De Vallei Juni 1974

Page 1

I' Driemaandelijks

%oo??tblelrer;)

meded e lin gsblad

o.v De Wietewaal - Afdelirng Leuven

---r----=:-:iËS

%%r"' % %

\

-ffi = = -

N

a

-r-

=

j aantrë, ang rrr. 4 ciaa-I j *ugdnumrner

Verantw. uitgever : J. Pans, Tervuursevest 2s4, 3000 Leuven

Ll/

tLLLitlr} nLJCTCLRL

N

Jeugdbond voor natuunbelevíng en natuurbehoud

is

een energieke j eugdgrcep Cie zic!: bezighor.rdt met natuunstudie natuurbel-eving en natuurbehoud

SF L{ Vfrry

IËËL

ru UMNIL

LN {/OCR JOï\(,l }I S Àtr

fiLIsjl§ frff tí

'Í

; ffi;! jfrl)n

B Ï JE E N KO H S T JE UG D O t§ UVE

ZC§DAG

-

SOJUNÏ

1.974

Ï,Ï


I _Yïi::ïuï:_J Bij..9e bq.Its van de @

doon Paul Grootaers

De klassieke kennisrnakíng met de watersnip is meestal het doen opvliegen van enkeLe opgeschrikte waaCvogels uit een natte weide of een slikplaat. Schuw en in snelJ-e zígzag vliegen ze op met een raspend geluid. Een heel- ande:r beeld krijgen $re van deze vogeL wanneer" we hem op de bnoedpJ-aats zelf gade-

slaan. Het ul.tesr.kozen milieu is een vochrí-^ plaats met enkele hog,er geJ-egen delen (voon het nest). Hienvoon kan een natte biezenweide, een stnuikrijkmoeras of zelfs een duinpanne (bv. op Tenschelling) a1s geschikt biotoop dienen.. Vanaf de eerste dagen in apr"il kan men de baltscenemonieën waarnemen. De vogel begint bij zonsopgang (zelfs ts nachts!) en dit onver,nindend yoort tot 11 à 12 unr: in de voor"rniddag; rs namiddags vanaf L7 h. Bij regen of N.-0. wind valt de balts stil. Een weemd geluid zal onze eerste vers{o ndering wekken; helemaaL niet denkend aan een vogel (meer. aan een jonge geitt) honen we een zoernend (of blatend) geluid, dat nu eens vlakbij dan weer" in de verte klinkt. 0p een 100-ta1 meter hoogte jaagt een snip in loodnechte (niet zigza§ -vlucht door de lucht, na enkele ogenblikken keent hij zich op zijn zij en duikt een 10-taL meter kaarsnecht naar beneden met de staartpennen opengespneid tot een halve maan, opnieuw honen we het kanakte:ristiek gemekken (tret geluid wondt voontgebnacht door de trill.ende staartpennen). De watersnip lÍjkt we1 onvenmoeibaan in zijn baltsdr:ift, tot 6én uur" aan een stuk doon kan hij bJ-ijven doo:rbaltsen. Opvallend is we1 dat de vogel in een wijde boog voontdunend boven hetzeLfde te::rein vlÍegt en daandoon duidelijk zijn ten::l.torium afbakent. Soms vliegt ook het wijfje, aangemoedigd d-on het mannetje, uit de vegetatie op. Zij achtenvolgt manlief op de voet en laat soms een licht tsjik tsjik geJ.uidje horen. Het I blijft nooit lang in de l-ucht en daal-t na enkele ogenÈfi*en weer neer. f-r5 zijn baltsvluchten komt nu ook fret dnaan beneden, maar dit op een speciale manien: met stijf uitgespneide vleugels vaLt hij in een parachutevlucht naar beneden voontdur.end een luid tjuke tjuke tjuke noepend. Dit geluid is de echte zang van de watersnip. l,Íet veeL moeite krijgen we de vogel in de kijker wannereT-hij eenmaaL tussen de moerasvegetatie is verdwenen. Ook vanop de grond ttzingtr! hij onverrninderd voort; de vogel dnaait zijn kop voontdunend waandoon het geluid soms vlakbÍjn dan ween in de verte klinkt, 0nze snip heeft zelfs vaste zanqposten, zo bv. een weidepaaltje of een struik (zoals grutto en tureluur); in zulk een houding vallen heel goed de rrnij lange poten op van de watersnip (moeii"ijk te zien wanneen hlj bv. op het slik zit). tíanneer rnen .de watensnip doet opvJ-iegen begínt hij als Ï.eaetie onmiddellijk te baltsen. Het loealisenen van het nest moet oveï-gelaten wonden aan zeer3 geduldige veldwaarrremersl (tenminste a1s men niet de rrru$re'! manisr toepast). svnthese barts: rijd' avonds 2 uun voo, zonsonden- ;::ït:"ti3:Lï:H:"ïl gang (soms rs naóhts) Ged:rag: : ngéhtlijnige vtucht nnet baltshouding - dalende panachutevlucht .

Geruid:

-

!:l;" ;Í:ii:ïi"f::1itr" s licht tjuke tjuke -g

:

,,.,,

c

.Biotoop: biezenweider:moera§ (geen groot te::nitor:ium)

Tenslotte d.ient aangernenkt te.wonden dat voon de inventanisatie van deze vogel zich niet rnag tàrnreden stèrféri ïet 'wdaràgénömen balts maan dat de zeen karaktenistieke'zang de faktor is die een gevestigd paantje kenmerkt. Dít verslag is gebaseerd op triaarnerninSzen van twee paartjes gedaan te 0rid-HeverIee,,op 6 , 9, L2 , 1-3 en 15 epril en te F.otselaaïr op 7 , 11 ,14 en L6 april t74, ;: Paul Gr:ootaer§; Haacht . men


-2-

PROGRAI{i"ÍA

ïn de jeugdrubniek van de l,aatste boomklever hadden wij u dit speciale jeugdnaar aanteiding vayt ö" . . BIJEENKOI{ST .'EUGD.I,EI'1T}I ' op zoad.ag*3o iwtí tgtu

nummer aangelcond_igd

,,

PnognqLrma

13

h 45 :

14 h.20 14

:

h''o '

samenkomst ingang Station Leuven (trein van 14 h O6-.oaar Ottigniesi verroindeningskaarten!)

tweede samenkomst aan

het Station te

Oud-Hevenlee

ff*::§.Ïï:filiÏt;"ru.n

de twee vijvers van oud-rrevenlee, Fonteinstraat, Filosofenfontein en Heverleebos aangedaan. Laa:rzen best níet (wij zijn die dag nog te gast bij Michiel MuLier!); aangepaste kleding. Vogelgidsén niet nodig, wel kijken.

Deze uitstap heeft een speciaal karakter,: ze wondt verbonden met een quiz fs avonds, dus dubbel zo goed opletten. : aankomst ten huize van M. Mu1ien, I,IAVERSE BAAN 13 , Oud-Hever17 h. 1ee.

ticht

avondmaal voonzien.

Doonlopend van

u.: - Atlasprojekt in Meendaalwoud - inventarisatie in het algemeen - coördinatie den veldwaannerníngen (pnojekt) - nestkasten - jeugdpnog:ramma - va::ia Als ontspanning: quiz (vogels); filmpje. Deze dag wondt niet beschouwd als het afwerken van enkeLe ag,endapunten' het voonnaamste is dat we samenkomen, dat en nieuwe contacten wonden gelegdt rat de basis is voor elke samenwenking. ïndien je komt vuJ. dan volgende strook in: en zend ze onmiddellijk naan: PAUL GR0OTAERS, !{enehtensesteemreg 23, 29$A-HAACHT , tel-. 016/613.76 17

tot

21

r\aam:

Adres: Gebclortedaturn en plaats

:

aanwezíg zíjn op de 'oBijeenkomst jeugd-Leuvenil op zondag 3O juni vanaf (L4 h 30 of 17 h.)

zal

28 JUNI 174.

UITERSTE DATUII

:

DRTNGEND TERUG

TE ZENDEN AAN: PAUL GROOTAERS We::chtensesteenweg

23,

28!+O-HAACHT

. .

. h.


-3 LEDENTIJST

Ledellijst !ííelewaaljongerenjdie het 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L

lidgeJ-d van 100 F betaalden)

Stefaan van Begijnendijk ADRIAENSSENS, Marc van Enps-Kwenps VAN DEN B0SCH, Michiel van Henent SERMEUS, ,Jozef van Hevenlee VAN MEERBEEK, Luc van HoLsbeek PONET, Godelieve van Kontenbeng DE BORGER, Guy van Tenvuren tAUWERS, Eva van Tenvunen MUYLLE o .Tan van !{iIsele 10. DE MEULDER, Wito van Hevenlee lL. DE CtERCq, Dominique van Hever'lee 12. B0GAERT, Johan van EnPs-KwerPs 13. BEYEN, Gil van Wijgnaal 14. 4ROOTAERS' PauI van fiaacht 15. -aoeqfi§§, Ma:rc van Hevenlee CUYPERS

Lijst

jonger.en

0.v. D.tÍ. (die wij kgnneql en die enkel lrd_-"ijn "un-ge Phi}ip van teuven

1. IÍILLEMIJNS, 2. MULIER, Michiel 3. VRIJDAGHS, AIex van Tenvuren bijl 4. I,{UIIER, Jan van Leuven 5. l{UtIER, }0istien van Leuven 6. MULIER, Piet van Leuven ?. R00SELEER, Theophiel van Kortenberg

,C

:'

'?

'r

Deze lijsten wo:nden gepubliceend te:: VERX0!!E!I§I§. U beg::ijpt dat ze niet vo11editzijndaar,Ii-oi*tieaen@en.Hetisdebedoe1iag de lijst aan te rnrllen op zondag 3O juni. Indieir u geinteresseend Li3t en-niet krrnt komen zend ons dan toch het strookje

terug met vermelding ttgnaag venden nieuwsrt.


i54r

VERSTAGËN

Uítsta

UÏTSïAFTf;$

naaïn

de §emervallei

o

L.eiding: Paul Grootaers Aantal aanweziEen: 22 zonnig, fnis @

2L april

eonda

tot

t

?q

beworkt;

Daan de Denervallei atlesbehalve goed gekend en venkend is, J.oont het wel de moeite een uitstap naar deze streek met nog enkele ptakjes echt natuun-

sehoon

te

onderneÍnen,

H*ewel het nos wet vr,oeg[ op het jaar" HA§ vCIor3 br"oedvogels viel de uit§tap

best ïtlee . Vooraleerst werdest op Heg n&ar een <k'assige Heidevlakte, enkel-e inezengelui*

den en g"o_g{h.*ggËj,gp.geireng gedetermineerd §&,ar$nder sp*ciaal de ïnqlhgË, en de glgl* ffi te rflÉe§.venden $erd no§ë*trlatet' SgsL waargenornen. Aan de bewolkte hernel I een troep *Il,{*Sjl* §F.ïi.o waarnonder 66n albino r €rl "de à:*;merende vlucht van kietrij,Isg. Op onxe weg doon de weide bffin we op een paar kuikens van hen, ï^ra,t verder op 2 nesten ïnet 4 eieren en tenslotte 6én rrret pas uitgekipte jongÉn, :h*n.*-

de Derrerkant kregen we een klap* in de gaten, en daanop eenJïs*e'* Ï:SS,lt, rosse fare. Na het uriddagrnaal gíngen we naar Gelnode een gebied m*t elzehr"oek€§ r uitstekend vooïr blauuuborst, toch Lieten ze van zÍch niets honen of aien. Opvallend mooi ?Íaï.en de gele dottenblöemen en ander"e planten dÍe onder deze struiken groeien. Voor diegenen die er vlug b,i j $aren vloog er een buizerd van een Vanop

eksten

daanachtengelegen a[[ËF6F. Ook vonden we daan een pas-dode gaai, wat venden een dood wijfje fazant en nog wat verden een waterhoentje (vengiftiging?), tenslotte de resten van een fazant: het middagmaal van de opgevlogen buizerd. Op onze terlugweg kregen we even het ee:rste gekoen in het voonjaar van een

tortel inTreme1oenjogwe1bijzijnnest.JammengenoegwàsdleffiïÏTïheer met de rode kuifr niet thuis en vond hij het zelfs niet de noeite om van zich Íets te laten horea. l{e konden nocÉtans zijn versehil}ende nieuwe woonsten (want dit jaan bleek hij extra zijn best te hebben gedaan) bewondenen voor aijn grote-ovale-gaten anchiteciuun. Niettemin ,oimen ze goede nestplaatsen voor kauwen en holeduiven. Or ons te troosten-ïïEFae nËEËQ!ïfilzijn eeuwigdunend tiedje even aan, maar hij wend af en toe gestoond door een nalachiig (ongedetàr,mineerd) ieluid. 0m 5 uun wend-de aftocht gebJ.azen van deze fijne àn goed voorbereide uitstap, daarom een pruimpje'voón de gids voor zijn eerste leidingt De namiddag was geneserveer:d voon de

(tekst en tekening) \r

wiLde

vogel val-6'dag; de zr.r.qrte specht

Hichiel

MULïER, Oud-HeverleeIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.