__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

-

81

-

Toe n wa s re e d s h e t ver sch i l i n g r o o t t e te z i e n . P ik ant de t a i l : dree f i n m i j n r icht i ng zo<l at de war e n

. · : "-

. .

.

"..

ste r n s u i te i n<le l i j k tot op 3 0 m g è n aderd

De g � o o t ste z i j n bek wa s rnL:ç:god , '

.

.

àe

andere ste r n had e e n rode bek

d i e overg i ng i n e e n �t e punt . Nadat de p l a nk t o t op 1 0 m ( ! ) oeve r w a a r i k z at ( ! ! )

p l ank

de

van d e

wa s a fgedr eve n , begon· de zwarte stern onr u st ig t e

word e n e n vloog ' op . Ook de noorèl se e n he t v i s d i e f j e v l og e n t o e n op . De noord se ste r n h ad d u i d e l i jk e e n l ange r e st a ar t . Naar a a n l e i d i ng van de z e toch we l " se n s at i o ne l e " waar nem i ng van D anny ,

HB .

g i ng i k ' s avon ? s nog e e n s k i j ke n ,

n a a l l e ve r sc h i lpun t e n i n Pe te r son s

e e n s g e l e z e n t e hebbe n . I k heb t o e n gepr ob e e r d d e ste r � s i n tege n l i cht te bek i j k e n

( om <l e door schi j ne ndhe i d van de s l agpe nnen ee n s te ve rge l i j k e n

z ie Pe te r so n s ) . D i t wa s vre se l i jk moe i ]. i j� . I k m e e n é é nm a a l he t v i sd i. e f­ pátroon ge z i e n te hebbe n . Ik wa s trouwe n s nog maar e ve n be z ig o f d e 2 ster n s c irke lden de lucht i n e n verdwe ne n

( r o nd 1 9 u

' s avona s ) .

De zwar te s te r n b le e f ve rder j ag e n op i n s e c te n . ( Op 4- 5 e ch te r o ok doorge­

trokk e n i Gedr ag van de 3 ster n s :

ide nt iek . Me t de typ i sche " zwiepe nd e "

s t e r r e v l ucht

en p lo t se l i ng e i! u ikv luch t e n op het H 20- opper v l ak , wa ri.rb i j dan ke nne l i jk i e t s van het H 20 we rd opgepik t

(mi s sch i e n sch a a t se nr i j der s o f z o ie t s ? )

Ze b le ve n z e e r l ang v l ieg e n e n wat opv i e l t . o . v . d e aanwe z ig e kokm e e uwe n : de ster n s g i ng e n s t e e d s op e e n o f and � r s t uk hout i n he t H 20 z i t t e n

{ a l o f n i e t - dr i j ve nd )

( te rwi j l kokme e uwe n <l i t n i e t do e n ) . HB e n DAV .

No t a van de r e d ak t i e :

i n de l e n t e k an d e s n ave lpunt van de Noord se nog

zwar t z i j n maar de V i si! i e f k an noo i t e e n vo l l ed ig rode snave l hebb e n i n pr i nc ipe a lthan s . Toch sch i j ne n

(we i n ig t a l r i jke )

u i t z o nde r i nge n voor

te kome n <l ie ne t s n ave lke nrnerk n i e t 100 % betrouwb a ar zoud e n make n . ( Pl\

6

Fuu€ Op

11

-

i n se rmone 11 )

H i e r we rde n e chter ook ande r e k e nme rk e n g e z i � n

• . •

:··

Pod i c e p s c r i s t a t u s ware n e r t e SAR 4 2 fut e n aanwe z ig waarond e r . 10 j uv .

1 aug u stu s

Luc Jan s se n s *

A a l scho lve r

-

Ph a l ac r o c o r ax C arbo

De ze u i t z o nder l i jke g a st wa s te z i e n op de g ro t e v i j ve r van SAR op 1 2/8 v an 14 . 0 7 tot 14 . 3 9 : h i j kwam e n g i ng in noorde l i jke r icht i �g z ich 2 0 m i nu t e n ne e r op he t wate r ,

en

z e tte

foe n wa s de k ar akter i s t ieke man i e r

van i n he t wate r z i tte n goed te z i e n . LUJ

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded