) i t t i g e

on

mee r ­

w i n t e: r t a l i ng e n

.-:l_ e g e e lb u t k ­ 1� o n r n anpc 1 .

O�:) weg n n ar r1 e Op".JC spo t e n t e r r e i ne n i n Ho l sb e ek h eme rk t e n we vr e u� � e

vp.n h e t

q r o tc ') r o e p me t e nk e l e

e e n k r am svog e l , een

v i j ve n

!

n ie t s

we r d

zi jn

D a ar we r ·-1 e n w e

r c r1. e l i j k

i n t e r c s s ë'l. n t o r w2.. r c n

j a , er

L a ns s

v e r t r o1<k e n we me t

o n t: 4 ek t e n w i j

Z e e r me rkw a a r i i g

r e i ::r e r s .

k okmo e uw

197 9

Le o po l -1. S'.:,î ark .

eer ste

�e

m i s s c h i e n wat

koc to n ,

het

o ve r v l o o g ,

v l e ug e lme e uw .

h l a uwe

n a ar

ve rwG lkomr�

g e z ichten .

s t o rmMe e uwe n .

Op r1 o

C1 u s Wà ' s )

au t o ' s

Le uve n

ee n h o u t ri u i f

C o s t r op

aan

van

1

J anuar i

j o n1 2 r e n

fr i s s e w�; e r t j e ,

n i e uwe

27

Le o ? o l 4 s o ark

tot

') n z e

he t t e r r e i n z e l f e e n

k nobbe l zw a ne n .

l\. a n he t

m anne t j e e nk c� l e n

s t G r t we r 1 1 e n we

b l nuwc een

k i e k c n� i e f v l o og

fn rm a t i e

l i nq mo t h i e r

en

e i nr'!c l i j k b c l o o n :1

·-'l a a r

rr r a uwc

o n z e k 0 u -"'. e

ove r . O� � e ter uqweg

rr a n z e n

toch we l

voor

wat

te

z ie n .

tone n :

kregen we

een nog me t

K o r tom e e n r:r e z o l l i c:; e wande ­

1 a nkb a r e w a <1. r nem i nge n .

Mag n a Vr a"n ckx


.,..,

35 -

z :i iver"·..; kok -

L i j s t wan.rg e 1:10mc n· s o o r.te n :

·

kr anf svog e·l ,

s t orr:l!".lG G U''' '

en

'

grote

l i j ste r , houtr1u i f , wi l fl e e e nr'l , me e rkoe t , w i n t e :r t.:: l i. :(.:»:J , b h1uwe r e iger , sperwe r ,

b l a uwe k i ck c nrl i e f

k nobbe l zwa a n ,

.

'] r nuwc g an s .

m.

ll. nn t a l : 14 Bu stocht

n a ar

he t Ve c r se Me er trok r'.e .

febr uar i

Op 3

omqeke (.; r<l. �->

me n ,

te

r e r'l e n

He

en •

.

'

op

hE� t

r1e

z e e l n.n'1b r uc; ove r ,

u. n n t a l l e n .

7\ lq auw

s t r e nqe

o n tp o p t e n

..

se l i jke q e vc c h t e n k o st �

i j s · 0p

He t

bevonr1e n ) He t

me e r

i i j st

r� e r. e n

'.''e

c�é n

D e e l neme r s

en

.

-

.

g n n ze n b e 0 0 nne n

a l ro nr'l

i n Z e e uw s V l a 2\ nr1 e r e n

s t ory t e n

(l e

voor

vor s t

B r ä n r1q n n s ,

v0nr'! e n

we

t!gc r s z i ch t ó t

r1.e

r i etg nn s ,

pr ü.chtwa a r nem i ng cnze

he t bem ach t i 0 e n v a n

v i j ve r s we r d

rfo

en

door

van

t e l e sc ope n

cle ve l r u i l ,

cUc

·

a anta ). rk>rl e ·

koppf m sn,e l l e r s , e n p l è.. a �

1 p o o t of

somm ig e n

z o ·) �? ::

'")O s e e rr�e �

ook e e n · <J r \) O t e ch t

r o tr1 2� n s

1 k op ware n

geprobe e r d

(en

te

gew:.çme l i cht

dan

vnn

'

'/

v·:) 8r

t r 0.rl. i t i o nn c e l we i r1 e p a �. l t j e

T e n gcvo lrye v n n •l c vog e l s

.

het

v l ieg e n .

we v e r s c he ü1 e n <� m n l e n v o o r � e g a n z e n . i n q r o te

{ Nencr l,t: mr, }

on strük e n

( o f wa s

(!)

më t . de TilJ Bru s sb l

troep j e Kle i ne '3wane n ,

ee n

r1. a n m a ar

we

' 79

� nk e lo s ukk è l<, ar s ' r1c' (j é\n<J van �.e bu s a ls g ebru ike·n . B i j rl G a f s lu i t a:l,.jk V il. n h�� t Ve e r se Me e r rr eko ze l f s

7-'n ('l at

m o e s te n

z ag e n we

o n z e kop

s ame n

t-..1J ' Lc t1ven

naar h o t Vc c r se m e e r

o n tb :r; u.k c n · n i lj t �

z i t n l ë. n t s

fehur a r i

3

é én

" s ouve n i r "

�e w n R r g e n om� ri

hu i sw n a r t s • .

k e e r d e n we

so o r t e n :

Fuut_, B l a 1 iwe r e i g e r 1 ·w i l rl. e <J r 6 te e n m-i r/�. e l s t e z a 0qbek ,

eehd ,

sm ient , p i j l s t ::l ar t , ku i fe e ni:·l , br i lc'lu ik er ,

g r auwe ''.J '',J\ s 1, . g,ro t e e n k n ohbe l zw a � n , k l e i n e zwa a n , h l auwe k i ek e n d i e f , t o r e n v a lk , sme l leke n , ·f a z ant , wat e r :t c1 l ,, rn e e r k 0 c t , s c h o leks te r , z i l v e! r' e n goud p l e v ie r , .k ic vit., s t e e n l o pe r,, \·1• 4 :!., �) , tur e luu r , })') n te s tr nnr1 1o ;;ie r , m 0.nb� l:me e uw ( rr r n te e n "k l e i ne ) z i lvc rmf}G U'd 1 k okme e uw , h o u r V! u i f , vc l n. u i l , ve l c1 l e e u·wc r ik , r-r r b. s p i e nc r , krnm svc)cr e l , · '.?; a ncr l i j ste r , p u tt e t , s i j s , b·. m tc k r <'l. a i: , k ;:m w , . ek s t e r , v i nk , k c� e p , r o cx1br)r s t ; Aan t n l : . 5 0 k l e i ne

r i e tg a n s ,

k o l� �n s ,

n o n n e t j e , . b (� rq e e nr4. ,

r o tg a n s ,

hr a n�ry n n s ,

·

VJ

( P> KamD Ue c r i j se

Pe rk

2 3 - 2 5 feb r uàr i •.

B e n o d i g �h e � e n

:

-

2 1 g o e � g e l u im � e

e e n kow � c e nk e l e

Vr i j rl ag { ëi. l rl ël n N e er i j se a<'ln . : �

i·1e

.

� o o l nemc r s

schuur m o t w�rm

wi lije n , beuke n • o n ·

e e n mo� �e r weg j e , e n e e n ke t t i n� z a �q me t

niet

vr ocq

in r� e

strn

r ab i n i a ' s

kur e �

m0r0e � ) kw u.m e n ;

· ·. . .

we

in

sch i j f j e s

te

. ..

we rrfo n e r ve rwe lk 0m-:1

r1 �i o r

een

pl i c h t sbm·: u s t c hrmd

( i:1 e ze lf'4e

a l s v o r ig


36

""!

J ëVlr } he t

en

("f 2. S tvr i i e

zncr

een

te l l e n .

na

e nk e l e m i nu t e n

Ze l f s

0.e

P i e �')

1 b o om

van

te

rlF'l_ l e n

h e rs t e l d ) . ' s Avo n �s

boe r

Z a t e r � ng

r1 ël t

voor

s l u r p t e n we

twe e

hok

no�

tot

1 21. a t i n •1 e

avo n �s

'1 n n

nog

vuur mo t he e l

q ü be fl e n )

kwame n

vee l

l ë. s t b u t

( vu i le ) n0t

en

e e n s t r op

aan en

• s

m i � � ag s

eeq

en

;wo n r'l b le e f · b r a n0.. e n . motqe n

vo l q e n� o t'Te

r o ok e n n o î !J hu n

e e r y..ro r d

in

vc r ­

i s he t n u k o l v c r i ng v an e e n

p ap e n de

le ö st

hout

hé t

t 0 e s t ck e n b i j

rre l e g e nhe i c'l sk ok s b e r e i d

of

m i s k r e g e n we c h o c o l ac'l.ema lk e n n l a t t e k a a s . ') r o o t

1 k a. s t a a r

er i n

ne s �k a s t j o s g ek u i s �

somm i rr e n 's

b e n0 e fu� e n

stro ,

k a lv i n g

h a nc1 j e

( c1 i e echt e r

v o r s l e ur � e n we

somm ig e n r'! e er

een

omhe i n i ng

t a ar t e n

D i e rn i �� ag we r ae n

koe b i j .

een

cle pe n s e n n ie v akk u n r'l. i g c'l o �i r

D a ê' r n a wo o nn. e n

q c s t n ok t

en

a t e n we

� oke n v a n e e n hoo ibc r � .

war e n .

Mu l i e r - B o s se n s

f n.m i l i e

enk e l e w i lg e n

V il. n

s l o nG. e n we

r e eê'. s

h l ar e n

" k anpe n "

ur e n

n r.1.

s l n ary c'l c n

onze

arhe i r1

11 zw21. r e 11

ve l l e n .

' s N am i r� r'1 aq s kwat!\ '.�e nee

·Ît.JJ

Vn l we rk l u s t t 'J g e n we n a ar

V ël n·-i c r veke n .

boer

we

� lë:v:rve l r1 W0. .'."' r

k n n c�e n

.,.

uurt j e

c1 e

Bi j

vo0r

de

rn a <i k t e n ook n o g e e n he e l B r us s e l

c ornm e n t a i'tr

(«::r e '."l e nk

0 e ve n

over

he n

onze

in

uw

k ap ­

s tokk e n . Be s l u i t :

we

2' t e n

v·� e l b o t c r h u.mme n

e n b r rlch t e n

ve e l

s t r o me e

Fanr1� l t oc h t Le i a i ng : A i1 n t a l

D i j leva l le i

S t u. t i o n

Twe e hü l a ng r i j k e r:r r o t e b r o n

Lij st

en

hu i s

( e n l] êl .J. n

10 rn 0. ar t 1 9 7 9

( WE

vo lg e nc1 c

( av é me.lk f l e s � ke e r

Dr i e s ,

He rm a n ,

+ Î"!J +

�·\il', )

me e )

we e r

Luk

De H e G r Gr o o t ae r s

� e e l ne m e r s :

S ame nkom s t

( Z-W)

n a ar

o n (1 r o nk e n v e e l me lk

r'l. e

(N)

21

L e uve n

8 u K � n t i e n H e ve r l e e

W i1 t e rrreb i e él.e n

we r ,� e n be z o cht

O u r'! - He v 0 r l e e a l sme r'J. e

il.e

·

8u l 5 . Z u i rl

(O-H)

p l t\ s s e n v a n

rl e

en

Ne e r i j se

Z o e t e 1/7 .':1. t e r s

a A nq r e n z e nde b o s r a na .

� e r w a arqe n om e n

s o o r te n :

2 0-H , 9 N , 2 ZW ; Dor'1. a ar s 1 B l auwe Rc irr e r 2 ; t !i l rf o 0 e nr'l 2 6 OH , 2 5 N t 3 ; K u i f e e n il. 1 5 0-H , 1 3 N ; T a fe l c e n� ± 1 0 2 0-H , 1 2 N ; N o n ne t j e 0 - H ; K n rJbh e l zwa nn 3 ; 1 T o r e nv Fl. lk 1 ZF ; W a t e r ho e n ; He(·� rk o e t ± 10 0-H , ± 28 N ; K0krnc e uw ; H') U t d u i f ; Turk s e To r t e l ; � ·I i n t e rk o n i n�-p He00emu s ; G r o t e L i j s t e r ; Z n n0 l i j s t e r ; Ko D o r w i o k ± 3 0 N ; ! � r e l ; P impe lme e s ; M a tk o p ; 0 t a <J.r tm e e s , ?.:W ; B o omk l e v e r ; B o ol'\lk r u i p e r ; G e e l g o r s ; A ::ip e lv i nk ( ro� p ) O-H ; V i nk ; '.Hu i smu s ; R i nr;m u s ; s:1re e uw ; Zv.1ar t e k r a a i ; Ro ek ; Ek s t e r ; G a a i . Fuut

Sm i e n t

nantal

soor t e n :

D e m�e st be l n. ng r :i. j k e w a n r n em i ng wa s w a ;:\ r sch i j n l i j k he t w . mede de gr o t e a n n t a l l en t a fe l - e n k u i fe e nd .

36

n o nn e t j e ·

De

a l s-

g r oep kope rw ieke n te Ne e r i j se wer e n voge l s op vo or j a ar s t r e k n a ar h e t noorde n e n vorme n e e n typ i s c h m n ri r tv e r s ch i j n se l v o o r d Ei Di j leva l le i .

Hever lee

10/.1 /7 9

N o rb e r t

Debr u n


37 N I E UWS UI T · 'ÜN'?;E

·

S TR.E!EK .

·

yoge l s ,,

��==;::: =

.· Ana s c r ec c a

l·r i n te r t a l i ng

100

B i j ne

ek s .

2 6 r� �C e'(!lb e r

O f)

1

7 8,

op . r} e ("'f r l) t C v � j -yc r

S . 1\. " R .

in

P� t cr D r o s e n s B r i l <l u ik c r

Op

-

1./1 1/ ' 7 8 . z n.t

er · l

m.

m anr

er · w a t=:

i j s ·n. o n . w i tte

er op

in

t0ch nog

R i e tgnn s

Overrp:m0 sk l e é r1

,; o s t c l i j k e

Blë\ uwe

130

ve e l tr ek )

s n e e uw

i n . J:ie t

znt

zwn.r t e k on , ,

..

wi t t e h o r st , .

a� u l t

e 8 n.

'F� e -:1 to.

m.

.

wn s c'l c

r'1. <:VJ

ih : ( 3 ) C-1 e kou"1e-tie r i o.:"i.'é

f o G r o t e B r � n t e N c n r i j se c1 "-rr V '1 n

ee r ste

.

0 u ':1 - Hc v c r l o o h i j n n. vo l l c r1. i g

Omc1 .1. t

tG l le n :

��ryu l n t i G s e e n� e n

mr,� � rk0C?te-n ,

kui f e c n '"'1 e n ,

P e t e r Br o se n s ,

r1won'J e n .he e l w n t b l nuwe

w i n tervcrh l i j ve n

l i j k '1 f t e z nk'ke n . ZorJ. at

we

s � b e l i ng k r ege n w a t vn0r

een

c e n t r at i � s t o t

7 ek � .

Chr o n o l og i s c h e

1-ij !'1 t : .

in

onze

so o r t

..

r un

toe

D i j lcyn l l e i n o n- s t o p

tbt

"

bove n

)

.

l i c: h te l i jke

1 0 me t e r e n z

o�

!

hun

zuide.

'Jv0 � ­

v � � r stel l i nq z nr 0 � e me t �0�'

1 1/ 1 1/ ' 7 8 Z <:t<J ik 1 0 rVJ

.

.

w n � r nern i n0e n

n nr e r e n

( c'.! n

te . ke r e n . e n me e r .o e n

� ..

S t o f�n B an � e

k i ek e nr U e ve n

�c

500

� an

meer

s l c :b c e. n·'" e n-�· .

·

en

c"! i c hbJevror e n

Çyrc u s c y n ne u s

.-

.

Op :·

nc br i lr� u ik G r

<1. l s v0 lgt u i t :

De � e

Noo r � e l i j k c r � e l e� e n

-

.

d .-::q e :r:i

2

z aq · e r

t a. f e l o c n•1 o n ,

k :i. :.;k e nc U e f ·

Vor s t e n

He t r1.o �� i n o r e e d s

wa s

s t e e/i s e r 'J d i cht t e g e n he t

g n n z e n over

s n e e uw l a0 .

G n 0 rm

v i j ver

2 5/1 2/ ' 7 8

o,P

v i j ve r e n r b ok

k o n me n � p Nc e r i j sG n r n t e

( e r wn s

S . i'. . R f'

w.

f ab a l i s

r i cht i ng .

wi lr:� e c e nr1 c n ,

te

1

'4.c

e ch t e r n00 )

l\. n s c r

d a t e r ve e l

z ien

> . l\ . 'R. .

(c'le w i tte v l ek voor he t ooq r U c� b i j

ontbr o.k .-

vi j ver te

,t j s o r r1e

v(;w l

31/1 2/ ' 7 8 v l o 0 e n 1 6

w� s ,

grote

r1 �

mirlr"1 e n van

hP. t

f l 2 ml< c n

z i e ;,1 i s ,

·

c l a n0 u l a

i n ov c r g an<; sk l ü e,0. to

g r o t e wak

Op

B uc e ph a l a

.

.

.

J

,;

.he t vè l d v a n E r.ps-I<wor p s he t t,.l .i;\:nn9 t j e

h l nuwc k iek c hr1 i e f � De w i t t e s tu i t wa s' f.u i0 e lî jk z ièhtha ë',r . ;-

4/1/ ' 7 9 : Üo l sb r:: ek- P l e i n : - E én

wi j f j e

c'l e ve l�1 c n

· 0 u i c1. c:: I i jk . n. c h t c r

r1 ('°:

l

h l inû.wo.

wa0. r 0iin 8me n u n i vc r s i t n i r e .

"·

'·

i

k ickep/l.ic f , w .: hp

·

. ·

6/1/ c ï 9 . He t

C u'l"T>U S

Pa te r

.

Rcrw i<J

· Blockx

v l o '.") '} · vr i j · l-'1 ü.IJ

0ve r

( ': e l (; s t i j ne n l:--., .� n�t�G V G r l Ó ü ) Drn sen s ,

ll n r t

De

Wi tbe


Q

- '7/1/ ' 7 9 :

v l i egE m

twe e e'k s .

Ou-·1 - :m"! v c� r l ( ) o , e n

38

-

d e spoorvJor; n ;:u1r rfo r i e t'k r a o.'J tu s s e n

ci v o r

''> i n t - Jo r i s-r · ,� e r t 0 7,:. 7 / 1 :

f) .l C:uwG lc icko�ri i.�-:; f int<.;r l e uv o n ( s t :-:i r t )

Een

w.

··

r-; ti � c n inc t

' 79 .

Brn

·p "

·

2 torc nv v. lk c n

· en

�bh s ,

1

S�'crwe r · Cl!)

Horwiq ·

- 1 2/ 1/ ' 7 9 : u i t Vr 0 èmr'l e '

·

( E·") l sbcck )

tu i n

on � c

w.:i. arnem i nr p

·

1

in hnt Ka s s e l � a l ( K0 g se l� lo )

:; 2 7fl/ � 7 9 0 e n ome n

P.V" :

± 10

tn i r1 c1 e n ·i n bobouwr�. o k om · v l ucht o. f s t nnr1 :

wc r � eve nt j e s 0.chte rvo lgd '4 n 0 r

oen

.( TiJJ-w 0 n <i c l i nq ) :

l

·

·

weg �

m.

., _ ,

.. .

m· .

H.B .

j '1q G nrJ?ln l 2'i.uwe k i ekt� n1U e:f : H.B.

h :J u ti! u i f .

k i cken•1. i e f

1 b l <:1.uwe

B l o ckx

·

v l i e g t e e n b l n.uw.e . k ie:ke nr.". i e �

. �

1 7/1/ ' 7 9 :

:né:. Be cker .

·p�

"

'. '' (waa*';.;.

( I nt'. J:t° Leuve n )

rn .

� n o r ha a l �e . troep) H.B.

1 l'- l nuwe k i ek e n,U e f w .

Om s tr o ek s l t5 u 3 0 ove r v l i e ; t l'. :m . h l nuwe k .i eke nr1 ie f !-! C') l shècik:..;. j-, lè:! i n · va n 1 · T,•1 h <". ë:\ r O , a l l e kr nrn svo0e l s , s1·) r e e uwe n e n me re l s v l i '"'IJe n ve r schr ikt v a n

o n ze v0 e d erD l n a t s en

v l i e cr t

- �8/ 1/

o ::i

�e k i e'k e n<l i G f voe r t � c h t e r q � e n

on,

3 0- 4 0

� u ikv lucht .u i t

m e t e r hoogte vcr c�er .

- .]." . b l <Y.,1we k i ek e n( U c f v l i0qt to Ho l sb eek- P le i n l a ary tu s se n

h;:i.qe n

str 11.ik e n 1

en

0T11h e i n i nr:r o n <1oo r

ontwi ikt hë1 n ·�. icr a l l e r le i rl. r aflun

·,•

der

-

v l ié<Jt q edurè nrte m i n .

v�n ne ge s to r te

111 :'\0 o v e r rfo ' o ne f fe nh e d e n

'

i'n�1ruk 1

-- 1 5 u l 5

0. n. t

eo n

:?. e

1")r : : o i

te

D!I. . V . m.

vo o r a l

n a a.r

z ove r hèt

c"' è. t

1

uit

x

i n �G

onzo

tu i n wegv l cy·:i q ,

h0u t � u i vc n j ncht . \

( D i' t ... m .

, ,Ltr . J . , H . D • z i�h .

sre c i c:t. l i s 0 e r rl e we r (�

'

q e •1.ure nr:1e ,

.

.

� 00 � l� i jkor

z i j n. �)nk ! ),

zo .

-

uit

Kor t r

'

.

i jk-:Ou, t sc l '

h l "1.uwe . k i 8k e nr'l. i e ve n -:r e z i e n '

10/ 2/ • 7 9 : .

... T•... : a;;;.t ;;.e . -. · __ r sn in

3 8 ek s .

.

" De B leke '* -:-

.

\

( Ho l sb2ck )

:

i

w.

.

o�gemG rk t } . hewc e r ·1 e ( e n: . "� o t z�i we l

Uunbc r')'br0ek . i n .

i n het

14 a .

+

'

d o o r vr i c na e n e n k e n n i s s e n b i j n a i e �ere � a0 �en

hnnèè n

x

p."11-:1(H n had .

b l ri u'i.ve k i G'k c n'.rl i c f v i io rr t vanu i t N

m.

'l

,r i c ht;: i nr:J ,L eo :-- 0 lr1 s·"'lnrk . < ho :x; te .:!:. 30 me te r ) .

stort

: He t

m a akt 9 eb:r u ik

n fv à l ,

e lk e · h i nr1e r n i s · :êim: ;--) rCiO i e'n 0 n0 e z î c n t e n arf o r c n .

'we 0 c�

O;:im c rJ� i nq

g e e n e nk e le

e :n

stort I ntcr lc uvc n�K�� s ae l- lo·;

brwe n h e t

vn�

e n bom e n r�.o ch k an

01")v l ierycn'."1 c k r a�1rnvo'ge l s v a t t e n ; 28/l/óm 1 3 u . 1 3 u 3 0- 1 5uOO , .z i e n \ve · � x e e n w. h l n.u�e k i ek o no i. e f

ve r schr ik te

- om s t r <� ek s

o n � ç.J v o e r\ e r z_ü v ë'.t s ,

nnar

'

'" e

snceuwne r LYJ e 7 w .

te heh}":-.c n .

h l nuwe ·k ie�-<e n� i c f .

H.n. . F.B '

G c: i 1 i na00 /T i1. l l i n n r; o

il. ël.nwG � i g

or.)

.c'l c

u fr-f 0 l nte n

v i j vor

v. ;: m

Ou0 - Hcver l e e No.:-:i r .-'! () p LU . J .

1/1 1/7 8


":"

39

'·

Zwa r t e

Op

Ch l i n o n i a s n i 0 e r

-

Stern

te

1/ 1 0/ ' 7 8 wa s o r

-

Tr i n0 a

op

1 5/ 1 1/ ' 7 8 :

rr a .t j e s , we 0

o c h r o ;/ U S

t i j r'l

v c: r schf ikt

ze

o�· :

5 v l i c r; e n e r

'.

.

'

K l e i n�} m rt n t e lmc e uw

' ( stor t )

50 à

+

l u i <'l r o G r x md

-

ek s . )

a d. .

( vo o r a l

s t o rmme e uwe n

100

D l o ckx

fu s c u s

J_, a r u s

op s n u i t t e r r e i n e n v n c r A 2 2

:

6 wit­

z itten .

Herw i rr

/. 2/ 1 1/ ' 7 b

z i tten

I. nr u s < c am1 s

i n t G r l e uve n

7 / 1/ ' 7 9 :

vl ieg e n

� e an�e r e 0 n a t w a t ve r a e r wci c r

r i cht i n0 ,

"J t o rmrn e c mw -

a 0 nwe z ig

i n wi n te r1< l e e r1

a f0 e l u. t e n v i j ve r v n n O u 11 - Ee vc: r l e e .t-h o r r:1

"' 2

n a e n irr e

in Z .

1 ek s .

s t � e rl s

he t � nr r e we e r .

n i e t t e 0 e n s t a a na e

Wi tgatj e

n o r;

S .A . R .

1 k l e i n e M�nte lmc e uw .

G r o te m a n t e lm e e uw - L �r rt s mar i nu s

2 2/ 1 1

w a ar s ch i j n l i j k

�4/ 1 1

1 ek s .

� svocre l

-

- · T u s s e n �. c

- 10 ° C )

1 ·J r o te m a n t e lm e e uw

1

v l e e sk l m1r i g e

rr e l e

i o te n ,

E.B.

s n ave l

mo t

Tu r c1 u s p i l ar i s pe r i o rl e

e�

w nr e n

v n. n

te

1

tot

� i l se l e

7

j r:t n u ar i

bi j zon�ar

tcnne r ël tur c n v a. n

( c n n s t �ntc

v e e l k r an svory e l s .

e n t u s s e n rl c hu i z e n t e 'k om e n r n nr1 sch ll r r c l e n , 10

nog

rr o e n

�ie

tu s s e n

Door

c irc a

0r�te

��

� e m e e s t e n b l i j kb � nr � 0 o n b a zwu. �r h � t o�e n ve l d t o ve r ­

k o u � e w� s he t l at e n

B.D.

" nek n .

rore

t e lJ e n a� c r c n w a r e n .

Ze

z n t e n voor a l

e n r o na a e hu i z e n v G e l

te

v i n� e n

rn

z o .-1. at

s om s

Z ('}

tot

in � e d i ch t e h ag e n

Vermoe a e l i j k

zijn.

b l e ve n

Vü r s o n n E: m P ?'l. tr i ck

3 ek s .

he� i n

s tr e n� e k o u l a nd e n

l ieten

tr e f t me n

(N �v . v � r . : Op l j 2/ ze

i a n u ar i

3

r e 0 e lm�t i q w n. 2 r 0 e nom e n

ic

d G ze

n � tu u r l i j k j n. n u a r i

z i c h vr i j

' 79

h ar1n e n h o t 0emunt o p t4. e

; ü l'cma n. l

a l 9�mc c n

hroe�cn

zat er

o pq c r; e t e n ware n ,

In

kort bena�erc n .

s n o r t me e r � � ar

onze

in

oen

be s j e s

ze

ve rhu i sr1 G n

�e

J c � n� i n av i sche en

D a rke n .

10 k r am sv o c; e l s

in onze

��n

in

tu i n e n

)

0 r o e p v u. n v u. n

r1e b e r b e r i s s t r u mk . ze

� ' a g e n s <l e

tu i n .

n a ar

een

Toe n

n i'lb u r i g e

tu i n ,

r'l e z e

tuin .

Hci.g d <l Vr a nckx 0 .D

o nk . nrirr

c q. n0 e n h :1/lr". e n we e e n a'-f f'e l ' VO e r0 e J: ­ . D l a :J. t s é'. Ll. nq e l e 0 d o n e e n 0 r 2. Rk l i r_rr e nd b � r t: e i n te Ho l sb e ük - ;·:i l e i n . H i e r o p . kw rrra e n g r o e p e n spr e e uwe n e n me r e l s a f <1 l sook 2. 5 0 t u l k r am svo e l s · è ri

2 7 /l/ ' 7 9

en

�e

vo l ".J e nn. e

q

s'om s

� �n

e nk e l e k o p e rwi k

( voor a. l

ë\'')pe l s e n h r o o;-1- e n k ë1. G. sk o r s t e n war e n DüV ,

HB ,

LUJ .


.... -40 . ' - ·· Kl\LENDEn:

O eV •

F i e l r:iv-.r.:i. � l ..Qf· "1 c l i nr; Le uve n

De

:

"

S c c r a t nr i n a t

te

3 5 Fr

WJ- j e u<g.-1 l e r'!. c n

"

1 50 Fr

s t o r te n :

., .

PGR 000"- 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3

o� '·

<

o .v .

D e T 1 i e l cwaé1 l ,

?. 3 00

Tur nho ut

G r i".. n t eJ<kcr

me t n l s vo rme l fl i n11

3 5 Fr

FJ-}) i j l o <l e n

>

..

..

3 3 0 3-0 He,vç r J:e e · •

3 00 Fr

f: i j l o it e n

.

� .

P l o instr �at

:

n � n s l u i t i n0 sv�0rwnnr a e n

Ho n f··U e ,km

. .

" N i e uw

1 i c'! "

.

.

..

... . .

W2\

=

+.

�-

-.

0.1< t i vi ta i t voor

P i e l'.) � rJ

i: IJ\

a fk o r t i nry e n

I,:'J

_ _ _ _ _ _

_.

=

s,.., e c i e l e

i n r'!.o k o l e nr1 e r

ak t i v i t e i t V::) or d o

··� .

11 n a am +

0 9 u l2,

Le uve n

S t <"' t i o.n

E i n c1 e T

Fh.

to t ...

P f:-c r o t ,

E i n�o

r o n�

r..i9 olc Po s t neme n

s l u i t e n v0 o r fü�

n am i a .

wan

� e + i ng

r.::7 U 1. 1 i• n c k

�G

S t a t ion

07u30

+ T. 'J

j :" ."'l. r )

"

� a or

V0 e t t ocht

13

16µ30

J:

.

I� 0 r t e n!-i c r1J

fl. a n _ t e

r>h l-' l l.• >/)�

,"c i ;t i' ng :

·. ".>. ".. :'

( to t

B c r t ernho s

fl e hu s n a nr

r o n0

j e u0� lcdEm

j o n') s t e

en

. �:·:irr e l i.jkhG.i d . .

adr e s

..

· _ .· ,

.

:

Ko r to nJ-:: e rrr 0u s

wi1 ar w e

�-

'l.m

D i j l c vn l l c i

Ou·� - rfo ve r l e e , w�1 n. r u i t

we

we

neme n

t e 'vo e t

'� r

de

tre in

t e r ugk ome n .

l 5 u 3 0 i n Ou� - H c vc r l e c '

:

.

·.

.

Pic � n i c . mc eh r c n0e � , , .

'

P e t e r Dro s o n s

L a i � i ng

Ha . 1 5 anr i l 1 979 --------- - - - - ---

. .

-

T 7A + T::J

·

08 uoo

S t :lt i o n.

- - -:-- - � - -

De uv c n :tioqk .Pq � t

;. '"". 1 '

Le i r i ncr "

Zn .

21

aryr i l

+

De · 3mc t ·

T•7J-Op e n

_ !ener e e n

P i e p PJ

r" .

VoQr: tê l "

, .· .

me e°.r .

.

r1e ur

tu � se n

ü

e n 14 j � �r i s we lkom !

i n l i c j t i n'.:JCn

nrine'. '.nró'Se n s , .

·

:

� iep

1.979

- - -- - - - - � - - - - - - - -

VJ

.

vo lwa s s e ne n

··,

�- . f

.

fle

van

..

Ve rk l. J.r i nq r c r

"

schr i j f o f h e'L n a 2:r

F' o n t e i n st r n a t

016/ 2 2 7 ?. 14 .

"

79

,

·

:· , l

.

.

' · · ' "" "• '

3 0 3 0 Heve r l e e


- ·41 2 9 a�r i l

Zo .

_ _ _ _ _ _ _ _

..._ _

' 79

aQn

1 me i ' 7 9

Di .

o nvo lr'�. o c nèl c J> c l a nry s tc l l i nr:r wo r 0 t

1·Te rr c n s

_ _ _ _ _ _

� e V l a nm se hrct e n ne nn ag

de

r 1e e l n ame

a fry c l a. st .

': ' i n'1 C V 3. l l o i

- - - .... � - - - - - - - - -

0 8 uOO

VJ

Le uvn n

S t 0. t i o n

Ve r � 1 a � t � i n1 me t

�e

'

E i n�c

ron�

Z a. .

.,.

5 me i

fiet s

P i ck R i ck m 0 eh r e n 0 e n

�e rw i 0 D l o ckx

L c i � i n0

_ _ _

1 6 uOO ,

�-� o ck P o s t

' 79

_ _ _ _ _ _. _ _ _ _

PJ

O�.u 3 0 E i n:l n

r o n�

.Nl" nM S ü

r1 r c e f

\!·Te e r t s e

s t c� 2 nwe g

l l uOO

L c L1 i ng :'·j.:1.rk H o r r en:l i'ln s

za .

_ _ _

12

me i

' 79

..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S �') r i n0 pu t t e n ,

n n. f'.r

N (). t u u r c x 1) l O r ël t i e

am f i b i e e n

en

rept ie len .

TrJ,7.\

WJ

+

08 u 3 0

St a t i o n

0 8 u4 5

K a n t i e n �e ve r l e e

Ev .

Leuve n · Ho ek

b e n o r H g he d e n ,

E i nd e

r o nd

Post

<J l a z e n b ok a a l t j e

sche pne t ,

15u30

P i chn i ck m e ebr e ng e n

D i r� C o s tr op

Le i � i nq

Za .

_ _ _

1 2 me i

.... _

' 79

Popp e nk a s t 19u l 5 E i na e

Zo .

1 3 me i

' 79

- - - - .:.... � - - - - - - - -

'PA + WJ

1 9 me i

r o n�

te

Romp ay

112,

Le uve n

2 l u 00

ie

Lier

Faze

S t a t i o n . Le uve n Hoek .Po st

Ve r p l a a t s i ng

' 79

Van

t1ave n s tr a a t

S c o u tsl ok a a l ,

Cong r e s

07u 30

Za .

P i ep - '. 'J d o o r J .

voor

_ _ _ _ _ _ _ _ _

0 7 u4 7

n a ar

tre i n

van

met pr i v é w ag e n s of me t re

:-Ia s se l t e n ove r s t appe n 8u03

s t at i on

P i ck n i ck

(geen

"� ammd d ag

i n Aar scho t ,

neme n

Aank om s t

V o o rm i d d ag

tre i n

Lier

� r a nk )

D r p s - Kwe r p s

Tor fb r o e k :

O du 3 8

l a ar z e n , ve l d

en

k i j�er

. .

bo s

.A lk a l i sch 111 o e r a sg eb i e d

05 u l 5

S t a t i on

07u00

Kerk van KWE R P S

Le uve n H o ek

Po s t

van

daar


42 Ve r p l f' .-1 t s i nq

pe-r

o f· p e r

u. u t o

f i e ts

P i 6k n i ck �eebr e ng e n ·

mogc l i j k h e i <l w a na c l i ng Le i d i ng

Ge

·

09uOO E i nd (:�

24 m e i

' 79

- - - � - - - - - - - - - -

PA + · 1:-.rJ ---�---

I J se

2 5 me i

' 79

FZ\

27

+

me i

' 79

FJ

.

"J . C .

u i t s t ap

L e uve n

Notar i s

Knnti en

08u l0

Ke rk

Ho ek

Po st

43

Lubb e ek

3a l f l ant s

fie t s

per

HevAr l e e

Ne e r i j s e

15u3 0,

Pe t e r

P i c k rti ck meebr e ng e n

Bro se n s

Pr u. 0 t avo nd S c o u t s l ok a n l

R ave n s tr a at

de B6ev� Ré s. o . s . c .

Nico

S t a t i o ri

L e u ve n

07u30

P ark i ng

Ve i l i ng

r o nd

de

g ewe n s t

Le i d i ng

Mi che l

� s t �p Po st

K ampe nhou t

Zcgqe o . l . v .

K.

Dek sho e ve v i j ve r Pr i n s e n p �rk

06u l 5

Station

0 7 u00

P a. rk o e r p l � � t s

Sas

(weg

P i ck n i ck ,

L e uv e n

( te

Gee l)

en

( �e t i e )

Hoek i ng ang

Po s t P syc h i n t r i s c h

l n nr z e n e n k i j k e r _ o no n tb e e r l i j k

Ve r p l a a t s i ng m e t Yve s

l e uve n ­ Me c h e l e n

V a n D o n i nck

Gee l .

14 6

Le i d i ng

Le uv e n

J an s s e n s

' s Vo o rm i d d ag s :

PA S

112

m i dà. 8g

Loar zen

' s Nern i n d ag s :

ui

Hoek

0 7 u00

E i nde

"1�� - 4 79 -"- - l���. - -1 -

.

07u30

20u00 7. o .

<l e i:n i d d u.g

r o nd

Le i d i nq

n 2.m i d d ii. g ­

Bog ue rt

S t .:l t i o n

rond

de

C a f é F � u n a - F l o r a Tr i a n o n n r e e f B e r g

e n Vo e r v a l l e i

E i nd e

Vr .

O

:

s l u i te n voor

G e l .l e nb e r g s t r .:'l o. t

Le i d i ng !) o .

1 3u30

Joh a n

l l e nb e r g

08u 3 0

:

te

n <t n

0'11

pr i v é wag e n s

V a n de n

Bo sch

z i ek e nhu i s


. . �

4 3 ·· �o .

j un i

17

' 79

T !A

tu s s o n T i e ne n

s t r e 0k

i n V?: rb ;:, nd m o t de vog e l s V ël. n de

l'�J

+

in de

Wnnde l i ng

- - - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - .....-

_7;:5. Q B i .�

S t G t i o n îJ c uvo n

� ebrck

Lo i d i ng

N.

·

pr i v é

of

Tr u i d e n

i ng c'ko f f e r d e

ve ldweq "

wng c n s

n n n �e � e ve r t r e�k e n Deb r u n

�t

en

we

met

de

van

tr e i n

V n n d e r Borght

B.

..

F i c � s t o c ht d o o r Vcqrv� l l c i WJ

E i nde r o nd

18 uCO

IJc ié!.i ng Joh il.n V an 11ompay

Nacht ?.wa luwent,ocht 2 1 u00

S t R t i o n Le uve n

2lu 2 0

�·Je ?:em<'l a l ,

E i nde

r o nd

Le i d i ng

L.

hoek I' a t o r no s t e r s t r ë\ :-i. t I.ia. ng e s t r a n t

2 3 u 00

De

Sme t

'

'

T o r fb r o ek

7 u ·::!. 5

WA

9 u 00

WJ

+

·

S t n. t i o n Le uve n Hoek

C R f é F nu n R F l o r il. ,_ Tr i n. n o nd r o e f ,

Le i d i ng

i 1 i chc l J n. n s s e n s

E i n� e r o na d e .

Po st

m i a d ag

B u s Leuve n .ifo cho le n a nn s l u i t i ng

'

c o n s e r v ri. t o r

Ve r p l�. ti. t s i ng m0 t op e nb '.'l u. r

'

Berg

n � nr

tot

v n r. vo e r moqe l i j k

K ë'.1-l"<l P e nhout lijn

B e rg om 8 u 3 1

.S a s

:

·

Ve r t r ek

7u55

Kn e rb e rg e n - B r u s s e l .

· * *

On ze

ak t i v i t e i t e n

! U j dt óp z i cht ige al s

je

Laar z e n

o ok

nog

st aart ope n vo or

k l e d i ng e n we e s

e e n s wat and e r s

z i j n me e s t a l

*

*

I BDE�EE N . niet

i n het

o n o n tb e e r l i j k ,

, _ ,;

He n

zegg e he t

voor t .

l u i dr ucht ig # o og w i l �i i

ve-r rck i j k e r

j ge n

steed s

dan

me n sen

n u t t ig .

!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.