De Boomklever Januari 1977

Page 6

4

VOCHTIGE PLA1'JTENGEMEENSCHAPPEN IN IlE IlEJYJERVALLEI We bespreken hier het van de Middelberg.

A.

Ee

1Vorsdorikb osr

door Jan I1füLIER

te Gelrode

en

'De Vijvers', gelegen

aan

de voe t

j

Vi !�E:!!

De ondergrond bevat vooral glaucon�et, eon zandafzetting van de Diastiaanse zee, dat goed hot water tegenhoudt. Hierdoor ontstaan er

door zijn fijnkorrelige structuur

De bovengrond is eerder zuur en voedselarm

moerassen en vochtige plantengemeenschappen die zijn.

Vroeger bevonden zich hier in de vallei driG vijvers.

kaar:ben

)

op botanisch gebied zeer interessant

( oligotroof )

.

grote vennan of ondiepe,

. Vandaar de bonaming

niets meer

ov e r

,

( cfr

moerassige

1 De Vijvers'. Van deze drie venmm blijft er haast enkel hot links gelegen ven is in latere· tijden uitgediept tot een

Daarrond lagen moeraslanden en vochtige heideassociaties

Ferraris

vijver waardoor de vegetatie volledig veranderd is. Een klein gedeelte is niet uit­ gediept maar droger korn<m to liggen zodat oen petrusvegetatie dominerend werd en er dus ook hier niets van het oorspronkelijke overblijft. jes van weinig botanische waarde.

weiden en hooilanden omgezet. N'aast do

spoorweg

aan de

De twee andere vennen we1den akkers en kleine bos­

De vochtige hcidevcgetaties daarrond werden tot

dichtgegroeid of drooggelegd en hier bevinden

zich nu weiden,

voet van de Hiddolberg ligt nog een mooi bewaard gebleven

plaatsje dat een tiental jaren geleden afbrandde en.nu een open plek is tussen de

dichtgrociende bosdennen daarrond. De vegetatie die we hier aantreffen is een over­ gang van een droge struikheide kruipbremassociatie ( Gernisto pilosae Callusetum )

naar vochtigere heide met de aanwezigheid van ronde zonnedauw

( Erica tetralix ) , struikheide ( Calluna vulgaris ) , stekelbrem ( Genista anglica ) en kruipwilg ( Salix ropens ) .

dopheide

DE MER

!

(Drosera rotundifolia ) � ( Genista pilosa;,

kruipbrem

BETEKOM

ROTSELAA.H. Heika..."'1.t

vroegere vennen