De Vallei September 1977

Page 1

r.

OR 1 EMAANDE LIJKS KONTAKTBLAD

Verantw. uitg. M. Herremans Prinses Lydialaan 65, 3030 Heverlee

•


RED.�KTIE Yves V::mden.Bo..sch; .ilugu.st Vcrrrwylcmln.o.n�·11 � '5200 Kessel-Lo Fiet Mülier;K.van Lothnrincenstr2�t.25,.3000 Leuven .

ornitholo�ische rod�kteur:

Stefn<:t.Ïi

hublou-;Dë Li"ënëstro.at 17, 3030 Heverlee


1

w.1-wJ-WJ-WJ-�'lJ-WJ-WJ-WJ-WJ-T,rJ-WJ-vrJ-WJ-WJ-WJ-WJ'-WJ-HJ-WJ-î'7J-T·'J-v!J-.

1977

September

Beste

Pielcwaaljonqeron, Onze

Voor de schien wv.s

meeste niet op

het grote

qrote

3omeractiviteit is

zijn,

en

ons verqeven?

top,

je

mai3.r dat znl

deelnemers

o.untu.l

'�elk èroevig nieuws bestuur van de

ae

achtE"r

zal het wel moegcvallen

"28 man" •

.

.

rug.

ic

stc l

Paul,

r:e

Verbazingwekkend

voor.

onze

jongeren definitief verlaten.

:r-Jet K7Ü·1P.

l\.lles was T'!lis­

hoop ik.

leidsman,

danken

heeft het

hem nogmnn.ls

voor al wat hii voor het zomer1<:arnp orqaniseerrle en bijeenzuTî\el<le, T·Tij zullen U Missen, P<lul, en rrtisschien komen we wel nog eens om qoeie

l�

rand.

zullen

ons best doen orn wat

underen. �oals te

je

zult

krijgen met uitstapt_Jen

Pees

aktief

en kom

zelden

zien.

hou<len

en uit te

T.Ye

nf,

je ons leerde

door te

10.at

rekenen on

samenzijn.

je

(Behalve

neus eens

zien,

ondèr.

vooru.l Ol"l

jullie r.:iedewQrking

aan

rte knlnnder vol

zien hebben we geT_Jrobcerc1 en

�ragen

onze

de

examens)

degenen

die

we

rrroep wu.rm te

bouwen. Tot

ziens,

Johan

��E�!��-���-9s_��:ès�!��E���E����!!�2L_!2_��2!��è2!_!222 De tau.kv,....,rdc:ling binnen hot bestuur ·werd lichtelijk qcwijzigd -

Piet i�ulier

en

8tef'1.u.n Hublou

nedu.ktie

De Lignestr�ut 17 3030 Heverlee Tol. 22 80 611 -

Johan

Voorzitter

Tol. �

Agenda

Karel

3000

Tel.

van Lotharingenstr. Leuven

22

?.6.

25

08

Bogu.ert

Nieuwstrü.nt

3070

:

16

Erps-Kwerps

02/759 50- 45

Piet De

Bccker

i'l.;i.rkt 56 3000 Leuven : Te 1. 2 2 15 8 9 Oude

!!!_��-E���!�j� Wil je een uitstap leiden, genoemden, -

nan

Piet

Vogelwaarnemingen

:

(DB)

ln�t

in

d�n iets horen

aan

6�n van hoger-·

het bij�onder.

ter publicatie

in

ons bloadje

k<:m jG

Stefaan bezorgen en met Verslngen van

uitstn�pen

kn.n

je bij

Piet

(î·'tul.)

terecht.

ë1an


.l'.rtikels

��-�!j!�-��-������L-���!_!! 2 koppels waterhoentjes broedden met succes,

Ook

wilde

evenals een koppel

eenden.

Wat varens betreft kom je

ne

.!?.:wartsteelvaren.

op de

rivier

r'Je eerste plaats. <le steenbreekvn.ren tegen en overal waar er op de�

ook

op

Tongvaren evenals

je

De hemelboom vind

een beetje nlnats is. Vleermuizen komen weer in qroter

oever maar qctale

staa.t àeze

oever de

?.o

zoals de

voor

opvallende

vroegvlieger.

�E��!�!�_E!����� sinds dit jaar weer de

In het Heer<laalwoud vinden we In hQt

dauw teruq. van

zoete

statiqn van

In hüt Egenhovenbos staat <le

ao.n.

wolfsmelk

debol en de vlees1cleuri<Je orchis. liqgende

Te

Sl\:'1

zonne­

stnan

wilde kaar­ van de

ex.

cnk.cl8

egelskop.

����!�-����!-���-����!�-�����z�� PROVO, UTi\H (UPI) - Een jonge <JClcc;;rdc heeft in

ronne

een uaar plant�n

Pécrot trof ik

een

stccnqroevc

Piet De

Becker

van het

Buy Earth

in Montrose

Sciences I''iuseum

fossielen gevonden waarvan hij

11de eerste vogel ter wereld". Die eretitel werd totnogtoe aedragen door de ''archacoptcryx" die een goede eeuw geleden in Europa werd ontdel<t, maar waorvan de struktuur ao.nnecmt dat

zeker

afkomstig

zij

niet toeliet ver

zijn vnn

·

vlieqcn.

te

a.e· f o s si e le n in Montrosc vond, zegt nat hr.�t afkomstig is uit èlezclfn.e perione als die w�arin de Europese vogel werd hewnard. Een �ijbeentje van de

Dr.James

l\.Jensen,

qesb:ente

war:i.rin

die

�ij

�ich bevonden,

Amerikai\nse vogel

lijl<t heel goed

Or.John H.Ostrom,

die

·

over <lc

onlnnqs

en gezegd

heeft positief qeraageerd jongste vondst

op dat van hedend2.i'lgse "archaeopterix''

.

Dublicecrde,

in het licht vnn

�at hij

zijn theorie �oet hcr�icn�

soortqenotcn.

't ui

(Ovorgenomen aa.n

Zilvermeeuwen worden c:en publieke vijand

de

a.n.

'>,t c,�.na��rd) <•u

en

sommigen

a�urcn1cust

-------------------------------------------------------

�e

zijn een ze

proberen

soort openbare vijand geworden in te

(The

Hitchcock

vergelijken Tll<'�t 0.e

Frankrijk

vogels in no

Birds).

thriller van

Te Gort-la Nouvelle beweren twee arbeiders te zijn aangevallen aoor een �werrn zilvermeeuwen. Het qant zelfs zo ver dut de �oP.ders hun zuigelingen ni0.t meer voor h�,t open ra?.m durven te leggen. De ;:mtoritciten vorklaren dllt É'rn on nnder stork overrJreven is c�n zij voelen er weinig voor om èa 2ilvermioxmwcm te vcrjngcn of uit t8 moorden. Sinds de zilvcr".le(rnv.ren in 190� bcGchcrmd ver1(laa.rd wcr<len, zijn ;7,C no.bweli jks in aant�.1 tocgonomcn tot 1955. nu.<l.rna is hun aantal echter onrustwekkend gestegen. Oorzaak is de indus­ trinlisering vnn de kuststreek. �lhoewel dit de meeste soorten roduccert, nncr1t dG zilvcrmf;cuw toe in <J.�ntal. !îoe Meer industrie, hoe

riecr

afval on hoc

meer

zo

.,.,10er vocdsol

vinden

Q1u0.Ll.t

zilvermeeuwen.

lnnger meer hun taëlk van het Eertijds

hanlden

ze

Tegenwoordig weten welriekend

<lnn

ze

Volqons

de kustbewonürs v::rorberen Een tuinbomver zwilrte

r,>lr'l.stic.

In de In

z<:

De

m e e uw e n

vnilniswagen ·

er

onn.ervin<len <1P

1959 bro�aon er

niet

de rivieren.

en

afval op. zijn weinig

nupicr en nlastic inbe­

hot

werd

E r i s blijkb;'lar qeen v0r�ekering

r:amil.rgue

�c

zijn meloenen bc<lokt met

;:irm zagen

en

zee

drijvende

ulles,

uit Ginöstas had

wordt gebruikt bij ·vuilniszakl<en qericht.

de

storten.

grepen. vellen

en visten

precies Wi1nnccr

vrnchtje komt

v0rvullon

schoonhouden v�n de

dode vissen op ze

u21.nkunnen,

flnminqo' s

als

het plë1stic dat

00.nzicnlijlw

sch0.de

u.;::m ­

nc� kosten wil dekken. veel !rist vun de meeuwen.

3630 nnar en ar werden

<'iie

slechts

585

jongen qrootge­

bracht .Ue overigen zijn verdwenen in de �agon van de ?. ilve rme e uw c n. Ook in Dr0tngne ondervinden de mosselkwekers veel sch0de vun hen.


- -3 Voorstellen tot opl.o ssingen van het probleem zijn er voldoende, maar geen is werkelijk afdoende.Het u tro e en, of pogingon daartoe is er één van.Maar de meeuwen zouden nn de eerste schoten verdwijnen Het vernielen van de eieren bli kt evenmin do e ltr e f f en d te zijn, want de wijfjes·zouden een tweede,onber'ekbaar bro e ds e l leggen. Vergiftiging da..n maar ? N:iet aan te bevelen, want zilvermeeuwen. laten geregeld hun prooi vallen,wat gevaar oplevert voor huis­ dieren en kindercm. Sterilizoring v:m do eieren blijft nog, maar hier rijst het probleem van het personeelstekort. De oplossing die de ecologisten ao.ndragen is bet meest logische: De men.sen a311z0tten meer discipline op te brengen:het probleem van de afval en het huisvuil.Men zou verwerkings c e ntr a es kunnen bouwen, maar voor de kleinere g e m e en t en zijn de k o st en onover­ komelijk. In de kuststreken is het probleem des t0. erger, omdat · er tijdens het hoo gs e zo en lOx meor- a:Ival \vordt �eproduceerd; dus moeten de ce n t ral e s lOx meer kunnen verweriten. Eenmaal het seizoen voorbij, werken ze dan op één tiende van capaci tei t dan ook ho.ndenvol gold kost. Er zijn trouwens prioriteitsinstallaties voor de toeristen, zoals parkeerterreinen en campings OndaUks alles hopen experts binnen afzienbare tijd een evenwicht te h e rs t el en inr de zilvormeeuwenstand. Velen achten clit ijdele ho�R on overdreven optimismc.�aten wjj hopen dat ze menselijk

i

i

j

l

i

hun

t;\va

l

bliJ.ven�

Robert Rermans

Voor ecologen in de

dop:Natuurlijke

r e l at i e s II

------------- --------------------- - ---------- --

bouwstenen vm het o c osyst e e m kunnen vanuit het standpunt aldan niet van rechtstreekse dier levend w e z e n het b e sc houwde is de bodemsamenstelling bijvoorbeeld boomklever cµ.ze zijn.Voor aard en andere louter fysische factoren niet van het allergrootste b elang. Rieromtrent hoop ik 1'3.ter en meer gedetailleerd terug te komen) Welvan rech t str e e s bolang is de vogetatie1die moet ondergebracht worden,voor de b oomk l e v e r , bij de fysische factor,da'l.r de vegetatie, in hot ecosysteem van de boomklever vanuit het stnndpt..nt van deze g8cn producc=mt,noch verwerker v.'.111. orgru1ische stof is.Dit illustreert dat bij hogere systemen de 4 f actor en van het ecosysteem niet maer die gelden voor ,nd zijn als de bas sd ef i:rri. tie zo duidelijk oml c p e van de r e l aties in do natuur zelf, en van d.e het algom,__;cn p r natuur met de aarde. Of met andere woorden,hogoro systemen· kennen storke onderlinge rolaties,terwijl de relaties met de fy s i s che aarde hiervoor van secundaire aard zijn.Do enige uitzondoring min of meer is het kl maa t . V o o r de boomklever lijkt dit no cht an s een zoor ruime f actor te zijn,zozeer d�t we kunn.en stellen d�t de klimaatsafhankel�jk heid v::i.:n onze vogel vooral wordt b2pa�ld door de klimaatsafhankelijk­ heid van de vegetatie. Nocht�ns gebeuren binnen het zeer ruime ver­ spreidingsgebied van de boomklever invasies.Do oorza'.Jk van invr.isics

De 4

(

)

(

van

k

s

i

ij in i

)

(

i

soms ongekcnd�mao.r vaak ook te wijten 3.&'1 klimaatsomstandigheden• Dat de boomklever echter vrij klimaa.tsonverschillig is ,wordt best aangetoond· met zijn verspreidingskaart die gqat V'm het ho og s te noorden: tot het diepste zuiden van de gematigde klim��tgordel; en daarin nll.e klim.'lnttypes omschrijft van het continentaal -tot ons gematigd zeeklimaat. De veget�:i.tie is voor de boomklever van het grootste bel3.llg, do b o okl e -: e r leeft dus volledig in een s e cun d a r milieu, d.w.z. dat de fysische f actor vw het milieu v3.l1. de boomk1over be­ paald wordt door levende wezens. zijn nu de producenten v�n o rg an s ch e stoffen v o o r de boom­ klever, of W'larvan leeft de booklever,en in hoeverre is hij 3.fhetnkolijk van doze produconten?Dit o n d e r zo e is zeer uitgobreid ,omdat de voedselketen van een ecosysteem tevens de hoofdrelaties V3.ll het systeem blootlegt.Hierover moor een volgende keer. Alex Vrijdaghs is

i

Welke

i

k


-4-

ing

De paddepool en omgev Onze afdeling is weer een natuur g ids rijker"Piet :De B eck e r behao.lde in S eptem b e r 1977 het diploma van natuurgids en schreef hi e rv oor als eindwerk een omvangrijk geheel o v e r plruiten-en dierenwereld van de pad depo el in St-Jöris-Weert.In dit en enkele volgende contactblaad­ jes zullen w i j hieruit enkele hoofdstukken publiceren. De redactie

De paddepocl is een p ar el van de natuur ten zuiden van Leuven bij de klu is te St-Joris-Weert en ten N.O.van het dorp Wethen dat eraan grenst met een monst e r c amping van ongeveer 500 caravans.Dat maakt g em­ iddeld 4 man p,er caravan hetgeen neerkomt op ongeveer 2000 mensen en als die dan nog eens hun f3.milieleden u itno di g e n om in het boa te ga.'J.n "spelen" • o·•'"•• • • • • • • " • • • • • • • • • • • <> • • • • Ret gebied wordt nütjes in tweeën verdeeld door d e Herculesdreef ofte ie noord-zuidverbinding. De paddepoel is een zeer drassig terrein wa�r onze streken vroeger zo rijk a'lll w<i.ren.Tijdens de middeleeuwen werden er vele van deze

moerassen gedempt en aangewend als landbouwgrond.Do rest"jes11 die we vanda.'l.g nog terugvinden zijn voor het o v er gro t e deel elzenbroekbos­ sen.En daar makkt de p a d d e po e l geen uitzondering op;tenrninste niet wat het g e d e co l t e betr eft wa8.r niets werd op armgeplanit ,want inmiddels werden er stukken met inlandse esdoorn b epl'Ult . In vroegere tijden werden de paddepoel en de omringende gebieden gebruikt als visvijvers h e t g e en man op k'lJrton nog kan terugvinden.Ook de wallen van de vijvers zijn ougeschontl en terug te vinden hetgeen grotondecls te danken is a3.l1. de plantengroei die erop verschenen is en die met hun wortelgestel al de '.J.arde op hun pl a ats houden.

oude

gebied(Enkel

Avifauna v,'.111 het . Ijsvogel: Occledo attb.i s

de

eigenaardige

gevallen )

Hnvik:Accipiter gentilis.Janrvogel,zeer sc h'lars e broedvogel

Een havik is eigenlijk eon hij zelden tot broeden. In

sperwer in het groot.mor in ons land komt Nedorl'md is hij eveneens een zeer schaar­

se broedvogel m'.1�r da'1.r werden p1J..'lrtjcs ingevoerd en ui tgezct op Veluwe9hetgeon tot nu toe zwak rcsul t':'l.at op­ leverde.Deze vo � el is dus het v e rme l d e n wa'l.rc1 oBdat hij in de p3.dde­

een

de hoogtGn van do

poel zij1n gelie rkoosd j:J.chtterrein en ook zijn plukpla'l.ts h o o ft. Deze plukplaats is een pl'l.'.J.ts op een klein verhoogje WC1/1r de ht1vik

of een '.llldere roofvogel,met zijn reeds gedode prooi nri.artoe komt vlieg2n om het daar te pluim2n_ als het vogel is of het de pels af stropent in het geval het een zoogdier is.Vanwege hun voorliefde;

te

voor fazanten,patrijzen,hazen en konijnc;n zijn deze dieren nogal i :r.lpo pul ai r bij de sportjagc:ce.Daarom stonden de ze a.w zwn.re vervolging bloot. Sinds hun b e sch a rmin g is hic;rin wel enige vor'.llldering gekomen maar één enkole keor durft mon , vooral in hot buitonl'.JJl.d d3.11, er nog wsl. e@ns 00n,tjc neer te h::ücn. Van neerhalen is er eigenlijk al �oen sprake meer vermits de h:::i.vik het liefst on het meest j'.l'lgt op éen mater hoogte in de drevon van 8Gn uitgestrekt bos of woud.

,

Bo sruiter: Tringo.

gl '.lreola. Doortrc;kker

De Bosruiter is een rogolm�tige

doortrekker in klein a':ll'ltal.Vooral in de m'londen augustus en september.Niettegensta'.lllde zij zich meestal bij krekon of leeggeleaten vijvers ophouden, tref je ze nogal eons o.an in de grote dreven van de bossen, zoekend m:t'l.r wormen en m'.lden in de plassen 'ild'1'1r. ffet is een w a2 dvo ge l m3.t een wi ttG licht­ gGb8lldeerde sta'lrt scherp af steekt tegen de; zwarte bovenk::mt vo.n de vleu g e ls D e onderkant is echter grijs gGkleurd zodat je hem gemakkelijk kunt ondorschaiden vo.n het witgatje. Als hij opvliegt hangen do lichtgotinte poten sl'.lpjes onder zijn staart te bengelen.

.

die


-5-

Zwarte specht:Dryocopus martius. Jaarvogel,

zeer

scha'.lr s e broedvogel

i

n;t-d�-Z;;;t�

sinds het einde V3.Il de vorige eeuw zin kreeg spech zijn broedarea'l.l uit te bruidon,hoeft hij grotendeels te danken !l.'l.n die er voor zor1,·de dat er over gans 'Nest-Europa ui tge­ de n.'.J.ngeplant' W'l.'lrv'l.n hot hout werd gebruikt dennonbossen strekt..e als stutbalken vo o r de mijng'1.ngon.Niettegenst'.:nnde onze vogel be­ schreven wordt :J.ls een vogel van denncbossen broedt hij hier toch uitsluitênd in beken en berken.Het gat is gemakkelijk te vinden en te herkel1lnen omdat het een langgerekte ov:1,le vorm hoeft.Omwille van zijn gr9otte wordt de sp e cht hier in. do streek .ook wel spechtekra 'li of kro.�nenspecht genoema . N'!l 4 weken l.ll het nest gevoerd t e worden wippen de jongen �l enthousiast to0en de nostboom op en verhuizen zodr'.1 ze al een beGtje stuntelig kunnen vliegen n:i.'t.r d.o d.onnen W'.l!l.r ze gem:Jl-ckelijker kunnen klauteren. In t egenstelling tot a.ndere vogels is bij de spechtojont;on de sta:'..rt het eerst met pluimen bezet ondat die moet dienen :Us .steun. Dozo specht hoeft oen grote verscheidenheid o.an roepen die dikwijls v2n honderden not ers af stand to horen zijn.

mijnbouw

vrnrde�

Kruisbok:Loxia curviro str :::i. . Winterg'.1st

m'J.8.r

het st2:J.t Indord'l.ad,do kruisbek wordt beschreven o.ls wintergo.st vrijwel vast dat dit vogeltje broedt in de padde:()ool cm ook op and.era plaatsen in het moordn::üwoud.Hot gn.nso jf'lar doo r J. s hij to horen met zijn zachte roep"Kiop-:-:kip-kip-kep11.Het is één van do moest gespec­ ialiseerde vo g el s op het gebied van het eten. Met zijn gekruisdo snn.... vel.punten is hij instn.'.lt de zo:J.dj es uit een c1ennekogel te h2len. Hiet O 'J.nnetje is duidelijk to ondorschoidon vnn h:.:t wijf je door d at hij eon helderrood uiterlijk heeft on het wijfje moer gelijkt op de grocnling.Dikwijl.s zw erv en ze in p 'lartj e s rond gans de winter door om in de vroege lento Wö®I' ll'l'lr het noorden te trekken •

.Ap pelvink : Cocco straustcs cocco staustes. J.'.1'.lrvogel -

=

.

zijn 18 cm behvort de appelvinJ:� bij cle csrootsten dor vinken.Rot is een kleurige omniskenb:::i.re vo�olmet een geweldige bek voor zijn

Met

grootte en een" stioronok" ,hot rozebruine licha::un cm do bl::mwzw"J.rte vlougols mot schoudervlekken Peterson Mct zijn i.:;owoldige bek is hij in st'.1'!.t lrnrsepitten to kraken.Jo moot eens proberen mot do to.11ldon oen korsepi t to kraken; dat is eon l u s j o W:J.8..r je hool veel last mee hebt.DikvvijkJ...s vinden wc n'.1 de winter onder de struikon van amerik�111se vogelkers eon hoopje mooi geslepen pitten· terug w'.1t uok het werk is vnn deze uiterst krachtic;c VOG<:Ü. Tn do winter verdoft zijn verenpak en ook zijn bek om in do lonte woor in volle pracht te verschijn.en, on ook de bek krijgt dan weer zijn typische diepe meta".l­ gl'l.ns weer.mor in de paddepoel broedon zovm:b 7 kop pe l s en op hot einde vnn de zomer za,,. ik ze nl.lema'.l.l bij elk::tî.r•l4 volwassen diert� 12 volc;roei o jongen in het bos aan rondvliegen in eon .r l'.1vnaiorige groep. ') Dit voorjo.o.r verscheen hi-.::r vo or het e e r st de Cetti' s zan,��e:r.Hîj broed­ _ do voor het eerst hier illBel ·-< · ö in de Dijlevo..lloi on heeft sindsdien ui bcno1non 1n d0 streken d�r rond . e c is een vo:·ol v::m Zuidoorspronkelijk die hior voo t . eerst in J.964 word De Z'.Ulg klinkt ongeveer :J.ls volgt:"Tjup-tjupitjup-tjupitjupitjup" Hij brooclt g:r�"J.'l.� in �omr:i.;o bo ss�n of bij oen rictkr0arr 'ei: zo verscheen hi.J hi er d1 t J.'J,::tr ook in e on voor hem go biotoop. Do Blauwborst Il""...'Il . ik hier di t jcv:i..r ook voor hot eerst Vfü'.1r. -Sven.'.l.ls do vorige soort broedde hij hier j'l.:i.r voor het eerst on bracht mot succes 3 jongen groot die ik p::,s voor do eerste keer zag·in·hot begin van september. •

(

)

k

rt/

met ampor

toroidThg mropa(

)

maar

het

rl're

\VO.argenomen

schik�

dit

S oro l'.lnton: addest,.... "lon in do uo..dde oel Zwammen fungi ziJn een afdo ing vn.n la;:i;crc blad0roenloze org'.l.nismen met cellen die ma'lr oen· klein a"'.ntal chr')mOsomen bev::itton 2-8 Zo voeden zich , ofwel s sn.profiotcm, dus dode ort,;'J.lli smen, ofwel .'11 s

'11

op

(

)


-6-

p :J.ra si o t cn, op l cv ond o o rg'.""1,.:r i sm en , o fw el al s symb i on t in s'.lmonl eving m o t '.""'.Xl d o r o p l :m t o n d i e m o e s t cü b l a d t;r o c n b ev a t t en. Z e p l [).n t cn z i ch m e e s t al v o o r t m o t sp o r en m'1'1-r so mI'li G C so o r t en , zo �l s 1zi st cn , p l nn t on zich

vo o rt m o t kno pp en . Zwalllill on

v e rvul l en e on

eno rm e b el ?..ngri jk e

t actlc in d e no.tuu r , zi j z o r b e;n e r n am el i jk vo o r dnt d e o rg.'.IDi s ch e s t o ff en z o 'll s p l 8.!1 t c r c s t en o n do d e di or on t e ruG omge z e t wo rden i n o..n o rgani sch mat c rio.al d 3.t d o p l .'1ll t en no dig hebb ·" .:n o m zuur sto f t e vo rm en , di e o nmi sb'l'."'..r i s vo o r o n s al l en en al l e and e r e di er en . D'.l..'J. rt eg enov o r s t o::. t he t '.:'.. l 6 em e en b ek ende f ei t V 'm d e s chnd e di e schimmels bv . a'J.nbr engen o p l o d o r , vru c ht en en gro ent en. Bov endi en z i j n er tal ri j ke s chimm e l s t2 wi j t en '.:nn schimm el s . lie t e t en van gi f- · t i G O p :i c1 d e s t o e l en l ei d t to t v e r ui t e enl o p en d e v e rgif ti sint; sv e r schi jn­ s e l en zo �l s hu i du i t sl ag al s men d e k al e ink t zw run o o t on al s m on l2 uur d '.l.'1.rvo o r o f d ��rn� alko ho l i s che drahk cn g ebruikt . M en k:i,n o ok b e ginnen t e b r '.l.k on , l a s t heb b en v�n diarr e e o f in h o t e rg s t e gev'J.l k an d e do o d in t r e d en he t � e en 'J.l w ol e en s m o e r g o b eur t . Dikwi j l s m'J.ni­ f o s t o r en d e z e v e r schi jn s el en zi ch 10 t o t l2 uur ; j n , o f z el f s 2 d :i g en nr. h e t b cbruik V 'J.ll e on gif tibe so o r t p '1 d d e s t o ol . Bv . na h o t e t en v an d e cro cno kno l .'.1.m '.l.11.i e t ( ..î..m ani t a ph:1.ll o i d e s ) , d e o v e r,;ek on d o gif t i t; e so o r t k'.l.n m on in ho t b e gin br�k en , lî.t e r dinrr o e on br'.1k en , l .'.1. t e r g evo l g d d o o r e on v e r sl o c ht e rinb v '1n d e nl g om ene to e s t 'J.n ·:l , on i n d o m e e s t e .;evî.l l on d e do o d '.1.l s o r ni e t b i nn en d e l2 ur en wo r d t ing e ;;r op en. Dit h<.ngt af v �n h e t w e o r st 8.ll d sv c rmo gen d a t v e r s c hi l t vetn p e r so o n to t p o r so on . :O e v e rgif t i gint:; i s fa tao.l î.l s j e bi j v e rp l sging d e so o rt ni e t k ont d i o u '.i. :m d i o v e rgi f tiging G e ho lp en he e f t o f nl s j e h e t t o l '.:1.. a t 'J.:J.n uw dokt e r m el d t . In o nz e str ek en l i cht he t '1'1,ll t c,l d o d ol i j l{ gif­ tige s o o rt e n a rm de l 'J.g c k8.ll t , m� 'tr d o m e e s t e p �d d o s t o e l on z i jn z e l f s c; eni e t b 'l 'J.t en z o er sm::i.k el i jk .

Li j st

vcm

de

e i g enaardi g e

p 'ld d e s t o

el en

i n d e p :i.d d ep o ol

- - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

spo n s zw am ( Sp 'lrra si s c r i sp Ct ) Z o î.l s d e n'.:'.. 'l.m h e t z e gt c on cro t e u i t z i cht van e on ro nd e sp on s . Koningsmo.nt ol ( Tri chlo mo p si s ru til 2ns ) i s e en zwrun di e z o or go ::.: d g e­ schikt i s vo o r d o f o t o gr af i e , o mwill e van d o ro d e ho e d ( bo r d e auxro o d ) o e t kl e ine fi jne vrfu t t e s chub j e s on d o kn1.lt; ol e ( goud g el e) o n d e rk.'1ll t Gro t e

z w ::tm m e t h e t

en

st e el .

:O enn ovo e t zwci.m ( Phet e o lu s s c hw o ini t z i i } b evat z e e r v e e l wnt or , 2l s j e hom ui tlrni j p t v e rkl eur t hi j zwn.r t . Hî j gro ei t vo o r 'J.l rt 'l.n d e vo e t van larik s en w:::i. a ro p hi j p etr a si t o ert d o o r vo ed sel o.f t o to.pp en ui t d e wo r t el W'.'.o.r d o bo o m o p l 'lng e t e rmi jn o o k n n.n s t e rf t . :O e Ko stgange r sbo l e e t ( Bo l e tu s p G.r J. si ti cu s ) vind en w e o p o f bi j o.n.r dnp-.. p ebovi st èl t en . Z o al s d e l ati jn s c n.'1 � he t z e ;;t on d o n e derl an d s e o ok l e ef t hi j t e nko s t e van o en �nd e r e zwo.m en in di t ó eV:J.l i s d a t d e . o v e rb ek en d e ?. ar d n.p p e l b o vi st , Kl e in e s tinkzwo.m ( Mut inu s caninu s ) Komt hi er o ok vo o r . Ho t ·i s no rmn'.l.l e en p c:tdd e s t o el v::in d e :-.r d onnen mrJ:J.r hi j komt hi e r in i::; c rin� o r o mat e o o k voor . He t i s d e v e rkl eind e ui t go.v e v :::m d e gro t e st ink zvnm di e d e m e e s t e m en s en w e l zul l en k annen m � 'l.r d o Gro t e ho e f t e en gro on o t o p t e rwi j l· d e kl ein e e en ro d ·..:; t o p he e f t . Plaat j o s zwamga st;... s t e ro pho ra p '.:'.. r a sit'i c a ) Ho t i s w el z o o r z el d en cl'.:1. t j e d i t p �d d e s t o e l t j e vindt b eh::i.lv e i n c1 e p a.d d ep o ol vn :tr j o z e no ci�:tl e en s t o i:; onko mt . Ei c enli jk zi jn h o t p o.d d c s t o ol t j e s o p c on ro t t e do d e p o.d d o sto oJ . ,J8 vin d t z e v o o r a l t o ru c o � r o t t e rusull 8. ' s Wim orzw::imm c t · e ( Scut e l l inn. s cut oll�t a ) i s e en klein ro o d komm e t j e vt:u1 ont; ov o c r , 5 cm do o r sne d e m o t e en mot zwar t G h'.1n.rt j s s b e z e t t e r an d ·

G ewone mo ri el j e ( Mo r choll a e s cul o nto. ) '!Jp e cht ëinkt zwam ( Co p rinu s p i c n c cu s ) V o rl o r1 cn j a'l.r w e r d d e z e ui t o r st z el d z am e p ad d \j sto el vo o r d e e er st e mn.al i n d e s t r e ek 1; avo n 4. en i n c� e buu!t v n.n 1 e P ro sp o r �r e af en nu s chi jn t hi j d . m . v . sp o r en t o t hi er vor­ sp r c i c1 g e rn:l.kt t e z i jn . Hi j l i j'kt o en b o o t j e o p d e K o.l e inkt zwam mo.o.. r e r z i j n b r e d e wi t t e b an d en d i e ho ri zcmt anl l o p en n.fg ewi s s e l d m o t t el­ k ens e on i e twat dunno r o zwar t e b an d ertu s s en .


-7-·

:P ro nk st o o l b o l o e t ( Bo l e tu s c n.l o pu s ) ho e f i:; o en z e e r onT o:;cümnti c:; o vo rm vo".L'1. ho o d , hi j i s l :::m g s o v eral b o z=o t m e t bo chcl s , k r o nk el s on h e e f t V::'..n b o v en u i t g e z i en o er1 t;r 'l.uw e ho e d- m '1 'J.r · nl s j e o n r1 o r di e vi e z e ho e d g a'J.t ki jken z i e j e o en p r3cht i g o p g eb l a z en ro d e s t e el . Z o o gdi e r en

vcm

c1G

P n.d d epo el

Om t e b e i;irmen z i t t en e r m a s s a , · s koni jnGn di e o r e i g enli j k no d i g z i J n . Z i j hebb en e en gtmgon st el s e l d a t e i g enl i j k flm c t i on'o ert' '.J.l s e on so o r t natuur l i j k e draina t; e , z Gk er hi e r . Di t vm s c1uL l c ü i j k t o · m e rk en · o p · b e­ p aal d e p l an.t s en w b. 'l.r e r vo ri ge j n.r en c on koni j n enfnmi l i o g ehu i sd had en hc; t j a.'.lr d -:1::1r et c ht o r s t o nd he t g.an s e v e rl o o p vnn d e p i j p · b o v en de br o n d vo l m e t okk o rp l n,n t on , z o et.l s d e kl ap ro o s dw z m en z ag b o v e n d e grond e on kronkel end e stro o k m e t dro o st omi:rmcm d e p l ':"..n t en � s ' W int o r s , cü s e r o p d o v o l d en · ni e t v o el m o o r t o G t en V ::'..l t t r ekk en d e ho.z on o o k nn.ar he t bo s . Z i j z i j n e i g enl i jk e envo udig t o o n d e r s che i d en vo.n he t ko ni j n . J e mo e t j e g ewo o n inb e el d en to t waar d e o r en z o u J on k o m en mo e s t j e z o nao.r vo r en p l o o i on. 1�l s z e t o t o p d e n eu s o f v o r d e r z o u d en ko m cm d o.n i s h e t o ng o twi j f ol d e e n haa s on al s z o ko r.t e r z i j n i s hot e �n koni ji:.: do.t j e v o o r j e h e b t . E en o pvall en d e r zo o gdi e r i s h o t r o e . O v e r dit gr a c i eu s e di e r zi j n r e e rl s b o ek en vo l g e s c hr ev en . In d e l ent o en d e z o m e r z i j n z e s c huw o m d e e envo ud i b e r e d en � Ci. t z e d an m et j on.; e n zi t t en . M 8. r:i.r in d e horf st e n i n d e wint e r ql's d e j o ng en r e e d s o p g e gro e i d z i j n , zi jn z c; · mind e r o p l e t t end en kri j g j e z e e en­ voudi .; e r t e z i en . Ifi o r in he t m e o r cl'l'o.Iwo u d wo rd en d e r o e8n e lk e h erf s t u i t g e dund t o t e on 1 2 0 - t al ex emp l ar en . D e zwakk e cm z i ek e d i e r en , c1 e o ud e en t e s t e rk e d i e r en wo r c1 e .:1 u i t de w e g b o rui m c1 z o d at h e t :t e ewi l d o p t imao.l z o u kunnen vo o rtb e s t ei.:-m in o n s t o ch ni e t ::11 t o gro t e bo s . E on o.nd o r o pvo.ll end d i er i s d e d '.l s · di e hie r o o k no g z i t c1vv z in de o mt r ek . Di t j .'1 ci.r z a g ik e on .'J.o.r d i g s t 8. '.1l t j e van r i v n.l i t ei t tu s s en d e d a s eh d e vo s . D o zind eli jk d a s had r e e � s vro eg i n h e t vo o r j aar z i j n p i j p � e br av on en al l e s pro p e r r.; om ·J:::tk t t o on d e i e twat min d o r i j v e ri i;e vo s z i jn p ij p on t d ek t e . E en d a e i s e o n di er m e t e en ni e t caur,en d e p i j p o mdat d o d a s g e en c i g en a C1.r di G O G eur en k an v e rdr a c cn , en dat wi s t d o vo s w el �Jp e en z ek er e das slo o p hi j d o d a s s o bur cht b innen en l i e t o r z i j n vi si t ek 'J.art j e acht er( z i jn ui tw e rp s e l en ) ,nvlug v e egd e de da s d i t " p r e s ent j e " buit en rna3.r d e vo l t,; on d e dett; g c b our d. o hot z e l ïf c1 e en d e d o. s p �ik.t e z i jn · b i e z en en v e rt r o k no.::tr e :;n ::md e r e p l ok di e me er g es c hikt wn s on brci, c ht d n:<.. t tw o e j o ng en gro o t . · . O o k o p o en mo rgen ho o rd e ik l etwa'.li v 'l.nui t e en s t ru i k en z c::i. g er é én v an d e v e rvri l c1 o rd o hui sk :i.t t en u i tko m en . Ik . ginG ev on o n d e r c1 e struik ki j k en en clo.0,r l nc 0 en p .'1. s g c c"l o d o bun z :i.n� . D e z e h:-td h e t kl ::.nr.bl i j k c l i jk mo e t en afl e gg on t e G Gn z i jn riV,'.1 1.l . V o rd e r .· vo n d ik o o i t no g G en s e en do o d w e z e l t j c on .z 'J.g ik in d e win t er o cn s c: c n h e rm e l i'jn in vrint e rkl o e d m e t he t zwo.r t e pUh t j e '.l. 'J.Yl zi jn s t 2 .C1.rt . Do. t e r v e r d e r no g vf- c ermui z ep: z i jn i s s ' o.vo n d s g eran.kk cü i jk te z i en b o v en . d. e vi jv e r vo.n d e klui s m.'1 3. r o m a cht e r u e so o r t t e ko m en dC1,�r b en ik no g no o i t i n s o sl 0,::.gd . In h o t bo s zi e j e v o r d e r no g e ekho o rn s , z el f s o o k p ik zwar te . D e z e. d i e rt j e s zi j n o ok do o r i e d er e en g ek en d . D e z e d i e rt j e s vall en �t e r no gal e en s t en p r o o i n::m d o hnv i k . V e rd er z i j n o r hi e r v G r s c hi l l en d e so o r t en raui z en ·

m n ':'..r

o o k �i c r kon ik en k '.1.n H r �; c on enk e l e

so o r t o n -:=t cr s c !;!:.ei d. en .

P i e t D e Be ck or P rnxi t el e s cm P Hi c'l i a s en a l l e o.nc1 o r e b e eldho uw er s p l a c ht en hun mat e ri aal all e en ao.n d e bui t e:nk 'J.nt t e b ew e rken , o m d �t z e daar all e en bi j ko nc1 en . I!e t binnen s t e bl e ef o nb ew erk t , onverfr2.'l i d , Q l:)lb e r o o r d . do o r hun kunst o f hun s e d n cht e , o m d a t z e ni e t bi j ma cht e war en in i e d e r d e el v:::m he t mat e ri a 'J.l do o r . t e d rini; en o m h e t t e b ew e rk en . M e t d e natuur ev enw el i s he t he el and e r s g e s t e l d . " " 11

• • •

·

il . .

·

G::ü enu s

Bero emd ,;; ene e skun :'l i i::; e ui t d e o udho i ·�� 131-ca2 0 0


-8QB ;-m r?.Vl\.T I E S Vi'\:-r DE KE -:-lKU I L i\,"\N DE K TUC V.('\N g e d u r e nde 1

HOLSBREK-DORP

Ik had v o o' r � e z e z om e r n og m a �r

2 k e e r e e n k e rku i l g e z i e n

nern i ng s l i j s te n )

v l uc h t ig

TTe

en

dnn

noq he e l

{ � i e w a rr r -

.

n l n ëi. ri r de � n s t o o r v n n Ho l sbe ek -Porp g. ::1 0.n vr age n

w ar e n we l

t o e v a l l ig g e e n

ui len

in

z i j n k e rk

e n h i e rme e we r d e n q e r u ch te n d i e ne g e e r d ,

' 77 .

j u n i - j u l i - a ug u é t u s

z a te n " .

ik

De z e beve s t i g d e

r e e d s gehoord h0 d ,

" o f er

dit

t e r s t o nd

a l t i j d ge­

m a ar

bewa arhe i d .

Ik v a t t e t o e n r e e d s he t p l a n op , e e n s te g a a n k i j � c n b i j de t or e n i n he t b r o e d s e i z o e n . Op 2 9 me i w� r e n we me t 3 moe c Ug e n ( J_,UJ , HB e n D ?"'.V ) De

u i l hebb e n we

Op

18

j uni

ik d ll nr

reed s

Later

z ag

wo r d t

en

to e n v � n g

z ie n

ik a l l e e n .

wé1. s

e chter

V .::l n ve r

een

soor t

j ag e n

.

hove n h0 t dorp .

To e n

ik b i j

de

t or e n

u. n nkwnm ,

• voo rwe r e l d l i j k qek r i j s "

hoorde

u i �K: ome n .

d i t g eb l a � s d o o r de u i l z e l f g e p r o d u c e e r d o f a n d e r n l a ll t s c l i j k spook . L a t e r k r e eg i k <l e vn r r f\ s s i ng � nm d i e m r:vm d t o e n d e kerku i l o p de n o k v a n he t k e rkd u.k g i ng z i t t e n . H i j scho ld me i n u i l e t n ;:ll d o hu i d vo l . Ho t g eb l o. u. s wi:.l s om n i e t t e n a nhor e n e n wa s o n 2 5 0 m v 0 n de k e rk noq te hor e n . E e n wn ek 1 21 t c r ( 2tl j u n i } z ag ik he t k oppe l v l ak b i j c-30 to r e n bove n e lk a ar c i rko l e n . E e n 11k ik 11 , kek " w n s t o e n de c o n t ac tr o e p . Om 1 2 u .z ::'\ t f-. 0 n V ;'l n de 2 o n de n ok Ook t o e n \Jé' s h·� t q eh l ët :i. s e n cr e ­ ik

duide l i jk

niet

door

d �t

6 én

.

schr 0 c uw t e ste lde ,

sn i j à e n .

s t o nd h i j

l\ lho m·w l h i j o n � e u. a nwc ":?: ighe i a wc i n i q o p �r i j s

toch

o n� e r n � n a e k e rk e e n s

b l ie ? de ze on s

ui l

echter

de

d ;J.t we

toe

t e b ek i j K: c ri .

z i j n hu i vo r i ngwc1ckc nd

( n a tu u r l i j k )

niot

noq

Op

stoorde luider

11

niet

opvn l le nd

wa s

- he t <J 8 S c hr e e uw

" c hruuk "

'?: i j n

i�m i t a t i e

il< hem

D n �r n a

d e k e rk .

nog

ben

n il. ar

on s

uit,

roep wn s

è 0c ibc l r i j 1c c

vnn

een

z i j n roep

p � �r keer

n i e t mee r

ik

a a n d e k e rk u i l e n

ons

h c tg 8 c n

{ r iep ' s

roencn

g � � n k i j�c n

o i;> v o. l l e nd .

z o moq e l i i k �vond s

of

i n de

lu i steren .

:

l u i d chruuk , door <ll"� vog e l u i tg e ­ br a c h t t i j <l e n s � e v l u c h t o f i n z i t ( u i t de t o r e n b v . ) r� . B . I k z o u d a nr i n ao b u u r t n i e t w i l l e n wone n o f s l ape n , j e wor d t e r q owoo n "'mkk c r g e :!l.o u n e n d o o r d e k e rk u i l e n , zeg z e l f : d u t toch OD

trekt

-

en

g eb l n ri. s

om hem v ;:i, n

1 0 - t n l me t e r bove n

qewoo n l i i k ) •

d an

t e r ug

n�n

nuq u s t u s hoorcte

to r e n v a n Wnt

z i ch

een

n f s c h r iK: t e .

De m nkhe i d v n n d e z e u i l e n vo o r u l II i i

s t r n v_ t ovo r s t u.k e n

Vanop

Zücr

l ichte

Ty t &t

n lb a

:

De

wi j

z e e r m i1k Vëlnop

de

n ok .

Wê'. s

de gr o te ,

en

u i l w i e r r:> o n s

Zl l l c 1:.r n

Vü r d e r we r d e n w i j

HB )

c1 c n1-:: e n

( vr i j we l ) zwnr t e

de o n d e r soor t a ;i. n <le 1< o n d e

i:l. n n

\·1 i t ne t og e n .

e nk e l e Wil.n t r o uw i g e b l ikke n

steed s

on e e n g a s t vr i j

toe

" oo r v e r do ve nd " ·

o n tv nnqe n .

geb l � a � -

:

<'l o

D "'..V e n

(:r"UJ ,

o n cl. c r � d j a e

b ek e nd e h n r tvorrn ige kr nn s -

een

n ik s ! ? !

voqc l s

a lb u. .

:

hun v o o r l i e fde

om

" mo o i

te

no s e r e n "

voor

onze

ve r r ek i j ke r s

.

.YI LIF:. ·DGEVI NGEN : �o

I nd i e n U -

n o d ig k e rk u i l e n w i l

r n adp l e e g in

eer st

�e p n s t o o r

om

z i e n e r g o n s i n de omg e v i ng t e v e r n eme n o f e r we l k e r k u i l e n z i t te n

� i j n b:; rk .

zo j n ,

in

juli,

g e schr e e uw g <t 0 n i nd i 0 n i k we e t

j un i

o f d e s no o d s v r o o g e r he t h i erbove n be s c h r e ve n

l ok n l i se r c n

j u l l i e b o tv a ng e n

en

t o c h me t

u i t wc� l i nq o l i ch t e b r o n d r1. t

o ok " b e z e t " z i j n . l'� ndc r e b m,1oonde k e rk e n :::i t t'i. ."1 n ook To t d R ar d e 11 Ty t o - s t ory 11 •

a l l e q çwc l d 3 o ' n u i l w i l l e n z i e n , él. c k r.> rk 0 n v a n V l i G rbc ck o n I�or ­

bc� ek - D i j l o

in

" Ko rk u i l "

d oor

J-Iü rw ig

n.

Dcb r u n .

B lo ckx


-9-

VERSL��GEN

SF e erv e r sl aL; z o m e rkrunp WJ Do l aat s t e w e olt van Aubiu. s tu s ging e en entho u si a st e w i e l ew anl j eu.;d de Ho g o V enen v e rk e:ninen. M e t 28 j o ng e r err, wa e en su c c e s ! Ge en r e .:son kon c1 c vo gel s o p d e vlucht j 3.g en . E en v-m rm e ko..mppl aat s en ;._;o e c1 e t a s so ep z o r gd en vo o r he t (SO e d e humeur . Mi chi el l ag o v o r8.l m e t d. e k am e r o. o p d e lo o r o m i e c1 o r e en o p c; ekk e mo m on. t e n t o vo ra s s en . D e afw e z­ i c on h ':'t. c1 c1 on ont;; e l i j k w 3Jl t wi e v e rbe e t o o it c1 e b e l e .; e ring V 'J.11 c1 e bo o m­ hut m e t d enn.e ap p el st;e schut • • • o f he t wat e r;; ov o cht arui ( o f in ) d e Hell e . Vfat he b b en w e g e l a chento cm w e stro mp e l d en o v e r d i e d o o d sk o p p en� En die schat t i g e b o sw 8.cht e r w a a rvo o r w o tu s s en d e var en s d o k en . Sluik s t o rt er s , ho e d t U vo o r d e Vl .J ; o f he t bek o m t U sl e cht . W i e k ent o r d e r o e p V R.n �1. e na chtui l ? I n ' tve rv o l i:; mac hi j vro e g e r sl ci.p en c:; a "Ul . Wi e kruip t e r al s o en ko en e ri d d e r i n d e h!lll e b nlk o m d o j o nkvrouw en Vrul e en koud. o na cht t e r e r1 c1 en? En dan i i o bo o s d o ene r di e ha ge di s s en in w n.rm e sl qqp z 8.kk en st 3k ' t W a s go e d . M e t z ang en d an s w e rd e r a f s c h e i d. g e n o ih o n . Jo nge w i e l ewal e r 1 t o t v o l g e n · '!. j q :-i.r ! F amil i e

Bo g a e r t

Vo c:;olv e r sl nt; WJ- Z o m e rk r:i..mp Wat d e vo gel s b e t r e f t k o nd en w e e e n s go e d kenr.ni s maken n e t � e b i j z o nd e r e avif auna van i e z e p racht i g e str e ek. M e o s t o p v allend war en : -De z o o r v ele bui z e r d en en t o r env'l.lk en ; havik. en sp e rw e r w a t d e s t o o t vo gel s b e t r e f t . -Al � typ i s c he � ;:mgvo g e l s w e r cl en d e b ont e vl i e g envanger , b arm si j s , si j s , k rui sb ek , gou dvink en klap ek s t e r m e G rma 'l.. l. s geno t e e r d . -Vo o rt s vi e l en. o o k , v o o r al . in w e i d en en v el i en , d o v e l e di s t elvink en , gele kwikk en, kr '3.m svo gol s e n p aap j e s o p • . -.i.�ls bui t e nb e e n t j e s : dw e r;�'1r enc1 ? ) bo o mv alk , t e g on d e nvon i do o r g e luk­ ki gen o p t; o m e rk t en. bo srui t o r ro ep op n :i. c ht e l i j k e t r ek . -O o k w a r en e r : c1 e b i jn.o.. o v e ral en .'!.l t i j c1 <Sro ep en kn eu t j e s , d e v el e hui s­ en bo u r en zw aluw on , d e _ g ek r angd o r o o d s t aar t , b o o mp i e p e r on g r a s p i e p e r , gro t e l i j s t e r , grp t e col e en wi t t e kwik st qart , ku i fm o e s , m'l.tko p , b l �uw o r e i b c r , goudh'.l.'.IDt j; e , en -1 e vel e b r�nkb '.l.l l en • ..:�ll e s bi j e1ko. '1r e 0n mo o i e b enc1 e d i e W 8 n i e t g auw zul l en v e rg o t en .

(

)

)

(

(

(

(

S t e f n. nn Vro

)

)

ffilblo u

e t;o cht en:lwJ.n d. e l ing ll. s o p t e mb c r

d e elner:re r s b evo n ·l on z i ch o m hal f acht ' s r:io rgen s ( o f i e t s he t k rui spunt E 5 - G e l 1 entJ.1.k s e b o:::t.i.'1l o Bi j d e wat erto r en in he t in•�u stri ep ark m e rlt t en we 4 t o r e nv tl.l k e n o p d i e c i rk e l e n d ro n d d e t o r en, vl o g en. ian d e an d e r e k ant in h e t v e l d z a t en ( bui t en k o ni jnen ) o o k enkel e gel e en w i t t e kwik st aart en en ho p en p at ri j z e n . In d e luch.t b er:i e rk t en vv e-w ao.racht i g o en g r o e p kn eu ' s r1 i e e e n "to r env 'llk p r o b e e r d en . aan t e V'J.l l.en . Lanc s d e aarc1 ew o gc o t J e s tu s s en he t iU.Ç1u s.t ri o t e r_r o in en �1 e ab d i j v:nn :P n rk z n i:; en W .__; 2 p aap j e s op d e ch:ico r e i p ..L ant en . � en t o.pui t wao.�cro lie t h o t o o R e en s vo o r d e bro ep +. e ba'l.n z i t t on . A an e "'n all e enst .1. 'm.è. hui."s j e g e k o men ho e f t e en snugg e r e kn 'J.'.:lp g epro b­ e e r d e en ont snap t e kanari e o nd e r z i j n j n s t e v�ng en . He t wa s e cht e r v e rl o r en mo e i t e • • • • E en 20 - t al lat e r ) a :::m


V e r slag WJ- d i a-avo nd Vermits b.et

-1 0....

2l/10/l977 .

jui s t e b e Ginuur

ni e t

do o r i e d e r e en g ek end w a s

, kwam

he t j o ng e vo lk j e n o gal o ng e l i j k t i j :l i c; o p r :b.G en . Bb.v enc1i e no e s t en n o c; w a:b w.'l. c ht on o p d e sl eut el ( ? ) . T o en d e z e t o c h o p cl o..'1g c1 e ( ?? ) vlug o p sc st el cJ. ,- wat z o t e l 9 v e r sl e ep t en w c w e r d c1 c app ar a tuur k o nd o n b e ginnen . D e d i ci. 1 s v an P e t o r Bro s on:s e n St efan B o.nd c w ar en . . 1 ni e t all e en do o r he t o nd e rw e rp ( Svrnnn. ge , Z o nhov en, z e e r int e r e s s lli'1.t Di j l ev all e i ) :m.':1.. ::.r o o k .roJ, o o r hun f o t o c r af i s che k e:nn.i. s ( ni e t van d e d i a ' s maG.r van P e t e r en s t c f cu1 ) . S t o f on b l o nk in c1i t l aat s t e v o o ral ui t we

d o o r t_; o o d t; c luk t mac ro-o pnrun en , t e rwi j l P e t e r p ra chti c; e sf o c r en lond s chap s di a ' s v e r t o o nd e . T i j d ens d e vo o r s t e l ling z e lf w c r 1 en �c el wat mo p p en b o t np t , :m::w.r o o k n'.:l. ck c1i a ' s kwam en vo o ral Jo han en D i rk C o s t r o p t c vo o r s chi j n n e t enk e l e p i t t i g e rurekdo t � s . O n o ng ev e e r hal f elf ke o r �� en w c , t o g en onz e z i n ; t e rug n o.nr hui s .

(

)

Ro b e r t ffe rnan s V e r sl ag P ac1 c1 e s t o e l enwand e l ing

27 /10/1977

O p c1 e z c d ag ginr; en w e o p p ad d e s t o e l onw 3.Il d. e l i n g i n d e o ra .:; oving van d o klui s . Vml v-m '.1. r z e kwan e n w e e t ilc ni e t mo..ci. r e r wa s jui s t G o t e l d 2 5 m ap. aonw o z i g . il.l cln .d o l i j k kwan en w o d o �ro t o sp ons zvmr.i t o g en d i e z i jn n:J.an t e d ank en h o e f t a 'l.11 z i j n vo rm on z i jn cro o t t o . O v o ri l; en s , d e r,1 0 0 s t : p ad c1 e s t o e l em hebb en hun na Cl.Ill t o danken .'l.rm ui t ­ z i cht , vo rm o n gro o t t e , r euk en kl eu r e . d . Wat v e r d e r s t aa t d o zwo..v elkl euri G o d onn cvo o t zwarn di e eno rm v e el w a t e r b evo.t • .Al s j e G r o p d ruk t kl eurt d i e p l ci:1t s z w a r t wat e en hulp mi d d el i s vo o r he t d e t erminer en von v el e p a d d e s t o el e n . Z o vo nd enw c d o p ar el� anani e t di e ro ·JC1 kl eur t wa::i.r hi j wo r d t ; okw:b s t on de ka st an j o b o l e o t w elk e blauw kl eurt al s j e op d o bui s j e s 18.Ylig s d e o n d o r z i j c1 o v'.J.n d o ho o d duw t . O o k d e r euk i s z o o r b e l angri jk v 9 o r h � t d o t o rnin o r en van p n c U o s t o ol on . Z o vo nd. en w o d o ,; el e kfio � o..m o..n1 e t d� <? n.'l'J.r r auw o . aardap p e l s ruikt . Ife t b o st e vo o rb e e l d i s no. tuurl i J k d e 0ro t o s t ink­

zw 'l.ll .

V a rwond e rl i jk mi s s c hi en maar d o

sm'l.'l.k. i s o o k o en z e u r b cü a.rrg r i jk z intui g alho ew el j e dat p ci. s r:i o. t:; g e b ruik en al s j e al w a t va...11! p a d d e­ s t o e l en k ent . Z o p ro e f d en w e d e s c h e rp e LJ. c lk zwam di e z o al s d e nn:1m he t z e g t 8 c h 0 rp S.':l:J. a°k t . V ht kl e i n e r e p a d d e s t o el en z i jn cl e my c en.'1 1 S Z o ' n 4 cm ho o t; en l , 5 cn b r e e d m e t c on kl o kvo rmi g e ho e d i s h o t g emi d d el d e; v o.n c1 e z o f amil i e . Z o vond en w e d e hclmmy c ena di e b G i [; e s e tint i s o n m e t o en d o nk e rbruine t o p ann d e ho c d , d e s tr e 0p s t o el­ my c ena di e z o w Cl. t bl 'luwa cht i c; <.:; ekl eurd i s cm o e t e en GG st r o op t e s t e el , en d .'J.n o ok IiD e; d e z elP, z an e alko.l imy c ena . D o z el d z ::i an s t o vond s t wa s w el d e zwo.r tvo e tkrul z o o m . Di t i s o en p ::i. ël d o ­ s t o el w aarv an d o r '.lll d rn::t 3. r binn en c ek rul d i s e n d o s t e e l zwar t i s . D o ho e d i s t r e cht ,; rv o rmi t; tj.i t c o c1i op t on m e l cho c o l a d c b ruin t o t p raliné ( vanco t c d 1 o r ) c e el . I o d c r e en k end e t e 0 en he t c inu c van d e W ffil d e l e ing W el t enmin s t e r. c;n ru s f'Ul a v �n a on .'1Ilc1 e r e p n.c1 d e s t o ol o nd e r s che i d en o lll c1 a t wu al s m e t c1c no.c o l o v e r do p l o. :J. t j c s GO:'J.n d e z e w e :s sp rin G cn. Vlc vond e n d an o o k c on t i ent al so o r t on ru s sula ' s : d e w i t t o ru s sula , cl o .� ro fpl aatru s su.1a ; d o 0el c gl .'.l.d.ran c1 ru s sula , d o G el e s t r u op r::i.ndl ru s sul a , d e s t ink end e ru s sul a , d e v o rc el on d e ru s sul o. , d o z o nne ru s sula ; d e b r .'1. akru s sul C1. , d e r c_: :::; cnbo o gru s sul a e . a . En no G h e t v e rm e l d en wa::-.rd i s d o vo n d s t v an e on n eu sho ·J :rrnk ev e r on d o zvvar t o sp e cht di e ri op . In ho t to t o.'11 vond en w e h e t f o r s e .:J.2.n t .'1.l van 8 2 so o r t en p a d d e s t o e l .Jn Enk o l o z e e r go t'c1 e b o ek en z i j n ·

-El s evi e r s p a d d e s t o el engi d s ± 400F r -Thi clll c s : P ac1 c1 o s t o c l cn +lO O F r : Z e l d z am e p ad d8 s t o ol on± lO O F r -:O e r Gro s s e P il zführ c r Brtmo C c t t o

BLV V o r sl agc;e:: s e l s chnf t München , B o rn , Vli em P i e t D eB o ck e r

± 8 50


-1 1-

Zwart e s t e rn Chlidoni a s ni. o : 'or Op l7 s ep t emb e r vl o o c e r in he t L e o p o l d sp '.1rk e e n zwar t e st e rn tu s s en d e t alri jke k o km o euv! en . Hi j v i c ü o r_iEl i c1 � � l i j k ?P do o r �i .in � e rini; o '7rO o t t e e n c1 e bo c ht:tG G vlucht . ( Th:n "'l e ll.. Jk o p in s e c t OU J aOhtij • . Omd.'J. t c k vo bel in o v e rg':'...n.. t; skl c o c.1 W .'J. s en d o o r z i j n 0ro t e b owo et;li jk� hoic1 , had.c1 cm w e n.anv-:mk el i j k wat l !J. s t i:i et d e d e t e rminn.ti e . M Ctar m e t d e hulp van i e z o n k o n :1 cm w e p o e c1 i 0 ::ü l e vo o rn rv1m s t e k on.� o rken c o nt ro l e r en , t o t z el f s d e k l eur v an c1 e p o t e n t o o , nl . ro o dbruin . Ro b e rt He rmans , St e f aru BAnd e Fuut P o di c ep s c ri s t atu s Te lf'e e ri j s e gro t e bron zwo m e r o p 17 s ep t emb e r e en fut enf '.1.mi l i e ronc1 , w n::i. rv n.n d e 2 j ongen ho o ,;s t e n s 10 :l asen oud vV.3. r en. J.. l s r:ien w e e t

e e r s t e e i v an he t l e t; s e l z e e r z e l d en lat e r k o m t ü w b o t;in d at d e o u d. e r s z e d "'ti:t o ng ev c: er 2 5 d. at;cn b ebro e c1 en , b e c;ri j p t m en w el d :::t t z e no t;al 1 0.at z i j n t; e bo r en . dat he t

juli ,

en

Ro b e::.nt H'ö rm m s , S t e f an B3ll r:1 e

Op 23

juli wa s e r r o e c1 s

e en

wi j f j e a 'IDw e z i g t e ,�b c1 i j

v an

P ark

Ro b e rt·� Hermans

Kl e ine p l evi e r Chara driu s r1ubiu s 2 3 juli b evond en e r z i ch 3 ex o p r1e r1 e :l e rd e ( afgolat èn ) Vl J V e r t e ��bdi j v an P ark . Z e t r o kken sam en w o g in zui d el i jk e ri chtin g . O p 2 5 juli z i t t en o pni euw ( d e z el f d e? ) 3 e x . o p d o z el f l. e p l n.o.t s . Eén e rv an ho uc1 t z i ch du i d e l i j k af z i j di g . Op

Ro b e r t ffo rm3J1. s Zwarte wouw .Ji ilrt s ni ,;ran s D G Z O p ro o iVO G e l kwcun ov en ki j k en b o v en d e V l J V G r v nn S . à . R . p er 5 s ep t emb e r • Vf a t typ e r end i s vo o r di t di e r i s he t l i cht c: e tint e r o p m s tuk , st ci.Q.r t o nd c rkrm t cm ui t e i n c1 en d e r sl ae:,11 e:rmcm . N'1J.tuurl i j k , z o u j o Z G 6t; e n , he e f t hi j e en l i c ht Gevo rkt e s t '1 'l.r t mo:i.r :'ti t i s dikwi j l s , z el f m e o s t o.. :::i. l n i e t z i c ht b'J. :J.r wan t hi j vl i e t; t v o el'.:ü m e t wi j d ui t 1; u sp r e i d e st 'J.CLrt . Wat o o k no e,; l i cht g eltl eurd i s i s c1 e k e el . Onc1 o r zi jn p o t on , c1 . w . z . in �le vlucht al s z e na'lr a cht e r en t; e sl =t t; cm z i j n , i s o r o o k no ;; e en r o s si :; p l o k j e . Al d o z o k enrn o rk en k o n d en wi j z o o r c:.;o Ed W'1 '.l.rnc m en o m .-.1 a t hi j , 1 c zw:J.rt G wouw , o p z o ' n 10 El v :J.n he t

ko t j e

:::v:i.n

o ns vo o rb i jvl o o g .

P i e t D e B e ck e r

Hui s zw aluw D e l i c ho n urb i c n O p d e b e bouw en v an :::1 0 .lBB , �r cm z en cl ,'J. 'J.l'.1 J. e p arkinc v an d e Bo e r enbond wet � e r o en sl et.'l.p pl a.'.1 t s ��an hui s zw 'J.luw en . 01' wo en sdag � emb

er

sli ep en

e r z nvat 57 3 hu i s zwaluw en , 27 bo o r e zw o.luw en en 7 . ··i e rzwaluw en . O p vri j c1etb 1 5 s ep t emb e r sl i ep en e r 7 3 2 hui s zwaluw en , 3 2 -boc r e zwo. uw en en �3 _si �r�w0iuw Bn P i e t D c B e cker


-1 2-

Yfa.tuurp ark

O p ro op

to t

Di j1 816iià

m e d eirr n rkin1:s

sind s en l\fo ordn::tl.w o ud

mot c1 o

O nz o o.f d el iUG w o rk t g o ruim e ti j d s ::i.m en Vri end en VC!.rl He v o rl e e b o s '..l an h o t o ntw e rp 1'fntuurp ark Di j l oTand . Er w o rd r e e d s he el wat w e rk v e r z o t en ar tikel s b epub l i c o � r d on r r h o t j ao.rbul l o ti jn l97 6 V 3.n d e Vri end et d a t b i j no. i t e c; r '1 al a :n ho t Natuurp ark Di j l o l and i s t� ewi j d . To ch b l i j f t o r no ,::; t e do em . Ti j d en s d e k o m end o m :::v:m d on d i ent d e l nn c1 s ch3.pp e l i j k e en b o t an i s cho inv ent ari s '.l t i c v o r il. e r ; e z o t . Wi e c1an.ra'1n t; e int o r e s s c o r d i s

n

en

de mee .

in

vo c.. l

z i ch t o r b o s c hikkinc wil

s t e l l en o m t o r r e inw e rk t e v e rri cht en

wo r d t v e r z o cht z i ch in v e rbindin , ; t e s t o l l cm m e t L . D o Sm e t Kl o o st orlaon 2 Hev e rl e e t el . 0 1 6 2 2 8 4 8 3 , l i e f s t v� � r l f e b ruari . w o.. ":'.rn :;, d o µo d i c; e in s t ru c t i e s zul l en c; e c; ov en Do.uk bi j vo o rb a "J.t .

/

l'i!\IE'. ! S

UITONZE

B ol::m.c;ri jk

wo rden .

STREEK

b e ri cht

In c1. o t o eko m st z etl d o ro l V:Jn O rni tho l o {;i s c h s e c r e t a r i s v o rvul s wo r d en do o r Ro b ert He r:ri an p , d i t �:q. o pvo l ,:;in:� van . P aul Gro o t a ç; r s . Stuu r du s vanaf he d en d e invu l l i J, s t cn ri 0 t c: o s o 1 z o enwo.3rn omin �; on no.::i.r : Ro b o r t Ho rrr1o.n s Bli j d e Inko :ri s t s t r 3. 'l.t 130 3000 L euv en

t ol . Ol6/222446

sp e c i 'l..'Ü dcv.1.rto o :; o m a :1.k. t c f o rmul i e r .3n z i jn du s c1 a.'.1r o o k t o V t; rkri j ,� cn . ( L;r at i s ! ) D e 1 i j s t on m e t c1 c ; c c; ov on s o v e r d e y�ri o c1 G j ·:mu 'l.ri t o t j u:li ' 7 7 w o rd cm v o ·J r o in c1 j 111u ciri o p b ;J v cn ::_; cn o e;mc1 'J.d r e s v c rw >Lc ht .

De

l'f:v dr : O p d e z e li j st en mo �e;n du s ( hol oma:.l z o '1l s vo o rho cn ) al l c �o f m c e; r int o r e s s on.t o wo.n.rn ominr;cm ( b i nn en d o t.;:r <. m z cn v cm Brab on t ) in t cü cr;:tam sti ,jl in,_; ovul d wo r c.1 on . D e z e c; o g ev on s wo r d en o :;::i f i che s bi j ._;choud cn en ·J m h e t half j a 'lr wo r d t hi c rvn.n o en v c r sl ac c o publ i·

c o c rd in de " Wi c l oW 3/ 1 1. 1 1 • . W o.o.rno.min , ;<:;n 9 b el ev eni s s en e . d . d i e o p k o r t e r e t e rmi jn int e r e s sant kunnen zi jn VO '.) r i e c1 e:; r c 0n van onz e o.f d elinig wo rd en b e s t r c ,� eln'ltit; in o!Jr n l. o z innc t j c s ( o f t e l e gr .:i.m s t i j l ) o p ,.:; o t ek cnd en do o r t; e i::; ev on .'.J. ,'J.ll d e o rni tho l o c:;i s che r c d ak.t i o ( St ef a '.:m !füblou ) , o m nl s k o r t e m c d o...o c1 elinc ( o f l o s s e vmarn emini; ) t e v o r s c hi j n on in h e t vo l g cn c1 o numn c r t j:; v an o n s all e r bl ac1 . S tuur d e z e n. . u . b . s t e e d s z o sn e l mo c;el i j k o r ._ Max . 6 v o rm e l d in c cm p e r kwrtrto bl ad w olk o m ac1.r l n.n c s é én z i j d. c m2c ' b e s c hr · ev en zi jn. T o r cnv alk ( F 'l.l c o tinnunculus ) Bro e d d e ond e r o c:n ·f o r o n t j e v.m he t k n � t e o l Bl oyd. e n b o r g W i l s e l e e n b racht e r m o t su c c e s j ont; on c ro o t Dirk

Di st elvink ( C 'J.rdu eli s c 3.r c1u e l i s ) Z w e rm en van 3 0 0n 40 d i s t e l vink en

te

Co s t r o p

vl o , .s on r:1 0 0 r t e 1.iil s o l -.; o p r e sp e c t i ev e l i j k 10 e n 8 o k t o b e r D i rk Co s t ro p O p 1 9 s ep t emb e r t e Ko rb o ckdi j l o : d o o uc� o r s vo o d on dui '..! el i j k d e j o ng en ; d e z e l nat s t en b o d el e n m e t t rill c:n d e vl cuc_; o l s en o .�n z a cht " whu t t i-whu t t i-whu t t i " c o ro ep

ff_ rwic; Bl o ckx


7

-1 3 -

(

Zwaan Cycnu s b ewi cki i

K± e i n e

ex. ( l

vi jv e r

juv )

)

b ev o n d en. z i c h r e e d s o p 2 nov enb e r o p '.1 e

zui d e l i jk e

t e �il s e l e

D i rk Co s tro p Kl e in e b o n t e sI_) e cht c o pu s nin o r --- ------- ---------.Sro e d<::l.. e in d e o m b evinc; van d e klu i s en L e o p o l d sp ark t e K e s s el -L o . P i e t D e B e ck e r Gro t e Bo n t e sp e c ht D endro c o pu s ma j o r

( Dendro

)

(

in he t

)

-Di t d i er do o l t r o n d in L euv en s t ad in d e wint e r . Op v e r s chill end e p l aat s en z o :J.l s r e d i n g enho f wcv:i.r hi j: he c;,::; e rankb e s s en a::m he t sno ep e n wa s , in e en tuin in d e J � s t iu s Lip siu s s t ra q t W 'l.ar hi j s tuk j, e s p e r eb o o m s c ho r s l o sp eut o r d e e n l ind e z aa d j e s v ero rb e rd e , in he t s t ad sp 2rk w a 2r hi j Z '.J. '.J.d.1: o l l e n van d e p l a t a an s tuk sl o

eG

en in he t S t -P i e t e r s c o l l e g e w a 'l.r hi j ev en e en s l ind e z aad j e s at . -N O G t e L euv en b r o e d d e hi J m e t su c c e s i n h e t s t a d sp a rk P i e t D e B e ek er

.

(

Vi s ar end P an d i o n hnl i a e tu s

s ep t emb e r z a c; en wi j w el 20 min . l an g é é n e x . 0 ewikk e l d m e t he t wi j f j e v ::m d e b ru i n e ki ek endi e f P i e t D e B e ck e r

O p m a m c1 ac;

5

Grauw e

Uill s e r

gev e cht

)

Gan s

2 2 -9 -7 1 In

an s e r

i· 1

)

V-f o rm 11 t i e na.'l. r h e t

zui d en vl i e gend

t e �; en d e

s c h em e ri n g

aan ; in t o t aal he t eno rm e a 1.ll t nl v an 298 e x . L a t e r cevo l c d ddor é én van 30 e x . E en kwar t ic r hi e rvvo r w c r c1 cm z e o p :_; em e rk t b o v en d e char t r eu z enb e r 0 w aar z e aan overga'Ul w ar en van he t o p é én l i j n vl i e _::: en na :.r d e V - f o rmat i e d i e ik i n L euv en z a g . Pi e t D e Be cker

(

K r a 'J.Thv o ; e l s Gru s

27 -9 , 1 2

7 -11 , 4. 5

ex .

ex.

Z ::::m Gl i j s t c r

Op

)

b o v en L euven r o ep en d. b o v en L euv en i d em .

( Tur du s

op

w:i.ren e r r e e d s s t �p . Vl i e c en d e d en

��=����� { Bo taur,:

al s bon z en .

philomelo s)

3 1/ 5/77

m am a

(

_;ru s

3

s t e l l ari s

f l i nk e

j o nt;en

van d e z e

z e o o k al o o e i t el o o s .

/

)

so o r t m e t hun

S t e f a m Hubl o u

�)},,

)

LL ,

. . J . _, .... . / T e N c e ri J s e w a s h l' J. d i' t J/. L 'lr c;an s d e z o m er ang i:i r e s en t . B e �in. .,_____ jJlli Gin6 ik he t ri e t binnen en d qr Z_.O..è ik hem � t 2::tlr o p z o ' n 3 � _ m van d e k an t in z i j n b ek end e p à;li'Iio u d in[; . Vhar s chi j nl i j k he e f t

hl J e r o o k :::; e b ro e d . I k v o n d e en n e Eft m e t 3 o l i j f b ru in e e i e r en ·---... J;ic t c e en w e l kl o p t vo o r d e ro e r d o m a '"l.r o o k vo o r d e faz '.l.n t d i e � -4....., .... ik w e l e en s m o e r b ro e d en d '.VJ.11t ro f � d e z e . r i kra:i.·. _ __ ' i e t De Becker

.,..

� . P e r so n en

m e t ev . s o o r t c e l i j k e w a �rn emin Jen in d e d i j l eval l c i c1 e : o c r d o r:ip d i t j .'1. 2r , kunn en b e st ( zo sn e l mo ::; c l i j k ) hi e r­ o v e r e : n u2 tv � e ri � v e r sl 2 ç; b e z o r g en .'.J. 'J.11 c1 e o rnitho l o gi s c h e­ r e d 3.k t i c o f d i to s e c r e t ar i s . i . v. m.

Z w ar t e

s t e rn

( Chl i d o n i a s

1 5/9 , 16/9 , 18/9

K e s s el -Lo

é én

ex .

ni c c r

)

in win t e rkl e e d i n he t L c o p o l d sp �rk t e

.

_

:'_.,. ?


-.1 4 -

Kwart el ( Co turnix

3 z ingen d e

c o tu rni x )

nabi j

ex.

(

Bo o mv o.lk F al c o

vl i e gv e l d

subbu t e o

Z av ent em in d e v el d en Jo hmi Bo Ga e r t

)

-------

27 /9/7 7 ; l lh30 t e St-,'"c;a tha-Ro d e zw e eft é én e x . o v e r de vi j v e r V ':ln n a ar ZO e en z a cht hi-hi-hi r o ep end . ;"an d e o v e rk rm t V'ID c1 e

WZW

v i j v er duikt hi j n a ::tr e en zwart e k r aai in e en bo o m t o p . D e z e z i h uit d e vo o t en , wo r d t acht e rvo l 0d do o r d e valk . Juv eni el He rwi g Bl o e i:

c

W a t e r snip

( Gal l in ago

V c r s ch e i '.l eJ _e

ex. de

O p O HN

er o p

z at en

Smi ent Uma s

gal l in '3.c_;o l a ".t s t e

1 2/10/77

ex.

)

ti j d

m e er

in

Oud-If'e v c rl e e

d an

70

P e t er

No o r d

ex .

en Zui d .

Bro s en s

p en e l o p e )

V er s chei d en e e x . o p O HN d e 11/7 vi jv e r t j e s tu s sen O HN en

en

10/8/7 7 . l ex .

op

G HZ . l ex . o p O HN o p P e t e r Bro s en s

kl e i n e

Bo n t e

maak t

é én

v an

1 5/10/7 7

de

St r 2nd l o p e r ( Cal i d r i s alp ina )

Enk el e-;;

ex.

op

O HN

op

4 /' Bl amfe r o i i:; o r C'.1.rcl ea

1 5/10/77 .

P e t er Bro s c n s

cinerea)

14/9/77 a�n d e vi j v e r v an O HN kw �m , d i e Vl J V e r stond hel emaal c1 ro o g , t e l ' ik er m e o r d an 6 5 ! ! E Em p ?.:1r do.Gen vo o r die n had e en '1nd e r e VO L; C Ü W '.1. �rn em e r e en gro ep v an m e e r d an 60 ex. z i en vl i e � ; en b o v en N e e ri j s e , ri c ht in.; L euv en . T o en i k o p t o on bi j;na

P e t e r Bro s en s s t r o.n d j e n 'l.a st ::.1 e D i j l e no v emb e r )

O p c on e r c on s

b e,::;in

i n r e d in c enho f ( d o.turn v e rl o r en

,

P i o t D e b e ck e r

K o rkuil ( Ty t o - alb a ) D o n ._; e l b a r r;-W ao.l s Brab ant . In d e t o r e n s van he t k 2 s t c ol v an Donce l b e r c hu i z en 5 k e rkui l en ; é én p ::tart j e 3 ( o nd e r tu s s en vo lw a s s en ) j o n G en . M e e s t �:.ü ho o rt m en d e vo c e l s van o n d e raan d o t o r cn s " b l az en" Ikz e l f heb d e u i l en 2 x w .'1 '.lrt;ono m en , en d ank z i j he t vvi t t e fl.an c e z i c ht en h o t sp e cifieke b l :i.. z en kol)l; ik b e slu i t en d a t he t k e rkuil en W 3. r en . S t e f an Bhl1 c1 e

( .i:l c o ip i t o r

Sp e rw e r

ni su s

)

1 3/11/7 7 1 � b o v en Ne eri j s e Gro t e Bro n o O nd '.:lllk s d e vri j sl e cht e b eli ohting , konlen we t o ch mo o i h e t � e b '"m cr e ord e li chaam z i en .

Op

P aul

Kl e in e

4 ad .

zwaan

en

1

@ro o t a o r s , R o b c r t Ite rm 8n s

( Cye:,inu s b owickii )

j uv .

t o Ne e ri j s e

Gro t e Bron op

1 3/11/7 7

P aul Gro o t a e r s , Ro b e r t He rman s


. -"'

· - - ---­ __,

z in ·end 0 �1 e on d 'J.k nan d e- Kardin::.al M o r c i erl a::m t e Hev e rl e e o p l l ll 7 7 . r: :w.r schi j nl i jk b e t r e f t he t h-f - '!" e en o v e r­ e r o.?.r . Ro b e r t He rm ;-m s , Lu c

1 m ann e t j e

f

wint

/

He rman s

Bo omkl ever ( Si t ta : � x: . d i t

j aflr

Bo o r.1kruip o r

'.1 '.JJl

b ro e d en d

) in t e t r e ding en-O.o f Pi e t D e B o ei e r

di j l e

de

( Certhi a brnchydac tyl a)

j a 3.r 1 ex .

Di t

euro p a e a

bro e c1 on d in d e

h3.n d :) o 0 enho f t e L euv en . P i o t D e B e ck e r

Ro o dh'l.l sfuu t : ( P o d i c ep s 0ri s e i g en.a )

!"

1 {

op Vanaf 12/8 t o t ? o p d e gro t e vi j v e r van N e e ri j s e . I k z e g hem d e 12/8 n o 5 hele ma3Jt in z o m e rkl e e d , vo l g en s d e \7i el ew3. '11 van Bru s s e l z aG en z i j hem evo lu e r en n aar win t e rkl e e d . ( D e z e d a tum i s z é é r uit­ z o nd c rl i j·k vo o r d e z e vo g e l d i e t o t nu t o t nu t o e d e e e r s t e m a'll i s w a 'l.r g e n o m e n d e 2 3 e sep t emb er) P i e t D e B o ek e r

Gi erzwaluw ( ,�pu s

Ïk-;;g-h�t

apu s

l q2 t s t e i s w ant no rm '.1 '1.l

m qar

-.

ex.

mo e t en

dikwi j l s wo r d en

(

I J svo g e l :a c e d o Zo op

) in L euv en

"....

o:r;rt(.Î-lÎÎ he t 0 e en

d e z e v o c; e l s

W-�z i jn

rond ,.,. e d ::i.'.l.n

er no g w-=i. 'l.rrremin ·7 en P i e t D e B o ek e r

o o k z e e r l a 'lt e ) t emb eind e

�:=

d e c emb e r �

::::> z=--

at thi s )

20/ll o p d e bru g o v e r d e D i j l e in d e bru s s e l s e s t r qat ; e i g enl i jk e en v en st erbank van e en hûi s gebo uw d o v e r d e Di j l e . P i e t D e B e ck e r

nvd r : Di t o pval l end. vo g e l t j e w o rd d e l ".11.t s t e t i j d d o o r v e r s c hil l e n d e p e r so n en o p e nk e l e p l a '.J. t s e n binn en d o br onz en V '.3.11 L euv en s t a d (; O O b s e rv e o r d .

2 chijn�n i� a'.ln t �l t o e t e n e o o n _ o p d e vi jv0r te-Wilsele� - - - o p d e v i j v e r v an he t L e o p o l d sp ark . in he t p 'lrk van ar enb e r g . in he t e � enho v enbo s . t e O BN .

IJ2vQcQlE

1 ko p p e l k o p p el ko p p .e l 1- ko p p el l ko p p el l ko p p el

1 1

1

1

kopp el

ko p p el 1 ko p p el

.

t e O HZ .

te

N e eri j s e .

t e N e .e ri j s e k l in i e k t e N e eri j se kl i ni ek

bi j d e

vi j v e r d i j k . él e 0ro t e wi t t e

'1-'.1n ab e e l in d e o ev e r d e Di j l e . 2 ko p p e l s t e .St-,lr_;'.J.tha-Ro d e a'.ln h e t hui s van M n.l o u en 1 ko pp el a 3.n d e zui dk '.lll t van . d e vi j v e r . lko p p e l t e P é c ro t . 1 k o p p el in d e o ev e r v nn d e Di j l e tu s s en P é c r o t cm 'St-":.. c;atha-Ro d e . 1 ko p p el t e Fl o riv3l . 1 4 ko pp el s in d e D i j l evo.l l e i t ën no o r -1 cn t o t Wil s e l e en t en z u i d en t o t F o r i v nl + d nn no g 1 ko pp el · in d e p r:i.d d ep o el am c1 e klui s t e v ::m

l

S t -Jo ri s-\V e e r t .

Du s Cl.l l e s t e sam en 1 5 k o p p el s i n d e str e 0k . En z o z i j n w aar s chi j nl i j k no G ni e t allcm,'J. ol c ovond en ! ! ! ! ! ' P i e t D o B e ck e r t o sam en m e t al l e t i p g ev e r s ·"


-----

· ------ -

�1, (.j -

-:t; pl

_.,_

,,---

-:,...·;._,.,. - --"'- --- - - ----- - - ------

lj_nG

w o rd v e r r i c h t op 28

O u d-Heverl c e -1.î o o rd

juni

--

1977

p '.l.ëi:rT.+ -j·Öngen

=Fuut : 2

-Kuif c end : 2p ; l 4 j o n c; o n

-M o 2 rko e t : 2 :i ; l 2 j -W ïl cl e e :..; n d : 2 p ; 8 j O ud-Hov c rl � e - Zui d

=Döclëi: 'lr sTliJ ; 3 j -Fuu.t : lp ; 2 j

-

-M e e rko e t : l p ; 4- j -'dil d e e ·:.m d : lp ; .i j

N e eri j s e

=Döda3rs : 3 p ; l 4 j

-M c orko e t : 8 p ; 38 j

-Wi l d e

e end ; 2 p ; l l j

-"l.an d e kl ini ckvi j v e r m e e rko e t o p

m erkt en

w e m e rkwaar d i g g en o e g

s l e ch t s 1 j o n g e

St=,l..G ::t t h_9:-!1o .Se_

-Do d a l.r s : 3 p ; 1 6 j

-Fuut : lp -;- 2 j -Kuif c ond : lp ; 5 j -M o o rko o t : 6p ; 2 5 j -T af e1 c end : lp ; 8 j

( E en w e ek

l :i t e r �J evo n d en er z i ch 5 p n.ar . Jo n g en kond en w o c en s d e t e gro t e af s t :l.n d ni e t g e t e l d

wo rd en )

P é c ro t

=Dà dÖ:an s : 2p ; 7

-Fuut : lp ; 3 j

j

-M e e: rk o e t : l p ; 7 j

-T::i.f e l e 0nd : lp ; 4 j

-Wi l d e e cnd : lp ; 5 j ·

St-Jo ri s-W e � r t

M uërko ëtTlp ; Îj­ Do d r.i. :ir s :

lp ; 5 j

Cl o r c k , St e f aan Hub l o u , Ro b e r t fferman s , P i e t D e B e ck er ( '.1.ll e on vo o � d o d o d aar s g e t e l d o p 7 -7 -7 7 ) Filip De

1HIST JE D,�T •

• • •

?

( E én ni euw e ru b r i ek m e t " n a tuurl i jk e " w e t en sw '1 'l.rdi ghe c1

on)

en and e r e ( ? !

)

Jo han e r e en t e l e s c o o p o p n '.1houd t d i e w e l van zw emm en in z e e hou d t . Di rk ( C ) b l i jkb :::i. a r m e t e en har dn ekki g " mu s s en c o mp l e x " b ehep t z i t . E on no o i t e e r d e r G e z i ene en z e e r t amm e vl ��m s e gani in d o e e r s t e v an no v emb e r d é tu i n e n en t u r :::t s s en v'.1n en Suz ann e ( N ) o nv G i l i � m a �k t G • E Gn z ek e r e " He rw i c; Blo cx " é én o n ; e l o n f l i j k c w e rklu s t a�n d e dag l o �d e en d o r c d o.k t i e ) v e r r a s t e m e t e on " do s si o r " van me o r d an 1 5 kw'.1rto -bl ad z i j d en . I e d er e en no.ar b e l i ev en �J e r i cht j c s ID!J.. C in s tur en n '.1':t.r d e z e en an d e r e

helft

St cfo.n ( B )

aangon::nm ( ?

ru D r i ek j o s .

S t c f n. '111 HU.b l o u

M c d e d el injjCU -D e ar t ik el s en w aarn emin G en vo o r d e vo l g end e Bo o mkl e v e r D e V o.l l e i di enen v� � r 1 m � tr t d e r o d ak t i e t e ö e r e i k en . -DRIN GEND ! We v e rw ::i. cht on uw g e chr ov on r e ak t i e s o p d e o p ini ep eiling vo l v o rw .::i. c ht ing .


- 1 7-·

K al end e r

Z'o

15

j anuari

' 78 : In. d e V o o rti i d d ag ; Int e rnati o nal e Wat e rwil d t eldag -- - - --

j.ll e

- --- - � -�-��-�- - - - --

vi j v e r s

in d e

di j l evall oi

wo r d en

sy s t ema­

t i s c h g e t el d .

Af sp r a :k :

o 8 h3 0 S t a t i o n L cuv en ( Ho ck P o st ) o 8 h4 5 Ife v o rl. e e K an t i en.( hi o r wo r d en d e t aken v e r­

WA+\7J

d e el d )

L o i d ing : L o ui s D e Sm e t V e rp J'.. o.c-i.t sin 13 : M e t d e f i e t s o f m e t d e w a g en D e z e ak tivi t e i t ri cht z i ch t o G en d o m e n s en ni e t in o i �� en s t r o ok t c l l en

Vr 20

j anuar i

' ?8 : Di a- avond m a t al s t em� ;

- - --- - - - - - - - ----

-

WA+1;f ;J

----Za 4) Z o 5 ) f ebruari Ma 6 )

di o

" Z w e rv en d o o rhe c:n d e Vl ad c1 en o i l an d cn" d o o r . d e He e r Van L o o k en .�f sp raok : 2 0 h0 0 In ho t e x-�.7i t t e P a t e r s k l o o s t e r Ho ek C el e s t i j n enl �o.n-O p ri t E5

' 7 8 : \7 o rkk::urrp

j o ng-w i el ew an.l in d e di j l eval l e i . m e t nl s D.kt iv i t e i t en - ------ - ---------O nc1 e rho ûd. n e s t1G1 s tj e s

-Kno t t en van kno twi l g en. JCnschri jv en do o r s t o r t en van 1 5 0 Fr o p 0 0 0 -0 8 6 1.8 0 3 - 5 5 van Bo g a e r t R . Wi euw s t raat 1 6 307 1 Erp s-kw e rp s m e t al s v e rm e l d in g 11 W e rkkamp 1:7.J"

YIJr

P CR

VO OR J.5 .J;\.NUARI

L o gi e s : bo e r d e ri j in St-Jo ri s-W e o r t Ntt ins c hri jv en vo l g en d e no cl i g e inl i chting en Vr

17

f e b ruari ' 7 8 :

WA+WJ

c1o o r Jul.li enne P an s o v e r d e Wi e l ewanl­ Sh e tl :mdr e i s in 197 7 àf sp rn. "k : 2 0 h0 0 I n h o t z aal t j e V 3n d e Jo n g-v e rk enn e r s o nd e r ho t kl o o s t e r vn.n d e P a t e r s Do minikan en Di a-avo nd

R av on straat o

2 6 f ebruari 1 78 :

�lu t o c :irto cht

M e er) in

na 'U'

N e d e rland .

�1f sp r '1.o.k :

Station

d o Z e euw s e

Pl a s sen ( Ho:t

( Ho ek Po st )

V e er se

L ouv on W e e s S t i p t aub l Vfo rD o kl e d in g , l aar z en ; ki jk e r ( t el e s c o o p ) ni e t v e rg o t en . O o k d e p i ckni ck ni e t thui sl at en . Inc1 en t i t e i t sk::i. 3. rt en en wat N e d e rl an d s z ak <.-; e l d v o o r d o dr .'.lllk s ' mi d d �g s . In s chri j v en ct o o r n t o r t on van 2 0 0 F r ( l 5 0 F r vo o r d e j o ng e r en ) o p 0 00 -0 5 7 9 5 0 1-2 3 van Et i enn e P l .'.lp i e d

0 7 h00

Vl�i.+W.J

112 , L euv en

Ti cm s ev o st 18 6 , 3000 L euv en m o t v e rm e l d ing1 1 T o cht Z e euw s e P l a s s e n 1 1

di t'

· O f e b ruari L G i d ing : Paul. Gro o t a e r s T e rug rond o nt evo er l9 h0 0

en


-1 8-

Z o 5 maart ' 78 : Ui t s t ap naar h e t wal cnb o s te Hauw aart - - ---- - - - - - - - - Af sp r aak : P o st e uv e n o 8 h50 Station Ve rvo e r m e t Bu s lO , v e r t r e]f o m o 9 ho 5 naar St-P i e t e r s-

----

·

Ro d e

WJ'

)

( !ro ek

L

M e en em en v an p i ck-rui ck , l aa r z en en d e o nv o rmi j c1 e­ l i j k e ki j k e r . T e ru gk e e r m e t bu s 1 0 w elk e o m l7tl' 5 v e r t r ek t in - - - -St-P i c t e r s�Ro d e .

Z a 18 maar t ' 78 : L ent ewand oling Af sp r a ak : Station

07h0 0

L euven ( Hö ek

07hl5 Kant i en Hev e rl e e

P o st )

P i ck-ni ck , l aar z en en ki j k e r z i j n o n o n tb e e rl i j k . Ond e r d e l e i ding van L o u i s D e Sm e t b e zo ek en w e t i j d e n s d e vo o rmi d d ae h e t m e c rd aalw o u d en s ' nami J d �c s d e Di j l ev a l l e i . D e natuur i s aan he t o n t ­ w ak en du s d e z e d ag ni e t .

V r 3 1 m aart ' 7 8 : U i t s t ap nqar he t mo l l end a3.lbo s --

- - - - - - - - -- - -

van de o n t r:i i j n c r s v l akb i j k ap el . L e i d ing : P i e t D e B e ck e r Ein d e r o n d o n .::; cv e e r 1 5 h0 0 Bu s 18 v e r t r e k t ui t ffamm e-Mi l l e 0 m 1 � �4 5 .

'NJ

Vr

:'.. f s p r aak : m e t d e f i e t s N aam s e P o o r t 0 7 h4 5 Thc r e s i ak ap e l N aam s e s t e enw e g E r b e s t aat o o k mo g o l i j kh c i d o m he t o p enb � �r v e rvo e r t e g e b ruik cn : Bu s 18 o m 07 h27 N aam s e P o o r t o m 07 h4 5 aAn he t mo num ent

07h00

3 1 mr-L'1rt ' 7 8 : Jaarli jk s e

de

l e d enav o n d

s am en z i j n m e t f ilm o v e r h e t WJ- z o m e rk amp dia ' s van onz e an d e r e ak tivi t e i t en . O o k and e r e b e l e v eni s s en s t a3.11 o n s t e w a c h t en . S 8.IYl enk o m st o m ; 2 0 h00 i n d e ni cuw e ' p aro chi e z a�l v nn d e St-Jo z e f s­ p aro clrl e , Bur c em e e s t e r s t r aat , 5 9 L euv en Er wo r d t c e z o rcc1 vo o r c1r3llk en mu z i ek . G e z ellig

en

Zo · 2

Zà ---

ap ril

' 7 8 : V e r t;e è t ni e t uw ho rl o c e

op

d e z o m e r t i j d t e d raai en !

15

ap ril ' 78 : V o o rmicl c1 D{:,Ui t s t ap n a '1.r he t M e c h e l s Bro ek . - - - - - - - - - - - N �mi G da0'l1i t s t ap na�r Ho f s t ad e .

�l f sp r2ak : 0 7 h4 5 S t a t i o n L ouv en ( Fro ek P o s t ) 0 8 hi 0 M e c h e l en R'.lgheno p l e in T r e in 0 7h5 6 in L euv en

0 8 hl 4 M e chel en ho o f d s t a t i o n vanw aar m en

b e r e ik en.

z e e r g e m akk e l i jk he t Ragheno p l ein

++++++++ ++++++ ++ + ++ + + + + ++ ++ ++ + + ++

kan

. '-..' "\ J


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.