__MAIN_TEXT__

Page 1

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD

Verantw. uitg. M. Herremans Prinses Lydialaan 65, 3030 Heverlee


Dag allemaal,

Hopelijk he eft iedereen e en succ e srijk e exam e nr e eks acht e r de rug ; in i e d e r g e val w e n s en we allen een prima vakan t ie met v eel natuurge not in b innen- en buitenland. Lees voor het v e rtrek echt er nog snel ev e n dit numm e rtj e e n kom dan zo gauw mog eli jk maar e ens af.

To t Kijk, Marc

Erra ta

:

(D i t begint langzamerhand t ot h e t va s t e inhoudspatroon t e be­

horen).

0 ..:,

In het vör!i:g e numm er st o n de n w e l licht t e v e e l typfouten om ze al le­ maal te hernemen : zo kre eg i k " een flink handj e hulp", " durf t ni emand" (Blz 1), is de Water s traat "op h et e ër s t e zicht" e en smerige b oel (Blz3) 't"Blz 7) . . . e n z . was er sn e e uwt r e k van d e "veldleeuwerik" -

DE DIJLEVALLEI

's NACHTS :

--------------------------

do or Paul Gro o t a e r s

In de nacht van 3 o p 4 m e i h e b ik het e ro p gewaagd ; de Dijl eval lei do o rkra s t van H ev e rl e e t o t S i n t-Agatha-R o d e ( e n terug) tussen 10 e n 2 uur 's nachts. R esul taat : bu i t en al l e v erwacht i ng e n en � e rb lu f f en d ! Het i s werk e l ijk ongelooflijk wat er in d e nachtelijke uren z oa l kweelt in o ns Dijlevall eitje . E erst o � s om.m en, daarna wat uitleg : waterho e n , waterral, meerkoet, V'la t e rsni p , fuut, n acht e gaal, rietzang e r, si.rinkhaan­ r i e tzanger , blauwb o r s t, c e t ti' s z ang e r , ran su il e n b o sui l, alles hier en daar ov e rs t emd door kikk e rgekwaak . De n acht e gaal z ong op 4 plaatse n : 2 i n S. A.R., 1 i n O.H. e n 1 in H.V. ; de vog e l aan het s t ati o n te Oud-Heverl�e z ong om 22u40 en om 1 u 30 was hij n o g v o l op be z i g . De rie t z ang e r was wel sc haar s : één aan h e t grauw e gorzenrietveld te S. J.W. en één aan d e v i jver .te S.A.R. De s�rinkhaanrietzanger zo ng op twee p l aat s en rond de viJver in O.H. (1 aan het s tat i o n) . Onv e rwac ht war e n dan w e l twe e blauwborsten aan d e ViJvertjes h e l e maal a ch t eraa n de gro t e p l as van S.A.R. ; daar heb ik trou w e ns o ok e e n ralle ngeluid gehoord (een he rhaald kè kè kè k è ) dat n i e t thu i s t e b r e ng e n was . De ransuil kefte aan d e E5 terwijl de bo su il o� dri e plaatsen vo lop zong (S.A.R. ,S.J. W. ,O . H.). Maar het i s voo ral de cetti's zang e r d i e z o ve r b a z end zong dat ik me e r bij neergezet heb : rond 2 u was d a t zowat het en i ge geluid dat te h o r e n was. De explosie v e z a ng die e rg bek en d is bij d e z e vog e l was z e ­ k e r t o t o p e e n halve k i l omete r te h o r e n . Ik n o t eerd e o ok één z angst rof e :van 5 minut e n z o nd e r on d e rbr eking ! De v o ge l in kw es t i e lijJt wel een erg o n6 e wo o n be s taan wan t vlg. Marc he eft hij e e n terri t o rium van meer dan 20 h e c t aren , terwijl hij e ind april met e e n Duitse r i ng w e r d f5eva• ngen ; over die rar e vogel mis s chien later nog i ets in de Wiel ewaal . De volgende dag ben ik nob terug�egaan ; onze vriend zweeg , maar ik k o n w e l een koekoek duidelijk hor e r)lzing e n en u i t om 22u40 ( tw e e uu r na zo n s o n d e rgang) . T o t zover mijn dui s t e r e e rva rin g e n in d e Di jleval l e i ; één ûin5 s t aat va s t : volgend jaar allen by night daarh e e n ! .

·


WIELEWAALKONGRES

1-2 MEI

:

LEUVEN

-------------------------------------

Een stralende 1 mei-morgen was de inzet voor een k ongres dat een honderdtal bezoek ers naar onze o or den lokte. Na de verwelkoming door alg. voo rz i t t e r Germain Lacres werd van start ge ga an . Bij de verdeling van de wagens leek het erop dat nienand kon, mocht of wou vertrekken •• • echt agen t enwerk was hier op z'n plaats. S ommi gen (?) k eke n dan ook niet zonder gl iml ac h toe hoe de verkeersplaats v o or de Witte Paters werd verk eersvri j gemaakt door middel van bord j e s , pijlen, letters, een megafoon en enkele zenuwachtige, rondrennende personen. Geen nood, ie� dereen kwam mooi terecht en dit voor de rest van het hel e kongres. Het is natuurlijk nogal moeilijk om versl ag uit te brengen van de 15 verschillende uitstappen die hier op het kon gres werden georga­ niseerd. Het weertje viel best mee en zorgde zelfs na de middag nog voor hee l �at vogelzang ; van geluiden hebben alle deelnemers ruim­ schoots kunnen proeven (het spietsen van de oortj es in de natuur is, zoal s j ull i e nu zo stilaan wel zullen doorhebben, een echte Leuvense specialiteit ). O p v al len d was wel het wegbl ijven van een typische bos­ vogel, nl. d e fluiter, naast nochthans onverwacht e waarnemingen van de Voor dè planten werd in het kurkdroge bos boom va l k en het smelleken. getoond wat er voor hand en was ( o.a. meiklokjes-velden), terwijl er ook s1ecial e ylantenaandacht èSing naar het bron bosje aan 't Zoet-1Vater. Nu, als je alle mogelijke waarnemingen van het kongres wil vernemen , raadpleeg dan het juli-nummer van De Wielewaal ( eventueel afdruk hier·

1

van

verkrijgbaar).

Zaterdagavond konden de d e el nem er s wat werk van de jeugd bewon­ Vooreerst de zo goed als professionele uiteenzetting van Marc d eren. ov e r al l erlei boeiende as pek ten van vogels dichtbij of in de hand (het pietluttel staartje van de dodaars, het gezichtsveld Yan snippen, de glansvlekken bij de ap p e lvink enz.). Je hebt vast gemerkt dat e en kombinatie van kennis uit het veld, ringwerk en fotografie tot heel wat aardige r e sul t a t en kan l eide n die velen tot voorbeeld kan strekken (de nat uur niet als middel voor fotografie, maar de fotografie als middel voor natuurkennis). Een (bokken)pluim voor Marc ! ( n.v.d.r. : ik kan •

typ en van ontroering!) Met een kort e maar erg overzichtelijke diavoorstelling werd de

het nauwelijks

avond besloten ; een strenge selectie vooraf zorgde ervoor dat de beel­ Een reeks beeluen waarmee we zeker nog el­ d en voor zichzelf s�rak en. ders dienen uit te pakken. De nacht werd, naar we vernamen, vrij rustig doorgebracht ter­ wijl bij het ontwaken no c ht han s sommigen zich als een vogeltje in de kooi voel d e n en er niets bet er op vonden dan maar uit te breken (l ette�­ lijk te nemen ) fout van dit all6s was een verdwaalde of l i ever een Zondag voormiddag volgden opnieuw de uitstappen verdwaasde nachtwaker. in de vier b iot open en 's nailliddags toog heel de gr oe p naar het Brabants heuvelland voor een landschappelijke voettocht. Deze p rac h t ig uitge­ stippelde trip langs heuvell ende akk e rs , holle wegen en bosjes vormde een mooi slotakkoord van ons k ongres. Algemene konkl usie : niet groots of hoog van de tonen , maar wel twee dagen fijn e, vl otte en aandachtig� natuurexploratie. Het belangrijkste moet echter nog gezegd worden : de flinke deelname v�n de jeugd, hetgeen menige oude(re) zal opgevall en zijn en vooral de speciale inzet van Marc, Lode, Jan en Karel ( n . v .d . r .: zet­ !). V er gete n we na tu url i j k niet op ten we er ook Paul-maar bij de eerste plaats het hele Wielewaalbestuur met Julienne Fans die het grootst e (madonna)-oogje in het zeil h ie ld . Ik persoonlijk doe mijn petje af voor Berthe Va�er Borght die sinds eind februari zowat 20 voorbereidende uitstappen deed op Lèt terrein. Je ziet alles is mo­ ge l i j k ! Tot op de tweede fase in oktober •

-

Pau l Groota ers


3 BELANGRIJK BERICHT ------ -- --------: -

-

-

Zoals je je wellicht nog zal herfnneren ziJn we verleden jaar gestart met een kaarten systeem voor alle ornithologische waarnemingen uit onze streek ; een eerste resultaat werd gepubliceerd in rat aprilnummer van de Wat de uitwerking Wielewaal. Daarbi j mag het natuurlijk niet blijven. en de rangschikking betreft is er geen s�eciale hulp nodig ; wel dien ik Daarom stel ik voor dat je tijdig alle waarnemingen binnen te hebben. tweemaal per jaar je noti ties nakijkt en er alles uitpikt wat interes­ sant is. Vraag : wat is interessant ? Enkel die gegevens die voorzien Het gaat hem dus niet alleen zijn van een plaats, datum en een aantal. om z e ldz a amh e d en maar over grootte (aantallen), ongewone plaatsen (bv. slaapplaatsen) ; voor de watervogels (eenden, futen, zwanen, steltlopers) dien je werkelijk alles te noteren, maar hier is een juist aantal erg be­ langrijk. Verder zijn aankomstdata van 'zomervogels, gegevens over broed-:­ vogels en nestkastgegevens ook het insturen waard. Kor t om bijna alles (het is in ieder geval beter te veel in te sturen dan te weinig!). Maar laat j e niet afschrikken als zou dit veel w erk meebrengen; het is kwestie van gewoonte om een veldwaarneming onmiddel lijk te note­ ren in een apart daarvoor bestemd boekje. Het is niet de bedoeling dat je voor elke dag een volledige bladzijde moet hebben (nietwaar Marc ? ; n.v.d.r.: Bah, 't is ook nooit goed!), maar wel dat het interessante er in staat. Dit oproepje is natuurliJk bestemd voor iedereen, maar al8 er en­ kele vaste medewerkers zijn, zijn we ook al tevreden. N.v.d.r.: Tussendoor stuur je de interessante waarnemingen ook maar eens naar de rEdaktie, voor de rubriek "waarnemingen". Wat te doen nu er enkele dagen vakantie zijn op naar het volgend adres :

? Stuur al je

noti

ties

Veldornithologie Leuven

Beukenlaan

30 30

40

Heverlee

en dit tussen de periode 15 au gu s tu s - 1 5 september. De �eriode van waar­ nemingen die nu eerst in aanmerking komt is 15 september 1975 tot 1 j uli 76. Rangschik alles per datum en niet per soort ; ik heb l i a v er geen

persoonlijke notitieboekjes in de bus, zodat j e dus alles beter over� schrijft. Maar geen nood, vanaf de volgende keer komen er handige in­ vullijsten zodat het nog weinig moeite zal vragen. Met de resultaten stellen we dan een j aarli j kse brochure op die iedereen opgestuurd krijgt. Veel moed ! ·

Paul

21

maart

25 april

27 mei

:

2 buizerds

2 torenvalken

te Hol sbe ek te Holsbeek

1

te Heverlee

wespendief

(Herwig Blockx)

1

torenvalk:

1

(Marc H.' I.ode L. ,Karel M.) (Marc Herremans) te Bertem (Herwi Blockx) nabi j Mechelen Il ) Tussen Mechelen en Antwerpen Il " ) te Berchem (

torenva�

te Holsbeek

2 torenvalken 1 � torenvalk 1 Sperwer

-

-

r

-

--------------

(Herwig Blockx)

--------------


4

In feite kwamen er niet zo veel fenologie-waarnemingen binnen, toch kon een i nter es s a nt overzichtje samengesteld worden.

maar

Z om ert al ing

3/ 3

:

:

n

"

Oud-Heverlee "

Neerijse

2/5

Loovb·3ek

1

vanaf 4/4

Ne e ri j s e Kessel-Lo : Kerkom

27/2

Kessel-Lo

Grutto

24/3

28/3

Oeverloper :

(Carole

( Carole B. )

(

3

2/5

Loonbeek

1

12

3/5 27/5

Heverlee

Gierzwaluw :

28/4 1/5 2/5

tl

)

(Marc H.;Landschapstocht kongres ) (Marc Herremans ) (Herwig Blockx ) (Carole Billiet)

1Z�

1z�

(Marc Herremans) 1 (-o N) ( roep ) (Herwig Blockx)

Holsbeek

1

Heverlee Kessel-Lo

1

Erps-Kwerps

tl

(Carole Billiet) (Herwig Blockx)

Oud-i-Ieverlee 1z�

Nac h tzwaluw :

Symons)

(Marc Herremans)

To r t el du if

19/4

Rompaey,Karl

2

1

: Pellenberg

Billiet)

(Herwig Blockx )

Kessel-Lo

16/4

kongres )

2

5/5 6/5

15/4

H.;Landschapstocht

( Herwig Blockx) ( C aro le Billiet )

3

Zwarte ster n

Koekoek :

Il

Il

10 (6 zokL)(Jo Van

Oud-Heverlee Roosbeek

"

(Marc

2

Kessel-Lo

"

2 2

: Neerijse

21/4 27/4

(Carole Billiet) ( ) (Ma rc He rreman s ) ( C arol e Bil l i et ) ( ) "

�/ 2 �

24/3

24/3 28/3

Kleine plevier

2

1 � 5 �/3

19/3

Boomvalk

1 �

Neerijse

17/3

{'f.ltaJ.. o :.:terremans)

(Dirk van Den J3ulck)

1 2

(Herwig Blockx) (Paul Renier)

enkele

Opm: Op 6/4 reeds enkele hon derd en gierzwaluwen te Rome ! (Marc H.) Boerenzwaluw : Hu i s zwaluw :

Oeverzwaluw Wielewaal Tapuit

31/3

14/4 8/ 5

Kessel-Lo

St.-Agatha-R.1

Oud-Heverlee troep

. Heverlee .

2

(Herwig Blockx )

1 Oud-Heverlee 5-tal

( Marc

Linden Herent

( ( Paul Renier )

Kessel-Lo

1 z�

1

23/5

Holsbeek

roodst.

17/4

T rem el o

1

roodstaart

3 0/ 3 2/4

Heverlee

L euven

3

Herremans) "

"

1z�

Kerkom

:

Dirk van Den Bulck) Jo Van Rompaey) Jos Florentie )

(Marc Herremans)

4/4

l

1

1

:

Gekraagde Zwarte

1/5

10/5 1/5

Roodborsttapuit Paapje

31/3 1/4 4/4

)

(voormiddag kongres) � (namiddag kongres)

��/1

( C arole Billiet ) (Herwig Blookx)

1z�

( WJ-ui tstap)

1z�

(Marc Herremans)

Oud-Heverlee 2z�

(

"

"

)


5

17/4

Nachtegaal

:

vanai 7/5

Blauwborst

:

17/4

• .

k a rekiet

K leine

1 4/ 5

:

Tremelo

1z� 1z�

(Carole Billiet)

Tremelo

1z�

(WJ-uitstap)

Oud-Heverlee

Sprinkhaanrietzanger : 3/5

(WJ -uitst ap )

Pellenberg

Il

1z�

2z�

( Paul Grootaers) ( Marc Herremans ) (Marc He rremans } (

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

"

"

Il

Il

Il

"

2z�

"

Bosrietzanger

12/5

Rietzanger :

15/4

1z�

Sp o tvo gel

Oud-H eve rlee

12/5

Heverle e

1zo

(

Oud-Heverlee

1z�

( (

:

2/4

Zwartkop : Tu i n f lu ite r

5/5

:

Braam.sluiper :

Tjiftjaf

"

15/5

Il

14/5

Algemeen vanaf

22/4 21/4 2/4 2/4 19/4 10/3

Grasmus : Fitis

Heverlee Algemeen vanaf

1z� 1z�

Heverlee Oud-Heverlee

Oud-Heverlee

14/3

19/3

24/3

1 z�

10-tal

Kessel-Lo Kerkom

1z� 1z�

Oud-Heverlee St.-Agatha-Rode Oud-Heverlee

2

Il

Algemeen

Il

op 30/3

( ( (

z�

vliegenvanger

: 8/5

Linden Pel lenber

13/6 Boompieper Gele

15/4 1 7/4 2/4 5/5

:

kwik :

Grauwe klauwier Europese kanarie Kwartel

:vanaf

Oud-Heverlee Binkom

( Ke rk om )

;

)

)

deel van

deze

uitgevlogen jongen (Carole Billiet)

3 naar N 1 0 -tal �

( Marc Herremans) ( WJ-ui tstap)

1 �

(Marc

Herremans

)

� op uitkijk in

een blader, loos boompje. (Carole Billiet)

1

( Marc

1z�

Haasrode

)

( Marc H. ) ( Marc Herremans )

1

2/4: Oud-Heverlee

22/5

:

Insekten

Tremelo

)

op het ijs ( Marc H.) ( Alex Vrijdaghs ) ( Marc Herremans) 1 (Car o le Billie t ) 1

nest

Oud-Heverlee

)

10�

1zo

g

)

(Dirk van Den Bulck ) ( Carole Billie t )

Op 2/4 meer dan kompleet ; een 'overvloed' is nadien nog doorgetrokken. Grauwe

)

Herremans

)

( Paul Grootaers)

:

Koninginnepage ( Papilio machaon) te Heverlee. 1

eks te

Gelrode

Meikever (Melolontha

op 8/5 en op

Marc

op 22/5.

melolontha )

1

eks

H.

WJ-ui tstap

; 2 eks op 7/5 ( 2 2u 1 5 ) te Carole B. op een 5 t a l minuten 6 eks

1 6/ 5 kon i k te Heverlee waaro�der 3 � . Laatste eks op 28/5 te Heverlee.

Op

16/5 telkens

-

Marc H.

Pellenberg waarnemen,


Vogels :

1/3

Een

3/3

:

7 eks 9 eks

:

3

1 9/3

9 8 9 8

20/ 3

9

9

eks

eks eks eks eks

elrn ek s

3 eks 3 ad. 9 eks 9 eks

2 1/3 24/3 26/3

27/3

�E�=

te Neerijse (Guido,Piet Mulier) te Neerijse ( Carole Billiet ) ( 4 juv. /5 ad. ) " " te Neerijse (Carole B.) " " te Neerijse ( G ui d o ,Piet M.) te Oud-Heverlee N (Marc H.) te N e eri j s e (Guido, Piet M.) (4 juv.) te Oud-Heverlee Z (Carole B.) " (4 juv.) te " Z (Marc H.) " " ) " " (Carole B.) (" " " (Marc H ) " (" " " ) " 11 " " (" " ( " ) ) " " te Neerijse (Alex Vrijdaghs) eks te Neerijse (Carole B.) te Neerijse ( Guido , Piet M.) " " " " ( 11 )

9 ek s 9 eks

4/3 6/3 10/3 13/3 17/3

De

ov erz ich tje van de maart-waarn emingen. 8 eks te Neerijse (WJ-uitstap)

Ofwel is zwanen tellen toch niet zo makkelijk als het wel lijkt, ofwel wa:ben er bij dit t ro epj e enkele bijzonder "mobiele" eks.

nu vo lgende Blz ziJn sle c h t s een be�erkte selectie van de berg waar­ nem inge n die zi j n binnengelopen. Ipdien sommi5e waarnemers in ver­ houding wei n i g van hun eigen gegevens te�gvinden ho e ven zij,P! niet 'ontgoocheld' te z ijn ; het feit dat een waarnem i n g niet (onmiddel­ lijk) opgeno!Ilen wordt betekend niet dat ze "verloren" is of als ''ba­ naal' b e s t emp eld werd. Alles blijft (op iiche) ter beschikking !

Jg�--�Q�l������-iQl����-212Ell Vrij hoge zomerkoncentratie van ( su b) a dult en 4/6 : Oud-HeYerlee Z 24 eks

-

8/6 :

14/6 :

18/6 :

Il

"

" "

Il Il

Il ,,

Il

Carole

21

B.

20

4

------ ---- ---- ----

Marc H.

�J�--��q�-��rrê_i����E-�g��Ell 1 eks 24/3 : Oud-Heverlee N Neerijse

6 eks

Carole B .

1g�--��g�����-i����Eg�-���2Eg�ll 3 eks te St.-Agatha-Rode op 15 (of 16)/1 1 /75 C arole B. 1

. eks o:g 19/5 n het Leopoldpark te Kessel-Lo �erwig B. H ( _o6k op 2L_6) -

!

--- --- -

12�--�g@i��IT�-i�g��-��E�E�E�ll 15/2 Oud-Heverlee Z 2 � Il 16/2 " Il 2 St.-Agatha-Rode 1 �/ 24/3

31/3

"

"

"

2

1

-- ---

� Carole B .


.{

11�--§����-i�g��-E�g�!�E�ll St.-Agatha-Hode

24/3

1 9 /4

1 9 /5

:

"

N ee r ijs e

Carole B.

3

Alex Vrijdaghs dag merkte ik een � en een 2 smient op in het Leoyold­ park te Ke s sel-Lo ; die late-datum is toch erg uitzonderlijk en daarom vraag ik me a� of het wel echt wilde vogels zijn. Paul G. : 2 � en 1 � in het Leopoldpark. Dirk v.D. lB. :

deze

Oy

2 � en 2 � (1 koppel

7/6

1 � 3 �/ 1 �

Il

Il

''

op

Herwig

16/5)

: 2 � in het L eopo l d p ar� ; dien niet meer gaan kijken.

met de

B.

blok aan m ij n been ben

Dirk v.D. B.

ik

na­

12�--§�Q�����-l§E�!�l�-�±����!�ll 4/5 14/5

1

1 �

4/6

Oud-Heverlee

Z

Il

Il

Il

"

"

"

St.-Agatha-Rode

Carole B.

Marc H.

C.J.role

B.

§1�--�gQ�-������-i��E��-��E��g��Ell Na lange afwezigheid opnieuw deze winter6ast in de Dijlevallei ; op 21 maart was een Q t e zien in St. -Agatha-Rode. r,1ijn vorige waarneming dateer� van 2 febr. 73 in Neerijse. Paul G. 1 � te St. -Agatha-lto de. 21/J Alex Vr. " " 24/3 1 � te " Carole B.

§J�

rrQ�����-i��E��-�!�11��ll 3/3 1 � te St.-Agatha-Rode.

__

14/3

idem

:

§2�_.J?Ql���-l�!�2-��!�2ll Waarnemingen na 15/5 : 6/6 : 1 te Holsbeek. 13, 14 en 15/6 : 1 te Pellenberg 18 en 2 3/6 : 1 eks in het Egenbovenbos

Carole B.

Alex

Vr.

Herwig

B.

Carole

B.

geen broedplaats. Marc H.

12�--EQ��-�QQ�-i�!!��-�i!Y!:!�ll 2/4

:

1 eerst erg laag, na enkele minuten waards voorttrekkend (Oud-Heverlee).

21/4 15/5

erg hoog N­

Marc H. (Bierbeek). Marc H., Paul G. : een rode w ouw vloog laag over te Haacht , St.Adriaan ; de ge­ knikte vleugels, de witt e vlekken onderaan de vleugels en de vorkstaart waren duidelijk te onderscheiden. Jos Fl oren t ie : 1 boven de t ui n te Heverlee. l'.1arc H. : zaterdag 15 mei vloog tweemaal een rode wouw boven de school­ b erg e n te Ke s sel-Lo. De t we e de maal v loo g hij op een 5-tal m boven het door bossen omgev e n veld op een 20-tal m van mij voor-

1 8/4 : 2

20/4

"schroeven"

samen laag boven het Molendaalbos


8� bij. De diep gevorkte staart, de witte vlekken op äe ondervleu­ gel en het rossig k l e e d waren heel duidelijk te zien.

24/6

boven

î

:

de

weg

te Hofstade

Jo Van Rompaey

( Brabant ) .

L.

Herremans

J �···---�§f��±!1��-l�����-§;E!�2.��l.:.

3/4

3 eks

:

op ��n

lijn

naar het Molendaalbos

(Haasrode). Lacquet

Bernard

1 te Heverlee

16/5

23/5

idem

Marc H.

idem

6/6

7.�.:..--��!Q�A!����l�E_{Q!E9.��-9.l�!!���l.:. 21/2 25/2

1 4/ 3

1 � industrieterrein Haasrode. Il Il 1 2

: :

1

:

,

ö

Il

.

Herwig B.

Il

2?..�.---�!Y!�I��-{Q2.!�E!l!!_9.2.Ê.�E!!�!l!. Op de middag van· 22 mei ho o r_ .ik de kwartel vlak voor mijn voete n �ing­ Iviijn e erste kennismaking met de én in de akkers te Haasrode. "pik-perwik" in de stree k. Paul G •

. J<: RA.A.r-iyQg�!:! _{��el�!2.E!!!�-�E��l.:.

Op 14/3 zat in ee n wei�e aan de vi j ver s ( Abdij Van Park) In zit ware n vooral de afhangende staartveren e n in gestrekte hals kenmerkend. J. erw 1· g H B.

De

kl eine plevier

is dit jaar tijdens de maand mei kon lee, Neerijse, F lor iva l , tot broeden zijn gekomen biotoyen erg geschikt.

1 k r aa nv oge l .

de

vlucht de

erg talr ijk geweest in de Dijlevallei ; ik gepaarde vog e ls noteren in Oud-Hever­ Kessel-Lo e n Haasrode. Of ze allemaal is een vraag ; nochthans war en de meeste

Overal

droogte grote �ar­

zijn vanwege de

tijen s lik kurkdroog geworden en begroeid ; in twee gevallen gg,at Op 25 a�ril kon ik met Michiel ir het om zekere broedgevallen. Neerijse de prachtige baltsvluchten be wondere n. Ook erg lu�� ruchtige vogels me t zang. Op een be�aald moment konden we inder­ ·

daad de heel eigenaardige begroetingsceremonie waarnemer. ( het � s�ringt over het 2) en tenslotte de k opul atie In H a a s ro de midden in àe akkers op een woest terrein had ik r:. _::· ,; ;:. luk : hier vond ik een kl eine plevier met 3 petieterige kuiko·-:'-­ tjes van hooguit 2 dagen. Het is een lust voor het oog or;:: die r a kkers over he t terrein te zien rennen ; in heel de buurt :ch+.er geen dru11pel water. Paul G. Tot e en 5-tal eks in de maand april tot heden 2 eks in het Leopold-· park to Kessel-Lo. Dirk v. D. B. 4 en 19 april, 5 en 8 mei, 22 juni, telkens 2 eks in een zandgra.eve t·. K er kom ( Binkom ) . .

.

28/4

:

Oud-Heverlee

Ga:cs de maand mei

Carole B.

2 eks .

� ge}Jaarde

·

voge ls

te

Carole B. Oud-Heve rlee Z. Marc H.

In mei en juni op verschille nde plaatsen in Haasrode en Bierbeek paar-­ tjes in de z andgr oeve s ; 68Zien zelfs d e z e gepaarde vogels zich s oms nog he el ver ve rpluatsen is het best mogelijk dat het hier vrijwel steeds dezelfde e ks betreft ! Op

2/5 noteerde ik paardans ,

plevier

te Erps-Kwerps.

Mare H

paring en nestkuilvorming van �e kleine Op 775 war en er 4 vogels ter �laats e en

·-


9

kon ik een nest met 3 eieren vinden.

Paul R.

1gQ�--f?Q���-i���E2�!ZE!��-�!E!���ll In aanvulling van de

30/3 2/4 1 7/4

.

: 1 Oud-Heverlee en 2 1 /4 : id em

.

bij het artiekeltje in vor ig nummertJe Marc H.

Tremelo

1

:

1�1�--!l������-i�t!E�§:-2�hE�E��ll 23/5 : nog een 5-tal in het park van Tervuren

Alex Vr.

1g2�--Q���Q���-l��!E��-�E2!���2�Ll 28/5

1

29/5

nog

eks in

de bedding van

de

Voer te

Vo s se m .

Alex Vr.

een 6-tal

oeverlo�ertjes

in het Leopoldpark te Kessel-"Lo. Dirk v.D. B.

1J1�--�Q���'Q"Qi!_iJ'.E:!:EB'�_!2!§:���Ll , Nog 3 eks op 4/6 te N ee ri js e .

B.

Carole

1JJ�--�gQ��rQQ�BQ!��3_l�E!E�§:_E���!§:E:!:§:ll Alex Vr. 1 9/4 : 1 te Neerijse. Op 25 a�ril bevo nde n wiJ ons aan het slik te Neerijse. Naast heel wat andere steltlopers konden we een groe� van 3 2 groenpootrui­ ters tellen. Daarna in Florival nog eens 9, zodat de Dijleval­ Erg uitlei die dag 41 groen�oten (of 82 als je wil) rijk was. zonderlijk aantal. Michiel Mulier, Paul G. Marc H. 27/4 2 te Oud-Heverlee Z.

28/4 5/5

: :

idem

tegen de avond

Carole

aan respektievelijk

te Oud-Heverlee.

N

doortrekkend

lVIarc H.

12§�--���!IT�-��IT������Q�-l��!J!�-f�����ll 1 (3e j aar s ) juv. te Ou d-Heve rlee Z LY

B.

2/8/ 1 2 naar

OJ:.l

19/4. Marc

H

.

121�--Q����QQ��l�Y�gî:ig!�Q�-l�§:E��-�E6�E!§:!��-���ll Op 15/4 .merkte ik 2 ad. zilvermeeuwen o� te Oud-Heverlee Z ; ook op 1 9/4 waren ze ter �lüatse op het water. Pas op 21/4, toen ik

beide eks van erg dicht bij te zien kreeg, me rk te ik de geel­ (bruire) poten. De mantel was ook vri j do nk e r gr i js . De juis­

te ondersoort kon niet vastgesteld worden . Marc H.

1�2�

__

1

gQQ��Q!�_iQ2!��§:-�§:!�����ll volledi g albino eks tu ssen te Oud-Heverlee op 14/t s neeuwhoen !

een ·50-tal ; leek van

s oo rt genote n in een weide ver wel op het een of ander Marc H.

12��--�Q§Q!�_{§!E�!-�!��2ll Van een van de p at e rs van het Montf ortanenkollege in Rotselaar Hij was nl. or een kreeg ik onlan �s een "straf" verhaal te hor en . avond de tuin (meer een park ) ingegaan om te luisteren naar de nach­ Zo stond hij een tiJdje roerloos tegaal (het was volledig donker ) . te genieten van de nachtegaal tot hiJ opeens op het achterhoofd een flinke en pijnlijke klap kreeg van iets dat vunuit de lucht op ziJn


10 kop kwam ge dond erd ; hij zag nog juist een uil w e gvli e g e n . En inder­ daad, een eind verder zat een bosuil met jongen. Volgens de persoon in kwestie is de uil als bezeten m et uitgestrekte kl auwen o� hem afge­ s t ev en d ; daar getuigt een k le n e kwetsuur aan het hoofd van. Het is n a tu u rli jk nog niet van die aard dat we moeten gaan O}�assen dat gie­

i

ren

in de Dijlevallei onze knapzak komen leegroven, maar van zo iets schrik je toch ook al. Daarom : voorzichtigheid in de nabijheid van bosuilen, vooral dan wanneer ze met jongen zitten : een le t t er l i j k e aanval is niet uilgesloten. Denken we maar aan het geval met de we­ reldbercremde vogelfotograaf Eric IIoskin3, die dij het fotograferen van een bosuil zulk een klauw in het a ang e z ic ht kreeg dat de man er een oog bij verloor ... ; Paul G.

iff��ê�4�����!��-l��i!!���1�-�E���Eilll 31/3 3 eks overvliegend te Oud-Heverlee 1 8/5

: :

1 4/6

17

1

u

;

eks

eks naar W te Heverlee naar W Te Heverlee - ---- --- ----- - --

Carole B.

1

-

-

Marc

H.

gi2�--���B��-§[�Qff �-l�E����E��-��E!i��ll Jos ve rt e l de mij van een hakkende zwarte ·

specht te Haacht . Op 8 mei trekken we e r samen naar toe en kunnen vanop 30 m z i en hoe het � het van het nest haalt en zelf in de holte verdwijnt. Het

gat tevonà zich in een alleenstaande beuk naast een dennenbos vl ak bij een drukke verkeers�eg ; eind mei war e n er jongen. Jos F., Paul G.

g2Q�--�Q���-���!_{Q�E��-��E���-��E�i!ll Op 2 lebruari 2 bonte kraaien te 1\Jeerijse.

Carole

B.

g2±�--�Q��g�!f�-l�E���-i!i����ll Tot

30/4

gres

bestendig ;

een

voormiddag)

10-tal ko}erwieken te nog 2 eks.

HevGrlee.

Op 1/5 (kon-

H.

Marc

g2��--����l����3_i��E���-!�E���!��ll Op

20 a�ril

4

beflijsters

in Blanden.

Bernard L.

JQQ�--!���.fil::!�r�g_i��!���-�E���!�!!�-�����!�!!�ll

14/4,

3

voorjaarswaarneming : Oud-Heve�lee eks. 1 2/4 waren in de Alpen (nabiJ tleute; O o st enr ijk kele waterpiepers 01 "sneeuwhoogte".

Laatste

O�m.: Op

1l1�

__

Marc

H.

Marc

H.

)

reeds

en-

§!�§_iQ�E����i�-�E�g��l�

18/4

21/6

: :

Bierbeek

1

te

1

te Heverlee

Jg1�__!gQ!§��!_i��!��-��E��E��!E�ll

19/4 9/6 11/6 1 2/ 6 14/6 15/6 pa

?!

1

(

)

j

Molendaalbos B:if::rbeek Meerdaalwoud. (St.�J9ris-Weert) e ks Heverlee naar NW

1

te Heverlee.

+

5

4 eks 5 (1 zingend ) te

+

"

11

"

Heverlee

naar

NW

Wellicht betreft het hier een vroege invasie vanuit Midden-EuroMarc H.


11

J���--���-l�E��g�11�-�2!1!i!E���11�ll Op 1 1 ,

1 2 , 1 3 e n 1 4 a1 r i l kwamen ge r e 5 e l d d r i nk e n . ( H e v e rl e e )

T e Treme l o

�J1�

op

1 7/4 n o 6

2 � ( z i nge n d ) !

5

k e p e n u i t h e t b o s om t e Be rn ard L . WJ -u i t s t ap

Qg!Q���-{����E���-g�E!�1���ll

__

9/5

:

1

� o rt o l aan t� Haa s r o d e . De vo ge l z o c ht vo e d s e l aan d e ran d van e e n z a n dw e g J e e n wa s s t e e ds t o t e en 1 0 - t a l m t e b e na� e r e n vo o ral e e r hi j e nk e l e me t e r v e rd e r v l o o g . ( V e r s c hill e n d e ge lu i ­ den gehoord waarvan h e t v e e lvu l di g s t e e n d o f " phu t " of " pwu t " , v e e lal i n d e vlu c ht ) . Marc H .

Het

C e n t rum vo o r Natuurbe s c he rmings e duc a t i e o rgan i s e e rt , i n s am e c ­ w e rk i ng me t D e Vr i e n d e n v a n H e v e rl e e b o s e n M e e ruaalwo u d , e e n c u rsus vo o r n a tuurgi d s . De o pl e i d i ng s c u r su s s e n zulle n g e g e v e n wo rd e n van 1 1 s e p t emb e r 76 t o t jun i 7 7 . Vo o r alle i n l i c ht i n ci e n : J. De Sme t , �aal b e ekl aan 3 , H e ve rl e e . Te l . : 23 . 28 . 5 8

ZOMB RPRO GRAMMA : Kar i g pro5r amma ; o . a . ak t i e f t e z i j n .

om i e d e r d e kans

t e geven

o p e i g e n hou t j e

N a c h t z waluwe n t o c h t naar d e h e i u e

1 9u30

20u

l)ik n ik ,

Ro t s e laar .

( +W. A . )

S t a t i o n L e u v e n ( H o ek p o s t ) Pa t e rn o s t e r s t raa t Ro t s e l aar .

M�����B-�-����!��-l 7u 3 5 8u 1 5

te

M e c he l s Bro ek

S t a t i o n L euv e n ( t r e i n 7u4 6 ) S t a t i o n Me c h e l e n

drank ,

laar z e n e . d .

Z�!�E��g-��-����!��-l

nu t t i g .

Vo o rm i d d a g i n d e Di j l eval l e i .

( + W. A. )

O p d i t t i j d s t ip h e b b e n we d e Di j l e val l e i n o g raaar w e i n i g b e z o c ht . H e t lo o n t n o c ht hans o ok nu d e mo e i t e .

7u 30 7u4 5

S t a t i o n L euven ( H o ek Po s t ) Kant i e n H e v e rl e e · ( i n gang Are n b e rgp ark ) .

��!�E��g-11 -���! ���E -l 7u 3 5

8u00

Pik n ik ,

1 -dag D i j l e val l e i

St a t i o n L euv e n ( Tr e i n 7 u 4 5 ) S t a t i o n O u d -H e v e rl e e

laarz e n ,

�����g_12-��E!���E-l

drank e . d .

2 3 e n a t i o nal e na tuurb e s c h e rm i n g s dag .

Di t j aar he e f t d e man i f e s t a t i e plaat s i n d e s t r e ek van ' L e Bo i s d e l a Hou ss i è r e ' . H e t t ema van d e z e dag lu i d t : b e s c h e rmi n g van b o s ­ s e n i n he t a l g eme e n e n van h e t Bo i s d e l a H cu s s i è r e i n he t Bi j z o n ­ der. Di t b o s w o r d t t o t o n d e rganci b e d r e i gd d o o r d e sy s t ema t i s c he u i t ba t i nö van z a n dw i n n i n gs�u t t e n .


12

EE2�E�1!1!�_.!. De v e rzame l ing in he t b e gin van de vo o rmi ddag gebeurt t e E c au ­ s i n n e s d ' Enghi e n ( i n d e buurt van h e t Chat e au d e l a Fo l l i e ) . Wan d e l ing lan0 she e n d e Se n e t t e v i a La Chap e l l e N . D . d e Grac e t e H e n r i ..f:; o n t waar h e t lun c h -pakk e t aan g e syrok e n wo r d t e n waa r d e o f ­ f i c i ë l e t o e s.t rak e n worden gehou d en . Daarna vo e t t o c h t d o o r h e t Bo i s d e l a Hou s s i è re e n t e ru gk e e r naar Ec au s s i n e s d ' Enghi en . De Vri e n d e n van H e v e rl e e bo s e n Me e rdaalwou d l e g0 e n e e n bu s o f bu s ::; e n i n . Wi e l ewal ers d i e d e v e r1 laat s i nt?; m e t d e bu s v.1 i l l e n muk en De vo o rwaard e n vo or d e e l n ame z i j n o � d i t kun n e n b i j hen aan s lu i t e n . o ge n bl ik no g n i e t gek e n d . Ge ï n t e re s s e e rd e n kunn e n d e vo o rwaard e n v e rn emen o p h e t s ek r e t a r i a a t - T e l : 0 1 6/23 . 3 3 . 67 v a n a f 2 3 augu s tus .

��!�E9:��Lgz_��&.::�l!�E-.!.

Kalme

wande l i ng , vo o ral om s am e n t e z i j n . ( Mi s ­

s c h i e n ho ek j e van d e Di J l e val l e i , nad i e n H ev e rl e e bo 8 o f Me e rdaalw . 7u 3 5

)

Stat i o n L euven Ou d -H e v e rl e e

8uO O

Stat i o n

Pik n ik ,

drank ,

laar z e n e n and e r e s pu l l e n wen s e l i Jk .

�2����-J-�;����E-.!.

28

fa s e

v an he t nat i o naal k o n gr e s te L euven .

H e t vo l l e d i g pro gramma v e r s c h i j n t i n d e v o l ge n d e numme rs van Wi e l ewaal ( o f inl i c ht inó e n bi � J . Pan s , t e l 23 3 3 67 � T o c h wi llen wi j r e e d s uw aandac ht v e s t i g e n o p d e v i e rin� van ; h e t 3 5 - j ari g b e s t aan van o n z e af d e l i n g ( n i e t van d e j e ugd ho o r ! ) . E e n f e e s tmacil wo rdt geplan d o p d e avond van 3 ok t o be r . N iemand van o n z e afd e l ing z ou hi e ro p mo gen o n t br ek e n . Al l e d e t a i l s hi e romt r e n t Ver­ worden e v e n e e n s ill e d e ge d e e l d i n he t p ro gramma van he t kongre s . ge e t n i e t i n te s c hri j v e n ! Het t ema van d e dag is " De s tu d i e van d e v o g e l t r ek " . Daar he t pro gr amma e e n gehe e l vo rmt , ge z i e u me n i n d e vo o rmiddag aanvane:;t me t e e n glo baal o v e rz i c ht e n m e n ve rd e r o p d e dag me e r i n d e ta i l tre e d t 9 i s he t na tuurl i jk aangew e z e n vanaf he t e e r s t e uu r aanw e z i g t e z i j n . Wi j ho p e n d e d e e l n eme r s o ok vanaf ' s mo rge n s t e mo ci e n b e gro e t e n het

To t

slot

maandblad De

n o g i e t s u i t d e Bo omkl e v e r :

De raaf t eru g ingevo e rd i n Be lgi ë H e t ho e f t u n i:e t t e v e rwo nd e r e n t i j d e n s e e n t o c ht i n d e Ard e n ­ ro ep van à e raaf t e ho ren . E r werd e n i n de rd aa d 3 k o pp e l s rav e n l o s g e l a t e n t e Bu z e n o l . Daar e en raaf e e n vri j gro o t t e rr i t o ­ r ium he e f t , kan me n hem i n �u i d-Be l g i ë dus vri j v e r van Bu z eno l waarn eme n . O p g e l e t du s ! n en de

J. Op

1 3/4

het

Fans

k o n ik r e e d s e en raaf waarn eme n nabi j Aac h e n ; v o r i ge i e t s t e mak e n he e f t we e t ik n i e t . Marc

o f d i t me t

H.

J e z a l w e l geme rk t he b b e n dat o ok e e n typmachi n e e e n kri j gen !

wa rmt e s l a g

kan

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Juli 1976  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Juli 1976  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement