De Boomklever Juni 1978

Page 10

-48-

fenologieonderzoek bep·''VJ.lt voor e,lke.

komstdatum. a ankomst

.

.

.

Daarnaast w illen we ook een

van de

z ome rg a sten

delde kan berekend word e n .

z_omergast .

om de

zéé.r vroege

v og el s

af

te leiden:

Vandaar i� het belangrijk

om

de ene

.

.

.

'•

·.

Hoe meer waarnemingen hoe juister dit gemid­

•.

én lnte

Te v en s wordt het mog e li j k

de eerste. _aan-

idee kri jg e n van de "gemiddelde"

om met

zoveel moge­

zou h e t ook m akk e l ij ker

lijk waarnemers gegevens te ver z ame len . Hierdoor worden

======�==

=========

=========

Het

FENOLOGIE

FENOLOGIE,

FENOLOGIE,

FENOLOGIE

' =========

w a ar ne ming e n van elkaar te scheiden.

het a0nk oms tv erl o op van de verschillende

soorten kunnen massaal aankomen

voor een aantal soorten nag aan

g ele i d e l i j k . Met dit onde rzoe k kun j e welke "trekroutes" zij volg en:

andere heel

enkel l nngs de kust,

over geheel Belgi� •

• •

Wat je v o o ral noteert. is de soortnaam en d.e d0-t;�.. �ai:i je eerste en

tweede w a arneming van elke wa8rgenomen note e r

je

ook de datum waarop. de

zome rg a s t .

mo gel i jk

het

Indien

is

je streek algemeen aanwezig is.

soort in

Om een idee te kr ijg e n van . de gemidd e lde aankomst staat in de soort en­ . t lijs

steeds de z e datum

(van 1976) na de soort tussen haakjes . De ee rste

waarnemingen gebe uren na tuurlijk steeds vroeger. middep in de winter waarnemen

(bv. g r utto

rijk ook deze wa arneming e n door te Het Belgisch Avifaunistisch en homologeert de

,

tjiftjaf

• • •

)

.

z omergasten

Het

is

belang­

sturen.

Homologatiecom ité (BAHC) _

zeer v r o eg e w a a rn eming e n

gelijke "uitz o nder lijke"

Soms kun je

en de zeer

waarnemingen note e r je

c o n t ro l eert

zeldzame.

Bij der­

z oveel mogelijk soort­

kenmerken die in de bestaande s.itu ati e te z ien z i jn . S o orten die

aankomstdatum

in

aanm erkin g .komen,

gemi ddeld e

('76):

lepelaar (30.03) p ur pe r reig e r (03-19.0�) woudaapje (09-15.05) zomertaling (28.03) grauwe kieke ndie f (Ol . 0 5 ) boomvalk (02.05) strandplevier (09.04) kleine pl evi e r (06.04)

regenwulp

met tussen haakjes.de

(21.04)

grutto {07.03) bosruiter (15-25.03) oeverloper (25.04) grote stern {04-05.05) zwarte stern {Ol.05) n oor ds e ster n dwergotern (09.04) visdief ( 23 .04) tort e l duif (04.05) k o e k oek (17 .04) nachtzwaluw (OJ-lr.1.0�)

roodborsttapuit paapje (08.05)

(17.03)

g ek raagde roodstaart zwarte roo à s t a ar t

n ac ht eg a al blauwborst

·

·

(16.01)

(02.04)

(Ol.05). {08.04)

sprinkhaanrietzanger snor ( 24 .04)

(30.04)

grote karekiet (07.0S) kle i n e karekiet (10.05) bosrietz anger (10.05) r i et z ang e r

(21.04)

spotvogel (10.0S) zwartkop (09. 04) tuinfluiter (Ol.05) grasmus (30.0'1.) ·

braarnsluiper

(29.04)

f it is (05 .;·01) t'jiftj af ( 21.03)