__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 10

-48-

fenologieonderzoek bep·''VJ.lt voor e,lke.

komstdatum. a ankomst

.

.

.

Daarnaast w illen we ook een

van de

z ome rg a sten

delde kan berekend word e n .

z_omergast .

om de

zéé.r vroege

v og el s

af

te leiden:

Vandaar i� het belangrijk

om

de ene

.

.

.

'•

·.

Hoe meer waarnemingen hoe juister dit gemid­

•.

én lnte

Te v en s wordt het mog e li j k

de eerste. _aan-

idee kri jg e n van de "gemiddelde"

om met

zoveel moge­

zou h e t ook m akk e l ij ker

lijk waarnemers gegevens te ver z ame len . Hierdoor worden

======�==

=========

=========

Het

FENOLOGIE

FENOLOGIE,

FENOLOGIE,

FENOLOGIE

' =========

w a ar ne ming e n van elkaar te scheiden.

het a0nk oms tv erl o op van de verschillende

soorten kunnen massaal aankomen

voor een aantal soorten nag aan

g ele i d e l i j k . Met dit onde rzoe k kun j e welke "trekroutes" zij volg en:

andere heel

enkel l nngs de kust,

over geheel Belgi� •

• •

Wat je v o o ral noteert. is de soortnaam en d.e d0-t;�.. �ai:i je eerste en

tweede w a arneming van elke wa8rgenomen note e r

je

ook de datum waarop. de

zome rg a s t .

mo gel i jk

het

Indien

is

je streek algemeen aanwezig is.

soort in

Om een idee te kr ijg e n van . de gemidd e lde aankomst staat in de soort en­ . t lijs

steeds de z e datum

(van 1976) na de soort tussen haakjes . De ee rste

waarnemingen gebe uren na tuurlijk steeds vroeger. middep in de winter waarnemen

(bv. g r utto

rijk ook deze wa arneming e n door te Het Belgisch Avifaunistisch en homologeert de

,

tjiftjaf

• • •

)

.

z omergasten

Het

is

belang­

sturen.

Homologatiecom ité (BAHC) _

zeer v r o eg e w a a rn eming e n

gelijke "uitz o nder lijke"

Soms kun je

en de zeer

waarnemingen note e r je

c o n t ro l eert

zeldzame.

Bij der­

z oveel mogelijk soort­

kenmerken die in de bestaande s.itu ati e te z ien z i jn . S o orten die

aankomstdatum

in

aanm erkin g .komen,

gemi ddeld e

('76):

lepelaar (30.03) p ur pe r reig e r (03-19.0�) woudaapje (09-15.05) zomertaling (28.03) grauwe kieke ndie f (Ol . 0 5 ) boomvalk (02.05) strandplevier (09.04) kleine pl evi e r (06.04)

regenwulp

met tussen haakjes.de

(21.04)

grutto {07.03) bosruiter (15-25.03) oeverloper (25.04) grote stern {04-05.05) zwarte stern {Ol.05) n oor ds e ster n dwergotern (09.04) visdief ( 23 .04) tort e l duif (04.05) k o e k oek (17 .04) nachtzwaluw (OJ-lr.1.0�)

roodborsttapuit paapje (08.05)

(17.03)

g ek raagde roodstaart zwarte roo à s t a ar t

n ac ht eg a al blauwborst

·

·

(16.01)

(02.04)

(Ol.05). {08.04)

sprinkhaanrietzanger snor ( 24 .04)

(30.04)

grote karekiet (07.0S) kle i n e karekiet (10.05) bosrietz anger (10.05) r i et z ang e r

(21.04)

spotvogel (10.0S) zwartkop (09. 04) tuinfluiter (Ol.05) grasmus (30.0'1.) ·

braarnsluiper

(29.04)

f it is (05 .;·01) t'jiftj af ( 21.03)

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juni 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded