De Vallei Juli 1976

Page 1

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD

Verantw. uitg. M. Herremans Prinses Lydialaan 65, 3030 HeverleeDag allemaal,

Hopelijk he eft iedereen e en succ e srijk e exam e nr e eks acht e r de rug ; in i e d e r g e val w e n s en we allen een prima vakan t ie met v eel natuurge not in b innen- en buitenland. Lees voor het v e rtrek echt er nog snel ev e n dit numm e rtj e e n kom dan zo gauw mog eli jk maar e ens af.

To t Kijk, Marc

Erra ta

:

(D i t begint langzamerhand t ot h e t va s t e inhoudspatroon t e be­

horen).

0 ..:,

In het vör!i:g e numm er st o n de n w e l licht t e v e e l typfouten om ze al le­ maal te hernemen : zo kre eg i k " een flink handj e hulp", " durf t ni emand" (Blz 1), is de Water s traat "op h et e ër s t e zicht" e en smerige b oel (Blz3) 't"Blz 7) . . . e n z . was er sn e e uwt r e k van d e "veldleeuwerik" -

DE DIJLEVALLEI

's NACHTS :

--------------------------

do or Paul Gro o t a e r s

In de nacht van 3 o p 4 m e i h e b ik het e ro p gewaagd ; de Dijl eval lei do o rkra s t van H ev e rl e e t o t S i n t-Agatha-R o d e ( e n terug) tussen 10 e n 2 uur 's nachts. R esul taat : bu i t en al l e v erwacht i ng e n en � e rb lu f f en d ! Het i s werk e l ijk ongelooflijk wat er in d e nachtelijke uren z oa l kweelt in o ns Dijlevall eitje . E erst o � s om.m en, daarna wat uitleg : waterho e n , waterral, meerkoet, V'la t e rsni p , fuut, n acht e gaal, rietzang e r, si.rinkhaan­ r i e tzanger , blauwb o r s t, c e t ti' s z ang e r , ran su il e n b o sui l, alles hier en daar ov e rs t emd door kikk e rgekwaak . De n acht e gaal z ong op 4 plaatse n : 2 i n S. A.R., 1 i n O.H. e n 1 in H.V. ; de vog e l aan het s t ati o n te Oud-Heverl�e z ong om 22u40 en om 1 u 30 was hij n o g v o l op be z i g . De rie t z ang e r was wel sc haar s : één aan h e t grauw e gorzenrietveld te S. J.W. en één aan d e v i jver .te S.A.R. De s�rinkhaanrietzanger zo ng op twee p l aat s en rond de viJver in O.H. (1 aan het s tat i o n) . Onv e rwac ht war e n dan w e l twe e blauwborsten aan d e ViJvertjes h e l e maal a ch t eraa n de gro t e p l as van S.A.R. ; daar heb ik trou w e ns o ok e e n ralle ngeluid gehoord (een he rhaald kè kè kè k è ) dat n i e t thu i s t e b r e ng e n was . De ransuil kefte aan d e E5 terwijl de bo su il o� dri e plaatsen vo lop zong (S.A.R. ,S.J. W. ,O . H.). Maar het i s voo ral de cetti's zang e r d i e z o ve r b a z end zong dat ik me e r bij neergezet heb : rond 2 u was d a t zowat het en i ge geluid dat te h o r e n was. De explosie v e z a ng die e rg bek en d is bij d e z e vog e l was z e ­ k e r t o t o p e e n halve k i l omete r te h o r e n . Ik n o t eerd e o ok één z angst rof e :van 5 minut e n z o nd e r on d e rbr eking ! De v o ge l in kw es t i e lijJt wel een erg o n6 e wo o n be s taan wan t vlg. Marc he eft hij e e n terri t o rium van meer dan 20 h e c t aren , terwijl hij e ind april met e e n Duitse r i ng w e r d f5eva• ngen ; over die rar e vogel mis s chien later nog i ets in de Wiel ewaal . De volgende dag ben ik nob terug�egaan ; onze vriend zweeg , maar ik k o n w e l een koekoek duidelijk hor e r)lzing e n en u i t om 22u40 ( tw e e uu r na zo n s o n d e rgang) . T o t zover mijn dui s t e r e e rva rin g e n in d e Di jleval l e i ; één ûin5 s t aat va s t : volgend jaar allen by night daarh e e n ! .

·


WIELEWAALKONGRES

1-2 MEI

:

LEUVEN

-------------------------------------

Een stralende 1 mei-morgen was de inzet voor een k ongres dat een honderdtal bezoek ers naar onze o or den lokte. Na de verwelkoming door alg. voo rz i t t e r Germain Lacres werd van start ge ga an . Bij de verdeling van de wagens leek het erop dat nienand kon, mocht of wou vertrekken •• • echt agen t enwerk was hier op z'n plaats. S ommi gen (?) k eke n dan ook niet zonder gl iml ac h toe hoe de verkeersplaats v o or de Witte Paters werd verk eersvri j gemaakt door middel van bord j e s , pijlen, letters, een megafoon en enkele zenuwachtige, rondrennende personen. Geen nood, ie� dereen kwam mooi terecht en dit voor de rest van het hel e kongres. Het is natuurlijk nogal moeilijk om versl ag uit te brengen van de 15 verschillende uitstappen die hier op het kon gres werden georga­ niseerd. Het weertje viel best mee en zorgde zelfs na de middag nog voor hee l �at vogelzang ; van geluiden hebben alle deelnemers ruim­ schoots kunnen proeven (het spietsen van de oortj es in de natuur is, zoal s j ull i e nu zo stilaan wel zullen doorhebben, een echte Leuvense specialiteit ). O p v al len d was wel het wegbl ijven van een typische bos­ vogel, nl. d e fluiter, naast nochthans onverwacht e waarnemingen van de Voor dè planten werd in het kurkdroge bos boom va l k en het smelleken. getoond wat er voor hand en was ( o.a. meiklokjes-velden), terwijl er ook s1ecial e ylantenaandacht èSing naar het bron bosje aan 't Zoet-1Vater. Nu, als je alle mogelijke waarnemingen van het kongres wil vernemen , raadpleeg dan het juli-nummer van De Wielewaal ( eventueel afdruk hier·

1

van

verkrijgbaar).

Zaterdagavond konden de d e el nem er s wat werk van de jeugd bewon­ Vooreerst de zo goed als professionele uiteenzetting van Marc d eren. ov e r al l erlei boeiende as pek ten van vogels dichtbij of in de hand (het pietluttel staartje van de dodaars, het gezichtsveld Yan snippen, de glansvlekken bij de ap p e lvink enz.). Je hebt vast gemerkt dat e en kombinatie van kennis uit het veld, ringwerk en fotografie tot heel wat aardige r e sul t a t en kan l eide n die velen tot voorbeeld kan strekken (de nat uur niet als middel voor fotografie, maar de fotografie als middel voor natuurkennis). Een (bokken)pluim voor Marc ! ( n.v.d.r. : ik kan •

typ en van ontroering!) Met een kort e maar erg overzichtelijke diavoorstelling werd de

het nauwelijks

avond besloten ; een strenge selectie vooraf zorgde ervoor dat de beel­ Een reeks beeluen waarmee we zeker nog el­ d en voor zichzelf s�rak en. ders dienen uit te pakken. De nacht werd, naar we vernamen, vrij rustig doorgebracht ter­ wijl bij het ontwaken no c ht han s sommigen zich als een vogeltje in de kooi voel d e n en er niets bet er op vonden dan maar uit te breken (l ette�­ lijk te nemen ) fout van dit all6s was een verdwaalde of l i ever een Zondag voormiddag volgden opnieuw de uitstappen verdwaasde nachtwaker. in de vier b iot open en 's nailliddags toog heel de gr oe p naar het Brabants heuvelland voor een landschappelijke voettocht. Deze p rac h t ig uitge­ stippelde trip langs heuvell ende akk e rs , holle wegen en bosjes vormde een mooi slotakkoord van ons k ongres. Algemene konkl usie : niet groots of hoog van de tonen , maar wel twee dagen fijn e, vl otte en aandachtig� natuurexploratie. Het belangrijkste moet echter nog gezegd worden : de flinke deelname v�n de jeugd, hetgeen menige oude(re) zal opgevall en zijn en vooral de speciale inzet van Marc, Lode, Jan en Karel ( n . v .d . r .: zet­ !). V er gete n we na tu url i j k niet op ten we er ook Paul-maar bij de eerste plaats het hele Wielewaalbestuur met Julienne Fans die het grootst e (madonna)-oogje in het zeil h ie ld . Ik persoonlijk doe mijn petje af voor Berthe Va�er Borght die sinds eind februari zowat 20 voorbereidende uitstappen deed op Lèt terrein. Je ziet alles is mo­ ge l i j k ! Tot op de tweede fase in oktober •

-

Pau l Groota ers


3 BELANGRIJK BERICHT ------ -- --------: -

-

-

Zoals je je wellicht nog zal herfnneren ziJn we verleden jaar gestart met een kaarten systeem voor alle ornithologische waarnemingen uit onze streek ; een eerste resultaat werd gepubliceerd in rat aprilnummer van de Wat de uitwerking Wielewaal. Daarbi j mag het natuurlijk niet blijven. en de rangschikking betreft is er geen s�eciale hulp nodig ; wel dien ik Daarom stel ik voor dat je tijdig alle waarnemingen binnen te hebben. tweemaal per jaar je noti ties nakijkt en er alles uitpikt wat interes­ sant is. Vraag : wat is interessant ? Enkel die gegevens die voorzien Het gaat hem dus niet alleen zijn van een plaats, datum en een aantal. om z e ldz a amh e d en maar over grootte (aantallen), ongewone plaatsen (bv. slaapplaatsen) ; voor de watervogels (eenden, futen, zwanen, steltlopers) dien je werkelijk alles te noteren, maar hier is een juist aantal erg be­ langrijk. Verder zijn aankomstdata van 'zomervogels, gegevens over broed-:­ vogels en nestkastgegevens ook het insturen waard. Kor t om bijna alles (het is in ieder geval beter te veel in te sturen dan te weinig!). Maar laat j e niet afschrikken als zou dit veel w erk meebrengen; het is kwestie van gewoonte om een veldwaarneming onmiddel lijk te note­ ren in een apart daarvoor bestemd boekje. Het is niet de bedoeling dat je voor elke dag een volledige bladzijde moet hebben (nietwaar Marc ? ; n.v.d.r.: Bah, 't is ook nooit goed!), maar wel dat het interessante er in staat. Dit oproepje is natuurliJk bestemd voor iedereen, maar al8 er en­ kele vaste medewerkers zijn, zijn we ook al tevreden. N.v.d.r.: Tussendoor stuur je de interessante waarnemingen ook maar eens naar de rEdaktie, voor de rubriek "waarnemingen". Wat te doen nu er enkele dagen vakantie zijn op naar het volgend adres :

? Stuur al je

noti

ties

Veldornithologie Leuven

Beukenlaan

30 30

40

Heverlee

en dit tussen de periode 15 au gu s tu s - 1 5 september. De �eriode van waar­ nemingen die nu eerst in aanmerking komt is 15 september 1975 tot 1 j uli 76. Rangschik alles per datum en niet per soort ; ik heb l i a v er geen

persoonlijke notitieboekjes in de bus, zodat j e dus alles beter over� schrijft. Maar geen nood, vanaf de volgende keer komen er handige in­ vullijsten zodat het nog weinig moeite zal vragen. Met de resultaten stellen we dan een j aarli j kse brochure op die iedereen opgestuurd krijgt. Veel moed ! ·

Paul

21

maart

25 april

27 mei

:

2 buizerds

2 torenvalken

te Hol sbe ek te Holsbeek

1

te Heverlee

wespendief

(Herwig Blockx)

1

torenvalk:

1

(Marc H.' I.ode L. ,Karel M.) (Marc Herremans) te Bertem (Herwi Blockx) nabi j Mechelen Il ) Tussen Mechelen en Antwerpen Il " ) te Berchem (

torenva�

te Holsbeek

2 torenvalken 1 � torenvalk 1 Sperwer

-

-

r

-

--------------

(Herwig Blockx)

--------------


4

In feite kwamen er niet zo veel fenologie-waarnemingen binnen, toch kon een i nter es s a nt overzichtje samengesteld worden.

maar

Z om ert al ing

3/ 3

:

:

n

"

Oud-Heverlee "

Neerijse

2/5

Loovb·3ek

1

vanaf 4/4

Ne e ri j s e Kessel-Lo : Kerkom

27/2

Kessel-Lo

Grutto

24/3

28/3

Oeverloper :

(Carole

( Carole B. )

(

3

2/5

Loonbeek

1

12

3/5 27/5

Heverlee

Gierzwaluw :

28/4 1/5 2/5

tl

)

(Marc H.;Landschapstocht kongres ) (Marc Herremans ) (Herwig Blockx ) (Carole Billiet)

1Z�

1z�

(Marc Herremans) 1 (-o N) ( roep ) (Herwig Blockx)

Holsbeek

1

Heverlee Kessel-Lo

1

Erps-Kwerps

tl

(Carole Billiet) (Herwig Blockx)

Oud-i-Ieverlee 1z�

Nac h tzwaluw :

Symons)

(Marc Herremans)

To r t el du if

19/4

Rompaey,Karl

2

1

: Pellenberg

Billiet)

(Herwig Blockx )

Kessel-Lo

16/4

kongres )

2

5/5 6/5

15/4

H.;Landschapstocht

( Herwig Blockx) ( C aro le Billiet )

3

Zwarte ster n

Koekoek :

Il

Il

10 (6 zokL)(Jo Van

Oud-Heverlee Roosbeek

"

(Marc

2

Kessel-Lo

"

2 2

: Neerijse

21/4 27/4

(Carole Billiet) ( ) (Ma rc He rreman s ) ( C arol e Bil l i et ) ( ) "

�/ 2 �

24/3

24/3 28/3

Kleine plevier

2

1 � 5 �/3

19/3

Boomvalk

1 �

Neerijse

17/3

{'f.ltaJ.. o :.:terremans)

(Dirk van Den J3ulck)

1 2

(Herwig Blockx) (Paul Renier)

enkele

Opm: Op 6/4 reeds enkele hon derd en gierzwaluwen te Rome ! (Marc H.) Boerenzwaluw : Hu i s zwaluw :

Oeverzwaluw Wielewaal Tapuit

31/3

14/4 8/ 5

Kessel-Lo

St.-Agatha-R.1

Oud-Heverlee troep

. Heverlee .

2

(Herwig Blockx )

1 Oud-Heverlee 5-tal

( Marc

Linden Herent

( ( Paul Renier )

Kessel-Lo

1 z�

1

23/5

Holsbeek

roodst.

17/4

T rem el o

1

roodstaart

3 0/ 3 2/4

Heverlee

L euven

3

Herremans) "

"

1z�

Kerkom

:

Dirk van Den Bulck) Jo Van Rompaey) Jos Florentie )

(Marc Herremans)

4/4

l

1

1

:

Gekraagde Zwarte

1/5

10/5 1/5

Roodborsttapuit Paapje

31/3 1/4 4/4

)

(voormiddag kongres) � (namiddag kongres)

��/1

( C arole Billiet ) (Herwig Blookx)

1z�

( WJ-ui tstap)

1z�

(Marc Herremans)

Oud-Heverlee 2z�

(

"

"

)


5

17/4

Nachtegaal

:

vanai 7/5

Blauwborst

:

17/4

• .

k a rekiet

K leine

1 4/ 5

:

Tremelo

1z� 1z�

(Carole Billiet)

Tremelo

1z�

(WJ-uitstap)

Oud-Heverlee

Sprinkhaanrietzanger : 3/5

(WJ -uitst ap )

Pellenberg

Il

1z�

2z�

( Paul Grootaers) ( Marc Herremans ) (Marc He rremans } (

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

"

"

Il

Il

Il

"

2z�

"

Bosrietzanger

12/5

Rietzanger :

15/4

1z�

Sp o tvo gel

Oud-H eve rlee

12/5

Heverle e

1zo

(

Oud-Heverlee

1z�

( (

:

2/4

Zwartkop : Tu i n f lu ite r

5/5

:

Braam.sluiper :

Tjiftjaf

"

15/5

Il

14/5

Algemeen vanaf

22/4 21/4 2/4 2/4 19/4 10/3

Grasmus : Fitis

Heverlee Algemeen vanaf

1z� 1z�

Heverlee Oud-Heverlee

Oud-Heverlee

14/3

19/3

24/3

1 z�

10-tal

Kessel-Lo Kerkom

1z� 1z�

Oud-Heverlee St.-Agatha-Rode Oud-Heverlee

2

Il

Algemeen

Il

op 30/3

( ( (

z�

vliegenvanger

: 8/5

Linden Pel lenber

13/6 Boompieper Gele

15/4 1 7/4 2/4 5/5

:

kwik :

Grauwe klauwier Europese kanarie Kwartel

:vanaf

Oud-Heverlee Binkom

( Ke rk om )

;

)

)

deel van

deze

uitgevlogen jongen (Carole Billiet)

3 naar N 1 0 -tal �

( Marc Herremans) ( WJ-ui tstap)

1 �

(Marc

Herremans

)

� op uitkijk in

een blader, loos boompje. (Carole Billiet)

1

( Marc

1z�

Haasrode

)

( Marc H. ) ( Marc Herremans )

1

2/4: Oud-Heverlee

22/5

:

Insekten

Tremelo

)

op het ijs ( Marc H.) ( Alex Vrijdaghs ) ( Marc Herremans) 1 (Car o le Billie t ) 1

nest

Oud-Heverlee

)

10�

1zo

g

)

(Dirk van Den Bulck ) ( Carole Billie t )

Op 2/4 meer dan kompleet ; een 'overvloed' is nadien nog doorgetrokken. Grauwe

)

Herremans

)

( Paul Grootaers)

:

Koninginnepage ( Papilio machaon) te Heverlee. 1

eks te

Gelrode

Meikever (Melolontha

op 8/5 en op

Marc

op 22/5.

melolontha )

1

eks

H.

WJ-ui tstap

; 2 eks op 7/5 ( 2 2u 1 5 ) te Carole B. op een 5 t a l minuten 6 eks

1 6/ 5 kon i k te Heverlee waaro�der 3 � . Laatste eks op 28/5 te Heverlee.

Op

16/5 telkens

-

Marc H.

Pellenberg waarnemen,


Vogels :

1/3

Een

3/3

:

7 eks 9 eks

:

3

1 9/3

9 8 9 8

20/ 3

9

9

eks

eks eks eks eks

elrn ek s

3 eks 3 ad. 9 eks 9 eks

2 1/3 24/3 26/3

27/3

�E�=

te Neerijse (Guido,Piet Mulier) te Neerijse ( Carole Billiet ) ( 4 juv. /5 ad. ) " " te Neerijse (Carole B.) " " te Neerijse ( G ui d o ,Piet M.) te Oud-Heverlee N (Marc H.) te N e eri j s e (Guido, Piet M.) (4 juv.) te Oud-Heverlee Z (Carole B.) " (4 juv.) te " Z (Marc H.) " " ) " " (Carole B.) (" " " (Marc H ) " (" " " ) " 11 " " (" " ( " ) ) " " te Neerijse (Alex Vrijdaghs) eks te Neerijse (Carole B.) te Neerijse ( Guido , Piet M.) " " " " ( 11 )

9 ek s 9 eks

4/3 6/3 10/3 13/3 17/3

De

ov erz ich tje van de maart-waarn emingen. 8 eks te Neerijse (WJ-uitstap)

Ofwel is zwanen tellen toch niet zo makkelijk als het wel lijkt, ofwel wa:ben er bij dit t ro epj e enkele bijzonder "mobiele" eks.

nu vo lgende Blz ziJn sle c h t s een be�erkte selectie van de berg waar­ nem inge n die zi j n binnengelopen. Ipdien sommi5e waarnemers in ver­ houding wei n i g van hun eigen gegevens te�gvinden ho e ven zij,P! niet 'ontgoocheld' te z ijn ; het feit dat een waarnem i n g niet (onmiddel­ lijk) opgeno!Ilen wordt betekend niet dat ze "verloren" is of als ''ba­ naal' b e s t emp eld werd. Alles blijft (op iiche) ter beschikking !

Jg�--�Q�l������-iQl����-212Ell Vrij hoge zomerkoncentratie van ( su b) a dult en 4/6 : Oud-HeYerlee Z 24 eks

-

8/6 :

14/6 :

18/6 :

Il

"

" "

Il Il

Il ,,

Il

Carole

21

B.

20

4

------ ---- ---- ----

Marc H.

�J�--��q�-��rrê_i����E-�g��Ell 1 eks 24/3 : Oud-Heverlee N Neerijse

6 eks

Carole B .

1g�--��g�����-i����Eg�-���2Eg�ll 3 eks te St.-Agatha-Rode op 15 (of 16)/1 1 /75 C arole B. 1

. eks o:g 19/5 n het Leopoldpark te Kessel-Lo �erwig B. H ( _o6k op 2L_6) -

!

--- --- -

12�--�g@i��IT�-i�g��-��E�E�E�ll 15/2 Oud-Heverlee Z 2 � Il 16/2 " Il 2 St.-Agatha-Rode 1 �/ 24/3

31/3

"

"

"

2

1

-- ---

� Carole B .


.{

11�--§����-i�g��-E�g�!�E�ll St.-Agatha-Hode

24/3

1 9 /4

1 9 /5

:

"

N ee r ijs e

Carole B.

3

Alex Vrijdaghs dag merkte ik een � en een 2 smient op in het Leoyold­ park te Ke s sel-Lo ; die late-datum is toch erg uitzonderlijk en daarom vraag ik me a� of het wel echt wilde vogels zijn. Paul G. : 2 � en 1 � in het Leopoldpark. Dirk v.D. lB. :

deze

Oy

2 � en 2 � (1 koppel

7/6

1 � 3 �/ 1 �

Il

Il

''

op

Herwig

16/5)

: 2 � in het L eopo l d p ar� ; dien niet meer gaan kijken.

met de

B.

blok aan m ij n been ben

Dirk v.D. B.

ik

na­

12�--§�Q�����-l§E�!�l�-�±����!�ll 4/5 14/5

1

1 �

4/6

Oud-Heverlee

Z

Il

Il

Il

"

"

"

St.-Agatha-Rode

Carole B.

Marc H.

C.J.role

B.

§1�--�gQ�-������-i��E��-��E��g��Ell Na lange afwezigheid opnieuw deze winter6ast in de Dijlevallei ; op 21 maart was een Q t e zien in St. -Agatha-Rode. r,1ijn vorige waarneming dateer� van 2 febr. 73 in Neerijse. Paul G. 1 � te St. -Agatha-lto de. 21/J Alex Vr. " " 24/3 1 � te " Carole B.

§J�

rrQ�����-i��E��-�!�11��ll 3/3 1 � te St.-Agatha-Rode.

__

14/3

idem

:

§2�_.J?Ql���-l�!�2-��!�2ll Waarnemingen na 15/5 : 6/6 : 1 te Holsbeek. 13, 14 en 15/6 : 1 te Pellenberg 18 en 2 3/6 : 1 eks in het Egenbovenbos

Carole B.

Alex

Vr.

Herwig

B.

Carole

B.

geen broedplaats. Marc H.

12�--EQ��-�QQ�-i�!!��-�i!Y!:!�ll 2/4

:

1 eerst erg laag, na enkele minuten waards voorttrekkend (Oud-Heverlee).

21/4 15/5

erg hoog N­

Marc H. (Bierbeek). Marc H., Paul G. : een rode w ouw vloog laag over te Haacht , St.Adriaan ; de ge­ knikte vleugels, de witt e vlekken onderaan de vleugels en de vorkstaart waren duidelijk te onderscheiden. Jos Fl oren t ie : 1 boven de t ui n te Heverlee. l'.1arc H. : zaterdag 15 mei vloog tweemaal een rode wouw boven de school­ b erg e n te Ke s sel-Lo. De t we e de maal v loo g hij op een 5-tal m boven het door bossen omgev e n veld op een 20-tal m van mij voor-

1 8/4 : 2

20/4

"schroeven"

samen laag boven het Molendaalbos


8� bij. De diep gevorkte staart, de witte vlekken op äe ondervleu­ gel en het rossig k l e e d waren heel duidelijk te zien.

24/6

boven

î

:

de

weg

te Hofstade

Jo Van Rompaey

( Brabant ) .

L.

Herremans

J �···---�§f��±!1��-l�����-§;E!�2.��l.:.

3/4

3 eks

:

op ��n

lijn

naar het Molendaalbos

(Haasrode). Lacquet

Bernard

1 te Heverlee

16/5

23/5

idem

Marc H.

idem

6/6

7.�.:..--��!Q�A!����l�E_{Q!E9.��-9.l�!!���l.:. 21/2 25/2

1 4/ 3

1 � industrieterrein Haasrode. Il Il 1 2

: :

1

:

,

ö

Il

.

Herwig B.

Il

2?..�.---�!Y!�I��-{Q2.!�E!l!!_9.2.Ê.�E!!�!l!. Op de middag van· 22 mei ho o r_ .ik de kwartel vlak voor mijn voete n �ing­ Iviijn e erste kennismaking met de én in de akkers te Haasrode. "pik-perwik" in de stree k. Paul G •

. J<: RA.A.r-iyQg�!:! _{��el�!2.E!!!�-�E��l.:.

Op 14/3 zat in ee n wei�e aan de vi j ver s ( Abdij Van Park) In zit ware n vooral de afhangende staartveren e n in gestrekte hals kenmerkend. J. erw 1· g H B.

De

kl eine plevier

is dit jaar tijdens de maand mei kon lee, Neerijse, F lor iva l , tot broeden zijn gekomen biotoyen erg geschikt.

1 k r aa nv oge l .

de

vlucht de

erg talr ijk geweest in de Dijlevallei ; ik gepaarde vog e ls noteren in Oud-Hever­ Kessel-Lo e n Haasrode. Of ze allemaal is een vraag ; nochthans war en de meeste

Overal

droogte grote �ar­

zijn vanwege de

tijen s lik kurkdroog geworden en begroeid ; in twee gevallen gg,at Op 25 a�ril kon ik met Michiel ir het om zekere broedgevallen. Neerijse de prachtige baltsvluchten be wondere n. Ook erg lu�� ruchtige vogels me t zang. Op een be�aald moment konden we inder­ ·

daad de heel eigenaardige begroetingsceremonie waarnemer. ( het � s�ringt over het 2) en tenslotte de k opul atie In H a a s ro de midden in àe akkers op een woest terrein had ik r:. _::· ,; ;:. luk : hier vond ik een kl eine plevier met 3 petieterige kuiko·-:'-­ tjes van hooguit 2 dagen. Het is een lust voor het oog or;:: die r a kkers over he t terrein te zien rennen ; in heel de buurt :ch+.er geen dru11pel water. Paul G. Tot e en 5-tal eks in de maand april tot heden 2 eks in het Leopold-· park to Kessel-Lo. Dirk v. D. B. 4 en 19 april, 5 en 8 mei, 22 juni, telkens 2 eks in een zandgra.eve t·. K er kom ( Binkom ) . .

.

28/4

:

Oud-Heverlee

Ga:cs de maand mei

Carole B.

2 eks .

� ge}Jaarde

·

voge ls

te

Carole B. Oud-Heve rlee Z. Marc H.

In mei en juni op verschille nde plaatsen in Haasrode en Bierbeek paar-­ tjes in de z andgr oeve s ; 68Zien zelfs d e z e gepaarde vogels zich s oms nog he el ver ve rpluatsen is het best mogelijk dat het hier vrijwel steeds dezelfde e ks betreft ! Op

2/5 noteerde ik paardans ,

plevier

te Erps-Kwerps.

Mare H

paring en nestkuilvorming van �e kleine Op 775 war en er 4 vogels ter �laats e en

·-


9

kon ik een nest met 3 eieren vinden.

Paul R.

1gQ�--f?Q���-i���E2�!ZE!��-�!E!���ll In aanvulling van de

30/3 2/4 1 7/4

.

: 1 Oud-Heverlee en 2 1 /4 : id em

.

bij het artiekeltje in vor ig nummertJe Marc H.

Tremelo

1

:

1�1�--!l������-i�t!E�§:-2�hE�E��ll 23/5 : nog een 5-tal in het park van Tervuren

Alex Vr.

1g2�--Q���Q���-l��!E��-�E2!���2�Ll 28/5

1

29/5

nog

eks in

de bedding van

de

Voer te

Vo s se m .

Alex Vr.

een 6-tal

oeverlo�ertjes

in het Leopoldpark te Kessel-"Lo. Dirk v.D. B.

1J1�--�Q���'Q"Qi!_iJ'.E:!:EB'�_!2!§:���Ll , Nog 3 eks op 4/6 te N ee ri js e .

B.

Carole

1JJ�--�gQ��rQQ�BQ!��3_l�E!E�§:_E���!§:E:!:§:ll Alex Vr. 1 9/4 : 1 te Neerijse. Op 25 a�ril bevo nde n wiJ ons aan het slik te Neerijse. Naast heel wat andere steltlopers konden we een groe� van 3 2 groenpootrui­ ters tellen. Daarna in Florival nog eens 9, zodat de Dijleval­ Erg uitlei die dag 41 groen�oten (of 82 als je wil) rijk was. zonderlijk aantal. Michiel Mulier, Paul G. Marc H. 27/4 2 te Oud-Heverlee Z.

28/4 5/5

: :

idem

tegen de avond

Carole

aan respektievelijk

te Oud-Heverlee.

N

doortrekkend

lVIarc H.

12§�--���!IT�-��IT������Q�-l��!J!�-f�����ll 1 (3e j aar s ) juv. te Ou d-Heve rlee Z LY

B.

2/8/ 1 2 naar

OJ:.l

19/4. Marc

H

.

121�--Q����QQ��l�Y�gî:ig!�Q�-l�§:E��-�E6�E!§:!��-���ll Op 15/4 .merkte ik 2 ad. zilvermeeuwen o� te Oud-Heverlee Z ; ook op 1 9/4 waren ze ter �lüatse op het water. Pas op 21/4, toen ik

beide eks van erg dicht bij te zien kreeg, me rk te ik de geel­ (bruire) poten. De mantel was ook vri j do nk e r gr i js . De juis­

te ondersoort kon niet vastgesteld worden . Marc H.

1�2�

__

1

gQQ��Q!�_iQ2!��§:-�§:!�����ll volledi g albino eks tu ssen te Oud-Heverlee op 14/t s neeuwhoen !

een ·50-tal ; leek van

s oo rt genote n in een weide ver wel op het een of ander Marc H.

12��--�Q§Q!�_{§!E�!-�!��2ll Van een van de p at e rs van het Montf ortanenkollege in Rotselaar Hij was nl. or een kreeg ik onlan �s een "straf" verhaal te hor en . avond de tuin (meer een park ) ingegaan om te luisteren naar de nach­ Zo stond hij een tiJdje roerloos tegaal (het was volledig donker ) . te genieten van de nachtegaal tot hiJ opeens op het achterhoofd een flinke en pijnlijke klap kreeg van iets dat vunuit de lucht op ziJn


10 kop kwam ge dond erd ; hij zag nog juist een uil w e gvli e g e n . En inder­ daad, een eind verder zat een bosuil met jongen. Volgens de persoon in kwestie is de uil als bezeten m et uitgestrekte kl auwen o� hem afge­ s t ev en d ; daar getuigt een k le n e kwetsuur aan het hoofd van. Het is n a tu u rli jk nog niet van die aard dat we moeten gaan O}�assen dat gie­

i

ren

in de Dijlevallei onze knapzak komen leegroven, maar van zo iets schrik je toch ook al. Daarom : voorzichtigheid in de nabijheid van bosuilen, vooral dan wanneer ze met jongen zitten : een le t t er l i j k e aanval is niet uilgesloten. Denken we maar aan het geval met de we­ reldbercremde vogelfotograaf Eric IIoskin3, die dij het fotograferen van een bosuil zulk een klauw in het a ang e z ic ht kreeg dat de man er een oog bij verloor ... ; Paul G.

iff��ê�4�����!��-l��i!!���1�-�E���Eilll 31/3 3 eks overvliegend te Oud-Heverlee 1 8/5

: :

1 4/6

17

1

u

;

eks

eks naar W te Heverlee naar W Te Heverlee - ---- --- ----- - --

Carole B.

1

-

-

Marc

H.

gi2�--���B��-§[�Qff �-l�E����E��-��E!i��ll Jos ve rt e l de mij van een hakkende zwarte ·

specht te Haacht . Op 8 mei trekken we e r samen naar toe en kunnen vanop 30 m z i en hoe het � het van het nest haalt en zelf in de holte verdwijnt. Het

gat tevonà zich in een alleenstaande beuk naast een dennenbos vl ak bij een drukke verkeers�eg ; eind mei war e n er jongen. Jos F., Paul G.

g2Q�--�Q���-���!_{Q�E��-��E���-��E�i!ll Op 2 lebruari 2 bonte kraaien te 1\Jeerijse.

Carole

B.

g2±�--�Q��g�!f�-l�E���-i!i����ll Tot

30/4

gres

bestendig ;

een

voormiddag)

10-tal ko}erwieken te nog 2 eks.

HevGrlee.

Op 1/5 (kon-

H.

Marc

g2��--����l����3_i��E���-!�E���!��ll Op

20 a�ril

4

beflijsters

in Blanden.

Bernard L.

JQQ�--!���.fil::!�r�g_i��!���-�E���!�!!�-�����!�!!�ll

14/4,

3

voorjaarswaarneming : Oud-Heve�lee eks. 1 2/4 waren in de Alpen (nabiJ tleute; O o st enr ijk kele waterpiepers 01 "sneeuwhoogte".

Laatste

O�m.: Op

1l1�

__

Marc

H.

Marc

H.

)

reeds

en-

§!�§_iQ�E����i�-�E�g��l�

18/4

21/6

: :

Bierbeek

1

te

1

te Heverlee

Jg1�__!gQ!§��!_i��!��-��E��E��!E�ll

19/4 9/6 11/6 1 2/ 6 14/6 15/6 pa

?!

1

(

)

j

Molendaalbos B:if::rbeek Meerdaalwoud. (St.�J9ris-Weert) e ks Heverlee naar NW

1

te Heverlee.

+

5

4 eks 5 (1 zingend ) te

+

"

11

"

Heverlee

naar

NW

Wellicht betreft het hier een vroege invasie vanuit Midden-EuroMarc H.


11

J���--���-l�E��g�11�-�2!1!i!E���11�ll Op 1 1 ,

1 2 , 1 3 e n 1 4 a1 r i l kwamen ge r e 5 e l d d r i nk e n . ( H e v e rl e e )

T e Treme l o

�J1�

op

1 7/4 n o 6

2 � ( z i nge n d ) !

5

k e p e n u i t h e t b o s om t e Be rn ard L . WJ -u i t s t ap

Qg!Q���-{����E���-g�E!�1���ll

__

9/5

:

1

� o rt o l aan t� Haa s r o d e . De vo ge l z o c ht vo e d s e l aan d e ran d van e e n z a n dw e g J e e n wa s s t e e ds t o t e en 1 0 - t a l m t e b e na� e r e n vo o ral e e r hi j e nk e l e me t e r v e rd e r v l o o g . ( V e r s c hill e n d e ge lu i ­ den gehoord waarvan h e t v e e lvu l di g s t e e n d o f " phu t " of " pwu t " , v e e lal i n d e vlu c ht ) . Marc H .

Het

C e n t rum vo o r Natuurbe s c he rmings e duc a t i e o rgan i s e e rt , i n s am e c ­ w e rk i ng me t D e Vr i e n d e n v a n H e v e rl e e b o s e n M e e ruaalwo u d , e e n c u rsus vo o r n a tuurgi d s . De o pl e i d i ng s c u r su s s e n zulle n g e g e v e n wo rd e n van 1 1 s e p t emb e r 76 t o t jun i 7 7 . Vo o r alle i n l i c ht i n ci e n : J. De Sme t , �aal b e ekl aan 3 , H e ve rl e e . Te l . : 23 . 28 . 5 8

ZOMB RPRO GRAMMA : Kar i g pro5r amma ; o . a . ak t i e f t e z i j n .

om i e d e r d e kans

t e geven

o p e i g e n hou t j e

N a c h t z waluwe n t o c h t naar d e h e i u e

1 9u30

20u

l)ik n ik ,

Ro t s e laar .

( +W. A . )

S t a t i o n L e u v e n ( H o ek p o s t ) Pa t e rn o s t e r s t raa t Ro t s e l aar .

M�����B-�-����!��-l 7u 3 5 8u 1 5

te

M e c he l s Bro ek

S t a t i o n L euv e n ( t r e i n 7u4 6 ) S t a t i o n Me c h e l e n

drank ,

laar z e n e . d .

Z�!�E��g-��-����!��-l

nu t t i g .

Vo o rm i d d a g i n d e Di j l eval l e i .

( + W. A. )

O p d i t t i j d s t ip h e b b e n we d e Di j l e val l e i n o g raaar w e i n i g b e z o c ht . H e t lo o n t n o c ht hans o ok nu d e mo e i t e .

7u 30 7u4 5

S t a t i o n L euven ( H o ek Po s t ) Kant i e n H e v e rl e e · ( i n gang Are n b e rgp ark ) .

��!�E��g-11 -���! ���E -l 7u 3 5

8u00

Pik n ik ,

1 -dag D i j l e val l e i

St a t i o n L euv e n ( Tr e i n 7 u 4 5 ) S t a t i o n O u d -H e v e rl e e

laarz e n ,

�����g_12-��E!���E-l

drank e . d .

2 3 e n a t i o nal e na tuurb e s c h e rm i n g s dag .

Di t j aar he e f t d e man i f e s t a t i e plaat s i n d e s t r e ek van ' L e Bo i s d e l a Hou ss i è r e ' . H e t t ema van d e z e dag lu i d t : b e s c h e rmi n g van b o s ­ s e n i n he t a l g eme e n e n van h e t Bo i s d e l a H cu s s i è r e i n he t Bi j z o n ­ der. Di t b o s w o r d t t o t o n d e rganci b e d r e i gd d o o r d e sy s t ema t i s c he u i t ba t i nö van z a n dw i n n i n gs�u t t e n .


12

EE2�E�1!1!�_.!. De v e rzame l ing in he t b e gin van de vo o rmi ddag gebeurt t e E c au ­ s i n n e s d ' Enghi e n ( i n d e buurt van h e t Chat e au d e l a Fo l l i e ) . Wan d e l ing lan0 she e n d e Se n e t t e v i a La Chap e l l e N . D . d e Grac e t e H e n r i ..f:; o n t waar h e t lun c h -pakk e t aan g e syrok e n wo r d t e n waa r d e o f ­ f i c i ë l e t o e s.t rak e n worden gehou d en . Daarna vo e t t o c h t d o o r h e t Bo i s d e l a Hou s s i è re e n t e ru gk e e r naar Ec au s s i n e s d ' Enghi en . De Vri e n d e n van H e v e rl e e bo s e n Me e rdaalwou d l e g0 e n e e n bu s o f bu s ::; e n i n . Wi e l ewal ers d i e d e v e r1 laat s i nt?; m e t d e bu s v.1 i l l e n muk en De vo o rwaard e n vo or d e e l n ame z i j n o � d i t kun n e n b i j hen aan s lu i t e n . o ge n bl ik no g n i e t gek e n d . Ge ï n t e re s s e e rd e n kunn e n d e vo o rwaard e n v e rn emen o p h e t s ek r e t a r i a a t - T e l : 0 1 6/23 . 3 3 . 67 v a n a f 2 3 augu s tus .

��!�E9:��Lgz_��&.::�l!�E-.!.

Kalme

wande l i ng , vo o ral om s am e n t e z i j n . ( Mi s ­

s c h i e n ho ek j e van d e Di J l e val l e i , nad i e n H ev e rl e e bo 8 o f Me e rdaalw . 7u 3 5

)

Stat i o n L euven Ou d -H e v e rl e e

8uO O

Stat i o n

Pik n ik ,

drank ,

laar z e n e n and e r e s pu l l e n wen s e l i Jk .

�2����-J-�;����E-.!.

28

fa s e

v an he t nat i o naal k o n gr e s te L euven .

H e t vo l l e d i g pro gramma v e r s c h i j n t i n d e v o l ge n d e numme rs van Wi e l ewaal ( o f inl i c ht inó e n bi � J . Pan s , t e l 23 3 3 67 � T o c h wi llen wi j r e e d s uw aandac ht v e s t i g e n o p d e v i e rin� van ; h e t 3 5 - j ari g b e s t aan van o n z e af d e l i n g ( n i e t van d e j e ugd ho o r ! ) . E e n f e e s tmacil wo rdt geplan d o p d e avond van 3 ok t o be r . N iemand van o n z e afd e l ing z ou hi e ro p mo gen o n t br ek e n . Al l e d e t a i l s hi e romt r e n t Ver­ worden e v e n e e n s ill e d e ge d e e l d i n he t p ro gramma van he t kongre s . ge e t n i e t i n te s c hri j v e n ! Het t ema van d e dag is " De s tu d i e van d e v o g e l t r ek " . Daar he t pro gr amma e e n gehe e l vo rmt , ge z i e u me n i n d e vo o rmiddag aanvane:;t me t e e n glo baal o v e rz i c ht e n m e n ve rd e r o p d e dag me e r i n d e ta i l tre e d t 9 i s he t na tuurl i jk aangew e z e n vanaf he t e e r s t e uu r aanw e z i g t e z i j n . Wi j ho p e n d e d e e l n eme r s o ok vanaf ' s mo rge n s t e mo ci e n b e gro e t e n het

To t

slot

maandblad De

n o g i e t s u i t d e Bo omkl e v e r :

De raaf t eru g ingevo e rd i n Be lgi ë H e t ho e f t u n i:e t t e v e rwo nd e r e n t i j d e n s e e n t o c ht i n d e Ard e n ­ ro ep van à e raaf t e ho ren . E r werd e n i n de rd aa d 3 k o pp e l s rav e n l o s g e l a t e n t e Bu z e n o l . Daar e en raaf e e n vri j gro o t t e rr i t o ­ r ium he e f t , kan me n hem i n �u i d-Be l g i ë dus vri j v e r van Bu z eno l waarn eme n . O p g e l e t du s ! n en de

J. Op

1 3/4

het

Fans

k o n ik r e e d s e en raaf waarn eme n nabi j Aac h e n ; v o r i ge i e t s t e mak e n he e f t we e t ik n i e t . Marc

o f d i t me t

H.

J e z a l w e l geme rk t he b b e n dat o ok e e n typmachi n e e e n kri j gen !

wa rmt e s l a g

kan


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.