De Vallei Maart 1978

Page 1

•

1

Driemaandelijks mededelingsblad

O.V. De Wielewaal

-

Afdeling Leuven

i '

, '

5e Jaargang

1

Ver. Uitg .. :

Y.

Vanden

april

en zij Zij

1978

Bosch,

"De �fa.tuur!

78/2

A.Vermeylenlaan 41,

Eeuwig

schept

zij nieuwe

vormen,

verraadt ons haar geheimen niet.

tovert haar

schepselen

uit het niets te

voorschijn en zegt hun niet vanwanr komen,

3200 Kessel-Lo

en

waarheen

zij

zij

ga.an."

Goethe


,/

-19WJ-1,:".!,T-v'îJ-PJ-WJ-NJ-HJ-HJ-WJ-WJ-WJ-°f'7J-WJ-WJ-HJ-WJ-WJ-WJ-FJ-v,rJ-'L1J-'t"TJ-'WJ

Hallo, Hier

zijn we dan weer met ons blaadje.

gezien of toch de karnnen. Het is misschien want Argonnc is een fantastisch gebied zeker niet mag missen.

f1isschien

Heb je de kalender reeds

(te?)

zwaar zijn om

maar je hebt noq tijd qenoeg om wat te oefenen murn van

20 km,

dan rija

je op kop naar Argonne)

genen.die niet meekunnen naar Argonnc, "studie-werk.kamp"

mee

is

er

er

)

van niet wat

je

te ge.raken

(dus elke weck een �ini­ •

En qelukkig voor die­

in het Torfbroük

(Berg)

een

qepland.

elk geval dat

Fe hopen in

of vriendin

hop,

(slangenarend,

zal het

Ik hoop

laat.

te brengen.

ied0reen

We vragen

nog eens probeert een vriend

je ook noq

een beetje

van

je

kennis aan te sch0rpen op de wandelingen. Ook noq voor het voorbije WE�rkkamp een dankwoordje

dan)

aan de

(een groot

familie Hul.lier uit de Karel Lotharinqenstraat die voor

het eten op het kam!J

zorgden,

qratis inwoon Vf�rschafte

(AVP

ook

voor

do

w a t e rk r u ik

vriendelijke

!

boer die ons

!??) Tot kijk'

je voor�itter Johan

P.8.

In de

is er gevraagrl Kijk eens na in het

grote k�rn

afrlelingen.

eens

op

Wieltje.

bezoek

te

gaan

bij

andere

fu'\NDl'i.CHT

l\.rtikels en rnederiolingèn voor de v o l q e n d e 1 1 . voor 15 mei op de rodnktH? toe to Jcomen. .

REDAKTIE : Yves Vandcn Bo sch

riet nulicr

:

IC.

:

Auq. Vcr'îleylErnV1.<'n 11, Lothu.rinqcnstra0t 25,

V;:m

Ornithologisch r<:!daktcur : 8tcfa:J.n Hublou : de Ligncstrvat 17,

''Boomklever/De Vallei 11 dienen

3200 Kessel-Lo 3000 Leuven

3030 Heve't'lce


-21).l\.RTIKELS De Dijle te Leuven Aan het strandje,

III waar ik

ook

een blauwe re iger waargenome n heb

zie de streek.herichten in het vorig Vallei),

ziin er b

� onncn

kuiltje

liggen in e en

5-tal stekelbaarsjes

nummertje van De Boomkleve r/De

opzowat .c'en meter vari .

v(ln onge ve er . . ".

rond

{nvdr�

'

de Dijle.

.

.

Deze bronnen

10 cm diep en daarin zwomme n een ..

.

. .

". ". �

.. .

omstreeks einde· oktober. 1977.

Wat minder met de Dijle te maken heeft is het aantreffen van het maan­ varentje

op

twee verschillende plaatsen in de stad nl.

het groot begijnhof en soort met twee de

op de stadswal in het stadspark.

verschillende

bladgroe nverrichtinq

tiele

blad)

Vergelijk

zorgt voor

met de

{de

soorten steriele

bladeren. tak)

Het

de muur

rond

Het is een varen­

ene blad zorgt voor

en he t andere

blad

de voortplanting en kan alleen voor

(het fér­

sporen

zorgen.

Koningsvaren.

Het gehee l is zowat 4 die echter

op

n

5 cm groot en gelijkt nogal wat op de muurvaren

de sporenhoopjes op de

achterzijde van de

groene blaadje s

krijge n. Pie t De

Eerste Londen

deel internationaal vogelboek

(DPA).

�opas is het eerste

"��reldvogelbock" spreid

over heel

Oxford

University

Het Cramp,

Becker

wa�raan duizende

de wereld, Press

alle

Vctn Buckingham

uitgebreid

ornitolog�n en vogelbespie ders,

deelname n.

Bet werk

verschijnt bij

ver­

de

in Londen.

projekt wordt geleid

nie

deel verschenen van een

door de Britse

vogels bestudeerde

en

hof-ornitoloog

tekende

die

voorkomen

�tanley in de

tuin e n

Palace.

De uitgave van het peperdure werk is �ogelijk met

de

steun van de

EEG EN V.Z\.N ORJ'HTOJ"OGIS.CHE v:r<::n.ENIGINGEN Uit .de aangesloten. land'.en. Het volledige zijn.

Alle

werk

zal 7

vogelsoprten

banden van

de

omvatten en

wereld

over

con

jaar of

10 volledig

z.ullen erin voorkomen.

OvergE,nomeri ·dd.

dinsdag

uit

"De

Standaard

1 0 januari

11


-2 1-

Vogelnamen Hier volgen de benamingen van enkele Leuven

(plaatseliike verschillen

vogels volgens h�t- dinlf�ct

zijn mogelijk) .

Nederl11ndse

(LeUvense

waterhoen

"

.

uitspraa1c)

.

verklaring

naming

·

van de

<lialectbe­

of vernederlandst

dic:i..lectisch woord

: waterldeken

houtduif

bosduif

boomleeuwerik

soetelief

ekster

hanne gaai

roedhanne

koolmees

kcesmus

pimpe lrnees

ossebolleke

lijster

grote

.

dialectbenaming

benaming·

vlaamse

.

rond

hcggemus

sjachelecr

sjachelaar

bla

blauwe koolmees

koolmees

tuin:fluiter vivetteke

fitis

pj8re� ..rachter

pan.rdewachtcr

groenling

qrienvink

qroenvink

kneu

knijper

keep

kwèkcr

rietgors

rietmus

rinqrnµs

boommus

bonte

pctatesjoppcr

witte

kwikstaart

.

vliegcn­

vanqcr

kwaker

schoort laag pn over

over

de qrond

aarda�pclplanten)

Costrop

Dirk

�ROTE.'JTP::UEF UIT N'OC:'.1r!EGEN TP.G:CN VOGELVi\NG']T "Ieder

j�ar worden miljoenen votjels

vnn huri broedgebieden

wettelijk nog

�ltijd

ook in

l�.n<len

tegen deze

vorm

nndere

vnn

vogelvangst e� de

zijn toeqel�ten in uw

jagen,

lijk het bol�nq in te

tij�ens hun rniqratietocbten riaar en

slachtb�fer vnn·ae

o. m .

wa�rdoor de

�weden

lRnd.

f��ria

Ik

niet

alleen iri

fel wordt benreigd.

zien vnn dergelijke

jacht,

jacht, die

proteste�r met klem Het is

temeer

nelgie,·m�ar zeer rnoei.,­

da�r die

slechts

vnn zeer qeringe el(onon:lisch<� inbrenq moet �ijn vo0r uw land. Ik hoop da.t de req�ring van uw land''onverwijld dit nutteloze d0den van vogels zal stopzetten en.danrmeq zal bewij�en �at het zijn internation�le verant­

woordelijkheid wil

opneme� voor de bescherming van de Uit de

fauna in de

Stanrlnard

Ingezonden

door

wereld."

21/�/1970.

8tefnn Bande


-22-

?1EDEDELIUGEN Nl\.TUTffiPl\.RK DIJLELi\.ND De Natuurbeschermingsvereniginge�,

natuurpnrk op te overkoepelende en Bond

richten.

qewest,

en hot Pu.alse

aktiof zijn in het Vlaamse

die

lijst, achteraan volgt�

�anrvan de

Dit projekt wordt gesteund door de

orqnnisaties:

Nation?al Verbóhd

gewest,

bijdrage

nntuuq>�rk. strekt

is derhalve

en

gingen vragen

vod� ��tuurbes6herming

nRn de

tot de

zich uit over het Hati.lse

v2.n nation:ln.l belnng.

regcting

vicrinq

.

1soe verjaring van

en

Het is bel�mgrijk �i jn bescherming

het

<lat dit gebied

teneinde seren.

n.utonome

voor het T.7aalse : ,

doel

:

nietteqenstaande

wotenschapp�lijk,

het

ene

hcv'oegd

voor

heGf}::

de hoge

esthe­

het Vl:=rnmse

r1ienen opqc�richt o':'n de

voeren en om het n<:1.tuurpark

te

plè.nnen op

valoriseren.

instellingen vor!}len samen eon . coördimJ.tieorga<l.n,.

het beheer v?..n beide

De

met 'de vnlleien

sociaal.

stellen en uit te

Deze tw.ce

Leuven,

zijn homoqeen kara'kter behoudt.

beoogt een viervoudig

andere

's lnnds onafhankelijk-

de omgeving.

instclll:ingcn van gerncetY recht,

gebied,

te

in

kultureel en

als een ta�tbare

de? omliqqende bosmassieven en landbouwzones,

haar n;::itnurlijk karakter qoea·weten te bewnren, bevolkingsdichtheid

vereni­

1

De Dijlavallei in :'1idden-Belgie, · tussen r'<lvre vnn hri.ar bijrivieren,

en Vlëlamse

hierna qenocmde

De

dit proiekt te realiseren

van de

h�id.

Twee

nationale

Beter Lnefmilieu-Interenvironnem0nt.

Het voorgestelde

tisch,

stellen voo�. een

dcelpurken

zoveel

als moqelijk te harmoni­

betrokken <JCmecnten maken v<m rechtswege

<lcel

uit van deze

instellingen. Het natunrp<lrk bcv21t erfgoed

een rijk

gediversifieerd

né'l.tuurlijk

en kultureel

:

De natuurgebieden behelzen:

- de

wntcrri�j1ce

gebieden v"n.h

.

cm

h:v1r bijrivieren:

weiden,

d�lbodems,

heidevel<len, bossen

en

,

··aoortrek-

de

vijvers,

<'llluvialc

vl0.kte

v2.n de

�;1ocrassen, . riet�<.ra.g en,

bronqebieden

en de

Dijle vochtige

oevers der wnterlopen;

woeste qron<len en half-natu��l�jke weiden;

p�rken.

Deze gcbic:,den herbergen

I��pndcr

de

a � ifa.una vi

een

nc� t

rijk in cie

qeschakeerde

Dij levallei

on ov1�rwinteringsqebied.

fauna

ert

flora.

een bèli1ngr ijk broed-,


-23-

Gebieden met kulturcel, historisch

en

of esthetisch belang

beogen de bescherming van het kultureel c:rfgoed, zo landelijk als stede­ ' liik, (ël.rcheologische monumenten en vindpl?.<"Ltsen, histo r { 3che 111onumente·n, waardfevolle architectonische compleksen, gebruiken

erl'·qeploge;:1heden

van·

het platteland. Gebieden met lnndschappeliik bel�ng behelzen:

de

-

weiden en o.kl<ers,

de holle \'.rr�qen, - de hegqcm en houtkë-'.nten. De Dijlevallei zi:�lf, - de ruggeqraut van

waterrijk gebied bij uitstek, vormt nls het ware

hot· natuurp<:1rk, w;i,n.rmede de g e bi e d e n rnet kultureeL

historisch en of esthetisch helang en de landelijke gebieden innig ver­ bon . <len zijn.

Orn

9-e W(l.0rde van deze qebie�en,

vc.iliq te stollen en om

hot milieu tegen .aantasting te beschermen zijn bijzondere më\atre.gelen inzake ruimtelijke or1ening en stürlobouw,

ncmleg en ona��rhoud va.n wegen,

en architektonische voorschriften noodzakelijk. De

oprichting van het natuurp�rk beoogt -

een

·:

�mncnhangend geheel�

- een betor toezicht vo.n du Of;>cnbare mn.cht op de bestemming

en het gebruik v�n <le ruimte lingen,

(o.a. op gebouwen,

verkave­

aanplantinqen, k0alslag en rooien VLln bomen) '

-

- een gepast beheer. De viering

van 's lr.irias 15oe vcrj<lardag' biedt een geschikte gelegenhe·id

om van het natuurpark Dijlel�nd het eerste intdrregionn�l natuurpark

te maken.

Narnens

Belgische N�tuur- en Vogelreserv�ten en Meerdaalwoud I\:oninklijke Vereniging voor Natuur- en 8tedeschoon Ornithologische Vereniging "De tliclewa�l" afdeling tetiven Regionale· V e ro n i q ing Nntuur on L2ndschap T:'erkqerneenschap "Heer Schoonheid" voor heem-, kunst- en n�tuurschoon Associ<:'\tion Rr�créa.tivc� et Cu1turelle d 'Archennes Association de Suuveqarde de la V�ll�e de ln N�then �6d�ration pour l'B�ude de la d�fense de l'Environnament rural (Est Brélbant-F;:ülon) Grez-Doiceau Environncment Gronpernent des j'i'.:une s protc�cteur s de lu. Hflture. n.1:.scrves Nu.turclles et Ornithologiques de Belgique Soci�té <l'Etuaes Ornitholoqiques Aves. De

De Vrienden v<-tn Hcv0rloebos


c

Nl\TUURPONDS �oals hoger

u i teengezet hechten

woud"

be l8ng .<1.an

groot

un i eke

het proje,kt

dat de

natuurqebied .

.

l i jke meer.

21arl.r

Om de nod i ge

'

en r�erdaal­

"N21.tu11rpu.rk. Dijle l and"

dit

.

4

.

; .

industr i alisatie ,

·.

en

omliggen e is te

:

als vervuiling,

'

"Vrienden van Heverleebos

Dijelv� l lei en .

dr eigende gevàre�

De

'

om het

vrijwaren

van

.

bebouwing

en

derge-

dnarvoor is geld no<lig.

sommen bijeen

te kri jgen, hebben de

"Vr ienden"

een

Na tuur­

fonds opgericht. Het werk dat ae

het n�tuurpnrk D i jleland

"Vr i enden" pre ster en i.v.m. '

komt on s

-De

samenwerking Da<'.rom

Pi8 lewa?. l-

ook

tu ssen

Vr i ondQn"

'.'De

ten goede.

Er be staat overigens

en onze

van uw keuze

op rek.

Nëltuurfo nds vnn r'le

nr

n(\uwe

n.fr�e ling.

rle.?.e oproep OM hun in i t i a t i ef ge lr0 lijk te

Stor t het bedr ag

een

van het

230-0040390-58

:

Vrienden van

steunen.

Heverleebos en N0er daalwoud

Heverlee opdat

de

i n tere��snnte

voge lgeb i t?<lon

s t r e P. k bew.::Lard mogen bl i jven.

in o nze

.

Bij

.

voorb�ut dank.

:;.<II1BOETELEGRi\.AF De familie i1u l ier

stelt onze

is niet de bedoe ling

dat

ï'lfdel i ng

i ederèen

de r i mboetelegr<lnf voor. Neen,

z i ch ij ling s

een trommel

het

annschaft,

samen met een behoor l i jke hnndleiding en verwoed berichten b0g i nt door te

seinen. �7e

bru i ken, ge le

n l.

zouden

0.e

hij

telefoo n

of

op de

� l gemérie

voor wie

n i et over

IedcrGe n besch i kt over

Ind i e n

schrijft hij

beurt door geven

of,

<vm on:;o;e samen leving v.angep21.s t m i ddel qe­ .

br iefkLl.nrten.

vRn mede leden.

oen meer

i emand

da t

�nn hun

èeri

ledonavon d v�rt

te lefoonnummors en /of

inter essnnte wa�rncming

u.an " z ijn" Qdressen.

d i t mi<ldel beschikt,

contnct<'ldr<:'!ssen,

doet

adressen

te lefoneert

we lke het op hun

De he le or9nni sat i e

za l worden

begonnen

31m3hr f·178.

W!VJ.J."1NEJIUNG Op

25/2/'78 wer d he t

verwarmen

in

de zon

eer ste

gevonden dLl.t.'z i ch

cit r oenvlin<ler tje

(het was m i s schien ga s

u i tgekomen wan t

zat te

het wa s vol­

komen gaaf) . Johan Bogaert

NE';TKt-1..'3TJES. Bij Louis Dq afhalen. werkt)

Snet Klo oster.lnan

2,

Een Do e-he t-zelf-pa�ket

kost 40 fr.

Een

ufgewer k t

T-.Tever lee

kan

tn(�n

(nlle onderdelen produ1<t bet;:i.al

je

nog

nos tkG stje s gaan

z i jn voorqezaagd 60 Fr.

en be­


-25� " .

Bericht van het ornithologisch secrotariaat In de

toekomst .

je

�oals jullie .

�m.i

.

men regelmatiger �an.n tellen in de Dijlevallei. .

misschien h0rinn0ren is

van terecht qekomen maa.r in een matig te

�it initiatief wordt vanaf dit

(hopelijk)

tellen,

verbeterde

geeft

zo vlug mogelijk

die

het geheel coördineren

jes

van

zal.

Bet is

beurtrol.

Voorlopig

houden we

er

dan

2

het nog

bij

één om

jaar hernomen,

Iedereen die

zin heeft regel­

.?:ijn nan.m op bij '1obGrt I-Iermans,

de bedoeling dat èr vaste groep­

2 of moer mensen worden gevormd,

een vaste

wanrvan

versie.

die

dan gaan tellen volgens

tw8e

de

ma�nd,

dus

zullen gebeuren in sa111enwerking met het

l·!aterfowl '<escarch

Bureau

(H?TI.B).

vallen

Deze

veel

maar er is nooit erg

zo'n tcldata v0rschonen,

lijst met

jaar een

in het janu�ri-nummer van vorig

steeds in

6 op een jaar, Internationaal

jn.nuari

en

november. Dus iedereen die de

groepjes,

volgende

geïnteresseerd ·is,

beurtrol

nummertje

Bij volgende

al

gemakkelijk>'�r te

een groepje

teldata tolt men nog gebieden

( 28 ma."\rt)

zich melden,

zodat

en teldata kunnen klaarqestoomd worden voor het

(om hr:;t mij

misschien voor jezelf

zo vlug mogelijk

vol�ens de

jullie

gewone metho<le .:

N&Z

Grote

20 IDGi

Neerijse

15

Gt-l;..gatha-'1of!c

juli

kunnen

vormen.)

Oud-Heverlee

:

maken,

Bossut

Dron +

kliniek

Groot Broek

Gottechain:

Pécrot

Floriv;-:i.l �ilselG

Dollefroid

l;j i 1 se le-'.l'i ldonk

hbdij van Kesse;I.-�o:

De gegevens worden

•t P�rk Lcopoldspark

zo vlug �oqelijk opgos�uurd naar

:

Robert !lormans

Dlijde

3 000 Arend

ann de

ketting

Een inwoner uit

Bonheiden heeft

Gnige

gelopen wegen dierGnmishandeling. arend De

2.lln de

k��tting

Hielcwav.l beL:mdde

bezitter tot

15

en

d0

liep

er

130

LEUVEN

tijd· gnl('!den een veroordeiinq

op-

Deze persoon hield bij hem thuis een

ook mee

te

pronken.

za<l.k voor de.:; rechter.

(1agen effectieve

Inkomst s t r .

Y.)eze

qevu.nqcmisstraf (Het L�atste

Door toc<loGn van veroordeelde

en 1.000

Nieuws,

do

Pr boe.te.

14/2/1978)

arend­


-;-26PJ-stemminq vrijdag Zoals

21

._je

21 april

;açtivitcitenk?-lend�r misschien al rrezien hebt .�s

in <lG

even. on�e

avond werd

Joh�n .-onze

terwijl Gil

de.samenwerking

er al

zoveel

DeckDr niet

konden missen

onschatbarq

w0rkkracht

feite1iik

wanneer

wc.zoals

dcrden:we

2 tot

verslagen van de zullen

?iet a.e 6{zes)

Pecker,

je

('·1avorsebaan

tijd

je

mening

13, 303 1

door een viertal

nc;men

.stem

zou

11 free'.""l?nce" elke

Eliomy�

(de

.

Want

al spoedi�

bespraken en vooral veel telefoneren

i�t wc

had<le�.

Gewoonlijk

(Johan,

diP.

volgens

L. ls

.

je

laten gel�cn,

of

je

dan zijn

zijn op voornoemde

qelievc dan een "officieel" laten geworden aan ï1ichiel

te

·�tefaan

medewer.kers die

Hieruit zal

jou het meest qcschikt

bolet mocht

voor D-da_g

Stefaan,

(de

Li0nestr.

17,

neg verzorgd worden

wer:rens hun meer beperkte

aktief mee

1nmncn w1:-�rken.

(î}J) te

8t.Niklaas werd ovoreenqekomen dat

"Eliomys" 0ratis

wetenschappelijke

aan

je

naam voor

de

n.lle

��-T-ers wordt ver­

eikclmuis)

al het 111oqe li jke ·en onmogcli jke

\

is een lijvig ov1.�r

zoorydieren

.. .

lü dé T;7J qcïnter,ossocrden kunnen een rrratis.,blaadje bekomen door. �even

q a­

in de

�oal bespreken kan je

ka.n lezen.

te

vcr

het wenson.

workblaadje waarin

soiritje

van de

tijd

zestal anderen)

vergadering

voortaan het WE;rkblaadje :?:e

!.)aul voor

en

de mc�dewerkinq van �iet de

rest zal het t'J-bestuur ook

d� laatste kernverqadering

stuurd indien

t

een

Qud-Heverleo)

Voor de

niet op

eon tijdje

Zooqdiorc.n- werkblaadje

Op

aanqepast.

kandidaten voorop0esb::!l<l worden

�obcrt. HQrmans en

Heverlee) .

redaktie,

vergaderingen wel lezen�

personen kunnen aanduiden,

briefje met.

_

het �egvalle� na enkele

door

(ook

maal per seizo�n.

avond en toch graag

vrije

dat we

Vergaderen,

9m het FJ-bestuur waar te

3030

vork

en

<J0.WOOnlijk wel wat. �erq�tcn 3

voor het _de

zorgden.

veranderd

?aul Grootaers)

doen ?

10-tal

een

zorgden wij

t.ot bestuursleden werden beno�md,

zoveel hooi op onze

�at wij

de vorige alqemene leden­

O�

tussen jon0erqn en ouderen

:1aar ondertussen is namen we

v_oo:r;zittcr,

Stefaan

en

leq0en.

�it te

funkti�

·?:?

naarom i s wol in­

april een stcmmin<J voor hqt î'!.J bestl!ur voorzien.

terresant

Er

'

a�n de

red�ctie

nl.

?iet Ka�el

een

Mulièr van-�otharin�en�tr.

3000

Leuven

t�l.

016/222608

25


-27-

Destuursvergadering 26

november 1977 qraag

Een paar jeugdleden hadden

He hadden wel

allemaal

voorstel om

weck-einde

7

als

zien w."'.\t er

nestkastjes in orde

wanrvan

tussen

keuze

Piet De

Voel tijd

een

's avonds ann en men

knotten en

aan discussi8

wordt

De

antwoorden

Er

worot norr

succes v0n

de

op

uit de

Ongeweten

was. in een

over

is

Er

:een

carnaval

de knotwilgen

te Neer­

r:rcmv.akt.

te

laten

1-1cn stelt

aan de

lief­

Pl3.ntselijke boerderij)

(in schuur v::m een

�erycven

het

over

vorirye

zomerk��p Vrtn volgend

het

kamp)

opiniepcilinqsbricf worden doorrrelezen

waDrover

suggf;stü�s

artikels

nestkastjes

de

het

werkkamp heeft

voor

goeie

gaat do

je

ook

zelfkleverontwcrp

ouwe

tijd

vernemen

meer zal

tijd,

vluq

indelen

voorbij en

en

besproken.

en

in dit blad.

produktie,

van lnnrye

rond

en

van een adressen-

even ryesnroken.over het opstellen

telefoonlijst, zijn

wordt

daarvoor om

be­

speciaal ,voor

dat opc_::resteld

voorste�!

soort

r1ulier

�eckor zorgen.

(0ezien het

publicaties

artikeis

in

van

episodes

11 uur wordt de verga­

enz

"ontbonden".

Vcrcreten

vrijheid. fie�ker,

men

verslag

alvast een

(wielewalcrs niet-jeugd).

bren'}en;

is er een

Voor ka.mpqelegcmheid

hebbers.

dering

Ook

uitgekozen.

te

daar dan

huize van de f2\milie

ten

soortryelijk proc-rram'T.la

een

best�urs­

voorproefje.

en 0 uur

b8stuursverqn.dering der

te knotten,

voor de

jaar

zullen

ditmaal doo.r

leden.komen tussen

basis._ vnn ·

vooraf0aande

wil

komen

i:net het·opstcllen van een activiteitenprorrramma

jeugd op

ijse

Ne

ryebeurt.

niet

over "een

opiniepeilingsbrief bleek.

laatste· bestuursverqQdcring

Leuven). De

gint

Er

en

bestuursverqaderinry .ging

(te

de

uitqenodigd om eens te

gebeurt

o�er de

geven De

liefst

ze

antwoorden op

zoals uit

verJ'aderinq",

eens wat gehoord

wc

niet de

familie nulier(van Leuven)

Aanwezig

Johan fioc;aerts,

Verslag r;rJ-vcrrrndcring

waren:

rnul Grootaers,

Gil f'eyen,

11

te

Fn.milie

danken voor de

Stefuan Bublou,

i1.ulier

ryast�iet De

van Oud-Heverlee.

febru.:'Lri 107C

Tegen onze 0ewoontc i� vorryadarden we nu 's morryens om g.oo u. En ondanks dat we vroeq beqonnen. kregen we 's middags nt1uwelijks <J�daan. Het telefoonpror.rramma van �1ichiel werd uitgewer'kt. ïJaarna ons lentepro­ <Jramma: wijzigen van tochten, rekening houden met de Hl\.-uitstappen • .H ag ik je eraan herinne�en d"t je altijd tochten m�g leiden. Neem een gebied in je om0eving, zoek een geschikte datum en stuur dn.t ons even door. ?rak­ tisch 'JCZien worden de· tochten nu op. de verqudering zelf uit onze duim gezogen. Onze inspirël.t�e blijft ook beperkt dus Vervolqens werd het tjcslao.gde kapkamp behandeld. Vooral de fin�mciële knnten werden 0ereqeld. J.'1et nienwe moed bespreken we het volrrende kamp: Torfbroek. De familie no�aert zou voor het eten zorqen. Tenslotte hebben we nog het zomerkamp. Dit vraagt ook nog wat bespreking. Piet •


· VE R S LAGEN

..

Uit s t ap naar d e D i j h � v <'l l le i o-p 1 1/ 1 1! ' ? 7 . Le i d e r : Joh an Bpg a e r t hant a l dee l neme r s :

,.,

17

l\ ant a l waarge nome n vog e l soor te n :

59

\\7e e r som s t and ighede n : vr i j z ac ?t;. e n bewo lk t De tr ad i t i one le u i t s t ap i n de D i j levn l l e i o p

àe

m i j e n de mee s t e n a tuurvr i e nd e n van spe ur tocht · n a a r n i euwighe d e n , le e fm i l i e u ,

11

november i s

steed s

voor

� i e lewa a l e e n me ov � l l e r . D i t a l s

n a n.r de g o d r aq i ng e n vn.n vog e l s i n hun

de p l antevege t at i e en de we e lclc �r i ge

too i van p adde stoe l e n

verborg e n i n o n '7, e l o o fbo s se n e n n .:i. .::i. ldho ut . Her i n n e r i ng e n z i j n

me

i n de

loop van de j nr e n s t e e d s b i j g eb leven van wande l i ng e n en o r n i tho l og i s che u i t s t appe n ond e r d e l e i d i ng van me n se n d i e de dr i j fkr i1cht en de b e z i e l n r s ware n van o n z e tochte n z o a l s Pr an s Seg e r s e n Lou i � He r r eman s Z . G . Op

de .z e wnpe n s t i l s t and s d ng v a n 1 9 7 7 be z oc h t e n we achte r e e nvo lge n s de

v i j ve r s v a n

Neer i j se ,

Oud - He v e r l e e ,

' i i n t-hg a tha-�ode en de Zöe te

\ .T a t e r s

e n k o nde n n i e t m i n d e r d a n 5 9 ver schi l le nde �ogo l s o o r t e n waar name n . Vo lge nde ob serv0.t i e s d i ende n né"l.Ui'lk e n r ig Fuut ( 3 te Ne�r i j se ) , kr ak c e n d ( 7 te SI\.� ) , t a fe l e e nd ( 3 0 0 ) , 25 te

Sl\.R ) ,

te wor d e n :

dod a ar s ( 3 - 5 ) , b l auwe r e ig e.r ( 20 ) , wilde E; cnd ( l4 - 3 } sm i o nt ( l )

S 2.. 0be c md ( 7 Ö) ku i fe e nd ( 4 0 tè Ne e r i j se ) ,

nonno t j e ( 3 ) , b e r g e e nd , knobbe l zwau.n

tor c nv � ük { i ) ,

k i ev i t , wa.te r s n ip { l - 5 ) , g r o e ne spe cht ,

g ö nö te e r d

grote

·

f?tz ant , wate r r a l

k okmc; e uw , ·

( r o e p ) wate rho e n , me erkoe t ,

houtdu i f ,

b o n t e spe ch t ,

( 2 te U c er i j se e n

turk se tor te l ,

ve l d l c� ro uwè r ik ,

e o n l ate

i j svog e l , o e ve r zwa l uw

( te snn ) , g r a sp i eper , wate r p i e p e r , g r o t e g e l� kwik , w i n te rk o n i ng ; hegg e mu s ,

k r am svoge l ,

z nng l i j s t e r , kope rw i ek , mer e l ,

( O o H . ) , koo lmee s , p impe lmee s , m a tkop , putte r ( 3 )

� ·� i j s ,

spr e e uw ,

zwar t e' kr aai ,

b ar m s i j s ,

q oudv i nk ,

r oodbor st ,

g o udhnaht j e

s t il. a r tme e s , ·r i e tg o r s � boomk r u iper , v i nk , keep ,

hu i smu s ,

r i ngrnu s ,

r oek , k auw e n g a ê. i .

1-l?at de p l ante n ·be t r e· f t : m i s sch i e n :rrl o e r a s sp i r e a , koekoek sb loem ,

·

voor

som-rn ig e n ve rme l d e n swu..:'\r d :

avo nd s1<oekoek sb lóem , we i dek lok j e ; - g r a s­

k lok j e ,

d u i z e ndb l ad 'e n d agkoekoek sb loorn . ' · I n de n am i d d ag wa s e r nog speur z i n op o n �rn tocht n n. u.r p z:: dde stoe l e n wa ri r ­

van

P e t e r Bro se n s

ons

riog e e n

s t a a l t j e o p he t scherm z a l - t ó nè n v a n z i j n

k e nn i s op he t geb i e d v a n fo tog r a fi e .

Ik be n e r g b 2 n i e uwd

na0r

d e opname n ,

d a t bre ng t j e 'we e r ö e n s t ap d i chtGr b i j d e vc rvo lm u.k i ng . Om e nk e le van d e

g ewe i zwam ,

zwamn1e n te noemcm :

o l fe nb ank ,

rode koo l zwam , kopergr o c n zwarn ,

rode

en

ge i e :7.wave lko p ,

o r n n j edropzwam { or � n j e punt j e s


---- ------- ----

- 2 9-op

s t okk e n ,

bovi s t , op

te

we

zijn

ver dord

hout

b r a ak r u s su l a

d u ik e n op

en

de

voor

f i i ne

ons

p � r e l s t u i f zw am ,

Hier

k e n ne r s niet

s om s op

te

v 0. ng e n

ons

en

dui ster �

wo r d e n

op d i t

g eb i e d .

o nw i l l e k e u r ig

in

<l a t

aan

.

Le i d i ng :

Lo u i s

�anta l

Ho f s t ud e

10 d e c emb E=: r

<l e e l neme r s :

n nn t a l w� a r q e nome n

soor te n : vr i j

van

d o d o a r s e n w ar e n 6n s De

af

he t

35

koud ,

w i nc1 e r ig

de

ob s e r v e r e n .

m i dd e l s t e

en

r e g e n a c h t i g· .

ve r to o n d e n

zi1

p l a at·s · g e nOmen .

k okm e e uwe n . ·

De . b l u.uwe

r e ige r s

s t 11 ndp

l a at s ,

niet

schuw .

he t w a t e r ho e n , sm i e n t op

s c h 2 ar se

of

e f� n

de

ste iger

s i ob e e n�

f l u i t u e n� u. fg e d a nk t e

é én

s l e ch � s

Op

in

<1. n. l sc'ho lve r

qr npp i g e

De

k le i ne

10 à

en

15 m v a n

z e. ·O.P e e n r i j t j e

t o n e n h adde n

vo nd.e n we

te r ug

d i<l uc t i s c h c

op h u n

een

p ël. a r

·

vc r t r o uv.:dq

v a n h c:� t · a fg e s l o t Q n g e d e e l t e . ' .

( �o n l s

:

de

t a fe l � e nd ,

<le ku i f e e nd ,

g ewo o n l i j k m o e i l i j k

de b l ok e e nd .

s t e i g e r ;.

z o n n ig mome n t j e .

in een

Z o we r d e n g e ë s c o r t c (.::.? I:'. d d o o r

Op de v i j v e r s ve r to e fd e n v e r d e r nog

n i ek

o n td ek t .

s to rmm e e uwe n war.e n

( 14 i n a rt n t a l )

f.. <1n d e ·

he e l w a t w a t e r vog e l s

h u n <l u ikk u n s t e n .

k okme e uwe n e n

j uv e n i e l e

-�---�

'.?: o hebb e n w e b.v .

Om h u n o nd c r l i nq e VQ r s ch i l l e n a n.n t e

n a a s t · e lk n. u.r

dG

hebb e n we

z a agbek

de � c k e e r he l em n n l

z i l v e rm e e uwe n ,

bu i .

o n g e z e l l i g e we e r

l a te n k u n n e n

één wi j f j e

D uye n s

1 97 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

en

G e'rry

11

� ; c e r s om s t a nd i g he d e n :

hun d o e n e n

toekom s t

de

Sme t

De

N i e t t eq e n s t a u nd e

voo r t ­

z u l l e n wor rl e n .

P hu l

n a i:i. r

aan

n i e uwe ,

stee d s

m a a,r

l i e fd e

de

om

s c hr e d e n

Broeder

Excur s i e

o n z ek e r he d e n

i e tw a t

de ze

niet

� a r d appe l ­

nog

o n s m a 0.r

a a ng ewo r v e n

vr i e nd e n

d a a r b l eke n

eer ste

in

ik er

twi j fe l

en

te

de

b i nne n

er

nl s

l �� i t ,

n i e uwe

i nk t zwnm .

<'l a t

br e ng e n .

te

leden en

n i e uwe

in

s t � o nk e n ) ,

p a d d e s toe l e ng i d s

o�

zijn

n;::i. t u 1 i r

g e e s t dr i ft

d ur e nd e

de

g o e d e weg

d e ;, o o i e

and e r e n o v e r

en knle

s c he e n

lr i e l e w a a l u i t s t <'l.ppe n

o f oude

Hun

De z e

fr 0. u. i e

He t m � n n c l i j k

laat sten k leure n

de

fuu t ,

ob s e r ve e r b a � r ) , z ateQ

zeer

sc h i t t e r d e n

s t a n r tk r u l l o t j e wa s

f o t og e ­

:j_ n

zeer

het

goed

W ël u.r n e emb u. 0.r . :;(ond

de

k auwe n ,

v i j ve r s h o o r d e n we k ie v i t te n ,

Z\·.r a r te

of

z· ag e n we

kr a a i e n

s t a n.r tmé :rn n ,

e n V l a arn s e ·g n. u. i c n .

e ur ope se

kann r ie s ,


- 3 0�

H e t k l a s s i eke repe r to i r e be s tond u i t : m e r e l s , koo lme ze n ,

p impe lme z e n ,

zwar te m0 z e.n ,

e k f? t e r s , :

l i j ster s � ( so o r t o nb e p a a l d ) ,

.

.

.•

·:

spr e e uwe n , ..

0 01\'.

ro o db or s t".lje s , ' . i·

..

w i t t.e kw ik s t a ar t j e s ,

v i nken . He t v0 rz:ne � d e n w a ar d i s.

he?�.�:r1�� s-�_n ,

hui smu s s e n ;

w i n t crko n i nk j ? s

en

nog he t oude ek s t e r n e s t waarge nome n

op e e n d ak . l� l s B o t an i sch c ur i o s um nog Q i t : e ig e n a a r d i g e r e ch t e

e e n me i do o r n u i tg e g r oe i d t o t boom· me t

sche u te n . V i v i ane Vande rveke n

B r a akb a l l e n o n t l e d i ng s avond Op wo e n s d ag

2 3 / 1 2/7 7 of wa s het vr i j d ag ( ? ) war e n e e n 10- t a l me n se n ver ­

g ad (� r d rond e e n g r o te hoop b! a akb a l le n .

De b i j e e nk om s t vo nd p l a a t s

in

he t . o n s a l l e n b��e nde z a a l t j e v a n d e Jong -Verke n n er s . I n e nl� e l e br a akb a l l c m b l eke n vo lge n s som"l'.l i g c n ve r schr ikk e l i j k e m o n s t e r s te . z i t t e n bu i te n <l i c Piet

De

( t e oor d e l e n n a u.r ge l u i d e n <: n g e z i ch t su i tdrukk i ng e n ) . " mo n s t e r s "

z a t e n er ook we l

schedr;; l s i n .

Die

M a ar

l i j s t z a l d oor

Be c ke r g epub l i c e e r d wo r d e n <t l s a l l e s g e d e t o rT'Tl i n c e r à i s .

Ze l f s e e n v a l s a l arm over e e n v l e e rmu i ze n s chc d e l o n tbr ak e r n i e t op d e avon<l . l\ f e n toe vc r c'!.wc n e n e nk e le me n se n .

'. �e e s t n. 1 ve?r schom� n d e z e t e r ug n a

8 0 n h a l f uur t j e . S u z anne vo r l oor ook . e ve n . hn�r s c h e d 2 l m a ?.r

ze

vond hem te r ug o p d e gr ond .

( G 0 l ukk ig m u. ar ) Teg e n he t e i n d e toe we rde n <le nog n i e t g G d e t a rm i n e e r d e

he t de

sche d e l s nog tu s se n

vu i l g e sm e t e n · ( e n ·e r t e r ug u i tq e h a <l l d o ok n 0 tuur l i j k ) sch0<le l s moe g e z i e n wv. s

e e n· u i to e n n a ëlr hui s .

( rn i s schd:e n ook ge r ok e n ) · s to o f

.

Toe n. i 0 d e r e e n

( v an s t o f ) . i e d e r ­

·

G e e r t B og <le r t

E r r a t um He t ver s l ag ove r de wande l i ng van

l l/0 9/ 1 9 7 7 we r d ;i fge<lruk t z o nde r

ve rme ld i ng v a n au t e u r s c h ap . He t d e sb (� tr e f f e nde ver s l ag wa s v n n d e . h and . v a ri 3 te fa � B a nd e .

H i e rvoor o n z e we l g èm e e nde exc u s e s .

De r e d ak t i e ' � .

::


.

.

zi

j n _ � ome n

v n n de j � ug d -Wi e lewa a l

l ede n

Een tiental

1 5/1 1/7 8 ·

Te l l i ng

Ve r s l ag î''ate rw i l d

opd ag e n o m

moede l i jk hGbbe n nog

het

w a t e rw i l d

ve l e

ande r e n

in

in

en

dr i e l e de n

de D i j lc va l l e i t e

e ige n

te l l e n �

z6�l s

ge te ld ,

s tr e ek

de W i e lewa a l

van

Ve r ­ werd

g ü vr a ë>.gd .

H.e s u l t n a t :

l'·Ti l d e

Oud

Ab d i j

Soort

Ne e r i j se

Heve r l e e

P ark

e e nd

72

'."1i n te r t a l i ng

F l or i -

S t-1\g at h a - r ode

val

Zoe t Pater

To t a a l

98

275

79

5 24,

11

53

9

'/ 3

3 lobe e nd

2

Ku i fe e nd

10

3

13

1 20

40

162

2

T ü fe l e e n d

2

2

P i j l staart Ile e rk o c t

14

Knobb e l zwai:m

8

7

Tot a a l

aanta l l e n kunnen op

d at

Wël.tor s n ippe n

en

N a a f l o op por t e r ,

82

23

De z e

we lke

J1e t

59

148

8

6

14

24 5

2

38

7

9

Pi lde ZW<:l. ët n

valt

3

3

Be rg e e nd

Fe l

5

3

d ank

de

s to nd

16

a l s g o e d e g e m i d d P. l d e n . wo r d e n

b l r.. uwe

o n tbr e ek t e ve n a l s

re iger s '

o n d e r g e teke n d e

o p n ame

u i tg e z o n d e n

?c a n

me d ewerk e r s .

de

98

5 28

3 27

I< l o i ne zw:ci. û.n

e nk e l e

9

we r d e n

oen

we r <l

on

o ok

a an z i e n .

d e . Kr ë:.k c e nd .

He e l

wa,t

opgemerk t .

i n t e r v i e uw . toe D i n s d ag

1074

1 7/ 1 1

L.

aan

e e n DrtT

o p W�.'r

2 om

re­

15 u .

De Sme t

POrtZZ\.NA

Van a f 1 9 7 8 i s h e t

mo0 e l i j k

v0or

n i e t- l e d e n

vnn

d8

D e lg i sc � e j eugdbond

voor N ri.tuur stud i c o m oo}q he t T i j d schr i f t 11 I'O'<.ZON1\ 11 , we rk0 r o e p ,

te

00 1 - 0 5 9 5 3 0 7 - 7 7

o n t v a n� e n .

Dit mit s

vun Godde froy Jan ,

s to r t i nq v a n

E ve r t van 0 3 20

75

org a a n

fr . o p

de

r e k e n i ng

' t ? ad str a nt 6

A s sebroek .

V i'1. n

Vog e l ­


:- 3 2 -. 4-6

S fe e r ve r s l ag nJ we rkk mnp cm

l u i d h o nde - q eb l a f

Ond e r

su i te .

f i o t s t e n we

de k a� p l a n t s

n a Rr

het pnord

k appe n ,

z ag e n e n

de b o e r d e r i j

f am i l i e

e ve n

" b ome n "

legde n

en

u i tb l i j ve n

het

1

z om a 0 r

nl .

De

ze l f s o p e e n

de

a l lema u l r :e l

tnart

(hrn.'11 1 )

d ëtg g i nq e n w0

de kr� c t

:

�r

van

wat

' s avo n d s nog

he t rond

veron tr u s t

b l e ek

op d i e

op

door

b o 8 r de r i j

z e l fg em a ak t

ee n

f l i nk e

door

en

h � l f q e r ndbr � ak t m a �r

" lw é. mo lk f l <.:� s e n t o t o p d e

f al'."l i l i e

s t i ch t t e n

.!1.u l i e r

roo sterden

een

n i e uwe

a a ng ��k omc n moch t e n we

t j i p - t j np oorv i j g

de

' s hvo n d s

hé) .

de b o c r d o r i j

In

cm n a he t "n i d d ngm a a l

voor t

r o nd he t k nmpvuur

v e r s c h i l l e nd e n

Ve rmoe i d

E ve n WG r d e n we

e e n s me lk e n rn u o r wc lbord e n g e e n

l a at s t e

droeg .

(wu ar ? )

v r: rg éi. s t

" me lk f l e s s e n o r d e " .

o n t v i ng e n

me t

ru ste .

te

o nv0 rmo e i d

q e z n l l i g b o t c r h n.in.m e t j e s

orde

r ug

B r u s se l se tj a s t e n we r d e n n og n l ve rwe nd ,

( on ze we

zijn

ver s l e u r e n h i nge n we

z i tten

s l\ndn r d n ag s w e r k t e n we

enz .

k a pme s s e n ,

de kr a c h t v a n e e n D r ab a n t s b oe r e p a ard

5 'Tian o p

on s d�n

te

le id­

i n V e � r i j �e -k l i n i nk .

2 v � n o n z e k ampg e n o t e n m � ar

van

o f ke nn i s s e n

we r d e n w e

z ag e n ,

G ewn.pe nd me t b i j l e n ,

' S .M i d d ag s we r d e n we v e r r a s t d o o r d a ar

de b o e r o n s e n

v e rwe lk omde

e e n d e g ekw a i-1.k

de o n s n n <-.r o n z e

Ne c r i j �e

1 9 7 8 te

febr u 21. r i

v nn

bl i j

z e c uw se

de b o e r

zo0 l s

zei .

e e n k oc i e s t a n r t . en

tevr e de n

p l ët s s e n "

uiteen

o f wa s h e t

:

11 1\v é w a t e rk r u ik " . l 1 ag d a Vr <:mckx

( vo o r

G e vo n d e n

-

j ou

ver loren)

3 v e r s c h i l l e nd •0 k o u s E m ,

v o o rwe r pe n

v u n h e t we rkk nmp .

1 r o o d m e t b l nuw ,

2 b l ëi.uwe

( l i nk s e )

- 1 s ch a 0 r m e t l i c h tb l auwe p l n s t i e k e n he f t e n af

te

hnlen b i j

Joh a n

Bog ae r t .

D i t.te r " h ' a a r om h a ng t me n

z u lk e

grote

l ichte n

in

de

k e r s tbome n ? "

" Om he t we i n i ge g r o e n d n t we nog hc�bb e n d e s t e b e t e r ze i

te

vr o e g k u nne n

R o o dk ap j e . zien" ,

g r oo tm o e d e r . O ve r g e n ome n

i ng e s tuur d

uit door

" De

D i rk

Vo lk sm acht " Co s t r o p

E x ame n ?ro fe s so r S ttlde n t en

Noem d e b e e nd e r e n v n n d e me n s e l i j k e

( na oen knrte

t o c h heb

ik

ze

a a r z e l i ng )

a l l em a n !

:

E i g e n a ard i � ,

i n m i j n rroo fd .

sche d e l ik k a n

op . er

niet

o pk ome n


'"':' .3 3 -

N I E UW S U I T ONZE

z i l v e r 17 e i ge r - Eg r e t t a

J Grote

Eer ste N a ar

e n l a a t s t e beke n d e

v e r l u i d t he t

Waar n emer s Hublou,

B l auwe

:

r e iger

s n e lweg

o pg eme r k t

:lob e r t

H e rm a n s ,

v l i e g e nd

Ste fan

J

feb r u a r i

1\' i l d e z wa n e n Te

S.l\.R :

-

8 ek s .

1

Te

-

Bron :

T e OH Z :

- Ana s

1 5/ 1 :

m.

ter hoog te van d e D o ud ew i j n ­

ha l s

ke nmerke n ,

te

v a nu i t

l i j nb u s

op

i n avo n d ­

o n d e r sche i d e n .

� e l fde � l n a t s . Yve s

Vand e n B o sch

' Pe t e r B r o s e n s 2 7 /12 :

8 ad . e n �

j uv .

en 4

j uv .

Robe r t

v e � s ch i l l e nd e

Luc

en

He rm a n s

w a n r nemc r s

1 1/ 1 2/ ' 7 7 ,

21 ek semp l ar e n s ame n

Luc

Jan s se n s

2 8/ 1 : +

1 ffl ·

1 W;

18/ 2 :

2m .

Suz anne

N e l i s se n ,

� n tr i ck

Ve r s o n n e n ,

Ve e r l e

D e vr o e ,

S t e f an

B ande ,

�bbe r t � e r m a n s

p e ne l ope

Te Ne e r i j se G r o te <'ie 'koude p e r i o d e o n z e w ar�e r e

r: r o s e n s .

ac u t a

2 m.

�/ 2 : �

Sm i e n t - lm n. s

Peter

3 t e dfa a n

Cygnus o l o r

S û m t -1:..g a th a - !.lode op

?i i l staart

H e rm a n s e n

c yg n u s

Van 28/1 t o t 1 1/ 2 : 5 ad . ICnobbc l zwaan

Luc

He rw i g D l oc'kx ,

17/ 1 2/ ' 7 7

Gr o te

Te N e e r i j s e

D ande ,

g e k r om d e

z e l fd e

ex .

Cyq n u s op

r> o.ul G r oo t ne r s ,

Oo s t . � ? a a r n e m i ng

v a n �!e s t n a ar

1 7 . 20

d age n v a n d e c emb e r .

e e r ste

G e e l - Oo s te r l o

te

s c h e me r i ng . D u i d e l i j k wa s d e 3

de

c i nere a

2 ex .

1 7 . 20

7 / 1 2 t o t 2 7 / 1 2/ ' 7 7

e e r ste

l\.r d e a

-

alb a

d at um :

Ne l i s se n ,

Suz?.nne

j anuar i

16

e. a.

S T�EEK

Dron :

( 7/ 2 )

1

m.

op

naderen

�/ 2

n;v.d.r . :

wa � r sc h i j n l i j k

e n z nk te d a ar om

0 i j 1Gva l le i a f .

vo e l d e h i j

( v an Ne d e r l and bv . )

P n t r i ck Ve r s o n n e n ,

�ob .

nr::ta r H e rm a n s

N on n e t j e - M.e r g u s ?. lbe l l u s Op de Y' i o l ew n <t l - u i t s t ap v a n 1 1/ 1 1/ ' 7 7 we r d e n 3

w.

te

S i n t -11.g n t h a - "1. o d e

g e ob s e r v e e r d .

B e rge e n d Wa s

er

dit

-

T ad o r n a

t ad o r n �

winterha l f j aar

in

o ng e k e nde

a a n t ël. l l e n

a a nw€ z ig in d e

:J i j l e v a i l e i .


-31Wu lp -

Nume n iu s

a r qu r'l t a

.

Op 1 9/ 1 1/ ' 7 7 h o o r d e m i j n mon d c r . o•n s tr e ek r> 4 uu r ov,� r v l i cg e n B ok je

-

Zwar t e

-

op .

Een -

B o omv a lk

Tr i ng ;,.

Spe rwe r

e n w i1. t tijdje

F a l co

j uve n i e l e

1

er y thr opu s

ve r d e r

in h8t op

l u. t e r kwam

� o r fb r oek

8 e n q eM a ."l i d er

eon

op

3 1/ 1 0/ ' 7 7

s t uk j e ,

zw0. r t e

b o omva lk

- �cc i p i te r

op

r u i ter

ël t'l.n t a l

d o o rq e t r okk e n

n ?. ;::i. r

Zuid

tQ

é:!o l"sb e ek .

;J n t um

te

9/ 1 0/ '

Luc

i ng e z o n de n w n ur ncm i ng e n

w n ar n e m i ng e n

voor

m' n

J.B.

t r ek

(en

a lq auw

ove rv l i e g e n .

n i su s

ve l P.

vloqen

t) P. n b ok j e

subb u t e o

A�n d e

bv .

e nk e l e wu lpe n

Joh a n B og a e r t .

( Ko r t e nb Q rg ) .

r o u t i ne -w a n d e l i ng e t j e

een wate r snip neu s

n o ch t s

Lym no c ry p t e s m i n imu s I�u i te r

een

Op

thu i s

' s

te

ove rw i n t e r d )

Ho l sb e ek

door

Luc

z ien in

<l i t

onze

n a-

en

77 .

Jan s se n s .

voor j û �r

in

f l i nk

s tr e c-� k

J � n s se n s

9/ 1 0/ ' 7 7

:

2 ek s .

4 / 1 2/ ' 7 7

:

1

ek s .

1/1/ ' 7 0

:

1 ek s .

l �/ l l/ 1 7 7

:

1

ek s .

29/1 2/ ' 7 7

:

3

ek s .

2/1/ '

70

:

1

3 0/ 1 2/ ' 7 7

:

1 ek s .

Rode wouw Op

M i l vu s m i lvu s kon

·1/1/ ' 7 &

s l ;::i a n bove n vo l g d e

D .:1 nk

1 2u 3 0

c e n t r um .

z ien hoc

" Av i f a u n ël. V '1 n w::-1 .""'. r <§o nome n

hcblxm .

te

B r nb ;-, n t " in

is

j nnu�r i )

D l auwe k i ek e nd i e f

-

bove n Ne e r i j s e

v l o oq

·� e

dn

11 r o o t

op

e n we ndb n 0 r

rode

2 7 / 1 2/ ' 7 7

1

w.

he t p l o t se

gevnl len .

!Je ze

-

r i � h t i ng l ? � v e r

kon

ik

ze l f s

d e vocre l w :t s . de

wouw h i e r

tot

nu

(en

zonder Dit

en

?: ek c rhe i d �e t

toe

!

een

d"-2

( Vo l g e n s

s l e ch t s · é é.n k e e r He rw i g

I' l o ckx

C i rc u s c y � ne u s Grote

Pron

op

2 3/ 1 .

Ze v l o og d o o r in S t e fan

n r u i ne k i ek e nd i e f

Zond0r

5 0 - t a l me t c:: r hooq t e e n

0 l l e d ;c ng s e o n t·11oo t i ng

r i c h t i ng .

Op

een

s t � nr t b e z o r g d e m i j Geen

5 - t a l m i nu t e n g ::ld e ­

r o d e wouw e e n

h G t o nq cwo o n he l d e r e w(-; c r

?.: i j

d e d u i d el i j k q e vork t e doem

een

l o o p v n n d e Wave r seh n a n ,

l i j ne n d e

toch goe d

r o d e ·wouw t e;

1 w.

Ol'l s tr e ek s

�!.e ve r l e e

;) i j l e v c-ü l e i ) .

voor n l

ik

i n grote

k i j�er ( ! )

ek s .

Circu s

l'? t o o tvoq c l

�ob c r t

H o rm � m s .

ae r ug i no s u s

bove n N c o r i j s c r um o e r

B an d e ,

z u i de l i j k e

tu s s e n is

Grote

P. r o n ,

do e e nd e n ,

vr i j

v l i eg o nd

wu s h i j

on s

nn�r ?: 13 k e r

he t

ZO .

niet

op­

z 0 l d .z .1 ë".m . i n d 9 . w_i n t e r . Robe z; t

e n Luc

H e rm an s .


-35- A the n e

S te e nu i l

K o r t e nb e r g 6 ledc n

noq

1)

ij

1

2)

moo i e

noc tua

j n. n u ar i .

Op

v e r·g a s t

l a n gg e r e k t

een

Na

twe e

( l ate )

moo i e

v l uc h t g e r oe p

0. f.? t-·1 � J . -b c s tuur s­

ve r q ad e r i ng werde n

s te e nu il

W n a r n em i ng e n

:

de nk e n a a n k i e v i t s r oe p )

( <� o o t

v i s u e l e w n. 2. r nem i ng bove n d e b n. an

L (? Uv c n - n r u s se l 3 t e f a an

Oe ver z\vi'l. l uw

-

1 1/1 1/ ' 7 7

Op

·�ipar i a we r d

or

Hub l o u

r i p ar i n.

d e î ' i e l ewn. a l u i t s t ap n o g e e n ek s .

t i j <l c n s

q e ob ser-

ve e r d .

B o e r e n zwa l uw

1 7/9/ ' 7 7

Op

q i r u nd o

kon

ik

zwa l uw wu. ar n eme n

tu s se n

'?:wa l uwE: ! n

e e n wi t te

bó e r e rt ­

z i e n b e tr o f hn t h i e r

du ide l i j k

een

'2 P. n q r o t e me n i g t e

'1o t s e l u ?.r .

te

d e r e l a t i e f k or t e

A an

rustica

s t a nr t

te

j o ng .

De vo lg e nd e d ag v 1_, r s c h n o n he t o p n i e uw . Hu i s zwa l uw To e n

ik

bek i j

�Gn

k i jker .

Dc l i chon

o p 9/ 1 2/ ' 7 7 wa s ,

u rb i c 11 S i n t l'lq 0 th ;-i. - {Od ·'"

te

er

s c ha 0 r d a

O ng e tw i j fe l d

<l e

e e n hu i s z w a l u w d o o r zwa l uw d i o

con

n ri. n.r

to t n. ët l

z i lverr o i g , � r

ho t ho e l d

" he t

<FH'�

Op

-

Sy l v i a

z u i <l t=: n kw i j t w:J. s " .

we r d

w.

tw c o m n. a l w n ar q .--, n ome n

bor st j e Een w .

dnt werd

voc de r n l n � t s

in mi j n

zw nr tk o pq r u srnu s

een m .

cm

e n g e d r o eg

z i ch

tu i n

kort

no

nq r e s s i e f

ook v a n d a vo e d e r t a fe l we n s te n o qm a � l s

t e r ug q c � i e n op d 8 � G l frl e p l n � t s

Op

5/3/ ' 7 0

l Bte

ok s

e x c ub i to r

2 ek s .

n c h t e r e lk n nr

e n i g s z i n s k l �g e nd ) ,

te

een

v n. n

2 rl e ek s

(m.

v r e emd k r uup ,

g e ve n ,

we l

e rg

typ i sch q e l u i a ) ,

h c� t

ek s .

luid

l � - t n l m i nu t e n re d . :

w 1 0 r op

0 1. ng

ik

in

dit

<l e k l apek s t e r u i t .

L. J.

een

rood­

M é ék ,

De

( vor s t -

.Sme t

v lucht , rn f> 6k ,

m é ék

d i t wa s � l l e s z i n s h e t

kr uup ,

k r uup

( e i g ,:: n l i j k m o e i ­

ach t e r vo l g d e

uit

he t

g e d ur e nd e

0og v e r l o o r . .

De

andere

op k ana d apopu .l 1' e r e n · z 1 t t e n en b l e e f e r

l u i d kr uup � r uup R r u u p r o e pe n . b e s c hr e ve n

he t

fü� t m .

op 1 9/ 2/ ' 7 8

ry o l v e n<l e

ck s t c; r ac h t l. ry o

eon

w n a r s c h 1. 1. n l 1' J' k� we 1 )

N o t "ël v n n d e

eon

r i ep

o nk e l 0 m i n u bm ( rn

a n n z i t t e nd

ek ):; )

n.chra e r v o lge n d e

? .

r iep

(w0 n r s c h i i n l i j k w . )

( l n nq g o r ek t , l i j k wo e r

e l1< n a r .

L.

Lnn i u s

qc ve r l c e

e te n .

to

ne G

te

t e q e n o v er

por iode ) .

Klupek stor -

P l o ckx

a t r yc np i l l a

1� j a nu n r i 1 9 7 0 k r e e g d e

b<-! .Z O n k v a n o e n

ve r r e ­

van m i j n

Eerwig

?;wn r tk opgr n. smu s

h:.: t

q e d r r>.q i ng n n m nk e n

Luc

J a n s se n s

he t typ i s c h e b a l t sg e d r ag

m ag h i e r o e n b r o R <l � e v n. l ve rw n c h t e n

!


-36Kon e rwi ek

Tur d u s i l i a c u s

-

Kr i1m svoqc l - ':l:'urn.u c; Op

� i l ar d.'s

q �_ ng . i k n <'\. nr <l e p l :i. l'l t s i n � -: i l se l e w ;-i ë\ r ik r E-� q e lm n t i g k l n i ne

j u. m r nr i

30

-

.

.

bru i n achtige l i j s t e r s � ag .

D o o � m i d <l � l

he i d ov(�r we ],k e vog e l s h e t g i ng , .

.

.

v � n e o n v� l d l i j k e r kr��� - ik z eke r -

n l . kop n rw ï ek c.., n . D è vog e l s Wë\.r e n vr i j ·

s_chuw doch d u i d e l i j k w a ar tn netne n .

Ik

tt:! lrlc" d i r� d ag z e ve nt ie n exemp l a -

ren . D i j kontr o l o n e vo lg e nde avond b l e ek z i c h i n . sp?o rwe gb c rm e n w a t voch t i g e bo s j e s

n a ar

s c h � t t i ng

een

een

wè i d e • nab i j

s l i1 ann l <t � t s g e vo rmd t e he bb e n

0. G n

war e n o r t o o n z o e e n 1 0 0 voge l s b i j è e n

( n i l � n ' koperw i ek o n )

T i j de n s d e k e r s t v ak n. n t i e z ag i k z o s kr am svoge l s over e e n u i tg e s t r ek t e "

v l ak te

( ve l d e n )

l a ng s

<le D i j l e <l i c h t b i j

Pi j gm i". n l v l it� g e n .

Ve r s onne n

P.

R i e tgor s l

m.

Ernb e r i z a

s c h oo n i c l u s

i n z orn o r ]<. l o c! d op ·

"' �o �/ l

·te

Oud-Sev2 r le e z u i d . S t e f a n B an d e ,

D i s t 0 l v i nk

Rob .

�erm a n s

C nr due�r"is c ïl.r d ue l i s

-

;? '.;lj l .2/ ' 7 7 .

Ou<l - He ve·r l c c

put ters s l ào e n i n c o r s ik o a n se d . m .

8

Y.:t1ber t Lçhf'.e n

No t o n1< r nk c r

-

Uuc i fr ag u. c n ryo c �.1 t nc t e s

O u d - T-k� v;:; r l e e

20/ l ::?/ ' 7 G

.lî. l n.rme r e n d e no t o nkr ok � r

{b i j

s te e nu i l ) H.L.

( N a ü. r mond.-; l i ngo me n e d c� l i ng o n we r d e n . t e

He ve r l e e r:: o sk i'"'. n t i n d e.: wi n tc r ­

ne r i ode · e A n 3 - t n. l ve r s c h i l l e nde i n d i v i d 1 1 e n m i n o f qemcrk t . r. 1 .'.'l. il.r nemor s : Ilrirc :-Icr r em n n s , 3wa r t e �r a è i

. Op 1 8/ 1 2/ 1 7 7

meer

:.:.) nu l G r o o t fl e r s ,

rogG lm n t ig op­

iiub 0 r t Le h a. e n . '{e:d . )

- Corvu s c or o ne Z ;"lg

il<.

hoe e e n

ZW(' r t e k r ël a i OpVn l l o nd

in

buur t v a n kok ­

de

me e uwe n rondc i rkC! l d e b0ve n de v i j ve r v ."', n ·3 t .i��g n th a - r o d e . mö e üw mc� t e e n v i s j e d e l uc h t i ng i ng we r d tót

<l e me e uw ho t v i s j e

pog i ng

om

dit

nog

i n he t . w a t e r

7. 0

n.ch t e r vo lgcl door d e k r n a i

l i n t v r:i l l e n

t e bemach t ig e n rn a ar moG s t

] ) (�

kr n n. i

dacd

L�

De

een

:1. fd r u ipe n . S:ne t

{p . 1 3 )

.l l oc d e r Z <".ng l i j s t e r TT\ C t n l f l i nk e j : mg e n � o n l s i n vor ig num;ner we rd is.

.

o nv(� r r ichter Z <1K E'

E e n öndo r G m e e uw v n n.rde e r we l b i j .

rie c t i f i c a t i e

To<:: n e e n k ok ­

g e typ t

wa s

n i e t op 3 1/5/ ' 7 7 op w a nde l ,

m n. ar op 3 1/3/ ' 7 7 , wat we l ·b i j z o nd e r De

or ni to lo

q i schc

red .


- 3 7-

Lo s se wa arneminge n Europe se

k an.ar

D wc rgme e uw Vi sarend

ie

( zie

:

1

1 �k$ .

:

ving

twe e

hie r o ve r o ok

z ( ing end)

s .n . a .

te

te

m.

op

197 7 )

1 0 nr. 2

p.

T o r fbroek

Johan D og n.e rt

1 0/ 2/ ' 7 7

J. D .

1 5/ 3 / ' 7 7

k r:; c r in q e n g o e d uur e e n

vi s

2 7 / 9/ ' 7 7 te S . l\. . R .

op

He rwig

V EidE" re e nd

:

2

eks .

( 1 juv .

en

1 w.

'� . r1. . B .

te

D lockx

H.D.

o p 3 0/ 1 1/ ' 7 7

r:•i tto Deme ulde r Grauwe g 0.ns B ui z e rd

:

± 38

2 ek s .

:

na <".r � Z-.: 7 _Holsbe ek ple i n

ek s .

insp e c te re n ijve rig

te

1 1/ 1 2/ ' 7 6 H e rwig D lockx

voe t m o l shope n

Ho l sb e e k

te

o p 1 2/ 1 2/ ' 7 6 R.ode wo uw

:

1

e k s.

a l l e ve l dk e nm e rke n wa arg e n0me n behalve lic hte k o p ,

H o l s b0. e k Zwarte

roodsta a rt

Hole nd u i f

:

H.n.

:

1 7/ 1 2/ ' 7 6 1 e k s.

te

H n asro de

1 e ks .

te

Tie nen

50- 6 0 ek s . :

z i nq c nd ek s .

Appe l vink

:

6 ck s .

:

te

op 2 1./ 1 2 / ' 7 6

op

Kor t r i j k - · î u t s e l

op

He rwig

L'· lockx

H.r .

2 '1/•1/ ' 7 7

H.E.

2 · 1./ '� / ' 7 7

o p r:r c p rik t a an prikk e l dr a ad d o or

1 ek s .

L . D e Groe t

2 7 / 1 2/ :' 7 6

Ko rtri j k - Dutse l o p

te

H.B.

1 2/ 3/ ' 7 8

i n de t; fing e vu.l l e i op

Nn.chtegnal

Mo l

H.D.

klapek s te r te

Holsbe e k

( we id e )

H.D .

\ 7 a arnem i n g e n o p he t st ort van

6 0 ro ek e n ,

I nte rle uve n

1 00 k neue n ,

op

1 kie vit ,

2 :J/ l 2

1000 k o kme e uwe n ,

:

1 wnte r s nip

en

1 0 rie t H.E .

gorzen

W a ar schuwi ng

�eE

! n � e � t! e

_

v� n d� _

� r� i � o ! o 2 e �

die

H e rh a aldelijk wordt va stc; c s te ld d at

DE t•H E J�T\711.l\L , ve rstore n .

de

vijve r van

St

o rnitolo<J e n ,

S t A� atha -aode bezo e ken. -

-

p a adje

op <l e di j k te

i n de

-

-

p ln a t s

-

-

--

le de n van l\.VE S

l\g a t h a - r o d e be z o e ke n , ze

vnn he t h i e rvo or

a n nq e le g d in o ve re enkom s t

m e rs to e g an<J

verle e nt t o t

dun <l r e i g t de

ru s t

q e wo o n onbe ­

spe c i a al a � ng e �

mGt de

e ig e n ëi. a r ,

d ie

de

waarne ­

z ijn vij ve r .

e iq e naël.r de

Moc hte n mi sbruik e n bli j y e n vo o r. to e g ang tot de vijver te . v e r b i c de n.

D a nrom wor d e n e ve ntue le be zoe ke r s dri n� e nd ve r z o e n t in de to e � o m st he t

spec i nfe voq e l s

p a d . te

nie t

-

o f . v an

hie r de

nl .

-

g eb r uik e n.

Dit p ad we rd

. kome n ,

van

Om d e w a a rnerning shut t e b e re ik e n stap pe n

sche rmd b o ve n leq d o

<lie

� e _ v! j� e E

g e bru i k e n

te ve rsto re n .

om

o n0 eme rk t de hut t e b e re iken e n zo de


-38, . -.

• • j

: •.

KhLE NDE;:( . . , . .

0 .V.

De

tl i e l c wn. n l

Ll. f <l e

l i ng L,·r nvè n -

f�- 1e �� d l e d e n T-ZJ-b i

i leden

N.n.

j)e

3 1 maurt

stor t e'ri o p

35

Fr'

0 . V ; tie h·: i e l ew a :J. 1 ,

1 50

�r

2 3 00 �: T u r nh o u t ·

35

Fr

me t · a l s

wo r d t

' 78

li� ,

" N i t-� uw

u. n n q e i n t e r c s s c c r d e n .

n n nm +

1 1 r:v1 k

er

N ë am s e

0 7 u '1 5

The r c s i a k ape l . N 2 n.m se s t c; 8 nweg

E inde

P. u ::;

Piot

r o nd

;; 2n . exem­

u

van

g e hr u ik

a . u.b .

Poor t

mog cq. i j khe id om J,. 8 :

gebru ike n � - B u s .

:

ad r e s

f ie t s

0 7 uOO

Le i d i ng

1 7 �� .

11

. G r n at n.kkE" r

U i t s t ap n � ar he t m o l l e nd a n lb o s , . per

te

f.1 .J. .'1 r t

)

' � - - ...

�en o.oo- 0 3 1 9 7 8 5 � 7'3

v ü r me l d i n q

Z r bc s t .:t at . 0 01.-:

31

·-

two o c x emp l nr c n t :: ) e g e vo e g d z o d êè t

in

rl o o r g G v e n

WJ

vr .

.

Fr

k a l c nd(;r

:

·

3 00

p l a. :'1.r k u n t

Vr .

·.' } - :

\ ' f

: .' : '

h a n s l u i t i ng s v o o rwnnr d e n H o o f<l l e d e n

-;

-�

om

he i:

ope nb :1 "1 r

v e r vo e r

Poort

0 7 u ?. 7

N' n. u.m s e

0 7 u ·1 5

.:::1. . h .

h n trn i j

e r s b i j ' d e ;. 1c. :-. pe l .

m 0 n ume n t

van de

B e ck e r

�e

1 5u 3 0

H } ve r tr ek t u i t H ëi."T.ll"lC - E i l l c� om 1 5u!.l 5 .

J n :"1 r l i j k c e

s u.mc�n ?.: i

. : G e z o l l iq

e n <l i n '

l e d e n avo n.d

s. v P. n

b e l e ve n i s s e n

in

Pl o t

f i lm

a_nc-1 o r o

o n z e-; . stn�n

on s

over hG t �·'J-

;--,1-:: t i v i t e i t e n .

z om e rk amp

Ook

;i. n à e r c

t n w�ch t e n .

::: nMe nk o!n st . · om . : , )

20u00

in

c1 c

·�

n i � uwc

D ur g e r '.lep s t2 r s t r a ë1. t

PD.r o c h i e z w. :-- 1 v <1 n S t Jrvz.c f 59

Le uve n

E r wo r d t q � z o r g ci. . vo o r a. r ï1 nl<:. zo .

/. nor i l

' 78

0� 0 2 u00 Sta

op

beq i nt

.e n . d r r n i

F i e t stocht

door

de

Z OMC r t i j d !

uw wc�k � r: . é é n .

07u3ó

uur

vo o r u it

·

Post .

·

Bo n a f ápr ii. ak: me·t de e ó r s t e Le i d i nq . l.� i n cfo

.

! ; i i l e v .:1 l le:i

s t o t i o n Le uvci n Hoek « i a n t i en ·:i:fo vc r l e e

07u15

r.ry u z i ck .

en

:

S t e f n ël �

r ond . l 2uOO .

Bub l o u

� omé rg ."'l s t e n i n o n z e v a l l e i


-39Vo n rtn i d d ag u i t s t ap n 0 i:".. r het Me c he l sbr (x� k N am i d d ag u i t s t ap n n. ar r..io f s t ë-lde η.!J

+

T�'J\.

07u 15

S t a t i o n Le uve n Hoek : Po s t

00u30

Me c he l e n I( ar:rhe n op l e i n

· Tre i n

:

07u56.

u i t L e uve n

08 u l /!.

rle c h e l e n Hoo fd s t at i o n

v a nwaor me n z e.e r g e m n.lck e l i j k hc: t T;. arrhe no p l e i n k fl n be r e ik e n Vr .

2 1 apr i l

- - - - - - - -

' 78

- - - - - - -

( 10 ' )

Knut se l avond i n he t z a n l t j e van de

1 9 uoo ·

� ë'l.ve n str a a t 1 1 2 ,

2 E��E ����

i

a)

j o ngverke nner s

3 000 Le uve n

de e e r s t e h a nd � n l q e l e g d wor d e n aon

e e n i n fo rm n t i e s t and " De \· Y i e l ew a a l " . teke nge r i e f , · n n. tuur f o t o ' s cm dg l .

r� r e ng dus wat

d o c ume n t a t i e

mee .

b ) b e sprek i ng Z ot1h? rk amp Z\.rgo nne e n ve rk i e z i ng n i e uw VJ -be s t uur .

�2.! _ � 2- �I?E � ! - � Z � :

Ope n wande l i ng l'1e e r d a a lwo ud

Ke n n i sM ak i ng

O O uO O

Le u ve n S t a t i o n ,

T. 7 J

08u 30

îlar i a Thc re s i ak 0pe l ,

1'11\

+

Ho ek Po s t

H a a111 se s t e e nweg

I e d e r e.e n i s we lkom op de z e wande l i ng . e rvan i s de me n se n , voor

<le

De

b e d n e l i nc;

me t e e n zeke r e b e l ang s t e l l i ng

n ë'\ tuur k e n n i s t o l n.t e n ro nk e n me t de we rk i ng

e n rl e ak t i v i te i t e n v a n o n z •� ve r e n ig i ng . E i nd e

no .

0-1 me i

' 78

:

r o nd he t m i d d aguur �

Vroegochte ndwand e l i ng i n Me e r d a a lwou d , OGuOO

N a am se Poor t

06u 3 0

l-1ar i a The re' s i nk ape l

Le i d i ng

:

pe r f i e t s

� i e t Mu l ie r

E i nd e om s t r e ek s l l u 3 0 . :30 .

2 1 me i

' 73

O . ''.j . C .

Tocht t e Ge l l e nberg

08 u l 5

S t a t i o n Le uve n ,

0 9 uOO

G e l l e nb e rg s t r a n t 'J.3 ,

Le i d i ng

:

Hoek

( Lubbe ek ) ro s t Lubb e ek

E r e �no t ar i s H a l f l a n t &

Ope nb a ëlr v e r v o e r

:

autobu s

11

08 . 20 Fnchp lc i n OD . 24

1t at i o n Le uve n A f s t <-1.J?pe n t e Lubbo ek (weq n n. ?.r Lubbe ek I )orp ) v and a ar nog o ng e v e e r 1 5 m i n u te n g a nn s . E i nde

:

rond d e m i d d ag .


-1- 0 ?. G

�o . Î"-1\.

+

rne

' 7 <�

i

î rJ

o. S.C.

To c ht N i c o de Y o e v P. r e s e r v a n t

0 7 u00

S t a t i o n L e u ve n ,

( K a111 p 0 nh o u t - 'J a s )

Ho ek I' o s t

::-ark i n0 V� i l i ng l< ci.inpc mho u t - S a s · ·{wèg Iieuvo n ­ : 1e c hc:;) .l e n :t.e i d inq : r : i c h e l : ,Ja n s se n s 07u30

J... n. n. r z e n· 0cwc� n st �� i nde

�� .:.-2� -j ��! _ : z � Hl\ + ·v; J

: · r o n d de:? r ü n <l r:.<J

o . � . c . To c h t t e �c r k 07u30

:�t u t i o n Le uve n ,

OG uOO

� \e rk van l.' erk

Le i d i n0 :

E i nd e

�E .:. _ 3 � - j � � ! - � z g

Wl\

+ �- 7J

Hoek P o s t

( ! e r vuur se s t <� c nwe g )

� au l Hc r r o e l e n

ro nd 1 2uOO .

:

N a c ht -z:wa l uwe nu i t s t ap 2 l u00

� t a t i o n Le uve n ,

2lu30

Pe z ern ci a l ,

E i nd 0 '7 '"' :;�.:. _ _1 _ ]. �-l �' - -f -7 �

·

:

P.o ck :-> o s t

hoek � n t a r no s t o r s t r a � t - L�n0e s tr a R t

r o nd 2 3 u00 .

� 'i'l.ndc l tocht c'l oorhc: c n à. e ; :i i i l c� v 21. l l c i 08u l 5

K � n t i o n qe vc r l c c

O C u 3m

S t a t i o n O u d - He ve r l e e

Lc i d i ncr :

'<ob c r t :r-i:e rm a n s

;_' i ck n i ck e n d r R n1e;: n i e t vç� r0 c t a n ,

e vn n a l � 0 e l d voor d e

tr e i nr e i s V <".n :3 t Jor i s -� e e r t n ,'1 ar Oud - !-Ic ve r l e e E i nd e o� s t r a ek s 1 5 u 3 0

Aanq ekond igd e ak t i v i t e i tc n voor j u l i e n augu s t u s Z ome rk amp PJ Zo a l s j � m i s s c h i e n a l we e t orq a n i �e r e n we d i t l\rg o n �e

( Noor d ? r a nk r i j k ) .

T{e t

j a ar e e n zome r k a�p n a a r d e 1:

i s een t Ö t aa l ve r l a te n s t r e c�k z o a l s j e e r

m n a r we i n i 0 �e e r v i na t . ' e . hebbe n e e n k ��pe o r n l �a t s 0 e v 6 nde n d i c h tb i � e e n _ h o t e l wa a r we 2 m a a l p e r d ag kun n e n e te n (± 1 5 0 . fr . /d ag ) · ' ie zoud e n 0 a a n i n <l e m� and j u l i voor e e n 1 0 - t a l d ag e n . T i j d c � s de k nu t se l av o n d op

vr i j d ary �l apr i l z u l l e n we nog we l j u i s t a f sp r ek e n voo r hoe l a ng q a a. n ,

o p wc� lk e m an i e r we z u l l e n r e i z e n

v e r t r ekke n .

( fiGt s ,

tnü n ) ,

we

zu l le n

op we lk e d a tum

we

Er moe t v e r d e r no'J bc. !3pr ok c n wor d e n hoeve.� l t e n t e n er be sch ik ­

b a f1 r z m j n cvn n t ue e l z o ud e n e nk e l e p e r s o n e n i n ho t ho t e l ": e l f k u nrn� n l orr e ­ ren .

Hee r à e r e rr e rr c ve n s o p d e r �J- avo nd .

hrg o n ne

is

Voor a l d i e w i l l e n TTt e e g a a n n u ar d e

he t b e l a ng r i j k om d e � e avo nd voor a l n i e t t e m i s s e n .


-4 1 -

Om he t

e e n s r u s t ü r e r a a n t e p akke n (; n o e n s on

t e z i t t e n i n o n ?.: 0 e i rr e n s t r �� ek orcr an i s e e r d e n ni'lt uur - e n vo0c l r e s e r v :-1 t e n

z o u b e s t n. a n u i t m a a i e n a lk a l i s c h

r i c tr::t o e r u s .

te 0 c ve n .

He t

oen

we

?.ee. r typ i s c h rr eb i e d

i n .s a'JK� nwe rk i ng me t d e

we rkk amp i n he t T o r fb r o e k .

( door bevoegde n ) Dit

�:! e n

e n hoo i e n

v i'l n

oen

He t we rk e n dee l van een

om <l c k l e i ne r e ze ld z a111 e p l n.ntf.m o ok e e n k a n s

z o u t e ve n s s tud i ek amp wor d e n omd a t we van n l nn z i j n ook

e e n d e e l v a n o n � e t i j d te be s te d e n a a n d e t e rm i n � t i e vRn n l an t e n e n d i e r soor te n

l a0 e r e

( 7. 0 :l l s i n s ek t e n e n a nd e r e ) .

Ook i s d i t e e n k an s voor

d i e g e ne n d i e Z'i.rg o n n e t e v�� r von d e n of v e rh i nd e r d war P. n . D a tum

:

( voor l o n iry )

l <:lme nk orn s t

�l

uuq u stu s

-

25

s t a t i o n Le uve n si . OOu .

:

·:

auq 1 1 s t u s

1 n. n r i j d 8 n wc per f i e t s o p o n s --. e;:-,1 ak

1 5 km ve r d e r n n. ar d e k e rk v a n I(we r n s

v anwa a r we om 9 . 1· 5 u ! 1e c ner.:tc n

-

2 p akk 0 n

( ,!

die

n a .=t r h e t 'l'or fb r o ek i n él n b u u r t r i j d e n .

soep

k o n f i tuur of Sfil() e rk a G. s of choc o ( l n.c'h�hn.rre l -

s l <l. <i.p -

l oupe o f ve r g r o o tg l a s ,

:

( <lr a s s iq t e r r e i n )

e n vc r r P.k i jk e r

- <l c t o rm i n i'l t � t i'lhe l l ( m v a n p l a n b� n , '

sm e e rb i'l n r he id )

e n to i l c tq c: r i c f

l n ar � e n o f schoe ne n d i e mog e n n a t wor d e n

n ..:· r l. J S

vah E r p s )

i n ::H�k te n ,

s n i nnc n ,

• • .

6 00 Fr .

Vo rb l i j f - me t s t r ome nd wntcr .

"Ga

e r i s d a �r z o ve e l te

n a n r bu i te n i n d e ope n n a t uur :

n i e te n ,

z ie n en te ge­

z ove e l d a t g e n i e t we e t w a t h e t e e r st t e bewo nd e r e n ,

zende g r o e i k r a c h t , se h e i · a e n h e i· a.

"

� e o nve r q e l i j kh nr e schoonhe i d b i j

( G" . :,,. • H " .tl. nn ae r t > •

*

*

*

*

*

*

*

*

*

d e verb a ­

d e e i nde l o z e ve r -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.