Page 18

"'.':' 8 0-

�� �� -�è� - � �- E�� .è� �! nog

avo nd

z o .' n

· s ame n rrte t · He rwig · ( B l o ckx ) r a adp leegden we de z e l fde ' . I d e n t i f i at Eur e an ·Raptor s " , een too n a u. ng e v e pd . z\ l me e st do nc l u s i e kwam de Dwe rg-.

" F l ight

d i t ' gebi:� a .

we rk op are nd

�:

Ç

s

ic)n o f

waàr �chij nii j�

( H ie r aaë thu s p e n n atu s ) 1 5 ..-man g e z i e n .we r d ,

Öp

fase

il ank e r e

g

die

n a ar vor e n . · De · v.o e l

�s

z e l f s door te l e skoop , .

door

e c h t e r hee l de t i j d

e n orm ve r _va n he t hu t j e verwi j de rd geb l e ve n zod a:t noo i t e e n d ade l i j k s lu i ­ te nde d e t e rm i n a t i e mog e l i j k �e r d . •

G r a ag

'

�oud e n w i j komme n t a ar ve r �eme n

'

van p e r so ne n me t e n ige e rvar ing me t de ze Her i nne r e n we

t e n s lo t t e

er

s�or t .

!

co�gre�uit stáp

'n

d at 2 j a ar · g e lede n op

nog a an

e v e neç;! n s een \o{ a ar � m i ng van vo o r noemd e soort g e d a an we rd . ( z i e w • . " • 7.6 p . 264 ) . Kor t e t;j, j d · l a e r i s toen z e l f s n ?9 ·}f e t t ame Ü. j k ken.:. . . me rk e nde ge l u i d v a n de ze v g e g ehoord ( n a a st b lo te - oog - v l uchtwaar nem i ng ) in

de .D i j Jeval l e i

o

t e Hever lee Bo sk ant ' 78 p . 1 7 5 ) . fa se

T7e ze

te I<e s se l - l o ,

Ope e n s ,

als

l

±

.

3

:

Noo rd se

3 me i

werke l i jk

g r o te

de

gedèe l te l i j k p an i ek o n d e r he n

7

:

.

" de nk e n "

kop

en

.

.

'

r e d e n wa s e e n

spec ie s)

aan Falco

· witte

v l iegt

de l i jk g e n.,

Ik

zwarte

.

:l\.l'S

Q.i}.Y �

�ie

o�'

i n­

zwa luwe n wa a r ­

ste :t n wa s v o l l e d ig

( 7x 50)

zwar te

De

ik d·e·ze: · 2: ·" w i t te " · s t er n s a a n he t

±. 20.

( zonder zwar te punt ! )

m •

voor

De

mi j '

l ang s :

de z e

'

s te r n

st e r n he e ft d u i ­

ander e

A l s-," ik d e ; � ster n·� s ame n z i e v i i e ­

sn ave l ve r scn i l k e nd e

s t e r n � . a lho ewe l

r e e d d an bok weg

i n he t L . P . ,

t u s se n n o o r d s e ste r n e n v i s ­

i n r.e waêl.n

e r · v l i e·g t e e n

zwarte

dacht

,p� t e r son s � · Ik

de z e ve l dk e nm e rk e n m i j

2 v i sd i e f j e s

te hebbe n .

waarge nome n

( DAV)

t oe n du s

erg .re l a t i e f

:

Ga eens

s te r n e n , 2 v i sd i e f j e s r o nd . ( Ik

nog n i e t s van e e n e v e n t u e l e Noor d se )

gevende

ster n�

r ug z i j de . è�nk e rg r i j.s e n

Ik z e i a a n ook tege n m i j n vr i e nd D a n ny Ve r str ae t e n

dus

on t s t a a t e r.

ik de z e . s t e r n e e n b e e t j e vo lg ,

k lo ppe n m i j n vel d no t a ' s vo l l e d i g me t

reed s aan noor è!. se l eke n .

b l�ke :

ik ' öok d at <l e 0 é n i e t s g r o t e r i s e n · e e n l a ngere st a ar t hee ft � ik · e nke l he t

A lhoewe l

De

's t e r n s . i ri mij n k i j ke rbe e ld

·e e n. snave l me:t e e n do nk e r e punt .

me e n

d ie f j e )

l� l s

é én van he n · p l o t s

had e e n k n a l'r ode s n ave l I

zwa r t e

( de e d de

f l uwe e l zwar t ,

kopk àp k e nmerk t e h e n a l s v i sëli e:f j ë· s bewonde r e n b e n ,

e n V i sd i e f j e

a � n t a l l e n . zwa l uwé n bek i jk ,

opva l l e nd · w i t t e onàe r s t a ar t<lekve r e n·•

: ve r schi j 'ne n ' opeé n s ' 2

z ie w .

• 78 �

' <le

bor s t' mo o i

t.o.v.

( S t e r n a par ad i sae a) (?)

sec te n beg i n t te j ag e n bove n he t H 20-oppe r v l ak i n zome rk l e e d :

<

, st a at .

S te r n

Leopo ld spark ,

sch i j n l i jk eve n

he t BhHC

nog v c rm� l d d at he t voo rkome n v a n donk e r e

zwar te ,

ik

gehomo logee�d . door

(waarnem i ng we r d

i n e e n vc rhou<l i ng van

Waarnem i ng v an

D a n ny he e ft dan e nke le

k i jke n z e i hem

d o o r s l ag ­

árgumc ri t e n · a ange voe r d .

Toe n

ik' i n he t L . P . · aankwam ;

p.l ank i :r:i he t wat e r e n

e v� n

z at e r

de zwar te ster n op e e n d � i j ve nd e

late r v,loq e n de 2 and e r e stern s

er

ook op . �J·

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded