De Vallei April 1975

Page 1

-

J

//

...;

Cl et: ...J

U"> F"'-

co

en

t-

-

>

et: t-

...:t=

:z: 0

� (/)

� '"-:>

..... ......1 LLJ

\�

Cl

:z:

et:

L E f14. � n u u \\

-.. ·-.

et: ::E: LLJ

..... 0::: a

Verantw.

uitg.

:

M. Herremans

Prinses Lydialaan 65, 3030

Heverlee


\


-

1

-

::-IALLO,

Dat

Yind

dit blaadje enkele da6en te laat onder je ogen komt, je ho_pelijk toe.ei niet e:'..'g ? Sorry, maar zoals je wel sult weten, ·

De redaktie met een

De post met De

en

D beginnen

;a�sdagen,

.

..

dat

zijn drie

din5en

die

!

Je zal vermoed.eli;;k reeds gemerkt l1ebben clê:.;,t de voorragina toc.l:l klaargekomen is ; Tekening en ontwerlJ zijn van Dirk Vän Den Bulck. Bekijk

het nog eens

opnieuw en

Diegenen nu

die niet

een kennismaking met de

VERSLAGEN

zeg

dan

dan md.ar

gerust

de aktiviteiten

!

"L�erci" tegen Dirk

deelnamen krijgen

vocrbi Je uitstap.pen.

:

ben sa�pige uitstap Leiding

:

n&ur

de

Demervdllei.

Karel r.:ulier en farrilie.

Een kleurrijke zonso1,gang, een beetje regen en e:sn regenboog kondigden voor de 17 deelnemers een 1rcichtige wandeling aan. In Gel­ rode wrongen we ons eerst door wat adelaarsvarens om de natte bossen en velden waren de

(13),

te kunnen bereiken. Yieviten een grote ciroep SlJSjes, een lastige velC:.1..mis of was het een rosse woelmuis? eerste meldenswaardigeiwaarneminge�. De Demer we8s nu de

(

ko1 erwieken en

)

,,,·eg naar 1.�ercnter. l1arc .r robeerde nog even een licht vogel te vangen, ma�r alleen �e modder was hem lief.

6estoorde

krams­

Tegen de middag ·.ms E::e n mannetje torenvalk 01· zoek naar rrooi ; Op minder dan tien minuten ving hij er twea. Bij zijn ee�stok lagen Smakelijk enkele nogal grote braa.kballen, wat darmen en een maagje. �en 1looivoetstuifzwam zorgde nog voor een extraatje in de eten ! koffie en 01i de boterh ammen. Onde2tussen rekenden twee zwarte kraaien

a.f met een buizerd. De Demer

en

een

( geen

busje

reklame

)

leui.ûe

ons

verder langs een

lrnap en dJ..kwi Jls goed bevloeid. bioto o_t, met talrijke groei-1en kr&msvo­ gels, kieviten, geel- en rietgorzen, waterl-ie�ers� zotte s�reeuwen en 7 wintertalingen. Met zeven ging de wandeling naar Haacht. Nog een buizeru boven Pauls bossen en dan was de tocht door een nog weinig verkend óebied weer voorbij. Dank aan de gids en allen Nog enkele waarnemingen : Vogels

:

blauwe

bonte

reiger,

specht,

boomkrui_b,er. Planten

(

die

ue Demervallei

watersnip,

kla�ekster,

hiel11en

ontdekken.

holeduif, groene specht, grote ro e k , �oudhacintje, staartmees9

blad),

zuurbes in witte dovenetel en h:ruiyende boter­ bloem in bloei, gagel, vijfvingerkruid, breedbladige wespenorchis, akkerandoorn, waterzuring, stinkende gouvve die stonk , een wolfsmelk, een groep tonderzwarn­ men, zwavelkopjes en plooivoetstuifzwammen.

(

)

Dirk V.D.

B.

0� deze twee dagen werden met wisselend aantal deelnemers in totaal 104 "perfecte" nestkastjes in elkaar getimmerd


-2-Internd tion&le

wate.cwild telling�

De W.A. zorgde voor be h oorli jk wat wa g e ns , zodat de telling z0er vlot verliep. Tussen nsgen en ti e n uur werd gans de a l le i geteld ; De cijfers zijn vermoeGeliJk niet tot op het eksemyl�ar nauwkeurig, maar ze geven toch een erg t:SOed overzicht.

v

:�!��-����-l����-E��!�������2�l.:. Ke3sel-lo

298 91 154

:

Oud-Heverlee Neerijse :

Zoet-Vvater Florival

:

:

St.-A.-Rode

:

eks . eks.

16

96

eks. eks. eks.

12

eks.

�����2�!_1�1���-�!��l.:. 10 eks. 14 eks. 99 eks. 19 e1rn. eks.

13

115

eks.

§12�����-i���!�1�-�1�E��!�l.:. 1 � eks. Florival :

��E���Q�-l���2EQ�-!��2EQ�l�

��f.§.1§.��9:_1�!���-!�����l_.:.

���f§.§.�9:_l�l!�§: .. !11!�Q�1�l.:.

St.-A.-1ode Kessel-la

N e e ri jse

:

:

Oud-Heverlee

Zoet-Water :

104 79 44 3

1 �

1

eks.(52 eks.(44

oo) oo)

Zoet-Water : Florival : St.-A.--�ode :

:

Florival

:

�Teerijse

:

Oud-Heverlee

22

eii:s.

2

e.ks.

. ( 1 2 oo)

eks.(2 oo) eks.

�1��Q�-����Q_iQ�gQ��-������l.:.

12

eks.

10 12 2 1 1

eks. eks.

7

eks.

eks.

1

ehs.

11 2 -1

eks. eks. eks.

eks .

(5

ad;2

j uv )

��1��-����Q_iQl�Q��-���Q��l.:. �.-ijse:6 eks. (4 ad;2 juv)

eks.

�2�����-l�2������-E�f ��2!!��l.:. Neeri j se : 2 eks. Kessel-la

ek s

eks.

�Q2ÈÈ�1����Q_i�l�Q��-212El.:. Neerijse : Oud-Heverlee �ilsele :

���!_i�2����E�-�E��!�!��l� Oud-H. : 2

eks.

Flori v.: 2

eks.

Nog enkele andere interessante Wdarnemingen

blauwe kiekendief ( Circus cyaneus ) te St.-Ag&tha-aode. k la pek s t e r ( Lanius exculitor ) te Pécrot. 40 barmsijzen (Carduelis flammea ) te Oud-Heverlee.

1 1 +

Met dank

Zaterdag -------

ban

25 �..;an.:

----

----

P.G.

de tellers,

Bezoek :.1an

/

de

roeken-en kauwenslaapi.-laats

:

te

Neerijse.

7

Leiding : I,:. :iierremans deel neme r s weer : zwaar bewolkt met regen, nadien opklaringen. Daar de slaap�laats ras rond 16 uur int e res s an t zou worden, trokken we eerst op naar de viJvers van Oud-Heverlee. Veel was er niet te zien: een buizer� en enkele water�iepers in de weiden, en o� de vijvers 7 knobbelzwanen (waarvan er dood en 2 reigers,

1

was)

w&arvan we de roep te h o r en kregen. Tussen de twee vijvers, op de s:t-oorwegbe.cm, stond de vroegeling ( een klein plantJe van de familie der kruisbloemigen) reeds volo} in bloei. Van op deze }Jlaats stel­ den we ook merkwä.c.irdige trek van formaties tafel- en kuifeenden vast. Misschien waren zij elders oyg�schrikt ? Na de vijvers stapten we


-3op na�r de bewuste slaapplaats. Onderweg kwamen roeken en kauwen van overal reeds massaal op z e t t e n Op de voorposten werd het een lawaai van jewelste; vooral de ka.uwtjes leverden hun bijdrage� Tevens zorgde het toekomen van zo'n duizend vogels ineens voor een indrukwek­ kend schouwspel. Daar ons de tijd ontbrak om te wachten tot de vogels hun de6initieve rustpla�,ts zouden innemen( dit gebeurt immers een half uur na zonsondergang), wandelden we reeds even door hun slaapbosje. Tussen de braakballen werden rekjes, stukjes ballon, plastiekjes e.a. gevonden. Op de terugweg van onze toch wel sensatierijke tocht vingen we even de roep van de bosuil en een lautste gedruis van de invallende kraaien op. .

Mede door het

toedoen van Marc was deze uitstap geslaagd

;

dank

aan hem en ue anderen die ondanks het slechte weer toch oy iost waren. Paul R.

I.Yl�§:�9:ê:!;LlQ_!.�!2��ê:��-.!..

Voormiddagui tsta:p naa.r het Mecr1els broek.

Leiding : Philip / Jan Deelnemers : 12 + 9 Mechel aa rs

(Als we ons niet misteld hebben)

Niettegenstaande het feit dat de oors1ronkeliJk aungekondigde leiding slechts gedeel t elijk p r es ent was, slaagden we er toch in de de weer eens aangegroeide groep naar Mechelen te leiden. Duar werden we ontvangen en verdergeleid d0or een groep Mechelaars. Eij het naderen van de vijver joegen we enkele watersnippen op. Terwijl de zwarthalszwaan rust ig ron<.ldoblerde namen we kuif-,tafel-, pijlstaart, slobeend en winte:rtalin6 waar. Futen (27) waren reeds dan het baltsen. Tot onze voldoening haalden we er een groepke van min.16 krakeenden uit. Storm-en zilvermeeuwen vlogen over en rond. In de drassige weiden achter het broek waren ko_l-.erwiek en kramsvogel talrijk aanwezig. De ko:perwiek liet zelfs een stukske van ziJn zang horen. Om 13 na tien namen we enige exemplaren van het species Passer domesticus waar, een overigens in de streek rijk vertegenwoordigde soort. Grote bonte en groene specht lieten zich horen toen we lagen te 1iknikken in een hooimijt, hetgeen niet zonder strubbelingen ver­ liep. In de naliliddag ( ttz. om + 14 u) werden de vijvers nauwkeuriger betuurd, met als resultaat : op-zijn mins t 3 smienten werden óedeter­ mineerd. Ook werden er enige dodaarzen uitgehaald. In de weiden wa­ Dat was het ... ,of ren de kieviten al de hele dag aan het baltsen. toch niet, in de namiddag zijn de moedigen naar Hofstade geweest. Daar werd een prachtwaarneming van de, jawel, .EWODHALSFUUT ge­ daan. Deze vo ge l is een zeldzame ove rwin t e r a a r in onze gewesten. Hij was nog in winterkreed. �og een mercike aan al de nieuwe gezichten ! .

D.M.

Wito

��S��g-�]_f�������-� Leiding

:

Autocaruitstap naar Noord en Zuid-Beveland. Paul

Grootaers / Deelnemers

:

24

(+ W.A.) (8

W.J·. 'ers�

Via Antwer1en en Putte, waar we de grens overwirten, bereikten we Nederland. Hier werden vanuit de bus reeds enige soorten genoteerd: o.a. bonte kraai, wullJ en torenvalk. De eerste maal werd e r gestopt in volle polderóebied, Wdar jaarliJks grote groepen ganzen overwinte­ ren. We kregen een zeer grote vlucht te zien� doch vanwe3e de och ten<inevel en de afstand konden ze niet nader gedetermineerd worden. De volgende waarnemingsplaats betrof een langwerpige ],;Olderkreek ; de Oostschenge. Hier za�en we o� de krakeend na zowat alle eenden De aandacht die we er in deze tijd van het jaar konden verwachten. ging vooral naar de baltsgedragin6en van de brilduiker. Even was er opschudding toen een � kuiÎeend met een witte ring rond de snavelbasis


.,..4-

als t opperee�d werd beschouwd, doch S}oedig slo ot de duidelijke kuif dit uit. Langs de diJkhclling vlo6en reeJs 2 roo�borsttapuitjes. Toen allen reeds vertrekkenskl�ar waren werd vanuit de ac hte rs te ge­ le d eren nog melding gemaakt van een vloog hebben weinigen

haar

naar Kats, Deze waren

aan

plaats

goed

Daar zij

nonnetje.

gez ie n.

s1.oedig or.­

Van hieru i t ging het verder

de Ooster-Schelde, met enige schorreo. bedekt Qoor scholeksters, ro tganzen , bonte strandlopers en rosse 6rutto's. 's Namiddags hebben we de twee uithoeken van het Veersche Tu!eer bezocht. Aan het oostein d maakten we een lange wandeling : o�bieuw gans de eendenfamilie, maar ditmaal ook de m iddels te zaagbek. Deze was net als de brilduiker reeds druk &an het baltsen. Er waren ver­ de� enkele k l e i ne zwanen en nog eens een 5rote groep ro tg a n z en . Aan het anu.ere e i n de , waar het Veersche lvfoer door een nieuwe een

letterliJk

afsluitdijk

van

de

zee

wordt

gescheiden,

zagen we op n i euw nonnetjes

;

daarbij kwam een zeer mooie w aarn e m ing van de kuifduiker, dewelke kon vergelek e n worden met fu ten en do daa rs jes die in de buurt waren. Op zee werd een zwarte zeeëend gezien en o ver 't strand trip1elde een

eenzame

drieteenstrandloper.

Nog een da nkwo ordje aan de l e i der voor de uit ers t goede voor­ w a ar door a l le s zo vlot en succesvol is verlopen.

bereiding,

Als voornaamste soorten werQen waargenomen : kuifduiker, kleine zw aan , rot gan s , bergeend, wintertalin�, smient, slob-,tafel-, en kuifeend, zw a rte zeeëend, brilduiker, middelste zaagbek, nonnetje, toren valk , scholekster, zilver-,goud-, en bont­ bek�levier, drie te en - , en bonte strandlo�er, kluut, s te e nl o p er , wa.tersnip, rosse grutto, wul p , grote mantel- en zilvermeeuw, bonte kraai, roodborsttapuit, grote bonte specht. Alex Vr.

1VAAR.NELIINGEJ\T

:

�Q�--�!2�����-{���������-��!�������l-�

��g���-�

O�

18/12/74

stonden er in Nossegem jagers op uitkijk. ze ) een duif. Een van hen bemerkte juist toen er geschotèn werà dat het een soort eend was. ( zi j vloog De eend vloog nog enkele meter verder, op vrij grote hoogte).

Plots

kwam er

(dachten

Zij werd gevangen en er bleek ma;_�r zakte to e n langzaam. één kogeltje in de vleu g e l te zitten ; het dier was dus buiten levenst:Sevaar. Thuis determineerde hi j ze als een ê eidereend in jeugdkleed. nvdr.: Naar verluidt zou het dier ondanks langdurige verzorging toch gestorven zi j n . Johan 13.

maar

21�--�����YQQ��-���g�l�EQ��-g��l_.:. Op

28/ 3/75

V-formatie over

trokken on5ev8er 120 kra a nvogel s in een dubbele Zij v l o gen op vrij 6e­ te Heverlee (Boskant).

ringe hoogte en onder luid gesnater noordwaarts. Marc

H

(11

u

20)

.l.l1�-�Q"Q;Q!'.���iI��-lQQ�!:§;9:!:���-ê:EE�2.ê:E���l_.:. In

1 2/ 3/75 cle

de afgelaten vijver van Oud-Heverlee een

kieviten

goud�levier op,

riep

(in winterkleed).

enkele

malen

(Z) verbleef op 1Iij vloog samen met

trok noordwa.___Lrts verder. Marc H.

en


-5-

�22:.._���4_�_iTuE9:��-1I!�E�!§:l_.:. haar Insekten

:

Op

Amfibieën

:

-----------

Op

-

23/ 2/75 vlo o g er reeds een ryx rhamni ) rond te Heverlee.

ó citroenvlinder

( Gonepte�

23/ 3/75 kroo:i-:

een sla11erig � bruine kikker (-1ana tem­ , langs de oever v&n ae vijver te Oud-Heverlee.

poraria )

Paul R.,

LEN TEP ;_"fO G �Ar/IT lA

mer8l voedsel voor Reeds op 31/ 3/75 verzamelde een jongen te Heverlee ( Boskant ) . Marc H.

:

J\îoot

:

I:J:arc H.

,

Paul G.

't is misschien niet vet, maar we moeten toqh nog blokken ook, of niet ? ?

Hope­ Natuurstudiekamp op de Kluis. lijk zal een uitbebreid verslag hierover in het juni­ nuillLJ.er verschijnen.

�§:§:��§:g_I_!�!-YE�j�§:g_ll_�EE��-.!. �§:!�E��g_l2_�HE�!_.:.

Eéndags-uitstap Dijlevallei.

(+ W.A.)

: Station Leuven ( Hoek Post) : Yantien Heverlee ( Arenber5kasteel ) Leiding Fr. Grootaers. Liefst aange�aste kleding en lunch-paKket ! Afspraak

7u45 8u

YE�J��g_2_1I!��-.!.

Eéndags-uitstap Deeervallei.

Leiding Afsvraak Pi.Knik,

Karel Mulier. 7u45 : Station Leuven 8u2 5 : " Gelrode ( wurme ) drank, laarzen en verminderingskaarten :

Autocaruitstap naar de Limburgse Kempen (Molenbeersel ) (+V/.A.) Je kan deelnemen door overschrijving van 100 Fr ( voor de jeugd ) op bankrekening van Bt. Plapied , Tiensevest 186, 3000 Leu­ ven ; nr. 230-0162062-92 , met duideliJke vermelding van naam en aantal deelnemers. Inschrijving vóór 10 mei !

��!�E��g-�i-���-.!.

Dit uitzonderlijk �ooi gebied waarborgt een dag met kwalitatief erg rijke waarnemingen ! De heren Jaak Faassen en Geuens, plaatseliJke gidsen, zullen die dag de gastneren ziJn. Vertrek om 6u45 aan het station van Leuven. Plantentocüt naar het

Turfbroek te Berg .

Afspraak : 14 u : per fiets aan de kerk van Veltem-Beisem. Flora's en fototoestellen aanbevolen ! Ook laarzen zijn erg nuttig.

19u30 20u

: :

Avondwandeling naar Rotselaar-Heikant voor de nachtzwaluw. (+W.A.) Station Leuven (hoek post) Wezemaal, hoek Langestraat / Paternosterstraat.

Zelfs indien we de nachtzwaluw niet te zien krijgen, zullen we toch een prachtig voorbeeld krijgen van de zorg die er in België besteed wordt aan unieke natuurpatrimonia !!


--

"


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.