De Vallei Januari 1978

Page 1

vVIELEV�!\Al _,"

.

1-� / A �tn

l

1

.

----�-----···�·-......)

-----··---··---···--·

. tJ Q' O' ()

.

.

Ver.

U:i.tg.

.

Y.Vanden Brrsch,

.

.

.

·.

.

1 �-

'

r· �::J

. ·

.

1.

.,::) -�

Geldt:nank�•e

f! O. . .

,

.. ....'"' .. _________

Vest

L..::m "}Sf

'

80.1Jd)0 Leuven

<

\

,.

.

'

,•


- 1 -

WJ-î•:TJ-WJ-'VTJ-WJ-WJ-�·�J-FJ-WJ-îNJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-WJ-PJ-W �

Hallo, Om te beginnen een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig een �héél gelukkig

Nieuwjaar voor iedereen en nog jaar met vele

prettige waarnemingen en belevenissen.

En dit in het bijzonder

voor de

Nadere bijzonderheden·voor de tijdje

is er een

aanwezig

natuur­

actieve

Reeds een

onwetenden.

groep

tot 14j.).

(12j.

w.eieren.

zeer jonge N.J.-ers

Om deze mensen. niet direct te

overdonderen met niets

zeggende

latijnse

en ingewikkelde

namen voor elk plantje

langs de wegberm hebben we

2

x

speciale uitstap en avond voorzien en tevens een

een

eiqen ervaringen

plaatsje

opengelaten voor hun

blad.

verwachten dus veel volk op deze

hoe

Me

liever),

Iets wat mij

kennen. alist" t··1ist

je

Ze

ook opvult de komen

Kunnen we zou

onze

1

daar

x

lu.atste

van harte

23

iets

1i"Hj

is <lat nieuwe

de groep op een

aan doen

slog�n moeten

november.

tijd

en blijven weg

dn.t onze redakteur

heeft van

(hoe meer,

en we verwachten ook wat kopij.

leden moeilijk kontakt krijgen met wandeling.

dagen

in ons

?

omdat

ze niemand

"Minder individu­

zijn.

een

gloedr:iürnwe w.E.

spruit

wensen l'1achteld en han.r ouders

alle geluk toe.

Dit wns het dan weer voor drie maand, een goed vogeljaar ann

alle ·nJ en WE_ Johan Bogaert


.. ...

• • ;

'•

: . � f·

i

•. . ';'

'

{.

2 -

·ARTIKELS .

� '.

'

i.· .

r.

Verha�l"óver:een wondère ge}.?eurtenis. \'

. ·

28 maart

.

;L?78

.

het;.

was

t� "ik op mijn

O

�çf er

·"·

mid_qag ger.eg.�nd,. met het �

Totaal afgemat '

'

.

.

.

.

'

? at.

q�'!o g

'

( i:;chuia van .

' .

·:

.

.

. ' �. t'

.

"

.

"

.

.

.

.

..

.

. "

voor-

.

,.

.

·.

..

'

.

" ,..

.

.

.

.

. .

.

,.

.

!

•·

'

\

als ik waa, �

bolde

ik

'

Een ki� vit ,ti;pk mijr1: 0andacht. •t Beest was aa.n het _ Den�_end . nan een e:very�ueel b.roeqgeva1, groep ik nnar de 'verre-

enk�_1e� weid<an

lan9s

hele

.

.enk�le. sndisten die e.erder op de <lu.g p'arfors

.

.

' •

alles n0t. w�sl'.

zestig i n d u ur OP.. hel;li�ge!l moete.n vliegen)

. , tqgen

al�.rmeren. .

' •

fiets­

zon

gemnkjes \ ergens te Pécrot. Het Had de

welbel<:e.nde .

���j:ve

een

een, s�r.�lende bries en

.

•.

.

'

.

.

..

. '

. �

.

'

•.

.

.

.

.

'

.kij�er en bezag .het gedoe.eens. Vreemd genoeg zag ik nn0.st een kievit

; . iets and�rs:. 2 vle ug e l s Vermits die. dingen bewogen en zelfs hnrd . · ; ogen, ve ropders elde ik d� QV e tUQle n_anwezigheid vu.n de � est , (wat aan .

nog ·

.be

.

.

.

. .

''.

;

.

'

"

t

1,'

J:i oogste

·.

•'

'

'

"

vle�gels no.rmaliter vn.sthnngt) de

.

.

.

'.

· .

.

-

.

'

'

.

. '

.

'

Ik bekeek die ding�n nog üen_s . extrn. Blijkbanr . "die w.i.ekcn .niet V'ln ee1,1 klein ,vogeltj e. De' vlm.�gcl tü�eni�g l ang �

graad� •

,

'

best.end ui t ,kleine

!

stippel�jcs en

-:

.•

,

'

prikkeldra�rl.omheind) '

'

j

'

1

• • ·'

'

'

'

• •

,

fors

·.

'

waren onder •

.

(d0 vleug�ls). Ik reed ·

kwestie wns met· boer te bespeuren.

(De hele

Er w�s nergens een •

s lo e g e n

ze

_ verder qm ergens een inqang �- te vinaen. ' '

wat

.

.

Mi j n n�euw��ierigheid werd gep ikkeld in

• � '

woedende

'

••

de.�erste dra.ad te.geraken. Aan zo'n . situaties had ik . ·1

probeerd�_onder

'1

.ao�a ,�m�ust�

c:;ltijèi,(ll. een hro�rtj?

• . '

·'

hèe�

gehnd. _Nn

Ik

wnt gekronkèl en gestuiptrek

P?rce�l. Tot mijn suporverbnzing ontdckt è ik t ' ' ' , een verk�eu� elde.torenvalk� Het dier wtelde mijn è:-..nwezigheirl.niet Óp . prijs _en begcm ijverig gaten in de lucht te krabben. H j begr�ep �lug

b\:!reik�e i.k .4u.n het

door wat t •

9�.

1

be�l. wa:t; tqcht), �

van •

.al

.

.

.

'

mau.r .. .

. .

1

•'

..

'

gee n t

-

.

;,

.

:

dood voor •

.

� • "

·•

(r1e and<3re

cm.

• :

v�r •

. •

kunn�� be.dwing�ri:

:

·

• .

-

.

.

me .

,

�.

• :

was '. ·

o�.:

!

,

'(zó� n ·beest •

lam} viel

.

:

.

.

·

··�

.

" "·:

••

'

:

ik

0

1

·

.

:

.

�·

:

m

he .

: •

..

'

...

1

:

'

'

. •.

·.

er

mnn.r ' .

'

.

? had ik nooit gevolgd en ik

zowel vleugels als poten met

Ik hr\d besloten het bP-Gqt over te

voeren .•-. Een

ook maar één

• -

;

,

....

.

uit. De

moest

dus

één hand

brengen mv1r de

Vl')rmits ik C'lnë\r nog een 15 km vnnaf w�s,

ik hem per fiets naar daar\

maakt

z ich onoersteunen<le met zijn . . . i tgep � t in een r.»lus.· ��rz� .i.pen

en •

.

..

.

"-

m.ij

op

'

.

'

fantnseren om

vogelkliniek te Heverlee. zonder

jë\gen

,

weg te krijgen. gij was· gèen· man : 'hij er stilletje· tussenuit te kn ijpen,

"Hoe hou ik een vogel vast"

gevat

.

· n ruk

<;?en prooivogel" �.t:i c1 "\nrom h.ic+p

één of andere greep

toch

.

lopenoo op 1 poot

cursus

te

niet g e no e g orh

vleugels·. Hij gerai1ktc 1.2, is

dijk bracht .en p oogde me dan mn.n.r weg te

opgeven,, en na2.rom probeerdQ '

.

� � l � � en. � et mnakt� , w�l i à.

g2" n. •

1

i

"

dat dat geen anrde "'an

·

•.

moest

kwurtier:tje late� had ik. hem

kr�sja op te lopen (good hé�)

• .

dan

De tocht


...

ditmaal met een kostbare bu i t ,

ik

a;:i,npak bereikte

1

weer

geen

goed.

en met de

linkerhand

(logisch)

mijn

toch nog

Ik kroop op <le zaak mijn

-

E e r st placht ik nog· onder die stom�e prikkeldra0d te krui­

kon bnginnen.

pen,

3

• • •

fietsrek bij

zij een expressionistische

ondertussen-nog-niet-gestolen-fiets.

ik meter na meter af.

Ik moest toegeven,

)

ik wel hele

Onderweg heb

dank

valk in mijn rechterhan<l

legde

'

rnnnr

in

ik

(Natuurlijk ha�

marcheerde tamelijk'

het

Om ,ie zaak

stukken gewandeld.

reed ik vanaf .st-Joris-V'oert ongeveer,

te doen lopen,

het stuur

en

wv.t vlugger

lë"lngs <le

spoorweg.

Na een ti e nt a l minuten m e rk t e ik plots een geel stipje· op,· zo een 500 m voor ' mij. Mijn fr ank vie l onrni:l<l.ellijk. Het betrof hier rluidelijk een geel

mannütje, in èl.rie

dat doet alsof hij

hoe longer hoe

en

hij zich gedeisd vervolgens

Het p.::i.<1

genoeg bij was, (valk,

zagen zonder

r us tig

is

ron<'l.

landschap.

Zo'n beest

is

zicht­

Tijoens ne reis hi werkelijk

waar

qa

<lrukker. De

je

verbocfon

een pracht.,.

in

ik

blazen.

Ze l i e te n

V an a f

en begon vreselijk

vasthounen.

kon

mij door

ik

station van

OH wordt het

verkeer

te vroeten waardoor

ik moedig door.

Inmin<lels fietste

Heverlee. Vreselijk lawaai d�ar. De' valk begon te kermen

?rinse� Lydin-l�an .

Dring,

Hier moest ik

(of was het c1ing- ;long?)

niemand th u is !

Be�ken1Ru.n.

ongezona voor

Intussen was

fi e t s e n was ik i1an het

lag niet_ ver meer af.

merkte het ook

zei rte bel

Verdomme

3 kwartier

Het r1oel

v a lk

er

om

voor alle leken. Toen ik nicht

met dat m�nnetje heen ?)

een

hem n n uwe l i jk s meer

Dring,

immers

Het was

iets te zeg0en en gun�en mij nie t eens een b l ik .

Oud-Heverlee.

Nu was

kijken.

·a

het dat ze nnar de valk keken en mij niet eens

bleek

al 50 m verder. Na

Ik

sprong terug

zei cle bel.

De valk

schrok hevig

vast te

honr'len,

pink .

valk va� hnt

allemaal in mijn richting te

de blo e drl ruk .

te

werkt. Het stipje doelde zich

De gelen hadr1cn me nu ook opgemerkt en we rk te n nog even v�ort

dier.

ik

keek

en

sporen

wernen d'iverse menselijke vormen

meer

Ondertussen genoot de

baar.

oe

u.an

en

onthn.u.ld

Ik

wachtte �espannen.

niemnnd thuis

zeker

op

een

?

op mijn fióts en ·reed nnvr de

luinruèhtigc auto sneld �

schun�e zich los.

mn;i,r werd

D,<lt fü�ea pijn,

Een

�ijn.

Ik �ee� nog

een

voórbi j.

poging om

vrienë!elijke kneep

ik liet los. Eij vloog weg.

in hot bos.

in

Weg.

Robert Hermu.ns.

Oosterse î"fijsheiè! ..:\ ls ik een 0roene

twijg

in het

hart

0.raag,

zal een zangvogel r�aarop gat'\n zitten.

mijn

·

hem


-.4..

.

OVER VOEDERT.!\PELS EN Fan:neèr

·

;

.

,

t

.

onze

onzc

een

.wint�rgasten

van onze. tafels te qunnen '

ple�j·�. �·p . .

. '

d0e ··�

kunnen komen,

.

g:r;onÇ

.

op

•• •

••

• .

1

.

' ....

Dit •

ligt of een·

toe te

-

.

'

of -béter" no0'' �-n" z�iker

v9lkomen vcrë.n.t­

hot

·

steken en ze de kruimels

op

kan gebeuren zoma�r

sneeuwtapijt

vriennon. het ryoeilijk hebben

omstan"1ighoden is;

monojcvol

.

