Page 18

-56N I EU1":7S U I T O NZE S TRE EK Kor t e

s ame n v a t t i n g

v an de b i j z o n d e r s t e g ebe ur te n i s se n op b r n i tho làg i sch

v l ak : - De g i e r zwa luwe n war e n d i t

j a ar

- Wa a r nem i ng � a n v i sd ie f j e s

en

t e Ke s se l - l o - Ont dekk i ng

( Leopo l d sp ark ) . van de

Cetti ' s

wat v r o e g e r t e r ug d a n g e wöo n l i j k

ze l f s 1

N o o rd s e

H i e r o v e r meer

z ang e r

nu ook

tot

i n de Wing$va l le i . van

de

wouw (.± 5 wa ar �

r od e

t o e beke nd )

nu

- A a n he t beg i n v a n de ge n i e te n v a n

stern i n D i j lev a l l e i e n

i n vo lg e nd numme r .

- E r wa s ook de mé e r d a n nor m a l e voor j aar strek nem i ng e n

.

de

v o orb i j e

G r o te

3 maand e n k o n d e n we de l aat ste d age n

z i lver r e i g e r

te

S i n t �g atha-rode . 3 t e faan Hub l o u

H ou t s n ip -

1

dood

Sc o l op ax r u st i c o l a g e vo n d e n

exemp l a ar

in de

Fonte i n str a at Pe t e r

J G r o te

te

Bro se n s ,

Ste faan

Hub lou

z i lve r r e ige r - Eg r e tt a a lb a

7 d e c ember te . S . h . R . pak t e 1 x e e n v i s , wa s e r g ac t i e f , waardoor

de z w a r t e t e ne n d u i d e l i j k z ich�b aar ware n .

Vl o og om

. luoS. n a ar he � z .

.

'

Hu i s zwa luw - De l ichon

(mi s s c he i n n a a r

P éc r o t o f

zo

ver v l oog d i k wi j l �

?)

He rwig

B lockx

urb i c a

9 d e c emb e r to e n ik n a a r d e z i lve r r e i g e r a a n he t k i j k e n wa s , een

2 5/1/ 1 9 7 8".

H e ve r l e e o p

sche e rde e r

hu i s zwa luw d o o r h e t b e e l d v a n d e verrek i j k e r . Ong e twi j fe l d e e n H.B.

zwa luw d i e to t a a l he t z u i d e n kw i j t wa s . Groene

spe c h t

P i eu s v i r i d i s

-

In e e n bo s v l akb i j

stor t

I n t er l e u v e n o n t d ekke n we · ( LUJ ,

u i tg e h ak t

ho l · v a n

P i e u s v i r i<'U s .

ke uterde ,

l iet de

b r o e d e nd e

To e n i k me t e e n

specht

z i ch hor e n

DAV) . e e n pas­

HB ,

he t v :I. i e g g a t

s t ok j e i n

(k luu-k luu

)

.

Door k lop­

pe n o p d é s t am kan me n e e n spe c h t moe i l i jk v an . z i j n ne s t kr i j ge n : h e t g i n g b i j ' o ti s gewo o n n i e t .

3ij s 3

c a r d ue l i s

sp i n u s

wi j f j e s z e e r d i cht k u nne n b e n ad e r e n op 3/ 2/ 1 9 7 8 l nng s de G r o t e Bron te

N e e r i j se

in d e

e l z e s tr u ik j e s .

Peter

Bro s e n s .

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juni 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded