Son 1 udzbenik 2018

Page 1
SADR@AJ JA I DRUGI Ovo sam ja .......................................................4 Na{e o~i pri~aju i na{e lice govori ..........6 Vazduh, voda, san i hrana potrebni su svakog dana ................................................8 Sli~ni i razli~iti ......................................10 Nau~ili smo ..................................................12

ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ Snala`ewe u prostoru .................................50 Dan ................................................................52 Dani u nedeqi .............................................54 Pre, sada, posle ..........................................55 Nau~ili smo ..................................................56 ^OVEK STVARA

PORODI^NI DOM I [KOLA Raznovrsnost materijala ..............................58 Porodica .......................................................14 ^ovek radi i stvara .....................................59 U roditeqskom domu .....................................16 Svojstva materijala ......................................60 U porodici svi rade ....................................18 Nau~ili smo ..................................................62 Porodi~ni praznici .....................................19 Susedi ...........................................................20 Moja {kola ....................................................22 RAZNOVRSNOST PRIRODE U u~ionici ....................................................24 Pona{awe u {koli .......................................26 Sunce – izvor svetlosti i toplote ..............64 Svako pravo obavezu tra`i...........................28 Zemqi{te ......................................................65 [kolski praznici ........................................30 Svojstva vazduha ...........................................66 Ja kao deo grupe ............................................31 Vazduh – uslov `ivota .................................67 Nau~ili smo ..................................................32 Svojstva vode .................................................68 Voda – uslov `ivota .....................................69 ZDRAVQE I BEZBEDNOST Izgled okoline .............................................70 Животиње – делови тела ..............................72 Kakva hrana – takva odbrana ......................34 Биљке – изглед и делови ..............................73 Stanovawe i odevawe ...................................35 Moje telo .......................................................74 ^isto}a je pola zdravqa ..............................36 Moja ~ula .......................................................75 Druga polovina zdravqa ..............................37 Svako treba da brine o ~isto}i Na putu od ku}e do {kole ............................38 oколine .........................................................76 Na ulici bez trotoara .................................39 Nau~ili smo ..................................................78 Prela`ewe preko ulice ..............................40 Ulica nije za igru ........................................42 Opasnost vreba – paziti treba ...................44 Prirodne nepogode .......................................46 Nau~ili smo ..................................................484


5


6


7


8


9


10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.