De Vallei Oktober 1976

Page 1

( rr ttr"''

c11:.-1 o11h)

r.

(0)

Q

:�D DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD

Verantw. uitg. M. Herremans Prinses Lydialaan 65, 3030 Heverlee


·'


-�lag allemaal ,

Ondanks een lange "verfrissende" vakantie vond de redaktie maar net tijd genoeg om een karig nummertje in elkaar te typen : geen artikel­ tjes, slechts enkele van de overvloed aan waarnemingen ... , maar wel een Misschien kunnen we elkaar op die aktiviteiten wel uitgebreid ..t--rogramma. meer vertellen dan nu schrijv�n ? ! Tot

dan, Marc

ZOOGDIE!iliNNIEUï'!S

:

Onlanbe verscheen het eerste nummer van "ELIOI,JYS", het mededelings­ blad van de zoogdierenwerkgroep van wielewaaljongeren is nationaal d.w.z.

(

ric ht zich tot alle a1delingen). Het is de bedoeling om al de geïnteres­ seerden in zoogdieren meer bij elkaar te brengen ; op dit ogenblik zijn al een 40-tal medewerkers aangesloten. Voor dit aar staan vo n _punten O}J het 1 rogramma : Carnivoren (o.a. bunzing, marter� h2rmelijn) alle waarnemingen zijn welkom. 2/ Eikelmuis na een e�rste putlikatie over deze interessante soort (WielewaaltJe dec.75) worden nieuwe 6egevens ver c t i.v.EJ.. de vers�reiding (geografische grenzen). 3/ Braakballengegevens Van telang is hier plaat�, datum1 uil of ande­ re prooi vogel socrt , biutooJ)Sbeschri jving. Interessant omwil1 e van d8 vers�reiding van zowel �rooi als predator. 4/ Losse waarnemingen : bv. vleermuizen, zeehonden, hert enz.

1/

lge è.e

:

:

wa h

(

:

:

)

(knaagdieren)

Alle waarnemingen aan centraal

WAA 'tNEMI T'T GEN Insekten : ----- --- - verlee

1

:

.

Norbert Desmet, Oudenaar6ebaan 9690 Kluisbergen.

51

:

Keizersmantel

o.i,, 477.

Beide op

adres

.

(Argynnis

Wi to

2 Koninginnepage (s�eer)distel.

U'al'ilio

tuin De Meulder

�a}hia �a�hia) in mijn

machaon)

te Heverlee op

te He­

7 /7.

De }l

Wito Meulder Vt5rde.r. nog 011 die dag Dugpauwoog, Atalanta, , e in en Groot R o o lwi tj e , Citroenvlinaer, Kleine Vos, Vuurvlinder, Eikepage, l.ruin :0andoogje1 toevinkje, Argusvlinder, Blauwtjes (I'olyom­ matus icarus, Celastrina aróiolus), Hooileestje9 Pistooltje, dikkopje ( Thymelicus si-. ) 1Vi to

:

1

Koninginnepage

}leine

te Haasrode

op

25/8.

Marc Herremans Blauwe glazenmaker (Aeschnea Te St.-A.-R. kon ik regelmatig deze 1rachtiet;e libellensoort in de kij­ ker krijgen vanai eind augustus x een paartje). Het� is mooi blauw met gele stipjes, het bruin met gele sti}!jes. Op 24 sept. ook nog een

cyanea)

� in Florival.

Vanaf

A. -1.,

Sympetrum sanguineum

(1

Paul Grootaers

15 augustus .K:on ik tientallen van deze libellen waurnemen in St.­ ook éénmaal de paringsvlucht (19/9). Vreemd genoeg ook verschil-2 lende

gepaarde

eks

in

de

Zwin op geelbruin.

schorren van he t

is onmiskenbacir koraalrood.,

het

29

Se}tewber.

Het

a

l)aul Grootaers

Wolfssi.iin (Euiss.lpin)0 Onlangs kon ik vaststellen

dat spinnBn

geluiden voortbrengen.

(

Zo

kon ik een üuisspi n een ti j d; j e heel d u id eli J k horen piepen een klag en éj. wie wie . Vreemd g e no e g deed hij dit �as a ls het lic ht aan gi n g •

)

.

.

Pa.ul G.

1

(Astacus

("!:

)

�üvierkreeft fluviatilis) in de Ourthe La Roche Het dier zat onder een steen en schoot uchterwaarts wee:; m e t een klap van de s taart. Ze was d o nker bru in , ongeveer 10 cm lang en biJzonder agres­ . '

sief. Wito

Vanaf

(

)

+

nam ik een groer i;alingen Anguilla anguill8. van 10 eks wai..l.r de Dijle in het Arenlergpark te Heverlee. .Jit s pre ekt alleszins de bewerin3 tegen als zou de Di J l e een bicl�gisch dode rivier ziJn. Dit is niet het 5eval : over heel 11dar lengte is de DiJle in Aren­ Meerdere malen nam ik zel.fs karpers waar berg begroeid met wier. (w�lliswaar uit de kwamen ev en a l s de palingen lucht happen aan de aflaten van �e vijvers. Wito 1/7

in

viJvers).

Ze

Vo·-els : �-12-----

gz�--��f���!�--i�!���!��-!����E��� § ll Van 10 augustus af was 6euurende een week dageliJks een lepelaar (adult) te zien te Sint-A6atha-Rode. Hij hiel� voortdurend gezelschaf met

blciuwe reigers.

(n.v.d.r.

door meerdere

waarnemers

gezien

eigen laatste datum

;

Paul

Tussen 12/8 en gels van ter plaatse, niet mee�erekend).

14/ö

17/8

18/8 22/8 26/8 1/9

1 eks 2 2 1 1 2 1 2

19/8)

G.

26/0

trokken min 63 buizer�s door te Sint-A.-R. ( vo­ dus geen echte doortrekkers zijn vanzelfs�rekend Paul G.

( b�lts ) St.-A.-d. (2nek) ibidem (ad + beQelend jong) (balts) (Trek)

(Trek) (Trek)

Haacht

St.-A.-�. ibidem ibidem Oud-Heverlee

23/9 26/9 (�rek) �t.-A.-R. De talts, eerder ongewoon 01 tre� werd twee keer gezien : de vogel be­ scnrijit grote gGlvende bewegingen, terwijl aan de to� v�n elke golving met de vleugels enKele malen snel wordt gekla1t ( id�ritiek aan het vleu�elklappen van de naciuzvmluw). J)aul G. .

.

78. BiUIN.ó KI.zK:bT'tDIEJ; ( Circus aeru-.:inosus ) : �----------------------------------- � --------

01mieuw

De bruine kiekenuiei was dit Jaar go'ecl vertegenwoordigû. in St. -A. -R. : op 13 bezoeKen aldaar 8 augustus en 26 sept Kon ik �1em 10 keer noteren. Op 14/8 waren zelis 4 eks tegeliJk boven de vijver te

tuasen


J zien

( 2juv.,

een

�'

een o).

In totaal meen ik

hebbE:n

( 1 �,

3 oo,

2

in aug/se�t

Paul G. 6 verschillende idividuen herkend te

juv.)

Niarc H.

11Q�--�iQN��êT���Q�Q���--iQ�1��E��-S�Ef�g����ll Op 30 aug konden wij deze ongewone gast van zeer dichtbiJ observe­ ren in een rioleringsreservoir langs de E 5 te Heverlee::. Aanvankelijk kon­ den we de steltloper vooral vanwege zijn opvallendè grootte niet direkt thuisbrengen. We noteerden verder : een vrij lange, duidelijk gebogen �navel (vooral de �unt , wat rosrode vlekjes langs de vleugelbocht, een oogstreep en biJ het openen van de vleugeld een he�derwitte stuit en don­ ker staarteinde. Kenme1kend was ooK het hmog op de poten staan van deze strandloper. lVIet zekerheid hadden we dus te doen met een krombek in o­ vergangskleed) ; van alle strandlopers die het slik als voedselterrein kiezen i� de krombek veruit de zeldzaa�ste in het binnenland (vor i 6 e waar­ neming : te Oud-3everleeJ Terloops : de krombekstrandloper is e en fantastische want een vogel die op 1 sept 69 te Zeebrugge geringd werd, was reeds 16 dagen later o� de kleine Antillen in Zuid-Amerika ; tel hierbij dan nog eens ue afstanu van het broe�gebied tot in Zeetrugge dan begrijpen we wel waartoe een 50 g we0end vogeltje in sta&t kan zijn.

)

(

26/10/1�55

trekker,

(7000 km)

Paul G.,

- -------- - ---------1±1�--���1�-������Q�--i�g���E�E��-��È����ll

( + 5000 km)

r,hchiel Mulier

(

Vanaf 21 aug�stus dugeliJkS een vege� in winterkleed te zien en door meerdere waarnemers gezien te St.-A.-d. Piet De Becker zag de vo�el op 27 aug na een onweer voor goed verdwijnen. Paul G.

)

��J�--�Q�����I�

__

iQ2����-�����ll

5/5

Op vond ik te Neerijse (kliniek) e0n holenduifnest mee 2 eieren in een knotwilg. Op 4/9 waren in het zelfde nest 2 eieren en 1 groot jong aanwezig. Gil Beyen

Begin mei begon de steenuil te broeden oy vier eiertn in een holle treurwilg oy dezelfae plaats als vorig Jaar. Drie weken later was er echter een ei verdwenen en de drie andere waren rot. Sindsdien hebben we de steenuil niet me�r gezien of gehoord.(fl�tselaar Heikant .

)

Fam.

�QJ�

__

g±������Q!

__

Mulier

i�l��-�L��l� 8/2/2/1/2

Doortrek op J0/8 : resp. Op 14/9 's avonds nog 1 eks

Van

18 april tot

dieping van dezelfde Rotselaur Heikant

(

)

te Heverlee. te Oud-Heverlee. Marc

8 mei broedde

boom als de

een groene

steenuil

;

H.

specht in de bovenste ver­

"op. den uil"

.Fam.

dus! Muli . er

i_�§��E����l��--l���!!�����-�E���E�l�) 2 eks te Heverlee op

3

okt.

Marc H.,

Paul G.


4

9

3

eks luidruchtig,

erg hoog naar het Noorden te Oud-Heverlee

op

okt.

Marc H.

225.

gg§:..

BOEHE�Z7TALUVI

__

(Hirundo rusticb

LIQ1§����Q�--i��!�9..�9.�-�EÈ�9..ê:l..:..

J .!..

/

Ondanks dankzij het warme septenber weer verliet het gros van boer­ en huiszwaluwen ons land erg vroeG. R ee d s eind aug/begin september was er massale trek van zwaluwen, terwijl ze de laatste week van sept en de eerste van okt abno rmaal sci.i.aars waren. VoorlolJig laatste d at um : 9 okt. 1 huisje en +- 10 b o e r e n naar het Z1V te Oud-Heverlee. Marc H.

gz2:..--���l��-���li:l§�--i�9..E9.9..�E�ê:!��-�9..�Elê:9..;;.� . ��l..:.. op

Op 27 augustus kwam een kleine k a rek ie t tijdens een onweer Je ran d van de ven st e r van het te St.-A.-R.

schuilhutje

Tijdens de uitstap op karekieten geobserveerd die

s�huilen

Piet De Becker werd te Flor i v a l nog een paartje kleine 2 _1ias uitgevlo3en jon5en voecier<len.

28/8

H.

Marc

Op 23sE.;Pt zie ik een kleine karekiet met een wilgenblad in de snavel in de rietkraag verdwijnen ; denkend aan eventuele nestbouw bleef ik toe­

kijken. Nog é é nmaal zie ik een vogel van op de o v e rkant met iets wit in û'? snavel (pluis ?) op C.ezelfde plaats verdwijnen. Het ging duidelijk om een paart je ; later op Ce dag zijn de twee vogels nog aanwezi5.

Paul G.

JQ�:..--��������g

__

i������-����E��9.El..:..

Op 6 juli trok een klapekster die luid alarmeerde in het topje van Terwijl de ad. vogel een struik onze aandacht '1otselaar T�eikan t). op af s tan d zat toe te kijken vonden we twee jongen in de struik. Alhoewel ze wellicht vliegklaar waren, êlierven ze toch hun struik niet

(te

grote

verlaten. 1

:F'am.

ad samen met 7

jongen

te

St. -A. -.1.

or

Mulier

30 augustus. Piet De Becker.

221:..

__

Q��Q���--i����E���-�9.E!�!���l..:.. Doortrek te Oud-Eeverlee

:

1 1

3

op O}J op

1/9 (15 u). 18/9 ( 8uJO) 1/10 ( 9u)

Marc

H.

-�-�------------------------------------

HERFSTPROGH.AivTI'i1A :

-�---------------

het

Voor het opstellen van �rogramma zal in de t oekomst een ietwat nieuwe forw.ule gebruikt worden. Ieder die lie:J:st in eigen buurt) een i n teres s a nte uitstap Kan v er z o r g e n wordt verzocht dit in de mate van het mogelijke ook te do en SchriJf gewoon dat-µm, gebied en praktische schik­ kingen op een briefje en bezorg ze aan �e re�aktie. Je be nt dan wel mo­ reel ver1.1icht zelf admvezi5 te zijn of een plaatsvervanger te stur8n

(

.

..

(een goede truk om toch steeds iemänd op de uitstappen te hebben, . niet?) Verder zorgt dit er tevens voor dat we eens in enkele nieuwe ge­ bieden verzeild raken.

�9.g9:�8_11_2.�!2.�E-.!.. 7 u

:

Trek observatie in het veld te Haasrode

Per fiets aan de T iense poort te Leuven (geen wandeling; lang stilzitten 1 ·

)

(voormiddag).

( n aa s t frietkot)

( Paul Grootaers)


5

��!�E��g_gJ_��!���E-� 8u05 12u45

Voormiddag Hofstade

Leuven Station

:

(vertrek 8u15 bus

teru� te Leuven.

:

�2���g-�±-��!����-�

(Johan Bogaert

:

Dijlevallei

1 8u15

dag Dijlevallei

Station Leuven Kantien Heverlee

: :

8uJO

Wilsele - Tildonk

Per fiets aan het Station te Leuven.

:

"jeugd

)

en

Station Aarschot.

�!���§:�_g_!!���IE��E-� 8u4 5

de werkgroep

leef­ jeugdraad Aarschot een paddestoelentocht in

ua6 organiseert

Op deze

milieu van de stedeliJke 's Hertogenheide. 1Ju4 5

285)

��!�E�§:�_1J_g����È�E-�

(voormiddag)

(Gil Beyen )

( + W.A.)

Zorgen.voor piknik,

Qrank,

laarzen ...

Dia namidda6 voor de jeuga,

Op deze dag kunnen de recente (of onvertoonde) binnenlandse i.-roduk­ ties getoond.· worden (cle tui tenlanuse krijgen ook hun kansje nog wel eens) . Wie dia's wenst te vertonen neemt even kontakt op met de redaktie:

016/22 93 72. 14uJO

Ten huize van Paul Grootaers :

:

Makkelijk te pereiken vana:t

Eeukenlaan 40 (tegen Heverlee3030 Heverlee bos ) eindhalte lijnbus (stad) 1.

Internationale waterwildteldag. Er is geen georganiseer�e uitstap 01 deze �ag ; we raden iedereen echter aan indien mogeliJL op die dag in eigen buurt ge6evens te verza­ melen van eenden� ganzen. zwanen en steltlopers en Jeze nadien aan ons te bezorgen (op cl.ie manier worden missclüen ooK eens minller grote gebie­ den geteld).

��!!2:ê:éL2_��'::.�IEÈ�E-� 8uJO 9u

: :

Leuven Station (vertrek met 3aghenoJJlein te Mechelen

YE�J���-g:,t_ç!���IEÈ�E-� 9u 18u

:

Voormiddag Ii1echels Broek

W. A. )

(+

eigen wagens

)

Kerstwandeling in IIeverleebos

en Meerdaalwoud.

I,ruispunt Herendreef-Beukenlaan te Heverlee Ter �laatse terug. de beide bossen te doorkruisen tot· we Hamme-Itille veel zal echter afhangen van de weersomstaridigheden.

We zullen trachten

bereiken

;

(Marc Herremans)

�2.��§:�_g§_�§.��IEȧ.E_.!. 9u : 10u30

"Frans

Segers"-ui t sta p

(+ v'V.A.)

Station Leuven (Hoek �ost) : Verzameling aan de kerk van Oud-Turnhout.

g7=g�=g2=�Q-������f-�

Nationaal WielewaalJongeren Kongres te Averbode.

l\Tadere gegevens normaal in de komende "Wieltjes".

�§:§Q9:§:�_J_j§:Q�§:E�-.!. 14u30 1 4u45

: :

Kessel-Lo

Leuven Station lloek Holsbeekse

(Leopoldpark)

stw.-Vijverlaan

(namiddag)

(�Gr fiets) (te voet ) . (Dirk V<ó-tn Den Bulck )


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.