De Boomklever Oktober 1978

Page 1

Driemaandelijks

mededel ingsblad

':De 93oomkle1'eďż˝ 0.V.

De Wielewaal

5e

-

Afdeling Leuven

Jaargang 78/4

l oktober

Ver.

Uitg.

Y.

1978

Vanden Bosch, Gelaenaakse Vest 80,

3000

Leuven

Houd van de dieren. God heeft ze rudimenten van <lenken

en ongestoorde vreugde gegeven. Verstoor het niet, kwel ze niet,

ontzeg ze hun geluk niet, dwarsboom Gods bedoeling niet. Uit

"De G e b roe <'l e rs Karamazov"

van Dostojevski


).


-65ARTIKELS HET JAI:.R

HET (OOIEVAl\RS ?) DORP

VAN

De ooievaar, die grote witte vogel, al0m gekend bij de mensen,

(denken

we maar aan de vele kindersprookjes) kwam vroeger in.Vlaanderen en in de Kempen vrij algemeen voor. Als we echter het aantal broedgevallen van de . laatste 50 jaar bekijken, stellen we een opmer�elijke daling vast. ih Nederland:

Eerste grote daling na 1939 (312 broedgevallen) 1950.

tot 85 broedgevallen in

Dit aantal bleef langzaam dalen tot 56 broedgcvallen in 1 9 58.

Tweede gróte daling merken we op in 1973: slechts.§. broedgevallen. Deze daling was echter voor een groot deel te wijten aan een zware storm in november 1972.

:!:!!_��!s��: staan wij

er

nog slechter voor: voor het eerst sinds 1895 werd in 1972

1 spontaan broedgeval vastges �eld

(te Ha�hy, bij Aarlen) ,

Wat zijn nu de oorzaken van deze daling ? Deze zijn van verscheiden aard: 1 / het gebrek aan een goed biotoop:

vochtige weilanden en moerassen worden op meer en meer plaatsen drooggelegd. Óe vervuiling van het water neemt toe, steeds meer land wordt verkaveld.

2/ het grote aantal hoogspanningslijnen: .

'

zo is uitgerekend dat in Nederland alle�n jaarlijks meer dan 1 miljoeq vogels te pletter vliegen tegen deze draden (vooral grotere vogels ' zoals zwaan, ooievaar, le?elaar e n aalscholver) 3/ het schieten op trekvogels in Afrika.

Beroemd geval is

<le

.Hecklenburgse "pijlooievaar" die met een 80

lange pijl door de.hals van Afrika naar Duitsland vloog

ent

(in 1822)

Oplossing: wederinvoering van de ooievaar ? Daar de ooievaar niet meer spontaan kwam broeden, België)

dacht men (o.m.

in

aan "kunstmatige wederinvoering", met de hoop zo toch tot broed­

gevallen te komen. een eerste poging ondernomen in 1937 in Lier mislukte jammerlijk. - pas ca 30 jaar later, aansporén van het t-'lWF

in 1965, werd een tw.:�ede poging ondernomen op -

België.

Vier jonge ooicvaàrs uit Ilarokko werden naar het·Zwin overgebracht.


',, -66De concervator van het

. de "een sukses 1 doch dit beteken

van overleefde,

1 er­

Slechts

In juni van c'ln.t jaar bracht l·wijfje 3 jongen ter wereld.

Zwin liet toen verschillende karrewieien op gebouwen en palen aanbrengen, ·om de , nestbouw ,te' bevorderen·. ·Huidige

:E �

toe st nd van het.·

·�o;_tal ooievaars,

' e

ä

:

'·

Zwin·;

w arvan·'er gemiddèld 6 koppels zich regelmatig

vóortplahten. Het Zwin is dus uitgegroeid tot een volwaardig

11ooieva�rspark11 ,waar de

vogels alle .kans hebben op yoortelanting.

.

,

.

Oe·.OOievaar terug in: de dorpen:. Utopie ?

Een journalist·v�n·de

Stan<laard opperde d�t het jaar.van het dorp een

ideale .gelegenheid zou

zijn om de ooievaars terug naar onze bewoonde

wereld te lokken. Onze huinige maatschappij maakt dit echter bijna volledig onmogelijk. Niet alleen worden goede biotopen schaarser,

maar ook de mens

zelf doet

de vogels veel kwaad aan. De feiten dateren van

. 20 jaar gele &k n� ·In de maand· augustus

ooievaars neer op de kerktor�n.van Grimbergen trokken ze verder, Resultaat: Vqlg�nd

l vogel werd ge<lood

"op· •

.

t h

geweersého e'

T?en ze wat ge�ust hadden, onthaald

!

5. ooievê!-ars op ee.n villa in Groot Bijgaarden.

jaar:

Zelfde .. liedj�:

U zegt:

maar wera"èn

strèken 7

1 ooievaar wer? gedood,

2 andere gewond

ja maar dat is al 20 jaar geleden

i

!

Gelukkig heeft er bij rle meeste.mensen een mentaliteitsverandering . . ' .

. plaat.sgehad,

...

-

#'

. '

'

.

.

.

en. zulke feitçn, zull�.n zich .

' ,

·: ' '

.

'..

'

.-·;.

.

in de t . oekomst

. "

, niet meer herhalen., '

',

.

(hop�lijk)

Maar is het niet wat te laat de pµt. geqempt"_al.s. het kalf al verdronken i.s

';

!?!

:;. C·onclusié:

. ·

,

·

Het.ziet ernaar uit d�t we de oóievaars alleen maar stan<l houden in de

zgn.

"ooievaarsparken"

:

zullèn kunnen

in·

daar alleen vinden zij e�n

uitermate geschikt biotoop. en geni-eten·zij een volledige b�scherm-ing • .. (denk.en we bv. la�d�

aan'het Zwin. voor ·ons land,

waar �ositieve r�s�ltaten behaald

Tot een terugkeer naar onze meer komen,

zijn)

leefgemeenten .

en we zullen deze vroegere

en het Liesveld voor Neder­

zal het waarschijnlijk nooit

'

dorpscharme moeten missen.

Als wij dan toch een actie willen voeren ter gelegenheid van het jaar van het dorp, .dan zouden wij· beter eerst de bestaanae natuurlijke waarder


-67vooraleer aan wederinvoering van een bepaalde soort in onze

.'."'leschermen,

leefgemeenten

te

denken

geraadpleegde bronnen

. "

! ·.

·

·. j.

- Prisma Vogelboek - Het �win (E. ·Kesteloot) � Hens en Vogel nr.4 1977 nr.1 1 978 't.YWF Panàakrant nr. 2 1978 De Stannaard 19/6/78 -

STEFAN .i3ANDE DIALECTNAMEN In verband met her artikel over dialectbenamingen van vogels, nog het volgende: Een houtduif wordt bij ons

(Baal) koolduif genoemd en een vlaam­

se gaai 8en roethaat of rotzak. Voor een koolmees zeggen we kezemieke en

·

de pi�pelmees woEdt dan blaat kezèmieke. Qua lijsters henben we hier tjaklijsters,

schachellijsters en titser,

lijster en zanglijster

<lit voor resp. kramsvogel,

bef­

(deze laatste tits bij het wegvliegen)" Een winter­

koning wordt hier ossebolleke genoemd. Een gele wevert is een wielewaal en een bonte klepper een grauwe klauwier. Vrienden ornitologen on<ler mekaar, meest eigenaardige.namen. Jefke voor ringmus

geven bepaalde soorten ook. soms de

Zo b.v. : Trits voor winterkoning

Zipper voor waaierstaa:rtrietzanger

Jonathan voor �ilbermeeuw

(roman,. Jonathan oe zilvermeeuw)

Bij de zeevogeltrek wordt het:

Jakke voor· jan van gent

3pekduiker voor onbepaalde nuikersoort Comic voor visdief/noordse stern

(eng. Common en artic_tern)

Sandwich voor grote stern Tenslotte de engelse vertaling van een witgatje: lilhite poeped sandpiper.

F . Wuyts

Jagers in ne Dijlevallei

Op de uitstap van '.)/9/' 78 werden 2 mai;inen jugend aangetroffen te Neerijse. ..

Ze lieten de geschoten tafel" en u.n<lere eenden qewoo� in het water in

r'le

vijver. PBR zocht kontakt met v00elbeschermers en belandr1e via de îr7"WF bij het CCBV

(van het Belgisch Verbnn� tot Bescherming V?n de Vogels)

Voorzitter

n.

Arnhem kreeg

op

aiezelfde dag al z'n derde telefoontje

m.b.t. overtren.ing van de j0chtwet. Hij vroeg ons eventuele toekd>mstige gelijknardigheden aan hem door te geven. Red.


-68MEDEDELINGEN

J

Alle artikels en verslagen voor het nummer van binnen te zijn voor

1

1978 ...

decembe�

januari

dienen

op het.v�lgend adres: '

- 1

.! ,'

'

Yyes V.�nden Bosch ..

· ·

1979

''

! : .

.!

Geldenaak'se Vest 80

3000 L�uven Ornithologische waarnemingen opsturen , ·_ ,. ··. '

6'f binnenbrengen

bij:

Stefaan Hublou

.

De Lignestraat 17 .

Zwartboèk Dit

Vogelbesc � errning i n

�wartboek,

".

3030 Heverle�

e

Vlaander n:

ge s.tuurd door het

:

..

B.,J'N,. klaagt

alle overtredingen aan tegen

de wetten op ne vogelbescherming in Vlaanderen.

.

.

Het BJN wil eep nog qroter zwar�boek ops�ellen over deze overtredingen. •

r

dit om de leic'lend.e

!

,.

.

instanties in ons land te overtuigen v oor het neme n '

.

van afdoenoe maatregelen tegen. A�ze toestana van wetteloosheid. Hensen die inclivi<'!ueel wensen mee te·werkeri met dit initiatief kunnen alle overtredingen die· ze ·

vaststèllèn·opStu:ren aan·:

Belgische

Jeugdbond voor Natuurstudië

·Natuur en Milieu informatiecentr\im i<ortrijksepoortstrààt 58

9000 met vermelding

Gent

van: 'plaats," datum en

Voor kooien vermeldt men liefst

korte ·beschrijving van het fe·it·

.

huis

straat en huisnummer· van dat

. " ..

WWF-Natuurkalenèler .

'·

.

Deze mooie kalender wordt <loor het lvv7'F-Belgium uitgegeven ten bate van de natuurbescherming in ons landje.

Hij

is te verkrijgen op het •

van de Vrienden van Heverleebos en i4eerdaalwoud: 3030 Heverlee:

het

1

�ecretariaat '

N'àarnse � teen\.ië g

secreaariaat is open op ·woensdag

en'zaternag

492;

·

telkens

van 15 tot 17 uur. Ook kan men zich. het drukwerk aanschaffen in.het 't-'Ji.·TF-winkeltje: Naarnsestraat

150, ·3000 Leuven.

I

Uitstappen

. .

Tot op heden kwamen alle graal uit het spiratie.

�1i\

suggesties voor

en het WJ-be stuur,

uitstappen en aktiviteiten inte­

wat kan

leiden tot een gebrek

aan in­


,-69Als er iemand ,

1

. .

mooi gebied

een

• '

.,

"• •

ludieke 'a°ktiviteit (' I

.t. ·,'

' • •

het algemeen en

'"'f 1- t

of

kent,

'

'

g,

(welke moet betrekkin �

'

·•

•' 1 "'

orni thologifi

idee heeft voor één of andere

een

'

-

·r :.

.

... "

. ' · .

i.d

:

· -

'

.

'

'.-J··. :

. ""-·

Leuven. ,

·-·3000

Ook qp wannelJ:'ngen.: en bijeénkomsten kan men ·zijn suggesties aan de

in

a<lres

Yves Vanden Bosch . i �' : : " . . ;\· i Gelnenaakse, Vest--80 "-." .

"

in het bijzonder)·..

kan zijn geaachten kwijt op volgend

.

hebben op Na,tuurheschermirtg

vert�llen·.

aanwezige bestuursleden.

Verzoek om medewerking: .Tellingen van lijsterach�igen De laatste tijd verschenen vele verzoeken om menewerking o.a. tafelpend .. in '

.

B��gië,

'

.

.

�laapt;::i;-ek van. meeuwen, .

enz

.

verspreiding

De ln.atste. j.a�en zijn .het vooral de wate;t"vogels <lie belangstelling ge; •

• '

"

• ,

nieten van .de�

I

ve.�pq;i::ni thologen

In

Lo

literatuur

.d�

.

treft· men

bitter weinig

aan over -lij�teracht.igen,

alhoewel. <le soorten betrekkelijk goed gekend

zijn bij 0e ornithologen.

Kramsvogel

(Turdus viscivorus)

(zowel naar verenkleed

Vrtn elkaar

gemakkelijk als roep)

Dus,

te

onderscheiden zijn

De kramsvogel is nu ook broedvogel in België ...

(zie

'Z1ens en Vogel'

.

er zijn genoeg re<lenen om. <lit janr nog. (wrnter - ,..

..

project te· starten"

'

.

..

" \

i

";

en overwintering van kramsvogel "en.kó'perwiek'. .

.

.

.

.

. •·

)" r

,

.

.

hoe meer me<lewerKers,

en hoe

k me'i. worden

september tot begin .

Koperwiek

•; : ,

. ·

17/11/71 '·:

.

'.:l3

'

"

e

1

·t

(

.

·'

'_!

,

.

5/l/78

Koperwiek

23/2/78 Rietveld/Dennermonde

.

.

nachts:

·".t

'

weder, ,_windric:hting en .

.

:

moeten het biotoop

ex.

voedsel:

13

ex.

slaapplaats

(bv.

vegetatie,

rottend

mist,

minder dan

fru�t

nacht

100)

uur vermelden nat de overtre�kende roepende koper­

wieken gehoord werden.

Vergeet niet bij elke waarneming het nummer van

stafkaart te vermelden,

vb.

Gent

22/1-2.

?

-

.

23

aantal niet te tellen is <loer o.a.

's

·nu dit project

4om ·t è Ninove

.

:,,

.

Boomgaard/Dendermonde

moet het aantal nauwkeurig geschat wor<len

uw

.

li�f!3t. ?Ok

Krrunsvogel

Tellingen

,

.

.

.

àTlè waarnemingen zárgvulc1ig

'

.

'Doortrek

hoe meer gegevens

� · verloopt

Betreft het overwinteren of pleisteren,

en voedsel v�rmel<l worden.

het

:

..

Dit wat betreft de trekwaarnemingen�

Indien

_;

Ho

� "zÖ ·� t! f� khoogte •

.1!B!:. vermelden.

·;

'.''.

."

"

juister het beeld dat: ··we· v�r r.ijgen.

genoteerd. vb.

-

jG.)

.

Iedereen kan hieraan �cewetken, •

15°

met een lijster-

78-79)

nét prdject ·zal v0Örrtáme'1 jk •handelen over "

Vanaf ein<le

en grote lijster

worden soms door oe niet-kenner wel eens verward,

soorten

alhoewel beide

(Turdus pilaris)


.:.10-

J_,et wel op bij trektellingen dat lijsters vaak gemeng<l trekken. Tussen een groepj e koperwieken vliegen vaak kra,m:8vogels en spreeuwen. î·lanneer wordt er geteld ?

����!-�!���-2�E!:���E-�Z�-!:�!:-�!:c;;I!�-'E�!-�2� Tellingen moeten zo va�k mogelijk herhaald worden� bij plotse weersver­ anderingen kunnen zich grote aantalschomrnelingen voordoen,

denk maar bi j

plotse koune-inval (Rushes ! ) Al le waarnemingen zijn welkom op on<lerstnande adressen. Inlichtingen of eventuele problemen kan u steens op dezelfde adressen mel<len. Verantwoor<lelij ke lijsterproject; Bettens Prank

Pierre Hannaert

Vijvestrn.at 2

Hertstraat 2

8788 Wl\.KI<EN

9340 DENDErulONDE

********* ***** **

Wat gaan we doen, wat gaan we doen,

al dat mooie groen

Planten, bome n, r1ieren, noe,m maar op, ze gaan nllemaal kapot De

fabrieken laten·hun rook maar gaan,

en aan qaat onze zuivere lucht eraan. De dieren hepben hun lond niet meer,

want huizen.komen

er

meer

De vo0els blijven dan in

en.meer. 1t slijk maar plakken,

en <le qazellen slikken p lastieken zakken� Onze riolen komen in 't water terecht, en

zo

wornen 0nze vissen slecht.

Laten we hopen voor ons allen 0at het beter w0rat; want in onze samenleving schiet

�e

mens echt tekort. Ostyn Ste_fan

**

'

**** ********


-11.:. Vers lag wa-t;erwildtellingen

zomer

Onder een zacht lenteweertje

1978

(bestaat dat nog wel?)

trokken we

{Dirk c.

voor Wilsele en Tildonk en ikzelf voor de v ijvers ten zuiden van Leuyen) erop uit om het waterwild te tellen. OH wilde eend meerkoet

kultfeend fuut tafeleend waterhoen slobeend bl. reiger oeverloper kokmeeuw zwarte stern visdiefje kl. p levier

NS

Sl\R

TD

AVP

30

70

4

104

8

5

127

4

�8 �8

21

54

18

2

4 10

10

8

4

9

8 4

3

1 26

TOTAAL

WLS

�l

10

T

Volgende resultaten werden beko en:

3

4

l

1

12 '4

6

7

2 26

1 9

20

11

1

l 2

2

Opval lend is het ontbreken va.n vele broedpaartjes onder de kuifeend: om 19 broedgevallen te hebben aanwezig zijn.

(zie KI1's)

moeten er normaal

38 eenden

Dit wijst erop dat de meeste broedp�artjes pas na half

mei verschijnen.

Terwijl Dirk Costrop voor de zoveelste m�a l eenzaam de vijvers l·?i lsele en Ti ldonk telde, een traditione le teller)

kwamen aan de kantien en E ls De �·1it opdagen,

ten zuiden van Leuven te gaan tellen. dat wij wat te doen hadden,

wi lde eend

tafeleend kuifeend fuut dodaars

bl. reiger meerkoet kokmeeuw

leest

SAR

WLS

TD

FLO

104

12 8

11

84

80

41

2

7

1

14 42

1

119

KOM VOLGENDE IillEI1 OOK

MEE

(ook

om met mij de vijvers

u in vo lgende tabel :

NS

20 2

Brosens

Hoeveel eendjes er voor zorgden

OH

3 60

Peter

t�

10

5

134

31

1

3

PEC

9

5

12

8

6

1

12

10

SJW

346

31

94 31 1

4

52

TOT1\.1\L

30

10

4

4

!!! ..

'

395

4


,. we·

mogen

vers

hier

wel

spr-cken over

het kl�intje

(op

Bli jkb an.r was

na

een zeer volleflige t e l l ing ;

tq St.-B'oris-îleert) :w�r<'l.e�

0etelrl_

·

enkel te Wilsele· en

Tiln.onk

een

sl�kp

a ll e •

� il.fl.t

vij ­

.

aanwezig;

a.n�r alleen zijn steltlopers geteld. Dlijkbnar weten sommige mensen niet juist wat ze nllemav.l mogen tel­ len:

eendnchtigen

1)

3) rei<Jernchtigen . en blesho�nd�rs

(eenden,

·1)

ganzen

meeuwen en

dnt c1e re st '

*

"bij •

1

.�

••

.

. :

'

'•

fl��i�go'

"

më1.i1r cUt

( ! ?)

'

• •

aspirnnt-t�llers bijeenbracht wn.s het

6) r a llen rl� 'eend·

wil niet zeggen

mag qeteld worden!

., l

'.

Voor wie: het niet mocht weten: het betreffende z ove e l

steltlopers

2)

7 groepen kri :)g en·

é1.ëlnfü:i.cl1t,

/

schµtting"

5)

d�ze

Uit

·

?lChtigen en steltlopers_ c'l.e . meeste '\.

zwnnen**,

sterns

7). kra<l.nvogels. �'

en

wonclerm:irl.�el

te

·werkkamp

<la't

Torfbroek�

Red. **

Behalve

de kn:Jbbel.zt.raan:

het

is

niet èluidelijk of

deze vogels

d.l

�an niet wild zijn� Co<'l.e

:

OH

Ou d -' H eve rl e e

=

N+Z·"' NS I

=

Neerijse Grote Bron

-'

SM

=

St.Z\.qntha Ro('le; WLS

"'Tilsele

AVP ..

=

,ï\bciij

='

Florival

vleert;

PEC

van ·Park; =

Pécrot;

"FLO LP

=

( 2 v-i•jver,s);

+

Kliriiekvijvers; TD

( 3 vijvers) ;SJW

=

· T il 0.o rik ; ='

ST.Joris-

Leopoldspark: Robert Hermans

Voor nanvullen<le

wanrnemingen

zie verder p. 87.


se iz o e nv er sl ag

Het ornitholgqisch

1977 van de

verschijnt normaal. in hpt oktobcrnummer

Dit verslag

"vHelewaal".

Zoals u kunt mEirken .zullen in r1e

to ekomst enkel no� ver s l a g e n verschijnen . dit om, oq� grotere overzichtelijkheid te

t1ie een heel janr _omvntten: bewerkstelligen. meld.

onder het

Onder �e

artikel.

l-i.an

15

mensen mee.

allen mijn

Om ë!.eze toch te

overnrukken

Delangrijke

nota:

1

voor

jeugdleden die

"g.enieten",

(tegenwoornig het volledig

juni

. . 1 5 J. u.mnnr i '79.

mij

thuis

kl a ar .

'78 wor n e n verwacht op onderstaand adres

junr worden

opgestuurd,

Dank bij voorbLl.öt

zoql� voorheen. Robert Hermans,

KOM OP

liqgen bij

nummer)

De invullijsten moeten om het h a l f

Let wel!

''De Wielewaal"

de gegevens over ac periode

invullijsten met

De

1 januari tot 3 1 1

laten

Hun nu.men staan ver ­

d;:mk.

oprechte

m e d e w er kers bevinden zich vele

niet ontvangen. enige

keer wer kt e n

Deze

KON OP

TELLING

130,

Blij�e Inkomststr.

TELLING

KO.M OP

TELLING

3000 Leuven

D el angr iik bericht:

Nël.der b e k e'kl e n : Omr1at

Seizoenverslagen en I'Iededelingpublicu.ties:

er noq steeds wu0rneminqen in "minr'J.er 0esl'1<J.gde" vorm ingezonc'len

worr1Gn volgt hier nog waarnemingen w or d e n en

dito redactie

1) Voor

eens 0.uir1elijk het o n r'l.e rsch e i<l .

ooor ons -

(STH)

pub lic <"'. t i e

in

in c oncr e t o :

lezen is,

1er�

voorbije '

seizoenvcrslngen

'.}ewoon· interessant,

je

1)

eenctcn op

zijn.

een wel bepaal�

berichten bestema

Vallei/Doornklcver: en

leuk

om

centimeter

Een in een ou�e koffiepot broeden�e

een.pestvogel-groepje,

t i j d s ti 9

zijne

een

en pla�ts wel.

beschreven pn•Jier,

(tussen de v e r sc hi ll e

(worden v e rknipt )

onc'.erstreept CTL'l.n a.u.b.

op

rle

En

Ja e

als je

met een m0rqe

wa�rnemin0en)

de

van enk l e

soortnaam-hoofding

ri

c ".'." nve nti o n e l e ma ier(zie bv dit nr.)

·,

Indien moryelijk

"Dijleval-

voor

öp lungs één

i n te rlin i e

vogels in �nze

een

in ze n a t moeten dus over een heel

daarvoor

pimpelmees is hio�voor NIET int e re s s a nt ,

:

u it l e g )

"De Wielcwc:w.l" be stu.�n uit

in

per soort en per seizoen vnn de

seizoen 0czicn bclnngrijk

Praktisch

3-� m<J.nnr'l.en (of langer)

is welkom.

�nnrnemin�en· �ie

aantal

a c nm er ki ng �

(al ·(1'1n niet bloemrijke

(�at

Elk klein berichtje

Or n ith o l og i s che besnreking

:

"f!e Vu.lleif<l e Doomklever" komen in

Ze \J'Orden best in enkele zinnetjes voorryesteld.

Inqezonr1en natuur­

ornithologisch sekretaris(RHM)

op twee manieren aGnqepakt

alle interessante wa�rnemin0en van �e

2)

welk verschil ?

schr ij frn a chi e n e

gebruiken.


-74-

2)

Seizoenoverzicht "fiJielewanl:

. st'ijl bv.

(rubrieken:

rlntum,

j sten,

grntis'

er

Ae

aan

is telegram-

opmerkingen

brooAgcval

)

Op. �e�aanryepaste

op onc'lerstao.na: n11res"

verkrijgboi1r

lijstdrt ·(of eigen papier) (invullen),

(onkel vo1els)

plCJ.0 . ts, ·soort,

0oslncht,op trek,

a21.ntal,

invull(

waarnemingen

twee

zii�on beschrijven

is 'geen �xtia tussenruimte no�ig.

nemings-" formulicrèn"

worc1en op vciste

(b�

�e verantw0ordelijke

De

Deze w�ar­

<latums ingewacht bij

het half.jaar).

Enkele voorbeelden:

-t!

�!S�E��!:9�!:

- je

in

eerste waarneming

voor

"2)'

])

zowel voor

S.l\.R:

als

jaar)

(in het

2)

interess0.nt

van de

!!!�E���

(tenzij er iets vermeir1ens�,7aarc1 bij

�!�·�!IE�.!2

of

!!��1E��-'.1��!

bij

(zelf.lznam) (bv.

voorviel

juli) : •

vooral

)

jouw thuis op ninc1.anootjes:

1)

enkel voor

S.H. ' ·-f.\-

l\r1re ssen

:

Waarnemingcn-rcdnktie

(Vallei/Doomklever)

Stefaan Hublou,

de Li9nestrant

(O. S.)

Orni tholo0i sch-sekretu.riaut· Robert Hermans,

Dlijne

17,

3030 Heverlee

..

Inkomststrant 130,

3000 Leuven

*********

Wetenswa0.rd:

wi st je

waterjuffers kleine

dat

.•

.

libellen

.

zijn nie

in rust

(zitten<l

·hun vleuijels nie.t enkel stil·, uit0csf.)reir1 hou<'!en ma<Lr ze

'n �lant

op

}

ook nog

opplooien op hun rug.

- <le lJapeganic"uiker in zijn welbekende volgepropte bekje tot wel ·10 vis­ jes per keer

kàn vervoeren.

cie ook niet onbekenrte zwnre krac�t uit te

� ng: ki

kruisbek:

.

druk niet qelijkmatig

smalle

is een vernie­ 2 per cm ter vergeli ­ staat

oefenen van ongeveer 11 kg. 2 1'...ls ge èlnn nog omrekent dnt in werkelijkheic'1. 7 kcr/em

len<'!e

deze

appelvinkensnavel in

over

.§6n cm2 maar eürenl.ijk enkel

snnvclranden r1oorgegeven wor(1t C' r - l , \ --·

de populatie Trekvoqels in Euraziê

al

snü.p je c'lut ringers

ving e r s

zo'n 5 miljard in<livi<'luen be-

clraa']t.

Opge snorët cl oor

Stef aan

*************

BETER TIEN VOGELS

langs 0. e

IN DE LUCHT DhN EEN IN DE IL�ND.

Hub lo u .


- 7 5VE R SL?\GEN

F i e t stocht D i j l ev a l l e i 7 apr i l Aan t a l d e e l nemer s :

' 78

9

Rond 0 7 u 3 0 s t o nde n 9 d appe r e WJ- e r s a a.n d� k a � t i e n te Hever l e e . Om<'l at d e _ l e i d e r van de tocht n i e t kwam opd àg e n v e r t r okke n w e r o n<l 08uOO n a a r Oud-He ve r le e .

Naa s t <'ie tr ad i t i o ne le watervo g e l s ,

w i n t e r t a l i ng ,

me e rko e t ,

,

.

knobbe . l zwa a , " ·. -1 '

t a l le n f i t i s s e n e n t j i ft j a f fe n . b lo eme n ,

s l anke

w e aro n ske lk b l a<l .

e nz

z o a l s wate r s n ip ,

fuut ,

hoor n e n e n z ag e n we · t i e n-

Rond de v i j ve r s v o nd e n we ook do tte r -

s l e u t e lb loeme n e n spe e nk r u i d i n b l oe i .

{ nog n i e t i n b !oe i ) ,

ho n<'l s<lr a f ,

In een we ide tege nove r de v i j ve r

T e Ne e r i j se vond e n

bo s anemoo n e n k le i n hoe f­

in S i nt -Ag atha-Rod e k o nd e n we ge­

<'l. ur e n<l e e nke l e m i nute n e e n r oo dbo r s t t apu i t g o e d ob server e n .

Bove n d e

v i j ve r v loge n t i e n t a l l e n boe r e n zwa l uwe n e n de e n ige meeuw r'l. i e w e z ag e n wa s e e n s tormme e uw . A a n <l e v i j ve r v o nn e n w e o ok e e n z i eke o f u i tgeputte dui f .

Rond 1 2u00 e i nr'l igde voor somm ig e n r'l e tocht ,

tèrwi j l ande r e n nog

b leven . We z ag e n nog een torenv a lk overv l i e g e n en i n de verte nog e e n ande r e r oo fvoge l bove n de bome n zwe ve n

{waar schi j n l i j k bu i z e r d ) .

14uOO ve r t r okke n D i rk C o s t r op e n ik m \ ar hu i s ,

Rond

<loor het Me e r <l a a lwoua è n

l ang s d e spr i ngpu t t e n wa ar we r e e d s e e n j o nge g r o e ne k ikke r vond e n e n � nke le

s a l 'fJll an<ler s ,

z o a l s a lpe nwate r s a l aman<ler e n k le i ne wate r s a l amander .

We vo nd e n o ok nog he t ne s t van e e n koppe l boomk l ever s . Pe t e r B r o se n s .

U i l e ntocht in Ouct-Heve r l e e o . l . v . Om

22

Peter Br o se n s .

{ WJ)

20 apr i l

' 78

.

uur s t o n<le n e e n 1 5 - t a l WJ- e r s p ar a a t om n ac hte· l i j ke ge l m i d e n . (me t

de nadruk op u i l e ng e l u i <l e n ) z i j de v a n OHZ ,

te d e t e rm i ne r e n . A l wande l e n<l l a ng s <'te

hoorn e n w e a l vlug e e n. j o nge r an su i l roepe n i n de . v e r t e .

Op de v i j ve r z e. l f w ar e n voo r al <'!e me e rkoe t e n e r g ac t i e f , we o ok nog e ve nt j e s d e r o e p van e e n o e ve r l ope r i n e e n we ide ,

achte r ­

•.

m e t e e n b a ndopnemer e e n s t e e nu i l

d a ar n a a st hoorde n

Later konc1e n we ,

z i t t e nd

{ o f war e n h e t e r twe e ? )

lokke n tot op e e n tw i nt i g t a l me t e r a f s t ana . De z e . b le e f ver scho le n i n de bome n z i t te n , hore n .

maar toch l i e t h i j

I n de ze we ide Konde n

r an su i l e n ware n .

we

z i j n g an s e q arnm a van - ge lu i <l e n aan o n s

eve ne e n s v a st s te l l e n � a t e r n i e t 1 m a ar 3 '

Na e e n h i nder n i s s e nwan<l e l i ng l a ng s de D i j le e n pr ikk e l -

dr aad kwame n w e a a n f!e k e rk v a n Korb e ek - D i j le . gee f s e e n k e rk u i l t e

H i e r probe e r d e n we tever­

l okken .

I n e e n stevig temp o bere ik te n we d a n <'1.e v i j ver v an N e e r i j se , z ang V n. n <le k le i ne k ar ek i e t op bana a fd r a a i d e n .

waar we de

Jamme r ge noeg l i E t g e e n


-76e nke l e

a nde r e k l e i ne k ar ek i e t

z i ch ho r e n .

n a e nke le moppe n g e t apt

r e ge ne n en

Hier b e g o n he t d an ook

te hebbe n ,

a an .

v a t te n we

J

i n he t

( 6 . OOu )

uur •

• •

a l v lug

f l u i te r

de

'

de

WJ- ei· s · p ar aat om

.

fr i sse n .

l e �d i ng v ?. n

.

; 1 .·:

;1

'.

··

.

He t

P i e t Mu l l e r , .

· .

.

.

'

.

·· · .

'

1 ,;

. .

g

· ·

b

p impe lme e s . . ( i n ne s tk a st j e ) .

Om s tr e ek s _ h e t m i � n ag u ur g i ng h e � me r e nde e l van d e gr oep na ar

.

� ��

z ang e r t j e s hoo r <l e n we eve ne.e n s èe. � a ng .van e e n boomp i eper , e e n e e lg Ó r s · ' · . r e n e e n g r o t e l. i j s t e r . Ook beme rk � n we o . a . e n t o e nv a lk e n è e n ro <l e nde

.

g a t e n e n even i at e r . ko nde n we . . . · u i t s teke nq be lu i s t e r e n e n p:e o nèle r e n �- N a n st <le gew .

i n de

te

'

v akk u n t4. ige

e nk e l e boomk l e ve r s

' /, .

";

' t

a a n t r ekke l i j � e we � r t j e he e l w n t _vog e lge l u i d G n op

k r e g e n we ook

19 ( 1 )

s t o h<1e n

1

Mo l le nd a a lbo � aoork r u i se n<l o n<le z;:

:. · .;

. D i rk CO's"'tr o·p-

· me i . , 7 8

Vroego c hte n<lwan<1e l i nq v a n r'l onde r d ag 4 _ •

t e r ug tocht

:.. .

.

N i e t teg e ri st n andé h e t vroege '

<le

t e mot­

ne

v i ng e n

spr i ngpu t te n . er

Hier

zwom"te n we rk e l i j k

.

eve neQ n s e e n k le i ne wate r - ,

een

�og e ve nt j e s

n u i z e nd e n rUkko p j e s . .

'

a l pe nwate r -

en

de

v i npo o t s � l amande r . "

·we

z e ld zame

..

De ze wande l i ng wa s m i s s c h i e n we l g e e n hoog v l i e g e r wat b e t r e ft wa arg e no me n , <le

soor t e n ,

'

ont l u ik e nd e me k l ok j e s e n he t

b e ukeb l ad e r e n be t e r amu se e r d , te

a a ng � n ame

e nk e l e

m u ar i to c h b� achte n we

We

n i e uwe g r oe n .

sm ak e n d ab h a ze l aar sb l ad e re n ;

_

door

uur t j e s

t u s se n

l e e r d e n ook d at

j o ng e

w e hebb e n dn s e c h t ge­

kor tom he t wa s be s l i s t d e moe i t e w a a r d o m z o vroeg

ve re n

uit de

zi j n . D irk C o s trop

N-acht zwa l uwe nu i t s.t ap

va�.

Wee r som s t a._nd i ghe d e n :

t en kil bewoJ.k .

vr i, j d '.'lg

l u i d r ucht ig ,

m e r e m'le e l

•.

a l s vótirn a am ste

suc c e s v nn

de

voed se l v an o n z e

d i e ne n· v o o r ü i tv l i e g e nde

te

a f z o n<1erde n v a n

ver s t i j fd o m a l s b u i te lend ( Hoe

s t andp l aat s n a ar

A l s o nve rbe te r l i j k opt im i st v ó nd

ik t och <l at

toch o nd e r · vr i e n d e n g ewe e st ;

ze l f s

g :r:: o e p

.

De . :L n se c te n ,

g e ve d e r d e vr i e n d e n war e n g e r i ng

p i e pe nd e

l ucht .

<1e

aan he t k i l l e we e :r; .

d e n we we l he t g e lu i d v a n e nk e le

te n s l o t t e

m i s s ch i e n

'

u i t s t ap

" g e i teme lke r s "

t e r ugke r e n v an o n .z e

-

wa s g oe d ,

l i e te n . v e r s tek g a a n vqp;r he t

z i ch '

e h hoog s twnar sc h i j n l i j �

· B i j he t

ex . )

30

E nke l e n <l i e

suc c e s . '

Me n we e t :he t matige

tal

( o ng .

<1er n acht zwa.l.1:1we !1 e ch t e r

d e r wa nde l a ar s

ha<lc'!e n m e e r

'.

• 78

}

De · opk om s t v a n <l e 'W i e·lewa � e r_ s wat

. :.�-

23 j un i

zou de

je

ze l �

a c;m ­

lok a a s te z i j n? ) .

g e p arke e r de wag e n s hoo�­

r �n su � lku ike n s . de

in

·

avond ge s l a ags wa s ;

me n

e n ge no t e n v a n de g e z o nde b u i t e n Yve s Vande n B o sch

is


-77-

Wande l i ng i n de D i j l e v a 1 l� i Op . 2 8 j un i

1 7 8 m a ak t e n e e n . v i j f t á l

.

l e d e n v a n d e î•7 i e l ewa n l j o nge r e n e e n

.: .

wande l i ng i n d � we inEn van Korbeek - D i j l e e n r o nd de v i j ve r � v a n OudHeve r l e e e n Neer i j se

,

.

ond ank s d e r eg e n wa s he t e e n i nt e r e s s an te wande l i ng .

Bu i te n h e t waar neme n v a n e e n g oudv i nk , k l apek s t e r e n k r am svog e l ,

z ag e n

tor e nv a lk e n h a l sbreke nde t o e r e n u ith a le n . D e kr am svoge l

we e e n . {koppe l )

bevond z i ch me t e nk e le g r o t e e n z a ng l i j s te r s i n e e n we ide ,

w a ar v an he t

q+ � s j u i s t wa s a fg e n aan . Nadat

stmppe n

techn i sche r e d e ne n )

we

e e n z e �t a l keren moe s t e n

( om

e n n ad at we B a r t De î\Ti tte nog noo i t z o s ne l van de

spoorwe gberm tot aan d e v i j ve r van Oud -Hever l e e

{ z u i t� )

z ag e n kom e n

(! !) ,

r ede n we naar ne c r i j se waar we i n e e n bu shok j e o n � e boterh ammeke s o p a te n . Op de v i j ve r wa s n i e t s b i j z o nd e r te me l de n . Doo r he t t é s l e ch te we e r z i j n we n a� i e n hu i swaar t s g ek e e rd . Pe t e r B r o se n s .

WJ

Ochte ndw a nd e l i ng I1e e r d a n. lwoud

14

juli

' 78

Om 8u3 0 s t a a n we me t 7 ma n aan d e k ape l . O n s g e <l u l <l i g wachte n op d e le i de r wor d t weg ,

(we e re e n s )

n i e t be l o o nd . D a n mnar n a ar <l e spr i ngpu t t e n .

a fge zoomd me t w a ter pepe r ,

po s e e r t e e n moo i e zwar te v l inder me t e e n

w i tte band o p d e v l e ug e l s v?qr o n z e fo t o to e ste l l e n We proeve n wat br an<l ne te lb l a ad j e s e n . 'k l aver zür i ng ,

beha lve z o lèkk e r a l s de put t e n v i nde n . kruid , kr u i d

(k le i ne i j svoge lv l i nde r ) . maar de z e . z i j n a l l e s

fr amb o z e n e n de a nr <lbe i e n d i e we a n n · ae

spr i ng ­

Tu s se ndoor determ i ne r e n w e hee l w n t p l ante n z o a l s he lm­

d r i j ve ri<l fonte i nkr u i d , bè ekpung�i, watermunt , wo l f spo o t , •

Lang s de

pe n n i ng ­

Te n s l o t t e wanri.e le n w e n a ar de war a nde wa n.r e e n b l auwe r e i (J e r

o p fl e v le ug e l s g n at . i n sekte n . Loom

Van

E e n koppe l t j e g r o t e ge l e kw ik s t aarte n ver z ame l t

<l e warmte be ë i nd ig e n we d e a ange n ame e n l e è r r i j k e wan­

de l i ng .

Pe ter

Tocht n a 0r de Gemp sv i j ve r s

27 j u l i

Me t 8 moe d ige n wai:i.r o n èi è r Br o se n s ,

3 t and aer t .

' 78

He rm a n s ,

B og n.er t e n - and e r e n prob e e r de n

we a l f i e t se nd o n z� gi�� te vo lge n , ' ct i e r u s t ig over <le hd u�e l r ugge n ' d r a a fde . Rond 9u 1 5 kwame n we e i nne l i j k b i j n e z o beg e e r 0 e v i j ve r s aan . Na

e e n moe i z ame e n g o v a ar l i jKe wa nd� l i ng <loor n e t e l s

en

stek e l ige b r a am­

be s str u ike n vo n<le n we e e n · g u n s t'i ge u i tk i jkp l a � t s v an wanru i t we ve l e

w i l d e e e nn e n

( he e i �e l e �e l f s ) ,

k u i �e e n<le n ,

een

r e iger è n e e n dod a ar s

me t j o nge n w a ar n ame n � A l s p l a n te n en i n sec te n m ag ik ne breedb l ad ige we spe norch i s ,

de

s l i pb l ad ige o o ievaar sbek en 0 e grote we spe nv l i nd e r


- 7 8- . ve rme l d e n wa ar v a n k u n ne n

�teed s b i j ! ".

Haar e n f i n ,

de

van

ik d e

al s

J.

L at i j n se

"'· · .

( 0 2/7 5 9 6. 0 4 5 ) .

Bog a e r t

.c

m a ar • •

'

•.

.

. g e î n t e r e s s � e r de n

!..

.. .

.

. .

..

:

'

.

t e r e cht . ' . } . s l o t v a n d e ze v e r s l ag9e v i ng w i l ik s arn n . rll e t <l e g r oe t e n .

a n d e r e d e e l nem�r s d e g i d s

voorop

n a am verge t e n be n ,

l i e t wande l e n

· .

v.c.

è

d

e e n be. ank e n ,

n g

t e rw i j l h i j z e l f ve i l i g

·a i e o n s · a l t i j d

achte r a an b l e e f �

wat me n ig 'é én

o p lope n .

schr arn:me n d e e d

S te fan O s ty n . Hout s l e u r d aq Ve rm i t s d e �;.rage n e n

2 aug u s t u s

t a l r_i j k e

ik ,

' 78

opkom s t

v e r s l ag g e ve r ,

v a n we lge te l d

de z e g e z e l l ig l_:>r a � twari d e l i ng

s t e u n v a n dr i

" be zoek e n " konn e n we - .

nog

' s m i n 9 ag s

k u nd i g e w i j z e be s l o t e n ,

' s avo nd s k e e r d e n

ak t ie ve me n se n d i e

e e n· p a l aver

s l a an

i nd i e n

me t de �e

zij

dnn n� 3

t

s lech

Na :e e n

sto ffig

stère

vang d e n .o n s

g

e n e e n h a l ve

( 21- 26

(r;>ap) wc rkk amp Tor fbr oek ( k uch-kuch)

p l a at -

a a s e n v·ari d e n · n i e t .

wqek e nn ,

aug u s t u s

b.e r e ik te n we

Om

t e r ug hu i swa ar t s .

Johan S fe e r v e r s l nq FJ

schr i j ve n .

b i j o n s d r oog br ood . � o a l s o p o o r d e e l ­

gebr u ik t e n

we

n i e t vee l

van onze

s c o u t s d i e e r k ampe e r <l en voor e e n we ek j e e n

wat v i s be l o o f � e voo r

e e n k r ui - '

.

2 3 km over e n we e r g a a n v a n o n s tr i o ,

o n s e ve n kwame n

7 uur

.

kunne n we · o v e r

B u i t e n he t be z oek e n m o r e le

se l i j k e

op n e z e d ag n amè l i j k D i rk Co s t r op ,

Bog ae r t .

' 78

zo nde r vee l . om l e id i nge n

i:le k ampp l aat s . To e n

i e 0 e r e e n g,e i n s t a l � e e r Ç! wa s , . !l\e t . o f z o n<l e r

" konvo o i " <loor

de

b i n n e ng e r e n e n :

he t; r e s t aur ant ,

o n tb i j t e n " e é n vo0rm i él(1 ag sli jk)

E e n z a ng avonn r o nd ve rmo e i e nde

e en

Na. een pi ttige

n aar hu i s . door

él e

sche id

nach t ,

<l ok e n e nk e l e

ope nh a ar d me t ' op t r e d è n v,a.,n n. � - s.t rang e r"s ,

d i a - avo nd

Tor fbr o ek a fg ewe rk t We .

t e hebbe n ,

.•

a.

V l e� e r t

in Ter B r o n n e n wa arb i j

De b o n t e

" ver fr i s se nde "

t u s se n­ e e n k ar ig l i e fheb.­

in het water .

( kok o s n oo t )

avond

( n acht )

sw i ng e n r't e .vo lk �<'l a n s e n e e n

Na e e n

Na e e n

f l i nk gein a a i i:l

vo lk.sr'l a n s avond m e t _ o

" MuCl.dy p ar ty "

q e vo lgd

we r d e n we . b� l e g e r d d o o r . sc i e nc e - f i c t i o n waar

door <l r ome n ook hun a a nbod krege n .

{ i n he t

Body B u i l 1 i ng ,

7 50 0 ·

g e l u i d lo z e

Na e e n r u s t ig e d ag ,

her s

Mi ster

luçhtmatr a s , · kw am e e n

(of

g e s l ape n )

beà i scu s s· i :e erde

z i j n e i q e g weg

• .

'.

we rd

gevolgd

door

,

onde� t arn - t arng e r o f fe l

i ng e l u i o me t b arbe c ue ,

z a ng avo n.d .

we r d e n d e

l ekk eb a nd g i ng

. ���f

de vo o r z i t t e r. Y nd e r l i j k to?kerak .

ve r t r okke n we

we rd

1.ate

au ! )

( k no t s

een

'

gevo lgd

De vo lge nde morg e n we r d

spu l l e n

i ng e p ak t e n ve r tr okke n

i e de r e e n me t e e n

.

'

harteli jk a f-

S ë}. lut j e s h é ! Mag<l a Vr a nck s e n Jo Bog ae r t .

-


- 79N IEtrtvS U I T ONZE

*

.

STREEK :

van e e n m e r kw a a r d ige r o o fv oge l t e S i n t - Ag a th a - R o d e

W a a r ne m i ng

op 9/9/ ' 7 8 .

Broek )

.

1. '

'

{Groot

1

Om st r e ek s 13 u 25 k om e n 2 bu i z e r d e n ove r de he uve l a fge zwe e fd me t d a ar n e t r o o fv og e l .

achte r a an e e n d e r d e

Ze z o ud e n me t h un d r i e ë n ne t bove n o f eve n­

t j e s voor de h e u ve l s b l i j v e n zwe ve n tot 14u 20 . Kar ak te r i s t i ek e n v a n

-

so o r t

de voge l :

?

- grootte :

ie t s groter

d a.n b u i z e r d ' ( l a t e r

v l iegbe e l d : bu i ee r d ach t ig ,

hie ld

in

th e rm i e kb e l g oe d

te

z ie n)

z i j n s t a ar t i e t s m inder w a a i e r v o r m i g

t i j d e n s h e t zweve n . - k l eur : bove n a a n : had l i c h t e vo orv l e ug e l s e n kop

l icht :

wit

t o t g r i j sw i t ) ,

(war e n t o c h we l e r g

s l ag e n h a n d pe n ne n d o nk e r ­

g r i j s tot z w a r t a cht i g . o nde r aan :

ee rd e r

grote

g ewo o n

s l agp e n ne n

t e l e skoop e e n

- vlucht :

-

ak t i eve v l u c ht , l e n doo r

de

b r u i n me t d o nk e r der k l e i n e

( ega a l )

{waar neme r s v a n nVE S

en

z ag e n d o o r hun

l i chte en o ngeb ande e r de o nd e r s t a a r t ) .

we r d i n he t beg i n ver sch i l l e nde ma le n a a ng e v a l

2 bu i ze r d s ,

­

l a t e r . ov e r - e n we e rv l i e g e n d e n z i ch

n e e r z e t t e nd in grove d e n op de heuve l f l a nk

(wa s d an g e d ure nde

m i nu t e n n i e t te z i e n ) ··-? -"�·- - ·�

-

du ik e l d e

ook me erm a 2 ü s :

{ z i e tek . l ) .

s a l to gevo lgd door " ne e r dwar r e l.e n "

Z i e h i e r ove � ook � rye W i e l ewaa l "

b l e e f ook e e n paar m a a l �(ma t ope n v l e uge l s ) hange n

( e cht ter p l aat se . h an - g e n ,

' 7 5 P • 49 . tegen de wci nd i n.·

z o nder e n i g e v l e uge lbeweg i ng :

noo i t g e z i e n b i j b u i z e r d bv . ) - van a f 1 4 u l 0 ware n de 3 r o o fv o g e l s he t zweve n : . �

-

·�

·�� -·� .... ...

o ng e d e t e rm i ne e r d e

z i c ht t i j de n s het zweve n : l a ag wa s

de

In

(2

bu i ze r d s e n

l?)

we e r

aan

vog e l g a f vo l g e nd v o o r a a n -

( tek . 2 )

.

d u s me t v l euge ltoppe n .Qfil­

(b i j bu i z e r d s t e e d s omhoog g ekr u l d i n zwe e fv l ucht ) nu d u i d e l i jk g r o t e r d a n be i d e b u i z e r d s .

de the rm i ekb e l zwe e fd e n be i d e bu i z e rd s s te e d s wat hog e r

d e 3 � e o nge<le term i ne e rde r o o fv og e l

( he e ft e r n i e t mee

d an

�ame n ­

g e zwe e fd ) om s t r e ek s 14 u 20 g a a n ze a l l e n e rg hoog i n he t ZO e n v e r d w i j ne n u i t h e t z i cht . W a a r g e n om e n

s ame n me t

Johan Va n

ste fan B a nd e ,

Rob e r t Ake rman s ,

{ S t r i j c kma n s )

e

.a.

Romp ay ,

S t e f a n O s ty n ,

Danny Ve r st r ae t e n ,

e nke l e w a a r n em e r s V ?i n AVE S e n WA-Br u s se l Luc J an s s e n s

m.m.v.

S te f a a n Hub lou


"'.':' 8 0-

�� �� -�è� - � �- E�� .è� �! nog

avo nd

z o .' n

· s ame n rrte t · He rwig · ( B l o ckx ) r a adp leegden we de z e l fde ' . I d e n t i f i at Eur e an ·Raptor s " , een too n a u. ng e v e pd . z\ l me e st do nc l u s i e kwam de Dwe rg-.

" F l ight

d i t ' gebi:� a .

we rk op are nd

�:

Ç

s

ic)n o f

waàr �chij nii j�

( H ie r aaë thu s p e n n atu s ) 1 5 ..-man g e z i e n .we r d ,

Öp

fase

il ank e r e

g

die

n a ar vor e n . · De · v.o e l

�s

z e l f s door te l e skoop , .

door

e c h t e r hee l de t i j d

e n orm ve r _va n he t hu t j e verwi j de rd geb l e ve n zod a:t noo i t e e n d ade l i j k s lu i ­ te nde d e t e rm i n a t i e mog e l i j k �e r d . •

G r a ag

'

�oud e n w i j komme n t a ar ve r �eme n

'

van p e r so ne n me t e n ige e rvar ing me t de ze Her i nne r e n we

t e n s lo t t e

er

s�or t .

!

co�gre�uit stáp

'n

d at 2 j a ar · g e lede n op

nog a an

e v e neç;! n s een \o{ a ar � m i ng van vo o r noemd e soort g e d a an we rd . ( z i e w • . " • 7.6 p . 264 ) . Kor t e t;j, j d · l a e r i s toen z e l f s n ?9 ·}f e t t ame Ü. j k ken.:. . . me rk e nde ge l u i d v a n de ze v g e g ehoord ( n a a st b lo te - oog - v l uchtwaar nem i ng ) in

de .D i j Jeval l e i

o

t e Hever lee Bo sk ant ' 78 p . 1 7 5 ) . fa se

T7e ze

te I<e s se l - l o ,

Ope e n s ,

als

l

±

.

3

:

Noo rd se

3 me i

werke l i jk

g r o te

de

gedèe l te l i j k p an i ek o n d e r he n

7

:

.

" de nk e n "

kop

en

.

.

'

r e d e n wa s e e n

spec ie s)

aan Falco

· witte

v l iegt

de l i jk g e n.,

Ik

zwarte

.

:l\.l'S

Q.i}.Y �

�ie

o�'

i n­

zwa luwe n wa a r ­

ste :t n wa s v o l l e d ig

( 7x 50)

zwar te

De

ik d·e·ze: · 2: ·" w i t te " · s t er n s a a n he t

±. 20.

( zonder zwar te punt ! )

m •

voor

De

mi j '

l ang s :

de z e

'

s te r n

st e r n he e ft d u i ­

ander e

A l s-," ik d e ; � ster n·� s ame n z i e v i i e ­

sn ave l ve r scn i l k e nd e

s t e r n � . a lho ewe l

r e e d d an bok weg

i n he t L . P . ,

t u s se n n o o r d s e ste r n e n v i s ­

i n r.e waêl.n

e r · v l i e·g t e e n

zwarte

dacht

,p� t e r son s � · Ik

de z e ve l dk e nm e rk e n m i j

2 v i sd i e f j e s

te hebbe n .

waarge nome n

( DAV)

t oe n du s

erg .re l a t i e f

:

Ga eens

s te r n e n , 2 v i sd i e f j e s r o nd . ( Ik

nog n i e t s van e e n e v e n t u e l e Noor d se )

gevende

ster n�

r ug z i j de . è�nk e rg r i j.s e n

Ik z e i a a n ook tege n m i j n vr i e nd D a n ny Ve r str ae t e n

dus

on t s t a a t e r.

ik de z e . s t e r n e e n b e e t j e vo lg ,

k lo ppe n m i j n vel d no t a ' s vo l l e d i g me t

reed s aan noor è!. se l eke n .

b l�ke :

ik ' öok d at <l e 0 é n i e t s g r o t e r i s e n · e e n l a ngere st a ar t hee ft � ik · e nke l he t

A lhoewe l

De

's t e r n s . i ri mij n k i j ke rbe e ld

·e e n. snave l me:t e e n do nk e r e punt .

me e n

d ie f j e )

l� l s

é én van he n · p l o t s

had e e n k n a l'r ode s n ave l I

zwa r t e

( de e d de

f l uwe e l zwar t ,

kopk àp k e nmerk t e h e n a l s v i sëli e:f j ë· s bewonde r e n b e n ,

e n V i sd i e f j e

a � n t a l l e n . zwa l uwé n bek i jk ,

opva l l e nd · w i t t e onàe r s t a ar t<lekve r e n·•

: ve r schi j 'ne n ' opeé n s ' 2

z ie w .

• 78 �

' <le

bor s t' mo o i

t.o.v.

( S t e r n a par ad i sae a) (?)

sec te n beg i n t te j ag e n bove n he t H 20-oppe r v l ak i n zome rk l e e d :

<

, st a at .

S te r n

Leopo ld spark ,

sch i j n l i jk eve n

he t BhHC

nog v c rm� l d d at he t voo rkome n v a n donk e r e

zwar te ,

ik

gehomo logee�d . door

(waarnem i ng we r d

i n e e n vc rhou<l i ng van

Waarnem i ng v an

D a n ny he e ft dan e nke le

k i jke n z e i hem

d o o r s l ag ­

árgumc ri t e n · a ange voe r d .

Toe n

ik' i n he t L . P . · aankwam ;

p.l ank i :r:i he t wat e r e n

e v� n

z at e r

de zwar te ster n op e e n d � i j ve nd e

late r v,loq e n de 2 and e r e stern s

er

ook op . �J·


-

81

-

Toe n wa s re e d s h e t ver sch i l i n g r o o t t e te z i e n . P ik ant de t a i l : dree f i n m i j n r icht i ng zo<l at de war e n

. · : "-

. .

.

"..

ste r n s u i te i n<le l i j k tot op 3 0 m g è n aderd

De g � o o t ste z i j n bek wa s rnL:ç:god , '

.

.

àe

andere ste r n had e e n rode bek

d i e overg i ng i n e e n �t e punt . Nadat de p l a nk t o t op 1 0 m ( ! ) oeve r w a a r i k z at ( ! ! )

p l ank

de

van d e

wa s a fgedr eve n , begon· de zwarte stern onr u st ig t e

word e n e n vloog ' op . Ook de noorèl se e n he t v i s d i e f j e v l og e n t o e n op . De noord se ste r n h ad d u i d e l i jk e e n l ange r e st a ar t . Naar a a n l e i d i ng van de z e toch we l " se n s at i o ne l e " waar nem i ng van D anny ,

HB .

g i ng i k ' s avon ? s nog e e n s k i j ke n ,

n a a l l e ve r sc h i lpun t e n i n Pe te r son s

e e n s g e l e z e n t e hebbe n . I k heb t o e n gepr ob e e r d d e ste r � s i n tege n l i cht te bek i j k e n

( om <l e door schi j ne ndhe i d van de s l agpe nnen ee n s te ve rge l i j k e n

z ie Pe te r so n s ) . D i t wa s vre se l i jk moe i ]. i j� . I k m e e n é é nm a a l he t v i sd i. e f­ pátroon ge z i e n te hebbe n . Ik wa s trouwe n s nog maar e ve n be z ig o f d e 2 ster n s c irke lden de lucht i n e n verdwe ne n

( r o nd 1 9 u

' s avona s ) .

De zwar te s te r n b le e f ve rder j ag e n op i n s e c te n . ( Op 4- 5 e ch te r o ok doorge­

trokk e n i Gedr ag van de 3 ster n s :

ide nt iek . Me t de typ i sche " zwiepe nd e "

s t e r r e v l ucht

en p lo t se l i ng e i! u ikv luch t e n op het H 20- opper v l ak , wa ri.rb i j dan ke nne l i jk i e t s van het H 20 we rd opgepik t

(mi s sch i e n sch a a t se nr i j der s o f z o ie t s ? )

Ze b le ve n z e e r l ang v l ieg e n e n wat opv i e l t . o . v . d e aanwe z ig e kokm e e uwe n : de ster n s g i ng e n s t e e d s op e e n o f and � r s t uk hout i n he t H 20 z i t t e n

{ a l o f n i e t - dr i j ve nd )

( te rwi j l kokme e uwe n <l i t n i e t do e n ) . HB e n DAV .

No t a van de r e d ak t i e :

i n de l e n t e k an d e s n ave lpunt van de Noord se nog

zwar t z i j n maar de V i si! i e f k an noo i t e e n vo l l ed ig rode snave l hebb e n i n pr i nc ipe a lthan s . Toch sch i j ne n

(we i n ig t a l r i jke )

u i t z o nde r i nge n voor

te kome n <l ie ne t s n ave lke nrnerk n i e t 100 % betrouwb a ar zoud e n make n . ( Pl\

6

Fuu€ Op

11

-

i n se rmone 11 )

H i e r we rde n e chter ook ande r e k e nme rk e n g e z i � n

• . •

:··

Pod i c e p s c r i s t a t u s ware n e r t e SAR 4 2 fut e n aanwe z ig waarond e r . 10 j uv .

1 aug u stu s

Luc Jan s se n s *

A a l scho lve r

-

Ph a l ac r o c o r ax C arbo

De ze u i t z o nder l i jke g a st wa s te z i e n op de g ro t e v i j ve r van SAR op 1 2/8 v an 14 . 0 7 tot 14 . 3 9 : h i j kwam e n g i ng in noorde l i jke r icht i �g z ich 2 0 m i nu t e n ne e r op he t wate r ,

en

z e tte

foe n wa s de k ar akter i s t ieke man i e r

van i n he t wate r z i tte n goed te z i e n . LUJ


-8 2- . Oo i e vaar

C i � q n i a c i c on ;i. a

Ong e ve e r h a l f ok tob e r

<le E S .

van

heb'J?e n _

ge leg,e n r ode .

snave. l , .

• .

we r d e r

op

e e n dode ? o i e v a �r

B�r:t;:��

te

197 7

want h i j

wa s a l

voet:b aÏ pi� irt·ç a an 'a e . opr i t •4: · ·· ' ' · g e vonde n " H ij e st er a:i e e n · t i j d j � ;n� he t oud

,' .•

i n ve r r e , �

.

e n .d e · r o d e · po t e. n z ou me n hem

,

ook beme rke n d at

van

één

,

de

s t a at van r-1 , ." .. :l

.

l

•.

:

.

herk e nne n .

.: ., wa s . · Vo lge n.'s F . Van

' "·r

'

: f . ;.

aan de

t

'7ti r o t t i ng . doch

n�g du i d e l i j k .' �'.

• •

po te n gebrok e n - -

\

· 1

'

.

.

Me n

,

.

Laer .

zou

( l id

.

B JN ) wa s h:i j door ve rmoe i dhe id . tege n · ae ne t t e n g e v l og e n . De z e o o i e v a ar .

had b i j

z i jn o n t d ekk i ng 9 e e n r ing

verwi j de r d ,

waarhe e n

B l �.uwe r e ig r

,�

z i j n po te n .

Men

.

he e f t de

.·: :.

i s n i e t beke nd .

r e ste n

Jan F i t s

- Ard e a c i ne r e a·

' 7 ? Langeve ld Ho l sbèek :

2 2 oktob e r

o f me e r b l auwe - r e ig e r - acht ig .

' s avond s hoor · ik e e n k o r t

Ve rm i t s r e ig e r s

kunne n g ewe e s t

" r a ak "' m i n

n acht s t r ekk e n z o u d i t e r

' s

1

één

a an

He rwig B l ockx

zijn.

Purpe r r e iger - Ar de a pur pur e a E én exemp l a ar

d u i öè l i j k waar � e nome n bove n Oun-He ver l e e Z u i d o p z at e r d ag

j 1.

2 septembe r

Peter · Dr o se n s ,

.

T a fe l é e nd - l\y thy a

1

S lechts lede n

fer fn a

(1

P éc r o t ·

te

( te

opgemerkt d i t' j a ar

broedge va l

j a ar

·3te-faan 'O styn

en · 1

St . - Jor i s -We e r t )

S t " -l'�g atha-Ro d e )

te

teg e n

2 ve r -

Robe r t Hermari-s

Ku i fe e nd - l\ythy a f u l i g u l a

-1 - 14

' 78 : 7

augu stu s augu s t u s

1

:

ww . w

me t re s�ek t i e ve l i jk

me t 9 e rg k l e i n e j o ng e n

�Ke s s e l - lo .

door tr ek ••

10

paar t j e s -kui 'f e c n d

ve r l,'u i a t houde n

d e l e nte we l t o t e i nd me i i n o n z e dit

· H ev e r l e e

Z,

'

Water s .

(2

sè i z oe n

1 te

_ 2 2 !iun i

te

( nog

j a ar

5

N,

de k oppe l t j.e s k u i fee nde n

11

tot

Le uve n 19 te

23

SAR ,

" d oor

ste � d .s

z i ch

in

t e r e i z e n '' .

b r o e dg e v a l le n :

2 t e F l or i v a l e n

3 . t e Oud 2 op de

Zoe te

te hebbe n .

g e v a l l e n v a stge ste l d

b r o e dg e v a l l e n r o nd he t Le uve n se we rde n g e te ld

2 t e Oud -Heve r l e e N e n

suc c e s j aar be scho uwe n !

Boomva lk

in he t . L . P .

s t r eke n o p a lvoren s

z u i de n v a n

Oud- He ve r-l e e

ver lede n

t e Ke s se l -Lo ,

wa ar

ten

And e r e br onne n bewe r e n

We t e n<le d at

SAR .

H.B .

i n d e r d a ad . . n a ar

-Ik te lde

j o ng e n te

i n he t Le opq ld sp ark

?)

N • .iv d . r . :

en 6

"

' 7 8 z eker me e r dan

-Op 4 me i

7 , 4, 7, 6, 9, 9

1 te SAR ) , m o g e n

we

1 � 7 8 aJi_$:"" e e n

R.H.

- F a l c o s ubbu t e o ' 77 :

1 ek s .

L a ngeve ld Ho l sbe ek .

d o or v l i e g e nd V Çl n NNO

n a ar Z ZN o:p 3 0

m

ll: ang s . m" n r aam

H.B.

C':


- 83 -

1 2 augu s t u s

k.w�m

10u4 5

' 78 :

e e n boomva lk a fge zwe e fd b o ve n ne gr ote v i j ve r

te SAR . N a wat zwe v e n verr a ste h i j i ne e n s e e n oever zwa l uw e n verdwe e n wee r i n noorde l i j k e r icht i ng . Sperwe r - Ac c ip i te r n i su s -

23

o k t ob e r

TVi ngeva l le i

' 77,

( Ho l sbeek )

1 o f 2 ek s �

l ev e r d e

ye chte n me t k r a a i e n . -

1 8 <l e c ember

' 77,

v l o o g e rg l a ag

.

t e r r e i n vo 1 g e n d

H.B.

\1'7i ncr e v a l l e i

· over

ge-

verwo e d e

1

s t o o f op

5 0m van m i j voo rJ:;>.i j_ . e n .

( + 3 0cm ) d aarb i j . a l le one f f e nhede n v a n he t

de g r o n d

( n . v <l r . om

(w? )

r a d ar

t Q o n twi. J' k e n ?. 1. )

Hav ik - A c c i p i t e r q e n t i l i s 1

w.

ove r v l i e g e nd te

( e norm g r oo t )

30 ok tob e r

' 77 .

l e m a a l me t

L a ng e ve l d ,

Ho l sbe ek op

L e u ve n seb a a n

zeke rhe id in Ho l sbe ek

o n s wa 0rge nome n .

door

LUJ

HI3 0

Rorle wouw - Mi l vu s m i lvu s

Mi j n

vader

k ome n ,

z ag op 1 augu s tu s te SI-\R 1 ek s .

d a ar n a beg o n de v o g e l v l ug h o o g t e te w i nn e n in

zwe e fde a f n a ar he t z u ide n groot ,

l u. ag u i t he t noor d e n

rode k l eur ,

n fg e zwe e<fd

the rm i e lb e l e n

een

( d i t om streek s 1 5u0 3 ) , g e z i en e k e nmerk e n : vr i j

gekn ik te v l e ug e l s , w i t t e R0 1 $v l ekken e n

een

s t a ar t .

g e vork t e

LUJ

Bru i ne k i ek e nd i e f - C irc u s aer ug i no su s i-

8

septembe r e n ook nog 9 septembe r :

1 w.

br u i ne k iek ( e no ie f ) .

Op 8 / 9 e e n s 0p 1 5m van de sch u i lhut . Op 9/9 w a s d e g e le ( = e .:ii g b le s e n "k i n ) k amp

bv . ) ,

me de

e r g goed te z i e n

door

d e donke rgroe ne

( ve e l

be ter

a c h te r g r o n d

Ste f a a n Hub l o u , �

E én w i j f j e z a t i n h e t

r ie t

LUJ ,

dan

in

( b l eke ) k op T o r fb r o ek ,

van p o p u l i e r e n e . d . D a n ny Ve r s tr a e t e n

a a n de v i j ve r van Oud -Hever lee

d i n sd ag 18 j u l i .

we rk -

Ste fan B ande ,

( OHZ)

op

Pe ter Bro se n s .

Vi s ar e nd - P a nd i o n h a l i ac t u s -

Op

1 1 aug u stu s j oeg e e n v i s a r e n d we l e e n hü. l f uur l ang te 31\.R .

N a e e n t i e n t a l pog i ng e n kreeg h i j

e i nde l i j k e e n v i s te p akkè n w a u. r m è e

h i j n an wegv loog .

Op 2 7 september

( 1 9 7 7 n at we l )

c irke l e n bove n <l e · � i j ve r Ik · z ag l Ou S S

de

D irk Co s t r op 1 ad .

d i e met

' n v i s in de k l auwe n b l i j ft

( l l u 5 2 - 5 6)

H.B.

- v i s ar e nd op i 2 aua, u s t u s 2 m n 21. l bove n de v i j ve r t e S?i.R : om stre ek s

e n 1 6 uOO h i j v i ng e e n v i s e n v loog h i e rme e we g .

- Op 3 se p t emb e r we r d ne v i s ar e nd 3 i em <'l.nn van WA B r u s se l . H i j wa s

er

x

op

o. a.

LUJ

1 voorm i d d ag qe z ie n te Sl\R door a l pre sent

om

9u l 5

en v i ng d

ke e r


�84een is

zo

er a l

( z i j n? )

(1.i epte g e t r okke n

*

hij

� � .

te rug moe st '

'

14

' 7 7 I n t e r leuve n ( stor t )

j ul i

'.24

l

j uv .

l

in

v i j ve r t j e

Ke s s e l - Lo :

1

1

:

r e su l t a a t

29

aug u s t u s.:

1 ek s , m a ak t e

- G i stere n

10

min .

\

aug u stu s :

die

1 ad . + 2

E e n koppe l t j e

.

wanr nem i ng van d e z e

e e r d e r wa s

j n Ä.g t e r g

e r g doe lbewu st me t e e n v i s

.

.

'

br oedgeval

i uv :

g ebr u ik v a n e e n: u i tk i jkpo s t a u ng ebr acht .

pr achtwa ar nem i ng van

een

·

ai t 's:tok .

22

van b e ek )

DAV)

in

i j ve r ig e n k l opte k l e i ne g e ­

v i l? t e

<le W i ng e va l l e i : v l oog

i n de bek·: e r g e n s n a a r t o e .

.

mee

� � a �th i s

v a ng e n v i s j e s dood op d e

'

( STH , LUJ'�

snoek

zo

. .He rwig B l o c kx

1 7 7 : l . ek s , L . P .

29 j u l i ;

'te . s t e rk e

.

e

I.L.

- h lc ed

I i sv�gè l

ae

door

)

L a r u s � i nutu s *

septemb e r

l a t e n v a l l e n . (k l a s s i ek g e v a l ;

' n v i s ar e nd omg ekome n :

..

Dwe rgme e uw -

soo r t o p

-

9ie

vi s

zwa r e

( t n.k

'

.

i n oever

H.B.

2 i j svoge l t j e s

spe e l s n.c h t e r e lk a nr · aan

( 27/7 , V i j ve r $ . D e Z icht ) i n e e n i e twat

f l adde ­

r e nd e v l i nd e r ac h t i g � v l ucht , v l ak bove n he t H 20- o ppe r v l ak . . H i e rb i j p io n s t e n z e s om s , sch i j hb a Rr · z o nd e r · r e n e n , i n hn t wat e r . D aar n a g i ng e n

ze ,

n a "é-én ,

t akk e n van e e n d o r r e

op <le

s tt" u ik z i t te n ,

<

d i e vanu i t <1 e o e ve r vege t a t i e over h e t v i j v e r t j e h i ng . De

twe e voge l t j e s z at e n ± S Ocm v a n e lk a ar

Toe n

de

z ag

ik

e e n me rkwn ar c Ug g e d r ag :

n. f. ;

and e r e

b i <l � l ucht t e r ug op e e n t'fi.k

l j svoge l s

r

·-

iucht

'

6�25 :

2 2 apr i l Ho l sb e ek1 e l z e nonite rhout e e n

niet

de

ii e t

en

buli�t

, ' i.

te

z i c h ' d a n in een

z e he lem a a l n i e t

h i e rb i j

f l a d d e r e nde v l uc h t :

d e t e rm i ne r e n voge l ;

� nde

h aa he t

schuw war en .

ze

a a n ov

l ie t e n b e i d e n

1 à

�e

roep

�a s e e n '

2 achtervo lg e nd e

z ac h t t j i - t j i ­

een

spe cht ,

i j svog� l s

. doch' n i e t

'

zo

2. m e t e r bove n , d e b e ek . e n d e

a.c ht e r v o l g e � a e, e x. .

(m? )

een

schàkk e r ige

<leed nenk e n a an . a e h u. l t s van d e g r oe n l i ng ,

hier wa s de v l ucht we l . i e t s me e r r e ch t l i j n ig .

.':·

f l add e r

i n e e n hoog s -tr amrn ig popu l i e r e nb o s me t

( l e ek op r o e p v a n k le i n e b o n t e

Z.e v l ogen achter e lk n ar

ver l ate n, bp swe g ,

s t e e·g op�

H.B.

ik hoorite

n ad e r

w;rnrb i j

i n w i l a e v l uc h t h 0 t bo s u i t;.g,e spur:t ,

t j i g e r o e p hore n

van

· 1 a. ci.t s t e' ' z ak ik twe em a a l . · D ël a r n á hek ik1 z e nog e e ti g o è d h a l f

vre em<'! t j i - t j i - t j i· ; .ne t op d rit mome nt kw�me n

sche l )

op <te z i tp l·aa.t s

z akke n . D i t

v l og e n één n a · é é n ·w q .

uur k u n n e n w a arp em�n'. ' i n

-

� k s . v �'o Qg

c1e z e . lp a t ste g e dwo ng e n z i j n 'z i t j e •1 ·te v e r'l a t e n ,

<l r a a i d e e n h a l v � ' c i rke l . i n d e

De

é én

af .

LUJ

. .

doch


-0 5-

G r o e rie

spe cht - P i e u s v i t id i s

Nog e e n no t a ove r d R t spe chteho l

wo o n d

en

v i nd t

" k l u u -k luu-

toch)

ind i� n ge

je k an e r a a n : b l a.n s <'l an e e n s

en

o f e r e e n s p e ch t

j e we e t <l an e l i j k

g r o e ne

spe chteho l Van <l i e g roene :

t"

dan

in

z i t o f n ie t .

lu i d om

z i ch

oo i t

i n he t

De z e

Op m aand ag

26

-

v l iegg at

'

'

(b i j op s de

" pr e s e n t " . :te me lii e n .

als

B lockx

H e rw i g

Kle i ne p l e v i e r

e e n be­

Ch ur a(�r iu s dub i u s

j un i 2

K l e i ne P le v i e r o p de l a�t ste

ek s .

( d r oogge l eg d e )

v i j ve r van Abd i j v a n ' t P ark . Z e e r d u i d e l i j k te h e rk e n ne n �oor he t ö n t b r ek e n v a n <le

S t e e nu i l

rlorp

j un i :

Ou 3 0

l uOO :

T àpu i t

-

een

s t e e nu i l t j c v l i eg t ,

Oc n n n the

nu0 u s tu s ,

r o e pe n<l , bove n

� r uk

- Tur d u s v i sc i vor u s

( 15/9/ ' 7 7 ) :

o � np l �n t i ng opgege te n ,

een

Jan T i t s

H.D.

L ang e ve l d Ho l sbe ek

2�

-

r o nd .

l i j s ter

G r o te

S t e fan B a n<le ,

noc tua

Athe ne

-

Eo l sbe ek 4 he t

v l e ug e l st r e ep .

' n 3 0 - t a l ; h e bb e n a l le

o n t z Gg l i j k e

l i j s t e rb e s se n

uit

H.B.

vr n �tb c e s te n .

oe n a n the

Korb e e k - D i j l e :

2 ck s i n w i n t c rk l o c � ;

r e n<l e n

asfalt

over h e t

H.B.

achte r v l i ege nne i n sek tG n aan . C e t t i ' s z nnge r - Ce t t i n c e t t i -

� i cht

De

( Ho l sb e ek )

15

�p r i l

' 78 :

mu e r o e r c ek s .

16

a�r i l

' 78 :

1

I n � i o n j e de z e z n ng toev a l l ig n i e t C e t t i ' s : vr i j u i tbun� ige r 0 l l c r , N ac h t eg a n l :

±

qcwon n l i j k

g e l i j k � ar <l i g e

bij

on s

n ac h bm

nnn l �op

ck s .

gehoorè .

k e nt :

s tr 0 fe

he t van

i s vr i j e e nvou� ig :

2 - 3 sec .

en

ter

van f lu i t t o ne n : tuu - tuu

ro l ler al s cetti ' s .

.

vg l : waar n a

een

I n me i f l u i ta n � e z e " M n n neke s " H.B.

l r mg .

- Lo opa ld sp�rk Ke s s e l - l a 2 6 me i : o p · 4 o f 5 p l nat s e n

te

wa Rr nem i ng )

( e e r ste

e e rt

cetti ' s

z n ng c r

hore n .

:tl . v . r1 . r . :

no cetti '

s

i s e e.n b i j z o nd e r e voge l wat be tre ft a an t R l . z r:: ng - .

po s t e n e n V ') o r a l g r , ) o t t o z o un.e n

7. 0 1 f' o

··- -

v.h.

t o r i t o r i um .

B 0 vn n s t ë'\. n nr1 e

WZ1. � r n em i n a e n

"

-

d u e clure -


-86-

D IVE:"l SEN Vo s s e n

te

Le uve n "

" Gro8t

v:' i nk s e le - Schoo n z icht l n an b o uwg r o nd .

Bij

reerd

al s hi j ,

N.B. :

beg i n

Me n

is

0k t 0b e r we r d

ve r r a s t h i j

ik

he t

nant a l

o p a f g e 0 aa n ,

2 ek s .

hier

0ok

spo r e n g c vo nr'fo n .

{ t' i nk s e l e

j aan

i n z e nd e n voor

?

� e bo s s e n r o n� Leuve n

vn lg e n <i

onze

wor d e n v u n

- 1

- 11u s te l a

ek s .

" o n r u stbaren<l

i n we i d e

Dit

te

g r aag

A l s m P. c r cl.c r en .

ar'lre s .

e e r s t e b i j 0 r ag e

een

z o 0g r 1i e r e nwe rk0 r o e p v !l n cl. e ·p J

Korb e ek - D i j l e .

g e s t a l te

nµ 6 j u l i

Ill Q t 4 à

{w ?)

B l ockx

{ k o n t nk t ­

" E ly nm i s " )

m a ar wege n s k l e i ne

1 ëv1 .

op h e t bek e n o e

dat

t o e n e emt " .

N i e uw s h i e r om t r e n t

o n c1 e r v o n "h� n ?

ve r te l l e n h ebbe n k u n d i t

av n no

Ho l sb e ek )

+

n i v c :ü i s

gez ien

e e n we z e l .

te

n fd e l i ng

" we rk " -b l a a o j e

rro z e l

nog

numme r t j e ,

o n s h i e r ove r me e r

0nder

en

h e e f t "4. 0.t

wie

neg a ­

i n e e n k r ant g e l e z e n t e hebbe n

Herwig N�v.a. r . :

e e n vo s

1oc h v o o r l o p i g g e e n

t e r e c h t k ome n

I k h e r i nn e r m e we l in

vo s se n

s t uk

e ve n verbouwe ­

" r'l. o B lek e "

a n<l e r e n hebb e n

Vo r sche i r1 e ne

Hoe r!.e z e

n i e t we te n .

zou

e e n .Y2..§. o i e ,

ë! e b o s se n v :'l. n

in

er

w ;:1. a r n eme r ) .

t i e f r e s u l t rv1 t .

fy syc a )

2 u i l e n · sche r e n l a ag ove r e e n

77 :

o nm i<'k1 e l l i j k me t ry c w e r e n

er

He ur r e n s -m i j n ex- l e r a ar

" � e be n e n n o o mt " .

v l ug

( r�r . 1

ge z ien

j un i

9

o n d e r zoek

nader

P.

{V.!a �r neme r :

5

1/ 2

{min

D acht

keer

e e r st

witte

aan herme l i j n ,

l e ek

kwik )

PB�

' 78 .

j o ng e n

he t

" De

te

Z i ch t "

op

( H o l sb e ek )

ma

e erder

{?)

10

j uni

' 77 .

d an

�e ze

H.B.

P an i l i o m é\ c h ao n

31

me i :

( tn t

in

o n ?. e

je

niet !

0 e ne te l s )

.

e e r s t e k o n i nc; i n n e r:mg e

v ri. n he t

j a ar .

H.B.

E p i p nc t i s

v i j ve r

Ze

s t u. <l t

D l oe i t i j d :

Ste fan

N.v.a.r. :

{

<la

r o n�

o r ch i s

mi j n

toe �e e n ig s t e )

nu

We s�e n o r ch i s

Al s

tuin

B n.nae ,

v a n Ne e r i j s e n ame l i j k

-

j ul i

D ar t

w<v1 r sch i j n l i j k

G r o t e b n nn w a n c1e l t ,

v l ak

n ?i. 2l s t he t we g j e

ve r t r ap

( som s m i r1 c1 e n

t u s sen

augu s t u s .

< 1 c Wi t ,

Peter

g a 0.t he t h i e r

Dr o se n s , om

RobG r t Ik:: r111 a n s ,

b r e e db l i1d i9e ,

E .

Jan T it s

he l lebo r i ng .

Aan a l le

le z e r s :

L a :-i.t

ook e e n s wat ho r e n ove r n atuurbe l e ve n i s s e n i n �e v ak an t i e ,

on s

i n he t bu i t e n l n n <l . spe c i f i ek e

we lk om .

( Ze

D � t h n e ft

or n i tho l o g i sche zijn

� é\ nr om 9 e e n

tocht ;

n o 0.r o nb0ve n

F � l s te rbo

n. l l e b e r i c h t j e s

te

zijn,

" groot

081<

ze l f s geen

of k le i n "

o ok u i t ·pJ E,- s t a nr. p u n t i n t e r e s s a n t :

zijn

betere


-8 7 -

Ve rbe t e r i nge n e n

1)

In

teg e n s t e l l i ng me t he t

hee ft

2)

De ren

u an vu l l i nge n b i j

de z e

vog e l

een en

nb s o l u u t 4 x

c'l at

1,

D e d o e l r1 wo n 1 t e c h t e r z e l f s T!l.O<J c l i j k p l akk e n )

3)

l a at ste

g é én w i t te

fo rmu l e r i ng v u n

b i j z o nlt e r

c4. u s

voor

ve rme l a e

qe lui�

ë! e t e rm i n a t i e

1 . De

dat 1

v ar üi.be l ,

ae

Di j

( v a ak

we l nc s l u i t :

m u. ur

zou

D o su i l als

q e l u i r�

-

ze l f s

L :mg

( e n du s

i s b l i j ve n

59 .

p.

nok

0p tie

af

en

zijn

rnG t

niet

zb

u f l e ine n :

o fwe l g i ng he t

t o c h om

i e tw�t

j uv .

SAR :

7

t..vw .

T c z nrne n 0 c e ft

<l a t

t ab e l g e g e ve n s

pu st :

N n nr

in

" k i ewik "

ve r l u i c1 t

zou

r Ht

maèr

dan

t u s s e n po z e n .

e r g m0c i l i j k ,

als

'Jf

pr ak t i j k

je

e r wat

v i a q e l u i d s o p n ame n .

steenu i le n

- b o su i l 0 e l u i � e n Hub e r t

0 fwe l

Deh a e n e n .M .

H e r r em a n s

j o ng )

k u i fc e nr1

o�

te

Ke s se l - l o

( HD )

7 , -1 , 7 , 6 , 9 , 9 , 6 j r m'."J C n

(HD)

1/8 ± · 1 5 k u i fc c n � c n , w a t m n o i t u s se n d e

6 0 o� 1 5/ 7 e n n o g s l e c h t s 36 op 3 0/ü .

Re<l .

Lo s s e wa �rnem i n0e n D 0omva lk :

1 ovn r v l i e 0 e n�

op

ervn­

S ? e c i f i e k e w a .:i. r n e m i ng ku n n e n we

me t r c s p ck t i o ve l i j k SAR

"kie­

d e wnt e rw i l d t c l l i nge n :

( z e ç:r

vo o r

ook e e n

om z i n9 e nd o mm .

a fw i j k e nd e

ve rme l d e

" g e u i t wo r d e n " ,

l u nge r e

de b e schr i j v i ng v n n de

9

m. )

v ë m ho t

rl 0 o r h e t m .

en

He t

n o em

of

pa s se n .

r o e p t he t w i j f j e

heb t k u n n e n m nk e n ,

1 w +

u i tgebr e i n ,

r e pe r t o i r e .

zek e r

z ö ng

toe

( 1 keer )

-

e e n e norm

ho o ft

a l uc 0 )

hanvu l l e n � c w n � r nem i nqe n b i j

- o;::i l/C t e

op l w·. o r j a ar

s t r e ek .

ui len " ,

S . H. m .m . v .

- op 3 0/7 :

sugg e r e ­

e n i g e m o c i l i j k he i a wat b e t r e f t d e

i n d a t k ad e r

U i l e ng e l u i d e n

Uit

z o u k u n ne n

o i e 0 e wo o n

t o c h k e nm e rk e nd

;: m two o r r1

r i n0 me e -

voge l

" roepende

noctua)

( .3 tr ix

e nk e lvoun i g

?

de V i s a r e nd

Rode �-ro uw d o o r t r okke n .

" w<'l. <l. r n em i nc; e n "

r1 e sb c t r e f fe në!e

zorgt voor

( A the n e

w ik - k i ewik "

2.

ove r

:

S t e e nu i l

he t

de K . M .

" ek s emn l u.r e n "

c m <" c z e l fr1 e

is

van

" ::lo d e î·•!o uw "

o n rl e r

vier

l\. a nvu l l e n<l e b e d e nk i ng e n b i j lie t

z i n ne t j e

stuit .

ander

e nke l

1

van

d e vo r ige wa 0. r nem i ng s r ub r i ek .

3 1 me i

' 7 7 t e Ko r t r i j k - D u t se l

HD


•


-

88

-

KZ\LENDE R D e Wie l ewa a l a fde l i ng Le uve n

O.V"

S e c r e t ar i a a t

:

:

P le i n s t r a a t

.7\an s l u i t i ng svo o rwaarde n 3 00 Fr

Hoo fc Uede n

35

B i j leden

d e k a l e nd e r

p l aar

Zo .

doorg e ve n

0 1 ok tob e r

1978

WJ

i n twe e

Wande l i ng

WA

+

- - -- -

-

--

20

ok tob e r --

-

' 78

-

--

+

WJ -

Ch ar tr e u z e nbe rg

i n e e n r i jk <le

Po st

e n g e v ar i e e r d geb i e d me t

he l e

n 8 t uur .

Spe c i a l i s a t i e wand e l i ng voge l s +

06 u00

K a n t i e n Heve r l e e

06u30

Zoe te Wate r s ,

M.

Ho t e l

S t Je a n

l l uOO . D i j leva l le i

S t a t i o n Oud -Heve r l e e r o nd h e t m i d d ag uur :

Rober t Herma n s

Or n i tho l og i sche

-

f i lm avon0. ve r z o r g d <loor a e Vr i e nd e n

H adrl.e ne i l an d e n

Z a ng voge 1 s

20u00

Trekwü ar nem i ng

He r r em a n s

Waterw i l d t e l d ag

Kemp e n

- -- ---

kunt u é é n exem­

Hoek S l ang e n s t r a at - Lem i ng s t r a at

:

ad r e s

Maak er g e b r u ik van a . u . b .

V a n Heve r l e ebo s e n M e e r <l a a lwoud :

WA

n a am +

14u l 5

Le id i ng

- --------- --

lid "

S t a t i o n Le uve n Hoek

E i nde

Vr o

11

14 uOO

08u00

'WJ

" N i e uw

toe g e voe g <l ,

aan g e ï nt e r e s s e e r de n .

E i nde r o nd

14 ok tober ' 7 8

is

exemp l ar e n

Le i d i ng

za .

Gr a a t akke r

me t a l s ve rme l<l i ng

a a n<l acht voor

' 78

000- 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3

De Wie lewa a l ,

U i t s t ap

Zo . 0 8 ok tob e r

PCR

2 3 00 Turnh o u t

3 5 Fr

t·TJ-b i j l e d e n Zo

OoVo

1 5 0 Fr

WJ- j e ugd l e de n

N.Bo

s to r t e n op

Fr

3

3 0 3 0 He ve r l e e

-

5 vog e l f i lme n

P r o o i voge l s

- Wate rvoge l s -

S a l v a t o r i a ne n ,

N a am s e

s t e e nweg 4 9 2 Heve r l e e

Harm aanbevo l e n .

2 2 ok tob e r

�o .

WA

+

WJ

' 78

2 5e

Nat ionale

N atuurpark

N a tuurbe s c h e rm i ng sdag

i n he t

o n two r pe n

" C r o ix- Sc R i l l e " .

E e n bu s wor d t

i ng e l eg d

<l o o r

de Vr i e n<le n v a n H e ve r l e e ­

bo s e n ttc e rd a � lwo ud

I n schr i j v e n door � l ) Te l e fo n i sche r e se r v a t i e Jaak B r oekman s t e l .

0 1 6/4 6 . 2 1 . 3 3- 8 9-

·

.

2)

Ove r schr i j. v i ng v a n

200 Fr .

230-001967 9-08

de

van

on

.

r e ke n i ng

Vr ie nde n v

oo r 16/10 �

P ick n i çk e n d r a nk me ebr e ng e n . 8u30

Geme e n t ehu i s H e v e r l e e .

Vo orm i d él. ag :

be z o ek

aan

s t a nn s e n o f f i c i ë l e

m a n i fe s t a t i e .

Namidd ag

G e le ide wam". e l i ng

:

:ï.n

<le

J:iqu i l l e ­

va l le i . Te rug

2 9 ok t ober

Zo .

WA

' 78

WJ

+

1

novemb e r

' 78

r ci nd

8u30

S t a t ie� Oud -Heve r l e e

E i nde

r o nd <l e m i 0 è. ag

·

G r o o t ae r s .

Pau l

Spe c i a l i s at i e w a n d e l i ng

14uOO E i nde

Stat ion r o nd

P adde stoe l e n .

3

Vr .

november

' 78

WJ

D i a - r e ek s

1 9u 3 0

de Becke r .

ove r Arg o n ne

Lok a a l t j e

R ave n str a at

� : Vnn 9 q a nn

2 3/7/ ' 7 9

tot

11 +

117 ,

Jongve rk e n ne r s 3 000 Le uve n

z u l l e n we me t d e WJ w<'l. a r s ch i j n l i j k

n a ar ne Arg o'n ne . V a n avond a l v n. s t e e n voor srna nk j e .

i n l i c ht i ng e n

ZA .

S t - Jor i s - lve e r t

1 7 uOO

Lc i n i ng P i e t

novemb e r

i n vo lge nd

' 78

\\TJ

g a a n b r e ng t

' s

zi j n

Me er

Ho f s t ad e 0 7 u4 5

Le uve n

S t a t i o n Hoek

OBu l S

I ng ang

Ho f s t ad e 28 5

Po st

str a na

Le uve n He ver

'(rlJ- e r s g a a n

op k amp

numme r .

L i j nbu s

De

.1 9u 3 0 .

I n è.e bo s s e n rond d e K l u i s

l'JJ

WA

Hever l e e

Trekw:tarnem i ng

Le i d i ng

Wo .

te

S t at i o n : Tip

n arn i d d ag s n a ar he t :i� che l s Br oek . l u n c hp akk e t rneae

1

07u55 08u 3 1

vrie we n s t mee

te


-

Zo .

19

' 78

novemb e r

..

90-

F i e t s t oc h t D i j l e v a l l e i

·oa u .3 ó

·

S t a t i o n Le uve n ,

._ ,

02.BQQ. .

Po st

H o ek

S t a t i o n Oud - H e v e r l e e

.

1 7 u00

E i nde . ·6ngev� e r

Lunchp àkke t mee nem e n .. . "

Za .

2 5 n o v e mb e r

' 76

i.e i d i ng

Joh an Bög aer t .

D i a- avo nd

D i a r � ek s over Co l umb i a d o o r 20u00 .

St

Jo z e f par o ch i e z a a l

Burgeme e s t e r s t r a at C o n somm a t i e s t e r

Za .

2 de c e mb e r

Brugge 3 5e

' 78

� i e ne h'A + WJ

P e t e r B r o se n s

59,

3 000 Le uve n

p l a a� se �oge l i j � .

W i e l ewa a l C o ngr e s

2�e

·

F a se

W i e lewa n l ok t ober pumme r . S� a t i o n Hoek Po s t

08 u l 0 Le uve n

g

I no i e n e r o nvo ldoe nae w a e n s te r bè sch ikk i ng

z i j r:i

i s e r moge l i j khe i d. B r ugge

tre i n

te b e r e ik e n me t de

d i e om 8 u 2 5 u i t L e u v e n ve r t rek t .

za .

2 3 n e c e mb e r

Fr an s

' 78

WA + WJ

26 tot

2 9 0 e c e mb c r

I nd i e n

je

Sege r s u i t s t ap

0 9u00

S t a t i o n Leuve n Hoek

l 0u 3 0

Ke rk Ou<l Tur nhou t

stuur

·

Cong re s Wie lewaa l j o ng e r e n t e

1978

i n t e r e s s e hebt voor he t C o nq r e s ,

schr i j ve n ,

Po s t

n a ar

d a n e ve n e e n br i e f j e

o f . i nd i e n

Johnn .

·

Roche for t .

j,e we n s t

� i j we e t

i.n . t e

a l l e b i j z o n­

nerhede n .

Joh a n B og ae r t

N i ê uw str'a at ·

" :" . . · · :· :

.· .

·

.

�·

we r e l<l d e r

zwamme n

?

De

te

H a a s r od e

.

*

wi l

j e wegwi j s wo r o e n

i n de w 0 n 1 e r e

Vr i e nd e n van H e ver l e eb o s e·n .Me c r CT a alwoud

I nd ie n

o p m e t Hog er L a ncr e no r i e s n0g e e n p l a n t s j e vr i j

*

? of

sere n e e n par10. e stoe l e n we e k e i n d op D r embe r�

Erp s Kwe r p s .

*

l i e fhebb e r

P a da e n st o e l e n

3 07 1

.

*

Beo je

.

16

l.IJ. ·e n

j e m e e wi l

(Ol6/2 5Ll 94 1 1 ) *

* *

*

ok tober

hb r

·

aan s t � an<le · op · ae

d o e n ne em d a n t e l e fo n i s c v

is.

15

ï"rg a n i�

h

k o n t ak t

5 ok tober om t e ve r neme n o f e r


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.