De Vallei Januari 1975

Page 1

DRIEMAA"NDELI JKS

KONTAKTBLAD

r1

TWEEDE

JAA�GANG

NUMlvIBR

1

_J Verantw. uitgev e r

INHOUD

Herremans,

M.

Pr. Lydialaan

3030 Heverlee

65,

:

Dag allemaal

.

.

Wij waren reeds aktief

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Winterprogramma . . . . Nieuwe rubriek Kur sief jes

Hoe word

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. •

Kennismaking me t de zwarr..men

.

De klapekster

.

.

.

.

.

.

.

je lid ?

. . .

.

.

.

.

.

. . . . Blz.2/3 . . .

.

. Blz. 4/5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Blz. 1

.

Blz.5/6 Bl z . 6 Blz.7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Blz.7/8 Blz.9

&----------------------------&

$ $ $ $

0

1

0 0

9

0

7

0

f,

.L f,

f,f,f,

§§§§§§§§§

0

0

0

tttttitttt

9

0

0 ··

7

0

0 o

5

0

elf, 0

4

f.,

0 0

o

.t f,

1

f, f,

f, f, f, .[

§§§§§§§§§


;"•-


-1-

Jongeheren

(en

-

dames ? ) ,

Onze jeugdafdeling

pootjes ( nvdr. ook op die van

aktiviteiten ) .

staat

nu bij n a

definitief op haar

op die van Paul, Fhili�, Paul en Marc en uiteraard al d i e genen die eens een beentje bijzetten op onze

Slechts enkele dingen lopen n o g niet zeer 6esmeerd; Zo heb je misschien reeds gezien dat ons blaadje nog steeds geen definitief tittelblad heeft (Dit komt hopelijK wel klaar t e gen het 1april nummer ! ) . Inmiddels danken we Dirk Van Den Bulck, die deze voorlo�ige voorpagina verzorgde. loop

We kunnen het voorbije half j a ar als een s uc c e s vo ll e aan­ beschouwen voor een (hopelijk) nog beter en nog ak tieve r '75.

Het welslagen van '75 alle leden. DAArtOM :

zal echter veel afhangen van de i nzet Lees e6rst dit nummert j e even, trach t

van

daarna

het winterl,.>rogramma rot van bui ten te leren (desnoods hang je het boven je bed, of op een ande r e veel bezochte plaats ) , en trommel daarn a op de bewuste dagen alle br o e r s , zusters, neven, nichtjes, vrienden ( of in n e n ) , en al de rest tu s s en de 12 en 21 jaar mee op Immers, tocût; m aa r vergeet natuurlijk vooral zelf niet te k o me n ! hoe me er ogen, hoe mee r waarnemingen en hoe meer zottekesj hoe meer vreugd. -

�og graag een oproep : al wie suggesties, leerrijke arti­ gedichtjes of andere mooie, ernstige of lollige schrijfwerk­ jes heeft of wil maken1 mag ze ge ru s t opsturen n a a r (of afgeven aan ) een van de bestuursleden (zie hieronder ) ; wij moeten immers 40% Het is natuurliJk b e te r dat dit werk­ algemeen nieuws :rubliceren. jes vän de leden zelf zijn, dan dat \vij dit steeds zelf m o e ten schrijven (of afschrijven !). Wees dus eens kreatief ; over de na­ tuur zi jn zoveel mooie1 leerzame en s1iJtig genoeg ook tragische dingen te vertellen !

keltjes,

Ho1elijk z i en we iedereen zo s n e l mogelijk weer aktiviteiten ; ondertussen wens ik al l e n veel goeds voor

Redak tie

:

Voorzitter

Marc Herremans Fr. Lydialaan 65 30 30 Heverlee Tel.: 016/229372

Werchtersesteenweg

2840 Haacht Tel.: 016/601376

Paul rtenier

3020 Herent

Steun on z e

kas

:

:

Paul Grootaers

Kouterstraat

0

op onze

'75.

