De Vallei September 1975

Page 1

,/ 0

c(

·�

__J

co t::..:: c( tz C>

en

::..:: ...., ......

~ ,

__.

l.J.J

l�

0

L

z:

c( c( :::E: l.J.J ......

L E � � n u u E \\

°' .

Cli

Verantw.

uitg.

:

M. Herremans

Prinses Lydialaan 65, 3030

Heverlee... -1

Dag allemaal, We ZlJn Fel een hele tijd voorop met ons oktobernummertje, maar dit dan toch met een bijzondere reden. We moeten eerlijk toegeven dat na ons erg geslaagde aprilkamp de afdeling maar o� halve toeren meer d�aaide... De redenen zijn vrij duideliJk : een examenpsychose(-neu­ rose) en een zalige zomervakantie die velen naar beter oorden lokte. Hopelijk is ieders zomerslau.1:1 voorbij om de kopiien weer bij elkaar te steken, want OJ.' ZAT:.::.3DAG 27 SEPTET-fl.BEB. houden we een gezellige namiddag (iets zoals Jü juni 74). Een zeer sterk omlijnd program­ ma zal er niet zijn ; hoofdzaak is dat we samenkomen. Mensen die graag iets willen naar voor brengen ( een voordrachtje b.v.) of die suggesties Iedereen is al­ hebben hunnen dit liefst op de redaktie laten weten. vast u it genodig d voor een wandelingetje� kijken naar dia's en natuurlijk praten over ditjes en datjes (o.a. een kamp in 76, verdere aktiviteiten, studie Dijlevalla, samenwerking met de W.A. i.v.m. J'Tat. Kongres te Leu­ ven in 76 ... e.d.) Graag had ik nog willen vragen dat diegenen die notieties bij­ houden ze zouden meebrengen (voorlopig alleen de periode 21 maart - 21 september 7 5). ·

ONTHOUD

:

PLAATS

,,

UUJ.

Paters Salvatorianen ; Naamsesteemveg 492 te Hever­ lee (rechts achterom binnengaan ) . + zie scpets.

Aanvang : vanaf 2 uur (ttz. 14 u) Einde : zeker tegen 22 uur ; zou iedereen echter willen nakijken om welk uur zijn laatste bus, trein (of !iets ) vertrekt, zodat hiJ tijdig thuis

W�EB_':IBNGEN

e:;eraakt

!

- Piknik (je) (voor 's avonds) (voor drank zullen we zorgen. - Kijker ; Schrijfgerief.

�il iedereen die zeker weet dat hij komt iets laten weten aan Paul of' Ma.re (telefonisch of schriftelijk ; aantal deelnemers ; v66r 2e) Ook diegenen die denken slechts in de loop van de namiddag te kunnen komen laten test ongeveer het uur van aankomst weten. Verder is iede­ reen die nog niets weet op de dag zelf ook erg welkom Paul

,


-z

YE�j���-2-���-�

1-dags Demervallei.

(

Leiding : Karel + fam. Aantal deelnemers : 10

) Mulier. :(8).

's Morgens om half negen vertrnkken we aan het station te Gelrode .. Op de moeras.::iige bodem van de KanudaboRsen trnften wo v�lP w•it<;>J"r11 �1.u­

ten aan

;

o.a.

het zeldzame waterdrieblad.

Onderweg deden we nog een merel opvliegen van zijn nest in een biezenstruik. Onophoudelijk hoorden we nachtegalen zü1gen en even ook onze eerste wielewaal. ijoog boven de bossen zweefde een Buizerd. Even verder waren we toeschouwers van een prachtig panorama : een to­ renvalkje werd aangevallen door een kraai ; na enkele korte schermut­ selingen viel de kraai hevig aan en de torenvalk loste zijn prooi. Tifu kreeg de kraai er duci1tig van langs zodat hij vlug het hazenpad koos. Sommige eks. van de waterviolier stonden al in bloei, evenals de heerlijk geurende gagel. Boven een weide vloog een kop1eltje peterselievlindertjes ; bij het mannetje konden we zeer duidelijk zijn oranje vlek zien. In een andere weide stootten we een van een voltallig legsel (4 ; van deze merkwaardige vondst waarscnijnlijk het eerste Nadat broedbewijs voor de Demervallei werden de nodige dia's gemaakt.

E.)

de groep zich vrij snel verw� hersteld.

)

j derd

1.VATER.SJ\TIP (

had werd het

biotoO}-·

terug in ere

Na een korte piknik in gezelscha1 van drie koeien waagden we ons in de kievittenwei. Hier vonden we nog 1 kievitsnest met 3 eieren. De wandeling verliep nu verder langs de Demer, waar we nog een rood­ 1 �nachte­ borsttapuit tegenkvmmen, evenals een erg late KlAMSVOGEL. gaal liet af en toe een mooie waterslag horen. Aan de brug te Werchter liep de tocht ten einde.

andere

zanger,

nomen.

vogels zoals zwartkop, tuinfluiter, rietgors, sprink�aanriet­ boompieper, grasmus, koekoek, en geelgors werden nog waarge­ Het is wel eigenaardig dat nog geen rietzangers of kle i­

(bos)

ne karekieten werden gezien. en

als planten

kruid, in

:

zevenblad,

bloei,

kleine ruit; veenwortel,

egelboterbloem,

moerasviooltje, �alkruid,

melkeppe.

Piet

��!�E���-g1_���-�

wateraardbei,

waternavel,

vijfvinger­ orchiL

breedbladige

M.

Autokar-uitstap naar Molenbeersel en de Dorrimelvallei.

Naast de heer Geuens werden we 's voormiddags door nog twee ande­ re plaatselijke gidsen rondgeleid in en rond het Mariahof te Beek. Nog voor we de vijver bereikten vonden we reeds koningsvaren, watertorkruid en melkeppe. In het eigenlijke moeras defileerden de

(s)

meest uiteenlopende moerasvogels voor ons

;

allereerst kregen we de

gelegenheid om de diverse geluiden van kleine karakiet, bosrietzanger, rietzanger, snor en sprinkhaanrietzanger te vergelijken. In het riet waren ook reeds verschillende rietgorzen met voer te zien. Het alhier broedende paartje visdieven dat zich heftig verdedigde tegen een 5-tal kraaien bood heel wat kijkgenot. Het meest mysterieuze geluid was wel het stoombootachtigö gebrom van de roerdomp, die zich slechts even l iet zien. Er was verder nog veel te veel om op te sommen : een fuut mE.t flinke jon6en, "heftige'' blauwqorstjes, de zoete toon van de goud­ vink enz. .

.

vun het moeraa betraden we een afwisselend terrei' en broeken : we troffen hier het vuurgoudhaantje

Na het verlaten

van

bosjes,

weiden


-3-

aan in loofbegroei1ng ; ook de nachtegalen zongen hier met bosj es. Het slot van de voormiduag was een hoogtepunt : fel afstekend tegen de lucht cirkelden een aantal roofvogels : 2 (3 ?) paartjes bui z erd, een s�erwer in de aanval, twee boomvalken en een tor env a lk het ging allemaal veel te vlug om het door te slik�en. 's J\Tamiddags trokken we met onze synpa thieke gids Albert Geuens naar een S}eciaal biotoop in de omgeving van Peer : roggevel­ den omrin gd door eikenwallen ; hier troffen we een heel typische vo­ Er waren heel wat zangposten en niemand van gel aan : de or tola an. ons zal dat monotone en korte zangstroof je nog kunnen vergeten ( Johan De gi ds leidde ons verder naar de Dollill1elvallei, d ie een oase vormt voor het kurkdroge Limburgse landscha}J : hier vingen we enkele slagen Op een zonnige op van een geheimzinnige vogel : de cetti's zanger. :vlac..Lts vonden we nog enkele interessante planten : herfsttijloos; kraailook, knolsteenbreek, adderwortel. Na de Dommelvallei tro kke n we naar Eksel, waar - na een glaasje - Albert Geuens hartelijk werd bedankt voor de uitstekende leiding ; in de bus konden we dan toch nog zeggen : " er zijn nog mooi stukjes in ons land ( je)." •

Paul G.

E e n warm zonnetje scheen op onze hoofd.�es, nog volgepro1 , t met de schoolse warboel. L an 6s de weg in Veltem-Beisem ontmoetten we heel wat weideklokjes. Rond een klein e en zuivere vijver te Berg lag een ( kleine ) rietkraag en een grasveldj e. De eerste gevlekte orchis werd aandachtig bekeken ; maar de gevlekte orchis is helemaal geen

zeldzaamheid in het broek. Even grote ontzetting : een twin tigtal moeraswespenorchissen en .. . één BIJENORCHIS ! ! Deze rose bloem met een prachtig getekende, fluweel-bruine

onderlip trekt de mannetjes van de tijen aan met nabootsing van een vrouwtjes bij (dit althans volgens de boekjes ! ) . Het was een pracht eksemplaar van bijnu 40 cm hoog en met 5 blo e mpj e s . Sommic;e grote mugc::;enorchissen bloeiden reeds ; andere ston den nog in knop. Na een beetje zoeken vonden we de andere vijver met zijn prachtig groot rietveld ; wie waant zich hier nog in Brabant ? Een proef met rietmatjes zou hier wel op zijn plaats zijn. De oever- en lietgorzen, boörietzange boerenzwaluwen snorden over riet en vijver. Bven verder in en kleine karekieten haduen hier een pracht biotoop. een loofbos stond nog een uitgebloeide keverorchis. Deelnemers

:

6

Gids

: Marc Herremans

(als

ge het -qiet

moest weten ) Keverorchis (Listera ovata), Bijanorchis (Ophrys a p i fera ), Moeras­ wespenorchis (Bpipactis �alustris ) , G,evlek te orchis (Dactylorchis maculata), Grote muggenorchis (Gymnactenia conopsea), vleugeltjes­ bloem (Polygala vu l ga r i s ) , trilgras ( Briza media).

tormentil, v11ederik, brunel, rietgras, kattedoorn, vi jfvingerkruid, knoopkruid, moerasmuur, streepzaad, kale jonker, galigaan, wolfspoot, bitterzoet, bosandoorn, groot kaasjeskruid, kattestaart. Dirk V.d. B.

één-dentelvoormiddag. Daar de opkomst zelfs na een half uurtje wachten niet ove1


-4w e ld i ge n d was

(ik

was alleen), bleek de w e rk v e rd el in g snel g e re geld . ' Aangezien ik echter geen piknik bij had, werd er slechts tot in N e e rijse geteld. De thuisblijvers hebb e n wel een f r aie e n lan5durige ob se rv a ti e van de GEOORDE FUUT g e mist (dat komt e r van

a

Oud-Heverlee N

Slo b 8 e n d

3

Br.

Kl.

1

3 13 20 2

4

18

1rafeleend : Meerkoet : O e v e rlo pe r : Blauwe reiger Kokmeeuw :

7

10

4 9 47

:

40

6

T o t a al

Neerijse

Z

1

Fuut : Dodaars Geoorde fuut Knobbelzwaan Wilde eend : Vhnt e rtaling Zomertalinr:;

7 3

8

3

44

14

38

2

4

3

23

30

1

1

7 6

6 1

18

Marc

12

140

6 9 6

H.

werd

juli-nummertj e uitg e raapt e n ve r s tuu r d door Paul H. ? dank ! houdt g e e n v e rband met h e t in d atz e l f d e nummertj blz. nwerd" met "dt" ge s hrev e n staat ? en blz. 5 "eentje" m e t e e n "d" waarschijnlijk beter in de kontekst paste ? Foei

- het -

!)

(Veel (en dit

)

vorige ! ),

c

3

dat

20/4 12/6 3/8

brem (Genista germanica) te

begin bloei van d e Duitse wel er5

zeldzaam

voor

de

streek

bloei van de vleugeltjesbloem v erl e e bos.

Tremelc

!

(Polygala vulgaris)

a

in het

He­

d (Utricularia

behoorlijke bloei van het bl a s je sk ru i vulgari� in een beek te H e v e rle e . Zoals het i n Belgiij e c hter hoort w e rd deze beek nog geen week nadi e n eens grondig van alle "viezigheid" gereinigd. V!e k u nne n slechts hopen dit ze l è ! zame vleesetertje niet uit de vallei

verdw1�nt

6/8

.

Berg : recordhoogtes bij conopsea) : 1 e ks. van

d e grote muggenorchis

11 0

cm en

1

eks.

Marc

1 eks.

in het pu.rk t e

van

H.

Woluwe. Guy D. B.

100

dat

( Gymnad e nia cm.


-5-

22/8

Op

1

ad.

ver F l o r ivul II

met nog

2

+

5

dagen

oude

kuikentjes

op

de vij­

Marc

H. ,

Dirk V.d. B.

1��-�Q����!���--l�E���-E�EE�E��l-l broek w erd o� 21/8 tweemaal een purp erreiger daar de waarnemingen kort na elkaar ge b eu r den in een totaal verschillende richting, getrof het waarschijnlijk 2 ver­ sc hi ll e nd e eks. In het Mechels

ge z i e n

;

Marc H., in het Mechels

Eveneens

broek

Dirk V .d.B.

joegen we op

op. Dirk V.d.B.,

27/8 1 purperreiger

K o e n S.

1±�-�!����!��!��--{�g��-�E����l_l 15 ��

11 ��

en

op Hertoginnendal.

Guy D.

Op

29/7

3

e ks . op het

B.

Mechels broek. Paul R.

11�-�����:§.-�QQ�--l��1��-���Eê:g�l-l

30/8/74

zwarte wouw

1

in de Dijlevallei. Guy

1

zwarte

wouw

te Herent op

D.B.

3/8. J?aul R.

1��-�gQ!��-�!��IT�!��--iQ�E���-��E����2���l_l

4/4

Op

1 �

bruine kiekendief

in

de

Dijlevallei.

Guy D .B.

. Op 30 au�stus zag ik (.oven de vijver vc=:m St. -A. -�ode 3 bruine met witte kop en vleugelranden en een kiekendieven (een �' een juv. met alleen een witte kop, ma0.r met witte zoompjes op de ru g­ veren). Het� zette zien op een bepaald momen t in een boom neer.

Paul

G.

l�Q�_ÉQ���--l�l��S?.�E�E!��-��g����l_l 1 bokje in de

Voervallei

op 1/4. Guy

Op

het

erg

2/3

1 eks. in het Mechels moeilijk op te jagen.

D.B.

broek

zelfs met

Marc H.

1���-Q����Q��g__ {�E�gg�-Q�ES?.1���2�l_l 1

eks.

op 8/7

aan

de v i j ve r te Wilsele Paul

(vaart).

::t.

1J��-�1!!.���:§.-�Q�.�:§.�--l�E�gg§:_�El!QES?.E13.�l_l 1

ek s.

in

de Dijlevallei

op

9/5.

Guy

D. B.

+

30 man

was


-6-

lJI!.Jf!!-E!±��-§����!!Q!'.��--iQ�!��E��-IE�!!�!�l_.:. Op 2 1 augustus trippelden er in het Mechels broek 3 kleine strand­ lopertjes over een strandje ; ze vlogen enkele malen op, maar streken telkens toch in dezelfde buurt weer neer ; ze waren vrij tam, uaar

zeer

beweeglijk.

Dirk V.d.B.,

Marc H.

111!.��!!"Q"Q�--l����EY�E���E�-�y���!!�l-.:.

9/8 : op een stuk Je schorre dicht bij de Braakman UJed. ) een 1 ervan overleed 's anderendaags klu1t met 2 niet vliegende jont?;en. aan een gebroken poot. De ouderkluu t gaf zijn afleidingsmanoeuvers ten "beste ( roepend overscheren, gebroirnn vleugel simuleren ) . Op 10/8 vonden we eveneens1niet vliegensvlugge jonge kokmeeuw onde:i het alarmgel�ri J s vnn de oudervogel. Verder nog : 4 en 9 dwerg­ sterrt jes, 1 JUV. zwarte stern, wulp en bontbekplevier. Wito D .M.

gans de namiddag een jonge dwer5111eemv boyen Je zou werkeliJk denken met een stern te doen je �ebben wanneer dit meeuwtje boven het water ziet dansen. Soms dur:t ze ook wel een duikje in het water. De zwart-bruine band over de vleugel was overduidelijk. O:p

29

augustus

vloog

de vi;v�r te St.-A.-Rode.

Jan D., was

Alex V.

,

Philip

W.

,

Paul H. ,

Dirk V.

Op 30 augustus een vogel in jeugdkleed te St.-A.-Rode. Opvallend sternachtige vlucht. MiJn eerste waarneming in de Dijlevallei.

de

Paul G.

1�2!.-������-��--iQg!�������-��g�El_.:. de

Op

21

vijvers

mei

Vdn

verbleven nog 3 zwarte sternen in broedkleed boven

Park-Heverlee.

Paul G. 1

eKs.

boven het Mechels broek op

29/7.

Paul R.

121!.-����1�--t�x.!�-�!�l_.:. Op 3 april en 4 september werd ik telkens ( vanuit miJn door het akelige geblaas van de kerkuil ; Haacht.

geschrikt

Paul G.

bed)

op­

·

�Q2!.-���YQ���--i�!����-���gl�l_.:. Broedgeval (2 uitgevl. tje in gemengd bosje.

JUV. ) in 7 5 te Baal (Tremelo ) F.

Van Passel

;

( Stedelijke

vijver­

Jeugd­ raad Aarschot ) Op 7 juni kon ik enkele ogenblikken een ijsvogel prachtig ob­ serveren : de vogel zat op een dode tak in een appelboom bij een vij­ vertje ; maar de boom stond iets te ver van het water om er meteen in te duiken ; daarom vloog hij naar het vijvertje en bleef er enkele sekonden biddend boven de waterspiegel hangen, maar duiken deed hij niet. De vogel zette zich prompt neer op de grond ; vloog weer op en kwam recht naéir mij toegevlogen; weer enkele ogenblikken biddend ;


- -

-7-

zette de ijsvogel

tenslo�te

maakte

kale grond en

een

5

zich o�

het deed me denken aan een pinguin, met waggelende staart

.

.

m van miJn voeten neer op de

onbeholpen pasJeB in mijn richting

puar

zo met

de

Kop hoog gehouden

: en

Paul G.

g2g�-��1§YQ���--i!�E���-E�±�E��l-l

31/8

Op

reeds± 5

te.Pellenberg.

eks.

Murc H.

g2��-����!�§��3__ i�E���-!�E���!��l_l

��

3

op de

binnenduinrand

in Koksijde op

9

mei.

Paul G.

gzQ�-Ê�6g:�Q2§! In

__

iQl����l±Y��-�y�����-�������±�l-l

Tremelo

werden +

6 zangposten genoteerd

dit jaar 2 paartjes aan0ezig.

; ook te Baal waren Verder ontdekte Karel de vogel op de De mee: aan de vijver van Oud-Heverlee.

Heikant te Rotselaar en Marc ten van ons leerden de vogel voor het

g22�-��§�!���g

__

26/8

Op

eerst kennen.

i6�!h��-EE�!�����l_l

een paartje met nog niet

vliegende

jongen

te

St.-A.-a.

Marc H.

4/4

Op

± 15

eks.

in de Di Jlevallei. Guy D. B.

10/11/74 24/11 1/12 5/12 19/12 20/12 23/12 1/ 1/75 5/ 1 15/1 18/ 1 31/ 1 "

7 /

.::.

9/

2

22/ 26/

2 2

2/ 3 3/ 3 5/ 3 8/3 I

7

1 1 2 1

+10 1

2

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1

1

8

1

8 5

1 1 +20

10

25

/Oud-Heverlee

Heverlee

eks.

" "

St.-J.-W. Heverlee

"

Il

"

Oud-Heverlee

St.-J.-W.

Il

" " "

Heverlee St.-J.-W. Heverlee

St.-J;-W.

Il

"

Oud-Heverlee

Korbeek-Dijle

Il

" Il

" " " Il

" " " Il Il

" " Il

" "

( met (in

ring

boom

)

)

Oud-Heverlee Heverlee 1\Teeri jse St.-A.-H. Heverlee Oud-Heverlee Heverlee Neerijse Heverlee Oud-Heverlee Neerijse Mechelen Heverlee Oud-Heverlee

"

Neerijse


-81 8/ 22/ 23/ 28/ 30/

'"'

3 J 3 3

eks.

c:.

3 5 13,-

3

(1

31/ 3 1/ 4 9/ 4

Il

"

"

"

"

Neerijse

"

'.)

eks.

Heverlee Oud-Heverlee

"

6

in zomerkleed

1 zingend eks. 10 eks.

5

"

Oud-Heverlee + ongeveer 10 min volle zang ! Oud-Heverlee

Neerijse "

(Paaskamp)

H.

Marc

JQl�_gQ�}���--l��!������-�!��-Y�EE�!±�L-l Op 14 april ging ik een kijkje nemen aan de viJvers van Park­ Heverlee. Onmiddelijk werd mijn aa.ndacht g etr okk en op twee vechten­ de witte kwikken. Eén ervan had duidelijk een zwarte kruin, die overliep in een volledig zwarte nek en rug (anders grijze rug ) ; een rouwkwik dus. Naast de rouwkwik en witte kwik waren er ook nog en­ kele gele en zelfs een p�ar grote gele kwikken op dit kleine stukje De vogel was nog aanwezig op 23 april en zelfs nog slik verzameld. op 14 mei ( deze B�itde onderaoort was dus wel degelijk zijn kwikrich

ting kwijt

!)

Paul G.

111�-�����g__ fQ�E���±��-��E���±��l-�

4 putters aan het Rood Klooster op 4/1.

13

eks.

op

Waarnemingen sinds

15/ 1 , 6/ 2 26/ 2

5/

J

23/ 3 29/ 3 30/ 3 31/ 3 4/ 4 20/ 4 ë.9/ 4 30/ 4 1/ 5

5/ 5 8 23/ 8 27/ 8

21/

12/1.

dezelfde plaats op

1

..

januari

Guy D.B.

+15 eks. 1 Zingend eks. Il Il 1 Il Il 1 Il " 4 (2 ) 11 " 1 " " 1

1 2

Il

Oud-Heverlee

Korbeek-Dijle Il

" Il

Oud-Heverlee Il

"

(1

1

"

Il

Il

Il

)

Il

Heverlee Oud-Heverlee

il

"

Il

"

"

il

Tremelo

1

Il

Il

Oud-Heverlee

1 1 1

Il

Il

Il

Il

1 1 1

"

2

Allemaal te-

gen de avond in z. richting ' ( slaa trek

6 15

8 2

Heverlee

Il

Heverlee

Il

ad.+ Il

2 juv. Il

ad.+ 1

Berg Heverlee

Me c h e ls

Il

juv.

Il

Berg. Marc H.

broek. Il

??? )


-9Reeds

op

4/9

te Heverlee.

één sijsje

Marc H.

Herfstkalender

:

NIET VERGETEN

��!�E��g-�1-��E!���E-� ��!�E��g_i_2�!2��E-�

c

! !

(zie beri ht

( zie

Eendentelvoormiddag

1-dag naar Oudergembos Leiding

7 8

u u

55

:

:

JO

/

/

Leuven Station Tervuren rond punt

Herfstwandeling

(zie

YE�j��g_Jl_2�!2��E-�

1/2-dag Mechels

broek.

u

15 :

Leuven

naar Hofstade

!)

��g���g_ll_������E-� 8

u u

:

)

)

omgeving.

vorig nummertje

­

)

Station

Eventueel na de middag minderingskaarten

8

vo r ig nummertje

piknik, laar zen en vermi n deringskaarten !

�2���g_l2_2t!�E�E-� 8

bladz.

Borger / Vooral aandacht aan paddestoele n samen met W.J. Brussel.

: Guy De zwammen

en

en

;

laarzen en ver­

(+ W.A.)

Dijlevallei

1-dag

(piknik,

Station Leuven Heverlee Kantien

15:

Gezien de ti j d van het jaar

;

graag aange�aste

kledij

- ���­

,

ny�� !Lp.c,,,.:J;;:_-:_ �

_

L;_,�

Frans

9

u

u

Z t d 1 7 J�g��E�-� -�-��-�g ____

8

9

u

u

Rond

JO

00

·

: :

6 ;J R-- ;z- J

/�

n aar De Liereman en De

(+ W.A.)

/met

privaat wagens.

Eendentelvoormiddag.

Afspraak : 8 u 30 De werkverdeling ·

,,.,Ji .

Se gerauitstap I:orhaan.

1 5 : Leuven Station JO : Kerk te OuQ-Turnhout.

�2g��g_1_j����E�-�

,

q4.,{tj

(

��,_J �

10

/dl �o

:

Station Oud-Heverlee.

geschiedt ter plaa t se ( aln a a r gelan g 1 / 2-dag Mechels broek. (+ 'N.A.)

Leuven Station Mechele n dagenoplein.

de middag

zijn

we terug

te L eu v e n

.

het aantal deelnemers!

)


'

"\


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.