De Boomklever Januari 1977

Page 9

7 KORTE

IJIEDEDEL INGEN

==============================�===

KRAAIWOG:EL (Megalornis grus ) Op 15/10 trokke n ±. 35 kraanvogels over te · Wij gmaa l . Donderdag 28/10 om 7 ul5, twee groepjes kraa..nvo gels

97

-4

ZZW beide Op

14

door te Heverl e e; het eerste· telde een 10-tal, .het twee.de een 15-tal eks . De groepjes trokke·n no ga l luidruchtig, niet al te hoog in V formatie d o or . Jos Lycops

november v l oge n 12

15 november : 67

Tot

slot

op

20

225 BOERENZWALUW

228

1

b o e rt j e

Te Hols be ek

te H e ver

( Meesberg)

Op 30 oktober

31 Op

14

op

""

oktobe r

rus ti c a )

Z o ve r

te

St

.-Agata-RodG.

Paul Grootaers, m

Stefaan Hublou, Gi l Beyen

hoogte

(10

nog

strepera )

verbleven

)

u 50).

Lubbeek. J.G. Halflants Gil

Beyen

L. Wouters

Herwig Blockx

1 à Wiel e waal op 13 oktober.

23

eks. te Sint-Agatha-Rode; de Dij levallei.

PARELDUIKER (Gavia arctica

te

naar z, nu te Neerij s se . Groota0rs, S t e faan Hublou,

op 5 november.

in de "geschiedenis" van

1

laag

Paul

( Hirun d o

( Anas

•·

op nieuw 12 eks.

november

WIELEWAAL(Oriolus oriolus

ICFUl.KEEND

46

eks

naar het zuiden op±. 5 0

e ks .

203 GIERZWALUW ( Apus apus) Nog 1 eks. te W e r c hte r Nog

L. Wouters

trekken snel na êlka.ar

Herwig Bloch

dit. is het ho o gs te aantal

Paul Grootaers

)

Op 1 en 2 nove mber werd een pare lduiker in wint e rkl ee d geobserveerd te Hofstade; de voge l was vooral vanwege zijn forse hals en grootte gemakkelijk te determineren. Gil Beyen, P. Grootaers

. KLEINE

ZWAAN

( Gygnus

bewicki)

De aankomstdatum van deze toendrabewoner was dit jaar 6 november (1975 15/10); er waren 2 ad . en 1 Juv. ee r st te Nee r i j ss e , daarna te St.-Agatha-Rode te zien. 4 december waren ze al met 9; ik kon oók z ien hoe zij moedwillig het ijs braken door er mot hun borst· t e l ke n s te genaan te stoten. Paul Grootaers

114

GOUDPLEVIER (Charad.rius pluvialus)

Op 6 n o ve mbe r

vliegen

nog 30 goudplevie ren

o v r te

e

St.-Agatha-Rhode � z. P au l

Groota e rs

HILIEUPROBLEJY'l.ATIEK

Om over na te denken : Ochend-chloren.

Londen is een erg ongezonde stad, van de vogeltjes.

1s morgens word j e er gew e kt door hot geku ch Danny

Kaye