Breng op

len stickers

111

Philip Willemijns Leo�oldstraat 5 0

3000 Leuven

de uitsta1�en

meebrengen,

23

en ruilen

centekes we

�?!

mee

wij

zul-


"

-2-

naar de Dijlevallei.

Eendagsuitstap De uitstap

17

waar de

deelnemers

reeds werden vere;ast de J:01'î'I1E

ming van

begon naar afsJ:.iraak u.l.v.

P.

te Oud-Heverlee,

Grootaers en M.

Herremans

01° een duidelijke en mooie waarne...,.

STRA11TDLO:PE�,

talrijke

oeverlo1-ers en

enkele witgatjes.

Via de viJver van NeeriJse begaven we

na

naar

St.

Agutha-.(ode,

"Vaargenomen werden

waar vre lange de VISAfîE1':rD,

daar

tig schouws�el van zijn vlieg- en

Wij te

hadden ook

het

geluk

tijd

bleven.

welke ons

een J:.;rach­

duikkunst aanbood.

de zeldzame roe1

van deze vogel

kunnen horen.

Na een kort bezoek

aan

de vijver van Pécrot

liep de dag ten einde en werd er afscheid tweede uitsta�

dankzij

van W.J.

Leuven mag zeker

2 leiders.

Hiervoor harteliJk

Overzicht van de wa&rgenomen soorten

fuut,

dodaûrs,

wintertaling,

fazant,

genomen.

Deze

gesladgd heten,

de rijke aanwezigheid van vogels en }lanten en

vooral dankzij de veelvuldige opkomst de

ons daar­

blauwe reiger� slobeend,

en de kennis van

dank.

:

knobbelzwuun,

tafeleend, kuifeend,

wilde eend, visarena,

waterhoen, meerkoet, kievit, witgatje, oeverlo:i-,er, holenduif,

bonte strandlo�er, kokmeeuw, zwarte stern, bosduif, turkse tortel, koekoek, iJsv0gel,

kleine bonte

·

o-roene si-echt,

s�echt,

grote bonte s1echt, tcerenzwaluw, huiszwalmv, oeverzwaluw, zwarte kraai, ekster, vlaamse gaai, koolmees, l- im1Jelmees, kuifmees, Jlanskopmees, mat­ koi;mees, stCLartmees, boomkrui1·er, winteJ.�konint:S, grote . lijster, zanglijster, merel,roodborstta�uit, zwarte rood­ staart, roodborst, zvvartko1, 1itis, tjiftjaf, heggemus, gras1ieler, witte kwikstaart, streeuw, groenvink, kneu, goudvink, gram.re gors, rietgors, huismus, ringmus; Totaal 6 1 soorten. Vermelden we verder nog : groene en bruine kikker, levendbarende hagedis, elzeila�ntje, dood­ graver, goudhaantje, sabels1rinkha�n, atalanta, dikkoije, uag1auw en kleine vos. Vermelden we voor de planten als voornaamste, pijlkruid, breedbladige wesrenorchis, ryre­ nese ooievuarsbek ; OOK vonuen we enkele prachtióe ge­ :.:iclrn1te inktzwammen. Alex Vr.

����§:g_§_��!�È�!:_:.. - Leiding

:

- Deelnemers

Voormiddaguit::;tap

Guy

naar het

Oudergembos.

De Borger

17

(

Samen met \1{. J.

Brussel

)


-3Geloven

of niet

gens de afs1rac.,k '/Vij

geloven,

stil- t om 9

hadden onde.rwe6· in

maar afdeling Leuven was

uur lresent aan het

Tervuren

van

vol­

Oudergem.tos.

Guy ecnter reec.1.s een .1::re­

loogje gekregen op de eigelijke 1addestoelentocht. Er was absoluut geen óebrek aan �addestoelen ; ja, er waren er zelfs zoveel, dat menig eksemplaar sneuvelde onder geïnteresseerde voeten. Dankzij

onze gids

( en

soorten gedetermineerd ; zelfs niet met

�roeven

onze

gidsen )

werden in

43

totaal

sommige ekseraplaren waren echter

of ruiken teruó te vinden.

Al bij

al

flink wat bijgeleerd � wij z1Jn dan ook onze en de initiatiefnemers van de beide afdelingen

hebben we webr

bekwame gids zeer dankbaar.

Volgende soorten werden geJ.etermineerü. : zilvere rid�erzwam, s�oelvoet, zwarte

knoopzwam.,

kale

inktzwam, houtknotszwarn, kleverig koraalzwammetje, kleine J:.arasolzwam, zwarte?;roene melkzwam, ani j szwam, slijmkOJ:.., :parelstuifzwam, narcisridderzwam, bekerzwam s1ec. ( Aleuria rependa ) , eekhorent jesbrood, witte kluifzvvam, 5ewone zwavelkop, gele gladrandrussula, beukwortelzwam, bruine

kleine

_1,arasolzwam,

bundelzvvam,

elfenbankjes,

grote

stink­

kleine stinkzwam, menizwam, gele ringboleet, aar� da:ppelbovist, regenbooórussula, fo:r:zwammetje, stekeltril­ zwam, honingzwam, }.:arelamaniet, rode koolz1nam, geweizwam, grote bruine tekerzvvam, tonderzwam, kastanjE::boleet, huis­ zwam,

zwam,

groene

knolamaniet,

braakrussula,

reuzenzwam,

knots­

voettrechterzwam, s::._,echtinktzwam, witte koraalzwam. Onvermi j delijk kwam ons echt Wielewaalinstinkt echter aJ: en

toe weer

boven

;

De voorna�mste waargenomen soorten grote gele kwik, ijsvogel, gl2,ns.koy, Koperwiek ( 4).

dodaars

:

(2),

boomklever,

Marc H.

Trek en

zangvogelwaarneming.

-Leiding : Ti'iarc Herremans -Deelnemers 10 -Weer : Zwaar bewolkt, daarna helder en zonnig. Het stormachtige weer van de vorige nacht zorgde die mor­ gen voor zeer k�lme trek. Niettemin werden heel wat trekker­

tjes waargenomen vogel,

:

witte kwik,

rietgors,

...enz.

veldleeuwerik, gras1ieper, Het

boeren- en huiszwaluw,

putter,

keep,

Zoet-Water bracht ons

sijs,

krams­

grauwe gors,

de grote gele

kwik en twee witgatjes. Als prooivogels vermelden we : sperwer, buizerd en torenvalk. De leider trok letterlijk de vogels naar ons toe; met een tandrecorder en een jampot ( =luids1reker ) kwamen verschillende zangvogels op enkele meters van ons poseren. We kregen alle mezensoorten op die manier in de kijker en konden nu duidelijk

hun verschillende geluiden onderscheiden. Het verwoedst waren wel de goudhaantjes en de zwarte mezen, die tot vlak tegen de luidspreker kwamen.

Ons is

duidelijk opgevallen

dat zelfs o�

�e stilst� plaatsen in het bos zulk een bandopnemer het hele vogelvclkje in beweging zet en doet reageren. De laatste aan­ dac�t ging naar een nog zingende tJiftjaf en een eenzame para­ plu. Dank aan Marc, wiens onfeilbare zangvogelkennis wij blij­ ven op prijs

stellen. Paul G.�VIJ\T

TERP BOG W:IMA

""'.'4-

j

- Internationale waterwil.dtelling. Wij zullen in samenwerking met de W.A. een "groot­ scheepse" telling ondernemen van al het waterwild ten Zuiden van Leuven ( Oud-Heverlee, Neerijse + kliniek, Grootbroek, Pécrotj Florival ) . Iedereen die wat vertrouwd is met de Dijlevallei ( wie niet ?) kent de onstabiliteit van �leisterende eenden ; op éénzelfde dag kan een troep eenden 3 vijvers bezoeken en dus 3 Daarom volgend voorstel : keer verKeerdelijk 0pgeteld worden. Op die dag zal TEGELIJK tussen 9u en 10u al het waterwild over hee l de vallei èSeteld worden. Vanzelfs1Jrekenél zal dit in beJ-erk­ te groepjes ( va n 2 of 3) geschieden. Ieder 6roepje krijgt een vijver ( com}.Jlex ) toegewezen, waarvan een NAU1VKEURIGE telling wordt verricht van alle aanwezige koeten, zwanen, futen, duikers, zaag­ bekken en eenuen. ( Voorbijvliègende ( niet pleisterende ) eenden niet optekenen ! )

8u: Station Leuven 8u15: Kantien Heverlee 8uJO: Station Oud-Heverlee 8u30 tot 9u : Elk groe�je begeeft zich naar ZlJn toegewezen tel.plaats. De Wielewaal geeft ons de verzekering die dag 'overvloedig' wagens ter beschikking te stellen. Met de fiets komen is vrij. Bic9 pa�ier en teleskopen ! ! 10u30: Bijeenkcmst Zoet-Water voor een rustige boswandeling. 14u: Voor eventuele liefhebbers sluiten WlJ ons aan bij De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud bijeenkomst aan de Theresiakapel in het Meerdaalwoud. AFSPRAAK

:

·

��!�E��g_g�-j���! - Bezoek aan een 'Kraaienslaapplaats' Reeds drie jaar achter elkaar komen 's winters iedere

avond enkele duizenden roeken en kamven in de Dijlevallei slal'en. Reeds kort na de middag vormen zij spektakulaire, gezellige

vlucllten.

14u:

DAA.:tOM

14Uî5:

Station Leuven Station Oud-Heverlee

Einde vrij laat ( rond 18uJO ) ; breng claarom iets mee Ook je laarzen niet vergeten

om te knabbelen

������g_1Q_f��E�! - Voormiddag uitsta� naar het Mechels broek.

Leiding Philip en Gil Uitstappen na�r het Mechels broek zijn tothiertoe nog nooit tegengevallen ; zorg dus dat je er bent ! 7u45: 8u20: Einde

+

Station Leuven ( Stipt! trein om 7u50 ) Ingang station Mechelen.

rond 14 uur

;

Misschien ga�n de heel moedigen

dus

best picknick meebreugen.

's namiddags nog naar Hofstade


-5Zonda·;·

- Autocaruitstap

23 febr.:

-----�----------

Leiding : P. Samenkomst :

naar

Zeeland.

Grootaers 6u30 station Leuven

Op het programma

( hoek

post

)

pleisterplaatsen ganzen, Oostschenge, hoogvvatervluchtplau.ts bij Kats en het Veersemeer. Vergeet 0een laarzen, _picknick en warme drank. IDEN­ :

TITEITSKAART VEJEIST. Terug te Leuven omstreeks u. fr., te storten voor 1 februari Prijs :

19

100

Plapied,

Et.

Een aktiviteit

Za t erda g 15 maart: -------

186, 3000

Tiensevest

op

nr.

Leuven,

initiatief van de

- Algemene ledenavond te

op P.R.

000/0579501/23.

j on ger en

Abdij

van

van

!

't Park.

----------

stwg.)

Afspraak : ingang Abdij van 't Park (Geldenaakse Aperitief : 18uJO. De avond wordt verder gevuld met een mosselpartij of en een onts1anningssrel. De jeugd neemt het voor de eerste maal op zich die avond te organiseren ! Wie een reeks natuurdia's of foto's om voor te ste llen verwittigt best voor 15 februari de redaktie. Een ideale gelegenheid voor

om

18u15.

(

kip), film (dia's)

bezit

de niemvelingen om

zich lrnnbaar te maken

Niet vergeten

-

1

75 fr.

mee

!

te brengen.

dags u i t stap nadr de

Dijlevallei.

Dit belooft een �rau�tdag te worden ; midden in de lente­ trek van steltlopers en eenden ; buvendien zullen we reeds de eerste zomergasten ontmoeten. Voor de gemakkelijkheid iedereen �er fiets die dag !

: 8u: Station Oud-Heverlee. JJicl{nick, en alle andere s�ullen niet vergeten.

Samenkomst

�§§ §§§§§§§§� § PAASKAMP � § § § § § § § § § § § §.

PAASKAMl-:i

PAASKAIVIP

++++++++++

wa.rme

drank,

PAA SK.AJ'iIP

0000000000

Van Maandag 7 tot Vrijdag 11 a1ril organiseert W.J.­ Leuven een }aaskamp. Dit kamp zal doorgaL:n op de Kluis St. -Joris­ Weert . We zullen ons gedurende deze vijf dagen bezig een zo algeneen mogeliJke natuurstudie ; De nadruk zal echter wel op vo5els gelegd worden, daa.e we zullen trachten wat nuttig werk te ve r ric ht e n voor het Atlas-project. Gans het �rograrmna zal la­ ter samen met een inschrijvingsformuliertje rond gestuurd worden. Hou in ieder g ev a l de dagen van het kamp vrij, het al echt knap worden ! De verplaatsingen zullen per fiets geschieden en de kosten zullen 400 fr. bedragen.

( houden met

)

z

0 Vanaf ons tweede nummertje van 75 zullen wiJ starten met een rubriek waarin iedereen interessante waarnemingen en vondsten kan Al die gegevens hebben hun wetenscha1-:,peli jke waar­ neerschrijven. de en moeten dan ook verantwoord ziJn het over vogels, plan-

(zij


-6ten,

zoogdieren,

insekten,

padclestoelen enz. )

Het komt

er

dus niet

op aan de st rafste toeren te verzinnen om bv.·naam te maken ; maar als je werkelijk fijne waarnemingen hebt, mogen deze niet_in nota­ bli jven zitten totdat ze verloren gaan. Wat betreft bv. de vogels zijn niet alleen waarnemingen van min�er gewone soorten van belang , maar ook allG mogeliJhe bijzonderheden over gedrag, voed­ sel, biotoop, nesten, a a n t al � e n , tr e kg e g e ve n s vooral Dijlevallei), boekjes

(

aankomstd ata van niet je ge5evens Een voorsmaakje

zomergasten en w in t er<:S a s t e n ... enz. aan de redaktie door te s turen !

Dus,

aarzel

De Vo·orzitter,

:

�QQ�-����Q!�--l���2_f !�����l� 5/12/'74

werd ged urende meer dan een uur een velduil Op Ik kon de v ogel telkens tot op geobservee�d te Heverlee. + 10 meter benaderen alvorens hij opvloog ; Dit is wel een toev a llig e gast voor de Dijlevallei

�1�--§��������-l�§!�2-�2l����E���l� Eveneens op 5/12/'74 werd te Heverlee ( Egenhovenbos ) een � Smelleken waargenomen. Marc H.

o

's Winters in een groot bos,

's �inters in een groot bos rondJolen is een aparte er­ v a rin 5. De wandelaars in de l ente , als het bos vol groen en leven is, de slenterende toeri s t en die er in de zomer wat koelte en goe de luc ht vinden, en de families met k in d e ren die er O}J de zeldzame mooie herfstdagen paddestoelen plukken en bladeren rapen, voelen er niets voor om bij s neeu w, wind en koude en datzelfde bos rond

te dwalen. mensen v u n

Nu is de

het bos aan de

streek.

En toch,

doorwinterde wandelaars, het

is

er niet

aan

de

minder aantrekKelijk

Het is slechts anders. Alles is er indrukwekkend en monumen­ taal : de bomen, klaar afgetekend t egen de grijze lucht, de stilt e die je pas gewaç.,rwordt als een merel t u s s en de gevallen bladeren scharrelt, de strakke w in d , die het bloed door je aders jaagt, de ijle ruimte overal rond je. om.

Uit een

brief van Frank Van EYnde,

0

"Dieren kennen niet

de menselijke

lust tot moord en omwille van de moord,

u it

p erv ersi t e i t en de en uit hebzucht.

haat

Ze voeden zich alleen met datgene wat hun lichaam nodig heeft ; ze v e rn i e t igen niet uit nieuwsgierigheid of uit bloeddorstigheid, ze vveten uitstekend welke bladeren, bl oem e n , vruchten en kruiden ·voor hen nu t tig zijn en welke niet ; ze weten waarmee ze hun won­ d en moeten genezen, hun ziekt e n, hun ou der d o m. En, wat het voornaamste is : ze b e d r e i gen de wereld

de toekomst van

de m e n sheid niet

!" Nikolaj

T icho n ow (Sovjet -auteur)

en

,


-7HOE WO .:ID JE LID

?

Diegenen die dit blaadje voor het eerst onder ogen k rij­ moeten nu niet onmiddelliJk voor aeze pagina aan het schrik­ ken gaan ; ik zou hen zelfs aanraden i.p.v. ze verder te lezen, Iedereen die nieuwsgie­ het winterproe;ramma nog eens te bekijken. Als hij bet rig is moet maar eens ac,n de aktivi teiten meedo e n ! dan vverkelijk interessant vindt (en zo trachten wij het toch altijd te maken), dan is er nadien nog tijd genoeg om li� te worden. Pa­ pie ren leden ver5roten immers slechts de au..ministratie, maar ver­ kleinen de natuurbelevin6 ! Voor de oude ratten bestaan er drie mogelijkheden : Je kan lid worden van de Wjë]_ewaaljont,eren -Door storting of overschrijving van 150 fr. op P.rt. 319785

gen,

1)

2)

3)

van De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout. -Vermeld tevens je naam, vo o rna am, adres, geboortedatum en doel ( lidgeld Wielewaaljongeren ) . Als je dit doet, dan vul je ncdien het onderstaand formuliertje in en je stuurt het naar de jeugdredaktie ( zie vooraan ) . Je krijgt dan 't "Wielewa altje" (het nationaal wielewaaljongeren­ tiJdscnrift ) en het !rnntahtblaadje van cle afueling in de bus. Je kan lid word en van de �ielewaal : -Door storting of overschrijving van 250 fr. op P.R. 319785

van De Wielewaal, Gra� takker 11 , 2300 ·rurnhout ; met de vennelG.int:S van naam, voornaam, adres, lidgeld Wi elewaal. In dit 6eval stuur je het onderstaand formuliertje naar J. Fans, Tervuursevest 254, 3000 Leuven. :Daarna ontvang je "De Wiele­ waal" (het nationaal l'7ielewaal ti Jdschrift) en "De Boomklever", het blaadje van onze moeuerafdeling. Wie echt niet van ophouden weet, kan zich én op 1 én op 2 abonneren. Hij moet dan echter de onderstaande strook eens overschrijven en naar de 2 redakties opsturen ; nadien wûrden hem dan tel­

4 blaadjes toegezonden.

kens NOOT

Wie

tussen

best

zich

12 en 21 jaar is en wenst lid te worde�, maakt eerst en vooral lid van de Wielewaaljongeren !

KENNI SI:L'lli:ING Illi T DE ZWALTI'ilEN

:

Het najaar is net voorbij ; voor zwammen was dit de beste waarnemingEperiode. De bedoeling van dit artikeltje is enkel een beknopte in­ l eid in g te zijn voor de nog niet in6ewijden om met meer voorberei­ ding aan zwammenuitstappen te kunnen deelnemen. Zwarru:nen vormen een zeer gevarieerde groe� van meestal

microscopische

organismen die

geen bladgroenkorrels bezitten. Vervolg

z.o.z.

------------------------------------------------------------------

NA.Af"l

AD dE S

:

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GEB00�1TEDATUM en PIJAATS

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ... ....... . .

V 0 0 .�"1N AAfVI

.

.

..

:

----------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...... .. .. ..

.

. .. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.... .


-8-

Voor

ogenb l i k ken t

het

men ongeveer

�lantengroep.

deze

Aan0ezien bladgroenkorrels doen. Ze kunnen

de

zwammen,

evenals

75000-80000

de d i e rl i jk e

soo rt e n van

organismen,

geen

1ezitten, ziJn ze niet in staat aan fo to s y nt he s e te dus niet zelfstandig met de CO van de lu c ht en uit­

sluiten d minerale sto ffe n , hun suikers, vetten terwijl de groene planten dat wel kunnen.

�n

eiwitten

opbouwen,

bepaalde organisc�1e stoff én uit hun o mge v ing Halen ze die organische verbindin�en ui t dode planten en dieren, oÏ uit hun afval, of uit hun voedingsprodukten, Anderzijds s1.reekt men van parasieten indien dan zijn het saproiieten. ze leven ten koste van levende wezens.

halen

en

Z o cl o e n C. e z ijn ze

m oet en

ze

heterotroof.

Ten slotte kan het gebeu.ren dat zw ammen samenleven met andere planten vb.: bomen, orchideeën, wie r e n , en hie rme e een s oort associa­ Dit wordt dan sym t io se tie vormen met voordelen voor beide riartners. genoemd.

De

eigenlijke

bestaat

ilant

steeds uit

een

hoeveelheid in

el­

�e str en g e l d e draden, die gr o é ie n in de voedingsbodem (bv. hout, bladeren) die zij verbruiken. Sommige soorten bli j ve n zo onopgemerkt

kaar

en vormen slechts uiterst kle ine opstaande steeltjes die verspreidings­ el ement en of sporen dr a gen : deze zwammen duiden wij gewoonliJk met de Denken wiJ bv. maar aan een groen beschimmelde ci­ naam schimmel aan.

t roen sch i l of

een

beschimmeld stuk vo c htig

Andere so orten vormen

op

een

brood.

zelter ogenblik,

vooral wanneer

het vochtgehalte hoog genoeg is een g o ed zichtbaar bov e ngro n d s vrucht­ lichaam dat gewoonlijk met de naam "paddestoel" wordt a an ge dui d . Alhoevvel dit geenszins de eigelijke plant is, maar wel het deel dat de sporen draagt is het gewoonlijk toch naar dit deel dat wij de naam van de zwam bepalen.

Om hierbij boekje,

moeten

een van

gebruik te kunnen maken van enkele voorn ame delen

wij e ers t

kennen.

be1alin5stabel de p a d d es toe l

of

leren

De ring is een overblijfsel van een vlies dat bij het j ong e exemplaar de plaatjes bedekte ; hij is ni e t bij alle soorten aanwezig. De vlokken en de beur s ziJn de o ver bli j fs ele n van een vlie s dat de hele

j onge p a ddest o el omhulde ; w as s e n vormen. Anderzij�s ue hoed

;

dit kunnen ook

ook deze delen kunnen afwezig zijn bij vol­ zi j n er ook niet altijd plaatjes onder aan

buisjes of stekels zijn.

Als wij op stap gaan denken wij er st e e d s aan dat de orgánis­ men die het talrijkst zijn op een bepa,tlde .r;laats daar biologisch op dat ogenblik.de belan5rijhste rol spelen. Komt een be�aalde soort tdl­ rijk voor, dan hin�ert het niet hie rv u n een exemplaar weg te nemen ; de zwamvl ok blijft bes t a an en waarschijnlijk is een gedeelte van de spcrrn reeds uit ge groe i d . Zeldzame exemplaren moeten echter steeds met rust g e l aten worden ! Waarop moeten

wij letten,

en wat

moeten

wij

noteren bij

zamelen voor bepaling ? o mgeving waarin de pad�estoel groeit : weide, loofbos, groeiwijze : alleen, in bundels, in een kring

is

er

(een/geen)

du i d e l i j ke hoed

en

steel J.

(Uit

de nov.-dec.

Tijdingen van De

het

naaldbos

in­ •

.

?

Staes

Vrienden Van

Heverleebos

en Meerdaalwoud

)

.


-9DE KLAPEKSTE '.t De klapekster heeft in

eerst in het Egenhovenbos gebroed.

(grijs,

wit en zwart

heeft de maken.

)

van deze

vogel

kan

want slechts

twee

dit

zouden doen vermoeden,

is

Ook haar

der klauwieren,

jongen vrerdmgrootgebracht,

toch

zij

uit

à

vier

vijf

terwijl

terwijl

een

jongen bestaat.

is en

Toch

dus geen grijpklauwen

toch veel roof- en moordzuchtiger

jachtmethode is totaal anders. :

een boomtop,

paal zi j n zeer geschikt.

Vanhieruit

uan de torenvalk

ze op

Meestal zit

bv.

een hoge

een dode tak of een weide� een gans ge -:

ins:pecteert zij

vandaar dat zij meestal open terrein met wat verspreide bo­ Soms

men verkiest. haar Latijnse

:prooi

gewone ekster te

geringe aantal jongen niets afgedaan van hun jachtwoede.

of een kale uitkijkpost

;

de

toch

echter niet als zeGr geslaagd aanzien

Alhoewel de klapekster geen roofvogel heeft,

de naam en de

gaai- en kraaiachtigen thuishoort.

Het broedsel

normaal kla1ekstecgezin

bied

ook

Zij behoort immers tot de familie

worden,

heeft

Hoe

kla�ekster in het geheel niets met

de ekster eerder bij de

het kleur

'74 hoogst waarschijnlijk voor

naam

bemerkt is,

haar slachtoffer,

kun

zo urenlang blijven

ze

"excuèitor"

"d.e wachter"

=

dat cloor de stevige haak

Als frooi komen zowel vogels als

kikkers

en padden en misschien

spreeuw durft

aan te

vallen.

zen

is, zet hij een levensgevaarlijke

dicht struikgewas ster bij

een

eerst

dergeliJke

vogels

Zeer

tot de grootte

achtervolging in,

afgemat wordt,

Daar een vogel vlucht,

knaagdieren,

Als een slachtoffer uitgeko­

een

de vogel

aan de snavel gedood

insecten,

z ijn vogeljacht, waarbij hij

�en en afgemaakt.

Eens een geschikte

zelfs vissen in aanmerking.

van

dun, waarbij

.

stort ze zich met een grote zelfverzekering op

wordt.

ty�isch is wel

)

( vgl.

zitten loeren

nadien met

door dik en

de bek

gegre­

in gevaar echter zeer vaak in

gebeurt het wel eens

meer

dat

de klapek­

achtervolging een flinke hoop pluimen ver­

liest,

of zelfs licht 6ewond raakt.

manier

is het opprikken van :prooien op doornstrui.ken en :prikkeldra­

den als 'reserve'. wordt

sterk

Een kenmerkende klauwieren­

Of deze prooien achteraf nog

betwijfeld.

die toch overbodig zijn,

Vermoedelijk

is

i:.rooien,

van een territoriumgedrag.

Ondertusben duimen we maar voor wees gerust,

het vangen van deze

gewoon een uiting van hun aggressiviteit,

of misschien maakt het deel uit

en

e;ebruikt worden,

een broedgeval in

'75

dan gaan we zekeE samen eens een kijkje nemen!

Marc

H.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.