De Vallei Januari 1976

Page 1

.

c

ei::

.

� "

-'

al t�

""

ei:: tz C> �

\

V>

:

_J LLI

c z et:

et: ::iE: LLI

l"J

......

°' c

Verantw. uitg.

:

M.

Herremans

Prinses Lydialaan 65, 3030

Heverlee


\

1


1

Allerbeste aan alle

wensen voor

(of althans voor wat er nog overblijft ) (foei !) ; Hopelijk zorgt een verder

'76

bekenden en onbekenden

stijgend aantal aktieve leden en verd.ere

groei

:

de afdeling is

Inmi ddels veel dank

tje(s)

aan

bijzette tot het

sympat.1isanten dit jaar voor een

iIIlflers

iedereen

alleen wat we er zelf Vdn maken

die vorig

slagen van

jaar é�n

(of

twee

)

been­

de aktiviteiten,

In naam van de natuur die met gevoel onze

enigszins beklemd

dichte drommen

't

sekre

tegemoed

ziet

(?),

tarisKe,

Het is niet de bedoeling om de lezers reeds vanaf de eerste bladzijde af te schrikken, maar voor de efficiënte werking is dit toch wel nodig. Die�enen di� blaadje echter voor het eerst te

die

(en

zien krijgen, kunnen rustig doorlezen vooral aandacht besteden aan het winter_tjrogramrna ! , zij zijn ook al tijd well.:om op de akti­ teiten ; misschien is er dan nadien wel eens i nte r e s s e om deze bladzijde opnieuw te bekijken ?! Er zijn twee mogelijkheden, maar voor d.e jongeren raden we toch sterk de eerste aan !

)

vi

1)

Lid

WielewaalJongeren : Door storting van 150 fr op rek.nr. 000-0319785-73 van O. V. De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout ; met vermelding van naam, voornaam, (leeftiJd), volledig ad.res en "lidgeld W.J. afdeling Leuven".

Je

2)

nog

kontaktblaadje

ontvangt het 't "Wielewaaltje",

Lid Wielewaal Door

met je

VJn de jeugd (dat lees je nu ) en het n a t i o naal tijdschrift van de W.J.-ers.

:

storting van 250 fr op rek.nr. 000-0319785-73 van O. V. 'Vielewaal, Graatakker 11 9 2300 Turnl10ut ; dezeli de vermeldingen, maar nu ''lidgeld W. A. -Leuven"

ontvangt "De Boomklever"9 ling en "De Wielewaal",

De

het kontaktblaadje van de moederafde­ het nationaal tijdschrift.

Tot Kijk


2

VE�SLAGEN :

Gelukki6 iets meer deelnemers dan de vo r i ge keer, z o dat toch alle vijvers bezocht konden worden. Gezien het i d e al e weer werd ook wel

wat anders geteld dan eenden. Nog voor de eigenliJke uitstap konden reeds 2 boomvalken, 2 x 1 wespendief, 3 barmsijzen, 1 gele kwi�een 5 tal boom�iepers en 2 oever­ zwaluwen g enot e e rd w o rden . -

0. -H.

0. -H.

"':r.

Fuut

l.

1

Dodac,_rs Wilde eend Slo teencl

1

Tafeleend

Ivi e erk o e t Knobbelzwaun

/

7

6 45 25

Bl au we reiger

Kiev i t

Gr.

4 2

��

20

?

?

1

4

werden

1

te �eerijse nog

kla�ekster, 1 staart g en o t eerd !

a�pelvink en

de

1�

2

1 gele hwik,

zang van

11

oktober

:

� -------------

O u d e r gem

paddestoelentocht

was

+

iets

1

kleine bonte specht,

tjiftJaf en

gedetermineerd

rrode zwave lkop GliIIlillerinktzwam

Braakrussula Kastanjeboleet Po r s ele i n zwam ! EEkhorentjesbrood

Parelstuifzwam

Witte koraalzwam OranJe5ele wasplacLt

Gewei zwam

Si'itsschubbige f>arasolzwam en

bankje

H.

min�er succesrijk Qan verleden jaar ; niettegenstaande dat h o n d en en�

Nevel zwam Gele gladrandrussula

l:.:lf

rood­

worQen :

Honin5zwam Gewone zwavelKop

Houtknotszwam

zwarte

Voervallei ..

vorst van de voorbiJe dagen

zwammen

1 1

1 1

Marc

kele

90 4 2

2

1�

Verder

De

1 130

1

Visarend

door de

1

5 23

55

3

Oeverzwaluw Grote gele 11"2Lk

Zat e rda�

juv

105

Torenvalk

-------

60

2

50

Wes1:endief S:i.�erwer

1

ad/1

3

Bontbekplevier Kokmeeuw

x

1

St.-A.-R.

22

Watersniy Witgatje

3

Kl.

50

11

Wintertaling

Neerijse

Witte klui±jeszwam Zwartgroene melkzwam Schubbige bun d e l zw am Vliegenzwam Hypoxylon f erruginea

(de

enige buiten het

bos )


3

prachtig seobserveerd ; ook een glansko� azend op moesdistel. 1eeds heel wat t r ek van zangvogels en zelfs 3 buizer�s. 's Namiddai? s - ma al\: t en de moedigsten nog een flinke wan deling door de voervallei \ mooie vergezichten : tot in de Dijlevallei ! ) . Tyl-isch was de grot e gelekwik, talrijke putters en een groep van + 150 geelDe

gorzen

ijsvogel werd

;

ook

de maïs

bad v eel bijval.

Paul

: .!. �2.!!9:§:�L1;z_2.�!2.È�!_

Herfstwandeling"

Leiding : voormiduag, " Deelnemers

's Morgens dellijk na het

Gr.

L.Herremans

namiddag,

"

17

Johan B.

3

(of 9?)

om 8 u 1'.X vertrokken we naar het Meerdaalwoud. Onmi d ­ uitsta��en hoorden we reeds van verschillenae �laatsen

tegeli<Jk 5oudhaantjes. een tijdje wandelen een

Snel t rokk en we die:per het bos in waar we na laartje grote bonte spechten zagen en nadien

Verder buiten ook hun smidse vonden. kool-,glansko�-,kuif-, en staartmezen

guudhaantjes,

pim�el-,zwarte-,

zagen we niets andàrs meer dan enkele zw amm en, waaronder de Lleine stinkzvvam, het gel�arteld leemltelkje; en een koraalzwam. Boven onz e hoofden cirkelde een bu i z erd , toen we plots een zingend goudhaantje h o o r en ; we gingen er op en troffen enkele vogelringers aan.

d

af

In de namiddag zijn we dan met de deelnemers naar Qe Dijlevallei getrokken. Om te beginnen naar Oud-Heverlee, waar we aanstonds werden opgeschrikt clo or de noi:S aanwezige boe ren zwaluwen. De 1\Toordeli jke vi j­ ver was afgelaten en dus de moeite waard : we zagen kievit, kokmeeuw9 watersnip, één ijsvo�el, o ev e rlop e r , waterpieper, koperwiek, terwijl In Neerijse zagen we mat- of ook de reigers zeker niet ontbraken. t.SlanskoJ;. Op de vijvers zat buiten te vele tafel- en wilde eenden ook een krakeend, een wint2rtaling en ook 3 wilde zwanen, wa ar achter­ af 3 jonge 1-<:nobtels bijkvmmen. Te '.3t.-Agatha-J_ode wachtte ons een verrassing : de vijver was afgelaten en ik die gehoopt haQ de vi�­ arend te zien en op he� slik zat een bontbekplevier. Er was nog wel wat� maar kijkers en kennis ontbraken. (sterke kijkers dan! ·

(

)

)

Johan B.

f·'ie che 1 s broek

YE:hJ.�§!:g_,Jl_<2�!<2!2�!:-.!. Het waterwild was

d

mkzij

een

goede b e l i c ht in g gemakkelijk

te ob­

� ermelden waard ZiJn ze�er : krak�enà (11 oe/_10' �� ) _ aodaars (7), ta!eleend (20), wintertaling (9), wilde eend (1)0), s lo be en d (2), Kuiteend (5 ), pijlstaart (1�), fuut ( 2). �erveren ; het Bovendien

overal bid�ende

torenvalkjes e�

een 5roep

van

4

voort­

buizerden (ws. op doortrek). Als merkwaurdige zan2;vo·gels : een overvliegende grauwe gors waterpieper. Het Mechels broek blijft een interessant gebied.

durend roepende

,

en de

Paul Gr.

�����§:g_l1-�<2���È�E-.!.

te St. -Agatha-;:tode. Om ons wat op te warmen� wandeling door het bToek. ben kleine bonte specht hoofden heenc Tussen een groep k i e vi t e n vlogen

De uitstap begon mankten we eerst een

fladderde over onze

Eéndags Dijlevallei


4

14

negen bonte strandloper t jes ; e ven daarna nam e n we er waar, die samen met enkele wa t ersnippen o 1 het s li k van de vijver zaten. Te Ne e r i js e kliniek werden o.a. een klapekster, 2 witgatjes en een goudvti.nk o�gemerkt. Op � e e ri j s e bron zaten in totaal � 200 eenden, wa ar o n de r 3 kuif­ eend, een t ie n t al ta±eleenden en en kele win tertalingen. Ook werd de wat e rral gehoord. 's Namiddags tro kh e n we naar Oud-�Ieverlee. 01· de zuidelijke vijver zwom t u s s en de vele taieleenden en Op het s�ik rond de n o o rdelijke vijver liepen 2 waterpiepers (1ervan Op de vijver zelf was geringd tu s e n de watersnip�en en wit�atJes . zwommen kl e i n e zwanen Oyvallen d was ook het e;ro t aan­ tal goudhaantJes.

��

wilde eenden 1� slobeend.

18

)

s

(6 JUv.)!

o

Gil B.

��!�E��g-��-�������E-�

Ant wer p en Blo kkersdijk

6 de

Zaterdagmorge n namen we met trein naar A ntwer p en . Van daaruit tereikten we met de bus Bl o hkersdijk. Van heel ver al k o nden we een gro el- wa t e rvo gels op het meer bes1.euren. Dichterbij gekomen honden we duidelijk smient, �ijlstaart, een JOO-tal sl obb en kuifeend, tafel­ eend, b e r ge e n d krakeend, evenals 2 aa en 1 m i d de ls t e za�gbek her­ kennen. Nadat �an s de v i j ver af8espeurd was, wan del d en we rond. Het wa­ ter is echter aan één knt afgezo omd met industrietorens, z o d at we e­ We wandelden hier d o o r het biotoo}J ven de neus moes t en dichthou d. en . van de velduil ; een b e e tje verder lag een hele hoop braakballe n , on­ getwijfeld v&n hem. Doe� zelf liet hij zich nie t z ien Tijdens de piknik ondekte Paul nog 2 n on net j e s . En het gelukte te slo t t e ieder­ een wel om die stif jes in ue verte te vinden. Dan namen we afscheid

,

,

.

de watervogels

van

we

en

onderzochten

n

de nabijgelegen dennenbosjes, waar l t j e en 2e� ransuil waarnamen.

tot slo t van de dag nog een s t ee n u i

Piet M.

Zonda;:r 21 Q

_____

de c ember

:

______________

Met zev e

De J.Jiereman/De Korhaan.

n

in een au t o vertrokke n we vanuit J�euven naar Turnhou.t. een b e z o e k aan De gretig achter voed­ sel; t e r w i J l we 00k �e r o ep van de kuifmees hoorden. Na de v ersnapering reden 'de een eindje verder naar de Korhaan. Er moet ddar dringen� e en nieu w e �ara geoouwd worden om he t moeras te behouden. 3egelmatig moet ook �e heide verlost worden van de boompjes Cie er snel opgroeien. Een o sperwer vlo o g v o or ons weg. Verder nog een buizerd en een t o re n va 1 k . 11Ta lang zoeken vonden we Ze vlogen op en stre­ dan toch korhoenen in het veld : 1 � en 6 o�. + ken in eE:n weide weer neer, waar we ze n o g prachtig k o nden o bs e r ver e n.

Er hing nog een dichte mist. We brachten e ers t Li e reman ; de gou�haan t jes z o chten in de dennen

Guido M.

In tegenstelling met

ring van

22

december

werd

de herfstkalender, maar zoals op de vergade­ aangekondigd trok W.J.-Leuven op 4 j anu ar i


5

;

naar· het _Me? hel Sl�chts 2 � Broek aan de u�tsta� deel (die 2 kwamen dan nog te la&t ook!). Al l e e n bij net begin en einde van ue tocht we r d en d e ViJve r s bezocht : smient, wintertalin�, wilde-, pijlstaart-, slot-, krak-, .k.uii - . en tafeleend, fuut, dodaars., storm-; zilver-, en kokmeeuw, gras- en waterpieper, torenvalkj buizerd, blauwe re i ger , werden in de onm i d de l l i jke buurt waar6enomen. Gedurende de rest van de dag maalcten we een flinke wandeling, bij­ na tot Rijmenam en naar verluidt o.a. tot op het hooóste lunt VGl.n Bon­ neide. Op deLJe wandeling nie� erg veel vogels, maar wel erg knap�e

samen met l\Iechelen

en Brussel

.

leden van Leuven namen

.

landschappen gens

en waaraevolle

.

natuurg8b1eden.

toch vol­

Mechelaars die ons ondanks wat moeilijkheden geplande weg terug loo�sten.

Dank aan de de

H.

Marc

Sinds enkele

tijd werden in de

Voervallei

en

omgeving

( wez9mbeek�

Oppem, Te r vure n , Leefdaal) halsbund1ar�ieten waargenomen. Meestal vertoeven ze in de kruinen van de bomen waar ze dan al Soms blijven kwetterend andere overvliegende � ark iete n aanlokken. ze dan gezameliJk zitt en ofwel vl ie ge n ze in kl e in e of in grote groe­ i-en ·Neg. De duidelijkste kenmerken van een haJ_sband�arkiet in de zijn vooral de zeer yuntige vleugels (zoals een de zeer lan ge stadrt (ongeveer zoals die van een en het hel groene lichaam. Laatst konden we de parkie ten zeer goed waarnemen in een maïsveld De halsband d.ie enkel bij de mann et J e0 voorkomt, . gac.t t V....-Ln te Vossem. licht �aars naar rose. De d o nK err o d e snavel is ook zeer goed zicht- . baar. De meeste waarnemingen van parkieten gebeurden in de Vo erv a il e i zel:f. De �arkieten we rd en meestal rond 5 uur 's avonds gezien. Ze vlogen van Vossem langs de Voer nac,r het J:.iark van Tervuren. Ve nno e ­ deliJk om er te verzamelen en dan een slaapplaats te zoeken.

ekster)

Chronologische

d.e waarnemingen

lijst van

De eerste waarnemin�en werden niet aan ontsna1te kooivogels.

21/ 2/74

:

We

boomvalk),

vlucht

:

opgeteKend ·

·

·

·

omdat

we

dachten

·

bemerken een groep van ongeveer 6 i.ar.Kieten nalij

( park Tervuren). 2 e ks. in de tuin van het Leefdaal (eveneens Voervallei). 1 eks . zit langs de weg Vossem-Leefdaal in bos Je ( eet de :f;arkieG elzenzaad ?)

S1,fü,.,nse huis We horen en z ien het

2/ 1/75 3/ 1/75 4/ 1/75 18/

1/75

een

elzen­

Later o� de dag werden + - 12 eKs. gezien bij de Vossem­ vijver Tervuren . 2 eks. vliet:Sen via de Voer naar Tervuren. eks . vliegen l&ngs d-:; Voer naar Tervuren. Volg e ns een lid van Aves z at en er 16 eks. dan de Vussem­ vijver. 10 eks. in beuken aan \.:.e ; 1 vogel lokte al kwetterend de an�ere eks. aan. Meer dan 25 eks in een ma ïs v e l d lanss de Voer, nabiJ een waterwinningsgebied te Vossem. De 1arkieten doen zich �egoed aan de maïs wegens het regenweer is b li j ve n staan. el<s. verbliJven langs de Voer.

(

)

3

de

Vossemvijver

die

22/ 1/75

kasteel te

3

3' eks.

te

Wezembeek-Oppem.


6

24/ 1/75

+

45 ebs.

in een maïsveld te Vossem.

27 eks . vl ie gen langs de Voe-r naar het p ark van Te rvuren . + JO ehs. in een maïsveld te Vossem. Een landbouwer

5/ 2/75

uit de

streel{

te hebben.

verklciarde er vorig

jaar

ook

gezien

Volgens ons betreft het hier g�en o n t sn a p te ko o i vo gels , want ze komen in t e groot aantal voor. Zou hèt hier 6aan om een invasie of om kooivogels die kweekten in de vrije n a tuur ? In het boekje "Het niem-;e volièreboek" staat dat het sterke vogels ziJn en bestand tegen de koude. Gebrek aan eten zullen ze niet hebben want het z i jn alles­

eters.

Het

ware

zouden melden

interessant dat ook andere illensen eventuele waarnemingen om zo het raadsel r o nd de parkieten op te lossen. Guy De Borger,

De

Jan

Boe.

leeds ee n 5-tal jaar gel e d en werden in de buurt van Le u v e n spora­ disch ek$. �aargenomen. V oo ral in 74 ware n de waarnemingen talrijk, ma&r alleen van 75 lig�en jui st e gegevens voor :

3/ 3/75 23/ 4/75 9/12/75

e + Q te Heverlee (9u45) , richting Z.W. 1 ek� . te Oud-3everlee, richt1n6 W. 1 e�s . te Heverlee, r i c h ti ng W.

: : :

Invasie acht ik uitgesloten !

Marc H.

WAJi.ciNEVIINGEN : Planten

:

�1��!J��=�������!_{��!���Eg���-������!���l-l Op

12/10

schijnliJk sitaire

werd nabij De Kluis (I.:eerdaalbos)

een

melkzwam)

zwammetjes

gevonden,

stonden.

waarop

o

een r t t e n d e

verschillende

van

zwam (waar­ deze para­

Piet D.B.

�!�����!�S�_i§�!�g�-�!g§E��l-� Nog een 20 -tal bloeiende ste n gel s

te

Oud-Heverlee op

28/9.

Marc H.

Insekten - Op - Op

:

22 en 23/10 Heverlee.

30/10 1

t 8 lk ens

dagpauwoog

nog

1

e citroenvlinder

( Vanessa io)

(Gonepteryx

rhamni

)

te

te Heverlee.

Marc H.

Vogels

:

12�-���§Q�Q���--i�g�!��E2�2E��-��E�2l_�

18/4 ; 44 eks. te St.-A.-H.

in V-formatie naar het

Z"l"iden b

Piet

ov e n

D.B.

het

Groot Broek


7

1��-�Q����l���--i�����-l�IE�I��L-l Op 28/9 : 1 juv. eks. te St.-A.-R. 2 x 1 juv. eks. t e �eer i Jse. Zaterdag 20 sei,tember De vogel

purperrei�er. boom zitten.

W.J. Leuven + Noorderkempen. ontëi.ekten we op de vijver van Neerijse· e e n werd o p g e s c hr i k t en bleef lange tiJd in een K.,J.,P.,

Op

1eks.

4/10

te

Mulie r

St.-A.-R. D.B.

Piet

JQ�-!!���-����--iQl����-�lg���l_l Op de vijvers te Wilsele 2 ad. en 5 juv. Waarschijnlijk de dag van aankomst voor de streek. Datum : 16 november. Paul G., Op

24/12/75

kleine

zwanen

1 3 eks .

(4

(6

ad.+

7 juv.)

te

Gil B.

Wil s el e

samen

6

met

juv. ) .

Gil B.

�1�-���ITI�-��AA� {Qlg���-��i��il_.!. 16 eks. (4 juv.) te Oud-Heverlee N op 17/12 wilde zwanen en 3 knobbels op het ijs. __

,

samen met

5 (2

ad)

Marc H. N.v.d.r.: Flinke aantallen zwanen voor de Vallei ! (zie ook 18 klei­ ne op 11/11 ; oorzaak mogelijk te k o mb i n er e n met die van andere

±invasies van noor�Blijke soorten (bv. ijseend ... ) ??

Ji�-�Q��A�ê iA���I-�±È�f ����l-� 8 eks. vlogen in Vlaag n aar __

het

westen

op

23/11.

Heverlee

(± 9 u ) .

Marc H.

iJ�_!I�:f2�-���:f2 __ {����-E±ê:!lEgl�9.���l_.!. Bij zonsondergang zien we met tussenpozen 4 groepjes van 2 wilde "landen" op het vliegveld van Z av e n t em (drassige stukjes langs de landingsbaan). De eenden komen dus hun eten 's nachts zoeken op deze p l aats. eenden

Paul G., Guido

11�-!l���g�A�I��--l����-�E����l_.!. Op 12 okt. v lie g e n op grote hoogte 38 gewoon voor Haacht.

eks.

Paul G.

±§�-�g.@.f���:f2 Op 30/10

__

{����-�!E�E�E�l_.!. 1 o te Tildonk.

il.

naar :iet

no o rden.

On­


8 Op

8/11/75

2

te

Tildonk.

Gil B.

2Q�-��QQ�����--l��1!�-E�!�g�l_.!. 2 en

4

januari

L eopoldpark

76,

Ke0sel-lo.

Tussen de tafe l e e nd e n zwom een Ko�peltje krooneenden. Tellin6 tafeleenden : 54 ó�

Schatting van

de wilde5�et�en

�2�-��!���--i�!��-È�!��l_.!. Bovén 1euven heel e ve n 4 ter 75.

: 6 50 eks.

I!irk V,d.B.

buizerde n

(of

wespendieven

Dirk

?)

oy

okto­

10

V. d.B.

11�-��r�g__ i����E�!�E-�����l_.!. Op 28/9 : 1 eks. naar z. te St.-A.-�. 23/10: 5

11/11:

1 1 1

12/10: 13/10:

1 1

23/10: 1

eks.(2+3) naar zw. te Werchter. eks. naar z. te St.-A.-R. eks. naar z. te St.-J.-W. eks. naar z. te ne�rijse.

Paul G.

te eks. eks.

St.-J.-W.

te Heverlee.

"

te

Marc H.

2 SJ; e rw e rs bo ven Rotselaar Heikant. Eén ervan �oom terwi j l hiJ achternagezeten wera door een 10-tal eksters En gaaien. Daar hij het druh had konden we hem zeer dicht benaderen, zodat het zonder twijfel een wijfje betrof. Op Op

1

vloo6

4 jan.

j an.

van

za�en

boom tot

vescheen

we

zij

Wder.

Guidoj

Piet M.

12�-�Q��-�Q��--l�����-�����l_.!.

Op grot e

De

hoogte tr e kt

te

Haacht

waren de lange, gevorkte witte vleug�lvlekken werden

delijk

een ro d e wouw over op 23/11. Dui­ staart en de smalle ge1�nikte vleugels. (door de hoogt� niet gezien. Paul G.

1§�-!��!:���l��--l!'.�E���-ê:E�Y�E-��l_.!. Op 28 sept. ( me t Marc) 1 e k s . naar

het n.o. te Oud-He verlee

november nog 1 eks. in St.-A.-R. Bij fel uitstekende kop het beste kenmerk.

1

11/10 : 1 12/10 : 2

eh.s. eks.

te

te

Oud-Heverlee. Oud-Heverlee.

de

twe e

Paul G.

Marc H.

waarnemingen

;

was

op de


9

29/8/7 5 : 1 �

bruine

kiekendief

te

St. -A. -:L Paul H.

20

sept .

2 en

1

e ks.

te

Neerijse.

K. ,J. ,P.,

3

1 �

januari vleugelrc.nden.

te

Gelrode.

Duidelijk

zagen we

P.,G.,

N.v.d.r.: o�letten Jeugdkleed !

!

de

witte

kop

en

Mulier

wijfjeskleed lijkt

Het

Mulier

immers vrij

goed op het

�J�_YI§����--1�����2�-g�!���!��l_l

14/9/75 :

8u50, 1 eks. te St.-A.-R. Hij vloog ho og bove n de vijver De harde wind was waa r en verdweeri in de bossen aan de overzijde. scnijnlijk de oorzaak dat hij niet viste.

Op

5/10/75

1

eks.

Paul H.

boven de vi�ver te

St.-A.-R.

Gil

B.

lQ2�-�I�YI!__ iY���!!��-Y����1��l_l te

De �erste vroegzome rtrekkers Haacht.

op

8

Juni

naar het

oosten

vliegend

Paul G.

122�_ÈQIT��-§��t��Qf��--{Q����E��-�!E���l_l

28/9 � 5 eks. te Oud-Heverlee N. ( + '.V.J. 19/10: 7 eks. 11/11: 14 eks. te St .-A.-R. (W.A.+W.J.) Marc

122�-���g��-§!�J� __ {Qg��������-2�g�El_l 8 ek s . te St.-A.-�. op 5/7 2 eks. te Oud-H. "

2 ek s.

l2ê�-�Q§�I� 18/9/75

__

Z.

op

"

op

/

Leuven Noorder ,�empen

)

"

11

28/9 (W.J.) 1/ 10

H.

Piet JJ.B.

Gil B.

ië!E��-�����l-l

; 23 uur, Korbeek-lo. Op illlJn kamer hon ik de zang horen van de bosuil ; hij zat in de t u in van de buren ( hoek Grensstraat, Tiensesteenweg

!)

Paul H.

122�-�IT��!�--i����-2���l_l Van 29/1 1 tot 10/ 12 (met een ransuil

boom boven

uitzondering van Hij sliep op + - 10 Wijchmaal. Gil B.

in onze t uin.

de

straat

;

�QJ�-�1���2���!--l�E��-�E��l-� Nog 1 eks. te Heverlee op 17/9 (17u50). Marc

H.

6/12)

v e rble e f overdag m hoogte in een loof-

­


10

g�1.!._�"QI!::I:!��"Q��!� __ {Q:�!�E!9:�_9.E!�1�!§:l_.:. Op 15 november hoor ik enkele ogenblikken achter

een kuifleeuwerik

zin3en

de universiteitstibliotheek te Leuven. Paul

G.

gg2.!._EQ�����1�"Q�__ {g!����-E��1!s:.�l_.:. Nog een frisse lentezwaluw o�

8

november

in Haacht.

G.

Paul

g§7.!._Q:��Q:��-�QQ�§�����--{�g���!9.�E��-E����!����l_.:. Op 31/10 werd te aeverlee lan�durig een � gekraagde roodstaart

ge�

observeerd. Ondanks de late datum was �e vogel in prima kunditie. Zi J allarmec;rde hevi g op laag overtrekkende roeken. _

Marc

H.

g§�.!.-������-3QQ�§�����--{�g���!9.�E��-�s:_g�E��l_.:. zingende vogel

Nog een

aan het

Leuven op

station te

G.,

Paul

Mark

1

november.

Smets.

�§Q.!.-���g�iQ� __ {§�lY�§_§1E!9.§E�!��l_.:. Op 1 6, 17 en 18/10 werden te Heverlee en Oud-Heverlee nog enkele zwartkoppen w&argenomen. Ook op 9/ 1 1 was er te Heverlee nog 1 ó. Een juv. � op î6/10 te Oud-Heverlee � e ringd werd reeds op 25/10 ( Was de juffrouw nog iets ver­ te Ijlst (Friesland) teruggevangen ! ! geten ??) Opm.: Op tegen

11/10

boeren- en huiszwaluwen

ook

trokken te Oud-Heverlee naar liet l\Joo eden !

de wind in

Marc H.

��§.!._��!!����--i��ll����E��-��ll�È�!�l-� In

de

vertje

oevervegetatie

Enkele late

9/10 31/10 30/11 1/12

21/1 2

1/11

1

eks .

3/11 4/11

3

eks.

5/11 9 /1 1

11/11 12/11

6

te Wilsele �og

Paul

G.,

Marc

H.

�en

achterbliJ­

Gil B.

1/11

Il

" "

"

tot

eks.

30/11 ( niet 13/11

eks.

2 eks. 2 eks. 1 ó 2 eks.

5

de viJver

waarnemin6en : ó te Heverlee.

zingend v. 1 0 Tv. 1 � v. 1 � 1 eks.

1

Waarnemins-en van

2/1 1

van

16 november.

op

( 1 +0 ) ( 10)

( 2��; 200)

14/11 16/11 17/11 18/11 19/11

21/11

22/11

op

25/11) ( 1 ó)

2 eks. 2 eks.

1

eks. 2 eks.

1

eks .

4

óó

3

ó�/1�

te Heverlee.

23/11 24/1 Î

26/11 30/11

1 0

Marc

8 1

eks.

1

eks.

eks. 2 eks.

H.

( 1 ó)


11

E n e k e l e app e l v i nk e n i n d e v l i e g e n n o 6 2 V0 6 e l s o v e r .

8

tuin o p

n o v emb e r Pau l

G.

Marc

H.

een

maan d l a t e r

J�±�-�g�!§�� - �{��!��-��E��E��!E�l-i 1 ek s . t e Hev e rl e e o p 28/9 . -----

- - -�

-----

--

- - - - -- -- -

JJQ� - ����-gQ�§ __ {��È�E� ��-�������� l-l Win t e r 7 5 -7 6 r i e t v e l d nab i

j

,

o p n i euw e e n s l aap p l a a t s v a n grau w e St. - J . - ' V. + 20 0 ek s . o p 2 1/ 1 2 .

;

gorz en

in

een

Marc H .

Erra t a

he t

v e rk e e r­

: Bl z . 4 s t aan i n v e r s la g " An t w e rp e n Bl o kk e r s d i j k " d e l i j k m i d d e l s t e z a a gb ekk e n v e rme l d h e t war e n n l . gr o t e

;

WI N TE RP -- - - - - -: - - - --RO GR.AlfilvIA -

-

-

-

W i n t e ra v o n d .

De H e e r Marc e l couvm1 s k omt Z l J n p rac ht i ge d ia­ r e ek s " SPEU R.ZND NAAR VO GJ:i�L S " , i n o v e rvl o e i - sy s ­ t e em vo o r s t e l l e n He t z i j n e en be elden u i t v e r s c h i l l e n cl e n a tuurge b i e d en , z o a l s d e C a ­ margu e s , L a Domt e s , o n z e K emp e n e n z . . .

3 50-tal

19 u

30

Aanva n g i n he t Au d i t o r i um V e sal iu s , Park s t raat 7 1 -7 7 , l o k aal 0 0 1 7 , me t i n ga n g u a n d e a c ht e r ­ z i j d e v n h e t g e b o uw u mo e t du s e v e n r o n d g e b ou w l o p e n .

a

Ma a n d a g

2 f e bru ar i

9

een ha

:z u l l e n we

t e lk e n s hal v e d a g t imme r e n e n e e n l v e dag o n d e r ­ h o u d sw e rk v e rr i c h t e n aan o u d e k a s t j e s t e nm i n ­ s t e a l s he t weer he t t o e la a t ! ) V e rmo e d e l i j k

n i euwe k a s t j e s

30

u

het

N e s tk a s t e n .

��!�E��g_1±---�---

8

(

)

u

(

S t a t i o n L euv e n .

Hie r

;

ttz .

hui z e

ten van H e v e rl e e .

d·e

r e d ak t i e ,

Pri n s e s

Ly d i alaan 65 , E nk e l e

s tukk e n

(al• . d an

ge r i e f z i j n w e l k o m . ' s Mi d d a � s

n i e t k o n s t ruk t i e f )

zu l l e n w e w e l v o o r

e e n hap j e

t i mme r ­ z o rge n .

E é n dagsu i t s t ay n a a r Darum. e ( ganz e n ) . e n h e t Zw i n . Verplaa t s in5 me t au t o c ar . Je kan i n s c hr i j v e n vo o r d e e l n ame d o o r s t o r t i n g van 200 fr . ( 1 00 fr . vo o r d e j eu g d ) o p PR n r . 0 00 -0 57 9 50 1 - 2 3 van d e h e e r E t . P l ap i e d , T i e n s e ­ v e s t 1 8 6 , 30 00 L e u v e n . N aam , a dr e s e n aan t a l p e rs o n e n

7

u

niet

v e rg e t e n

Ve rtrek

Stat i o n Leuve n .

P ik n ik ,

warme

te

v e rme l d e n

e n wa t e rd i c ht e k l e d i

E é n d a g s Di j l e va l l e i .

J

!

m e e n em e n .


-

"

.

12

1

u

50

Stat i o n L eu v e n

8

u

15

Ou d -H e v e rl e e P i k n ik ,

( tre in 8

u

06 )

s tat i o n

drank ,

v e rg e t e n .

w a t e r d icht e

laarz e n

e. d.

niet

L e d e n avo n d e n v i e r i n g van h e t 3 5 - j ar i g j u b i l e ­ a f d e l i n g L eu v e n e n t i j n a 2 j aar van d e

(

u m van

b o e l ek e s ) .

Het

j ub i l eum m o s s e l s o u p e r wo rdt m e t e e n s p e ­

c i aa l

sau s j e

w o rd e n van

( o ok

o v e r go t e n

e en

d e k ipp e b i l l e t j e s

l i n t j e � vo o r z i e n ) .

He t we l s l a g e n van d e av o n d ha n g t e c ht e r af v a n d e a k t i e v e me d e w e rk i n g van al l e aanwe z i g e n . Wi j v e rwac h t e n e e n vo l l e kar d i a ' s , e i g e n me ­ d e d e l i nge n e n w i e k omt e r m e t e e n n i euw i n i t i ­ at i e f w e r d e n re e d s é én ( o f tw e e ) d i ar e ek ­ s e n m e t o v e rv l o e i sy s t e em b e l o o f d , maar v e rd e r v e rk l a p }J e n w e n i e t s .

?

Er

I n s c hr i j v e n

vo o r

d e e l n ame

s t o rt i n g van

do or

1 20 f r . o p PH n r . 0 0 0 -0 57 9 50 1 - 2 3 van E t . P lap i e d 1 T i e n s ev e s t 1 8 6 t e L euv e n , o f d o o r t e l e f o n i s c h e v e rw i t t i gi n g o p h e t s ekre t ur i a a t ( 2 3 3 3 6 7 ) vo o r 5

19

S TART t e

maart ' 76 .

: i n d e b o v e n z aal van he t P r o v i s o r e nhu i s van de A b d i j van he t Park te Heverl e e . U mo e t he ­

u

b i nn e n r i j d e n

l emaal J:t e c h t s

t o t onder de s t aa t h e t P r o v i s o r e nnu i s .

d e rd e p o o r t .

L e n t ewan d e l i ng i n L e Di j l eval l e i o n d e r l e i d ing v a n Fr .

In

7

u

1

u 45

1 9 7 6 gaa t h e t

30

I e dere e n

ber ,

of is

aan

he t s t at i o n t e L euv e n ( Ho ek p o s t )

t w e e d e v e r z ame l pu n t aan d e H e verl e e .

N a t i o n a E:tl

J e u gd l e d e n d i e ' z ak e n '

V e r t r ek

Gro o t a e r s .

Wi e l ewaa l -k o n gr e s

b e s c h i k baar

' t ak e n ' ,

z i j n vo o r

do o r

s omm i g e

te

L eu v e n

;

prak t i s c h e

ku nn e n s t e e d s b i j d e r e dak t i e me l d e n

n a tuu rl i j k w e lk o m o p

t e L e uv e n .

o u d e Kan t i e n t e

1

en

2 me i ,

en op 3

okto ­


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.