__MAIN_TEXT__

Page 17

- 79N IEtrtvS U I T ONZE

*

.

STREEK :

van e e n m e r kw a a r d ige r o o fv oge l t e S i n t - Ag a th a - R o d e

W a a r ne m i ng

op 9/9/ ' 7 8 .

Broek )

.

1. '

'

{Groot

1

Om st r e ek s 13 u 25 k om e n 2 bu i z e r d e n ove r de he uve l a fge zwe e fd me t d a ar n e t r o o fv og e l .

achte r a an e e n d e r d e

Ze z o ud e n me t h un d r i e ë n ne t bove n o f eve n­

t j e s voor de h e u ve l s b l i j v e n zwe ve n tot 14u 20 . Kar ak te r i s t i ek e n v a n

-

so o r t

de voge l :

?

- grootte :

ie t s groter

d a.n b u i z e r d ' ( l a t e r

v l iegbe e l d : bu i ee r d ach t ig ,

hie ld

in

th e rm i e kb e l g oe d

te

z ie n)

z i j n s t a ar t i e t s m inder w a a i e r v o r m i g

t i j d e n s h e t zweve n . - k l eur : bove n a a n : had l i c h t e vo orv l e ug e l s e n kop

l icht :

wit

t o t g r i j sw i t ) ,

(war e n t o c h we l e r g

s l ag e n h a n d pe n ne n d o nk e r ­

g r i j s tot z w a r t a cht i g . o nde r aan :

ee rd e r

grote

g ewo o n

s l agp e n ne n

t e l e skoop e e n

- vlucht :

-

ak t i eve v l u c ht , l e n doo r

de

b r u i n me t d o nk e r der k l e i n e

( ega a l )

{waar neme r s v a n nVE S

en

z ag e n d o o r hun

l i chte en o ngeb ande e r de o nd e r s t a a r t ) .

we r d i n he t beg i n ver sch i l l e nde ma le n a a ng e v a l

2 bu i ze r d s ,

­

l a t e r . ov e r - e n we e rv l i e g e n d e n z i ch

n e e r z e t t e nd in grove d e n op de heuve l f l a nk

(wa s d an g e d ure nde

m i nu t e n n i e t te z i e n ) ··-? -"�·- - ·�

-

du ik e l d e

ook me erm a 2 ü s :

{ z i e tek . l ) .

s a l to gevo lgd door " ne e r dwar r e l.e n "

Z i e h i e r ove � ook � rye W i e l ewaa l "

b l e e f ook e e n paar m a a l �(ma t ope n v l e uge l s ) hange n

( e cht ter p l aat se . h an - g e n ,

' 7 5 P • 49 . tegen de wci nd i n.·

z o nder e n i g e v l e uge lbeweg i ng :

noo i t g e z i e n b i j b u i z e r d bv . ) - van a f 1 4 u l 0 ware n de 3 r o o fv o g e l s he t zweve n : . �

-

·�

·�� -·� .... ...

o ng e d e t e rm i ne e r d e

z i c ht t i j de n s het zweve n : l a ag wa s

de

In

(2

bu i ze r d s e n

l?)

we e r

aan

vog e l g a f vo l g e nd v o o r a a n -

( tek . 2 )

.

d u s me t v l euge ltoppe n .Qfil­

(b i j bu i z e r d s t e e d s omhoog g ekr u l d i n zwe e fv l ucht ) nu d u i d e l i jk g r o t e r d a n be i d e b u i z e r d s .

de the rm i ekb e l zwe e fd e n be i d e bu i z e rd s s te e d s wat hog e r

d e 3 � e o nge<le term i ne e rde r o o fv og e l

( he e ft e r n i e t mee

d an

�ame n ­

g e zwe e fd ) om s t r e ek s 14 u 20 g a a n ze a l l e n e rg hoog i n he t ZO e n v e r d w i j ne n u i t h e t z i cht . W a a r g e n om e n

s ame n me t

Johan Va n

ste fan B a nd e ,

Rob e r t Ake rman s ,

{ S t r i j c kma n s )

e

.a.

Romp ay ,

S t e f a n O s ty n ,

Danny Ve r st r ae t e n ,

e nke l e w a a r n em e r s V ?i n AVE S e n WA-Br u s se l Luc J an s s e n s

m.m.v.

S te f a a n Hub lou

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement