De Vallei Maart 1977

Page 1

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD

Verantw. uitg. M. Herrernans Prinses Lydialaan 65, 3030 Heverlee

Lyd. ialaan, 6 5


LENTE Angstvallig durf jij zijn de bot die breekt

Behoedzaam doorheen vanzelfsprekendheid

.Angstvallig 31 maart

P'f7

durf jij zijn verstild getril omheen het bloesemlicht

een gedicht

Paul

van

Grootaers


"Geacl'lte

t1Qielèi1alers,

Zoals U weet had op 11 maart 1977 de jaarlijkse ledenavond v an on­ ze afdel i n g plaats.Deze le d en avo nd ging g e p a ard met de ve rk i e z i n g van een nieuw bestuur .Dit ziet eruit als volgt: Voorzitter:Louis De Ond e rvoor zitter

en

.Smet,Kloosterlaan 2,3030-Heverlee.

Publi c

�i ngmeester:Etienne

Relations:Frans Grootaers,Beukenlaan 40,3030-Heverlee.

186 , L e uven-3000

Pl ap i e d , Tien s evest

.G.edak t i e Boomklever:Yves Vanden Bosch,::...Vermeylenlaan 41,3200-Kessel-lo. Secretaris:Berthe Vander Bo rght , P l e i nst r a at Ornithologisvh secretaris

3,

3030-Hev erlee.

en Co ö rdin ato r uitstappenFaul Grootaers,Beuken­ l aan 40,3030-Heverlee.

Bestuursleden: Julienne Pans, Te rvu urseves t 254(bus 20 ) 1 3000-Ler;.v en Jan Mulier,Karel van Lotharingenstraat �5,3000-L euven( W-J ) ' Gil B eyen, Elf Novemberstraat 19, 3020-V.'ijgmaal-Herent ( W-J )

Waarde vrienden

Wielewalers !

Mij werd gevraagd het v o o rzi t t e r s c hap men.Ik dank u voor het ver t rouw e n dat u in mij zullen beschamen.De leefbaarheid van het bestuur,maar wel dat wi j onze

over

door

.-

_

van

. "

s tel t , e n

groep

ik hoop

he t ni e t te

een vereni ging wordt niet bepaald door

zi j n ledenijet is b e m o edigend

een dynamische

afd eling waar te ne­

o n ze

te mogen vaststellen

jongeren beschikken,die

afdeling waarborgen.Het bestuur kan

ini t ia t i ev en

de to e kom s t van

n e men ,maar d e ze moe-

ten gevol g d worden door de l? � en zelf .�en nauwe samenwerking tu s s e1:i bestuur _ '

fü.:

leden i s daarom noodzakelijk. Su g g e st i e s

en op b o uw ehd e kri ti ek

zi j n steeds

welkom.

Onze doelstellingen ZlJn tweeêrleisenerzijds de studie van de na­ tuur,van de vogels in het bi j z o nder,w at l ei d t tot de vr eugde van de natuur­ beleving, anderzijds de natuurbescherming,die z o noo d z akeli j k is geworde n, om het eerste nog mogelijk te maken . Meteen doe ik een o proep tot u allen om in grote getale deel te nemen aan de manifestatie van zaterdag 23 april te .l.rchennes ( zie praktische s chikk in gen in de kalender ) ,georganiseerd doo r onze waalse zust e rvereniging �-.1.ves, en waar het er o mgaat ee:1 gede e l t e van onze zo rijke Di j l eval l e i ,vlak ove r de taalgrens, te redden van de bedreiging er een oefenterrein voor 4e burgerlijke bescherming in te ri ch t en . Door onze massale o pk om s t zullen wij bewijzen dat de natuur ons allen aanbelangt,en dat wij de oprichting van het wensen, tenei n d e onze zo moo i e en r i jk e streek voor Natuurpark ��leland verdere aftakel i ng te behoeden. L.De Smet,voorzitter


W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J W-J. W-J W-J W-J W-J W-J -2-

Wielewaaljon8eren Leuven 1977. Beste natuurvrienden,

Het loont wel eens de moeite om na on ze ledenavond van 11 maart all�s rijtje te zetten.Wat er al voorbij is e� wat de t o e k omst biedt. e en s on � een l Schrik nie� als i� je vertel d at de jongeren in Leuven al zeven jaar ge e� ge e ll o k ons op dat '70 in winterdag een op inderdaad den begonnen.Het was �lig � to l rd.He georga:nise� ?: �rnr� � � in Brussel een quiz met vo�elgeluiden was J ol1 neel al ik, zoals st JUi die, �:ennen Mulier l e hi c i l L daar le e rde ik een merel van een zanglijster te ondersci1eièen. Vanaf toen stonden we niet meer stil:ontelbare tochten in de Dijlevallei,aan de Jmst en in de I�emperL :Gen verschil was wel dát wij toen geen 8idsen hadden die het al l e m aal pik-:­ fijn ui tle.0'den en aanwezen,maar da� wij het zelf ,op soms avontuurlijke wij­ ergeze,allemaaÏ ontdekten.Ons c;ro e pj e (2 m an }groeid e dan in '72 aan met onv telijlce namen als :81ilip Willemijns,Alex Vrijdaghs,Filip Volckaert en toen al de ( piepjonge )- Gil ::3ey �n.In de loop van '73 de gebroeders Val!- de:n.Hov�r _ Wito De Meulder ei1 Johan Vluyto,ck.De lente van '7 4 bracht het "lnstorisch·' moment: het St. -Pietersl:ollege van Leuven smelt samen met de c;roep van het ·

·

-

·

·

··

·

St. -Jan Berchmans�;:ollege va.J. :Brussel. Vru1.af dat oe;enblik :�ri j e;en we :.'larc Herremans op de pTop�)en ( die noch.­ thans zelf al van in de wieg de vogels in de gaten had);er volgt een hele 11horde" met Paul ::ienier,])irlï:: Van de'-1. Bulcl;: en de stam I1ul i er als voortrekkers.Intussen duiken en2cele"onafhanlcelijken° op z o al s Guide Hooselee:;:-,.An steyaert(eerste v ro uwe l i j� ;: lid)e:'.l de overloper\?) Guy De Borge:i:-.ne ti�d was

·

_ dus ri j p en op 30 juni '74 worden de Wièlewaaljonge�en-Lcuven officieel gè­ doopt ten huize van Michiel Mulier.Spoedig volgt ons j o n g e r en b l ad "De val­ lei" met eic;en a2;:tivitei ten.Kort daarna e en reis naar Texe l met voor de eer­ ste �;:eer een va s t e groep jongeren tussen de Vl-:'1.' ers. Wa·c er tusoen augustus 174. en maart'77 allemaal gebeurt vind je in onze 11 nu mme r s die ger0e;eld verscheneDIIet is een periode met heel wat hoogten zo als he c paasl;:arnp '75, de herontue�,:1:inc; va11 de ])emervallei,waterwildtellingen,autocaruitstappen, de nestl:astjess, belangstelllimg voor planten, de fotoc;rafie,het W-A kongres in ' 7 6 enz. en tevens enl:::8le dàde punten zoals het gebre!::: aan niemve initia­ tieven en het ontbreken van inzet van iedere en. Intu.ssen dook 001::: ons meest enthoesiaste lid op:Johan Bogaert terwijl heel wat oude ratten van het to­ neel verdwenen.De samenr1erking met de ouderen ( W-.:l. ) is al tijd prima sevrec;st en dicme v1e zeLer voor de toe2;:omst zo te behouden. 1Vat VJerd e:c nu op onze laatste le:.� envergadering zoal overeeügeJrnmen. Welnu,Marc gaat het i e t sj e rustiger aan doen en treèdt uit lrnt bestuur.We mogen wel eerlij:� zesgea:deze man zal gemist worden.�r is maar één woord voor:onvervang".Jaar.Vergeten we vo o ral niet al het door hem gepresteerde werl:: om al tijd tijdig het nummertje samen te s t el l en , te typen en t2 verstu­ re�1.i1et veel dank7hoor Marc. Tot slot werd het gloedniem7 jongerenbestuur aangesteld.De voorman wordt Johan Bo gaert die hiermee mijn taa2:: overneemt;voJrd de reda��tie 'blad) staat Jan î!.Iulier in� terwijl de alctivitei ten speciaal verzorGd vrnrden door Gil Beyen en s·cefaa.1 ::Iublou. Zelf blijf il: het or-_ütholoe;isch sel:retariaat verzorgen en zal de a2:ti vi tei ·ce�1 van. WA e:;-1 WJ coördineren. Ziczo9il: hoop dat j ul l i e , nu ïllarc en i;� vmt op de achtergrond te staan �,:omen9 het roer durf-(; overnemen. Leuven heeft in iede:;_ geval eGn enthou­ siaste groep en dat belooft alleen maar. Paul

Bericht: de j ong e r en va:1. afdeling Brussel or0ru1iseren va:i.1 4 tot 9 april kamp in de Dijlevallei.�r is nog plaats voor enl;:ele liefhebbers va�1 on­ ze afdeling.Wie mee nil dient 500 fr te sto r te n 01J ban;;::r. nr.001-0555970-42 van HendriJ:: Devriese en zich onmiddellij'c(vandaarr)in verbi d i n p te stellen met Ja:i1 De Boe, tel. : 02/7311077 �daar verneem je o o :c alle bij zo 11derheden .

een


W-J

W-J

W-J

W-J

W-J

W-J

ur_J VI

m " _J

11.r _J

"

".' w

-J

W1 - J

WvJ

W-J

'

- -J W-J

-3-

Hier volgen en:;:ele �uttige adressen: W-J

Voorzitter:Joha:n Bo g ae r t

�Ueuwstraat

16

3070-Kortenberg

:het aan' � on è i gen van nieuwe leden dien � e aan hem te m el den ;ook vormt hij het ��onta\:tadres voor alle andere afdeling­ en of v e ren i rr ingen . Johan i::.J.t e re sseert

zich sp e ciaal voor insekten en rept � elen zodat je hiervoor bij hem te recht kan.

W-J

Redaktie (De

Vallei ) :

;:;.-;..:;�=-�--'--����----

Jan Mulier . Karel vah Lotharingenstraat

25

3000-Leuven

Naar Jan kan je ver sl ag en- vari akti vi­ teiten, arti kels en al datgene opsturen dat je .araag ziet verschijnen in ons nu­ mmertje f je vogelwaarnemingen niet?zi e

hiervoor verderop J. Jan is ook een plan­ tenliefhebber en de geschikte persoon voor al vvat bloemen en p l an ten aa..YJ.gaat.

W-J

Groepsverantwoordelijken:Gil Beyen

Elf �ovemberstraat 19

Ornithologisch

3020-Wijgmaal-Herent

Stefag,n Hublou De Ligne st raat l7 3030-Heverlee

plannen de a k tiv i teit e n en vernemen graag van jul lie waarheen je zoal wil,wat er teveel en te vvei ni.7 12:ebeurt. Voor het zelf leiden van 0 0 een uit s t ap 9 het ver;cennen van een ni euw ge b.ie d , het organiseren va;:l een Lamp dien je heï:1 op de hoogte te houden. secretarisFaul Grootaers: Bij hem kan je terecht Beukenlaan 40 voor al je vogelwaarneming3030-Heverlee en die je vvilt publiceren in ons b l a ad je . O o k al de " o-ewone " waarnemi ngen dienen mem te berei:c­ e ;vraag daarvoor de speci ale invullijsten aan op zijn adres.Er is ook mogelijkheid Zij

W-J

en

om bij hem een te ra3.dplegen.

vogelbibliotheek ( +alg.bi ol.

)

We verwachten natuurlijl;: m e d ew erk i n g van jull i e allemaal. Steek je eens op en kom mee genieten va11 d i e gehe i mz i nn i ge natuur.

kop

v. A

x

x

- IETS OVER :PLàHTENZ.zL1D. Om enkele planten beter te leren ken:1e.1.1. en te verspreiden stel iJc zaad ter be schikking vai'l de geïnteresseerd en. Zaad van oderstaande plan­ ten is verkrijgbaar door te vragen aan Jan Mulier of te schrijve n naar zijn adres : K a r el v. Lotharingenstraat 25,Leuven.Vermeld duidelijk-de p lan ten waarvoor je zaad wenst,evenals je adres ( slu i t een gefran�::eerde omslag bij in ) wat

DOOlTILU?PEL-Datura stramoni um: De d o ornappel is een zeer g i f ti g e plant uit de nachts chadefamilieo Deze plant is tijdens de Middeleeuwen uit Zuid-Rusland ingevoerd ea is r e ed

s

sedert verschillende eeuwen in :óuropa verwilderè. De doornappel is een grote e e n j ar i g e plant die op voedsel rijke grond wel anderhalve meter hoog wordt.De grote witte b l o e mea die slechts een dag of twee bloeien en dan heel snel vervvelJcen zijn zeer typisch.Heel de zomer door blijven er z i ch bloemen vormen totda·t bij het eerste vriesweer de éénjarige plant volledig afsterft.Van zodra de verwelkte bloem is afge-


-4-

is de kleine zachte do o s v rucht reeds zichtbaar e.1. nu gedurende een maand of twee begint te dil(\en tot een grote harde stekelige doosvrucht die met vier kleppen �penspringt ( 4-hokkig met � ussensc �otse � � ) .al naarge­ lang de grond b evat éen appel ongeveer 800 bruine zaadJes.BiJ het drogen worden het zwarte harde zaadjes. De doornappel groeit het liefst op voedselrijke grond langs bouw­

vallen

landen of

wegen,vooral daar

waar

de grond is omgewoeld.�igenaardig is

dat

deze plant soms plotseling voor een \jaar l�an opkomen en even �nel lcan ;er­ _ dwijnen zodat deze plant,vooral ook om ziJn vrucht, een mysterieus kara,.cter krijgt. Om zijn giftigheid is de plan.t bekend in de Middeleeuwen. Samen met het bilzenkruid en heel wat magische bezH e ringen werd de do o rn app e l geb­ bruikt in he k s e nzal ven .

BOL.:JERIK-Agro

stemma gi t:1a_gQ:

bolderik is ook ee:J. giftige plant ma:tr ditmaal uit de anjerfamilie.De bolderik heeft grote paarsrode bloemen.De stengels en bladen zijn st erk behaard.De bolderik was vroeger één van de vele prachtige zogen. onkruid en in de graanvelden. V oo r al de ruwe zwarte d i� c k e zaden zijn giftig en ga­ ven aanleiding tot meelvergiftiging.Omdat vroeger het zaaizaad minder gese­ lecteerd werd , werd de bolderik ieder jaar zoals de lrnrenbloem en de klap­ roos met het zaaigraan uitgezaaid.Doch door het gebruik van zuiver zaai­ zaad wordt deze plant nu Eteeds maar zeldzamer.De k lap ro z e n en korenbloem­ en zijn ook enorm a c h t e ru i t g e gaan doch deze kunnen zich nu nog op de ran­ den van de graanalc�cers handhaven. De bolderik zal ook l1et best groeien op voedslrijke grond. Ze vormt een rozet en schiet dan met vele sten g e ls hoog op s teun zoekende bij het graan.Een bolderik die alleen staat valt gemakkelijker om . D e zaaddoosjes, velen op éé i plant, brekec1 door de droogte open en bevatten elk ongeveer een 40-tal zaadjes.

De

KLEI ïE H.'\.TEL,\}"E-Bhinanthus

minor:

De grote en k l e ine ratelaar zi j n van de helmkruidfamilie.De kleine rate­

laar heeft een kleine bloemkroon met u itst e k en d e stempel.De kroonbuis is recht met een naar beneden gerichtte onderlip. De ra-!elaar groeit op vochtiee blauv.rgraslanden,die o ok verdwijnen.De lichte platte zaden die met de vvind worden meegevoerd maken een ratelend ge­ luid in de zaaddoos warmeer je de plant schudt. MOEl-L\.SKJ"C:::C.GLBL'�D-J?ediculari s 12alustri s : Het moeraskartel blad is ook van. de helmkruidfamilie.ffet is, evenals de ra­ telaar, een halfparasiet op voornamelij'. grassen.Het moeraskartelblad heeft een rech to:J staande, rijk vertakte stengel met d ie p in ge sned en of samengestelde bldadjes.Kleine lichtpurperen bloemkroon,de kelk met bladachtige slippen. Het is een plant va� moerassige weilanden of 1-iagveenmoerassen.De zaad­ jes zijn zeer klein. PIJLKffüID-Sagi ttaria §agittifolia: Pijlkruid is een p ra c h ti ge waterplant met grote pi j lvormi ge b l ad e n . I n die­ pe wateren ontstaan meer lijnvormige bladen ( zwevende ).De witte bloemen staan in kransen van drie, trosvormig gera..vigschikt. Het is een grote forse plant met driekantige stengel staande in zoet e , voe d selrijk e ondiepe wateren.

G,\SPELDOOili1-Ulex europaeus:

De gaspeldoorn is een grote stekelige struik uit de vlinderbloemenfamilie de brem ) .De bladen zijn priemvormig,stijf met een stekelpunt.Er vor­ men zich mooie gele bloemen va1 ap ril tot juni.De gaspeldoorn groeit vooral op droge zandgronden doch is oolc zeer typisch op vochtige plaatsen.

(zoals


-5-

Van de verschillende planten ( waaronder ratelaar en moeraskartelble.d-is de kiemkracht nog onzeker Jan Mulier Nog iets over de geplande wandeltocht in het Paasverlof in de Demervallei ( zie aktiviteitenkalerider achteraan )

We zullen de Zwarte beek vol,o·en van Diest tot Paal en een zeer mooi natuurgebied ontdekken in d� Zuid �rkempen.De Zwarte beek zelf is niet ver­ vuild en is dichtgegroeid met een massa waterplanten zoals kleine egelskop, pijlkruid,fonteinkruid en nog vele andere. Op onze wandeltocht langs de Zwarte Beek vinden we een zeer speciaal moerasgebied:nl. een echte veenput.Een veenput is een oud moeras waar dik­ ke lagen veen zich gedurende jaren heeft gevormd.We zullen hier de ze�dza­ rne kalmQ.§._§ ( Acorus calamus ) en slangewortel ( Calla palustris ) .Hier zullen we ook uitkijken naar de blauwborst ( Cyanosylvia svecica ) .De- veenput is omzoomd met lage wilgenstruiken. De kalmoes is een plant die uit het oosten is ingevoerd en een snelle uitbreiding langs de rivieren kende.In onze streken vormt de kalmoes tjeen zaad ( enkel vegetatieve voortplanting ) en daar de rivieren sterk bevuild wor­ den is de kalmoes thans sterl{ achteruitgedrongen en zeldzamer geworden. De slangewortel is één van de eerste planten in de verlandingszone van brak water zodat het hier moeilijlc begaanbaar is. Een tweede interessante plaats is een vijver dichtgegroeid met kikker­ beet en gele plomp.Op de o:p en waterplekl1_en hiertussen drijft het blaas.jes­ kruid ( Utricularia vulgaris)een klein teer insektetend waterplantje.Hierrond liggen elzenbroeken waar we het waterdrieblad aantreffen� Werkelijk een veelbelovende tocht

.ran Mulier W�1Tl::RVOGELS ET DE DIJL�VALLEI:WINTER 1976-1977 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Hieronder een samenvatting van 5 wintertellingen in de :Oijlevallei.Op 14-11,16-1 en 13-3 maalcten deze tellingen ook deel uit van de internationa­

le waterwildtellingen ( IWHB ) .De aantallen hebben alleen betrekking op de vij­ vers ten zuiden van Leuven. 0 N M L K J" I H' G F E D C B ,1. .

14 november 18 uecember 16

j anuari

12 februari 13 maart

;

i

164 130 31

1

..

1 ..

4

3

1

9

0

1

0

0 4

1

10

0

0

0

2

0

0

0

2

0

43

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

122 14� 45

17

0

0

2

0

0

0

0

0

1

1

22

30

13

2

o ·

9

0

0

53

5

190 .20l

---

0 1

336 123� 22 303

120 24

174 0

383

1

!

i

35

0

89

0

) � · -

'

e____.j__

1

'

A:wilde e.,B:meerkoet,C:tafeleend,D:kuifeend,E:wintert.,F:slobeend,G:pijl­ staart,H:krakeend,I:smient,J:brild.,K:bergeend,L:wilde zw.,M:kleine zw., N: fuut ,O: dodaars.


-6Volgende

vaststellingen

kunnen we maken:

De wilde eend(�) is het talrijkst in het m idd en van de winter.De meerkoet wordt talrijker rond een vorstr eriode ( l8 -12 ) en op het einde van de winter wat op doortrekkers wijst(l3-3) . De tafeleend verdwijnt volledig bij al te str e n g e vo rst(lS - 12) en herstelt daarna in grote aantallen;de plotse afna­ me op 13-3 is nochthanG onverklaarbaar.Ook de kuif e end ontbreekt bij vorst en de eerste doortre�cers arriveren bij het eerste zachte weer ( l2-2)en ne­ men toe in aantal.De wintertaling is op het einde van de herfst ( l4-ll) nog al tijd flinke doo rt rekk_ e r maar blijft heel de winter door vrij set aars.De slobeend en de pijlstaart zijn typische lentegasten en overwinteren niet in de Dijlevallei.Al de andere soorten zijn slechts sporadische wintergas­ ten.Merk ook de massale lente-aankomst van de fuut(op 13-3) en de herfsttrek van de dodaars(l4-ll). Samenvattend kunnen we zeggen dat de Dijlevallei als overwinterings­ gebied ( dec. en jan.)een minder belangrijke plaats inn e em t ( een ui tzo nde ri n g hierop vormen de kleine en de wilde zwaan die nietege:h.staande vorstperiodes nooit geheel verdwijnen;vergeten we niet dat de Dijlevallei de enige plaats is in België waar beide so:Jrten overwinteren ) . Het is inderdaad zo dat één of twee vriesnachten de vijvers van Oud-Hev e rl ee , Sint-�igatha-Rode en Florival op slag ontoegangkelijk maken voor de winterharde (duik)eenden,dit j uis t vanwege het te lage waterpeil va.11. deze plassen.Zoals wij deze witer konden vaststellen troepen alle een­ den da� samen op de vijver van Neerijse die een grotere diepgang heeft en v�rschillende dagen nog een groot wak v er to ont. Hi er echter vertrekken spoe­ dig de meeste eenden vanwege plaatsgebrek ( alleen de meerkoeten blijven dan :r:-og achter.Dereelijk "leeglopen van de Di jlevallei op enkele etmalen tijd is dus heel normaal.Typische overwinteringsgebieden blijken dan meer de­ diepe ( 2 m) plassen te zijn in het Mechelse en hetBrusselse.De Dijlevallei blijkt pas echt in vorm te komen op het einde van de winter wanneerr de futen terugkeren en hier j uist de geschikte voedselmilieus aan treffen(nl. visrijk en oevervegetatie)hetgeen op de kaJ.e z an dpu t t en en grote meren meestal ontbreekt.Ook de slobeenden en de pijlstaarten vinden hier in de ondiepe plasse� hun gading.Zo merk je dat verschillende vijvers ook ver­ sc�llende functies uitoefenen op verschillende tijdstippen en voor v er­ schillende s oorten ( om het zo eens uit te drukken ) .Da arom is het de moe ite van dergelijke waterwildtellingen te o rgan is e ren . ·

Paul Grootaers

."i.TL.î.S-PROJEKT 1977

000000000000000000000000

Dit jaar verloopt het laatste werkjaar van een broedvogelinventarisatie over heel het land die van start ging in 1973 î.anvankelijk werden door Wie­ lewaal Leuven heel wat resultaten bekomen maar de laatste twee jaar werd zo goed als niets verwezenlijkt.Mag ik dri gend vragen aan iedereen om dit ( ' aatste ) broedseizoen eens extra notities \ tijdens ekskursies)te mal\:en. Vooral waarnemingen van baltsende, bouwende of voerende vogels zijn de meest betrouwbare gegevens voor di � projekt. Zangposten va.;_1 meer teruggetrokken en zeldzame soorten is ook al voldoende.Ook voor de allerg?woonste vogels ont­ breken nog gegevens in de streek van .Bertem en vooral de' streek tussen Leu­ ven en Ti,enen·.Voor de_ Di j l ev all e i en Meerdaalwoud weten we over sommige soorfen enkel vage berichten omtrent het wel'of :r:iiet broeden en de aantal­ len van deze soorten;bet geldt vooral:sperwer,boómvalk,kwartel,houtsnip , kerkuil,kleine bonte 'specht, boompieper,gele kwik,paap ,j e ,gekraagde rood­ staart, spotvogel,braamsluiper,geelgors en putter .Voor de Demervallei tus­ .. rschot ha d d en we nog m eer duidelijkheid over het al of sen Werchter en .":.a niet voorkomen in de broedtijd van:wintertaling ,houtsnip�holenduif ,gier­ zwaluw,ijsvogel,kleine bonte specht ,2aa:12.� ,bosrietzane;er,grauwe vliegen­ vanger,grauwe gors,geelgors,fil?.pelvink en roek.Kan iedereen eens speciaal op een-van deze so o rt en letten.;:..11es opsturen vóór 1 september naar: " Ornithologisch secret. Beukelaan 40 •

·

-· ·

..

· ··

.

-

3030-Heverlee


-7 -

lfo m e n s o mm ige vo gel s win t e rvakan t i e?

v � rwacht en Vo o r m en s en d i e v an d e z e t i t el i e t s z e e r w e t en s chap p e l i j � i s. i z e b p o � vo ad st e g d naar ik b e do el all e en maar dat d e t r ek L euv en ad t s e d in a3Jltal t e h f o l e w t k j i l t he : s -vo o r d e hui smu i s v e r dub b e l d -vo o r d e sp r e e uw : v ó ó r hal f o k t o b e r sl e cht s 3 waarneming en hi e r ; nu e lk e dag 30 ek s . en d an no g al l e en in o n z e tuin . -d e he gg emu s i s in d e wi n t e r hi e r o o k g o e d v e r t e g ehwo o r d i gd ; z e l f s k o o l - en p i mp elm'e z en o ntbrek en ni e t . -o pval l end i s w e l h e t e e ringe aan t al m e r el s ; L . T i nb er g en v e rkl aart d i t : rond d e z e t i j d l i g t h e t s t e r f t e a an t al dri e -maal zo ho o g al s in d e l en t e -h e t ro o dbo r st j e i s hi e r w el e en t r adi t i o n e l e w i n t e r g a s t , m a ar d i t j aar l i gt h e t a an t al t o c h o p m e r k e l i j k ho ger . •

.

·

Ro b er t H e rman s , L euven V:CR SL ÜG 31'.T v Lû� .\.K T IV I T :cI T�i'if 000 0 0 0 00000 0 000000 0 0 00 0 0 000000

16

j anu ari -Wat e rwi l d t e l d ag.:_

V o o r d e r e sul t at en v an d e z e t el d ag , raadp l e e g he t ar t i k e l o v e r wat e rvo � e e r d e r in d i t nummer . Mi s s chi en n o g v e rm e l d en d a t sl e chts 3 d e e ln emer s o p d aagd en en d a t a :in h e t Z o e t-Wat e r d e gro t e b o n t e sp e c h t al aan h e t ro ff e ­ ) t rrrrrrrrrrr t rr r r rrrrr rrr r l en wa s ( t rrrrrrrrrrrr g el s

18 f ebruari -Di a- avo n d : Span j e r e i s do o r j o ng e r en :

P aul

Gr .

C ar o l e en J e an - G abr i e l hebb en o n s o p m e e s t erl i j k e wi j z e ingewi j d in hun �p an j e - s af ari . D e ui t l e g w a s e rg d e skundi g en v o o r al h e e l avo ntuurl i j k . De d i a ' s t o o n d en o n s d e m e e st wo e s t e en v e rl at en p l ekk en van Zui d -Euro p a zo al s d e Pyr en e e ën , .1nd al o u si ë , d e Gu al di qu i vi r e n d e Eb ro . Sp e c i aal o n thou­ d en we no g h e t r el a a s o v e r de gi e r en , ro t sb ew o n e r s ( ? ) en f l amingo ' s . E en hand i g o p g ewarmd e wint e r avo n d . Dank j e w e l , ho o r . ( h e b g e en u i t ro ep i n g s t ek en o p mi j n s chri j fmachine . . . )

P aul Gr . maar t -L en t ewand e l ing en wat e rwi l d t e l d ag : Bui t en d e e end en ( z i e wat e rwi l d a r t i k e l e e r d e r ) w a s d e l e n t e s f e e r ro n d d e vi j v e r s d i r e k t merkb aar . Z ingend e ri e t go r z en en o p dri e p l aat s e n d e i j svo g e l .

13

T o t o n z e gro t e v e rVJo nd e ring z a� en w e in N e e ri j s e .e en b o e r en zwaluw b o v en h e t wat e r s c h e r en ; l 3 maar t i s w e l h e e l v r o e vo o r e en zw aluw maar d i e en e zwaluw m aak t d e l en t e t o ch ni e t ( o f v-r n l ? ) . ;l. an d e kl i n i ekvi j v e r s in N e e ri j s e m e rk t en w e d e e e r st e z o m e r t al i ng en o p ( typ i s c h krak end gelui d ) ; hi er o ok e en r o ep en d e kl e in e b o n t e en ro ff e l end e gro t e b o n t e sp e cht . O p z o wat all e p l a s s en ho o r d en w e h e t hinni k end e p aar g e lui d van d e d o d aar s . D e fuut wa s o o k av e ral in b al t s­ st e mming en w e t el d en e r z el f s 53 in h e t t o t aal . � l s af s c h e i d vingen w e no g h e t h e g g e mu s - d eu nt j e v an e en r o o db o r s t t apu i t o p . E en s t ral end e l en t e d ag . P aul Gr * 20 f ebru ar i -Vo o rmi d d ag naar Wal em : Me=Ge en mo e di ge g ro e p ( vo o r aI VV-J ' e r s ) t ro kk en w e n a ar W al em . Mo e d wa s e r n o d i g , want wi.e l o o p t e r gra J.g t w e e uur a an é én stuk i n d e kl e t s end e r e g en . D e p l a s ( v an Wal em ) wa s e e rd er dunb evo lk t : 3 wint e r t al i n g en en 5 kui f e en d e n . ;"i s afwi s o e l ing e en z i g e nd e �ra sp i ep e r e a v e l dl e euw e ri k en h e l e maal o p h e t e i n d e twe e rondvl i e g en d e b erg e end en . V anw e g e h e t w e e r e e rd e r e e n t ro o st e l o z e t r i p maar to c h e en s go e d u i t g e r e g end en ui t g ewaai d . P aul ' ·

.

·. !

�'..." t_...

\,:

Gr .


-8 -

l::t. m a ar t -�·"1 ge m e n e l e d e n avo n d : , v e rkl aart aan d e Er z i j n 37 aanw e z i g en . D e H e e r F r an s Gro o t a e r s , v o o r zi t t e r rk o z en v e rg a d e r i n g d at e r z e s l e d en Wi el mval e r s e n d r i e l e d en W-J di enen v e e d r e w � ge­ t e wo rd en . D e l i j s t en w e rd en r o n d ge d e e l d m a ar e en a antal nam en i ef en r b e d schrap t : enk el e k an d i d at e n r e ag e erd en n i e t o p d e h en to e g e s tuur tuu r . s e b t e h van w ar en evenmin a an w e zi g . N a d e s t emmi n g e n d e v e rk i e z i ng o p fri st even s i n e d e i h c s e g e d s vo l �d e e en k o r t e dàar e ek s w a ar i n Jul i enn e P an 0 e en f l e z m o g ru e t ch zi d g u e j m e t b e el d en u i t Gri e k e nl and . D a arn a t r ek t de ti e ­ a r t s admini en e h c s i t a r k mo e d e z e d al a ui t g e b r e i d e r e l e i d i n g t e ki e z en . N ev e ­ l e rb tuu a n n e evindingen b e g i d ar a wat l e e h g no en rd wo v e b e sl o mm e ringen t m e e n rd o wo t e h even g no e i d r e t t i z r o vo e euw ni e z n O . d l e G s gewi t ui ni s sen

( zi e bl z . l ) wi j s t o p de e i n d i gt de v e rgad e ri n g .

d r e i g en d e natuu r s c h e n d i n g e n i n o n z e

s t r e ek . O m 23u

Yv e s Vand en Bo s c h

P o e z i e -opro ep � i e d e r e en d i e é én o f an d er e p o e t i s ch e b evl i e ging k r i j g t m ag é én z i j n e r g ewro cht e n in s tur en . Slui t j e o p , l a at d e mu z e j e b e s t o rm en en s tuu r d e vru c h t van d e i n sp anni ng S t il t e in . V e el p o ë z i e - g e luk . O nv e rwa c h t e . Eén van ° d e s t e rk s t e mo t i even d i e v e l e m en s en t o t natuurl o z e s t em ,

b e s c h e rm i n g d ri j f t i s d e e e rbi e d vo o r h e t l e v e n al s du sd ani g . D e e er b i e d o n t s t a at o p h e t o genbl i k waaro p w i j e r o n s v an b ewu s t wo r d e n d a t he t l ev en al s du sdani g e en gr en s si tu a t i e u i tmaak t v an o n s b e s t a an ; w i j kunn en me t h e t l ev e n e�p er:hipeni; ereniw± j kunnen he t�i- �m:h tiv eren , wi j kunn en Ge z egd m a ar en ni e t v e r zw e g e n . m e t h e t l ev en so l l en , w i j kun..n en h e t v e rni e t i g en wi j kunn en h e t n i e t s c h ep p en , zo al s wi j v e l e dingen kun-

t e sp r ak e l o o s g e b l ev en , �'.. l t e a r g e l o o s y e r d r ev en ,

�l

n e n k o n s t ru e r en ; di t z o u mo e t en a anl e i d i n g g ev en gro t e e erbi e d vo o r al w at l e ef t .

P aul

U l r i c h L i b b r e cht in

.

to t

e en

" N a tuurb e l evin g "

MI L i llJN I :CUVi S

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (')

z i J n v erki e z i n g s b e l o f t en w aar t e m ak en gaat d e hui d i g e Z w e e d s e Tho rn j ö rn F äl l din o p z o e k n aar en e r gi e ui t d e z o n , wind en aar d e . Di t o m h et k e rnp ro gramm a e e n hal t t o e t e ro ep en . Z o al s b ek end he e f t d e Z w e e d s e p r emi e r z i j n v e rki e z i n .s ho o g s tw aar s chi j nkl i j k t e d ank en aan d e ang st v an d e Zw e d en vo o r d e k e rn e n e r 0i e . :'ü1 g s t di e no g w e rd ge a c c entu e er d do o r h e t sp e c t a­ cu l ai r e n i e uw s , h al f d e c e mb e r ' 7 6 , d a t er sp r i n g s t o f g evond en w e r d aan d e v o e t

-O m

p r emi er

(

v an e en d e r k e rnr e ak t o r en i n Z vv e d en D e St an d aar d , 10 maar t 1 9 7 7 ) . O o k d e So ­ v � e t -Uni e i s o p z o ek n a ar d e z o n al s k r a c h t bron ; e r z o u d en r e e d s 50 gro n d ­ z o nn e s t at i o n s in g e b ru i k z i j n g e n o m en ( D e S t an d aard

)

-Ui t Du i t sl and kwam h e t v e rh eu g end e b e ri c h t d a t e en b o uw s t o p vo o r e e n k e rn c en t r al e i s b evo l en . D e r e c h t b ank v an F r e i bu r g nl . h e e f t d e k e rn c ent ral e

i n aanbouw t e

\7yhl

a a:_1

d e r ran s e

gren s l at en

slu i t en ( fül T -ni euw s , 1 4 -3 -7 7

)

- E e n vo o rna am f e i t i s d e gro t e win s t v an d e e ko l o gi s c h e p ar t i j in F r ank­ d e j o ng s t e gem e · ;n t e r a ad sv e rk i e z i ngen h e b b en d e " � ro en e l i j s t en " e en gro o t s t emmenp e r c e n t a g e g e ha al d ( l O"/o i n P ar i j s , 1 4% in Lyo n ) en h e b b e n z e i n d e El z a s z e lf s d e ab s olu t e m e e r d e rh e i d b ehaal d i n so mmi g e d o rp en . V o l g en s e en wo o rdyo e r d e r va _ 1 d e e ko l o gi s ch e p ar t i j w a s h e t grap p i g om o p t e m e rk en ho e d e gro t e p ar t i j e n , i n h e t vo o ru i t z i c h t v an e en tw e e d e s t emro nd e , p l o t s e l ing e r g mi l i eub ewu s t bl e k e n .

rijk . Bi j


N I EUW S

-9 -

UIT m:r z :; ST REEK

0 00 0 0 0 0 0000 0 0 0000 0 00 0 0 0000

zw aan - Cygnu s b ewi cki :

Kl e i n e

T e Ou d -H ev e r i e e : o p 1 9 -2 , 2 ad +2 juv . ( P i e t D e B e ck e r ) ; o p 18 -2 , 3 ad+l j uv ( P aul Gro o t a e r s ) ; o p 18 - . 2 , 5 ek s ( P e t e r Bro s en s )

(Pi et D . B . ) ( )

T e N e e ri j s e : o p 17 � 1 2 , 6 ek s T e Wi l s e l e : 0 p 9 -l , 6 ad+l j uv Wi l d e

zwaan- Cygnu s

"

"

cygnu s :

T e Oud-Heverl e e : o p 1 8 -1 2 , 2 ad ( èn : mp : 4 �3 , 3 ad ( P aul Gr . ) T e Wi l s el e : o p 3 1 - 1 2 , 3 ad en o p 9 -1 , 5 ek s ( P i et D. B . ) ·

OO i evaar-C i c o ni a c i c o ni a :

O p 2.9 f e b ruari vli e g en tw e e o o ievaar s o v e r t e K e s s e l -l o i n d e ri c h t i n g d e ab d i j v an P ark t e H ev e r l e e ( Su z ann e N e l i s s en ) G e o o rd e fuu t -P o d i c ep s

v an

c a sp i cu s :

� en ek s emp l aar i n w i n t e rkl e e d

t e P ark-H e v e rl e e o p

2 2 - 2 �7 7 . ( R o b e r t

H e rman s )

;p i j 1 s t aar t -.:ma.§_ acu ta : Bi j onz e aarDrn m s t t e St . -.',.gath a-Ro d e o p 2 9 -10 -7 6 w ar en e r 8 p i j l s t a ::i.r t en aanw e z i g ; e en t i j d l a t e r s t r e ek e en gr o t e gro ep e en d en n e e r di e we t ev en s al s p i j l s t aart d e t e rmin e erd en . H e t r e sul t aa t w a s d an 4 2 mn: . e n 3 vr .

( St efaan Hubl ou

en Ro b e r t H . )

Bo kj e -Lymno c rypt e s mini mu s : i n Oud-H e v e rl e e o pvl i e ? e nd op d i e r t j e m aar é én p o o t m e e r h a 1 . \ R o b e r t

E én ek s .

�ro t e Op

3 1 -12 -7 6 . 0pmerking : h e t bl e ok d at h o t

H. )

Burgem e e s t e r -L aru s hyp e rb o r eu s :

2e -2 -77 é én

ek s .

�o rho en-Ly ruru s

bi j

s t o rm

in d e O o s t end s e hav e n . ( P i e t D . B . )

t e ri x :

O p 3 d e c emb e r ' 7 6 z a g i k 4 mn . ko rho en i n W i j gmaal n a a s t d e vaart . Z e z at e n i n d e b o m e n kno p p en t e p i kk en e;.1 vl o g e n o p h e t v el d o m o o k d a ar t e gaan e t en ; o p 7 d e c e m b e r z i e i k o pni euw 3 mn . en 1 vr . ( P i e t D . B . ) St e enu i l - l th ene no c tu a :

Elk e avo n d ho o r i k u r e n aan e en s tuk h e t s t e enu i l t j e ro ep en i n Leuven ( c en­ trum ) ; é énmaal h e b i k h em r e e d s z i en z i t t en o p d e no k v an e en d ak ( o u d e m ark t )

.

(Piet D. B. )

.§:P e rw e r - ,'i.. c c i p i t e r E e n p aar t j e

ni su s :

in St . -.",.gath a-Ro d e vl ak

Bl auw e k i ek endi e f - C i r cu s

E én vr .

o p 29 -10 t e

Z wart e

bi j

d e vi j v e r o p

2 6 -2 -7 7

( Ro b e r t

H. )

cyan eu s :

S t . -.�g atha-Ro d e ( S t e f a '.J.n H .

en

Ro b e r t

H. )

sp e c h t -Dryo c o pu s Mar t i u s :

O p 1 m a ar t ' 7 7 ho o r ik he t woud ( o m g evi n g Klui s ) ( P au l

zw ar e g e ro f f e l v an Gr . )

de

zw .

sp e cht i n h e t M e e rd aal ­


-lO -

'Z war t e ro o d s t a ar t-Pho eni curu s o chruro s :

-

E én mn . o p 2 6 -2 -7 7 in d e L e i b e e k s t r a at t e Ou d - Hev e rl e e : e e n vro e g e t e rugko� m e r.? Vo l gen s de .�tl a s van Lip p en s en Wi l l e i s de e e r st e p a s o p 27 -2 g e z i en ,

( Ro b e r t

Bo nt e kr aai- Co rvu s c o ro n e

H. )

c o rnix :

Een b o n t e kraai vl i e gt ro nd 1 5 u tu s s en d e g e bouw en van d e c ampu s t e H e v e r� l e e . Datum : l l j anu ari ' 7 7 . ( Jo s Ly c o p s ) Europ e s e kan ar i e- Se rinu s s e rinu s z o ng d e 1'uro p e s e k an ari e o pni euw 0 ;1 z i j n b ek end e z an gp o s t in d e sp arir e b o m en v an Oud-Hev e rl e e ( t s d e tw e e v i j v e r s ) . \ Kar e l en P i e t Mul i e r )

O p lOmaar t

Put t e r - C ardu e l i s c ardu e l i s : E en gro ep j e

v a '.l

10 d i st elvink en in H e v e r l e e b o s o p 1 4 maart " ( Kar el en P i e t

M, )

Sij s-C ardu el i s s2inu s : T e gen d e avo nd v e r z am e l d E z i ch e en gro ep j e van o n g . 100 si J z en o p d e Mi d d e l ­ b erg t e Ro t s e l a ar ; e en k e ep hi e l d h e n g e z e l schap . ( Kar el e n l? i c<; M . ) F ra t e r-1c an thi s fl avi r o stri s :

ek s empl ar en t e W er c h t e r o p 1 3 -10 -7 6 . ( L o u i s Wou t er s )

Vi j f

Sn e euwgo r s-P l e c t roph en ax nival i s :

O p 2 1 -2 -7 7 o v e r d e I j z e r t e N i euwp o o r t e en vlu cht v an 5 k ep e n , 3 g e e l go r z en , en 2 sn e euwgo r z en . ( l? i e t D . B . )

Cl.l

vó ó r

d e wa arn emingen vo o r d e z e rub r i ek wo r d en v e rwacht

: JUNI . )

L e e s o ok

bi j d e o rn . s e cr e t .

" BEL,"1..N GR I JKE OPMERK IN G " hi e ro n d e r .

DE 0 1-LifI T HO LO GI S CH:Z S�I Z O ENVEH SL:� GEN

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o J o o o o o o

Z o al s j e w e e t z i j n e r l i j st en i n o ml o o p vo o r het invul l en v an " gewon e " w a arn emin g en a d e z e waar n eming en wo rd en o p st e ekk a ar t en g ebracht en tw e e m aal p er j aar v e r s c h i j n t e en s e i z o env e r sl ag o v e r al d e w aarn emi ngen . Binn en­ ko r t b e gin ik m e t h e t s e i z o env er sl ag m e t al d e waarn emingen v an 1 J"Alf t o t l JUL I 1B7 6 ; wil i e d e r e en d i e no g g e g ev en s b e z i t o v e rd e z e p e r i o d e 9 d e z e z o vlug mo g e l i j k in stur en . L i j s t en z i j n t e v e rkri j g en o p h e t ad r e s : B euk enl a Gn 40 , 30 30 -Hev e rl é e . V e e l d ank a an al d i e g e n e n d i e hun l i j st en r e ed s in s tuurd en m e t nam e : P e t er Bro s en s , Lu c <lan s s en s , P i e t Mul i e r , Gu i do Ro o s el e er , Gi l B ey en , Herwi g Bl o ckx , J e an- Gabri el Hal fl an t s , P i e t De B e ck e r , Marc H e r r eman s en Jan • .

D e Bo e .

BEL,UJ GRI JKS OPMEHKIN G : h e t f ei t dat e r nu invul l i j s t en z i j n vo o r w aarn e­ mingen b e t ek ent na tuurl i j k ni e t dat o n z e g ewon e w a arn eming srubri ek ( z i e hi er­ bo v en ) w e byal t ; j e mag no g al ti j d bui t en d i e l i j s t en ap art e w a arn eming en in­ s tur en w anne er h e t e e rd er gaat om ongewo n e so o r t en , gro t e aan t al l en , vrö e g e o f l a t e d at a , b i j z o n d e rh e d e n o v er g e d r ag enz . D e waarn eming srubri ek mo e t zo ­ wat h e t l a at s t e ni euw s ui t o n z e s t r e ek b r engen . D e r g e l i j k e waarn emingen gra ag ni e t in bri e fvo rm o f op p ap i e r sni p p e r s ; o p e en quarto f o rmaat k an j e e en 4 à 5 - t al waarn emingen �an b r engen , go e d van e l k aar g e s c h e i d en m e t t el k en s o o k d e l a t i j n s e n a am en j e vo l l e d i g e naam e rond er . Stuur vo o r h e t vo l g end e nr . o o k wat i n o v e r p l an t en en and er e d i e r en .


LEN TEPRO GRAWfül

( W- .J ) Z at e r d ag g

V"lNAF 3 AP R I L ZO MERUUR

1971 :

apri l ' 7 1 : 0 c htendwand e l in g . in h e t M e e rd aalwo u d o . l . v •

�----.P i e t D e B e ck e r . Af sn raak . .. �..__ _... ;,..;;.; .;.;._�.;;;�.;;.__...

;

om

0 5 . ��li

aan

het

s t at i o n v an L euv en o 5 . 3 o h aan d e Kant i en i n Hev e rl e e , en o m 0 6 . 0 0 h a an d e Th e r e si a-k ap el op d e N a am s e st e enw e g . L i e fh e b b e r s vo o r h e e l d e d ag br engen p ikn i k m e e .

( W-J ) Vri j d ag 1 5 april ' 7 7 : Dagu i t st ap n a ar d e D e m e rval l e i t s Di e s t en . �---P a al o . l . v . f am . Mul i e r ( l e e s o v e r d e z e to cht ... ----....�--�-----�--� blz . 5 ) . Af sp r a ak s t at i on L euv en o m ? . 30h( daar

t r e in o m 7 . 4.7 h . to t Di e st . N i e t v e r g e t en·: p i k­ ni k ( d r ank , ev en t . v e rmind e r i n sk a ar t en , ën g e l d vo o r d e t r e inr e i s . T e ru gk e e r m e t bu s ( P a al -Di e s t ) en t r e in ( Di e s t -L euv en )

}

( ( WA.+WJ) �a};erd ag 23

g

'71

: P ro t e s tw an d e l ing te ,lr c h e nn e s . D e Bu r g e rl i j k e b.e s c h e rining h e e f t p l annen o m i n d e Di j l ev al ­ l e i e en gro o t o e f en t e r r e i n aan t e l e g g en m e t m e t gro t e b e t o nn en b akk en vo o r b r an d o "" -:' ening­ en , t ev en s o e f en i n g e n m e t s c h e ikund i g e p ro du c ­ t en . L an d in g sp l a at s e n e n o e f ening en v o o r h e l i ko p t e r s e n z o m e e r . D a ar e nb o v e n z i j n b e l angri j k e ni euw e t o e g ang sw e g e n t e v o o r z i en v o o r zwaar ro l l end mat e r i e el , al sm e d e d i en s t g e b o uw en . Wi j z e g gen n e en t e gen d e z e v o o r z i eningen in d e Di j l ev al l e i . D a ar o m n e m en wi j d e el � d e pro t e s t w an d e l i ng . Sam enk o m s t : o m 1 5 h a an h e t s t at i o n van F l o rival . Vo o rv e r z am e l in g : l4 . 3 0 h s t a t i o n van H e v e rl e e O p d e z e l f d e p l aat s vo o r d e f i e t s e r s ( WJ ) o m l4h . Er i s mo g e l i j kh e i d e en t r e i n t e n em en t o t "E' l o rival t e L euv en : l 4- . 0 6 h , I-Ieverl e e : l 4 . 10 h

( W� ) Z o ndag

24

april

apr i l ' 7 7

He t

( W;l.+VVJ) Din sdag 2 6 ( W� ) Z a t e r d . 30 ( W.l. )

apr i l

aP.I.=.- z o nd .

is

l ent e

e n d e vo o r j aar s t r ek i s vo l o p e e n é énd ag s ek sku r s i e n aar d e D i j l eval l e i o . l . v . F ran s Gr o o t a e r s . Af sp r an.k : 7 . 4 5 h s t a t t on s 8 . 0 0 h k an t i en Hev e r­ l e e . P i kn i k ni e t v e rg e t en . a an

d e gan g � Da qr o m o o k

' 7 7 : B e s tuur sv e rgad e r i n g , B euk enl a :m 40 , H e v e rl e e .

l mei

' 7 7 : Kongr e su i t s t app en

n a ar K almtho u t en h e t Bl aa sv e l d ( s c hikk i n g en z i e D e Wi e l ew aal m a ar t en ap ri l

Bro ek

van

)

� at e r d ag 14 m e i ' 7 1 : Ek sku r s i e in he t N i c o d e B o evé r e s e rvaat :�f­ sp r aak om 1 4 . 3 0 h aan h e t k ru i spun t van Kam­ p enho u t -Sa s ( M e che l en-L euv en en Bru s s e l ­ Ha � c h t l an g s d e zi j d e v an Bru s s e l . M e t gro e n e bu s vanu i t L euv en o m 1 3 . 4 5 h . L e i d i n g : F r . Gro o ­ t a e r s en Mi c h e l J an s s en s . L a ar z en g e w en s t . • .

)

( W J+W A ) Wo en sd ag 18

m e i ' 7 7 : N a c h t w and e l ing o . l . v . P au l Gro o t a e r s . ;if sp raak s t at i o n O u d -Hev e rl e e o m 2 2 . 1 5 ; al d aa r t r e i n om 22 . 2 8 h t o t P é c ro t . V an d a ar gaat d e to cht t e ru g d o o rhe en d e Di j l ev al l e i t o t O u d -Hev e r­ l e e . E i n d e vo o r z i en rond 0 3 . 0 0 h . V e rl e d en j aar l ev e r d e zo e en t o c h t h e e l wat o p : z i n g en d e mo e r a svo g e l s , n a c h t e ga 3l , u i l en en z . G e z i en h e t d e vo l gend e d ag ( l 9 m e i e e n z o n d ag i s kan m en wat sl aap inwinn en • . • ·

)

IX) E M:SE ;UJT DB L EN T EAK T I V I T E I TEN ;

nz

MO O I STZ v:rn HJ::; :CL HE T

J.L�R


L EN T EP RO GR.:�MNU. ( v e rvo l g )

( W.�+WJ) Zondag

2 2 m e i : O . S . C . -b e z o ek a an h e t r e s e rvaat t e G el l enb erg o . l . v . no t ar i s Hal f l an t s . :d sp raak : om 8 . 3 0 h aan he t s t at i o n t e L euv en en om 9 . O O h a an de G- e l l en..,. b erg s t r aat 43 t e Luo b e ek . P arkf auna .

( W,l.+WJ) Zond ag

5 -.juni : P l ant ent o c h t na ar h e t T o rfbro e k t e B e rg o n d er d e h.'Undi g e l e i ding v an B e r t h e V an d e :r B o rgh t .

E en

bo t ani s c h u i t z o n d e rl i j k r i j k g e b i e d dat e en b e z o ek o v e rw a a rd i s . L aarz en g ew en st . �f sp raak o m 7 . 4 5 h aan h e t s t a t i o n van L euv en . Er i s o o k mo g e l i j kh e i d o m · h e t o p enb aar v e rvoe r t e g e b ru i k en : gro enËr ' bus- rïr . 2 8 5 aan h e t s t at i o n · t e L euv en o m 0 7 . 5 5 h ( l i j n Lv . -M e ch e l en ) en af s t ap p en aan Kamp enhout - Sa s ( b ru g ) � al d aar ro d e bu s n � 578 ( li j n K e o rb e rg en -Bru s s e l ; o m 0 8 . 3 lh t o t B er g ( Ou d - S t at i o n ) aank o m s t : 0 8 & 3 8 h ; d aar b en t u o p en� k e l e ho d e rd en m e t e r s van h e t To rfbro ek . ·

2 5 -2 6

juni

T en t o o n s t e l l i ng in h e t P r o v i n c i a al In sti tuu t van L an d - en Tu i n b o uw . T e r g e l e genh e i d van d e o p en d eur d ag en van d e z e s c ho ó l mag i e d e r e en d e p l an­ t en tuin en de s e r r e s b e z o ek en .

"D e b o m en z i j n o m g ehak t m a ar

de

l en t e no g ni e t

d e t j i f t j af

i s t e ru g in

't

l an d "

Di rk

W e rkt en

mee

aan d i t numm e r : Yv e s Vand en Bo s ch , :P aul Gro o t a e r s , Jan li e r , B e r t h e V an d e r B o r ght

P an s .

Mu­ en Jul i enn e


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.