De Boomklever Juni 1978

Page 1

; �

.�"­

·/�

/,,,

Driemaandelijks rnededel i ngsblad

i

1 I

<

·---:--.

'

1

'

'".�

\•

':Boomkle"e�- :·.·�· :·,;�·0.V. De Wielewaal

-

· �. ...... ,.- ....

Afdeling Leuven

.....

6e J a a r g ang 70/3 15

:

juni

1978

�PP�����gp��ffl\S�lfr,�(H��xxxxxx

Y.

Vanden Bosch,

En hoger dreef

A. Vermeylenlaan AL

ze

... 3--200

Kas.se.1-Lo

als de rode vogel

De Nylflamingo dien de gouden kogel, De

z on ,

ook

aantrekt,

zijn gekromde nek

Ligt in karmynen vleugel s en gelek Van goud glijdt

langs zijn b l ank 1

en rode

veren

Uit "Mei" van Herman Gor ter

-41-..... , .... ,l>i,t•. • .... ~�. "�"

".• -·· ·".r �,.,,,.."::u

1

Ver. Uitg.

'-4 2 r·.7J-T·vJ-WJ-WJ-v·TJ-WJ-WJ-�·;J-WJ-wJ-WJ-i1rJ-WJ-·wJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ

Hallo, Hier zijn we dan weer met ons blaadj'e. Hoe· verliepen de examens, .

.

aoed ? of mag ik daar liever niet over schrijven.

'

eens goed uitblazen

In· elk· geval kun" j·e nu

(op een WJ-wandeling?) Een ·raadgeving voor di'égënen

die op vakantie gaan:· respecteer waar je ook bènt de nätuur. Heb je ook vruchteloos gezocht naar verdere informatie in ver­ band met het kamp in Argonne? Wel we hebben dit uitgesteld tot volgend jaar en zullen dat dan eens goed op tijd proberen aan te kondigen en voor te bereiden. Heb je wegen deze weglating ergens een week in overschot? Kijk het wieltje dan eens na naar kampen in andere afdelingen daar noemt dat ook WJ.

En nog een poging voor èen kamp :

Ga ALLEN in de kerstvakantie naar het kongres van WJ. Mechelen

(met nadruk)

Het is tevens in

(dus vrij dichtbij) Er wordt daar·gevoordracht, gediscusieerd,

gewandeld,

geprobeerd in stemming te komen en geslapen

dit· laatste)

(voor liefhebbers

'

Voel je je fit? Laat dan nog· eens voor een dagjê je krachten zien en kom A.U. B. wat balkjes

(kleintjes)• versleuren. Verge·et indien

mogelijk je kruiwagert thuis niet· (kleine balkjes wegen veel). En vraag ook eens of niemand dit hout wil kopen

SOOfr/stere�

Verder nog een goede en prettige vakantie·met er tussendoor nog enkele prachtwaarnemingen bij jou thuis en op reis. Je voorz:it,ter Johan

P.s. Die 600 Fr voor WJ-studiewer - kkarnp in Tortbroek kun je storten op PCR 000-0861803-55"

Dezelfde als pi� het werkkamp in februari.

En noq een fout die héé&l erg is voor de voetballers van Berg. Wij slapen in het lokaal van

F.C. BERG niet van Kampenhout.

Verdedig elke boom di.e ;in gev<'l.nr komt, of liever plant er eentje bij.


ARTIKELS

Luchtvervuiling Deze vervuiling kan onderverdeeld worden in drie hoofdgroèpen : 1.

vervuiling door de. verwarming van woningen. e.d.,

riseerd verkeer,

2 •.. door het gemoto­

3. door de industrie. Er bes�aan .ook heel wat kleinere

oorzaken. zoals verbranding van afval het gebruik van spuitbussen,

(vui.lnis

plantaardige çifyal)

+

daarbij komt dan nog de natuurlijke lucht­

vervuil,ing zoals het vrijkomen van gassen bij e�n vulkaanuitbarsting of uit een moeras; het opw aaien van stofdeeltjes,

Maar het �s eigenlijk veel beter de hoofdproblemen te be�trijden om zo de luchtvervuiling voor het grootste deel in te dijken. Maar nu rijzen natuurlijk wel enkele vragen : welke stoffen vervuilen de lucht ?- Waar ligt de oor zaak ? En wat k an men tegen die vervuiling doen ? Eier volgen de bekendste chemische sto ffen die luchtvervuilend zijn : zwaveldioxyde,

zwavelzuur,

zwavelwaterstof,

koolmonoxyde, kooldioxyde, koolwaterstoffen, laatgassen) ,

ozon, roet,

stof,

mercaptanen

stikstofoxyden, " (vooral in uit­

zoutzuur, fluorwatersto f,

chloorgas,

(zwavelverbindingen) ,

zwavelkoolstof, aldehyden

• • •

De oorzaak ligt vrijwel altijd bij de mens zelf. Hij laat zich door winstbejag drijven naar onverantwoorde daden. Men zet fanrieken neer op de winstgevends.te plaat$ en men besteedt zo weinig mogelijk geld aan de strijd tegen de mili�uverontreiniging tijd te veranderen) middelen (kolen,

(gelukkig begint <lit de laatste

Bovendien produceren de goedkoopste verwarmings­

olie)

de meeste verontreiniging.

Ook inzake de uitlaat­

gassen worden de beperkingen niet zo nauw genomen. Wat betreft de vervuiling door huisverwarming,

die is op het ogenblik

nog moeilijk te vermijden. OverschakElen op aardgas als brandstof is al een stap in de goede richting, vermits dat slechts een beperkte lucht­ bezoedeling geeft. Een andere rnoqelijkheid voor de toekomst is het ren­ dabel maken van het koelwater van centr·ales en fabrieken voor de stads­ verwarming. De vervuiling door uitlaatgassen van auto's kunnen eveneens vermeden worden.

"De" oplossing hiervoor ligt natuurlijk in het ontwikkelen van

degelijke elektromotoren. De huidige prototypen hebben een te geringe capaciteit en zijn slechts gesch ikt voor het stadsverkeer. Maar binnen enkele jaren zullen er wel betere elektrische wagens zijn (als de Ara­ bieren de plannen niet opkopen, ziening te behouden)

om hun monopolie op de brandstofvoor­

Er bestaan ook andere,

zoals het overschakelen op dieselmotoren

gedeeltelijke oplossingen,

(die minder verontreinigend zijn)


-44-

Ook de naverbranding van uitlaatgassen W.erpt ·v::r;;-uchten af. Door lucht· pij .

.

.

.

.

. · .. :

r '· "

de nog hete uitlaatgassen te. v9�"gèn zullen deze spontaan verbranden en de verontreiniging die aldus ontstaat is te verwaa.rloz.en tegenover .de

. ,·: .�, á � rbi"anàfng � '., bezoedeling van uitlaatgass � n �onder . .. . . . : Ook in de i dustrie kan èen be'tere keuz � van brands tof fen, g.r.ondst6'ffen

� �

· •·

.

en hulpstof fen, heel wat vervuiling vermijden. Bovendien bestaan er.heel wat methodes om fabrieksrook te zuiveren. Zoals mechanische verwijdering van stofdeeltjes en nevel door bv. het gebruik van stoffilters, uitregenèn van het sto f door wáter, gaalkracht,

door het

door het toepassen van de centrifu­

Maar enkele van die zuiveringsprocessen weerleggen het probleem alleen maar van luchtvervuiling naar waterbezoedeling,

wat ons dus ook niet

verder helpt. De beste methode is wel de chemische omzetting yan veront­ reinigende sto ffen,

door toevoeging van andere stof fen, in een normaal

bestanddeel van de�buitenlucht (bv. stikstofmonoxyde stikstofgas

+

+

waterstofgas geeft

water). Ook het aanleggen van groene zónes·tussen de fa­

brieken en de woonhuizen

(zoals o. a. in de u.s.s.R.) heeft een gunstige

weerslag tegen de verontreiniging. Een strengere wetgeving die strikt gevolgd wordt,

zou evèneens een grote stap in de goede richting zijn.

Het is dus wel duidelijk dat het probleem luchtvervuiling nog ver van opgelost is, en dat het beslist nog tientallen jaren zal aanslepen. Als het dan nog niet te laat is. Geraadpleegd werk : Van milieuver vuiling naar milieubeheer. ir. Hans Peters Dirk Costrop Vaste afval Hoever staan we met de oplo�sing van het afvalprobleem? Vanuit het oogpunt van de bioloog is komposteren de meest rationele reku­ peraticmethode.

Beperkte afzetmogelijkheden, gebrek aan ervaring en de

snelle aangroei van de hoeveelheid niet komposteerbare bestanddelen, factoren die de kompostering van a fval op grote schaal, fractie aan glas,

metalen,

zijn

a fremmen. D e

plastics e. d. in huisvuilnis is toegenomen

van 15% in de jaren vi j ftig tot S<J>/o in de jaren zeventig·. Grote kompostbedri jven zi jn schaars in ons land. Te Gent is er één in bedrij f voor 150.000 inwoners en te Hoeselt is er één in opbouw. l·!el is er een groeiende

belangstelling voor kompostering

op

kleine schaal.

Breekwerven die het afval verkleinen zijn ook niet zo talr"ij·k. Er zijn - er

9 in gebruik.

Bvb

De breekwer f van InterLeuven te Kessel-Lo met een


-45capaciteit voor .140.000 inwo ners. Uit Het Natuurgidsentijdschrift uitgegeven door het C.VoN• De"

N . vlld.'t-.

�,.;R .-T"

. "

.

dienst Wetensc happen. heeft" in een van haar uit zen�

'

dingen van flVer over de Aa�de" : en over

.

uitgebreid gesproken over de afvalverwerking,

sommige mogelijkhe en daarvan,

.

.

Natuurpark Dijleland In het vorig numme r van de "Boomlillever./Vallei" verscheen als mededeling een communiqué over het Natuurpark Dijleland.

Dit communiqué,

verspreid

door verschillende natuurbesche rmingsverenigingen waar onder on ze afdeling en

"De Vriende n-van Heverleebos en .Meerdaalwoud"

in de

pers.

Het

vond e e n ruime weerklank

verscheen eveneens in het Heinummer van "DeJ17ielewaal".

Hieronder dan een bloemlezing van de verschillende commentaren.

"en

omdat het park

zich over het Vlaamse

is het initiatief van nationaal belang,

en Waalse gewest wat

zou kun nen leiden tot het

ontstaan van het eerste inte rregionaal natuurpark

"Vr oeger was er gebied van de

sprake van de oprichting van een

twee Leefgemeenschappen

zou uitstrekken,

in België.

nieuwe

op het gr ond­

stad

in dit land ter herdenking van het.

150-jarig o nafhankelijk bestaan van België. Er is toen heftig ve r zet ge rezen. e nigingen,

Ee n hele resem Vlaamse en Waalse

die begaa n zijn met natuurbehoud en stedeschoo n,

een voo rstel dat heel wat meer

ve r­

komen nu met

aan deze tijd aangepast lijkt".

���s�=��2��!��-���-32l2�l!�2§

Dit weekblad wijdt in dit nummer {Br andpunt Knack Binnenlp.nd)

zijn wek�lijkse redaktionele commentaar

aan de

e cologische kaarttekening van Belgi�

door de nationale universitei-t;:.en in opdracht van het .Ministerie .van Volks­ gezondheid en leefmilieu. Daarbij

aansluitend betrekt �<nac k het voorstel van

c1c

"Werkgr oep Nat:u.ur­

park Dijleland" Letterlijk geciteerd "

:

"Tot nogtoe be z itten wij sle chts de ,

verre Hoge Venen als beschermd natuur­

park. Als wij i nderdaad onze 150-ste natio na.le feestdag mogen vieren in het verheugende besef dat we niet helemaal in de

verstedelijking dicht­

klit ten op onze

30.000 vierkante kilometer, .maar dat we er éé n officieel­

gerespec teerde

Open Ruimte bijkrijgen,. kan er

inderdaad géén


-46-

-betere kontinuîteit bedacht worden voor het gaar van het Dorp, de gang is,

en voor het Jaar van het Kind,

dat eraan

dat aan

komt.

Want het gaat tenslotte om niet minder om een wereld die wij zullen na­ laten,

aan wie

na ons moet komen.

Geen minimaal moreel begaafd mens

kan

zonder angst denken aan het oordeel dat het nageslacht, bij de huidige stand van zaken van de erfenis, over dit Fin De Siècle zal vellen ". O ok

in "Het Volk" de "Financiëel Economische Tijd " en "E3-Gazet van Leuven"

verschenen artikels over dit initiatief. Als aanvulling op de mededeling in ons vorig nur�aer drukken wij hierna de kaa.rt af van het ontwerpen Natuurpark Dijleland.

Cap Gris Nez en omgevi ng Met de werkgroep natuurgidsen zijn we·even de fauna en flora gaan bekijken van deze mooie. streek van de 11Nord11 in frankrijk. De bedoeling van deze uitstap was vnl. de levensvormen te bekijken die vo orkwamen op het strand en op de rotsen welke bespoeld worden door de getijden. Onder de deskun­ dige leiding van een kenner als Michel Asperges leerden we zo wieren, algen, wulken, alikruiken e.d. m. Als Wielewaler echter hield ik

te o nder sc heiden.

(samen met andere vogelliefhebbers)

mijn

ogen en oren open voor de daar aanwezige avifauna. Vooral het kustdorp Ambleteuse bleek rijk te zijn aan allerlei gevederde vrienden.

meeuw,

'Zo konden

Tapuit,

we

opmerken : Nachtegaal,

Graspieper,

Kneu,

Scholekster,

storm­

Geelgors en als klap op de vuurpijl meerdere

flamingo's klapwiekend in de lucht. Over de laàtste waarneming zijn de meningen verdeeld. Betreft het hier ontsnapte exemplaren uit een siertuin of handelt het om dwaalgasten ? Als soort komt de flamingo voor in Frankrijk maar dan wel in het Zuiden, Aan

in

de Camargues.

de Cap Blanc Nez konden we kennismaken met een"k uifaalscholver. De

vogel liet zich kalm bestuderen waardoor ik met de Petterson in de hand rustig de gelegenheid had om hem te determineren tot de laatste eigen­ schap. De laatste dag hadden we de gedegenheid om een paar juveniele eidereenden van beid.er kunne

waar te nemen. Deze hadden postgevat op een

paar rotsen aan het strand voor.de Cap Gris Ne z en waren zo een da�cbaar onderwerp voor observatie en discussie. Al met al konden we tevreden zijn met deze waarnemingen temeer daar ze niet het doel waren van deze uitstap. Yves Vanden Bosch


- --- - ---- ---

__

natuurpark dijieland

---- --__....-

. . :'} �� . _,_, , _: ------ bo•. ··. · ····0- -·

..

'• • •

• • •

•••

·:;

-#1.bierbeek

."

tt/ • •

•••••••

••

\(. ••

"•"

• • • • •

•• • • • • •

bossut

·�

·

••

•• •

·

p.gottechain

•• ••• • • •

• • •

" .•

:

• •

• • •

.,,,•

wavre

•• •

••

:

•••


-47-

MEDEDELINGEN .

.

.

De artikels en verslagen voor het oktobernummer van de . . moeten binnenkomen voor l september 1978 bij

'iBoomklever/Vallei"

Yves Vanden Bosch A.

Vermeylenlaan �l

3200· Kessel-lo

..

t

.

1

Ornïthol'ogische verslagen dienen binnen te komen voor dezelfde datum bij Stef aan Hublou .

-

.

.

De Lignestraat 17 . ,

3030 Heverlee Minder belastingen voor'donateurs aan Natuurfonds Bij VZW

0

1/ 3/78 worden d

e · V;r; ienden

van Heverleebos en î1eerdaalwoud · . e erkend als instelling waarvoor het artikel 71; §l ,4 ,d, van het Wet-

K.B.

van

.

.

.,

boek van de inkomstenbelasting van toepassing· is. o.m.

"

Het Natuurfonds wordt

. gebruikt om het Natuurpark Dijleland tot stand te brengen doo r aan­

koop of huur van belangwek�ende stukken natuur�

lie"t:

de donateurs van

Deze erkenning geeft aan

natuurfond·s die mfriimum 1000 Fr schenken

(bijdrage­

. aan de Vrienden komen hïerbij niet in aanmerking) het recht de · . o rnen af te trekken van hun belastba r inkomen. Deze gunst is gestortc gelden

s �

geldig met terugwerkende kracht voor alle sommen die gestort werden vanaf 1 januari

1977.

Voor nadere inlichtingen kan men terecht op het Vrienden van Heverleebos én Meérda'alwoud

3030 Heverlee

Natuurfonds van de

secretariaat van de

Naamse steenweg 492,

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Bankrekening nr .230-0040390•58. Nog een tip i.v.m.

het Natuurfonds!!!

Gans de maand juni 1978 Raadskelders S C H

(�aar niet op dinsdag)

in .de

Stadhuis Leuven

I L D E R

L. J E N T E N T 0 0 N S T E L L I N G

DENIS VANDECAUTER

(zondagschilder)

ten bate van het Natuurfonds

----------------------�-----

Persnieuws .Pe Heer

Ivo Miseur,

redakteur bij het dagblad "Het Volk" zal in de : grote vakantie een artikelenreeks wijden aan het Natuurpa Dijleland.

ik


-48-

fenologieonderzoek bep·''VJ.lt voor e,lke.

komstdatum. a ankomst

.

.

.

Daarnaast w illen we ook een

van de

z ome rg a sten

delde kan berekend word e n .

z_omergast .

om de

zéé.r vroege

v og el s

af

te leiden:

Vandaar i� het belangrijk

om

de ene

.

.

.

'•

·.

Hoe meer waarnemingen hoe juister dit gemid­

•.

én lnte

Te v en s wordt het mog e li j k

de eerste. _aan-

idee kri jg e n van de "gemiddelde"

om met

zoveel moge­

zou h e t ook m akk e l ij ker

lijk waarnemers gegevens te ver z ame len . Hierdoor worden

======�==

=========

=========

Het

FENOLOGIE

FENOLOGIE,

FENOLOGIE,

FENOLOGIE

' =========

w a ar ne ming e n van elkaar te scheiden.

het a0nk oms tv erl o op van de verschillende

soorten kunnen massaal aankomen

voor een aantal soorten nag aan

g ele i d e l i j k . Met dit onde rzoe k kun j e welke "trekroutes" zij volg en:

andere heel

enkel l nngs de kust,

over geheel Belgi� •

• •

Wat je v o o ral noteert. is de soortnaam en d.e d0-t;�.. �ai:i je eerste en

tweede w a arneming van elke wa8rgenomen note e r

je

ook de datum waarop. de

zome rg a s t .

mo gel i jk

het

Indien

is

je streek algemeen aanwezig is.

soort in

Om een idee te kr ijg e n van . de gemidd e lde aankomst staat in de soort en­ . t lijs

steeds de z e datum

(van 1976) na de soort tussen haakjes . De ee rste

waarnemingen gebe uren na tuurlijk steeds vroeger. middep in de winter waarnemen

(bv. g r utto

rijk ook deze wa arneming e n door te Het Belgisch Avifaunistisch en homologeert de

,

tjiftjaf

• • •

)

.

z omergasten

Het

is

belang­

sturen.

Homologatiecom ité (BAHC) _

zeer v r o eg e w a a rn eming e n

gelijke "uitz o nder lijke"

Soms kun je

en de zeer

waarnemingen note e r je

c o n t ro l eert

zeldzame.

Bij der­

z oveel mogelijk soort­

kenmerken die in de bestaande s.itu ati e te z ien z i jn . S o orten die

aankomstdatum

in

aanm erkin g .komen,

gemi ddeld e

('76):

lepelaar (30.03) p ur pe r reig e r (03-19.0�) woudaapje (09-15.05) zomertaling (28.03) grauwe kieke ndie f (Ol . 0 5 ) boomvalk (02.05) strandplevier (09.04) kleine pl evi e r (06.04)

regenwulp

met tussen haakjes.de

(21.04)

grutto {07.03) bosruiter (15-25.03) oeverloper (25.04) grote stern {04-05.05) zwarte stern {Ol.05) n oor ds e ster n dwergotern (09.04) visdief ( 23 .04) tort e l duif (04.05) k o e k oek (17 .04) nachtzwaluw (OJ-lr.1.0�)

roodborsttapuit paapje (08.05)

(17.03)

g ek raagde roodstaart zwarte roo à s t a ar t

n ac ht eg a al blauwborst

·

·

(16.01)

(02.04)

(Ol.05). {08.04)

sprinkhaanrietzanger snor ( 24 .04)

(30.04)

grote karekiet (07.0S) kle i n e karekiet (10.05) bosrietz anger (10.05) r i et z ang e r

(21.04)

spotvogel (10.0S) zwartkop (09. 04) tuinfluiter (Ol.05) grasmus (30.0'1.) ·

braarnsluiper

(29.04)

f it is (05 .;·01) t'jiftj af ( 21.03)


-49flui ter {07 . O S } grauwe vliegenvanger (09.05) bonte vlie genvange r (03 .os)·-'·--­ boompiepe r (16.04) gele kwik (11.04) .grauwe k.la.uvie r (.05-15.0S) .Eµrop��è kanari (09o04) kwartel (12-17 .os) kwartelkoning

gierzwaluw (03.05) , hop (19-21.04) draaihals (19.04-08.05) boomleeuwerik ( 20. 03) boerezwaluw (05.04) huiszwaluw (21·.04) oeverzwaluw (17.04) wielewaal (10.05) tapuit (16.04)

.

.

·

Van de ontvangen waarnemingen zal een verslag gemaakt worden in de Vallei, ( Ook zullen alle waarnemingen doorgestuurd worden naar de algemene coördinator van de Wielewaal voor het hele vlaarnse land. verslag gepublice erd in "De Wïele waal")

(Hiervan wordt een

•·

Je kan be st je fe nologie waarnemingen invullen in te tabel aangehecht ;

".

achter in dit numm er�

· ··.·

.....

.

...

Verzend-instructies tref je daar ook aan. Extra for:'1ulieren zijn even­ tueel verkrijgbaar bij

Stefaan Hublou,

de Lignestraat 17,

3030 Heverlee.

WJ-bestuursvergadering Leuven 6 januari 1978 Ondanks het bescheidener aantal de elnemers dan vorige.keer

(5 tegen 12)

werden er heel wat zaken besproke n. Na de steeds weerkerende hoofdbrok, het opstellen van de aktiviteiten, werden de laatste schikkingen getrof­ fe n i.v.m. het we rkkamp te Neerijse (planning, financies,

houtverkoop)

voe dsenvoorzie ning,

Dan werd het voorstel om Hichiels telefoonketen uit te breiden (eig. te verbindèn)

met de WA-leden (zgn.

"ouderen")

goedge keurd en verder

besproke n.

We planden ook het ontwerp van een V"IJ-informatiestand waar jullie onder( tussen al aan hebben kunnen werken. Over bevorde ring van deelname aan �

:

.

de aktiviteiten (ook door de t·lA)

en over "ledenwerving" werd ook e en. eri

an ander gezegd. Stefaans voorstel om dit laatste te vergemakkelijken door aanhechting van twe e e ksemplaren van onze aktiviteite nkalender werd in praktijk gebracht. ·

Na nog wat informatie uitwisseling over Argonne· e n he t-toekomstig WJ­ studiekamp aldaar was zowat alles besproken wat e r te bespreken viel zodat we de avond konden'besluiten en in een nacht vol stee nuilen huis­ waarts keerden. Stefaan Hublou

Vecht voor de vissen en kom op voor de kikkers.


-50WJ-Knutse'iavond Vergaderd werd

21 april.1978

in h�t· lokaa.ltje van de jongverkenners waar dit keer zelfs . · .

We legden

drank voorzien was. materiaal.

WJ-Bestuursaanvulling

er

Zo werden er kollages,

een eerste hand tekeningen,

een vogel-plan van de'

Dijlevallei en andere zaken .ontworpen door een werd er voo� een

(hoognodige)

D�t be.staat nu uit

:

Herwig Blockx,

:

Johan

Gtefan Bande,ai

Wat betekent dat

25-tal aanwezigen.

Piet De Becker,

Ook

Stefaan Hublou,

Van Rompay, r1iagda Vranckx,

Peter Brosens,

Dir� Costrop.

als we eens vo.ltall�g vergaderen,

zullen moeten gevonden worden.

·

aanvulling van het WJ-bestuur gez�rgd.

Johan Bogaert,

en a.ls nieuwe krachten

aller).ei propaganda-

aan

9

er

(negen)

"zetels"

Tot daar dit soort "extra ledenavond"

van de WJ. Stefaan Hublou

WA-Bestuursaanvulling Op de algemene ledenvergadering werd

in de plants van Julienne Pans

ontslagnemend de heer Norbert nebrun als nieuw bestuurslid aangeduid. Deze fervente natuur- en vogelliefhebber

zal

in het bestuur zeker nieuw

bloed brengen. Aan het ontslagnemend bestuurslid werd onze welgemeende dank betuigd voor haar

Vogelnamen

jarenlange inzet voor de Wielewaal - Leuven.

:

aanvulling

In verband met dialectname.n van vogels enkele ve�duidelijkingen

(opgetekend te Kerkom)

ossebolleke

. .

staartmees

blàmees

. .

pimpelmees

kuulmus

.

heggemus

. .

koolmees

kêèsmus.

.

{c f De Boomklever 1978 :

21)

:

(kuul is kool :groente).

P.

Herroelen

Van Asschestraat 33 1910

Melsbroek


-si.:.:

MILIEU Hoboken Het i's hemeltergend hoe er in ons landje wordt omgesprongen met het milieu. Dit wordt weer eens bewezen door het geval" vàn ·de wijk Horetus­ berg en de nabijliggende 11étallurgie Hoboken. g ebouwd door o.a. de Hétàllurgie,

�orden

In de:ze ,wijk,· notabene

sinds kort zware ioodvergifti­

gingsverschijnselen vastgesteld.bij kinderen nadat de inwoners en de boeren van de streek reeds sinds Jaren last hebben van de neerslag van lood. Heel de houding·varl de direktie van de "Zilver", gie in de volksmond wordt genoemd,

zoals de Métallur­

is gewoonweg een staaltje van geweten­

loosheid. De direktie heeft het bestaan van te beweren dat :

a)

er geen echte vergiftigingsverschijnselen opgetreden zijn:

b)

de desbetreffende verschijnselen ook symptomen zijn van andere ziektes:

c)

de overheid mede schuld draagt aan de bouw van de wijk:

d)

de inwoners hun kinde ren moeten binnenhouden:

e)

diezelfde inwoners van de wijk Moretusberg gewoon de elementaire hygiënische maatregelen moeten toepassen:

f)

dat zij reeds al het mogelijke deden om de vervuiling tegen te gaan.

Dit is,

op zijn zachts gezegd,

larie en apekool!

Er is wel degelijk sprake van vergiftiging en de symptomen wijzen rluide­ lijk op lood. Trouwens de behandeling van de getroffen kinderen is ge­ baseerd op. deze verschijnselen en heeft een positief resultaat,

van het

moment dat ze terug in de wijk komen hervallen ze echter. Deze .wijk is gebouwd door een maatschappij waarin de "Zilver" een meer­ derheidsparticipatie had. En vergeet de i1étallurgie niet dat kinderen geen kamerplantjes zij� die men naar wille�eur kan binnensluiten ? De maatregelen die tenslotte door de regering zijn ge troffen ter sanering

van de situatie slaat hen de argumenten deloos. 3

e)

en f)

uit de hand als waar­

Hopelijk houdt de "Zilver" zich aan de opgeleg de termijnen van

en 5 jarrr om de situatie op te klaren. Bronnen: De Standàard BRT-radio en TVnieuws

Not·a :

Bij het inzende n van waarneminge n of artikels papier graag. slechts aan 1 zijde beschrijven zo mogelijk met schrijfmachi en telkens 2 cm tussenruimte,

en met

geen tekens gebruiken die niet op

ge wone schrijfmachien voorkomen. Tussen twee waarne mingen 4 cm ope nlaten en alle waarnemingen ondertekenen.


,..

-52- ..

Olie in de zee Einde maart was een periode waarin de wereld met afgrijzen het nieuws vernam van de "Amoco Cadiz",

een supertanker van 250.000 Ton varende

onder Liberiaanse vlag. De hele inhoud ruwe o.lie kwa'U in zee terecht. Naaèt een slecht georganiseerde aktie van "Les amis de la terre" (toch wel verdienstelijk te noemen)

was er ook een groep aanwezig,

afgevaardigd

door het CCBV (Coördinatie Comité ter Bescherming van de Vogels) welke als taak had de aanwezige vogels zoveel mogelijk te vrijwaren van de gevolgen van de olie. Begin mei was er weer milieualarm in de noordzee. T.h.v. Norfolk (Groot­ Brittanië) brak de onder Griekse vlag varende tan�er "Eleni V". Deze 2 affaires stelt scherp het probleem van de vaartuigen varende onder de vlag van de zgn. "goedkope vlaglanden". De hele veiligheidsinrichting van dfl. schepen is gewoonweg een lachertje te noemen

• .

Ook de bemanning

is in de meeste gevallen niet opgewassen voor haar taak. Als men daarbij bedenkt dat heel de "Arnoco Cadiz" zaak kon vermeden worden als de "ter hulp" gesne+a.e zeesleper akkoord was geraakt met de kapitein van de tanker,

maar dat door het systeem van "No cure- No pay" de nodige hulp

is. achterwege.gebleven, beseft men dat de hele zeereglementering nodig aan vernieuwing toe is. Bron: Jan en Alleman COmroep Brabant) . Het wel en wee van natuurreservaten in Koksijde Half mei bracht de radio het nieuws dat Koksijde toch een golfterrein gaat . aanleggen in het beschermd natuurreservaat "De Doornpanne". In de maand juni zou er een hoorzitting plaatsvinden met de betrokken bevolking. Ook een staaltje van omgekeerde demokratiel

Tegen deze �lannen wordt er

reeds lang oppositie gevoerd door onze vrienden 1-ilielewalers van de west­ kust. Het betoog van de Wielewalers laat niets te raden over : a) De Doorn�anne is volgens het I<B van 28/12/1972 een natuurgebied met wetenschappelijke en pedagogische waarde dat omwille daarvan moet bewaard blijven. Alleen werken ter bescherming van de natuur mogen worden uitge­ voerd.

Slechts een ander KB kan het vorige vernietigen.

b) Er werden geen middelen gevonden voor het aanlegqen van wandelpaden voor natuurbehoud maar wel worden er miljoenen opgeduikeld.voor het aan­ leggen van een golfterrein. Hopelijk zullen onze Vrianden in Koksijde slagen in hun opzet het golf­ terrein uit dit gebied te houden. Bronnen: BRT-radionieuws De Standaard


-s1VERSLAGEN . ." _____

Lentewandeling Za.

18 maart '78

Hollendaalbos en Dijlevallei

Om 7 uur stonden 5 WJ-ers en 9 W

-ers klaar om in de voormiddag een

bezoek te brengen aan het mollendaalbos langs de kanten van de Bremberg, en in de namiddag stond de Dijlevallei op het programma.

Toen

we

uit de

wagens stapten en een tijdj.e. wachtten op 2 wegblijvers konden we reeds . een van de pas aangekome�·-·t-jiftjaffen beluisteren en in een wei een stukje verder

zaten enkele kramsvogels en koperwieken.

scheurde ook een broek van een vorbaa.sd WJ�er.

Op die plaats

Een buizerd en enkele

balsende kievitten bleken de volgende waarnemingen te worden vooral�er we h�t dennebos bereikteri. het winterkoninkje, enkele goudhaantjes. buizerd.

Hier onderschei�e� we duidelijk dè zèri� van

roodborstje en heggemus�

op de achtergrond piepten

Even werden we zeifs.opgeschrikt door een miauwende

Enkele gelukkigen.zagen nog een kuifmeesje.

In een boom even

buiten het dennebos bevond zich een nestholte van een Grote bonte specht en in een zonnig dalletje groeiden de vele biaderen van het dubbelloof. We determineerden nog enkele koniferen maar kleverig hars af te scheiden. ' . "- ·-

··.-· :.�

veenmos.

Deze bleken een welriekende

In een brongebied vonden we het echte

Na een stevige wandeling met onderweg nog enkele braakbalken

van bosuilen

(?) en een prachtwaarneming va · n 5 reeën, eten we onze boter­ .

harnmen op in "De Bremberg11•

De jongeren,

die buiten gegaan waren zagen

nog van heel dicht bij een kuifmees. De namiddag bracht ons een geheel ander biotoop, eerste vijver zaten een twaalftal futen, ook een reiger in de lucht. nog een duikende kuifeend, en de groene vijver.

vijvergebied"

Op de·

± 30 tafeleenden en er verdween

Op de terugweg naar de wagens ontdekten we de witte flank

stak fel af tussen de bomen

In 3.�.R. verschenen enkele pijlstaarten tussen de

futen en vele tafeleenden. De.jongeren bekeken nog een eenoogskreefje in een beek en het verschil tussen de

··�

ken de kwaliteit van de verrekijkers.

en

wilgekatjes

WA-ers bespre­

Als iedereen uitgek(kgn en uitge­

praat was reden we naar Neerijse.

Maar buiten de steeds aanwezige blaf­

fende St-Bernard

de vijver was afgelaten.

zagen we niets,

We trokken·

dus maar verder naar Oud-Heverlee waar enkele prachtige knobbelzwanen het luchtruim voorbij wiekten.

Op de zuidelijke vijver zagen we voor

2 blauwe reigers 2 pijlstaarten grondelen.

Links'wàn ons zat een witgatje

op het slik en een waarneming van een waterpieper vijver zat nog een slobeend ên @en dodaars.

-bloei.

(?)

Op de noordelijke

Tussen het bloemtapijtje van

het vroegeling stond nog· ·het klimopereprij s en een de paardestaa'rt.

in

fertiele

stenqel van

"dp' de berm v"in ëen beekje stond reeds' het speenkruid in

Toen we bi)na aan de wagens waren vonden we nog het veldereprijs


-54e n klein hoo fb l ad in bloei. na een dankwoord j e v an de De pittige

Om s treek s

leiding

l 6u 3 0 gingen we elk onze eige n weg

.

. �..

s temming en d e goede waarnemingen maakten van de

'

gan se d ag

een ge slaagde tocht . Johan Bogaert

: :';·

15

voormiddaguit s t ap Mechels Broek ;

apr i l

Leid ing

:

nam i ddagu i tst ap Ho fstade

Johan B ogaert

Aant al deelnemer s

:

voormi d d ag : namidd a9 :

io

16

In Mechelen werde n we verwelkomd door een vroli jke zwart e rood sta art . .

Op weg naar het broek werden we vink,

.

al v l ug verg a st op een koperw i e k ,

een

zilvermeeuw adult en iuve ni s en e en p a ar kokµteeuwen waarvan enke len

in zomerk lE7ed , konden we

enke len nog in winterkleed . .

Bij

de v ijvers a angekom�_n ,

geruime . ti j d e e n torenvalkp a art j e bewondere � d at d nnkb a ar ge­

bruik ma akte

van de gepla at ste nestka st j es .

4 kr akeenden,

na ast een p n ar meerkoeten,

Op

de

vijver s zel f

een p a ar slobe e nde n ,

z aten , ku i feenden

en natuurli j k ook wilde eend en . We hoorden geruime .t ijd de tur elu.ur en plots voerde h i j onz e neus zi j n baltsvlucht uit .

d an vl ak voor

De k i e vitten hie lden ons . voortdurend ge­

ze l schap en naast een dood exempl a ar he bben we � en ne s t ge z i e n met

3

eieren . Over

één

vi j ver vlogen ge ruime t i j d e e n

kregen we dan o ok een oeverzwaluw te

zie n

a antal boerenzwaluwen en wat l ater terwi j l we ie t s vroeger

2 rood­

bor sttapuiten konden wa arnemen . De r ietgorzen, bij

bewonderen .

vooral ae

m annet j e s lie ten zich meerdere m alen van dicht�

Rege lmatig vloog er een water snip,

over en we kregen z e l fs een grutto te

w i nte r -

en

zomertaling

zien .

Op ge b i ed van planten zagen we buiten het onte lbaar a q n tal wi l g e r oo s j e s , het op de ondiepe poelt j e s v lottend lie sg r a s niets spccinal s T i j d e n s on s _ midd agma a l te Hev9r '.l' i . P kregen . we he,t a a n de stok met ee n .man die de : . •

natuurvereniginge n me t ,he t woord

·

0. l ast "

bet itelde en n a e�n k orte

( hrnm ! )

d i scu ssie vertrokken we g e zel lig babb.elend� naar het dome in . D a ar me l dde een col l ega van de WJ Mechelen o n s d a t h i j ( en we hebben hem voo� Versche idene malen

zage n we

2 futen " elk a ar e e n ku s j e g.e ven " zo als zeer

volle vlucht v an een vi s dief j e re ig�r s in é én zel fde boom . ve, rder

z agen we

fut en telde

• t g emak maar . ge loofd ) .

p i enter opgemerkt werd door L �es .

n iQt r

59

e en

te

We kreg en ook geruime ti j d de g r atie­ ,

z i e n en het moo i e

u i t z i cht. - op 4 b lauwe

Aan W i.tte kwi k s t a arten ontbr ak he t he l�m q a_l stormm e e uw,

f i t is e n zwartkop .


- 5 5-

.:/·,

k emph a a n

t a fe le e nd r ik -

( I''l o B . )

(.M . B . )

ho l e ndu i f · - g r a sp i e pe r .,

sm i e n t

( Ho f st . )

grote

winterk o n i ng

(Mo B . )

l i j ster

( Ho f s t . )

k e e p - ve l d l e e uwe -

t j i ft j a f . Mag d a Vr anckx

30

Ope n wande l i ng Me e r d a a lwo ud

apr i l

Zowe l NJ a l s li1A war e n g o e d vc r te g e riwoor d ig d trokk e n we he t bo s

in .

d akp anne n r i ngmu s se n bouwd .

He

wa l e r s )

E e r st kwa� e n we b i j

e n kwame n

e e n k a pe l l eke , · waaronder d e hun ve rb l i j f hadd e n g e ­

a l s c u r i o s i t e i te n

p impe l + k o o lme z e n ,

tege n

leden

.

( o f war e n he t hu i smu s se n ? )

s t ap t e n v e r d e·r

ook nog

Me t e e n twi n t i g t a l

tj i f t j a f ,

(bu i t e n d e wi e l e ­ boomk l e ve r ,

mat- e n

g l an skop .

Op de g ro nd ve r tr apte n we b i j n a he t moo i e m a ag de p a lm e n v e r d e r konde n we .

o n s d ik e te n a a n de dui stere bo s koeko ek t e

in

(brr

l okke n

w i t t e k l ave r z ur i ng �

!)

z o ek

naar

de

d ikke

I

to t v l ak bove n o n z e kop

00.k me rk te n w e t a l v a n somm ige bewoond .

op

spe chte

en

.

S t e e d s d i �per e ik .

He t g e luk t e

z ag e n we

o ok n og

:

and e r e g at e n

spe e nk r u i d ,

ons een

l okvog e l Joh a n ) . i n bome n · op , wa árvan

De d ikke . e ik we r d u i te i nd e l i j k g e vo nd e n ,

T-Ie bere ikt e n ve i l ig he t k ape l l eke , te hebbe n ,

·. ·

( pr o f i c i at

d e . g o d e n h i e r vo o r . A l s p l an t e n

..

trokk e n we he t

e n we d ank te n

.

mu sku sk r u i d e n hond sdr a f .

na e e r st

nog

e e n p a ar

spe chte n g e l ok t

z i j n w e he e ngeg aan . S t e fan B ande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WJ .

I n schr i j v i ng s str ook p annekoeke n avond te · ze nde n

T e r ug

N a am

aan

Vr anckx ,

.

wen st d e e l

Magda

te

neme n

.

.

�-----�----------------

:

Fran s

Momb ae r s s t r aat

3071

E r p s Kwe r p s

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a an rt e p annek oek e n avo nd van

7-7 ; .

.

.

.

.

.

.

.

.

·�

.

.

.

.

.

.

. . .

30

.

septembe r .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

� --


-56N I EU1":7S U I T O NZE S TRE EK Kor t e

s ame n v a t t i n g

v an de b i j z o n d e r s t e g ebe ur te n i s se n op b r n i tho làg i sch

v l ak : - De g i e r zwa luwe n war e n d i t

j a ar

- Wa a r nem i ng � a n v i sd ie f j e s

en

t e Ke s se l - l o - Ont dekk i ng

( Leopo l d sp ark ) . van de

Cetti ' s

wat v r o e g e r t e r ug d a n g e wöo n l i j k

ze l f s 1

N o o rd s e

H i e r o v e r meer

z ang e r

nu ook

tot

i n de Wing$va l le i . van

de

wouw (.± 5 wa ar �

r od e

t o e beke nd )

nu

- A a n he t beg i n v a n de ge n i e te n v a n

stern i n D i j lev a l l e i e n

i n vo lg e nd numme r .

- E r wa s ook de mé e r d a n nor m a l e voor j aar strek nem i ng e n

.

de

v o orb i j e

G r o te

3 maand e n k o n d e n we de l aat ste d age n

z i lver r e i g e r

te

S i n t �g atha-rode . 3 t e faan Hub l o u

H ou t s n ip -

1

dood

Sc o l op ax r u st i c o l a g e vo n d e n

exemp l a ar

in de

Fonte i n str a at Pe t e r

J G r o te

te

Bro se n s ,

Ste faan

Hub lou

z i lve r r e ige r - Eg r e tt a a lb a

7 d e c ember te . S . h . R . pak t e 1 x e e n v i s , wa s e r g ac t i e f , waardoor

de z w a r t e t e ne n d u i d e l i j k z ich�b aar ware n .

Vl o og om

. luoS. n a ar he � z .

.

'

Hu i s zwa luw - De l ichon

(mi s s c he i n n a a r

P éc r o t o f

zo

ver v l oog d i k wi j l �

?)

He rwig

B lockx

urb i c a

9 d e c emb e r to e n ik n a a r d e z i lve r r e i g e r a a n he t k i j k e n wa s , een

2 5/1/ 1 9 7 8".

H e ve r l e e o p

sche e rde e r

hu i s zwa luw d o o r h e t b e e l d v a n d e verrek i j k e r . Ong e twi j fe l d e e n H.B.

zwa luw d i e to t a a l he t z u i d e n kw i j t wa s . Groene

spe c h t

P i eu s v i r i d i s

-

In e e n bo s v l akb i j

stor t

I n t er l e u v e n o n t d ekke n we · ( LUJ ,

u i tg e h ak t

ho l · v a n

P i e u s v i r i<'U s .

ke uterde ,

l iet de

b r o e d e nd e

To e n i k me t e e n

specht

z i ch hor e n

DAV) . e e n pas­

HB ,

he t v :I. i e g g a t

s t ok j e i n

(k luu-k luu

)

.

Door k lop­

pe n o p d é s t am kan me n e e n spe c h t moe i l i jk v an . z i j n ne s t kr i j ge n : h e t g i n g b i j ' o ti s gewo o n n i e t .

3ij s 3

c a r d ue l i s

sp i n u s

wi j f j e s z e e r d i cht k u nne n b e n ad e r e n op 3/ 2/ 1 9 7 8 l nng s de G r o t e Bron te

N e e r i j se

in d e

e l z e s tr u ik j e s .

Peter

Bro s e n s .


- 57- wate r r a l 27

- Ra l l u s

aqu a t i c u s he t L . P ark k o n

n ab i j

in een plasje

febr uar i

He t bee s t j e wa s

m i nu t e n e e n wate r r a l ob serve r e n . we rk l i e d e n o p e e n 3 0- t a l me t e r D e wate r r a l

z ocht

.±. 1 5

iet s korter dan t e he r v a t t e n

z od r a

m.

ik

kwam. " ve r s t arde "

( DAV)

aan

ze ,

' t me t se n ware n .

om e c h t e r h a ar

z ag he t z e l fd e

ex .

± 5'

l at e r

Te lke n s

ik

ac t iv i te i t

H.B. ,

staan .

t iental

verm i t s e r

schuw ,

i n . e e n m a s s a wate rp l a nte n .

i e t s verder g i ng

N . B . D a ny Ver s t r ae te n

niet

a f s t a nd a a n e e n h u i s

i j ve r ig voed s e l

een

ik g e dure nde

DAV .

in he t z e l fd e

plasje . _

1 . Rode wo uw - M i lvu s m i lvu s 26

febr u ar i

:

Lang e ve ld Ho l sbe ek

dorp skom v a n Ho l sbe ek- P le i n , E nke l e b i j z o nde rhe d e n r o s se k le ur en de Ook

zien die

l ange ,

de

:

l 0u 2 5

g·e pe s t door e e n p.

opb l o nk

z e i lv lucht

i n de

zon .

he le

2.

3

af,

De

• ••

g e vorkte

va s t e

( m anoeuv.r e r e n me t

dur e nde e e n p a ar oge nb l ikk e n g e z i e n . d r e e f d e r o o fvog e l

20- t a l k r a a ie n .

Door . de . ex t � e·em goede be l i c ht :i, ng k o n

g ek nikte v l e uge l s ·war e n d e

o ng ewone

z e i l e nd e rode wouw bove n d e

Na een

w a ar s�h i j n l i j k

1 2u l 0

Ve ldke nme rke n g e vorkte

:

s t a ar t e n z o ) 5 - t a l m i nu te n

n a ar he t N . ,

V an a f de hier

:

s t a ar t

o og ) :

in

( u i tg e spre i d )

' s

l i cht j e s g e k n ikte

avond s t r ek t e r

nog

s t a a r t e n h e t d r a a i e n e rme e .

apr i l

l lu 2 3

gevo lgd door

de

v l e ug e l s .

i n the rmi ekbe l

Me n k o n g o e d

3 e n te

wouw over

te H o l sbe ek .

Opv a l l e nde ke nme rke n war e n

Ze we r d e n ig s z i n s g e h i nd e r d door

Ke s se l d a l

Eddy

W i t t e v l ekke n onde r a an d e v l e 1 :ig e l s .

Luc

Jan s se n s ,

s t e rke

teg e nwi nd .

Dany Ve r s t r a e t e n

c i rke l e n d e r o d e wo uw ,

s te i l . a f n a a r he t Le opo ld spark .

me e uwe n � .

:

e e n r ode

t r ekk e nd .

H.B . , ?. l

schr o e ve n

z e i l v lucht v l e ug e lPunten n a ar bove n ,

Ke s se lberg p a l N�wa ar t s

Leve nd i g e v l ucht .

4.

we r d g e ­

c i rk e l e nde r o d e wo uw boven d o r p skom Ho l sbe ek - d or p .

(b l o t e

6 apr i l r o nd 6 u

s t a ar t

He rwig B l ockx

H.B. , 3.

( g e sp�� i d e )

d e term i n a t i eke nmerk e n .

s l iert k r a a i e n .

apr i l

ik de

Ze we r d e v e n g e pe s t

g le e d om door k ok�

z i e n- hoe be l ache l i j k k l e i n e e n k ok.m e e uw t . o . v

zo ' n wo uw i s .

N.B.

D i t . ex .

m a nk e e r d e

s l agpe nne n )

e nk e l e

s l agpe nne n

i n be i de v l euge l s .

( overg ang k l e i ne

naar grote

H.B.


- 58 Opme rk i nge n .

- opv a l l e nd

a an e e n r o d e wouw i s

he t dr a a i e n me t v a n de

de

s t a ar t

s t a ar t g aa t

is

omhoog ,

o n s beke nd

j an u ar i bove n

de

ande r e

de

:

De z e

LUJ

e n DAV ·

-zwe e fde " .

Te l

d a arb i j

st aart ;

{ o f r e ch te r )

tip

u i t z o nder l i j k voor Ho l sbe ek

nog m i j n

( St . H . )

:

geen

!

voor

z ove r

waarnem i ng e i nd

e n h e t r o de wouw

fe s t i v a l

is

i n vor i g

Falco

-

z é ér

l a at st e medede l i ng we rd per

ceerd Boomv a lk

is

H e ve r l e se . " d o r p skom "

he l em a a l komp l e e t ) Not a

�ch , de l i nker tip om l a ag .

Voo r g a ande voor j a ar swaarnem i ng e n

(n . v � d . r .

.

he t v l i ege n me t g e spre ide

z e e r ' typ i

- 4 rode wouwe n op é é n voor j a ar ( e n om l igge nde ) .

:

g e p ub l i ­

nummer .

subb u t e o

·name n he t v a lk j e w a ar

De k i e v i t e n

v e rg i s s i ng o nd e r H . B .

h i e lden

tè rwi j

1

ze

z i ch r u s t ig ,

l a ag o ve r maar

de

" de

K i e v i t e nwe i

rondv l i egende

zwa·­

luwe n war e n erg opg ewo nde n . door

De t e rm i nat iè

De

v l ucht b e s t o nd u i t

( gewoo n l i j k he t be s t

zwarte kopk ap

-

e nk e l e v l e ug e l s l ag e n , in

' 7 7 (31 me i )

a fgewi s s e ld me t g l i j de n é én k i l ome t e r ve r d e r o p )

+

L u c Jan s s e n s e n D a n ny Ver str ae t e n .

z ag •.

te Ho l sbeek

16

- 15

apr i l

hebbe n

1

ek s .

om s t r e ek s

c i rke le nd bove n d e 2 0uOO ,

v i j ve r v a n Dome i n van T i l t

n ad i e n v l oog h i j

Z.O.

:

W i nge v a l le i .

{ tr ag e r

d an

Na e e r s t ee n

r o e p van g r o e ne

" k j ück -k j ück "

sp.e ch t )

Me t ve r r ek i j k e r h e r k e n d e .

.

zie

ik

be l i ch t i ng

too nde

v i j ve r s gedr a a i d

d i t k n a l r ood te

heJ;be n ,

in · a e

ve r r ek i j k e r .

ve r dwi j n t he t · d i e r

s tu i t · wa s du ide i i j k

dekve r e n .

·

r o o f­

a l s een de

goede

eve n bove n de

Na

i n noorde l i jke

en

toen

e e n ek s . zijn

z i chtb a ar .

z i ch

3 me i

i n ove r g a ng sk l e e d war e n .

we eg l i j khe i d ,

·

r i cht i ng .

d a t e nke l� m a l e n ·

tocht

we e r he r v a t t e .

S t e f a n O styn

Ch l id o n i a s n ig e r

S t . Ag atha-Rode bevonde n

e nke l e n

ik

' 7 8 ob s e r ve e r de n D i rk Co s t r op e n

ste r n -

Door

te

H.B.

bove n d e Zoe te �ate r s r o ndc i rke l<le

Te

e e n g ewe l d i g e

ik hem o nm i dde l l i jk

( ad u l t · ek s .· )

Zwar te

g r o ep g eho o r d

De vog e l h ad e e n beb loede v i s i n de k l auwe n .

v i s ar e nd .

De· ·, wit.te

r i cht i ng we g ,

apr i l .

voge l v l i eg e n .

- · 3 me i

I nge zo nde n d o o r H . B .

P a nd i o n h a l i aë t u s

- Mi j n v ad e r

d atum

z ien)

ro s se br oek .

( G e l i jk aard ige wa arnem i ng

V i s ar e nd -

te

d oor h u n g r i j s zwart

e e n e l ft a l

zwar te

ster n s waar v a n

Ze v i e l e n m e te e n op d o o r hun g r o t e be ­ l i ch n am e n door

hun w i t te

o nd e r st a a r t -

Ste fan O s ty n


-

59

-

Bosuil - Stryx aluco Op

28 april ,·

E en ." s.c:: he 1

.�,o�p_e- n ,- IT\��Fi?,�;;�

" �i.�\\TJ..� � ki e w ik u._ .

.

.

eks.

Kerkui 1 """.' Tyto alb � , 2 2 apr il Ho isbeek 2 2 ul 5

enf

bo �,';lile,n in het ·.

-':'5�o/"," _o/a;r e n

J

J.

qe

"- �pechtenbo s " .. .

(Holsbeek ) .

-�-�� �o�der s 7e c;r� 1 u i d e n . H.B.,

·

�YJ. ' .. . '

- .

.

boven het dorp zwe ve n ,

:

we z agen gedurende een halve minuut de, :kerku �l

hi j r ie p event j es zijn gek�nd . ..ak�lig geschuur .

H.B. , � Lepelaar

-

LU. J.

Plat alea leucor u �i a •

28 november ' 7 7

:

1 lepela ar boven kruispunt te Heverlee

Celestijnenla an o m 8u 3 0 .

De Croylaan ­

Vloog laag e n l angz a am richting vijvers Oud-

Heverlee.

Jios

Lycops ,

K.àr �Lne Vandermeeren

Kleine zwa an - cygnus bewickii Op Wi l sele-Zuid ' z aten · op 1 7 ma �rt

' 78

6 klein� �wanen ( 2 juv . )

een

bergeend en 4 pi j lsta artè n . Op 6

april zaten hier nog steeds 7 kleine zwanen

{ 2 j uv . )

D i rk Costrop Sprinkhaanrietz anger - Locustel l a naev i a · · �·

.

2 2 april Holsbe�k 20u J O

2lu 3 0 nab i j de vijvers n a ar schatting 7 à 1 0 · spri�kh n anrietz ngers i n volle �ctie ( oÓk 2 h �chteg alen) .' We benaderden - ·

,

"

1 der sprinkha anrietzangers tot op 1 m wa arb ij we · niettegenst a ande de

invallende du i sternis to � h goed zijn gestreept ve renpak konden zien . De vogel was geen szins schuw

en begon zom a ar zi j n karakteristieke roep

r-r- r-r-r qit te brengen terwij l . wi j erbi j stonden . te zingen . a l,

Even voor h i j begon

tr ilde de vogel ook met zijn vleug e ls die i�ts omlaag

van zi j n l i chaam w�ggehouden werd e n , •,

<

f

hij zong .

en

hij ble e f dit ook volhouden terw� j l

H.B. ,

L . J.

G ier zwa luw - �pu s apus Vanaf

/.tl-, april elke

d �g e n:ke l e eks. boven de s t ad Leuven . De horde der

gie ;r zwalµwçn he r i jkte ons dit j a ar dus vrij vroeg .

Bi j he t z:i agaan V ë\n de

f i c he s van het- ornithologisch secretar i a at z i e ik d?.t in 1�76 he t eerste ek s .

werd wa argenomen op

2 5/4

eerste gemeld werd te Leuven op

te Neerij se kliniek en dat in 1 9 7 7 het

2 3/4 .

Hermans R'obe rt


- 6 0-

bo s se Wàar nem i nge n v l 3 me i

( v i j ve r s n ab i j Ho l sbe ek )

z i ng e nde. c e t t i ' s z a nge r ,

spr i nkha anr i e t z ang e r .

H . B . , L. J .

(1

Sm i e n t : Op 1 7 m a a r t ' 7 8 bevond e n e r z i ch 3 sm i e nte n

:

,

,)

2

te

D i rk Co strop

W i l se le -Noord . Kr ake end

n achteg aal e n

Öp 28 m a ar t

' 78 een

p a ar t j e kr ak e e nd D IC

Ree

:

:

Eur ope se k an a r i e

Berge e nd : T a fe l e e nd :

·1

.

Pe ter . Brosens

( Heverlee ) .

1 koppe l waarge nome n te Ro t spoe l

Zangpo s t in de Wate r straat op

4/3

Rober t Herman s

1

dood ek s . g e vonde n lang s de v i j ve r te Oud-He ve r l e e .

B l auwe k i eke nd i e f : 1 w i j f j e v l o og op

1.l/1/7 8

2 ek s .

P.B.

ove r de v i j ver te S .• .z.\ . R .

P . B . , B art DE Kemphaan :

P.B.

dood ek s . g e vo nde n óp de Wave r sebaan Heve r l e e .

W I TTE

op de G r o te Bron te Neer i j se waarge nome n o p

P.B. ,

1 2/3/78 .

Pe ter S t and ae r t

D iver se n Me ikever 1 7 me i

.

:

1 <loodgerede n me ikeve r

g� lede n d at ik er nog e e n t j e z ag V i j ver s W i ngeva l le i " De Z i cht "

:

( Lnngeve ld Ho l sbe ek )

H.B.

(m i n s te n s 3 --1 j a ar )

5

d i t i s l ang

ek s . van grote keverorch i s gevond e n

( j ong e p l anten ) : e e r ste m a a l dat w e d i t v i nde n i n Ho l sbeek . D e b loe i ­ ste ng e l s war e n opgeg e te n door kon i j ne n we spenorch i s )

(wv.:t: ook d ikwi j l s b i j breedb l ad ig e H.B. ,

geb e ur t .

L.J. ,

DAV

Nympha l i s Op

31

m a a r t z ag ik d e e e r ste d agp auwoo g . H i j wa s i n e e n sp i nr ag

ve r ze ild

ger a ak t e n s Li.agde e r ni e t i n z ich · te bevr i j de n . Nadat ik hem lo sgemaak � had , he e ft h i j nog wat z i t te n su f fe n e n is dan weggevlog e n . He t wa s e e n zonn ig moo i �r i s we e r .

Mag d a Vr anckx

Vane s s a a t l anta O p 5 apr i l z ag ik de e e r ste At l anta b i j

een zonnig wee r .

Not a : Ni euw s u i t o n z e streek kan j e i n sture n n a ar S te faan Hub lou de Ligne straat 1 7 ,

3 0 3 0 Heverlee .

Z ie ook p .

51


- 6 1-

Ki\LENDERr: )· o .v.

De W i e lewa a l a fne l i ng Le uve n :

Aan s l u i t i ng svoorwaarden Hoo fd l e d e n B i j leden WJ- j eug d le d e n WJ-b i j l e d e n

,,

·

S e c r e tar i a at : P le i n str a at 3 3 0 3 0 Hever l e e

stor ten o p PCR 000-03 1 9 7 8 5 - 7 3

3 00 F r 35 Fr

O . V � De Wie lewa n l , G r a a t akke r 1 1

1 50 F r

2 3 00 Tur nhout me t a l s ve rme ld i ng " N i e uw l iè "

3 5 Fr

naam

.+

adre s

·

N . B . De k a l e nder wor d t i n twee exemp l ar e n toegevoegd z od a t u é én exem­

p l a ar kunt doorgeve n an.n g e I :n te r e s s e e r de n . l1a ak er gebr u ik van a . u . b . Nacht zwaluwe nu i t s t ap Le i d i ng : Fr an s Grootaer s 'WA

+

WJ

2 luOO

S t a t i o n Le uve n ,

Hoek Po s t

2 lu 3 0

We zema a l Hoek P a t e r no ster str . -Lang e s tr aat E inae r o nd 2 3 uOO .

�� � - 3�- ��- �� � -� �- jy� ! -

: 2�

Ope n geur e n t e n toon ste l l i ng i n Prov i nc i a a l

I n s t i tuut voor Tu i n e n Landbouw

1ii' a rm aanbevo l e n e11 z e e r zeker z e e r i ntere s s ant m . m . v . t a l r i j k e vere nig i ng e n zo a l s Hona , De Wie l ewa a l , De Vr i e nde n

en

zo meer .

P l aat s : Meche l se ve s t , Wi j npe r s tr a at Le uve n . •

.Me dewerker s h ar te l i jk we lkom z i j neme n k o n t nkt . op me t Joh a n a og a e r t N i e uwstr a át 1 6

3 0 7 0 E rp s Kwe rp s

te l . 0 2/7 5 960-1 5 Wande l tocht doorhe e n d e D i j lev a l l e i l•:'A

+

'WJ

08u l 5

Kan t i e n . Heve r l e e

08 u 3 0

S t a t i o n Oud-Heve r l e e

Le i d i ng. : Robert Herman s . '

P i c k n i ck e n _ d r ank n i e t verg e te n ,

eye n n l s ge l d voor

<1.e tr e i nre i s van Gt Jor i s �·!e e r t m r nr Oud -'Heve r l e e E i nde om streek s 1 6 u 3 0 . .

,.

Grote f i e t stocht D i j lev a l le i + g r o te omgev i ng Leuve n · Le i d i ng : Joh an v_an Romp ay WJ

A f spr a ak : Kant i e n �Ie ve r l e e om 8u .


- 6 2-

Wande l tocht i n

Le i <l i ng :

I1e e r d a a lwo ud

Ste f aan Hub lou

WJ

08u 3 0

�§::._!�- 1�.!!_:z�

Te l d ag in de D i j leva l l e i in de voormiddag .

WA + WJ

Kape l Naarn se s t e e nweg

Af spr a ak

8u 3 0

Kant i e n Heve r lee

Org ani s atï e : Robert

� Ç?:. _ 3 � - j �! ! _ : z � .

Herm a n s

. U i l e ntocht i n Oud -Heve r l e e Le i d i ng : P e t e r B r o se n s S amenkom st aan he t s t a t i o n van Oud-Hever le e om 2 2u00 E i nd e hang t van de u i le n a f , Ve lde n van

WA + WJ - - - - - -�

voor z i e n

02u .

H a n srode

0 7 u4 5

S t a t i on Le uve n Hoek Po st

08uOO

I ng ang Abd i j park Hoek G e lde naak se B a an (l\an

" Br u

g

van P ark " )

E i nde rond 1 2uOO .

� Ç? :. _ 32_1�!!_ : 2� WJ

F i e t stocht naar A f spr aak

de

Gempv i j ve r s · e s t Jvr i s ·Wi nge )

om 8u 3 0 te Leuve n stat ion

Le id i ng : D irk Co stro p Tor fbr oek z ie achter a an i n de k a lender . Ve r � l aat s i ng

( ove r ±

500

m ) _ v an he t gevr a ug<le hout

te Ne e r i j se . Kr u iwage n o . i . d . WJ

1\anvang om 09 uOO . Kom Be z oek

nnn

en

z e e r nutt ig

<loe . me e ,

a l i s het maar e ve nt j e s .

Antwerp se omgevi ng

Le i 0. i ng : G id s t e r p l aa t se Wl\ + WJ

08uOO

S t a t ion Le uve n

P i ck n i ck ,

Laar z e n e n k i jker z i j n e e n s te meer o no nt­

beer l i jk onge twi j me ld , hee r l i jke d ag Ve rp l aat s i ng me t e ig e n wag e n s Te r ug r ond 1 8uOO . l'la terwi ldte l l i ng D i j l e v a l l e i . Tr ekwaarnem i ng D i j leva l le i WA + WJ

I n l icht i ng e n z i e 1 5 j u l i .

( v i s ar e nd?

0 7 u:1 5

Stat ion Leuve n Hoek Po st

08uOO

Kant i e n Heve r lee

Ter ug rond l S uOO . Le id i ng J . Bog ae r t

:

)

st �gewande l i ng


Vr .

15

' 78

sept .

- - - - - - - - - � �-- - -

WJ

aal .

�Ç?!._!Z_��E�!._:z�

T>V' i ng ö V a l l e i

HJ

+ tentoon-st eJ.,.li_ng ' ' · :. \ . . i

Knut se l.aYO-nd._ -I.I. _;

'

:

Le i d i ng

- -

23

se n t .

- - - - - -

WJ

' 78

- - - - - -

Herwig

V e rke n n i rlg Le i d i ng

08 u 3 0

·

• •

n i.e uw

Station

geb i e d

te

Ko r t e nb e rg

:

1)

Wa n d e l i ng

2)

Panneko eken- avo n d

i n d e ve l d e n

in

s t a a nde

str ook

te

V r a nck x

t e r ug Fr .

Wl'. + T�JJ

2 0 fr .

te . z e nde n

aan

Momb a e r s s t r a a t

77

.

Vande n B o sc h

S t a t i o n Le uve n Hoek Po s t

14 u l 5

Hoek

2�

e

S l a ng e n s tr a at een

r i jk

voor de

a a nd ac h t

' 78

o nk o ste n

:

sc h r i j v e n door 0.e op ·p .

G e l i e ve

14 u00

U i t s t ap i n

2 2 ok t .

in <'ie omg e v i ng

Wa n de l i ng C h ar tre u z e nberg L e i d i ng : Yve s

Zo .

f i e t s n a ar Vo s sem .

a f s p r a ak z i e o nd e r a a n

WJ- n am i c'l.d ag

3 0 7 1 E rp s Kwe rp s

tll\ + WJ

pe r

Oud-Heve r lee .

� îagd a

' 70

fiet s

B l o ckx .

van e e n

WJ

10 ok t .

per

Johan Bog a e r t

:

P r o g r arnm a

Zo .

p r o p ag a nd am a t e r i -

St àt i o n Leuve n

f •

Za . -

.

ke n ii. i sm ak i-ri�rs tocht

:.

8u30

A f sp r a ak

en

he l e

- L e m i n g str a n t .

g e v ar i e e r d g e b i e d m e t n a t uur .

N a t i o n a l e Natuurbe sche r m i ng sd ag

Nadere

i n l i c h t i ng e n k ome n

Ve r p l n at s i ng

per bu s

i n o n s vo lge nd b l a ad j e .

s am e n me t d e V r i e n d e n van

Heve r l e ebo s e n ne e r d a è lwo ud .

2 WA + WJ

A f spr a ak

zie

voor

Za .

30

De

sept .

e

Fa se

Wie lewaa l .

:

tre i n r i c h t i ng B r u s s e l neme n

s t a t i o n Le uve n om om

14u J 6 .

14ula

waar we

d

�mnibu s

55


- 6 1 ... .

Voo rm i dd agu i t s t ap n a ar h e t r e servaat he t Tor fbroek WA + WJ

te Berg . Af spr aak 7 u4 5

S t a t i o n Leuve n ( Hoek Po st )

Ve r p l aat s i ng me t pr ivé wage n s o f ope nb a ar ve rvoer bu s

28 5

:

( Leuven-1ie che l e n )

ve rtrek :

8 u00 t o t Kampenhout S a s

a l d a n r a a n s l u i t i ng bu s 5 7 8 8u 3 1 to t Berg

(Kee rberge n - B r u s s.e l )

( oude t r am st at ie )

.

om

vand aar n aar de

Tr i anondre e f tot aan c a f é F auna - F lo r a wa ar o n z e g id s Miche l Jan s se n s c o n serv ator on s opwacht om 9u . L a �r z e n

noo d z ak e l i jk

E i nde r o nd de m i d d ag .

Be l angr i jk B e r i cht : Uiter ste i n schr l. j fd àtum van he t We rkk amp Tor fbroek

(WJ) :

10 augu stu s

b i j Johan Bogae r t · V e r d e r e i n struc t i e s i n voorg aand numme r .

*

*

*


. .

d at um

.

' ·

G r a a g v6 6r

. .

!

......

!

1 A ugus t u s

��'1!

";•

HU B L OU

2 - d e w a arne ming

d e L i g e s traa t 3 0 30 LEUVEN

t e rug b i j S t e faan 17

.

.

.

.

.

.

.

.

p l aa t s

.

.

.

1

'

.

.

.

.

.

tal

a an­

.

.

.

.

.

.

z an g

.

.

.

.

.

d atum

.

.

!

! :

.

.

.

.

.

.

.

.

plaats

.

.

.

.

.

.

tal

aan-

z t.ng

.

.

.

.

.

.

.

.

.±.

a l ge m e g n

.

.

.

.

.

.

d at u m

o

.

---- a anw e z i g ....... ......

�--------�----�--�-...----�-+ ��---...-�-----------..--------

1 s t e w aarne ming

1 978

i--�----�

f o rmu l i e r

Daam en- adr de-w mer ------ - -e -s - van ----- -a-arne -----

S O ORT

BJN-VWG

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

o pmer ki ngen

.

.

.

\

.


1

!)

,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.