'

·gevleugelr1e

v0edsel te gor aken. ·In: <'l.iè

om · aan

1

s '1...Ji'nters ;1e, gi::onc"t: stijf .bevrm::en

de bo�em toc<lckt· kunnen·

woord.

· · . . ,

tl8STK.l\.STJES

'ill s .

er

een vrijgemàakt. •

k0.tten·' in fté buurt

nfgcdekt teqen reryen en sneeuw.

e�n voe<lortufel,

Op

� u stnüt nllcfrlci 1tenk�nnfvn1, ·liefst fijn verr1eeld, : ·broo<l, . knasko rst (�iet 0:e plasti<3ken af\1eklang) Z'l.�ocrr1., fruitnfval ·en o-lie:... ' ho�r1ende � aften 'als. hn.zelnoteti, zonnebloem. en apenno0tjcs· 'Ook ongezouten het m n

·

".

vet is een ware l ekk e r ni j

.

vorstperiodes.

N� stk��tjEi� .

h��

ein�

va

wintervoeding . Voedertnfe ls

'

ecrs t.

r1ti

�c wi�ter

slaapgelcgenheH1 qebru-ikt in ëlc ·winter. . ' oufle ne s t en cri re inig; de nestkrtstjes nogmaals

g

(bc� in: manrt}. Op rUt orrEmblik r'lient oo� <le

st0p�ezet to worc1en.

én ne'stkç_stjes ·zijn tè leren ·kenrt�n en hun gedr0.g' ·te ' Schrijf � en s. iets in ons bln"_ n) e

Denk 'nu

reeèls

nestknstjes ,

j

kri gen

bij

:h"iet tij<lens

ae ··wntnrvoor�iening

woraen qra.�g·. als

Vc.rwi jc1er ·P.v� nwel op

·vergeet ook

.

ir1e:ale hulpmic'l.'fle'lch

r1a vogels .beter

om

!

·observeren.

uw

over

waar'ncmingén

•.

ai1.n r'!e 9lö�tsing van nîeuwc nestgelcqenher.1en. ·Afgewe·rkte

(ann 60 fr) ·of· in

L.

De

Klo8ster la'1n 2

smet

·

3030 Hever lee.

'.

zijri

(n<u1 ·40 . fr)

�elfbo.uwpakket

·

tel.

te

ver-

016/228483 · .

L.Ds.

E.ino april '.7$

·kon

se,rveren rtie .op

ik

zijn

te·

in zi jn

.

n i e .op

z ij l(l

c:dryde vn.n.

.

specht

(penr:l.ro c opos

" dikke pec.h han. .

een

<

af0ebrok$n

3.owat

• ,

ryrove

!•

'

. ·

vij� '

s

plots zijn .smwel _ v a t tussen rle 'l ; •

be�rt

stevi.g in r�e stam . .

�e vogel met alle �oqelijkc ei.raai, en wrin 'Ji:

.

.

0eknel� .

<J�woon uitqepui;

n<lc1ie� wilct

fü;tn z;i.jn

te

zat.

flat4.c1ercn om na

$no.vel;. "9mlnag te hangel?-,

.

ob-

meter hoog .

'

een. r'!enn,en;kegel .

sch ubben vnn de

Eerst:

bewe�ingen fle. werke.n. Toen : i:-1it niet h�kte scheen hij z:i,.jn kn'lmte wu.t te be<Jon hij hev:i,.g met het hoofd tè ru�ken: �onètcr r�sultant paniek .begon hij even.

.

I'(laior)

i1en han hij .z.:ich

smir'l se. Terwij 1 hij' r u s t i g .bezig wns

bewerken, hakte hij

ke0cl,

1rote bonte

minst. c:reze_gd

-

;.in het versplinter?e

V<'lstij'ehakt

,een m�

proJ:;>ec:rde snavel los te .

. verliezen en ; o v e rig e ns •

een flinke

tot plots

• • •

poos

.

I_n

oh ramp •

• •


5 oe

kegel

de stam loskwam,

uit

bleef

zitten.

aleer

hij

manr nog steeds muurvast op zijn

Het heeft trouwens nor;

alle

na

mocrelijke werp-,

slag-,

los kreery. Nadien bleef hij

kegel

ron<lkijken

verschillenrle

nog

ger1uurd voor­

minuten

hak:�, klem

zeker rlertig

�,

snavel

trekbewe9ingen c1.e

sec.

lang

ve r d w �asd

<lieper Molenaanl in to vliegen.

alvoiens

Hare Herremans

�22

Holsbeek en Kessel-Lo

te

voor c'loortrekkende

ryleisterpln...,.,ts

:

steltlopers Dat opgespoten

voqels, weten wel

andere

Ook op

BlokkerscUjk).

interessant �enoecr

Het hier legen op

VC\n

bloot te

staan,

toen

het

men

fase

eerste

inbrri.cht. onniepe

Er

,ondiepe

zeer snel

terug

li�rus en

gesnapt 0at

,

voor steltlopers. 0?

ingeblazen"

water

<le

en

stuk zaten

hi e rin

als

zand

(min�er)

slibbankjes en

bovenvcrmeloe

n

vooral

n.ls d om i n a t e

Ik ha� reeds

tij4ens �e

ene, ?C�

het

nt\n uitr1roging kwam

schoot

opmerkten.

oit

:

bomen gehakt- ware n

ri.e

zone met

op wnnrbij we

dit terrein

delen

ho0e zan<lberm en

water

nog

terreinen

"nieuw leven

moerassige

Door het nangevoorne

lisdodde,

zou zijn

een

2

Nu

opspuiten een grote hoeveelhei<l

plassen.

verkenning

een

en

aan b.v.

even

ma2.r

zulke

ryedeeltelijk

terrein ornwal�e met

waad-

lopen".

uit

vroeger een moerasbos. alclus

we

zijn te

eigenlijk

werd echter r1eze berrroeiinc:-1

ontstonn.

moernsvegetntie planten

was

moern.splc:i.nten

0anse van

regelrnnticr "eens af

ze

zijn voor

(c'l.enken

schaal echter,

terrein bestnat

Kessel-Lo,

het qeheel

en

onder ons

velen

kleinere

om

be spr oke n

in tere s s a nt kunnen

erg

terreinen

e.a.

bij

eerste

een

trektijd uiterst qeschikt

een0en

altijd de�meeste

steltlopers.' Het

andere stuk

sept.

'70

(op Holsbeek)

0evoeli0 kleiner

is

ree�s voor± r1e helft

opqes�oten:

Deze pl�ats 0ebruikten de vo g e l s alleen

anclere stuk opcrejnagd wer0.en. Pèl

op

het op0espoten zan� �edeelte.

Onze

wa.l.rnemingen

talinnen, ken,

rietg�rs,

3 0cle kwikken

. tureluur 3

een

(HB, DAV

(o�

e.a.

1

en

groenpootruiter)

fe rest

vele

volqencte

oeverloper,

gatjes.

Het

bezoek van 12/9 loonc�e

:

een waterplas.

vervoeg'1 nnor

v2n het

een

2

steerls

ik za9 toen 3

2Ö-tal

nog hnorne ik een

en merkte ik ver�er

2 oeverlopers

begin

kokmeeuwen hier

LUJ) beqonnen op 23/8

overvliegenne bl auwe rc iqers op.

Op 3 sept. werCTen 0e

blijft

sporadi sch of nls ze

Zëlten ë'.e

w�tèrsnip, De

en is sen.ert

witte

kwik­

overvliegenne .

oeverlopers en

een

echt <1e moeite: ik

zelf�e 3untal znq

wit­

een eerste


6 -

-··

maal Op

13

"de". <Jt'oenpöàt' keken

sept.

eveneens

met zijn

we

6 wnter s nipp e n hun

(bij het opvliegen)

Op 17 sept.

'

cvoneoins-"2· 'l:lo,lenduifjes •.

·en'

dxieën naar 0roenpoot

a :-l nwe z ig h e i �

<'lat op

..

zichzelf al

l ope r s op bezoek.

9

, _,..

Dan kregen

interessnnt was,

.

'

putters,

:

.

•• '

en ik een vreemd

,...._

�erder had ik

(rallen)

rreluiè hoor•1c

tegen elknnr

ook dikwijls 3

� :

buurt kwam.

de

van .

. ;

reeds

kleine strand­ telde

ik

er

: Z31J

ik er

aanwe z ig

war e n

nit

'

. .

qrote gele kwikken ' : •

• •

(2x} klonk.

"kip

kDrt

-

11.e

1

.

geoppcrn i.v.m.

(of meer) V'Jgels· een

roepen als ik in

2

:kroëie

nls

ik reeds vage vcronnerstellingen

1ioorr1E;l

'

wl:ltcrsnippen

rln.t

-

en

.

nn 2/10

.

,

••

2

kre')en wo

.,

een zwarte ro0�stnQrt ' •

.

een t<Jrenyalkje

in de kijker te rwi j l ook nog steed s 4

zich

en

I

.. ·'.

:_nLl:ë>.St het

talinr.ren op be.zoek,

we

(anas crecea). De volqenc1e O;'\'J ' vlo0en

rcqelmatig), 4

"rêtsj-rètsj"

ingeschakèld als 1° p1;."0i::Jrc;tmmapunt

WJ-wan<leling. Eén dag later ci0enlijk "je v.':".n. � et" af'!nwezige,

tureluur t e rw ij l

+

met een lui�

on�crstreepten.

werd het gebied

"

"

w�te rral len kip •

• • "

hlleen wist' ik niet of r'lit

9een waterhoentjes waren (ik kreeg ze' immers nooit te zipn).

Herwig Blockx

* * '

,,

�dnen<lum' verslaqè n

Verslag

Onder de <leskun(U g e

een nevelig

.

gids

en

van

-

né 'KÏuis.

. .

"

.

.

".

Piet r1e

fre wa p e nd .

.

1

f november. 1 78

'.lëW�.destoelen Vnn WJ

' , hcr :f s'tz'on netje: g{ng � n· we

<'le ornqovihg vc:in .

i

leic1inrr

(

*

' ,

:

s1x�ci;:!.lisatie-w0_n0.elincx •

*

. .

Becker eri met de 'mei:'l.ewerkin<J ·

(.±. is

met

�p' z o ek t oc ht in

t"ielewa.lers)

een' spien,eltjè, ..

zelfgemilti.kte ci.ctc�rrninntietnbe llèn kon PH�t

'

.

vu.n

een parid.cstoelen. .

.

zoma.i'lr

45

.

.

soorten

e� maakte:

onderschci<'!en hij ori's ae ver.sè'hilleri r'luide'lijk. �\Te. vonden : botercollybin., witsteelfranjehoed, ·0ewcizwnmmGtje, -nevel�wam·, .pitterzoete melkzwam, zw21.velkop, gr:ote 13tinkzwam, ro<'!ekoolzwam, br?.ttkrussula, eike­ rreJJc�!ord'e ·melkzwam, f blnr-1taailin , kru zoom, potloorlrussulr\ 1 r.enneschelpzwam, honin0zwam, hunélelfranjehoed,. gele glad­ r and russ ul a , <le.nnevlqmhoed, okor0ele rw_rdijnzwam, p�rp(C.;rróde ru ssul<i, . een vezelkopsoort,· een mycenas00rt;·· klc'verig knrö.ëtliwamrnetje, zwa-, velkop, qeel mosbokcrtje, koninrysmantel of purpergel.e ricl(1.orzwam, helm-. mycena, nenneyoe:i::zwam, snekzwoerd.zwn:m, witte outkn o t s z w am , lyCO<Jnlae niflern�ron, qeelwi tte russula, kale iriktzwa'm; wollige po9elzwam, grij�e rir'klcrzwarn (rrekartêiéle. plnn.tjès} hertezwam, qclc: korntzwçun, oranje dropzwam, melki;-teelmycena, fopzwam, öran.je ·aderzwam, qelc·· knolamç,niet, __

f

0

·.

rn0r1stcli!Je

.

i.'uwec lb1)l16et',

·

·

rode

pul tzwam" h

_

·

rrroene

rrlihborzwam.

Bij 0e pas

aan<JGl,�gde vijv_er

wees Pièt

on s ,

Öok !

' rtog he t zeldzame veenmo s . ' •

'

.

Elfrierl.e Le

Docte. TJ'?A.


-

7 -

nog even

De kille w ina·

jaagt

rimpels over het water

0e rietstengels

Huiverend buigen

alsmaar flieper neer

De bla�eren z ijn.nl lang gevallen het duurt nu niet lang meer.

Hoog nog

in ël.e bomen enkele

verlu.ten nesten

Restëtntcn van een wnrme n11cen �e

zeven

thuis.

zwanen

zeilen nog VGrtwij�eld rond

zij Wf�ten

wel

wat er mor<Jen komt. eet j e

po

WE-v17E- HE-î'7E-T·'E-PE-FE-PE-r'E-\!17E r·m-wE-T·-!E-PE-PE-·wE-v.ïE-WE-'t'.7E . ...

VERHlV\LTJE

Een rustige wGterlelie Ze denkt

aan fle

.iiJ.CJ waarop

De r.l.ëtg n ie vele insekten

(kijft op het ze

zouden ha0r komen

Da21.r • • •

want nu

is

ze

bijen

open

.•

b'e

al

Ze

.verlë:mgt

zolnng

in sekten.

·niemand keek nn8r hanr om.

te blijven omr�ut

ze

andere

en

zou

nal'l.r d ie

na0.r verlang·ie.

vlogen

Toen kwam er

nanr hanrtoe

klein m�qje

zijn.

bekijken en eventueel

kreeg met <l.e <Jrootste moeite haar

bloemb1Rar1jes

een

open zou

eenzaam.

is rte (1ag Wni'1.rop ze ze

helemaal

zou brengen:

avonturen

er iemand in ha.:.r gaCT.n wonen. bew�ner,

dobberende water.

sl<'lnke witte

voorbl.j

en

uitein�elijk

en. vroeg haRr· om

anrlers kou had.

"-J:.1aaE!

dicht

mn0lr"

stötterde rle·waterlel ie. "Niets orn over te. maren" ze i de mug" ik vind je zo veel monier. "En <lG lelie gaf toe. En �e mug groeine. ver<ler in een waterlelie

nie

gelu�kig

en

0esloten was.

Mn.ar

EINDE

Gerda

!!!

Cammaer


-. 8 -

Art ike l s

z i jn

_ ',,. ;.

ver s �agen.

en

MEDEDEL I N6EN '

.

YVE S Vl�ND�N · BOSCH

bij

Ge:l c1. e n a 0 k se Ve st 8 0 , •

. , .t

" P iep"

<le

' <I •

•. .

3000 • LE UVEN

b i nnc nbrenqeri

• I

" '

bi) :' '

3 0 3 0 HE �JERJ E�.

1 7'· ,

De .L i g ne str n n. t

...

(W . E . )

Wie l ewa a l

De ·w ie lowa n l j onq e r e n

( a fde l i n<J Leuve n )

ët l lc r j o ng s t c î·:J- e r s ,

......._

b i nnen te

:

Or n i tho lo0 i sche waar n em i ng e n op sture n o f

STE:Fl\A,N BUBLÇ>P'

? ionen

v:oo.i:: � f!e . vo lge.n c1e . boomk ;t e ver

i maart 1 9 7 9

voor

• ' ·

" mtho u s i n s t e l i ni:r e n

zi j n

èl i e ook g r 0.Ll.g · n a n

z ich

n o eme n

" do e t '�

r1 e

van ·p l nn ie t s

hun

te

doen

voe r

t r ekk e n kome n .

De z e

j onge

" P i ep-!'7 i e l ewaa. l u

.

Dat . · r1e z e g r o e p he t

J:?ewi j s t het ve r h a, a l t j e v�m G e r n a C amm a e r op P. n van r1� ,, . b l ,ad z i j 0f;.n . In <1q k n l e nèl e r .z i j n spe c i a l e t e i ten voor d e

akt i v;i

opq o nom� n .

t-·7 . E .

( e ieren)

:

' ' ·

· '

Bericht v an or n i tho loai sch i nv1.ü l i j ste n

De

yor içre

<lo

.o ve r,

'

'

'

sec r e t ar i � a t

j anunr i

p.e rio0.e 1

jul�

tot 3 1

1 9 7 8 wo rde n op '>•

••

,

nilr e s verwacht tcgen . 1 5 j anu ar i 1 9 7 9 . Lego l i j s t e n z i j n

o n él e r s t a anr1

ook <1·a nr te bekome n· � :

Opme rk ;i. ng we lke

al

I)

he t

so,.. ; ;r t e n i p te . sture n " .? .

.

waterwi l d

-

. ....

-

e e n�e n , � a n z e n e n fuu.t ncht i1J e,n

. , I I ). ' a l le a l le

III)

z a ngvog e l s � ie

on

mo ç; uwe n

sC1 o r t e n :Drno i vo.'J e l s ·

a l le

c e c r CT e ".

.

"

.

.

.

;

.

.

onre o im Q ig�

, ...

(beh n l ve k nobbe l )

(.(lu ik.•.:.r s.)

·

c.n

hl e shoc ndo r � .

s t c r, n s

'

( tqre nva·l� n i e t

'

n0?d � ak e l, i j k )

n i e t he t 9 ehe le j q ar h i e r ve rb l i j ve n

( aa nk om st- e n ver tr ek•1 at a door t r ek )

IV)

zwan e n

:

ste lt lope r s

- r �l l e n -

.

� a s te �

1:J f

z . e lr1cn h i e r

e� �wanig� ��c�

i � � � lg i � �

1

V 'J o rkome n

.

ver s l ageh . '. .

� :

'.

..

',

:

>, '

Robe r t He rm n n s

.

·

B l i j d e I nkom st str . 1 30 3000 LEUVEN


- 9

De k n s t te ShR . D o e l e n 1 ° re su l t a t e n

je

Zoal s

" st aat " )

m i s schi e n r e e d s g eme rk t hebt hang t p l omne ka s t

e e n i e twat ( ? )

er

te Sh� .

( nu sprek e n we b e t e r v a n

i n h e t schu i lhu t j e à n n de v i j ve r

Doe l h i e rvan ? h l j e i ntere s s ante waarnem i nge n

( van ShR)

en

op schr i j ve n

h i e r i n s-t opJJe n . Waar om ?

De

( nu t t e l o z e )

ve r s n ippe r i ng v a n k o s tb ar e gegeve n s teg e ng a a n .

2 ° De func t i e van r'\e v i j ve r a l s cl.onr trek- e n broedc e ntrum k an 3°

o � <l e z e m�n i e r on�e r z ocht worde n .

C o nc e n t r at ie v an e e n<le nte l l i ng e n . Aan r'\e wanr neme r om

( s)

a l A a ?r e e n me tho<le aan t e hana te d o e n .

v l ug ee n ove r z i cht te ve rkr i j g e n van de voorg a an<le ob-

s e r v at i e s .

Om p r ac t i eche r e n. e ne n k ë-t n op d e z e

ik <1 e k a s t m a n.r 0:1 1/ 1 0 -rü 2. i'\t sen . i·1e mi s t e n

wi j z e n a t uur l i j k j amme r g e noeg p r o c t i s c h <le g an se nroo ivog e l t r e k ;

m a ar a ls �e k � st

er

b l i j ft

( � u ifüe n m a ar , �J- e r s ! ! ! )

v•i ie

te r e s s ante g e g e ve n s oi) l e ve r e n . gee f o e n s ve n ,

een

tr0uwe n s

e ve ne e n s

se i n t j e a a n m i j e n �e k an a l le s

fo t o c op i ë r e n ,

enz

1 ° A a l scho lve r s

b l i j ve n

eens

nog ve l e

ze

in­

a l le g e g e ve n s wi l ,

over schr i j ­

bek i j ke n ,

1 ° nr nc t i s c he rc su l t <l.tc ri : ël e E nke le k le i ne r H ncr e n

kan

m e d ewe rk i ng

is

c r v nnm ,

a l s Pan l se c0 l leg a ' s .

r1 i e

zowe l van V l a mn se

r e e r1 s 011 te merk e n v a l l e n b i j

ke nne l i jk · n i e t l nng p l e i �tc r e n

r1 e

nota ' s :

( 1 �o l l e d i g e d ag

i s l ang ) 2°

De

e e nc1e n11opu l at i e ver t oont g r o te f l u c t u at i e s

v u. n r1e

éne cl ag cYp d e

nnr'l.e re .

3 ° E nke le l ate woar nem i nqe n van boomv a lke n beg i n ok tobe r .

4° 5°

ook

Sm ie n t e n e n k r ak e e nc'l.e n cmtbr nke n ep

3 1/ 10 r e e n. s e e n br i lr1 u ike r

hiet .

(wc r rl l a t e r o ok r'loor LUJ e n DIW o p'Je merk t )

b.v.

S ommige wan.r neme r s voe<Je n o ok n o t a. ' s v a n

bij

r

r1 i t mag n <'\ t uur l i j k ,

n io g e nc n b e ct a nk e n d ie re e d s h u n

0 an

we rk i ng ver le e nr1 e n : van 1:1e F'J-Le uve n o n ze voor z i t t e r, R . Herm nn s , A l l e kr i t i ek o� <l i t

van

O ud - H e v e r l e e o f Ne er ij se

he t is som s t r o uwe n s nu t t ig a l s achtergron<l ­

in format i e . T o t s lG t w i l i k

rt aer t ,

h a r t e we lkom

o . a.

·

P e t e r 3 t an­

St e f a?.. n O sty n , D i rk C o strop ,

pro j 0k t ,

bi j :

r·1i to D e I'I e u l il.e r ,

aan�

en

opme rk i nge n

me d e ­

e . a

zijn

Herwig B lo ckx L n n0 e ve l a 103

• • •

s te e d s

Ho l sbeek .


10 .

· .

.

:

v i j ve r s q e t e l <l wor d e n � r'l.e e e nr'.l. e n V i'l n Sl\R k u n n e n bv �

Ne er i j se z·ft:·te n ;' • ê " (1· . nan t e

·•

;

'

v a ng e n .

·ai · wi e · Op

Du s :

0 n igè r lei

· , I

• · , ,

, .

Me t

·o nvo lle d ige

wi j ze n a ar

te l l i ng e n

te l l i ng

een

kan

.

al lem a n l

· op

·.

i s : o.us we in ig kome n ,

11 o e n ;.

• •

Ver slag waterwi:l(fr.e l i i nCr 14/10/1 9 7 8 J�h��

_._ e n G e e r t B og ae r t e n

ik ze l f

t r okk e n o n � c r

e e n h e e r l i j k ' n a. j a är s z o n ­

:

ne � j e e r o p ui� me t � e be�oc l i ng te g � a n te l l e � . �e t is z owat de o rivo llcfli0 ste te � l i �g g,ewo r (_'. e n in j nr e n : c nk � l ��e e r i ] s e _ . G r o t � B r o n .en st � . Ag atha-R�r�.e we rc� e n a fge schuim<l . No or i j s e "h.::{d we l enke le v�rr a s s i nk j e s in

.

1

.,

pe t t o :

.

" ·

r;e n qeoor�e fuut '

rc o n s i n w i n t c rk lc c <l

wc .

hem ..

.

e n e e n r oor1h n l s fu u t

0e ëvo lueer0 .

.

�·

.

.

.

.

niet

we

T ie n se o r n i tho l o g e n � i c

bevo nr1 z ic h

zeker nie t

noq i n

om

. � e termi n n t i e s

ze l f g e z i e n ,

Ve r d e r ** *

o ok

k�mphaan

SAR .

r o s s ig } .

q c o o rde

ST . A . R . 38

65

9 ,;

î<! i l se l e N * 89 . i : 9

door <1. r ie De z �

He t

fuut !

2

g n nt h i e r Be üle

Wi l se l e Z * · :

2

.

:

.

1

.

. !

2

gehoord

nog e e n t ur e l u.ur : ve rmo e de l i j_k

( o vc r v l i c cr e nr'l )

Ik <l nnk h i e rb i j Dirk Co strop e n Herwig r'l. e we t e n schar> . te 0.. i c me n .

TOT . . lé9 76 10 8 . 153 2

20

l lO

1

. 1

fuut

11 15

1 12

.

r o 'J1°1 -

11

6 ?. 3

.

zo�at

15

wita;at j e

wn.:t:e rr a l

v an

De

z i j n wato r � i6ht .

kokme e uw b l . r e i0er

kernpha<:lp

wa s noq

v c r k c e r rfo 0 c t c rrn i mi.t i c v a n d 8

;:, i j l s t a 0 r t

wnte rhoe n

i

schuw

ob s e r ve r e � .

r'!och wer � 0 (� 0b s c r v c e r d

hal f- zo�erk leèd (kee l

wintcr t n l i ng

wate r s n ip

k u n ne n

De q e oorde Wê\ S

n i G t zeer

o ntmo e t h n � <l e n i n � e h u t

we

N e e r i j se 42 2 2

e e nc'l

t a fe l e enc1 _ kui fe e nd s l obee nd èlon a ar s fuut me erko e t

een

s um e n !

He t � i e r t j e wa s

pr acht ig d oo r (1 e te l e sc () op hebbe n

hal s fuut hebbe �

wi l<le

.

",

te

1

10 12

22 13

20

20

· 15

..2 * *

L

18 2

Qur1. -Hovc r lee ( s t ation)

B lockx 0 ie n ie t s ontzury o n Robe r t He rm a n s

om


-

11 -

VE R SLil.GE N

Uit stap

Pa l e nbo s

Bij

e e rde r

een

5 maart

loodr_:rr i j z e

0e ze l l ig me t z ' n

morg e n ,

Sp i j t s h.c t <J ev a l . r1 at .we s t r e ek

een

t j i f- t j �f

·

o nhe i l spe l l ende heme l vertrokken

en

z e v c ne n ,

n a ë'.. r

o n s had r'l. e n ,

en

boomkr u i pe r s e n ve l e

(b i j naéler i n s z i o n s

r'l i e

he t

waren

2 p i j l s t a ar t e n ,

4 0 t a fe l e e n � e n ,

L ë. t e r

s i j s j e s z ary e n :

fi j ne rl ag .

e e n b l �uwc r e i 0 c r ,

kwë1.nte n

we

mcerk�e t e n ,

e nke le

aan

S t � Jor i s - V i n11 e )

v nn

d i e de

e n i g .iem q.nd

he t k a s te e l van Hor s t wa o.r

spe c h t hoorde n 7

e e n 0 r o e ne

een

we r ël ho t

n ab i j

e e n b r o n veg e t at ie

d ie

we

Houwne r t .

n�)ch komp a s nog

noch k a ç_r t

bi j

e n i g z i n s k e nd e

beg o nn e n me t

T·re

' 78

wanr

w a t e rk ippe n e n

we

we

twe e

6

v i j ve r s fu t e n

2 k u i fe e n a e n

bem e rk t e n .

E n i0 e één

1 0 te r wr o e t t e n we

tijd

o f a nder

spe c i a a l 0e s t c e n t o ,

Na c1 e z e g e o l o<; i �;che i n f\ e

rl i 2.b u s i ne

(wa arvoor

nor;

we

he t n o 0

m a n.r

bui zer�en

en

om

en

een

e r nog

De

tocht

e ens

d a a lh o s .

z ien Î ) nog

s l o t t a fe r e e l

1

4

een

te

.

e.:r i ng ,

liet

D a ar

rle

zijn

in .

l ov o r

h e t b o s a l th a n s ,

on s

a l le r

s t e e nu i l t j e

hebb e·n u i tge vo crd

b l ou..;e

d i spu u t

k i ekené'l i e f ,

tu s se n

een

bui zerd

Wat

ope n

t e r u0we0

terre i n ,

nog

t o � b l oem

z i j n r c) e p

v a. n

i 1u l i c r ,

n n. <1.r .i>to l l e n­

er

en

he t 1 11c e s t v an z i ch we te n ,

me er ­

cïe

beuke n

oen

he t

p ar t i j .

Piet

schieh t ige

E e n e i nd j e

f l a �� c r � e

ree

l i e t we e rg a lme n .

en

ve r � e r ,

een

in

onze

voe ten

groe ne

een ,

vo o r

spr i ng pu t te n

en

voor

(fo k a n s cl. o hc l r! c r e r o e p v a n e e n

te bewo n(� e r c m • de

v a n m a j e stue u z e

t ë.1.kk e n

w i n t e rk o n i nk j e

k r e 9 c n we

eve n

j un i

roep v a n k o o lme e s e n p impe lme e s

tu s s e n

b o omk l e ve r ,

� e n e n we

van b l oem

wc

v e r d e r hup t e

De

er op 4

s t ap t e n

beke nde

l e ve nël ig

i él e n t i f i c e r e n

te

v l aam se 0 a a i

z ag e n

s t ul'. i epar i o d e

l e i d i ng

de me z e n f am i l i e

eve n e e n s v a n � e

specht b l ek e n

boomp ieper·

.

voor d e

r'\ e k u nr1 iry e

onder

n e e r wi p t e n

he t wi l n e

1

l i j s t er s ,

k le i n

d eb u u t

e e n g l a n sr i j k

' 78

j un i

uit

eve n

uit

?

v c r r1 � r e n am i rkl ël'J

wi j fje

n a ar

S u z anne Ne l i s s e n

t e rw i j l s t a ar tme e s j e s

r us t i g

grote

ege l

een

l'o op v a n <l e 2

n. l l e rh n. n d e m a n o euvr e s

opn i e uw t e

een s

m a a l s h o o r d e n we

Op o e

t i j 0.

k auw .

Om

op � n

I n (fo

tor e nv a lk ,

een

e e n he l e

als

Ho l l e nd a a lbo s

nog

ss !

e e n h a a i e t a nd

scho nk e n we

z oe k t ocht

�og e e n g e e l g o r s ,

we

2

en

fo t o -

z anç}:: r r oeve , v e r <J e e f s op zoek

i n ee n

erge n s

aan

ve r

waar e e n o agpäuwoog

i n he t bo s e e n


I n rfo p u t t e n

z e l f: . .s l oeq e n we . s a l am a nc1 9 i;- _s , . , •

k e u r ig ry ad e .

algctne E? n : z ich

�·

l'.l.� gewç me. ', 1 .

bem e r k t e n o r

Pe

vo.o rkqJ?l<;mil� .

;.

Ç! n . .s1�

s o o r:t, )

.

.

s o 0 r t behq o r t e n d ewe lke

z e l <'l z ame

12 6

'4

• •••

j un i -w(lrmte

a.e ex ame n s

'

1

:->,ch t c r l nt e nc1

;· ·: · "

.

.

• l

\

.

'

.

.

,\

.

.;.

1

.

rrck e nm c rk t wo r d t door

,

'

·'

Rob

j u lî Hà r

' ' .

·

·

g

c op i ö r e n

on s .

3

'

E e n ' fuu t ,

i n hb t

v a n · on s

Zi l te

w ar � n

2'ni s lu i per

i j svo0 e i t j e ,

·.

..

. .

z i ng e n .

t

me t h u n

'

2 k u ite e n �e n

v i j ver . Een c i nr1 j e

d ckte ,

o sp e r g ep l n n t

teg e n

en

tte l i s se n

hoar/!.en

onze

vo e t e n

v a n ve l e n � l t h a n s

n og ,

W e <le t e rm i neeede n

o.a. -:

:

z o <'l a n ig

l u t te le

kropaar ;

Schermb l o-eme n f arn i l i e H e r tshoo i f nm i l i e

g ave n fu ut

B r e e r1b l ac1 i<Je n

ke n n i s v <:m

Wo l f sme lk f am i l i e · :

: · z eve nb l ad ;

r1 u i z e n0.b l ac1

l\m a n� e lwo l f sme lk

:

ruwe ·i e p

Ro z e n f am i l ie

:

z i lve r schoon ·

Hate twc e']br e c f am i l ie

o f o lm ·

pe r z ikk r u i d

: :

pi j lkruid '

i e d er <J e v a l

·

lo s en

� i t , , g e tr okke n . e ve. nwe l . v nn he t

spoorwe g b e rm ee n

j uve n i e l e

zwane n ,

e e.n

o n s e e n vr e � ig ove r z icht

o n z e , . v a n vorig.

j a ar pnt­

S t - J<ln s'kr u i d

s t onden

a ?.nd u.c]:lt

vnrke n sg r a s. .

I e pe n f am i li e

D u i z e ndk noop f �m i l i e

r:1 e

te

na,.ar

de p l '1 nte nwe r e l d e n i g s z i n s

b r e e dl!> l n.c U ge we spe no r c h i s

:

2

er

l.

r1 nt : we r'l e r e s t v an d e . tocht o n z e ,

: . sme erwor t e l

Orch i r-1 e e ë n f am i 1 i e

in

tr ok� on o n ze

l i gg e nr-1 her.t shoo i

:

o f niet ?

r.� e b l n uwe k noop e n h e t

b i j sch a n fden .

" G r a s se h f arn i l i e

z a ng e n . van , a nde r e �

we , b i j

i n ; vo l l e b l oe i . · Ronr1 spr i nc::r e nr1 e k'l n i j n t j e s

'] r oc n o nr1e r

l ag b i j .

I n OHZ poogde. . e e n

1 0 t n.. f e l e e n0. e n qo note n '

e e n b r o e d e nd e

k a uwt j e

, .

� e.i.n i ng

" <Je l i e fd � . kroo s,t o p .

ve r d e r op. kwnme n we , -

een

een

l e. i f! <l t;:? .

p l a a t s e g e k omé n ,

Ter

{

lu i �tör e n

·

·

•.

K ikke r s kw n akt e n e r . l u s tig .op

Ni�.'ar OHN' f'Jï'l n l'lil e ,

v a n de

ho t

er

ve r sc h i l l e nd e

nat .

e e n w i n t e r t a l i ng : e n

g o e d e m i d z ome rwe e r· .

er

ne t e l s

Pa s he t vv n he t � � nd ac h t ig

,

' 78

juli

r1e rl. ij l o v.:i l l e i · i n .- De

ón s door- man shocrc ' ' te m i s le i n e n · èloor de

3 moeöcir s ku i fe e nd

br a

25

m e t ·' z ' n

rrt ël n s ·rrie:

.c i ët o r s

vielen

t r o kkè 'rl we

·.

de v i n ne n d i e

s u z nnne

Op l

;

e e n me e r

lnnt ste groet van

een

1

·•

.

: to.t

"t

.

sch i j nb i1 il. r k i1 lme bo s on<ler

he t

rfo fl e ur ' !

s t o nde n voor

(90n e�rder

y i np_o o t s a l amanr! c r . ( U e

N üd c rh ä.11d ye r t rokk e n we hu i swn :1rt s ,

en .

;

w a t e r � a l �m a n <l e r . .

q�hte rpo t e n be v i n� e n .

tq s s�p . <l e

b l ak e nde

cl i kk op j e s e n k i1<ke r s n a uw-

i

'


- 13 He lmk r u i <l r öm i l i o

:

') e v l e urr e lo

Fo n t e i nk r u i � f am i l i e

En •

• •

:

he lmk r u irl. ;

d r i j ve nd

fo n t e i nk r u i n

e in� a t t r ac t i e vnn dè ze

al s

w i e l ewa a l

on s

zi jn

e r e pr i j s

q cwo ne

l e er r i j k e

tocht

z o ng

een

we lwi l l e nd e

d e unt j �. S u z anne

Ne l i s se n

Ve e r l e Devroe

Een avo n o j e pannekoek e n i n Erp s -Kwe rps E e n ve rmo e i e nd e Vr anckx I n de

avo nd

bepak t e

j o ncr e r e n .

manr waar de

wc r a ,

rle

î"Je

t r okk e n n a ar

vo0 e l s

ons

we rk t e

T o r fb r oek k o e r d e n we

o nverwac h t s

t o ch

nog

p a n n e k o ek e n

n e g e ve n . te

H e r w i g wa s

hebb e n me t

v l i e g e n c1 o al le s

in

spr i ng e rwt e n

Le uve n oo n

t a l r i jk

zo

in

zi

j n z uk

n �c e uve l e n

de e o t l u s t 0 e sche rpt

a l lee n

en

toe .

s t r o om,i e

storm ,

s t o rm

3 bo ntbekp l ev i e r e n

uit

�e nuwnch t i g wu.ch t e n

s t o rm ,

0.e

a a nwe z i g war e n . fr a t·se n

me t

een

he t

b l e ek e rv n r i ng

l u c h t wi s t te q r nbbe l e n . j n ng e r e n

N a d e m a a l t i j � d i ep t e

f l i nk e

avo nd spur t

wern

n n Ar

vo o r

de

Een

1 0- t a l

te

O u � - He ve r l e e

ner sone n

e e n ve e l b i j l o e r � e o. n.

v i nk e n ,

k icvi te n ,

t r okk e n over

o

op 4 0 '

te l l e n ,

D a ar n n c; i nq e n wc

( D i j l e oeve r } , Om e l f uur

r\ e

dee l

een

of

me t

Sfl.R

g i c'l s

B o0 ae r t

' 78

Z o e t e Pat e r s w a C'. r me n ig ­

0or z0 n ,

snorden

v o o rb i j .

waur

WG

een

re i0er s

op k u n d i g e

4-tal

( 17) ,

wi j z e

T r e k v �n

vc l n. l c c uwe r ikk c n ,

7 . 2 8 t o t 8 . 1 2 0 o ob s e r �

Ve r d e r

o n c; e e l 0 o r z e n .

m i n o f m o e r g r o te � r o e p j e s

n n. a r

r'le

n n r:i.r

é\nrfo r o we r <i v a n

e e n b 02m l r�g_uwe,!:.ik

t f1 fe l 0 c n c� c n ,

( to e n

:Marc

l i j s t e r soor ten,

to r t e l s e n ve l e

±. 9 5

ienereen

tr e i n ,

8 nk t ob e r

S t -A1�th a - Ro � o

en

. 1 .v.

veer d . Oo1c 'ryeme wr r1e troep j e s " c1 r e e f nos 1c G pe n ,

d i e tot onze

�e t r e k v a n � e 0 e w o o n s t e v�rye l s o o r t e n .

'} r a sp i e p e r s ,

Turk se

Dit

s R r a� e p o o r t . Joh n n

Tr ekwa arnem i n7

om� at h i j

( a a r G arpe l c n )

en de

op 0.c

s t ar t s e i n wa s

J.v.R.

s t em� i n0 ,

spr i n�p a t a t e n

n ê\ tl r w a t

ann de

groep j e zwa ar

N a e e n ove r z i c h t o p h e t p a s b e -

e e n u i t s t e k e nde

yan he t 0 e z e l s c h ap be s l o te n wat

van

de g e n i e t e n cl e b l ikk en v n n <l e v r o e g e r e

o n rl e r

eens

d an

fornu i s b i j

hu i swa ar t s .

p a n n e k () ek e n b l ik s em s n e l

b l i j n schap

poq

en

a a n he t

he t ve l r1 wa 2,r

ie t s .

De t <l fe l wa s <J e d ck t e n he t vo lk éer ste

t re i n

z i ch ve r s t o p t e n ,

gund e n

' 78

op e e n vr o l i j k e d ag .

voorbe r e i d i ng

11 e

s t ap t e n u i t

n ar'.l i r'l fl a<J

sept ember

v a n p a nnek o ek c nk ok e r e l l e n

e n Ne l i s s e n Wö s

l at e

30

�. 0.n r. e i·.7e e r t se

I n t o t ?.. a l k 0 n 0e n we

t r ekk e r s

notere n .

r '; o r'lbor s t t apu i te n z n.g e n

e e n - b u i .� e r cl e n

( 2)

m i j n p l a t t e b a nd

sm :i, e n t e n . r> l a.kte )

we e s


14 de g i n s nory

bc-1om leeuwe.r ik

een

in

ann

c1 a nk v o o r (1e . voo r t r e f fe l i j k e

VGe l

·

(NJ)

<le

voor

( e n het

l e i <'l i ng -�

Knmpv e r s l ag Tor fb r o ek

wc ine

•1 e

vi j vP.r .

p l ü.kke n} .

Herwig B lockx

.

2 1- 2 6 au0u stu s ' 7 8

l!q.tu_yr ob sez:.vllt i e..§. :

Voge l s

de

:

eer

st e r'l ag e n z ag e n we

noi:r e nk e le k a r ck i e t j e s i n <'l e

r i e t­

e nke l �og CTe g e l eg e nh e i d de �e l e kwikk e n t e g e n . ' : de avo n<l n n ar hun s l � app l a � t s . tc z i e n k omen . Bu i ten �e g ebr� ike l i jke . ' k n e u t j e s e n m u s s e n wn s he t e r n n t u u r l i j k O.e t i j <l e n de n l ö at s n i e t om

k r u� e n .

L ate r h � n n e n

zi

ve e l z a ngvoge l s te

mm . ,

t am t am n ac h t ) ,

�ou<l ig

te

j

v i ve r )

on s emb' leem d e e d

B i j r1e p l ante n

h e r e k l auw ,

ek s . )

,-.., ( me t steke l s b l o em ,

spe c f ar.l l s t e

Vo o r

g e t o on r1 . ,Anne r e

Om

-

-

bij

w i l r:r e r o o s j e ,

k l e i n " hoe fb l ad ,

roo s ,

karwi j

(of

n i a n t j c s we r. r:! c n

·beine n

is

'z e ve nb l ad ,

spècr- ,

k r u i .r> e n � e

on s

en

akJ{c r - ,

r�. e

-

.._,

-

-

p l ant e n

v l e u,ry e l t j e $ ­

pi j ne stro:Jt j e , .

we e0br c c fon te i nk r u i a . " .

,-1 e z e

.-'.l e

;' ·

e n k nopb i e s

e n i gé v i n d ;") l ü n t s '

.

v0 lg e r " . :

. 1' Dr ie s stroot '1

Gn

z ove l e

r U jk e n h e t rr r o te b arr i è re r i f van

z ove e l

d i o nc1 e n ook

ne

om

'

en

Sem i sneed " ,

nnr1 e r e . me t

zullen

z i ch

l ang �e

11 G r o o tb l ë;lc1 " ,

o n s mo e ët r acr e n .

niet

. :' tech­

legen�

" Achte r -

Ook

r:le

.

le l ie ­

ry em akke l i j k nog voo rwe rp

schecpvaartkun o i g e b c l ang s t � l l i ng

E e n k ar ak t e r i ser i ng v a n he t r"'l agpr 0 ) r amma · zr:iu e r

B e l0 i ë

in

sn i t svo nr1 i�e

bew i j z e � . Nc . zul l G n nory

c'! ar i sche n .-.me n q. l s " Duhbe11 s;')e e d "

spo r ­

S t -: Jë1.kob sk rüid .

h e t Tor fbroek z ownt

-tq b l i j v e n :

voor a l b r ame n

wo l f sp0o t ,

ob s e r v n ti e s -

teer

k ti. t t ë n0. c\ ;") r n ,

bo terb loem ,

k un1me l � ) se l ie' , en

p a f!d e r u s , . g r o t.e

( rr ewoon) , pp rna s s i a

s a l amon s r c g e l ,

he e lb l a nc1 j e s

vee l

noq fyre n e se O '.) i e v a ïl r sbek ,

e nr:r e lwor te l ;

ove r v l oe <l ) ,

n0c;

n og d e

o ok

v :Jge lwikl< e ,

e n ook

fo ntc i nk r u i 0..

vond e n we

E l <�e r s

n i sche z i j � e n v a n �o WJ- e r s t e

z ien

o. n.

over�

i nat ste �ûg

e nke le ek s . WJ- e r s ge z i e n ) .

d oo r

wnte rmunt e n we d e r ik ,

be s se n i n

g e l r. c r se

a u n de

k noo pk r u i d ,

röde oer c n tr 0 o st ,

k e riho u t ,

.......,

en

de

ove r v l i e g e n a

( ee nt j e

(bo s ? ) h av ik sk r u i d ,

moo s 0 i ste l ,

hn t e e n s e e n -

de w 0 t e rk a n t

e n hoo r nw i (i r .

(h.'.1.r ig )

( om

ocv� r l oper

l i e fhebh e r s kunn e n we

( 1 ek s .

: : ri u. n

( i n <l c v i l l awi jk 8� �e

s t e e nu i l

u i tqe . le i a e. ) . V00r

e n q e le h o n i nqk l ave r ,

witte-

.-

a e b o omv a l k

moe r n swc spe norchi s ,

guiche lhe i l ,

r�l s

en

z ingende

(2

'

wi j f j e b r u i n e k i ek e nr. i e f ( n �g e l i j k s

moc r.'l: spire a ,

mury0e n o rc h i s ,

ve e l

hGt

on s

ve rme l d e n

i j svog e l

(±. 5

.

. Ant1ere voqe l s wflr e n e r d e bo su i l

n a c h t e l i jk - v l i eg r oepe n è. e

een

.

z e g ry e n ) ,

vnn <l e

knnt.

en

t i j �e n s - o n z e - vo lk s0. an s ) ,

o . a.

,

we

zo

kunne n u i t z i e n

:


-

15 -

( - ve r t e l l i ng e n )

n a e e n n acht v o l � r ome n r u im te we z e n s p r obe r e n w e

ve rh a l e n ove r s l i j m e r i g e

an

' s m o r g e n s me t h e t g e r a n t soe n e e r r1 e

on s

te w a s s e n .

D ;:i. nrb i j moe t j e we l op l(� t t e n niet

te

o f rr e f 0 t ory r n fe e r d

tr appe n

w a t e r p l � s he r s c h n�e n wo r d t .

noq •

ne t h and ,

vo e t

nndcr

c i rk u s -k o e r s -

te wo r d e n . A a n t a fe l probe c,r j e wat s j ok o

� l s j e ovcrd aq ne t n i P. t t 0. ve e l h akt ,

en 0re int je

ar t ik e l ,

ande r s

sp i e rk r acht is

te r i i d e n n n nr hu i s ,

de

e te n v n n

l n nt s te d ag :

ove r

Na h e t be zoek v a n e e n

er

om me t je Har l e y

is

:z: i e l i g

k a n j e d n nr t e r ug probe r e n �p k r a c h t e n w a rme

e e r s t ' t om n n t ,

n:t t1. c:t l t i j d

d a n wo r s t

(en

pmpd i ng e n c hoko l Qdemou tb a l l e t j e s t o e

pe n s e n ,

h ark t

zod at

L :mg s een komp l e e t

mop a f )

de

met e e n or ig i ne e l bect ë'\ch te

t e k ome n

ege l t j e

b r u i:;rr e n b0uwt 0 f t o n ne n u i t he t water opdÜ ikt ,

" an t e n n e " )

( z ie

ve r r.wa 2, l r1

een

v a s t te k r i j g e n terwi j l �e t 8 fe l in e e n he l l e n d e me lk - o f

(wc e r n l ! )

(me t

O ;.)

w.l. t e r

A l s voorhe e l d h e t

.

d �n r i j st , dan

s p i e r i ng ,

sw i nge n �

nog

)

n acht i n sek � m e t ouder s e r i n � ' k nn j e d CJ. n n a e e n n ('. c h t e l i j k e s l u i p s o l o nog to t c e n l e e r z r.i.rne d i sk u t i e ove r me n s e l i j k e

fu tur i s t i s ch

z i nt u ige n

s l ;:iap z ak d i ch tg e n n a i d heb t pen

is

ho

g

even

Al s

s l ot

tot

om

de

te

tijd

o n t<lekk e n d ct t

je

s l imme "ë:. r r a ng e u r " d n n nog

( i n he t d o nk e r n CT t uu r l i j k )

d ude lpi tcharge er

k ome n �

l i chtend

Om Wut u ur tj e s vo l

te

tot

mek a ar s

e ve n t j e s

e e n g o e a e i nde b r e ng t

z i ng e n O f te d i sku t i ë r e n ove r

l i cht s n e lhe i d . . .

3 te f n à n Hub l o u

Kenn i na sm ëlk i nrr str)cht

Ninrre -vn l l c i

17

' 78

s e p tcmb ü r

Le ir'! i nq d o o r . He rwic; B l o ckx werr e n s ex am e n s n f0e s t '1 n n a an Luc Jn. n s s e n s . An n t a l

n e e l nem e r s

:

Y' e r e (1 e n e e r s t n ri. ar

14

l i j k e om l e i c1 i nq Leuvc m te • .Ji l se l e e n Ho l sbe ek .

c1 <'t t

o nv e r a n twoo r ii

wo r r1. t ve r sp i 1 :1 Ti j � e n s

m.

vc o l u i t z o nr1 e r l i j k z e l d z u.mc e n o nve r v n. nqb ïJ. r c n a t u u r

a e w a n d e l i ng r n na � c we r f � ag e n we 8 w i n t e r t n l i n� e n ,

r o o dh o r s t t a�u i t ,

tormcmt i l ,

hr e e ,

r1 u i z e ndb l mi ,

l i jkhe r'l e n :

wi tte kwik s t :\. o.r te n ,

rl auwn e t e l· ,

w a:f: e r s a l am ;:m t"l e r . h r e c db l ëtc't i g e

:

ve e nworte l ,

he n ne p ne te l ,

f i s t sen

O n r1 e rwe 0

i n 0 r acht

v o nc-1 e n we

is.

9 - t n l w a t e r s n i p pe n ,

g r u. s n i eper s

q c s chub�fo i nk t zwam e n a n <l e r e

f i c·t s r e p a r at i c ,

" De '� i cht 11 b e r e ik t .

een

o v 0 r h 0 r'l. i <J

e e n 0 r o e np o o t r u i t e r ,

Vo lge nde p l a n t e n we r d e n 0 e o c t e rm i n e c r 1 b o t e rb l oem ,

H i c rh i j Boe t cr e z e g r1 wor ëi. '-'= l

vonr een weg d i e v n rk n e r s t e c h n i s c h

wi j f j e k u i f 8 e n r'! , een

a u t o s n e lwe0 A 2 -We s t e ­

d e O ''.) S:''J U i t i nq swe rk e n vo o r d e

e e n b l auwe r e i q e r , e n w i 1<1e e e nd e n .

b l anr trekk e n0 e

spurr ie , s �) o r t c n .

e . r1 .

een

wc r fle n

')' r o t e wnte rwe eg­

Na e nk e l e m o e i ­ c1. e

v i j ve r s

e e n v 2 rk e e r s s L� c h t o f fe r :

'lo nd d e v i jv e r s we rde n vor) r u l b r t\ amb e s s e n

1

( l ekk e r

a lpe n ­ z eg ! )

we spe norch i s e n e e n pr <1cht ü ; c s c h i l r�want s rr e vo n è e n . N a e e n


-

�< i l

e r rr )

zo nrfo r

k l e i ne

zu s t e r t j e

van he t

b o t s i ng

w ;i. t e r mu n t ,

sooe0 <J e z e t n :'l. <lr 0.e

te

(B . )

Pe t e r

hier

z i lve r s c h o o n .

z ag e n we

D u. ri.r n a we r d

t o r e n v a lk

een

nogrn � n l s

( g. e luk -

q r o t e w a t e rwe egb r e e ,

_r.:>i j lk r u i n ,

W n t v � rd e r

z ie n .

auto

e e n '1 - ep . . ark e e r d e

o "'

h e e lb l a ud j e s e n

" 1,'1 i n9 2 -we i " :

d e k l apek s t e r

-

e e n h 2 ek me t

b e r o ïk tc n we

e g e l sk o p ,

twe em <l a l

Vûn

16

ci .

een

e n kr e q e n

t o r e nv a lk .

Na e e n e t e n t j e e n ob se r v a t i e v a n 0. e n v a lke s o o r t e n v e e lwo r te l i ry k r � o s in

è.e

rce� s

l e n w ar e n in

om0 e v i nry

r u s t i ek e

n <l nr

hu i s

....__ tuerqu i f.o l i i o pry cme rk t . hi e r

Ho l sbe ek :

s l ak ,

k ikk e r

c v e n ë\ l

Voort s v o nr c n we P i j r;rn a a l we r d a nt h i j

zi jn

v l ury

�e

sp i n n e n

u i t l G (]

z ac:r e n we

en

een

een

k r 1:; g e n

van

z a ngvog e l s

notere n

( e ve n e e n s

r1 e

n a ël r

t i e nt a l

ree .

een

l» a n r1 e

l e i ( i j ) rt c r

�ie

per sone n

c c n rl. e n

r e i ge r �

e n 'b e n kur:' d e 11

en

wi lde

fute n w ar e n

m ng c r

een

oude r r1 om e n

be e s t j e )

s t ël c<.r tme z e n ,

b arm s t e e n ­ en

a <:m r'l ël c h t .

h r ug

te

tocht

� i e we

J an s se n s .

11

B r oe k

nov .

' 78

i n Ho f s t a� e we rke l i j k

o ok

en

\

r:i n z e

( v c:m

r-1 e o n t él ekk i ng

tot

e lk a Qr e e n

Alle s b i j

h e t U e che l s

ku i f-

in

n 0 r -U q e

Luc

3 00 - t a l w i l n. e

b l 2,uwe

" O r ch i r1 e e ë nwe i rl. e "

Juve n i o l e b r u i ne

0 e h t ü ve � i s s ch i e n e e n ry o e rl z i ch t

o v e r v l i e g e n ël e

p imp� l )

(1c

n a ar

v e r s ch i l l e n

over

e n u i twe r p s e l e n

(1:·7J)

mo sg a l l e n

s l n kk e n we r d e n 0 e v a n'1 e n :

j a s j e kw i j tg e sp e e l d w a s .

Ho f s t n(1 e

" b r o ekve l d e n "

1:- n n7 n o o t1'.'m ry g e n he s t u r1 c e r d

s e nk e l e w a n t s e�o 0 r t e n

a m1e r e v i j vo r b o o r.. o n s t 2 fe l - 1 Als

en

d an

c1e g r o e p o n tb o n d e n e n kw am c1 e

11 m i s t e n 11

v i j ve r

pen

cr i nry h o t

�e

we

o p e ikeb L:ld v a n D i p l o l e �1 i s

1 u. l l e n

ve r s ch i l l e nrle

s no r e n

u i t s t ap b e0 n n me t

n ie t s

( e nke ­

d e morl� e r

door

2 bu i z e r (1 s ,

t o r e n v a lk ,

z u l l e n verqcte n .

s t a. p Uit '

V l a s s e l o ar

ve r n e r

g r o e p b e r e ik t e n

'J e s t r e e !J t e ve l d s l ak e n D i s c u s r n t u n c'l. a t u s .

g ro e ne

niet

1 m. Em

d e sk unr U r:r e

sp i n n e n ) ,

van

r o s ae ) V u. nr1 a o r

we r d e n

v o o r z i t t e r k r e g e n w� 'J e S l nc h t

p l o e t e r d e n wc

on �e

in

H i e r we r d e n

D i p l o l e !? i s

( v a n c; a lwe sp :

ve r v a l l e n W <l t c rra o l e n v a n

v e r t r okk e n )

l i e ft a l l i q e m e i s j e

en

t e Kor tr i jk -Dut se l .

te

de

N n e e n f i t t e b anc-1 e n e e n v u. l p or t i j t j e v a n he t e n i 0 e ,

" Du nb c rgb r ock " .

moed i g e

vnn

cie v i j ve r s .

on

s l obo e n d

1 k op�e l

c e nn. e n , n ê'. t u u r l i j

een

.

De

8 d o c1 n r1 r s j e s e n

k

o ok a r mwe z i g .

k o nd e n wo me z e n zou l s

Op 0. e e ne

�v J- n r

(k�o l ,

(wie ? )

op ­

m e rk t e n . Zwamme n k r e 0 e n

(bi j

o f a n ët c r r i (k � e r zwam he e l wat ' ko e r ·Fe r d

als er

te

nr

rr eb r c k ( j u i ste

l o t e n hebb e n é é n we r d

we i n ig

aan

n <1. '1.m

hen

ook

a. u. n r1 <tch t :

i k v e r r; e t e n )

k n s t u n j eb o l, e e t ,

ü . n. .

Dnt

t·rJ- e r s

o ve r . p a � � a s t o e l e n k o n me n i g e e n h o r e rl :

o n t r1 Gk t ,

':l' e l n c he n

vog e l s )

te

we r d

er

H0 f s t a'1 e ,

l u i dk e e l s

" Be r t j e "

i n h e t He che l s

B r o ek

een

n ::)(J

ieaere

q e r oe �e n

r1 e s t e m e e r .


-

17

-

voor z i t te r p a s t e me t ve o. l Guc c e s he t " s n r i n':j z a a d - t r uk j e " t o e � 1'1e t . � ' 5 WJ-e r s bewo nè. e r èl. o n wc d n.n e e n w a te r s n i p e n e o n bok j G d at D I C o_?q c j aagd

Onze

h ad u i t een

wc en

o . n.

;

s l o o t j e i op

.�

· r i e tgor z e n , ± 100 (

( l a s t hut

ve r

nic ,

n ry-t

k o n rf o n we

" r ekr e n t i cc c i+ t r um " he r1. c nc1 .l. ëV.J s e

.

s f'!me n l c

v i ng )

Me che l e n

t o f fe

. v f1 n

som'11 i 0 e n

l i cht s t e l � e n .

a i e �e

w n ar w c i n

tocht

(t"!J- er s

V a nu i t

be s lo t e n .

�e

tre i n

in een

SDU r t t o n .

(1uch t i '.] C""1e

zw nmine n

v f j ver

r, e

op

( voc· r u. l )

nie t

�r a s? i e pe r s vi j -

e n i0

la

*

*

*

me e rk o e te n

�c

Over

werke n voo�

cre zcjd :

we

pr;pu l i f�re s t u.1'?1111e n

en

Y'J- e r s )

o

H c rw i 0

*

z o ch t e n

t r okk e n

o r ig i ne l e

z0

nÜ'J

een

i n c'l e

hc ü l i 0 e k n c i e n

me n i nc;

l e uk e 'r u n "

eve n

t c n s l � t te n o0 e� � t o r e nv a lk

*

n o.me n

:f o o v e rk n n t v an de

s t a t i e-in t e n s l o t t e (1 c

het en

we

S-:1or t " e e n v u. n n c

wc r a 1 e ve n

e n v o n de n n o rr h -'1 <:Ü c t a n dc n ,

c1 an n a ar

11

( s umen mo t

on

n e n s l ache n m e t ee n t r �) e p

me t z i j n a l l e n n a nr hn t wa t � r

Bonanz n )

k le r H j

we e r

en

k u i fc e n�c n ,

m.

Toe n

0 p-:-r emcrkt t e hebb e n ,

é énr:rn. a l

na on s

1

wi n t e r t a l i n0 e n ,

v e e l n i s t W êl. ë.r .

le a st )

b e r e ikt h no0e n ,

Joh a n ) . nonn

". nnr a è e n vü,n

en

in he t , eon

bu i � e r d

B l ockx .

Opro e p t o t medewe rk i n g . - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - -

l; n He v e r l e ebo s

en

Me e :r fürn lwo ud

we rd 7 n e nke le j ar � n t e r u'J e e n <1. u i z e n d t a l

ne s tk a s t j e s 0 0 10 l a a t s t <loor w i j l e n o n s h r� s t. 1mr s l i d Lo u i s He r r emf'.. n � .

he t o n�crhoud van de ze k n st j e s te

Tene i n<l e

b e r o ep o p e n:cë :ëe vr i j w i l l i'J e r s

rq n a r t 0.e z c k n <? t j e s t e hc l:)e n

o n d e r d e � 71\ e n \-IJ l ede n ,

r e i n irr e n

en

gee f t nom � <lc � E 3 l o � e nhe id tot ob servat i e

g e s i rr n n l e e r d r'l. i e n t G e î n t e � e s s e e r� e n '

te

t"o r r1. � n

� :

k u nn e n ve r zek e r e n ,

( '3 i e D e

0c l i c ve n k o n t �k t ory

n m mR

r... e r n.ri.r Je :fk e

)) I E '1KT J�TJ)E LE

: :

' -t.o l l e n e i�en

:

*

e i nd e

v�n

e ike lm u i z e n ,

s l n�e n� e

\ < i e l ow a a l

197ö p .

281)

wat

te neme n m e t Lo u i s DG 3ma t , i n c t r uk t i c s

r i Qn l z n l t e r h � n� s te l l e n . n i j �oo rb�at � � n� . *

een

De z e we rk z a amhe i d

,.

*

om vó6r

ik

he r s t e l l e n .

l n an ? 3 0 1 0 He va r le 6 t8 l O l 5/ 2 2 é 1 8 3 , <l i c d e no� i � e

*

�oe

en

Kloo sterm a te - .

*

zijn

l�r'J

0ew i cht

n ut t i q .

n�n

J'"l.i j nhe e r , hoe we e t

·

I e r'J e r e rno l vc r s l i nr'l. t

i n s ek t e n .

r'l e

111 0 1 ho 0 v e e l

li j · wD e 0 t ?

<l a1e l i -j k s z i j n


- 1 8. " N !EUV:':3 U I T

ONZE STREE K

Voqe l s -

Aa l s c ho lver

5 ek s mnnr

in

Ph a l ac r o c or ax c a rbo

(1

li j n

Z op

60 m

+

P i i l st nart

-

O p 7 /6/ •

a c ht e r

in

78

erg

onq ewOne -

�nto r r n l

i n he t vo l l e vo l d

�c ritn de

grote 'v i j ve r. v an

voor dü

R a l lu s

z ng

op nûuwe l i j k s

5

N <1b i j

11

de

luid

( B i o toop

Qpme.,tk ing p l a n t sen . ( � 1arc

Hnvik

1 3/10

n.

R.

i n rl c�

mi.:nir1rl ng

l :J te

p l a n t s e n hee l

Ve r d ach t e

e e nd e n .

M.H.

"

me t

Zi j n d it

o ok

een m .

e n C �r o l e

B i l l iet

v�n de

m

water r a l

een

p l q nt s wa nr

Bij

ze

r i ep

ik

voe d se l zoek e n ze

in

opv l i eg e n v loog

febr � ar i

ze

.

.

o ow i e i e

.

,

"

.

o ow i c i e .

"

z ag .

s l echt s 4

à

He t

5 m.

11 k i p-k ip-k ip-kruuw i e -k i p ­

luid :

.

in een

Ik

.

d Llc h t d a t d i t

(± ?. o •

l n te r )

o ok e e n r a l

i s u i t e r s t g e s c h ik t ) . een

f ik se

tempe r <:t t uur s d u. l i ng

vor s t ) , k n n rne ri <loor trekk� r s ?

in De Vnl l e i :

�-Ie r r em a n è ) -

(we e r )

ik

l a nd i ng

Te lk e n s e r

:

�r i j pt ( l i e f st Zie · o .

S t . l'

Do ba nq e l e n� e po t e n w ar e n d u ide l i jk t e z i e n . ' . op spu i t i ng e n voor · de autoweg ho o r de ik d i e ze l fde d .ï.g

eve n e e n è é c n

wa s ?

Marc H c r reman s

D f j l e va l l e i !

opv� l l o nd t am .

I n d e v l uc ht e n n n de •

j uv . )

I<e� sQl.::.TJQ

r n l l e t j e w a s we e r

k ip

( 9ti 2 5 )

2

a qu � t i c u s

2 9/1 1/ ' 7 3,

� i s te r e n ,

2 ad e n ndg

Oud-Heve r l e e

te

• •

t u s se n <lc w i lde

g r a z e n<l

ë bt um

QQn i e_yw_r11 l_ te

peek j e

hoog

.

r e spek t .

door

o n kop ,

An� �

p i:- uc htk l e e <l

g e vo lg d

j uv .

in de

winter p l a a t s ­

wn t c r r a l l e n ve rwnch te n op ge s c h i k t e

( l ate

11 r' � a t e r r n l l e n

d a n we l) in

0.e T.7 <l. te r s tr a '1 t

( Oud-He ve r l e e ) "

H"B.

·

Ac c i p i t o r g e n t i l i s

SAR :

om

1 2 u5 8

een

overv l i ege nde. . . '

B i j z o n d e r s t e f ü� t c rm i n a t i ckc nmn rk e n

(w . )

h a v ik

{ i\c c i p i t e r

-

o pv a l l e n n e g r oo t t e

-

s ne l l e

-

typ i s che _yorm

-

l ö nge

( 3 o f 4)

i'!,ta n.!:t

qent i l i s)

�lQugc l sl0gen,

vun de _yleuge�s

- geb an<l c eLd onn c r l ich n am

H.B.


- 19 We spe nd i e f

1

ek s

Per n i s

-

a <>,n g ,� v a l l e n

Na e e n

p n ar

aoivoru s

d o or

malen

spr e e uwe n

troep

een

r o ndge c i rk e l d

on

te hebbe n ,

18

trok h i j door i n we ste l i jke D i rk

r i c ht i ng . S l e ch tv a lk

± 14

uur ,

-

Falco

Co s t r o p

pe,r c: g r i nu s

7 /10/ ' 7 8

O p a 1:1.rmr o e p v a n o n � o p ël.:P 8 g o ë Ü kw am i k bu i t e n eer st

te �'i i l s e l o .

ok tober

r1 acht

z e e r hoocr

vloog v l nk bove n m i j )

z e e r b l e ek

- o nv a l l e n<i kor te

s t n ët r t w n s

De

hu. l e n c m

q i ng m ' n k i j 1� e r

Ik

g e l s - punt i q vr i j g r o o t t e voq e l

-

z ag

te <l o c m te hebb e n me t e e n r o d e wouw,

ik

v l o og .

t o r e n v a lk }

en

sm n l l e r

s t a .,,,_ r t .

n ri. 0.r ho t

{i n

e i n é1 e

s l e c h t v a lk

v e rm i t s

h i 0 rme e

l n ng s

een

de

z ug

-

J

2 4/8/ ' 7 8

:

P luv i a l i s ek s

1

1 ek s ± 80

3 1/8/ ' 7 8 :

rn

in

hooq

Gen

o a r d ,,., �p e lve l d

ZW ,

t e lke n s

K l e i ne rn n n t o lme e uw -

Laru s

fu s c u s

1 ad :

bove n

de

op

e n ig e

3/9/7 8 .

De

7/ 1 1 ; L . P . :

1

tij�

voq c l h ud

" r ar e "

v i j ve r

e e r de r

m e e uw :

Çoe

te

z u i r'l e r

S 'f . l'l. . R .

� o o p c n<l op

G i c r zw n l uw

Noq G e n G r o e ne

in

2 ck s op

e lk a ar }

-

l <l.t e snecht

1 1/7/ ' 7 7

- · Ch l i ii o n i ël s

po t e n

g ro o t te

-

n o nk o r g r i j z e

van

en

B oq ae r t

g e le

i .p.v.

He r r em a n s

n n� i c n

het N

n i'l. � r

!

z i lve r

m a n te l me t w i t s t r e e p t ek e n i ng . op do · h a l s .

witte

Te

tr ek .

O u d - Ho v o r l C e

S t . -A . R .

-

-

stern

v�n

o r ;:mge

- bok :

Zwarte

voge l

vc r q e l i j k i ng me t

n u.r e

ck s

(de

o nd e r z i j d e

apr i c nr i a

morg e n s

' s

v leu­

ik -zwa r e

Joh n n G o u dp l e v i e r

de vog e l

ri. o nk o r

stunrt

H.B�

niger

7/6/7 8 . T0. o o r r'! c l c n

n o. 0r

h u n q e c1r '1.g

e n hun k l e ur v e r s c h i l l e n rno� e l i j k

Marc He r r em a n s ,

een

C nr o l c

( o . a " r c g e lm ri t ig pnnr t j e .

B i l l ie t

·

�pu s anu s

tr ek1� ;-: r o p 9 -

Ke s se l

P ie u s

�al :

sche u r e n v u n he t

ok t ob e r

te W i l .s e l e

D i rk

Co strop

vir in i s

1 j uv . a s f� l t

d o � aq a r e d e n .

De

voqe l

n a <l.r m i e r e n ne s t e n .

speu r<l e w u a r s ch i j n l i j k Herwig

B l ockx


-

Kr nm svoge l - Turr1.u s E e n p u ar vroc0e :

p i l nr i s

1 ek s

7/9/7 8 14/9/7 8

:

1 5/ 9/7 8

:

"

20 -

nnar

te Ro t se l a nr

W

1 ek s in vog e lker s te

Heve r l e e

1 ek s nn.ar z te Oud - Heve r le e.

n�rc Nc rrernan s

. K l n.pck s t e r

- L un i u s

o p 4 novemb e r vcrpo o sr:to 5-tal

tor

c,xc ub i

mi nute n ze tte

hi j

k l apok stm�

eve n

oen

zijn

tocht

t e F i l se l e ,

m n <t r

n a nr . hc t �uia e n v0rdnr ;

na een

D i rk Vo s t r o p

Sproc u� - S turnu s �u l0 ar i s

1/1 1

:

spr e e uw · im i t e e r t

een

Ji.o l sbo ek ) Vo lq e n s DAV <lo e t

c?!c n

d i t c rq ve e l

ze

_iJ O O t . � "

Kru i sbek ' -

2 1/8/7 8

� 6/9/7 8

: :

{nng c noe<J per fec t }

w i e lewa u l

(h anqeve li"i

hP e ft d i t eks m0 ar é én

en

He rw i g

B lockx

I. ax i a c urv i r o stra

IJ. ek s

l i'1. ê1CJ

n v. ar

2 ck s n f:'. ar \;!

N te He ve r l e e·

M.H.

te Our'1 - Hevcr l e e .

Lo s s e waar nem i ng e n '

T j i ft j af

: . 1 3/ 1 1 , .L . P . 1 gehoo r d . . T a fe l e e nd : 1 5/ 1 1 , S . A . R . 1 1 2 ek s .

N n.cht zwa l uw

�orte làui f

5/7 /7 7

:

'

1

1

:

l a n t ek s op

B l a uwe k i ck P- n<1 i e f 1

.

:

'. "

.

'

.

8 1 8/ 1 1/7 ' ',

:

1 5/1 2/7 8

:

S.B.

7/10/ 7 8 t e Tor fb r o ek

4/ 1 1/7 8

·1/ 10/7 7

:

i n beuk e nbo s l�orbe ck -Lo .

�iotoop . :

2 6/ 1 1/7 ?

Kr aanvog e l

H.B.

rr e :p l ukt E:;k S { ! )

Mi s schi� n goed

:

H.B.

8 3 ek s

.

1

w.

1 w. 2

'

. ·

te

:

.

.

L e e fil-<�a l

ww .

n <'. a r

,.

� .;�i·"7

D r i e s Do

te Vo s s er�

.± 200 ek i3 n zv1r T·!ZF

Ste fnnn

·' .

t"!e e t ge wn ri. r om e e n Op 1 a t

het n i e t

me e

Jo nghe ,

t e Vo s 3cm

* * * * *

Humor

J.B "

:

ku ike nt j e u i t h e t e i breekt ?

zou 0ekookt worde n natuur l i j k .

en

:

Peter

.

S t ana uert

�e t e r 8 t an � n c r t


D iv e r s e n

V l i n<i e r s L igu s t c rp i j l s t a n. r t

Op

' 78

juli

27

1

-·ph i rne . ·

-

ek s

q e v a ng e n

E nk c l o g e g e ve n s

!-le ve r l e e .

l i g u s tr i

( e n we e r

î ·1ax irna l e

:

L e ng t e

Le nq tc

o r op d u t

dit

s p nnw i j cl te

:

eon

: b o r s t s t uk

1 20

mm

10

mm

:

voorv l e ug e l

mm mm 18 mm

55

:

a c h t e r v l e ug e l

34

:

Leng t e v o e l s p r i e t : Gewicht : 3 , 5 gr .

f l i nk

M irkl. e n

' 7 8 w ar e n

juli

Op z o ' n

3 0 m2

e r op <ie

3

2 k l e i ne vo s se n ,

krui�

o f 4 k 0 o lwi t j e s

en

t e l <l e n we

een

70

wa s

!

He r r em a n s

spr i n9 1;m t t e n we l wat v l i n<l e r s

( l e ve r - )

k o n i ng i n n e

,

u i t � e k l u i te n ryewa s se n ek s . îiarc

D arrpauwoog

te

n ntuur l i jk )

5 5 mrn

L i c h a nm s l e ng te Breedte

A l le s wi j st

l o sge l A t e n ook

te

z ien .

d ag p a uwog e n ,

z a n d o og j e .

P � u l G r o o t ae r s

S t e f a a n Hub l o u ,

Zoogr1 i e re n

B u n z i ng

1 3/ 1 0

:

!

t e l le n )

ho or

q r e e n kop ,

op

q i er t j e

c1c

c o n kw ar t i G r

na

ik e e n h e v i g q e r i t se l

in

c1i e

di jk,

r'l e

:

eer st

n at te b u n z i ng

l o 8p t e r wnt

(hi j

kwam

N.B.

( 1)

(

2)

' b u n z i ng wa s

De

van

we z e n .

Zie

o.a.

E iJ<e lmu i s :

n.nd e r e

1

niet

a c h t e r po t e n 0.e

o ok

de

s c huw ,

ne

ne

fl o c h

rond

en

s

E l i omy s

tje

I ne e n s ve r s ch i j nt

p oe d i g

;' k:eg e l t "

f!e v i j ve r )

i ntege n�ee l h i j

z i t he t g an se dan .

d e r'l i j k

n e t e lwi l d e r n i s

hao

af ,

Dan

me

komt

zwem t

op ± 2 m v/d

hut .

nuide l i jk

omq e v i ng

af te

s c h u we

om

r c) ch t o p s t a a n n e

op

sp e u r e n . we zê l

is

a l he t te g e nd e e l be­

que r c i nu s

ek s we r d m i j

0 cbr acht :

i e d e r e e n d i e ryeg e ve n s he e f t over d i t e n

d n 0 r s t ur e n a . u . b .

n ël ëLr

de ��WG v an Tt?J . H . B.

\

he t

nëm

d i jk .

s p r e ckwon r n e l i j k

wie l

zoogd i e r e n :

o e ve r ve0 e t at i e .

doe l loo s

in

( ik w::t s me e :rk o e t e n

0.e 0 c w0 " n t e v ü. n m u. r t e r ac h t i g e n

" k e g e l e n 11 :

:

nv<'tr

ae

imme r s ne t u i t

r e e d s g e z i e n v a nop hun

c'lc h <l v ik

r o nèg luur t 1

argwanenrl

de b e ek e n wr o e t n o g w� t . r o n<l

noor

7/9

SAR


-

22

\

-

KALENDER

o .y. De Wi e lewa a l a fde l i ng Leuve n , : · S e c r e t ar i a a t A a n s l u i t i ng svo o rwa a r de n :

Hoo fd led e n WJ- j e ug d l e d e n

35 Fr

150

wJ-b i j l e d e n Verk l ar i ng d e r =

WE =

35

· Fr ' Fr

o.v.

De

Wie lewaa l ,

2 3 00 Tur nhout

rne t a l s · ve rme ld i ng

a fk or t i ng e n i n de k a l e nd e r

ak t i v i t e i t voor P i ep 1 8 u 30

WE

3030

3

He ve r l e e

s t o r t e n o p PGR 000 - 0 3 1 9 7 8 5- 7 3 v a n de

v1J

ak t i v ite i t voor v o lw a s s e ne n

spe c i a a le

P l e i n str a a t

. ·

3 00 F r te

B i j leden

i•JA

:

'

·

de

=

G r a at akke r

" N i e uw l id "

11

n a am +

adre s

: voor · . j e.ug d l ed e n

j o ng s t e · j e ugd l e d e n .

Poppe n.1< a s t door J . V a n Rompuy

V''.J- ak t i v i te i t Jong v e rke n ne r s

1 1 2 te Le uve n

R ave n s t r a a t

2 luOO

E i nd e r o nd

l ok a a l ,

' I nt e r n a t i o n a ie- Wat e rw i ld t e l d ag D i j l o v a l l e i

WA

+

08uOO

WJ

E i nde

Orq .

'Ka n t i e n Heve r l e e

r o nd de . m i dd ag Robe r t He rm an s I n form a t i e avond

A lg eme ne

over

i d e a l e g e l eg e nhe i d om

j o ng e r e n ,

de

T'! i e l ewa a l

l id

,

t e wor d e n .

I e d e r e e n har t e l i j k we lkom ' 1 9 uOO zorg ,

S c hoo l · vo o r

H.a at schappe l i jke

V i t a l De co � t c r s � � a a t

Progr amma

:

voo� s t e l l i ng

10 2 ,

G e zondhe i d s ­

L e u ve n

n.k t i v i te i t e n e n

ver tone n v a n d i a ' s . Lc opo l d sp ark 1:1A

+

08u4 5

WJ

S t at i o n Le uven

E i nd e r o nd

- - - - · - -

Ke ·s sc l - I,,.o

1 2 uur

Ve rp l aat s i ng mot de

Le i d i ng D i rk C o strop

Zo .

WJ

04

febr u ar i

1979

B u s t oc h t

fie t s

of

srunon me t w i e l ewa a l

Sche ldemo n d i ng ,

Ve e r se He e r ,

per wag o n

Br u s s e l · n a ar

:

Schouwe n -D u i ve l and .

·


';""

23 -

Stat i o n Leuven

0 7 u00

L u nchp akk e t ,

d oor te l

L a ar z e n ,

ve r r ek i jk e r .

I n schr i j ve n

te le fon i sch Johan B og ae r t te ; ve rwi tt ige n 0 2/7 5 9 6 04 � v ó ór 2 5 j an . 2 door sto r t i ng v a n

190 f r o p P C 000 -08 6 18 0 3 - 5 5 v a n R .

Bogaert

E rp s - Kwe rp s .

Za .

10

febr u a r i

1979

. D i a- avond

2 0u00

Schot l an d

Parochie z a a l

17

febr u a r i

197 9

P i ep WJ- 0.k t i v i te i t 1 4 uOO

WE

E i nd e

23

3o �

25

Za .

24

febr u a r i

rond

197 9

C tu d i ek amp ,

1979

( o nd e rho ud

Pr i j s

300 Fr

:

nr .

vóór

1 5/ 2 .

Log i e s

1979

+

:IJ

van E � .

K lu i s

te

s t o r t e n op

P l ap i e d .Le uve n

S t - Jo r i s - We c r t Peter

3 0 3 0 H e ve r l e e

B r o se n s

te l .

0 1 6/ 2 2 7 2 14

Le uv e n

K a n t i e n He ve r l e e r o nd

13

uur

P i A t Do

B o ek e r

Le uve n Ho e k

0 8 u00

Station

08u l 5

K n n t i c n HG vc r l e e r o nd d e Fr .

Po s t

m i d d ag G r oo t ae r s

I n te r n a t i o n ri. l c �'12. t o rw i l d t e l d ilg D i j l e v u l l e i 0 8 u00

PA

i nb e g r epe n )

i n f o rm a t i e b i j

79

3 t at ion

L e i d i ng

1 1 maart

:

r e i n i g e n ne s tk a s t j e s )

D i j l c va l l� i

E i nde

Zo .

(nlle s

aant a r

v : ande l i ng E g e nhove nbo s v o o r j a <". r sb l o eme n

Le i d i ng

îvA + VJ

r i e tve l d ,

000� 0 5 7 9 5 0 1 - 2 3

r ek .

E i nde

1979

v i j ve r s 0-F.eve r l e e

opk n áppe n van e e n

t e ve n s

werk j e s

09u30

10 maart

D i j ·l�v ;:t l l e i ,

WJ-we rkk amp i n d e D i j l e v a l l e i

' 0 9ti00

Za .

Le uve n

Joh a n B og ae r t

F o n t e i n str a � t

0 3 mnnrt

Jo z e f

en

- - - - - - - - - - - - - � - - -

S t e f a n B a nd e

1 7u30

I n s c hr i j v e n e n

�a .

door

S t at i o n O u d - H e ve r l e e

Le i d i ng Vr .

St

59

Burgeme e ste r s t r a n t

Za .

(M.u l l )

K n n t i e n He ve r l e e

E i n d e r o n d ae m i d a ag

Org .

Rob ü r t

He rm a n s


-

Zn .

Za .

1 7 ma�rt

24 m a a r t

1979 .

' 79

WJ

· :Knut se l avond

Scout s lok a a l : �avc n s tr a at 1 1 2

1 9uOO .

.

" "'

.

�.

. ''" �

.

.

. ..

. '

. ....

Di j leva l le i

'

. .

.

r ond d e � i dd ag

E i nde

Ve r p l a n t s :i,. ng pe r

24 maar t

' 79

:

f i e t s.

S te f a n B a nde

L e.d e n nvo nd 20u00

h'A + �·7J

.

P aroch i o z r.. a l

�t-IIo.z o f

B u r gemee s t e r s tr a a t

- B e .spr.ek i ng <k� r

59

Lc �ve n

ü.k t i v i t c i t e n

e ig e n d i a ' �

P r e se n t n t i e

v a n o nbeke na e

we n se n te v e r t o ne n , B.

za .

3 1 m n nr t

' 79

ltTJ

Vand c r B orght,

te l .

/. 3 6 1 80 .

U i t s t ap

n a �r

08uOO

G r imne

ia .

Ne

e n z i j n t e r ug r o na

16

anr il �

- - - - - - - -

' 79

- - - - - --

Me e r cl. a a lwo u ë! 08 u00

_ __

vc rwi t t i q e n voo r a f

( Ti e n e n )

Le id i ng Rob e r t . He rm a n s

..,. _ _

_

08u l 5

S t nt i on

3

neme n de

1 3 uOO

:

He ve r l e e

t r e i n van

08 u l 3

Leuve n H o ek Po st

Mar i n - The re s i a Knpe l

E i n�c r o nd Le i rt i ng

d e t e rm i n a t ie

:rJe de n d i e d i a • s

P la i n s t r � a t

S t a t i o n , Lq uve n .

e r v ar i ng e n

( e vGntue c l

onde rwe r pe n )

s ugg e s t i e s )

(kr i t iek ,

- Ui tw i s se l i ng o r n i tho log i sche -

Le uve n

S t u.t i o n Oud - He ve r l..e e

09u00

Le i d i ng

Za .

24

L.

�e m i 4 d ag

De

Sme t

l

z.o.z.

.. .


25 Vr .

20 e n Z n .

28

S t e f Cl <' n . B u nde ,

Nod i g e n

------�-----------�---

apr i l

op e e n

H e rm a n s u u i t

D i n r e ek s o v e r

Peter B r o s c n s ,

N a t uurpa rk

Rob e r t

D i i l e l n nd

i n ove r v l o e ipr o j e c t i e

D i t in znai

'Fave r scb a a n

Y.Ie l i a nd

2 �0

w·u.rm a a nb e vo l e n Nadere

b i j z o nne rhc d e n

i ng e r i c h t n o o r

Vl aam s e Ar d e nne n d ag ,

a fd e l i ng

Al

w{ e

i n tB r e s se

numme r t j e .

d e W i e l e wa 0 l

1978 p .

207 )

b e s t n a t wo r d t

er

i ng e l eg d .

dus

s t a a nd e B.

( z ie D . w.

Sche l n e - Le i e

I nn i e n e r v o l d o e n d e e e n bu s

i n he t v o l 0 e nd

b� lang stè l l i�g

ho e ft

i hg e v u l �

te r ug

s t r o ok j e

s t uu r t

aan

o nd e r ­

V a n <l e r B o rght

P l c i n s t r n at 3 · 3 0 3 0 H e ve r l e e

N ad e r e

1

1

vo o r

i n l i c h t i n0 e n

*

in

ons

v0 lqe nd

n umme r .

*

* *

1 maart e . k .

* *

- - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na mn dee l <l ag

.

te

op

neme n · me t

29

Ik g e e f de

apr i l

.

.

.

.

.

.

we n s t

.

pe r s o n e n

a il. n

r1e

V l a am se Arde n n e n-

197 9 .

voork e ur

a a n v e r p l a a t s i n0 pe r bu s met pr i v a t e

*

Schr a ppe n w a t '

.

niot past .

Jl'.* wage n s

NEE N * JA *

NEEN *


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.