De Vallei Maart 1976

Page 1

�J! l�lJo/3/7--1

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD

Verantw. uitg. M. Herremans Prinses Lydialaan 65, 3030 Heverlee1 Dag allemaal

,

Misschielll be1ft je yerwonderd dat het blaadje eens rond de Dit was dan alleen nog mogelijk omdat de juiste datum verschijnt ? redaktie een klink handje hulp kreeg. ,Teer dan waarschiJnlijk heb je ook wel gemerkt dat er een nieuwe voorpagina gedrukt is. Dirk van Den:Bulck zorgde andermaal voor de mocie tekening ; hiervoor veel dank ! (nb. S t o or u niet aan de eer­ der ongewone kleur, ze is slechts een (on5elukkige ?) keuze van de redaktie.

!)

Tot Kijk, uw trouwe, jedoch doorgaans wei­ nig stipte dienaar.

V e r s lagen

·

:

Wie het januari nu ' mmertje doorworstelde, ontmoette heel wat verslagen.(Misschien wel te veel, maar nieumand durft(?) k la gen over het kontaktblaadje, kom ik dit toch nooit te weten.) In ieder geval had ik besloten vanaf dit alleen Eigenaardig nog ve r s l a gen op te nemen v an de belangrijke ak tiviteit e n . genoeg kwam er juist nu van de voorbije periode geen enkel veslag bin­ nen (toch stilzwiJgend verzet?), zodat de rubrie k verslagen wel ineens heel kort is geworden.

gezien

nummertje

·

g_��-1±_f��f��f�_l

In totaal werden op deze twee dagen met wisselend aantal deel­ neme r s + 225 keurige "bakjes'� gemaakt, die nad i en door de "oude e::,arde" (hmm.) met vakmanschap afgewerkt werden. Met minder .h.loppers maakten we er meer dan het dubbel t o .v. vorig jaar ; alhoewel ze maar voor 3/4 afgewerkt waren, is dit toch een flinke prestatie ! Veel ü.ank DE KAS.

.

vanwege

denk

Een gewone vogel je, maar wie de kans heeft zijn kijker een tijd o� �en spechtegat te richten leert er nog heel wat bij. Achter onze.tuin, in een bosje, staat een Jonge wilde kastanje ; hierin was op m een mooi kogelrond en vers gat gehakt ; het hakken had een groot deel van de maand mei in beslag genomen. Nadien weru het een tijd stil rond het spechte��t, zodat ik vermoedde �at de bebroeding aan de gang was. Inderdaad, op 6 juni was een speciaal spinnend geluidj te horen, dus jon6en. Dat eigenaardige geluid is de eerste dag nauwe­ lijks tot op enke l e meters te horen, maar de· dag van uitvliegen zeker tot op 100 m. Zow(, het o als het zag ik druk voeren (het :i:n-is s c hie n iets frekwenter). Het ó is duidelijk op ziJn boede bij het voeren : hij blijft een tijaje rond het gat hangen en kijkt voortdurend alle rich­ ing e n uit, zijn kop verdwijnt dan in he-� ·gat, maar verschijnt w e e r even R1el om toch nog eens alles af te speuren ; tenslotte verdwijnt hij dan toch hel�maal i� de Het daarentegen ��t aange­ vlogen en verdwiJnt onmidd.elllJK het gat. Wanneer ze biJ toeval samen de nesto}Jenin<?, bereiken, laat het � lelee:f:i het o voorgaan. Het gebedel van de jongen houdt na een voederbeurt niei op, maar blijft dagen aan een st·L<k duren (tot ze zelfstandig hun voedsel kunnen zoeken). De eerst da6en zijn de ouders erg in de weer � op nog geen 25 minuten noteerde ik 6 voederbeurten 4 v�.ln; h.et ; 2 van het

5

hoogte

·

·

meer

t

n���h?lte. in

(

Q

ó).


2 Hun voedsel halen ze niet ver en hakken ze ook niet zoals naar gewoonte (neemt te veel tijd), maar ze s � eu re n de boomstammen af en nemen alles mee wat er op kruipt (zo kon ik ze duidelijk hociwagens zien sn a pi en ) Heel dikwijls zie je ze met een mooie wit��lanzende drekprop uit het gat komen. Ze slikken het niet in (zoals lijsters maar vliegen .

o.a.)

we� om het er�ens te deponeren. De laatste dagen zijn de jon�en zo onrustig, dat ze op uitkijk staan aan nebtgat en de hele buurt plagen ; ze zijn dan e:rg kodèl.ig met hun rode borste­ lige pet. Nog dit : verschillende keren zag ik de oudjes grote pro�pen houtvezels vanuit �e nestholte nuar buite n (waarom?). Op 2 juni, de ee r s e zofilerdag vlogen de jongen u i (oi lie ver naor buite n) en werd de n�tuur weer enkele s�echtjes rijker. Een mooie belevenis. er

een

eindje

mee

het

luid

brengen t

t

Paul Grootaers

e l i jk 3 het huis

Broedgeval te Tervuren H o o gv o rs t in 1975 met ve rmoed was opmerkeli0k tam en kwam op 2-3 meter van zoeken. 1T adien r:e0elmatige terugKomst :

Het

'

11/11/75

21/11/75

29/ 11/75

.

5/12/75

17/ 1/76 23/ 1/76 24/ 1/76

)

) Alex

telkens

jongen. naar brood

luid roffelend.

Vrijdaghs

Vanaf de vorstperiode eind j�nuari had ik (steeds te Oud-Hever­ Het gros van de waarnemingen lee) meerûere ontmoetingen met het bokje� situeert zich in en om de "Waterstraat", maar ook over. de spoorweg, tus­ sen de twee grote vijvers, kwam iK ze wel eens tegen in een zompig gras­ land, waar op dat o genbl ik het verlengde van de Waterstra�t (de riool Eind februari werd dit rioolwater van Oud-Heverlee) in open vloeide. opnieuw gekanaliseerd, zoûat dit biot;oop opnieuw grotendeels oygeclroogd is (uiteraard verdwenen ook de De Waterstraat zelf is op het e e rs t e g..-t!zicht slechts een smeri­ ge boel. Van wat enkele een snelstromenc, fris en helde� beekje wàs? is nu nog allèen het· snelstromende overgebleven ; het water zelf is gewo on naar het dorp toe wordt deze riool wat ge­ neutraliseeru door enkele bronnetjes en een faar hele kleine beekJes). De t o t al e afstand s�oorweg-dor� bedraagt een kl e i n e 100 m. De.bedding van de beek is een tweetal meter breed, vr e seli j k slijkerig, maar ook Gans deze sl i jkp o el hier en daar· b e gr o e i d met gr a s s e n en waterkers. ligt. voor het grootste gedeelte tussen meer dan 1 m hoge bermen, die grotendeels overvloeCig begroeid of be�lant zijn (zelfs hagen en flinke struiken). In deze beek s1eelde zich (vooral tijdens de vorstperiodes) · een ·u.ruk leve.ntje af : o.a. watersnippen, waterh0entJeS en een ·5-tal waterpiefers vonden het er }rimu. Ook twee waterrallen werden bijna steeds gezien, terwijl van 30/1 tot 7/2 tevens een rouwkwik bestendig aanw z ig was. voor ·deze twee e v en e e n s bij :•waarneillingen" . · Nu een overzicht van �e waarnemingen van het bok j�. Voor 30/1 werd de Waterstraat niet bezocht ! 30/ : 3 eks. 5 watersnippen en 1 ho u tsni � ; een prachtige vergelijking !) 6 eks. 1/ 2 2/ 2 4 eks. 2 eks.) + 5 eks. 1 eks. 2 eks. + 3 ek s V 1 ek s 2 7 3 2 e.ks. 3 2 1 ek s. eks. 11/ 3 26/ 2 2 eks.

bokjes).

jaren geleden

rot.(Alleen

e

(zie

·

)

(+

1

4/2 / 18/

(V. (

1/ 3 7/ 10/

)

?

Opm

:

Wanneer bv.

4 eks.

vermeld

z ijn,

1

dan betreft het wel degelijk


3 4 versc�illende v o g e l s ; het is nl. geen uitzondering 3 of 4 maal dezelfde vogel· .op te jagen (ze schuiven steec.ts voor je op in de be.ek ; achteraan gekomen v l ie �en ze ér dan toch uit, maar biJ het terug keren Zo werd op 1/2 bv. minst�ns 20 ma al een eks. kom je ze weer tegen ! ) gezien ( waarnemin g gedurende + 90 min), maar slechts max. 6 samen, zo­ dat ik totaal zelfs een 75-taï "ontmoetingen"· had met di t schrandere . snip je. ·:roch denk ik dat het hier slechts een k l e i n tiental overwin­

terende eks. betreft. Nu w at meer ov er de v o g e l zelf. Het b ok j e is ze e r klein ( tus­ sen veldleeuwerik en spreeuw) ; dit kenmerk is ih de vlucht echter niet altijd bruikbaar : de vleugellengte is g emidd e ld slechts 1,5 cm korter dan die van de watersnir (o.J:; een totaal van + 13 cm), wat in de vlucht helemaal geen frappant verschil is ! De sn a ie l daarentege� is wel steeCs k e nmerk en d : die van het bokje is net iets meer dan de helft van .die van de watersnip (4cm - 7,5 cm ) . Bi j beide eindigt de snavel in een

soepel 'lepeltje'. Ook de vlucht is merkelij k v ersch i ll e nd . De vleugelslag van het boKje is duidelijk t rager . Ook verandert· hij minder van "steunkant", terwijl deze veranderingen ook veel minder o�v allen d zijn uan bij de watersnip. Deze laatste houdt bij een sn e lle vlucDt de snavel niet recht vooruit, maar draait kop en.lic�1aam naar één ka n t , terwijl de snavel naar de andere k an t wijst ; tijdens de vlucht wordt üan voort­ durend van kant gewisseld· (wat een lichte zigzag:-:-vlucht veroorzaakt). Vandaar ook de zgn."rechte vlucht" van het bo k je ! Ook vliegt het bok­ je me t de kop min of meer achteruit g e t rok ken en de snavel schuin om­ laag ; het totale vliegbeeld kan ( uitgez. k leur en s t a art (die bij het bokje 1Juntig is en nauweli Jks buite n de staartdekveren ui t s teekt ) ) ver6�leken wo�den met dat van het witgatje. . .Snkele belangrijke kleurkenmerken : de bovenzijde van het bokje is prachtig glanzend �aars en groen, met enkele bruine tekeningen aan de zij den en twee dikke oranje-gele lengtestrepen (ook althans recht van achter in de vlucht opvallend). De ru5 van de watersnip is vol­ ledig bruin G e tek en d met vier (de twee b uit e n ste wat zwakker) �eel-brui­ ne lengtestrepen. De onderzitjde is bi j het ,pak je merkelijk bleker dan bij de watersnip : de o n d ervl e u gel is is wit (of vaag get e ke n d ) biJ het bokje, terwijl hi j bi j de w ater sn ip opvallend zwart-wit ge str e ep t is . Ook de keel van het bokJe is wit ; bovendien wordt deze vJ�k nog ver­ l e n.g d tot op de onderwan0, wat in de vlucht doorgaans goed te zien is. De kleur Bij de watersnip ziJn keel en wangen donker (bruinachtig). van de kruin is +,otaal tee:;engesteld : het bokje heeft een grote donke­ re kruinstreep met 2 bl e k e .er]a:1gs, t·erwijl d e watersni.iJ een smalle bl e k e centraalstreep heeft, met twee donkere erlangs. Al deze (en nog veèl meer ) kenmerken konden na t uurli jk op 4 en 7 februari 5enoteerd wordèn, w ann ee r we resp. 2 en 1 V06el van zeer nabij ko n d e n bekijken (foei ! ) , maar de vermelde kenmerken konden ook Zo kon ik bijv. op 1 op andere dagen in het veld waargenomen·worden. en op 2 februari ti j den s langdurige observaties sommige bokjes tot min­ der dan 2 m ben a d e ren vooraleer ze met ingetrokken hals voo rz icht ig verder slopen om zich dan weer te d r u kken en meer dàn een kwartier on­ bewee�lij k te bliJven ! ! Sommige eks. zijn werkelijk heel pienter : ook op 1/2 vloog een eks. + îm vo or me op ; hij schoot weg alsof hij voor goed na a r Sc�andinavig vertrokken was , maak.te echter sn el een kor­ te boog en viel vlak àchter me weer in dekking. Het bokje vliegt met· beho o rl i jk vleugelgekla� op (nb. de water­ snip ook, maar die is veelal niet zo diclit te benaderen en overstemt bove n di en alles met een luide roep ) . Alhoewel de manie r van opvliegen zou lat en vermoeden dat hij er voor goed van do o r gaat, valt het bokje doorgaans toch snel weer neer. Soms is dit vallen l e tt e rl i j k Of te nemen : enkele ;n.1len zag ik eks. die een 50-tal meter hoog v lo g e n plots dertig meter omlaag vallen ( te vgl. �et de parachutevlucht bij de ba l t s va.n de watersnip ) , om dan gew9on een nieuw toertjè te makeri ··!"Eenmaal zelfs viel een eks. vanop ·tiie hooii:Ste rechtstreeks tot op de grond. Vanop geringe hoogten (mind.er dan 10 m) is ûit "vallen" echter zeer -

-

,

·

------ --- -


·-

4

gewoon. Een laatste s�eciaal kenmerk is de roep. De ei5enaardige roep van het bokje zal wellicht menig wadrnemer ontsnappen : om te beginnen is hij niet zo krachtig als die van de watersnip, maar bovendien komt hij op "onverwachte" ogenblikken. Inderdaad, de be}Jaling "vliegt zwij­ gend

reeds

op" klopt volledig. Het bokje roept immers veelal wanneer hij een heel eind (10-20 tot 50 m) weg is. Op dat ogenblik weerklinkt

( 1/2

)

"è(è)".

één- sor.ils twee maal een hoog, kort7 "electrisch knorrend" wanneer er zeker 6 voe:;els samen in de lucht waren, werd· er voort­ ook bi'Jna tw e e uur na zonsdurend op elkaar geknord., terwijl op ondergang nog rondgevlogen en ehnord werd ! To.t slot nog ;:;en kleine opmerking. Ondanks deze vele waarne­ mingen zijn er toch ook no6 snippen geweest die ongedetermineerd geble­ ven ziJn. lv1en moet minstens de kd,ns .k.ri om J.e vogel even te bekij­ ken, wat niet altijd het geval is. Tevens is voor een determinatie één

Op

10/3

·

.

j5$n

vluchtig gezien kenmerk gewoon onvoldoende. Eer je de vogel volledig kent zullen er nog verschillende "waarschijnlijke"bokjes de nota's in gaan en horeliJk in blijven ! . Bovendien wus dit het eerste jaar dat ik zelf het bokje met zekerheid in d� Dijlevallei aantrof !

(

)

Marc Herremans

Toegelaten jacht met vuurwapens Van Tot en met Patrijs Houtduif Fazant haan " hen)

( (

1 )

15

15

15 1 5

Houtsnip

Merel Zanglijster en ko_t.,erwiek

lijster

( alleen

)

in

Gans het jaar

Verboden

Snippen

en poelsni}J

des,

31 jan.

.

roek,

(uit

jan.

31 jan.

ui t-.15 , au g. ,:SeZ.;\

kauw,

kraai,

31

Verboden

Grauwe gans, kolgans 1 5 aug. Kievit 1 sei-it. Ander waterwild Zwarte kraai, gaai, ekster, vos, verwilderde kat, bunzing, hermelijn, wezel Eekhoorn, otter, wilde kat, zee­ hond, bonte marters

nov.

Verboden

meerkoet, waterhoen 21 j ul i tülingen, goudplevier 15 aug.

( Bokje

5

1

Wilde eend, Smient,

dec.

31 jan. 31 d e c . 31 jan. 1 5 nov.

okt. okt. okt. okt.

15 okt.

en kramsvogel Wallonië '-'1ilde en Turkse tortel Schots sneeuwhoen, korhoen, kwartel

Grote

31

sept.

CCBV,

15

15

Verboden Gans het

dec.

dec.

jaar

Verboden

okt.)nov.,

dec.

nummer

)

�ê:ê:E��I!�!!g��--=0 J;m;

Onze vriend

maal

( zoals

Gil woont natuurlijk niet

in het

Wi j�maal-Herent.

vorige

in het

verre

nummert je v e rke e 1· dt werd

Limburgs'='

)

getypt ,

'Vijch­

maar in­

Gezien de naanafkortingen die tothiertoe gebruikt werden, gebeurde het wel eens m eer dat sommige waarnemers voor de lezers ongekend wa-


5 ren. van de

Daarom wordt vanaf dit nummertje bij de eerste waarneming de naam waarnemer voluit vermeld ; ·pas nadien worden afkortin6en gebruikt.

Data zonder jaartal:zijn waarnemingen van 76 .. twee kieine 6proepje� : Zou iedereen dit jaar willen meewerken aan het fenologisch onNeem gewoon no ta van alle aankomstdata (eerste waarneming� derzoek ? en) van de zgn. "zolilergast8n"� Ook als je weet dat iemand anders een bepaalde soort reeds een week tèvoren waargenomen heeft, blijft je ei­ gen waarneming interessant. Ook gegevens over trek, en data wacirop soorten algemeen aanwezig (of kompleet) zijn, hebben heel wat waarde.

Nog

De nationale W.J. vogelwerkgroep plande voor 76 als nationaal projekt 7 prooivogeltellingen. Let op volgende dagen eens speciaal op de roofvogels en noteer alles (van torenvulk tot lammergier ! ) : (21 maart)- 25 a�ril - 27 mei - 28 augustus - 19 september - 17 oktober - 21 n ovem be'I':- Stuur nadien alles (behalve die lammergieren) mdar op : naar de redaktie.

Vlinders

:

4/1 reeds

- Op Ook

eks. te

1

1

dagpauwoog (Vanessa ·io) te

He.rent.

Paul .Renier Egenhoven op

1 9/2

Rooseleer

Guido

1

� eitroenvlinder ( Gonepteryx rharrni) in de tuin te �Ieve-rlee op 20/2

1

- 1 kleine vos Vogels

�2!.

__

Marc

te Orp-le-Grand op 22/2

(Aglais urtieae)

op

6/3

Her:ternans

Guido

R.

te Kortenberg.

Guido �1.

:

QQl�Y�Ag_{Q������-�������ll

Op 29 februari vloog een ooievaar voor vijver te Karlsbourg

(prov.Lux.)

me

rand

op aan de

van een

Patrick Pasture

ooievaar op de vijver·. van 13e=!-le;fro _ i_d te Erps-Kwerps op 2/J. . Hij zat -tamelijk rechtop- op o n geve e r 50.ni van de Leüvenbä.an in een over de vijv�r hangende treurwilg. Achteraf niet �eer waar­ genomen. (Tothiertoe was de vroegste datum voor brabant 3/3). Guido R.

JJ=J§!.

4

__

Q4TI���-i����!:-�l'.��!.l_.l- .

eks.

O�

(w�arsehijnlijk rietganzen

Oud-H�verlee

op

8/2.

(Anser

Marc

7/3 trokken 27 eks. vrij hoog in

Op 9/3 trok een

groep van

fabalis))

+

30

i�!.--��g�����-l����E��-!���Eg�ll

V

o ve rvlie ge n d te H.

over te Oud-Heverlee (naar NO). Paul ·Grootaers" �rare H.

ganzen li!O-waarts over

Päul

te

Herent.

R.

bergeend vliegt o·ver èl.e Tiense poort te Leuven ; opgemerkt tijdens het ijverig studeren. Paul G. n.v.d.r. : Op welke dag studeerde Paul ijverig ? Datum vergeten !

Een

.


6

1 ó

sperwer

te Heverlee

op

18/1

ging

even rusten op Marc H.

Op volgende data werd·telkens t � w aa r genome n Te Oud-Heverlee op 10, 17 en 24 j a nu a ri , . Te :1otselaar op 28 en 29 februari. Te Wijgmaal op 28 januari. 2 vec ht e nde eks op rik

als

IJrooi.

30/1

te Herent.

een antenne !

·

18

februari

en

6

maart .

Guido Mulier ·N�dien een eks. met een leeuwe­

Paul

R.

1��--�g�I��-�I����I��-iQ�E���-��E�B������ll Overwintering van 1 . mingen in 7 6 :

b ru in e kiekendief in de Demervallei ; 18/ 1 , 28/2, 1/3 , telkens te Gelrode. Guido M.

waarne-

·

12�--������-�I���:�I�!_iQ�E���-�������ll

1 �

op

31/12/75

Te Haacht op

de

11

streek

te

St.-A.-1.

Marc H.

januari een o en op 15/2 hier. Te St. :t:.A. -L1. een

zelfs een ó ; nieuw voor op 11 februari. Paul G. ·

21�--����YQ���-i��g�!�E���-gE��ll (27/J), terwijl ik bovenstaande waarnemingen aan het ordenen ben, trekken 24 (of 25) kracnvogels vrij hoog voor miJn raam voorbij. Ze vliegen ee r ::> t naa r NW, maar na e nk el e "orientatie­ toertjes" trek!rnn ze in V naar het NO ver d e r . die wilden abso­ luut nog in het aprilnummer komen ! ) (Heverlee).

Heden

(

J;1arc H.

Vanaf

(25/J)

de vorstperiode eind januari tot nu had ik juist 25 ontmoetingen met de waterral ; veelal in de Waterstraati waar bestendig 2 (slechts 1 x 3) vog�ls waargenomen werden. Ook op een 4-tal andere plaatsen in de vallei werden rallen geobser­ veerd (veelal 2 eks. s�men !). Marc H.

111��-gQ��f��YI��-iQg�E��E���-�EE���E���ll Drie

goudylevieren vliegen· over een·groot weidegebied te Wakkerzeel ook de roep werd gehoord . maart. Jos Fl o re p t ie , Paul G.

13

·

1JJ�--��Q��fQQ�2�I�g_i����6������!�E��l� OJ;

3/2,

te 8 u 0 5 trok een ( voortdure-nd roepende.) groenpoo trui te;r over te Heverlee ; mijn eerste winterwaarneming. Marc H.

11J�--������E_i�g�1����g��-��gg��l_l Op

6/J, 2 ��

op het

slik te Neerijse.

(}il

Beyen,

en Piet M.

Guido

KOUDE : --- -----

Tijdens een tocht in htt (b�vroren) Veerse Meer (Nl.) verschillende dode, maar volled:j..g gave vogels : o.a. 2 bonte strandlopérs, Ze waren ongetwi j feld bergeend. bontbek, 1 scholekster, doodgevroren, hoewel dit voor G t eltlo p e r s onbewoon is.

1

1

Paul

G.

,

Guido

R

. •


'

-

7

Reeds

j aar laat de bosuil zich regelma.tig horen te Tervuren Hoog­ (In mei·- juni 7 5 waren' er meerdere eks. - broedvogE::ls ? )

voret.

noteer�e

se�tember

Sinds

13/10/75 10/1 2/ 20/12/

4/9/75 9/9/ 29/9/

'

..

ik volgende waarnemingen

21/12/75 23/ 1 2/.

Alex Vrijdaghs

122�--:M:�§�f�-i����-�!��ll

roestend in hen gezelscha.t:)

Vier van deze uilen verbleven enkele weken in Haacht, heel le ine dennetjes ; ook een· st e e nu i l hield

k

elke

sliep

en

dag in .dezelfde

.

loom

;

.2

kg. 'Qr.è:iakballen verzameld.

Paul

G ..

t!§:!�}2§;g9:E§!E�i�!_i��i!!'.:!:9.�1�-�E�IE�Eil.:. 1

eks.

Enkele

op

7/1

eks.

1 2 eks.

te

naar

Tervuren Hoogvorst.

25/ 1

op

te

ZW

Tervuren Park.

,

Heve;lee op

24/3 .

Alex V. L.

Herremans.

g1J�-����I��-EQ���-�Qt!�-i��g�f29.2�2�_1Eig�Ell

6/1 2/75 29/ 2/76

: :

ó 1

+

ó

Gans de winter

zingend

en

abdij

in te

Kortenberg. ·

Everberg.

1" eks.

in de roffelend op

Gu ido

WiJk de

t e Heverlee

R. ;

27/3

op

TV-antennes ! ! Marc H.

één

e

vo lo p

)

27/1 (de

was er massale Westwaartse trek van dag na de sneeuwval massale "sneeuwtrek'' is in het na­ dergelijke ; velkleeuweriken eind januari was het aantal trek­ voor maar Jaar eerder gewoon, is wel de eve� maa3ale Veel kers t och erg groot. o o s t e liJk e onmiddellijk na de dooi 9 en Gedurende déze twee dagen trokken ondanks het duistere weer mot­ re�en gans de dag groepen van öoms meer dan 1 00 eks. samen O, NO-waarts. bewolk.te met opklarind;en en * een halve maan' koersten zelfs 's nachts om 23 uur veldleeuwerihen oostwaarts ! Nooit tevoren konstateerde ik zo'n opvallende terugtrek en ook nachttrek van de veldleeuwerik was mij cnbekend. Marc H.

Op

eigenaardiger (op

10/2);

)

10/2' bij een

Op

(zelis

ll;l.cht

g�§�--��!�!i��-{E�±±2��2���-�211�!2�!�ll 1

1Ql�

opvallend donker

__

Van

(bruin) eks.

te Herent op 29/2. ·Paul R.

3Q����lf!�-{�2!§�i±±�-�±!2§_�����11ill

30/1

tot 7/2 was er bestendig een rouwkwik aanwezig in de Water­ stra�t te Oud-Heverlee. Zwarte kap en behoorlijke zwarte.borst­ band., donker grijs-zwarte rug, stuit en vleugels, met sterk

kontrasterende witte rantien aan schouderveren, vleu6eldekveren en armpennen waren duidelijk waar te nemen. Ondanks de koude de datum)was de vo�8l kwik en gezond.

(en

ongewone

Marc H


.::�·

8

2Q1�· -��ê�YQ���-i�9.�Ql��!1�-g�E��b�ê..ll

2 pestvogels vlogen heel laag over de tuin (Kqrten��rg), richting l:V op 6/ 12/7 5. Zeer licht golvende vlucht ( galven + 20 m).

..

iets kramsvogelachtig (srrr-srrr).-

Rollend ge:J_uid,

Guido R.

lQ�!.--���!:��ê'..I�fLi��!!���-§.?S��!?�!S?.�ll Voor

het vierde opeenvolgende jaar aa nk om s t van een p a art j e op het broedterrein te Haacllt. Dit ,6-ebeurde blijkbaar met de juist­ heid van een klok : in 1973 op 4/3, in 1974 op 3/3, �n 197� op 1/3, in 1976 op 28/2. ·

·

Paul G.

}11!.--����Y!L�_iQ9.��9.!��§��!§.�-�9.��9.!g����!§.�ll Tervuren Hoogvorst

1 ê

;

op

22/11/75 en op 1 4/1 2/75. Alex V. ·

toename van deze soori:; tiJdens de sneeuwi-eriode. Vanaf waren steeds een 2 5 -tal eks. in de buurt van ûe tuin aan­ wezig, een açi.ntal dat na·enk8le dagen nog steeg tot een 45-tal. Soms kwamen tot 15 vogels samen op een sneeuwvrije voederplaats van enkele vierkante meter, terwijl er meestal nog een 10-tal ho n ge­ rig toekeken. Enkele dagen na.de dooi minderde het aantal eters flink daar de onyerüraagzaamheid bij de �� heviger werd ; ge­ zien er op 4 5 vogels s l e c nts 4 �·� waargenomen werden, was het dan ook ruzie aan één stuk uoor. Vanaf hali februari was er een duidelijke toename van het aantu.l oo, waard o o r de zonnepitten natuurlijk nog wat minder aandacht+kre�en �

Opvallende

27/1

Marc H. --

----------------------------

1 Vertrek

Event.

:

7 u 45 8 u 25

dag Demervallei

Station Leuven Station Gelrode

verminderingskaarten

��!§.E��g_lQ_�EE�1-l Vertrek

:

8 u 30 :

In de mate

:

8 u

1 :

de

bu s

niet

vergeten.

dag Meerdaalbos ( + St.-A.-�.) St.-Joris-Weert.

Station

van het mogelijke per

��!§.���g_11-�E��±-l Vertrek

1

voor

( brom ) fiets

die dag.

dag Demer-Dijlevallei

Kerk Werchter ..

zullen wat rondneuz.:en

in enkele vochtige stukk..en in de buurt �aal, Tremel o, Keerpergen en Haacht, met misschien een kansje om de b lauwbors t te observeren. Zonder (brom)fiets wordt het moeilijk !

We

van

drie uitstap�en steeds zorgen v oor piknik, en aangepaste kleding. e fase van het 1 ��!����g_§.!!_��!!��g_l_�g_g_�§.�-�

Op deze

met. als tema

warme

338

drank, laarzen

nationaal kongres,

'Landschap1en in het DiJleland'.

(+ W.A.)

Op deze twee dagen worden in 4 gebieden (o.a. Meerdaal- en Egenhoven­ bos) geleide wandelingen georganiseerd. Ook de jeugd is erg welkom op deze uitstappen. Neem echter tijdig (v6ór 15 april ) kontakt op met Julienne Pans ('s avonds, tel 233367), die de nodige informu.tie en inschrijff"ormaliteiten kan bezorgen en af­ hc.ndelen.


"' c

9

��!�E��g_l2-���-i

O . S . C . -b e z o ek a a n h e t N i c o

t e Kamp e nhou t .

14

30

u

L e i d i n g Fra n s

:

V e r t r ek

1

7

45 25

u

8 u

Pikn ik , .

.

.+

: :

S t a t i o n L euv e n Stat i o n G e lro d e

O . S . C . -b e z o ek

Sam e nk o ms t

in

he t

1

M��g��g_I_j�g�_i

u

:

niet

aan h e t (+

r e s e rvaa t ,

v e rge t e n .

r e s e rva a t

de

G e l l e n b e rg .

W. A . ) G e l l e n b e rg s t raa t

dag L imbu rgs e K emp e n

L e i d i ng Fr . Gro o t a e r s . Ge z i e n he t d e z e u i t s t a� d i t J aar o v e � g e daan .

7

(

d a g Deme rva l l e i

L e i d i n g n o t ar i s Hal f l an t s .

:

( + W. A . )

Gr o o t a e r s .

v e rm i n d e r i n g skaart e n

event .

��g��g_gJ_���-i u

Bo e v é -r e s e rvaat

Sam e nk om s t aan he t k ru i s pu n t van Kam� e nho u t - Sa s s t e e nw e g M e c he l e n -L euv e n e n s t e e nw e g Bru s s e l -Haac ht ) , l a n g s d e z i j ­ d e van Bru s s e l ( w e g b e n e d e n d e bru g ) . Laar z e n g ew e n s t .

��!�E��g- �g-���-i

9

de

43 ,

Lub b e e k .

/

( Mo l e n b e e r s e l Do mm e lval l e i )

su c c e s v o r i g

( + W.A. )

j aar ,

wordt

De v e rp l aa t s i n g g e b e u r t V e r t r ek aan h e t s t a t i o n t e L eu v e n . e e n au t o c a r . J e kan i n s c hr i j v e n d o o r s t o r t i n g van 1 0 0 F ( v o o r d e j eu gä. ) o p b a nk r e k e n i n g n r '. 2 30 -0 1 6 20 van E t i e n n e P l ap i e d , T i e n s e v e s t 3000 L euven . D e i n s c h r i j v i n g e n wo rd e n afge s l o t e n o p me i . H e t aan t a l d e e l n eme r s i s b e p e rk t t o t 30 .

me t

28

6 2-9 2

18 6 ,

naar he t

P l an t e n t o c h t

Tu rf bro e k

t e B e rg .

V e r t rek : 1 4 u }: e r f i e t s aan d e k e rk van V e l t em-B e i s em . Laarz e n e n i e t s o m ' s avo n d s t e k n a b b e l e n z i j n nu t t i g .

P r o gramma

9 . 00

1 0 . 00

u

1

z a t e rd a5 me i . Aank o m s t r e s i d e n t i e T e rbank ( vo o rma l i g t e hu i s d e r Wi t t e P a ­ t e r s ) , C e l e s t i j n e n l aa n 7 0 , H e v e rl e e . ; V e r t r ek d e r ek skur s i e s naar d e g e b i e d e n Ar e n b e rgp a rk e n E g e n ho v e n b o s Zu i dwe s t e l i j k ge b i e d M e e r d aalwo u d Zu i ci o o s t e l i jk '' " H ev e rl e e b o s e n Z o e t wa t e r h e t e i n d e van d e z e ek sku r s i e wo r d t h e t m e e g e brach t e l u n c hp ak ­ k e t aan g e s p r o k e n . . 0 0 u : V e rwi s s e l i n g van g e b i e d e n v e r t r ek t w e e d e wan d e l i n � .

:

u a) b) c ) d

)

Op

1 3 . J0 - 1 4

30 30

1 7. 00- 1 7 . 1 5

u : E i n d e t w e e d e wan d e l i n g ; mo g e l i j k h e i d t o t e u c ha r i s t i e ­ v i e r i n g ( i n het Ar e n be rgp a rk ) . 1 9 . 0 u : Av o n dmaa l i n Alma I I I , n a d i e n o n t s p an n i n g t e r p l aa t s e . z o n d ag 2 m e i . 9 u : V e r t r e k vo o rmi d uagu i t s t ap p e n d e r v i e r gro e p e n . u : V e r z am e l i n g e n m i d d a gmaal i n Alma I I I . 1 4 . 30 u : V e r t r e k g e z am e l i j k e l a n d s c happ e l i j k e v o e t t o c h t i n D i j l e - , I J s e - e n Vo e rval l e i 1 0 km . E i n d e aan d e 1:Va t e rmo l e n t e L e e f d a a l r o n d 1 8 . JÖ u . E i n d e r o nd u. Bi j d e u i t s t app e n ka� ;1 e s l e c ht s d r i e g e b i e � e n b e z o e k e n , d i e i n k o mb i n a ­ t i e s p e r gro e p v a s t l i g5 e n . Do o r s t o r t i n g van op bank r ek . 4 3 1 -0 0 30 2 5 1 - 5 4 , van I n s c hr i j v i ng : he t J J s t A Wi e l ewaalk o n � r e s t e L e u v e n . 60 f r . 1 ) I n s c hr i j v i n g s r e c ht ( v e rp l i c L t ; é é n p e r g e z i n ) 2 ) Av o n dmaa l i n Alma I I I 1 00 fr . 7 5 fr . M i d d a gmaal o p z o n dag ( L eu v e n s e t a f e l )

0

00 1 2 . J0 - 1 300 •

(+

)

19

.

3. ). . .

.


!

•


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.