De Vallei Juli 1975

Page 1

c cC _J

co t�

L E fit-. � n u u

Verantw.

ui tg.

....

� �

cC t:z 0 � "' (/)

...., ...... ....J LLI

c

I�

:z

\\

cC cC :::=:: LLI ......

� Cl

:

M. Herremans

Prinses Lydialaan 65. 3030

Heverlee-1Dag al 1 emac.tl ,

Dit nummertje komt net tussen de laatste examens en de eerste dagen vakantie, lees het dus nog gauw . . Je vind er als voornaamste artikel onze ervaringen van het kamp ; het waren de mooiste dagen van ons eerste afdelin�sjaar(tje). We hebben van alles genoten : van een winterse sneeuwdag, een zwoele zomeravond met een houtsnii, van het opklefferen van de kluisberg, van een stille ocntendwandeling, van een eeuwigdurende kwis, van Belgische spaghetti, van de muziek, van verbrande Kleren, van .. . , van , te veel om op te sommen en ik laat je zelf nog wat namijmeren, TOT

KIJK

,

Paul Wat deden we zoal het afgelopen jaar ? 'officiëlë aktiviteiten.

1974

Een klein overzichtje van de

/ 30

juni : Stichtingsvergadering van onze afdeling. 17 .augustus : Uitstap Dijlevallei. +22-27 augustus : reis naar Texel. 14 september : Uitstap Dijlevallei. " +22 : Deelname aan de Nationale Natuurbeschermingsdag. 6 oktober : J?addestoelentocht te Ouclergem.(+W'.J. Brussel) 19 oktober : Trekwaarneming + boswandeling. +7 november : I'ilmavond. +11 rtovember : Uitstay Dijlevullei. Voordracht "Ons ekologisch geweten". +3 december " Les over de strandlopers. +7 " +22 Uitstap reservaten De Liereman en De Korhaan. 27-29 '' Wielewaaljongerenkongres te Kortrijk. " Uitstap Demervallei. 30 1975 / 2 en 4 januuri : Nestkastjes tiIIllileren. +4 januari : Les over de eenden. " +12 'Naterwildtelling Dijlevallei. " 25 : Bezoek kraaienslaapplaats. 10 februari : Bezoek Mechels broek.(+V/.J. tiechelen) " +23 : Autocaruitstap naar Zeeland. +15 maart : Algemene ledenavond in Park-Heverlee. 1 april : Afd. Antwerpen en l'!oorderkempen op bezoek in Dijlev. 7-11 april : "HE·:r11 Kamp. +19 april : Uitsta� Dijlevallei. 9 mei : Uitstap Demervallei. +24 " Autocaruitstap Limburgse Kempen. 25 Juni : Plantentocht Torfbroek te Berg. fl : Nachtzwaluwenuitstap te Rotselaar. +28 ·

("+" betekent samen met V\.A.- Leuven) Zo kan je zien wat we tijdens onze aktiviteiten te veel of te weinig hebben gedaan. Wie brengt ons eens naar een heel nieuw hoekje ? ?? d t w· t · -��--��--�--���---��

- in slechts 9 (waartoe België) van de 26 Europese landen alle roofvogels volledig beschermd zijn ; In Tsjecho-Slowakije, Finland, Joegoslavië, Zwitserland, Roemenië, Portugal, Polen, Grieken­ land en Bulgarije mogen haviken heel het jaar door geschoten

worden !

- dat waterrallen in het centrum van Brussel voorkomen ; (Dit voor­ jaar werd er in volle stad een eksemplaar bemachtigd !


-

2

-

- we met ons dertienen ge dur e n de het Paaskam� zom aar eventjes 36 l ite r melk verbru ik t en ; ( misschien b eg r i j p e l i j k, aangezien

!

onze eerste afdelingsverjaardag nog ma�r net in zicht was ) - Engelse scouts grote vogelvrienden zijn, want zij hebben de ne st ­ kastjes op de Kluis v o l met br oo� korsten ge�ropt (arme bewoners) Johan E. de heer Plapied ( onze penningfileester ) vo o r de eerste keer " "Hallo, E t ienne a ans p reek t door de te l e fo o n met : .

.

- het vee in de Dijlevallei toch stilaan begint door te hebben wie d i e Alex nu t och is. de D ij l e ooit e e n s als vervoermiddel heeft gediend voor een porte­ feu ille ; ongeveer zoals het hout ver vo e r op de Skandinavische waterlopen ge sc hied - één van ons ( rarara ) in het d u i s ter van de nacht wate rho en t j e s versc halkt , o.m. te N eer i jse we dit j a a r nog maar één keer zijn wegge ja a g d uit de Dijlevallei. -

.

.

In

aans lu i ting

op het

BRAAKEALLE1\T

Paaskamp nog enkele algemene wenken

i v m .

.

.

:

Braakballen zijn onverteerbare prooiresten die in de ( u i l en ) maag samengeperst worden tot een ovaalrond geh ee l. Door dat samen­ persen worden wel sommige schedels vernield (dit gel d t vooral voor In de de dwer!S'SJ.iitsmuizen en dwergmuizenschedels ) of b e sch adi g d . bra a kbal l en vindt men haren, veren, dekschilden, be ent j es , schedels en soms vogelrin�en. Als men de inhoud van k e rk - , b os- _ en ransuilbraakballen ver­ gelijkt, dan bemerkt men onmiddellijk dat de kerkuil verreweg het beste en het interessantste materiaal levert. Hij is het minst ge­ s� e ci ali s e erd in zijn k eu z e van voe ds e l en de ma a gsapp e n tasten De r an su i l komt wel t a lr i j k er voor dan de kerk­ geen beenderen aan. uil, maar zijn menu is e en z i j dige r en de ma d 6 S a �pen zijn sterker.· De braakballen van de bosuil zijn moeilijker te verzamelffin, want hij heeft geen vaste roestplaats ; zij n menu is eveneens eenzijdiger

van de kerkuil. Het determineren van de herkomst van de b r aakball en , als men de uil niet gezien heeft, is niet gemakkelijk. Men moet reke� n i ng houden met het biotoop ; de kleur kan een rol spelen, maar is dan dat

toch heel variabel.

De braakballen van de kerkuil

zijn zwart en

als ze vers z i j n , omgeven door een slijmlaag. Die van de ransuil z ij n grijs ev en a l s die van de bosu il , maar ze v o elen viltachtig aan. Aan de lengte zi j n - ze ook bi j na niet te d e termi ne r en, want de afmetingen overl ap p en elkaar. Kerkuil : 4-7,5 cm. Rans u i l : Bosui l cm. 4-5 cm. Het uitpluizen van b ra ak ball e n moet v o o r z ic h tig gebeuren, vooral bij verse uil ep r opp en . De braakb a llen die al een ti j d j e op de g ro nd 5elegen hebben en aangetast zijn door kevers en larven zijn vee l makkelijker uit te pl u iz en . Men moet echter wel opletten dat de schedel n i e t stuk getrokken wor dt als er een larve in hu ist . Indien de br aa kbal l en helemaal uit elk aa r gevallen zijn dan noemt men dat "débris". De onder-en bovenkaken liggen dan verspreid op grond wat heel wat p r o blemen oplevert. Voor die re d e n hebben verse braakballen de voorkeur. Om een overzicht te maken van de m i c rom ammalia van een streek m oet men m i n st ens 80 à 100 braakballen op dez elf d e plaats in de loop va n een j�ar verzamelen. Wat men zoal nodig h eeft voor b r aak b a l len te analyseren : Een stuk wit papier of karton om alles goed t e zien liggen. - Een aantekenboek waarin de naam van de uil staat, de vind­ plaats en het biotoop, verzameldatum, het aa n t al , naam van

: 4-6,5

de verzamelaar ( s ) ... ap art

opgetekend.

De inventaris

van

elke b raakb a l wordt


-3- Een doos om de schedels

- Een

in op

bergen.

te

fijn pincet.

- �en zachte tandenborstel. - Een loupe ; 10· of maal vergroting. - �en schuifmaat met een Juistheid van Grafiekpapier om de lengte op zicht te

12

1/10

- �en determinatietabel. Veel moed en wilskracht

om

mm .

vergelijken.

beginnen.

te

Veel sukses,

y����f_l

TiJdens

e e r s te kamp

ons

"Berkenhof" van De Kluis

groep

Guy

te

De :Borger.

verbleven

we

in het gebouw

St.-Joris-Weert.

Aangezien onze en bovendien zelf koukte,

gans alleen het gebouw betrok

waren we volledi6 vrij in het be�alen van on�e dagindeling. Van­ uit Berkenhof fietsten of gingen we zowat gans de DiJlevallei rond; soms in twee groepen, soms gezamelijk. 's Middags kwamen we wel

terug

thuis b o t e rh amme n

eten,

terwijl we

(

's

avonds

zelt' met ve.ceen­

afwasten).

de krachten ons potje kookten en natuurlijk ook De Kluis zorgde men �el voor de nodige bevoorrading van vers en vlees. Ondanks

de er�

lage �eelnemingspriJS

en

de

Op brood

behoorlijk

goede en gezonde kam}!omstandigheden ve.ctoonc.le de totale kampreke­ ning nog een aanneembaar deficit ; hiervoor kregen we van de Wie­ lewaalkas een soort "subsidies" ; waarvoor onze hart eli jke dank Zveneens veel dank aan al de deelnemers, die met

"opgewekt gemoed" voor

het kamp.

In

een

fijne groei.,sgeest gezorgd

tota2l werden

90

hebben

vogelsocrten waargenomen

;

!

tijdens wat

het jaar zeker nie t slecüt was ; de voornaamste soorten zijn in de versla�jes terug te vinden. Aan planten en insekten we ed\ eveneens tussendoor wat aandacht besteed, maar hiervoor was het seizoen uiteraard nog niet id2aal ! voor de tijd

van

De redaktie,

�������-I-l

r�et

een beetje wind en een

bewolk t e

hemel

zou het

12

p aaskamp beginnen voor de deelnemers. Gelukkig daagde nog een l aatste WJ-er op uit de du i s t ernis van het l'fieerdaalwoud. Je moest je weg maar kennen naar het Berkenhof. We waren nu met dertien : Gil Beyen, Johan Bogaert, Guy De Borger, l)aul Grootaers, Marc Her­ re1é n :mS, Karel en Piet r,�ulier, l)aul "1enier, Anne Steyaert, Dirk Van den Bulck, Karel Vanderbiest, Alex Vri jdaghs en Hlilip Willemijns. Na kiknik, wafels en kru�mel s van koekjes verkenden keer samen het bos. Tussen enkele praatjes door speelde een vogeltJe met een oude pomp ; de appelvink zong haar betergezegd zijn lieàje. De zwarte s p echt in enkele beuken ducntig gekayt. In de SJ:;ringputten dreef reeüs dril van de truine kikker en enkele slierten van de gewone yad. Dikkopjes zwommen ook ree�s rond. �en lidsteng is geen water-, maar moerasplant, dat merkten we bij de det erminatie Sen stortbui stuurde ons vroegtijdig terug. Bij het luid burlen vun een ree stopten we we

(

voor

de

eer s t e

)

had

!


-4toch nog even.

Nu allen oogjes toe en snaveltjes dicht Dirk V. d. B.

n.v.d.r. : Aangezien vele iiknik-zakjes 's avonds onvoldoende bleken te bevatten, w er d e n er nog verschillende litertjes soep gemaakt alvo­ rens alle snaveltjes dicht w�ren, ... en bleven !

�������-Q-�

Voormiddag

Voor de middag zou er in twee groepen geïnventariseerd wor­ �en. �en groep in een droog bos ( het arboretum ) en een groep in een vochtig bos ( het ��enhovenbos). Misschien konden we nadien tot een interessante vergeliJking komen ? De gebieden werden urie of vier maal doorlopen en telkens op een ander kaart j e .werden alle waarneming­ en opgetekend. ( Deze kaartjes zullen misscnien in het v0lgenä nummertje in een uitgebreide vergelijking op�enomen worden. Aangezien het aan­ tal zanóposten toch nog erg beperkt was (vL. slechts 1 tJiftjaf voor de twee groepen) werd dan ook b.sloten het bij deze ene inventarisatie te houden. ) Nu volgt een klein verslagje van de twee groepen. Na flink wat bokes 5egeten te hebben, trokken we met zessen naar het arboretum, met het doel broedvogels te inventariseren. We duidden elke zangfost op een kaartje aan. Voor de pimpelmees noteer­ den we zeven z�ngposten, voor de zwarte- en glanskopmees twee, voor de boomkrmiper vijf, voor de gouCThaan drie en voor de vuuróoudhaan zeven zangyosten ! Daarna stapten we terug op de fiets om naar de Kluis te rijden. Onderweg stopten we nog even aan de Zoete-Waters, waar boeren­ en oeverzwaluwen over het water scheerden.

Gil B. Bij de aankomst aan het Egenhovenbos vloo5 een � Sperwer over de velden weg. We zoude� dezelfde vogel die dag nog eens waar­ nemen. Onze voormiddag was al goed begonnen. 'rijdens het inventari­ seren werd onze aandacht vooral gevestigd op Qe roe� en zang van glans­ en matkopmees. Ik denk dat iedereen het verschil nu wel kent. ( n.v.d.r. e i n d e l ijk ! !) Een barmsijs werd even vluchti� gehoord, evenals de arbiter onder de vogels, de klapekster. ro2n we de autostrade nauer­ den

en

zagen

we nog een

misschien

kaart brengen

wel van

ko�peltje

torenvalken.

De menöen

van onze

groep,

andere groep hebben ondervonden dat het op de gegevens niet altijd gemakkeliJk is.

van

de

Guy D.

B.

Namiddag : Eendentelling. We hetben alleen een Opnieuw werkten we in twee groer:-en. verslagje van de �roep P.G. ; de anderen waren blijkbaar zo gehaast dat ze noch verslaggever, noch tellers hadden adngeduid ? ! (Zo werden OlJ enkele plaatsen zelfs knotbelz·,vanen en wilde eenden niet geteld ! ) Nadien volgt een algemeen overzicht met enkele conclusies. De Di Jlev2.llei was in to i-vorm : een flinke slikplaa t in volle trektiJd betekent steltlopers ; e� steltlopers betekent gekijker­ de 'lopers' . :Ben twaa.lftul grutto's stonden tot op hun knieën in het water. Verder op l�et slik : drie gracieuze zwarte ruiters, die eerder op grijze ruiters leken in hun winteryakje ; een kemphaan kwam heel dicht postvatten, zodat het ons opviel hoe kort en kloek zo eGn vogel gebouwd is ; de nerveuze witgatjes ( of witte-gatjes ) w�ren met negen. Na Neerijse, dat echt meeviel, fietsten we nog naar Oud-Heverlee, waar een dreigende sneeuw en hagelbui alles te duister maakte om nog veel te zien. Het was wel opvallend hoe alle eenden en meerkoeten in een aaneengesloten groep in het midden van de vijv�r het onweer afwachtten.

Paul G.


-5Totaal

S.A.R.

6 6

Fuut : D o daa r s Flam in g o : Knobbelzwaan Grauwe gans : Wilde eend : Win t er t al in g : Z om ert alin g

Zwarte

2 2

10

6 ?

1

26

25 5

11

4

10

3 4

12 25

Slobeend : Tafeleend : Kuif eend. : Brilduiker Meerkoet Grutto : Vtulp : Witgatje

1

19

5

12 12

1

2

7 3

54

3

50 6 1 64 57 44 1 99

6 2

10

1 2

?

?

4

?

4

15

10

11

123

25 4 84 87

225 12 1 10 3 1

1

:

43 10 1 3 3

44 1

1

ruiter

Kemphaan

13

Enkele co n c lu s ie s : Het aantal futen komt vo lled i g overeen met tellingen van de vorige jaren in de maand april ; nl. schommelend t u ss en 40 en 50 ;

,,

gepaard telling (12 ja­

dit zijn op weinig na allema l broeJvogels, vermits we ze al t i j d en in baltshoudin� op de vijvers kun ne n zien. Onze v o r i ge Wanneer nuari gaf sl e cht s 2 futen over heel de vallei, nu 43 !

)

de telling

12

van

we

verder

januari bekijken merken we een flinke stijging van de

kuifeenden, slobeenden en wintertalingen ; resp. van 24 naar 44, van 1 naar 84 en van 0 naar 25. Dit is uiteraaPd te wijten aan de aanwezigheid van d oo rtrekk er s maar voor de ku i fe e n d mag gezegd worden du t er ook een Daarentegen waren kleine en wilde 4 à 5-tal broedpaar t jes t u ss en zijn.

,

zwaan reeds vertrokken naar hun broedgebieden in het ho5e noorden. De stelt· lopers h ad d en meer �eluk dit jaar ; er was nl. een grote slikplaat vri jge komen in NeeriJse ; in de Dijlevallei gebeurt llet vooral de laatste jaren nog zelden dat de v ijvers in volle trektijd leeg komen te staan. �a deze twee tellin6en zouden we dit ong e vee r om de 3 maand willen herhalen ; doe ook eens de moeite als je 01 je een�je in de vallei bant van wat notities te nemen en de gewone m e e rk oe t e n en wilde eenden te tellen ; we ku n n e n dan in de wintermaand en misschien samen met al on z e gegevens uit vorige jaren een o v e r zi c h t samenstellen over trek en :pleisteren vtin het waterwild.

­

.

Paul G.

Blijkbaar is

begin

toch stilaan naar het

a�ril

einde

van

de trek

van som­

mi ge eendesoorten toe, want tot nauwelijks een week voor het kamp waren er nog bestendig verschillendè 1·ijlstaarten, smi e nt en en kr ake e n d en in de valle i a a nw e z i 6 !

QE�-�

(

de flamingo die op 8 a1ril waar6��nomen werd te Florival, is weinig aandacht be s t ee d we waren niet eens zeker dat he t dier kon vliegen , maar wanneer het nadien ook op andere vijvers verscheen, werd hij in de nodige litte r atuu r teruggevon den als CHILEENSE F l amin go (Phoenicopterus chilensis), zodat het wel duidelijk een ontsnapte vogel betreft ! ! Aan

oorspronkelijk

)

Marc H. A von d

e

Na een s t vig maaltiJd met soep, spiering, erwtjes en a a r d a pp e le n en 11ap begonnen we aan "de braakballen" wat ging dit gaed samen . nog even de organisator :

wor t eltjes,

(Ooh,

:

)

/( of )


-6Na een

korte uitle�,·misschien ts

kort,

wa arin

het

we

d e t er

­

mineren van muizenschedels en het gebruiK van nodit:Se en nutt i ge instrumen­ Door he t enthousiasme van ten be spr aken , gingen we over tot de praktiJk. de de eln em e rs ben ik ver0eten te praten over het n o ter en van de resultaten.

Ieder groep j e kree goed, maar t oen we

g

een braakqal te ontleden. In he·t begin vlo t t e alles schedeltjes b e�onnen te determineren begon de mise­ In de braakba llen werden veel beentjes, sc he­ rie. Er was ma<..lr 1 tabel. deltjes en wormen � a v on den en zegöen dat st oer e leden v an onze afdeling schrik hebben van k le i ne wommers ! Het bleek in ie�er geval een hele k arwe i.

de

(

··

)

Guy

De

voormiudag- zouden we Neerijse

D.

B.

kliniek,

Neeri

j se

bron en

be z o ek e n. ,fond 9. 30 uur kvmrnen we onder een drei5ende hemel Op de we i den vo0r de vi j v ers Waren de kievitten in Neerijse kliniek aan. onze eerste wa arnemin g . O� de v i j v e rs zelf za�en .;e een mannetje zome�­ tä.ling, een mannetje tafe le en d en 4 ä odaars j e s. Natuurlijk gaven- t ien­

Oud-Heverlee

tallen me e rko e ten hen versterking. In Ne eri j s e bron was er buiten een vijftal waterpie_t;ers n i e t veel meer te zien. HopelijK had ons wat meer te bieden. En inderdaad, na e n i ge twijrel ontdekten o nze sr e c i a listen n.v.d.r.: amai , ... zij konden aanv�nkeliJk zelfs oeverlo�er en witgatje niet onderscheiden tussen een tiental watersnippen tocl1 een k le i ne plevier. Op de zoete-Waters vonden we een meerkoet üet 7 e i e ren . Die namiddag planden we een wandeling rond de Zoete-Waters. Onze aandacht ging vooral n aar planten. Het b e gon in ieder geval goed, nog geen t ie n minuten daar b e gon het te gieten om niet m e er o� te houden. O n d er tus sen was Marc re e d s onder een brugje gekro1Jen om te zien of de gro­ te gele kwik er n i et b ro e d d e ; maar zon �e r succes. Bij de planten hadden we me e r geluk. We konden enkele no g a l zeldzame soorten bekijken, zoals: v erspr e i d en paarbladig 60udveil, ov er b li J v end bingelkruid en das lo o k. Verder stond er n o g grote erepri J s , aardbeiganzerik, helmbloem en pinkster­ Intussen was de regen o v erge � a an in sne e u w en niet in een kl8in blo em .

0.-H.(Z)

(

)

­

·

-

gee t j e ! Onderweg

Dit d e e d ons besluiten ono teruG naar het Be rk enho f te haa sten. namen we nog een groep van + 500 kepen waar. De beestjes waren ','./aarschijnlijk op hun c.Loortrek verrast door deze sneeuwmassa. Vogels

:

voormiddac,.

dodaars, blauwe re i g er , knobbelzwaan, wilde eend., wintertaling, zomertaling, sloüeend, tafeleend, patrijs, fazant, waterhoen, m ee rkoet , .Kievit, kleine plev ier, wa tersni}J, wi tgb.t je, kokmeeuw, houtduif, tu rks e tortel, groene s�echt� k l e in e bonte s1echt, veldleeuwerik, boerenzwaluw, oeve r zwa luw , Z\''arte kraai, roek, kauw, eizster, koolmees, 1 im_t.,el, zwarte mees, glanskop, ma tkop, boomkrud.11er, winte.ck0ning, grote lijster, zang­ li J ster, koperwiek, merel, rooC. borstta1.uit, roodborst, tjiftjaf, heg6e­ mus, grasl:-.ieper, water1,ieper, witte kwik, grote gele kwik, spreeuw, groenling, sijs , vink, rietgors, huismus, ringmus. namiddag. fuut,

meerkoet, kok­ meeuw, houtduif, turkse tortel, groene SJ:.--echt, boerenzwaluw, oev e rzwa ­ luw, zwarte kraai, koolmees, boornkrui1jer, boomklever, merel, roodborst, tjiftjaf, neg6emus, wit�e kwik, grote gele kwik, S1'reeuw, v i nk , keep, r ietgors , huis- en ringmus. dodaars,

knobbelzwaan,

Planten : voormiddag. zeegroene rus, pitrus,

wilde

eend,

fazant,

look-zonder-look,

waterho e n

kruisbladwalstro. Pau l

Sorry

het

enigt.dat p a s t

voor de uitdrukking,

m a ar

ii..

"Amai mijn pens"

bij de smulpartij .v&n die avond.

liters soe1, verschenen

op tafel

Inderdaad, appelmoes en

er witte en zwarte pensen, ze bleven er n ie t lang op

(en we e s gerust,

,

staan

!)

is

z owat

na enige aarda1'pelen


-7Nadien werd

een

erg lange

maar toch ook leerrijke kwis gehouden. ons een heerlijk yoghurt-gerechtje.

��E�����g_lQ_!

(dat

Om z even uur alles }rachtig uik besneeuwd. tijd in beslag.

was

(dat

Als

wordt

stilaan een

ver.i,.,ozing

gewoonte),

bezorgde Paul

dus na weinige uurtjes

slaa�

)

R.

lag

Het ontbiJt nam dan ook niet zo heel veel

In de vroege voormiJ.dag begaven wiJ ons naar St.-Agatha­ We besloten eerst de weiden tussen S.A.�. en Pécrot af te zoeken naar kievitsnesten, waarvan er slechts twee w e rd en gevonden : een le5e kuil en 1met een ei. Het was erg mooi om zien hoe een enorme sneeuwbui zich van NeeriJse in onze richting haastte, zodat twee jaslozen ( wie zou da.t weeral geweest zijn ?) ijlings naar de observatiehut vluchtten. Dit leverde ecLter een wilde e en d e ne s t o�, doord�t het wiJf je werd opge j aagd. Rode.

Verder werden er

daar

nog een torenvalk,

een

gele

kwik en

een

zingende

fitis waargenomen. Daarna trok de hele c:;roeJ;; naar de hut, vanwaar het reeds eerder waargenomen WlJf Je brilduiker no g steeds t� bewonderen was. Wa enige tiJd zweefde een wijf je blauwe kiekendief over he t water ; de witte stuit was zeer goe d waorneembaur. Toen enkelen bij een opklaring t e ru g naar de weiden waren gegaan ontdekten zijde nog een mannetje zomertaling.

we

tegen het riet aan de

over­

Namiddags bleven sommigen (vrijwillig) op de Kluis om de afwas te doen, terwijl de anderen een lange wande l in g door het Meerdaal­ woud, naar de dikke eik ma a kt e n. We s�raken af te ru g samen te komen op Inmiddels had­ een slaapp l a a t s van 6rauwe go rz en nabij Neerijse-kliniek. 's

den we een gast gekregen, Jos, die met ons net bos introk. Nabij de Kluis zagen een koppel boomklevers druk bezig met metselen en nogmaals ging tijdens de wandeling langs de lange Walendreef de áandacht naar zang van mezen, goudhaantJes en de boomkruiper. Toen een 5roen en een zwarte Bij srecht tegelijk riei-:en, was voor iedereen het verschil wel duidelijk.

we

de

De bosmuis je ontdekt. e warcm 5 man no dic:S om de :..:;tam VáD deze vijfhonderdjarige (??) boom te omgeven. Hier liepen we dan een behoorlijk stuk verloren, zodat we pas om half acht i . p. v. om zes uur op de afspraak waren. Tijdens dit ommetje werd reeds om half ze s de zan6 van een bosuil gehoord. Het was ree�s te laat om de grauwe gorzen langs alle zijden te zien aanvliegen. De afwasders hadden dit echter van begin tot einde kun nen 5adeslaan ; zij haduen ook de blauwe kiekendief terug het fotograferen van een zwarte mees h'erd nog "dikke eik" had zijn naam niet g s t o l en, 8r

een

gezien, eniin een aangrenzende weide een prachtig ko1pel zomertalingen Kunnen ga desla an ; ze hadden eveneens hun roep gehoord. We gin g e n langs het bos weer naar huis en .Kregen de verwachte houtsnip te zien en even te horen. Daar voor ue meesten een vrij hon g e r ige dag achter rug was, werden we 's avonds vergast op "verloren broed " oftewel :•wentelteef j es",

de

dewelke

er

g oed linnengingen

na

de povere spaghetti-maaltijd van

enkele

uren tevoren.

Als v o orna am st e soorten werden 6BZ:im te S.A.R., fuut, dodaars, bl;rei6er,

tafeleend,

slobeend,

kuifeenà,

zomertalin6, brilduiker, stormmeeuw, torenvalk, blauwe kiekendief, Bele kwik, fitis, in Meerclaelbos, boomkruiper, boomklever, kool-, l-·impEü-, matkop-? glans­ kop- en zwarte mee s , groene en zwarte specht, keep, bosuil, houtsnip, te IJ eerij se, slaapplaats grauwe gorzen en rietgorzen, .slaapplaats kraai­ en

en

kauwen,

blauwe kiekendief,

zomertaling.

Alex Vr. de ochtend

's A von ds werd er �iet zou het erg vroeg worden.

te

laat

op

gebleven,

want de

volgen

­


-8 -

"Y!: �j�� �-11 _.:.. in

Eens

de

e n ha l f z e s werd

vi j f

Tu s s e n

v o o ra l e e r w e

( in

d er t i e n

alle

lu cht

fri s s e

ma t e

er

b e h o o rl i j k wa t

g e t ro mme l d

h e t mo ge l � j k e ) wakk e r w a r e n . H e t w e r d nog e e n s e e n e c h t e r w e l mee.

de

vi e l he t

van

Vo o ra l s p e c h t e n e n m e z e n w a r e n q, l g em e n e h e rha l i n g van d e b o svo ge l s . ak t i e f . ( z o o o k d e glan sk o �me e s ; n i e t wadr , Al e x ? ) . D e gro e n e s p e c h t r e a g e e rd e z e l f s b e t r e kk e l i j k go e d op e e n banäopnemer, m aa r d e b o o mk l e ­ v e � d e e d he t n a t u u r l i j k e e n s tuk b e t e r . O ok w e r d e n m i n s t e n s 2 ro f f e l e n ­ d e z ; rart e s � e c h t e n g e h o o r d . K a e e n t i j d j e w e r d e r r e e d s zov eel g e p ra a t , d a t a l l e e n een r e e b o k e n e nK e l e z i n 5 è n d e k e p e n n o g e v e n d e a an d a c h t o p

.

na t uu r k o n v e s t i ge n Pas i n d e l a t e v o o rm i d d a � werd e r o n t b e t e n . N ad i e n w e r d a l l e s i n g e p ak t e n w e rd e n a l l e l o k a l e n van h e t ge b o uw e e n s k eu r i g g e ku i s t . ' s M i d d a g s w e rd n o gmaal s s o ep e n p ap gemaak t , t e rwi j l o o k d e al l e r l a a t s t e de

.

b o t e rhamme t j e s e r mo e s t e n aan g e l ov e n p a a s k amp o f f i c i e e l , e n t e rw i j l d e r e s t b e s tuu r vo o r d e d e f i n i t i e v e o p ru im .

H i e rm e e n a a r hu i s

Marc

��1�E ��g_l 2_��E �1-� 10

E é ndags

e i n d i gd e o n s fietste

(?)

e ers t e z o rgde h e t ,

H.

Di j l eval l e i ( + W . A . )

( 5W . J . - e r s ) We d a a l d e n af van Ou d -H ev e rl e e s t a t i o n e n v o l gd e n d e L e i ­ b e ek . H e t wa s r e g e n a c h t i g , ma ar t o e n z e e r k l aa r . Wa t o e v e r- e n b o e r e n ­ zwaluw e n t r o k k e n d e v i j v e r ov e r en e e n k emph a an t j e s l i nge r d e acht e r e e n d e e l n em e r s

p aar kieviten aan. w i lde

de

v i j ver

z e lf

:

z o m e rt a l i n g ,

slob -,

t af e l , ­

E e n e i n d v e rd e r , t e g e n �e s p o o rw e gb e rm z o n g e n 4 ri e t zang e r s . O p d e v o l g e n d e v i j v e r s c hu d d e k o p t e n t w e e b a l t s e n d e . Er z a t o ok e e n � zwart e z e e ë e n d , d e z wa r t e ( of d o nk e r e ) kap e n wan g e n wa r e n du i d e l i j k t e z i e n . O p d e oever v o n d e n we a d d e rw o r t e l d e r i e tk r a a g z a t r e e d s e e n m e e rk o e t m e t · 4 e i e r e n e n e e n fuu t me t 1

re eds fu t e n b l ek e en in ei . In het +

Op

e e n d e n d o daars .

t e ru g g a an

t o r e nvalk ,

k l e in e

ma�k t e n

:

nog

een

prac ht i g

zwan e n g e v e c ht

me e .

p l e v i e r , wa t e r s n i p , o e ve rl o p e r , wi t ga t j e , w i t t e ro o d s t aa r t , braam s lu i p e r , barm s i j s , b o om­

k w ik , r i e t z a n ge r , z wa r t e p i e p e r , f i t i s , t j i f t j af ,

B l o e i e n d e p l an t e n

dan

we

k e e p , k n eu , zwartk o p , r i e t go r s .

z an d rak e t ,

vro e ge l i n g ,

kl e in

ho e f b l a d ,

p i nk s t e r ­

b l o èm , nie t

bl o e i e n d e

:

a d d e rwo rt e l ,

gla d - e n k ru i s b l a dwal s t ro , k e v e r o r c h i s . Ko e n

S.

12�--���§QUQ���-{�g�!��E���E�!-��E��l-� Op

6/4/7 5

he t

N.O.

ik v a n o p vl i e g e n .

zag

de

p i e r t e N i euwp o o r t e e n a a l s c h o lv e r n a ar Gil

B.

lg��--gQêê�-��Q��Q_{������-1�EE����� l - � 2 6/4/7 5 : ±:: 50 ek s . o p he t s t ra n d t e Oost duinkerke.

1�1�--��g����Q�-l��E��-����!��l-� O p 27/4/7 5 o n g e v e e r 50 ek s . oy h e t Op

1 / 5/7 5

tw e e

dw e r5'1Iie euwen

te

Gil s t ra n d

te

B.

O o s t du i nk e rk e .

Gil

B.

Guy

D.

N e e ri j s e .

B.


-9-

.l7.C?

·--

__ _

.Y l��l���� - i §!�Eg� -��E�g�� l _.:.

1 / 5/7 5 :�8/6/7 4

Op Op

2 v i s d i e f j e s i n d e Di j l e v a l l e i . 1 ek s . t e O u d -H e v e rl e e ( Z o e t e -Wa t e r s Guy

lI1�--���B�ë��.fP2_ { §!�Eg� -�!È�f E9.g�l.:. 1

ek s .

op he t

s t ra n d

)

D.

B.

27/4/7 5 .

t s O o s t du i nk e rk e o p

Gil

B.

Guy

D.

1�Q�--��gQ�� ê�-����gl� _ i ë�E�g� � - � �E�g�� l .:. 1

Ro o d Kl o o s t e r ,

ek s .

8/3/7 5 .

op

B.

Jg±�--���l§���- {�9.� ��-��E��E9.�!E� l .:. Op Op

e e n paart j e O lJ s p a r r ek e g e l s i n ± 1 0 ek s . i n h e t H e v e rl e e b o s .

1 3/4/7 5

28/ 6/7 5

Mo l e n d aal b o s .

Marc

�§;!�!:��6-�-§1;���!��-.:. Af s p raak

Af sp raak

u :

u :

S t a t i o n L e u v e n ( P <J.r t i c ul i e r e wage n s N i euwp o o r t ; Al b e r t Mo num e n t .

in

de

lat e

nami d d a g

du s

E é n d a g s -u i t s t ap

d e n o d i ge de

tre in

)

.

p ik n i k me e . D i j l e val l e i .

n aar Bl a a s v e l d

(

30 :

Nat i o nal e

N a tu u rb e s c h e rm i n g s dag

i d em

1 1

V e u rn e

0 1 6/

in

de

Di j l e v a l l e i .

au gu stu s .

d e c emb e r o f

in

te

2 34 8 6 1 .

E e n d e n t e lv o o rm i d d a g

:

)

z ic h

e n M e e r d aa l wo u d "

Af s � r aak

bro ek . ( + W . A . 9

Amb a c h t . a a n s l u i t e n b i j " D e Vr i e n d e n van H e v e rl e e ­ I n l i c h t i n g e n b i j Ka r e l Huy br e gh s : t e l .

De l i e fh e b b e r s ku n n e n

Er z a l

in

S t a t i o n L euv e n Part i c u l i e r e wage n s M e c h e l e n Bru s s e l s e p o o r t . e n p ik n ik n i e t v e rge t e n !

7 u:

:

��g���-�1-��E!���E_.:.

bo s

bren6

of

) ( + TN . A )

: 8 u 30 ,: S t a t i o n Ou d -H e v e rl e e . w e rkv e r d e l i n g g e s c h i e d t e r p l a a t s e .

7 u

L a ar z e n

;

E e n d e n t e lvo o rm i d d a g

��!�E��g_gJ_����!��-� A f s p raak

( I J z e rmo n d i n g

7

��§l;g���-11_����!��-� V e rd e r e

n a a r !iî i euwp o o r t

U i t s t ap

10

:

T e ru gk e e r

H.

in

j a nu a r i

nog

een

e e n u e n t e ll i ng vo l ge n ,

waar­

n a w e al l e g e g e v e n s van d e t e l l i n g e n s am e n me t a l l e n o t a ' s zu l l e n t ra c h t e n t e v e rw e rk e n t o t e e n gro o t o v e r z i c h t van d e l aa t s t e 5 j aar bv . Trek e r g e du r e n d e d e vak a n t i e du s e e n s op u e n maak n auwk eu r i g e no t i t i e s ; z o r g e r t ev e n s vo o r d a t d e o u d e n o t a ' s n i e t v e rl o r e n gaan , h e t k an imme r s al l emaal n o g d i e n e n !

it

�9.��§l;8_ 1�:L9.�!9.È�E-.:. Af s p raak

P ik n ik ,

:

8 8

warme

u: u

H e rf s t wan d e l i n g

i n l\II e e rdaalwou d .

Stat i o n L e u v e n . 1 5 : Heverl e e kant i e n .

drank

en

l a ar z e n

o n o n t b e e rl i j k

( + W. A . )


_ ____,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.